De staat van toezicht. Sector- en themastudies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De staat van toezicht. Sector- en themastudies"

Transcriptie

1 De staat van toezicht Sector- en themastudies

2 De serie Verkenningen omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de wrr tot stand zijn gekomen en naar zijn oordeel van zodanige kwaliteit en betekenis zijn dat publicatie gewenst is. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid De wrr is gevestigd: Buitenhof 34 Postbus EA s-gravenhage Telefoon Website

3 WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID De staat van toezicht Sector- en themastudies Pieter Welp, Meike Bokhorst, Krispijn Faddegon, Peter de Goede, Esther IJskes en André Knottnerus (red.) Amsterdam University Press, Amsterdam 2013

4 Rapporten aan de Regering nrs. 68 t/m 89 zijn verkrijgbaar in de boekhandel of via Amsterdam University Press (www.aup.nl). Alle Rapporten aan de Regering en publicaties in de reeksen Verkenningen en Webpublicaties zijn beschikbaar via Omslagafbeelding: Omslagontwerp: Studio Daniëls, Den Haag Vormgeving binnenwerk: Crius Group, Hulshout isbn e-isbn nur 759 / 754 wrr / Amsterdam University Press, Den Haag / Amsterdam 2013 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 jº het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, Stb en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daar voor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 kb Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

5 5 inhoudsopgave Ten geleide 13 deel i inleiding 1 Introductie 17 Meike Bokhorst en Pieter Welp 1.1 Omgang met verwachtingen in de mediamaatschappij Toezicht als kosten en lasten Samenloop van toezicht Europeanisering van het toezicht Innovatie van het toezichtinstrumentarium Disciplinering van zelfregulering én relativering van overheidscontrole Aandacht voor de reflectieve functie van toezicht Onafhankelijke positionering van toezicht 26 Tot slot 27 deel ii sectorstudies 2 Overheidstoezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg 33 Paul Robben, Roland Bal en Richard Grol 2.1 Inleiding Toezicht is van alle tijden Toezicht Inspectie voor de Gezondheidszorg, Balans van twee eeuwen toezicht De context van overheidstoezicht op de gezondheidszorg De Nederlandse volksgezondheid en de gezondheidszorg Netwerk-governance Wettelijke basis van toezicht Internationale dimensie van toezicht Marktwerking in de gezondheidszorg Patiëntveiligheid Toezichttheorie van de igz Meerjarenplan Meerjarenbeleidsplan , Voor gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg Meerjarenbeleidplan , Voor gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg ii Van toezicht naar handhaving 50

6 6 DE STAAT VAN TOEZICHT 2.5 Spanningsvelden Onafhankelijkheid van toezicht Burger en toezicht De balans tussen coöperatie en repressie Vertrouwen Terughoudendheid in normering Op risico gebaseerd toezicht Beperken van de toezichtlast Evidence-based toezicht Dynamisch en duurzaam overheidstoezicht Reputatie Positionering Innovatie van toezicht 74 3 Sectorstudie toezicht hoger onderwijs 85 Pieter Huisman en Frans de Vijlder 3.1 Vraagstelling en opzet van het onderzoek Aanleiding Vraagstelling Enkele werkdefinities Opbouw Situatieschets van het toezicht in het hoger onderwijs Beknopte historische schets De beleidstheorie achter het toezicht Wie houdt waarop toezicht? Fundamentele thema s en spanningsvelden in toezicht op het hoger onderwijs De houdbaarheid van het toezichtparadigma extern toezicht kan terugtreden bij goed intern toezicht Onafhankelijkheid en deskundigheid met elkaar verenigen? Nvao en inspectie: een ingewikkelde één-twee Toezicht hoger onderwijs of toezicht hogescholen? Welke rol voor de onderwijsprofessionals? Afronding Vier modaliteiten voor perspectiefverschuivingen of andere accenten in het toezicht Modaliteit 1: directer overheidstoezicht bij individuele instellingen Modaliteit 2: centrale rol voor onafhankelijke inspectie Modaliteit 3: ketenbenadering/network- of burgertoezicht Modaliteit 4: een zwaardere rol voor de professional in het toezicht Welke modaliteit wordt het? 119

7 7 3.5 Afsluiting: toezicht in context Contextfactoren bij de inrichting van toezicht op hoger onderwijs Afrondende stellingen 124 Bijlage Vertrouwen in toezicht op voedselveiligheid 133 Frans van Waarden en Tetty Havinga 4.1 Inleiding Context van toezicht: kenmerken van de voedingsmiddelensector Goederen versus diensten Internationaal versus nationaal Diversiteit aan (juridische) organisatievormen De overheid op grotere afstand Minder afhankelijk van binnenlandse consumenten: groter belang bij export Gevolgen: grotere verscheidenheid aan doelen van toezicht Private kwaliteitszorg in de voedselsector: wat, wie, hoe en waarom? Wat wordt er gereguleerd? Wie reguleert er? Regulering en toezicht door diverse private en publieke actoren Eerste-partijreguleerders: zelfregulering door bedrijven Tweede-partijreguleerders: regulering door transactiepartners Derde-partijreguleerders: partijen die niet direct bij de transacties zijn betrokken Onderlinge relaties en hybride vormen Publieke regulering, toezicht en handhaving Roep om vierde-partijregulering: de overheid Ontwikkelingen in het overheidstoezicht op voedsel Vormen van samenwerking tussen de nvwa en de private sector Issues, knelpunten, dilemma s Sterke en zwakke kanten van eerste-partijregulering Sterke en zwakke kanten van tweede-partijregulering Sterke en zwakke kanten van derde-partijregulering Controle van vertrouwen Verplicht privaat toezicht? Reorganisaties en capaciteitsgebrek bij de nationale toezichthouder Nationale toezichthouder in internationaal veld Beperkingen vanwege Europese regelgeving Hoe veilig moet voedsel zijn? Conclusie 174 Bijlage 178

8 8 DE STAAT VAN TOEZICHT 5 Toezicht op ondernemingen in de chemische industrie 187 Ben Ale en Ferdinand Mertens 5.1 Inleiding Historische achtergrond Externe veiligheid Interne veiligheid Vervoer gevaarlijke stoffen Constructieve en brandveiligheid Wet luvo Huidige regelgeving Nationale wetgeving Europese regelgeving Maatschappelijke ontwikkelingen Van middel- naar doelvoorschriften Verschillende rollen van lokale en landelijke overheden Integraliteit en onafhankelijkheid van de toezichthouder Systeem als aangrijpingspunt van toezicht: in control? Aard van de wetgeving Het Veiligheid Management Systeem (vms) Op weg naar systeemtoezicht Cultuur als aangrijpingspunt voor toezicht Veiligheidscultuur Cultuur in de toezichtspraktijk Conclusies Spanningsvelden Conflicterende belangen Conflicterende maatschappelijke opvattingen Effectief en overtuigend toezicht versus toezichtlast en inspectievakanties Systeemtoezicht versus bouten en moeren Soft controls versus hard controls Vergunningverlening en handhaving Geïntegreerd versus gespecialiseerd Met vertrouwen of met argusogen Uitdagingen Veiligheid Vergrijzing Afrekencultuur Lange adem Verantwoording van restrisico 226

9 9 5.9 Conclusies en aanbevelingen Systeemtoezicht versus regelgeleid toezicht Aanbeveling: het ideale systeem volgens Ale en Mertens Ontwikkelingen in het mededingingstoezicht 235 Barbara Baarsma Hoofdpunten Inleiding: mededingingstoezicht en welvaart Mededingingstoezicht is noodzakelijk om marktmacht tegen te gaan Maar er zijn meer publieke belangen dan het tegengaan van marktmacht Mededingingstoezicht vindt plaats binnen door de overheid afgebakende kaders Mededingingstoezicht en welvaart Er is mededingingstoezicht in verschillende soorten en maten Opbouw essay Ontwikkeling 1: marktwerking en mededinging zijn uit Marktwerkingsbeleid is helaas aan modegrillen onderhevig Toch zijn de resultaten van marktwerkingsbeleid overwegend positief Ook mededingingstoezicht lijdt onder deze modegrillen Ontwikkeling 2: verbreding naar andere publieke belangen De focus op het publiek belang mededinging is volgens velen te beperkt Het startpunt van mededingingstoezicht is en blijft marktmacht Niet-mededingingsbelangen kunnen onder bepaalde voorwaarden worden meegenomen in een efficiëntieverweer Een andere optie is de route van de nevenrestrictie Publieke belangen duidelijk gedefinieerd: de mkba als afwegingsmethode Samenvattend Ontwikkeling 3: politisering van mededingingstoezicht Vier voorbeelden van politisering Onderwijs Zorg Drinkwater Grotere veilige haven Deze vier voorbeelden benadrukken het belang van onafhankelijkheid Ontwikkeling 4: fusie nma, ca en opta De fusie komt, maar wat later Bezuinigingen kennen grenzen 261

10 10 DE STAAT VAN TOEZICHT Het boetedictaat van Rutte ii aan de nma is geen goed idee De nma/acm zegt pragmatischer te zullen optreden, voor het overige is nog veel onduidelijk Ontwikkeling 5: meer privaatrechtelijke handhaving De privaatrechtelijke route om handhaving van de Mededingingswet te vragen De privaatrechtelijke route om schade te claimen Samenvatting Uitdagingen voor financieel toezicht na de crisis 279 Paul Cavelaars, Jakob de Haan, Paul Hilbers en Bart Stellinga 7.1 Inleiding Ontwikkelingen in financiële markten en toezicht Trends in de sector Trends in het toezicht Uitdagingen voor financieel toezicht De governance van het financiële toezicht De samenhang tussen toezicht en regelgeving Onafhankelijk financieel toezicht Europeanisering van het toezicht Conclusie Een verschuiving van focus Macroprudentieel toezicht Het gebruik van zachte indicatoren bij het toezicht Conclusie Verantwoording en verwachtingen Verantwoording afleggen en leren: transparantie en effectmetingen Verwachtingen en eisen ten aanzien van het toezicht Conclusie Conclusies 317 deel iii themastudies 8 Over hijgerigheid en lange adem: een verkenning van de relatie tussen toezicht en media 331 Mark van Twist, Erik-Hans Klijn en Martijn van der Steen* 8.1 Media en toezicht: de kracht van media-aandacht Beleving en ervaring; beelden met en zonder referentie Relatieve onzichtbaarheid van toezicht Kwetsbaarheid van toezicht dat zichtbaar wordt Paradoxale verhoudingen 333

11 Zichtbaarheid van toezicht in de media brengt risico s, maar ook kansen Probleemstelling Opbouw van het hoofdstuk Perspectieven op de verhouding tussen toezicht en media Het publicrelationsperspectief: het overbrengen van een boodschap Het issue-attentionperspectief: invloed van media-aandacht op de politieke agenda Het mediatiseringsperspectief: de krachten van de medialogica Divergerende perspectieven, integrale beelden Media en toezicht in de praktijk: percepties van individuele toezichthouders Inleiding Methodologie Opbrengsten q-sort Nieuwe media en nieuwe netwerken Verschillen tussen klassieke en sociale media Consequenties van de ontwikkeling van nieuwe media voor het toezicht Conclusie: op weg naar toezicht Toezicht en media: handelingsopties voor gemediatiseerd toezicht Gemediatiseerd toezicht: van toezicht in naar toezicht via de media Het fatalisme voorbij: de noodzaak van een actief optreden Conclusie: manoeuvreren langs botsende logica s van media en toezicht 368 Bijlage Van maakbaar naar betekenisvol bestuur. Een achtergrondstudie naar (keten)governance en nieuw publiek management en de gevolgen voor toezicht en evaluatie 379 Mirko Noordegraaf en Bas de Wit 9.1 Aanleiding en opzet Historische context en begripsbepaling Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen Bestuurlijke en organisatorische reacties: npm en (keten)governance Managed governance als control Betekenis van npm en (keten)governance voor toezicht en evaluatie Het realiseren van maakbaar bestuur De invloed van npm en (keten)governance op toezicht De invloed van npm en (keten)governance op evaluatie Tussenconclusie 390

12 12 DE STAAT VAN TOEZICHT 9.4 Effecten van maakbaar bestuur Effecten van npm en (keten)governance Gevolgen voor toezicht en evaluatie Reacties op effecten Duiding en implicaties Inleiding Het professioneel-politieke perspectief Betekenisvol presteren Ander perspectief op evaluatie en toezicht 405 Over de auteurs 414

13 13 ten geleide Overheidstoezicht is een basisinstitutie die de afgelopen decennia steeds belangrijker is geworden bij het verwezenlijken van beleidsdoelstellingen en het borgen van publieke belangen. Toezicht heeft dan ook een prominente plaats gekregen in het politieke, maatschappelijke en wetenschappelijke debat. De verwachtingen van het toezicht bij burgers, politici, bestuurders en in maatschappelijke sectoren zijn hooggespannen, maar soms lastig met elkaar te verenigen. Toezicht moet daadkrachtig en effectief zijn, maar ook zo min mogelijk lasten en kosten veroorzaken. Daar komt bij dat ook toezicht nooit de volledige zekerheid kan bieden dat alles goed gaat in een sector. Wanneer de resultaten in een sector achterblijven bij de verwachtingen of als zich incidenten voordoen kan al snel een deuk in het maatschappelijk vertrouwen in het toezicht ontstaan. Het uitoefenen van toezicht is daarmee een flinke opgave, met een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook met een hoog afbreukrisico. Dat roept de vraag op hoe het staat met het overheidstoezicht in de verschillende sectoren. Wat zijn de voornaamste ontwikkelingen, spanningsvelden en uitdagingen waarvoor inspecties en markttoezichthouders gesteld worden en waar liggen mogelijkheden voor verbetering? In deze Verkenning zijn de sectorstudies en thematische studies opgenomen die zijn uitgevoerd in het kader van het wrr-project over overheidstoezicht. Het zijn (ingekorte) weergaves van eerder verschenen webpublicaties (te vinden via die naast andere bronnen basismateriaal bevatten voor het adviesrapport Toezien op publieke belangen. Naar een verruimd perspectief op rijkstoezicht. Dat rapport richt zich op het algemene toezichtsbeleid en overeenkomstige, sectoroverstijgende problemen en uitdagingen voor het rijksstoezicht in de diverse domeinen. In het rapport is maar beperkt ruimte om in te gaan op de specifieke ontwikkelingen, problemen en perspectieven die binnen de afzonderlijke toezichtdomeinen relevant zijn. Deze Verkenning biedt meer ruimte voor de verschillende contexten waarin het rijkstoezicht wordt uitgeoefend. Er staan sectorstudies in op het gebied van de gezondheidszorg, het hoger onderwijs, de voedselvoorziening, de chemische sector, mededinging en de financiële sector. Voor deze achtergrondstudies is een aantal gezaghebbende auteurs met kennis van een specifiek toezichtdomein gevraagd om verleden, heden en toekomst van dat domein te belichten. Daarnaast zijn twee thema s die veel toezichthouders raken nader uitgediept: de relatie tussen toezicht en media en de invloed van het new public management op toezicht. In een inleidend hoofdstuk wordt een verbinding gelegd tussen sectorspecifieke en domeinoverstijgende vraagstukken. Belangrijke algemene thema s zijn de

14 14 DE STAAT VAN TOEZICHT verschuivende verantwoordelijkheden tussen overheid en sector, de functies die toezicht binnen de sector vervult en de spanningen tussen politiek-bestuurlijke aansturing en de onafhankelijke taakuitoefening van de toezichthouder. Ook komen ontwikkelingen zoals de verdergaande europeanisering, internationalisering, horizontalisering en privatisering van het toezicht aan bod. De redactie van deze verkenning is gevoerd door leden van de wrr-projectgroep Toezicht: Pieter Welp (projectcoördinator), Meike Bokhorst, Krispijn Faddegon, Peter de Goede, Esther IJskes en André Knottnerus (voorzitter). Onze dank gaat uit naar alle auteurs die hebben meegewerkt aan deze Verkenning en ons ook hebben gevoed met ideeën voor het rapport. Verder danken wij de tientallen mensen die deelgenomen hebben aan de expertbijeenkomsten die wij in het kader van de sector- en themastudies hebben georganiseerd. Hun namen worden vermeld in de bijlage bij het wrr-rapport Toezien op publieke belangen. Prof.dr. André Knottnerus Voorzitter wrr

15 deel i inleiding

16

17 17 1 introductie Meike Bokhorst en Pieter Welp De samenleving ervaart op uiteenlopende terreinen problemen met toezicht. Mensen klagen over toezichtlasten en controledrang, maar er is na incidenten ook telkens een roep om meer en strenger toezicht. Deze incidenten en grotere crises, zoals die in het financiële stelsel, leggen het onvermogen van toezichthouders bloot om in alle gevallen problemen te voorkomen. Voorvallen zoals bij chemieconcern Odfjell, woningcorporatie Vestia en hogeschool Inholland geven daarbij niet alleen aanleiding tot maatschappelijke onrust, maar roepen bij burgers ook de vraag op of overheden en hun toezichthouders nog wel in staat zijn om er op toe te zien dat risico s beheerst en publieke belangen beschermd worden. Toezichthouders moeten zowel bijdragen aan het vertrouwen in de onder toezicht staande sectoren als het vertrouwen in het eigen optreden in stand houden of versterken. In de jaarverslagen van toezichthouders als de Inspectie voor de Gezondheidszorg (igz), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (nvwa), De Nederlandsche Bank (dnb) en de Autoriteit Financiële Markten (afm) is herstel van vertrouwen en gezag een van de belangrijkste strategische opgaven. Zo streeft de afm naar meer vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten onder meer door het versterken van toezicht (afm 2013). En zo wil de igz zorgrisico s wegnemen zodat mensen meer vertrouwen op de kwaliteit van de gezondheidszorg, maar ook de eigen werkprocessen vernieuwen om het vertrouwen in de inspectie zelf te versterken (igz 2012). Hoe groter echter het verschil tussen de hoge verwachtingen en de feitelijke prestaties van toezichthouders, des te dieper de deuk die het vertrouwen in hen kan oplopen. Niet alleen ervaart de samenleving problemen met toezicht, toezichthouders hebben het ook moeilijk met de uitdagingen waar de samenleving hen voor plaatst. Voor wie of wat is het rijkstoezicht er nu eigenlijk? Is het toezicht een assertieve waakhond namens de politiek, een trouwe wetshandhaver namens de minister, een kritisch adviseur voor de zichzelf regulerende sector, een hoeder voor kwetsbare burgers, of dat alles tegelijk? Hoe moet een onafhankelijke en onpartijdige toezichthouder zijn positie en koers bepalen te midden van deze uiteenlopende politieke en maatschappelijke trekkrachten? Toezichthouders hebben te maken met strijdige wensen en verwachtingen. De politiek wil een assertieve waakhond die incidenten voorkomt, maar ook minder toezichtlasten voor bedrijven en organisaties. Toezichthouders mogen alleen noodzakelijke informatie opvragen, maar worden wel geacht alle risico s tijdig te signaleren. Bestuurders en politici willen in het algemeen minder mensen en middelen beschikbaar stellen voor toezicht, maar ook dat het toezicht een

18 18 DE STAAT VAN TOEZICHT gelijkblijvend of zelfs hoger nalevings- of kwaliteitsniveau garandeert. De toezichthouder wordt geacht steeds slimmer en communicatiever te opereren, maar heeft beperkte middelen om talentvolle mensen aan zich te binden en op te leiden. De sectoren willen ruimte voor vertrouwen en zelfregulering, maar ook dat de toezichthouders de free riders stevig aanpakken. Veel sectoren professionaliseren, internationaliseren en technologiseren in hoog tempo, waardoor het lastig is voor toezichthouders om de ontwikkelingen bij te houden en alle relevante risico s te overzien. Burgers willen dat de toezichthouder tijdig alle grote zaken aanpakt, maar ook dat de toezichthouder de tijd neemt om goed te luisteren naar allerhande meldingen en klachten. De toezichthouder moet van achter zijn computer uit een steeds grotere hoeveelheid informatie steeds selectiever risico s opsporen, zonder te verworden tot een papieren tijger die het veldwerk verwaarloost. Het toezicht is er de afgelopen decennia meer toe gaan doen, maar het houden van goed toezicht vanuit de rijksoverheid op de huidige samenleving is onmiskenbaar steeds lastiger geworden. Voor de wrr vormden deze problemen en vragen een belangrijke aanleiding voor een project dat zich specifiek richt op het overheidstoezicht. Deze Verkenning bevat door externe auteurs geschreven achtergrondstudies die dienen als basismateriaal voor het wrr-adviesrapport. Er staan sectorstudies in op het gebied van de gezondheidszorg (Robben, Bal en Grol), het hoger onderwijs (Huisman en De Vijlder), de voedselvoorziening (Van Waarden en Havinga), de chemische sector (Ale en Mertens), mededinging (Baarsma) en de financiële sector (Cavelaars, De Haan, Hilbers en Stellinga). Daarnaast zijn twee thema s die veel toezichthouders raken nader uitgediept: de relatie tussen toezicht en media (Van Twist, Klijn en Van der Steen) en de invloed van het new public management op toezicht (Noordegraaf en De Wit). Belangrijke thema s in deze studies zijn de verschuivende verantwoordelijkheden tussen overheid en sector, de functies die toezicht binnen de sector vervult en de spanningen tussen politieke aansturing en de onafhankelijke taakuitoefening van de toezichthouder. Ook komen ontwikkelingen zoals de verdergaande europeanisering, internationalisering, horizontalisering en privatisering van het toezicht aan bod. Ondanks de onmiskenbare verschillen tussen (typen) toezichthouders blijken ze vaak met dezelfde vraagstukken te worstelen. Zo hebben ze allemaal te maken met uiteenlopende politiek-maatschappelijke verwachtingen in de mediamaatschappij en zoeken ze naar manieren om hun eigen verhaal voor het voetlicht te brengen. Veel toezichthouders hebben afgelopen jaren te maken gehad met krimpende budgetten, fusies en taakstellingen, waarbij ze de efficiëntie van het toezicht proberen te verbeteren. Toezichthouders moeten hun positie ten opzichte van andere publieke en private toezichthouders bepalen en problemen rond samenloop van toezicht tegengaan. Dat geldt niet alleen op nationaal

19 INTRODUCTIE 19 niveau, maar ook op Europees niveau waarbij de aansluiting tussen Europese regelgeving en de nationale toezichtspraktijk een belangrijk punt ter verbetering vormt. Vrijwel alle toezichthouders zijn bezig met de innovatie van het toezichtinstrumentarium om de effectiviteit en efficiëntie van het toezicht te verbeteren. Hoewel de balans tussen zelfregulering en overheidsregulering in elke sector anders is, zijn de meeste toezichthouders bezig met de vraag hoe ze zelfregulering kunnen disciplineren zonder door te schieten in overmatige beheersingsdrift. Een deel van de toezichthouders is zich reflectiever gaan opstellen door vroegtijdig problemen te signaleren en knelpunten in de wetgeving terug te koppelen naar het beleid. Een belangrijke voorwaarde voor goed toezicht is tot slot de onafhankelijkheid van de toezichthouder ten opzichte van het beleid en het veld. Deze gemeenschappelijke thema s zijn uitgebreid aan bod gekomen in zowel de sector- en themastudies als de experts- en auteursbijeenkomsten. We lichten ze hierna verder toe. 1.1 omgang met verwachtingen in de mediamaatschappij Toezicht vervult een belangrijke preventieve functie bij het zoveel mogelijk voorkomen van misstanden en problemen. Toch gaan er dingen mis omdat mensen in het primaire proces fouten maken en omdat de toezichthouders niet alle problemen op tijd zien aankomen. Toezichthouders moeten zich dagelijks staande houden in die politiek-maatschappelijke realiteit van hoge en deels strijdige verwachtingen. Het maatschappelijk vertrouwen in toezicht is mede gebaseerd op de mate waarin toezichthouders tegemoet kunnen komen aan uiteenlopende politieke en maatschappelijke verwachtingen. Als verwachtingen onrealistisch zijn of prestaties van toezichthouders bij de verwachtingen achterblijven kunnen legitimiteitsproblemen ontstaan. In de sectorschetsen over voedsel en chemie komen de veiligheidsutopie en het beperkte vermogen om daar vanuit het overheidstoezicht wat aan te doen aan bod. De huidige professionele en technologische ontwikkelingen zijn zo veelomvattend en gaan zo snel dat de toezichthouder die onmogelijk allemaal kan voor- of overzien. Daarbij speelt het dilemma in hoeverre de toezichthouder kan vertrouwen op kwaliteitssystemen in het veld en in hoeverre de toezichthouder zelf over de nodige deskundigheid en capaciteit moet beschikken om eigen waarnemingen te doen. In de internationale goederenstromen in de sector voedsel is het volgens Van Waarden en Havinga onontkoombaar dat toezicht deels aan private controlesystemen wordt toevertrouwd. In de chemie menen Ale en Mertens dat de toezichthouder op basis van kennis van het bedrijf moet besluiten of toezicht kan geschieden op basis van een veiligheidsmanagementsysteem, het toepassen van middelvoorschriften of een combinatie van die twee. Deskundigheid en veldkennis is essentieel voor goed toezicht.

20 20 DE STAAT VAN TOEZICHT Bij de maatschappelijke verwachtingen van toezicht speelt de beeldvorming in de media een zeer belangrijke rol. Media spreken toezichthouders aan op hun functioneren en roepen hen ter verantwoording bij incidenten en problemen. Door hun optreden in de media kunnen toezichthouders publiekelijk gezag verdienen of verspelen. Dat roept de vraag op wie in de onderlinge verhouding tussen media en toezicht het meest bepalend is. Zijn de media doorslaggevend voor de beeldvorming van het toezicht of kan het toezicht door een gerichte mediastrategie de beeldvorming naar zijn hand zetten? Van Twist, Klijn en Van der Steen houden in de studie over toezicht en media een pleidooi voor een bewuste en actieve mediastrategie van toezichthouders. Dat is een zaak van lange adem, waarbij toezichthouders werken aan branding ofwel het beeld dat ze willen uitstralen naar de buitenwereld. De onderzoekers adviseren de toezichthouders om zich niet te focussen op de actualiteit, maar duurzame aandacht te hebben voor framing, scripting en casting. Dat betekent niet het naïef geloven in het vermogen om beelden te creëren, maar wel het werken aan een beeldvormingsstrategie die verder gaat dan ad hoc brandjes blussen bij incidenten. Toezichthouders moeten zich daarbij proactief opstellen, aldus Van Twist, Klijn en Van der Steen. Beelden blijven hangen, ook al wordt in de krant van vandaag morgen de vis verpakt. Media maken gebruik van dossiers, waardoor een verhaal over een actueel issue mede wordt geduid tegen de achtergrond van eerdere verhalen in het dossier. Onder de vluchtigheid en hijgerigheid van media-aandacht gaan lange lijnen en ingesleten patronen schuil die zichzelf versterken. Toezichthouders kunnen daar door branding een ander beeld tegenover plaatsen. Toezichthouders zijn ook een merk met een bepaald imago. Een goede reputatie beperkt de besmettelijke werking van negatieve media-aandacht. 1.2 toezicht als kosten en lasten Een centraal thema van opeenvolgende kabinetten is het verkleinen van het overheidsapparaat. De wens is om als overheid slagvaardiger op te treden met minder middelen. Deze ontwikkeling heeft zijn weerslag op toezicht niet gemist. Toezichthouders moeten zich in veel gevallen met krappere budgetten en minder menskracht bedruipen, maar wel aan dezelfde of soms nog hogere kwaliteitseisen voldoen. In verschillende sectorschetsen komen de bezuinigingen op toezicht aan de orde en wordt het eenzijdige beeld van toezicht als last gerelativeerd. Zo menen Ale en Mertens dat toezicht zonder excellente deskundigheid overlast is, maar dat deskundig toezicht nooit een last is. Verder beschrijven ze hoe als gevolg van bezuinigingen het toezicht op de chemische sector begin jaren tachtig van de vorige eeuw overging van middel- naar doelvoorschriften. Volgens de auteurs vergden de doelvoorschriften uiteindelijk veel meer kennis en deskundigheid van de toezichthouder, waardoor toezicht hierop eerder meer dan minder ging kosten.

Focus op functies. u i t d a g i n g e n v o o r e e n t o e k o m s t b e s t e n d i g m e d i a b e l e i d

Focus op functies. u i t d a g i n g e n v o o r e e n t o e k o m s t b e s t e n d i g m e d i a b e l e i d W E T E N S C H A P P E L I J K E R A A D V O O R H E T R E G E R I N G S B E L E I D Focus op functies u i t d a g i n g e n v o o r e e n t o e k o m s t b e s t e n d i g m e d i a b e l e i d A M S

Nadere informatie

Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven. Cecile Schut. Michiel van der Heijden

Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven. Cecile Schut. Michiel van der Heijden Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven Cecile Schut Michiel van der Heijden Olaf Wilders Robert van der Laan Master of Public Administration

Nadere informatie

Fiscaal toezicht op maat

Fiscaal toezicht op maat Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst Fiscaal toezicht op maat Soepel waar het kan, streng waar het moet Den Haag, juni 2012 1 Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst 2 Commissie Horizontaal

Nadere informatie

Publieke Dienstverlening: wat heeft er de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden?

Publieke Dienstverlening: wat heeft er de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden? Opdrachtgever SVB Opdrachtnemer SVB / Annemarie Voorneveld Publieke Dienstverlening: wat heeft er de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden? Onderzoek Trends in publieke dienstverlening Startdatum 1 januari

Nadere informatie

Op maat voor later. Maatschappelijke initiatieven op de snijvlakken van wonen, zorg en pensioenen

Op maat voor later. Maatschappelijke initiatieven op de snijvlakken van wonen, zorg en pensioenen Op maat voor later Maatschappelijke initiatieven op de snijvlakken van wonen, zorg en pensioenen Cor van Montfort, Henk Griffioen, Meike Bokhorst, Wendy Asbeek Brusse en Marianne de Visser Op maat voor

Nadere informatie

Met kennis van gedrag beleid maken

Met kennis van gedrag beleid maken Met kennis van gedrag beleid maken Met kennis van gedrag beleid maken De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) werd in voorlopige vorm ingesteld in 1972. Bij wet van 30 juni 1976 (Stb.

Nadere informatie

Onder. zorgbestuurders. Omgaan met bestuurlijke ambiguïteit in de zorg. Wilma van der Scheer

Onder. zorgbestuurders. Omgaan met bestuurlijke ambiguïteit in de zorg. Wilma van der Scheer Onder Wilma van der Scheer zorgbestuurders Omgaan met bestuurlijke ambiguïteit in de zorg Onder zorgbestuurders Onder zorgbestuurders REED BUSINESS EDUCATION, AMSTERDAM Reed Business, Amsterdam 2013 Omslagontwerp:

Nadere informatie

Dertig jaar privatisering, verzelfstandiging en marktwerking. Bart Stellinga

Dertig jaar privatisering, verzelfstandiging en marktwerking. Bart Stellinga W E T E N S C H A P P E L I J K E R A A D V O O R H E T R E G E R I N G S B E L E I D Dertig jaar privatisering, verzelfstandiging en marktwerking Bart Stellinga A M S T E R D A M U N I V E R S I T Y P

Nadere informatie

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Drie adviezen over onderwijsbestuur: degelijk onderwijsbestuur, doortastend onderwijstoezicht en duurzame onderwijsrelaties Nr. 20060353/877, oktober

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. rapporten aan de regering. het borgen van publiek belang

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. rapporten aan de regering. het borgen van publiek belang WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID rapporten aan de regering 56 het borgen van publiek belang De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid werd in voorlopige vorm ingesteld in 1972.

Nadere informatie

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht)

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) 1 2 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Definitie van toezicht 9 3 De positionering

Nadere informatie

TOEZICHT MET BITE april 2012

TOEZICHT MET BITE april 2012 TOEZICHT MET BITE april 2012 Inhoudsopgave Voornaamste aanbevelingen en maatregelen... 9 Doelstelling van dit rapport... 11 Opdracht... 11 Brede basis aan adviezen en rapporten... 12 Leeswijzer... 13

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Visiedocument Zicht op toezicht

Visiedocument Zicht op toezicht Visiedocument Zicht op toezicht Uitgangspunten van effectief toezicht Visiedocument Zicht op toezicht Uitgangspunten van effectief toezicht maart 2009 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding

Nadere informatie

Governance en kwaliteit van zorg

Governance en kwaliteit van zorg Governance en kwaliteit van zorg Governance en kwaliteit van zorg rvz raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement.

Nadere informatie

Sturen op cultuur en gedrag

Sturen op cultuur en gedrag www.pwc.nl/corporategovernance Sturen op cultuur en gedrag Praktijkervaringen, dilemma s en best practices van toezichthouders in de publieke sector Corporate Governance Bij PwC in Nederland werken ruim

Nadere informatie

W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen. Hervormen en verbinden

W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen. Hervormen en verbinden W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen Hervormen en verbinden Wonen, zorg en pensioenen Deze reeks omvat bijdragen die in het kader van de werkzaamheden van de wrr tot stand

Nadere informatie

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Utrecht, juli 2013 Inspectie Jeugdzorg 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 De toezichtvisie op hoofdlijnen... 7 Hoofdstuk 3 De inhoud van het

Nadere informatie

De tijd is rijp. Commissie Herziening. Handhavingsstelsel. VROM-regelgeving

De tijd is rijp. Commissie Herziening. Handhavingsstelsel. VROM-regelgeving De tijd is rijp Commissie Herziening Handhavingsstelsel VROM-regelgeving Commissie Herziening Handhavingsstelsel VROM-regelgeving 2 Inhoud Samenvatting...5 1 Inleiding...11 1.1 Aanleiding en onderzoeksvraag...11

Nadere informatie

ACTIEPLAN AAN TAFEL. Samen naar een beter, slimmer en ef ciënter toezicht. VNO-NCW MKB-Nederland LTO Nederland

ACTIEPLAN AAN TAFEL. Samen naar een beter, slimmer en ef ciënter toezicht. VNO-NCW MKB-Nederland LTO Nederland ACTIEPLAN AAN TAFEL Samen naar een beter, slimmer en ef ciënter toezicht VNO-NCW MKB-Nederland LTO Nederland ACTIEPLAN AAN TAFEL Samen naar een beter, slimmer en efficiënter toezicht VNO-NCW, MKB-Nederland,

Nadere informatie

Aanzien of afzien? Een essay over het aanzien van het raadslidmaatschap. dr. A. Cachet N.C.M. Verkaik MSc

Aanzien of afzien? Een essay over het aanzien van het raadslidmaatschap. dr. A. Cachet N.C.M. Verkaik MSc Aanzien of afzien? Een essay over het aanzien van het raadslidmaatschap dr. A. Cachet N.C.M. Verkaik MSc Rapport in opdracht van Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Den Haag, 12 januari

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. Vertrouwen in burgers AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. Vertrouwen in burgers AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID Vertrouwen in burgers AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Vertrouwen in burgers De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid(wrr) werd in voorlopige vorm ingesteld

Nadere informatie

RUIMTE VOOR GOED BESTUUR

RUIMTE VOOR GOED BESTUUR RUIMTE VOOR GOED BESTUUR TUSSEN PRESTATIE, PROCES EN PRINCIPE C. van Montfort WEBPUBLICATIE NR 2 Den Haag, december 2004 Dit essay is het resultaat van een opdracht die aan C. van Montfort is verstrekt

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

De menselijke beslisser

De menselijke beslisser WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID W.L. Tiemeijer, C.A. Thomas en H.M. Prast (red.) De menselijke beslisser over de psychologie van keuze en gedrag AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS De menselijke

Nadere informatie

Over bestuurskracht en maatschappelijke veerkracht

Over bestuurskracht en maatschappelijke veerkracht Pleidooi voor het organiseren van veerkracht in lokale gemeenschappen Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) & Vereniging voor Bestuurskunde (VB) Colofon Deze publicatie is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Leren door doen. Overheidsparticipatie in een energieke samenleving. Maarten Hajer. Martijn van der Steen. Olav-Jan van Gerwen. Jorren Scherpenisse

Leren door doen. Overheidsparticipatie in een energieke samenleving. Maarten Hajer. Martijn van der Steen. Olav-Jan van Gerwen. Jorren Scherpenisse Leren door doen Overheidsparticipatie in een energieke samenleving Martijn van der Steen Jorren Scherpenisse nsob Maarten Hajer Olav-Jan van Gerwen Sonja Kruitwagen pbl Nederlandse School voor Openbaar

Nadere informatie

12/2012. Rob. Loslaten in vertrouwen. Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving.

12/2012. Rob. Loslaten in vertrouwen. Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving. 12/2012 Loslaten in vertrouwen Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Loslaten in vertrouwen Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving December 2012 Rob Profiel De Raad voor het openbaar

Nadere informatie

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 2 Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 1 Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie