Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool"

Transcriptie

1 Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool Pagina 1

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doel van de MR... 3 Communicatiemiddelen... 4 Nieuwsbrief Menko toren & Bonifatiusschool... 4 Internet... 4 Rechtstreeks contact... 4 De MR vergaderingen... 5 Het jaarverslag... 5 Ouderenquête... 5 Communicatiepartners... 6 De Directie... 7 De ouders... 7 Raadpleging van de ouders... 7 De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 8 De ouderraad en de activiteitencommissie... 8 Overblijfbeleid... 8 Overige externe partijen... 8 Communicatie acties... 9 Pagina 2

3 Inleiding Communicatie is essentieel voor het functioneren van de Medezeggenschapsraad (MR). Om de afstand tussen de MR leden en de ouders van de school zo klein mogelijk te maken investeert de MR veel in de communicatie met ouders en andere samenwerkingspartners. In dit document wordt beschreven hoe de MR van de Menko toren en de Bonifatiusschool te Enschede, omgaat met communicatie in de breedst mogelijke zin van het woord. We hebben hierbij dankbaar gebruik gemaakt van het communicatieplan van de Godfried Bomansschool te Enschede. Het jaarplan dat de MR jaarlijks maakt, is de leidraad voor de MR voor de activiteiten die door het jaar heen worden ondernomen. Om te waarborgen dat de activiteiten ook goed gecommuniceerd worden met alle betrokkenen is dit communicatieplan geschreven. In dit document zal beschreven worden hoe de communicatie verloopt tussen MR en directie, leerkrachten, ouders en leerlingen en de samenwerkingspartners zoals tso (tussen schoolse opvang), IKC (Integraal Kind Centrum) en GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad). Indien de communicatie optimaal is met deze betrokkenen zal de MR over de meest relevante onderwerpen vergaderen en de daaraan gekoppelde acties ondernemen. Daarnaast zal middels een heldere communicatie ook elke betrokkene weten dat deze acties ondernomen zijn door de MR. Omdat de communicatie in dienst moet staan van de doelstelling van de MR, is het van belang het doel van de MR hier te definiëren. Doel van de MR Het doel van de MR vindt zijn oorsprong in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS), die sinds 1 januari 2007 van kracht is. Volgens deze wet heeft de MR drie hoofddoelen, te weten: 1. De medezeggenschapsraad bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg in de school. 2. De medezeggenschapsraad waakt voorts in de school tegen discriminatie op welke grond dan ook en bevordert gelijke behandeling in gelijke gevallen en in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen alsmede de inschakeling van gehandicapten en allochtone werknemers. 3. De medezeggenschapsraad doet aan alle bij de school betrokkenen schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden en stelt de geledingen en de eventuele raden in de gelegenheid om over aangelegenheden die de betrokken geleding of raden in het bijzonder aangaan, met hem overleg te voeren. Pagina 3

4 Dit wordt door de samenstelling van de MR gedaan vanuit zowel het werknemers- als het ouderperspectief. De leden van de MR verkondigen niet per definitie de mening van de achterban die zij/hij vertegenwoordigt. Het lidmaatschap van de MR is dus zonder last en ruggespraak. Communicatiemiddelen De MR heeft een aantal middelen ter beschikking om het contact met de verschillende betrokkenen te onderhouden. In dit hoofdstuk worden deze verschillende middelen beschreven. Nieuwsbrief Menko toren & Bonifatiusschool De nieuwsbrief Menko toren en de nieuwsbrief Bonifatiusschool is de twee wekelijkse nieuwsbrief die door school digitaal wordt verstuurd aan ouders die hun mailadres hebben opgegeven. Indien ouders de nieuwsbrief op papier willen ontvangen wordt dit via het kind aan de ouders meegegeven. Bovendien wordt de nieuwsbrief via internet beschikbaar gesteld voor alle geïnteresseerden. De MR zorgt ervoor dat na een vergadering een update van haar activiteiten wordt opgenomen in de nieuwsbrief. Via deze bijdrage worden met name de ouders op de hoogte gehouden van de werkzaamheden van de MR. Deze bijdrage wordt geschreven door de secretaris van de MR, die hiervoor de notulen gebruikt als leidraad. Aan het eind van iedere MR vergadering wordt bepaald wat er van de betreffende vergadering teruggekoppeld moet worden aan ouders via de nieuwsbrief. Verder wordt er vooruit gekeken naar de eerstvolgende vergadering aan de hand van de dan te behandelen onderwerpen. Er wordt vervolgens afgesloten met een oproep aan ouders om met hun vragen, ideeën of suggesties te communiceren met de MR (per mail of de MR ouderleden aan te spreken bij school). Internet De Menko toren en de Bonifatiusschool hebben een eigen internetsite waarop veel informatie wordt gegeven. Op deze internetsite heeft de MR een eigen gedeelte waar belanghebbende zaken gemeld kunnen worden aan belangstellenden. Wanneer er zaken spelen binnen de school die de MR van een dusdanig belang acht, dat ouders hierover geïnformeerd of geraadpleegd moeten worden, wordt de internetsite hiervoor mede gebruikt. Rechtstreeks contact De MR is een afspiegeling van de ouders en personeelsleden van de school. Het is daarom van belang in contact te blijven met de achterban. Voor de personeelsgeleding is dit uiteraard relatief simpel omdat zij hun collega s dagelijks treffen en bovendien in vergaderingen op de hoogte blijven van standpunten van de school en collega s. Voor de oudergeleding is het minder eenvoudig om rechtstreeks contact te onderhouden met overige ouders. Hiervoor is het van belang dat de zittende ouders Pagina 4

5 bekend zijn bij de overige ouders en gemakkelijk benaderbaar. De ouders en de leerkrachten van beide scholen worden in de MR vertegenwoordigd. Van alle leden van de MR is op internet een foto geplaatst. Daarnaast worden de foto s van de MR leden aan het begin van elk schooljaar in de nieuwsbrief geplaatst zodat alle nieuwe ouders de MR leden ook leren kennen en zodat wisselingen bekend worden gemaakt aan het begin van het jaar. De MR vergaderingen De MR vergaderingen vormen uiteraard een belangrijk punt binnen de werkzaamheden van de MR. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. Als een ouder graag een vergadering als toehoorder wil bijwonen of een onderwerp op de agenda wil plaatsen, kan hij/zij contact opnemen met één van de MR- leden, zodat we de MR- agenda hier op kunnen afstemmen. Elk jaar stelt de MR een jaarplan samen waarin de vergaderingen worden vastgelegd, met daarbij al een deel van de te bespreken onderwerpen. Op deze manier kan rekening worden gehouden met onderwerpen die jaarlijks terugkeren en met onderwerpen die het komende schooljaar zeker op de agenda moeten worden geplaatst. Voorbeelden zijn het schooljaarplan, begroting, vakantierooster en de schoolgids. Ook wordt jaarlijks door de MR op het einde van het schooljaar een jaarverslag gemaakt en vastgesteld, waarin verslag wordt gedaan van de activiteiten van de MR. Daarnaast stelt de penningmeester een financieel jaarverslag op dat ter goedkeuring van de penningmeester aan de voltallige MR wordt voorgelegd. Het jaarverslag De MR verantwoordt haar werkzaamheden jaarlijks middels het jaarverslag. Het jaarverslag beslaat maximaal 4 A4 en dit verslag bevat drie hoofdstukken: 1. Wie zitten er in de MR? 2. Waarover hebben we vergaderd? 3. Wat hebben we besloten? Het jaarverslag bevat tevens de begroting van de MR en de gemaakte kosten. Het jaarverslag wordt verstuurd met de een na laatste nieuwsbrief. Ouderenquête Soms is het nodig om alle ouders te informeren en/of te raadplegen en hen om advies te vragen. Dit kan in de vorm van een ouderenquête. Ook is het belangrijk dat het functioneren van de MR bespreekbaar wordt gemaakt. In hoeverre vinden de ouders dat de MR haar eigen doelstellingen en speerpunten voldoende waarmaakt? Er kan dan een evaluatie gehouden worden middels een ouderenquête. Deze twee vormen van ouderenquête kan afgenomen worden ten tijde van de tienminutengesprekken zodat een groot aantal ouders bereikt kan worden. Tegenwoordig is het digitaal afnemen van een ouderenquête ook een goede optie Pagina 5

6 aangezien de meeste mailadressen bekend zijn bij de scholen. Ook kan de MR aansluiten bij de vierjaarlijkse enquête die door de scholen verspreid onder ouders waarin wordt gevraagd naar diverse onderwerpen. Communicatiepartners De MR communiceert met verschillende partners zowel formeel als informeel. Hierbij moet worden gedacht aan de directie, de GMR, werknemers, ouders en het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Enschede. Van de verschillende partners wordt beschreven hoe de communicatie is geregeld. Leerlingen Directie Ouders GMR MR Personeels- leden TSO (tussen- schoolse opvang) Gemeente Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Ouderraad Pagina 6

7 De Directie De directie is voor de MR één van de belangrijkste gesprekspartners. De directie voorziet de MR van alle relevante informatie met betrekking tot het beleid en ontwikkelingen van de school. Tevens is het aan de directie om instemming- en adviesaanvragen in te dienen bij de MR. De MR van de Menko toren en de Bonifatiusschool vergadert zes keer per jaar in de volledige samenstelling. Dit gebeurt altijd in aanwezigheid van de directie, die de vergaderingen bijwoont om de MR te voorzien van de nodige informatie. Hiermee is de communicatie met de directie in ruime mate afgedekt en zijn er voldoende momenten voor de MR om adequaat geïnformeerd te worden door de directie. De directie is echter geen lid van de MR en kan indien de situatie dat vraagt uitgesloten worden van deelname aan een MR vergadering. Wanneer het in voorkomende gevallen noodzakelijk is, is aanvullend overleg mogelijk. De directie nodigt bij een sollicitatie (waarbij het gaat om een directiefunctie) één MR-lid van de oudergeleding uit om zitting te nemen in de sollicitatie commissie. De ouders Wellicht de minst eenvoudige groep betrokkenen om mee in contact te komen en te blijven zijn de ouders. Er is geen vaste achterban die regelmatig geraadpleegd wordt bij bijvoorbeeld lopende advies- en instemmingtrajecten. De informatie met de ouders verloopt via de kanalen zoals in hoofdstuk 2 beschreven, maar dan betreft het eenrichtingsverkeer van de MR aan de ouders. Het heeft de voorkeur dat de MR ouders verdeeld zijn over de verschillende groepen van de school. Op deze manier komen de MR ouders in contact met in elk geval de ouders waarvan de kinderen in de klas zitten van het kind van de MR ouder. Raadpleging van de ouders Het kan van belang zijn om de ouders actief te raadplegen over een actuele kwestie binnen de school. Vaak zal hieraan een advies- of instemmingaanvraag van de directie aan de MR aan ten grondslag liggen. Voor het raadplegen van de ouders in een dergelijk geval, is een aantal mogelijkheden beschikbaar, te weten. - Informatieavond om standpunten met elkaar te bespreken. - Via contacten met de ouderraad of de groepsouders (dat laatste wat betreft de Menko toren). - Ouderenquête (zie het kopje ouderenquête op blz. 5) In alle gevallen is het van belang vooraf heel duidelijk te maken aan de ouders hoe wordt omgegaan met de uitkomsten. Pagina 7

8 De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Als onderdeel van de Stichting Katholiek Onderwijs Enschede is de Menko toren en de Bonifatiusschool vertegenwoordigt in de GMR door middel van een GMR-lid die tevens een aantal andere scholen vertegenwoordigt. De GMR wordt gevormd door alle aangesloten scholen van de Stichting Katholiek Onderwijs Enschede die samen een aantal vertegenwoordigers van zowel de personeels- als de oudergeleding hebben. Binnen de MR vergaderingen staat de GMR standaard op de agenda, zodat onze vertegenwoordiger een terugkoppeling kan geven aan de MR over actuele zaken die spelen binnen de GMR. De afgevaardigden van de MR hebben zitting in de GMR met volledig mandaat van de voltallige MR. De ouderraad en de activiteitencommissie De Bonifatiusschool beschikt naast de MR over een Ouderraad (OR) en een activiteitencommissie. De Menko toren beschikt naast de MR over een activiteitencommissie. De OR en/of de activiteitencommissie organiseert in samenwerking met teamleden diverse activiteiten per jaar, zoals het Sinterklaasfeest, kerstfeest en het carnaval. Tevens wordt door de OR de vastgestelde ouderbijdrage geïnd bij de ouders. Om goed op de hoogte te blijven van elkaars werkzaamheden worden de agenda s van de vergaderingen gedeeld met elkaar. Tevens wordt voorgesteld dat, wanneer de onderwerpen op de agenda s hierom vragen, vertegenwoordigers van MR en OR bij elkaars vergaderingen aanwezig kunnen zijn. De MR ontvangt de notulen van de OR vergadering vanuit de Bonifatiusschool. Overblijfbeleid In samenwerking met directie en overblijfmedewerkers en de MR is er een protocol opgesteld voor de overblijf. Dit protocol is te vinden op de internet site en wordt meegegeven aan de ouders van nieuwe overblijf aanmeldingen. Indien nodig wordt de tussen schoolse coördinator uitgenodigd voor een overleg met een van de MR leden of het bijwonen van een MR vergadering. Overige externe partijen Naast alle genoemde communicatiepartners, waarmee regelmatig overleg gewenst is, is er tevens een aantal partijen waarmee veelal op ad-hoc basis overleg nodig is. De MR vergaderingen vormen telkens de aanleiding om contacten te onderhouden met dergelijke partijen. Voorbeelden van dergelijke externe partijen zijn: Overige participanten binnen de Stichting Katholiek Onderwijs. Integraal Kindcentrum (IKC Roombeek en IKC Deppenbroek) Basisschool Roombeek locatie Deppenbroek en locatie Roombeek en basisschool Anna van Buren Externe adviseurs en trainers voor de MR Wijkagent Pagina 8

9 Communicatie acties Doelgroep Boodschap Communicatiemiddel Ouders / Personeel Doel van de MR Samenstelling van de MR. Regelmatige (periodieke) informatie over besluiten en werkzaamheden van de MR. Digitale nieuwsbrief Menko toren en Bonifatiusschool Jaarverslag Eigen adres binnen de school. Ruimte op de website van de school. Toegang tot agenda van MR vergaderingen. Personeelsgeleding geeft informatie in teamvergaderingen. Presentatie op ouderavonden. Ouderenquête via mail/ ouderavonden. Doelgroep Boodschap Communicatiemiddel Schoolleiding Standpunt MR inzake die actiepunten waar de MR instemmingbevoegdheid heeft. Mening MR inzake gelegenheden waar de MR advies kan uitbrengen. Open en constructief zoeken naar gezamenlijke oplossingen. Directeur aanwezig als adviseur in MR vergaderingen. Brede toegang tot agenda van MR vergaderingen. Doelgroep Boodschap Communicatiemiddel Schoolbestuur Mening MR inzake gelegenheden waar de MR advies kan uitbrengen. Het schoolbestuur is verplicht de noodzakelijke informatie tijdig te verstrekken. Open en constructief zoeken naar gezamenlijke oplossingen. De MR schriftelijk in kennis stellen van het door hem /haar in De MR kan, als de geledingen daartoe de wens kenbaar maken, gebruik maken van haar recht om het schoolbestuur ongevraagd te Pagina 9

10 het afgelopen jaar gevoerde beleid t.a.v. de school op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. adviseren. Doelgroep Boodschap Communicatiemiddel Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Standpunt MR inzake die actiepunten waar de MR instemmingbevoegdheid heeft. Eigen adres binnen Stichting Katholiek onderwijs Enschede. Mening MR inzake gelegenheden waar de MR advies kan uitbrengen. Brede toegang tot agenda van MR vergaderingen. Verslagen vergadering van het dagelijks bestuur GMR. Uitnodigen school vertegenwoordiger in de GMR. Pagina 10

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

Communicatieplan De Zonnewijzer

Communicatieplan De Zonnewijzer Communicatieplan De Zonnewijzer Communicatieplan De Zonnewijzer Pagina 1 Communicatieplan De Zonnewijzer Pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding blz. 4 Hoofdstuk 1 Communicatiemiddelen van de school blz. 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

De ondersteuningsplanraad komt eraan

De ondersteuningsplanraad komt eraan PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen De ondersteunings planraad komt eraan

Nadere informatie

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Reglement ouderraad Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Basisschool Sint Jozef Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Inhoudsopgave: Blz. 1. Begripsbepaling 3

Nadere informatie

Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs

Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs Handreiking voor het maken van een (G)MR-activiteitenplan (incl. voorbeeld) 10.0982 MKO INHOUD 1. Waarom een activiteitenplan? 2. Soorten faciliteiten

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet: de

Nadere informatie

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013 WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014 Vastgesteld 26 juni 2013 2 Inhoud Inleiding... 3 GMR Visie en Missie... 4 Werkwijze GMR... 5 Werkwijze werkgroepen... 6 Werkwijze GMR-afgevaardigde(n) bij projectplannen...

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Beleidsplan ouderbetrokkenheid

Beleidsplan ouderbetrokkenheid Beleidsplan ouderbetrokkenheid 2013-2014 1 Beleidsplan ouderbetrokkenheid Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Missie en visie... 3 3. Populatie... 4 4. Verwachtingen... 5 5. Ouders betrekken... 7 5.1 VVE: Taaltas...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudercommissie BS De Kleine Wereld

Huishoudelijk reglement Oudercommissie BS De Kleine Wereld Huishoudelijk reglement Oudercommissie BS De Kleine Wereld I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Begripsbepalingen 1. Dit huishoudelijk reglement verstaat onder: a. leerlingen: alle ingeschreven kinderen van

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

Aloysiusschool Remigisstraat 5 7595AM Weerselo Tel.0541-661445 Email: dir.aloysius@konot.nl Website: www.alows.nl

Aloysiusschool Remigisstraat 5 7595AM Weerselo Tel.0541-661445 Email: dir.aloysius@konot.nl Website: www.alows.nl Aloysiusschool Remigisstraat 5 7595AM Weerselo Tel.0541-661445 Email: dir.aloysius@konot.nl Website: www.alows.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Aloysiusschool... 3 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij...

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 1 Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 3 4 Je staat er niet alleen voor Een

Nadere informatie

Faciliteiten voor medezeggenschap in het voortgezet onderwijs

Faciliteiten voor medezeggenschap in het voortgezet onderwijs Faciliteiten voor medezeggenschap in het voortgezet onderwijs Handreiking voor het maken van een (G)MR-activiteitenplan (incl. voorbeeld) 10.0983 MKO INHOUD 1. Waarom een activiteitenplan? 2. Soorten faciliteiten

Nadere informatie

BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle

BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle Woord vooraf Voor u ligt het format fysieke en sociale veiligheid. Elke school van Stichting Allure kan dit veiligheidsplan

Nadere informatie

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool,

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool, R.K. Nicolaasschool Schoolgids 2014/2015 Onze school geeft je de ruimte om te groeien! Voorwoord Dit is de schoolgids van de Nicolaasschool voor Katholiek onderwijs. Het is een gids waarin u kunt lezen

Nadere informatie

PR PLAN. Kenmerk: 2014-05-28 TW

PR PLAN. Kenmerk: 2014-05-28 TW PR PLAN SBOG Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland Deken dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel 0481 453680 www.sbog.nl info@sbog.nl Kenmerk: 2014-05-28 TW 1 1. INLEIDING Aanleiding en relevantie

Nadere informatie

SO Alphons laudy schoolgids

SO Alphons laudy schoolgids SO Alphons Laudy SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS - DUMONT SCHOOL SCHOOLGIDS - DUMONT SCHOOL Ruimte voor spelen Ruimte voor ontwikkeling Ruimte voor aandacht Ruimte voor ontplooiing Ruimte voor leren 2 3 SCHOOLGIDS

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie op onderwijs 1.1 De school 1.2 Waar staan we als school voor 1.3 Wat willen we bereiken 1.4 Levensbeschouwelijke identiteit 2. Organisatie van het onderwijs 2.1 Jaargroepen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT O.b.s. Henri Dunant Kerkstraat 15 3363BP Sliedrecht Versie: April 2012 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. De MR leden 3.1 bezetting...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN

SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN 2015 37 e jaargang augustus 2015 1 openbare dalton basisschool Het Valkhof, Roden schoolgids 2015 2 Geachte ouders, Met genoegen presenteren wij

Nadere informatie

Handleiding voor bewonerscommissies

Handleiding voor bewonerscommissies Handleiding voor bewonerscommissies I. Inleiding... 3 II. Visie op participatie... 3 III. Een bewonerscommissie oprichten... 3 A. Oprichten, hoe doe ik dat?... 4 B. De leden... 4 IV. Overleg... 5 A. Overleg

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35

SCHOOLGIDS. Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35 SCHOOLGIDS Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Maten... 4 Inleiding... 4 1. Wie zijn wij... 5 1.1 Onze school... 5 1.2 Ons bestuur... 5 1.3 Missie/visie...

Nadere informatie

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD van de Max Havelaarschool behorend tot de Stichting Christelijke Onderwijs Delft e.o. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR-leden 3.1 Aantal leden

Nadere informatie