Profielschets. Lid Raad van Commissarissen. Rabobank Bollenstreek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profielschets. Lid Raad van Commissarissen. Rabobank Bollenstreek"

Transcriptie

1 Profielschets Lid Raad van Commissarissen Rabobank Bollenstreek 1. Inleiding Binnenkort ontstaat er een vacature in de Raad van Commissarissen van Rabobank Bollenstreek. Dit document bevat globale informatie over Rabobank Bollenstreek, de vacature, de selectieprocedure en is bedoeld voor de fase van een eerste oriënterend contact met potentiële kandidaten. Meer informatie over Rabobank Bollenstreek treft u aan via 2. Het beeld van de Rabobank Bollenstreek Rabobank Bollenstreek is een lokale coöperatieve bank die vanuit de klantoriëntatie handelt. Dat, gecombineerd met het gegeven dat klanten lid kunnen worden van de bank en vanuit die rol invloed en zeggenschap kunnen uitoefenen op het reilen en zeilen van de bank, maakt de Rabobank anders dan andere banken. Het lokale ondernemerschap en het marktgericht opereren met een eigen lokale inkleuring bepalen voor een belangrijk deel het functioneren in het eigen werkgebied. Het werkgebied Rabobank Bollenstreek is gevestigd in Hillegom en ontstaan uit fusies van 10 (lokale) Rabobanken in 2006 en Het werkgebied van de bank omvat de woonkernen Voorhout, Warmond, Sassenheim, Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom en Bennebroek. Het gebied valt te typeren als een aantal relatief zelfstandige provinciegemeenten en telt ca inwoners. De bevolkingsdichtheid is hoog evenals het gemiddeld inkomen van de bewoners. De toename in de woningvoorraad is in normale conjuncturele tijden gemiddeld te noemen maar was de afgelopen jaren uiteraard zeer gematigd. De economische dynamiek is wegens problemen op het vlak van ruimtelijke ordening laag. Van oudsher is het gebied bekend van de bollenteelt. Door de beperkte ruimte is er in dat opzicht sprake van een bescheiden groei. De dynamiek in de sector (voornamelijk bij de exportbedrijven) is echter zeker aanwezig, er heerst wel degelijk een ondernemende geest. Voorts blijkt op maatschappelijk terrein de samenwerking binnen de Bollenstreek nog een moeizaam proces met vele spelers en belangen. 1

2 Met betrekking tot wonen, werken en winkelen kan de Bollenstreek als een homogeen gebied worden beschouwd. Het is compact, in de zakelijke sfeer zijn er veel bovenlokale verbanden; de woningmarkt kan als één gebied worden gezien en de bewoners vertonen veel overeenkomsten. De Duin- en Bollenstreek is door het kabinet aangewezen als één van de vijf Greenports in Nederland. Hiermee wordt het nationale belang van de combinatie bloembollen, glastuinbouw, bioscience en toerisme onderstreept. Hierdoor wordt in de komende jaren veel geïnvesteerd in economische vitaliteit, innovatie en landschapsontwikkeling. Dit biedt zeker kansen voor de streek. Naast de Greenport zijn de volgende ontwikkelingen in het gebied van belang: - In de bedrijvenmarkt neemt het belang van de bloembol in de streek af. Dit is zowel in oppervlakte van het areaal als in aantal kwekerijen/broeierijen/handelsbedrijven/exporteurs het geval. Anderzijds neemt de Bollenstreek 80 % van de wereldhandel in bollen voor haar rekening. De schaalvergroting gaat onverminderd door, de basis van het bedrijf blijft vaak in de streek, maar de teelt vindt voornamelijk elders plaats. Daarnaast vindt er een verschuiving van de bloembollenteelt naar vaste plantenteelt plaats. Het deel agrarisch (incl. handel) in het obligo van de bank neemt af en zal naar verwachting nog verder afnemen; het huidige deel varieert van ruim %. Het gemeentelijk en provinciaal beleid is gericht op behoud van de cluster teelt, handel, bemiddeling. - Expansie van de HID-sector (handel, industrie en dienstverlening) binnen de streek is beperkt mogelijk. De groei van het aantal nieuwe ondernemingen is beperkt; de markt is verzadigd, er is sprake van een verdringingsmarkt en de bedrijventerreinen zijn versnipperd. Toerisme/recreatie/horeca neemt in belang toe, evenals het congrestoerisme. - In de detailhandel is sprake van een verdringingsmarkt. Alle gemeenten trekken aan de bekende ketens en hier is nog geen sprake van een gezamenlijk gedeelde visie. Lisse kan getypeerd worden als het koopcentrum van de streek. - Behalve innovaties in de bloembollensector is er sprake van een relatief lage innovatiegraad. Wel wordt mede op initiatief van de bank in samenwerking met Europees ruimtevaartcentrum ESA-Estec gewerkt aan de ontwikkeling van een innovatief space-technology park in Noordwijk. - Bovenlokale samenwerkingsvormen en netwerken zijn in het gebied op diverse terreinen aanwezig. - De particuliere markt valt te typeren als bovengemiddeld rijk en welgesteld; zowel in inkomen, huizenprijs als oud geld. Er zijn relatief veel private banking-klanten. De woningmarkt kent hoge prijzen, waarbij er traditioneel meer vragers dan aanbieders waren. De startersmarkt is een probleem in de streek. - De individuele gemeenten ontwikkelen zich nog solitair. Enkele gemeenten werken wel op verschillende beleidsterreinen in wisselende samenstelling met elkaar samen, maar de door de provincie gewenste fusie tot één gemeente lijkt politiek nog niet haalbaar. Op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, woningbouwverenigingen, e.d. hebben zich al wel fusies (of intensieve vormen van samenwerking) voorgedaan. 2

