Centrale Commissie voor de Rijnvaart ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE RIJNVAART

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centrale Commissie voor de Rijnvaart ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE RIJNVAART"

Transcriptie

1 Centrale Commissie voor de Rijnvaart ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE RIJNVAART STATISTIEKEN 2002

2

3 CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART (CCR) ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE RIJNVAART 2002 Rijn- en Binnenvaartstatistieken

4 2

5 3 INHOUD INLEIDING VOORWOORD HOOFDSTUK 1 : Ontwikkelingen aan de vraagzijde 1.1 Algemene tendens 1.2 Ontwikkeling ten aanzien van de belangrijkste goederen 1.3 Containervervoer HOOFDSTUK 2: Ontwikkelingen aan de aanbodzijde HOOFDSTUK 3: Globaal overzicht van de economische situatie BIJLAGE 1: GOEDERENVERVOER A B Begripsbepalingen, methodes en goederennomenclatuur Goederenvervoer op de Rijn Vervoerstatistieken naar segment van de Rijn Tabel 1: Goederenvervoer en vervoersprestatie in ton-kilometer per sector en goederencategorie op de traditionele Rijn Grensverkeer Tabel 2: Goederenvervoer op de Rijn per meldpunt en vlag Tabel 3: Goederenvervoer op de Rijn bij de grenzen per vlag en goederensoort Tabel 4: Overzicht van de vervoerde goederensoorten op de Rijn tussen Rheinfelden en de duits-nederlandse grens Tabel 4b: Overzicht van het containervervoer op de Rijn en de daarmee verbonden vaarwegen (in TEU) Havenoverslag Tabel 5: Goederenoverslag in geselecteerde havens per goederensoort Internationaal verkeer Tabel 6: Goederenvervoer op de Rijn per soort vervoer (nationaal-internationaal) en vervoersrelatie ( ) Tabel 7: Goederenvervoer per vervoerswijze en soort vervoersrelatie ( ) BIJLAGE 2: OMVANG VAN DE VLOOT A Begripsbepalingen, methoden en nomenclatuur B Binnenvloten Tabel 8: Staat van de binnenvloot per scheepstype Tabel 9: Staat van de binnenvloot op per scheepstype en tonnageklasse Tabel 10: Staat van de binnenvloot op per scheepstype en vermogensklasse Tabel 11: Staat van de binnenvloot op per scheepstype en bouwjaar C Rijnvloten Tabel 12: Staat van de Rijnvloot per scheepstype Tabel 13: Staat van de Rijnvloot op per scheepstype en tonnageklasse Tabel 14: Staat van de Rijnvloot op per scheepstype en vermogensklasse Tabel 15: Staat van de Rijnvloot op per scheepstype en bouwjaar D Passagiersschepen Tabel 16: Staat van de binnenvloot passagiersschepen op per scheepstype en bouwjaar Tabel 17: Staat van de Rijnvloot passagiersschepen op per scheepstype en bouwjaar

6 4 INLEIDING Dit verslag met betrekking tot het jaar 2002 van de Centrale Commissie presenteert de statistieken van de Rijn- en Binnenvaart met betrekking tot vervoer en vloot. Het beantwoordt daarmee de opdracht in Artikel 45 van de Herziene Rijnvaartakte van 1868 (Akte van Mannheim) jaarlijks een verslag over de economische situatie van de Rijnvaart op te stellen. De statistieken zijn gebaseerd op de goederen- en vlootstatistieken, die door de statistische bureaus van de lidstaten van de CCR ter beschikking zijn gesteld. Het betreft hier voor: Duitsland: België: Frankrijk: Nederland: Zwitserland: Luxemburg: Statistisches Bundesamt te Wiesbaden Institut National de Statistique Voies Navigables de France te Béthune Centraal Bureau voor de Statistiek te Heerlen Rheinschifffahrtdirektion te Bazel Scheepvaartdienst *****

7 5 VOORWOORD De door de Centrale Commissie bijeengebrachte statistieken met betrekking tot 2002 laten zien dat ondanks een weinig gunstige conjunctuur, de Rijnvaart als geheel in 2002 goed weerstand heeft geboden, met name op de Midden Rijn. Met een stijging in de sectoren van de agrarische producten en eindfabrikaten, die ten dele de structurele teruggang bij het vervoer van bouwstoffen compenseert, nam de diversificatie verder toe. Deze ontwikkeling wist de afhankelijkheid van de Rijnvaart ten opzichte van de economie van de oeverstaten niet weg, maar draagt ertoe bij dat deze relatie minder direct en complexer van aard wordt. Ook de ontwikkeling van het vervoer van chemische producten over de Rijn, dat slechts in geringe mate toeneemt, ondanks een sterk aantrekken van de productie in de betreffende sector, getuigt hiervan. Verder keerde de groei in het containervervoer op de Rijn weer terug, maar het niveau bleef achter bij de in de zeehavens gerealiseerde groeipercentages. Dit zou kunnen duiden op een verzwakking van het marktaandeel van de binnenvaart ten opzichte van de andere vervoerswijzen over land in het segment van de gecontaineriseerde lading. In deze context heeft de vloot slechts een zeer geringe verandering laten zien. Misschien wordt een afwachtende houding aangenomen in verband met het aflopen van de oud voor nieuw regeling die in 2003 heeft plaats gevonden. Vaststaat dat de markt voor tweedehands tonnage in 2002 niet erg gunstig was. Het jaar 2003 zal in staat stellen met meer zekerheid te bepalen of de Rijnvaart het weerstandsvermogen tegen de conjuncturele teruggang zonder te veel elasticiteit zal weten te behouden. Jean-Marie WOEHRLING Secretaris-generaal

