De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005"

Transcriptie

1 05 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2005

2 2005 De Nederlandsche Bank nv Oplage: Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan, mits met bronvermelding. Westeinde 1, 1017 zn Amsterdam - Postbus 98, 1000 ab Amsterdam Telefoon (020) Telex dnbam nl - Telefax (020) Website: issn: De cijfers zijn verzameld door de Nederlandsche Bank, tenzij anders vermeld. De totalen voor het eurogebied zijn opgesteld door de Europese Centrale Bank. Zij publiceert deze cijfers in haar maandbericht en op de website (www.ecb.int). De tabellen in dit Statistisch Bulletin zijn in het algemeen afgesloten op 17 maart De op de website gepubliceerde cijfers worden voortdurend geactualiseerd.

3 Inhoud Inleiding 5 Enkele recente ontwikkelingen 7 Spaargeld huishoudens ruim 200 miljard euro 7 Kredietvraag bedrijven trekt aan 7 Amerikaanse aandelen en Europese obligaties populair bij institutionele beleggers 8 Netto obligatie-emissies in 2004 teruggelopen 9 Directe investeringen: aanhoudend geringe actiteit 9 Artikelen Beleggingsinstellingen minder in trek 11 Omzet geldtranfers gestegen 17 Huishoudens op zoek naar meer rendement 23 Pensioenpremie en indexatie in Monetair-financiële statistieken Nederland Monetair beleid 1.1 Rentetarieven van de Nederlandsche Bank en van de Europese Centrale Bank 2* Monetaire ontwikkelingen 2.1 Balans van de Nederlandsche Bank (monetaire opstelling) 4* 2.2 Balans van de in Nederland gevestigde mfi s (exclusief dnb) 6* Leningen van mfi s aan de prate sector, naar sectoren, oorspronkelijke looptijd en instrument 8* Bij mfi s aangehouden deposito s van de prate sector, uitgesplitst naar sector en instrument 9* Uitsplitsing naar valuta van bepaalde acta en passa van in Nederland gevestigde mfi s (exclusief dnb) 10* 2.3 Gecombineerde balans dnb en in Nederland gevestigde mfi s 12* 2.4 Bijdrage van Nederland aan monetaire aggregaten in het eurogebied 14* 2.5 Ontwikkeling acceptatiecriteria en vraag bancaire kredietverlening bij in Nederland gevestigde mfi s 16* 2.6 Spaargeld Financiële markten 3.1 Balansen van institutionele beleggers 18* Acta en passa van verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen naar sector 22* 3.2 Aanbod en beroep op de kapitaalmarkt 26* 3.3 Netto inleg bij beleggingsinstellingen naar fondstype 28* 3.4 Balanstotalen van beleggingsinstellingen naar fondstype 29* 3.5 Emissiemarkt 30* 3.6 Emissies van effecten met uitzondering van aandelen door Nederlandse ingezetenen 32* Bruto-emissies van effecten met uitzondering van aandelen door Nederlandse ingezetenen 34* Netto-emissies van effecten met uitzondering van aandelen door Nederlandse ingezetenen 36* Uitstaande bedragen van effecten met uitzondering van aandelen uitgegeven door Nederlandse ingezetenen 38* 3.7 Emissies en koerswaarden van op de Euronext Amsterdam Stock Market genoteerde aandelen 40* Marktrentevoeten en aandelenbeursindices 42* Rentes van in Nederland gevestigde mfi s op deposito s en leningen, met bijbehorende volumes 44* Overheidsfinanciën 4.1 Financiën van het Rijk op kasbasis 48* 4.2 Staatsschuld 50* 4.3 Ontvangsten, uitgaven en vorderingensaldo van de overheid 52* 4.4 Overheidsschuld conform emu-definities 54* Betalingsbalans 5.1 Betalingsbalans 56* 5.2 Goederenrekening 57* 5.3 Dienstenrekening 58* 5.4 Inkomensrekening 59* 5.5 Inkomensoverdrachten 60* 5.6 Directe investeringen 61* Effectenverkeer 62* Buitenlandse effecten, niet-emu, naar sector van de houder 63* 5.8 Financiële deraten en overige financiële transacties 64* 5.10 Geografische uitsplitsing van de Nederlandse betalingsbalans 66* 5.11 Extern vermogen van Nederland 68* 5.12 Internationale reserves 70* 5.13 Bruto externe schuld van Nederland 72* DNB / Statistisch Bulletin Maart

4 Economische kerngegevens voor Nederland en het eurogebied 6.1 Economische kerngegevens voor Nederland en het eurogebied 74* Toezicht banken en geldtransactiekantoren 7.1 Balansen van geregistreerde kredietinstellingen (bedrijfseconomische opstelling) 78* 7.2 Baten en lasten van geregistreerde kredietinstellingen 79* 7.3 Buitenlandse schuldverhoudingen van mfi s 80* 7.4 Geconsolideerde acta van geregistreerde kredietinstellingen 82* 7.5 Onderhandse deratencontracten bij Nederlandse banken 86* 7.6 Transacties en omzetten in het topgiraal betalingsverkeer naar type betaling 88* 7.7 Wisselactiteiten van geldtransactiekantoren 89* 7.8 Geldtransferactiteiten van geldtransactiekantoren 90* Toezicht verzekeraars 9.1 Solvabiliteit verzekeraars 98* 9.2 Uitkeringen en premies van verzekeraars 100* 9.3 Balans en actuele waarde beleggingen 102* 9.4 Baten- en lastenrekening van verzekeraars 106* Wisselkoersen 10.1 Wisselkoersen en goudprijs 110* Bijlage: toelichting op de statistieken 113* Stand der inschrijvingen in de registers Wtk, Wgt en Wtt 131* Onder toezicht staande pensioenfondsen en verzekeraars 132* Overzicht verschenen artikelen * Overzicht verschenen Themanummers 135* Toezicht pensioenfondsen 8.1 Voorziening pensioenverplichting en dekkingsgraad pensioenfondsen 92* 8.2 Pensioenpremies en -uitkeringen van pensioenfondsen 93* 8.3 Balans en actuele waarde beleggingen van pensioenfondsen 94* 8.4 Baten- en lastenrekening van pensioenfondsen 95* 8.5 Aantal deelnemers pensioenfondsen en aanspraken 96* De inhoud van deze publicatie is verzorgd door de Disie Statistiek en informatie (telefoon , telefax ) Verklaring der tekens 0 (0,0) = het getal is minder dan de helft van de gekozen afronding of nihil niets (blank) = een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen c.q. het gegeven wordt niet (aan de Bank) gerapporteerd = gegevens ontbreken Afronding Soms kloppen tellingen niet geheel (door geautomatiseerde afronding per reeks); anderzijds is de aansluiting van de ene tabel op de andere niet steeds geheel verwezenlijkt (door afronding per tabel). Voor deze tabellen worden lange en uitgebreide tijdreeksen op Internet gepubliceerd in euro s ( Onderzoek & Statistiek in Jaar-, kwartaal- en maandreeksen beginnen in de regel in Dagcijfers beginnen in In het kader van de Special Data Dissemination Standard (sdds) van het imf worden de publicatiedata van de balans van de Nederlandsche Bank (tabel 2.1), de gecombineerde balans dnb en in Nederland gevestigde mfi s (tabel 2.3), de betalingsbalans (tabel 5.1) en het extern vermogen van Nederland (tabel 5.11) aangekondigd op het Internet (www.dnb.nl onder Onderzoek & Statistiek ). De publicatiedata van alle onder de sdds vallende Nederlandse kernstatistieken reële statistieken, overheidsfinanciën en monetair-financiële statistieken worden gepresenteerd op de sddsinternetpagina (www.dsbb.imf.org). Een overzicht van de meest recente gegevens van deze kernstatistieken is te vinden op het Internet (www.dsbb.statistics.nl). 4 DNB / Statistisch Bulletin Maart 2005

5 Inleiding Huishoudens zijn op zoek naar meer rendement. In dit Statistisch Bulletin blijkt dat uit een aantal artikelen. Na de geleden koersverliezen op de aandelenbeurzen in de afgelopen jaren zochten huishoudens de zekerheid van spaargelden. In de loop van 2004 passeerde het spaargeld van Nederlandse huishoudens de 200 miljard euro. In dit verband introduceert dit nummer een nieuwe tabel 2.6 Spaargeld die een vast onderdeel van het tabellendeel zal uitmaken. Garantieproducten vinden intussen gretig aftrek, mogelijk ter compensatie van de inmiddels zeer lage spaarrentes. Schattingen wijzen uit dat door banken in 2004 voor bijna eur 3 miljard aan deze producten met volledige hoofdsomgarantie is uitgegeven. Voor beleggingstellingen bestond in 2004 weinig animo. Mede door de verplaatsing van kleine gespecialiseerde fondsen naar Luxemburg daalde de netto-inleg met eur 1,9 miljard. De afgenomen nettoinleg in beleggingsinstellingen in de afgelopen jaren zal verband houden met het onzekere economische klimaat en de beursmalaise. Ondanks het feit dat beleggingsinstellingen vorig jaar een rendement van 7,1% behaalden, hebben bovendien de tegenvallende rendementen die zij tussen en 2003 hebben geboekt hun uitwerking op beleggers niet gemist. Amerikaanse aandelen en Europese obligaties waren in het vierde kwartaal van 2004 populair bij institutionele beleggers. Pensioenfondsen kochten voor eur 6,8 miljard aan buitenlandse, vooral Amerikaanse, aandelen. Europese aandelen daarentegen werden door pensioenfondsen afgestoten. Voorts werden door institutionele beleggers voor ruim eur 9,5 miljard buitenlandse, vooral Europese, obligaties gekocht. Dit Bulletin besteedt in een apart artikel verder aandacht aan geldtransfers. Er blijkt uit cijfers van dnb dat geldovermakingen naar het buitenland via geregistreerde geldtransactiekantoren in 2004 een hoge vlucht hebben genomen. De omzet van deze kantoren steeg met 27% tot eur 325 miljoen. Een van de verklaringen voor de gestegen populariteit van geldtransfers vormt de groei van het aantal migranten in Nederland. Daarboven kregen meer kantoren een vergunning zodat meer actiteiten in de statistiek tot uiting komen. In de tabellen 7.7 en 7.8 worden vanaf dit maartnummer tevens aantallen geldtransfers opgenomen. Tot slot presenteert dnb een enquête onder de 25 grootste pensioenfondsen van Nederland waaruit onder meer naar voren komt dat het merendeel van de ondernemingspensioenfondsen in 2005 de pensioenpremies verlaagt, terwijl de bedrijfstakpensioenfondsen deze verhogen. DNB / Statistisch Bulletin Maart

6

7 Enkele recente ontwikkelingen Spaargeld huishoudens ruim 200 miljard euro Het spaargeld van Nederlandse huishoudens is in de loop van 2004 de 200 miljard euro gepasseerd. In de herfst van vorig jaar is de omvang van het spaargeld niet meer toegenomen en in de laatste twee maanden van 2004 is er meer spaargeld opgenomen dan er is ingelegd. Mede vanwege de uitbetaalde rente is in januari 2005 de omvang van het spaargeld weer aanzienlijk toegenomen. Per einde van die maand houden Nederlandse huishoudens eur 209,5 miljard aan bij banken in Nederland (grafiek 1). Dit blijkt ook uit de nieuwe tabel 2.6 die dnb met ingang van deze editie van haar Statistisch Bulletin publiceert. Deze tabel bevat maandelijkse gegevens over ingelegd spaargeld, opgenomen spaargeld en bijgeschreven rente, opgedeeld naar middelen die voor een bepaalde periode zijn vastgezet (deposito s met vaste looptijd) en spaargeld dat sneller beschikbaar is (deposito s met opzegtermijn). Deze laatste categorie omvat veelal traditionele spaarrekeningen, waarvan geld - zonder noemenswaardige kosten of substantiële vertraging - kan worden overgeheveld naar een betaalrekening. Internetrekeningen vallen hier eveneens onder. Het aandeel van deze categorie in het totale spaargeld van huishoudens neemt al langere tijd toe en is nu ongeveer tien keer zo groot als de deposito s met vaste looptijd. Kredietvraag bedrijven trekt aan Grafiek 1 Spaargeld Nederlandse huishoudens Ultimocijfers in miljarden euro's Het kredietaanbod voor economische actiteiten wordt momenteel geleidelijk verruimd, zo blijkt uit de resultaten van de enquête naar kredietverlening onder het Nederlandse bankwezen. De criteria voor kredietverlening aan het bedrijfsleven zijn recentelijk verder verruimd. Dit proces is in de zomer van 2004 ingezet (grafiek 2). In het laatste kwartaal van 2004 was de beleidsversoepeling bij het Nederlandse bankwezen zelfs sterker dan in enig ander land van het eurogebied. Dit lijkt voornamelijk te zijn ingegeven vanuit concurrentieoverwegingen. De banken ondervinden niet alleen stevige concurrentie van collegabanken, maar ook van andere financiële instellingen. De versoepeling van het kredietbeleid komt tot uitdrukking in een verkleining van de marges op leningen en niet zozeer in overige kredietvoorwaarden zoals looptijd, onderpand etc. Inmiddels lijkt de vraag naar bedrijfskrediet langzaam toe te nemen, met de verwachting dat dit door zal zetten. In het bijzonder lange bedrijfsleningen blijken meer in trek dan voorheen, hetgeen mede verband zal houden met de nog altijd dalende marktrente. In januari is de omvang van de nieuwe bedrijfsleningen ruim eur 12 miljard. Fusies, overnames en bedrijfsherstructureringen lijken de redenen te zijn van de stijgende vraag. Herstructurering van schulden, in de afgelopen twee jaar regelmatig verantwoordelijk voor een toename van de vraag naar bedrijfskrediet, is nauwelijks meer aan de orde. Het aandeel van daadwerkelijke investeringen in de stijgende vraag is nog gering (grafiek 3). Voor het Grafiek 2 Kredietbeleid banken t.a.v. ondernemingen 1 Netto percentage + = verscherpen; = versoepelen I 03 II III IV I 04 II III IV I eu I 03 II III IV I 04 nl II III IV I 05 (verwacht) 1 Het netto percentage geeft de verhouding aan tussen banken die kredietvoorwaarden aanscherpen en die versoepelen, waarbij de waarden kunnen variëren van 100% (alle banken versoepelen in enige of sterkere mate) tot +100% (alle verscherpen in enige of sterkere mate). Ter illustratie: als 20% van de banken een verscherping doorvoert en 30% een versoepelt, dan is het netto percentage -10%. Bij de kredietvraag (grafiek 3) gaat het om de verhouding tussen banken die een toename waarnemen en die een afname aangeven, waarbij negatieve percentages een afname betekenen. Gearceerde delen geven aan dat dit verwachtingen van het bankwezen betreft. DNB / Statistisch Bulletin Maart

