Profielschets. Lid Raad van Commissarissen. Rabobank Bollenstreek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profielschets. Lid Raad van Commissarissen. Rabobank Bollenstreek"

Transcriptie

1 Profielschets Lid Raad van Commissarissen Rabobank Bollenstreek 1. Inleiding Binnenkort ontstaat er een vacature in de Raad van Commissarissen van Rabobank Bollenstreek. Dit document bevat globale informatie over Rabobank Bollenstreek, de vacature, de selectieprocedure en is bedoeld voor de fase van een eerste oriënterend contact met potentiële kandidaten. Meer informatie over Rabobank Bollenstreek treft u aan via 2. Het beeld van de Rabobank Bollenstreek Rabobank Bollenstreek is een lokale coöperatieve bank die vanuit de klantoriëntatie handelt. Dat, gecombineerd met het gegeven dat klanten lid kunnen worden van de bank en vanuit die rol invloed en zeggenschap kunnen uitoefenen op het reilen en zeilen van de bank, maakt de Rabobank anders dan andere banken. Het lokale ondernemerschap en het marktgericht opereren met een eigen lokale inkleuring bepalen voor een belangrijk deel het functioneren in het eigen werkgebied. Het werkgebied Rabobank Bollenstreek is gevestigd in Hillegom en ontstaan uit fusies van 10 (lokale) Rabobanken in 2006 en Het werkgebied van de bank omvat de woonkernen Voorhout, Warmond, Sassenheim, Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom en Bennebroek. Het gebied valt te typeren als een aantal relatief zelfstandige provinciegemeenten en telt ca inwoners. De bevolkingsdichtheid is hoog evenals het gemiddeld inkomen van de bewoners. De toename in de woningvoorraad is in normale conjuncturele tijden gemiddeld te noemen maar was de afgelopen jaren uiteraard zeer gematigd. De economische dynamiek is wegens problemen op het vlak van ruimtelijke ordening laag. Van oudsher is het gebied bekend van de bollenteelt. Door de beperkte ruimte is er in dat opzicht sprake van een bescheiden groei. De dynamiek in de sector (voornamelijk bij de exportbedrijven) is echter zeker aanwezig, er heerst wel degelijk een ondernemende geest. Voorts blijkt op maatschappelijk terrein de samenwerking binnen de Bollenstreek nog een moeizaam proces met vele spelers en belangen. 1

2 Met betrekking tot wonen, werken en winkelen kan de Bollenstreek als een homogeen gebied worden beschouwd. Het is compact, in de zakelijke sfeer zijn er veel bovenlokale verbanden; de woningmarkt kan als één gebied worden gezien en de bewoners vertonen veel overeenkomsten. De Duin- en Bollenstreek is door het kabinet aangewezen als één van de vijf Greenports in Nederland. Hiermee wordt het nationale belang van de combinatie bloembollen, glastuinbouw, bioscience en toerisme onderstreept. Hierdoor wordt in de komende jaren veel geïnvesteerd in economische vitaliteit, innovatie en landschapsontwikkeling. Dit biedt zeker kansen voor de streek. Naast de Greenport zijn de volgende ontwikkelingen in het gebied van belang: - In de bedrijvenmarkt neemt het belang van de bloembol in de streek af. Dit is zowel in oppervlakte van het areaal als in aantal kwekerijen/broeierijen/handelsbedrijven/exporteurs het geval. Anderzijds neemt de Bollenstreek 80 % van de wereldhandel in bollen voor haar rekening. De schaalvergroting gaat onverminderd door, de basis van het bedrijf blijft vaak in de streek, maar de teelt vindt voornamelijk elders plaats. Daarnaast vindt er een verschuiving van de bloembollenteelt naar vaste plantenteelt plaats. Het deel agrarisch (incl. handel) in het obligo van de bank neemt af en zal naar verwachting nog verder afnemen; het huidige deel varieert van ruim %. Het gemeentelijk en provinciaal beleid is gericht op behoud van de cluster teelt, handel, bemiddeling. - Expansie van de HID-sector (handel, industrie en dienstverlening) binnen de streek is beperkt mogelijk. De groei van het aantal nieuwe ondernemingen is beperkt; de markt is verzadigd, er is sprake van een verdringingsmarkt en de bedrijventerreinen zijn versnipperd. Toerisme/recreatie/horeca neemt in belang toe, evenals het congrestoerisme. - In de detailhandel is sprake van een verdringingsmarkt. Alle gemeenten trekken aan de bekende ketens en hier is nog geen sprake van een gezamenlijk gedeelde visie. Lisse kan getypeerd worden als het koopcentrum van de streek. - Behalve innovaties in de bloembollensector is er sprake van een relatief lage innovatiegraad. Wel wordt mede op initiatief van de bank in samenwerking met Europees ruimtevaartcentrum ESA-Estec gewerkt aan de ontwikkeling van een innovatief space-technology park in Noordwijk. - Bovenlokale samenwerkingsvormen en netwerken zijn in het gebied op diverse terreinen aanwezig. - De particuliere markt valt te typeren als bovengemiddeld rijk en welgesteld; zowel in inkomen, huizenprijs als oud geld. Er zijn relatief veel private banking-klanten. De woningmarkt kent hoge prijzen, waarbij er traditioneel meer vragers dan aanbieders waren. De startersmarkt is een probleem in de streek. - De individuele gemeenten ontwikkelen zich nog solitair. Enkele gemeenten werken wel op verschillende beleidsterreinen in wisselende samenstelling met elkaar samen, maar de door de provincie gewenste fusie tot één gemeente lijkt politiek nog niet haalbaar. Op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, woningbouwverenigingen, e.d. hebben zich al wel fusies (of intensieve vormen van samenwerking) voorgedaan. 2

3 Positie in de markt De bank laat zich typeren als een sterke regionale bank die lokaal dichtbij en betrokken is. De bank is op diverse gebieden onbetwist marktleider. De grootzakelijke en vermogenden markt biedt kansen en kan nog verder ontgonnen worden. Door de verbetering van het imago van de bank in de afgelopen periode wordt de bank steeds meer gezien als (potentieel) partner van grootzakelijke bedrijven. Ook in de markt van Private Banking en effectendienstverlening heeft de bank een sterke uitgangspositie. De bank is in de relevante netwerken zichtbaar aanwezig. De directie heeft naast een functionele taakverdeling ook regionaal de aandachtsgebieden verdeeld. Concurrentie De grootbanken hebben zich in de afgelopen jaren regionaal terug getrokken en bewerken het gebied met gespecialiseerde teams. Pleitbezorgers zijn voornamelijk sturend naar financiële dienstverleners toe. Met name in de particuliere markt zijn er erg veel aanbieders. Ook diverse private banken als Van Lanschot zijn in de Bollenstreek actief. Ambitie van de bank Rabobank Bollenstreek is een brede coöperatieve financiële dienstverlener, die in haar handelen de klant centraal stelt. Zij wil dit bereiken door de dienstverlening te verzorgen met als vertrekpunt het klantbelang. Dat betekent passend adviseren, gericht op een langdurige relatie en continuïteit van de dienstverlening. Bovendien bereikt zij dit door ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de advisering door de medewerkers zich op een hoog peil bevindt, waarbij professionaliteit, deskundigheid, integriteit en respect de kerneigenschappen zijn. Daarbij wordt (behoud van) marktleiderschap nagestreefd. Zowel voor zakelijk als grootzakelijk wil de bank het marktleiderschap verder uitbouwen. Bij de niet-klanten wil zij absoluut bovenaan de shortlist staan van banken die naast hun huisbankier gevraagd worden bij belangrijke beslismomenten. Op het gebied van bloembollen, vaste planten en vooral bloembollenexport is de bank toonaangevend richting de markt en wordt zij alom gezien als de bancaire autoriteit op dat gebied. Binnen de Rabobank Groep wordt ze ook alszodanig herkend en erkend. Ten aanzien van de vermogendenmarkt (inclusief beleggen) wil de bank haar positie nadrukkelijk verder versterken met als doel binnen afzienbare termijn marktleider te worden. Ten aanzien van de particuliere markt is de bank reeds absoluut marktleider. De ambitie is om het marktleiderschap, met name in de hypotheken- en verzekeringsmarkt, te handhaven en uit te bouwen. Door het te verwachten afnemend belang van de bollensector zal de groei in de bedrijvenmarkt met name gezocht worden in de bovenkant van de markt. Organisatie en besturing Rabobank Bollenstreek is een bank die betekenis heeft voor haar leden, klanten en medewerkers. Laatstgenoemden (ruim 200 fte s) werken in een inspirerende en open werkomgeving waarin iedereen op een positieve wijze op de realisatie van de doelstellingen wordt aangesproken. Binnen de ontwikkeling van de bank is er ruime aandacht voor het maken van verbinding en het stimuleren van de cultuurontwikkeling waarbij de kernwaarden van de bank (professionaliteit, deskundigheid, integriteit en respect) als uitgangspunt dienen. Ook is compliance met wet en inen externe regelgeving een belangrijke focus en mede onderdeel van het programma dat Rabobankbreed ter behoud en versterking van het vertrouwen is ingezet. 3

4 Ultimo 2013 had Rabobank Bollenstreek een balanstotaal van nagenoeg 2,6 miljard, waarbij sprake was van ruim 2,3 miljard aan verstrekte kredieten en nagenoeg 2,1 miljard aan toevertrouwde middelen. Over 2013 werd een brutoresultaat van 16,7 miljoen en een nettowinst van 12,5 miljoen behaald. De zeggenschap berust bij de leden. Die zeggenschap wordt bereikt door een democratisch besluitvormingsproces. De bank draagt haar coöperatie gedachte uit door een actief ledenbeleid, het aanmoedigen van ledeninvloed en -zeggenschap en het bevorderen van de betrokkenheid van de bank bij de klant en omgekeerd. De bank kent een actieve en betrokken ledenraad; 50% van de klanten is lid van de coöperatie; het tekent de coöperatieve instelling. De Rabobank Bollenstreek voelt zich betrokken bij de lokale samenleving en creëert mogelijkheden om doeleinden van lokaal, algemeen belang te steunen middels 4 lokale coöperatiefondsen en een regionaal innovatiefonds. Ten aanzien van governance zijn er drie randvoorwaarden aan Rabobank Bollenstreek te stellen, te weten: professioneel bestuur, goed en onafhankelijk toezicht en ledeninvloed. In 2006 is het directiemodel geïntroduceerd, medio 2011 werd overgegaan naar het Rabomodel. In 2010 is een tweelaags hiërarchische managementstructuur geïntroduceerd. De bank kent een 4-hoofdige statutaire directie, die al langjarig aan Rabobank Bollenstreek verbonden is, de bank en haar klanten goed kent en als team en met gedrevenheid functioneert. Binnen de statutaire directie heeft elk directielid zijn eigen aandachtsgebied, is er een duidelijke afbakening van de verantwoordelijkheidsgebieden en zijn de structuurafspraken helder en duidelijk geformuleerd. De statutaire directie is gezamenlijk verantwoordelijk voor de totale performance van de bank. De leden van het directieteam zijn: -Johan Ram MBA (1960), directievoorzitter -drs. Petra Verhoeff-den Dubbelden MBA (1956), directeur Particulieren -ir.drs. Richard van de Merwe (1971), directeur Bedrijven -Erik Hartman QC MFE MBA (1961), directeur Bedrijfsmanagement 3. Governance Raad van Commissarissen Rabobank Bollenstreek Het huidige besturingsmodel van Rabobank Bollenstreek kent, zoals elke lokale Rabobank, twee colleges: de statutaire directie die de bank bestuurt, en de Raad van Commissarissen die toezicht houdt. Daarnaast heeft de lokale bank een ledenraad om de ledeninvloed te borgen. De ledenraadsleden worden gekozen door de leden van de bank. De Raad van Commissarissen wordt benoemd door de ledenraad. De statutaire directie wordt benoemd door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de belangen van alle bij de bank betrokken belanghebbende partijen evenwichtig in acht worden genomen. Belanghebbende partijen zijn met name klanten, leden, ledenraad, medewerkers, de lokale gemeenschap, de bij Rabobank Nederland aangesloten banken en de overige onderdelen van de Rabobank Groep. 4

5 De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de adequate uitvoering van taken door de directie. Zij keurt een aantal belangrijke beleidsbeslissingen goed en ziet erop toe dat de statutaire directie bij (belangrijke) beleidsvoornemens de leden consulteert en adviezen van de leden maximaal in de beleidsvaststelling meeweegt. De lokale, autonome Rabobank is onderdeel van een groter geheel, de Rabobank Groep. De Raad van Commissarissen onderschrijft het belang van dit geheel. In dat kader bespreekt de Raad van Commissarissen beleidsdocumenten op organisatieniveau, die zijn geagendeerd voor de (kleine) kringvergadering en de centrale kringvergadering van Rabobank Groep. De Raad van Commissarissen heeft vijf kerntaken: - benoemen, beoordelen, schorsen en ontslaan van de statutaire directie; - toezicht uitoefenen op de statutaire directie, het door haar gevoerde beleid, de wijze waarop de directie de externe oriëntatie borgt en de algemene gang van zaken in de coöperatie en haar bedrijf; - (goed)keuren van de in de statuten vermelde besluiten van de statutaire directie; - toezien op naleving van de wet, de statuten en de in- en externe regelgeving; - adviseren van de statutaire directie. 4. Profiel van de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen: - onderschrijft de coöperatie als relevante organisatiefilosofie en -vorm voor de Rabobank en bewaakt de invulling van de coöperatieve doelstelling van de bank, met specifieke aandacht voor het ledenbeleid en de invloed van leden op het beleidsproces; - is onafhankelijk en heeft een positief-kritische en pro actieve grondhouding ten opzichte van de statutaire directie; - kijkt op hoofdlijnen en vanuit een breed perspectief (vanuit verschillende gezichtspunten van de diverse belanghebbende partijen) naar zaken die van belang zijn voor de bank en is in staat om een evenwichtige afweging van de diverse belangen te maken; - heeft affiniteit met bancair ondernemerschap, zonder zelf op de stoel van de statutaire directie te gaan zitten; - voelt zich betrokken bij en heeft zicht op de ontwikkelingen in de lokale gemeenschap; - heeft zicht op in- en externe ontwikkelingen op het terrein van de lokale en de corporate governance; - heeft zicht op de samenhang van de uitgezette koers van de lokale bank en voelt zich betrokken bij het beleid van de Rabobank Groep als geheel en de rol van Rabobank Nederland in dit kader; - is in staat en bereid om transparant verantwoording af te leggen aan de leden over het gehouden toezicht en aan overige belanghebbende partijen. Deskundigheid De Raad van Commissarissen voldoet aan de geschiktheidseisen en beschikt als collectief over kennis en ervaring op de volgende gebieden: coöperatie, commercie, bankbedrijf, financiën, bedrijfseconomie, ICT (gebruikerskant), audit/control, juridische zaken en human resource management. Bij voorkeur geldt dat meerdere leden van de Raad van Commissarissen managementervaring hebben (gehad) in het bedrijfsleven of non-profitorganisaties. 5

6 Gedragscompetenties De Commissaris beschikt in ieder geval over de competenties oordeelsvorming, klantfocus, besluitvaardigheid, omgevingsgerichtheid, organisatiesensitiviteit, onafhankelijkheid en (groepsbreed) samenwerken. Daarnaast geldt dat elk lid van de Raad van Commissarissen: - onafhankelijk is, hetgeen wil zeggen: - is in staat onafhankelijk op te treden en een evenwichtige belangenafweging te maken; - weet in zijn functioneren onderscheid te maken tussen zijn verbintenis met de lokale bank als toezichthouder en zijn verbintenis als klant en lid. - niet angstig is om te falen, een afwijkende mening te hebben, dóór te vragen of zijn nek uit te steken; houdt zich dus niet op de vlakte; - niet schroomt om bestaande werkwijzen ter discussie te stellen en om toelichting te vragen als zaken niet duidelijk zijn; - minimaal een HBO denk- en werkniveau heeft; - zich aan de regelgeving houdt ten aanzien van o.a. belangenverstrengeling en hoofd- en nevenfuncties. Voorkomt of beheerst de schijn van belangenverstrengeling; - bekend staat als een betrouwbaar, integer en onafhankelijk persoon in de lokale gemeenschap: de betrouwbaarheid zal conform de relevante procedure worden getoetst op grond van de eisen van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten; - bereid en in staat is voldoende tijd voor de functie uit te trekken, voor de toezichthoudende, werkgevers- en adviesrol lokaal en voor de verbindingsrol richting de groep en beperkt daartoe het aantal commissariaten en bestuurstaken (ondanks het feit dat bij coöperaties het aantal commissariaten vanuit wet of codes niet wordt beperkt); - bereid is structureel te investeren in eigen professionalisering, door actualiteiten bij te houden, zelfstudiemateriaal tot zich te nemen en vervolgcursussen te volgen; - na de eerste benoeming het introductieprogramma voor commissarissen zal volgen en regelmatig zal investeren in de eigen ontwikkeling. Leden van de Raad van Commissarissen kunnen geen lid zijn van de ledenraad. Tevens kunnen zij niet een dienstverband hebben met de coöperatie, Rabobank Nederland of met andere leden van de Rabobank Groep. Ook kunnen zij geen beroep, bedrijf of functie uitoefenen dat tot een conflict of interest zou kunnen leiden, waaronder bij een andere financiële instelling, tenzij hiervoor een ontheffing door Rabobank Nederland wordt verstrekt. 5. De Raad van Commissarissen Rabobank Bollenstreek De Raad van Commissarissen komt minimaal zesmaal per jaar in voltallige samenstelling bijeen. Bij een groot deel van deze vergaderingen is de statutaire directie aanwezig. Tijdens aparte bijeenkomsten wordt het eigen functioneren en dat van de statutaire directie besproken. Tweemaal per jaar vindt er overleg met de Ondernemingsraad plaats waarbij een delegatie van de Raad is vertegenwoordigd. De Raad van Commissarissen heeft uit haar eigen midden een remuneratiecommissie en een auditcommissie samengesteld, ter advisering aan het voltallige college. Er is geen afzonderlijke risicocommissie; binnen de auditcommissie vindt tevens de bespreking van het risk management van de bank plaats. Voorts heeft de Raad een klankbordgroep voor de directie ingesteld met betrekking tot huisvesting. 6

7 De huidige Raad van Commissarissen bestaat uit: - Cees Buis (1944), voorzitter Raad van Commissarissen, lid Auditcommissie en Remuneratiecie - ir. Henri Stol (1946), vice-voorzitter RvC, lid Auditcommissie, lid Klankbord mbt huisvesting - mr. Pim van Berkel (1951), voorzitter Auditcommissie - John Boot (1973), lid Remuneratiecommissie - dr. Asje van Dijk (1955), lid Klankbord mbt huisvesting - mr. Magda Kal-Telkamp (1953), voorzitter Remuneratiecommissie - drs. Marieke van Rhijn (1955), lid Remuneratiecommissie De heer Buis is tevens voorzitter ledenraad en lid van de kleine kring en de centrale kring van Rabobank Groep. De maximale zittingsperiode is drie termijnen van vier jaar. Er is een rooster van aftreden. Het reguliere tijdsbeslag bedraagt op basis van ervaring circa 2 dagen per maand, inclusief voorbereiding en inclusief deelname aan commissies. De vergoeding bedraagt ,-- per jaar voor een lid van de RvC; reiskosten worden niet apart vergoed. Er is een Commissarissenaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 6. Vacature in de Raad van Commissarissen In de komende tijd zal conform rooster één van de leden van de Raad aftreden. In dat licht wordt omgezien naar een nieuw lid, die tevens lid zal zijn van de Remuneratiecommissie. Verdere diversiteit en verjonging van de huidige Raad worden van belang geacht. Hiermee zal rekening worden gehouden bij de selectie; de voorkeur gaat uit naar een vrouwelijke kandidaat. Voor deze vacature gelden de in deze profielschets vermelde algemene eisen voor leden van de Raad. Daarnaast gelden een aantal specifieke eisen, gezien de gewenste samenstelling, spreiding in kennis en ervaring en een zo breed mogelijke oriëntatie binnen het werkgebied van de bank binnen de Raad van Commissarissen. Deze specifieke eisen betreffen: kennis en ervaring op het gebied van Human Resources en cultuur- en organisatieveranderingsprocessen alsmede met het geven van aandacht aan de menselijke dimensie, o.a. op het gebied van klantrelaties en in/externe communicatie; juridische affiniteit en aandacht voor strategische vraagstukken strekken tot aanbeveling; een visie op en ervaring/affiniteit met de regionale markt, de community, de coöperatie en hoe Rabobank daarin een rol van betekenis kan spelen, zijn een sterke pré; kennis en/of ervaring op het gebied van coöperatieve governance, waarbij ervaring in een toezichthoudende rol tot aanbeveling strekt; bij voorkeur woonachtig in de Bollenstreek. Er wordt gezocht naar een zakelijk ingestelde, pro-actieve teamplayer die in staat is om zich een onafhankelijk oordeel te vormen en zich onafhankelijk en positief-kritisch op te stellen. Een kandidaat die tevens inzicht meebrengt in de complexiteit van organisatie en processen bij een bedrijf van deze omvang in dit stakeholderveld. Bij de uiteindelijke keuze zal uiteraard ook meespelen dat de kandidaat qua persoonlijkheid en stijl goed in het team past en bovendien tijd en energie beschikbaar heeft om de taak met plezier en naar behoren te vervullen. 7

8 7. Procedure en nadere informatie Namens Nationaal Register begeleidt haar adviseur mevrouw A.P.M. van der Veer-Vergeer de wervingsprocedure. Bij Rabobank Bollenstreek is de (voor)selectie in handen van de Remuneratiecommissie onder voorzitterschap van mw. Magda Kal. Na keuze volgt voordracht aan en een kennismakingsgesprek met de voltallige Raad van Commissarissen. Bij een gunstig verloop van dit gesprek zal een gesprek met de directievoorzitter plaatsvinden. De voordracht aan de ledenraad vindt eerst plaats nadat de kandidaat door Rabobank Nederland is goedgekeurd. De uiteindelijke benoeming is een zaak van de ledenraad. Tot het moment van officiële benoeming zal de voorgenomen benoeming uiterst vertrouwelijk worden behandeld. Nationaal Register kan besluiten één of meerdere kandidaten tegelijkertijd bij de opdrachtgever te introduceren. Bij selectie wordt aandacht besteed aan het voldoen aan één of meer van de geschetste criteria van de betreffende vacature. Nadere informatie Informatie over Rabobank Bollenstreek is te vinden via de website: Ook is de navolgende informatie op verzoek beschikbaar: -Uittreksels KvK -Statuten en huishoudelijk reglement Rabobank Bollenstreek -Jaarverslag/jaarrekening Begroting en Strategisch Plan te verstrekken in de laatste ronde 8. Uw reactie Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u van harte uit te reageren voor 20 december 2014 via onze website. Via deze link kunt u online solliciteren en ontvangt u direct een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Nationaal Register Telefoon: Website: 8

Selectie commissarissen

Selectie commissarissen Selectie commissarissen 1 Profiel raad van commissarissen Rabo-model April 2014 1. Inleiding Het werving- en selectieproces vereist een grote mate van zorgvuldigheid. De samenstelling van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Rabobank Arnhem en Omstreken

Rabobank Arnhem en Omstreken Rabobank Arnhem en Omstreken 1. OMGEVINGSSCHETS Rabobank Arnhem en Omstreken is een coöperatieve bank met als kerndoelstelling het leveren van toegevoegde waarde aan de klant. Dit aspect gecombineerd met

Nadere informatie

onderlinge zeevang-edam VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ

onderlinge zeevang-edam VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ onderlinge zeevang-edam VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ 04. Functieprofiel Raad van Commissarissen In onderstaand profiel worden de kerntaken van de raad van commissarissen beschreven. 1. Omgevingsschets De lokale

Nadere informatie

Profiel raad van commissarissen in het Rabo-bestuursmodel

Profiel raad van commissarissen in het Rabo-bestuursmodel Profiel raad van commissarissen in het Rabo-bestuursmodel Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde 1. OMGEVINGSSCHETS Werkgebied bank _ + ontwikkelingen algemeen Het werkgebied van Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde. Een bank die anders is. Gezocht: leden met een mening

Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde. Een bank die anders is. Gezocht: leden met een mening Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde Een bank die anders is Gezocht: leden met een mening Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad Rabobank. Een bank met ideeën. Een bank die anders is Rabobank

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC. Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V.

PROFIELSCHETS RVC. Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V. PROFIELSCHETS RVC Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V. Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Vaststelling en reikwijdte 3 3. Omvang en samenstelling van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV NMC 1170.001 Het bedrijf 1. Korte beschrijving Dar NV Dar is een naamloze vennootschap met een directie en een onafhankelijke Raad van Commissarissen. Dar is opgericht in 2000 als verzelfstandigd bedrijf

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam 1. Algemeen Het scheepvaartmuseum in Amsterdam is het belangrijkste maritieme museum van Nederland. Het is gevestigd in s Lands

Nadere informatie

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid Werving & Selectie Werving en selectie Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Human Resource Management Pagina 1 van 9 Werving & Selectie Inleiding Met ingang van 1 juli 2012 hebben DNB en AFM

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Inleiding CVO Noord-Fryslân is een Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het noorden van Friesland. De Vereniging bestaat uit drie scholen: Christelijk

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Datum Onderwerp 7 december 2012 Profiel Raad van Toezicht Memo Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van: 1. Profiel Raad van

Nadere informatie

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD De RvC van Pré Wonen hecht grote waarde aan het werken conform de principes van good governance, waarbij de Governance code een

Nadere informatie

Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging

Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging Valkenhof heeft een bestuurlijke structuur conform de zorgbrede governance code 2010. Deze bestaat uit een

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe.

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Sedert december 2006 is het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe opnieuw georganiseerd en wel middels het

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

Profielschets voor omvang en samenstelling Raad van Commissarissen

Profielschets voor omvang en samenstelling Raad van Commissarissen Profielschets voor omvang en samenstelling Raad van Commissarissen Samenstelling De raad van commissarissen zal zich - binnen de grenzen van zijn bevoegdheden - er voor inzetten dat de raad van commissarissen

Nadere informatie

Informatiememorandum & Profielschets

Informatiememorandum & Profielschets Informatiememorandum & Profielschets Lid Raad van Commissarissen met als achtergrond Ingenieursdiensten & bij voorkeur ook Aannemerij BTL Nederland B.V. 1. De organisatie en zijn context BTL Nederland

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Visie op belonen. Rabobank Groep

Visie op belonen. Rabobank Groep Visie op belonen Rabobank Groep 2014 1 Contactgegevens: Human Resources Rabobank Humanresourcesrabobank@rn.rabobank.nl 2 Visie op belonen Intentieverklaring De Rabobank Groep hanteert een zorgvuldig, beheerst

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

De focus van Oost N.V. richt zich op de volgende vijf sectoren: 1. Agro-Food; 2. Life Sciences; 3. High Tech; 4. Energie; 5. Maakindustrie.

De focus van Oost N.V. richt zich op de volgende vijf sectoren: 1. Agro-Food; 2. Life Sciences; 3. High Tech; 4. Energie; 5. Maakindustrie. Profielschets Lid Raad van Commissarissen bij voorkeur een vrouw Ontwikkelingsmaatschappij Oost N.V. met een gecombineerd profiel van HR/Organisatieontwikkeling en commerciële ervaring 1. De organisatie

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

Een nieuw Bestuursmodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën.

Een nieuw Bestuursmodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën. Een nieuw Bestuursmodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën. Rabobank Staphorst-Rouveen op weg naar een nieuw bestuursmodel Vanaf medio april 2010 werkt

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Definitief vastgesteld in RvT d.d. 11 december 2015 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Definities Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN De Raad van Toezicht van de Stichting ZorgSaam (hierna te noemen: ZorgSaam), gevestigd te Terneuzen, besluit, met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

Profielschets. Raad van Toezicht Junis Kinderopvang

Profielschets. Raad van Toezicht Junis Kinderopvang Profielschets Raad van Toezicht Junis Kinderopvang ERLY the consulting company Opdrachtgever: Junis Kinderopvang Datum: februari 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Junis Kinderopvang is een ambitieuze

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID 1 De raad van toezicht Artikel 1 1. De Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, hierna te

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

EIGEN HAARD. LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert. april 2016 TdH/MMC/16.015

EIGEN HAARD. LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert. april 2016 TdH/MMC/16.015 EIGEN HAARD LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert april 2016 TdH/MMC/16.015 DE ORGANISATIE is opgericht in 1909 als woningbouwvereniging, met als doel verbetering van de volkshuisvesting

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Ledeninformatiebijeenkomst bestuursmodel. 2 november 2010

Ledeninformatiebijeenkomst bestuursmodel. 2 november 2010 Ledeninformatiebijeenkomst bestuursmodel 2 november 2010 1 Agenda 20.00 uur Opening door dagvoorzitter Marianne Carrière 20.05 uur Inleiding Teus Boerman, voorzitter bestuur 20.10 uur Waarom een nieuw

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen Vastgesteld door de raad van commissarissen op 8 juli 2008

Profielschets raad van commissarissen Vastgesteld door de raad van commissarissen op 8 juli 2008 Profielschets raad van commissarissen Vastgesteld door de raad van commissarissen op 8 juli 2008 De raad van commissarissen De raad van commissarissen staat het bestuur met raad ter zijde (adviestaak),

Nadere informatie

Profielschets Lid van de Raad van Commissarissen BTL Nederland B.V. Profiel Marketing/communicatie en innovatiemanagement

Profielschets Lid van de Raad van Commissarissen BTL Nederland B.V. Profiel Marketing/communicatie en innovatiemanagement Profielschets Lid van de Raad van Commissarissen BTL Nederland B.V. Profiel Marketing/communicatie en innovatiemanagement 1. De organisatie en zijn context BTL Nederland B.V. is één van de grootste particuliere

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PROFIEL Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, oktober 2014 Organisatie & context

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera 1 Uitgangspunten Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid) De Raad van Bestuur van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur vergadering van 24 oktober 2005 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave: pagina Hoofdstuk 1 Bestuurstaak 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording en Verantwoordelijkheid 3 Hoofdstuk 3 Besluitvorming

Nadere informatie

Maart 2015 HCG/TK/ES. SENSIRE LID RAAD VAN TOEZICHT (Financieel-economisch profiel)

Maart 2015 HCG/TK/ES. SENSIRE LID RAAD VAN TOEZICHT (Financieel-economisch profiel) Maart 2015 HCG/TK/ES SENSIRE LID RAAD VAN TOEZICHT (Financieel-economisch profiel) DE ORGANISATIE Al meer dan 60 jaar is in Oost Nederland actief op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. ondersteunt

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

Wij willen graag benoemen een lid Raad van Toezicht met de portefeuille onderwijs

Wij willen graag benoemen een lid Raad van Toezicht met de portefeuille onderwijs Het Alfa-college leidt jonge mensen en volwassenen op voor de samenleving van nu en straks. Dit doen wij niet alleen, maar in nauwe samenwerking met onze partners in de verschillende regio s. Wij zijn

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht (m/v) Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos)

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht (m/v) Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos) Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht (m/v) Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos) Voor onze opdrachtgever de Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos) in Eindhoven e.o. komen wij graag in contact

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF 1. Inleiding Stichting IJsselgraaf is een middelgrote stichting met 19 openbare basisscholen in de gemeenten Bronkhorst, Doetinchem en Doesburg.

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars INHOUD 1. TOELICHTING TOEPASSEN GOVERNANCE PRINCIPES VERZEKERAARS 2. RAAD VAN COMMISSARISSEN SAMENSTELLING EN DESKUNDIGHEID RVC TAAK EN WERKWIJZE

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 Inhoudsopgave 1. Het pensioenfonds... 3 2. Het bestuur... 3 3. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Leiden, september 2015 Achtergrond vacature Via het rooster van aftreden zal binnen de raad van toezicht van Topaz op

Nadere informatie

PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen dat interdisciplinair kan werken. Voor

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V.

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE EERSTE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V. TE HOUDEN OP 12 MEI 2011 PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. 1. OMVANG EN SAMENSTELLING

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Profielschets en rooster van aftreden RvC woonvereniging Patrimonium Barendrecht Versie vastgesteld tijdens de RvC-vergadering van 27 september 2012

Profielschets en rooster van aftreden RvC woonvereniging Patrimonium Barendrecht Versie vastgesteld tijdens de RvC-vergadering van 27 september 2012 Profielschets en rooster van aftreden RvC woonvereniging Patrimonium Barendrecht Versie vastgesteld tijdens de RvC-vergadering van 27 september 2012 1. Inleiding Woonvereniging Patrimonium in Barendrecht

Nadere informatie

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang:

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang: Profiel Bestuur Uitgangspunten Het algemene belang van stichting SOM staat bij de leden voorop De leden onderschrijven de visie en de missie van stichting SOM De leden onderschrijven de grondslag en de

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur FUNCTIEPROFIEL Lid Raad van Commissarissen bij Idealis PublicSpirit mevrouw drs. J. Goudsmit directeur april 2014 Organisatie & context Idealis is een woningcorporatie en dé studentenhuisvester voor Wageningen

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Profiel lid raad van commissarissen

Profiel lid raad van commissarissen Profiel lid raad van commissarissen Profiel lid raad van commissarissen Doel Het houden van toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken van Agrico B.V. en de daaraan verbonden

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse De Raad van Toezicht van de Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten De Schutse, gevestigd te Kesteren, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

>Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon 030-63 55 213. Datum > 05-09-2014

>Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon 030-63 55 213. Datum > 05-09-2014 Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon 030-63 55 213 >Profiel /14.083 Onderwerp > Functie- en competentieprofiel Lid Raad van Commissarissen

Nadere informatie

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht, portefeuille Vastgoed BrabantZorg Vanuit 35 locaties en met ruim 5.500 enthousiaste medewerkers in Noordoost-Brabant biedt BrabantZorg

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf Inleiding De Raad van Toezicht van de Stichting Philadelphia Zorg en de daaraan gelieerde organisatie en organisatie-onderdelen,

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne belanghebbenden

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht met een zorginhoudelijk profiel -bij voorkeur een vrouw- Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg

Profielschets Lid Raad van Toezicht met een zorginhoudelijk profiel -bij voorkeur een vrouw- Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg Profielschets Lid Raad van Toezicht met een zorginhoudelijk profiel -bij voorkeur een vrouw- Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg 1. De organisatie en zijn context HWW Zorg is een wijkgerichte zorgorganisatie

Nadere informatie

Functieprofiel bestuurs- en commissielid namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Functieprofiel bestuurs- en commissielid namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot 1. Het Pensioenfonds (verder: het Pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds dat de pensioenregeling voor de (ex) medewerkers van Van Lanschot Bankiers (en gelieerde ondernemingen) uitvoert. De inhoud

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen;

Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen; Betreft: Bestuursstatuut SOOOG Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen; De raden: de gemeenteraden Raad van Toezicht: het intern toezichthoudend orgaan

Nadere informatie

Profielschetsen voor drie leden van de Raad van Commissarissen van Brabant Water NV, s-hertogenbosch

Profielschetsen voor drie leden van de Raad van Commissarissen van Brabant Water NV, s-hertogenbosch Profielschetsen voor drie leden van de Raad van Commissarissen van Brabant Water NV, s-hertogenbosch 1. Inleiding Brabant Water levert drink- en industriewater aan ruim 2,5 miljoen inwoners en bedrijven.

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid van de Raad van Commissarissen. Woonstichting Vooruitgang (Teylingen)

FUNCTIEPROFIEL. Lid van de Raad van Commissarissen. Woonstichting Vooruitgang (Teylingen) FUNCTIEPROFIEL voor Lid van de Raad van Commissarissen bij Woonstichting Vooruitgang (Teylingen) RvC Woonstichting Vooruitgang 29 september 2015 Organisatie & context Woonstichting Vooruitgang stelt zich

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN BESTUURLIJKE INRICHTING CZ. De volgende uitgangspunten zijn van toepassing bij de samenstelling van bestuurlijke colleges van CZ:

UITGANGSPUNTEN BESTUURLIJKE INRICHTING CZ. De volgende uitgangspunten zijn van toepassing bij de samenstelling van bestuurlijke colleges van CZ: UITGANGSPUNTEN BESTUURLIJKE INRICHTING CZ De volgende uitgangspunten zijn van toepassing bij de samenstelling van bestuurlijke colleges van CZ: 1. Vanwege de noodzakelijke afstemming en integratie van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Raad van Toezicht Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid De Raad van Toezicht van de Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid, gevestigd te Nieuwkuijk, besluit met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Thuiszorg West-Brabant

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Thuiszorg West-Brabant Reglement Raad van Commissarissen Stichting Thuiszorg West-Brabant als bedoeld in artikel 12 van de statuten van Stichting Thuiszorg West-Brabant. De Raad van Commissarissen van Stichting Thuiszorg West-Brabant,

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER december 2014 DE ORGANISATIE Woonstichting is een toegelaten instelling met als statutair werkgebied de gemeente Lelystad. heeft 8.700 woningen (ongeveer 30% van de

Nadere informatie