8 6 120 Ontwikkeling van het traditionele Rijnverkeer in volume en prestatie (index 100 van 1990) 110 prestatie volume ,00 Ontwikkeling in % van de vervoerde volumes in de onderscheiden sectoren van de Rijn tussen 2001 en ,00 2,00 MANNHEIM- BINGEN afvaart opvaart 1,00 0,00-1,00-2,00 RHEINFELDEN- STRAATSBURG STRAATSBURG- NEUBURGWEIER- NEUBURGWEIER MANNHEIM BINGEN- LULSDORF LULSDORF- ORSOY - 3,00 ORSOY- EMMERICH RHEINFELDEN- EMMERICH - 4,00-5,00-6,00

9 7 HOOFDSTUK 1: Ontwikkelingen aan de vraagzijde 1.1 ALGEMENE TENDENS De omvang van de economische afzwakking die in 2001 inzette, werd eerst in de loop van 2002 goed zichtbaar. Een afnemend consumentenvertrouwen en toenemende spanningen op het wereldtoneel droegen bij tot een stagnerende economie in de Euro-zone (0,8% t.o.v. 2001). Met uitzondering van Frankrijk, dat een groei van 1,2% realiseerde, bleven de cijfers voor de andere lidstaten hierbij zelfs nog achter. Met name Nederland en Duitsland, waarvan de betrokken economieën dicht tegen een recessie aanleunden, bleven sterk achter (0,3%, resp. 0,2%). Toch bleef in 2002 de vervoersvraag in de Rijnvaart, net zoals in 2001, in weerwil van deze ontwikkeling, op peil. Het traditionele Rijnverkeer bleef nagenoeg onveranderd zéér dicht tegen de 200 mio ton en ook de vervoersprestatie daalde maar licht. Daarentegen nam het vervoer in de delta met 3% af, waardoor het totale Rijnverkeer met 2% daalde. In de context van de economische teruggang en met name de zwakke conjunctuur in Duitsland geven deze cijfers eerder reden tot optimisme, omdat een groter effect verwacht had mogen worden. Immers de binnenvaart is sterk op de basisindustrieën georiënteerd en juist deze ervaren als eerste de gevolgen van een teruggang en een versterkte mondiale concurrentie. De beschouwingen hierna laten zien, dat enkele sectoren de economische teruggang beter hebben weerstaan dan andere en aldus hebben bijgedragen tot het op peil houden van de vervoersvraag. Voor de totale Rijnvaart kwam deze zelfs 4% hoger uit dan het gemiddelde over de afgelopen 4 jaren (tegen ruim 5% in 2001). Totale Rijnverkeer (1000 t) Internationaal vervoer op de NL sector van de Rijn Binnenlands Rijnkruisend verkeer in NL Traditionele Rijnvaart

10 8 Goederencategorieën die de Nederlands-Duitse grens passeerden (in 1000 ton) Belangrijkste goederencategorieën die de Nederlands-Duitse grens passeerden in % 13 % 16 % 9 % 15 % 15 % 25 % Landbouwsector Diversen Staalindustrie Energie: kolen Energie: olieproducten Bouwsector Chemiesector

11 9 1.2 ONTWIKKELING TEN AANZIEN VAN DE BELANGRIJKSTE GOEDEREN Teneinde de grafische weergave te vereenvoudigen zijn bepaalde goederen van verwante categorieën, of waarvan de markten onderling verbonden zijn, gegroepeerd naar de desbetreffende economische sector. Zo werden de levensmiddelen, veevoer en meststoffen in de categorie landbouwsector ondergebracht. In de categorie staalindustrie werden ertsen, metaalschroot ondergebracht. De categorie energie is samengesteld uit de vaste minerale brandstoffen en de olieproducten, die afzonderlijk worden behandeld. In de categorie bouwmaterialen werden ruwe en bewerkte mineralen ondergebracht. In de rubriek diversen zijn de gerede producten en andere goederen, die niet in de voorgaande rubrieken werden opgenomen, ondergebracht. Deze rubriek omvat daarmee een groot deel van de per container vervoerde goederen. De hiernavolgende grafieken geven een overzicht van de ontwikkeling per economische sector tussen 2001 en 2002, in volume en in vervoersprestatie. Goederencategorieën die de Nederlands-Duitse grens passeerden in 2002 afvaart opvaart 8 % 7 % 9 % 19 % 5 % 5 % 37 % 21 % 18 % 31 % 3 % 1 % 14 % Landbouwsector Diversen Staalindustrie Energie: kolen Energie: olieproducten Bouwsector Chemiesector 22 %

