Dé Openbare basisschool in Wateringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dé Openbare basisschool in Wateringen"

Transcriptie

1 Dé Openbare basisschool in Wateringen respect aandacht samen Schoolgids

2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 De school 1.1. Stichting Openbaar Onderwijs Westland Geschiedenis Brede School Situering Toelating,leerplicht, schorsing en verwijdering Inschrijving Informatie voor de school Groepsgrootte en bezetting De speciale taken binnen het team Lokaalverdeling 8 Hoofdstuk 2 Waar de school voor staat 2.1. Doelstelling en uitgangspunten Openbaar Onderwijs Westland Bevorderen sociale integratie en burgerschap Extra aandacht wereldgodsdiensten Godsdienstonderwijs en humanistische vorming Beleid gericht op veiligheid voor leerlingen en personeel Opleiden op school Vertonen van films op school De visie en ambitie van onze school Inhoud van het onderwijsprogramma Methoden Zelfstandig Werken Inhoud van de vakgebieden Zintuiglijke ontwikkeling Lichamelijke ontwikkeling Taal en taalontwikkeling Schrijven Lezen Engels Rekenen en Wiskunde Kennisgebieden Sociaal-emotionele Vorming Verkeer Expressieve Vorming Geestelijke Stromingen Cultuureducatie Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Gebruik foto s voor publicaties en websites Protocol veilig internetgebruik 16 Hoofdstuk 3 Leerlingenzorg 3.1. Leerlingvolgsysteem Leerlingvolgsysteem groep 1 en Leerlingvolgsysteem groep 3 t/m Zorglijnen door de school Schoolmaatschappelijk werk De schoolondersteuner SPOW en het ondersteuningsteam Passend onderwijs Zorgplicht 19 1

3 Hoofdstuk 3 Leerlingenzorg Schoolondersteuningsprofielen Dorpskernoverleg Wanneer geldt de zorgplicht niet? Wat als uw kind al op een school zit en er ontstaat zorg? En dan naar het voortgezet onderwijs Onderwijskundige rapporten Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ) Hoofdluisbeleid (+ controlerooster) 22 Hoofdstuk 4 De ouders 4.1. Het belang van de betrokkenheid van ouders Gescheiden ouders Activiteiten van ouders Contact met school Rapporten Informatieavond Gesprek met de leerkracht Leerlingdossier en inzagerecht van ouders Ouderraad Ouderbijdrage Sponsoring Medezeggenschapsraad Inspectie van het Onderwijs Klachtenprocedure Namen en adressen 27 Hoofdstuk 5 Praktische informatie 5.1. Schooltijden Overblijf en voor- en naschoolse opvang Incidentele overblijf en overblijf met abonnement Regeling studiemiddagen, studiedagen en vrije middagen Afmelden kinderen Verlof Schoolmelk en Gruiten Trakteren Bewegingsonderwijs Verkeerssituatie 31 Hoofdstuk 6 Jaaroverzicht 32 Hoofdstuk 7 Namen en adressen 33 2

4 Voorwoord Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids voor het schooljaar Deze gids wordt jaarlijks door de medezeggenschapsraad vastgesteld. Met deze gids willen we de ouders, verzorgers en belangstellenden informeren over allerlei zaken betreffende OBS De Kyckert. Deze schoolgids is bedoeld voor ouders of verzorgers van kinderen die al naar De Kyckert gaan en voor ouders die nog een school moeten kiezen voor hun kind. In deze schoolgids proberen wij u een zo goed mogelijk beeld te geven van De Kyckert. Zo hopen wij dat we u kunnen helpen bij de schoolkeuze die u voor, of samen met uw kind(-eren) moet maken. De Kyckert is de enige openbare basisschool in de dorpskern Wateringen/Kwintsheul. Het openbare karakter van onze school wordt weergegeven in één van onze voornaamste doelstellingen, namelijk: Wij hebben respect voor de verschillende opvattingen van maatschappelijke groeperingen met betrekking tot cultuur, levensovertuiging en maatschappelijke visie. Bij deze schoolgids hoort de schoolkalender waarop alle schoolactiviteiten en vrije dagen vermeld staan. De kalender ontvangt u op de eerste schooldag van het schooljaar en is op onze website na te lezen. De Kyckert is een school waar plezier in het onderwijs voorop staat. Onze speerpunten zijn respect, aandacht en samen. Deze kernwaarden vormen de basis voor ons onderwijs. Een goed en regelmatig contact tussen ouders/verzorgers en school vinden we zeer belangrijk. Een leeren leefklimaat, gekenmerkt door wederzijds vertrouwen en een goede relatie is voor OBS De Kyckert de ideale basis voor een optimale ontwikkeling van het kind. Een goede vertrouwensrelatie tussen het kind en de leerkracht, tussen de kinderen onderling en ook tussen school en ouders/verzorgers geeft het kind zelfvertrouwen en zelfwaardering en leidt tot positieve, succesvolle leerervaringen. Ook dit jaar weer zal de school verder bouwen aan een adaptieve school, middels het BAS-traject. Structuur in het onderwijs is in dit traject erg belangrijk. Het team werkt dan ook planmatig aan de kwaliteitsverbetering binnen het onderwijs. Adaptief onderwijs staat voor Onderwijs dat past bij het kind. We streven er altijd naar een kind dat onderwijs te bieden wat hij/zij nodig heeft. Mocht u suggesties of vragen hebben over de inhoud van deze schoolgids, aarzelt u dan niet om met school contact op te nemen. Namens de teamleden wens ik kinderen en ouders/verzorgers een heel leerzaam en plezierig schooljaar toe. Michael van Baarle Directeur OBS De Kyckert 3

5 Hoofdstuk 1 De school 1.1. Stichting Openbaar Onderwijs Westland OBS De Kyckert verzorgt samen met zes andere basisscholen het openbare basisonderwijs in elf dorpskernen in de gemeenten Westland en Midden-Delfland. Deze zeven scholen en dus ook De Kyckert vallen onder de Stichting Openbaar Onderwijs Westland. Het bestuurskantoor is gehuisvest in Naaldwijk. Hieronder staat hoe de stichting te bereiken is. Stichting Openbaar Onderwijs Westland De Savornin Lohmanstraat 1 Postbus BB Naaldwijk 2670 AD Naaldwijk telefoon : Fax : website : Bestuur en toezicht zijn via aparte organen gescheiden, namelijk het college van bestuur en raad van toezicht. Daarbij is het college van bestuur het bevoegd gezag en treedt de raad van toezicht op als intern toezichthouder. Een raad van toezicht bewaakt de hoofdlijnen van beleid. Een college van bestuur kan zeer slagvaardig handelen omdat het zelf verantwoordelijk is voor het beleid. De dagelijkse leiding en eindverantwoordelijkheid van de Stichting ligt bij de voorzitter college van bestuur, de heer J.M.A. van den Broek. De raad van toezicht van Stichting Openbaar Onderwijs Westland komt circa zes keer per jaar bijeen. De leden van de raad van toezicht zijn benoemd op basis van persoonlijke deskundigheid. De voorzitter is de heer A.N.O. van Kempen. De andere leden zijn de heer D. Mead, de heer P.J. van den Burg, mevrouw L.A.M. Zeestraten, de heer M.R.A. Dekker en mevrouw J. Looije. Website: De stichting heeft ook een website De website geeft informatie over de visie en missie van Openbaar Onderwijs Westland. U vindt er ook het jaarverslag. Naast informatie over de stichting en de scholen kunnen ouders en belangstellenden ook doorlinken naar allerlei informatie voor ouders en leerkrachten. Via deze website kunnen belangstellenden ook informatiemateriaal aanvragen van de stichting of één van de andere scholen. Op de website van de stichting, maar ook op de website van onze school staan foto s waarop wellicht ook uw kind staat. Wij gaan ervan uit dat u hier geen bezwaar tegen heeft. Indien dit wel het geval is, kunt u dit schriftelijk bij de directeur van de school melden. Op het inschrijfformulier wordt u gevraagd om wel/geen toestemming te verlenen voor het plaatsen van foto s Geschiedenis In augustus 1976 gingen 27 kinderen naar de burgerzaal van het gemeentehuis in Wateringen. De openbare lagere school De Kyckert opende voor het eerst haar deuren. Het gebouw was nog niet klaar, vandaar dat er in het gemeentehuis gestart werd. Dit heeft slechts een korte tijd geduurd, want spoedig daarna konden we samen met de kleuters in ons eigen gebouw aan de Bovendijk trekken. De school bestond toen uit 1 kleuterklas, 1 eerste klas en een combinatieklas 2 t/m 6. Het leerlingenaantal nam spoedig toe, zodat er al na een jaar lokalen bijgebouwd moesten worden. In de loop der jaren groeide de kleuterschool De Kyckertjes uit tot een drieklassige kleuterschool en de lagere school tot een zesklassige school. Kleuterschool en lagere school zijn dus altijd in hetzelfde gebouw gehuisvest geweest en hebben ook altijd als één school gefunctioneerd. In 1985 zijn beide scholen officieel opgegaan in de openbare basisschool De Kyckert. De school is niet meer uit Wateringen weg te denken. 4

6 Na 24 jaar in een semi-permanent gebouw gehuisvest te zijn geweest, verhuisde De Kyckert op 21 augustus 2000 naar het prachtige nieuwe gebouw aan de Lange Spruit 88. Tot 1 juli 1998 was het gemeentebestuur van Wateringen ons schoolbestuur. Op die datum zijn we officieel toegetreden tot het R.B.O.O.W., het Regionaal Bestuur Openbaar Onderwijs Westland. Onder dat bestuur vallen alle openbare scholen in het Westland. Vanaf 1 januari 2004 is dit de Stichting Openbaar Onderwijs Westland. Dit schooljaar zullen wij met 13 groepen gaan werken Brede School In samenwerking met de Mariaschool, Kwest, Catalpa en Danscreatie is vorig schooljaar gewerkt aan de realisatie van een Brede School in een nieuwbouwproject dat de gebouwen van De Kyckert en de Mariaschool met elkaar verbindt. Afgelopen schooljaar is het gebouw (De KyckMar) betrokken. Op de begane grond heeft de school twee gezamenlijke multifunctionele ruimtes toegewezen gekregen waarin in de toekomst steeds meer (les) activiteiten georganiseerd zullen worden. De ruimten liggen gesitueerd tegenover de ingang van onze schooltuin. Het gebruik van de lokalen zal zich met name gaan richten op natuur, techniek en handenarbeid. Tevens worden de lokalen gebruikt voor naschoolse activiteiten. Veel van deze activiteiten worden mede georganiseerd door Dario Fo. Op de eerste etage zijn twee middenbouwgroepen van De Kyckert gehuisvest. De lokalen zijn te bereiken via de karakteristieke luchtbrug die vanaf het hoofdgebouw richting De KyckMar loopt Situering De Kyckert ligt aan de Lange Spruit in de wijk Suydervelt. Ons gebouw staat naast het multifunctionele centrum 'De Vang', waar de gymlessen aan groep 3 t/m 8 gegeven worden. Het afgelopen schooljaar is gymzaal De Vang, nadat een brand de gymzaal flink beschadigd heeft, volledig gerenoveerd en opgeknapt en vanaf het voorjaar 2014 maakt de school gebruik van deze opgeknapte accommodatie Toelatingsbeleid, leerplicht, schorsing en verwijdering Toelating en leerplicht Om te worden toegelaten tot de basisschool moet een kind vier jaar zijn. Als het tenminste 3 jaar en 10 maanden is, mag het als gast 5 dagen (ochtenden en/of middagen) worden toegelaten (We noemen dit ook wel wendagen ). In Nederland gaan alle kinderen vanaf het vierde jaar naar school. De leerplicht begint echter als een kind 5 jaar is. Zonder gewichtige redenen is extra verlof of vakantie vanaf dat moment niet meer mogelijk. Alleen voor vijfjarigen geldt dat ze 5 uur per week op initiatief van de ouders mogen verzuimen. In uitzonderingsgevallen kan de directeur toestemming geven om een kind nog eens 5 uur per week thuis te laten blijven. De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar op de hoogte te stellen van ongeoorloofd schoolverzuim. Toelating op OBS De Kyckert OBS De Kyckert is een openbare basisschool. De toegankelijkheid tot het openbaar onderwijs is onomstreden. Zonder discriminatie naar godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke overtuiging of welk onderscheid dan ook. Dit betekent niet dat ook alle kinderen kunnen worden toegelaten. Er zijn 3 onderwerpen die de toegankelijkheid van OBS De Kyckert beïnvloeden: 1. De school of de groep is vol Op basis van de beschikbare ruimte kan een leerling niet worden toegelaten tot de school. Het aantal onderwijslokalen bepaalt het aantal groepen. Het aantal leerlingen in een groep wordt beïnvloed door het onderwijskundig concept en de leerling populatie. 2. Waarden en normen en voortvloeiende gedragingen Het gedrag van een leerling kan de toelating tot OBS De Kyckert beïnvloeden. Het gedrag van een kind mag het onderwijs en de ontwikkeling van alle kinderen niet schaden. 3. De zorgbehoefte van een leerling Het onderwijskundig concept, professionaliteit en expertise van het personeel en de leerling populatie beïnvloeden dit criterium. Wanneer ouders hun kind met een specifieke zorgvraag in willen schrijven wordt er een analyse gemaakt van de zorgvraag in relatie tot de mogelijkheden van onze school. 5

7 De school kent dus haar beperkingen, om de eenvoudige reden dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden in het begeleiden van kinderen. Criteria die voor onze school een rol spelen bij het nemen van een plaatsingsbesluit zijn: De mate waarin de leerling zich nog kan ontwikkelen; De zwaarte/omvang van de zorgbehoefte van het kind; Het karakter en de grootte van de groep, waarin het kind geplaatst zou moeten worden; Het aantal kinderen met een extra zorgbehoefte, dat al op school wordt opgevangen; De grenzen in zorg waar de school mee te maken heeft. Schorsing en verwijdering In samenspraak met het bestuur heeft de school duidelijke regels opgesteld voor schorsing en verwijdering. De directie van de school kan in ernstige gevallen een leerling voor een aaneengesloten periode van ten hoogste één week schorsen. Het besluit tot schorsing moet schriftelijk en met opgave van redenen aan de ouders worden meegedeeld. Bij schorsing voor langer dan één dag moet het bevoegd gezag de inspectie schriftelijk met opgave van redenen van dit feit in kennis stellen. Het bevoegd gezag van een school kan besluiten tot definitieve verwijdering van een leerling. Voordat een besluit daarover genomen wordt, moet het bevoegd gezag de leerling en diens ouders in de gelegenheid stellen om gehoord te worden. Het besluit tot verwijdering wordt schriftelijk met redenen omkleed aan de ouders meegedeeld. Een kopie van dat besluit wordt gezonden aan de leerplichtambtenaar. Definitieve verwijdering kan pas plaats vinden als de directeur van de school ervoor gezorgd heeft, dat een andere school of instelling bereid is de leerling toe te laten, zulks met een maximale termijn van acht weken. Hangende dit overleg kan de leerling worden geschorst. De directeur stelt de onderwijsinspectie van het besluit tot verwijdering schriftelijk en met opgave van redenen in kennis. In de brief waarin het voorgenomen besluit tot verwijdering is opgenomen, moeten ouders gewezen worden op de mogelijkheid om binnen zes weken na dagtekening het bevoegd gezag schriftelijk om herziening van het besluit te verzoeken. Het bevoegd gezag kan de leerling gedurende de behandeling van een verzoek om herziening van het besluit tot definitieve verwijdering de toegang tot de school ontzeggen. Onder ontoelaatbaar gedrag verstaan wij: niet willen luisteren; weigeren deel te nemen aan activiteiten; een grote mond hebben of brutaal zijn; beledigen, discrimineren, vloeken, schelden, bedreigen; vechten, slaan en schoppen; pesten; het plegen van vernielingen en/of diefstal; regelmatig te laat op school komen. Dit schorsing- en verwijderingsbeleid is ook van toepassing, wanneer ouders agressief en intimiderend gedrag vertonen naar andere ouders, leraren, directieleden en/of kinderen van de school. Wanneer een leerling ontoelaatbaar gedrag vertoont, krijgt het een gedragsformulier. Op dit formulier wordt in samenspraak met de leerling genoteerd, waarom tegen de regels van de school is gehandeld. Ook wordt de leerling gevraagd hoe hij/zij denkt dit gedrag te veranderen. Hierna wordt het formulier door de leraar en de directie ondertekend en per post ter ondertekening aan de ouders gestuurd. Het formulier wordt in het dossier van de leerling bewaard. Bij een tweede gedragsformulier binnen een schooljaar, worden de ouders op school ontboden voor een gesprek. Drie formulieren binnen een schooljaar kunnen leiden tot bestuursmaatregelen, bijvoorbeeld tijdelijke of definitieve schorsing en/of verwijdering van school Inschrijving Ouders vragen zich soms af vanaf welke leeftijd zij hun kind kunnen aanmelden op een school. Voor alle scholen gelden de volgende algemene (wettelijke) regels: Voordat een kind 3 jaar is kunnen ouders een vooraanmelding doen bij de school. Aanmelden van een kind kan vanaf 3 jaar en gebeurt schriftelijk. 6

8 Inschrijven op onze school kan in principe het hele jaar door na schooltijd of na een telefonische afspraak. Ook wordt er éénmaal per jaar een gezamenlijke inschrijfdatum vastgesteld door alle basisscholen in Wateringen en Kwintsheul. Voor het komende schooljaar is deze datum vastgesteld op 3 februari Een tweetal weken voor deze datum wordt er melding gemaakt van deze datum in het Velo-nieuws Informatie voor de school De aanmeldingsprocedure van de school is leidend. Bij het zoeken naar een nieuwe of een andere school is het belangrijk dat de ouders aan de school alle informatie geven over hun kind. Zo kunnen de ouders met de school de eventueel extra onderwijsbehoeften van het kind bepalen en samen optrekken in het vinden van een passende school. Door in openheid informatie met elkaar te delen, is de kans het grootst dat een school gevonden wordt, die aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerling en de wensen van de ouders. Ook geven ouders aan op welke andere school / scholen zij hun kind eventueel hebben aangemeld. De school / het bestuur waar de leerling als eerste is aangemeld, heeft zorgplicht. Indien de eerst aangemelde school aangeeft niet aan de onderwijsbehoeften van het kind tegemoet te kunnen komen, wordt binnen ons samenwerkingsverband een overleg op dorpskernniveau georganiseerd. Tijdens dit overleg zullen de scholen uit de desbetreffende dorpskern zich buigen over de geformuleerde onderwijsbehoeften en uitspreken of zij hieraan tegemoet kunnen komen. In hoofdstuk 3 (3.5) vindt u verdere informatie omtrent zorgplicht en passend onderwijs 1.6. Groepsgrootte en -bezetting Groep 1/2a * 27 ll. ma di wo do vr Tessa van Leeuwen Groep 1/2b * 27 ll. ma di wo do vr Mariëlle Snelders Groep 1/2c * 27 ll. ma di wo do Gerrie Teunissen vr Astrid Donatz Groep 3a 21 ll. ma di Mariska den Harder wo do vr Esther Mastenbroek Groep 3b 20 ll. ma wo vr Jacqueline van den Bos (vervanging door Eef Moerland) di do Preciosa van Hagen Groep 4a 27 ll. ma di Truus van Triest wo do vr Jan Balk Groep 4/5 24 ll. ma di wo do vr Ineke Raaman Groep 5 28 ll. ma di wo do vr Marlies Keus Groep 6 26 ll. ma di wo do vr Rob Dankers Groep 6/7 23 ll. ma di do vr Joke van den Dop wo Astrid Donatz Groep 7 27 ll. ma di wo do vr Laura van Dijk Groep 8a 18 ll. ma di wo do vr Marina Brinkman Groep 8b 20 ll. ma di wo do vr Corrie Kleindijk (vervanging door Anouk Spruijt) *Aantal ingeschreven leerlingen op 1 januari 2015, deze groepen hebben door de instroom van vierjarigen pas aan het einde van het schooljaar de volledige omvang bereikt. 7

9 1.7. De speciale taken binnen het team Directeur Adjunct directeur Coördinator onderbouw Coördinator bovenbouw Intern begeleiders ICT-er Cultuurcoördinator Coach Opleiden in School Verkeerscoördinator Vakleerkracht bewegingsonderwijs Leerkracht godsdienst GGD Zuid-Holland West, logopediste GGD Zuid-Holland West, jeugdarts GGD Zuid-Holland West, verpleegkundige Schoolondersteuners SPOW Schoolmaatschappelijk werk Michael van Baarle Astrid Donatz Gerrie Teunissen Laura van Dijk Jan Balk, Astrid Donatz Marlies Keus Mariska den Harder Joke van den Dop Esther Mastenbroek Nicolette Le Blanc Caroline Non Marianne Leechburch Auwers Judith van Leeuwen Annelies Peterse Mathilde de Reede, Alice van der Veen Margreet Klop, Stichting Kwadraad 1.8. Lokaalverdeling Op de afbeelding hiernaast kunt u zien hoe de groepen over de lokalen verdeeld zijn. De groepen 4 en 5 zullen dit jaar wederom in de Nieuwbouw les krijgen. 8

10 Hoofdstuk 2 Waar de school voor staat 2.1. Doelstelling en uitgangspunten Openbaar Onderwijs Westland: Eigen kracht als basis. De openbare basisscholen in het Westland en Midden-Delfland willen kwalitatief goed en uitdagend onderwijs bieden aan ieder kind, uitgaand van eigen kracht en keuzes. Onze droom en inspiratiebron is dat elk kind na het verlaten van één van de openbare basisscholen zegt: Ik heb een leuke schooltijd gehad, heb veel geleerd, alleen, maar ook samen met anderen, en ik heb het vertrouwen dat ik in de toekomst kan bereiken wat ik wil. Onze kernwaarden zijn: samen, open, zelfbewust, ondernemend en resultaat op maat. Wilt u meer weten van over de ambitie van de Stichting Openbaar Onderwijs Westland dan kunt u het volledige strategisch beleidsplan en/of de publieksversie daarvan opvragen via Bevorderen sociale integratie en(actief) burgerschap Onze school is een maatschappij in het klein en het omgaan met de verscheidenheid aan (achtergronden van) kinderen is voor ons een uitdaging. Wij stimuleren kinderen en ouders hier met ons een bijdrage aan te leveren. Daarbij zijn respect voor elkaar en een goede sfeer van groot belang Extra aandacht wereldgodsdiensten Wij vinden het belangrijk dat kinderen kennismaken met het christendom en andere wereldgodsdiensten. Rond religieuze feestdagen is er op onze scholen aandacht voor de achtergrond van deze feestdagen. Ook bij de vakken geschiedenis, aardrijkskunde of wereldoriëntatie worden de verschillende wereldgodsdiensten behandeld. Daarnaast wordt er op alle scholen gewerkt met de themaboeken Wat geloof jij?, Wereldwijd geloven en Vieren kun je leren. Thematisch komen in deze methode de wereldgodsdiensten aan bod Godsdienstonderwijs Godsdienstonderwijs vindt op vrijwillige basis plaats in de groepen 3 t/m 6. De lessen worden gegeven onder schooltijd. Jaarlijks wordt aan ouders gevraagd of ze hun kind aan willen melden voor de godsdienstlessen. Deze lessen gaan alleen door als er op school voldoende belangstelling is en als de bekostiging van deze lessen rond komt. De kinderen die niet voor deze lessen kiezen, krijgen les van de eigen leerkracht Beleid gericht op veiligheid voor leerlingen en personeel Kinderen, maar ook leerkrachten en andere personeelsleden moeten zich veilig voelen op school. Het gaat daarbij om fysieke en sociale veiligheid. Pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie en (verbaal) geweld worden niet getolereerd. De school heeft een pestprotocol en er zijn praktische schoolregels vastgelegd. Voor alle openbare scholen binnen de Stichting zijn algemene gedragsregels voor leerkrachten, leerlingen en ouders opgesteld. Een flyer met deze gedragsregels is te verkrijgen bij de directie van de school. Alle scholen hebben een interne vertrouwenspersoon, de zogenaamde schoolcontactpersoon. De Stichting heeft een (externe) vertrouwenspersoon en een klachtenregeling. De scholen werken, indien de veiligheid van een kind in het geding komt, samen met instellingen voor jeugdzorg, zoals schoolmaatschappelijk werk, GGD en GGZ. Elk jaar wordt in het kader van de Arbo wetgeving een risico-inventarisatie gemaakt. Al onze scholen beschikken over een ontruimingsplan en er zijn voldoende geschoolde 9

11 bedrijfshulpverleners (BHV-ers). Ongelukken, bijna ongelukken en onveilige situaties worden geregistreerd Opleiden op school De openbare scholen werken samen met de Haagse Hogeschool in het project Opleiden op school. Door dit project vindt een groter gedeelte van de opleiding en begeleiding van PABOstudenten op de scholen plaats. Eén van de leerkrachten op onze school is speciaal opgeleid en deels vrij geroosterd voor het begeleiden van studenten. Door dit project draagt onze school bij in het nog beter opleiden van onze toekomstige leerkrachten en kunnen we bij vacatures een beroep doen op de beste, voor een deel door ons zelf opgeleide, PABO-studenten Vertonen van films op school Wij volgen bij het vertonen van televisieprogramma s en films op school de richtlijnen van Dit betekent, dat binnen de school GEEN films vertoond worden voor een categorie ouder dan de doelgroep of films met geweld, seks, discriminatie of grof taalgebruik De visie en de ambitie van onze school De Kyckert geeft de kinderen, ongeacht hun levensbeschouwing en sociaal culturele achtergrond, meer mee dan alleen kennis. Vorig schooljaar zijn wij gestart met het werken volgens het zgn. BAS-traject. (Bouwen aan een Adaptieve School) Wij willen onderwijs geven met aandacht voor ieder kind en vinden het belangrijk de verschillen tussen kinderen mee te nemen in ons onderwijs. Onderwijs dat past bij het kind. Het kind staat centraal! Binnen het BAS traject hechten wij veel waarde aan een vaste structuur en voorspelbaarheid binnen ons onderwijs. Een duidelijke organisatie van groep 1 t/m 8 is uitgangspunt. Op een planmatige wijze werkt het team aan een duidelijke en voorspelbare leeromgeving. Belangrijke speerpunten op onze school zijn Respect, Aandacht en Samen : Respect De Kyckert bouwt aan wederzijds begrip en respect om zo een veilige omgeving te bieden waarin leerlingen optimaal de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen. De Kyckert is een openbare school. Dit betekent dat de school open staat voor iedereen, met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. Wij proberen ons onderwijs zo in te richten en een zodanige sfeer te creëren, dat kinderen, leerkrachten en ouders elkaar respecteren. Wij leren kinderen op te groeien tot betrokken en verantwoordelijke burgers die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Kenmerken: Kinderen, leerkrachten en ouders werken samen aan een respectvolle en veilige omgeving. Zo zijn er gezamenlijk gedragsregels opgesteld voor het omgaan met elkaar. Deze zijn vastgelegd in een gedrags- en een anti-pestprotocol. Schoolbreed wordt gewerkt met de SOEM-methode Goed Gedaan!. Met het aanpakken van pestgedrag volgens de richtlijnen van het Kiva-project zal dit schooljaar een start worden gemaakt. In de klassen wordt structureel aandacht besteed aan normen en waarden. Vanuit de stichting OOW wordt dit thema jaarlijks in het project Zo zijn onze manieren aangeboden. Er wordt in de lessen, soms in projectvorm, aandacht geschonken aan de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen die er in onze samenleving bestaan. De school geeft gelegenheid tot het volgen van godsdienstonderwijs. Aandacht respect aandacht samen De Kyckert heeft oog voor de eigenheid en de talenten van elk kind en wil adaptief onderwijs bieden door zoveel mogelijk tegemoet komen aan de individuele leerbehoeften, leerstijlen en competenties. Wij streven ernaar kinderen te leren alles uit zichzelf te halen en inzicht te krijgen in hun eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten. De Kyckert wil kinderen een breed onderwijsaanbod geven. 10

12 Kenmerken: Op De Kyckert wordt aandacht gegeven aan de autonomie van leerlingen. Wij werken met een doorgaande lijn voor zelfstandig werken, waarbinnen ruimte is voor differentiatie en autonomie. Met behulp van een leerlingvolgsysteem worden ontwikkelingen van individuele leerlingen gevolgd om zoveel mogelijk zorg op maat te kunnen geven. Volgens de Kabell-methode werken wij met groepsdocumenten en groepsplannen. Middels een groepsdocument worden de leerbehoeften in kaart gebracht. Vanuit het groepsdocument wordt een groepsplan opgesteld om tegemoet te komen aan deze leerbehoeften. Het onderwijs richt zich op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, op het ontwikkelen van de creativiteit en op het verwerven van de noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Meer specifiek wordt op De Kyckert veel aandacht besteed aan kunst en cultuur, techniek (ook in samenwerking met het bedrijfsleven en het voortgezet onderwijs), natuuronderwijs (schooltuin) en ICT. Samen Een goede samenwerking tussen bestuur, schoolleiding, leerkrachten, kinderen en ouders, vormt de basis voor een goed schoolklimaat: een goede school maken we met z n allen! Kenmerken : Het team van de Kyckert werkt op een planmatige wijze samen aan een leeromgeving waar structuur en voorspelbaarheid belangrijk zijn. In alle groepen wordt structureel aandacht besteed aan het leren samenwerken. Het leren wordt beschouwd als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit met als doel het steeds zelfstandiger worden. Het samen leren, samen werken en zorg dragen voor elkaar staat hoog in het vaandel. Het team van De Kyckert functioneert vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Van en met elkaar leren vinden wij belangrijk. De Kyckert vindt het van belang dat er een gevoel van samen is van groep 1 t/m 8. Activiteiten als schoolreisjes, maandsluitingen, vieringen en projecten zijn schoolbreed. De Kyckert heeft een actieve kinderraad. Op deze manier hebben leerlingen inspraak wat betreft de invulling van diverse schoolactiviteiten. De school staat bekend om zijn laagdrempeligheid. Ouders zijn altijd welkom op school en leveren in OR, MR en werkgroepen een belangrijke bijdrage aan het onderwijs op De Kyckert. Waar mogelijk werken leerkrachten en ouders samen op het gebied van de sociaalemotionele ontwikkeling en het welbevinden van de leerlingen. Binnen het OOW (Openbaar Onderwijs Westland) wordt samengewerkt op het gebied van algemeen beleid. Ook zijn er gezamenlijke projecten. De komende jaren zal er meer samenwerking zijn tussen De Kyckert, de Mariaschool en diverse kinderopvangorganisaties in het kader van de Brede School Inhoud van het onderwijsprogramma Het onderwijs op onze school bestaat uit de volgende vakken en activiteiten: Zintuiglijke en lichamelijke ontwikkeling Nederlandse taal: taal, schrijven, lezen Engelse taal Rekenen Kennisgebieden: techniek, aardrijkskunde, geschiedenis, kennis der natuur / biologie, maatschappelijke verhoudingen, waaronder staatsinrichting, projectonderwijs, geestelijke stromingen Expressie activiteiten: bevordering van het taalgebruik, tekenen, muziek, handvaardigheid, textiele werkvormen, spel en beweging Sociaal-emotionele vorming (SOEM) Bevordering van sociale redzaamheid: gedrag in het verkeer, gedragsregels in school Lichamelijke opvoeding 11

13 Methoden Op onze school wordt lesgegeven met behulp van de volgende methoden: Vak Methode Groep Nederlandse taal Taal Kleuterplein, Schatkist Taal 1,2 Taal in Beeld, Spelling in beeld 4,5,6,7,8 Lezen Veilig Leren Lezen, 2 e maanversie 3,(4) Goed Gelezen 5,6,7,8 Schrijven Pennenstreken 2,3,4,5,6,7,8 Engelse taal Junior 7,8 Rekenen Kleuterplein, Schatkist Rekenen 1,2 Wereld in Getallen 1,2,3,4,5,6,7,8 Kennisgebieden Techniek Ontdekkasteel 1,2,3,4,5,6,7,8 Aardijkskunde Geobas 1,2,3,4,5,6,7,8 Geschiedenis Wijzer door de Tijd 5,6,7,8 Natuur Natuur in de kijker 3,4 Natuurlijk, Nieuws uit de Natuur 5,6,7,8 Verkeer Rondje verkeer 1,2,3 Stap vooruit 4 Op voeten en fietsen 5,6 Jeugdverkeerskrant 7,8 Praktijk verkeerslessen 1,2,3,4,5,6,7,8 Geestelijke stromingen Wat geloof jij? / Wereldwijd geloven 1,2,3,4,5,6,7,8 Vieren kun je leren Sociaal-emotionele vorming Goed Gedaan 1,2,3,4,5,6,7,8 Expressie Muziek, Tekenen, Handvaardigheid Moet je doen 1,2,3,4,5,6,7, Zelfstandig werken Op De Kyckert wordt aandacht gegeven aan de autonomie van leerlingen. Er is een doorgaande lijn vastgesteld m.b.t. zelfstandig werken. Zo wordt er onder andere gewerkt met taken, stoplicht, gedragscodekubus instructietafel en/of planbord Inhoud van de vakgebieden Zintuiglijke ontwikkeling De zintuiglijke ontwikkeling kan worden onderverdeeld in: visuele waarneming, auditieve waarneming, tastwaarneming, smaak- en reukzin. Met name in de onderbouw wordt aandacht geschonken aan deze gebieden Lichamelijke ontwikkeling De lichamelijke ontwikkeling van de kleuter wordt o.a. bevorderd door kleutergymnastiek, spelletjes en buitenspel. Dit alles bevordert de beleving en verwerking van ruimtelijke begrippen, de ontwikkeling van het tijdsbesef, de oriëntatie in de ruimte en de sociale vaardigheden. Bewegingsonderwijs groep 3 t/m 8: Het doel van bewegingsonderwijs is ervoor te zorgen dat elk kind zich zo goed mogelijk kan ontplooien in vele bewegingsgebieden. Ofwel: dat het kind de mogelijkheden en onmogelijkheden leert ontdekken van het eigen lichaam. De wijze waarop wij dit doel willen bereiken is de kinderen zo veelzijdig en intensief mogelijk laten bewegen, Andere aspecten die aan bod komen in de lessen zijn: het sociaal-emotionele gedrag, cognitieve uitdagingen, gezondheid, sportiviteit (omgaan met winst en verlies) en het zelfstandig en in groepjes oefenen. 12

14 Taal en taalontwikkeling Het onderwijs in de Nederlandse taal is erop gericht dat de leerlingen: Vaardigheden ontwikkelen waarmee zij deze taal doelmatig gebruiken in situaties die zich in het dagelijks leven voordoen, Kennis en inzicht verwerven omtrent betekenis, gebruik en vorm van taal, Plezier hebben en houden in het gebruiken en beschouwen van taal Taalontwikkeling / beginnende geletterdheid In de groepen 1 en 2 wordt de taalontwikkeling middels diverse activiteiten gestimuleerd. Passief taalgebruik: luisteren naar taal Het luisteren naar het voorlezen of vertellen van verhalen, poppenkast en schooltelevisieprogramma s Actief taalgebruik Het kringgesprek, het vrije en gebonden spel binnen en buiten, het werken met ontwikkelingsmaterialen gericht op taal, dramatiseren, het werken met een verteltafel, interactief voorlezen, activiteiten rond beginnende geletterdheid. In de groepen 3 t/m 8 wordt de basisstof voor taal meestal klassikaal aangeboden. Er wordt veel aandacht aan spelling en, zeker in de twee laatste groepen, aan ontleden geschonken. Het taalonderwijs richt zich ook op de uitbreiding van de taal- en woordenschat, letterlijk en figuurlijk taalgebruik en het leggen van relaties binnen een tekst (tekstbegrip). Daarnaast vinden wij creatieve taalontwikkeling erg belangrijk. Veel aandacht wordt er dan ook geschonken aan: opstellen, brieven, klassengesprekken/discussies, het maken van verhaaltjes en gedichten, toneelstukjes (b.v. tijdens de maandsluiting), spreekbeurten en boekbesprekingen en het maken van werkstukken Schrijven Lezen Bij de kleuters spreken we van voorbereidend schrijven. Daarvoor is het leren beheersen van fijne motorische vaardigheden van essentieel belang. Deze vaardigheden worden o.a. ontwikkeld door: het omgaan met tekenmaterialen, knippen, prikken en activiteiten in de lees-schrijfhoek. In alle groepen wordt de methode Pennenstreken gebruikt. De schrijfmethode sluit aan bij de in groep 3 gehanteerde leesmethode. Daarbij komen de volgende activiteiten aan de orde: overtrekken van letters zelf letters schrijven woordjes naschrijven Voorbereidend lezen: In de groepen 1 en 2 wordt aandacht besteed aan de beginnende geletterdheid. Spelenderwijs wordt er belangstelling gewekt voor de geschreven taal. Aanvankelijk lezen: Het voorbereidend lezen, ofwel de beginnende geletterdheid vindt in groep 3 zijn voortgang in het technisch aanvankelijk lezen. De kinderen leren dat er een relatie bestaat tussen letters en klanken. Ze leren letters en woorden herkennen en onderscheiden en gaan een betekenis aan de tekst toekennen. Technisch voortgezet lezen: Vanaf groep 3 wordt gewerkt aan het verbeteren van de leestechniek. Dit gebeurt zowel klassikaal, als ook in niveaugroepen en tijdens activiteiten die worden aangeboden binnen een circuitmodel. Ook andere vormen van lezen komen vanaf groep 3 aan de orde: - begrijpend lezen - belangstellend lezen - integrerend lezen - studerend lezen - boekbesprekend lezen - expressief lezen Specifieke middelen en activiteiten: In de groepen 1 en 2 wordt soms gebruik gemaakt van een boekenhoek of verteltafel in de klas. Ook werken de kinderen uit deze groepen soms in een lees-schrijfhoek. De groepen 1 en 2 13

15 Engels brengen af en toe een bezoek aan de bibliotheek. Vanaf groep 3 wordt gebruik gemaakt van een klassenbibliotheek. Vanaf groep 5 wordt er gewerkt in een documentatiecentrum. Voor de groepen 1 t/m 4 is een apart documentatiecentrum ingericht, waar indirect (via de leerkracht) door de kinderen gebruik van wordt gemaakt. In groep 7 en 8 staat Engels op het rooster. Per week krijgen de leerlingen drie kwartier Engelse les. In het schooljaar zal de school de Engelse lessen evalueren en een nieuwe visie ontwikkelen voor het Engelse onderwijs op school Rekenen en Wiskunde Voorbereidend rekenen Voorbereidend rekenen gaat vooraf aan het aanvankelijk rekenen. Het vindt grotendeels plaats in de groepen 1 en 2 (de kleuterafdeling) en omvat het leren tellen en verwerven van getalbegrip. Dit gaat natuurlijk heel geleidelijk en speels, bijv. tijdens het werken met ontwikkelingsmateriaal, het spelen met zand en water, maar ook in het speellokaal met de kleutergym, spelletjes e.d.. Rekenen en wiskunde Vanaf dit schooljaar wordt gewerkt met de methode De Wereld in Getallen. De methode is opgebouwd volgens de dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. Er is een weektaak voor zelfstandig werken en praktische differentiatie op drie niveaus Kennisgebieden Techniek Doelstelling: De leerlingen experimenteren met een aantal technische producten uit de eigen leefwereld. Zij ontdekken spelenderwijs, door denken en doen, techniek op de gebieden van constructie, transport, communicatie en productie. Naast technische inzichten verwerven, ontdekken de leerlingen hoe zij technische oplossingen kunnen ontwerpen, maken en gebruiken. Zij werken onder andere met katrollen, hefbomen en assen. De leerlingen leren verschillende energiebronnen onderscheiden. Zij experimenteren met magnetisme en elektriciteit. De leerlingen maken gebruiksproducten zoals gel, badzout en tandpasta. Er wordt in groepen 1 t/m 8 gewerkt met o.a. het Ontdekkasteel. Leerlingen werken in twee- of viertallen vrij zelfstandig met de opdrachtkaarten en lesdozen. Wereldoriëntatie in groep 1 en 2 In de laagste groepen wordt aan wereldoriëntatie vorm en inhoud gegeven door het thematisch werken rond onderwerpen die aansluiten bij de belangstelling van de kinderen en bij de actualiteit. Vanaf groep 1 wordt tevens gewerkt met de methode aardrijkskunde Geobas. Wereldverkenning In de groepen 3 en 4 wordt uitgegaan van de actualiteit. Naast de methoden (zie 2.3.1) gebruiken we diverse materialen. Vanaf groep 5 wordt voor de vakken geschiedenis en biologie volgens de methode (zie 2.3.1) gewerkt. Groep 5 werkt tijdens het seizoen één keer per week in onze schooltuin. Bij het tuinieren is de steun van ouders onontbeerlijk. Werkstukken Tijdens vaste lesuren per week houden de leerlingen van groep 5 t/m 8 zich bezig met het vervaardigen van werkstukken over een zelf te kiezen onderwerp. De kinderen worden geholpen met het maken van hun werkstukken door hun groepsleerkracht en de ouders van het documentatiecentrum. Projectonderwijs Jaarlijks werken gedurende een periode van 3 à 4 weken alle groepen aan een project Sociaal-emotionele vorming In alle groepen wordt aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Schoolbreed wordt gebruik gemaakt van de methode Goed Gedaan. Per schooljaar komen 16 thema s aan de orde. De ouders worden betrokken middels ouderbrieven Verkeer Groep 1 en 2 14

16 Belangrijk is dat de kinderen moeten leren dat er bepaalde regels en afspraken zijn waaraan ze zich moeten houden om goed met elkaar om te kunnen gaan. Er wordt veel aandacht besteed aan regels in en om de school. In de groepen 1 en 2 komt het verkeer als thema jaarlijks aan de orde. Er wordt dan met name veel aandacht gegeven aan het oversteken en het spelen op straat. Groep 3 t/m 8 In de groepen 3 en 4 wordt met de methode Rondje Verkeer gewerkt, de groepen 5 en 6 werken met de methode Op voeten en fietsen. In groep 7 doen de kinderen mee aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen en kunnen zo hun verkeersdiploma halen. Zij werken ook met de Jeugdverkeerskrant. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van de materialen en lessen van Schoolopseef. Groep 8 ontvangt theoretische verkeerslessen op projectbasis m.b.v. de lessen van Schoolopseef. Praktijklessen In alle groepen worden praktijklessen gegeven. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het schoolactieplan verkeer, deze is op te vragen bij onze verkeerscoördinator (Esther Mastenbroek) Expressieve vorming Op OBS De Kyckert worden de expressieve vakken door de eigen leerkrachten gegeven. De lessen komen onder andere terug in de maandsluiting die iedere groep één keer in het jaar verzorgd. Daarnaast wordt er twee keer per jaar een crea-middag georganiseerd. Voor kunstzinnige oriëntatie (handvaardigheid, tekenen en digitale media) wordt gewerkt vanuit de kerndoelen zoals deze zijn vastgesteld in Tule. De expressie-activiteiten waar wij aandacht aan besteden zijn: bevordering van het taalgebruik tekenen muziek/dansante vorming handvaardigheid/handwerken spel en beweging Geestelijke stromingen In alle groepen wordt door de groepsleerkracht aandacht besteed aan geestelijke stromingen Cultuureducatie De Kyckert onderschrijft de stelling: Kunst en cultuuronderwijs heeft een steeds belangrijkere rol in het onderwijs. De Kyckert is ervan overtuigd dat cultuureducatie het onderwijs verrijkt en leerlingen een belangrijke bagage meegeeft. Cultuureducatie ondersteunt de algemene onderwijsvisie van De Kyckert. De Kyckert stelt zich ten doel: Samenhang te brengen binnen de cultuureducatie; Cultuureducatie te verankeren binnen het onderwijs en leerlingen in doorlopende lijnen kennis te laten maken met kunst en cultuur Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Computers zijn niet meer weg te denken op onze scholen. Openbare scholen spelen in op toekomstige ontwikkelingen. Alle scholen van de Stichting Openbaar Onderwijs Westland zijn ingericht met de speciaal voor kinderen ingerichte digitale leeromgeving 3CLO. In alle groepen van onze school wordt met een digitaal schoolbord gewerkt. Dit biedt veel extra mogelijkheden biedt voor interactief onderwijs. De computer wordt ingezet bij het geven van kwalitatief goed en uitdagend onderwijs. Computers worden bij ons op school gebruikt ter ondersteuning van leer- en ontwikkelingsgebieden. Ook worden computerprogramma s ingezet in het kader van de leerlingenzorg (extra ondersteuning/remedial teaching). In iedere unit, en soms ook in het klaslokaal, kunnen de leerlingen in groepjes en individueel aan de computer werken. Mede daardoor worden kinderen goed voorbereid op het voortgezet onderwijs, waar het werken met computer en Internet een steeds belangrijkere rol gaat spelen. U moet erop kunnen rekenen dat kinderen op school Internet op een verantwoorde wijze gebruiken. Kinderen moeten voorbereid worden op veilig Internet gebruik. Daarom is op alle openbare scholen een protocol Veilig Internet aanwezig (zie pag.16). 15

17 2.5 Gebruik foto s voor publicaties en websites Op publicaties en de website van De Kyckert maar ook van de Stichting Openbaar Onderwijs Westland staan foto s waarop mogelijk ook uw kind staat. Wij gaan ervan uit dat u hier geen bezwaar tegen heeft. Als dit wel het geval is, kunt u dit bij de directeur van de school van uw kind melden. Op het inschrijfformulier wordt u gevraagd om wel/geen toestemming te verlenen voor het plaatsen van foto s. Algemene computerafspraken Protocol veilig Internetgebruik - Je mag alleen op de computer met toestemming van je juf of meester. - Je mag alleen usb-sticks van school gebruiken of waar je toestemming van je juf of meester voor hebt. - Zorg dat de computer schoon blijft. - Eten en drinken doe je alleen in de klas! - Houd je handen schoon! - Laat de computer netjes achter, de hoofdtelefoon naast of op het beeldscherm! - Installeren laat je over aan je juf of meester. - Sluit de computer af via het beeldscherm. Zet daarna het beeldscherm uit. - Controleer of je al je spullen hebt meegenomen. - Leg de stofkappen terug. Printen - Als je iets wilt printen vraag je eerst toestemming aan je juf of meester. - Bedenk dat printen duur is. Gebruik kleur met mate: in je werkstuk zijn titels zwart, plaatjes mogen met kleur. Deze plaatjes zijn dan niet te groot. Storingen Als er storingen optreden tijdens het computergebruik, waarschuw je je meester of juf. Internetgebruik 1. Geef nooit informatie over jezelf op het internet. Informatie van jezelf houd je voor jezelf. 2. Downloaden laat je over aan de leerkracht. 3. Internet mag gebruikt worden om iets voor je les of werkstuk op te zoeken. Je gebruikt alleen de sites die iets met jouw opdracht te maken hebben. Sites waarop spelletjes gedaan kunnen worden geven vaak virussen en spyware. Computers kunnen daardoor langzamer of soms zelfs helemaal niet meer werken. 4. Soms kom je per ongeluk op een site terecht waar je niet wilt zijn. Klik dan gewoon weg of haal je juf of je meester. 5. Informatie op het internet is niet altijd juist. Iedereen kan iets op het internet zetten. 6. Chatten is op school verboden. 16

18 Hoofdstuk 3 Leerlingenzorg 3.1. Leerlingvolgsysteem Wij vinden het belangrijk rekening te houden met de onderlinge verschillen tussen leerlingen. Om goed op de hoogte te blijven van de specifieke behoeften van de leerlingen, maken wij gebruik van een leerlingvolgsysteem Leerlingvolgsysteem groep 1 en 2 In de groepen 1 en 2 maken wij gebruik van het Kabell ontwikkelingsvolgmodel om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen. In de groepen 1 en 2 worden ook enkele CITO-toetsen afgenomen. Met de ouders van de leerlingen worden de observaties besproken. De kinderen die geboren zijn tussen september en januari vormen een speciale groep. Het zijn de zogenoemde herfstleerlingen. Zij volgen ofwel minder dan twee jaar onderwijs in groep 1-2 of zij volgen bijna drie jaar lang onderwijs in groep 1-2. De school kijkt niet meer naar de teldatum van 1 oktober. Deze wordt alleen gehanteerd als een administratieve grens. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van het individuele kind. Herfstleerlingen krijgen de mogelijkheid om zich de leervoorwaarden en leerdoelen van groep 1 en 2 eigen te maken Leerlingvolgsysteem groep 3 t/m 8 In de groepen 3 t/m 8 worden de resultaten van de leerlingen door de leerkracht geregistreerd. Daarnaast worden er tweemaal per jaar methode-onafhankelijke toetsen afgenomen. Deze toetsen hebben betrekking op de vakken lezen, spellen en rekenen. In groep 8 wordt de CITOeindtoets afgenomen. M.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling maken wij gebruik van het SOEM-leerlingvolgsysteem Op School Zorglijnen door de school Volgens de Kabell-methode (Kabell= Kwaliteit in het Basisonderwijs voor Leerkrachten en Leerlingen) werken wij met groepsdocumenten en groepsplannen. Tweemaal per jaar wordt een groepsdocument gemaakt. Hierin beschrijft de leerkracht zijn groep. Vanuit het groepsdocument maakt elke leerkracht didactische werkplannen. Het werken in elke groep wordt gestuurd door deze plannen. Het algemene groepsplan richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling, de sfeer in de groep, zelfstandig werken. Het didactisch werkplan geeft per vakgebied de werkwijze aan. In het didactisch werkplan wordt rekening gehouden met de verschillen tussen kinderen. Dat kan per vakgebied verschillen. Er wordt gewerkt op 3 niveaus m.b.t. instructie en verwerking. In de nieuwe methode rekenen worden de niveaus met sterren aangegeven. Met betrekking tot de instructie volgt de grootste groep de basisinstructie, kinderen die meer moeite hebben met de leerstof ontvangen extra instructie (veelal aan instructietafel), kinderen die meer aankunnen werken meer zelfstandig. Met de intern begeleider worden de documenten besproken. Soms vormen gedrag, prestaties of toetsuitslagen van leerlingen aanleiding om extra zorg te te bieden. De school heeft de beschikking over specifiek remediërend materiaal (orthotheek) om gericht hulp te kunnen bieden. In de groepen 1 en 2 wordt extra hulp veelal in spelvorm aangeboden. Het overleg met de ouders betreffende de extra hulp aan leerlingen verloopt via de groepsleerkracht. Ook worden er leerling-besprekingen met het gehele team gehouden, bijvoorbeeld met betrekking tot mogelijke doublures van leerlingen. De Kyckert hanteert het document Talent is wie je bent als basisdocument voor de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen. Het document vindt u terug op de website Schoolmaatschappelijk werk (SMW) Schoolmaatschappelijk werk wordt op onze school verzorgd door Margreet Klop van de stichting Kwadraad. U kunt bij de schoolmaatschappelijk werkster terecht wanneer u begeleiding wenst bij opvoedingsvragen of gezinsproblemen. Soms maken ouders zich zorgen over het gedrag van hun kind en weten ze niet goed hoe ze daar mee om moeten gaan. Het is dan vaak fijn om eens met een neutraal iemand te praten. De schoolmaatschappelijk werkster begeleidt ouders, maar kan ook, indien nodig, doorverwijzen naar bijvoorbeeld het Opvoedbureau, Algemeen maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg, etc. Uiteraard wordt alle informatie betreffende het kind of zijn/haar ouders vertrouwelijk behandeld. Het schoolmaatschappelijk werk kan op verzoek van 17

19 de leerkracht en/of ouders worden ingeschakeld. De schoolmaatschappelijk werkster kan ook zitting hebben in het ondersteuningteam van onze school (zie 3.4) De schoolondersteuner SPOW en het ondersteuningsteam van de school Onze school is aangesloten bij het SPOW (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Westland). Aan het samenwerkingsverband nemen de scholen uit het Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland deel. Bij het SPOW werken in de Centrale Dienst SPOW een aantal psychologen/orthopedagogen, maatschappelijk werkers en (preventief) ambulant begeleiders. De psychologen/orthopedagogen en preventief ambulant begeleiders zijn als 'schoolondersteuner SPOW' werkzaam in de scholen. Schoolondersteuners in de kern Wateringen / Kwintsheul zijn Mathilde de Reede en Alice van der Veen. Als school biedt dit samenwerkingsverband ons de mogelijkheid om een deskundige van het SPOW mee te laten denken over de begeleiding van leerkrachten en/of leerlingen. Hierbij valt te denken aan overleg over het functioneren van leerlingen, het uitwisselen van informatie of het uitvoeren van een observatie in de groep, waarvoor wij u altijd van te voren schriftelijk om toestemming vragen als het uw kind betreft. Het gaat dan (nog) niet om aanmelding of toestemming om uw kind breder te onderzoeken. Overleg over het functioneren van uw kind kan ook plaatsvinden in ons 'ondersteuningsteam', waaraan verschillende mensen deelnemen. Meestal bestaat dat team uit de intern begeleider, de leerkracht van uw kind en de schoolondersteuner SPOW, aangevuld met andere deskundigen zoals de schoolmaatschappelijk werker, de directeur of teamleden met een bepaalde specialisatie. Het overleg zal allereerst als doel hebben de leerkracht te ondersteunen in de aanpak/benadering van uw kind. Hierbij richten we ons op de zogenoemde 'onderwijsbehoeften' van uw kind. De intern begeleider en/of leerkracht zal u op de hoogte brengen van hetgeen besproken is. Uit het overleg kan naar voren komen dat het wenselijk is een observatie in de groep te laten plaatsvinden door de schoolondersteuner SPOW. Daarnaast is het mogelijk gerichter naar het functioneren van uw kind te kijken. Hierbij valt te denken aan het invullen van gedragsvragenlijsten, een (beperkt) onderzoek naar de leervorderingen van uw kind of het voeren van een gesprek met uw kind. De bevindingen van deze ondernomen activiteiten worden binnen het ondersteuningsteam besproken, waarna u door de leerkracht en/of intern begeleider op de hoogte wordt gebracht. Indien noodzakelijk/wenselijk zal de schoolondersteuner SPOW de bevindingen zelf met u bespreken. Naar aanleiding van de bevindingen kan in het ondersteuningsteam besloten worden uw kind breder te onderzoeken. Zo kan er bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek (intelligentie- en/of persoonlijkheidsonderzoek), een uitgebreider onderzoek naar leervorderingen m.b.t. lezen, spellen en/of rekenen, een sociaal onderzoek door de (school)maatschappelijk werker en/of een sociaal-medisch onderzoek door de jeugdarts plaatsvinden. Voorafgaand aan dit brede onderzoek is het wel noodzakelijk dat de leerkracht en ouders intakevragenlijsten invullen, die in een intakegesprek met u zullen worden besproken. Deze vragenlijsten zijn nodig om een uitgebreider beeld te krijgen van het functioneren van uw kind in de schoolsituatie, maar ook in de thuissituatie. Van de onderzoeksresultaten wordt door de schoolondersteuner SPOW een verslag gemaakt waarin ook praktische tips worden opgenomen. Het verslag wordt besproken met alle betrokkenen. Dit verslag wordt aan u en met uw toestemming ook aan school gegeven. Het is van belang te weten dat de schoolondersteuner SPOW geen diagnoses als ADHD, autisme en/of dyslexie of dyscalculie stelt. Wel kan gekeken worden naar kenmerken van bovengenoemde stoornissen en zullen begeleidingsadviezen hierop aangepast worden. Indien noodzakelijk kan uw kind doorverwezen worden naar een instantie die wel dergelijke diagnoses stelt. 18

20 Adres: Directeur: SPOW Postbus AA Naaldwijk vacature 3.5. Passend onderwijs Naast de invoering van Passend Onderwijs is de grootste verandering voor ouders, leerlingen en scholen de zorgplicht die eveneens per 1 augustus 2014 ingevoerd wordt. Deze zorgplicht geldt formeel voor de schoolbesturen. Voorheen moesten ouder(s)/verzorger(s) (hierna te noemen ouders) zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor hun kind; nu ligt deze verantwoordelijkheid bij de schoolbesturen. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of zich bij hun school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband. (Een samenwerkingsverband voert samen met de schoolbesturen de wettelijke taak van Passend Onderwijs uit. In het Westland is dit het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland, Zorgplicht Uitgangspunt is dat de school (het schoolbestuur) waarop het kind zit of is aangemeld, eerst de mogelijkheden onderzoekt om het kind op deze school passend onderwijs te bieden. Als de school waar het kind op zit, of is aangemeld geen passend onderwijsaanbod kan realiseren, zal de school (het schoolbestuur) voor een goede, nieuwe, onderwijsplek moeten zorgen. Bij het vinden van een goede school zijn ouders heel belangrijk. Ouders met kinderen in de peuterleeftijd oriënteren zich op een eerste school. Soms gebeurt het dat een kind al op een basisschool zit en dat het voor het kind beter is als het naar een andere school gaat. Meestal gebeurt dit omdat de huidige school het kind niet kan bieden wat het nodig heeft. Het zoeken naar een nieuwe school kan ook het gevolg van een verhuizing zijn Schoolondersteuningsprofielen Iedere school is wettelijk verplicht een schoolondersteuningsprofiel te maken. Dit profiel beschrijft welke onderwijsondersteuning de school wel en niet kan bieden. Als ouders vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, kunnen ze via het ondersteuningsprofiel alvast een beeld krijgen van wat een school kan bieden. Het schoolondersteuningsprofiel is in te zien op de website van de school en ligt ter inzage bij de directie van de school Dorpskernoverleg Wanneer een kind niet kan worden aangenomen op de school die de eerste voorkeur heeft van de ouders, worden zij schriftelijk op de hoogte gesteld van deze afwijzing, voorzien van de argumentatie. Wanneer ouders het niet eens zijn met deze beslissing, zal er overleg plaatsvinden tussen hen en de school. De school kan in zo n situatie (in samenwerking met de schoolondersteuner van het samenwerkingsverband) een zogenaamd dorpskernoverleg organiseren. Hierdoor wordt aan de andere scholen in dezelfde dorpskern gevraagd of zij niet alleen plaats maar ook het onderwijsaanbod hebben dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind. Wanneer ouders akkoord gaan met de andere school, zullen zij hun kind daar inschrijven. Pas dan gaat de zorgplicht over naar de nieuwe school. Wanneer ouders niet akkoord gaan met de andere school, kunnen zij bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag (bestuur) van de (eerste) school of de geschillencommissie om een oordeel vragen. De wettelijke termijn om een passende plek voor een leerling te vinden, gaat in vanaf het moment dat de school de aanmelding heeft ontvangen. Dat is op de datum dat de ouders het aanmeldingsformulier hebben ingeleverd op school. De school kan dit bijvoorbeeld in een ontvangstbevestiging aangeven. Vervolgens heeft de school 6 weken de tijd om een passende plek te vinden. Eventueel kan deze termijn met 4 weken worden verlengd. 19

Voorwoord. Wij wensen u en uw kind(eren) een leerzaam en plezierig schooljaar 2012-2013 toe.

Voorwoord. Wij wensen u en uw kind(eren) een leerzaam en plezierig schooljaar 2012-2013 toe. Schoolgids 2012 2013 Voorwoord Deze schoolgids is bedoeld voor ouders of verzorgers van kinderen die al naar De Kyckert gaan en voor ouders die nog een school moeten kiezen voor hun kind. In deze schoolgids

Nadere informatie

Inhoudsopgave pagina

Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 De school 1.1. Stichting Openbaar Onderwijs Westland 4 1.2. Geschiedenis 4 1.3. Brede School 5 1.4. Situering 5 1.5. Toelating,leerplicht, schorsing en verwijdering

Nadere informatie

Inhoudsopgave pagina

Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave pagina Voorwoord / Vaststelling 3 Hoofdstuk 1 De school 1.1. Stichting Openbaar Onderwijs Westland 4 1.2. Geschiedenis 4 1.3. Brede School 5 1.4. Situering 5 1.5. Toelating, schorsing en

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag.

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. Ontwikkeling. Met dit protocol geven wij aan, hoe wij aankijken tegen pestgedrag en hoe wij er op een positieve manier om gaan. Vanaf augustus

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail)

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail) Naam document: Schoolreglement Versie 4 Voorstel van AD d.d. 12-02-2009 (versie 3) Behandeling in directieoverleg d.d. 24-02-2009 (versie 3) Aangeboden aan GMR of MR: GMR Aangeboden d.d.: 10-03-2009 Gehele

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN

PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN

PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Leerlingen dienen in het belang van het onderwijs en in het belang van geordend schoolleven bepaalde gedragsregels van de school op te volgen. Wanneer

Nadere informatie

Wanneer een leerling regelmatig ongewenst gedrag vertoond gaan we over tot stap 2.

Wanneer een leerling regelmatig ongewenst gedrag vertoond gaan we over tot stap 2. Protocol Gedrag van leerlingen Datum September 2014 Doel protocol Om duidelijkheid te scheppen voor leerling, leerkracht en ouders over welke stappen worden ondernomen bij ongewenst gedrag. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Gedragsprotocol OBS De Kyckert

Gedragsprotocol OBS De Kyckert Gedragsprotocol OBS De Kyckert Inleiding Op OBS De Kyckert willen we voor de kinderen een veilig klimaat scheppen. Een veilig klimaat waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ongewenst gedrag

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? Amersfoor t s t a d m e t e e n h a r t 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vraag tijdig op welke leeftijd u uw kind moet inschrijven! 5 3 De juiste school 5 4 Een

Nadere informatie

3. De organisatie van het onderwijs.

3. De organisatie van het onderwijs. 3. De organisatie van het onderwijs. 3.1 De organisatie van de school. t Wold heeft zowel traditionele als moderne kenmerken. Traditioneel is de keuze voor jaarklassen, orde en regelmaat, een instructie

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

De Openbare Basisschool in Wateringen. Schoolgids Schoolgids

De Openbare Basisschool in Wateringen. Schoolgids Schoolgids De Openbare Basisschool in Wateringen Schoolgids 2015-2016 Schoolgids 2015-2016 www.dekyckert.nl 1 Beste ouders / verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids voor het schooljaar 2015-2016. Deze gids wordt

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT Vooraf In dit pestprotocol staat welke maatregelen de school neemt om pesten te voorkomen (preventie) en pesten aan te pakken. Het geeft aan dat OBS De Duizendpoot het bestrijden

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

Gedragscode Basisschool de Odyssee

Gedragscode Basisschool de Odyssee Gedragscode Basisschool de Odyssee 1 Zo gedragen wij ons op de Odyssee Wij zorgen ervoor dat: * Iedereen zich veilig voelt. * Iedereen mee mag doen. * Iedereen erbij hoort. * Iedereen zorgvuldig met elkaars

Nadere informatie

algemene informatie groep 1/2

algemene informatie groep 1/2 algemene informatie groep 1/2 algemeen De groepen 1-2A en 1-2b zijn gemengde groepen. Dit betekent dat kinderen van 4, 5 en 6 jaar in één groep zitten. In onze kleutergroepen werken we vanuit de actuele

Nadere informatie

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen.

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen. Onderbouwrapport In het onderbouwrapport waarderen wij alle genoemde aspecten ten opzichte van de leeftijd. Een waardering wordt uitgedrukt in een cijfer. U kunt via de beknopte omschrijvingen in het rapport

Nadere informatie

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving.

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving. HET SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL (SOP) VAN OBS HET LANG Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Alle basisscholen maken dan deel uit van een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Onze

Nadere informatie

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ontoelaatbaar gedrag door een leerling. Onder ontoelaatbaar gedrag wordt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord / Vaststelling 3. Waar de school voor staat. pagina

Inhoudsopgave. Voorwoord / Vaststelling 3. Waar de school voor staat. pagina Inhoudsopgave pagina Voorwoord / Vaststelling 3 Hoofdstuk 1 De school 1.1. Stichting Openbaar Onderwijs Westland 4 1.2. Geschiedenis 4 1.3. Situering 4 1.4. Toelating, schorsing en verwijdering 4 1.5.

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE Heutink ICT ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE op de C.B.S. De Bruinhorst 22-5-2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Pagina 1. Burgerschap op de Bruinhorstschool 3 2. Kerndoelen 3 3. Visie 4 4. Hoofddoelen

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag

Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Hoe werken wij aan een positief klimaat 3. Wat verstaan wij onder ongewenst gedrag 4. Wat doen leerkrachten bij ongewenst gedrag

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Toelaten en verwijderen van leerlingen. PPO de Link

Toelaten en verwijderen van leerlingen. PPO de Link Toelaten en verwijderen van leerlingen PPO de Link Vastgesteld door : mevrouw F.M. van Veen, algemeen directeur Datum : eerste vaststelling op 24 september 2013; bijgesteld en opnieuw vastgesteld op 27

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen.

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen. Onderwijsinhoud Activiteiten in de onderbouw Spelen is nog heel belangrijk voor de kleuters. De kinderen in groep 1 leren wat het is om de hele dag in een groep te zijn en wat de school allemaal van hen

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang SBO DE HAAGSE BEEK Openbare speciale school voor basisonderwijs Tussenschoolse opvang Mei 2007 (versie 2) A. ALGEMEEN Alle leerlingen blijven tussen de middag op school. Tijdens het eten en het buitenspelen

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering Protocol schorsing en verwijdering Regels en afspraken Om de voorspelbaarheid binnen onze school te vergroten, willen wij de bij ons geldende regels met betrekking tot de gevolgen van ongewenst gedrag

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef)

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jozef (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Jozefschool 1 Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

O.B.S. Merseberch. Van Beuningenlaan 28a. 3953 BR Maarsbergen. tel. 0343-431676 e-mail: info@merseberch.nl http://merseberch.wereldkidz.

O.B.S. Merseberch. Van Beuningenlaan 28a. 3953 BR Maarsbergen. tel. 0343-431676 e-mail: info@merseberch.nl http://merseberch.wereldkidz. O.B.S. Merseberch Van Beuningenlaan 28a 3953 BR Maarsbergen tel. 0343-431676 e-mail: info@merseberch.nl http://merseberch.wereldkidz.nl/ Verantwoording eten is lestijd op de Merseberch, versie januari

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school Sociale veiligheid op school 1 Inleiding In dit document staat omschreven welk beleid en welke protocollen gehanteerd worden op t Kofschip met betrekking tot de sociale veiligheid. Het is een weerslag

Nadere informatie

Visiedocument. Actief Burgerschap. Januari 2010

Visiedocument. Actief Burgerschap. Januari 2010 Visiedocument Actief Burgerschap Januari 2010 Gereformeerde scholen voor speciaal basisonderwijs Het Baken en De Drieluik Inleiding Actief Burgerschap U staat op het punt ons visiestuk actief burgerschap

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Gedragsprotocol De Stelberg

Gedragsprotocol De Stelberg Gedragsprotocol De Stelberg Op school proberen we een veilig klimaat te scheppen, waar respect, openheid en communicatie belangrijke elementen zijn. De relatie tussen kinderen onderling en tussen kinderen

Nadere informatie

Bij pesten zijn er altijd 5 partijen: de pester, het slachtoffer, de grote zwijgende groep, de leerkrachten en de ouders.

Bij pesten zijn er altijd 5 partijen: de pester, het slachtoffer, de grote zwijgende groep, de leerkrachten en de ouders. Versie nov. 2012 Pestprotocol. Inclusief regels en afspraken binnen de school. Wat is pesten? Pesten betekent iemand op een gemene manier lastig vallen: bewust iemand kwetsen of kleineren. Het gebeurt

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 3

Informatie. vakgebieden. Groep 3 Informatie vakgebieden Groep 3 Rekenen en wiskunde Gehanteerde methode: Wereld in getallen. Sinds een aantal jaren rekenen we met de nieuwe methode: De wereld in getallen. De inhoud van een rekenles bestaat

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Gedragsprotocol

Gedragsprotocol. Gedragsprotocol Gedragsprotocol 1 Inleiding De gangbare naam voor dit gedragsprotocol is pestprotocol. Echter; in dit protocol omschrijven we niet alleen hoe te handelen in geval van pesten. We geven er de voorkeur aan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school

Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Inhoudsopgave Bladzijde Verwijderingsprotocol 3 1. Verwijderen uit de les 3 2.

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst grensoverschrijdend gedrag door een leerling, waarbij psychisch

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2015-2019

Cultuurbeleidsplan 2015-2019 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Cultuurbeleidsplan 2015-2019 1. Inleiding Dit is het cultuureducatieplan van de CBS Maranatha in Winschoten. Een plan dat is opgesteld om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

Gedragsprotocol RKBS De Flamingo

Gedragsprotocol RKBS De Flamingo Gedragsprotocol RKBS De Flamingo Inhoud: 1. Algemene inleiding gedragsprotocol. 2. Visie van de school 3. Doel van het protocol 4. Afspraken en regels 5. Aanpak van ongewenst gedrag 6. Wettelijke regelingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Anti-pest protocol OBS De Viermaster Papendrecht 2014-2015 1

Anti-pest protocol OBS De Viermaster Papendrecht 2014-2015 1 Anti-pest protocol OBS De Viermaster Papendrecht 2014-2015 1 Inleiding Anit-pest protocol Wat is pesten? Op de site van het Nederlands Jeugd Instituut staat het volgende: Pesten is een stelselmatige vorm

Nadere informatie

Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd.

Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Begripsomschrijving Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Van verwijdering is sprake als een leerling

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi Anti-pestprotocol We werken samen aan een goede sfeer op school Catharinaschool Wellerlooi Inleiding De Catharinaschool wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden. Wij streven ernaar dat de

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen op onze school Vanaf 2 ½ jaar mag uw kind de peuterspeelzaal bezoeken. Zodra uw kind 4 jaar is, mag het op de basisschool geplaatst worden.

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Informatieboekje Groep 4 Juliana van Voorwoord Hierbij het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje meer informatie over

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders.

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders. PROTOCOLLEN rapportage pag.: 1 datum: 21-11-2012 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is informeren m.b.t. de vormgeving, de invulling en de gang van zaken rond rapportage. Dit protocol bundelt al

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Pestprotocol Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat

Nadere informatie

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten.

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten. Protocol pesten 1 Voorwoord Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Protocol Schorsing en verwijdering

Protocol Schorsing en verwijdering Juni 2015.................................................................. Protocol Schorsing en verwijdering Naam notitie/procedure/afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Protocol Schorsing en verwijdering

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan Montessorischool Elzeneind Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief beleid Registratie

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie NIEUWSBRIEF nummer 4, Januari-februari 2015 Kalender December Ma 2 & di 3 feb Activiteiten De kinderen uit groep 1 t/m 8 zijn vrij. De leerkrachten hebben twee studiedagen. De kinderen uit de Cobogroepen

Nadere informatie