ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD. 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD. 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5"

Transcriptie

1 ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1: Doel van het reglement 5 2. HOOFDSTUK II: STRUCTUUR en INSTITUTIONELE EIGENHEID VAN UNASUR Artikel 2: Vorming van de institutionele structuur Artikel 3: Kennisgeving van de aangewezen vertegenwoordigers Artikel 4: Instanties van tijdelijke aard Artikel 5: Taken van het voorzitterschap van de Raden Artikel 6: Opmaak van actieplannen, activiteitenprogramma's en verslagen Artikel 7: Voorstelling van het jaarverslag Artikel 8: Voorstelling van het Activiteitenprogramma door het Pro-tempore Voorzitterschap 6 3. HOOFDSTUK III: AANVAARDING VAN BELEID, OPRICHTING VAN INSTELLINGEN, ORGANISATIES en PROGRAMMAS Artikel 9: Presentatie van het voorstel "Aanvaarding van beleid, oprichting van Organisaties en Programma's Artikel 10: Formulering van de Statuten van de Ministeriéle Raden Artikel 11: Opname door UNASUR van Beleid en Programma's die bestonden vóór het Oprichtingsverdrag Artikel 12: Kennisgeving van Staten die zich onttrekken aan de aanvaarding van Beleid Artikel 13: Latere opname in de toepassing van beleid Artikel 14: Verslag over Beleid waaraan niet alle Lidstaten deelnemen Artikel 15: Mechanismen die informatie en deelname bevorderen 9 4. HOOFDSTUK IV: SECRETARIAAT-GENERAAL DEEL I: BEVOEGDHEDEN, STRUCTUUR en ZETEL Artikel 16: Samenwerking van het Secretariaat-Generaal met de organen Artikel 17: Het Secretariaat-Generaal dient de politieke dimensie uit te diepen Artikel 18: Permanente coórdinatie van het Secretariaat-Generaal met het Pro-tempore Voorzitterschap - Secretaris-Generaal legt verantwoording af aan de Raad van Staatshoofden Artikel 19: Het Secretariaat-Generaaldient zich te uiten over thema's die van belang zijn voor de Unie Artikel 20: Het Secretariaat-Generaal dient een halfjaarlijks werkprogramma voor te stellen

2 4.1.6.Artikel 21: Het Secretariaat-Generaal dient een halfjaarlijkse agenda van vergaderingen met integratiemechanismen voor te stellen Artikel 22: Deelname van het Secretariaat-Generaal aan vergaderingen van de organen en insta nties Steun van het Pro-tem pore voorzitterschap en presentatie van voorstellen Artikel 23: Het Secretariaat-Generaal dient de archieven te registreren en een handleiding voor het opstellen van documenten bij te houden Artikel 24: Zetel van het Secretariaat-Generaal DEEL II: DE SECRETARIS -GENERAAL Artikel 25: Het Secretariaat-Generaal wordt geleid door een Secretaris Artikel 26: Exclusieve toewijding van de Secretaris en zijn/haar medewerkers Artikel 27: Voorrechten en onschendbaarheden van de Secretaris en zijn/haar medewerkers Artikel 28: De Secretaris en zijn/haar rang als Missiehoofd Artikel 29: Benoeming van de Secretaris-Generaal Artikel 30: Verblijfplaats van de Secretaris-Generaal Artikel 31: Verantwoordelijkheden van de Secretaris-Generaal Artikel 32: Tijdelijke afwezigheid van de Secretaris-Generaal Artikel 33: Verklaring van vacature van Secretaris-Generaal DEEL III: MEDEWERKERS VAN HET SECRETARIAAT- GENERAAL Artikel 34: Selectie van de medewerkers Artikel 35: Benoeming van de Directeurs Artikel 36: Aanwerving van het Personeel Artikel 37: Voorstelling van de Verslagen van de Medewerkers DEEL IV: ORGANISATIE VAN HET SECRETARIAAT-GENERAAL Artikel 38: Integratie van het Secretariaat-Generaal Artikel 39: Huishoudelijk Reglement van het Secretariaat-Generaal HOOFDSTUK V: PRO -TEMPORE VOORZITTERSCHAP Artikel 40: Bevoegdheden van het Pro -tempore Voorzitterschap HOOFDSTUK VI: RAAD VAN AFGEVAARDIGDEN Artikel 41: Raad van Afgevaardigden Cobrdinatie- instanties HOOFDSTUK VII: BEGROTING Artikel 42: Opstelling van de UNASUR-jaarbegroting Artikel 43: Bepaling van personeelskosten Artikel 44: Financiering van gemeenschappelijke initiatieven Artikel 45: Begrotingsontwerp en bijdragen van de Lidstaten Artikel 46: Raadgevend Technisch Comité inzake begroting 19 2

3 7.6. Artikel 47: Begrotingsontwerp. Financieringsmechanisme Gedifferentieerde jaarbijdragen Artikel 48: Gecontroleerde rapporten over de uitvoering van de begroting Artikel 49: Voorlopige toepassing van de begroting Artikel 50: Periodiek verslag over de stand van betaling van bijdragen Artikel 51: Verzaken van betalingsplicht van bijdragen Artikel 52: Fonds van vrijwillige bijdragen HOOFDSTUK VIII: ORGANISATIE VAN VERGADERINGEN Artikel 53: Oproep tot Gewone Vergaderingen Pro-tempore voorzitterschap Artikel 54: Oproep tot Buitengewone Vergaderingen - Vakraden - Instanties Artikel 55: Voorzitterschap vergaderingen - Pro-tempore voorzitterschap Artikel 56: Goedkeuring van de agenda Artikel 57: Tijdig indienen van documenten die moeten worden behandeld Artikel 58: Ontwerpen van normatieve handelingen Artikel 59: Instanties - Logistieke steun voor vergaderingen Artikel 60: Plaats en financiering van vergaderingen Artikel 61: Beleggen van vergaderingen via teleconferenties en videoconferenties Artikel 62: Overeenkomsten in vergaderingen via teleconferentie Artikel 63: Afwezigheid van sommige Lidstaten Artikel 64: Werktalen Artikel 65: Rapportontwerp van vergaderingen UNASUR - SG Artikel 66: Overweging en circulatie van het rapportontwerp van vergaderingen UNASUR - Protempore voorzitterschap Artikel 67: Publicatie van overeenkomst op de website Artikel 68: Officiéle mededelingen Artikel 69: Bedrijfsidentiteit - Procedurehandleiding HOOFDSTUK IX: SYSTEMATISCH VERWERKEN VAN NORMATIEVE HANDELINGEN en DOCUMENTEN Artikel 70: Goedgekeurde normatieve handelingen Artikel 71: Vertaling en circulatie van de normatieve handelingen Artikel 72: Component van de normatieve handeling Artikel 73: Samenvatting van normatieve teksten Artikel 74: Voorstel van normatieve handelingen Artikel 75: Wijzigingen of verbeteringen aan de normatieve handelingen - SG Artikel 76: Opstelling van het document "Errata"- SG Artikel 77: Nummering van normatieve handelingen Artikel 78: Identificatie van de normatieve handelingen Artikel 79: Documenten voorgesteld door de Lidstaten 28 3

4 9.11. Artikel 80: Gezamenlijke Mededelingen Artikel 81: Mededelingen of Verklaringen buiten officiéle UNASUR-vergaderingen Artikel 82: Methodologie van mededelingen Artikel 83: Wijziging van documenten Artikel 84: ldentificatie van normatieve handelingen Artikel 85: Verspreiding van de officiéle afkortingen - SG Artikel 86: Officieel papier SLOTBEPALINGEN Eerste: Termijnen in kalenderdagen Tweede: Intrekking van alle bepalingen Derde: Wijziging van het Reglement OVERGANGSBEPALINGEN Eerste: Formuleren en aannemen van het Huishoudelijk Reglement van het Personeel van het Secretariaat-Generaal Tweede: Werking van het SG, beschikbaarheid van begroting en structuur Derde: Werken, structuur en voorlopige begrotingen. Secretariaat-Generaal Vierde: Deelname van derden aan vergaderingen van UNASUR-organen - Pro-tempore voorzitterschap 30 4

5 BIJLAGE ALGEMEEN UNASUR-REGLEMENT HOOFDSTUK I DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit algemeen reglement heeft als doel het opstellen van werkrichtlijnen voor de Unie van Zuid-Amerikaanse Staten (UNASUR), om de vervulling van haar doelstellingen te bevorderen en bij te dragen tot haar institutionele ontwikkeling, op basis van de bepalingen van het Oprichtingsverdrag. Dit algemeen reglement is van toepassing op de organen, het Pro-tempore Voorzitterschap, de Sectorale Ministeriéle vergaderingen, Raden op Ministerieel Niveau, Werkgroepen en andere institutionele instanties van permanente of tijdelijke aard, die deel uitmaken van UNASUR. Dit reglement geldt eveneens voor de aanvaarding van beleid en de oprichting van instellíngen, organisaties en programma's. HOOFDSTUK II STRUCTUUR EN INSTITUTIONELE EIGENHEID VAN UNASUR Artikel 2 De institutionele structuur van UNASUR bestaat uit de organen die in Artikel 4 van het Oprichtingsverdrag worden vermeld, Ministeriéle Raden en nog op te richten instanties, in overeenstemming met Artikel 5 van voornoemd instrument. Artikel 3 De Lidstaten zullen door middel van een uitdrukkelijke melding, met kopie aan het Secretariaat-Generaal, het Pro-tempore Voorzitterschap in kennis stellen van de gegevens van de vertegenwoordigers die voor de institutionele UNASUR-organen en instanties worden benoemd. Artikel 4

6 De instanties van tijdelijke aard dienen zo vaak te vergaderen als nodig is om hun rol te vervullen en moeten verantwoording afleggen voor hun activiteiten binnen een termijn die wordt bepaald door het orgaan dat ze heeft opgesteld. Artikel 5 Het Voorzitterschap van de sectorale ministeriéle vergaderingen, de ministeriéle raden, werkgroepen en overige UNASUR-instanties, zal te beurt vallen aan de Lidstaat die het Pro-tempore Voorzitterschap vervult, behalve als, na diens voorstel, de desbetreffende instantie bij consensus beslist een andere lidstaat te benoemen. Het Voorzitterschap dat voor elke instantie wordt aangesteld, kan voorstellen dat de coórdinatie van de taken wordt gedeeld met een of meerdere landen, die worden benoemd in onderlinge overeenstemming met de overige Lidstaten. Artikel 6 De Ministeriéle Raden en overige permanente instanties dienen hun Actieplannen uit te werken, die in het kader moeten staan van de UNASUR-beleidslijnen, opgesteld door de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders, in overeenstemming met Artikel 6 letter a) van het Oprichtingsverdrag. Het voorzitterschap van de Ministeriéle Raden en overige permanente UNASURinstanties dient een activiteitenprogramma uit te werken, dat aan de Raad van Afgevaardigden moet worden voorgesteld, met medewerking van het Pro-tempore Voorzitterschap, in coórdinatie met het Secretariaat-Generaal. Het Secretariaat-Generaal dient eveneens een halfjaarlijks verslag van de Ministeriéle raden voor te stellen aan de Raad van Afgevaardigden, die het ter overweging zal voorleggen aan de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken. Dat verslag moet een balans van de door de Ministeriéle raden uitgevoerde activiteiten en goedgekeurde documenten bevatten. Artikel 7 Met inachtneming van de ontvangen sectorale verslagen, dient het Secretariaat- Generaal, in coórdinatie met het Pro-tempore Voorzitterschap, het jaarverslag aan de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders voor te stellen, waarin de vooruitgang die in het Jaarlijkse Activiteitenprogramma van UNASUR werd geboekt en de mogelijke voorstellen tot vervolgcontrole, worden beschreven. Artikel 8 6

7 Het uittredende Pro-tempore Voorzitterschap dient met de steun van het Secretariaat- Generaal met het aantredende Pro-tempore Voorzitterschap de formulering van een voorstel van een Jaarlijks Activiteitenprogramma voor het jaar te coórdineren, in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 6, letter a) en Artikel 8, letter f) van het Oprichtingsverdrag. Het voorstel moet ter overweging aan de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken worden voorgelegd, zodat het in de laatste gewone vergadering van dit orgaan kan worden aangenomen, vóór de jaarlíjkse vergadering van de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders, die op zijn beurt de respectievelijke goedkeuring moet geven. Het Jaarlijkse Activiteitenprogramma moet de data en plaatsen bepalen waar de vergaderingen van de UNASUR-organen en Ministeriéle raden plaatsvinden. HOOFDSTUK III AANVAARDING VAN BELEID, OPRICHTING VAN INSTELLINGEN, ORGANISATIES EN PROGRAMMA'S Artikel 9 Teneinde de aanvaarding van beleid, oprichting van organisaties, instellingen en gemeenschappelíjk programma's te bevorderen, dient/dienen de geinteresseerde Lidstaat/Lidstaten, met de medewerking van het Secretariaat-Generaal, via het Protempore Voorzitterschap, aan de Raad van Afgevaardigden een voorstel ter goedkeuring voor te leggen, dat nadien ter overweging aan de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken en de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders moet worden gepresenteerd. Zowel voor de vorming van Sectorale ministeriéle vergaderingen, Raden op Ministerieel Niveau, VVerkgroepen en andere institutionele instanties, als voor de aanvaarding van beleid en gemeenschappelijke programma's, dient/dienen de geffiteresseerde Lidstaat/Lidstaten, via het Pro-tempore Voorzitterschap, aan de Raad van Afgevaardigden een voorstel ter goedkeuring voor te leggen, met kopie aan het Secretariaat-Generaal, dat nadien ter overweging van de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken en van de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders moet worden gepresenteerd. Alle voorstellen dienen vergezeld te zijn van een uiteenzetting van gronden, zodat hun toepasselijkheid en uitvoerbaarheid kunnen worden geévalueerd in overeenstemming met de doelstellingen van het Oprichtingsverdrag en de UNASUR-richtlijnen en - prioriteiten. Er moet eveneens voor een begrotingsontwerp worden gezorgd, als basisvereiste voor de overweging van het voorstel door de bevoegde beslissingsorganen. Indien het voorstel wordt aanvaard, zal de verwezenlijking ervan plaatsvinden onder de flexibele en graduele criteria waarnaar wordt verwezen in Artikel 13 van het Oprichtingsverdrag. Artikel 10 7

8 De Ministeriéle Raden en overige instanties van permanente aard, opgericht in overeenstemming met Artikel 5 van het Oprichtingsverdrag, zullen vanaf de dag van hun oprichting Ontwerpstatuten uitwerken, die hun werkingsregels bepalen, met inachtneming van de principes vastgelegd in het Oprichtingsverdrag en in dit reglement. Deze statuten dienen de doelstellingen te bepalen en de organisatie van ten minste één jaarlijkse vergadering van de hoogste autoriteiten te voorzien. Artikel 11 In overeenstemming met Artikel 13 van het Oprichtingsverdrag, in het geval van beleid, programma's, instellingen of organisaties waaraan Lidstaten vóór de termijn van geldigheid van het Oprichtingsverdrag deelnemen, dienen de Lidstaten die getnteresseerd zijn in een toetreding tot UNASUR, een verslag voor te leggen waarin bovendien melding wordt gemaakt van de voorgeschiedenis van hun werking, hun doelstellingen en normen, en van hun overeenstemming met de doelstellingen van het Oprichtingsverdrag en andere aspecten die van betekenis worden geacht. Het voorstel tot toetreding moet worden goedgekeurd door opeenvolgend de Raad van Afgevaardigden, de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken en ten slotte de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders. De wijzen waarop UNASUR beleid, programma's, instellingen of organisaties opneemt, die reeds bestaan vóór de termijn van geldigheid van het Oprichtingsverdrag, vermeld in voorgaande paragraaf, moeten worden goedgekeurd door de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders, op voorstel van de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken, na eerdere aanbeveling van de Raad van Afgevaardigden, in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 13 van het Oprichtingsverdrag. Artikel 12 De Lidstaten die beslissen zich te onttrekken aan de volledige of gedeeltelijke toepassing van een beleid of van de ontwikkeling van sommige programma's, instellingen of organisaties die werden opgericht en goedgekeurd, zij het voor bepaalde of onbepaalde tijd, moeten het Pro-tempore Voorzitterschap daarvan op de hoogte brengen, met kopie aan het Secretariaat-Generaal, dat de overige Lidstaten daarover zal informeren. Artikel 13 Indien een Lidstaat nadien beslist deel te nemen aan een beleid, programma, instelling of organisatie die deel uitmaakt van UNASUR, in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 13 van het Oprichtingsverdrag, dient die Lidstaat het Pro-tempore Voorzitterschap daarvan op de hoogte te brengen, met kopie aan het Secretariaat-Generaal, dat de Raad 8

9 van Afgevaardigden daarover zal informeren. De modaliteit van de toetreding moet door de Raad van Afgevaardigden worden afgesproken, door diezelfde Raad worden nagekeken, nadien ter goedkeuring aan de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken worden voorgelegd, en ten slotte, ter besluitvorming, aan de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders. Artikel 14 De Lidstaten die deelnemen aan de ontwikkeling van programma's, beleid, instellingen of organisaties die door de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders werden goedgekeurd en waaraan niet alle Lidstaten deelnemen, dienen door middel van jaarverslagen over de vooruitgang van het ontwerp in uitvoering te berichten aan de Raad van Afgevaardigden, die de verslagen moet doorsturen naar de overige organen. Artikel 15 Wegens het belang van de burgerdeelname, in overeenstemming met Artikel 18 van het Oprichtingsverdrag, dienen met flexibiliteits- en geleidelijkheidscriteria mechanismen te worden vastgelegd die de informatie en deelname van de diverse sociale actoren in de Zuid-Amerikaanse regio bevorderen. Hiertoe moet de Raad van Afgevaardigden via het Pro-tempore Voorzitterschap een ontwerp van Richtlijnen opstellen, die de deelname van de verschillende sociale actoren aan het integratieproces omschrijven. Het ontwerp van Richtlijnen dient dan aan de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken te worden voorgelegd, en daarna ter goedkeuring aan de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders van UNASUR. HOOFDSTUK IV SECRETARIAAT-GENERAAL DEEL 1 BEVOEGDHEDEN, STRUCTUUR EN ZETEL Artikel 16 Bij het invullen van zijn bevoegdheden dient het Secretariaat-Generaal meer bepaald samen te werken met de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders, de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken, de Raad van Afgevaardigden en het Pro-tempore Voorzitterschap, wat betreft de invoering van de richtlijnen voor het vervullen van de UNASUR-doelstellingen en de vervolgcontrole van de overige institutionele instanties. Artikel 17 9

10 Het Secretariaat-Generaal moet de politieke dimensie van UNASUR verzekeren en uitdiepen, en dient op nadrukkelijke en permanente wijze alle formaliteiten in acht te nemen die voortvloeien uit de politieke wil van de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders, en die leiden tot de bevordering van de dialoog en de reeds bereikte cultuur van politiek overleg. Met dat doel moet het Secretariaat de noodzakelijke coórdinatie met de UNASURorganen ten uitvoer brengen. Artikel 18 Bij het uitvoeren van zijn bevoegdheden zal het Secretariaat-Generaal een permanente coórdinatie onderhouden met het Pro-tempore Voorzitterschap en de Lidstaten, via de institutionele kanalen en op de manier die door de landen wordt bepaald. In samenspraak met de Ministeries van Buitenlandse Zaken van de Lidstaten, kan het Secretariaat-Generaal vergaderingen houden met nationale instellingen die bevoegd zijn in de UNASUR-werkgebieden. De Secretaris-Generaal legt voor zijn bestuur verantwoording af aan de Raad van Staatshoofden, via de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken. Teneinde de integratiedoelstellingen en de Zuid-Amerikaanse eenheid te bevorderen dient het Secretariaat-Generaal te zorgen voor het ontwikkelen en versterken van relaties van cotirdinatie en institutionele steun met de Raad van Afgevaardigden. Artikel 19 Tijdens het uitvoeren van zijn/haar ambtsperiode mag de Secretaris-Generaal zich uiten over thema's die van belang zijn voor de Unie, ten voordele van de versterking van het integratieproces. Voor aangelegenheden of thema's waarvoor een officiéle UNASURuitspraak nodig is, moet het Secretariaat-Generaal tijdig de nodige raadplegingen en samenspraak met de UNASUR-organen en het Pro-tempore Voorzitterschap bewerkstelligen. Artikel 20 Het Secretariaat-Generaal dient bij te dragen tot de versterking van de identiteit van UNASUR in zijn externe relaties, op basis van de beleidslijnen goedgekeurd door de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders en de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken. Hiertoe moet het een halfjaarlijs werkprogramma voorstellen aan de Raad van Afgevaardigden, dat de vervulling van de taken van dat orgaan ondersteunt, om de initiatieven van UNASUR compatibel te maken en te coordineren met andere lopende processen van regionale en subregionale integratie. 10

11 Arti ke I 21 Na kennisgeving aan de Raad van Afgevaardigden en in coórdinatie met het Protempore Voorzitterschap, kan het Secretariaat-Generaal, op eigen initiatief of na uitnodiging, en door middel van de voorstelling van een halfjaarlijks vergaderagenda vergaderingen beleggen met zowel de overige regionale integratie- en coóperatieorganisaties, als met internationale instellingen en andere instanties die door de organen werden aangeraden, in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 15 van het Oprichtingsverdrag. De kalender van zowel vergaderingen als mogelijke tussenkomsten of deelnames van de medewerkers van het Pro-tempore Voorzitterschap en het Secretariaat-Generaal aan internationale vergaderingen en fora, dient de richtlijnen te respecteren, die werden aangenomen door de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders. De Raad van Afgevaardigden moet de standpunten die UNASUR zal innemen in zijn betrekkingen met derden, kennen en in overweging nemen. Artikel 22 Het Secretariaat-Generaal dient met stemrecht deel te nemen aan de vergaderingen van de UNASUR-organen en -instanties en daarin de functie te bekleden van secretariaat. Het Secretariaat-Generaal moet het Pro-tempore Voorzitterschap steunen bij de uitwerking van een ontwerpagenda en het ontwerpverslag van de vergaderingen van de organen. Het Secretariaat-Generaal kan voorstellen ter overweging indienen bij de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders, de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken en de Raad van Afgevaardigden afhankelijk van het geval de technische studies uitvoeren die door hen zijn toevertrouwd en die bijdragen tot de ontwikkeling van het integratieproces, en indien nodig, adviseren bij de voorbereiding van de agendapunten en voorstellen die ter discussie staan. Artikel 23 Het Secretariaat-Generaal is verantwoordelijk voor het documenteren, bewaren en archiveren van documenten die afkomstig zijn van de organen, alsook van hun Sectorale ministeriéle vergaderingen, Raden op Ministerieel Niveau, Werkgroepen en andere institutionele UNASUR-instanties, en voor de publicatie ervan na toestemming vooraf door de Raad van Afgevaardigden. Het Secretariaat-Generaal kan, op aanvraag van de belanghebbende Lidstaat, de documenten en archieven die afkomstig zijn van de organen en vergaderingen van UNASUR voor waar en echt verklaren. 11

12 Het Secretariaat-Generaal dient een handleiding voor het opstellen van documenten die afkomstig zijn van UNASUR (verslagen, aktes, mededelingen, protocollen, enz.) uit te werken en bij te houden, met inbegrip van procedures voor de opstelling ervan. Artikel 24 Het Secretariaat-Generaal zal in Quito, Republiek Ecuador, zetelen, op de plaats die daartoe door de Ecuadoraanse Regering is toegewezen, in overeenstemming met de Zetelovereenkomst, ondertekend door de Republiek Ecuador en het Secretariaat- Generaal van UNASUR. DEEL II SECRETARIS-GENERAAL Artikel 25 Het Secretariaat-Generaal staat onder de leiding van een Secretaris-Generaal die, voor de vervulling van zijn/haar functie, kan rekenen op de steun van medewerkers, gespecialiseerd technisch en administratief personeel, noodzakelijk voor zijn/haar bestuur en de vervolgcontrole van thematische gebieden die overeenkomen met de institutionele structuur van UNASUR. Artikel 26 Tijdens de uitvoering van hun functies dienen de Secretaris-Generaal en de medewerkers van het Secretariaat zich uitsluitend op die functies toe te leggen en geen enkele andere activiteit uitvoeren die niet verenigbaar is met de uitvoering van hun functies. De Secretaris-Generaal en de medewerkers van het Secretariaat moeten zich meer bepaald onthouden van deelname aan politieke activiteiten, zoals bijvoorbeeld openbare vergaderingen, demonstraties, proselitisme of ideologische praktijken en het aanvragen of aanvaarden van instructies betreffende de vervulling van hun functies vanwege een specifieke regering, persoon of instelling die geen deel uitmaakt van het Secretariaat- Generaal, en ze dienen hun functie te vervullen met uitsluitende inachtneming van het belang en de doelstellingen van UNASUR en het mandaat dat hen is gegeven door zijn organen. In overeenstemming met dit artikel zal een onderwijs- of academische activiteit niet onverenigbaar worden geacht, zolang zij geen negatieve gevolgen heeft op de 12

13 uitoefening van functies of op de integriteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid die voor die functies vereist zijn. Artikel 27 De Secretaris-Generaal en de medewerkers van het Secretariaat genieten binnen het territorium van elk van de Lidstaten de voorrechten en onschendbaarheden die bij hun functies passen en die nodig zijn om hun taken in volledige onafhankelijkheid uit te voeren, en zij moeten over de geschikte documentatie beschikken voor de uitoefening van die taken, in overeenstemming met de bepalingen van de Zetelovereenkomst. De Lidstaten dienen, waar nodig, de afgifte van een diplomatiek, officieel, speciaal of dienstpaspoort garanderen, ten gunste van hun onderdanen die functies bekleden in het Secretariaat-Generaal van UNASUR, in overeenstemming met hun interne wetgeving en het Internationaal Recht. Artikel 28 De Secretaris-Generaal dient de erkenning te genieten en de rang te bekleden van Missiehoofd in alle protocollaire handelingen waarbij hij/zij aanwezig is tijdens de uitoefening van zijn/haar officiéle functies. Artikel 29 De Secretaris-Generaal dient door de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders te worden benoemd, op voorstel van de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken, voor een periode van twee jaar, slechts eenmaal hernieuwbaar. De Secretaris-Generaal kan niet door een persoon van dezelfde nationaliteit worden opgevolgd. De verkiezing van de Secretaris-Generaal moet door middel van een Besluit van de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders worden geformaliseerd, in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 12 van het Oprichtingsverdrag. Artikel 30 De Secretaris-Generaal moet zijn/haar verblijfplaats hebben in de stad waar het Secretariaat-Generaal zetelt, in overeenstemming met de bepalingen van het Oprichtingsverdrag en dient zijn/haar functies te aanvaarden binnen de termijn die uitdrukkelijk wordt bepaald in het Besluit met betrekking tot zijn/haar benoeming. Artikel 31 Verantwoordelijkheden van de Secretaris-Generaal: 13