12 1.2.1 Landbouwsector De vraagzijde van dit marktsegment is betrekkelijk diffuus, waarbij de omvang van het vervoer grote fluctuaties laat zien. Deze laatste hangen met name samen met de exploitatie van het landbouwareaal, de bestemmingen van de gewassen (export of intra- Europese afzet) en de omvang van de oogst. Een belangrijke factor is daarbij de concurrentiepositie van de Europese landbouw op de wereldmarkt. Daarbij geldt de binnenvaart als een belangrijke vervoerswijze voor de betreffende goederengroepen en kon dit vervoer de afgelopen jaren zelfs aanmerkelijk groeien. Ten opzichte van 1992 nam het volume met zo'n 15%, de vervoersprestatie zelfs met meer dan 20% toe. In 2002 kon het peil van het voorgaande jaar gehandhaafd worden, waarbij de vervoersprestatie, conform de tendens van de afgelopen periode, sterker steeg dan het volume (4% in tkm tegenover ca. 1% in t). De afvoer van hout en daarmee verwante producten is na de hausse van 2000 weer terug op het gebruikelijke niveau. De overige producten laten schommelingen zien die hun oorsprong vinden in de hiervoor genoemde factoren landbouwproducten 1000 t voortschrijdend gemiddelde over drie jaar Staalindustrie In weerwil van de turbulentie op de wereldmarkt, waarin de bijna explosieve groei van de Chinese staalindustrie en de protectionistische maatregelen van de Verenigde Staten op de voorgrond treden, heeft de Europese staalindustrie met een productie van nagenoeg 160 mio t het niveau van het voorgaande jaar in geringe mate verbeterd (+ 1%). Ook de ruwstaalproductie in Duitsland kon op het niveau van 2001 worden gehandhaafd (45 mio t). De Rijnvaartstatistieken weerspiegelen deze ontwikkelingen in zoverre dat het volume aan ertsen en schroot zich op het hoge niveau van 2001 bewoog (- 0,53%). De daling in termen van vervoersprestatie kan herleid worden naar een verminderd aandeel van de binnenvaart in het vervoer naar de staalindustrie in Saarland. Bij de staalproducten nam de afvoer naar het achterland vanuit de zeehavens sterk af (- 13%) als gevolg van de geconsolideerde concurrentiepositie van de Europese staalindustrie, die een deficit op de exportbalans van 4,5 mio t in 2001 tot 1,5 mio t in 2002 kon verbeteren Bouwmaterialen De structurele daling van dit vervoer zette zich ook in 2002 verder voort. Het volume nam af tot precies 40 mio t. Met name de aanvoer naar bestemmingen aan de Midden en de Boven Rijn, en de afvoer vanuit de Boven Rijn naar regionale bestemmingen lijken te verminderen, waarbij het effect op de vervoersprestatie achterblijft bij de daling van het volume (- 2,7% tegenover respectievelijk - 5,8%) staalindustrie (ertsen en staalproducten) t voortschrijdend gemiddelde over drie jaar bouwmaterialen t voortschrijdend gemiddelde over drie jaar

13 Energie Olieproducten: De afzet van olieproducten blijkt, ondanks een almaar toenemende mobiliteit van de bevolking, onder invloed van toepassing van nieuwe technologie relatief stabiel, of, voor bepaalde producten, licht dalende. Ook de vertraagde economie doet hier vanzelfsprekend haar invloed gelden. De vervoersvraag in de binnenvaart wordt daarbij vooral bepaald door de inzet van de raffinagecapaciteit in de door de vaarwegen omspannen regio, enerzijds en de gevoerde voorraadpolitiek, anderzijds. In het maatgevende Duitse achterland nam de afzet met ca. 4% af, voornamelijk als gevolg van een gering verbruik van lichte stookolie. De raffinagecapaciteit bleef onveranderd op het niveau van het voorgaande jaar, terwijl de voorraden onder invloed van de hoge prijs van ruwe olie op de wereldmarkt met ruim 10% af namen. Bijgevolg nam de invoer van olieproducten, die ruim 30% van de binnenlandse afzet vertegenwoordigt, met ca. 17% af. Deze tendens weerspiegelt zich in de Rijnvaartstatistiek, waarin het volume met ruim 5% en de prestatie met bijna 7% afnamen. Ook het vervoer naar de Boven Rijn laat deze tendens zien. Binnen de goederencategorie nam het vervoer van lichte olies sterk af (- 12%) als gevolg van een structureel dalend verbruik van huisbrandolie en een zachte winterperiode, maar steeg het vervoerde volume benzine (+ 5%). De vervoersprestatie van 9,4 mld tkm blijft overigens slechts in zeer geringe mate achter bij het gemiddelde over de laatste vijf jaren (- 2%). (Bron: MWV, Duitsland) energie: olieproducten 1000 t voortschrijdend gemiddelde over drie jaar Vaste minerale brandstoffen: Ook voor deze vervoerstroom is de Duitse afzetmarkt gezichtsbepalend. Mede als gevolg van de zwakke economie liep de afzet van steenkolen (64,3 mio t SKE) in nagenoeg dezelfde mate terug (- 2%) als het totale verbruik van primaire energiedragers in dat land. In de verdeling van dit volume over de gebruikers bleef de afzet aan de staalindustrie en de stadsverwarming onveranderd (14,7 t resp. 3,6 mio t), maar kwam de verminderde afzet geheel voor rekening van de elektriciteitscentrales (50,2 tegenover 52,5 t in 2001). Aan de ingangszijde is het verminderde volume terug te vinden in een met 1 mio t SKE afgenomen winning in Duitsland en verminderde de invoer slechts met 0,5 mio t SKE. Tegen deze achtergrond volgt uit de Rijnvaartstatistiek een versterking van het marktaandeel van de binnenvaart (en daarmee de ARA-havens) in deze vervoerstroom, bij een toename van ruim 5% in volume en vervoersprestatie. Een belangrijke bijdrage daartoe leverde de aanvoer van kolen naar bestemmingen in Noord-Oost Frankrijk via de Moezel, die ten opzichte van het voorgaande jaar met bijna 20% steeg (3,5 mio t). (Bron: Verein der Kohlenimporteure) energie: kolen 1000 t voortschrijdend gemiddelde over drie jaar

14 Chemische producten chemische producten De Europese chemische industrie zag haar productie in 2002 met zo'n 5% toenemen. De groei in Duitsland, Zwitserland en België kwam zelfs aanmerkelijk hoger uit. Het op de deelmarkt van de basischemicaliën aangewezen vervoer over water nam daarbij in volume slechts in geringe mate toe (ruim 1%), voornamelijk als gevolg van een sterkere afvoer van de aan de Beneden Rijn gelegen industrieën. De vervoersprestatie herstelde zich van de grote teruggang in 2001 en nam met bijna 5% fors toe t voortschrijdend gemiddelde over drie jaar Diversen In dit door het vervoer van containers gedomineerde segment van halffabrikaten en consumentengoederen was sprake van een duidelijk herstel ten opzichte van het voorgaande jaar, voornamelijk als gevolg van een sterk toegenomen afvoer naar de zeehavens (ca. 11%). In de opvaart nam het volume slechts in geringe mate toe, de vervoersprestatie daalde zelfs. De Beneden Rijn liet de grootste groeipercentages zien, die van de Midden Rijn bleven daarbij duidelijk achter, terwijl op de Boven Rijn slechts van een matige ontwikkeling sprake was. Bijgevolg groeide de vervoersprestatie op de traditionele Rijn met ca. 5% minder dan de volumeontwikkeling (ca. 7%). Het belang van dit segment voor de ontwikkeling van het vervoer over water blijkt uit de cijfers over de afgelopen 10 jaren. Ten opzichte van 1993 wordt bijna driemaal zoveel, in vervoersprestatie bijna viermaal zoveel vervoerd. De gemiddelde jaarlijkse groei bedroeg aldus 10,6%, respectievelijk 15,7%. Met name het vervoer op bestemmingen naar de Midden Rijn nam krachtig toe en is daarmee verantwoordelijk voor de relatief sterker toegenomen vervoersprestatie. In vergelijking met deze groeipercentages zijn de cijfers over de laatste jaren een aanwijzing, dat de groei in dit segment begint af te vlakken stukgoed (gerede producten) 1000 t voortschrijdend gemiddelde over drie jaar

15 13 *) Verkeers intensiteit op de traditionele Rijn in 2002 ARNHEM 9 Emmerich NIJMEGEN km 800 Orsoy 750 NEUSS DUISBURG DÜSSELDORF 123 km 700 KÖLN BONN 650 Lulsdorf 146 km KOBLENZ Bingen 500 MAINZ 100 km 450 LUDWIGSHAFEN MANNHEIM Mannheim KARLSRUHE 74 km Neuburgweier STRASBOURG km Strasbourg Sélestat Colmar 250 FREIBURG 140 km MULHOUSE 020 *) Op basis van de vervoerde tonnen BASEL Rheinfelden

16 CONTAINERVERVOER Containerstatistieken voor de Rijn- en binnenvaart zijn nog maar sinds enige jaren beschikbaar. Trends dienen daarom met enige reserve te worden beschouwd. Dat dit vervoer in 2002 de groei kon hervatten na een jaar met een opmerkelijke teruggang, kan wel worden vastgesteld. De groei (in TEU) met bijna 8% voor de Rijnvaart wordt verklaard door een sterke toename van geladen containers in de afvoer en van lege containers in de aanvoer voor bestemmingen aan de Midden en de Boven Rijn. De Beneden Rijn liet zoals gebruikelijk een afwijkend patroon zien, waarbij de groei met 4,6% duidelijk achter bleef ten opzichte van beide andere regio's. Voort kan worden vastgesteld dat de ontwikkeling van het vervoer per binnenschip achter bleef bij het gezamenlijke containerverkeer van de zeehavens van Antwerpen en Rotterdam. In het licht van de aldaar gerealiseerde groei van 9,5% (ruim 13% voor Antwerpen en bijna 7% voor Rotterdam) zou de binnenvaart aan marktaandeel hebben prijsgegeven. Daarmee wordt de hiervoor genoemde trend van een afvlakking van de groei bevestigd. Ofschoon dat ook lijkt te gelden voor het verkeer in de Delta-regio (-ca 5% t.o.v. van 2001), moet worden opgemerkt dat het wisselverkeer tussen de beide zeehavens de functie van overflow heeft en daarmee uit oogpunt van de vervoersmarkt eigenlijk geen zelfstandige betekenis toekomt. In dit vervoer zijn de lege en de geladen containers nagenoeg in evenwicht. Het binnenlands vervoer in Nederland en Duitsland ontwikkelde zich bevredigend, vooral indien gelet wordt op het aantal vervoerde geladen containers. % Ontwikkeling aan de nederlands-duitse grens afvaart leer afvaart geladen opvaart leer opvaart geladen Ontwikkeling van het containervervoer naar regio van de Rijn (in TEU) gelost geladen TEU Benedenrijn Middenrijn Bovenrijn

17 15 Ontwikkeling in % van het containervervoer in de belangrijkste havens van de Beneden- en de Bovenrijn tussen 2001 en % 30 % 20 % 10 % 0 % Emmerich Neuss Kehl - 10 % - 20 % Duisburg Düsseldorf Köln Strasbourg Mulhouse- Ottmarsheim Basel Weil - 30 % Ontwikkeling in % van het containervervoer in de belangrijkste havens van de Middenrijn tussen 2001 en % 30 % 20 % 10 % 0 % Ludwigshafen - 10 % - 20 % - 30 % Bonn Koblenz Frankfurt Leverkusen Mainz- Wiesbaden Gernsheim Worms Mannheim Germersheim Karlsruhe Wörth - 40 %

18 16 Ontwikkeling van de binnenvloot in 1000 ton Tankschepen overig Tankvaart Rijnvloot Drogelading overig Drogelading Rijnvloot Structuur van de binnenvloot in % 13 % 22 % 61 % Drogelading Rijnvloot Drogelading overig Tankschepen Rijnvloot Tankschepen overig

19 17 HOOFDSTUK 2: Ontwikkelingen aan de aanbodzijde Evenals dat het geval was in 2001, laten de vloten in het verslagjaar een zeer bescheiden ontwikkeling zien. De Rijnvloot groeide in geringe mate (1,1% in tonnage), waarbij de droge lading vloot sterker toenam dan de tankvloot. De binnenvloot als geheel nam met 0,7% toe, waarbij een sterker accent op de tankvaart dan op de droge lading lag. In de verdeling tussen de landen kwam geen wezenlijke verandering. Juist omdat de veranderingen gering zijn moeten deze statistieken overigens met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd: de mutaties komen dicht bij de nauwkeurigheidsmarges van de statistieken. Om die reden is nader onderzoek gedaan naar de mutaties in de registers van de meest betrokken landen als gevolg van nieuw in de vaart genomen schepen en samen-hangend met aankoop in en verkoop naar het buitenland. De in dit jaarverslag gepubliceerde statistie-ken zijn gebaseerd op de registratie van de schepen in de ambtelijke en de administratieve registers. Het jaar 2002 was verder voorlopig het laatste volledige jaar waarin de oud voor nieuw -regel effectief van toepassing was. Deze is inmiddels op 29 april 2003 buiten werking gesteld (door middel van een verhouding tussen oud en nieuw van 0:1). In de aanloop naar dat moment toonde de markt zich terughoudend waar het gaat om nieuw in de vaart te brengen schepen. In de tankvaart maar vooral in de droge lading bleef de toegevoegde tonnage achter bij het gemiddelde over de looptijd van de structurele sanering ( ). Deze ontwikkeling is niet alleen het gevolg van de nog geldende oud voor nieuw -regel. Ook de sterk verslechterde markt voor tweedehands scheepsruimte en de in verband daarmee geringe financieringsmogelijkheden hebben naast de slechte conjunctuur het investeringsgedrag sterk beïnvloed. Om dezelfde reden wordt voor de periode die direct aansluit op de afloop van de oud voor nieuw -regel geen nieuwbouwgolf verwacht zoals het verleden die in vergelijkbare situaties meerdere heeft laten zien. De sterk gedaalde waarde van bestaande tonnage heeft overigens de sloop in het kader van de oud voor nieuw - regel merkbaar gestimuleerd. Zo werd in de droge lading bijna tweemaal zoveel scheepsruimte gesloopt als er aan de vloot werd toegevoegd, in de tankvaart oversteeg de sloop de nieuwe scheepsruimte met ruim 20%. Verdeling van de motorschepen (Rijnvaart) per tonnageklasse Percentage Rijndrogelading % Rijntankvaart % 0 tot 249 t t t t t t t t 3000 t en meer Klassen

20 18 Ontwikkeling naar laadvermogensklasse van motorvrachtschepen en tankschepen tussen begin 1980 en eind Percentage Rijndrogelading 1980 Rijndrogelading 1990 Rijndrogelading 2001 Rijntankvaart 1980 Rijntankvaart 1990 Rijntankvaart tot 249 t t t t t t 3000 t en meer Klassen 1600 Ontwikkeling van de gemiddelde tonnage van de schepen met eigen voorstuwing tonnage Drogelading binnenvloot Tankschepen binnenvloot Drogelading Rijnvloot Tankschepen Rijnvloot jaar

21 19 Rijnvaart: landenaandeel, in ton in de droge ladingvloot 1990 in de droge ladingvloot % 2 % 4 % 19 % 0 % 0 % 1 % 24 % 26 % 54 % Zwitserland Frankrijk Duitsland Nederland Belgie Luxemburg 56 % in de tankvaart 1990 in de tankvaart % 9 % 1 % 17 % 3 % 6 % 1 % 31 % 34 % 43 % 42 %

22 20 Nieuwe schepen tonnage droge lading tonnage tankvaart Ton (5m) 1989 (7m) Jaaren Nieuwe schepen Jaaren tankvaart droge lading duwboten antal tonnage antal tonnage antal tonnage Niewe shepen Gemiddeld total Geslopt in

23 21 HOOFDSTUK 3: Globaal overzicht van de economische situatie In veel opzichten was 2002 een herhaling van het daaraan voorafgaande jaar. De reeds zwakke conjunctuur liep nog iets terug, maar de Rijnvaart wist zich door de bank genomen te handhaven. De vervoersvraag bleef op peil en de vloot liet slechts een bescheiden ontwikkeling zien. Ofschoon met de voortgaande vernieuwing van de scheepsruimte de productiviteit van de vloot toeneemt, lijkt deze vooralsnog niet van dien aard dat gevreesd moet worden voor het snel opnieuw ontstaan van structurele overcapaciteit. Toch lijkt het wenselijk nadere aandacht te besteden aan het vraagstuk van het uit de vaart nemen van overbodige tonnage. In het licht van een situatie, waarbij gedurende bijna 40 jaar met een zekere regelmaat het instrument van de sloopactie is ingezet, zou het gevaar kunnen ontstaan dat de sector een afwachtende houding inneemt. Een aspect daarbij is dat verwacht mag worden dat het feitelijk slopen van schepen onder invloed van de zorg voor het milieu in de toekomst duurder en voor de betreffende branche minder profijtelijk wordt. Bij een gemiddeld genomen gunstige waterstand bewogen de vrachten zich op een niveau dat enigszins onder dat van het voorgaande jaar lag. De vrachtprijs kan verder als gevolg van een vraagontwikkeling zonder veel relief, als stabiel, gelijkmatig gekenschets worden. De internationale spanningen maakten de olieprijs (crude) vluchtig en gaf aanleiding tot een sterk oplopende gasolieprijs, die de exploitatie van de binnenvaart negatief beïnvloedde. Euro Ontwikkeling van de gasolieprijs (100 l) maand Is aan de vraagzijde de balans van stijgers en dalers voor de korte termijn nagenoeg in evenwicht, op langere termijn blijven enkele factoren van groot belang voor het handhaven van de positie van de binnenvaart. Zo kan in de eerste plaats worden vastgesteld, dat het spoorvervoer op weg is verloren terrein terug te veroveren. Hoewel het imago van deze vervoerswijze nog veel te wensen overlaat, lijken de structuurveranderingen die het afgelopen decennium onder druk van de politiek zijn doorgevoerd hun vruchten voorzichtig af te werpen: de capaciteit die op het net beschikbaar wordt gehouden neemt als gevolg van een rationalisering van de exploitatie toe, evenals de betrouwbaarheid van deze vervoersdiensten. Aangepaste faciliteiten moeten verder bijdragen tot een optimalisering van de logistiek. In het licht van de elkaar grotendeels overlappende karakteristieken van het vervoer per schip of per trein, maakt deze ontwikkeling het voor de grote industrieën mogelijk een beleid van differentiatie te voeren. De afgelopen jaren konden enige effecten daarvan worden vastgesteld. In de tweede plaats blijft de grote afhankelijkheid van de zware en basis-industrie een aandachtspunt voor de binnenvaart. Deze industrie groeit niet meer in dit deel van Europa, sterker, de omvang van de productie neemt geleidelijk aan af, terwijl het gebruik van grondstoffen steeds efficiënter plaats vindt. Hoewel deze ontwikkeling al vele jaren gaande is, zijn de gevolgen voor de binnenvaart tot op heden relatief gering geweest. Juist de niet aan binnenwateren gelegen locaties hebben als eerste het veld moeten ruimen of zullen dat op termijn moeten doen. Ook de voor de komende jaren aangekondigde sluiting van locaties voor de productie van ruwstaal en van walserijen laten daarvan voorbeelden zien, maar tonen tegelijkertijd dat zelfs aan water gelegen bedrijven de consequenties ervan ondervinden. Indien bovendien de productie van ruwstaal verplaatst zal worden naar de regio's van de ijzerwinning, zullen ook deze de dans niet langer kunnen ontspringen en moet met ernstige gevolgen voor de vervoersvraag worden gerekend. Die zal naar verwachting in dat geval de positieve ontwikkeling van het vervoer in het kolensegment verre overtreffen. Ook in andere segmenten van de droge lading kunnen zulke effecten optreden. Van soortgelijke, in sommige gevallen mogelijk schoksgewijze, veranderingen lijkt in de tankvaart daarentegen geen sprake. Hier lijkt eerder de verwachting gerechtvaardigd, dat de globale omvang van de vervoersprestatie, meer nog dan het volume, min of meer gehandhaafd kan worden op het bestaande niveau, waarbij de veranderingen met betrekking tot de afzonderlijke productgroepen - die overigens aanzienlijk kunnen zijn - elkaar neutraliseren.

24 22 In de derde plaats is er het aspect van het marktaandeel van deze vervoerswijze, met name in de segmenten die in de schijnwerper van de vervoerspolitiek staan. In de hiervoor geschetste context van een stagnatie of zelfs belangrijke teruggang bij het vervoer van grondstoffen, wordt het profiel van de binnenvaart grotendeels bepaald door haar aandeel in het gecombineerd en multi-modaal vervoer. Hier kunnen meerdere factoren worden genoemd, die van invloed zijn op de toekomstige positie van deze vervoerswijze. Daarop wordt in het bestek van dit jaarverslag over 2002 niet in detail ingegaan, maar belangrijk is vast te stellen, dat de tekenen wijzen op een afvlakking van de groei, die bovendien achter lijkt te blijven bij de groei van dit segment als geheel. Ook de komende jaren moet met een sterke concurrentie worden gerekend. Genoemd is reeds de grotere concurrentiekracht van het spoor, die met de (her)ingebruikneming van nieuwe verbindingen zelfs nog een sprong zal kunnen maken. Grote voorzichtigheid zal daarom moeten worden betracht bij het uitspreken van verwachtingen. Daarmee kan een voorlopige balans worden opgemaakt. Het recente verleden kan als bevredigend worden gekenmerkt, de korte termijn zal daarin geen grote veranderingen te zien geven, maar op een middellange termijn is een structurele omslag in een of meerdere segmenten niet uit te sluiten Verdeling naar scheepstype en goederensoort bij de Nederlands-Duitse grens (en 1000 t) Tankschepen en Tankduwbakken Duwbakken Motovrachtschepen Vergelijking tussen de ontwikkeling van de vervoersprestatie en de omvang van de Rijnvloot index Rijnvloot (voortschrijdend gem.) index vervoersprestatie (voortschrijdend gem.) index Rijnvloot (tonnage) index vervoersprestatie jaar

Het vervoer via de binnenwateren

Het vervoer via de binnenwateren Het vervoer via de binnenwateren door N. SADOINE directeur Bestuur Binnenwateren en Beheer 1. ALGEMENE DOELSTELLING In de beleidsverklaring "Vlaanderen m Beweging" van de Vlaamse minister van Openbare

Nadere informatie

Nederland als één logistiek netwerk in 2015

Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Samenhang versnelt versterking van onze positie TRANSPORT EN LOGISTIEK Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Samenhang versnelt versterking van onze positie

Nadere informatie

DE EERSTE WERELDOORLOG : ENKELE ECONOMISCHE ASPECTEN

DE EERSTE WERELDOORLOG : ENKELE ECONOMISCHE ASPECTEN blz 1 DE EERSTE WERELDOORLOG : ENKELE ECONOMISCHE ASPECTEN I. INLEIDING Oorlog en economie zijn nauw met elkaar verbonden. Wanneer de Eerste Wereldoorlog ter sprake komt, wordt het thema oorlog in vele

Nadere informatie

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

De invloed van loonlasten op de vraag naar arbeid: een vergelijkende studie van België en de buurlanden. Wout Laenen, Cindy Moons, Damiaan Persyn

De invloed van loonlasten op de vraag naar arbeid: een vergelijkende studie van België en de buurlanden. Wout Laenen, Cindy Moons, Damiaan Persyn De invloed van loonlasten op de vraag naar arbeid: een vergelijkende studie van België en de buurlanden Wout Laenen, Cindy Moons, Damiaan Persyn HUB RESEARCH PAPER 2011/10 AUGUSTUS 2011 De invloed van

Nadere informatie

Vis, als duurzaam kapitaal. De Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid

Vis, als duurzaam kapitaal. De Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid Vis, als duurzaam kapitaal De Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid Inhoud 1. Vis, als duurzaam kapitaal 4 Balans na dertig jaar visserijbeleid 6 Horizon 2020 6 2. De balans na twee

Nadere informatie

Nationaal goed. Feiten en cijfers over onze samenleving (ca.)1800-1999. Ronald van der Bie en Pit Dehing (red.)

Nationaal goed. Feiten en cijfers over onze samenleving (ca.)1800-1999. Ronald van der Bie en Pit Dehing (red.) NATIONAAL GOED Nationaal goed Feiten en cijfers over onze samenleving (ca.)1800-1999 Ronald van der Bie en Pit Dehing (red.) ISBN 90.6861.170.4 Copyright 1999 CBS, Voorburg en Heerlen/Stichting beheer

Nadere informatie

BAY OF ISLAND. Paihia NORTH ISLAND. Lake Taupo. Napier COOK STRAIT. Picton Nelson. Wellington van 28 tot 29 november 2012. Harihari Christchurch

BAY OF ISLAND. Paihia NORTH ISLAND. Lake Taupo. Napier COOK STRAIT. Picton Nelson. Wellington van 28 tot 29 november 2012. Harihari Christchurch Nieuw-zeeland Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending onder het voorzitterschap van ZKH Prins Filip van 27 tot 30 november 2012 Ninety Mile Beach Paihia BAY OF ISLAND

Nadere informatie

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 December 2010 INSCOPE - Research for Innovation Rotterdam School of Management Erasmus University Rotterdam Postbus

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

Herstel zet zich door, maar groeipotentieel is te laag

Herstel zet zich door, maar groeipotentieel is te laag vbo-analyse Focus Conjunctuur Herstel zet zich door, maar groeipotentieel is te laag Juni 2014 47% II aantal sectoren dat uitgaat van een verbetering van de economische activiteit in de komende zes maanden

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

Smakelijk weten. Trends in voeding en gezondheid

Smakelijk weten. Trends in voeding en gezondheid Smakelijk weten Trends in voeding en gezondheid Voorwoord De tijd dat de zoektocht naar voedsel een groot deel uitmaakte van het dagelijks bestaan, ligt ver achter ons. Ook in de periode 1950 2012 is

Nadere informatie

Kredietverlening en bancair kapitaal

Kredietverlening en bancair kapitaal DNB Occasional Studies Vol.12/No. 3 (2014) Kredietverlening en bancair kapitaal DNB Occasional Studies Gerbert Hebbink, Mark Kruidhof, Jan Willem Slingenberg Centrale bank en prudentieel toezichthouder

Nadere informatie

Hoe ondernemend zijn zzp'ers?

Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Resultaten zzp-panel meting II van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, mei 2012 ISBN: 978-90-371-1037-1 Bestelnummer: A201204 Prijs:

Nadere informatie

België en zijn ecologische voetafdruk

België en zijn ecologische voetafdruk RAPPORT 2010 België en zijn ecologische voetafdruk Verantwoordelijk uitgever: Damien Vincent, WWF-België, Emile Jacqmainlaan 90, 1000 Brussel. Redactie: Aurélien Boutaud, Stijn Bruers, Anne-Kirstine de

Nadere informatie

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie.

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie. ING Economisch Bureau Ondernemen in 2015 Van wereldhandel tot detailhandel Visie op 2015 De Nederlandse economie Exportmarkten Zakelijke dienstverlening Industrie Bouw Transport en logistiek Groothandel

Nadere informatie

Gemeenten in perspectief 2014-2018

Gemeenten in perspectief 2014-2018 Gemeenten in perspectief 2014-2018 Prof. dr. M.A. Allers (COELO) Drs. B. Steiner (bruno steiner advies) COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Gemeenten in perspectief 2014-2018

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

Grip op grondstoffen: Leveringszekerheid en biodiversiteit

Grip op grondstoffen: Leveringszekerheid en biodiversiteit SUSTAINABILITY Grip op grondstoffen: Leveringszekerheid en biodiversiteit In samenwerking met PBEE, CBL, FNLI, IUCN, Natuur & Milieu en VNO NCW Mei 2014 kpmg.com/sustainability National Committee of The

Nadere informatie

Uit elkaars buurt. De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming. Mérove Gijsberts Jaco Dagevos

Uit elkaars buurt. De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming. Mérove Gijsberts Jaco Dagevos Uit elkaars buurt Uit elkaars buurt De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming Mérove Gijsberts Jaco Dagevos Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, juni 2005 Het Sociaal en

Nadere informatie

Juni 2014 Zijn werknemers van 50 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming

Juni 2014 Zijn werknemers van 50 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming Zijn werknemers van 5 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming Y. Saks Inleiding De werkgelegenheidsgraad van de 55-64-jarigen bedraagt in België 4 % (1), dat is 9 procentpunt onder het Europese

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsanalyse Drenthe. Samenhang tussen Drentse kenmerken en verkeersveiligheid

Verkeersveiligheidsanalyse Drenthe. Samenhang tussen Drentse kenmerken en verkeersveiligheid Verkeersveiligheidsanalyse Drenthe Samenhang tussen Drentse kenmerken en verkeersveiligheid Colofon Rapportnummer: H-2013-3 Titel: Verkeersveiligheidsanalyse Drenthe Ondertitel: Samenhang tussen Drentse

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

CREATIEVE INDUSTRIE ALS VLIEGWIEL

CREATIEVE INDUSTRIE ALS VLIEGWIEL CREATIEVE INDUSTRIE ALS VLIEGWIEL Onderzoek in opdracht van Creative Cities Amsterdam Area Paul Rutten (Paul Rutten Onderzoek / Universiteit van Antwerpen) Gerard Marlet (Atlas Gemeenten) Frank van Oort

Nadere informatie

visie op food sectorupdate 2013 Interviews Trends & ontwikkelingen Sectorvisie

visie op food sectorupdate 2013 Interviews Trends & ontwikkelingen Sectorvisie visie op food sectorupdate 213 Interviews Trends & ontwikkelingen Sectorvisie visie op food 1 Geachte relatie, Voor u ligt Visie op Sectoren (VOS), de jaarlijkse dwarsdoorsnede van het Nederlandse bedrijfsleven.

Nadere informatie

De tijd is rijp. Commissie Herziening. Handhavingsstelsel. VROM-regelgeving

De tijd is rijp. Commissie Herziening. Handhavingsstelsel. VROM-regelgeving De tijd is rijp Commissie Herziening Handhavingsstelsel VROM-regelgeving Commissie Herziening Handhavingsstelsel VROM-regelgeving 2 Inhoud Samenvatting...5 1 Inleiding...11 1.1 Aanleiding en onderzoeksvraag...11

Nadere informatie

Als er niets meer valt te winnen

Als er niets meer valt te winnen Als er niets meer valt te winnen Onderzoek naar de gevolgen van het afbouwen en beëindigen van de aardgaswinning voor de ruimtelijk economische structuur van Noord-Nederland Lisa van der Molen s1888315

Nadere informatie

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015 Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Managementsamenvatting 3 1. Premies WGA en ZW 2015 5 1.1. Wijzigingen per 1 januari 2015 5 1.2. Berekening premies UWV 2015 5 2. Gevolgen

Nadere informatie

December 2014 Normalisering van het monetair beleid : vooruitzichten en verschillen

December 2014 Normalisering van het monetair beleid : vooruitzichten en verschillen Normalisering van het monetair beleid : vooruitzichten en verschillen N. Cordemans S. Ide (*) Inleiding Hoewel s werelds belangrijkste centrale banken op dit ogenblik nog steeds een sterk expansief monetair

Nadere informatie