Aanhangsel voor IBM Internet Security Systems Products en Services

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanhangsel voor IBM Internet Security Systems Products en Services"

Transcriptie

1 IBM Customer Agreement Aanhangsel voor IBM Internet Security Systems Products en Services Dit Aanhangsel voor IBM Internet Security Systems Products en Services ( Aanhangsel ) bestaat tussen de Klant (aangeduid als Klant of u ) en IBM Belgium S.A./N.V. ( IBM ). Dit Aanhangsel is uitsluitend van toepassing op de aanschaf van IBM Internet Security Systems ( IBM ISS ) Products en Services. Hardware en gelicentieerde softwareprogramma's van IBM worden onder een afzonderlijke overeenkomst aangeschaft. De bepalingen in dit Aanhangsel vormen een aanvulling op de bepalingen in de IBM Customer Agreement, de International IBM Customer Agreement of enige gelijkwaardige, door beide partijen getekende overeenkomst ( Overeenkomst ) zoals hieronder aangegeven. In dit Aanhangsel tussen de partijen zijn opgenomen de Overeenkomst, de voorwaarden en bepalingen van dit Aanhangsel en de door de partijen ondertekende bestelformulieren. In geval van tegenstrijdigheid tussen dit Aanhangsel en: a. de Overeenkomst, prevaleert dit Aanhangsel; of b. een Bestelling, prevaleert de Bestelling, behalve wanneer in een Bestelling of een daarin opgenomen bepaling uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit Aanhangsel prevaleert boven de Bestelling in kwestie. 1. Definities Appliance een IBM ISS Product bestaande uit Software die vooraf is geïnstalleerd op een enkel hardwareapparaat ( Machine ). Machines bestaan uit het desbetreffende apparaat en relevante gebruikersdocumentatie. Aanvang aanvaarding door IBM van een getekende en gedateerde Bestelling Managed Security Services die beheerde beveiligingsservices die organisaties in staat stellen het beheer van bepaalde internetbeveiligingsfuncties uit te besteden, zoals nader beschreven in het gedeelte Managed Security Services van dit Aanhangsel. Bestelling (i) elke eerste Bestelling; (ii) een Verkoopnotering of Werkomschrijving (met inbegrip van alle toepasselijke Service Bestelformulieren), ondertekend door een geautoriseerde vertegenwoordiger van de Klant en geaccepteerd door IBM; (iii) aankoopbestelling(en) van de Klant die door IBM zijn geaccepteerd, mits dit Aanhangsel op die aankoopbestelling(en) van toepassing is en dit Aanhangsel door die aankoopbestelling(en) niet wordt gewijzigd; of (iv) enig schriftelijk amendement of supplement van het voorgaande waarin naar dit Aanhangsel wordt verwezen en dat door geautoriseerde vertegenwoordigers van elk der partijen is ondertekend. Product(en) de IBM ISS Software en/of IBM ISS Appliance(s) die aan de Klant onder dit Aanhangsel zijn geleverd, met uitzondering van Producten Van Derden. Software de voor een machine leesbare instructies, de relevante gebruikersdocumentatie en de periodieke updates, foutcorrecties, verbeteringen en nieuwe releases die door IBM worden uitgebracht en door u worden aangeschaft onder het onderhouds- en ondersteuningsprogramma. Software wordt uitsluitend geleverd in de vorm van objectcode. Aanvang van Services de aanvang van elk werk dat nodig is voor het inzetten of leveren van Customer s Managed Security Services zoals beschreven in een Bestelling. Activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot : project planning, plaatsing van apparatuur, levering van technische vereisten van de Klant, verzamelen van klantgegevens en inzetten of levering van Diensten. Product(en) van Derden software of hardware die onder dit Aanhangsel aan u worden geleverd en die niet door IBM zijn geproduceerd. Producten van Derden bestaan uit Hardware van Derden en Software van Derden. 2. Services De Services die door IBM worden verleend, zijn vastgelegd in de toepasselijke Bestelling. 2.1 Security Services Indien er in een Bestelling Services voor beveiligingscanning, testen, beoordeling, forensisch onderzoek of verbetering ( Security Services ) zijn opgenomen, dan gaat de Klant ermee akkoord dat IBM diverse methoden en softwaretools mag toepassen teneinde netwerkresources te onderzoeken op beveiligings- BELUX NL doc Pagina 1 van 6

2 gerelateerde informatie en teneinde feitelijke of mogelijke tekortkomingen of zwakke plekken in de beveiliging op te sporen. De Klant geeft IBM toestemming om dergelijke Security Services uit te voeren op netwerkresources met de IP-adressen die de Klant heeft verstrekt. IBM zal de Security Services uitvoeren binnen een wederzijds overeengekomen tijdsbestek. 2.2 Managed Security Services Dit gedeelte is alleen van toepassing op de eventueel in de toepasselijke Bestelling aangegeven en beschreven Managed Security Services Aanvang van Services en Facturatie Aanvang van Services en facturatie zal starten binnen 30 kalenderdagen na Aanvang. Managed Security Services worden verleend voor de duur zoals vastgelegd in de toepasselijke Bestelling Hernieuwing IBM zal de Klant ongeveer negentig (90) dagen vóór de vervaldatum van de lopende termijn inlichten, en tenzij de Klant binnen zestig (60) dagen daarna schriftelijk haar intentie kenbaar maakt om de Managed Security Services niet te verlengen, wordt de looptijd voor de Managed Security Services automatisch verlengd voor een aanvullende periode van dezelfde duur. Geen der partijen is jegens de ander aansprakelijk voor het niet verlengen van Managed Security Services. De vergoedingen voor verlengingsperiodes zijn onderhevig aan wijzigingen. De Klant kan de Managed Security Services tijdens de eerst contractperiode of tijdens een verlenging te allen tijde opzeggen door IBM hiervan zestig (60) dagen vooraf schriftelijk in kennis te stellen. Bij opzegging verklaart u IBM alle vergoedingen voor Managed Security Services tot en met de datum waarop de opzegging van kracht wordt te betalen, plus een vergoeding voor vroegtijdige opzegging die gelijk is aan vijftig procent (50%) van die vergoedingen voor de resterende contractperiode Wijzigingen Door middel van een wijzigingsopdracht kunnen de partijen wijzigingen aanbrengen in de schema's en vergoedingen van de Managed Security Services Service Level Agreements Gedurende de periode waarvoor u de toepasselijke vergoedingen voor Managed Security Services hebt betaald, zal IBM Managed Security Services verlenen overeenkomstig de geldende servicebeschrijvingen en de bijbehorende Service Level Agreements die van toepassing zijn voor het type Managed Security Services dat u hebt besteld; beide zijn beschikbaar op De verhaalsmogelijkheden die zijn aangegeven in het document op deze website, zijn de enige verhaalsmogelijkheden voor de Service Level Agreements Onderhoud De Klant verklaart om voor alle Producten en andere hardware- en softwareproducten die IBM voor u beheert, door IBM voorgeschreven onderhoudsniveaus te zullen aanschaffen en onderhouden. De Service Level Agreements gelden niet gedurende enige periode waarin dergelijk onderhoud niet beschikbaar is voor IBM. De Klant kan dergelijk onderhoud aanschaffen via IBM of van derden Klantverantwoordelijkheden en Rapportering Toegangsservices voor internet en transportcircuits voor telecommunicatie zijn niet inbegrepen in Managed Security Services; deze vallen onder de Klant haar verantwoordelijkheid. De Klant is verantwoordelijk voor haar eigen netwerkbeveiligingsbeleid en voor de procedures bij overtreding daarvan. De Klant stemt ermee in dat IBM logboekgegevens over beveiligingsevents verzamelt en compileert om aan de hand daarvan trends en feitelijke of mogelijke risico's te kunnen vaststellen. IBM kan deze logboekgegevens over beveiligingsevents compileren of anderzijds combineren met vergelijkbare gegevens van andere cliënten, zolang dergelijke gegevens worden gecompileerd of gecombineerd op een manier die uitsluit dat de gegevens op de Klant kunnen worden teruggevoerd. BELUX NL doc Pagina 2 van 6

3 3. Producten 3.1 Software Beschrijving Software, indien van toepassing, wordt opgesomd in de toepasselijke Bestelling. Software is eigendom van IBM of haar licentiegever, wordt beschermd door auteursrechten en internationale verdragen en wordt in licentie gegeven (niet verkocht). De Software wordt in licentie gegeven onder een afzonderlijke IBM licentie-overeenkomst (d.w.z. de IBM Internationale Programmalicentie-overeenkomst (IPLA) beschikbaar op ) Onderhoud van Software IBM verzorgt het onderhoud voor Software gedurende de periode waarvoor u de toepasselijke onderhoudsvergoedingen hebt betaald, overeenkomstig het actuele Beleid voor Onderhoud en Ondersteuning (Maintenance and Support Policy), beschikbaar op 3.2 Appliances Beschrijving en licentie Appliances kunnen worden opgesomd in de toepasselijke Bestelling. De licentie om de vooraf geïnstalleerde Software te gebruiken, geldt uitsluitend in combinatie met de Machine waarbij die Software oorspronkelijk is geleverd. Dergelijke gelicentieerde Software mag niet van de Machine worden verwijderd. In verband met het vervullen van een Bestelling voor een Appliance kan IBM een nieuw model van een Appliance leveren in plaats van een model dat geleidelijk wordt vervangen, of een model leveren met functies en prestaties die minimaal gelijk zijn aan die van een model dat niet beschikbaar is, mits de Machine specificaties van het geleverde model gelijk zijn aan, of beter zijn dan, de specificaties van het vervangen model Garantie op Machines IBM geeft één (1) jaar garantie op de Machine, gerekend vanaf de Installatiedatum van de Machine. Tenzij u door IBM anders wordt ingelicht, wordt de datum op uw factuur beschouwd als de Installatiedatum. Mocht IBM vaststellen dat uw Machine dient te worden vervangen, dan zal IBM een vervangende machine leveren onder de voorwaarden van de Machine Exchange Service van IBM Onderhoud van Appliances Onderhoud voor Appliances omvat (i) technische ondersteuning voor de Appliances, (ii) reparatie, vervanging of uitwisseling vooraf van de Machine, en (iii) updates, correcties en verbeteringen van de bijbehorende beveiligingsinformatie voor de vooraf geïnstalleerde Software gedurende de periode waarvoor de Klant de toepasselijke onderhoudsvergoedingen heeft betaald overeenkomstig het actuele Beleid voor Onderhoud en Ondersteuning (Maintenance and Support Policy) van IBM, beschikbaar op Producten van Derden Indien Producten van Derden bezorgd worden, zal het gebruik ervan enkel onderworpen zijn aan de voorwaarden van de fabrikant, voorwaarden die zullen bezorg worden aan de Klant bij levering. IBM zal elke Product van Derden garantie doorgeven aan de Klant voorzover IBM daartoe gemachtigd is. 3.3 Naleving Bij een schriftelijk verzoek van IBM zal de Klant binnen vijfenveertig (45) dagen schriftelijk bevestigen dat zij dit Aanhangsel naleeft. IBM kan, na de Klant hiervan dertig (30) dagen vooraf schriftelijk in kennis te hebben gesteld, op eigen kosten een nationaal erkende auditor voor softwaregebruik aanstellen, tegen wie de Klant geen redelijk bezwaar maakt, die het gebruik en de gegevens op de Klant haar vestigingen tijdens normale kantooruren zal controleren en onderzoeken, uitsluitend met als doel te bevestigen dat de Klant haar gebruik van de Software voldoet aan de voorwaarden en bepalingen van dit Aanhangsel. Indien bij een dergelijke audit door u of IBM mocht blijken dat het gebruik van de Software is uitgebreid en de reikwijdte en/of het aantal apparaten zoals vastgelegd in de toepasselijke Bestelling(en) te boven gaat, dan heeft IBM het recht u te factureren voor de actuele catalogusprijs voor dergelijk uitgebreid gebruik van de Software. BELUX NL doc Pagina 3 van 6

4 4. Algemeen 4.1 Naleving van Wet- en regelgeving IBM zal zich houden aan de wet- en regelgeving die in het algemeen van toepassing is op IBM als leverancier van IT-diensten. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is IBM niet verantwoordelijk voor het naleven van de Klant haar wettelijke verplichtingen of de Klant haar managementverplichtingen, noch voor het vaststellen van de wettelijke verplichtingen die gelden voor de Klant haar bedrijf, met inbegrip van verplichtingen met betrekking tot Producten en Services die de Klant onder dit Aanhangsel verwerft, dan wel de vraag of de levering door IBM, of de ontvangst door de Klant, van bepaalde Producten of Services onder dit Aanhangsel voldoet aan dergelijke wettelijke verplichtingen. Elk der partijen houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving inzake import en export, met inbegrip van die van de Verenigde Staten welke de export voor bepaald gebruik of aan bepaalde gebruikers beperken of verbieden. 4.2 Betaling en Verzending Alle bedragen vervallen en dienen te worden voldaan op het moment dat de Klant de factuur ontvangt. De Klant betaalt zoals vastgelegd, inclusief kosten voor te late betaling. De betaling geschiedt middels elektronische overboeking op een door IBM aangegeven rekening, of op een andere, door partijen overeengekomen manier. Tenzij anders aangegeven in de Bestelling worden alle bedragen berekend en betaald in euro's. Indien IBM uw betaling niet tijdig ontvangt, behoudt IBM zich het recht voor de uitvoering zoals vastgelegd in dit Aanhangsel, op te schorten. Voor reizen die van tevoren met een geautoriseerde vertegenwoordiger van de Klant zijn gepland, zal IBM naar redelijkheid reis- en verblijfskosten in rekening brengen. Tenzij anders aangegeven in de Bestelling wordt Software aan de Klant geleverd middels het verstrekken van een licentiesleutel. Indien de Klant de Software en de documentatie nog niet heeft gedownload, is deze beschikbaar om te worden gedownload vanaf U bent verantwoordelijk voor de transportkosten voor alle andere Producten en Producten van Derden. Zulke transportkosten worden gespecificeerd op de factuur van de Klant. 4.3 Uitsluitingen Er wordt geen garantie gegeven dat Producten en Services ononderbroken en foutloos zullen werken. Er ontwikkelen zich voortdurend nieuwe beveiligingsrisico's en Producten of Services die zijn ontworpen voor het bieden van bescherming tegen beveiligingsrisico's, zijn geen van allen in staat om netwerkresources onkwetsbaar te maken. IBM staat derhalve niet in voor de bescherming van de Klant haar netwerk tegen beveiligingsrisico's, kwetsbaarheden, ongevraagde s en ongewenste internetcontent, en geeft uitsluitend de garanties die uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst en in dit Aanhangsel. Producten en Services zijn niet foutbestendig en zijn niet ontworpen of bedoeld voor gebruik in risicovolle omgevingen waarin een foutloze werking wordt vereist, zoals in vliegtuignavigatie, luchtverkeersleidingssystemen, wapensystemen, medische systemen voor de directe instandhouding van levensfuncties, nucleaire installaties, of enige andere toepassing waarin een storing aan een Product of Service overlijden, letsel of fysieke schade tot gevolg kan hebben. De Klant erkent dat Producten of Services voor het testen, beoordelen, scannen of bewaken van de beveiliging van netwerkresources, waaronder implementatie en ingebruikname, problemen in de werking van dergelijke resources aan het licht kunnen brengen of kunnen veroorzaken; de Klant en haar werknemers en haar agenten verklaren en garanderen daarom (i) dat zij door de Klant en de eigenaren van de netwerkresources volledig zijn gemachtigd deel uit te maken van dit Aanhangsel en elke Bestelling, en (ii) dat zij en de eigenaren van dergelijke netwerkresources begrijpen en aanvaarden welke risico's eraan verbonden zijn, waaronder, onder bepaalde omstandigheden, onder andere downtime, verlies van communicatieverbindingen of gegevens, vastlopende systemen en verslechtering van de prestaties. De Klant begrijpt en aanvaardt dat IBM geen enkele garantie geeft, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, en geen enkele wettelijke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaardt voor de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van informatie die wordt verstrekt in het kader van deze Services. 4.4 Goedkeuringen De Klant verklaart, alvorens faciliteiten, software, hardware, netwerken of andere vergelijkbare resources beschikbaar te stellen aan IBM, alle licenties of goedkeuringen te verkrijgen die IBM of haar onderaannemers nodig hebben om die resources te gebruiken, te benaderen en aan te passen voor BELUX NL doc Pagina 4 van 6

5 zover nodig om IBM in staat te stellen de Producten te leveren en/of de Services te verlenen, met inbegrip van het ontwikkelen van Materialen. IBM wordt van haar verplichtingen ontheven voor zover het feit dat de Klant dergelijke licenties of goedkeuringen niet terstond verwerft, negatieve gevolgen heeft voor het vermogen van IBM om aan haar verplichtingen te voldoen. Indien een derde een vordering tegen IBM instelt als gevolg van nalatigheid van de Klant bij het verkrijgen van deze licenties of goedkeuringen, verklaart u alle schade en onkosten te vergoeden die IBM naar redelijk oploopt in verband met die vordering. 4.5 Looptijd Dit Aanhangsel blijft voor onbepaalde duur van kracht, met inachtneming van het recht van elk der partijen op beëindiging, zoals vastgelegd in de Overeenkomst. Een dergelijke beëindiging is echter niet van invloed op de toepasbaarheid van de bepalingen van dit Aanhangsel op enige Bestelling die nog niet voltooid is. 4.6 Oplossing van geschillen Elk der partijen biedt de andere partij een redelijke mogelijkheid om aan de bepalingen te voldoen alvorens te vorderen dat de ander niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen met betrekking tot dit Aanhangsel of een Bestelling. De partijen zullen proberen alle geschillen, meningsverschillen of vorderingen met betrekking tot dit Aanhangsel of enige Bestelling in goed vertrouwen op te lossen. Elk der partijen ziet af van jurybehandeling in enige gerechtelijke actie voortvloeiend uit of verband houdend met enige Bestelling of dit Aanhangsel. 4.7 Diversen a. Dit Aanhangsel of enige Bestelling betekent niet dat er een agentschap, joint venture of partnerschap tussen u en IBM tot stand is gekomen. b. De eigendomsrechten en licenties die samenhangen met een Bestelling, worden uitsluitend aan de Klant verleend indien de Klant haar toepasselijke betalingsverplichtingen nakomt. c. De Klant machtigt International Business Machines Corporation en haar dochterondernemingen (en hun opvolgers en rechtverkrijgenden, contractanten en IBM Business Partners) om de gegevens over haar zakelijke contactpersonen op te slaan en te gebruiken overal waar International Business Machines Corporation en haar dochterondernemingen (en hun opvolgers en rechtverkrijgenden, contractanten en IBM Business Partners) zaken doen, in verband met producten en services van IBM of ter bestendiging van IBM s zakelijke relatie met de Klant. d. Verzuim van een der partijen om bij enige gelegenheid strikte naleving van enige bepaling in dit Aanhangsel of enige Bestelling te vorderen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van die bepaling, en ontneemt die partij niet het recht om bij latere gelegenheden naleving te vorderen. Elke verklaring van afstand moet op schrift zijn gesteld en zijn ondertekend (of elektronisch zijn geaccepteerd) door een geautoriseerde vertegenwoordiger van de partij die afstand doet. e. De Klant is verantwoordelijk voor de keuze van de Producten en Services die aan haar eisen voldoen en voor de resultaten die worden verkregen door het gebruik van de Producten, Services en Materialen, met inbegrip van de beslissing om enige aanbeveling met betrekking tot de Klant haar bedrijfsmethoden en bedrijfsvoering ten uitvoer te brengen. f. Waar van een der partijen onder dit Aanhangsel of een Bestelling goedkeuring, acceptatie, toestemming of een vergelijkbare handeling wordt verlangd, zal een dergelijke handeling niet op onredelijke gronden worden vertraagd of nagelaten. g. Wijzigingen in dit Aanhangsel zijn uitsluitend geldig en van kracht indien ze schriftelijk zijn aangebracht met uitdrukkelijke verwijzing naar dit Aanhangsel en ondertekend door een geautoriseerde vertegenwoordiger van elk der partijen. BELUX NL doc Pagina 5 van 6

6 De Overeenkomst, dit Aanhangsel en de toepasselijke Bestellingen vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en IBM met betrekking tot de Producten en Services, en treden in de plaats van enige mondelinge of schriftelijke communicatie tussen partijen. Bijgevolg vertrouwt geen der partijen bij het aangaan van dit Aanhangsel (en elke Bestelling) op enige verklaring die niet is vastgelegd in dit Aanhangsel of enige toepasselijke Bestelling, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige verklaring ten aanzien van 1) verwachte voltooiingsdata, tijden of verschuldigde bedragen voor het leveren van enig Product of het verlenen van enige Service; 2) de ervaringen van andere klanten; of 3) resultaten of besparingen die u zou kunnen realiseren. Aanvullende of afwijkende bepalingen die u op schrift hebt gesteld (bijvoorbeeld in een aankoopbestelling) zijn nietig. Elk der partijen accepteert de bepalingen van dit Aanhangsel namens zijn Onderneming door dit Aanhangsel (of enig ander document waarin dit Aanhangsel bij verwijzing is opgenomen) te ondertekenen, hetzij met de hand, hetzij, waar dit wettelijk wordt erkend, elektronisch. De Klant gaat akkoord met de voorwaarden in Bestellingen door (i) ondertekening, hetzij met de hand, hetzij, waar dit wettelijk wordt erkend, elektronisch, (ii) een Product of Service te gebruiken of anderen toestemming te geven dat te doen, of 3) een betaling te doen voor een Product of Service. Dit Aanhangsel is van toepassing op een Product of Service vanaf het moment dat IBM de bestelling van de Klant accepteert door (i) de Klant een Bestelformulier toe te zenden, of (ii) het Product of de Service aan u beschikbaar te stellen. Indien een der partijen dat verlangt, wordt elke Bestelling door beide partijen ondertekend. Na acceptatie (i) wordt elke reproductie van dit Aanhangsel die op een betrouwbare manier is gemaakt (bijvoorbeeld via fotokopie of fax) beschouwd als een origineel, en 2) is dit Aanhangsel van toepassing op alle Producten en Services die onder dit Aanhangsel worden besteld. Namens: {wettelijke naam klant} Door Geautoriseerde handtekening Naam (in blokletters): Datum: Identificatienummer Klant: Uw adres: Namens: IBM Belgium /N.V. Door Geautoriseerde handtekening Naam (in blokletters): Datum: Naam Overeenkomst : IBM Customer Agreement beschikbaar in het Nederlands op: (bewaar een exemplaar daarvan bij deze voorwaarden) a.pdf Aanhangsel nummer: Adres IBM: zie hieronder BELUX NL doc Pagina 6 van 6

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE ("OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR. DEZE VOORWAARDEN BEPALEN HOE DE SOFTWARE

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR DE ONDERGETEKENDEN: 1. F5-Software gevestigd te 5301 KA Zaltbommel, aan de Toepadweg 10 J; hierna te noemen: F5-Software, welke ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING Algemene voorwaarden BEHALVE VOORZOVER UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE GARANTIEVERKLARING, VERLEENT HP GEEN ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN,

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsgebied

Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Beck cv & luchtbehandeling service hierna te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Sappie Surf gaan nooit verder dan door de client schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Sappie Surf gaan nooit verder dan door de client schriftelijk is bevestigd. ALGEMENE VOORWAARDEN Sappie Surf Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij.sappie Surf

Nadere informatie

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Steenvoordenuitvaart

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden...

Algemene leveringsvoorwaarden... Algemene leveringsvoorwaarden... Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Bouwbedrijf Ben

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coaching & Training

Algemene Voorwaarden Coaching & Training Algemene Voorwaarden Coaching & Training Artikel 1 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

Tussen: Scan Sys B.V., Hofweg 25, 2631 XD NOOTDORP, hierna te noemen Scan Sys

Tussen: Scan Sys B.V., Hofweg 25, 2631 XD NOOTDORP, hierna te noemen Scan Sys Onderhoudsovereenkomst ImageCapture programmatuur Tussen: Scan Sys B.V., Hofweg 25, 2631 XD NOOTDORP, hierna te noemen Scan Sys en Bedrijfsnaam : Adres : Plaats : Hierna te noemen cliënt De cliënt vertrouwt

Nadere informatie

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken.

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken. Softwarelicentieovereenkomst van d-basics LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG. DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN EN TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN UIT DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Ashland Industries Netherlands B.V.

Algemene Inkoopvoorwaarden Ashland Industries Netherlands B.V. Algemene Inkoopvoorwaarden Ashland Industries Netherlands B.V. Artikel 1 - Algemeen 1. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op 1) alle verzoeken van Ashland Industries Netherlands B.V. ("Koper")

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Connictivity Solutions

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever: de

Nadere informatie

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier. Algemene voorwaarden webshop Phytalis InFysio Artikel 1 - Identiteit van de leverancier Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Help in Progress partij

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

End User Licence Agreement Nederland

End User Licence Agreement Nederland Pagina 1 van 5 End User Licence Agreement Nederland (Eindgebruikersovereenkomst) Let op: lees deze End User Licence Agreement aandachtig. Door het installeren en/of het gebruik van de producten van FleetGo

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012

Algemene Leveringsvoorwaarden Nano Installaties, d.d. 26-01-2012 Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012 Artikel 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Arte Suite

Algemene Voorwaarden Arte Suite Algemene Voorwaarden Arte Suite Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6

Nadere informatie

IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0. Services aanvragen Handboek voor de gebruiker

IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0. Services aanvragen Handboek voor de gebruiker IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0 Services aanvragen Handboek voor de gebruiker Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 3. Deze publicatie heeft betrekking op versie 10, release 4, modificatie 0

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Versie juli 2016 Packaging Point B.V. is een dienstverlenend bedrijf dat via de website www.packagingpoint.nl. Verkopers en Kopers de mogelijkheid biedt met elkaar in contact te komen.

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorwaarden 1. Definities i) Onder de term "Services" wordt verstaan alle diensten die door Lloyd's Register Nederland BV ("LR" of "LRQA") aan de klant worden verstrekt; ii) "Overeenkomst" betekent de

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort Disclaimer Bank Insinger de Beaufort 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden ( de Disclaimer") zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website ("de Website") van Bank Insinger de Beaufort

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V.

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november 2015 Artikel 1: Definities 1.1 fotoxperience: Opdrachtnemer, handelend onder de naam fotoxperience b.v. hierna genoemd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN voor overeenkomsten gesloten via internet ARTIKEL 1 DEFINITIES De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer:

Nadere informatie

!!! Amsterdam,!juli!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!juli!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,juli2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: Drijfpakje als leverancier van de aangeboden goederen op deze webpagina. 2. Consument: de

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V. Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V. Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de wederpartij van WiDesign. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WiDesign.

1. Opdrachtgever: de wederpartij van WiDesign. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WiDesign. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

International Passport Advantage Overeenkomst Inschrijfformulier

International Passport Advantage Overeenkomst Inschrijfformulier International Passport Advantage Overeenkomst Inschrijfformulier Verstrek alle gevraagde gegevens om u in te schrijven of om uw gegevens bij te werken. U schrijft u in voor Passport Advantage en kunt onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Klant Fairphone B.V.

Algemene Voorwaarden voor de Klant Fairphone B.V. Beste klant, Op basis van de ervaringen die we hebben opgedaan met de verkoop van onze First Edition Fairphones hebben we de Algemene Voorwaarden gewijzigd om de procedure voor de aanschaf van de volgende

Nadere informatie

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, overwegende, dat. zijn het volgende overeengekomen:

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, overwegende, dat. zijn het volgende overeengekomen: Softwareresellingovereenkomst De partijen, Leverancier, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12345678 (hierna te noemen Leverancier ), en Doorverkoper, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis:

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: Overeenkomst: Documentatie: Floricode: Licentie-voorwaarden:

Nadere informatie

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, zijn het volgende overeengekomen:

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, zijn het volgende overeengekomen: Softwareresellingovereenkomst De partijen, Leverancier, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12345678 (hierna te noemen Leverancier ), en Doorverkoper, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Algemene voorwaarden Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Cliënt: Praktijkadres: Arts: Klaaske Goos Minnema, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

Bepalingen Technische Unie Internet Gebruikersovereenkomst.

Bepalingen Technische Unie Internet Gebruikersovereenkomst. Bepalingen Technische Unie Internet Gebruikersovereenkomst. Versie 1.3 d.d. 17 februari 03 1. Definities 1.1. Technische Unie website: Het binnen Internet - of enig ander door Technische Unie B.V. te verkiezen

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (consumenten)

Algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (consumenten) Algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (consumenten) Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring Algemene voorwaarden PANASJ Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: Overeenkomst) tot verlening van diensten door iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Tekstbureau Bijdehand

Algemene voorwaarden Tekstbureau Bijdehand Algemene voorwaarden Tekstbureau Bijdehand Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de begrippen 'opdrachtnemer' en 'opdrachtgever' gebruikt. Met 'opdrachtnemer' wordt Tekstbureau Bijdehand

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten van Yourdialerapp.com met betrekking tot mobiele telecommunicatieservices aangegaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Administratie- en Budgetcoaching

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST 1 LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: AntrAciet gevestigd aan de Franseweg 80 te Elst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24450322 en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel

Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

2.3 U verzekert ons ervan dat uw medewerkers de ondersteuning geven, die wij redelijkerwijs benodigen om de opdracht succesvol te vervullen.

2.3 U verzekert ons ervan dat uw medewerkers de ondersteuning geven, die wij redelijkerwijs benodigen om de opdracht succesvol te vervullen. 1. Servicebepalingen 1.1 SIMACT onderscheidt verschillende niveaus van service. De service wordt onderverdeeld in diensten met een ondersteunend karakter en diensten met een resultaatgericht karakter.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Begrippen. 2. Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden. 1. Begrippen. 2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van de maatschap Lawyal. Lawyal staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 65538439. 1. Begrippen a. Lawyal: Lawyal is een samenwerking

Nadere informatie

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training.

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training. Algemene voorwaarden CorRebus 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met CorRebus Psychosociale Hulpverlening

Nadere informatie

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, overwegende, dat: zijn het volgende overeengekomen:

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, overwegende, dat: zijn het volgende overeengekomen: Softwareresellingovereenkomst De partijen, Leverancier, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12345678 (hierna te noemen Leverancier ), en Doorverkoper, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST Overeenkomst aangegaan per de datum van de laatste handtekening in het onderstaande handtekeningenblok (de Ingangsdatum Microsoft Lener Microsoft is verheugd

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Maat Webdesign & Editing. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden Maat Webdesign & Editing. Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden Maat Webdesign & Editing Artikel 1. Definities 1. Onder Maat Webdesign & Editing wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan: Maat Webdesign & Editing gevestigd te Leiden, KvK 63324393

Nadere informatie

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS 1. INLEIDING Dit document geeft de voorwaarden voor het gebruik van de Web Portal TFS van de Minister van Infrastructuur en Milieu beheert door de Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 2 van 7. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Robin Krooshof Services: Leverancier van de geboden diensten en / of producten. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EWS Equipment for Watertreatement Systems International B.V. (KvK-nummer 16073376) Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie