Collegevoorstel. Zaaknummer Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collegevoorstel. Zaaknummer Huwelijk en geregistreerd partnerschap"

Transcriptie

1 Zaaknummer Onderwerp Huwelijk en geregistreerd partnerschap Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Op 12 mei jl. besloot u om over het trouwen in onze gemeente een aantal zaken nader uit te werken om zodoende meer HeuseService te kunnen bieden. Hierna treft u het voorstel aan dat het mogelijk maakt om een ruimere, flexibele dienstverlening op het gebied van trouwen in praktijk te brengen. Feitelijke informatie Aan de hand van de bespreking in de informatievergadering Bestuur en Beheer op 25 november 2014 zijn steeds de volgende uitgangspunten gehanteerd: maximale vrijheid in locatie keuze huwelijksvoltrekking voor het bruidspaar; extra kosten zijn voor het bruidspaar; gratis trouwen voor mensen met een laag inkomen, uitgevoerd met een waardige ceremonie; gratis trouwen alleen voor eigen inwoners; niet iedereen kan zonder meer als BABS (Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand) worden benoemd; gemeentelijke BABS-en betrekken bij verdere vormgeving/uitvoering. Nog voor de zomer was er een eerste gesprek met de Buitengewoon Ambtenaren Burgerlijke Stand. Tijdens dit overleg werd informatie uitgewisseld, meegedacht in de verdere uitwerking en werden verwachtingen over en weer gedeeld. Afweging Om een gewijzigde dienstverlening in de praktijk te kunnen brengen, is het voorstel om te besluiten over de hierna vermelde regelingen/zaken. Beleidsregel kosteloze huwelijken De beleidsregel is als bijlage bijgevoegd en voorziet erin dat enkel bruidsparen waarvan een van de partners in de gemeente Heusden woont en die voldoet aan de inkomensgrens voor de Heusden Pas, gratis kunnen trouwen. Voor deze bruidsparen is het mogelijk om op een van de 2 aangewezen momenten per week te trouwen. Reglement Burgerlijke stand Dit reglement is als bijlage bijgevoegd. De wijziging voorziet erin dat er 7 dagen per week in de gemeente Heusden getrouwd kan worden. Daarnaast worden 2 nieuwe tijdstippen voor de kosteloze huwelijken aangewezen. Deze tijdstippen voorzien erin dat een uitgebreide trouwceremonie kan worden aangeboden in plaats van de uitgeklede variant die nu nog wordt uitgevoerd. Vergoedingen/rechtspositie BABS Om de gewenste dienstverlening in praktijk te kunnen brengen, worden extra activiteiten van de Buitengewoon Ambtenaren Burgerlijke Stand verwacht. Daarnaast was er al langere tijd de wens om de vergoeding onder de loep te nemen en te vergelijken met omliggende gemeenten. Er is momenteel geen vastgestelde rechtspositieregeling. Deze en andere financiële wijzigingen zijn in de nieuwe Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand opgenomen. 1

2 Zaaknummer Onderwerp Huwelijk en geregistreerd partnerschap Mandatering Voor het aanwijzen van externe locaties als trouwlocatie gelden al voorwaarden. Deze voorwaarden richten zich met name op de veiligheid en aansprakelijkheid en blijven ongewijzigd. De verwachting is dat vaker zal worden gevraagd om externe locaties eenmalig als trouwlocatie aan te wijzen. Nu worden deze verzoeken steeds aan u voorgelegd. Om dit snel met bruidsparen en eigenaren van locaties te kunnen regelen ligt het voor de hand om besluiten hierover te mandateren aan de manager. Inzet van middelen In de begroting 2016 staat, op basis van de huidige vergoedingen die de Buitengewoon Ambtenaren Burgerlijke Stand ontvangen, een budget van Door de nieuwe vergoedingen zal het budget niet toereikend zijn. De verwachting is dat de werkelijke kosten ongeveer uit gaan komen op Voor zover dit niet opgevangen kan worden binnen bestaande budgetten binnen het product/programma, kan in een bestuursrapportage in 2016 een bijstelling worden opgenomen. Bij het opstellen van de begroting 2017 zullen de nieuwe vergoedingen budgettair worden verwerkt. Risico Het kosteloos trouwen is voor veel gemeenten een doorn in het oog. De voorbereidende werkzaamheden zijn dezelfde als bij een regulier huwelijk. Dus worden er ook dezelfde kosten gemaakt. Het wel of niet voltrekken van kosteloze huwelijken mag echter niet inkomensafhankelijk worden gemaakt. Door het toepassen van het vereiste van het hebben van een Heusdenpas gaat de gemeente Heusden eigenlijk tegen deze regel in. Veel gemeenten echter zijn al overgestapt op het inkomensafhankelijk stellen van de kosteloze huwelijken. Ook wordt verwacht door de lobby die vanuit de vakwerkgroep plaats vindt dat er binnenkort op ministerieel wordt besloten het niet inkomensafhankelijk te mogen stellen af te schaffen. Het risico bestaat dat we in een door betrokkenen te voeren procedure ons ingenomen standpunt niet kunnen handhaven. Procedure / vervolgstappen De beleidsregel, het reglement en de rechtspositieregeling treden op 1 januari 2016 in werking. Vanaf 1 januari 2014 is de gemeente verplicht de algemeen verbindende voorschriften (zoals verordeningen en gebiedsaanwijzingen) bekend te maken door publicatie in een elektronisch gemeenteblad. De gemeente doet dit via een gemeenschappelijke voorziening voor officiële publicaties op de website Uw besluit wordt verder ook nog bekendgemaakt op de gemeentelijke website en op de gemeentelijke informatiepagina in De Scherper. Over de nieuwe vergoedingen en de aangescherpte verwachtingen die de gemeente heeft van de Bijzondere Ambtenaren Burgerlijke Stand vindt zo snel mogelijk nog een gesprek met hen plaats. Het voorstel is om deze gewijzigde dienstverlening op het gebied van trouwen na een jaar te evalueren. Voorgenomen besluit Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen. 2

3 Zaaknummer Onderwerp Huwelijk en geregistreerd partnerschap BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 1 december 2015, gelet op het Besluit Burgerlijke stand en Wet rechten burgerlijke stand, besloten: de Beleidsregel kosteloze en administratieve huwelijksvoltrekkingen gemeente Heusden 2016 vast te stellen; het Reglement Burgerlijke Stand 2016 vast te stellen; de aanwijzing van externe locaties als trouwlocatie te mandateren aan de clustermanager; de Rechtspositieregeling voor buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Heusden 2016 vast te stellen; de gewijzigde dienstverlening op het gebied van trouwen na een jaar te evalueren. namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 3

4 Beleidsregel kosteloze en administratieve huwelijksvoltrekkingen gemeente Heusden 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden, besluit: vast te stellen de navolgende Beleidsregel kosteloze en administratieve huwelijksvoltrekkingen gemeente Heusden Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze beleidsregel verstaat onder: a. het college: het college van burgemeester en wethouders; b. huwelijksvoltrekking: zowel huwelijksvoltrekking, als registratie van een partnerschap; c. kosteloze huwelijksvoltrekking: huwelijk dat onder voorwaarden gratis wordt voltrokken; d. administratieve huwelijksvoltrekking: huwelijk dat onder voorwaarden voor een lager tarief wordt voltrokken. Artikel 2 Kosteloze huwelijksvoltrekking 1. Voor een kosteloze huwelijksvoltrekking komen in aanmerking bruidsparen waarvan tenminste één persoon ingeschreven is in de basisregistratie personen van de gemeente Heusden en in het bezit is van een Heusden Pas. Indien achteraf blijkt dat het huwelijk ten onrechte kosteloos is voltrokken zal alsnog het hele leges bedrag in rekening worden gebracht. 2. Voor de voltrekking van een kosteloos huwelijk heeft het bruidspaar de keuze uit de volgende 2 mogelijkheden: a. huwelijksvoltrekking in een spreekkamer in het gemeentehuis waar het cluster Burgerzaken haar hoofdwerkzaamheden uitvoert; b. huwelijksvoltrekking in de trouwzaal in het gemeentehuis waar het cluster Burgerzaken haar hoofdwerkzaamheden uitvoert. 3. Een kosteloze huwelijksvoltrekking: a. wordt in de spreekkamer voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand, werkzaam bij het cluster Burgerzaken;

5 b. wordt in de trouwzaal wordt voltrokken door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan niet worden gekozen. 4. De kosteloze huwelijksvoltrekking in de spreekkamer duurt 5 à 10 minuten en bestaat uit: a. een kort welkomstwoord; b. de huwelijksvoltrekking; c. eventueel het wisselen van ringen; d. het slotwoord, afsluiting door de ambtenaar van de burgerlijke stand. 5. De kosteloze huwelijksvoltrekking in de trouwzaal duurt 30 minuten en bestaat uit: a. een welkomstwoord; b. een persoonlijke toespraak; c. de huwelijksvoltrekking; d. eventueel het wisselen van ringen; e. het slotwoord door de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. 6. De spreekkamer voor de huwelijksvoltrekking is niet geschikt voor grote gezelschappen (ongeveer 10 personen). 7. Bij de huwelijksvoltrekking in de spreekkamer is geen bode aanwezig. Artikel 3 Administratieve huwelijksvoltrekking 1. Een administratieve huwelijksvoltrekking vindt plaats door een ambtenaar van de burgerlijke stand, werkzaam bij het cluster Burgerzaken. 2. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan niet worden gekozen. 3. Er wordt rekening gehouden met een voorkeur voor het tijdstip van de huwelijksvoltrekking, mits dit ligt tussen de in de Regeling burgerlijke stand genoemde tijden voor administratieve huwelijksvoltrekkingen. 4. De huwelijksvoltrekking duurt 5 à 10 minuten en bestaat uit: a. een kort welkomstwoord; b. het voltrekken van het huwelijk; c. eventueel het wisselen van ringen; d. het slotwoord, afsluiting door de ABS.

6 5. De huwelijksvoltrekking vindt plaats in een spreekkamer in het gemeentehuis waar het cluster Burgerzaken haar werkzaamheden uitvoert. 6. De spreekkamer voor de huwelijksvoltrekking is niet geschikt voor grote gezelschappen (ongeveer 10 personen). 7. Bij de huwelijksvoltrekking is geen bode aanwezig. Artikel 4 Inwerkingtreding Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari Artikel 5 Citeertitel Deze beleidsregel kan worden aangehaald als Beleidsregel kosteloze en administratieve huwelijksvoltrekkingen gemeente Heusden Vastgesteld in de collegevergadering van 1 december het college van Heusden, de secretaris, de burgermeester, mr. J.T.A.J. van der Ven drs. J. Hamming

7 Algemene toelichting Het is praktisch en duidelijk om enkele beleidsregels vast te stellen omtrent kosteloze en administratieve huwelijksvoltrekkingen. Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit artikel zijn de in deze beleidsregel gehanteerde begrippen omschreven. Artikel 2 Kosteloze huwelijksvoltrekking Dit artikel vormt de kern van de beleidsregel. Het bruidspaar kiest zelf de ruimte. Ook is voor de betrokkenen duidelijk wat men bij een kosteloze huwelijksvoltrekking kan verwachten. Artikel 3 Administratieve huwelijksvoltrekking Dit artikel vormt de kern van de beleidsregel. Hiermee is voor de betrokkenen duidelijk wat men bij een administratieve huwelijksvoltrekking kan verwachten. De voltrekking vindt plaats in een spreekkamer en biedt ruimte aan een beperkt aantal gasten. Het bruidspaar bepaalt zelf het tijdstip voor het huwelijk, binnen de daarvoor aangewezen tijdstippen. Artikel 4 Inwerkingtreding Dit artikel behoeft geen toelichting. Artikel 5 Citeertitel Dit artikel behoeft geen toelichting.

8 REGLEMENT BURGERLIJKE STAND 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden; gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit Burgerlijke Stand van 1994; besluit: vast te stellen het navolgende reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand. Artikel 1 Begripsbepaling Het reglement verstaat onder: 1. de wet: boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (wet van 14 oktober 1993 herziening van Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 1993, 555); 2. het besluit: Besluit Burgerlijke Stand 1994 (Stb. 1994, 160) als gewijzigd bij besluit van 19 december 1994 (Stb. 900); 3. ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (art. 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek); 4. buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (art. 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek); 5. gemeentehuis: alle huizen welke bij raadsbesluit als zodanig zijn aangewezen. Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 1. Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen: a. ambtenaren in dienst van de gemeente Heusden; b. ambtenaren in dienst van een andere gemeente. 2. Het minimum aantal ambtenaren van de burgerlijke stand is Het college kan buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen.

9 Artikel 3 Benoeming 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt benoemd voor de periode dat hij/zij in dienst is van de gemeente Heusden en deel uitmaakt van het cluster waarin de ambtenaar zijn werkzaamheden als ambtenaar van de burgerlijke stand verricht. 2. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een periode van vijf jaar benoemd. Voorts vindt benoeming plaats maximaal tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Daarna vindt benoeming voor een periode van één jaar plaats. Artikel 4 Locatie De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis. De ambtenaren en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten. Artikel 5 Leiding van dienst De manager van het cluster Burgerzaken, is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand. Artikel 6 Openstelling 1. Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend: a. voor huwelijksvoltrekkingen en voltrekkingen van partnerschapsregistraties in het gemeentehuis te Vlijmen, Drunen en Heusden op: maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van tot uur; dinsdag van tot uur en tot uur; b. voor huwelijksvoltrekkingen en voltrekkingen van partnerschapsregistraties op externe locaties: maandag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van tot uur; dinsdag van tot uur en tot uur; c. voor kosteloze huwelijksvoltrekkingen en voltrekkingen van kosteloze partnerschapsregistraties op dinsdag om en uur; d. voor administratieve huwelijksvoltrekkingen en voltrekkingen van administratieve partnerschapsregistraties: maandag, woensdag, donderdag, vrijdag van tot uur; dinsdag van tot uur en tot uur; e. voor overige werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag tijdens openstellingen voor publiek. 2. Het bureau van de burgerlijke stand is gesloten als de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

10 3. Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren. 4. In bijzonder gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven dagen en uren. Artikel 7 Slotbepalingen 1. Het reglement kan aangehaald worden als Reglement Burgerlijke Stand Het reglement treedt in werking op 1 januari Met de inwerkingtreding van dit reglement vervalt het Reglement Burgerlijke Stand van de gemeente Heusden, vastgesteld op 26 januari Vastgesteld in de collegevergadering van 1 december het college van Heusden, de secretaris, de burgermeester, mr. J.T.A.J. van der Ven drs. J. Hamming

11 Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gemeente Heusden 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden, gelet op het Reglement Burgerlijke Stand, vastgesteld op 1 december 2015, besluit: vast te stellen de navolgende Rechtspositieregeling voor buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Heusden Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan: 1. buitengewoon ambtenaar: de bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bedoeld in artikel 2 lid 3 van het reglement burgerlijke stand. 2. verbintenis: een huwelijk, geregistreerd partnerschap of een in een huwelijk omgezet geregistreerd partnerschap. 3. CAR/UWO: de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten en uitwerkingsovereenkomst van de gemeente Heusden. Artikel 2 Aanstelling 1. Aanstelling geschiedt in vaste dienst of in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd. 2. Een aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege. 3. De buitengewoon ambtenaar wordt niet als ambtenaar beschouwd conform artikel 1:2 CAR/UWO. Artikel 3 Vergoeding 1. De buitengewoon ambtenaar ontvangt een vergoeding per verbintenis. 2. De hoogte van de vergoeding bedraagt vijf maal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 7, bijlage IIa CAR/UWO. 3. De vergoeding bedoeld in het tweede lid wordt opgehoogd met het percentage van de vakantietoelage van artikel 6:3, tweede lid CAR/UWO. 4. De vergoeding bedoeld in het tweede lid wordt opgehoogd met een percentage van de eindejaarsuitkering van artikel 3:18a CAR/UWO. 5. Ter compensatie van het niet genieten van het vakantieverlof als bedoeld in artikel 6:2 CAR/UWO, wordt een extra vergoeding toegekend ter hoogte van 8,6% van het totaal van de vergoedingen op basis van voorgaande drie leden. 6. Indien de verbintenis plaatsvindt op onregelmatige tijden wordt de vergoeding verhoogd met een toeslag. a. 50% van de vergoeding over de uren anders dan op maandag tot en met vrijdag tussen 7:00 uur en 22:00 uur; b. 75% van de vergoeding over de uren op zaterdag; c. 100% van de vergoeding over de uren gewerkt op zondag en op feestdagen. Onder feestdagen worden verstaan: nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, beide Kerstdagen en de dag waarop de verjaardag van de Koning(in) wordt gevierd.

12 7. De door de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gemaakte reiskosten voor het kennismakingsgesprek en het ophalen en brengen van de aktes worden vergoed: a. voor het kennismakingsgesprek betreft het alleen een vergoeding voor reizen buiten de gemeente Heusden en tot een maximum van 50 kilometer per enkele reis; b. voor het halen en brengen van de akte wordt ook de vergoeding toegekend voor reizen binnen de gemeente; c. de hoogte van deze vergoeding is conform de reisregeling binnenland. 8. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die benoemd is voor 1 dag voor het voltrekken van een verbintenis, ontvangt geen vergoeding als bedoeld in deze regeling. Artikel 4 Aanspraken bij ziekte 1. Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar onder de AOW-gerechtigde leeftijd, zijn de artikelen 7:1 tot en met 7:3 (definities, begeleiding en recht op salaris), 7:9 tot en met 7:14 (verplichtingen en sancties) en 7:19 tot en met 7:21 (samenloop doorbetaling salaris en uitkeringen) van de CAR/UWO van overeenkomstige toepassing. 2. Voor de toepassing in dit artikel wordt onder salaris verstaan: het gemiddelde van het totaal aan vergoedingen bedoeld in artikel 3, over de twaalf maanden onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar. Voor zover de ambtenaar op deze datum zijn betrekking nog geen twaalf maanden heeft vervuld, wordt gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand is toegekend over de periode waarin hij in dienst is. 3. Voor toepassing van dit artikel wordt onder de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar verstaan: de dag waarop de ambtenaar is aangewezen om een huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken, waarvoor hij wegens ziekte is verhinderd. Artikel 5 Ontslag en schorsing 1. Ontslag kan worden verleend overeenkomstig de artikelen 8:1 (op verzoek), 8:2, 8:2a (na ouderdomspensioen), 8:4, 8:5 (wegens arbeidsongeschiktheid), 8:6 (wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid), 8:7, 8:8 (overige ontslaggronden), 8:12, 8:12:1 (van rechtswege en tussentijds ontslag uit tijdelijke aanstelling) en 8:13 (als disciplinaire straf) van de CAR/UWO. 2. Schorsing van de buitengewoon ambtenaar vindt plaats overeenkomstig artikel 8:15:1 en 8:15:2 van de CAR/UWO. Artikel 6 Overige rechten en verplichtingen De artikelen 15:1 15:1b tot en met 15:1g (verplichtingen rond integriteit), 15:1:12 (vergoeding van schade), 15:1:15 (beoordeling van de ambtenaar), 15:1:16 (uniform of dienstkleding), 15:1:19 (verbod betreden arbeidsterrein), 15:1:20 (infectieziekten), 15:1:22 (reis- en verblijfkosten), 15:1:23 tot en met 15:1:25 (vergoeden van schade) en 15:2 van de CAR/UWO zijn overeenkomstig van toepassing. Artikel 7 Plichtsverzuim De buitengewoon ambtenaar die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich schuldig maakt aan plichtsverzuim, kan disciplinair worden gestraft overeenkomstig hoofdstuk 16 van de CAR/UWO.

13 Artikel 8 Slotbepalingen 1. Deze regeling kan worden aangehaald als Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gemeente Heusden Deze regeling treedt per 1 januari 2016 in werking. Vastgesteld in de collegevergadering van 1 december het college van Heusden, de secretaris, de burgermeester, mr. J.T.A.J. van der Ven drs. J. Hamming

14 M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 12 mei 2015 Onderwerp: trouwen Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: informatie (algemeen) Aard informatie: openbaar Aanleiding Tijdens de informatievergadering op 25 november 2014 was er een opiniërende discussie over trouwen. De discussie was bedoeld om input te verzamelen voor het vervolg. Tijdens de discussie zijn de volgende uitspraken gedaan: zo maximaal mogelijke vrijheid voor het bruidspaar; extra kosten zijn voor het bruidspaar; gratis trouwen voor mensen met een laag inkomen, uitgevoerd met een waardige ceremonie; gratis trouwen alleen voor eigen inwoners; iedereen kan onder voorwaarden als BABS (Bijzondere Ambtenaar Burgerlijke Stand) voor één dag benoemd worden; gemeentelijke BABS-en betrekken bij verdere vormgeving/uitvoering. Wij hebben deze input vertaald naar de onderstaande uitwerking die wij vandaag hebben vastgesteld. Informatie Trouwlocatie Trouwen in alternatieve locaties wordt maximaal mogelijk gemaakt onder de voorwaarde dat veiligheid en aansprakelijkheid moeten zijn geborgd. Hiervoor worden algemene richtlijnen opgesteld. Het bruidspaar sluit voor het gebruik van de trouwlocatie een overeenkomst met de eigenaar waarin veiligheid en aansprakelijkheid worden geregeld. Bijzondere Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS) De volgende mogelijkheden worden gecreëerd: het bruidspaar kan kiezen voor een gemeentelijke BABS; het bruidspaar mag een eigen BABS meenemen die door de gemeente wordt aangewezen als BABS voor één dag. Om de kwaliteit van de huwelijksvoltrekking te garanderen worden hiervoor nog voorwaarden opgesteld. Voorwaarden zijn onder andere dat de BABS voor één dag ook in een andere gemeente werkzaam is als BABS of dat het huwelijk plaatsvindt onder toeziend oog van een gemeentelijke BABS. Verder is van belang dat de BABS door de Nederlandse Rechtbank is beëdigd. wij zijn bereid mee te werken aan het benoemen van zogenaamde ZZP-ers tot BABS. Over bovenstaande vindt overleg plaats met de huidige gemeentelijke BABS-en. Gratis trouwen Gratis trouwen wordt alleen nog mogelijk gemaakt voor eigen inwoners (een van de partners moet uit de gemeente Heusden komen) die voldoen aan de inkomensgrens voor de Heusdenpas. We bieden daarbij een waardige ceremonie aan in plaats van een sobere. De verwachting is dat het aantal kosteloze huwelijken hierdoor enorm zal afnemen van 100 naar maximaal 10 per jaar.

15 Voor degenen die tegen geringe kosten willen trouwen bestaat er nog de mogelijkheid van een administratief huwelijk. De kosten voor een dergelijk huwelijk bedragen 153. Kosten De leges worden opnieuw in kaart gebracht. Uitgangspunt is dat de leges kostendekkend blijven en modulair worden opgebouwd (men betaalt wat men afneemt). Vervolg Voor de zomer nemen wij een besluit over de algemene richtlijnen voor trouwlocaties en het benoemen van een BABS voor één dag. De Legesverordening wordt nog aangepast en wordt op 12 november 2015 ter vaststelling aangeboden aan de raad.

16 Randvoorwaarden externe trouwlocaties. Horeca: Randvoorwaarden voor alternatieve trouwlocaties: 1. Op de locatie dienen ten behoeve van het huwelijk ten minste een tafel, stoelen en voldoende verlichting aanwezig te zijn. 2. Voor de inrichting en de aankleding van de locatie is het bruidspaar of de beheerder van de locatie verantwoordelijk. 3. De beheerder stelt de locatie uitsluitend voor de duur van de huwelijkssluiting ter beschikking aan de gemeente. De wijze van gebruik tijdens de huwelijkssluiting wordt bepaald door de gemeente. Gedurende deze periode heeft de locatie de status van gemeentehuis. 4. De locatie dient voor de duur van de huwelijkssluiting te voldoen aan de volgende eisen: De locatie mag geen gevaar opleveren voor mens en/of dier; De locatie moet voldoende ruim zijn; De locatie dient te voldoen aan de eisen van hygiëne; Ten tijde van de huwelijkssluiting dient de locatie vrij bereikbaar en voor ieder toegankelijk te zijn. In geval van een huwelijksvoltrekking op een boot dient de boot aangemeerd te zijn in de gemeente Heusden; De locatie dient te voldoen aan de eisen van goede zedelijkheid. De locatie dient goed toegankelijk te zijn voor ouderen en minder-validen. Indien het huwelijk buiten wordt voltrokken moet er een overkapping aanwezig zijn voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand; Indien een huwelijk buiten wordt voltrokken moet er, in geval van slecht weer, mogelijkheid zijn het huwelijk binnen te voltrekken. 5. Indien de beheerder een vergoeding vraagt voor het gebruik van de locatie is deze geheel voor rekening van het bruidspaar. 6. De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand moet op de locatie een dusdanige werkplek hebben dat hij of zij ongestoord en veilig de werkzaamheden kan verrichten. 7. Alle aanwijzingen van de politie en/of brandweer, gegeven in het belang van de openbare orde en/of veiligheid dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd. 8. Het verkeer op de openbare weg mag geen hinder ondervinden. 9. Door de beheerder dienen alle benodigde vergunningen c.q. ontheffingen in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Brandveiligheidsverordening, Bouwverordening, Wet Milieubeheer, Wegenverkeerswet, Drank- en Horecawet en Zondagswet te worden aangevraagd. Voorafgaand aan de huwelijksvoltrekkingen dienen de benodigde vergunningen en/of ontheffingen verleend en onherroepelijk te zijn. 10. Het niet voldoen aan één of meer van de voorafgaande bepalingen kan voor de gemeente Heusden reden zijn de huwelijkssluiting niet op de overeengekomen tijd en locatie te laten plaatsvinden.

17 Particulier: Randvoorwaarden voor alternatieve trouwlocaties: 1. Op de locatie dienen ten behoeve van het huwelijk ten minste een tafel, stoelen en voldoende verlichting aanwezig te zijn. 2. Voor de inrichting en de aankleding van de locatie is het bruidspaar of de eigenaar van de locatie verantwoordelijk. 3. Het bruidspaar of de eigenaar stelt de locatie uitsluitend voor de duur van de huwelijkssluiting ter beschikking aan de gemeente. De wijze van gebruik tijdens de huwelijkssluiting wordt bepaald door de gemeente. Gedurende deze periode heeft de locatie de status van gemeentehuis. 4. De locatie dient voor de duur van de huwelijkssluiting te voldoen aan de volgende eisen: De locatie mag geen gevaar opleveren voor mens en/of dier; De locatie moet voldoende ruim zijn; De locatie dient te voldoen aan de eisen van hygiëne; Ten tijde van de huwelijkssluiting dient de locatie vrij bereikbaar en voor ieder toegankelijk te zijn. In geval van een huwelijksvoltrekking op een boot dient de boot aangemeerd te zijn in de gemeente Heusden; De locatie dient te voldoen aan de eisen van goede zedelijkheid. De locatie dient goed toegankelijk te zijn voor ouderen en minder-validen. Indien het huwelijk buiten wordt voltrokken moet er een overkapping aanwezig zijn voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand; Indien een huwelijk buiten wordt voltrokken moet er, in geval van slecht weer, mogelijkheid zijn het huwelijk binnen te voltrekken. 5. Indien de eigenaar een vergoeding vraagt voor het gebruik van de locatie is deze geheel voor rekening van het bruidspaar. 6. De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand moet op de locatie een dusdanige werkplek hebben dat hij of zij ongestoord en veilig de werkzaamheden kan verrichten. 7. Alle aanwijzingen van de politie en/of brandweer, gegeven in het belang van de openbare orde en/of veiligheid dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd. 8. Het verkeer op de openbare weg mag geen hinder ondervinden. 9. Indien nodig dienen door het bruidspaar of de eigenaar alle benodigde vergunningen c.q. ontheffingen in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Brandveiligheidsverordening, Bouwverordening, Wet Milieubeheer, Wegenverkeerswet, Drank- en Horecawet en Zondagswet te worden aangevraagd. Voorafgaand aan de huwelijksvoltrekkingen dienen de benodigde vergunningen en/of ontheffingen verleend en onherroepelijk te zijn. 10. Het niet voldoen aan één of meer van de voorafgaande bepalingen kan voor de gemeente Heusden reden zijn de huwelijkssluiting niet op de overeengekomen tijd en locatie te laten plaatsvinden.

Collegevoorstel. Zaaknummer:

Collegevoorstel. Zaaknummer: Collegevoorstel Inleiding Tijdens de informatievergadering op 25 november 2014 was er een opiniërende discussie over. De discussie was bedoeld om input te verzamelen voor het vervolg en een idee te krijgen

Nadere informatie

De heer van Delft is beheerder van Wiljo Rondvaart te Heusden. Het betreft een zogenaamde alternatieve trouwlocatie.

De heer van Delft is beheerder van Wiljo Rondvaart te Heusden. Het betreft een zogenaamde alternatieve trouwlocatie. Zaaknummer: AVGMB09 Onderwerp aanwijzing trouwlocatie Collegevoorstel Inleiding De heer W.M.M.J. van Delft heeft gevraagd zijn horecagelegenheid schip Zeearend van Rondvaart WiljoHeusden aan te wijzen

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: AVGMB05. Aanwijzen trouwlocaties

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: AVGMB05. Aanwijzen trouwlocaties Zaaknummer: AVGMB05 Onderwerp Aanwijzen trouwlocaties Collegevoorstel Inleiding Een aantal ondernemers in de gemeente Heusden heeft in de periode maart 2010 en augustus 2010 een verzoek ingediend om hun

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Vastgestelde regeling - Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 2015

GEMEENTEBLAD. Vastgestelde regeling - Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 26-02-2015 Nummer gemeenteblad: 0432 Vastgestelde regeling - Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke

Nadere informatie

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015 Inhoud Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015... 2 Artikel 1 Begripsbepaling... 2 Artikel 2 Aanstelling... 2 Artikel 3 Bezoldiging... 2 Artikel

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. b e s l u i t e n :

GEMEENTE HOOGEVEEN. Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. b e s l u i t e n : GEMEENTE HOOGEVEEN Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen, gelet op het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijke Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit Burgerlijke Stand 1994,

gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijke Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit Burgerlijke Stand 1994, REGLEMENT BURGERLIJKE STAND Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijke Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 60429. Reglement Burgerlijke Stand IJsselstein 2014

GEMEENTEBLAD. Nr. 60429. Reglement Burgerlijke Stand IJsselstein 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente IJsselstein. Nr. 60429 29 oktober 2014 Reglement Burgerlijke Stand IJsselstein 2014 Reglement met bepalingen over ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone

Nadere informatie

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand Reglement burgerlijke stand Burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom, gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke

Nadere informatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Reglement burgerlijke stand Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Leeuwarden Reglement burgerlijke stand (2015) Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp

Nadere informatie

Reglement Burgerlijke Stand gemeente Enschede.

Reglement Burgerlijke Stand gemeente Enschede. Reglement, houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand Burgemeester

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in art. 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994,

Gelet op het bepaalde in art. 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994, Reglement Burgerlijke Stand 2018. Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray, Gelet op het bepaalde in art. 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijke Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit Burgerlijke Stand 1994,

gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijke Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit Burgerlijke Stand 1994, REGLEMENT BURGERLIJKE STAND Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijke Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit

Nadere informatie

REGLEMENT BURGERLIJKE STAND ZOETERWOUDE 2015

REGLEMENT BURGERLIJKE STAND ZOETERWOUDE 2015 REGLEMENT BURGERLIJKE STAND ZOETERWOUDE 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude, gelet op het bepaalde in artikel 16c en 16d, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Heumen besluit vast te stellen:

Het college van burgemeester en wethouders van Heumen besluit vast te stellen: Beleidsregels trouwen gemeente Heumen In deze beleidsregels zijn de criteria opgenomen om een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand naar keuze te kunnen benoemen, welke voorwaarden gelden om

Nadere informatie

Reglement burgerlijke stand. Reg.nr. 195547. Burgemeester en wethouders van Oldebroek;

Reglement burgerlijke stand. Reg.nr. 195547. Burgemeester en wethouders van Oldebroek; Reglement burgerlijke stand Reg.nr. 195547 Burgemeester en wethouders van Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 1 tot en met 5 van het Besluit

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W nr. 07.1027 d.d. 16-10-2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Wijziging rechtspositie buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Leiden per 1 december 2007 BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Reglement burgerlijke stand Brielle 2015

GEMEENTEBLAD. Nr Reglement burgerlijke stand Brielle 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Brielle. Nr. 4434 16 januari 2015 Reglement burgerlijke stand Brielle 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepaling Artikel 2. (Buitengewoon) ambtenaar van de

Nadere informatie

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS)

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) Dit gebied vrijhouden Begin onder de streep van gemeenteblad Via menu kunt u een nieuw artikel beginnen, met de [Tab] toets is het niveau aan te passen. Met ga je naar de

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het besluit burgerlijke stand 1994;

gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het besluit burgerlijke stand 1994; Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2014 Nummer: 71 Uitgifte: 30 oktober 2014 Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014 tot vaststelling

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 16 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en in de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

gelet op het bepaalde in artikel 16 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en in de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994; REGLEMENT BURGERLIJKE STAND 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel; gelet op het bepaalde in artikel 16 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en in de artikelen 1 tot en met 4 van het

Nadere informatie

Voorbeeld Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand versie per 1 januari 2018

Voorbeeld Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand versie per 1 januari 2018 Voorbeeld Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand versie per 1 januari 2018 Burgemeester en wethouders van de gemeente, gelet op het reglement houdende bepalingen

Nadere informatie

Agenda vergadering van Burgemeester en Wethouders. van de te nemen beslissing: Normaal. burgemeester IP.J. Lokker. Naam steller: A.G.

Agenda vergadering van Burgemeester en Wethouders. van de te nemen beslissing: Normaal. burgemeester IP.J. Lokker. Naam steller: A.G. gemeentb mordwim Blosrmnba^laals Zaaknummer : Docmannummer : Agenda vergadering van Burgemeester en Wethouders Datum: r Onderwerp: Reglement burgerlijke stand 2015 Ter bespreking Urgentie van de te nemen

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van van het Besluit burgerlijke stand 1994;

gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van van het Besluit burgerlijke stand 1994; GEMEENTEBLAD nr. REGLEMENT BURGERLIJKE STAND. Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 16, boek 1 van het Burgerlijke Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994.

Gelet op het bepaalde in artikel 16, boek 1 van het Burgerlijke Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994. Gemeente Den Haag Ons kenmerk PBS/2010.150 RIS 178674 REGLEMENT BURGERLIJKE STAND 2011 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegingen: - in de vorige collegeperiode was het de uitdrukkelijke

Nadere informatie

Gemeente Nijkerk - Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Gemeente Nijkerk - Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijkerk. Nr. 120904 15 december 2015 Gemeente Nijkerk - Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand Collegebesluit nummer:

Nadere informatie

CONCEPT Raadsvoorstel Zaak : Onderwerp Legesverordening 2016 en tarieven rioolaansluitkosten Portefeuillehouder. Mevrouw J.

CONCEPT Raadsvoorstel Zaak : Onderwerp Legesverordening 2016 en tarieven rioolaansluitkosten Portefeuillehouder. Mevrouw J. Onderwerp Legesverordening 2016 en tarieven rioolaansluitkosten 2016 Portefeuillehouder Mevrouw J. van Aart Datum raadsvergadering 22 december 2015 Samenvatting Dit voorstel over de Legesverordening 2016

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING BUITENGEWOON AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND 2016 GEMEENTE ALMELO

RECHTSPOSITIEREGELING BUITENGEWOON AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND 2016 GEMEENTE ALMELO GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Almelo. Nr. 14168 9 februari 2016 RECHTSPOSITIEREGELING BUITENGEWOON AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND 2016 GEMEENTE ALMELO HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN

Nadere informatie

Reglement burgerlijke stand gemeente Groningen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen;

Reglement burgerlijke stand gemeente Groningen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Groningen Nr. 120620 13 juli 2017 Reglement burgerlijke stand gemeente Groningen 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen;

Nadere informatie

- Vaststelling van het reglement bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 16 april 2013, agendapuntnummer 4.3, registratienummer

- Vaststelling van het reglement bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 16 april 2013, agendapuntnummer 4.3, registratienummer Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 064 Naam Reglement burgerlijke stand Nijmegen 2013 Publicatiedatum 24 april 2013 Opmerkingen - Vaststelling van het reglement bij besluit van Burgemeester

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Reglement Burgerlijke Stand IJsselstein 2017

GEMEENTEBLAD. Nr Reglement Burgerlijke Stand IJsselstein 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente IJsselstein Nr. 68086 25 april 2017 Reglement Burgerlijke Stand IJsselstein 2017 Reglement met bepalingen over ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone

Nadere informatie

Decentrale regelgeving

Decentrale regelgeving Decentrale regelgeving Overheidsorganisatie Gemeente Lansingerland Organisatie die de regeling Gemeente Lansingerland vaststelt Vastgesteld door College van Burgemeester en Wethouders Titel regelgeving

Nadere informatie

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente IJsselstein

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente IJsselstein GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente IJsselstein. Nr. 49160 28 april 2016 Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente IJsselstein Burgemeerster

Nadere informatie

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 1 april 2009 registratienummer: I/

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 1 april 2009 registratienummer: I/ NOTA dienst: Dienst Inwoners datum: 1 april 2009 registratienummer: I/0903768 afdelingsnaam: DI/PUZA steller: Pilic, Canan paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Reglement burgerlijke stand Hilversum 2009

Nadere informatie

Reglement burgerlijke stand 2011

Reglement burgerlijke stand 2011 Reglement burgerlijke stand 2011 Inhoudsopgave Artikel 3 Benoemingsperiode (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand Toelichting op het Reglement burgerlijke stand 2011 Algemeen Artikelsgewijze

Nadere informatie

Waar er in dit voorstel, huwelijk of trouwen staat, wordt ook bedoeld registratie van een partnerschap of omzetting daarvan in een huwelijk.

Waar er in dit voorstel, huwelijk of trouwen staat, wordt ook bedoeld registratie van een partnerschap of omzetting daarvan in een huwelijk. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. Molen De Schelvenaer, adres Korenmolen 1 te Krimpen aan den IJssel aan te wijzen

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 37917] Onderwerp Vaststellen trouwbeleid 2011 en aanpassen Legesverordening Breda 2011.

Raadsvoorstel Registratienr: [ 37917] Onderwerp Vaststellen trouwbeleid 2011 en aanpassen Legesverordening Breda 2011. Agendapuntnummer: 1d Aantal bijlagen: -2- Onderwerp Vaststellen trouwbeleid 2011 en aanpassen Legesverordening Breda 2011. Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met de mogelijkheid onder voorwaarden op

Nadere informatie

VASTSTELLEN RECHTSPOSITIEBESLUIT BUITENGEWOON AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND 2011

VASTSTELLEN RECHTSPOSITIEBESLUIT BUITENGEWOON AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND 2011 Gemeente Den Haag Ons kenmerk PBS/2011.286 RIS 181862 VASTSTELLEN RECHTSPOSITIEBESLUIT BUITENGEWOON AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND 2011 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat:

Nadere informatie

MELDING. Sloopmelding Cortenoeverseweg JL Brummen. Publicatieblad openbare bekendmakingen gemeente Brummen

MELDING. Sloopmelding Cortenoeverseweg JL Brummen. Publicatieblad openbare bekendmakingen gemeente Brummen MELDING Sloopmelding Cortenoeverseweg 139 6971JL Brummen Locatie: Cortenoeverseweg 139 te Brummen Voor: het verwijderen van asbesthoudende golfplaten Datum verzonden: 3 augustus 2016 Rechtsmiddel: bezwaar

Nadere informatie

Onderwerp Aanpassing artikel 17 Verordening leerlingenvervoer gemeente Heusden 2015

Onderwerp Aanpassing artikel 17 Verordening leerlingenvervoer gemeente Heusden 2015 Zaaknummer 00487355 Onderwerp Aanpassing artikel 17 Verordening leerlingenvervoer gemeente Heusden 2015 Collegevoorstel Feitelijke informatie Bijgaand treft u een raadsvoorstel aan over de wijziging van

Nadere informatie

Reglement burgerlijke stand

Reglement burgerlijke stand Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reglement burgerlijke stand Programma Dienstverlening & Burgerzaken BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Het Reglement Burgerlijke Stand wordt aangepast.

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Onderwerp Wijziging van het Reglement Burgerlijke Stand

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Onderwerp Wijziging van het Reglement Burgerlijke Stand Behoudens advies van de commissie B&W-nr.: 07.0466 d.d. 8-5-2007 Onderwerp Wijziging van het Reglement Burgerlijke Stand BESLUITEN 1. Het Reglement burgerlijke stand 2007 vast te stellen, waarin is opgenomen

Nadere informatie

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en gastdames van de gemeente Coevorden»

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en gastdames van de gemeente Coevorden» Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en gastdames van de gemeente Coevorden» Burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden., gelet op het reglement houdende

Nadere informatie

Notitie huwelijken / partnerschapsregistraties gemeente Kollumerland c.a.

Notitie huwelijken / partnerschapsregistraties gemeente Kollumerland c.a. Notitie huwelijken / partnerschapsregistraties gemeente Kollumerland c.a. 1. Algemeen: Het burgerlijk huwelijk is de laatste jaren volop in beweging. Zo is er een grote verschuiving van betaalde huwelijken

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 en 4:6 van de CAR-UWO, zoals die per 1 januari 2014 luiden;

gelet op de artikelen 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 en 4:6 van de CAR-UWO, zoals die per 1 januari 2014 luiden; BESLUIT WERKTIJDENREGELING GEMEENTE HEUSDEN 2014 Het college van burgemeester en wethouders van Heusden; gezien de afspraken die in de CAO Gemeenten 2011-2012 zijn gemaakt over modernisering en flexibilisering

Nadere informatie

Verzoek éénmalige aanwijzing van een locatie als gemeentehuis, voor de duur van de voltrekking van het huwelijk/geregistreerd partnerschap.

Verzoek éénmalige aanwijzing van een locatie als gemeentehuis, voor de duur van de voltrekking van het huwelijk/geregistreerd partnerschap. Aanvraagformulier: Verzoek éénmalige aanwijzing van een locatie als gemeentehuis, voor de duur van de voltrekking van het huwelijk/geregistreerd partnerschap. Ondergetekende: Partner1 Naam Partner 2 verzoeken

Nadere informatie

Verzoek éénmalige aanwijzing van een locatie als gemeentehuis, voor de duur van de voltrekking van het huwelijk/geregistreerd partnerschap.

Verzoek éénmalige aanwijzing van een locatie als gemeentehuis, voor de duur van de voltrekking van het huwelijk/geregistreerd partnerschap. Aanvraagformulier: Verzoek éénmalige aanwijzing van een locatie als gemeentehuis, voor de duur van de voltrekking van het huwelijk/geregistreerd partnerschap. Ondergetekende: Partner1 Naam Telefoonnummer:

Nadere informatie

Verzoek éénmalige aanwijzing van een locatie als gemeentehuis, voor de duur van de voltrekking van het huwelijk/geregistreerd partnerschap.

Verzoek éénmalige aanwijzing van een locatie als gemeentehuis, voor de duur van de voltrekking van het huwelijk/geregistreerd partnerschap. Aanvraagformulier: Verzoek éénmalige aanwijzing van een locatie als gemeentehuis, voor de duur van de voltrekking van het huwelijk/geregistreerd partnerschap. Ondergetekende: Partner1 Naam Partner 2 verzoeken

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne, Gemeenteblad nr. 166, 4 december 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne, gelet op het bepaalde in artikel 16 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek; de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit

Nadere informatie

In deze brief willen wij u informeren over het door ons vastgestelde beleid voor het afsluiten van huwelijken na 1 januari 2017.

In deze brief willen wij u informeren over het door ons vastgestelde beleid voor het afsluiten van huwelijken na 1 januari 2017. Postadres Bezoekadres Telefoon 14030 Postbus 513 Slotlaan 20 Telefax (030) 69 14 944 3700 AM Zeist 3701 GK Zeist e-mail zeist66zeist.nl Gemeente Zeist De leden van de Gemeenteraad ONS KENNIERK : 16uit03674

Nadere informatie

GEMEENTE VA EKENS W AARD. Reglement burgerlijke stand. Valkenswaard

GEMEENTE VA EKENS W AARD. Reglement burgerlijke stand. Valkenswaard V GEMEENTE VA EKENS W AARD Reglement burgerlijke stand Valkenswaard 2017 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen Artikel 2. Benoeming (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand Artikel 3. Plichten

Nadere informatie

Gemeente Heerde. Advies aan het college. ' ^ C-adviseur. w H.G. van der Stege Overig or

Gemeente Heerde. Advies aan het college. ' ^ C-adviseur. w H.G. van der Stege Overig or Gemeente Heerde Advies aan het college Datum 20 september 2012 Portefeuillehouder W.R.J.M. Pijnenburg A. Westerkamp Besproken met pfh? Ja, A. Westerkamp Auteur(s) Jeanette van Amersfoort Afdeling / team

Nadere informatie

Samengevat is er geen concrete aanleiding om vuurwerkvrije zones aan te wijzen.

Samengevat is er geen concrete aanleiding om vuurwerkvrije zones aan te wijzen. Zaaknummer 00484357 Onderwerp vuurwerkvrije zones en regels carbidschieten 2016 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Op 22 december 2015 besloot de raad geen regels over carbidschieten in de Algemene

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Reglement burgerlijke stand. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Reglement burgerlijke stand. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reglement burgerlijke stand Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 26 augustus 2008

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 333924 Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 8 mei 2012 Datum vergadering: dinsdag 26 juni 2012 Portefeuillehouder: Rol gemeenteraad: Delegatie van

Nadere informatie

Notitie huwelijksbeleid in Appingedam

Notitie huwelijksbeleid in Appingedam Notitie huwelijksbeleid in Appingedam Notitie huwelijksbeleid in Appingedam Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aanleiding... 3 Uitgangspunten... 3 Het trouwen in de gemeente Appingedam op meer locaties....

Nadere informatie

Vanaf 2016 kunnen bruidsparen trouwen in heel Maastricht. Het hele grondgebied wordt

Vanaf 2016 kunnen bruidsparen trouwen in heel Maastricht. Het hele grondgebied wordt Samenvatting Vanaf 216 kunnen bruidsparen trouwen in heel Maastricht. Het hele grondgebied wordt aangewezen als trouwlocatie. Voor de voltrekking van het huwelijk hebben ze de keuze uit 4 huwelijkspakketten

Nadere informatie

GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE Gemeentehuis Afdeling Dienstverlening Karel de Grotestraat 30 Telefoonnummer: 0343-595595 3962 CL Wijk bij Duurstede Algemeen tel.nr.: 0343-595595 IBANrekeningnummer: NL72INGB0003377913

Nadere informatie

Reglement burgerlijke stand Asten 2013

Reglement burgerlijke stand Asten 2013 Reglement burgerlijke stand Asten 2013 Burgemeester en wethouders van de gemeente Asten; Gelet op het bepaalde in artikelen 16, Boek I Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit

Nadere informatie

Beknopte samenvatting In te stemmen met de beantwoording van de gestelde raadsvragen over trouwen in Teylingen.

Beknopte samenvatting In te stemmen met de beantwoording van de gestelde raadsvragen over trouwen in Teylingen. BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 7 oktober 2014 Besluit nummer: 2014_BW_00706 Onderwerp Beantwoording raadsvragen over: Trouwen in Teylingen - Besluitvormend Beknopte samenvatting In te stemmen met de

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelNieuwe toetsingscriteria aanwijzen locaties voor huwelijk of partnerschapregistratie in Eindhoven

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelNieuwe toetsingscriteria aanwijzen locaties voor huwelijk of partnerschapregistratie in Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5318 Inboeknummer 13bst00208 Beslisdatum B&W 9 april 2013 Dossiernummer 13.15.251 RaadsvoorstelNieuwe toetsingscriteria aanwijzen locaties voor huwelijk of partnerschapregistratie

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015 Hoofdstuk 1 Burgerlijke Stand Tarieven in 1.1 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie

Nadere informatie

Onderwerp: OOP Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Heusden 2014

Onderwerp: OOP Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Heusden 2014 Zaaknummer: 00359789 Onderwerp: OOP Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Heusden 2014 Collegevoorstel Feitelijke informatie De Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt gemeenten de mogelijkheid

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Winsum. Nr. 7483 22 januari 2016 Werktijdenregeling Winsum 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum heeft op 15 december 2015 de

Nadere informatie

Zaaknummer:POCR126

Zaaknummer:POCR126 000472993 Zaaknummer:POCR126 Onderwerp:Wijzigingen CAR-UWO Publiekssamenvatting Het college heeft besloten enkele landelijk vastgestelde aanpassingen in de arbeidsvoorwaarden voor het gemeentepersoneel

Nadere informatie

Notitie trouwlocaties in de gemeente Houten

Notitie trouwlocaties in de gemeente Houten Notitie trouwlocaties in de gemeente Houten Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 22 december 2015. Aanleiding Het laatste jaar zijn er meerdere verzoeken ontvangen (per telefoon,

Nadere informatie

Gemeente Heerde. 1 3 MEI 2013 ([ cittamow. Raadsvoorstel. Raadsvergaderin. Conform voorstel, 2 L-^U^-c, Agendapunt 11.

Gemeente Heerde. 1 3 MEI 2013 ([ cittamow. Raadsvoorstel. Raadsvergaderin. Conform voorstel, 2 L-^U^-c, Agendapunt 11. Gemeente Heerde Raadsvergaderin 1 3 MEI 2013 ([ cittamow Raadsvoorstel Raadsvergadering 13 mei 2013 Commissie Ruimte[/]Samenleving 23 april 2013 Agendapunt 11. Conform voorstel, 2 L-^U^-c, Afdeling en

Nadere informatie

Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof

Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Spijkenisse. Nr. 60059 27 oktober 2014 Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Ja, ik wil! Huwelijk en partnerschapsregistratie

Ja, ik wil! Huwelijk en partnerschapsregistratie Ja, ik wil! Huwelijk en partnerschapsregistratie 1 Ja, ik wil... Gefeliciteerd! U wilt gaan trouwen of uw partnerschap registreren. Dan moet u een hoop regelen. Waar wilt u elkaar het ja-woord geven? Wanneer?

Nadere informatie

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015; raadsstuk 2007-3093;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015; raadsstuk 2007-3093; Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2008 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015;

Nadere informatie

1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting, zonder abonnement 9,00 9,36 9,30

1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting, zonder abonnement 9,00 9,36 9,30 Bijlage B: Aanpassingen legesverordening voor 2008 in vergelijking met 2007 Prijs Prijs Nieuwe omschrijving/tijden Huwelijk Prijs 2007 2008 (+4%) 2008 1 Algemeen bestuur 1.1 Algemeen 1.1.1 Een gunstige

Nadere informatie

Ja, ik wil! Huwelijk en partnerschapsregistratie

Ja, ik wil! Huwelijk en partnerschapsregistratie Ja, ik wil! Huwelijk en partnerschapsregistratie 1 2 Ja, ik wil... Gefeliciteerd! U wilt gaan trouwen. Dan moet u heel wat regelen. Waar wilt u elkaar het ja-woord geven? Wanneer? Heeft u bij de gemeente

Nadere informatie

Versie 26-01-2016 HUWELIJK / GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

Versie 26-01-2016 HUWELIJK / GEREGISTREERD PARTNERSCHAP Versie 26-01-2016 HUWELIJK / GEREGISTREERD PARTNERSCHAP INHOUDSOPGAVE Trouwen/Partnerschapsregistratie in Etten-Leur 2 De melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap en de daarbij te overleggen

Nadere informatie

In de afgelopen periode werden 2 circulaires ontvangen van het LOGA die een wijziging van de CAR-UWO betreffen.

In de afgelopen periode werden 2 circulaires ontvangen van het LOGA die een wijziging van de CAR-UWO betreffen. Zaaknummer 00439351 Onderwerp Wijzigingen CAR-UWO 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Het College voor Arbeidszaken (CvA) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt met de vakbonden

Nadere informatie

VNG ledenbrief Voorbeeldregeling rechtspositie buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

VNG ledenbrief Voorbeeldregeling rechtspositie buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Van: VNG Aan: Stadhuis Onderwerp: Rectificatie Lbr.17/061 CvA/LOGA 17/12 - Voorbeeldregeling rechtspositie buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand : nu met de link van de ledenbrief Datum: woensdag 1

Nadere informatie

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 4e DBVRBN 20140430, bijlage 1 Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op

Nadere informatie

REGLEMENT BURGERLIJKE STAND VAN DE GEMEENTE ZAANSTAD 2016

REGLEMENT BURGERLIJKE STAND VAN DE GEMEENTE ZAANSTAD 2016 REGLEMENT BURGERLIJKE STAND VAN DE GEMEENTE ZAANSTAD 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad; Gelet op het bepaalde in artikel 1:16, van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

De gemeente Heusden heeft momenteel geen medewerk(st)ers in dienst aan wie bij indiensttreding een verhuisplicht is opgelegd.

De gemeente Heusden heeft momenteel geen medewerk(st)ers in dienst aan wie bij indiensttreding een verhuisplicht is opgelegd. Zaaknummer 00432596 Onderwerp Wijzigingen CAR-UWO 2015 Collegevoorstel Inleiding Het College voor Arbeidszaken (CvA) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt met de vakbonden FNV, CNV Publieke

Nadere informatie

Voorstel om "Het Oude Raadhuis" aan te wijzen als "huis der gemeente" voor het voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen

Voorstel om Het Oude Raadhuis aan te wijzen als huis der gemeente voor het voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Voorstel om "Het Oude Raadhuis" aan te wijzen als "huis der gemeente" voor het voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen Portefeuillehouder

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 AANSTELLING EN ARBEIDSOVEREENKOMST Aanstelling: het bevoegd gezag

Hoofdstuk 2 AANSTELLING EN ARBEIDSOVEREENKOMST Aanstelling: het bevoegd gezag GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen aan den Rijn. Nr. 61278 13 mei 2016 CAR/UWO Alphen aan den Rijn 2016 Het college van burgemeester en wethouders, gelet op artikel 160, lid 1, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD120627 2012-06-27T00:00:00+02:00 BW: BW120515 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 27 juni 2012 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Onderwerp: OLOG verlenging subsidieregeling elektrische laadpaal op eigen terrein 2013

Onderwerp: OLOG verlenging subsidieregeling elektrische laadpaal op eigen terrein 2013 Zaaknummer: 00368089 Onderwerp: OLOG verlenging subsidieregeling elektrische laadpaal op eigen terrein 2013 Collegevoorstel Inleiding Op 22 mei 2012 stelde u de Beleidsregel Subsidiëring Oplaadvoorzieningen

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: aanvulling mandaatregeling vanwege transitie in het sociaal domein

Collegevoorstel. Zaaknummer: aanvulling mandaatregeling vanwege transitie in het sociaal domein Collegevoorstel Inleiding Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een aantal nieuwe taken in het sociaal domein: de transitie/decentralisaties AWBZ (nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Werktijdenregeling provincie Gelderland

Werktijdenregeling provincie Gelderland Werktijdenregeling provincie Gelderland Geldig sinds: 16-2-2006 Wetstechnische informatie Type overheidsorganisatie Naam overheidsorganisatie WWW-adres overheidsorganisatie Type informatie Bestandsformaat

Nadere informatie

Protocol voor huwelijken op locatie in de gemeente Sint Anthonis.

Protocol voor huwelijken op locatie in de gemeente Sint Anthonis. Protocol voor huwelijken op locatie in de gemeente Sint Anthonis. Trouwen buiten het gemeentehuis Sinds kort biedt de gemeente Sint Anthonis aan partners die hun huwelijk of partnerschapsregistratie willen

Nadere informatie

Naamgebruik Huwelijkse voorwaarden Het ja-woord

Naamgebruik Huwelijkse voorwaarden Het ja-woord 2016 In deze folder vindt u praktische informatie over de zaken die u moet regelen, over de huwelijksvoltrekking en over de mogelijkheden om daar persoonlijke invulling aan te geven. Geregistreerd partnerschap

Nadere informatie

Trouwen buiten het stadhuis

Trouwen buiten het stadhuis Trouwen buiten het stadhuis Sinds kort biedt de gemeente Steenbergen aan partners die hun huwelijk willen laten voltrekken of een partnerschap willen laten registreren, de mogelijkheid zelf te bepalen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Risico's. Procedure. Voorgenomen besluit Zaaknummer AVGWVS06

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Risico's. Procedure. Voorgenomen besluit Zaaknummer AVGWVS06 000192517Zaaknummer AVGWVS06 Onderwerp Verordening Basisregistratie Personen Raadsvoorstel Inleiding Met ingang van 1 januari 2010 dienen op grond van artikel 96, lid 1 van de Wet GBA, de binnengemeentelijke

Nadere informatie

Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden

Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden Het college van de gemeente Heusden; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, artikel 10, lid 2 van de Financiële Beheers- en Controleregeling en artikel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Winkeltijdenverordening Heusden 2014

Raadsvoorstel. Onderwerp Winkeltijdenverordening Heusden 2014 Raadsvoorstel Inleiding Het Rijk heeft sinds 1 juli 2013 de Winkeltijdenwet verruimd. De gemeente Heusden kan (zoals andere gemeenten) sindsdien zelf bepalen in hoeverre zij vrijstellingen of ontheffingen

Nadere informatie

20 15-137. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Stadswinkel. 1 Onderwerp. Wijziging Huwelijksleges en huwelijkstijden. 2 Gevraagd besluit

20 15-137. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Stadswinkel. 1 Onderwerp. Wijziging Huwelijksleges en huwelijkstijden. 2 Gevraagd besluit 20 15-137 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp huwelijkslef Datum 18 maart 20 Raadsvoorstel Afdeling Stadswinkel Portefeuillehouder F.T.J.M. Backhuijs 1 Onderwerp Wijziging Huwelijksleges en huwelijkstijden

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het tijdelijk aanwijzen van een locatie als huis der gemeente voor één dag.

Aanvraagformulier voor het tijdelijk aanwijzen van een locatie als huis der gemeente voor één dag. Aanvraagformulier voor het tijdelijk aanwijzen van een locatie als huis der gemeente voor één dag. Dit aanvraagformulier vullen beide partners en de locatiebeheerder/rechthebbende/eigenaar volledig in

Nadere informatie

Verordening winkeltijden Zoetermeer

Verordening winkeltijden Zoetermeer Verordening winkeltijden Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Notitie Trouwen op Terschelling

Notitie Trouwen op Terschelling Notitie Trouwen op Terschelling Aanleiding Vanuit de gemeenteraad is de vraag naar voren gekomen of het mogelijk is om op andere locaties dan de huidige aangewezen locaties in de gemeente Terschelling

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Documentnummer: B.17.1658 B.17.1658 Landgraaf, 19 september 2017 ONDERWERP: Generatiepact griffie gemeente Landgraaf 2017 Raadsvoorstelnummer: 71 Verantwoordelijke

Nadere informatie