8 Enkele recente ontwikkelingen Grafiek 3 Kredietvraag ondernemingen Netto percentage + = toename; = afname -100 eu I 03 II III IV I 04 nl II III IV I 05 (verwacht) eerst sinds eind wordt overigens ook in het eurogebied in 2005 weer een toename verwacht van de kredietvraag vanuit het bedrijfsleven, met name vanuit het midden- en kleinbedrijf. Wat betreft de kredietverlening aan huishoudens is het beleid voor de hypothecaire kredietverlening door Nederlandse banken sinds het midden van vorig jaar stabiel, maar voor het eerste deel van dit jaar wordt toch weer een verscherping verwacht. Hoewel de meningen van de banken over de kredietvraag uiteenlopen en de huizenmarkt tekenen van verkramping lijkt te vertonen, is de vraag naar leningen voor woningfinanciering ruimschoots op peil gebleven. In december 2004 is alleen al aan woninghypotheken met een variabele rente en rentevaste periode tot en met 1 jaar ruim voor eur 3,5 miljard aan contracten afgesloten. Hiervan betreft een fors deel oversluitingen. De lage rentestand speelt hierbij een belangrijke rol, evenals speciale acties die door banken zijn opgezet. Zo is het gemiddelde rentetarief voor nieuwe hypotheekcontracten met een rentevaste periode van 1 tot en met 5 jaar in december 2004 tot onder de 4% gedaald (3,87 in december 2004). Voor contracten met een variabele rente of een korte rentevaste looptijd van maximaal 1 jaar is dit al sinds februari 2003 het geval en ligt dit percentage nu op 3,1%. Amerikaanse aandelen en Europese obligaties populair bij institutionele beleggers In navolging van het voorgaande kwartaal hebben Nederlandse partijen in het vierde kwartaal voor een groot bedrag (netto eur 10,5 miljard) effecten gekocht van niet-ingezetenen. In totaal werd voor bijna eur 19 miljard aan buitenlandse stukken verworven. Hiertegenover stond een gematigde netto verkoop van Nederlandse stukken aan buitenlandse partijen (eur 8,5 miljard). De netto uitkomst bij de Nederlandse stukken wordt in het vierde kwartaal gedomineerd door een omvangrijke terugkoop van Nederlands geldmarktpapier van buitenlandse partijen voor ruim eur 11 miljard. Dit betreft voor ruim eur 7 miljard kort overheidspapier (dtc s). De stand van uitstaande dtc s is hierdoor op de jaarultimo gedaald naar eur 17 miljard. Een dergelijke ontwikkeling is gebruikelijk door de teruglopende financieringsbehoefte van de overheid aan het einde van het jaar. In obligaties van Nederlandse banken werd met buitenlandse partijen zeer actief gehandeld, mede door de hoge emissieactiteit van de banken. In totaal kochten niet-ingezetene partijen voor ruim eur 12,5 miljard Nederlandse bancaire obligaties. Nederlandse beleggers legden grote belangstelling aan de dag voor buitenlandse aandelen (eur 9,4 miljard). Met name pensioenfondsen waren hierin actief: zij kochten voor eur 6,8 miljard aan buitenlandse aandelen. Dit is aanzienlijk hoger dan de aankopen in voorgaande kwartalen: in 2004 werd door pensioenfondsen voor eur 10,6 miljard aan buitenlandse aandelen gekocht. Het merendeel van deze aandelen was afkomstig uit de Verenigde Staten. De bestendige stijging van de koersen op de Amerikaanse aandelenmarkten zullen hieraan hebben bijgedragen. Hiernaast waren Luxemburgse en Japanse stukken in trek. Aandelen van andere Europese landen werden door pensioenfondsen afgestoten. De posities in Britse aandelen werden sterk Grafiek 4 Saldo effectenverkeer Miljarden euro s I II 00 III IV I II 01 III IV I II 02 III IV I II 03 III IV I II 04 III IV 8 DNB / Statistisch Bulletin Maart 2005

9 Enkele recente ontwikkelingen afgebouwd: in 2004 als geheel werd voor eur 5,5 miljard verkocht. Ook bij de verzekeringsinstellingen is een soortgelijk patroon zichtbaar, doch hier zijn de bedragen aanzienlijk lager. Pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen kochten voor ruim eur 9,5 miljard buitenlandse obligaties aan. Dit was voor een groot deel substitutie voor de verkopen van Europese aandelen: er werden vooral Europese obligaties gekocht. Institutionele beleggers hebben eind 2004 dus duidelijk gekozen voor Amerikaanse aandelen en Europese obligaties. Netto obligatie-emissies in 2004 teruggelopen In 2004 zijn netto emissies van verhandelbaar, langlopend schuldpapier teruggelopen ten opzichte van een jaar tevoren. In 2003 werd voor een recordbedrag van eur 76 miljard netto geëmitteerd terwijl het afgelopen jaar de netto emissies uitkwamen op eur 64 miljard (tabel 1). Deze terugloop is toe te schrijven aan een scherpe daling in de netto emissie-actiteit van met name special purpose vehicles (spv s). Enerzijds kwamen de bruto emissies van spv s lager uit dan een jaar tevoren, anderzijds waren de aflossingen van spv s hoger. Zo loste één van de grootste spv s, te weten Amstel Corporate Loan Offering -, in het begin van het jaar alle obligatieleningen voor een waarde van eur 7,8 miljard af. Deze terugloop overtrof het toegenomen beroep van de banken en de overheid op de kapitaalmarkten. Voorts speelden aflossingen door niet-financiële instellingen, voornamelijk gedreven door de wens van sommige bedrijven om hun schulden te herstructureren, een rol hierbij. De grootste aflossingen kwamen op naam van kpn (eur 4,8 miljard), Unilever (eur 2,8 miljard) en Philips (eur 2,3 miljard). Overigens zijn de netto emissies van obligaties door Nederlandse partijen in het vierde kwartaal van 2004 ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal van 2003 wel gestegen. De toegenomen emissie-actiteit van banken overtrof in dat kwartaal de afname hiervan onder voornamelijk spv s. Gedurende het jaar is het percentage van de waarde van nieuw uitgegeven in euro s gedenomineerde obligaties ten opzichte van het totaal van de nieuw uitgegeven obligaties gestaag toegenomen van 73% naar 82%. Desondanks ligt het in euro s gedenomineerde deel van alle uitstaande Nederlandse obligatieleningen voor de periode onveranderd rond 82%. De Nederlandse overheid emitteert uitsluitend obligaties luidende in euro. Ook de overige financiële instellingen hebben vrijwel volledig in euro s genoteerde obligaties uitstaan (2004: 95%). Niet-financiële instellingen en banken daarentegen hebben per ultimo 2004 voor 22% respectievelijk 37% obligaties luidende in vreemde valuta uitstaan. De meest voorkomende vreemde valuta hierbij is de Amerikaanse dollar. Directe investeringen: aanhoudend geringe actiteit Ook het vierde kwartaal van 2004 vertoonde nog geen tekenen van herstel in de directe investeringen. De verminderde investeringsactiteit weerspiegelt vermoedelijk nog steeds een reactie op het wereldwijd hoge neau van directe investeringen eind jaren negentig en in, waaraan onder andere werd bijgedragen door de sterke groei van de Amerikaanse economie en, in Europa, door de komst van de euro. Sindsdien lijkt het Tabel 1 Netto emissies van obligaties Miljoenen euro's Overheid Niet-financiële instellingen Pensioenfondsen & verzekeringsinstellingen Overige Financiële Instellingen (w.0. spv s) mfi's (m.u.v. dnb) Totaal DNB / Statistisch Bulletin Maart

10 Enkele recente ontwikkelingen accent verschoven van fusies en overnames naar consolidatie. Ook concentratie van ondernemingen op kernactiteiten kan hebben bijgedragen aan de vermindering van het totale investeringsneau voorzover ze daarbij buitenlandse belangen hebben verkocht aan lokale ondernemingen. In het vierde kwartaal hield deze ontwikkeling aan en trokken Nederlandse ondernemingen per saldo voor eur 1 miljard terug uit buitenlandse ondernemingen. In het vierde kwartaal van 2003 was nog voor eur 11 miljard in het buitenland geïnvesteerd. Nederlandse bedrijven breidden hun buitenlandse aandelenbelangen met eur 5 miljard uit, met name in het Verenigd Koninkrijk, dat niet alleen uit Nederland maar ook uit andere landen meer investeringen aantrok. Slechts voor een beperkt deel ging het daarbij om nieuwe grensoverschrijdende overnames (overigens worden buitenlandse overnames in een land steeds vaker gedaan via leningen aan daar aanwezige subholdings). Tegenover de uitbreiding van buitenlandse belangen stonden aflossingen van eur 7 miljard door vooral Amerikaanse en Britse dochterondernemingen op verplichtingen bij hun Nederlandse moedermaatschappijen. Ook buitenlandse ondernemingen desinvesteerden in het vierde kwartaal van 2004 en trokken uit Nederland per saldo voor eur 1 miljard terug. Er werd voor eur 4 miljard afgelost op door Nederland opgenomen intercompany leningen, waar slechts aankopen van eur 2 miljard tegenover stonden, voornamelijk vanuit het Verenigd Koninkrijk, van belangen in Nederlandse ondernemingen. Ook over het jaar 2004 als geheel was, mede door de ontwikkelingen in het vierde kwartaal, sprake van desinvesteringen. Voor een deel kan dit verband houden met het nog altijd moeizame conjuncturele herstel in Europa. Voor het eerst verminderden Nederlandse directe investeerders hun buitenlandse belangen, zij het met slechts een half miljard euro. Ook vergeleken bij andere landen was dit opmerkelijk. In 2003 had Nederland in de totale uitgaande investeringen door oeso-landen nog een aandeel van 6 procent. Buitenlandse ondernemingen op hun beurt verminderden hun belangen in Nederland eveneens, met per saldo eur 2 miljard. Ook dat is nog niet eerder voorgekomen; in en 2003 was Nederland nog goed geweest voor zo n 5 procent van alle inkomende investeringen in oeso-landen. 10 DNB / Statistisch Bulletin Maart 2005

