Het schoolplan is gebaseerd op een groot aantal bestaande documenten waarin op onderdelen beleid staat geformuleerd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het schoolplan is gebaseerd op een groot aantal bestaande documenten waarin op onderdelen beleid staat geformuleerd."

Transcriptie

1 Schoolplan Willem de Zwijger College Inleiding Dit schoolplan van het Willem de Zwijger College brengt de actuele situatie van de school in kaart en geeft aan welke ontwikkelingen op korte en middellange termijn (4 jaar) wenselijk zijn. In het plan formuleren we doelstellingen en geven we prioriteiten aan. Het plan dient derhalve als ontwikkelings- en planningsdocument en geeft een beeld van het integraal beleid dat we voeren. Het zal de dialoog binnen de school over de belangrijkste onderdelen van dat integrale beleid, t.w. onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, financieel beleid en beleid m.b.t. de kwaliteit van het onderwijs levend houden. Het schoolplan is gebaseerd op een groot aantal bestaande documenten waarin op onderdelen beleid staat geformuleerd. Via het schoolplan zullen we het integrale beleid expliciteren en leggen we er verantwoording over af aan de inspectie. Via de schoolgids informeren we de ouders en leerlingen over m.n. de in-, door- en uitstroomgegevens van de school. Uiteraard is ook het schoolplan door ouders en leerlingen in te zien. We plaatsen het op de website. We vertalen het schoolplan in jaarplannen die we in het kader van onze kwaliteitszorg jaarlijks evalueren volgens de bij het beleidsdocument kwaliteitszorg behorende matrix. Van die evaluaties schrijft de directie elk jaar een verslag dat we ter informatie aan alle geledingen binnen de school verstrekken. Het zijn deze verslagen die de basis vormen voor gewenste aanpassingen van de jaarplannen, in de tijd waarvoor het schoolplan geldt, en het nieuwe schoolplan. We kiezen ervoor de opbouw van dit schoolplan te laten aansluiten bij die van de vorige schoolplannen die de jaren , en besloegen. In hoofdstuk 2 blikken we eerst terug naar het vorige schoolplan en in dat hoofdstuk geven we aan in hoeverre we erin zijn geslaagd de door ons gestelde doelen te realiseren. Wat de onderwijskundige doelen betreft, heeft de onderwijscommissie deze evaluatie verricht en de schoolleiding geadviseerd over de onderwijskundige paragraaf in het nieuwe schoolplan. Dit schoolplan is vastgesteld in een schoolleidersvergadering in januari 2011 en betreft de periode De MR heeft ermee ingestemd. 1 De school Willem de Zwijger College - Schoolgemeenschap van Gymnasium, Atheneum en HAVO, opgericht 24 april 1920, staat onder bestuur van de Stichting Interconfessioneel (rk/pc) Voortgezet Onderwijs in het Gooi. Nieuwe 's-gravelandseweg HM Bussum Postbus AG Bussum Telefoon: (035) Fax: (035) Website: adres: Samenstelling en taakverdeling directie (per ): R.A. Brik mw. drs. L.H. Brouwer J.W. Boeschoten rector - algemene zaken en onderwijs conrector/plaatsvervangend rector - personeel en financiën conrector - organisatie en beheer Afdelingsleiders: F.C. van de Riet drs. A.A. van der Kooij mevr. Drs. S.G.W. Ettema drs. P.N. Wind mw. drs. M.A.C. Hendrikx-Welten le leerjaar 2 vwo en 3 vwo 2 havo en 3 havo 4 en 5 havo en 4 vwo 5 en 6 vwo 1

