Dga s in 2008 zonder loonadministratie: een zegen of een drama?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dga s in 2008 zonder loonadministratie: een zegen of een drama?"

Transcriptie

1 306 Dga s in 2008 zonder loonadministratie: een zegen of een drama? Drs. C. Overduin FB * Dga s hoeven in 2008 geen loonadministratie meer te voeren, de daartoe opgestelde wetswijziging roept echter op velerlei gebieden de nodige vragen en problemen op. In dit artikel worden die vragen en problemen nader uitgediept. 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2008 gaat het verkiezingstijdcadeautje van toenmalig minister van Financiën Zalm in werking treden: dga s worden bevrijd van de administratieve last die het zijn van werknemer met zich brengt. Dus geen maandelijkse aangifte loonheffingen meer. Wat zal hun leven toch simpeler worden...? De term dga wordt in dit artikel gehanteerd om daarmee de directeur-grootaandeelhouder aan te duiden. Omdat de nodige begripsverwarring in deze sfeer helaas aanwezig is, zal ik proberen de term dga uitsluitend te gebruiken om daarmee de directeur-grootaandeelhouder aan te duiden conform de definitie zoals opgenomen in art. 6, lid 1, onderdeel d, ZW. 1 Het idee oogt sympathiek, dus het amendement 2 waarmee deze wetswijziging tot stand is gekomen, werd aangenomen. Maar de vraag die rijst, is of het in de praktijk inderdaad wel zo gunstig is als ons is voorgespiegeld. In dit artikel wordt op die vraag ingegaan. Dan zal blijken dat dit niet de echte administratieve lastenverlichting is die werd beoogd, integendeel De voorwaarden In het voorgestelde nieuwe lid 6 van art. 6 Wet LB 1964 wordt geregeld dat de eigen bv van de dga niet langer wordt aangemerkt als inhoudingsplichtige. De officiële tekst luidt: In afwijking van het eerste lid wordt niet als inhoudingsplichtige beschouwd degene, tot wie uitsluitend een of meer directeuren-grootaandeelhouders als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel d, van de Ziektewet in dienstbetrekking staan. Voor de vraag wie onder deze definitie vallen, wordt dus verwezen naar art. 6 ZW. Aldaar is bepaald dat geen verzekeringsplicht voor de Ziektewet bestaat (waarbij hetzelfde geldt voor de overige werknemersverzekeringen) inzake de dga. Het begrip dga wordt in dat kader nader uitgewerkt in de zogenoemde Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder. Kort samengevat is sprake van een dga in de zin van die regeling als een dga niet tegen zijn eigen wil ontslagen kan worden door de algemene vergadering van aandeelhouders. De nieuwe wettekst roept gelijk een tweetal vragen op: kennelijk is voorstelbaar dat er bij één inhoudingsplichtige bv meerdere dga s in dienstbetrekking zijn; hoe moet worden omgegaan met de echtgenote van de dga? De gedachte dat er meerdere dga s bij een en dezelfde inhoudingsplichtige bv in dienstbetrekking zijn, lijkt meer hypothetisch dan realistisch. De enigszins realistisch denkbare variant is de situatie waarin twee dga s elk 50% van de aandelen bv bezitten. Bij andere eigendomsverhoudingen zal toch moeilijk kunnen worden uitgekomen bij de situatie dat er meerdere dga s zijn die allemaal bij een en dezelfde bv in dienstbetrekking zijn, behoudens dan wellicht de situatie waarin geen sprake is van verzekeringsplicht op grond van de uitzondering wegens zogenoemde gelijkgerechtigdheid. De echtgenote van de dga pleegt in de praktijk wel eens zodanige werkzaamheden te verrichten die het niveau van de gebruikelijke echtelijke bijstand ontstijgen. Om die reden ontvangt de echtgenote dan een salaris van de bv. Vaak bezit deze echtgenote zelf geen aandelen in deze bv. Op grond van de voorganger van de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder is de echtgenote 4 niet verplicht verzekerd. Onduidelijk is nu of deze echtgenote in het kader van art. 6, lid 6, Wet LB 1964 ook als dga heeft te gelden. Is toereikend dat deze echtgenote niet verplicht verzekerd is ingevolge de Ziektewet of moet deze echtgenote ook een zodanig aandelenbezit hebben 5 waarmee zelfstandig wordt voldaan aan de dga-criteria? 6 Een nadere verduidelijking is op dit punt gewenst, zeker indien men beseft (zie hierna in paragraaf 3) dat de gevolgen van het * Verbonden aan Arenthals Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. te Alphen aan den Rijn. 1 En de daarop gebaseerd zijnde Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder, vastgelegd in de regeling d.d. 19 december 1997, Stcrt.1997, 248, nadien gewijzigd bij besluit van 18 februari 2002, Stcrt. 2002, Kamerstukken II, , , amendement nr. 12, Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2007). 3 In gelijke zin mw. mr. L.A. Bource, De directeur-grootaandeelhouder uit de loonbelasting, een dooie mus? WFR 2007/6722, p. 603 e.v. 4 De voorganger van de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder, te weten de zogenoemde FBV-richtlijn, vermeldt uitsluitend de echtgenote. Kennelijk worden andere samenlevingsvormen, zoals bijvoorbeeld het geregistreerd partnerschap, in deze niet geaccepteerd. 5 Waarbij nog de vraag is of dat op eigen naam moet dan wel of dit ontleend kan worden aan het van toepassing zijnde huwelijksgoederenregime. 6 Zie ook J.C. de Zeeuw, Dga: in of uit de loonbelasting? Loonzaken nr. 5, 1 juni Hij concludeert dat indien de echtgenote ook in dienstbetrekking is bij de eigen bv de vrijstelling van art. 6, lid 6, Wet LB 1964 niet meer van toepassing is en de inhoudingsplicht dus van kracht blijft.

2 307 ten onrechte niet gedragen als inhoudingsplichtige, nogal ingrijpend kunnen zijn. Met de nieuwe regeling in art. 6, lid 6, Wet LB 1964 is beoogd de dga uit de loonbelasting te halen door diens bv niet langer als inhoudingsplichtige aan te merken. Het lijkt er echter op dat men daarbij vergeet dat in art. 1 Wet LB 1964 is bepaald: Onder de naam loonbelasting wordt van werknemers of hun inhoudingsplichtige... een directe belasting geheven. De fiscus zou dus op basis van art. 1 Wet LB 1964 de betrokken dga s nog altijd in de loonbelasting kunnen betrekken maar dan op basis van het zijn van werknemer. Immers, via art. 4, onderdeel d, Wet LB 1964 is bepaald dat ook als dienstbetrekking is te beschouwen de arbeidsverhouding van degene die arbeid verricht ten behoeve van een vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft in de zin van de Wet IB Hierbij speelt nog dat ingevolge art. 2 Wet LB 1964 bij de definitie van werknemer wordt verwezen naar het in privaatrechtelijke dienstbetrekking staan tot een inhoudingsplichtige. Onduidelijk is wat nu het gevolg moet zijn van het feit dat in de definitie van werknemer een koppeling is gelegd naar het begrip inhoudingsplichtige. Bij afwezigheid van een inhoudingsplichtige is er dus ook geen sprake meer van een werknemer in de zin van art. 2 Wet LB 1964? De tekst van de wet is mijns inziens duidelijk, dus als er geen inhoudingsplichtige is, is er ook geen sprake meer van een werknemer. Maar misschien is dit iets te kort door de bocht; bovendien zijn de gevolgen van het vervallen van de status van werknemer, aanzienlijk (zie ook hierna in bijvoorbeeld paragraaf 7 en wat te denken van het dus niet meer van toepassing zijn van de fictiefloonregeling). Een andere insteek is dat voor de dga via art. 4, onderdeel d, Wet LB 1964 er sprake is van een dienstbetrekking en vervolgens dus ook sprake is van een werknemer, ondanks dat geen sprake is van een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Het lijkt er al met al op dat in deze sfeer er verschillende benaderingen hanteerbaar zijn. Zie in deze ook de conclusie van A-G Van Ballegooijen van 29 maart 2007, nr , NTFR 2007/684, met betrekking tot de kwalificatie van de arbeidsverhouding van commissarissen. Door in art. 1 Wet LB 1964 het woordje of te hanteren, lijkt het er op dat de fiscus in situaties waarin er geen inhoudingsplichtige is maar wél een werknemer, de Wet LB 1964 verplicht van toepassing is op (het loon uit hoofde van) de betreffende arbeidsverhouding. Het zal allemaal niet zo bedoeld zijn maar de wijze waarop de dga-uitzondering in de Wet LB 1964 een plaats krijgt, is mijns inziens dan ook zeker nog voor verbetering/verduidelijking vatbaar. 3. Het niet (meer) voldoen aan de voorwaarden De regeling van art. 6, lid 6, Wet LB 1964 heeft tot gevolg dat de (eigen) bv van de dga niet meer wordt aangemerkt als inhoudingsplichtige. De vraag rijst wat het gevolg is als deze bv een zodanige arbeidsverhouding aangaat met een andere persoon, waardoor deze bv in ieder geval in de relatie tot deze andere persoon inhoudingsplichtige wordt. In een dergelijk geval zal de bv mijns inziens ook weer inhoudingsplichtige worden in haar relatie tot de dga. Loonadministratietechnisch bezien is dan (ook) de dga op dat moment een nieuwe werknemer. En dus gelden jegens de dga alle vereisten die horen bij het in dienst treden van een werknemer, zoals bijvoorbeeld de EDM (eerstedagsmelding), identificatie van de werknemer en het vastleggen van een aantal basisgegevens (waarvoor bijvoorbeeld het model opgaaf gegevens voor de loonheffingen gebruikt kan worden). Omgekeerd geldt dat indien de andere werknemer, nietdga, uit dienst gaat, de bv ook moet stoppen met het inhouden en afdragen van loonheffingen inzake de beloning voor de dga. Zo bezien wordt het jaarlijks tijdelijk inhuren van bijvoorbeeld een vakantiekracht door de eigen bv van de dga een wel heel erg bewerkelijk administratief circus. De proporties van dit administratieve circus nemen bovendien nog serieus toe indien bijvoorbeeld bij een looncontrole pas achteraf blijkt dat de bv naast de dga nog een andere werknemer in dienst heeft gehad. Het is in zo n geval maar te hopen dat bij het opleggen van de naheffingsaanslag loonheffingen door de dga tijdig wordt verzocht om een gewone naheffingsaanslag in plaats van een eindheffingsnaheffingsaanslag. Anders ontstaat immers toch daadwerkelijk dubbele belastingheffing over het loon van de dga. Bovendien zal de naheffingsaanslag loonheffingen vermoedelijk worden gebaseerd op het zogenoemde anoniementarief Eindheffing In de toelichting op het amendement waarin de wetswijziging is opgenomen, is vermeld dat geen eindheffing meer mogelijk is. De (eigen) bv is immers geen inhoudingsplichtige. Een logische gedachte. Doordat het eindheffingsregime voor de dga buiten beeld raakt, doemen enkele vraagpunten op. Het eindheffingsregime omvat een zogenoemd tabeltarief en een enkelvoudig tarief. De loonbestanddelen waarop 7 Gelet op HR 8 juni 2007, nr , NTFR 2007/1066 en nr , NTFR 2007/1065, lijkt niet of nauwelijks meer aan het anoniementarief te ontkomen. Ook HR 29 juni 2007, nr. 568, NTFR 2007/1175, getuigt van een uiterst harde lijn die de Hoge Raad in deze sfeer kennelijk geboden acht.

3 MBB nummer het enkelvoudige tarief van toepassing is, worden in feite la(a)g(er) belast ten opzichte van het normale belastingtarief. De toegang tot deze gunstregeling wordt de dga dus per 1 januari 2008 ontnomen. Dit moet dan kennelijk toch maar gezien worden als een prijs die de dga betaalt voor de gunstregeling van art. 6, lid 6, Wet LB Voorts wordt mijns inziens ook art. 32aa Wet LB 1964 buiten spel gezet. Art. 32aa Wet LB 1964 voorziet in een soort strafheffing voor de inhoudingsplichtige bij zogenoemde goudenhanddrukstamrechten die als een verkapte VUT-regeling zijn aan te merken. De situatie van afkoop en/of vervreemding (zie art. 32aa, lid 4 en 5, Wet LB 1964) van zo n goudenhanddrukstamrecht, kan dus geen sancties meer oproepen bij de bv aangezien deze niet meer als inhoudingsplichtige kwalificeert. Het komt mij voor dat dit effect van het nieuwe art. 6, lid 6, Wet LB 1964 niet is beoogd. Tot slot doemt een probleem op inzake de regeling voor verstrekkingen aan anderen dan eigen werknemers. Sinds 1 januari 2006 geldt hiervoor het behoorlijk bekritiseerde art. 32ab Wet LB De bv van de dga die verstrekkingen doet aan anderen dan eigen werknemers, kan c.q. hoeft zich niet (meer) te houden aan de regels van art. 32ab Wet LB Afdrachtverminderingen Zonder inhoudingsplichtige is er geen toegang tot de afdrachtverminderingen. Dus geen loonkostensubsidies meer voor de dga in de sfeer van S&O, onderwijs en zeevaart. In voorkomende gevallen kan dit een substantieel nadeel impliceren voor de betreffende (bv van de) dga. 6. Levensloopregeling De levensloopregeling heeft zijn plaats in de Wet LB 1964 gekregen in art. 19g. In de uitvoering van de levensloopregeling speelt de inhoudingsplichtige een prominente rol. Bij afwezigheid van een inhoudingsplichtige, zoals zal gelden voor de dga met ingang van 1 januari 2008, doemt de vraag op hoe een dga dan toch kan deelnemen aan de levensloopregeling. Bij de toelichting op het amendement nr. 12 is dit probleem onderkend. Met betrekking tot het onderwerp levensloopregeling zal nadere ministeriële regeling volgen. 8 Het is dan ook afwachten wat er op dit punt nog gaat komen. 8 Dat geldt overigens voor meer onderwerpen, te weten: werknemersopties, de telewerkplekvrijstelling, de vrije vergoedingen voor reizen met openbaar vervoer, de splitsing van onzuivere pensioenregelingen, de voorlegprocedure bij pensioenregelingen en de 30%-regeling. 7. Pensioen (in eigen beheer) Ook in deze sfeer zijn problemen te verwachten. Door het nieuwe art. 6, lid 6, Wet LB 1964 zal de dga immers zie hiervoor in paragraaf 2 mogelijk niet langer kwalificeren als werknemer in de zin van art. 2 Wet LB Hij staat namelijk niet meer in dienstbetrekking tot een inhoudingsplichtige. Omdat bij de omschrijving wat een pensioenregeling is, hetgeen in art. 18 Wet LB 1964 plaatsvindt, wordt verwezen naar het begrip werknemer, is te concluderen dat een dga met ingang van 1 januari 2008 in het geheel geen pensioenrechten meer kan opbouwen. Ook hier wreekt zich dat het elimineren van de inhoudingsplichtige doorwerkt naar andere cruciale begrippen in de Wet LB Het zal naar ik aanneem niet de bedoeling zijn van de nieuwe regeling dat dga s met ingang van 1 januari 2008 niet meer kunnen kwalificeren als werknemer en bijgevolg geen fiscaal zuivere pensioenrechten kunnen opbouwen. Een nadere verduidelijking van de wetgever is dringend geboden aangezien de gevolgen van het onzuiver worden per 1 januari 2008 van de pensioenregeling van de dga, verstrekkend zijn. Belastingheffing over de onzuiver geworden aanspraak en heffing van revisierente zijn dan immers het gevolg. Een ander heikel punt is het afkopen van (c.q. een andere in art. 19b Wet LB 1964 genoemde foute handeling inzake) pensioen in eigen beheer. Door de nieuwe regeling van art. 6, lid 6, Wet LB 1964 kan de fiscus immers bij een dergelijke foute handeling door de dga, geen naheffingsaanslag loonbelasting meer opleggen bij diens bv. De fiscus kan alleen nog maar aankloppen bij de dga zelf, en dan wel via een (navorderings)aanslag inkomstenbelasting. Uit oogpunt van handhaving geeft de fiscus hier mijns inziens zomaar bijzonder veel ruimte c.q. macht prijs. En dat terwijl in het verleden het fiscale hekwerk om de pensioenpot van de dga alleen maar hoger en hoger is geworden. Art. 6, lid 6, Wet LB 1964 lijkt voor pensioenafkoop een soort paard van Troje te worden? Ook hier geldt: het zal allemaal niet zo bedoeld zijn maar vooralsnog kan ik moeilijk anders concluderen. 8. Auto van de zaak Voor de dga zal met ingang van 1 januari 2008 de auto van de zaak weer terugverhuizen van de loonbelasting naar de inkomstenbelasting. Als bedacht wordt welke argumenten de wetgever in het zeer recente verleden heeft gebezigd om de auto van de zaak nadrukkelijk van de inkomstenbelasting naar de loonbelasting over te hevelen, dan is het toch wel erg opmerkelijk dat de dga s nu opeens weer kunnen terugvallen op het oude regime. Kennelijk bevonden zich onder de naar verluid eerder dit jaar circa betrapte auto-van-de-zaak-rijders geen of bijna geen dga s?

4 Samenloop met de doorbetaaldloonregeling Naast dga s bestaan er in de praktijk ook de nodige directeuren-aandeelhouders die wel verplicht verzekerd zijn ingevolge de werknemersverzekeringen. Om begripsverwarring te vermijden, duid ik dergelijke directeuren-aandeelhouders hierna aan als DA s. Bij DA s speelt sinds 1 januari 2006, dankzij de WALVIS, nadrukkelijk het probleem dat zij bezien vanuit het perspectief van de werknemersverzekeringen in dienstbetrekking zijn bij de Werk-bv terwijl zij in de praktijk veelal bij hun eigen bv op de loonlijst staan (dit laatste is gebaseerd op de gedachte dat zij in relatie tot hun eigen bv net als dga s in dienstbetrekking staan, waarna hun (Holding-)bv vervolgens een management fee in rekening brengt aan Werk-bv). De positie van de DA heeft tot de nodige commotie geleid. Het meest recente wapenfeit in deze is de beantwoording (kenmerk ) van de ingezonden Kamervragen van Kamerlid Dezentjé Hamming-Bluemink van 28 maart Bij de beantwoording wordt een relatie gelegd tussen de doorbetaaldloonregeling (art. 87 Uitv.reg. LB 2001) en het nieuwe art. 6, lid 6, Wet LB In ieder geval zal, zo is te begrijpen uit de antwoorden, nog een aanpassing worden voorgesteld om de doorbetaaldloonregeling ook werkzaam te kunnen laten zijn in situaties waarin straks art. 6, lid 6, Wet LB 1964 zal gelden. Dat is op zich te prijzen. Echter, blijft onduidelijk of straks bij DA s nou wel of niet loonheffing moet worden ingehouden op de gehele management fee die de Holding-bv van een DA in rekening brengt bij de Werk-bv. De bewindslieden zijn in hun beantwoording hierover niet duidelijk. Verder dan de cryptische? opmerking dat de doorbetaald loonregeling is bedoeld als een praktische regeling die niet tot gevolg kan hebben dat heffingsrechten verloren gaan, komt het niet. Het echte probleem bij de DA s, lees: bezien vanuit loonbelastingperspectief is (ook) een dienstbetrekking te constateren met de eigen Holdingbv van de DA, terwijl vanuit werknemersverzekeringenperspectief (uitsluitend) een dienstbetrekking wordt geconstateerd tussen de DA enerzijds en Werk-bv anderzijds, blijft dus nog altijd aanwezig. De praktijk is hier dus ondanks de diverse Kamervragen en het besluit van 29 januari 2007 (nr. CPP2007/72M, Stcrt. 2007, 25), nog altijd niet mee klaar. Het DA-domein valt blijkbaar buiten de focus van deze regering als het erom gaat de regeldruk terug te brengen door vereenvoudiging c.q. verduidelijking. Nog altijd een gemiste kans. 10. Conclusies In deze bijdrage heb ik getracht aan te geven dat de invoering van art. 6, lid 6,Wet LB 1964 op velerlei terreinen de nodige vragen en problemen gaat opwerpen. Wat beoogd wordt een administratieve lastenvermindering te zijn, zal in de praktijk wel eens op het tegendeel kunnen uitdraaien. Art. 6, lid 6, Wet LB 1964 mag dan wellicht sympathiek ogen, maar bij het even verder kijken moet je constateren dat er serieuze lacunes en problemen ontstaan. Opmerkelijk is voorts dat de fiscus de nodige heffingsrechten zomaar prijsgeeft; in de sfeer van de loonbelasting doet hij voor zichzelf de deur op slot als het gaat om afkoop van stamrechten en pensioenen. Op zich is denkbaar dat met behulp van ministeriële regelingen de lacunes en problemen worden opgelost, maar dan kunnen we helaas bij aanvang al constateren dat er weer het nodige kunst- en vliegwerk in uitvoeringsregelingen moet worden vastgelegd om de regeling te laten beantwoorden aan haar doel. Een valse start derhalve van weer een regeling met een hoog bijsluitergehalte. Voeg daar nog bij dat de diverse regelingen voor directeuren-aandeelhouders allerlei eigen definities kennen (werknemersverzekeringen, pensioenwetgeving, aanmerkelijkbelanghouders), dan moet je toch concluderen dat het onverstandig zou zijn om art. 6, lid 6, Wet LB 1964 in zijn huidige vorm in te voeren per 1 januari Het zou de bewindslieden sieren indien zij alsnog werk maken van de suggestie die Kamerlid Dezentjé Hamming-Bluemink deed met het stellen van haar vraag 7 in de eerder genoemde Kamervragen. De simpele realiteit is dat hier echte administratieve lastenvermindering bereikt kan worden met de uniformering van begrippen. De noodzaak tot herbezinning geldt des te meer als bedacht wordt dat het begrip dga is ontleend aan hetgeen daaronder wordt verstaan in de zin van de werknemersverzekeringen. In die sfeer zal mijns inziens de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder sowieso naar verwachting per 1 januari 2008 aangepast moeten worden. Immers, per die datum zal het wetsvoorstel inzake flexibilisering van het zogenoemde bv-recht ingevoerd worden. De thans nog vrij directe band tussen stemrecht en een aandeel wordt daarbij behoorlijk losgelaten. Het zou dan ook zomaar zo kunnen zijn dat we straks minder DA s en meer dga s hebben. Al met al lijkt art. 6, lid 6, Wet LB 1964 meer een drama in te houden dan een zegen. Dat moet te denken geven in Den Haag. Vermindering van administratieve lasten bij dga s kan beter langs alternatieve wijze bereikt worden. In plaats van de thans op stapel staande regeling zou het beter zijn om niet te tornen aan het begrip inhoudingsplichtige (en in het verlengde daarvan: aan het begrip werknemer ). Dat is bijvoorbeeld bereikbaar door de dga toe te staan dat hij slechts één keer per jaar aangifte loonheffingen hoeft te doen. Een soortgelijke regeling bestaat reeds in de loonbelasting voor huispersoneel waarvoor geen vrijstelling van toepassing is. Ook in de sfeer van de omzetbelasting is het kalenderjaar een reeds bestaand aangiftetijdvak. Bij een aangifte loonheffingen die slechts eens per jaar wordt gedaan komt wel de vraag op of de afdracht van loonheffing toch niet op maandelijkse basis zou behoren plaats te vinden. Bij de bestaande huispersoneelregeling hoeft dat overigens niet; aldaar mag

5 MBB nummer worden volstaan met één betaling op de (jaar)aangifte. Nu zal het bij dga s om hogere bedragen gaan dan bij huispersoneel, zodat de vraag gerechtvaardigd is of voor dga s toch op maandbasis belastingafdrachten/betalingen moeten plaatsvinden. Een dergelijke gespreide betaling komt in de sfeer van de inkomstenbelasting reeds voor bij voorlopige aanslagen. Mocht het lastig blijken te zijn om in de sfeer van de loonheffingen zo n gespreide betaling te organiseren, dan is nog te overwegen om deze afdracht/betaling te verleggen naar de inkomstenbelastingsfeer. Daar is dat allemaal reeds geregeld. Al met al lijkt een dga-uitzondering in de loonbelasting op een betere wijze dan het huidige art. 6, lid 6, Wet LB 1964 best wel inpasbaar. Daarbij kan dan zelfs worden aangesloten bij reeds bestaande regelingen in de sfeer van de loonbelasting. Waar een wil is, is een weg...

De staatssecretaris van Financiën,

De staatssecretaris van Financiën, Directoraat-Generaal Belastingdienst Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2550 EA Den Haag Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 18 oktober 2007 3 oktober 2007 DGB 2007-05297

Nadere informatie

Wijziging van enkele fiscale uitvoeringsregelingen

Wijziging van enkele fiscale uitvoeringsregelingen Wijziging van enkele fiscale uitvoeringsregelingen 1 Wijziging van enkele fiscale uitvoeringsregelingen Directoraat-generaal voor Fiscale Zaken; directie Directe Belastingen Besluit van 17 februari 2009,

Nadere informatie

Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen 2007

Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen 2007 Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen 2007 1 Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 403 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013) Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 758 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige Fiscale Maatregelen 2005) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 21 oktober 2004 Het voorstel

Nadere informatie

De werkkostenregeling internationaal belicht.

De werkkostenregeling internationaal belicht. De werkkostenregeling internationaal belicht. Over de werkkostenregeling (hierna: WKR) is al veel geschreven en gesproken. De internationale aspecten van de werkkostenregeling zijn echter onderbelicht

Nadere informatie

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd:

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd: Bijlage bij de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Hogestraat 17b, 6651 BG Druten Postbus 47, 6650 AA Druten +31 (0) 487 51 02 89 www.zekerfiscaal.nl Wet DBA Echte dienstbetrekking

Nadere informatie

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet.

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Miljoenennota 2015 Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Let op: de aangekondigde maatregelen

Nadere informatie

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben Voorwoord Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer

Nadere informatie

Gebruikelijkloonregeling

Gebruikelijkloonregeling Gebruikelijkloonregeling Bekijk uw situatie opnieuw Met ingang van 2015 is de gebruikelijkloonregeling voor de directeurgrootaandeelhouder (dga) veranderd. Het is aan te raden om te toetsen of u de gebruikelijkloonregeling

Nadere informatie

Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014)

Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014) Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014) De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, handelend in overeenstemming

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen;

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen; Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 330 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van enige andere wetten (Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen) Nr.

Nadere informatie

Regeling zorgverzekering

Regeling zorgverzekering Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september 2005, nr. Z/VV-2611957, houdende regels ter zake van de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (), laatstelijk gewijzigd bij

Nadere informatie

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Besluit 31-03-2006 nr CPP06-507 Invorderingswet 1990. Aansprakelijkheid verzekeraars in verband met een inkomensvoorziening, een arbeids- of

Nadere informatie

Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer

Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer Inleiding Dit memo bevat de argumenten voor de fiscale aftrek van de premie betreffende het vrijwillige gedeelte van een beroepspensioenregeling bij

Nadere informatie

Voor eventuele vragen over fusies en splitsingen kunt u zich richten tot ons kantoor. T 070 3115411 Info@delissenmartens.nl

Voor eventuele vragen over fusies en splitsingen kunt u zich richten tot ons kantoor. T 070 3115411 Info@delissenmartens.nl Deze hand-out betreft de sheets van een lezing die is verzorgd ten behoeve van het BRA Eindejaar seminar Fiscale kringen op 10 december 2015. Gezien de aard betreft dit geen volledige behandeling van het

Nadere informatie

Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs 1. Besluit van 15 december 2006, nr. CPP2006/1461M, Stcrt. nr. 249

Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs 1. Besluit van 15 december 2006, nr. CPP2006/1461M, Stcrt. nr. 249 Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs 1 Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven

Nadere informatie

DGA uit de loonheffing

DGA uit de loonheffing DGA uit de loonheffing Met ingang van 1 januari 2008 Art 6 lid 6 wet LB 1964 Degene tot wie uitsluitend één of meer directeuren-grootaandeelhouders als bedoeld in art. 6, eerste lid, onderdeel d, van de

Nadere informatie

I Weten wat u verdient

I Weten wat u verdient Inhoudsopgave I Weten wat u verdient I Weten wat u verdient 3 1.1 Gebruikelijk loon 3 1.2 Werknemersverzekeringen 11 1.3 Beloningen en andere voordelen 20 II Met de bv aan de hand 34 2.1 Zakelijk omgaan

Nadere informatie

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2 LOONHEFFINGEN Loonheffingen...2 - In 2015 meer arbeidskorting voor de hogere middeninkomens... 2 - Bent u klaar voor de werkkostenregeling?... 2 - Werkbonus vervalt... 3 - Nieuwe norm voor gebruikelijk

Nadere informatie

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017 Examenopgave 1 1. De heer Van der Ham is dga. Een dga is in het algemeen niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarom hoeven voor hem geen premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen.

Nadere informatie

Directie Directe Belastingen. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 16 november 2007 DB M

Directie Directe Belastingen. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 16 november 2007 DB M Directie Directe Belastingen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 16 november 2007 DB 2007-00589 M Onderwerp Vrijwillige

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Levensloopregeling: nieuw overgangsrecht met ingang van 2013 Versie: 30 januari 2013 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 2016 is de nieuwe Regeling aanwijzing directeurgrootaandeelhouder

Met ingang van 1 januari 2016 is de nieuwe Regeling aanwijzing directeurgrootaandeelhouder 2016 WHITEPAPER Verzekeringsplicht DGA Niet verzekerd of dubbel verzekerd? Wijziging verzekeringsplicht directeur-grootaandeelhouder (DGA) en echtgenote Inhoud Pagina 1 Regeling aanwijzing DGA Wijzigingen

Nadere informatie

Na artikel III wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Na artikel III wordt een artikel ingevoegd, luidende: 34 555 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten tot uitfasering van het pensioen in eigen beheer en het treffen van enkele fiscale maatregelen inzake oudedagsvoorzieningen (Wet uitfasering

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

A. Het in het belastbaar inkomen 1998 begrijpen van het voordeel uit het tegen inkoopsprijs aankopen vaneen auto, groot fl 15.000.

A. Het in het belastbaar inkomen 1998 begrijpen van het voordeel uit het tegen inkoopsprijs aankopen vaneen auto, groot fl 15.000. C/& Z^o^jr Edelhoogachtbaar College, y> "2_ Op 17 februari j.l. is door mij namens C igllllllpljp te IHllIll^, hierna belanghebbende, beroep in cassatie aangetekend tegen de uitspraak van het Gerechtshof

Nadere informatie

Onzuiver pensioen: geheel of gedeeltelijk belast?

Onzuiver pensioen: geheel of gedeeltelijk belast? Onzuiver pensioen: geheel of gedeeltelijk belast? De grootste fiscale dreiging bij pensioenaanspraken is de kwalificatie onzuiver. In dat geval worden de tot dan toe opgebouwde pensioenaanspraken ineens

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 Vereniging VACO Postbus 33 2300 AA LEIDEN 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO Datum 11 augustus Uw kenmerk Kenmerk KG CAO/17/Beoordeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 130 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2010) Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid BESLUIT:

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid BESLUIT: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 6 maart 2006, Directie Arbeidsomstandigheden, nr. ARBO/A&V/2006/14012 houdende/tot

Nadere informatie

Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998

Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 1 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 Belastingdienst/Centrum

Nadere informatie

In alle andere situaties is er sprake van loondienst.

In alle andere situaties is er sprake van loondienst. In alle andere situaties is er sprake van loondienst. Loonheffingen. Loonheffing; tabeltoepassing bij sexwerkers Besluit / beleidsregel, Fiscaal 15-09-2008 Belastingen op inkomen, winst en vermogen Loonheffingen.

Nadere informatie

Memorandum werkkostenregeling

Memorandum werkkostenregeling Memorandum werkkostenregeling De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 De Minister van Financiën, Handelende wat betreft de artikelen 8, 8a, 11, tweede lid, 12, 13 en 31 van de Wet op de loonbelasting

Nadere informatie

Stamrecht: veel gestelde vragen. De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Stamrecht: veel gestelde vragen. De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. Stamrecht Stamrecht: veel gestelde vragen De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. De toepassing van stamrechtvrijstelling, zoals opgenomen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 165 Besluit van 8 april 2016 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en het besluit van 24 december 1986, houdende vaststelling

Nadere informatie

Besluit van 22 mei 2001, nr. CPP2000/ 3172M

Besluit van 22 mei 2001, nr. CPP2000/ 3172M Gebruikelijkloonregeling 1 Gebruikelijkloonregeling Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein belastingen op arbeid en vermogen Besluit van 22 mei 2001, nr. CPP2000/ 3172M De

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau M a a n d e l i j k s i n f o r m a t i e b u l l e t i n v o o r v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r s Nummer 64a september 2008 Inhoud Special Prinsjesdag

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Algemene Fiscale Politiek De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 8 april 2008 AFP 2008-266 Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 459 Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

iiaj JIJ JIJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen

iiaj JIJ JIJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen iiaj JIJ JIJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen Aan de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mr. R.F. Berck Postbus 2001 8 2500 EA DEN

Nadere informatie

Het nieuwe partnerbegrip in de fiscaliteit

Het nieuwe partnerbegrip in de fiscaliteit Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.1.2146 Het nieuwe partnerbegrip in de fiscaliteit bronnen Brief staatssecretaris van Financiën aan Tweede Kamer d.d. 5.11.2010 nr. 22, behorende bij kamerstuk 32130

Nadere informatie

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013 Loonheffingen Nationaal Datum: januari/februari 2013 Overzicht wetswijzigingen 2013 Belastingplan 2013 Wet fiscale behandeling eigenwoning Wet fiscale behandeling woon-werkverkeer Fiscale verzamelwet Wet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26031 17 december 2012 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2012, 2012-0000049118,

Nadere informatie

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga 1. Wie is directeur-grootaandeelhouder? De directeur-grootaandeelhouder (dga) is enerzijds directeur van een bv en anderzijds aandeelhouder.

Nadere informatie

Flexibele arbeid na de Wet DBA

Flexibele arbeid na de Wet DBA Flexibele arbeid na de Wet DBA Mr. A(leid) A.W. Langevoord 20 november 2017 Casus Tobias Tobias is ondernemer in de zin van de Wet IB 2001 (geen discussie dat dit zo is) Hij houdt zich bezig met de implementatie

Nadere informatie

Status concept Medezeggenschapsraad Directeur akkoord Bestuur/RvT i.o.

Status concept Medezeggenschapsraad Directeur akkoord Bestuur/RvT i.o. Status concept 25-8-2015 Medezeggenschapsraad Directeur akkoord 26-8-2015 Bestuur/RvT i.o. College van Bestuur KW1C Raad van Toezicht De raad van toezicht van de Stichting Antonius Abt hanteert onderstaande

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid benoemen. (K)

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid benoemen. (K) CONCEPT Toetstermen STIBEX Basiskennis Loonadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie

Nadere informatie

Beantwoording Kamervragen over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw

Beantwoording Kamervragen over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw Beantwoording Kamervragen over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw Het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) heeft aan de staatssecretarissen Wiebes (Financiën) en Klijnsma (SZW) een

Nadere informatie

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K)

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K) CONCEPT Toetstermen STIBEX Basiskennis Loonadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie

Nadere informatie

Loonheffingen. Loonheffing. Afdrachtverminderingen. Besluit van 29 juni 2011, nr. BLKB 2011/664M, Staatscourant 7 juli 2011, nr.

Loonheffingen. Loonheffing. Afdrachtverminderingen. Besluit van 29 juni 2011, nr. BLKB 2011/664M, Staatscourant 7 juli 2011, nr. Loonheffingen. Loonheffing. Afdrachtverminderingen Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 29 juni 2011, nr. BLKB 2011/664M, Staatscourant 7 juli 2011,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Loonheffingen. Wijziging beloningen; cafetariaregelingen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Loonheffingen. Wijziging beloningen; cafetariaregelingen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39196 26 juli 2016 Loonheffingen. Wijziging beloningen; cafetariaregelingen 15 juli 2016 BLKB 2016/765M Belastingdienst/Directie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20500 21 december 2010 Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs 14 december 2010 Nr. DGB2010/2202M

Nadere informatie

2. Verdeling gemeenschap tussen samenwoners

2. Verdeling gemeenschap tussen samenwoners Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; diverse onderwerpen 1 Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; diverse onderwerpen Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen

Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Op Prinsjesdag, 20 september 2016, heeft het kabinet het pakket voor het

Nadere informatie

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte.

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte. Loonheffingen Werkkostenregeling Voor wie geldt de werkkostenregeling? De werkkostenregeling kan door de inhoudingsplichtige (hierna: werkgever) worden toegepast voor de werknemers. Het gaat daarbij dus

Nadere informatie

Checklist De 30%-regeling

Checklist De 30%-regeling Checklist De 30%-regeling 1. Maak gebruik van de 30%-regeling De 30%-regeling is een fiscaal gefaciliteerde regeling voor tijdelijk buiten het land van herkomst tewerkgestelde deskundigen. Onbelaste vergoeding

Nadere informatie

Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens

Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.1.43 Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens tekst + toelichting bronnen Staatscourant 2009, nr. 11028, d.d. 21.7.2009 datum inwerkingtreding 23.7.2009 Met het opnieuw

Nadere informatie

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Op 3 juli 2014 heeft staatssecretaris Wiebes in zijn brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat hij met

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen januari 2016 VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS. Voorwoord In januari 2015 hebben wij onze brochure Onderwijsinstellingen en de fiscus uitgegeven. Inmiddels

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 686 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de invoering van een zelfstandigheidsverklaring

Nadere informatie

Uit de verstrekte gegevens blijkt dat de compensatieregelingen leiden tot de volgende tegemoetkomingen:

Uit de verstrekte gegevens blijkt dat de compensatieregelingen leiden tot de volgende tegemoetkomingen: Directoraat-Generaal Belastingdienst/ Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 22 januari 2010, nr. DGB 2010/415 M, Staatscourant 2010, 1372 De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

Loonheffingen. Werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen

Loonheffingen. Werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen Loonheffingen. Werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen 1 Loonheffingen. Werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 505 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011) Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 oktober

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 128 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) Nr. 19 HERDRUK 1 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 16

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. Werkgeversorganisatie in de Sport. Postbus AD ARNHEM. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. Werkgeversorganisatie in de Sport. Postbus AD ARNHEM. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 6800 DB ARNHEM Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD ARNHEM Kennisgroep CAO Datum 31 januari 2017 Uw kenmerk Kenmerk KG CAO/17/Beoordeling

Nadere informatie

Prinsjesdag: fiscale maatregelen 2017

Prinsjesdag: fiscale maatregelen 2017 Prinsjesdag: fiscale maatregelen 2017 Maatregelen tegen box 2-beleggen in VBI s De belastingdruk op box 2-vermogen kan worden beperkt door vermogen waarop een abclaim rust onder te brengen in een vrijgestelde

Nadere informatie

Prinsjesdag 2017: wijzigingen voor de loonheffingen en de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Prinsjesdag 2017: wijzigingen voor de loonheffingen en de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen Prinsjesdag 2017: wijzigingen voor de loonheffingen en de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen Op Prinsjesdag, 19 september 2017, heeft het demissionaire kabinet

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Rapport. Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen uit Amsterdam. Datum: 20 april 2011. Rapportnummer: 2011/120

Rapport. Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen uit Amsterdam. Datum: 20 april 2011. Rapportnummer: 2011/120 Rapport Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen uit Amsterdam. Datum: 20 april 2011 Rapportnummer: 2011/120 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der

Nadere informatie

Aftrek vrijwillige pensioenpremie zelfstandige ondernemer

Aftrek vrijwillige pensioenpremie zelfstandige ondernemer Aftrek vrijwillige pensioenpremie zelfstandige ondernemer Inleiding Dit memo bevat de argumenten voor de fiscale aftrek van de premie betreffende het vrijwillige gedeelte van een beroepspensioenregeling

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer voor cliënten De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Weet

Nadere informatie

Met RJ-Uiting zijn de ontwerp-bepalingen van RJ-Uiting definitief gemaakt, met inachtneming van ontvangen commentaren.

Met RJ-Uiting zijn de ontwerp-bepalingen van RJ-Uiting definitief gemaakt, met inachtneming van ontvangen commentaren. RJ-Uiting 2013-1: Crisisheffing Algemeen Met RJ-Uiting 2013-1 zijn de ontwerp-bepalingen van RJ-Uiting 2012-5 definitief gemaakt, met inachtneming van ontvangen commentaren. De bepalingen van deze RJ-Uiting

Nadere informatie

een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950;

een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950; Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten Dit besluit is een herziening van het besluit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 686 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de invoering van een zelfstandigheidsverklaring

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017)

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017) 34 552 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017) DERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In artikel I worden na onderdeel D drie

Nadere informatie

A. Loonheffingsverplichtingen

A. Loonheffingsverplichtingen Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie ---- Loonheffingsregelingen K= kennisvraag, de kandidaat moet één of meerdere begrippen beschrijven, noemen of herkennen, en/of kenmerken, voorbeelden,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3701

ECLI:NL:GHDHA:2014:3701 ECLI:NL:GHDHA:2014:3701 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 11-11-2014 Datum publicatie 02-12-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie BK-13_1439

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist Diplomalijn Loonadministratie Examen Loonheffingen deel 2 Niveau Vergelijkbaar met mbo 4 Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2015 Vastgesteld op januari 2014 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur

Nadere informatie

Pensioenen; aanwijzingen als pensioenregeling 1

Pensioenen; aanwijzingen als pensioenregeling 1 Loonheffingen. Pensioenen; Loonheffingen. Pensioenen; aanwijzingen als pensioenregeling Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit van 16 maart

Nadere informatie

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Financiën datum 20 november 2009 Betreffende wetsvoorstel: 32130 Wijziging van enkele

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als het Parlement voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 330 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van enige andere wetten (Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen) Nr.

Nadere informatie

Loonbelasting. Vrije vergoedingen en verstrekkingen; extraterritoriale kosten

Loonbelasting. Vrije vergoedingen en verstrekkingen; extraterritoriale kosten Loonbelasting. Vrije vergoedingen en verstrekkingen; extraterritoriale kosten 1 Loonbelasting. Vrije vergoedingen en verstrekkingen; extraterritoriale kosten Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden op het gebied van stamrechten

Vragen en antwoorden op het gebied van stamrechten Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein belastingen op arbeid en vermogen Besluit van 27 november 2002, nr. CPP2002/896M De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19073 10 juli 2015 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 juli 2015, 2015-0000160660, tot

Nadere informatie

Model Overeenkomst Van Opdracht

Model Overeenkomst Van Opdracht De ondergetekenden: 1. De sportorganisatie... gevestigd te... en ten deze vertegenwoordigd door: Naam:... Naam:... Naam:... Model Overeenkomst Van Opdracht (FREELANCE OVEREENKOMST) hierna te noemen de

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015 PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Juni 2015 ARTIKEL 1 Begripsbepalingen De definities en de begripsomschrijvingen zoals vermeld in

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ),

Nadere informatie

Het hoe en waarom van de belastingheffing

Het hoe en waarom van de belastingheffing Hoofdstuk 1 Het hoe en waarom van de belastingheffing 1.1 Onderscheid in belastingen De sociale, economische maar ook de juridische gevolgen van de belastingheffing verschillen naar gelang het type belasting.

Nadere informatie

De flexibilisering van het B.V. recht

De flexibilisering van het B.V. recht Seminar De flexibilisering van het B.V. recht 6 juni 2012 Dagvoorzitter: Kees Goeman Sprekers: Dirk School Lisan Vermeer Govert Vorstenbosch Sirik Goeman 1 www.bgadvocaten.nl Bogaerts & Groenen advocaten

Nadere informatie