11 Beleggingsinstellingen minder in trek Het aantal beleggingsinstellingen dat in Nederland staat ingeschreven is in het afgelopen jaar licht gedaald. Het is de eerste keer dat een daling is geregistreerd. Verplaatsing van tientallen veelal kleinere, gespecialiseerde, fondsen naar Luxemburg lag hieraan ten grondslag. Ook de nettoinleg in Nederlandse beleggingsinstellingen nam af: op jaarbasis heeft er een onttrekking plaatsgevonden van EUR 1,9 miljard. Indien gecorrigeerd wordt voor het effect van de verplaatsing van fondsen naar Luxemburg resteert nog wel een positieve inleg, maar lager dan het (bescheiden) neau van de drie voorgaande jaren. De tegenvallende rendementen die beleggingsinstellingen tussen en 2003 hebben geboekt misten hun uitwerking blijkbaar niet op de beslissingen van beleggers: voor beleggingsinstellingen bestond in 2004 weinig animo. Aantal beleggingsinstellingen in Nederland en het eurogebied Eind 2004 waren 695 instellingen ingeschreven in het Wtb-register, 1 een afname van 10 inschrijvingen ten opzichte van In het eurogebied waren in 2004 bijna beleggingsfondsen actief. Nederland heeft dus een bescheiden aandeel van 1,7%. Frankrijk heeft veruit de meeste beleggingsinstellingen (ruim ), op afstand gevolgd door Luxemburg, Duitsland en Spanje. In deze vier landen tezamen zijn meer dan 70% van het totale aantal beleggingsinstellingen in het eurogebied gevestigd. Niet alleen qua aantal neemt Nederland slechts een bescheiden positie in. Ook indien gerekend wordt met het balanstotaal blijft de Nederlandse bijdrage aan de beleggingsinstellingen van het eurogebied met 2,9% gering. Dit aandeel is sinds, toen het nog 3,8% was, gestaag gedaald. De markt in Nederland voor beleggingsinstellingen is ook niet zo groot, aangezien er goede collectieve pensioenvoorzieningen zijn ten opzichte van de meeste andere Europese landen. Bijgevolg is er minder behoefte voor Grafiek 1 Aantal beleggingsfondsen in het eurogebied, verdeling naar land, juni 2004 Frankrijk Luxemburg Duitsland Spanje Ierland Oostenrijk Italië België Nederland Finland Portugal Griekenland Bron: ecb. De grafiek is gebaseerd op voorlopige cijfers. Nederlandse ingezetenen om zelfstandig, bijvoorbeeld via beleggingsfondsen, te sparen voor een (aanvullende) oudedagvoorziening. De daling van het aantal beleggingsinstellingen in Nederland in het afgelopen jaar is opmerkelijk. Sinds de invoering van het Wtb-register in 1990 is ieder jaar een toename geregistreerd, tussen 1997 en 2003 zelfs met gemiddeld ruim 14% per jaar. De stijging deed zich in die jaren voornamelijk voor bij subfondsen. Deze vallen onder overkoepelende paraplufondsen, maar hebben ieder een eigen beleggingsbeleid. Het voordeel van subfondsen is dat niet voor ieder fonds apart een vergunning hoeft te worden aangevraagd en dat prospectussen en jaarverslagen gecombineerd kunnen worden. Met name de grotere beleggingsinstellingen hebben in de afgelopen jaren veel subfondsen in het leven geroepen. Aan de groei van het aantal subfondsen is in 2004 een abrupt einde gekomen. Uiteindelijk lieten 97 instellingen zich uitschrijven uit het register. Doordat het aantal verstrekte vergunningen in 2004 een normaal neau haalde (87) bleef de afname van het aantal instellingen per saldo beperkt tot 10. Tabel 1 Aantal statutair in Nederland gevestigde beleggingsinstellingen Vergunninghoudende beleggingsinstellingen waarvan paraplufondsen Subfondsen onder paraplufondsen Totaal aantal fondsen (1-2+3) DNB / Statistisch Bulletin Maart

12 Beleggingsinstellingen minder in trek Verplaatsing Nederlandse beleggingsinstellingen De uitschrijvingen in 2004 vonden voornamelijk plaats door liquidatie van een groot aantal kleinere, met name op indiduele landen en sectoren gespecialiseerde (sub)fondsen in Nederland. Beleggers konden vervolgens instappen in soortgelijke fondsen die gevestigd zijn in Luxemburg. Aangezien die fondsen niet meer rapportageplichtig zijn in Nederland, zijn de cijfers van de beleggingsinstellingen over 2004 door deze verplaatsing neerwaarts beïnvloed. Er is een aantal redenen waarom beheerders hebben besloten hun fondsen te verplaatsen naar Luxemburg. De fiscale tarieven zijn lager: op nieuw uitgegeven aandelen wordt een tarief van 0,05% gehanteerd tegen 0,55% in Nederland. In Luxemburg is, in tegenstelling tot Nederland, voor beleggingsfondsen geen verplichte beursnotering vereist. Tevens wordt als aanleiding gezien dat de beleggingsmarkt in Luxemburg meer uniform en transparant is. Fondsen in Luxemburg worden verhandeld tegen de intrinsieke waarde, terwijl in Nederland gerekend wordt met een zogenaamde op- of afslag rond de intrinsieke waarde, de spread. Dit systeem wordt door beheerders als ondoorzichtig en verouderd gekenmerkt. Daarnaast spelen mogelijk schaalvoordelen een rol bij de beslissing fondsen te verplaatsen. Kleinere fondsen hebben doorgaans te maken met relatief hoge beheerskosten. Samenvoeging van derse kleinere, soortgelijke fondsen biedt de mogelijkheid om de kosten in de hand te houden en zodoende betere resultaten te bereiken. 2 Netto-inleg beleggingsinstellingen De verplaatsing van de derse fondsen heeft een sterk negatieve invloed gehad op de waargenomen nettoinleg (gedefinieerd als de bruto ingelegde gelden minus de onttrekkingen) in de statistiek beleggingsinstellingen (grafiek 2). Het jaar 2004 gaf voor de eerste keer een onttrekking te zien op jaarbasis: in totaal werd voor ruim eur 1,9 miljard uit de beleggingsinstellingen gehaald. Indien volledig zou worden gecorrigeerd voor het effect van de éénmalige onttrekking als gevolg van de verplaatsing naar Luxemburg, resteert nog wel een positieve netto-inleg. Deze blijft echter achter bij het (lage) neau van de laatste drie jaar. Uit betalingsbalansgegevens van dnb kan echter worden opgemaakt dat een deel van de beleggers in de verplaatste fondsen er voor heeft gekozen om hun gelden in andere fondsen in Nederland te beleggen. Dat impliceert dat de correctie ten gevolge van de verplaatsing ook lager moet zijn, zodat van een echt mager jaar wat betreft netto-inleg kan worden gesproken. Grafiek 2 Netto-inleg beleggingsfondsen in Nederland, Miljarden euro s De ontwikkeling van de netto-inleg verschilt sterk voor ieder type beleggingsfonds. In 2004 waren aandelenfondsen (mede door bovengenoemde liquidatie en samenvoeging) helemaal uit de gratie. Dit geldt voor alle geïdentificeerde regionale aandelenfondsen. De inleg in obligatiefondsen bleef bescheiden. Met een netto-inleg van eur 503 miljoen waren de gemengde fondsen (dit zijn fondsen met een mix van tenminste aandelen en obligaties) relatief populair. Dit laat zien dat de belegger wel bereid is in aandelen te stappen doch dat men hier nog voorzichtig in is. De terugval van de beurskoersen vanaf het jaar heeft geresulteerd in een markant omslagpunt. Het gemiddelde neau van de totale netto-inleg is sterk gedaald: sinds is die een kwart van die in de periode Ook is de richting van de netto-inleg sterk veranderd: tussen 1997 en waren aandelenfondsen populair (59% van de netto-inleg) en werd per saldo niet in obligatiefondsen geïnvesteerd. In de vier jaar daarna was de situatie omgekeerd: liefst 95% van de netto-inleg ging naar obligatiefondsen, terwijl men uit de aandelenfondsen (mede door de liquidatie van fondsen in 2004) per saldo geld onttrok (tabel 2). Het is aannemelijk dat de lage netto-inleg in beleggingsinstellingen in de afgelopen jaren verband houdt met het onzekere economische klimaat en de beursmalaise. In perioden van economische stagnatie besluiten consumenten gewoonlijk om een groter deel van hun vermogenstitels in vastrentende waarden te beleggen (vandaar de inleg in obligatiefondsen) of op spaarrekeningen te zetten. Hoewel de statistiek beleggingsin- Aandelenfondsen Obligatiefondsen Vastgoedfondsen Overige fondsen Totaal 12 DNB / Statistisch Bulletin Maart 2005

13 Beleggingsinstellingen minder in trek Tabel 2 Netto-inleg per fondstype Miljarden euro s, procenten Aandelenfondsen Obligatiefondsen Vastgoedfondsen Gemengde fondsen Geldmarktfondsen Overige fondsen Totaal eur Promrd centen 18,7 59 0,0 0 4,0 13 4,8 15-1,5-5 5, , eur Promrd centen -0,2-2 7,2 95-2,4-31 2,5 32-3,0-40 3,5 46 7,6 100 stellingen geen gegevens over houderschap kent, wordt deze laatste ontwikkeling wel gestaafd door gegevens uit de monetaire statistiek: spaartegoeden van huishoudens vanaf zijn gestegen van eur 134 naar 206 miljard in 2004, een gemiddelde stijging van 9% per jaar. Voorts is uit de dnb Household Survey te berekenen dat de financiële bezittingen van huishoudens in beleggingsfondsen tussen en 2004 zijn teruggebracht van eur 34 naar 26 miljard. 3 Een aanzienlijk deel van deze afname komt door waardedalingen, maar huishoudens hebben in deze periode per saldo ook middelen onttrokken aan beleggingsinstellingen. Resultatenrekening en rendement Naast gegevens over netto-inleg en balanstotalen, die gepubliceerd worden in de tabellen 3.3 en 3.4 in het statistiekdeel van dit Bulletin, verzamelt de Nederlandsche Bank ook gegevens over de baten en de kosten van beleggingen (tabel 3). Doordat beleggingsinstellingen in 2004 het grootste deel van de waardeverandering van beleggingen in het resultaat tot uitdrukking lieten komen zijn de totale opbrengsten hoger dan voorheen, namelijk eur 5,2 miljard. In 2004 ligt het totale rendement op het belegd vermogen op 7,1%, iets lager dan dat in 2003 (7,4%). 4 Met name de prestaties van aandelenfondsen lagen in 2004 lager dan verleden jaar, ofschoon daar nog een rendement van 6,6% geboekt werd. Het hoogste rendement werd in het afgelopen jaar behaald door de vastgoedfondsen (9,0%) terwijl de gemengde fondsen relatief zwak presteerden (grafiek 3). Bij de aandelenfondsen werd het hoogste rendement behaald door fondsen die zich oriënteren op de Nederlandse markt. Zij waren de enige groep aandelenfondsen die beter presteerde dan in Met een rendement van 10,7% scoorden zij aanzienlijk beter dan de aex in 2004 (+3,1%) doch lager dan de Midkap (+14,9%). 5 Blijkbaar is door beleggingsinstellingen relatief veel belegd in de kleinere fondsen op de Amsterdamse beurs. Ook de Europees georiënteerde aandelenfondsen presteerden relatief goed, de Amerikaanse fondsen daarentegen behaalden een zeer laag rendement. Dit vloeit voor een groot deel voort uit Tabel 3 Resultatenrekening van beleggingsinstellingen Miljoenen euro s Opbrengsten uit beleggingen Waardeveranderingen van beleggingen Af: waarvan rechtstreeks naar/van eigen vermogen Waardeveranderingen van beleggingen naar het resultaat Totale opbrengsten naar het resultaat Totaal lasten naar het resultaat Resultaat na belastingen DNB / Statistisch Bulletin Maart

14 Beleggingsinstellingen minder in trek Grafiek 3 Rendement op belegd vermogen beleggingsfondsen, Procenten Totaal Aan- Obligatigoemengdteiten- fondsen Vast- Ge- Liquidi- Overige delen- fondsen fondsen fondsen fondsen fondsen Grafiek 5 Netto-inleg beleggingsfondsen en berekend rendement op belegd vermogen, Miljarden euro s, procenten de wisselkoersontwikkeling van de dollar in 2004: door de depreciatie werden de behaalde dollarresultaten uitgedrukt in euro s sterk omlaag gebracht. In grafiek 4 wordt een vergelijking gegeven van het rendement op belegd vermogen in Nederland ten opzichte van de herbeleggings-index van het cbs. 6 In de laatste twee jaar wijkt het rendement op het belegd vermogen maar nauwelijks af van de index. Grafiek 4 Berekend rendement op belegd vermogen aandelenfondsen Nederland, Procenten Berekend rendement op belegd vermogen aandelenfondsen cbs Herbeleggingsindex Netto-inleg, schaal links Rendement op belegd vermogen, schaal rechts Grafiek 5 laat zien dat jaren met een hoog of laag rendement gevolgd worden door jaren met een hoge of lage inleg. Als voorbeeld kan het jaar dienen. De beleggingsinstellingen hadden toen met een rendement op het belegd vermogen van 27% een topjaar. Het jaar daarop steeg de netto-inleg naar een recordhoogte van ruim eur 15 miljard. In de daaropvolgende drie jaar werd door de beleggingsinstellingen echter een negatief rendement op belegd vermogen gehaald. Dit werkte door in een daling van de netto-inleg in de daaropvolgende jaren. Het jaar 2003 vormt hierop een uitzondering: het rendement steeg toen aanzienlijk maar de netto-inleg in 2004 vertoonde een daling. De gemiddelde belegger lijkt voorzichtig te zijn geworden: een periode van drie jaar met tegenvallende resultaten is niet in één jaar vergeten. Afsluitende opmerkingen Het jaar 2004 was een moeizaam jaar voor de Nederlandse beleggingsinstellingen. Derse fondsen verplaatsten zich naar het buitenland, waardoor de nettoinleg verder afnam. Het geringe vertrouwen en het feit dat de rendementen van de beleggingsinstellingen de laatste jaren tegenvielen, waren hierop tevens van invloed. De voor het eerst gepresenteerde rendementen van beleggingsinstellingen zullen in de nabije toekomst door DNB ook in de vorm van een aparte statistiek worden weergegeven. 14 DNB / Statistisch Bulletin Maart 2005

15 Beleggingsinstellingen minder in trek 1 De statistiek van de Nederlandsche Bank over beleggingsinstellingen bevat alle beleggingsinstellingen die statutair in Nederland zijn gevestigd en een vergunning voor onbepaalde tijd hebben op grond van de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb). 2 Zie ook het rapport Zicht op beleggingsinstellingen van de Autoriteit Financiële Markten (april 2004) en het rapport Modernisering Beleggingsinstellingen van de Commissie Winter. Beide rapporten zijn op te vragen via de website van de afm (www.afm.nl). De Commissie Winter pleit voor afschaffing van de verplichte beursnotering, het instellen van één handelsmoment per dag en het afrekenen tegen de intrinsieke waarde met een beperkte op- en afslag waarbij duidelijk gemaakt dient te worden hoe deze laatste berekend wordt. Ook wordt door de Commissie voorgesteld het Nederlandse fiscale systeem aan te passen door de kapitaalbelasting voor beleggingsinstellingen af te schaffen of in ieder geval sterk te herzien. Zij doet eveneens aanbevelingen om het inzicht in de kostenstructuur van beleggingsinstellingen te waarborgen en de administratieve en bestuurlijke organisatie ( governance ) te verbeteren. Bij uitvoering van de aanbevelingen zou het Nederlandse handelssysteem en fiscaal klimaat meer in lijn gebracht worden met de wet- en regelgeving in andere Europese landen. 3 De (voorlopige) resultaten over 2004 van de dnb Household Survey zijn opgenomen in het dnb Kwartaalbericht van september Rendement op belegd vermogen is gedefinieerd als opbrengsten en waardeveranderingen van beleggingen in verhouding tot de gemiddelde stand van de belegde gelden in een jaar. 5 Hierbij dient aangetekend te worden dat de indices geen rekening houden met didend. Hierdoor is een nauwkeurige vergelijking niet mogelijk. 6 De cbs herbeleggingsindex geeft het waardeverloop weer van een marktconforme aandelenportefeuille, waarbij verondersteld is dat alle didenduitkeringen ook marktconform worden herbelegd. DNB / Statistisch Bulletin Maart

16

17 Omzet geldtransfers gestegen De omzet van geldtransfers uitgevoerd door geldtransactiekantoren in Nederland steeg in 2004 met 27% tot EUR 325 miljoen. Ook het aantal transacties, dat DNB met ingang van dit Bulletin publiceert, nam in 2004 toe (+41%). Zowel kleine als grote transacties raken steeds meer in zwang. Veel kantoren richten zich op migranten; de groei van het aantal migranten in Nederland vormt dan ook een verklaring voor de gestegen populariteit van geldtransfers. Daarenboven kregen meer kantoren een vergunning zodat meer actiteiten in de statistiek tot uiting komen. Het aandeel van grote transacties is opvallend hoog. Voorts wordt vanuit Nederland meer geld overgemaakt dan in Nederland wordt uitbetaald. Inleiding Geldtransfers worden uitgevoerd door onder meer geldtransactiekantoren. Dit zijn financiële instellingen die gelden van het publiek ontvangen om deze uit te betalen aan derden. Een ieder die aanbiedt geldtransfers te verrichten dient een registratie van dnb te hebben. Dit is nodig omdat er sterke aanwijzingen waren dat dergelijke overmakingen gebruikt werden om misdaadgelden wit te wassen. Sinds de aanslagen in de Verenigde Staten, en later Europa, werd tevens duidelijk dat het toezicht op deze transfers, en daarmee op de kantoren zelf, versterkt diende te worden. Er kan namelijk op snelle en goedkope wijze geld over de hele wereld worden verplaatst, waarbij het spoor van herkomst en bestemming van de gelden niet goed meer is te volgen. Terroristen zullen daar gebruik van willen maken. 1 Via onder meer de Wet inzake geldtransactiekantoren (Wgt) wil de overheid de integriteit van het financiële stelsel beschermen, het witwassen van misdaadgelden tegengaan en terrorismefinanciering voorkomen. Daarom moeten geldtransactiekantoren zich ook houden aan de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet mot) en de Wet identificatie dienstverlening (Wid). 2 Met deze maatregelen probeert de overheid het misbruik van deze bedrijfstak door criminelen en terroristen te verhinderen. Dat laat onverlet dat er vele bonafide klanten en dito kantoren zijn die graag hun zaken via geldtransfers willen afhandelen. Sinds het begin van de wettelijke meldingsplicht voor ongebruikelijke transacties in 1994, heeft het aantal meldingen aan Justitie vooral de laatste jaren een hoge vlucht genomen (grafiek 1). In het laatst bekende jaar, 2003, namen deze meldingen met 30% toe. Als oorzaken voor deze groei worden genoemd de aangescherpte wetgeving, de uitbreiding van de meldplicht en het verscherpte toezicht. 3 Bonafide melders Grafiek 1 Meldingen ongebruikelijke transacties geldtransferaanbieders Ongebruikelijk Bron: Justitie Verdacht berichten liever te veel ongebruikelijke transacties dan te weinig: zij lopen immers het risico vervolgd te worden voor het niet-melden daarvan. Hoewel het mot meldingen van allerlei financiële instellingen (bijvoorbeeld banken) en niet-financiële dienstverleners (bijvoorbeeld handelaren in voertuigen) ontvangt, blijken geldtransactiekantoren in 2003 verantwoordelijk voor circa 70% van alle meldingen. 4 Naast de bovenbeschreven oorzaken kan de groei van het aantal meldingen ook verband houden met een toenemende actiteit bij de geldtransactiekantoren. Hierop wordt in dit artikel ingegaan, waarbij de ongebruikelijke transacties die ook in de media veel aandacht trekken 5 van een statistische invalshoek worden voorzien. Geldtransactiekantoren in 2004 De werkterreinen van geldtransactiekantoren omvatten het wisselen van geld, het uitbetalen van cheques, het verzilveren van rentecoupons en het overmaken van geld naar het buitenland (Kader i). Uit tabel 1 blijkt dat de totale omzet van geldtransactiekantoren in 2004 licht is afgenomen (-3% tot ruim eur 1,2 miljard). Tevens zijn de omzetten van de bedrijfsonderdelen wisselen, cheques en rentecoupons gezamenlijk gedaald met bijna 11% tot eur 913 miljoen. In Kader wordt hierop dieper ingegaan. Daarentegen steeg de omzet van geldtransfers met eur 70 miljoen (+27%). Het aantal verrichte geldtransfers steeg in 2004 nog meer: +41%. Door de opkomst van deze geld- of DNB / Statistisch Bulletin Maart