2 Schoolgrootte: Aantal leerlingen per : 1153 Aantal personeelsleden per : Het schoolplan een terugblik In hoofdstuk 10 van het vorige schoolplan staat een samenvatting van de belangrijkste doelen die we voor die periode hebben geformuleerd. Hierbij herhalen we deze alvorens we per doel aangeven of dat is gerealiseerd - in cursief. - In de komende jaren moeten de talentklassen verder ontwikkeld worden tot een volwaardig en vanzelfsprekend onderdeel van het totale onderwijsaanbod op het Willem. - Dit is gerealiseerd. Uit de ouderenquêtes die we jaarlijks in het kader van onze kwaliteitszorg afnemen, blijkt dat het bestaan van de talentklassen het belangrijkste keuzemotief voor de school is. - We willen toegroeien naar een leerlingenaantal van Dit hebben we ruimschoots gehaald. We lijken de magere jaren definitief achter ons te hebben gelaten. Inmiddels hebben we 1151 leerlingen en verwachten we door te groeien naar 1200 leerlingen. Het is belangrijk te constateren dat we niet alleen in absolute aantallen zijn gegroeid, maar ook ons marktaandeel is toegenomen (in Bussum 29% in 2006; 35% in 2010). - We zullen het versterkt talenonderwijs in de komende jaren zodanig moeten ontwikkelen dat dit een wezenlijk en onderscheidend onderdeel wordt van de school waarmee we ons blijvend kunnen profileren t.o.v. andere scholen. - Dit is gebeurd. M.n. met het aanbod van Anglia in de onderbouw van HAVO en VWO en Cambridge Engels als keuzevak in de Tweede Fase van het VWO profileren we ons duidelijk t.o.v. de andere Bussumse HAVO/VWO-scholen. Het aanbod van Spaans in de bovenbouw van HAVO en VWO draagt bij aan het versterkt talenonderwijs dat we geven. - In de komende jaren willen we z-uren voor de onderbouw invoeren. Voor die uren geven docenten specifieke opdrachten waaraan de leerlingen in hun eigen tempo werken, mits de opdracht binnen de daarvoor gestelde tijdslimiet is afgerond. De z-uren zijn verplicht voor alle leerlingen en zullen worden gegeven in de nieuwe stille werkruimte op de tweede verdieping of in het OLC. Toezicht tijdens de z-uren wordt verricht door een leraarsassistent. - Dit is op een andere manier ingevuld dan ons vier jaar geleden voor ogen stond. We hebben ervoor gekozen de onderwijstijd in te vullen met vaklessen en we hebben studie-uren gecreëerd voor de momenten waarop een onderbouwles komt te vervallen. Daarvoor hebben we inmiddels twee docentassistenten aangetrokken die elk een eigen lokaal hebben met voldoende ICT-mogelijkheden. - Het vakoverstijgend projectonderwijs zetten we definitief op de kaart. We bouwen de bestaande projecten, voor zover wenselijk is, verder uit en zorgen voor een structuur waarbinnen alle docenten van alle vakken aan de projecten een bijdrage leveren. - Dit is ambiteuzer geformuleerd dan we hebben kunnen/willen waarmaken. Voor vrijwel alle leerjaren staat een vakoverstijgend onderwijskundig project op het programma dat we als zeer waardevol ervaren. Dat de docenten van alle vakken daarbij betrokken zijn, is echter niet waar en vinden we momenteel ook niet zo noodzakelijk. Het moet een onderwijsinhoudelijke afweging zijn als het gaat om het besluit welke vakken een rol spelen in een onderwijskundig project. - We stellen ouder- en leerlingresonansgroepen in. Dit is voor een deel gebeurd. Sinds enkele jaren hebben we ouderresonansgroepen waarmee we één keer per jaar vergaderen. Dit zijn uiterst waardevolle momenten. Leerlingresonasgroepen zijn er nog niet op structurele basis. De afdelingsleiders nemen het initiatief dit in de komende jaren vorm te geven. - Docenten zullen zich blijven scholen op vakmatig en onderwijskundig terrein. Dit is gebeurd, maar vanuit de filosofie van een leven lang leren, zal dit punt hoog op de agenda blijven staan. - Alle personeelsleden zullen een bekwaamheidsdossier moeten opstellen. Een POP en 360 -feedback zijn daar een onmisbaar onderdeel van. Het bekwaamheidsdossier is ingevoerd en inmiddels een belangrijk instrument bij alle functionerings- en beoordelingsgesprekken. De 360 -feedback is nog geen vanzelfsprekendheid. In de volgende planperiode zullen we bewerkstelligen dat iedere docent als onderdeel van het functioneringsgesprek collegiale consultatie toepast. Desgewenst zullen we daartoe instrumenten ontwikkelen. - In het verlengde van het vorige zullen LD-docenten een duidelijke en belangrijke rol spelen in de feedback die collega-docenten verdienen in het kader van het door hen op te stellen POP. Dit is inmiddels achterhaald door het plan Leerkracht dat erin voorziet dat het aantal LD- en LC-docenten veel groter is/wordt dan vier jaar 2

3 geleden, terwijl de functie-eisen uit FUWA-VO minder exclusief van invloed zijn op de promoties naar hogere functieschalen. De arbeidsmarkt en de bevoegdheden binnen een sectie zijn daarvoor minstens zo belangrijke gegevens. Dat neemt overigens niet weg dat onderlinge feedback van docenten heel belangrijk is, maar het beperkt zich niet tot de LD-docenten die daar de initiatieven voor moeten nemen. - Onderling lesbezoek zal de komende jaren voor grotere groepen docenten vanzelfsprekend worden. Waar dit nu nog geldt voor startende docenten en 2 e, 3 e en 4 e jaars-docenten, zal dit in de toekomst voor alle docenten moeten gelden. Ook dit is nog niet structureel ingevoerd. Incidenteel gebeurt het wel. - We ontwikkelen een arbeidsmarktknelpuntenbeleid waardoor we docenten voor de school kunnen werven en/of aan de school kunnen binden. Dit heeft de afgelopen jaren een hoge prioriteit gekregen en zal ook in de komende jaren hoog op de agenda staan. - De onderwijscommissie zal initiatieven ontwikkelen waardoor docenten meer dan nu gebruikelijk is in hun lessen rekening houden met verschillen in motivatie, aanleg en tempo van de leerlingen. We moeten nog meer dan nu onderwijs op maat bieden. Dat is ten dele gebeurd. Het besluit om van een 45-minutenrooster over te stappen op een 60-minutenrooster is mede ingegeven door de ruimere mogelijkheden die lessen van 60 minuten bieden aan docenten om gevarieerde lesvormen toe te passen en onderwijs op maat te ontwikkelen. Desondanks zijn we van mening dat er nog meer differentiatie binnen klassenverband kan worden gerealiseerd. - Er komt een schoolbreed vaardighedenplan. Dit is in goede bedoelingen gestrand. Er is wel een vakoverstijgend leesvaardighedenplan ontwikkeld voor de onderbouw en er is/wordt in de docentenkring o.l.v. de onderwijscommissie voortdurend aandacht geschonken aan het aanleren van vaardigheden en het bijbrengen van kennis, maar een schoolbreed vaardighedenplan is wat naar de achtergrond verdrongen. Er is een duidelijke kentering waarneembaar waarbij de kennisoverdracht in belang wint t.o.v. het vaardighedenonderwijs. - Alle docenten ruimen in hun arsenaal aan didactische werkvormen plaats in voor ICT-rijke lessen. We verwachten dat elke sectie in zijn jaarprogramma aangeeft hoe ze gebruik wil maken van ICT. Dit is gebeurd. ICT-toepassingen zijn niet meer weg te denken uit het huidige onderwijs. - We handhaven in onze organisatie de centrale toetsmomenten voor de bovenbouwklassen in de toetsweken en voor de onderbouwklassen moeten centrale toetsmomenten worden ingeruimd in het reguliere lesrooster. We streven daarbij naar variatie in toetsvormen zonder dat dit tot (veel) lesuitval leidt. - Inmiddels hebben we een jaaragenda met drie toetsweken voor de onderbouw en de examenklassen en vier toetsweken voor de bovenbouw. - De cijfers voor SE en CE zullen voor alle vakken tenminste op het landelijk gemiddelde moeten liggen. Voor alle vakken geldt dat het aantal onvoldoendes op het eindrapport in niet-examenjaren hoogstens 30% van het totaal mag zijn. De examenresultaten van de laatste twee jaar zijn zorgwekkend. M.n. op de HAVO scoorden onze leerlingen in die jaren onder het landelijk gemiddelde. Dat heeft ertoe geleid dat er inmiddels een verbeterplan is ontworpen dat ertoe moet leiden dat de cijfers weer op het door ons gewenste niveau komen. Voor verreweg de meeste vakken geldt overigens wel dat er in de klassen niet meer dan 30% onvoldoendes op het laatste rapport voorkomen. In H4 zijn er vakken die dit percentage overschrijden. - Tenminste 40% van de VWO-leerlingen en 30% van de HAVO-leerlingen zal een exact profiel moeten kiezen. Dit is de realiteit op het VWO. De laatste jaren is het meer dan 40% van de leerlingen dat een exact profiel kiest. Op de HAVO blijft het meestal iets onder de 30%. - Tenminste 33% van het aantal op het gymnasium gestarte leerlingen zal een gymnasiumdiploma moeten halen. In de praktijk blijkt het de laatste jaren iets minder te zijn. Meestal schommelt het tussen de 25 en 30%. - In de gesprekken tussen de directies van Vitus en Willem zullen sluitende afspraken moeten worden gemaakt over het risicobeleid t.a.v. de leerlingenaantallen van een school. Beide scholen liggen zo goed in de markt dat ze nu eerder te veel dan te weinig leerlingen hebben, waardoor het maken van harde afspraken op dit terrein minder urgent is dan vier jaar geleden. 3

4 - We streven naar een leeftijdsevenwichtiger personeelsbestand. Voor zover mogelijk benoemen we bij voorkeur jonge docenten. Dat is zeker gebeurd. De laatste vier jaar is ons personeelsbestand verjongd. De gemiddelde leeftijd is gezakt van ongeveer 45 naar ongeveer 42 jaar. In dit schoolplan vertalen we een aantal van de hier genoemde punten, waar dat wenselijk is, in beleidsvoornemens voor de komende periode. Overigens dient hier de kanttekening te worden geplaatst dat het binnen het onderwijs lastig is om een periode van vier jaar te beschrijven. Het schoolplan dient als een soort minimum te worden opgevat. In de afgelopen vier jaar is er nl. veel meer beleid geformuleerd en zijn er veel meer (belangrijke) besluiten genomen dan in het schoolplan waren beschreven. Te denken valt b.v. aan de invoering van een 60-minutenroosterver, het vak filosofie in de bovenbouw van het VWO en het vak Anglia in de onderbouw van de HAVO. Daarnaast worden we in de planperiode van het schoolplan met overheidsbeleid geconfronteerd dat op het moment van het schrijven van het schoolplan nog niet bekend was. Voor het afgelopen schoolplan betreft dit b.v. het plan Leerkracht, de kwaliteitsagenda VO en de invoering van de maatschappelijke stage. De noodzaak om van het schoolplan afgeleide jaarplannen te maken en een goed opgezet kwaliteitsbeleid vorm te geven op grond waarvan bijsturing van het schoolplan en nieuwe initiatieven mogelijk zijn, wordt hiermee bevestigd. 3 De opdracht van de school De missie van het Willem de Zwijger College staat verwoord in het missiedocument waarin we de onderwijsvisie van de school beschrijven. Een samenvatting daarvan staat ook op de website. 3.1 Inleiding missiedocument De visie op het onderwijs bevat de bouwstenen waarop het schoolplan als uitwerking van de missie van de school wordt gebouwd. Visie en missie liggen in elkaars verlengde. In de missie staan de belangrijkste doelen verwoord die we met ons onderwijs willen bereiken; in de visie zetten we uiteen waarom we juist die doelen hebben gekozen en hoe we ze willen realiseren en in het schoolplan staat op nog concretere wijze aangegeven welke maatregelen op de korte en middellange wenselijk zijn in de vormgeving van ons onderwijs Missie - patent op talent Alle leerlingen hebben talenten, hun eigen individuele talenten. Wij vinden dat onderwijs moet bijdragen aan het ontwikkelen en ontdekken van die talenten. Wij zien het als onze taak de leerlingen zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen die talenten te ontplooien. Als we daarin slagen, slagen we in onze missie, realiseren we onze belangrijkste missiedoelen die we als volgt hebben geformuleerd: - dankzij kwalitatief goed onderwijs bereiden we de leerlingen voor op een vervolgopleiding - we leren de leerlingen kritisch en zelfstandig in de samenleving staan - we leren de leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en anderen in de samenleving - we stellen de leerlingen in de gelegenheid hun talenten op sportief, creatief en cognitief terrein te ontdekken en te ontwikkelen Goed onderwijs en een inspirerend klimaat zijn de middelen waarmee we dit willen bereiken. Het Willem moet een school zijn waar alle leerlingen zich veilig en geborgen voelen en waar ze met plezier naar toe gaan. De identiteit van de school is verwoord in de grondslag van de Stichting, artikel 2: "Zij gaat daarbij uit van de christelijke beginselen, met als richtsnoer het Evangelie van Jezus Christus, zoals dat tot ons komt vanuit de Bijbel en door de kerken wordt uitgedragen". Dit uitgangspunt zal (om een bijbels beeld te gebruiken) als een zuurdesem de school dienen te doortrekken en dus overal in de school ex -en impliciet aanwezig behoren te zijn. Expliciet via de lessen godsdienst, de openingen (wekelijks en tussentijds), via de vieringen zoals met Kerst en op andere momenten van bezinning. Impliciet via het houden van acties voor anderen in de maatschappij, het stimuleren van een goede werksfeer binnen de school, het reageren op ongewenste situaties als pesten, het hebben van een vertrouwensteam, e.d. Van elk personeelslid wordt vanuit de eigen mogelijkheden en overtuiging een bijdrage verwacht in de vormgeving van de christelijke identiteit. Centraal in onze missie staat het onderwijsproces. De school bereidt de leerlingen voor op hun toekomstige loopbaan. Om onze in de missie genoemde doelen te bereiken functioneert de school als overdrager van kennis en vaardigheden en is de school ingericht als een gemeenschap, waarin waarden als geborgenheid, verantwoordelijkheid, saamhorigheid en medemenselijkheid centraal staan. Dat impliceert dat de relatie tussen 4

5 docenten en leerlingen vertrouwelijk en integer is; dat docenten zich bekommeren om het sociale welbevinden van de leerlingen en veel tijd en energie steken in het scheppen van een veilig schoolklimaat en dat docenten rekening houden met de wensen en belangen van de leerlingen. We moeten leerlingen uitdagen zich te ontwikkelen - in hun eigen belang en dat van de samenleving. Dat vraagt onderwijs waarin de overdracht van normen en waarden van essentieel belang is. Dat vraagt ook om onderwijs dat goed georganiseerd is, waar regels gelden waarop leerlingen en volwassenen zijn aan te spreken, waar de schoolcultuur gedeeld wordt door ieder die er werkt. De docenten vormen een hecht team, waarin veel wordt samengewerkt en overlegd over het gedeelde beleid. De onderlinge verhoudingen binnen het personeel kenmerken zich door openheid en solidariteit en men ondersteunt elkaar waar mogelijk. Net zo belangrijk vinden we het dat de leerlingen een heel plezierige schooltijd hebben, waar ze vriendschappen opdoen in schoolactiviteiten die naast of in plaats van een onderwijskundig doel ten doel hebben dat leerlingen er veel plezier aan beleven. Een bloeiende leerlingvereniging die op de belevingswereld van de leerlingen toegesneden activiteiten organiseert, maakt daar een belangrijk deel van uit. 3.2 Visie op onderwijs Visie op onderwijs betekent dat je je afvraagt op welke wijze het onderwijs het best kan worden gegeven. Hoe is het grootste onderwijsrendement te halen? Door middel van welke onderwijsvormen slaagt de school er het best in de in de missie verwoorde doelen te realiseren? Onderwijskundige uitgangspunten Het Willem de Zwijger College kenmerkt zich als een school waar we vooral leerstofgericht onderwijs aanbieden. De docent is in deze visie de deskundige professional die als eerste verantwoordelijk is voor het leerproces van de leerlingen, die borg staat voor goede onderwijsprestaties van zijn leerlingen. Om leerlingen voor te bereiden op een plaats op een vervolgopleiding en in de samenleving is het noodzakelijk dat we die leerlingen kennis overdragen en vaardigheden leren. Daartoe creëren docenten - situaties waarin leerlingen samenwerken - betekenisvolle en authentieke contexten - een leeromgeving met aandacht voor verschillende leerstijlen - een activerende leeromgeving met accenten op zelfstandig leren Leerlingen die samenwerkend leren, ontwikkelen nieuwe ideeën en oplossingen voor problemen en vraagstukken. Er vindt daardoor een grote transfer plaats van het geleerde. De sociale vaardigheden van de leerlingen nemen toe en leerlingen raken gemotiveerd. De docent moet hiertoe over competenties beschikken waarmee hij leerlingen sociale vaardigheden aanleert. De docent moet weten wanneer en hoe feedback op het samenwerkingsproces nodig is. Het onderwijs moet aandacht schenken aan individuele verschillen en recht doen aan de eigen initiatieven, behoeften en leermogelijkheden van leerlingen. Door leerlingen te leren met elkaar samen te werken, leren ze dat niet ieder op dezelfde manier leert en niet ieder dezelfde talenten heeft. Het is de taak van het onderwijs leerlingen te leren hiervoor begrip en respect te hebben. Met authentieke en betekenisvolle contexten wordt beoogd meer betrokkenheid bij en motivatie voor het leerproces bij de leerlingen te realiseren door (meer) aan te sluiten bij de leefwereld van de leerlingen. Leerlingen moeten weten waarom het geleerde belangrijk is, wat ze met het geleerde kunnen. Dit kunnen we realiseren door een vorm van vakkenintegratie via vakoverstijgende onderwijskundige projecten waarbij een integratie van theorie en praktijk plaatsvindt. Uiteraard is een goede begeleiding van de docent hierbij onontbeerlijk. De docent moet de leerdoelen verbinden met de interesses van de leerlingen. Niet alleen moet de leercontext betekenisvol en authentiek zijn, ook vinden we het belangrijk dat de docent authentiek is. Dat betekent dat hij durft te laten zien wie hij is, waar hij voor staat en wat hem drijft. Het is een bekend gegeven dat leerlingen in de puberleeftijd vaak meer werken voor de docent dan voor het vak dat de docent geeft. Wie zich daarvan bewust is en in staat is de noodzakelijke klik met de leerlingen te realiseren, zal gemotiveerde en hard werkende leerlingen voor zich krijgen. Een activerende leeromgeving, waarbij leerlingen leren zelfstandig te werken, bevordert vaardigheden om zelf informatie te verwerken en vergroot de zelfstandigheid van de leerling. Dit leidt tot een diepere verwerking van de leerstof, een verhoogde motivatie en meer kennis. In een activerende leeromgeving verschuift de rol van de docent. De docent is op de momenten dat leerlingen in een activerende leeromgeving leren zelfstandig te werken vooral begeleider van de leerlingen en hij draagt de verantwoordelijkheid van het leerproces gedeeltelijk en 5

6 geleidelijk over aan de leerlingen, maar hij blijft er expliciet controle over houden ook al wordt een oorspronkelijke docenttaak als het plannen van het werk langzaam maar zeker de verantwoordelijkheid van de leerling. De docent behoudt te allen tijde de eindverantwoordelijkheid voor het leerproces. 3.3 Maatschappelijke ontwikkelingen Kennis én het kunnen toepassen van kennis wordt steeds belangrijker. Dat betekent ook het kunnen gebruiken, interpreteren en selecteren van kennis want kennis is niet neutraal; we zien het als onze plicht leerlingen te leren op verantwoorde wijze met die kennis om te gaan. Kennis dient beschikbaar te zijn en voortdurend te worden ontwikkeld om duurzame (economische) groei te kunnen blijven realiseren. Dit stelt eisen aan het onderwijs. Creativiteit, innovatief vermogen, technologische kennis en excellentie zijn sleutelbegrippen in de kenniseconomie. In deze tijd veroudert kennis snel, wat voor een enorme dynamiek op de arbeidsmarkt zorgt. Dat vergt flexibiliteit van het onderwijs. Ook zal iedereen voortdurend moeten onderhouden wat hij of zij op school heeft geleerd. Het voortgezet onderwijs is dus geen eindpunt in een leven lang leren. Wel wordt in deze jaren een belangrijke basis gelegd. Tegen deze achtergrond is de leeropbrengst niet meer louter uit te drukken in een afgebakend niveau van kennis en vaardigheden. Het gaat meer en meer om brede competenties die de basis leggen voor een levenslange persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling. Hier is dus sprake van kennis en vaardigheden, van dynamiek, van voortdurend actief leren. Jongeren van nu verschillen van de jongeren van twintig, dertig jaar geleden en die ontwikkelingen vragen om een onderwijs dat daar rekening mee houdt. Er zijn vele verschillen te noemen; we noemen hier de belangrijkste voor onze doelgroep. Jongeren van nu zijn beter toegerust om met de nieuwe tijd en de nieuwe media om te gaan dan de vorige generaties. Ze zijn beter in staat om met meer dingen tegelijk bezig te zijn ( multi-tasking ). Deze behoefte aan variatie en verandering (de zap-cultuur ) groeit sterk. Jongeren die zijn opgegroeid in een multimediale omgeving, zijn gewend in virtuele gemeenschappen te functioneren. Ze hebben geleerd via computergames oplossingsstrategieën te ontwikkelen. Mensen hebben vandaag de dag nieuwe vaardigheden nodig om informatie te verwerken en met anderen te communiceren. Het onderwijs zou daartoe meer gebruik moeten maken van de ICT-mogelijkheden en de vaardigheden van jongeren op dit gebied. De veranderende maatschappij waarin de jongeren opgroeien stelt ook een opdracht tot burgerschapsvorming aan de school. We dragen zorg voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale integratie, met inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking met de diversiteit van de samenleving 3.4 Samenvatting Het leerstofgerichte onderwijs staat borg voor kennisoverdracht van de docent aan de leerling. Zoals al eerder is gezegd: de docent is de spil in dit model. Hij bepaalt wat, hoe en wanneer de leerling iets wordt geleerd. Uiteraard leert de docent de leerling ook allerlei (studie)vaardigheden aan. Het paradoxale van de huidige situatie is dat er enerzijds kritiek is op de strikte uitvoering van dit onderwijsmodel, maar dat er anderzijds steeds vaker een appel op het onderwijs wordt gedaan juist die traditionele kennisoverdracht weer meer waarde toe te kennen. Paradoxaal genoeg gebeurt dat vaak vanuit dezelfde maatschappelijke ontwikkelingen die het onderwijs ook vragen aanpassingen, moderniseringen te realiseren. Juist vanuit de gedachte dat we aan een sterke kenniseconomie moeten werken, heeft het onderwijs de uitdaging leerlingen kennis over te dragen én vaardigheden bij te brengen. Daarom kiezen we op het Willem voor een leerstofgericht onderwijsconcept met toevoeging van een aantal belangrijke accenten zoals die hierboven zijn beschreven. 4 De externe ontwikkelingen. Wat komt er op ons af? 4.1 Onderwijskundige ontwikkelingen Op onderwijskundig terrein lijkt het steeds lastiger een periode van vier jaar te beschrijven. De afgelopen jaren zijn we vaak met ad-hoc-besluiten vanuit Den Haag geconfronteerd en we hebben niet de illusie dat dit de komende jaren anders zal zijn. Andere bewindspersonen vanuit een andere regeringscoalitie lijken steeds andere accenten te leggen. Zoals het er nu naar uitziet, moeten we het taal- en rekenonderwijs verder uitbouwen nu er referentiekaders voor worden ontwikkeld en de aankondiging is gedaan dat taalvaardigheid deel uit gaat maken van de examens Nederlands en er voor rekenen aparte examentoetsen worden ontwikkeld. Ook de aangekondigde aanscherping van de slaag/zak-regeling vraagt om aanpassingen van b.v. de lessentabel, de overgangsnormen en de specifieke trainingen op het Centraal Examen. Over de mogelijkheid de keuzevrijheid van de leerlingen te bepreken door minder profielen aan te bieden waardoor het mogelijk wordt roosters te maken zonder tussenuren wordt momenteel in politiek Den Haag gesproken. Uiteraard zal dat de nodige beleidsaanpassingen van de school vragen als daar werkelijk sprake van zal zijn, maar nu valt nog onmogelijk te voorzien hoe die eruit moeten zien. Dat het urenaantal voor de maatschappelijke stages veel lager wordt dan de afgelopen jaren is voorgesteld, zal mogelijk een aanpassing van de school vragen. 6

7 4.2 De leerlingenmarkt De situatie op de markt vraagt om een voortdurend bewustzijn de potentiële leerlingen te moeten veroveren. De concurrentie is groot en vereist dat we kwaliteit leveren op alle terreinen opdat we onze aantrekkingskracht behouden of vergroten. Het vraagt om creativiteit en innovatief vermogen van de school om de concurrenten een stap voor te blijven. Op dit terrein is het essentieel dat er heldere afspraken worden gemaakt met het St. Vituscollege m.b.t. de regulering van de leerlingenstromen. Voor de komende periode van vier jaar lijkt het erop dat er voldoende leerlingen voor de drie scholen in Bussum zijn, waardoor we ons eerder moeten afvragen hoe we ervoor kunnen zorgen niet teveel leerlingen te krijgen dan te weinig. De prognoses geven echter aan dat na de periode waarover dit schoolplan gaat de leerlingenaantallen in deze regio zullen dalen. Ook in de landelijke publicaties wordt het Gooi steeds genoemd als een streek waar krimp ontstaat of gaat ontstaan. Hoewel we een flinke buffer hebben opgebouwd nu we in het schooljaar leerlingen hebben, terwijl we in het vorige schoolplan 1000 leerlingen noemden als een ideaal leerlingenaantal voor onze school, kunnen we niet achterover leunen, maar moeten we ons elk jaar opnieuw inspannen de aantrekkelijkheid van de school voor potentiële leerlingen te behouden of te vergroten Talentklassen De instelling van de talentklassen waartoe we in de periode hebben besloten, heeft als belangrijk doel de school aantrekkelijk te maken voor een grote groep leerlingen. Uit de jaarlijkse enquête onder ouders van de brugklasleerlingen blijkt voortdurend dat het bestaan van de talentklassen één van de belangrijkste keuzemotieven voor de school is. In de komende jaren zullen we er hard aan moeten werken de vitaliteit van de talentklassen te behouden of te vergroten. Het gevaar bestaat dat bij de docenten die direct of indirect bij de talentklassen zijn betrokken een zekere gewenning ontstaat, waardoor de inspiratie en motivatie bij hen kleiner wordt dan voorheen. De ontwikkeling van deze klassen zal een blijvende prioriteit houden. De leerdoelen voor de kunst-, sport- en scienceklas zijn inmiddels beschreven en vormen de toetssteen voor de verschillende programmaonderdelen. In de komende periode moeten de coördinatoren van de talentklassen onderzoek blijven doen naar de mogelijkheden de talentklaslessen meer dan nu te laten aansluiten bij de lesprogramma s van de verwante vakken, zonder dat daarbij de exclusiviteit van de talentklassen verloren gaat. De talentklaslessen moeten anders zijn en blijven dan de gewone vaklessen, maar een wederzijdse beïnvloeding ervan is wenselijk. Dat maakt het beter dan nu mogelijk dat de eigen vakdocenten de talentklaslessen geven naast de gastdocenten. Dit laatste geldt m.n. voor de kunstklas. De sportklaslessen en de scienceklaslessen worden al voor een belangrijk deel gegeven door de eigen docenten. Het geringe aantal leerlingen dat voor de scienceklas kiest, heeft onze zorg. We moeten een programma aanbieden waarmee meer leerlingen voor deze klas kiezen, omdat we het belangrijk vinden de belangstelling van leerlingen voor exacte vakken aan te wakkeren en/of te vergroten Leerlingenstroom en gebouw In 2008 is de nieuwbouw van de school gereed gekomen waardoor we plaats hebben voor 1100 leerlingen. Nu we inmiddels meer dan 1100 leerlingen moeten huisvesten, hebben we nog een aantal interne en externe verbouwingen doorgevoerd om aan alle leerlingen plaats te bieden. Dit punt zal de komende jaren onze aandacht moeten houden Nieuwe onderwijsaanbod In de vorige planperiode hebben we een aantal nieuwe vakken ingevoerd, Spaans, Anglia en Cambridge Engels en filosofie terwijl we ook taal- en rekenlessen hebben ingevoerd. Voor de komende periode onderzoeken we de mogelijkheid onze HAVO-afdeling een eigen gezicht te geven. Dat kan b.v. door de invoering van meer praktisch gerichte vakken als BSM of drama. De invoering van dat laatste vak maakt het mogelijk de lijn van het kunstonderwijs vanaf de kunstklassen in de onderbouw door te trekken en de school, samen met de vakken CKV, tekenen en muziek een echt kunstkarakter te geven. Haaks hierop staat de enerzijds de berichtgeving vanuit Den Haag waar het de mogelijke beperking van het aantal profielen betreft waardoor het aanbod van verschillende vakken kleiner wordt en anderzijds de discussie die we, los hiervan, binnen de school willen voeren over de vraag of we t.b.v. het rooster niet tot een inperking van de volledig vrije pakketkeuze moeten overgaan. 4.3 De arbeidsmarkt De arbeidsmarkt binnen het onderwijs zal ook de komende jaren schraal zijn. Dat betekent dat we ons personeelsbeleid zodanig moeten vormgeven dat het voor docenten aantrekkelijk is op het Willem de Zwijger College te werken. De begeleiding van nieuwe docenten en het nascholingsbeleid zullen we moeten inzetten als wezenlijk onderdeel van het personeelsbeleid. Op SIVOG-niveau zullen we van jaar tot jaar bezien of het mogelijk is gelden te reserveren voor het arbeidsmarktknelpuntenbeleid. Indien mogelijk en noodzakelijk zullen we die gelden inzetten om docenten voor de school te werven of te behouden. 7

1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving

1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving Schoolplan 2014-2018 1 1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving van de school en de contet van

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Schoolplan 2014-2017 Het Nieuwe Lyceum

Schoolplan 2014-2017 Het Nieuwe Lyceum Schoolplan 2014-2017 Het Nieuwe Lyceum Inhoudsopgave 1. VOORWOORD... 4 2. SCHOOLGEGEVENS... 5 2.1 SCHOOL... 5 2.2 DIRECTIE EN BESTUUR... 5 2.3 SCHOOLGROOTTE... 5 2.4 ORGANOGRAM... 6 3. MISSIE EN VISIE...

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan Linde College 2009-2014 1

Inhoud: Schoolplan Linde College 2009-2014 1 Inhoud: Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1. Algemene schoolgegevens...5 1.1. Het Linde College...5 1.2. Het bestuur...6 1.3. De organisatie van de school...6 1.4. Het schoolgebouw: de ontmoeting staat

Nadere informatie

GOED GROEN* TEVREDEN Schoolplan 2012-2016

GOED GROEN* TEVREDEN Schoolplan 2012-2016 GOED GROEN* TEVREDEN Schoolplan 2012-2016 Positief advies directie: 14 november 2013 Instemming MR: Ter informatie naar bestuur: Ter kennisgeving Raad van Toezicht: INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1 ONDERWIJSGROEP

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MONTESSORI COLLEGE TWENTE 2013-2017

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MONTESSORI COLLEGE TWENTE 2013-2017 STRATEGISCH BELEIDSPLAN MONTESSORI COLLEGE TWENTE 2013-2017 Voorwoord Het Montessori College Twente kent een organisatiestructuur van vijf units (twee parallelle onderbouwunits en drie bovenbouwunits:

Nadere informatie

Schoolplan 2013-2017. Stedelijk Gymnasium Haarlem

Schoolplan 2013-2017. Stedelijk Gymnasium Haarlem Schoolplan 2013-2017 Stedelijk Gymnasium Haarlem Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Trends in het Voortgezet Onderwijs 4 3 Onderwijs en begeleiding 6 3.1 Visie op onderwijs en leren: het schoolprofiel en curriculum

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting KOERS 2016 Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting Thomas Zipper oktober 2012 Inleiding blz. 3 1. Visie en beleidsvorming

Nadere informatie

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Een blik op 2010 Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1 Een blik op onze ambitie 1.1 rsg de Borgen 6 1.2 Strategische beleidsdoelen 6 4 Een blik

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

GOMARUS SCHOOLPLAN 2015-2019

GOMARUS SCHOOLPLAN 2015-2019 GOMARUS SCHOOLPLAN 2015-2019 God leeft gezamenlijk groeien genieten en gunnen WOORD VOORAF Voor u ligt het Schoolplan 2015 2019 van onze school, het Gomarus College in Assen, Drachten, Groningen, Leeuwarden

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Bonaventuracollege 2012-2013 School gids Inhoud 2 Bonaventuracollege 3 Wijzer de wereld in 4 Organisatie 5 De locaties van het Bonaventuracollege 6 Bestuursbureau 6 Directie 6 College

Nadere informatie

Schoolplan College De Brink

Schoolplan College De Brink Schoolplan College De Brink 2012-2016 Aantrekkelijk, Uitdagend en Betekenisvol onderwijs 2 SCHOOLPLAN 2012-2016 Inhoudsopgave Inleiding 6 Stand van zaken 6 Missie en visie 6 Doel 7 Hoofdstuk 1: Algemene

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015 2016. Utrecht, 6 juli 2015. Op je toekomst voorbereid!

SCHOOLGIDS 2015 2016. Utrecht, 6 juli 2015. Op je toekomst voorbereid! SCHOOLGIDS 2015 2016 Utrecht, 6 juli 2015 Op je toekomst voorbereid! Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 De school 1.1. Vernieuwend en eigentijds onderwijs...4 1.2. Visie... 4 1.3. Missie...4 1.4.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen PROFILERING KSH Extern winnen is intern beginnen 1. Inleiding In het schoolplan 2011-2014 van de KSH staat de missie van de school beschreven, vanuit de twee kernwoorden Kennis en Karakter. Deze woorden

Nadere informatie

Sintermeertencollege

Sintermeertencollege Sintermeertencollege Schoolgids 2014-2015 v5_front11092014 Verleg je grenzen! 1 SINTERMEERTEN ABC, inhoudsopgave A B C D E F G H I J Academische Opleidingsschool (AOS) Adressen Afdelingsleider Bankrekeningnummer

Nadere informatie

Schoolplan 2013 2017. van de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad

Schoolplan 2013 2017. van de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad Schoolplan 2013 2017 van de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad Inhoudsopgave 1. GSR: EEN GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP 4 1.1 STATUTEN 4 1.2 UITGANGSPUNTEN 4 2. VISIE & MISSIE GSR 5 2.1 inspireren

Nadere informatie

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 4 3. Beschrijving van het vak technologie... 5 4. Reflectie op ambities en doelen uit het projectplan... 8 5. Technologie als concept... 24 6. Financiële

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie