ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD. 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD. 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5"

Transcriptie

1 ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1: Doel van het reglement 5 2. HOOFDSTUK II: STRUCTUUR en INSTITUTIONELE EIGENHEID VAN UNASUR Artikel 2: Vorming van de institutionele structuur Artikel 3: Kennisgeving van de aangewezen vertegenwoordigers Artikel 4: Instanties van tijdelijke aard Artikel 5: Taken van het voorzitterschap van de Raden Artikel 6: Opmaak van actieplannen, activiteitenprogramma's en verslagen Artikel 7: Voorstelling van het jaarverslag Artikel 8: Voorstelling van het Activiteitenprogramma door het Pro-tempore Voorzitterschap 6 3. HOOFDSTUK III: AANVAARDING VAN BELEID, OPRICHTING VAN INSTELLINGEN, ORGANISATIES en PROGRAMMAS Artikel 9: Presentatie van het voorstel "Aanvaarding van beleid, oprichting van Organisaties en Programma's Artikel 10: Formulering van de Statuten van de Ministeriéle Raden Artikel 11: Opname door UNASUR van Beleid en Programma's die bestonden vóór het Oprichtingsverdrag Artikel 12: Kennisgeving van Staten die zich onttrekken aan de aanvaarding van Beleid Artikel 13: Latere opname in de toepassing van beleid Artikel 14: Verslag over Beleid waaraan niet alle Lidstaten deelnemen Artikel 15: Mechanismen die informatie en deelname bevorderen 9 4. HOOFDSTUK IV: SECRETARIAAT-GENERAAL DEEL I: BEVOEGDHEDEN, STRUCTUUR en ZETEL Artikel 16: Samenwerking van het Secretariaat-Generaal met de organen Artikel 17: Het Secretariaat-Generaal dient de politieke dimensie uit te diepen Artikel 18: Permanente coórdinatie van het Secretariaat-Generaal met het Pro-tempore Voorzitterschap - Secretaris-Generaal legt verantwoording af aan de Raad van Staatshoofden Artikel 19: Het Secretariaat-Generaaldient zich te uiten over thema's die van belang zijn voor de Unie Artikel 20: Het Secretariaat-Generaal dient een halfjaarlijks werkprogramma voor te stellen

2 4.1.6.Artikel 21: Het Secretariaat-Generaal dient een halfjaarlijkse agenda van vergaderingen met integratiemechanismen voor te stellen Artikel 22: Deelname van het Secretariaat-Generaal aan vergaderingen van de organen en insta nties Steun van het Pro-tem pore voorzitterschap en presentatie van voorstellen Artikel 23: Het Secretariaat-Generaal dient de archieven te registreren en een handleiding voor het opstellen van documenten bij te houden Artikel 24: Zetel van het Secretariaat-Generaal DEEL II: DE SECRETARIS -GENERAAL Artikel 25: Het Secretariaat-Generaal wordt geleid door een Secretaris Artikel 26: Exclusieve toewijding van de Secretaris en zijn/haar medewerkers Artikel 27: Voorrechten en onschendbaarheden van de Secretaris en zijn/haar medewerkers Artikel 28: De Secretaris en zijn/haar rang als Missiehoofd Artikel 29: Benoeming van de Secretaris-Generaal Artikel 30: Verblijfplaats van de Secretaris-Generaal Artikel 31: Verantwoordelijkheden van de Secretaris-Generaal Artikel 32: Tijdelijke afwezigheid van de Secretaris-Generaal Artikel 33: Verklaring van vacature van Secretaris-Generaal DEEL III: MEDEWERKERS VAN HET SECRETARIAAT- GENERAAL Artikel 34: Selectie van de medewerkers Artikel 35: Benoeming van de Directeurs Artikel 36: Aanwerving van het Personeel Artikel 37: Voorstelling van de Verslagen van de Medewerkers DEEL IV: ORGANISATIE VAN HET SECRETARIAAT-GENERAAL Artikel 38: Integratie van het Secretariaat-Generaal Artikel 39: Huishoudelijk Reglement van het Secretariaat-Generaal HOOFDSTUK V: PRO -TEMPORE VOORZITTERSCHAP Artikel 40: Bevoegdheden van het Pro -tempore Voorzitterschap HOOFDSTUK VI: RAAD VAN AFGEVAARDIGDEN Artikel 41: Raad van Afgevaardigden Cobrdinatie- instanties HOOFDSTUK VII: BEGROTING Artikel 42: Opstelling van de UNASUR-jaarbegroting Artikel 43: Bepaling van personeelskosten Artikel 44: Financiering van gemeenschappelijke initiatieven Artikel 45: Begrotingsontwerp en bijdragen van de Lidstaten Artikel 46: Raadgevend Technisch Comité inzake begroting 19 2

3 7.6. Artikel 47: Begrotingsontwerp. Financieringsmechanisme Gedifferentieerde jaarbijdragen Artikel 48: Gecontroleerde rapporten over de uitvoering van de begroting Artikel 49: Voorlopige toepassing van de begroting Artikel 50: Periodiek verslag over de stand van betaling van bijdragen Artikel 51: Verzaken van betalingsplicht van bijdragen Artikel 52: Fonds van vrijwillige bijdragen HOOFDSTUK VIII: ORGANISATIE VAN VERGADERINGEN Artikel 53: Oproep tot Gewone Vergaderingen Pro-tempore voorzitterschap Artikel 54: Oproep tot Buitengewone Vergaderingen - Vakraden - Instanties Artikel 55: Voorzitterschap vergaderingen - Pro-tempore voorzitterschap Artikel 56: Goedkeuring van de agenda Artikel 57: Tijdig indienen van documenten die moeten worden behandeld Artikel 58: Ontwerpen van normatieve handelingen Artikel 59: Instanties - Logistieke steun voor vergaderingen Artikel 60: Plaats en financiering van vergaderingen Artikel 61: Beleggen van vergaderingen via teleconferenties en videoconferenties Artikel 62: Overeenkomsten in vergaderingen via teleconferentie Artikel 63: Afwezigheid van sommige Lidstaten Artikel 64: Werktalen Artikel 65: Rapportontwerp van vergaderingen UNASUR - SG Artikel 66: Overweging en circulatie van het rapportontwerp van vergaderingen UNASUR - Protempore voorzitterschap Artikel 67: Publicatie van overeenkomst op de website Artikel 68: Officiéle mededelingen Artikel 69: Bedrijfsidentiteit - Procedurehandleiding HOOFDSTUK IX: SYSTEMATISCH VERWERKEN VAN NORMATIEVE HANDELINGEN en DOCUMENTEN Artikel 70: Goedgekeurde normatieve handelingen Artikel 71: Vertaling en circulatie van de normatieve handelingen Artikel 72: Component van de normatieve handeling Artikel 73: Samenvatting van normatieve teksten Artikel 74: Voorstel van normatieve handelingen Artikel 75: Wijzigingen of verbeteringen aan de normatieve handelingen - SG Artikel 76: Opstelling van het document "Errata"- SG Artikel 77: Nummering van normatieve handelingen Artikel 78: Identificatie van de normatieve handelingen Artikel 79: Documenten voorgesteld door de Lidstaten 28 3

4 9.11. Artikel 80: Gezamenlijke Mededelingen Artikel 81: Mededelingen of Verklaringen buiten officiéle UNASUR-vergaderingen Artikel 82: Methodologie van mededelingen Artikel 83: Wijziging van documenten Artikel 84: ldentificatie van normatieve handelingen Artikel 85: Verspreiding van de officiéle afkortingen - SG Artikel 86: Officieel papier SLOTBEPALINGEN Eerste: Termijnen in kalenderdagen Tweede: Intrekking van alle bepalingen Derde: Wijziging van het Reglement OVERGANGSBEPALINGEN Eerste: Formuleren en aannemen van het Huishoudelijk Reglement van het Personeel van het Secretariaat-Generaal Tweede: Werking van het SG, beschikbaarheid van begroting en structuur Derde: Werken, structuur en voorlopige begrotingen. Secretariaat-Generaal Vierde: Deelname van derden aan vergaderingen van UNASUR-organen - Pro-tempore voorzitterschap 30 4

5 BIJLAGE ALGEMEEN UNASUR-REGLEMENT HOOFDSTUK I DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit algemeen reglement heeft als doel het opstellen van werkrichtlijnen voor de Unie van Zuid-Amerikaanse Staten (UNASUR), om de vervulling van haar doelstellingen te bevorderen en bij te dragen tot haar institutionele ontwikkeling, op basis van de bepalingen van het Oprichtingsverdrag. Dit algemeen reglement is van toepassing op de organen, het Pro-tempore Voorzitterschap, de Sectorale Ministeriéle vergaderingen, Raden op Ministerieel Niveau, Werkgroepen en andere institutionele instanties van permanente of tijdelijke aard, die deel uitmaken van UNASUR. Dit reglement geldt eveneens voor de aanvaarding van beleid en de oprichting van instellíngen, organisaties en programma's. HOOFDSTUK II STRUCTUUR EN INSTITUTIONELE EIGENHEID VAN UNASUR Artikel 2 De institutionele structuur van UNASUR bestaat uit de organen die in Artikel 4 van het Oprichtingsverdrag worden vermeld, Ministeriéle Raden en nog op te richten instanties, in overeenstemming met Artikel 5 van voornoemd instrument. Artikel 3 De Lidstaten zullen door middel van een uitdrukkelijke melding, met kopie aan het Secretariaat-Generaal, het Pro-tempore Voorzitterschap in kennis stellen van de gegevens van de vertegenwoordigers die voor de institutionele UNASUR-organen en instanties worden benoemd. Artikel 4

6 De instanties van tijdelijke aard dienen zo vaak te vergaderen als nodig is om hun rol te vervullen en moeten verantwoording afleggen voor hun activiteiten binnen een termijn die wordt bepaald door het orgaan dat ze heeft opgesteld. Artikel 5 Het Voorzitterschap van de sectorale ministeriéle vergaderingen, de ministeriéle raden, werkgroepen en overige UNASUR-instanties, zal te beurt vallen aan de Lidstaat die het Pro-tempore Voorzitterschap vervult, behalve als, na diens voorstel, de desbetreffende instantie bij consensus beslist een andere lidstaat te benoemen. Het Voorzitterschap dat voor elke instantie wordt aangesteld, kan voorstellen dat de coórdinatie van de taken wordt gedeeld met een of meerdere landen, die worden benoemd in onderlinge overeenstemming met de overige Lidstaten. Artikel 6 De Ministeriéle Raden en overige permanente instanties dienen hun Actieplannen uit te werken, die in het kader moeten staan van de UNASUR-beleidslijnen, opgesteld door de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders, in overeenstemming met Artikel 6 letter a) van het Oprichtingsverdrag. Het voorzitterschap van de Ministeriéle Raden en overige permanente UNASURinstanties dient een activiteitenprogramma uit te werken, dat aan de Raad van Afgevaardigden moet worden voorgesteld, met medewerking van het Pro-tempore Voorzitterschap, in coórdinatie met het Secretariaat-Generaal. Het Secretariaat-Generaal dient eveneens een halfjaarlijks verslag van de Ministeriéle raden voor te stellen aan de Raad van Afgevaardigden, die het ter overweging zal voorleggen aan de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken. Dat verslag moet een balans van de door de Ministeriéle raden uitgevoerde activiteiten en goedgekeurde documenten bevatten. Artikel 7 Met inachtneming van de ontvangen sectorale verslagen, dient het Secretariaat- Generaal, in coórdinatie met het Pro-tempore Voorzitterschap, het jaarverslag aan de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders voor te stellen, waarin de vooruitgang die in het Jaarlijkse Activiteitenprogramma van UNASUR werd geboekt en de mogelijke voorstellen tot vervolgcontrole, worden beschreven. Artikel 8 6

7 Het uittredende Pro-tempore Voorzitterschap dient met de steun van het Secretariaat- Generaal met het aantredende Pro-tempore Voorzitterschap de formulering van een voorstel van een Jaarlijks Activiteitenprogramma voor het jaar te coórdineren, in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 6, letter a) en Artikel 8, letter f) van het Oprichtingsverdrag. Het voorstel moet ter overweging aan de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken worden voorgelegd, zodat het in de laatste gewone vergadering van dit orgaan kan worden aangenomen, vóór de jaarlíjkse vergadering van de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders, die op zijn beurt de respectievelijke goedkeuring moet geven. Het Jaarlijkse Activiteitenprogramma moet de data en plaatsen bepalen waar de vergaderingen van de UNASUR-organen en Ministeriéle raden plaatsvinden. HOOFDSTUK III AANVAARDING VAN BELEID, OPRICHTING VAN INSTELLINGEN, ORGANISATIES EN PROGRAMMA'S Artikel 9 Teneinde de aanvaarding van beleid, oprichting van organisaties, instellingen en gemeenschappelíjk programma's te bevorderen, dient/dienen de geinteresseerde Lidstaat/Lidstaten, met de medewerking van het Secretariaat-Generaal, via het Protempore Voorzitterschap, aan de Raad van Afgevaardigden een voorstel ter goedkeuring voor te leggen, dat nadien ter overweging aan de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken en de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders moet worden gepresenteerd. Zowel voor de vorming van Sectorale ministeriéle vergaderingen, Raden op Ministerieel Niveau, VVerkgroepen en andere institutionele instanties, als voor de aanvaarding van beleid en gemeenschappelijke programma's, dient/dienen de geffiteresseerde Lidstaat/Lidstaten, via het Pro-tempore Voorzitterschap, aan de Raad van Afgevaardigden een voorstel ter goedkeuring voor te leggen, met kopie aan het Secretariaat-Generaal, dat nadien ter overweging van de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken en van de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders moet worden gepresenteerd. Alle voorstellen dienen vergezeld te zijn van een uiteenzetting van gronden, zodat hun toepasselijkheid en uitvoerbaarheid kunnen worden geévalueerd in overeenstemming met de doelstellingen van het Oprichtingsverdrag en de UNASUR-richtlijnen en - prioriteiten. Er moet eveneens voor een begrotingsontwerp worden gezorgd, als basisvereiste voor de overweging van het voorstel door de bevoegde beslissingsorganen. Indien het voorstel wordt aanvaard, zal de verwezenlijking ervan plaatsvinden onder de flexibele en graduele criteria waarnaar wordt verwezen in Artikel 13 van het Oprichtingsverdrag. Artikel 10 7

8 De Ministeriéle Raden en overige instanties van permanente aard, opgericht in overeenstemming met Artikel 5 van het Oprichtingsverdrag, zullen vanaf de dag van hun oprichting Ontwerpstatuten uitwerken, die hun werkingsregels bepalen, met inachtneming van de principes vastgelegd in het Oprichtingsverdrag en in dit reglement. Deze statuten dienen de doelstellingen te bepalen en de organisatie van ten minste één jaarlijkse vergadering van de hoogste autoriteiten te voorzien. Artikel 11 In overeenstemming met Artikel 13 van het Oprichtingsverdrag, in het geval van beleid, programma's, instellingen of organisaties waaraan Lidstaten vóór de termijn van geldigheid van het Oprichtingsverdrag deelnemen, dienen de Lidstaten die getnteresseerd zijn in een toetreding tot UNASUR, een verslag voor te leggen waarin bovendien melding wordt gemaakt van de voorgeschiedenis van hun werking, hun doelstellingen en normen, en van hun overeenstemming met de doelstellingen van het Oprichtingsverdrag en andere aspecten die van betekenis worden geacht. Het voorstel tot toetreding moet worden goedgekeurd door opeenvolgend de Raad van Afgevaardigden, de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken en ten slotte de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders. De wijzen waarop UNASUR beleid, programma's, instellingen of organisaties opneemt, die reeds bestaan vóór de termijn van geldigheid van het Oprichtingsverdrag, vermeld in voorgaande paragraaf, moeten worden goedgekeurd door de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders, op voorstel van de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken, na eerdere aanbeveling van de Raad van Afgevaardigden, in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 13 van het Oprichtingsverdrag. Artikel 12 De Lidstaten die beslissen zich te onttrekken aan de volledige of gedeeltelijke toepassing van een beleid of van de ontwikkeling van sommige programma's, instellingen of organisaties die werden opgericht en goedgekeurd, zij het voor bepaalde of onbepaalde tijd, moeten het Pro-tempore Voorzitterschap daarvan op de hoogte brengen, met kopie aan het Secretariaat-Generaal, dat de overige Lidstaten daarover zal informeren. Artikel 13 Indien een Lidstaat nadien beslist deel te nemen aan een beleid, programma, instelling of organisatie die deel uitmaakt van UNASUR, in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 13 van het Oprichtingsverdrag, dient die Lidstaat het Pro-tempore Voorzitterschap daarvan op de hoogte te brengen, met kopie aan het Secretariaat-Generaal, dat de Raad 8

9 van Afgevaardigden daarover zal informeren. De modaliteit van de toetreding moet door de Raad van Afgevaardigden worden afgesproken, door diezelfde Raad worden nagekeken, nadien ter goedkeuring aan de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken worden voorgelegd, en ten slotte, ter besluitvorming, aan de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders. Artikel 14 De Lidstaten die deelnemen aan de ontwikkeling van programma's, beleid, instellingen of organisaties die door de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders werden goedgekeurd en waaraan niet alle Lidstaten deelnemen, dienen door middel van jaarverslagen over de vooruitgang van het ontwerp in uitvoering te berichten aan de Raad van Afgevaardigden, die de verslagen moet doorsturen naar de overige organen. Artikel 15 Wegens het belang van de burgerdeelname, in overeenstemming met Artikel 18 van het Oprichtingsverdrag, dienen met flexibiliteits- en geleidelijkheidscriteria mechanismen te worden vastgelegd die de informatie en deelname van de diverse sociale actoren in de Zuid-Amerikaanse regio bevorderen. Hiertoe moet de Raad van Afgevaardigden via het Pro-tempore Voorzitterschap een ontwerp van Richtlijnen opstellen, die de deelname van de verschillende sociale actoren aan het integratieproces omschrijven. Het ontwerp van Richtlijnen dient dan aan de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken te worden voorgelegd, en daarna ter goedkeuring aan de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders van UNASUR. HOOFDSTUK IV SECRETARIAAT-GENERAAL DEEL 1 BEVOEGDHEDEN, STRUCTUUR EN ZETEL Artikel 16 Bij het invullen van zijn bevoegdheden dient het Secretariaat-Generaal meer bepaald samen te werken met de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders, de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken, de Raad van Afgevaardigden en het Pro-tempore Voorzitterschap, wat betreft de invoering van de richtlijnen voor het vervullen van de UNASUR-doelstellingen en de vervolgcontrole van de overige institutionele instanties. Artikel 17 9

10 Het Secretariaat-Generaal moet de politieke dimensie van UNASUR verzekeren en uitdiepen, en dient op nadrukkelijke en permanente wijze alle formaliteiten in acht te nemen die voortvloeien uit de politieke wil van de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders, en die leiden tot de bevordering van de dialoog en de reeds bereikte cultuur van politiek overleg. Met dat doel moet het Secretariaat de noodzakelijke coórdinatie met de UNASURorganen ten uitvoer brengen. Artikel 18 Bij het uitvoeren van zijn bevoegdheden zal het Secretariaat-Generaal een permanente coórdinatie onderhouden met het Pro-tempore Voorzitterschap en de Lidstaten, via de institutionele kanalen en op de manier die door de landen wordt bepaald. In samenspraak met de Ministeries van Buitenlandse Zaken van de Lidstaten, kan het Secretariaat-Generaal vergaderingen houden met nationale instellingen die bevoegd zijn in de UNASUR-werkgebieden. De Secretaris-Generaal legt voor zijn bestuur verantwoording af aan de Raad van Staatshoofden, via de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken. Teneinde de integratiedoelstellingen en de Zuid-Amerikaanse eenheid te bevorderen dient het Secretariaat-Generaal te zorgen voor het ontwikkelen en versterken van relaties van cotirdinatie en institutionele steun met de Raad van Afgevaardigden. Artikel 19 Tijdens het uitvoeren van zijn/haar ambtsperiode mag de Secretaris-Generaal zich uiten over thema's die van belang zijn voor de Unie, ten voordele van de versterking van het integratieproces. Voor aangelegenheden of thema's waarvoor een officiéle UNASURuitspraak nodig is, moet het Secretariaat-Generaal tijdig de nodige raadplegingen en samenspraak met de UNASUR-organen en het Pro-tempore Voorzitterschap bewerkstelligen. Artikel 20 Het Secretariaat-Generaal dient bij te dragen tot de versterking van de identiteit van UNASUR in zijn externe relaties, op basis van de beleidslijnen goedgekeurd door de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders en de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken. Hiertoe moet het een halfjaarlijs werkprogramma voorstellen aan de Raad van Afgevaardigden, dat de vervulling van de taken van dat orgaan ondersteunt, om de initiatieven van UNASUR compatibel te maken en te coordineren met andere lopende processen van regionale en subregionale integratie. 10

11 Arti ke I 21 Na kennisgeving aan de Raad van Afgevaardigden en in coórdinatie met het Protempore Voorzitterschap, kan het Secretariaat-Generaal, op eigen initiatief of na uitnodiging, en door middel van de voorstelling van een halfjaarlijks vergaderagenda vergaderingen beleggen met zowel de overige regionale integratie- en coóperatieorganisaties, als met internationale instellingen en andere instanties die door de organen werden aangeraden, in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 15 van het Oprichtingsverdrag. De kalender van zowel vergaderingen als mogelijke tussenkomsten of deelnames van de medewerkers van het Pro-tempore Voorzitterschap en het Secretariaat-Generaal aan internationale vergaderingen en fora, dient de richtlijnen te respecteren, die werden aangenomen door de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders. De Raad van Afgevaardigden moet de standpunten die UNASUR zal innemen in zijn betrekkingen met derden, kennen en in overweging nemen. Artikel 22 Het Secretariaat-Generaal dient met stemrecht deel te nemen aan de vergaderingen van de UNASUR-organen en -instanties en daarin de functie te bekleden van secretariaat. Het Secretariaat-Generaal moet het Pro-tempore Voorzitterschap steunen bij de uitwerking van een ontwerpagenda en het ontwerpverslag van de vergaderingen van de organen. Het Secretariaat-Generaal kan voorstellen ter overweging indienen bij de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders, de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken en de Raad van Afgevaardigden afhankelijk van het geval de technische studies uitvoeren die door hen zijn toevertrouwd en die bijdragen tot de ontwikkeling van het integratieproces, en indien nodig, adviseren bij de voorbereiding van de agendapunten en voorstellen die ter discussie staan. Artikel 23 Het Secretariaat-Generaal is verantwoordelijk voor het documenteren, bewaren en archiveren van documenten die afkomstig zijn van de organen, alsook van hun Sectorale ministeriéle vergaderingen, Raden op Ministerieel Niveau, Werkgroepen en andere institutionele UNASUR-instanties, en voor de publicatie ervan na toestemming vooraf door de Raad van Afgevaardigden. Het Secretariaat-Generaal kan, op aanvraag van de belanghebbende Lidstaat, de documenten en archieven die afkomstig zijn van de organen en vergaderingen van UNASUR voor waar en echt verklaren. 11

12 Het Secretariaat-Generaal dient een handleiding voor het opstellen van documenten die afkomstig zijn van UNASUR (verslagen, aktes, mededelingen, protocollen, enz.) uit te werken en bij te houden, met inbegrip van procedures voor de opstelling ervan. Artikel 24 Het Secretariaat-Generaal zal in Quito, Republiek Ecuador, zetelen, op de plaats die daartoe door de Ecuadoraanse Regering is toegewezen, in overeenstemming met de Zetelovereenkomst, ondertekend door de Republiek Ecuador en het Secretariaat- Generaal van UNASUR. DEEL II SECRETARIS-GENERAAL Artikel 25 Het Secretariaat-Generaal staat onder de leiding van een Secretaris-Generaal die, voor de vervulling van zijn/haar functie, kan rekenen op de steun van medewerkers, gespecialiseerd technisch en administratief personeel, noodzakelijk voor zijn/haar bestuur en de vervolgcontrole van thematische gebieden die overeenkomen met de institutionele structuur van UNASUR. Artikel 26 Tijdens de uitvoering van hun functies dienen de Secretaris-Generaal en de medewerkers van het Secretariaat zich uitsluitend op die functies toe te leggen en geen enkele andere activiteit uitvoeren die niet verenigbaar is met de uitvoering van hun functies. De Secretaris-Generaal en de medewerkers van het Secretariaat moeten zich meer bepaald onthouden van deelname aan politieke activiteiten, zoals bijvoorbeeld openbare vergaderingen, demonstraties, proselitisme of ideologische praktijken en het aanvragen of aanvaarden van instructies betreffende de vervulling van hun functies vanwege een specifieke regering, persoon of instelling die geen deel uitmaakt van het Secretariaat- Generaal, en ze dienen hun functie te vervullen met uitsluitende inachtneming van het belang en de doelstellingen van UNASUR en het mandaat dat hen is gegeven door zijn organen. In overeenstemming met dit artikel zal een onderwijs- of academische activiteit niet onverenigbaar worden geacht, zolang zij geen negatieve gevolgen heeft op de 12

13 uitoefening van functies of op de integriteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid die voor die functies vereist zijn. Artikel 27 De Secretaris-Generaal en de medewerkers van het Secretariaat genieten binnen het territorium van elk van de Lidstaten de voorrechten en onschendbaarheden die bij hun functies passen en die nodig zijn om hun taken in volledige onafhankelijkheid uit te voeren, en zij moeten over de geschikte documentatie beschikken voor de uitoefening van die taken, in overeenstemming met de bepalingen van de Zetelovereenkomst. De Lidstaten dienen, waar nodig, de afgifte van een diplomatiek, officieel, speciaal of dienstpaspoort garanderen, ten gunste van hun onderdanen die functies bekleden in het Secretariaat-Generaal van UNASUR, in overeenstemming met hun interne wetgeving en het Internationaal Recht. Artikel 28 De Secretaris-Generaal dient de erkenning te genieten en de rang te bekleden van Missiehoofd in alle protocollaire handelingen waarbij hij/zij aanwezig is tijdens de uitoefening van zijn/haar officiéle functies. Artikel 29 De Secretaris-Generaal dient door de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders te worden benoemd, op voorstel van de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken, voor een periode van twee jaar, slechts eenmaal hernieuwbaar. De Secretaris-Generaal kan niet door een persoon van dezelfde nationaliteit worden opgevolgd. De verkiezing van de Secretaris-Generaal moet door middel van een Besluit van de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders worden geformaliseerd, in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 12 van het Oprichtingsverdrag. Artikel 30 De Secretaris-Generaal moet zijn/haar verblijfplaats hebben in de stad waar het Secretariaat-Generaal zetelt, in overeenstemming met de bepalingen van het Oprichtingsverdrag en dient zijn/haar functies te aanvaarden binnen de termijn die uitdrukkelijk wordt bepaald in het Besluit met betrekking tot zijn/haar benoeming. Artikel 31 Verantwoordelijkheden van de Secretaris-Generaal: 13

14 a) Het Secretariaat-Generaal leiden en de wettelijke vertegenwoordiging ervan uitoefenen; b) Voorschriften van administratieve aard vastleggen en doen navolgen, die nodig zijn voor de goede werking van het Secretariaat-Generaal; c) Voorstellen van functionele organieke structuur, Reglement, werking en handleidingen van normen en procedures en hun mogelijke wijzigingen ter overweging en goedkeuring voorleggen aan de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken, via de Raad van Afgevaardigden; d) De directeurs benoemen en ontslaan, indien nodig, in samenspraak met de Raad van Afgevaardigden; e) De respectievelijke benoemingen uitvoeren en aanstellingen formaliseren van de medewerkers van het Secretariaat-Generaal; f) Medewerkers uit hun functie ontzetten in overeenstemming met de bepalingen van het normenstelsel dat voor het Secretariaat-Generaal geldt; g) Aan de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken, via de Raad van Afgevaardigden en in overeenstemming met de beschikbare begroting, de hoeveelheid specifiek personeel voorstellen binnen een functiestructuur met betrekking tot de gespecialiseerde, technische en administratieve ondersteuning van het Secretariaat-Generaal, alsook de respectievelíjke benoeming en het ontslag ervan, indien nodig; h) Het Huishoudelijk Reglement van het personeel van het Secretariaat-Generaal goedkeuren, in overeenstemming met de voorwaarden van de Zetelovereenkomst en dit Algemeen Reglement, en dit daarna aan de Raad van Afgevaardigden doorsturen; i) In overeenstemming met dit reglement, alle wettelijke handelingen uitvoeren die nodig zijn voor een goede administratie en beheer van het Secretariaat-Generaal; j) Wanneer het nodig is en afhankelijk van de beschikbaarheid van begrotingsmiddelen, met voorafgaande toestemming van de Raad van Afgevaardigden, consultants en experts in dienst nemen voor de uitvoering van specifieke werken en studies, of door natuurlijke of rechtspersonen speciale of tijdelijke diensten laten uitvoeren; k) Door middel van administratieve handelingen de medewerkers benoemen die het Secretariaat-Generaal zullen vertegenwoordigen in de UNASUR-vergaderingen, vergaderingen met regionale integratie- en coóperatie-organisaties of met internationale instellingen en andere instanties; 14

15 I) Indien nodig, aan het Pro-tempore Voorzitterschap oproepen tot buitengewone vergaderingen van de UNASUR-organen en instanties voorstellen; m) Aan de Raad van Afgevaardigden het ontwerp voorstellen van de jaarlijkse begroting van de werking van UNASUR, met inbegrip van zijn componenten, ter overweging en goedkeuring door de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken, in overeenstemming met de bepalingen van het Oprichtingsverdrag; n) Het jaarverslag van zijn/haar beheer en de administratieve en financiéle verantwoording van UNASUR voorbereiden en aan Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken voorstellen. o) Een geactualiseerd adressenbestand bíjhouden van autoriteiten en vertegenwoordigers van de Lidstaten. p) De documenten ter ondersteuning van het jaarverslag en de jaarlijkse verantwoording ter kennisgeving naar de Raad van Afgevaardigden sturen, die dit vervolgens ter overweging aan de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken dient voor te leggen. Artikel 32 In geval van tijdelijke afwezigheid van de Secretaris-Generaal dient de Directeur met de hoogste anciénniteit plaatsvervangend het Secretariaat-Generaal te leiden. De Secretaris-Generaal moet de Lidstaten via het Pro-tempore Voorzitterschap op de hoogte brengen van zijn/haar afwezigheden wanneer deze langer duren dan zeven (7) dagen. Voor elke afwezigheid van de Secretaris-Generaal die langer duurt dan dertig (30) dagen, is de toestemming van de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken vereist. Artikel 33 Op aanbeveling van de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken, dient de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders de functie van Secretaris-Generaal in de volgende gevallen vacant te verklaren: a) overlijden; b) lichamelijke of mentale onbekwaamheid, waarvan door medische diagnose naar behoren bewezen is dat deze langer dan zes maanden kan duren; c) aftreden; 15

16 d) wanneer de Secretaris-Generaal zonder rechtvaardiging zijn/haar functies niet heeft opgenomen binnen de termijn die bepaald is in het Besluit waarin hij/zij is benoemd; e) wanneer er een ernstige fout is begaan; in het kader van deze oorzaak zal een ernstige fout bestaan uit het niet vervullen van de taken en verplichtingen vastgelegd in Artikel 10 van het Oprichtingsverdrag en het huidige Reglement, waarbij de belangen van de integratie en de Zuid-Amerikaanse eenheid ernstig worden geschaad. Als de betrekking vacant is verklaard, is het Secretariaat-Generaal tijdelijk verantwoordelijk, tot de nieuwe Secretaris-Generaal wordt benoemd. DEEL III MEDEWERKERS VAN HET SECRETARIAAT-GENERAAL Artikel 34 De medewerkers van het Secretariaat-Generaal dienen via transparante en objectieve processen te worden geselecteerd. Tijdens het selectie- en aanwervingsproces van het personeel voor het Secretariaat- Generaal moeten de vereisten in acht worden genomen die bepaald dienen te worden in een voorschrift dat nadien moet worden goedgekeurd, met eerbied voor het evenwicht in de vertegenwoordiging van de nationaliteiten van de Lidstaten. Alle medewerkers dienen de neutraliteit die eigen is aan hun functie in acht te nemen en de geheimhouding van de UNASUR-documenten te verzekeren. Het aantal functies zal worden bepaald rekening houdend met de behoeften van de dienst en de begroting van het Secretariaat-Generaal. Artikel 35 De Directeurs dienen voor een periode van drie jaar te worden benoemd, die slechts eenmaal kan worden hernieuwd. Voor de selectie zal een beurtsysteem worden toegepast, dat een rechtvaardige vertegenwoordiging van de Lidstaten moet garanderen. Artikel 36 Het gespecialiseerd, technisch en administratief personeel van het Secretariaat-Generaal dient in overeenstemming met de bepalingen van de Zetelovereenkomst en de Ecuadoraanse arbeidswetgeving te worden geselecteerd. 16

17 Artikel 37 De medewerkers die naar behoren bevoegd zijn om het Secretariaat-Generaal I te vertegenwoordigen tijdens UNASUR-vergaderingen of andere vergaderingen met regionale integratie- en coóperatieorganisaties, en met internationale instellingen en andere instanties, moeten de verslagen van de uitgevoerde activiteiten aan de Secretaris-Generaal voorleggen. DEEL IV ORGANISATIE VAN HET SECRETARIAAT-GENERAAL Artikel 38 Het Secretariaat-Generaal dient uit Directies te bestaan, die horen bij de structuur en de verschillende UNASUR-instanties, en die het geheel van de agenda behandelen, op gebied van, onder andere, politiek, economie, maatschappij, cultuur, milieu, energie, infrastructuur, financien, defensie en externe samenwerking. Met inachtneming van de beschikbare begroting en de evolutie van de institutionele eigenheid van UNASUR kan de Secretaris-Generaal wijzigingen voorleggen aan de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken, betreffende de interne werkingstructuur en personeelsbezetting van het Secretariaat-Generaal. Artikel 39 De structuur van het Secretariaat-Generaal moet in een Huishoudelijk Reglement worden vastgelegd, dat door de Raad van Ministers van Buitenlandse Zake dient te worden goedgekeurd. HOOFDSTUK V PRO-TEMPORE VOORZITTERSCHAP Artikel 40 In uitoefening van de bevoegdheden die zijn toegewezen door het Oprichtingsverdrag, zal het Pro-tempore Voorzitterschap: 17

18 a) Oproepen sturen voor gewone en buitengewone vergaderingen van UNASURorganen en hun instanties en daarvan als voorzitter fungeren, onverminderd de bepalingen van Artikels 5 en 55 van dit reglement. b) De vertegenwoordiging van UNASUR uitoefenen, in het bijzonder in de relaties met derden en op internationale bijeenkomsten, net zoals het Secretariaat-Generaal, in overeenstemming met Artikel 10 van het Oprichtingsverdrag, de vertegenwoordiging uitoefent, in beide gevallen, op uitdrukkelijke afvaardiging van de Lidstaten. c) Met het Secretariaat-Generaal de handelingen coórdineren voor de uitvoering van de beleidslijnen, actieplannen, programma's en projecten van het integratieproces, opgesteld door de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders. d) De taken uitvoeren die door de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders werden opgedragen. HOOFDSTUK VI Raad van Afgevaardigden Artikel 41 Bij de uitvoering van de bevoegdheden die hem volgens het Oprichtingsverdrag toekomen, moet de Raad van Afgevaardigden handelen als algemene coórdinatieinstantie van het integratieproces, met als bijzondere verantwoordelijkheid het waken over de naleving van zijn eigen voorschriften, de Besluiten van de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders en de Resoluties van de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken. Onverminderd de bepalingen van Artikel 15 van het Oprichtingsverdrag, dient de Raad van Afgevaardigden verantwoordelíjk te zijn voor het ontwikkelen en de opvolging van de relaties die UNASUR aanknoopt met derden, in overeenstemming met de beleidslijnen die daarover door de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders werden vastgelegd. Als onderdeel van deze verantwoordelijkheid moet de Raad van Afgevaardigden op de hoogte zijn van de voorstellen voor uitspraken en agenda's met betrekking tot derden, die vanuit de organen en alle UNASUR-instanties worden bevorderd. HOOFDSTUK VII BEGROTING Artikel 42 Het jaarlijkse begrotingsontwerp van UNASUR, uitgewerkt door het Secretariaat- Generaal, bestaat uit de volgende componenten: 18

19 a) Werking en activiteiten van het Secretariaat-Generaal (personeelskosten, onderhoud van de zetel, publicaties, onderzoek, vergaderingen in het hoofdkantoor en daarbuiten, enz.). b) Permanente institutionele instanties, waarvan de financiering individueel in beschouwing dient te worden genomen. c) Tijdelijke gemeenschappelijke initiatieven. Arti ke I 43 Voor de bepaling van personeelskosten moet er als referentie met de loonschaal van de Verenigde Naties van de stad waar het Secretariaat-Generaal zetelt rekening worden gehouden. Arti ke I 44 De financiering van de gemeenschappelijke initiatieven dient door de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken te worden bepaald, op basis van de voorstellen die door de verschillende UNASUR-instanties aan het Secretariaat-Generaal werden voorgelegd. Arti ke I 45 Het begrotingsontwerp van UNASUR moet door het Secretariaat-Generaal worden uitgewerkt en voorgelegd aan de Raad van Afgevaardigden, ten laatste op 31 december van elk jaar. Deze Raad dient, tijdens een buitengewone aan de Begroting gewijde vergadering, het ontwerp onder de loep te nemen en het ter overweging en goedkeuring voor te leggen aan de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken van UNASUR. Het begrotingsontwerp voor het volgende begrotingsjaar moet aan de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken ter overweging worden voorgelegd, tegen 31 maart van elk jaar. De UNASUR-begroting dient voor de periode van één jaar te worden goedgekeurd. Het Secretariaat-Generaal moet onmiddellijk na goedkeuring van de begroting, een officiéle kennisgeving naar de Lidstaten sturen met informatie over zowel de jaarlijkse UNASURbegroting, als de desbetreffende bijdrage van elke Staat, met inachtneming van de tijdelijke en permanente instanties waaraan die effectief deelneemt. Arti kel 46 Het Technisch Comité op gebied van begroting, dat bestaat uit een vertegenwoordiger van elke Lidstaat, dient de Raad van Afgevaardigden te adviseren bij het onderzoek van het UNASUR-begrotingsontwerp, bij het onderzoek van de uitvoering van de begroting en bij de uiteindelijke jaarafsluiting. 19

20 Het Technisch Comité op gebied van begroting dient te worden samengeroepen telkens als de Raad van Afgevaardigden dit nodig acht. Artikel 47 In overeenstemming met de bepalingen van Artikel 16 van het Oprichtingsverdrag, dient het begrotingsontwerp voorgesteld door het Secretariaat-Generaal een financieringsmechanisme in acht te nemen, dat gebaseerd moet zijn op jaarlijkse bijdragen, gedifferentieerd voor elke Lidstaat, voorgesteld door de Begrotingscommissie, en met inachtneming van hun economische draagkracht, de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en het gelijkheidsprincipe. De bijdragen voor de financiering van de permanente en tijdelijke institutionele instanties moeten binnen de UNASUR-begroting worden gedifferentieerd en hetzelfde percentage volgen dat voor de andere begrotingscomponenten wordt uitgewerkt. De bijdragen die voor elke lídstaat worden bepaald, moeten bij voorkeur vóór 31 augustus van elk jaar worden betaald. Arti ke I 48 De Secretaris-Generaal dient gecontroleerde verslagen van de begrotingsuitvoering voor te leggen, bij het neerleggen van zijn functie en bij de overdracht van het Pro-tempore Voorzitterschap. Arti ke I 49 Wanneer een begrotingsjaar begint zonder dat een nieuwe begroting is goedgekeurd, kan het Secretariaat-Generaal voorlopig en middels voorafgaande kennisgeving aan het Pro-tempore Voorzitterschap, de begroting toepassen die was goedgekeurd voor de onmiddellijk voorafgaande periode. Arti kel 50 Het Secretariaat-Generaal dient de Raad van Afgevaardigden op geregelde tijdstippen op de hoogte te brengen van de stand van de betaling van de bijdragen die aan elke Lidstaat toebehoren. Arti ke I 51 Indien de betalingsplicht van bijdragen langer dan een jaar verzaakt wordt, moet het Secretariaat-Generaal, via de Raad van Afgevaardigden, de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken daarvan op de hoogte brengen, die dan kan overwegen de nodige maatregelen te nemen. 20

NL Prijs: Publicatieblad. C 115 van de Europese Unie. Mededelingen en bekendmakingen. 51e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal.

NL Prijs: Publicatieblad. C 115 van de Europese Unie. Mededelingen en bekendmakingen. 51e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal. Publicatieblad ISSN 1725-2474 C 115 van de Europese Unie Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 51e jaargang 9 mei 2008 Nummer Inhoud Bladzijde 2008/C 115/01 Geconsolideerde versie

Nadere informatie

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN MAART 2010 30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/1 V E U GECONSOLIDEERDE VERSIE V W E U VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE

Nadere informatie

EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM

EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM VERDRAG VAN AMSTERDAM HOUDENDE WIJZIGING VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE, DE VERDRAGEN TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EN SOMMIGE BIJBEHORENDE

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Publicatieblad Nr. L 257 van 19/10/1968 blz. 0002-0012 Bijzondere uitgave

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? De Europese Unie in het kort Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie is onderdeel van een reeks waarin in duidelijke

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 18.6.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 165/63 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

954381_TRAITE_NL_1_50 31-01-2005 08:49 Pagina 1 VERDRAG TOT VASTSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA

954381_TRAITE_NL_1_50 31-01-2005 08:49 Pagina 1 VERDRAG TOT VASTSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA 954381_TRAITE_NL_1_50 31-01-2005 08:49 Pagina 1 VERDRAG TOT VASTSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA 954381_TRAITE_NL_1_50 31-01-2005 08:49 Pagina 2 MEDEDELING AAN DE LEZER Deze publicatie bevat de tekst

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS PREAMBULE De Lid-Staten van de Raad van Europa die dit Verdrag hebben ondertekend, Overwegende

Nadere informatie

GRONDWET VAN DE REPUBLIEK SURINAME

GRONDWET VAN DE REPUBLIEK SURINAME GRONDWET VAN DE REPUBLIEK SURINAME PREAMBULE WIJ, HET VOLK VAN SURINAME, geïnspireerd door de liefde voor dit land en het geloof in de kracht van de Allerhoogste en geleid door de eeuwenlange strijd van

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007 Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen maart 2007 Inhoudsopgave Overzicht principes goed bestuur 3 Inleiding A. Aanleiding en doel code 7 B. Product en bedrijfschappen 7 C. Aard, structuur en inhoud

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is,

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is, Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012)

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Versie: vastgesteld, oktober 2012 Doxis Informatiemanagers Drs. D.J. de Vries 1 OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 4 VERANTWOORDING

Nadere informatie

1. Politieke vernieuwing... 5

1. Politieke vernieuwing... 5 1. Politieke vernieuwing... 5 1.1 Het beleid opvolgen... 5 1.2 Politieke ethiek... 5 1.3 De rol van het parlement versterken... 6 1.4 Hervorming van het tweekamerstelsel... 7 1.5 Met betrekking tot de

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

DE BELGISCHE GRONDWET

DE BELGISCHE GRONDWET DE BELGISCHE GRONDWET MEI 2014 KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 Juridische Dienst van de Kamer van volksvertegenwoordigers D / 2014 / 4686 / 01 Deze brochure bevat de tekst van de gecoördineerde Grondwet

Nadere informatie

VERDRAG INZAKE STABILITEIT, COÖRDINATIE EN BESTUUR IN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, HET

VERDRAG INZAKE STABILITEIT, COÖRDINATIE EN BESTUUR IN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, HET VERDRAG INZAKE STABILITEIT, COÖRDINATIE EN BESTUUR IN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK

Nadere informatie