- school de Ontmoeting. Jenaplanschool voor basisonderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- school de Ontmoeting. Jenaplanschool voor basisonderwijs"

Transcriptie

1 - school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs Schoolgids

2 2

3 3. INHOUDSOPGAVE 1. Titelblad 1 10 Ouders en onze school 2. Vaststellingsformulier Betrokkenheid van ouders Inhoudsopgave De medezeggenschapsraad Voorwoord Activiteiten Zakelijke gegevens Informatievoorziening aan ouders Informatie aan gescheiden ouders Onze school 10.6 De ouderbijdrage Het bestuur Financiële ondersteuning Algemene informatie De klachtenregeling Jenaplan De schoolverzekering Prettig omgaan met elkaar De B.V.L. groep Plagen en pesten Internet en social media De kwaliteit van ons onderwijs 6.7 Internet en pesten Deskundigheidsbevordering Schorsing en Verwijdering SALTO Kwaliteitszorg Schoolontwikkeling De organisatie van ons onderwijs 7.1 De inrichting van ons onderwijs Burgerschap Praktische zaken 7.3 Methodes Aanmelding en plaatsing Tussenschoolse opvang Schooltijden Buitenschoolse opvang Gymlessen SPIL Vakanties en vrije dagen Vervanging zieke leerkrachten Leerplicht Verzuim en verlof 44 8 Onze leerlingen 12.7 Ziekmelden Het volgen van de ontwikkeling van leerlingen Afspraken Leerlingvolgsysteem en toetsen Brengen en halen Passend Onderwijs Met de fiets naar school De zorgstructuur Met de auto naar school De zorgniveaus Mobiele telefoons op school Verslaggeving Gevonden voorwerpen De overgang naar een volgende groep Verjaardagen De overgang van P.O. naar V.O Vervoer van kinderen R.T. onder schooltijd Foto en film Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte Pennen Onderwijs aan zieke leerlingen Rookverbod Instanties Luizen pluizen Informatie GGD en Jeugd en Gezinswerk Medische handelingen Sponsoring 48 9 De resultaten van ons onderwijs Meldcode Huiselijk geweld Jaarverslag van het afgelopen schooljaar Namen en adressen Beleidsvoornemens voor dit schooljaar Lijst van afkortingen Resultaten van de EindCito Waar gaan onze kinderen naar toe? 34 3

4 4. VOORWOORD Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar van SALTO-school De Ontmoeting. Deze gids is niet alleen bedoeld voor ouders waarvan de kinderen nu op onze school zitten, maar ook voor ouders van toekomstige leerlingen. U vindt in deze gids informatie over de achtergrond en inrichting van ons onderwijs, hoe de zorg voor leerlingen is geregeld, wat de ouders van ons kunnen verwachten en wat wij van hen verwachten. Ook staan er een aantal praktische zaken in vermeld. Wij verstrekken een papieren versie aan de ouders die de school ter kennismaking bezoeken. De schoolgids is beschikbaar via onze website, en op verzoek kunt u uiteraard ook een papieren versie ontvangen. Wij hopen dat u na het lezen van deze schoolgids een beeld heeft van onze school en ons onderwijs. Want zoals uw kind uniek is, is onze school dat ook. Deze schoolgids vertelt veel, maar niet alles over de school. De beste indruk krijgt u door een afspraak te maken voor een persoonlijke kennismaking. U kunt dan een kijkje nemen in de school, de leerkrachten ontmoeten, sfeer proeven en nadere informatie ontvangen. Ik wens u veel leesplezier. Mochten er nog vragen onbeantwoord blijven, aarzel dan niet om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. Effy van Son Directeur SALTO-school De Ontmoeting Deze schoolgids wordt jaarlijks bijgesteld en in een nieuwe versie uitgebracht. De meest recente versie is te lezen op de website van de school. Heeft u opmerkingen over de inhoud van deze schoolgids, dan kunt u dat het beste doorgeven aan de directie van de school. Voor de leesbaarheid schrijven wij in deze gids ouders. We bedoelen hiermee ouders en verzorgers. 4

5 5. ZAKELIJKE GEGEVENS SALTO-school De Ontmoeting: Hettenheuvellaan 2a 5628 DP Eindhoven telefoonnummer website adres directeur MT - leden Effy van Son Jill Hardeman (bouwleider onderbouw) Irma Zoetmulder (bouwleider bovenbouw) SALTO: Odysseuslaan JM Eindhoven telefoonnummer web site Voorzitter Medezeggenschapsraad: Maaike Visser MR 5

6 6. ONZE SCHOOL 6.1 Het bestuur SALTO-school de Ontmoeting valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs (SALTO), Odysseuslaan 2, 5631JM te Eindhoven, Naast de naam van het bestuur, staan de letters SALTO ook voor Samen, Actief, Leren, Talenten, Ontwikkelen. Dat is de visie van SALTO. Door onder andere talent te zien en te benutten, samen te leren en informatie te delen en actieve betrokkenheid te stimuleren, ontwikkelt SALTO zich voor zowel de leerlingen als de personeelsleden tot Dé basis om te leren voor het leven. De dagelijkse verantwoordelijkheid voor het onderwijs op alle SALTO-scholen (20 basisscholen en 2 sbo scholen) is in handen van het College van Bestuur. Voorzitter van het College van Bestuur is mevrouw drs. A.L. Bus. 6.2 Algemene informatie De Ontmoeting is de enige SALTO-basisschool in de wijk Woenselse Heide. De Ontmoeting is in 1972 gestart als openbare school die werkt volgens het Jenaplanconcept. Lange tijd was de school een kleine school. Rond 1995 is de school in leerlingaantal toegenomen tot zo n 300 leerlingen. De afgelopen jaren is het aantal leerlingen van buiten de wijk aanzienlijk toegenomen. Onze school heeft een goede naamsbekendheid en menig kind wordt van behoorlijke afstand naar school gebracht. De kinderen op onze school komen niet alleen uit de wijk Woenselse Heide, maar ook uit de meer op afstand gelegen wijken Prinsejagt, Jagershoef, t Hool, De Tempel en Blixembosch. Het totale leerlingenaantal is stabiel. Na de basisschool gaan de leerlingen naar het Stedelijk College, het Bisschop Bekkers College, het Eckartcollege en het Christian Huygenscollege en in mindere mate naar het St. Lucas, de Rooi Pannen en het Lorentzlyceum dat een Jenaplanstroom heeft. 6.3 Jenaplan SALTO-school de Ontmoeting werkt vanuit de visie van het Jenaplanonderwijs. Jenaplanscholen komen voort uit de ideeën van Peter Petersen ( ), die ontevreden was over het onderwijs van zijn tijd waarin school slechts was bedoeld voor het overdragen van kennis. Ieder kind leerde hetzelfde, op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. Lukte dat niet dan was er huiswerk, bijles en straf. Peter Petersen stelde dat het individu uitgangspunt was voor het onderwijs. Kinderen leren niet alleen leerstof, maar ook omgaan met elkaar en het ontwikkelen van de eigen mogelijkheden. Ze leren respect te krijgen voor zichzelf en anderen, maar ook voor de omgeving. Zelfstandigheid en dus ook zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij is binnen de Jenaplanvisie erg belangrijk. De uitgangspunten zijn voor alle Jenaplanscholen dezelfde, maar de individuele scholen vullen hun onderwijs op heel verschillende manieren in. Op onze school besteden wij veel aandacht aan de Jenaplanvisie, en ook de invulling van ons onderwijs op basis van die visie is in voortdurende ontwikkeling. Wij hebben een gezamenlijke missie geformuleerd, en de 20 basisprincipes met de bijbehorende kernkwaliteiten geven het kader en de speelruimte aan voor de ontwikkeling van ons Jenaplanonderwijs. Onze Missie: Met elkaar en niet alleen In een veilige en positieve omgeving begeleiden wij kinderen in het ontdekken van de wereld. Zij groeien op tot zelfstandige, verantwoordelijke en respectvolle mensen. 6

7 De 20 uitgangspunten: Over de mens: 1. Elk mens is uniek: zo is er maar een. Daarom heeft ieder kind en elke volwassene een onvervangbare waarde. 2. Elk mens heeft recht een eigen identiteit te ontwikkelen. Deze wordt zo veel mogelijk gekenmerkt door: zelfstandigheid, kritisch bewustzijn, creativiteit en gerichtheid op sociale rechtvaardigheid. Daarbij mogen ras, nationaliteit, geslacht, seksuele gerichtheid, sociaal milieu, religie, levensbeschouwing of handicap geen verschil uitmaken. 3. Elk mens heeft voor het ontwikkelen van een eigen identiteit persoonlijke relaties nodig: met andere mensen, met de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid van natuur en cultuur, met de niet zintuiglijk ervaarbare werkelijkheid. 4. Elk mens wordt steeds als totale persoon erkend en waar mogelijk ook benaderd en aangesproken. 5. Elk mens wordt als cultuurdrager en -vernieuwer erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en aangesproken. Over de samenleving: 6. Mensen moeten werken aan een samenleving die ieders onvervangbare waarde respecteert. 7. Mensen moeten werken aan een samenleving die ruimte en stimulansen biedt aan ieders identiteitsontwikkeling. 8. Mensen moeten werken aan een samenleving waarin rechtvaardig, vreedzaam, en constructief met verschillen en veranderingen wordt omgegaan. 9. Mensen moeten werken aan een samenleving die respectvol en zorgvuldig aarde en wereldruimte beheert. 10. Mensen moeten werken aan een samenleving die de natuurlijke en culturele hulpbronnen in verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties gebruikt. Over de school: 11. De school is een relatief autonome, coöperatieve organisatie van betrokkenen. Ze wordt door de maatschappij beïnvloed en heeft er zelf ook invloed op. 12. In de school hebben de volwassenen de taak voorgaande uitspraken over de mens en samenleving tot pedagogisch uitgangspunt voor hun handelen te maken. 13. In de school wordt de leerstof zowel ontleend aan de leef- en belevingswereld van de kinderen als aan de cultuurgoederen die in de maatschappij als belangrijke middelen beschouwd worden voor de hier geschetste ontwikkeling van persoon en samenleving. 14. In de school wordt het onderwijs uitgevoerd in pedagogische situaties en met behulp van pedagogische middelen. 15. In de school wordt het onderwijs vorm gegeven door een ritmische afwisseling van de basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering. 16. In de school vindt overwegend heterogene groepering van kinderen plaats, naar leeftijd en ontwikkelingsniveau, teneinde het leren van en zorgen voor elkaar te stimuleren. 17. In de school worden zelfstandig spelen en leren afgewisseld en aangevuld door gestuurd en begeleid leren. Dit laatste is expliciet gericht op niveauverhoging. In dit alles speelt het initiatief van de kinderen een belangrijke rol. 18. In de school neemt wereldoriëntatie een centrale plaats, met als basis ervaren, ontdekken en onderzoeken. 19. In de school vinden gedrag- en prestatiebeoordeling van een kind zoveel mogelijk plaats vanuit de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van dat kind en in overleg met hem. 20. In de school worden veranderingen en verbeteringen gezien als een nooit eindigend proces. Dit proces wordt gestuurd door een consequente wisselwerking tussen doen en denken. De vertaling van uitgangspunten naar Kernkwaliteiten: Het Jenaplanconcept is een concept waarin relaties centraal staan: de relatie van het kind met zichzelf de relatie van het kind met andere kinderen de relatie van het kind met de wereld 7

8 Om het belang van deze relaties in het Jenaplanonderwijs te tonen, zijn er 12 kernkwaliteiten geformuleerd: 1. De relatie van het kind met zichzelf 1.1. Kinderen leren kwaliteiten / uitdagingen te benoemen en in te zetten, zodanig dat zij zich competent kunnen voelen 1.2. Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor wat zij willen en moeten leren, wanneer zij uitleg nodig hebben en hoe zij een plan moeten maken 1.3. Kinderen worden beoordeeld op de eigen vooruitgang in hun totale ontwikkeling 1.4. Kinderen leren te reflecteren op hun ontwikkeling en daarover met anderen in gesprek te gaan Sleutelwoorden: - dialoog met zichzelf - uitgaan van verschillen - uitgaan van krachten en kwaliteiten - je competent voelen - succeservaringen opdoen - werken in de zone van de naaste ontwikkeling - betekenisvol onderwijs - plezier in leren - werken op basis van vragen en onderzoek - autonomie - morele ontwikkeling 2. De relatie van het kind met andere kinderen 2.1. Kinderen ontwikkelen zich in een heterogene stamgroep 2.2. Kinderen leren samen te werken, hulp te geven en hulp te ontvangen, en daarover te reflecteren 2.3. Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en mee te beslissen over het harmonieus samenleven in de groep en op school, opdat iedereen tot zijn recht komt en welbevinden kan ervaren. Sleutelwoorden: - leven en werken in de stamgroep en op school - jezelf leren kennen in relatie met anderen - aandacht voor de waarneembare werkelijkheid - verschillen bij andere kinderen herkennen en respecteren 3. De relatie van het kind met de wereld 3.1. Kinderen leren dat wat ze doen ertoe doet en leren in levensechte situaties 3.2. Kinderen leren zorg te dragen voor de omgeving 3.3. Kinderen passen binnen wereldoriëntatie de inhoud van het schoolaanbod toe om de wereld te leren kennen 3.4. Kinderen leren sprekend, spelend, werkend en vierend volgens een ritmisch dagplan / weekplan 3.5. Kinderen leren initiatieven te nemen vanuit hun eigen interesses en vragen Sleutelwoorden: - onderwijs in samenhang, betekenisvolle contexten en samenhang - toegepast leren - werken met primaire bronnen - betekenisvol onderwijs Een aantal begrippen zijn binnen ons onderwijs erg belangrijk: respect: voor jezelf, voor elkaar, voor de wereld om je heen vertrouwen: in jezelf, in elkaar, in de toekomst verantwoordelijkheid: voor jezelf, voor elkaar, voor de wereld om je heen 8

9 6.4 Prettig omgaan met elkaar. Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt op school, zich optimaal kan ontwikkelen en zichzelf kan en mag zijn. Prettig omgaan met elkaar bestaat uit: de GDO-conflicthantering en de GDO-kring. GDO staat voor Groepsdynamisch Onderwijs. Ruzie maken is niet erg. Als een kind maar weet hoe het een ruzie op kan lossen. De GDOconflicthantering leert kinderen wat ze moeten en kunnen doen bij het oplossen van een ruzie. De GDO-sociokring leert kinderen hoe ze steeds prettiger met elkaar kunnen omgaan. Beide onderdelen horen onlosmakelijk bij elkaar. Het een kan niet zonder het ander. Er zijn drie hoofdregels: - de rode hoofdregel: Wij gaan prettig met elkaar om: dit is de belangrijkste regel. Wij gaan ervan uit dat ieder kind daar goed over nadenkt en ook naar handelt. - de blauwe hoofdregel: Wij gaan correct met elkaar om: we houden ons aan de regels en afspraken die gelden op onze school om op een prettige manier met elkaar om te kunnen gaan. - de groene hoofdregel: Ik lever een bijdrage: hiermee doen wij een appèl op de kinderen om actief mee te werken aan de verbetering van het omgangsklimaat. Dit zijn de regels die in kleur in de klas en hallen van de school hangen. Daardoor kunnen de leerkracht en de kinderen elkaar helpen als ze er een vergeten zijn. Aan de hand van een groepsthermometer evalueren we elke dag of de kinderen prettig met elkaar zijn omgegaan. Een keer per week bespreken wij in de sociokring welke dingen goed gaan en welke punten nog beter kunnen. De groep kiest een verbeterpunt en dit hangt zichtbaar in de klas op het verbeterbord. Een keer per maand vullen de kinderen een individuele thermometer in. Hiermee meten wij het veiligheidsgevoel van de kinderen. Naar aanleiding van deze gegevens kan de leerkracht met de kinderen in gesprek gaan. Het informatieboekje voor ouders waarin dit uitgebreid staat uitgelegd is verkrijgbaar op school. 6.5 Plagen en pesten, protocol bij pesten Plagen is niet hetzelfde als pesten: Plagen gebeurt incidenteel, en duurt kort. Het gebeurt op basis van gelijkwaardigheid en respect, en de partijen zijn aan elkaar gewaagd. Het gebeurt soms ook met humor. Het is niet steeds dezelfde die geplaagd wordt, en is meestal 1 tegen 1. Het wordt door geen van de partijen als bedreigend ervaren. Op het moment dat het gebeurt kan het vervelend zijn, maar dat gevoel is snel weer over. De relatie wordt weer snel hersteld, en men blijft opgenomen in de groep. De ruzie of het conflict wordt weer snel bijgelegd. Plagen mag, het is goed voor de sociaal emotionele ontwikkeling en stimuleert het relativeringsvermogen. Pesten gebeurt berekenend, herhaaldelijk, stelselmatig, systematisch. Er is sprake van machtsongelijkheid, en een pester heeft geen positieve bedoelingen. Meestal staat er een groep tegenover 1 geïsoleerd slachtoffer. De pester wordt de winnaar en de gepeste de verliezer. Pesten is het afreageren van agressie of eigen onvermogen (het zondebokeffect). Bij niet tijdig ingrijpen heeft pesten zowel lichamelijke als psychische gevolgen voor de gepeste, vaak ontstaat er een isolement en eenzaamheid. Ook de groep lijdt onder het gebrek aan veiligheid, waardoor er minder spontaniteit en openheid is en men minder vertrouwen heeft in elkaar. Let wel: plagen kan wel ontaarden in pesten! Voorbeelden van pestgedrag: altijd bijnamen of scheldnamen gebruiken i.p.v. de echte naam zogenaamd leuke (maar dus kwetsende) opmerkingen maken briefjes over een kind schrijven en doorgeven vernederen / beledigen vervelende opmerkingen maken over kleding, uiterlijk, lichaamskenmerken, afkomst bedreigen / bedreigende opmerkingen maken fysiek: slaan, schoppen, spugen, krabben, bijten, haren trekken etc. opwachten en/of achtervolgen dwingen om spullen af te geven, of spullen afpakken spullen kapot maken of beschadigen 9

10 uitsluiten in de val laten lopen, klem zetten dwingen bepaalde handelingen te verrichten Als er sprake is van pesten, zien we verschillende rollen, die van pester en gepeste zijn het bekendst. Maar ook de omstanders hebben, vaak onbewust, invloed op het pesten. In het kort zijn dit de verschillende rollen: de pester: is vaak onzeker, wil graag stoer gevonden worden en het middelpunt zijn; denkt door te pesten dat iedereen hem / haar grappig zal vinden; is vaak vooral met zichzelf bezig en houdt geen rekening met anderen; heeft moeite met grenzen en regels; vertoont vaak agressief gedrag en gebruikt agressieve taal de gepeste: voelt zich vaak verdrietig en eenzaam; durft vaak niets terug te doen of het aan iemand te vertellen; is bang daarna nog meer gepest te worden; vaak is er sprake van een beperkte weerbaarheid de meepester: doet mee met het pesten en denkt dat hij / zij er dan bij hoort; is vaak bang om zelf gepest te worden de helper: neemt het op voor de gepeste; vindt het niet goed dat er gepest wordt en is niet bang voor de pester; helpt graag en is vaak zelf populair de stiekemerd: vindt het goed dat er gepest wordt maar bemoeit zich er niet mee; is bang om zelf gepest te worden; roept anderen erbij om het pesten te steunen de buitenstaander: denkt dat er niet gepest wordt; kan het ook niet schelen als er gepest zou worden zolang hij / zij er zelf maar geen last van heeft de stille: vindt pesten gemeen maar bemoeit zich er niet mee; durft niets te doen of te zeggen; is bang om zelf gepest te worden Maatregelen bij pestgedrag (en ook ander ongewenst gedrag als agressie, seksuele intimidatie, racisme, discriminatie) Incidenten lost de leerkracht op volgens de GDO-conflicthantering. Aanhoudend pestgedrag bespreekt de leerkracht met de betrokken kinderen. Samen met die kinderen probeert deze tot een oplossing te komen en afspraken te maken. Als pestgedrag niet stopt brengt de leerkracht de ouders van de betrokken kinderen op de hoogte van de ongewenste gebeurtenissen. De leerkracht bespreekt met de pester het gewenste gedrag (het ongewenste gedrag moet stoppen) en welke sancties bij overtredingen volgen. De sanctie is bij voorkeur passend bij de situatie en de toedracht, en veiligheid staat altijd voorop. Te denken valt bijvoorbeeld aan het uitsluiten van activiteiten als buiten spelen, gym, excursies. De leerkracht legt de afspraken vast en leerling en leerkracht ondertekenen. De leerkracht brengt de directie en / of de interne contactpersoon op de hoogte. De leerkracht bespreekt dit in het zorgteam. Overleg met of verwijzen naar externe instanties als G.G.D., Jeugdzorg, R.I.A.G.G., J.G.W. en M.W. zijn verdere mogelijkheden. Indien het gedrag van het kind niet verbetert of als de ouders onvoldoende meewerken wordt het kind buiten de groep geplaatst en heeft de directie een gesprek met de ouders en de pester, waarin de consequenties besproken worden: Indien het gedrag niet aanzienlijk verbetert en het kind gaat nogmaals ernstig in de fout, volgt een time-out (ter afkoeling en bezinning, en dus niet gezellig een middagje thuis!) voor de rest van de dag. Ouders moeten het kind komen ophalen. De volgende dag gaat het kind pas terug in de groep, na een gesprek waarin nogmaals duidelijke afspraken worden gemaakt. Blijft het gedrag aanhouden, dan treedt het Protocol Schorsing en Verwijdering van SALTO in werking (zie 6.7). Bij pestgedrag vindt steeds afstemming plaats met de betrokkenen: kind, ouders, leerkracht, zorgteam, directie en eventueel de schoolcontactpersoon. Hulp aan de verschillende partijen Hulp aan de gepeste: Gesprekken met een persoon die het kind vertrouwt, bij voorkeur de leerkracht. In eerste instantie gaat het vooral om medeleven, luisteren, nagaan wat er allemaal gebeurt. Daarna komt ook aan de orde wat ieders rol in de gebeurtenissen is, hoe het ook anders zou kunnen. Wij bespreken met het kind welke oplossing het zelf graag wil. Tijd en ruimte bieden voor verwerking van de gebeurtenissen, in en buiten school. 10

11 De sterke kanten naar voren halen en benadrukken. Werken aan de houding en opstelling van het kind (zelfvertrouwen, weerbaarheid etc.) en het kind belonen als dit lukt Gesprekken met de ouders van het gepeste kind. Niet overbeschermen en in een uitzonderingspositie plaatsen. Indien nodig professionele hulp inschakelen. Hulp aan de pester: Een gesprek met de pester waarin ondubbelzinnig wordt aangegeven welk gedrag wel en niet getolereerd wordt, en wat de consequenties zijn. De reden van het pesten trachten te achterhalen. Gesprekken met de ouders van de pester. Indien nodig professionele hulp inschakelen. Gewenst gedrag belonen. Excuses aan laten bieden Een andere manier van reageren aanleren (bijvoorbeeld stop denk doe ) Hulp aan de rest van de groep: Maak het bepreekbaar in de groep Maak kinderen bewust van de rol die zij hebben / innemen (meepester, helper, stiekemerd, buitenstaander, stille) Maak kinderen bewust van wat het effect van hun eigen gedrag is Stimuleer dat kinderen een eigen standpunt innemen Indien nodig externe hulp inschakelen, in overleg met de ouders Adviezen aan de ouders: Blijf met uw kind in gesprek Blijf met school in gesprek Wordt uw kind buiten school gepest, neem dan contact op met de ouders van de pester Neem een probleem van uw kind serieus Stimuleer en beloon gewenst gedrag Leer uw kind om op een goede manier voor zichzelf op te komen Geef zelf het goede voorbeeld Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport Scholen worden bij wet verplicht om op effectieve wijze pesten tegen te gaan. Gepeste kinderen en hun ouders die op school geen gehoor vinden, kunnen in het uiterste geval terecht bij de Kinderombudsman, 11

12 6.6 Internet en social media Social media is niet meer weg te denken uit de samenleving. Hoewel het vele positieve kanten heeft, leert de realiteit dat we voorzichtig om moeten gaan met het gebruik van social media. Met één druk op de knop kun je informatie online zetten die naderhand misschien niet makkelijk te verwijderen is. Daarom heeft SALTO een Protocol Internet & Social Media opgesteld waarin de afspraken staan, die op alle SALTO-scholen gehanteerd worden door alle partijen (medewerkers, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)). Daarnaast besteden SALTO-scholen aandacht aan mediawijsheid om op een verstandige manier met social media om te gaan. In het protocol is onder andere aangegeven dat er van iedereen (leerlingen, ouder(s) / verzorger(s) en medewerkers van SALTO) wordt verwacht dat bij het gebruik van internet, mail en social media de schoolregels en de normale omgangsvormen in acht worden genomen. Voorbeelden van overtredingen van de schoolregels en/of de normale omgangsvormen zijn: bedreiging, laster, stalking, pesten, discriminatie, racisme, het zonder toestemming publiceren van foto s of filmpjes, het bezoeken van pornografische sites, etc. Indien u opmerkt dat het protocol wordt overtreden en de gevolgen van deze overtreding betrekking heeft op (het functioneren van uw kind op) school, dan kunt u hiervan melding maken bij de groepsleerkracht en/of het managementteam van de school. De school zal het gesprek met de persoon/personen in kwestie aangaan en zal indien nodig passende maatregelen nemen. De maatregelen kunnen variëren van een waarschuwing tot schorsing en verwijdering van school. Indien de uitlating van leerlingen en/of ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers mogelijk een strafrechtelijke overtreding inhoudt, zal door de school aangifte bij de politie worden gedaan. 12

13 6.7 Internet en pesten Al vindt deze vorm van pesten vaak buiten school plaats, school heeft er wel last van: het beïnvloedt het schoolklimaat, de sfeer in de groep, resultaten leiden eronder etc. Kinderen vinden internetten net zo gewoon als televisie kijken, en meestal heel leuk om te doen. Maar toch is het niet altijd leuk: het komt voor dat kinderen vervelende berichtjes krijgen, gepest of bedreigd worden. Het gemak en de anonimiteit veroorzaken ongeremder pestgedrag dan in het werkelijke leven. Ook wordt er bij online pesten minder vaak ingegrepen dan in het werkelijke leven. Internet hoort bij het dagelijks leven van kinderen, verbieden heeft dan ook geen zin. Het is wel belangrijk om goede afspraken te maken. Internet op school: Ook op school maken kinderen gebruik van internet, en daarom zijn er voor alle SALTO-scholen afspraken over het gebruik daarvan. Wij maken hiervoor gebruik van Kennisnet. Kennisnet heeft een eigen Nederlandstalige zoekmachine die kinderen in principe leidt naar Nederlandstalige sites die geselecteerd zijn, waardoor zaken als racistische uitingen en pornografie niet zomaar benaderd kunnen worden. Kinderen kunnen echter ook andere zoekmachines gebruiken. Internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden. Sites die wij kinderen willen laten gebruiken worden eerst door de leerkracht bekeken. Er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen. Ik geef nooit persoonlijke informatie door op Internet, zoals namen, adressen en telefoonnummers, zonder toestemming van de leerkracht. Bijvoorbeeld: - mijn eigen naam - mijn leeftijd - of ik een jongen of een meisje ben - namen van familieleden, vrienden etc. - telefoonnummers - huisadres - adres - naam van de school - creditcard of bankpas informatie - foto s en filmpjes - Ik vertel het de leerkracht meteen als ik informatie tegenkom waar ik me niet prettig bij voel of waarvan ik weet dat dat niet hoort. Als ik me aan de afspraken houd, dan is het niet mijn schuld dat ik zulke informatie Ik leg nooit verdere contacten met iemand zonder toestemming van de Ik verstuur bij berichten nooit foto s of filmpjes van mezelf of van anderen zonder toestemming van de Ik beantwoord nooit waarbij ik me niet prettig voel of waar dingen in staan waarvan ik weet dat dat niet hoort. Het is niet mijn schuld dat ik zulke berichten Ik verstuur ook zelf dergelijke mailtjes Ik spreek van tevoren met de leerkracht af wat ik op internet wil gaan doen. Tips voor Plaats de computer op een centrale plaats in huis Op die manier kunt u toezicht houden, en zich enigszins op de hoogte van de activiteiten van uw Er bestaan geen veilige chatboxen Echt geschikte chatsites, speciaal voor kinderen zijn er eigenlijk niet. Wijs uw kind op de risico Wees voorzichtig met (het uitbreiden van) contactlijsten Denk aan Facebook etc. Door het toevoegen van onbekenden is het risico groter dat er vervelende berichten binnen Breng uw kind het besef bij dat je op internet nooit weet wie je voor je hebt Jongere kinderen chatten het liefst met vriendjes en vriendinnetjes, maar naarmate ze ouder worden krijgen ze ook belangstelling voor onbekenden. Maar Jamie van 11 is misschien wel Hans van 40. En is Danny wel een meisje? Internet is anoniem, je kunt zijn wie je maar wil. Zorg dat uw kind dat goed beseft. 13

14 @ Spreek af om nooit persoonlijke informatie te geven ook al lijkt iemand nog zo aardig en betrouwbaar. Anderen kunnen dan namelijk achterhalen wie je bent of waar je woont. Onder persoonlijke gegevens verstaan we: - je eigen naam - namen van familieleden, vrienden etc. - telefoonnummers - huisadres - adres - naam van de school - creditcard of bankpas informatie - foto s en filmpjes - wachtwoorden Laat uw kind beloven nooit stiekeme afspraken te maken Leg uit waarom dat niet kan zonder uw medeweten. Een telefoontje vooraf kan al veel duidelijk maken, en een ontmoeting kan plaatsvinden onder begeleiding van ouders. Leer uw kind om te gaan met vervelende berichten (hatelijkheden, schelden, discriminatie, seksuele toespelingen e.d.) - verlaat de chat als er iets vervelends gebeurt - vat het niet persoonlijk op - reageer niet op vervelende berichten - ga naar je ouders als je je ongemakkelijk of bedreigd voelt - voel je niet schuldig als er iets vervelends gebeurt Vaak kun je de afzender blokkeren. Lukt het niet om er vanaf te komen, neem dan een ander adres. Bewaar pestmails Als het niet lukt om een einde te maken aan ongewenste berichten, kunnen deze mails helpen bij het traceren van de dader en dienen als bewijsmateriaal. Zorg dat uw kind het adres beschermt Het belangrijkste is het zoveel mogelijk voor zichzelf te houden. Laat uw kind geen onbekende of bijlagen openen Vergelijk het met geen snoepjes van vreemden aannemen. Praat met uw kind over online contacten Bespreek regelmatig de leuke en minder leuke kanten. Neem uw kind serieus, maar leer het ook relativeren Een kind denkt al vlug dat het de eigen schuld is als er gepest wordt. Leer uw kind de gedragsregels op internet Eigenlijk gelden hier dezelfde omgangsvormen als in het werkelijke leven. Maar: wat anderen kunnen, kan uw eigen kind meestal ook. Denk niet dat uw eigen kind altijd het lieverdje is. Zorg dat uw kind zich aan de fatsoensregels houdt. 6.8 Procedure schorsings- en verwijdering. Als een leerling of een ouder in of rond de school de gedragsregels van de school ernstig overtreedt of als er sprake is van gedrag dat de veiligheid van de leerlingen, de ouders en/of het personeel van de school in gevaar brengt, maken wij dit gedrag direct bespreekbaar. Zie ook de punten 6.4 en 6.5 over onze afspraken over gewenst gedrag en omgaan met pestgedrag. Het gedrag kan in sommige gevallen aanleiding zijn voor het College van Bestuur om de leerling te schorsen of, in het ergste geval, te verwijderen van de school. Bij een schorsing wordt de toegang tot de school tijdelijk ontzegd. Bij een verwijdering wordt de leerling de toegang tot de school definitief ontzegd. Bij de uitvoering van deze maatregelen, volgen SALTO-scholen een schorsings- en verwijderingsprocedure. Deze procedure kunt u inzien op school en op de website van SALTO. 14

15 7. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 7.1 De inrichting van ons onderwijs Op de eerste schooldag telt onze school 290 leerlingen. Er zijn 12 groepen, de verdeling is als volgt: 3 groepen groepen 3 2 groepen groep groepen groepen 8 Uitgangspunten: Op onze school stellen wij het kind centraal. Dat betekent dat er aandacht is voor het kind als individu, en dat het zichzelf kan en mag zijn. Ieder kind is uniek! De manier waarop wij met elkaar omgaan (leerkrachten met kinderen, kinderen met elkaar, leerkrachten met elkaar, leerkrachten met ouders, ouders met elkaar) is altijd respectvol, waarbij verschillen tussen personen geaccepteerd en gewaardeerd worden. Wij streven ernaar een sfeer te scheppen waarin iedereen zich veilig voelt, en waarin ruimte is voor eigenheid. Door een duidelijke structuur te bieden, bijvoorbeeld door middel van een ritmisch weekplan, proberen wij die veiligheid te vergroten. Voor kinderen is het fijn als ze zeker zichzelf waarderen, zelfstandig dingen aanpakken en oplossen, maar dat ook samen met anderen kunnen. Wij willen dat kinderen ervaren: Ik kan het!, Ik kan het zelf en Ik kan het samen met anderen. In ons onderwijs houden wij dan ook rekening met de verschillen tussen kinderen: niet ieder kind heeft hetzelfde tempo, heeft dezelfde manier van dingen leren. Creativiteit en creatief denken komen in alle aspecten aan bod. Kinderen leren oplossingsgericht denken en de leerkracht begeleidt hen hierin. Ook gaan wij ervan uit dat school samen met ouders verantwoordelijk is voor de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen, vandaar dat wij contacten met en inbreng van ouders heel belangrijk vinden. We streven ernaar open en laagdrempelig te zijn, een school waar je gemakkelijk binnenloopt en met elkaar kunt spreken. Vandaar bijvoorbeeld dat wij elke dag starten met een inloopkwartier, dat ouders de gelegenheid geeft om even de klas van het kind binnen te lopen, het werk te bekijken, iets tegen de leerkracht te zeggen. Op onze school leren kinderen ook zichzelf en hun werk te presenteren, bijvoorbeeld door spreekbeurten en optreden tijdens vieringen. Onderwijs: We starten elke dag met een inloopkwartier, dat ouders de gelegenheid geeft om even de klas van het kind binnen te lopen, het werk te bekijken, iets tegen de leerkracht te zeggen. Wij geven het onderwijs vorm binnen een ritmisch weekplan. Dat is een afwisseling van de activiteiten GESPREK WERK SPEL VIERING. Wij bieden een veelzijdig programma waarbinnen, naast natuurlijk de leervakken, wereldoriëntatie en de creatieve vakken een belangrijke rol spelen. Door in stamgroepen te werken waarin kinderen van verschillende leeftijden zitten ervaren kinderen ook verschillende rollen. Zo kunnen ze ervaren hoe het is om een keer de jongste te zijn maar ook om de bij de oudsten van de groep te horen. Zo kunnen zij enerzijds het kind zijn dat geholpen wordt, maar ook een keer de helper zijn. In een gezin hebben kinderen immers steeds dezelfde plaats. Kinderen leren dus ook van en met elkaar, en samenwerken neemt een belangrijke plaats in. Stamgroepen: Het werken met stamgroepen betekent dat kinderen niet 8 jaar lang met dezelfde kinderen in een groep zitten, maar dat wij jaarlijks de leerling-verdeling opnieuw bespreken en vaststellen. We streven naar een evenwichtige en gelijkwaardige groepsindeling waarbij kinderen gelijke kansen hebben. Daar bij houden wij steeds rekening met de volgende aspecten: zoveel mogelijk gelijke aantallen in de parallelgroepen; broertjes en zusjes niet bij elkaar in de groep; gelijke verdeling van jongens en meisjes in een groep; kinderen die vanuit hun ondersteuningsbehoefte extra begeleiding en aandacht nodig hebben gelijkmatig over de groepen verdelen; kinderen wat betreft gedrag (bijvoorbeeld druk / rustig) en sociaal-emotionele ontwikkeling gelijkmatig over de groepen verdelen; de mate van zelfstandigheid. Met eventuele andere voorkeuren houden wij rekening als daar voldoende onderbouwing voor is. In de periode na de meivakantie ontvangen de ouders een brief waarmee zij 15

16 in overleg met hun kind kunnen aangeven bij welke vriendjes of vriendinnetjes hun kind graag in de groep zit. Onze voorkeur is om groep 3 en groep 8 niet te combineren met een andere leeftijdsgroep. Het is wel zo dat de leerlingenaantallen in deze groepen en/of het aantal groepen dat we kunnen formeren kan betekenen dat we toch genoodzaakt zijn de groepen 3 en 8 te combineren met een andere groep. In was dat het geval. Redenen om ernaar te streven om van groep 3 en 8 aparte groepen te formeren: in groep 3 is een groot deel van het leerstofaanbod, denk aan het aanleren van alle vaardigheden op het gebied van lezen, rekenen en schrijven, sterk leerkrachtgebonden. Groep 8 is al vrijwel vanaf het begin bezig met en gericht op het werken naar de overgang naar het Voortgezet Onderwijs, hebben veel eigen activiteiten als een EindCito, bezoeken aan het Voortgezet Onderwijs, inschrijven op de nieuwe school, musical en afscheid nemen van school. Wij hebben in de afgelopen jaren ervaren dat zij zich alleen al hierom erg gericht zijn op elkaar, de groep 8-ers, en de blik op hun toekomst. Bovendien zijn er zowel binnen groep 3 als groep 8 grote niveauverschillen, verschillen op sociaal-emotioneel gebied, in interesse, in creativiteit en vaardigheid waardoor deze groepen zeker niet homogeen zijn. Zelfstandig werken is op onze school een belangrijke werkvorm, en dus vaardigheid van de kinderen. Dit is niet alleen goed voor het zelfvertrouwen van de kinderen, maar geeft de leerkracht ook de mogelijkheid om op een goede manier te differentiëren. Ook is het dan beter te organiseren dat kinderen op hun eigen niveau kunnen werken. Het werken met projecten en thema s neemt een steeds grotere plaats in. De onderbouw werkt vrijwel uitsluitend in thema s, soms in de groep maar vaak met de hele onderbouw. De invoering van de methode Topondernemers voor wereldoriëntatie zorgt ervoor dat we ook in midden- en bovenbouwgroepen veel meer met thema s werken. Vaak is dat een gezamenlijk thema per bouw maar ook werken we regelmatig aan een schoolthema. Wereldoriëntatie heeft hiermee een belangrijkere rol gekregen binnen ons onderwijs, kinderen hebben de mogelijkheid om kennis en ervaring op te doen over de samenleving. Naast Topondernemers worden daar uiteenlopende activiteiten en middelen voor ingezet: excursies, media, gasten, projecten. In de praktijk: GESPREK: We starten elke dag in de kring, in alle groepen. Daar vinden veel verschillende soorten gesprekken plaats: elkaar welkom heten, vertellen over het weekend, belangrijke gebeurtenissen bespreken, boekenkringen, nieuwskringen, spreekbeurten, taalkringen, rekenkringen, kringen over culturele, sociale en emotionele onderwerpen, dramakringen. Ook vinden gedurende de dag gesprekken plaats over zaken die extra aandacht nodig hebben. Tijdens gesprekken is er ruimte voor meningsvorming en het leren maken van keuzes. Door het uiten van gevoelens, gedachten, meningen kunnen kinderen elkaar leren kennen en leren zich in elkaar te verdiepen. Door te praten over gewoontes en gebruiken binnen school, het maken van afspraken, praten over normen en waarden wordt iedereen drager van de cultuur. Met elkaar communiceren is essentieel voor de ontwikkeling van de eigen identiteit, respectvol omgaan met de verschillende mogelijkheden van mensen, het ontwikkelen van persoonlijke relaties en samenwerken. In alle gesprekken en kringen is de wijze van communiceren respectvol. WERK: Onder werk vallen alle activiteiten rond instructie en verwerking. Er wordt gebruik gemaakt van een hulptafel om extra uitleg te geven en tegemoet te komen aan de verschillen in onderwijsbehoefte van de kinderen. Het digibord is een belangrijk hulpmiddel, waardoor ook andere zintuigen geprikkeld worden. Als het nodig is werkt een kind op eigen niveau met een eigen leerlijn. Er kan ook groepsoverstijgend gedifferentieerd worden. Werk wordt zichtbaar gemaakt in dagtaken / weektaken middels een takenbord, in hogere groepen ook met behulp van een agenda. Bij werk neemt het zelfstandig werken een belangrijke plaats in, wij organiseren dat in alle groepen zoveel mogelijk op dezelfde wijze. Het vindt voornamelijk plaats na de instructie, tijdens de verwerking in het blokuur. Ook maken kinderen werkstukken, met onderwerpen ontleend aan de werkelijkheid. Samenwerken is belangrijk, daardoor is er de mogelijkheid tot leren van elkaar, elkaar te helpen, samen oplossingen te vinden en te helpen constructief om te gaan met onze leefomgeving. Het is ook een van de redenen waarom kinderen in heterogene tafelgroepen zitten. Tijdens het werken kan gebruik worden gemaakt van een werkwinkel, en van werken in hoeken. Kinderen maken gebruik van concreet materiaal, inhoudelijk is er een relatie naar werkelijkheid. Het oplossen van problemen en aanleren van praktische vaardigheden neemt een belangrijke plaats in. 16

17 SPEL: Spel zie je op veel verschillende manieren terug bij ons op school: vrij spel tijdens het buiten spelen, aan regels gebonden sport en spel tijdens de gymlessen, meedoen aan sportactiviteiten buiten de school, spelen in de hoeken in de onderbouw, drama- en expressieactiviteiten in de groep en tijdens vieringen, gezelschapsspelen. Er kan vrij en begeleid gespeeld worden, binnen en buiten, in een klein groepje, met de hele groep, maar ook met kinderen buiten de eigen groep, met leeftijdgenoten en met jongere en/of oudere kinderen. Ook hier leren kinderen weer dat verschillen tussen elkaar er zijn en mogen zijn, leren ze omgaan met winnen en verliezen en wat fair play is. VIERING: Vieringen zijn een wezenlijk onderdeel van onze school als werk- en leefgemeenschap. Natuurlijk zijn er de grote feesten als Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar, carnaval, maar we vieren ook verjaardagen of de geboorte van een baby. Vieringen kunnen plaatsvinden door optreden op het podium, bijvoorbeeld bij de afsluiting van een thema, de weeksluiting, de musical. Vieren is ook stilstaan bij belangrijke gebeurtenissen, niet alleen lief maar ook leed met elkaar delen: bijvoorbeeld afscheid nemen van groep 8 aan het eind van het schooljaar of het overlijden van iemand. 7.2 Burgerschap en sociale integratie: Actief burgerschap betekent deel uitmaken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Door burgerschap onder te brengen in ons onderwijs leren wij kinderen de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in hun eigen leefomgeving en in de samenleving. De actieve bijdrage kun je ordenen in 3 domeinen: 1. Democratie: binnen de leerlingenzorg, de aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en als Nederlandse taal en wereldoriëntatie besteden wij aandacht aan de democratische levenshouding. Belangrijke basiswaarden zijn: vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip voor anderen, verdraagzaamheid, autonomie en het afwijzen van onverdraagzaamheid en discriminatie. Kernpunten zijn in dit verband: Respect voor elkaar en voor de omgeving zodat we in een veilige omgeving talenten ontwikkelen en elkaar het beste kunnen geven. Solidariteit: gelijkwaardigheid, begrip, verdraagzaamheid en afwijzen discriminatie. Maatschappelijke betrokkenheid. Op ontwikkeling gericht: vrijheid en autonomie. 2. Participatie: bij het begrip participatie gaat het om deel uitmaken en een actieve bijdrage leveren aan de gemeenschap / samenleving. 3. Identiteit: bij het begrip identiteit gaat het er om dat we een beroep doen op ieders eigen verantwoordelijkheid. Kinderen leren stap voor stap hun eigen maatstaven en richtlijnen te ontwikkelen en om hiervoor verantwoordelijk te worden. Sociale integratie gaat over de deelname aan de samenleving ongeacht etnische of culturele achtergrond en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur. Waarom vinden wij actief burgerschap en sociale integratie zo belangrijk? Door de afgenomen betrokkenheid tussen mensen onderling en tussen mensen en overheid is bevordering van burgerschap en integratie belangrijk. De plichten en rechten die bij burgerschap horen lijken soms op de achtergrond te zijn geraakt. Daarbij komt nog dat niet iedereen gewend is aan tradities en gebruiken van onze samenleving. Voor onze school betekent dit dat wij in ons onderwijs aandacht besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Actief burgerschap en sociale integratie raken de visie op onderwijs en maatschappij van alle scholen. SALTO-scholen krijgen de ruimte om de eigen uitgangspunten, visie en missie centraal te stellen binnen de door het bestuur geformuleerde beleidskaders en van daaruit invulling te geven aan de nieuwe taak. We hebben met elkaar deze missie geformuleerd: Met elkaar en niet alleen. In een veilige en positieve omgeving begeleiden wij kinderen in het ontdekken van de wereld. Zij groeien op tot zelfstandige, verantwoordelijke en respectvolle mensen. Deze opvatting vraagt een actieve inzet. Participatie is doel en middel tegelijk: door te participeren gaan mensen deel uitmaken van de maatschappij waarin zij leven. 17

18 Daarnaast leggen wij als school verantwoording af over de volgende 4 punten: De bevordering van de sociale competenties. Openheid naar de samenleving en de diversiteit daarin. Bevordering van deelname aan en betrokkenheid bij de samenleving. Bevordering van hierboven geformuleerde basiswaarden en van de kennis, houdingen en vaardigheden voor participatie in de democratische rechtsstaat. Een leer- en werkomgeving waarin burgerschap zichtbaar is en die de leerlingen mogelijkheden biedt om daarmee zelf te oefenen. 7.3 Methodes LICHAMELIJKE OEFENING Basislessen Bewegingsonderwijs x x x x x x x x TAAL/REKENEN/SCHRIJVEN Taal op Maat x x x x x x x Veilig Leren Lezen x Leesseries op AVI-niveau x x x x x x Timboektoe x x x Nieuwsbegrip x x x x x Schrijfkriebels x x Pennenstreken x x x x x x Rekenrijk x x x x x x x x Schatkist Rekenen x x Schatkist Taal x x ENGELS Take it easy x x WERELDORIENTATIE TopOndernemers x x x x x x Televisieseries TELEAC/NOT x x x x x x x x Infoboeken De Ruiter x x x MAATSCHAPPELIJKE VERHOUDINGEN Infoboeken (werkstukken) x x x Televisieseries TELEAC/NOT x x x x x x x x EXPRESSIEVAKKEN Moet je Doen x x x x x x x x Tekenvaardig x x x x x x VERKEER Wegwijs x x x x x x x x SOCIAAL - EMOTIONEEL De Vreedzame School (bron) x x x x x x x x Inmiddels hebben alle groepen de beschikking over een Digitaal Schoolbord. De computer is een hulpmiddel bij het leren. Wij gebruiken leerprogramma s voor o.a. rekenen (Rekenrijk, Ambrasoft) en taal en lezen (Goed Spel, Veilig Leren Lezen, Taal op maat, Flits). Wij gebruiken het digibord ter ondersteuning van alle vakgebieden, met opdrachten, filmpjes, uitleg in de groepen 1 t/m 8. 18

19 7.4 Tussenschoolse opvang (T.S.O.) Op school bestaat de mogelijkheid om kinderen tussen de middag te laten overblijven onder toezicht van ouders. Gemiddeld is per 15 kinderen een overblijfkracht aanwezig. Alle overblijfkrachten worden geschoold. Op onze school is een Commissie T.S.O. ingesteld. In deze commissie zitten de directie van de school, de coördinatoren van de T.S.O. en de penningmeester van de T.S.O. De commissie stelt het beleid en de regels van de TSO vast en houdt toezicht op de naleving huisregels- en financiën van de T.S.O. op onze school. De commissie T.S.O. heeft een document opgesteld waarin u de wettelijke kaders kunt vinden waaraan TSO moet voldoen, maar ook hoe aansprakelijkheid, de betalingsregeling, overblijfregels en het huishoudelijk reglement op onze school geregeld is. Het T.S.O.-reglement kunt u vinden op onze website. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met Angelique van der Elsen. Zij is vaak tijdens het overblijven op school aanwezig en daar bereikbaar op telefoonnummer: , tussen uur en uur. * Betalen: - Er zijn drie manieren waarop het overblijven betaald kan worden: 1. Ouders kopen een vaste dag. Zij betalen per maand middels een rekening vooraf. De penningmeester brengt alleen de dagen die op de schoolkalender vermeld staan in rekening. Start uw kind tussentijds dan kunt u instappen bij de start van een nieuwe maand. Tot die tijd betaalt u middels de strippenkaart. Dagen waarop uw kind niet aanwezig is, worden niet terugbetaald. Wanneer uw kind langer dan drie weken aaneengesloten afwezig is wegens ziekte, kunt u verzoeken om teruggave van de betaalde dagen. Maakt uw kind extra gebruik van de TSO dan moet de betaling met strippenkaart gebeuren. Vaste dagen kunnen niet geruild worden. 2. U kunt betalen met de strippenkaart (10 strippen = 15,00) Per T.S.O.-dag geeft u een strip mee. Op maandag en donderdag zijn strippenkaarten te koop van 8.30 uur uur in de centrale hal van de school. 3. Ook kunt u betalen door te helpen als overblijfouder. Kinderen van overblijfouders blijven gratis op de dag(en) dat de overblijfouder zelf actief is. - Aanmelding voor het overblijven gaat via een aanmeldingsformulier. - Wanneer ouders / wettelijke vertegenwoordigers twee keer een bericht hebben gehad van de penningmeester van de T.S.O. wegens te laat betalen en een schuld hebben van meer dan 10 euro, krijgen zij een brief van de commissie. Hierin krijgen zij een uitnodiging voor een gesprek met de directie. Tevens wordt een boete berekend over het openstaande bedrag van 10%. Wanneer de betaling dan nog niet in orde is, wordt uw kind niet meer geplaatst in de T.S.O. U ontvangt hiervoor drie dagen voor aanvang uitsluiting een schriftelijke verklaring van de T.S.O. -commissie. * Afspraken T.S.O.: wij hanteren hiervoor uiteraard dezelfde omgangsregels zoals die binnen de school gelden. Daarnaast zijn er nog een aantal aanvullende afspraken. Wij vragen u vriendelijk om deze afspraken met uw kind(eren) door te nemen. Ik houd me aan de schoolregels, deze gelden ook voor het overblijven Ik eet netjes en rustig en blijf tijdens het eten aan tafel zitten Ik zet mijn tas op de grond. Op mijn tas, broodtrommel en beker staat mijn voor- en achternaam Ik neem brood, fruit, koek (bijvoorbeeld liga, sultana) mee, geen snoep. Als ik eten en/of drinken over heb, neem ik dat weer mee naar huis. Ik zit niet aan andermans eten en drinken, en speel ook niet met eten en drinken Ik ruim zelf alle spullen op als ik klaar ben met eten Ik ga zorgvuldig met alle speelgoed en materialen om 19

20 Als ik met iets anders wil gaan spelen, ruim ik eerst op waar ik nu mee bezig ben Ik loop gewoon in de school, en ren en gil niet Ik praat normaal tegen iedereen en geef geen grote mond Als ik een ruzie niet (met praten) kan oplossen ga ik naar een overblijfouder Als ik moet overblijven kan ik niet bij een vriendje of vriendinnetje gaan eten. Dat kan alleen als de T.S.O. een brief van mijn ouders heeft gekregen, en de T.S.O. is dan niet verantwoordelijk. Wanneer er sprake is van met enig regelmaat terugkerend problematisch gedrag van een kind tijdens de T.S.O., dan zal hierover contact met de ouders/wettelijke vertegenwoordigers worden opgenomen om tot verbetering van de situatie te komen. Hiervoor maken we gebruik van een systeem met gele en rode kaarten. Een gele kaart is een waarschuwing. Verbetert het gedrag van het kind niet, volgt een rode kaart en uitsluiting van de T.S.O. 7.5 Buitenschoolse Opvang (B.S.O.) Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst met Little Jungle en Korein Baarle Hertoglaan. We hebben een intentieverklaring getekend en dat houdt in dat wanneer u gebruik wil maken van buitenschoolse opvang, het kind altijd geplaatst kan worden op een van deze beide voorzieningen. U bent vrij om uw kind(eren) aan te melden op een andere BSO. Alleen is plaatsing dan niet gegarandeerd. Voor contactgegevens zie de lijst achterin deze gids. 7.6 SPIL-centrum de Hettenheuvel Het streven van de gemeente Eindhoven is dat alle scholen voor basisonderwijs deel uitmaken van een zogeheten SPIL centrum. SPIL staat voor: SPelen - Integreren - Leren. Het is een plek in de wijk waar men voor kinderen veilig terecht kan voor onderwijs, opvang, opvoedingsondersteuning, jeugdgezondheidszorg en leuke (buitenschoolse) activiteiten. Wij hebben als SPIL-centrum een inhoudelijke samenwerking met Korein. Zij verzorgen peuterwerk en voor- en naschoolse opvang. Er is een gezamenlijke missie en visie geformuleerd, de zorg voor kinderen is beschreven, er is een Pedagogisch Raamplan. Het doel van het SPIL-centrum is de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar zo goed mogelijk en zonder onderbreking te laten verlopen. In een SPIL-centrum werken peuterwerk, de opvoedingsondersteuner, kinderopvang, basisonderwijs, schoolmaatschappelijk werk en de jeugdgezondheidszorg nauw met elkaar samen. Wij wisselen onder meer informatie uit, stemmen educatieve methodes onderling af, en indien gewenst biedt SPIL ook opvoedingsondersteuning op maat aan ouders. Het belang van uw kind staat voorop in alles wat wij doen. Wij vinden de ontwikkeling van de kinderen, de doorgaande lijn en het betrekken van ouders hierbij heel waardevol. Het breed SPIL-Zorgteamoverleg vindt dit overleg 5 à 6 keer per schooljaar plaats. Is het wenselijk dat de ontwikkeling van uw kind(eren) besproken wordt in een breed SPIL-Zorgteam dan brengt de leerkracht en/of de intern begeleider u hiervan op de hoogte en bespreekt de uitkomst wordt met u. 7.7 Vervanging zieke of afwezige leerkrachten Als een leerkracht afwezig is, doen wij zoveel mogelijk een beroep op een bekende invaller, die als het enigszins kan ook voor de hele periode van afwezigheid beschikbaar is. Het blijkt wel dat dit steeds moeilijker wordt. In eerste instantie maken wij gebruik van de vaste invalkrachten van SALTO. Is daar geen vervanger beschikbaar, dan benaderen wij een leerkracht van onze eigen school, bijvoorbeeld een parttimer die extra komt werken. Als dat niet kan maken wij gebruik van de invallers in de vervangerspool. Als bovenstaande mogelijkheden geen oplossing bieden, verdelen wij de leerlingen van de desbetreffende groep over andere groepen. In elke groep is een noodpakket voor de eerste dag van afwezigheid. Een parallel collega maakt indien nodig een noodpakket voor de zaakvakken voor de volgende dagen, eventueel met een rooster erbij. Lessen als muziek, tekenen, handvaardigheid, drama, gym doen de kinderen mee met de groep waar ze op bezoek zijn. 20

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten.

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten. Protocol pesten 1 Voorwoord Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

PESTPROTOCOL DE BOOG. Koudenhovenseweg Zuid 202 5641 AC Eindhoven T: 040-2811760 E: deboog@skpo.nl

PESTPROTOCOL DE BOOG. Koudenhovenseweg Zuid 202 5641 AC Eindhoven T: 040-2811760 E: deboog@skpo.nl PESTPROTOCOL DE BOOG Pestprotocol De Boog Dit pestprotocol heeft als doel voor De Boog: Alle kinderen moeten zich op school veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD Pestprotocol obs de Bongerd Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem

Nadere informatie

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol.

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol. PESTPROTOCOL Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

Pestprotocol Deventerleerschool

Pestprotocol Deventerleerschool 2015 Pestprotocol Deventerleerschool 06TU Deventer Leerschool 30-6-2015 Pesten Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

PESTPROTOCOL DE SCHELP

PESTPROTOCOL DE SCHELP PESTPROTOCOL DE SCHELP Pestprotocol De Schelp Dit pestprotocol heeft als doel voor de De Schelp: Alle kinderen moeten zich op school veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprotocol Floris Radewijnszschool. Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Protocol. Pestprotocol

Protocol. Pestprotocol Pestprotocol Algemeen Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

Pestprotocol OBS Prinses Marijke

Pestprotocol OBS Prinses Marijke Pestprotocol OBS Prinses Marijke Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen

Nadere informatie

Pestprotocol. De Triangel

Pestprotocol. De Triangel Pestprotocol De Triangel 1 Inleiding Pesten is een groot probleem, dat op alle scholen voorkomt. Ook op de Triangel krijgen we te maken met pestsituaties. In dit protocol staat beschreven wat wij doen

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Het doel van het pestprotocol is: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Pestprotocol de Esdoorn

Pestprotocol de Esdoorn Pestprotocol de Esdoorn Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen November 2009 Door regels en

Nadere informatie

Pestbeleid op school

Pestbeleid op school Pestbeleid op school Pesten wordt niet aangepakt en opgelost door projecten. Het vereist attitudeverandering. Een zaligmakende oplossing voor pestproblemen bestaat helaas niet. Bob van der Meer Natuurlijk

Nadere informatie

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Januari 2013. Pestprotocol Basisschool de Schrank

Januari 2013. Pestprotocol Basisschool de Schrank Januari 2013 Pestprotocol Basisschool de Schrank Inhoudsopgave 1. Waarom heeft de Schrank een pestprotocol 3 2. Pesten op school 3 3. Signalen van pesten 4 4. Oorzaken van pesten 4 5. Rollen bij pesten

Nadere informatie

Bij pesten zijn er altijd 5 partijen: de pester, het slachtoffer, de grote zwijgende groep, de leerkrachten en de ouders.

Bij pesten zijn er altijd 5 partijen: de pester, het slachtoffer, de grote zwijgende groep, de leerkrachten en de ouders. Versie nov. 2012 Pestprotocol. Inclusief regels en afspraken binnen de school. Wat is pesten? Pesten betekent iemand op een gemene manier lastig vallen: bewust iemand kwetsen of kleineren. Het gebeurt

Nadere informatie

Pestprotocol obs De Kring

Pestprotocol obs De Kring Pestprotocol obs De Kring Dit pestprotocol heeft uitgangspunt: Alle kinderen moeten zich op OBS De Kring veilig kunnen voelen, Door regels en afspraken over omgang met elkaar duidelijk en voor iedereen

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi Anti-pestprotocol We werken samen aan een goede sfeer op school Catharinaschool Wellerlooi Inleiding De Catharinaschool wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden. Wij streven ernaar dat de

Nadere informatie

De piek van het pesten ligt tussen 10 en 14 jaar, maar ook in lagere en hogere groepen wordt gepest.

De piek van het pesten ligt tussen 10 en 14 jaar, maar ook in lagere en hogere groepen wordt gepest. PESTPROTOCOL Pesten komt helaas op iedere school voor> Het is een probleem dat we onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken. De manier waarop dat gebeurt, wordt beschreven in dit protocol. Het

Nadere informatie

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Anti-pestbeleid OBS De Schakel Dit ANTI-PESTBELEID heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken

Nadere informatie

Pestprotocol BS de Kersenboom

Pestprotocol BS de Kersenboom Pestprotocol BS de Kersenboom Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Pestprotocol Prakticon

Pestprotocol Prakticon Pestprotocol Prakticon Pesten op school Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprotocol Floris Radewijnszschool. Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Pestprotocol. Plagen en pesten. Pesten op school, hoe gaan we er mee om?

Pestprotocol. Plagen en pesten. Pesten op school, hoe gaan we er mee om? Pesten op school, hoe gaan we er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen willen zien en op onze school serieus willen aanpakken. Plagen en

Nadere informatie

Dit PESTPROTOCOL heeft als doel:

Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Pestprotocol SBO De Lings

Pestprotocol SBO De Lings Pestprotocol SBO De Lings Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun Lings-periode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en het gevoel hebben dat ook zij

Nadere informatie

Anti pestprotocol OBS DE BOUWSTEEN

Anti pestprotocol OBS DE BOUWSTEEN Anti pestprotocol OBS DE BOUWSTEEN Anti pestprotocol Pagina 1 Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school Sociale veiligheid op school 1 Inleiding In dit document staat omschreven welk beleid en welke protocollen gehanteerd worden op t Kofschip met betrekking tot de sociale veiligheid. Het is een weerslag

Nadere informatie

PROTOCOL TEGEN PESTEN

PROTOCOL TEGEN PESTEN PROTOCOL TEGEN PESTEN Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Het probleem dat pesten heet: De piek

Nadere informatie

Pestprotocol SKOALFINNE

Pestprotocol SKOALFINNE Pestprotocol SKOALFINNE Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest. PESTPROTOCOL De Vogels

OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest. PESTPROTOCOL De Vogels OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest PESTPROTOCOL De Vogels We willen graag dat alle kinderen op De Vogels zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Gedragsprotocol

Gedragsprotocol. Gedragsprotocol Gedragsprotocol 1 Inleiding De gangbare naam voor dit gedragsprotocol is pestprotocol. Echter; in dit protocol omschrijven we niet alleen hoe te handelen in geval van pesten. We geven er de voorkeur aan

Nadere informatie

Pestprotocol OBS Mathenesse Januari 2010

Pestprotocol OBS Mathenesse Januari 2010 Pestprotocol OBS Mathenesse Januari 2010 Doelstelling Alle leerlingen moeten zich in hun basisschoolperiode vrij en veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken

Nadere informatie

Pestprotocol Maria Bernadette

Pestprotocol Maria Bernadette Afspraken 1. Doe alleen iets bij een ander kind, wat jezelf ook prettig zou vinden. 2. Kom alleen aan een ander als de ander dat ook goed vindt. 3. We gebruiken geen scheldwoorden of andere rare namen.

Nadere informatie

Achtergrond informatie:

Achtergrond informatie: Pestprotocol Inleiding Voor u ligt het pestprotocol van de Koningin Wilhelminaschool. Met behulp van dit protocol willen wij het pestgedrag binnen de school voorkomen en indien nodig aanpakken. In onze

Nadere informatie

Pesten heeft veel te maken met de verhoudingen binnen een groep. Daarom is het niet eenvoudig om er een eind aan te maken. Als de leerkracht schelden

Pesten heeft veel te maken met de verhoudingen binnen een groep. Daarom is het niet eenvoudig om er een eind aan te maken. Als de leerkracht schelden Pesten heeft veel te maken met de verhoudingen binnen een groep. Daarom is het niet eenvoudig om er een eind aan te maken. Als de leerkracht schelden verbiedt, zoeken de kinderen andere manieren en andere

Nadere informatie

Pestprotocol Jansenius de Vriesschool Juni 2011

Pestprotocol Jansenius de Vriesschool Juni 2011 Pestprotocol Jansenius de Vriesschool Juni 2011 Doelstelling Alle leerlingen moeten zich in hun basisschoolperiode vrij en veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels

Nadere informatie

Protocol pesten en plagen BSO Babbeloes

Protocol pesten en plagen BSO Babbeloes Protocol pesten en plagen BSO Babbeloes Doel: Voorkomen van plaag en pestgedrag en adequaat omgaan met hiermee. Waarom: Bij kinderopvang Babbeloes bespreken wij met de kinderen hoe we met elkaar omgaan

Nadere informatie

Pestprotocol O.B.S. Giessen-Oudekerk

Pestprotocol O.B.S. Giessen-Oudekerk Pestprotocol O.B.S. Giessen-Oudekerk Pesten op school. Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus

Nadere informatie

Pesten? Natuurlijk niet!

Pesten? Natuurlijk niet! Pesten? Natuurlijk niet! Hoe gaan wij om met pesten? Iedere leerling heeft het recht om met plezier en een veilig gevoel naar school te gaan. Tabor College - Oscar Romero 2015-2016 2 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom

Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom Dit pestprotocol heeft als doel: Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het team van

Nadere informatie

Actief Burgerschap

Actief Burgerschap Actief Burgerschap RK / PC Jenaplanbasisschool Kristalla 2015-2016 BRINBOX RK / PC Jenaplanbasisschool Kristalla Laan van het Kinholt 576 7823 HP Emmen 0591 622657 info@kristalla.nu Naam school Kristalla

Nadere informatie

Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging

Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging Inhoud 1. Inleiding a. Uitgangspunt b. Wat is pesten? 2. Schoolregels en afspraken 3. Pestgedrag op school a. Pestgedrag voorkomen b. Pestgedrag snel signaleren

Nadere informatie

Pestprotocol obs De Meerwaarde

Pestprotocol obs De Meerwaarde 1 Pestprotocol obs De Meerwaarde Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken

Nadere informatie

P e s t p r o t o c o l

P e s t p r o t o c o l P e s t p r o t o c o l Doel van dit pestprotocol: Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken

Nadere informatie

BIJLAGEN Pestprotocol

BIJLAGEN Pestprotocol BIJLAGEN Pestprotocol Basisschool De Horizon -Versie 1-02-02-2014 Ouderbladzijde: Wat verstaan we onder pesten? Wat is het verschil tussen plagen en pesten. Plagen is : Pesten is : onschuldig - met opzet

Nadere informatie

Het Mozaïek-kinderprotocol tegen pesten (voor kinderen van groep 3 t/m 8)

Het Mozaïek-kinderprotocol tegen pesten (voor kinderen van groep 3 t/m 8) Het Mozaïek-kinderprotocol tegen pesten (voor kinderen van groep 3 t/m 8) 1. Wat is pesten: Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons op Het Mozaïek. Het is een probleem dat wij niet willen

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool De Vlieger

Pestprotocol basisschool De Vlieger Pestprotocol basisschool De Vlieger Inleiding Helaas moeten wij constateren dat pesten voorkomt in het directe contact met elkaar maar ook onder andere via MSN. PCBS de Vlieger vindt pesten onaanvaardbaar

Nadere informatie

Pesten binnen een Vreedzame school

Pesten binnen een Vreedzame school Pesten binnen een Vreedzame school Inleiding ICBS Statenkwartier wil de leerlingen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. De leerkrachten

Nadere informatie

Pestprotocol Albert Plesmanschool 2014

Pestprotocol Albert Plesmanschool 2014 Pestprotocol Albert Plesmanschool 2014 Doel van dit PESTPROTOCOL Alle leerlingen moeten zich op de basisschool veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

HET ANTI-PEST-BELEID VAN ONZE SCHOOL

HET ANTI-PEST-BELEID VAN ONZE SCHOOL Stationsstraat 81 3370 Boutersem 016/73 34 29 www.godenotelaar.be email: directie.nobro@gmail.com bs.boutersem@gmail.com HET ANTI-PEST-BELEID VAN ONZE SCHOOL 1. Het standpunt van de school: Pesten is geen

Nadere informatie

Protocol Digitaal pesten

Protocol Digitaal pesten Protocol Digitaal pesten 2 1 Inleiding 1.1 Doelstelling 3 1.2 Beleid 3 1.3 Voorwaarden beleid 3 2. Achtergrondinformatie 2.1 Wat is digitaal pesten? 3 2.2 Waarom is digitaal pesten zo erg? 3 2.3 Signalen,

Nadere informatie

Protocol tegen pesten

Protocol tegen pesten Protocol tegen pesten Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. De piek van het pesten ligt tussen

Nadere informatie

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen 1. Plagen en pesten Het verschil tussen plagen en pesten is duidelijk aan te geven. Bij plagen is sprake van incidenten. Pesten gebeurt systematisch. Een definitie

Nadere informatie

PESTPROTOCOL (versie april 2014)

PESTPROTOCOL (versie april 2014) PESTPROTOCOL (versie april 2014) Op de Lispeltuut willen wij de kinderen een veilige leeromgeving bieden. Kinderen moeten zich op een prettige en positieve manier kunnen ontwikkelen. Een gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Pestprotocol Christelijk Gymnasium Utrecht Versie 15 oktober 2014

Pestprotocol Christelijk Gymnasium Utrecht Versie 15 oktober 2014 Pestprotocol Christelijk Gymnasium Utrecht Versie 15 oktober 2014 Het pestprotocol vormt de verklaring van de vertegenwoordiging van de school en de ouders waarin is vastgelegd dat we pestgedrag op school

Nadere informatie

Pestprotocol : o.d.s. de Paladijn

Pestprotocol : o.d.s. de Paladijn Pestprotocol : o.d.s. de Paladijn November 2009 Inleiding De meeste basisschoolleerlingen, ruim zestig procent, wordt wel eens gepest. Een enkel keertje gepest worden, daar is overheen te komen. Echter,

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Pesten komt op iedere school voor; ook bij ons! Het is een probleem dat wij onder ogen zien en serieus willen aanpakken. Vandaar dit protocol.

Pesten komt op iedere school voor; ook bij ons! Het is een probleem dat wij onder ogen zien en serieus willen aanpakken. Vandaar dit protocol. Protocol Pestprotocol Datum Oktober 2015 Doel protocol Om duidelijkheid te scheppen voor leerling, leerkracht en ouders over welke stappen worden ondernomen bij pestgedrag. Pestcoördinator Monique Meulenberg

Nadere informatie

Antipest protocol. Om veiligheid voor elke leerling binnen school mogelijk te maken, zijn regels of onderlinge afspraken noodzakelijk.

Antipest protocol. Om veiligheid voor elke leerling binnen school mogelijk te maken, zijn regels of onderlinge afspraken noodzakelijk. Antipest protocol Inleiding Op onze school vinden we het belangrijk dat leerlingen op zorgvuldige manier met andere leerlingen omgaan, op zorgvuldige manier met materialen omgaan en dat zij zich binnen

Nadere informatie

Gedragsprotocol Jenaplanschool De Zuiderkroon, februari 2011

Gedragsprotocol Jenaplanschool De Zuiderkroon, februari 2011 Gedragsprotocol Waarom een gedragsprotocol? Als iedereen zich goed gedraagt, is dat toch niet nodig? Gelukkig is dit meestal het geval, maar helaas is niet altijd. Ongewenst gedrag komt helaas ook bij

Nadere informatie

Anti-pest protocol OBS De Viermaster Papendrecht 2014-2015 1

Anti-pest protocol OBS De Viermaster Papendrecht 2014-2015 1 Anti-pest protocol OBS De Viermaster Papendrecht 2014-2015 1 Inleiding Anit-pest protocol Wat is pesten? Op de site van het Nederlands Jeugd Instituut staat het volgende: Pesten is een stelselmatige vorm

Nadere informatie

Mededelingenblad. Jaargang 12, nummer 04. website: www.bs-hobbitstee.nl. e-mail: info@bs-hobbitstee.nl

Mededelingenblad. Jaargang 12, nummer 04. website: www.bs-hobbitstee.nl. e-mail: info@bs-hobbitstee.nl Mededelingenblad Jaargang 12, nummer 04 website: www.bs-hobbitstee.nl e-mail: info@bs-hobbitstee.nl Mededelingenblad In dit nummer: Pietenochtend onderbouw Even voorstellen Van 2015 naar 2016 en kennismaken

Nadere informatie

Gedrag- en pestprotocol Pater Eymardschool Stevensbeek

Gedrag- en pestprotocol Pater Eymardschool Stevensbeek Gedrag- en pestprotocol Pater Eymardschool Stevensbeek 1 Inhoudsopgave: Doelstelling van het gedrag- en pestprotocol. Pesten op school Signalen van pesterijen Hoe gaan wij op de Pater Eymardschool met

Nadere informatie

Anti-pest Protocol De Reiger

Anti-pest Protocol De Reiger Anti-pest Protocol De Reiger Pesten komt helaas op iedere school voor, ook op de onze. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus willen aanpakken. Dit protocol moet ertoe leiden

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

Pestprotocol It Twaspan

Pestprotocol It Twaspan Pestprotocol It Twaspan It Twaspan wil de kinderen een omgeving bieden waarin zij zich op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. De leerkrachten willen deze ontwikkeling bevorderen door het

Nadere informatie

Pestprotocol Hoe gaan we met elkaar om?

Pestprotocol Hoe gaan we met elkaar om? Pestprotocol Hoe gaan we met elkaar om? Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken, kunnen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Protocol Pedagogisch klimaat

Protocol Pedagogisch klimaat Protocol Pedagogisch klimaat Kernwaarde Leerkrachtgedrag Leerlinggedrag Gedrag ouders Betrokken - Houdt zich aan gemaakte afspraken. - Zorgt voor een duidelijke terugkoppeling naar de ouders en leerlingen.

Nadere informatie

Pestprotocol OBS IJsselhof

Pestprotocol OBS IJsselhof Pesten op school Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Daar zijn wel enkele

Nadere informatie

PESTPROTOCOL 2016/2017

PESTPROTOCOL 2016/2017 PESTPROTOCOL 2016/2017 De Kernschool voor Nieuwkomers Samengesteld door Hennie Dekker INHOUD Inhoud INLEIDING... 3 DOEL VAN HET PESTPROTOCOL... 3 WAT IS PESTEN?... 4 SIGNALEN VAN PESTERIJEN KUNNEN O.A.

Nadere informatie

Iedereen is hier oké!

Iedereen is hier oké! INLEIDING PESTPROTOCOL Iedereen is hier oké! alle kinderen moeten zich in onze basisschool veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol)

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol) ANTI PEST PROTOCOL Er gelden drie uitgangspunten: n 1. Wij gaan met respect met elkaar om. 2. Wij pesten niet. 3. Wij accepteren niet dat er gepest wordt. Pesten op school. Hoe gaan we hier mee om? Pesten

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie

De manier waarop we met elkaar omgaan en de gemaakte afspraken: de 10 gouden regels:

De manier waarop we met elkaar omgaan en de gemaakte afspraken: de 10 gouden regels: Protocol pesten TisKidz heeft dit protocol gemaakt omdat pesten helaas overal gebeurt. Het is belangrijk om een duidelijk en helder beleid te hebben waar alle betrokkenen op kunnen terugvallen in voorkomende

Nadere informatie

Protocol pesten en gepest worden. Basisschool De Peppel Beuningen

Protocol pesten en gepest worden. Basisschool De Peppel Beuningen Protocol pesten en gepest worden Basisschool De Peppel Beuningen Sept 2014 Inleiding De Peppel vindt het heel belangrijk dat kinderen op een prettige wijze de schooljaren doorlopen. Zowel het team als

Nadere informatie

Kanjerbeleid. Doelstelling Voor de kinderen hebben we als doel dat ze zoveel mogelijk als volgt over zichzelf denken:

Kanjerbeleid. Doelstelling Voor de kinderen hebben we als doel dat ze zoveel mogelijk als volgt over zichzelf denken: Kanjerbeleid Inleiding Op de obs Stegeman werken we sinds januari 2012 met de kanjertraining. Voor u ligt het beleidsstuk Kanjertraining. We hopen dat het zicht geeft op wat we doen op school en waar we

Nadere informatie

INLEIDING voorwaarden Definitie Vormen van pesten

INLEIDING voorwaarden Definitie Vormen van pesten PESTPROTOCOL INLEIDING Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken. Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

Nadere informatie

Pestprotocol. cbs Johan Friso te Dordrecht

Pestprotocol. cbs Johan Friso te Dordrecht Pestprotocol cbs Johan Friso te Dordrecht Dordrecht, oktober 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Doel... 3 1.2 Voorwaarden... 3 1.3 Het probleem dat pesten heet... 3 2. Pesten, wat is dat?... 4 2.1 Hoe gaan

Nadere informatie

Pestprotocol School met de Bijbel De Wegwijzer

Pestprotocol School met de Bijbel De Wegwijzer Pestprotocol School met de Bijbel De Wegwijzer 1. Algemene regels en verantwoordelijkheden Ons uitgangspunt : Een veilig schoolklimaat is de belangrijkste voorwaarde voor : - Kinderen om zich optimaal

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

We hebben respect voor elkaar: elkaars denken, elkaars uiterlijk, voor de verschillen tussen elkaar.

We hebben respect voor elkaar: elkaars denken, elkaars uiterlijk, voor de verschillen tussen elkaar. Omgangsprotocol Waarom een omgangsprotocol? Een veilig gevoel bij kinderen is ontzettend belangrijk. Alleen als kinderen zich op hun gemak voelen en met plezier naar school gaan, zullen ze zich op een

Nadere informatie

Beleid Kanjertraining op De Meeander

Beleid Kanjertraining op De Meeander Beleid Kanjertraining op De Meeander Voor u ligt het beleidsstuk Kanjertraining. We hopen dat het zicht geeft op wat we doen op school en waar we voor staan. Kanjertraining is meer dan een lesmethode.

Nadere informatie

Pestprotocol. basisschool Het Middelpunt

Pestprotocol. basisschool Het Middelpunt Pestprotocol basisschool Het Middelpunt 1 INHOUDSOPGAVE: Doel pestprotocol pagina 3 Voorwaarden pagina 4 Het probleem dat pesten heet: pagina 5 Hoe willen we daar mee omgaan? Signalen van pestgedrag Omgaan

Nadere informatie

PROTOCOL RUZIE EN PESTEN OP OPENBARE BREDESCHOOL DE SCHATKAMER

PROTOCOL RUZIE EN PESTEN OP OPENBARE BREDESCHOOL DE SCHATKAMER PESTEN Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien. Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen: leerlingen (gepeste

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef)

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jozef (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Jozefschool 1 Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot

Nadere informatie

JENAPLAN BASISONDERWIJS NEDERLAND. Ieder kind is uniek!

JENAPLAN BASISONDERWIJS NEDERLAND. Ieder kind is uniek! JENAPLAN BASISONDERWIJS NEDERLAND Ieder kind is uniek! WAT IS JENAPLANONDERWIJS? Nederland telt circa 7000 scholen voor basisonderwijs. In Nederland heeft iedere school de vrijheid om zijn eigen onderwijsconcept

Nadere informatie

Kanjerprotocol hoe gaan we om met elkaar

Kanjerprotocol hoe gaan we om met elkaar Inleiding Kanjerprotocol hoe gaan we om met elkaar We hebben ons als doel gesteld: Kinderen in een veilige, vertrouwde omgeving begeleiden bij de ontwikkeling van hun eigen mogelijkheden. Goed onderwijs

Nadere informatie

Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Pestprotocol Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat

Nadere informatie

Procedure pesten op school

Procedure pesten op school Procedure pesten op school Het verschil tussen pesten en plagen: Wanneer er geplaagd wordt kan diegene die geplaagd wordt meelachen. Het gaat niet ten koste van een ander. Wanneer er gepest wordt gaat

Nadere informatie

Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen

Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen Pest protocol Albert Schweitzerschool Pesten op school Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn: Anti-pestprotocol Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Wij vinden dit ontzettend vervelend, want ieder kind dat gepest wordt is er één teveel. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

GEDRAGSCODE NICOLAASSCHOOL TE ZANDVOORT

GEDRAGSCODE NICOLAASSCHOOL TE ZANDVOORT GEDRAGSCODE NICOLAASSCHOOL TE ZANDVOORT Achtergrond en doelstellingen Zoals in de visie op onderwijs van de Nicolaasschool staat aangegeven, vinden we het heel belangrijk om op school een pedagogisch klimaat

Nadere informatie

Pestprotocol De Triangel. Pestprotocol. Versiedatum: oktober Status: versie 1 vastgesteld

Pestprotocol De Triangel. Pestprotocol. Versiedatum: oktober Status: versie 1 vastgesteld Pestprotocol Versiedatum: oktober 2014 Status: versie 1 vastgesteld 1 Missie/visie van de Triangel: Missie Samen bereiken we meer. Visie Op de Triangel werken leerkrachten, kinderen en ouders samen om

Nadere informatie