3 Positie in de markt De bank laat zich typeren als een sterke regionale bank die lokaal dichtbij en betrokken is. De bank is op diverse gebieden onbetwist marktleider. De grootzakelijke en vermogenden markt biedt kansen en kan nog verder ontgonnen worden. Door de verbetering van het imago van de bank in de afgelopen periode wordt de bank steeds meer gezien als (potentieel) partner van grootzakelijke bedrijven. Ook in de markt van Private Banking en effectendienstverlening heeft de bank een sterke uitgangspositie. De bank is in de relevante netwerken zichtbaar aanwezig. De directie heeft naast een functionele taakverdeling ook regionaal de aandachtsgebieden verdeeld. Concurrentie De grootbanken hebben zich in de afgelopen jaren regionaal terug getrokken en bewerken het gebied met gespecialiseerde teams. Pleitbezorgers zijn voornamelijk sturend naar financiële dienstverleners toe. Met name in de particuliere markt zijn er erg veel aanbieders. Ook diverse private banken als Van Lanschot zijn in de Bollenstreek actief. Ambitie van de bank Rabobank Bollenstreek is een brede coöperatieve financiële dienstverlener, die in haar handelen de klant centraal stelt. Zij wil dit bereiken door de dienstverlening te verzorgen met als vertrekpunt het klantbelang. Dat betekent passend adviseren, gericht op een langdurige relatie en continuïteit van de dienstverlening. Bovendien bereikt zij dit door ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de advisering door de medewerkers zich op een hoog peil bevindt, waarbij professionaliteit, deskundigheid, integriteit en respect de kerneigenschappen zijn. Daarbij wordt (behoud van) marktleiderschap nagestreefd. Zowel voor zakelijk als grootzakelijk wil de bank het marktleiderschap verder uitbouwen. Bij de niet-klanten wil zij absoluut bovenaan de shortlist staan van banken die naast hun huisbankier gevraagd worden bij belangrijke beslismomenten. Op het gebied van bloembollen, vaste planten en vooral bloembollenexport is de bank toonaangevend richting de markt en wordt zij alom gezien als de bancaire autoriteit op dat gebied. Binnen de Rabobank Groep wordt ze ook alszodanig herkend en erkend. Ten aanzien van de vermogendenmarkt (inclusief beleggen) wil de bank haar positie nadrukkelijk verder versterken met als doel binnen afzienbare termijn marktleider te worden. Ten aanzien van de particuliere markt is de bank reeds absoluut marktleider. De ambitie is om het marktleiderschap, met name in de hypotheken- en verzekeringsmarkt, te handhaven en uit te bouwen. Door het te verwachten afnemend belang van de bollensector zal de groei in de bedrijvenmarkt met name gezocht worden in de bovenkant van de markt. Organisatie en besturing Rabobank Bollenstreek is een bank die betekenis heeft voor haar leden, klanten en medewerkers. Laatstgenoemden (ruim 200 fte s) werken in een inspirerende en open werkomgeving waarin iedereen op een positieve wijze op de realisatie van de doelstellingen wordt aangesproken. Binnen de ontwikkeling van de bank is er ruime aandacht voor het maken van verbinding en het stimuleren van de cultuurontwikkeling waarbij de kernwaarden van de bank (professionaliteit, deskundigheid, integriteit en respect) als uitgangspunt dienen. Ook is compliance met wet en inen externe regelgeving een belangrijke focus en mede onderdeel van het programma dat Rabobankbreed ter behoud en versterking van het vertrouwen is ingezet. 3

4 Ultimo 2013 had Rabobank Bollenstreek een balanstotaal van nagenoeg 2,6 miljard, waarbij sprake was van ruim 2,3 miljard aan verstrekte kredieten en nagenoeg 2,1 miljard aan toevertrouwde middelen. Over 2013 werd een brutoresultaat van 16,7 miljoen en een nettowinst van 12,5 miljoen behaald. De zeggenschap berust bij de leden. Die zeggenschap wordt bereikt door een democratisch besluitvormingsproces. De bank draagt haar coöperatie gedachte uit door een actief ledenbeleid, het aanmoedigen van ledeninvloed en -zeggenschap en het bevorderen van de betrokkenheid van de bank bij de klant en omgekeerd. De bank kent een actieve en betrokken ledenraad; 50% van de klanten is lid van de coöperatie; het tekent de coöperatieve instelling. De Rabobank Bollenstreek voelt zich betrokken bij de lokale samenleving en creëert mogelijkheden om doeleinden van lokaal, algemeen belang te steunen middels 4 lokale coöperatiefondsen en een regionaal innovatiefonds. Ten aanzien van governance zijn er drie randvoorwaarden aan Rabobank Bollenstreek te stellen, te weten: professioneel bestuur, goed en onafhankelijk toezicht en ledeninvloed. In 2006 is het directiemodel geïntroduceerd, medio 2011 werd overgegaan naar het Rabomodel. In 2010 is een tweelaags hiërarchische managementstructuur geïntroduceerd. De bank kent een 4-hoofdige statutaire directie, die al langjarig aan Rabobank Bollenstreek verbonden is, de bank en haar klanten goed kent en als team en met gedrevenheid functioneert. Binnen de statutaire directie heeft elk directielid zijn eigen aandachtsgebied, is er een duidelijke afbakening van de verantwoordelijkheidsgebieden en zijn de structuurafspraken helder en duidelijk geformuleerd. De statutaire directie is gezamenlijk verantwoordelijk voor de totale performance van de bank. De leden van het directieteam zijn: -Johan Ram MBA (1960), directievoorzitter -drs. Petra Verhoeff-den Dubbelden MBA (1956), directeur Particulieren -ir.drs. Richard van de Merwe (1971), directeur Bedrijven -Erik Hartman QC MFE MBA (1961), directeur Bedrijfsmanagement 3. Governance Raad van Commissarissen Rabobank Bollenstreek Het huidige besturingsmodel van Rabobank Bollenstreek kent, zoals elke lokale Rabobank, twee colleges: de statutaire directie die de bank bestuurt, en de Raad van Commissarissen die toezicht houdt. Daarnaast heeft de lokale bank een ledenraad om de ledeninvloed te borgen. De ledenraadsleden worden gekozen door de leden van de bank. De Raad van Commissarissen wordt benoemd door de ledenraad. De statutaire directie wordt benoemd door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de belangen van alle bij de bank betrokken belanghebbende partijen evenwichtig in acht worden genomen. Belanghebbende partijen zijn met name klanten, leden, ledenraad, medewerkers, de lokale gemeenschap, de bij Rabobank Nederland aangesloten banken en de overige onderdelen van de Rabobank Groep. 4

5 De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de adequate uitvoering van taken door de directie. Zij keurt een aantal belangrijke beleidsbeslissingen goed en ziet erop toe dat de statutaire directie bij (belangrijke) beleidsvoornemens de leden consulteert en adviezen van de leden maximaal in de beleidsvaststelling meeweegt. De lokale, autonome Rabobank is onderdeel van een groter geheel, de Rabobank Groep. De Raad van Commissarissen onderschrijft het belang van dit geheel. In dat kader bespreekt de Raad van Commissarissen beleidsdocumenten op organisatieniveau, die zijn geagendeerd voor de (kleine) kringvergadering en de centrale kringvergadering van Rabobank Groep. De Raad van Commissarissen heeft vijf kerntaken: - benoemen, beoordelen, schorsen en ontslaan van de statutaire directie; - toezicht uitoefenen op de statutaire directie, het door haar gevoerde beleid, de wijze waarop de directie de externe oriëntatie borgt en de algemene gang van zaken in de coöperatie en haar bedrijf; - (goed)keuren van de in de statuten vermelde besluiten van de statutaire directie; - toezien op naleving van de wet, de statuten en de in- en externe regelgeving; - adviseren van de statutaire directie. 4. Profiel van de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen: - onderschrijft de coöperatie als relevante organisatiefilosofie en -vorm voor de Rabobank en bewaakt de invulling van de coöperatieve doelstelling van de bank, met specifieke aandacht voor het ledenbeleid en de invloed van leden op het beleidsproces; - is onafhankelijk en heeft een positief-kritische en pro actieve grondhouding ten opzichte van de statutaire directie; - kijkt op hoofdlijnen en vanuit een breed perspectief (vanuit verschillende gezichtspunten van de diverse belanghebbende partijen) naar zaken die van belang zijn voor de bank en is in staat om een evenwichtige afweging van de diverse belangen te maken; - heeft affiniteit met bancair ondernemerschap, zonder zelf op de stoel van de statutaire directie te gaan zitten; - voelt zich betrokken bij en heeft zicht op de ontwikkelingen in de lokale gemeenschap; - heeft zicht op in- en externe ontwikkelingen op het terrein van de lokale en de corporate governance; - heeft zicht op de samenhang van de uitgezette koers van de lokale bank en voelt zich betrokken bij het beleid van de Rabobank Groep als geheel en de rol van Rabobank Nederland in dit kader; - is in staat en bereid om transparant verantwoording af te leggen aan de leden over het gehouden toezicht en aan overige belanghebbende partijen. Deskundigheid De Raad van Commissarissen voldoet aan de geschiktheidseisen en beschikt als collectief over kennis en ervaring op de volgende gebieden: coöperatie, commercie, bankbedrijf, financiën, bedrijfseconomie, ICT (gebruikerskant), audit/control, juridische zaken en human resource management. Bij voorkeur geldt dat meerdere leden van de Raad van Commissarissen managementervaring hebben (gehad) in het bedrijfsleven of non-profitorganisaties. 5

6 Gedragscompetenties De Commissaris beschikt in ieder geval over de competenties oordeelsvorming, klantfocus, besluitvaardigheid, omgevingsgerichtheid, organisatiesensitiviteit, onafhankelijkheid en (groepsbreed) samenwerken. Daarnaast geldt dat elk lid van de Raad van Commissarissen: - onafhankelijk is, hetgeen wil zeggen: - is in staat onafhankelijk op te treden en een evenwichtige belangenafweging te maken; - weet in zijn functioneren onderscheid te maken tussen zijn verbintenis met de lokale bank als toezichthouder en zijn verbintenis als klant en lid. - niet angstig is om te falen, een afwijkende mening te hebben, dóór te vragen of zijn nek uit te steken; houdt zich dus niet op de vlakte; - niet schroomt om bestaande werkwijzen ter discussie te stellen en om toelichting te vragen als zaken niet duidelijk zijn; - minimaal een HBO denk- en werkniveau heeft; - zich aan de regelgeving houdt ten aanzien van o.a. belangenverstrengeling en hoofd- en nevenfuncties. Voorkomt of beheerst de schijn van belangenverstrengeling; - bekend staat als een betrouwbaar, integer en onafhankelijk persoon in de lokale gemeenschap: de betrouwbaarheid zal conform de relevante procedure worden getoetst op grond van de eisen van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten; - bereid en in staat is voldoende tijd voor de functie uit te trekken, voor de toezichthoudende, werkgevers- en adviesrol lokaal en voor de verbindingsrol richting de groep en beperkt daartoe het aantal commissariaten en bestuurstaken (ondanks het feit dat bij coöperaties het aantal commissariaten vanuit wet of codes niet wordt beperkt); - bereid is structureel te investeren in eigen professionalisering, door actualiteiten bij te houden, zelfstudiemateriaal tot zich te nemen en vervolgcursussen te volgen; - na de eerste benoeming het introductieprogramma voor commissarissen zal volgen en regelmatig zal investeren in de eigen ontwikkeling. Leden van de Raad van Commissarissen kunnen geen lid zijn van de ledenraad. Tevens kunnen zij niet een dienstverband hebben met de coöperatie, Rabobank Nederland of met andere leden van de Rabobank Groep. Ook kunnen zij geen beroep, bedrijf of functie uitoefenen dat tot een conflict of interest zou kunnen leiden, waaronder bij een andere financiële instelling, tenzij hiervoor een ontheffing door Rabobank Nederland wordt verstrekt. 5. De Raad van Commissarissen Rabobank Bollenstreek De Raad van Commissarissen komt minimaal zesmaal per jaar in voltallige samenstelling bijeen. Bij een groot deel van deze vergaderingen is de statutaire directie aanwezig. Tijdens aparte bijeenkomsten wordt het eigen functioneren en dat van de statutaire directie besproken. Tweemaal per jaar vindt er overleg met de Ondernemingsraad plaats waarbij een delegatie van de Raad is vertegenwoordigd. De Raad van Commissarissen heeft uit haar eigen midden een remuneratiecommissie en een auditcommissie samengesteld, ter advisering aan het voltallige college. Er is geen afzonderlijke risicocommissie; binnen de auditcommissie vindt tevens de bespreking van het risk management van de bank plaats. Voorts heeft de Raad een klankbordgroep voor de directie ingesteld met betrekking tot huisvesting. 6

7 De huidige Raad van Commissarissen bestaat uit: - Cees Buis (1944), voorzitter Raad van Commissarissen, lid Auditcommissie en Remuneratiecie - ir. Henri Stol (1946), vice-voorzitter RvC, lid Auditcommissie, lid Klankbord mbt huisvesting - mr. Pim van Berkel (1951), voorzitter Auditcommissie - John Boot (1973), lid Remuneratiecommissie - dr. Asje van Dijk (1955), lid Klankbord mbt huisvesting - mr. Magda Kal-Telkamp (1953), voorzitter Remuneratiecommissie - drs. Marieke van Rhijn (1955), lid Remuneratiecommissie De heer Buis is tevens voorzitter ledenraad en lid van de kleine kring en de centrale kring van Rabobank Groep. De maximale zittingsperiode is drie termijnen van vier jaar. Er is een rooster van aftreden. Het reguliere tijdsbeslag bedraagt op basis van ervaring circa 2 dagen per maand, inclusief voorbereiding en inclusief deelname aan commissies. De vergoeding bedraagt ,-- per jaar voor een lid van de RvC; reiskosten worden niet apart vergoed. Er is een Commissarissenaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 6. Vacature in de Raad van Commissarissen In de komende tijd zal conform rooster één van de leden van de Raad aftreden. In dat licht wordt omgezien naar een nieuw lid, die tevens lid zal zijn van de Remuneratiecommissie. Verdere diversiteit en verjonging van de huidige Raad worden van belang geacht. Hiermee zal rekening worden gehouden bij de selectie; de voorkeur gaat uit naar een vrouwelijke kandidaat. Voor deze vacature gelden de in deze profielschets vermelde algemene eisen voor leden van de Raad. Daarnaast gelden een aantal specifieke eisen, gezien de gewenste samenstelling, spreiding in kennis en ervaring en een zo breed mogelijke oriëntatie binnen het werkgebied van de bank binnen de Raad van Commissarissen. Deze specifieke eisen betreffen: kennis en ervaring op het gebied van Human Resources en cultuur- en organisatieveranderingsprocessen alsmede met het geven van aandacht aan de menselijke dimensie, o.a. op het gebied van klantrelaties en in/externe communicatie; juridische affiniteit en aandacht voor strategische vraagstukken strekken tot aanbeveling; een visie op en ervaring/affiniteit met de regionale markt, de community, de coöperatie en hoe Rabobank daarin een rol van betekenis kan spelen, zijn een sterke pré; kennis en/of ervaring op het gebied van coöperatieve governance, waarbij ervaring in een toezichthoudende rol tot aanbeveling strekt; bij voorkeur woonachtig in de Bollenstreek. Er wordt gezocht naar een zakelijk ingestelde, pro-actieve teamplayer die in staat is om zich een onafhankelijk oordeel te vormen en zich onafhankelijk en positief-kritisch op te stellen. Een kandidaat die tevens inzicht meebrengt in de complexiteit van organisatie en processen bij een bedrijf van deze omvang in dit stakeholderveld. Bij de uiteindelijke keuze zal uiteraard ook meespelen dat de kandidaat qua persoonlijkheid en stijl goed in het team past en bovendien tijd en energie beschikbaar heeft om de taak met plezier en naar behoren te vervullen. 7

8 7. Procedure en nadere informatie Namens Nationaal Register begeleidt haar adviseur mevrouw A.P.M. van der Veer-Vergeer de wervingsprocedure. Bij Rabobank Bollenstreek is de (voor)selectie in handen van de Remuneratiecommissie onder voorzitterschap van mw. Magda Kal. Na keuze volgt voordracht aan en een kennismakingsgesprek met de voltallige Raad van Commissarissen. Bij een gunstig verloop van dit gesprek zal een gesprek met de directievoorzitter plaatsvinden. De voordracht aan de ledenraad vindt eerst plaats nadat de kandidaat door Rabobank Nederland is goedgekeurd. De uiteindelijke benoeming is een zaak van de ledenraad. Tot het moment van officiële benoeming zal de voorgenomen benoeming uiterst vertrouwelijk worden behandeld. Nationaal Register kan besluiten één of meerdere kandidaten tegelijkertijd bij de opdrachtgever te introduceren. Bij selectie wordt aandacht besteed aan het voldoen aan één of meer van de geschetste criteria van de betreffende vacature. Nadere informatie Informatie over Rabobank Bollenstreek is te vinden via de website: Ook is de navolgende informatie op verzoek beschikbaar: -Uittreksels KvK -Statuten en huishoudelijk reglement Rabobank Bollenstreek -Jaarverslag/jaarrekening Begroting en Strategisch Plan te verstrekken in de laatste ronde 8. Uw reactie Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u van harte uit te reageren voor 20 december 2014 via onze website. Via deze link kunt u online solliciteren en ontvangt u direct een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Nationaal Register Telefoon: Website: 8

Selectie commissarissen

Selectie commissarissen Selectie commissarissen 1 Profiel raad van commissarissen Rabo-model April 2014 1. Inleiding Het werving- en selectieproces vereist een grote mate van zorgvuldigheid. De samenstelling van de raad van commissarissen

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid én (potentieel) voorzitter Raad van Commissarissen Verbinding agrarische sector en Industriële sector

FUNCTIEPROFIEL. Lid én (potentieel) voorzitter Raad van Commissarissen Verbinding agrarische sector en Industriële sector FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Aandachtsgebied: Rabobank Emmen Coevorden Lid én (potentieel) voorzitter Raad van Commissarissen Verbinding agrarische sector en Industriële sector 1. ORGANISATIE

Nadere informatie

Profielschets. Lid en beoogd Voorzitter Raad van Commissarissen. Rabobank Bollenstreek

Profielschets. Lid en beoogd Voorzitter Raad van Commissarissen. Rabobank Bollenstreek Profielschets Lid en beoogd Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Bollenstreek 1. Inleiding Binnenkort ontstaat er een vacature in de Raad van Commissarissen (RvC) van Rabobank Bollenstreek. Dit

Nadere informatie

Functieprofiel twee leden Raad van Commissarissen

Functieprofiel twee leden Raad van Commissarissen Functieprofiel twee leden Raad van Commissarissen Rabobank Alkmaar e.o. Oktober 2016 mr. A.J.J.M. (Ton) Buijs t.buijs@boardconsult.nl 06 5153 3641 Organisatie en context Rabobank is een coöperatieve bank

Nadere informatie

>Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon:

>Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon: Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030-6355213 >Profiel Onderwerp > Functieprofiel Lid Raad van Commissarissen N.V. Waterbedrijf Groningen

Nadere informatie

Raad van commissarissen in directiemodel 1. OMGEVINGSSCHETS

Raad van commissarissen in directiemodel 1. OMGEVINGSSCHETS Raad van commissarissen in directiemodel 1. OMGEVINGSSCHETS De lokale Rabobank is een coöperatieve bank met als kerndoelstelling het leveren van toegevoegde waarde aan de klant. Dit aspect gecombineerd

Nadere informatie

Rabobank Arnhem en Omstreken

Rabobank Arnhem en Omstreken Rabobank Arnhem en Omstreken 1. OMGEVINGSSCHETS Rabobank Arnhem en Omstreken is een coöperatieve bank met als kerndoelstelling het leveren van toegevoegde waarde aan de klant. Dit aspect gecombineerd met

Nadere informatie

onderlinge zeevang-edam VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ

onderlinge zeevang-edam VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ onderlinge zeevang-edam VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ 04. Functieprofiel Raad van Commissarissen In onderstaand profiel worden de kerntaken van de raad van commissarissen beschreven. 1. Omgevingsschets De lokale

Nadere informatie

Selectie commissarissen

Selectie commissarissen Selectie commissarissen Profielschets ledenraad Rabobank Enschede-Haaksbergen januari 2013 Inhoudsopgave Pagina 1: Inleiding 1 2: Omgevingsschets 2 3: Wat is belangrijk voor een ledenraadlid 3 4: Hoe ziet

Nadere informatie

Profiel raad van commissarissen in het Rabo-bestuursmodel

Profiel raad van commissarissen in het Rabo-bestuursmodel Profiel raad van commissarissen in het Rabo-bestuursmodel Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde 1. OMGEVINGSSCHETS Werkgebied bank _ + ontwikkelingen algemeen Het werkgebied van Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde

Nadere informatie

>Profielschets. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht

>Profielschets. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht www.gitp.nl >Profielschets Onderwerp > Twee leden Raad van Commissarissen van de N.V. Waterbedrijf Groningen

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad 1. Inleiding De Vereniging KRO-NCRV is een samenwerkingsomroep met twee leden, de Vereniging KRO en de Vereniging

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Profielschets. (beoogd) Voorzitter en Lid Raad van Commissarissen. Rabobank Waterland en Omstreken

Profielschets. (beoogd) Voorzitter en Lid Raad van Commissarissen. Rabobank Waterland en Omstreken Profielschets (beoogd) Voorzitter en Lid Raad van Commissarissen Rabobank Waterland en Omstreken 1. Inleiding Er zijn twee vacatures in de Raad van Commissarissen (RvC) van Rabobank Waterland en Omstreken

Nadere informatie

Raad van Toezicht Marketing Drenthe

Raad van Toezicht Marketing Drenthe Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Profielschets (Vice-) Voorzitter raad van toezicht KRO-NCRV tevens voorzitter raad van toezicht NCRV

Profielschets (Vice-) Voorzitter raad van toezicht KRO-NCRV tevens voorzitter raad van toezicht NCRV Profielschets (Vice-) Voorzitter raad van toezicht KRO-NCRV tevens voorzitter raad van toezicht NCRV 1. Inleiding De Vereniging KRO-NCRV is een samenwerkingsomroep met twee leden, de Vereniging KRO en

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Raad van commissarissen

Raad van commissarissen Raad van commissarissen Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 2.1.1. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel TWENTE MILIEU NV LID RAAD VAN COMMISSARISSEN bedrijfseconomisch profiel September 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE Twente Milieu richt zich op inzameling van diverse soorten grondstof uit huishoudens, op

Nadere informatie

Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde. Een bank die anders is. Gezocht: leden met een mening

Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde. Een bank die anders is. Gezocht: leden met een mening Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde Een bank die anders is Gezocht: leden met een mening Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad Rabobank. Een bank met ideeën. Een bank die anders is Rabobank

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC. Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V.

PROFIELSCHETS RVC. Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V. PROFIELSCHETS RVC Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V. Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Vaststelling en reikwijdte 3 3. Omvang en samenstelling van de raad van commissarissen

Nadere informatie

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV NMC 1170.001 Het bedrijf 1. Korte beschrijving Dar NV Dar is een naamloze vennootschap met een directie en een onafhankelijke Raad van Commissarissen. Dar is opgericht in 2000 als verzelfstandigd bedrijf

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Raad van Toezicht. 21 april Opdrachtgever Sophia Stichting

Profiel. Voorzitter Raad van Toezicht. 21 april Opdrachtgever Sophia Stichting Profiel Voorzitter Raad van Toezicht 21 april 2016 Opdrachtgever Sophia Stichting Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam 1. Algemeen Het scheepvaartmuseum in Amsterdam is het belangrijkste maritieme museum van Nederland. Het is gevestigd in s Lands

Nadere informatie

Lid Raad van Commissarissen

Lid Raad van Commissarissen Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon 030-63 55 213 >Profiel >Maart 2017 >RS Onderwerp > Functie- en competentieprofiel Lid Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur Voorlegger Onderwerp Verantwoordelijke Aanleiding Korte inhoud Voorgesteld besluit Procedure vacature(s) landelijk bestuur Landelijk bestuur Er is per direct een vacature ontstaan door het vertrek van

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING)

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) RvC 23-10-2014; pt. 9 TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) Vastgesteld d.d. 23-10-2014 DE ORGANISATIE is een ondernemende, maatschappelijk gedreven en ambitieuze

Nadere informatie

P R O F I E L S C H E T S R V C S T I C H T I N G W E T L A N D W O N E N G R O E P, V E R S I E

P R O F I E L S C H E T S R V C S T I C H T I N G W E T L A N D W O N E N G R O E P, V E R S I E P R O F I E L S C H E T S R V C S T I C H T I N G W E T L A N D W O N E N G R O E P, V E R S I E 1 8-0 9-0 8 Bijlage A bij Reglement RvC 1 1. Algemeen (conform Governancecode) 3 2. Samenstelling Raad van

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

Niets uit dit profiel mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leeuwendaal gereproduceerd worden

Niets uit dit profiel mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leeuwendaal gereproduceerd worden Profiel Lid Raad van Toezicht met onderwijs profiel 18 december 2015 Opdrachtgever Hogeschool Van Hall Larenstein Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, senior adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraden. Regionale binding; Portefeuille Kwaliteit & Veiligheid

Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraden. Regionale binding; Portefeuille Kwaliteit & Veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraden Regionale binding; Portefeuille Kwaliteit & Veiligheid 1 december 2017 Opdrachtgever ZorgSaam Voor meer informatie over de functie Truus

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie Haag Wonen

Profielschets Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie Haag Wonen Profielschets Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie Haag Wonen 1. Profiel Haag Wonen Haag Wonen is meer dan honderd jaar thuis in Den Haag. Als gezonde, puur Haagse woningcorporatie zijn ze nauw

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC. Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V.

PROFIELSCHETS RVC. Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V. PROFIELSCHETS RVC Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V. Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Vaststelling en reikwijdte 3 3. Omvang en samenstelling van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

Gaat u met ons de uitdaging aan? Neem plaats in de ledenraad! Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel

Gaat u met ons de uitdaging aan? Neem plaats in de ledenraad! Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel Gaat u met ons de uitdaging aan? Neem plaats in de ledenraad! Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel De invloed en zeggenschap van leden vormt de kern van de coöperatieve Rabobank. De maatschappij verandert

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Profielschets. Raad van Toezicht

Profielschets. Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Baarn, 29 september 2016 1 Inhoudsopgave Vivent... 3 Samenstelling Raad van Toezicht... 3 Profiel leden Raad van Toezicht... 3 Huidige vacatures... 5 De procedure... 5 Informatie...

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid Werving & Selectie Werving en selectie Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Human Resource Management Pagina 1 van 9 Werving & Selectie Inleiding Met ingang van 1 juli 2012 hebben DNB en AFM

Nadere informatie

DATUM 9 september 2015 BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

DATUM 9 september 2015 BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR15-169 PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN PAGINA 2 van 5 POSITIE SPECIFICATIE Wettelijk Kader Rekening houdend met de aard van de onderneming

Nadere informatie

Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging

Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging Valkenhof heeft een bestuurlijke structuur conform de zorgbrede governance code 2010. Deze bestaat uit een

Nadere informatie

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Inleiding CVO Noord-Fryslân is een Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het noorden van Friesland. De Vereniging bestaat uit drie scholen: Christelijk

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht 2014 pagina 2 van 5 1 Rol en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft een drietal rollen. Allereerst is er de rol van toezichthouder. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD De RvC van Pré Wonen hecht grote waarde aan het werken conform de principes van good governance, waarbij de Governance code een

Nadere informatie

Profielschets. Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC

Profielschets. Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC Profielschets Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC Het ABC Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam 12 april 2017 1 Het ABC Het ABC is een ambitieus en innovatief expertisecentrum voor het onderwijs in

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Datum Onderwerp 7 december 2012 Profiel Raad van Toezicht Memo Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van: 1. Profiel Raad van

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Profielschets voor omvang en samenstelling Raad van Commissarissen

Profielschets voor omvang en samenstelling Raad van Commissarissen Profielschets voor omvang en samenstelling Raad van Commissarissen Samenstelling De raad van commissarissen zal zich - binnen de grenzen van zijn bevoegdheden - er voor inzetten dat de raad van commissarissen

Nadere informatie

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe.

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Sedert december 2006 is het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe opnieuw georganiseerd en wel middels het

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co)

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Versie 28 oktober 2016 Human Resource Management Pagina 1 van 7 Inleiding In dit document is het beleid van

Nadere informatie

BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013

BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 PROFIELSCHETS RVC 1. OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE RVC 1.1 Uitgangspunt

Nadere informatie

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK ALGEMEEN Woningstichting Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie (ca. 500 vhe) met een sterke lokale binding. De stichting wordt bestuurd door een

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

De focus van Oost N.V. richt zich op de volgende vijf sectoren: 1. Agro-Food; 2. Life Sciences; 3. High Tech; 4. Energie; 5. Maakindustrie.

De focus van Oost N.V. richt zich op de volgende vijf sectoren: 1. Agro-Food; 2. Life Sciences; 3. High Tech; 4. Energie; 5. Maakindustrie. Profielschets Lid Raad van Commissarissen bij voorkeur een vrouw Ontwikkelingsmaatschappij Oost N.V. met een gecombineerd profiel van HR/Organisatieontwikkeling en commerciële ervaring 1. De organisatie

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie

Nadere informatie

Reglement RvT Bijlage A: profielschets RvT Bijlage B: rooster van aftreden

Reglement RvT Bijlage A: profielschets RvT Bijlage B: rooster van aftreden Reglement RvT Bijlage A: profielschets RvT Bijlage B: rooster van aftreden Versie: 2016.01 Vastgesteld door RvT: 31 oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Profielschets Raad van Toezicht... 2 1.1. Uitgangspunten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER. Januari 2015

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER. Januari 2015 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER Januari 2015 POSITIONERING RAAD VAN TOEZICHT IN DE STICHTING ARTIKEL 1 De statuten van de stichting voorzien een structuur met twee organen: het bestuur

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Visie op belonen. Rabobank Groep

Visie op belonen. Rabobank Groep Visie op belonen Rabobank Groep 2014 1 Contactgegevens: Human Resources Rabobank Humanresourcesrabobank@rn.rabobank.nl 2 Visie op belonen Intentieverklaring De Rabobank Groep hanteert een zorgvuldig, beheerst

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Commissarissen Nesec Financieringen B.V.

Profielschets Lid Raad van Commissarissen Nesec Financieringen B.V. Profielschets Lid Raad van Commissarissen Nesec Financieringen B.V. 1. Introductie van de organisatie Nesec Financieringen B.V. is een financieringsinstelling voor de scheepvaart. Nesec neemt deel in het

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Organisatie Landstede Groep) is een onderwijsorganisatie die voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en onderwijs voor volwassenen

Nadere informatie

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen. WBO Wonen. ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen. WBO Wonen. ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Profielschets Lid Raad van Commissarissen WBO Wonen ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos WBO Wonen WBO Wonen is een betrokken en maatschappelijk ondernemende organisatie

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 Inhoudsopgave 1. Het pensioenfonds... 3 2. Het bestuur... 3 3. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Bestuursreglement Zadkine

Bestuursreglement Zadkine Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht Voor Stichting ROS Friesland is Heeredwinger Advies op zoek naar gekwalificeerde kandidaten voor de positie van Voorzitter Raad van Toezicht Een persoon met ervaring als bestuurder van een (zorg)organisatie

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Definitief vastgesteld in RvT d.d. 11 december 2015 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Definities Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Informatiememorandum & Profielschets

Informatiememorandum & Profielschets Informatiememorandum & Profielschets Lid Raad van Commissarissen met als achtergrond Ingenieursdiensten & bij voorkeur ook Aannemerij BTL Nederland B.V. 1. De organisatie en zijn context BTL Nederland

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

KNVB Amateurvoetbal. Situatie- en profielschetsen. Voorzitter Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

KNVB Amateurvoetbal. Situatie- en profielschetsen. Voorzitter Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht KNVB Amateurvoetbal Situatie- en profielschetsen Voorzitter Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Inleiding KNVB sectie Amateurvoetbal staat aan de vooravond van een transitie van het besturingsmodel.

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie