EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids"

Transcriptie

1 EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids van De Piramide te Gennep. Met deze gids willen we u informatie geven over onze school. Onze school is een speciale school voor basisonderwijs (SBO). De kinderen op onze school komen meestal uit het reguliere basisonderwijs. Daar is vaak met veel extra zorg gewerkt aan de ontwikkeling van het kind. Als die extra zorg niet voldoende blijkt te zijn, volgt er vaak een aanmelding op onze school. Deze gids is bedoeld om ouders informatie te geven over onze school, over wat zij van onze school kunnen verwachten, en wat onze school voor hun kinderen kan betekenen op het gebied van onderwijs en leerlingenzorg. Wat staat er in deze schoolgids U vindt in deze gids informatie over de doelen van de school en de manier waarop wij die willen realiseren, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Er wordt beschreven hoe wij onze leerlingen volgen in hun ontwikkeling, hoe wij hen begeleiden en hoe wij de ouders hierbij betrekken. Het overzicht Enkele Cijfers (hoofdstuk 9) geeft u onder andere een beeld waar de kinderen zoal naar toe gaan als ze hun schoolperiode bij ons hebben beëindigd en geeft inzicht in het aantal leerlingen dat wordt teruggeplaatst. Tot slot worden er een aantal praktische onderwerpen besproken met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken binnen de school. Naast deze gids krijgt u jaarlijks een extra informatieboekje in de vorm van een kalender. Hebt u na het lezen van deze gids vragen, of suggesties om de inhoud te verbeteren, neem dan gerust contact op met de directie, leerkrachten of leden van de ouder- of medezeggenschapsraad. De gids van een school die in beweging is, is immers nooit af. Wij horen graag uw opmerkingen, zodat deze gids optimaal zal gaan voldoen aan uw verwachtingen. Overigens willen we nog opmerken, dat daar waar "ouders" staat, ouders/verzorgers bedoeld wordt. 1

2 1. DE SCHOOL De Piramide valt onder het bestuur van Stichting Lijn 83 primair onderwijs te Gennep. Vijftien katholieke basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs in de gemeentes Bergen, Gennep en Mook & Middelaar vormen gezamenlijk Lijn 83. De individuele scholen behouden enerzijds een mate van autonomie, anderzijds worden vanuit de gedachte tot samenwerking gemeenschappelijke doelen nagestreefd. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van Stichting Lijn 83 en het bestuursbureau gemandateerd aan het college van bestuur, de heer Toon van den Hanenberg. Onze school wordt bezocht door ± 120 leerlingen en maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg. Voor het merendeel komen deze kinderen uit de gemeentes Bergen, Gennep en Mook & Middelaar. In deze gemeentes werken 17 basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs aan de doelstelling om zo veel mogelijk leerlingen binnen de eigen school op te vangen en te begeleiden. Regelmatig is er overleg tussen de interne leerlingcoördinatoren en tussen de directies. Naast uitwisseling van ervaringen, worden hier ook de landelijke tendensen besproken en wordt de koers voor de komende jaren uitgezet. 1.1 De naam van de school Onze school heet "De Piramide". Wij hebben deze naam gekozen op grond van een aantal beweegredenen: een piramide straalt stevigheid uit; een houvast voor de ouders die hun kinderen aan de zorg van de school toevertrouwen en een plek waar de kinderen zich veilig voelen. De brede basis van de piramide is het symbool van de stevige ondergrond die onze school aan de kinderen probeert te geven, zodat zij zich daarmee verder kunnen ontwikkelen en zich toe kunnen spitsen op iets waar zij goed in zijn. De punt van de piramide verwijst naar de kwaliteit van het onderwijs dat gegeven wordt ("to the point"). Van basis naar punt verwijst de piramide naar de verantwoordelijkheid voor brede zorg naar specifieke zorg. 1.2 Voor wie is de school bedoeld? Onze school is een speciale school voor basisonderwijs voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 á 13 jaar, die extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Meer zorg dan de gewone basisschool op dat moment kan bieden. Onze school is bedoeld voor kinderen die problemen ondervinden: - doordat ze moeite hebben met het abstract denken in het algemeen en daardoor moeite hebben met vakken als lezen, rekenen, schrijven enz.; - op een speciaal aanwijsbaar gebied van het verstandelijk functioneren, bijvoorbeeld lezen of taal; - doordat ze erg impulsief zijn en zich moeilijk kunnen concentreren, hoewel ze een gemiddelde aanleg hebben; - doordat het tempo op de basisschool te hoog ligt; - doordat het kind het moeilijk vindt om met andere kinderen om te gaan. Bovenstaande moeilijkheden roepen vaak weer andere problemen op, zoals onzekerheid en faalangst, het gevoel onhandig of dom te zijn. Sommige kinderen worden druk en lastig, anderen trekken zich juist stil en verdrietig terug. Vaak zegt men dat het moeilijke kinderen "zijn". Meestal echter blijkt dat ze het gewoon moeilijk "hebben". 2

3 Het kind heeft behoefte aan meer individuele aandacht, omdat het als gevolg van een leerprobleem of emotioneel probleem in de knel is komen te zitten. Niet alle kinderen die het moeilijk hebben, kunnen op De Piramide worden geplaatst. Als, na onderzoek, gebleken is dat onze school geen passend antwoord kan geven op de hulpvraag van het kind, zal een andere school geadviseerd worden (zie hoofdstuk 4: 4.1 aanmelding van een leerling). 3

4 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT Als school voor speciaal basisonderwijs maakt De Piramide deel uit van een samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg. Al deze scholen hebben in hun schoolondersteuningsprofiel omschreven hoe de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, geholpen kunnen worden. Het adres van het samenwerkingsverband is: St. SWV Primair Passend Onderwijs Noord-Limburg, Postbus 1246, 5900 BE Venlo. Zo is er een gezamenlijk beleid ontwikkeld hoe een deel van de kinderen dat voorheen naar het speciaal onderwijs werd verwezen, ook binnen de gewone basisschool kan worden opgevangen. Alle scholen werken op deze manier samen om het aantal kinderen dat naar de speciale school voor basisonderwijs De Piramide gaat zo laag mogelijk te houden, zonder het belang van het kind uit het oog te verliezen. Om dit mee te helpen realiseren wordt er door leerkrachten van De Piramide ondersteuning geboden aan kinderen en leerkrachten van de scholen uit de gemeentes Bergen, Gennep en Mook & Middelaar. Dit gebeurt in de vorm van ambulante begeleiding en door het geven van sociale vaardigheidstraining en faalangstreductietraining. 2.1 Missie SBO De Piramide is een school, bedoeld voor kinderen met speciale behoeften van didactische of pedagogische aard. Behoeften, waaraan de basisscholen in het samenwerkingsverband niet of in onvoldoende mate tegemoet kunnen komen. Binnen ons samenwerkingsverband hebben we een bijzondere verantwoordelijkheid. Enerzijds door het verzorgen van onderwijs aan de kinderen met speciale behoeften en anderzijds doordat we een actieve rol willen spelen in het stimuleren en ondersteunen van scholen bij het goed omgaan met verschillen tussen kinderen. We willen een sociale school zijn, waar kinderen, leerkrachten en ouders respect voor elkaar hebben. Een plek waar iedereen met plezier naar toe komt en waar iedereen zich veilig en geborgen voelt. Kinderen komen er om te leren. Leerkrachten en leerlingen zijn gemotiveerd. Ze leren van en met elkaar en iedereen maakt gebruik van zijn kwaliteiten. We zorgen voor een rijke leeromgeving. Wij zijn een school waar leerkrachten zich blijven ontwikkelen en in een goede sfeer met elkaar samenwerken om alles uit het kind te halen wat er in zit. Elk kind moet zich optimaal kunnen ontwikkelen. We streven ernaar om onderwijs op maat voor elk kind te verzorgen. Tevens heeft onze school ook een opvoedende taak. Wij stellen onze kinderen in staat om zelfstandige en verantwoordelijke mensen te worden; ontwikkeling van het mens-zijn als totaal vinden wij zeer belangrijk. Hierbij werken we zo goed mogelijk samen met de ouders. 2.2 Motto Ons motto is "het beste uit kinderen halen". Ieder kind is anders en dat mag. Het kind staat centraal. Ieder kind heeft talenten. De mogelijkheden van de leerling vormen het uitgangspunt voor het leer- en ontwikkelingsproces. Elke leerling heeft recht op zorg en onderwijs op maat in een inspirerende en veilige omgeving. 4

5 We stimuleren de ontwikkeling van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerling. We willen leerlingen steeds meer 'eigenaar' maken van hun leren. Kinderen gaan met plezier naar school. Een goede school maken we met zijn allen. We streven naar een professionele cultuur. Ons team bestaat uit professionals. Een goede samenwerking tussen schoolleiding, leerkrachten, kinderen en ouders, vormt de basis voor een goed schoolklimaat: Wij zijn ons ervan bewust dat het tonen van voorbeeldgedrag belangrijk is. Zelf positief gedrag laten zien en voordoen is het meest basale wat je als leerkracht kunt doen. We zijn duidelijk over onze rol: Het is belangrijk dat kinderen weten en voelen dat ze worden geaccepteerd als persoon en groepsgenoot, maar dat bepaald gedrag ongewenst en niet toegestaan is. We geven dus geen persoonlijke kritiek, maar aanwijzingen voor beter gedrag. We zijn positief en hebben hoge verwachtingen. Belangrijk is dat een leerling niet alleen succeservaringen opdoet, maar ook in staat wordt gesteld om deze ervaringen zelf en vaak te organiseren. Zo leert de leerling dat hij controle kan krijgen over het opdoen van succeservaringen. Al onze handelingen zijn gericht op groei van de kinderen in de breedste zin van het woord. Het zo veel mogelijk behalen van de kerndoelen vormen daarvoor ons uitgangspunt. We gaan respectvol om met elkaars bezittingen. 2.3 Ondersteuningscentrum De Piramide heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld in de richting van een ondersteuningscentrum binnen het samenwerkingsverband. Deze ontwikkeling is in volle gang en loopt de komende jaren door. De Piramide is niet meer alleen verantwoordelijk voor de eigen leerlingen, maar heeft een medeverantwoordelijkheid voor de leerlingen, die ondersteuning nodig hebben in het basisonderwijs. Zo heeft De Piramide een aantal opdrachten/functies gekregen. De onderwijsfunctie Dit houdt in: de onderwijs- en begeleidingsfunctie voor de eigen leerlingen. We proberen daarbij elk kind de zeer speciale begeleiding te geven die het nodig heeft. De kinderen verblijven voor een geplande periode, op basis van een handelingsplan, in de school voor speciaal basisonderwijs. Hier trachten we ieder kind zoveel mogelijk een leerlijn te laten volgen die past binnen zijn/haar mogelijkheden. Daarbij worden sterke ontwikkelingskanten gestimuleerd en zwakke extra ondersteund. Respect voor jezelf en de ander zijn pijlers waarop wij de opvoeding en het onderwijs gestalte willen geven. Naast onderwijzen vinden wij acceptatie van elkaars "eigen" aardigheden, mogelijkheden en onmogelijkheden, van essentieel belang. Wij zien het kind dat naar de speciale school voor basisonderwijs is verwezen als een kind dat door zijn/haar moeilijkheden sterk onder spanning heeft gestaan. We proberen dan ook een sfeer te scheppen waarin het kind het gevoel heeft dat wat hij/zij kán, goed en waardevol is, als hij/zij er maar zijn/haar best voor doet. Daarom werken we in een sfeer van fouten maken mag en werken we sterk gericht op successen om zo het kind te laten groeien. Naast voorgaande kenmerkt de sfeer op onze school zich door structuur en regelmaat, vaste dingen doen op een vaste tijd. Kinderen ervaren dit als duidelijk en kunnen daar rust en ver- 5

6 trouwen uit putten en meer ontspannen zijn. Dit bevordert niet alleen het onderwijs, de rust en concentratie, maar bovenal ook een gevoel van veiligheid en (zelf)vertrouwen. Zelfvertrouwen, zelfstandigheid en het gevoel iets te kunnen, zijn onmisbaar voor het zelfrespect van een mens. ` De ondersteuningsfunctie De school voor speciaal basisonderwijs ondersteunt de basisscholen in het samenwerkingsverband WSNS. De ondersteuning wordt verleend door gespecialiseerde leerkrachten die in staat zijn om leerkrachten uit het basisonderwijs te helpen bij het geven van extra zorg aan kinderen met onderwijsleer- en ontwikkelingsproblemen. Dit heet ambulante begeleiding. Activiteiten van ambulante begeleiders zijn onder andere: in kaart brengen van onderwijsleerproblemen bij kinderen; (mede) opstellen van een handelingsplan; advisering; (mede) uitvoeren van speciale zorgmaatregelen; (mede) evalueren en bijstellen van het handelingsplan; adviseren en begeleiden van leerkrachten; ondersteuning bij het opzetten, invoeren en verbeteren van zorgmaatregelen op scholen. Heeft een kind op de basisschool meer gespecialiseerde zorg nodig, dan kunnen de ouders terecht bij de bovenschoolse ondersteuningscoördinator. Deze maakt gebruik van deskundigen die ouders en scholen adviseren over de verdere hulpverlening. 6

7 3. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS De organisatie binnen de school wordt gekenmerkt door de verschillen en overeenkomsten van de kinderen die onze school bezoeken. De groepsindeling is, naast de leerproblematiek van de doorverwezen kinderen, ook afhankelijk van de omvang van de school. Dit betekent dat de structuur van de schoolorganisatie voldoende flexibel moet zijn. 3.1 Groep 1/2, ook wel genoemd de afdeling JRK (Jonge Risico Kinderen) Deze groep bestaat uit maximaal 13 kinderen. Het is een groep voor kinderen waarbij al op jonge leeftijd is vastgesteld dat het volgen van gewoon onderwijs met veel moeilijkheden gepaard zal gaan. In de wet worden zij "Jonge Risico Kinderen" genoemd. Omdat niet altijd duidelijk is wat de precieze oorzaak is, ligt naast het leren in deze groep het accent op gericht observeren. Hoe wordt er gewerkt? Rekening houdend met de individuele mogelijkheden van het kind bieden wij de gebruikelijke leerstof van de eerste jaren van het basisonderwijs aan. Daarbij bekijken we heel precies wat het kind aankan en hoe gemakkelijk of hoe moeilijk het kind bepaalde dingen bijleert. We observeren of het kind opdrachten, op zijn/haar niveau, al zelfstandig kan uitvoeren, of dat er steeds veel hulp van de leerkracht nodig blijft. We observeren in en buiten de klas: bij werkjes, spelletjes en bij het omgaan met andere kinderen. Door individueel en in kleine groepjes met de kinderen te werken kunnen we beter zicht krijgen op de sterke en zwakke punten van de leerling. We proberen te achterhalen wat de aard en de omvang is van de problemen die het kind ondervindt, waardoor meer precies handelingsadviezen geformuleerd kunnen worden. 3.2 Groep 3 t/m 8 In deze groepen zitten zowel kinderen met een algehele ontwikkelingsachterstand als kinderen met een specifiek leerprobleem. In de bovenbouw maken we, afhankelijk van de capaciteiten van de leerlingen, een uitsplitsing naar een meer praktische en een meer theoretische leerweg. De groepsgrootte is gemiddeld 14 tot 18 kinderen. Afhankelijk van de problematiek in een bepaalde groep kan hiervan worden afgeweken. Hoe wordt er gewerkt? - Lezen, rekenen, taal Wij bieden op onze school dezelfde vakken aan als op de basisschool. Dat doen we voor spelling, taal, rekenen en deels voor lezen in niveaugroepen. Het komt namelijk vaak voor dat een kind het ene vak beter beheerst dan het andere. Daarom volgen sommige kinderen het ene vak in een lagere en het andere vak in een hogere niveaugroep. Ieder kind kan daardoor onderwijs volgen in die groep die het best aansluit bij zijn/haar niveau. Deze "leervakken" worden in de ochtend gegeven, omdat 's morgens de concentratie beter is. 7

8 's Middags werken de kinderen niet in niveaugroepen en komen de overige vakken zoals wereldoriëntatie, expressie en dergelijke aan bod in hun eigen groep. - Overige vak- en vormingsgebieden Op het gebied van wereldoriëntatie werken we in de jongste groepen voornamelijk thematisch. In de bovenbouw hebben we wel de vakken verkeer, biologie, aardrijkskunde en geschiedenis, al komen deze inhouden ook binnen thema's aan de orde. In deze thema s zitten ook de vakken techniek en burgerschapskunde verwerkt. In het kader van behandelde thema's worden af en toe excursies georganiseerd. Voor het vak natuurkunde wordt er gewerkt met de IVN projecten. Bij het vak aardrijkskunde wordt er apart aandacht besteed aan het kunnen lezen van de kaart en de atlas. Bij het vak verkeer maken we gebruik van de materialen van Veilig Verkeer Nederland: Stap vooruit, Op voeten en fietsen en de jeugdverkeerskrant. De kinderen in de bovenbouw doen mee aan het praktisch en schriftelijk verkeersexamen. Om het belang van goed verkeersonderwijs te onderstrepen is er op school een verkeersouder en een verkeerscoördinator aangesteld. In groep 6, 7 en 8 krijgen de leerlingen tevens Engelse les. - Expressie-activiteiten Tekenen, handvaardigheid en muziek komen elke week aan bod. Op verschillende momenten in het jaar wordt ook aan andere aspecten extra aandacht besteed. Bij verschillende vieringen zoals sinterklaas, kerstmis, carnaval, kinderboekenweek enz., worden kleine of grotere toneelstukjes opgevoerd. In het kader van het culturele programma in de regio is er elk jaar voor alle kinderen een professionele voorstelling. Hierbij komen afwisselend verschillende kunstvormen aan de orde zoals dans en muziek, toneel, poppentheater en film. - Lichamelijke opvoeding De kinderen krijgen twéé keer per week gymnastiek. Een keer een gymles met materialen vanuit de gymmethode. Tijdens de andere lessen staan sportactiviteiten, groene spelen, samenwerkingsspelen en bewegen op muziek centraal. Onze school doet mee met het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi van de gemeente Gennep voor de eindgroepen. - Huiswerk Uw kind zal op een gegeven moment op onze school te maken krijgen met huiswerk. In de bovenbouw heeft dit als doel de zelfstandigheid en het leren maken van een planning te bevorderen. Als voorbereiding op het voortgezet onderwijs leert uw kind daarbij ook, te wennen aan het feit dat einde schooltijd niet altijd speeltijd en vrije tijd is. Ook in de andere groepen kan af en toe al huiswerk meegegeven worden. Het doel is dan meer om wat extra oefening te geven. Dit helpt uw kind niet alleen bij het leren, maar uw kind kan zo ook thuis laten zien wat ik al kan, waar ik mee bezig ben. Soms wordt aparte oefenstof voor thuis meegegeven. Dit gebeurt altijd in overleg mét de ouders, of op hun verzoek (b.v. naar aanleiding van een individueel handelingsplan). 8

9 Onze uitgangspunten en visie: - Huiswerk kan ouders inzicht geven in waar het kind op school mee bezig is en kan daarmee een aanleiding zijn om, via gesprek, school en thuis dichter bij elkaar te brengen. - Wij geven nooit huiswerk mee over leerstof die nog niet begrepen wordt. - Huiswerk mag nooit echt vervelend zijn en het mag de ouders ook nooit met een probleem opzadelen (ouders zijn begeleider en geen leerkracht). - Huiswerk wordt in kleine porties gegeven en mag nooit écht lang duren: Liever váker even een kort moment dan een enkele keer langdurig. Tips voor thuis: - Spreek een vaste, rustige, tijd af en maak de planning samen met uw kind. - Doe, waar mogelijk, met uw kind mee. Begeleid uw kind door te vragen of het lukt en vraag tijdens het werk hoe het op school is uitgelegd. - Als huiswerk problemen oplevert..meld dit dan aan de leerkracht. Op school wordt dan meegedacht en naar een oplossing gezocht. - Opmerkingen van de ouders zijn voor de leerkracht altijd fijn, maar stimuleer de kinderen óók om dit zélf aan de leerkracht aan te geven. ` - Mobiele telefoons op school Het is niet toegestaan om een mobiele telefoon mee te nemen naar school. Als u vindt dat dit echt nodig is voor onderweg, dan kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht. Het mobieltje wordt dan bewaard door de leerkracht. Mocht de leerling onder schooltijd toch een mobieltje bij zich hebben, dan wordt deze ingenomen en kunnen de ouders dit ophalen bij de directie. - Gebruik van internet Voor het gebruik van internet hebben we een protocol op school. De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van Internet. Wij hebben ervoor gekozen de kinderen vanaf groep 5 die mogelijkheid te bieden. Wij maken hiervoor gebruik van Kennisnet. Kennisnet heeft een eigen Nederlandstalige zoekmachine die kinderen in principe leidt naar Nederlandstalige sites die geselecteerd zijn, waardoor zaken als racistische uitingen en pornografie niet zomaar benaderd kunnen worden. Kinderen kunnen echter ook andere zoekmachines gebruiken. Elk kind vanaf groep 5 krijgt een eigen adres, waarmee met andere kinderen gecommuniceerd kan worden. Afspraken over het gebruik van internet: Samen met de kinderen en de leerkrachten hebben wij een aantal afspraken gemaakt: Gedragsafspraken met de kinderen. Ik spreek van tevoren met mijn leerkracht af, wat ik op het internet wil gaan doen. Ik geef nooit informatie over mezelf of anderen op internet (dus geen namen, adressen, foto s, telefoonnummers, adressen). Ik zoek met de zoekmachine Kennisnet of Google en gebruik daarbij geen woorden die te maken hebben met racisme, discriminatie, seks, geweld of scheldwoorden (zie mijn contract). Ik zal nooit via of Internet met iemand spreken, iets bestellen of iets kopen, zonder toestemming van mijn ouders of de leerkracht. Ik download geen bestanden van het internet, zonder toestemming van de leerkracht. Ik weet dat alles wat ik op school doe op Internet kan worden gecontroleerd door de leerkracht. 9

10 Ik mag de printer alleen gebruiken, als de meester of juf dat heeft goedgekeurd. Ik geef het meteen aan de meester of juf door als: o ik informatie tegenkom waarbij ik met niet prettig voel o ik dingen tegenkom waarvan ik weet dat ze niet horen Ik bewaar mijn wachtwoord zorgvuldig en maak geen onrechtmatig gebruik van andermans wachtwoord. Afspraken met de leerkrachten: Internet wordt gebruikt voor educatieve doeleinden. Er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen. Er wordt aan de kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken. De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin kinderen open kunnen vertellen wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site komen. Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen. Informatie die terug te voeren is op de leerlingen mag niet op het openbare deel van het net terecht komen. Namen in combinatie met foto s van kinderen worden niet op het net gepubliceerd. In voorkomende gevallen alleen met toestemming van de ouders. Ook voor het publiceren van individuele foto s wordt eerst toestemming gevraagd. Bezwaren worden schriftelijk bij de directie kenbaar gemaakt. Voor geldt ook het briefgeheim, maar op grond van hun pedagogische verantwoordelijkheid mogen de leerkrachten van leerlingen bekijken. Afspraken met ouders: Ouders geven schriftelijk toestemming, dat hun kind gebruik mag maken van het Internet en een eigen adres krijgt. In de regel zal dit vanaf groep 5 plaatsvinden. Indien ouders niet wensen dat de naam of afbeelding van hun zoon/dochter op onze site verschijnt, bijvoorbeeld bij een bijzondere activiteit of gebeurtenis, dan dient men hiervan de schoolleiding schriftelijk op de hoogte te stellen. 10

11 4. DE ONDERSTEUNING VOOR KINDEREN 4.1 Aanmelding van een leerling De procedure met betrekking tot aanmelding verloopt als volgt: De ouders melden hun kind aan bij de Bovenschoolse Ondersteuningscoördinator. Dit natuurlijk het liefst in samenspraak met de basisschool waarop het kind zit. Deze persoon is nu nog gevestigd op De Piramide, postbus 188, 6590 AD Gennep. Samen met deskundigen wordt er beoordeeld of een kind toelaatbaar is op het SBO. Om dit te kunnen beoordelen wordt er aan de basisschool gevraagd een onderwijskundig rapport in te vullen. In dit onderwijskundig rapport wordt aangegeven wat het probleem van het kind is, welke hulp de basisschool tot dan toe gegeven heeft, en wat de resultaten van die hulp zijn. Op basis van deze gegevens wordt besloten of het kind in aanmerking komt om geplaatst te worden op onze school. Als dit zo is wordt er een "toelaatbaarheidsverklaring" afgegeven. Deze verklaring is wettelijk verplicht om het kind te kunnen toelaten op onze school. 4.2 Plaatsing van een leerling Als een kind op onze school komt, wordt er van te voren gekeken welke groep het meest geschikt is. Het kind mag eerst kennis komen maken om de klas en de school een beetje te leren kennen. Meestal volgt de definitieve plaatsing na een vakantie. We hopen het kind zo snel mogelijk te kunnen laten wennen en houden daar, zeker in het begin, geregeld contact over met de ouders. 4.3 Volgen van de ontwikkeling Uitgangspunt voor onze leerlingenondersteuning is dat we een kind aanspreken op dat wat het aankan, om van daaruit een volgende stap te kunnen zetten in het leerproces. Wat een kind kan, wordt bij toelating vastgesteld. Op basis daarvan kan een verwachting worden uitgesproken ten aanzien van zijn/haar ontwikkeling. Om onderwijs en begeleiding op maat te kunnen bieden is het belangrijk dat de vorderingen en de ontwikkelingen van het kind goed gevolgd en vastgelegd worden. Dit gebeurt als volgt: Bij plaatsing van uw kind binnen het speciaal basisonderwijs is het prettig om zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden te kennen. Daarvoor stelt de school in overleg met u het ontwikkelingsperspectief op, hierin staat welke onderwijsdoelen uw kind zal kunnen halen. Voor elke leerling binnen de school wordt het ontwikkelingsperspectief vastgesteld. Hiervoor gebruikt de school de onderzoekgegevens die verkregen zijn bij de aanmelding van uw kind op de school; intelligentie onderzoek, medische gegevens, informatie over eerder verleende hulp en ondersteuning en de behaalde leerresultaten. Ontwikkelingsperspectief laat duidelijk zien waar uw kind naartoe werkt. In het ontwikkelingsperspectief beschrijft de school de doelen die uw kind kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leerkracht het onderwijs kan afstemmen op de behoefte van uw kind. Het laat de school, uw kind en u duidelijk zien waar naartoe wordt gewerkt en hoe tegemoet wordt gekomen aan de instroomeisen waaraan uw kind moet voldoen voor het vervolgonderwijs. Gedurende de schoolperiode zal het perspectief van uw kind steeds duidelijker worden. Daarom evalueert de school twee keer per jaar het ontwikkelingsperspectief en kan het waar nodig worden bijgesteld. Jaarlijks worden de resultaten, behaald op de genormeerde toetsen, geregistreerd. Op deze manier kunt u zien of uw kind zich volgens de verwachte lijn ontwikkelt. Zo kan de school ook 11

12 eerder ingrijpen als de ontwikkeling van uw kind sneller of juist langzamer verloopt. U wordt elk jaar geïnformeerd over deze voortgang. ` 4.4 Overleg over leerlingen De vastgelegde gegevens vormen het uitgangspunt voor een bespreking over de leerling met de intern begeleidster. Ook de vorderingen van de groep of niveaugroep, evenals de samenstelling hiervan zijn punt van bespreking. In oktober vindt er een gesprek plaats met de ouders over het welbevinden van het kind. Daarnaast wordt twee keer per jaar aan de hand van de toetsgegevens met de ouders gesproken over de ontwikkeling van hun kind. Deze staat uitgewerkt in een rapport. Mochten er bijzonderheden zijn die aanleiding geven voor tussentijds overleg dan kan dat altijd. Zowel op verzoek van de leerkracht als op verzoek van de ouders. 4.5 Meer speciale zorg Soms blijkt uit de verschillende besprekingen dat er meer specifieke hulp nodig is. Er wordt dan, in overleg, een extra handelingsplan opgesteld en uitgevoerd. Als blijkt dat de ontwikkeling daarna toch niet volgens verwachting verloopt, bekijken we in een meer uitgebreide leerlingbespreking welke stappen we verder kunnen nemen. Bij deze leerlingbespreking zijn in ieder geval aanwezig: de groepsleerkracht en de intern begeleidster. Het is ook mogelijk dat er geconstateerd wordt dat het kind zich zo goed ontwikkelt dat er een voorstel volgt om het kind terug te plaatsen naar het gewone basisonderwijs. Ook dan volgt een leerlingbespreking. De intern begeleidsters De coördinatie en bewaking van de hulp aan leerlingen valt onder de verantwoordelijkheid van de intern begeleidsters. Zij zijn steeds betrokken bij overleg over de leerling en het functioneren binnen de groep. De intern begeleidsters helpen de leerkrachten bij het opstellen en uitvoeren van individuele- of groepshandelingsplannen en dragen er mede zorg voor dat het onderwijs zo goed mogelijk aansluit op de mogelijkheden en behoeften van de leerling. Zij volgen de leerling "door de jaren heen" en bepalen mee of nader onderzoek gewenst is. Ook onderhouden zij de contacten met betrokken teamleden binnen en zo nodig hulpverleners buiten de school. Als blijkt dat een kind, kortdurend, meer individuele zorg nodig heeft, wordt in overleg met de intern begeleidsters een individueel handelingsplan opgesteld. Een aantal kinderen geven zij speciale hulp bij spelling, lezen, rekenen, schrijfmotoriek e.d. Soms individueel, soms samen met 1 of 2 andere leerlingen. Deze hulp kan zowel binnen als buiten de klas gegeven worden en vindt in nauw contact met de leerkracht plaats. De logopediste Na toelating op onze school wordt elk kind onderzocht. Als het kind in aanmerking komt voor behandeling, worden de ouders hiervan uiteraard op de hoogte gesteld. De logopediste werkt met kinderen: - die moeite hebben met het begrijpen van taal of zich moeilijk of onjuist uitdrukken; - die onduidelijk spreken of hun stem verkeerd gebruiken; - die moeite hebben met het onderscheiden van klanken en/of het onthouden van woorden en zinnen; - die veel duimen, vinger zuigen of vaak met hun mond open zitten. 12

13 Hulp van buiten Soms is voor een leerling hulp van buiten de school nodig. Dit gebeurt altijd in overleg en met toestemming van de ouders. Deze hulp kan bestaan uit: - verder onderzoek in een ziekenhuis door bijv. een kno-arts, een kinderarts of een neuroloog; - fysiotherapie, logopedie, speltherapie enz. - hulp die direct thuis gegeven kan worden bij de aanpak van kinderen, bijvoorbeeld door MEE Noordoost Brabant (organisatie die gespecialiseerde informatie en ondersteuning biedt in de eigen omgeving, vroegere SPD), GGz (Geestelijke Gezondheidszorg), Bureau Jeugdzorg of video-hometraining. 4.6 Onderwijskundige rapporten De school kent twee vormen van rapportage. In het ene geval gaat het om het onderwijskundig rapport van een leerling wanneer hij/zij naar een andere school gaat binnen het samenwerkingsverband. Dit rapport is samengesteld conform de normen van het samenwerkingsverband en wordt verzonden naar de ontvangende school. In het andere geval gaat het om het onderwijskundig rapport van een leerling wanneer hij/zij na het laatste schooljaar naar een vorm van voortgezet onderwijs gaat. Deze rapportage gaat naar de school voor voortgezet onderwijs en naar de ouders zelf. 4.7 School Video Interactie Begeleiding School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is één van de begeleidingsmethodieken die de school hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Op onze school wordt het middel voornamelijk ingezet om de leerkrachten te ondersteunen bij hun onderwijstaak. De methodiek wordt zowel ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg, als bij vragen rondom onderwijsvernieuwing. Aan de school is een gespecialiseerde School Video Interactie Begeleider (SVIB-er) verbonden, die korte video-opnames maakt in de klas en dit vervolgens met de leerkracht nabespreekt. Net zo als dat bij andere begeleidingsfunctionarissen het geval is, hanteert de SVIB-er een beroepscode, waarin o.a. staat dat de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Zo blijven de videobeelden die in de klas gemaakt worden, onder het beheer van de SVIB-er en worden niet -zonder zijn uitdrukkelijke toestemming en die van de betrokken leerkracht- aan anderen vertoond. 4.8 Pesten We zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen hiervan. Dit doen we door: - te werken aan een goed pedagogisch klimaat; - afspraken met de kinderen in de groep te maken over hoe ze met elkaar omgaan; - gesprekken in de groep te houden over pesten, wat is pesten, hoe ontstaat pesten, wat zijn de gevolgen van pesten en wat kun je als klasgenoot doen om te helpen? Tevens maken we een sociogram minimaal een keer per jaar. Dit geeft inzicht in de sociale positie van een leerling in de klas. Pesten en discriminatie stopt vaak niet bij het schoolhek. Vaak gebeurt het dat ruzies buiten school ontstaan of doorgaan. Het pesten via MSN en via komt steeds meer voor bij de oudere kinderen. Deze ruzies of pesterijen kunnen hun uitwerking hebben in de klas. Omdat we allemaal weten dat dit een negatieve invloed op het gepeste kind heeft, willen we daar op school 13

14 tijd en energie in steken om pestproblemen zoveel mogelijk te voorkomen. Ons handelen is vastgelegd in het pestprotocol, dat opgesteld is in We vinden het van groot belang dat we als school vroegtijdig op de hoogte gesteld worden van een probleem. Meld het ons, bij voorkeur eerst bij de leerkracht en anders bij de intern begeleidsters of de directeur. ` 4.9 Invoering meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling In de gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, de maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en de politie, kun je te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Om hier adequaat op te reageren is de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Onderzoek heeft uitgewezen dat professionals die werken met een meldcode 3 keer zo vaak ingrijpen als collega s die zo n code niet gebruiken. Beroepskrachten zijn vanaf 1 juli 2013 verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Het betekent niet dat er sprake is van een meldplicht; de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld wel of niet te melden wordt in het overleg tussen de leerkracht, de intern begeleider en eventuele externe deskundigen, uiteindelijk door de directeur genomen. De meldcode beschrijft in 5 stappen wat een leerkracht moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld: Stap 1: In kaart brengen van signalen. Stap 2: Overleggen met een collega en evt. raadplegen van externe deskundigen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG). Stap 3: Gesprek met betrokkene(-n). Stap 4: Wegen van het geweld / de mishandeling. Stap 5: Beslissing directeur; hulp organiseren of melden. Medewerkers worden geschoold om de meldcode goed in te zetten Verwijsindex Wat is de Verwijsindex? De gemeente vervult een centrale rol in de organisatie van samenwerking tussen hulpverleners. De Verwijsindex is een belangrijk instrument bij de samenwerking op lokaal, maar ook landelijk niveau. De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en begeleiders kunnen aangeven dat zij zich zorgen maken over een kind/jongere. Er kunnen verschillende redenen zijn voor die ongerustheid, zoals problemen op school, gezondheidsklachten of achterstand in persoonlijke ontwikkeling. In de Verwijsindex worden alleen algemene gegevens opgenomen, zoals naam, adres en geboortedatum. Er staat niets in over de mogelijke problemen van een kind/jongere. De gegevens van het kind/de jongere zijn bovendien alleen toegankelijk voor professionele hulpverleners. De informatie in de Verwijsindex is volledig afgeschermd en wordt na uiterlijk twee jaar gewist. Meerdere organisaties zijn betrokken bij de Verwijsindex, zoals de Jeugdgezondheidszorg, Maatschappelijk werk, MEE, Bureau Jeugdzorg, Leerplicht en Bureau HALT. Ook ons schoolbestuur heeft het samenwerkingsconvenant over het gebruik van de Verwijsindex ondertekend. Na afstemming in het ZorgAdviesTeam zal men dan ook leerlingen waarover men zich zorgen maakt, melden op de Verwijsindex. 14

15 De Verwijsindex is er voor u en uw kind. De Verwijsindex is opgezet om de hulpverlening aan jongeren van 0 tot 23 jaar en hun ouders te verbeteren. Samenwerking is de sleutel. De Verwijsindex houdt namelijk bij of er meerdere organisaties contacten hebben met hetzelfde kind of dezelfde jongere. Zo zorgt de Verwijsindex ervoor dat de betrokken hulpverleners zo vroeg mogelijk met elkaar in contact komen en hun hulp op elkaar afstemmen. Soms weten hulpverleners namelijk niet van elkaar dat ze met hetzelfde kind/dezelfde jongere bezig zijn. Het doel van de Verwijsindex is te komen tot één hulpplan op maat. De hulpverleners zullen samen met u bespreken hoe de samenwerking verder vorm gaat krijgen. Hoe werkt de Verwijsindex? De Verwijsindex werkt in zeven overzichtelijke stappen: 1. Een hulpverlener of begeleider is ongerust over uw zoon/dochter; 2. Hij/zij bespreekt dit met u en start de hulpverlening/begeleiding binnen de school. Tevens meldt hij/zij uw zoon/dochter aan in de Verwijsindex (alleen naam, adres en geboortedatum worden vermeld, er staat niets bij over de eventuele problemen); 3. Is uw kind jonger dan 16 jaar? Dan krijgt u als ouder bericht dat uw kind is opgenomen in de Verwijsindex; 4. Als er twee of meer meldingen in de Verwijsindex zijn opgenomen, dan worden de verschillende hulpverleners hiervan op de hoogte gesteld; 5. Voordat de hulpverleners met elkaar gaan overleggen, nemen ze eerst contact met u op; 6. Samen met u en uw zoon/dochter wordt bekeken hoe de problemen het beste kunnen worden aangepakt; 7. Na uiterlijk 2 jaar worden de gegevens van uw kind weer uit de Verwijsindex verwijderd. Toestemming en inzage. Signalering in de Verwijsindex gebeurt met kennisgeving aan de ouders en/of de jongere zelf. In het belang van de jongere kan ook zonder kennisgeving een signaal worden afgegeven. Als blijkt dat meerdere hulpverleners zich zorgen maken over uw zoon/dochter (er is sprake van een match in de Verwijsindex), volgt onderling overleg na toestemming van u en/of de jongere, zoals gebruikelijk is binnen de huidige regelgeving rond privacy. Ook hierbij geldt dat, in uitzonderlijke situaties, in het belang van de jongere, overleg kan plaatsvinden zonder toestemming. Ouders of de jongere kunnen zelf vragen welke persoonsgegevens zijn opgenomen. Zij kunnen verzoeken om een correctie in de persoonsgegevens of bezwaar aantekenen tegen opname van de persoonsgegevens in de Verwijsindex. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gemeente waarin u of de jongere woont. Voor meer informatie en/of vragen verwijzen wij u naar de website: Jeugdgezondheidszorg Bij toelating tot de school krijgt het kind een uitgebreid gezondheidsonderzoek door jeugdarts en assistente. Het onderzoek richt zich op de lichamelijke gezondheid maar ook of het kind lekker in zijn vel zit. Na het toelatingsonderzoek krijgen de kinderen jonger dan acht jaar elke twee jaar een uitgebreid onderzoek. Kinderen ouder dan acht jaar krijgen dit om de drie jaar. 15

16 4.12 Onderwijs aan langdurig zieke kinderen Als blijkt dat uw kind door ziekte meerdere dagen niet naar school kan komen dan is het van belang dat u dit aan de leerkracht kenbaar maakt. De leerkracht kan samen met u bekijken wat de mogelijkheden zijn om het onderwijs aan uw kind voort te zetten. Het is niet alleen onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Wij vinden het minstens zo belangrijk dat uw kind in die situatie goed contact heeft met de klasgenoten en de leerkracht. Als u meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen dan kunt u informatie vinden op de website van Ziezon, het landelijk netwerk, Hierbij kan gebruikt gemaakt worden van de deskundigheid van een consulent voor zieke leerlingen van de onderwijsbegeleidingsdienst BCO in Venlo (tel ). De procedure die wij binnen onze school volgen, is als volgt: 1. Als duidelijk is, dat een leerling van onze school langer dan 2 weken in een ziekenhuis wordt opgenomen of ziek thuis is, neemt de groepsleerkracht en/of de intern begeleider van de school contact op met de ouders om de situatie door te spreken. 2. De groepsleerkracht(en) en de intern begeleider nemen in overleg met de directie en de ouders van het zieke kind het besluit wel of geen hulp van de schoolbegeleidingsdienst in te schakelen. 3. De school ontwikkelt in overleg met de ouders een planmatige aanpak (wel of niet met externe begeleiding). 4. De school blijft verantwoordelijk voor de te ontwikkelen en uit te voeren aanpak. Tijdens het uitvoeren van de aanpak vindt regelmatig overleg met de ouders plaats. Het is van belang, dat de school tijdens het ziek zijn contacten organiseert met het zieke kind, probeert ervoor te zorgen dat het leerproces zo goed mogelijk door loopt en het kind gevoelsmatig erbij te laten horen. Het spreekt vanzelf, dat brieven, kaartjes, tekeningen en bezoek door leerkracht of medeleerlingen een belangrijke rol spelen in het onderhouden van het contact tussen school en het zieke kind. Als dit om medische redenen niet mogelijk is, kan er gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld. video-opnamen in de klas en/of thuis, telefonisch contact met klasgenootjes en eventueel contact met behulp van en webcam. Per situatie wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. Veel hangt af van de medische behandeling en de draagkracht van kind, ouders en school. Onze school kan deze activiteiten natuurlijk alleen in goed overleg met de ouders van het zieke kind uitvoeren Onderwijsadvies voor ouders/verzorgers Niet alleen onderwijsgevenden, maar ook ouders en verzorgers kunnen kosteloos deskundig advies inwinnen over onderwijszaken. Dit kan op schooldagen tussen uur op telefoonnummer Ook kunt u de website bezoeken, waarop de meest gestelde vragen al beantwoord staan. Raadpleeg hiervoor de website 16

17 5. NA ONZE SCHOOL 5.1 Naar het vervolgonderwijs De scholen waar onze leerlingen meestal naar verwezen worden zijn scholen voor VMBO en scholen voor praktijkonderwijs. De leeftijd van 12 jaar hoeft niet altijd een criterium te zijn om de school te verlaten. Het kan voorkomen dat de ouders het advies krijgen hun kind een jaar langer bij ons te laten. Dit is afhankelijk van het niveau van de leerling, hoe hij/zij sociaal-emotioneel functioneert en of onze school op dat moment meerwaarde kan hebben om de kans van slagen in het voortgezet onderwijs te vergroten. Halverwege het laatste schooljaar (november-december) krijgen de leerlingen van de hoogste groepen een eindonderzoek. Hierbij wordt gekeken naar de capaciteiten van het kind en waar zijn/haar voornaamste interesses liggen. Dit onderzoek wordt aangevuld met de gegevens uit het leerlingvolgsysteem. In de maanden oktober en januari worden de ouders uitgebreid geïnformeerd over het onderzoek, over hoe het advies tot stand komt en over de verschillende vormen van voortgezet onderwijs. Vertegenwoordigers van een aantal scholen voor voortgezet onderwijs zijn aanwezig op deze informatieavond in januari. Met de kinderen wordt in deze periode een aantal scholen voor voortgezet onderwijs bezocht. Ook kunnen ouders met hun kind de open dagen bezoeken die de scholen voor voortgezet onderwijs organiseren. In februari worden de adviesbesprekingen gehouden. De ouders maken zelf de definitieve schoolkeuze. Vervolgens vindt er overleg plaats met het vervolgonderwijs. Ieder aangemeld kind wordt doorgesproken aan de hand van het eindrapport waarin alle belangrijke gegevens staan vermeld. In hoofdstuk 9 vindt u enkele cijfers over de verwijzingen van de afgelopen jaren. Nazorg Van de kinderen, die het voortgezet onderwijs bezoeken, krijgen we meestal de eerste twee jaar de cijferlijsten toegezonden. Dit geeft ons een beeld over de vorderingen van het kind. Daarnaast vindt er een terugkoppeling plaats door de mentoren van een aantal kinderen naar de leerkrachten van onze school. 5.2 Terugplaatsing en ambulante begeleiding Ten aanzien van terugplaatsing wordt een doelbewust beleid gevoerd. Ieder jaar stellen we ons de vraag of een kind nog speciaal basisonderwijs nodig heeft of dat het ook verder op een reguliere basisschool onderwijs kan volgen. Terugplaatsing is afhankelijk van de mogelijkheden van de basisschool en gebeurt al dan niet met ambulante begeleiding vanuit de speciale school voor basisonderwijs. De terugplaatsingsprocedure van onze school is schriftelijk vastgelegd en kan ter inzage worden verkregen. 17

18 6. HET TEAM VAN DE SCHOOL 6.1 Het managementteam Binnen school wordt er gewerkt met een managementteam. Dit team bestaat uit de directeur en een bouwcoördinator, die de boven- en onderbouw aansturen. De taken van het managementteam liggen op onderwijskundig gebied en op het gebied van personele-, organisatorischeen financiële zaken. 6.2 De Leerkrachten De groepsleerkracht vervult de centrale rol in de begeleiding van de leerlingen. Ouders kunnen bij hem of haar altijd terecht voor vragen over het kind. Sommige groepen hebben twee leerkrachten. We proberen het zo te regelen dat wanneer de eigen leerkracht een keer vrij moet hebben vanwege scholing, compensatieverlof of ziekte er een vaste vervanger in de groep is, zodat het kind steeds een bekend gezicht ziet van iemand die de groep kent. Een van onze uitgangspunten is dat we samenwerken, elkaar ondersteunen en helpen. De leerkracht staat er niet alleen voor en werkt niet achter gesloten deuren. Collega's kunnen binnenkomen, meedenken en elkaar adviseren. Op school zijn diverse mensen aanwezig die de leerkracht ondersteunen. 6.3 Andere personeelsleden Speciale ondersteuning (zie ook hoofdstuk 4) - De intern begeleidster - De logopediste - De ambulant begeleider: hij/zij geeft ondersteuning vanuit onze school aan zorgleerlingen en leerkrachten in het basisonderwijs. - De onderwijsassistente: zij werkt ter ondersteuning van de leerkrachten in de onderbouw. - De orthopedagoge: zij heeft als taak, onderzoek en begeleiding van kinderen en advisering en begeleiding van leerkrachten. - De maatschappelijk werkende: zij adviseert ouders en geeft hen, waar nodig en gewenst, kortstondige begeleiding of verwijst hen naar externe instanties. - De jeugdarts: zij is verbonden aan de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD in Venlo. Haar onderzoek van kinderen sluit aan op de onderzoeken van het consultatiebureau en zij doet het eventuele toelatingsonderzoek voor onze school. Andere ondersteuning Naast de extra hulp in de begeleiding van de kinderen zijn er ook mensen die zorg dragen voor meer materiële zaken. - De secretaresse: zij heeft als taak de afhandeling van administratieve taken. - De conciërge: hij verricht allerlei ondersteunende werkzaamheden van huishoudelijke en technische aard. Stagiaires Op onze school kunt u stagiaires tegenkomen. Er kunnen stagiaires zijn van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk, de PABO en van de opleiding "speciaal onderwijs". 18

19 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van de betrokkenheid van de ouders De school streeft naar een goed contact tussen ouders en school. Wij vinden het belangrijk dat u als ouders zich betrokken voelt bij het schoolgebeuren. Hierdoor kunnen wij samenwerken aan de opvoeding en ontwikkeling van uw kind(eren). De wereld van thuis en die van school moeten zoveel mogelijk in elkaars verlengde liggen. Tegenstrijdigheden en conflicten doen afbreuk aan de harmonische ontwikkeling van de kinderen. Vandaar dat communicatie en informatie zo belangrijk is. In de voorgaande hoofdstukken hebben wij u proberen te informeren over wat u als ouders van ons kunt verwachten. Maar wij als school hebben ook bepaalde verwachtingen van u. We zullen proberen het voorgaande nogmaals kort samen te vatten. Wat streven we als school na? Alle kinderen, ouders worden gelijkwaardig behandeld. Een optimale begeleiding van het onderwijsleerproces van uw kind(eren). In sommige gevallen wordt extra begeleiding gegeven op basis van een interne of externe opgestelde diagnose. We helpen kinderen en spreken hen erop aan om op een vriendelijke manier met elkaar om te gaan. Racistische en seksistische uitlatingen worden niet getolereerd. In de groep en op de speelplaats worden kinderen door leerkrachten geobserveerd betreffende hun eigen verantwoordelijkheid, omgangsvormen, samenspel en samenwerking. Wanneer kinderen problemen hebben in hun omgangsvormen, worden zij hierin gecorrigeerd. Blijft verbetering uit, dan worden de ouders op de hoogte gesteld om samen naar aanvaardbare oplossingen te zoeken. Wanneer een leerkracht gedrag waarneemt dat niet geaccepteerd kan worden, wordt onmiddellijk ingegrepen. In eerste instantie zal aan de kinderen zelf gevraagd worden een oplossing te bedenken voor het conflict. In tweede instantie zal de leerkracht aangeven hoe het conflict mogelijkerwijs kan worden opgelost en hier ook op toezien. Regelmatig wordt er binnen het team overleg gevoerd over observaties aangaande kinderen met betrekking tot hun leerprestaties en hun gedrag. Hieruit kunnen gezamenlijke afspraken voortvloeien. Als de school niet in staat blijkt de leer- en/of gedragsproblemen op schoolniveau op te lossen, zal in overleg met de ouders contact gezocht worden met een externe instantie om naar een verantwoorde oplossing te zoeken. Wat verwachten wij van u als de ouders? Ouders blijven ten allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag van hun eigen kind(eren). Het is van groot belang dat ouders de visie van de school respecteren. De ouders accepteren de verantwoordelijkheid van de school ten aanzien van de begeleiding van het leerproces en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen ouders en school betreffende de vorderingen van het onderwijsleerproces en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. 19

20 De ouders respecteren de visie met betrekking tot de normen en waarden die op school worden gehanteerd betreffende omgangsvormen, gedrag, straffen en belonen. Wanneer ouders behoefte hebben aan overleg met de leerkracht of het managementteam kan hiervoor een afspraak worden gemaakt. Waar nodig wordt een verslag gemaakt dat door ouders ter bevestiging wordt ondertekend. De ouders nemen deel aan de rapportagegesprekken als zij hiertoe worden uitgenodigd. Ouders, wiens kind extra begeleiding krijgt, kunnen afhankelijk van de problematiek, voor een gesprek uitgenodigd worden door de leerkracht en de interne begeleiders van de school. Ouders bespreken eventuele problemen betreffende de school met de hiervoor aangewezen personen binnen de school: leerkrachten, interne begeleiders, het managementteam of de interne contactpersonen. 7.2 Wat doet de school om contact en betrokkenheid te vergroten? Onze schooldeur staat altijd voor de ouders open als zij vragen, opmerkingen, suggesties of kritiek hebben. Zij kunnen een afspraak maken of telefonisch contact opnemen met de leerkracht, de intern begeleidsters, de directeur enz. We willen de ouders graag zoveel mogelijk betrekken bij school en ervoor zorgen dat onze school ook hun school wordt. We proberen daar op veel manieren en op verschillende niveaus aan te werken. - In het begin van elk nieuw schooljaar is er een informatieavond. Dan is er gelegenheid om kennis te maken met de groepsleerkrachten. Ouders krijgen informatie over leerstof en werkwijze. Tevens worden praktische zaken besproken. - Drie keer per jaar worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek op school met de leerkracht over hun kind. Deze gesprekken duren ongeveer 15 minuten. In het eerste gesprek staat vooral het welbevinden van het kind centraal. Mocht er een langer gesprek nodig zijn, dan wordt er een extra afspraak gemaakt. - Ook wordt minimaal éénmaal per jaar een inloopavond gehouden. Alle ouders worden in de gelegenheid gesteld om samen met de kinderen te kijken naar waar ze mee bezig zijn en in een meer informele sfeer onder andere de leerkracht en eventueel andere ouders te spreken. Ook belangstellende opa's en oma's, vriendjes enz. zijn welkom. - De leerkracht gaat in ieder geval op huisbezoek bij een leerling die dat jaar gestart is op De Piramide. Er wordt naar gestreefd om een huisbezoek te plannen bij iedere leerling die een leerkracht voor het eerst in de groep heeft. - In bepaalde gevallen is er misschien behoefte om een meer uitgebreid gesprek te hebben, thuis of op school. Dat kan. Laat het ons even weten. - Om de ouders te laten zien waar we als school mee bezig zijn, zal er regelmatig een informatieblaadje (Lees Mij) verschijnen om zodoende op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de school. Tevens heeft de school een website: En niet op de laatste plaats, wij vinden het altijd prettig als wij samen met ouders bepaalde activiteiten en festiviteiten voor de kinderen kunnen organiseren. Hulp van ouders is hierbij niet te missen. 20

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn: Anti-pestprotocol Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Wij vinden dit ontzettend vervelend, want ieder kind dat gepest wordt is er één teveel. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Mediaprotocol. Uitgangspunten

Mediaprotocol. Uitgangspunten Mediaprotocol Op de Korenaar leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te beoordelen op hun

Nadere informatie

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten.

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten. Protocol pesten 1 Voorwoord Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Internetprotocol De Parkenschool

Internetprotocol De Parkenschool Internetprotocol De Parkenschool Website Doelstelling: 1. Met onze homepage willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daarnaar op internet op zoek is. Er is een onderverdeling

Nadere informatie

Uitgangspunten. Mediaprotocol

Uitgangspunten. Mediaprotocol Mediaprotocol Op De Saenparel leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te beoordelen op hun

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Anti-pestbeleid KW-school

Anti-pestbeleid KW-school Anti-pestbeleid KW-school Uitgangspunt: Wij willen een school zijn, waar kinderen samen spelen, samen leren, samenwerken en waar ieder kind zich veilig voelt. Dat betekent dat pestgedrag bij ons op school

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

CONCEPT PESTPROTOCOL SBO DE BALANS

CONCEPT PESTPROTOCOL SBO DE BALANS CONCEPT PESTPROTOCOL SBO DE BALANS Reina Bos en Henk Versteeg 0 Inhoudsopgave: 1. Pesten op school: Hoe gaan wij er mee om? 2. Algemene voorwaarden 3. Hoe willen wij daar op De Balans mee omgaan? 4. Uitgangspunten

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

Pestprotocol OBS Het Klokhuis

Pestprotocol OBS Het Klokhuis Pestprotocol OBS Het Klokhuis Op OBS Het Klokhuis vinden wij het belangrijk om kinderen een veilig pedagogisch klimaat te bieden, waarin zij zich harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen

Nadere informatie

Juni Inhoudsopgave

Juni Inhoudsopgave Pestprotocol 1 Juni 2010 Inhoudsopgave A. Pestprotocol B. Waarom een pestprotocol? C. Uitgangspunten D. Preventieve maatregelen E. Repressieve maatregelen F. De concrete pedagogische invulling Omwille

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school Sociale veiligheid op school 1 Inleiding In dit document staat omschreven welk beleid en welke protocollen gehanteerd worden op t Kofschip met betrekking tot de sociale veiligheid. Het is een weerslag

Nadere informatie

H4. Het internetprotocol

H4. Het internetprotocol H4. Het internetprotocol Internet De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de kinderen vanaf groep 3 die mogelijkheid te bieden. We hebben een eigen Nederlandstalige

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest. PESTPROTOCOL De Vogels

OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest. PESTPROTOCOL De Vogels OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest PESTPROTOCOL De Vogels We willen graag dat alle kinderen op De Vogels zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Vanaf 1 augustus is de Wet passend onderwijs van kracht. De school van uw kind/uw school is aangesloten bij het samenwerkingsverband

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Voortgezet Onderwijs Stichting Werkplaats Kindergemeenschap 2013 Inleiding Het opstellen van deze meldcode vloeit

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Doel van de meldcode: Professionals ondersteunen bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Bij pesten zijn er altijd 5 partijen: de pester, het slachtoffer, de grote zwijgende groep, de leerkrachten en de ouders.

Bij pesten zijn er altijd 5 partijen: de pester, het slachtoffer, de grote zwijgende groep, de leerkrachten en de ouders. Versie nov. 2012 Pestprotocol. Inclusief regels en afspraken binnen de school. Wat is pesten? Pesten betekent iemand op een gemene manier lastig vallen: bewust iemand kwetsen of kleineren. Het gebeurt

Nadere informatie

4.1.2 Toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen

4.1.2 Toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen 4. DE ZORG VOOR KINDEREN 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen in de school 4.1.1 De plaatsing van een kind op school Ouders van kinderen die vier jaar worden, kunnen telefonisch een afspraak maken met de

Nadere informatie

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol)

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol) ANTI PEST PROTOCOL Er gelden drie uitgangspunten: n 1. Wij gaan met respect met elkaar om. 2. Wij pesten niet. 3. Wij accepteren niet dat er gepest wordt. Pesten op school. Hoe gaan we hier mee om? Pesten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5.

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5. Zorgstructuur 1 Inhoudsopgave Visie 3 Kernwaarden. 4 Zorgstructuur. 5 Zorgniveau 1 6 Zorgniveau 2... 7 Zorgniveau 3 9 Zorgniveau 4 11 Zorgniveau 5. 13 Bijlagen.. 15 2 Visie De visie van de Fonkelsteen:

Nadere informatie

EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL

EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL speciaal onderwijs speciaal onderwijs EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL Speciaal Onderwijs Entréa Een nieuw begin op een speciale school De meeste kinderen beginnen hun schoolcarrière op de basisschool.

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi Anti-pestprotocol We werken samen aan een goede sfeer op school Catharinaschool Wellerlooi Inleiding De Catharinaschool wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden. Wij streven ernaar dat de

Nadere informatie

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig!

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Anti pest protocol Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Proostdijschool, Mijdrecht Anti pest protocol Visie: De visie ten aanzien van pedagogisch klimaat van de school is: Vertrouwd Veilig, Verrassend

Nadere informatie

Taken van interne begeleiders in de samenwerking

Taken van interne begeleiders in de samenwerking Taken van interne begeleiders in de samenwerking Hoewel dé intern begeleider niet bestaat, heeft de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders (LBib) toch geprobeerd wat overzicht te brengen in de

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd 1 Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Inleiding Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief

Nadere informatie

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen 1. Plagen en pesten Het verschil tussen plagen en pesten is duidelijk aan te geven. Bij plagen is sprake van incidenten. Pesten gebeurt systematisch. Een definitie

Nadere informatie

Pestprotocol OBS Prinses Marijke

Pestprotocol OBS Prinses Marijke Pestprotocol OBS Prinses Marijke Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl.

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl. Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling De wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling treedt 1 juli 2013 in werking. De meldcode is bedoeld om professionals sneller

Nadere informatie

Doel en werking SISA 1. Wat is SISA en hoe werkt het? 2. Waar is SISA voor bedoeld? 3. Wat is de meerwaarde van het werken met SISA?

Doel en werking SISA 1. Wat is SISA en hoe werkt het? 2. Waar is SISA voor bedoeld? 3. Wat is de meerwaarde van het werken met SISA? Doel en werking SISA 1. Wat is SISA en hoe werkt het? SISA is een computersysteem dat professionals die bij dezelfde jeugdige (0 tot 23 jaar) betrokken zijn bij elkaar brengt. Door het afgeven van een

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

INTERNETPROTOCOL van bs de Hovenier

INTERNETPROTOCOL van bs de Hovenier INTERNETPROTOCOL van bs de Hovenier Versie april 2010 Waarom een internetprotocol? Een protocol is een lijst afspraken die je met iemand maakt. In een internetprotocol staan regels waar ieder zich aan

Nadere informatie

Kanjerbeleid. Doelstelling Voor de kinderen hebben we als doel dat ze zoveel mogelijk als volgt over zichzelf denken:

Kanjerbeleid. Doelstelling Voor de kinderen hebben we als doel dat ze zoveel mogelijk als volgt over zichzelf denken: Kanjerbeleid Inleiding Op de obs Stegeman werken we sinds januari 2012 met de kanjertraining. Voor u ligt het beleidsstuk Kanjertraining. We hopen dat het zicht geeft op wat we doen op school en waar we

Nadere informatie

Pestprotocol. Definitieve versie 29 juni

Pestprotocol. Definitieve versie 29 juni Pestprotocol Algemeen Het klimaat en de sfeer van de school zijn van grote invloed op de ontwikkeling van het kind. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat op prijs.

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Pestprotocol Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom

Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom Dit pestprotocol heeft als doel: Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het team van

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprotocol Floris Radewijnszschool. Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

We onderscheiden 5 betrokkenen en gaan daarom uit van de vijf-sporen-aanpak.

We onderscheiden 5 betrokkenen en gaan daarom uit van de vijf-sporen-aanpak. Het Pestprotocol Inleiding Op onze school proberen we voor de kinderen een veilig klimaat te scheppen. De kinderen moeten zich geborgen weten op onze school. Toch komt pesten regelmatig voor, ook bij kinderen

Nadere informatie

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Anti-pestbeleid OBS De Schakel Dit ANTI-PESTBELEID heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken

Nadere informatie

Het veilige pedagogische klimaat van de school

Het veilige pedagogische klimaat van de school Het veilige pedagogische klimaat van de school Op de Montessorischool vinden we een sociaal veilig klimaat heel belangrijk. De kern van veiligheid is respect, het respectvol omgaan met elkaar. Dit betekent

Nadere informatie

Pestprotocol. Plagen en pesten. Pesten op school, hoe gaan we er mee om?

Pestprotocol. Plagen en pesten. Pesten op school, hoe gaan we er mee om? Pesten op school, hoe gaan we er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen willen zien en op onze school serieus willen aanpakken. Plagen en

Nadere informatie

Pestprotocol van basisschool de Bolderik

Pestprotocol van basisschool de Bolderik Pestprotocol van basisschool de Bolderik Pesten en agressie op school: hoe gaan wij er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD Pestprotocol obs de Bongerd Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem

Nadere informatie

Leerlingbegeleiding. WARTBURG COLLEGE locatie Revius

Leerlingbegeleiding. WARTBURG COLLEGE locatie Revius Leerlingbegeleiding WARTBURG COLLEGE locatie Revius 2 Inhoudsopgave 1 Mentor en juniormentor 2 Dyslexiebegeleiding 3 Huiswerkbegeleiding 4 De vertrouwenspersonen 5 Psycholoog/orthopedagoog 6 Zorgadviesteam

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT Vooraf In dit pestprotocol staat welke maatregelen de school neemt om pesten te voorkomen (preventie) en pesten aan te pakken. Het geeft aan dat OBS De Duizendpoot het bestrijden

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Protocol gewenst gedrag

Protocol gewenst gedrag Openbare Basisschool De Skeauwen 18 9247 BT Ureterp 0512-302112 info@obsdetwirre.nl www.obsdetwirre.nl Protocol gewenst gedrag In dit protocol staat omschreven wat er op De Twirre wordt gedaan om gewenst

Nadere informatie

Pestprotocol ICBS de Tweemaster, Naarden

Pestprotocol ICBS de Tweemaster, Naarden Inleiding: Hoe gaan we om met pesten en agressief gedrag? Wij beseffen dat het klimaat van de school grote invloed heeft op de ontwikkeling van het kind. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat

Nadere informatie

Protocol. Pestprotocol

Protocol. Pestprotocol Pestprotocol Algemeen Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen In principe willen we geen van deze drie begrippen toepassen in onze scholen. Begrippen: Time out: Een time out is een korte onderbreking van de lestijd, waarbij

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Kanjerbeleid Samenvatting voor ouders

Kanjerbeleid Samenvatting voor ouders Kanjerbeleid Samenvatting voor ouders Voor u ligt het kanjerbeleid. We hopen dat het zicht geeft op wat we doen op school en waar we voor staan. Dit is de samenvatting van het kanjerbeleid. Het volledige

Nadere informatie

Versie 1 juni Mediaprotocol

Versie 1 juni Mediaprotocol Mediaprotocol Document voor ouders/verzorgers en personeel Inhoudsopgave Doel van dit mediaprotocol blz. 1 1 Uitgangspunten blz. 1 2 Afspraken blz. 1 2.1 gebruik van internet blz. 1 2.2 schoolwebsite blz.

Nadere informatie

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus Protocol meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling OBS Prins Claus Linschoten januari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Leerkrachten... 3 Intern begeleider/directrice... 3 Verwijsindex...

Nadere informatie

III. Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling

III. Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling III. Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling Stap 1 In kaart brengen van signalen Stap 1: In kaart brengen van signalen De beroepskracht: observeert; raadpleegt

Nadere informatie

Op De Schuthoek weten we hoe het hoort, daar doet niemand iets wat een ander stoort.

Op De Schuthoek weten we hoe het hoort, daar doet niemand iets wat een ander stoort. Pestprotocol Pestprotocol o.b.s. De Schuthoek Ieder kind heeft liefde en begrip nodig voor de volledige en harmonische ontplooiing van zijn persoonlijkheid. Beginsel 6 van de Universele Verklaring van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3. 2. Beginsituatie 4. 3. De gewenste situatie 5

Inhoudsopgave. 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3. 2. Beginsituatie 4. 3. De gewenste situatie 5 Beleidsplan sociaal-emotionele ontwikkeling O.B.S. de Zoeker Maart 2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3 2. Beginsituatie 4 3. De gewenste

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

Mediaprotocol versie 2014-10-17

Mediaprotocol versie 2014-10-17 Mediaprotocol versie 2014-10-17 Op de Baayaert leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Koningin Wilhelminaschool

Ondersteuningsprofiel. Koningin Wilhelminaschool Ondersteuningsprofiel Koningin Wilhelminaschool Datum: 22 februari 2012 Aantal leerlingen: 226 Aantal groepen: 8 Aantal leerkrachten: 16 Korte toelichting bij het profiel In dit zorgprofiel vindt u informatie

Nadere informatie

Internetprotocol De Omnibus Januari 2011

Internetprotocol De Omnibus Januari 2011 Internetprotocol De Omnibus Januari 2011 Versie 1, januari 2011 - - 1 - - Inleiding Sinds de school televisie, video en internetfaciliteiten heeft, kunnen er beelden en programma' s de school binnenkomen,

Nadere informatie

LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID

LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID Inleiding De locatiedirecteur is binnen de door het bestuur vastgestelde kaders en met inachtneming van de wettelijke voorschriften belast met de inschrijving, uitschrijving

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Praktijk voor Logopedie Anna Paulowna eo

Praktijk voor Logopedie Anna Paulowna eo Een zorgverlener kan in zijn of haar praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de meldcode huiselijk

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool

Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool Inleiding Een gedragscode? Is het iets nieuws? Moet dat zonodig? Iets nieuws: nee, eigenlijk niet. Wij hanteren al lang bepaalde afspraken die te maken hebben met onze

Nadere informatie

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Jij in @risk Wat betekent dit? Jij staat sinds kort in @risk, de verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht. Waarom is dat? Wat betekent dit? En wat gebeurt er met

Nadere informatie