18 Omzet geldtransfers gestegen Tabel 1 Omzet geldtransactiekantoren Miljoenen euro s Wisselen Cheques Rentecoupons Transfers Totaal money transferactiteiten bedraagt het aandeel hiervan in 2004 ruim een kwart van de totale omzet. In 2003 was dat nog een vijfde deel (grafiek 2). Geldtransfers , ,2 255,4 1280, ,7 30,3 346,9 325,0 1238,9 Toelichting: Definitie omzet wisselen: aankopen en verkopen van vreemde valuta tegen euro s. Definitie omzet transfers: ontvangsten en uitgaven door geldtransactiekantoren. De omzetten in geldtransfers van geregistreerde geldtransactiekantoren stijgen zoals de bovenste lijn in grafiek 3 laat zien. Bedroeg de maandomzet aan het begin van 2003 nog circa 17 1 /2 miljoen euro, in de loop van de tweede helft van 2004 kwamen regelmatig maandomzetten tot 30 miljoen euro voor. Grafiek 4 laat zien dat ontvangsten en uitgaven ook afzonderlijk stijgen. Aan de ontvangstenkant (kantoren ontvangen geld om elders uit te keren) vertoont de opgaande lijn wel enige hapering aan het eind van Dit houdt verband met het sluiten van een paar kantoren (zie onder). De ontvangsten overtreffen de uitgaven een stuk. Er wordt er door klanten van deze kantoren meer geld aangeboden voor overmaking naar het buitenland, dan dat er opdracht wordt gegeven tot uitbetaling aan begunstigden in Nederland. In deze kapitaalexport weerspiegelt zich voor een deel het onderhoud van families die in het buitenland wonen. Dit is de natuurlijke bestaansgrond van geldtransactiekantoren. Vaak vinden geldtransfers plaats naar landen die een minder ontwikkeld bankwezen kennen (zoals landen in Afrika of in Midden- en Zuid-Amerika). Er zijn wel banken in die landen, maar overboekingen zijn kostbaar en het geld kan lang onderweg zijn. Voorts moeten de begunstigden bij een gewone bancaire overboeking een bankrekening hebben. In deze gevallen bieden geldtransfers uitkomst. Geldtransactiekantoren worden vaak opgericht binnen dezelfde etnische, vertrouwde, groep om Kader i Soorten transacties Een geldtransactiekantoor is ieder natuurlijk persoon of een rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig ten behoeve van derden geldtransacties uitvoert. In de Wet inzake de geldtransactiekantoren wordt in artikel 1 onder geldtransacties verstaan: Wisselactiteiten het wisselen van munten of bankbiljetten (van één valuta naar een andere of van grote coupures naar kleine coupures en vice versa), kortweg wisseltransacties het uitbetalen van munten of bankbiljetten tegen inlevering van cheques het uitbetalen van munten of bankbiljetten op vertoon van een creditcard. De ondernemer behaalt winst uit de verschillen in aanen verkoopkoersen van de buitenlandse valuta en in de commissie die hij voor zijn diensten rekent. Couponuitbetalingen het uitbetalen van munten of bankbiljetten tegen inlevering van een of meer onderdelen van het couponblad van een waardepapier aan toonder tegen inlevering waarvan de rente op dit waardepapier kan worden geïnd. Vrijgevallen delen van (veelal buitenlandse) waardepapieren, zogeheten coupons, worden dan verzilverd tegen contant geld. De ondernemer treedt hierbij op als tussenpersoon tussen de uitgevende partij en de bezitter van de waardepapieren. Bij inlevering van de coupons betaalt de ondernemer de cliënt de waarde van de coupon minus commissie. Geldtransfers Een geldtransfer is een rechtstreekse overmaking van (veelal) contant geld naar het buitenland. Er wordt gewerkt buiten het traditionele bankverkeer om, via intermediairs. Geldtransfers worden uitgevoerd in spoedgevallen (iemand in het buitenland heeft direct beschikking nodig over contant geld) maar het meest gebruikelijk is reguliere overmaking van geld naar familie in het buitenland. Er wordt door de cliënt een commissie betaald per geldtransfer naar het buitenland. Een aantal instellingen combineert bovenstaande actiteiten. 18 DNB / Statistisch Bulletin Maart 2005

19 Omzet geldtransfers gestegen Grafiek 2 Omzetverdeling geldtransactiekantoren 2003 Procenten Transfers Rentecoupons Cheques Wisselen zo de uitbetalingen van contant geld ter plekke mogelijk te maken. Tevens worden daarmee klanten geworven. Geldtransfers winnen aan populariteit door het gemak van dit product: op dezelfde dag heeft de begunstigde elders ter wereld reeds de beschikking over contant geld. Ondanks de eraan verbonden kosten hebben ook de reclameactiteiten van de aanbieders voor meer klanten gezorgd. 6 In de kapitaaluitvoer weerspiegelt zich ook het gegeven dat binnen Nederland inkomsten worden verdiend met bedrijfsmatige transacties die vaak naar het buitenland worden doorgestuurd. Daarbij kan men denken aan bedrijven die hier hun omzet behalen maar hun leveranciers of werknemers in het buitenland weten. Volgens onderzoek van het mot is het mogelijk dat sommige van deze bedrijfsmatige actiteiten illegaal Grafiek 3 Omzet geldtransfers geldtransactiekantoren Miljoenen euro s zijn en bestaan uit het witwassen van inkomsten uit drugshandel. 7 De meeste transfers worden, qua aantal, naar Marokko gestuurd hetgeen vanwege familieonderhoud verklaarbaar is. Qua geldstroom zijn de bedragen die naar de Nederlandse Antillen gaan echter veel groter. Zo stroomde in 2003 via geldtransfers vanuit Nederland eur 120 miljoen naar de Antillen (bedrag voor 2004 nog onbekend). De aanbieders van deze transfers, onder meer geldtransactiekantoren, meldden maar liefst 83% hiervan, 100 miljoen euro, aan het mot als ongebruikelijk. In de meeste gevallen ging het hier om bedragen groter dan euro per transactie. Volgens eerder genoemd onderzoek van het mot is eur 39 miljoen hiervan als verdacht doorgemeld aan de opsporingsautoriteiten. Geldtransactiekantoren rapporteren aan dnb zowel kleine als grote bedragen. De grens ligt bij euro en Grafiek 4 Omzet geldtransfers geldtransactiekantoren Miljoenen euro s IV 02 Totaal I 03 II III IV I 04 w.v. groot II III IV 0 IV 02 I 03 Ontvangsten II III IV I 04 Uitgaven II III IV 1 Ontvangsten en uitgaven tezamen. DNB / Statistisch Bulletin Maart

20 Omzet geldtransfers gestegen Kader Wisselen en rentecoupons Uit grafiek 1 was al bekend dat de andere actiteiten van geldtransactiekantoren zoals het wisselen van vreemde valuta relatief afnamen ten opzichte van geldtransfers. Zijn de omzetten ook in absolute zin gedaald? Uit grafiek 5 blijkt dat dit inderdaad het geval is. Zo herhalen de gemiddelde omzetten per maand aan het begin van de periode (eur 55 miljoen) zich later niet meer. Het dal in de omzetten door het jaar heen (december-januari) ligt elk jaar weer iets lager. Ook de seizoensmatige piek in de omzetten (juli) was in 2004 lager dan in het jaar daarvoor. Deze daling voltrok zich verder in vrijwel alle valuta s. Geldtransactiekantoren kochten in 2004 de meeste vreemde valuta aan in de vorm van Britse ponden (eur 160 miljoen), die veel Britse toeristen omwisselden voor euro s. Ook krijgen geldtransactiekantoren veel met aanbod van Amerikaanse dollars te maken (eur 132 miljoen). Aan de verkoopzijde verlaten ook veel Amerikaanse dollars (eur 109 miljoen) de geldtransactiekantoren. Een ander onderdeel van het wisselen betreft het verzilveren van cheques. De omzetten zijn hier kleiner dan die bij de ruil van buitenlands geld. In 2004 zijn minder cheques aangeboden; de omzet daalde van gemiddeld bijna 3 miljoen euro per maand in 2003 naar 2 1 /2 miljoen euro per maand vorig jaar. Een belangrijke concurrent van de cheque is de credit card. Vooral cheques met een waarde groter dan eur daalden van bijna eur 4 miljoen in 2003 tot eur 1 miljoen vorig jaar. Minder omzetten bij geldtransactiekantoren voor wisselactiteiten kunnen duiden op minder bezoek van toeristen naar Nederland, en in het bijzonder de hoofdstad. Uit voorlopige cijfers van de statistiek Logiesaccomodaties blijkt dat het aantal overnachtingen in Nederland in 2004 stagneerde. 13 Voorts schrijdt de elektronisering van het betalingsverkeer voort, en ook dit is van invloed op de wisselactiteiten. Buitenlanders die de euro als nationale munt niet kennen, pinnen en chippen, net als trouwens Nederlanders, steeds vaker als zij in ons land aankopen doen. Waar zij wel contant gebruiken biedt de geldautomaat direct euro s. Voorts is de credit card populair, Grafiek 5 Omzetten wisselen, cheques, rentecoupons per maand Miljoenen euro s IV 02 Totaal omzetten v.v. I 03 II III IV I 04 Aankopen van cheques Aankopen van rentecoupons II III IV vooral bij Amerikanen. Het gebruik van deze vormen van elektronisch betalen neemt elk jaar toe. 14 Een belangrijke actiteit van geldtransactiekantoren vormt het verzilveren van rentecoupons. In 2004 bedroeg de omzet hiervan eur 346 miljoen. Daarmee is het qua grootte de tweede actiteit van geldtransactiekantoren. Niettemin werden er in 2004 minder coupons door het publiek bij geldtransactiekantoren aangeboden (-15%). Grafiek 5 laat deze daling ook zien. Een reden voor deze daling betreft de verdergaande giralisering van schuldbewijzen: er worden steeds minder schuldpapieren in fysieke vorm geëmitteerd. Voorts maakt het akkoord dat in de eu is gesloten over bronbelasting en informatieuitwisseling van spaartegoeden het straks minder relevant in welk eu-land de stukken worden verzilverd. Indien de nieuwe regelgeving van kracht wordt zijn de geldtransactiekantoren, en niet de klanten, verantwoordelijk voor het doorgeven van informatie aan de fiscus. Naar verwachting zal de omzet van coupons in Nederland door deze nieuwe regelgeving dalen. komt overeen met de meldgrens aan het mot. In grafiek 6 zijn de omzetten van grote geldtransfers weergegeven. De ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met een groot transactiebedrag liggen minder ver uit elkaar dan voor de totale omzetten in grafiek 3. Aangenomen mag worden dat familieondersteuning hier voor een groot deel afwezig is, of slechts op incidentele schaal voorkomt. Volgens gegevens uit 2004 gaat het bij kleine transacties om bedragen rond de 300 euro, bij grote transacties is het gemiddelde bedrag euro. Niettemin maken de omzetten van grote transacties een flink deel uit (48%) van de totale omzet in transfers, 20 DNB / Statistisch Bulletin Maart 2005

Kredietverlening en bancair kapitaal

Kredietverlening en bancair kapitaal DNB Occasional Studies Vol.12/No. 3 (2014) Kredietverlening en bancair kapitaal DNB Occasional Studies Gerbert Hebbink, Mark Kruidhof, Jan Willem Slingenberg Centrale bank en prudentieel toezichthouder

Nadere informatie

CPB Achtergronddocument 28 augustus 2014. Spaaroverschot nietfinanciële. ontwikkeling, oorzaken en gevolgen. Cees Jansen Marco Ligthart

CPB Achtergronddocument 28 augustus 2014. Spaaroverschot nietfinanciële. ontwikkeling, oorzaken en gevolgen. Cees Jansen Marco Ligthart CPB Achtergronddocument 28 augustus 2014 Spaaroverschot nietfinanciële bedrijven: ontwikkeling, oorzaken en gevolgen Cees Jansen Marco Ligthart Spaaroverschot niet-financiële bedrijven: ontwikkeling,

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

op betalingsverkeer Innovaties in het betalingsverkeer Succesvolle sturing van de geldmarktrente Afwikkeling OTC-derivaten

op betalingsverkeer Innovaties in het betalingsverkeer Succesvolle sturing van de geldmarktrente Afwikkeling OTC-derivaten focus Een special issue over de betaal- en effectenmarkt van het Focusgebied betalingsverkeer op betalingsverkeer Innovaties in het betalingsverkeer Succesvolle sturing van de geldmarktrente Afwikkeling

Nadere informatie

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers Waarom en hoe investeren in private equity Informatie voor beleggers november 2005 Deze brochure is een geactualiseerde en uit het Engels vertaalde versie van de publicatie Why and How to Invest in Private

Nadere informatie

Welvaart in Nederland 2014

Welvaart in Nederland 2014 Welvaart in Nederland 2014 Welvaart in Nederland 2014 Inkomen, bestedingen en vermogen van huishoudens en personen Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

DNB. Occasional Studies

DNB. Occasional Studies Occasional Studies Verstorende effecten van de crisismaatregelen en hoe deze te beperken DNB Occasional Studies Vol.7/No.3 (2009) Jan Willem van den End Silvie Verkaart Arjen van Dijkhuizen Centrale bank

Nadere informatie

AOW inkopen of niet?

AOW inkopen of niet? AOW inkopen of niet? Onderzoek uitgevoerd door: Sociale Verzekeringsbank Afdeling Business Controlling November 2007 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Achtergrond...3 1.2 probleemstelling en doel van het

Nadere informatie

SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH?

SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH? SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH? Martijn J. van den Assem en Nico L. van der Sar * Erasmus Universiteit Rotterdam Versie: december 2003 ** In vrijwel elke editie publiceren de Nederlandse dagbladen

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Uit de schaduw van het bankwezen

Uit de schaduw van het bankwezen Uit de schaduw van het bankwezen Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Holland Financial Centre Uit de schaduw van het bankwezen Feiten en cijfers over bijzondere financiële instellingen en het schaduwbankwezen

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

De vermogensopbouw van huishoudens: is het beleid in balans?

De vermogensopbouw van huishoudens: is het beleid in balans? Occasional Studies Vol. 13-1 De vermogensopbouw van huishoudens: is het beleid in balans? Centrale bank en prudentieel toezichthouder financiële instellingen 2015 De Nederlandsche Bank n.v. Auteurs Jante

Nadere informatie

VrijstellingOldtimer.nl

VrijstellingOldtimer.nl het complete en eerlijke verhaal 2013 VrijstellingOldtimer.nl Wouter van Embden / Arjan Lenoir Stichting Autobelangen 27-9-2013 VrijstellingOldtimer.nl, het complete en eerlijke verhaal Stichting Autobelangen,

Nadere informatie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie Opdrachtgever SZW De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en aanbodzijde Opdrachtnemer Panteia / S. de Visser, F. Volker, R. Hoevenagel, A. Witkamp, M. Engelen Onderzoek De markt

Nadere informatie

Uit de armoede werken

Uit de armoede werken Uit de armoede werken Uit de armoede werken Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede Stella Hoff Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september 2010 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT Arbeidsmigranten op de Limburgse arbeidsmarkt Maastricht, februari 2015 Etil Janneke Gardeniers, Msc. Maarten Poeth, Msc. Jeroen de Quillettes, Msc. ROA dr.

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

Crowdfunding - Naar een duurzame sector

Crowdfunding - Naar een duurzame sector Crowdfunding - Naar een duurzame sector Onderzoek naar (toezicht op) de crowdfundingsector December 2014 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 Methodiek en leeswijzer... 5 Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Verbond van Verzekeraars december 2014 Mee met de tijd Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Inhoud Mee met de tijd 3 1 Doelstelling en ambitie 4 2 Inventarisatie en analyse: sterktes, zwaktes, trends

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector

Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector Monitor Financiële Sector Autoriteit Consument & Markt Juni 2014 2/91 Over de Monitor Financiële Sector en deze studie De Monitor Financiële

Nadere informatie

December 2014 Normalisering van het monetair beleid : vooruitzichten en verschillen

December 2014 Normalisering van het monetair beleid : vooruitzichten en verschillen Normalisering van het monetair beleid : vooruitzichten en verschillen N. Cordemans S. Ide (*) Inleiding Hoewel s werelds belangrijkste centrale banken op dit ogenblik nog steeds een sterk expansief monetair

Nadere informatie

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken SEOR Kees Zandvliet José Gravesteijn Olivier Tanis ReflecT Ronald Dekker Daniela Skugor Met medewerking van

Nadere informatie

Hoe ondernemend zijn zzp'ers?

Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Resultaten zzp-panel meting II van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, mei 2012 ISBN: 978-90-371-1037-1 Bestelnummer: A201204 Prijs:

Nadere informatie

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Jaargang 21 Nummer 01 april 2014 Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Ronde tafel sessies DNB thema toezicht 2014: houd risico s in de hand

Nadere informatie

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE pag. ALGEMEEN

Nadere informatie

Gemeenten in perspectief 2014-2018

Gemeenten in perspectief 2014-2018 Gemeenten in perspectief 2014-2018 Prof. dr. M.A. Allers (COELO) Drs. B. Steiner (bruno steiner advies) COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Gemeenten in perspectief 2014-2018

Nadere informatie