14 a) Het Secretariaat-Generaal leiden en de wettelijke vertegenwoordiging ervan uitoefenen; b) Voorschriften van administratieve aard vastleggen en doen navolgen, die nodig zijn voor de goede werking van het Secretariaat-Generaal; c) Voorstellen van functionele organieke structuur, Reglement, werking en handleidingen van normen en procedures en hun mogelijke wijzigingen ter overweging en goedkeuring voorleggen aan de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken, via de Raad van Afgevaardigden; d) De directeurs benoemen en ontslaan, indien nodig, in samenspraak met de Raad van Afgevaardigden; e) De respectievelijke benoemingen uitvoeren en aanstellingen formaliseren van de medewerkers van het Secretariaat-Generaal; f) Medewerkers uit hun functie ontzetten in overeenstemming met de bepalingen van het normenstelsel dat voor het Secretariaat-Generaal geldt; g) Aan de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken, via de Raad van Afgevaardigden en in overeenstemming met de beschikbare begroting, de hoeveelheid specifiek personeel voorstellen binnen een functiestructuur met betrekking tot de gespecialiseerde, technische en administratieve ondersteuning van het Secretariaat-Generaal, alsook de respectievelíjke benoeming en het ontslag ervan, indien nodig; h) Het Huishoudelijk Reglement van het personeel van het Secretariaat-Generaal goedkeuren, in overeenstemming met de voorwaarden van de Zetelovereenkomst en dit Algemeen Reglement, en dit daarna aan de Raad van Afgevaardigden doorsturen; i) In overeenstemming met dit reglement, alle wettelijke handelingen uitvoeren die nodig zijn voor een goede administratie en beheer van het Secretariaat-Generaal; j) Wanneer het nodig is en afhankelijk van de beschikbaarheid van begrotingsmiddelen, met voorafgaande toestemming van de Raad van Afgevaardigden, consultants en experts in dienst nemen voor de uitvoering van specifieke werken en studies, of door natuurlijke of rechtspersonen speciale of tijdelijke diensten laten uitvoeren; k) Door middel van administratieve handelingen de medewerkers benoemen die het Secretariaat-Generaal zullen vertegenwoordigen in de UNASUR-vergaderingen, vergaderingen met regionale integratie- en coóperatie-organisaties of met internationale instellingen en andere instanties; 14

15 I) Indien nodig, aan het Pro-tempore Voorzitterschap oproepen tot buitengewone vergaderingen van de UNASUR-organen en instanties voorstellen; m) Aan de Raad van Afgevaardigden het ontwerp voorstellen van de jaarlijkse begroting van de werking van UNASUR, met inbegrip van zijn componenten, ter overweging en goedkeuring door de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken, in overeenstemming met de bepalingen van het Oprichtingsverdrag; n) Het jaarverslag van zijn/haar beheer en de administratieve en financiéle verantwoording van UNASUR voorbereiden en aan Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken voorstellen. o) Een geactualiseerd adressenbestand bíjhouden van autoriteiten en vertegenwoordigers van de Lidstaten. p) De documenten ter ondersteuning van het jaarverslag en de jaarlijkse verantwoording ter kennisgeving naar de Raad van Afgevaardigden sturen, die dit vervolgens ter overweging aan de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken dient voor te leggen. Artikel 32 In geval van tijdelijke afwezigheid van de Secretaris-Generaal dient de Directeur met de hoogste anciénniteit plaatsvervangend het Secretariaat-Generaal te leiden. De Secretaris-Generaal moet de Lidstaten via het Pro-tempore Voorzitterschap op de hoogte brengen van zijn/haar afwezigheden wanneer deze langer duren dan zeven (7) dagen. Voor elke afwezigheid van de Secretaris-Generaal die langer duurt dan dertig (30) dagen, is de toestemming van de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken vereist. Artikel 33 Op aanbeveling van de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken, dient de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders de functie van Secretaris-Generaal in de volgende gevallen vacant te verklaren: a) overlijden; b) lichamelijke of mentale onbekwaamheid, waarvan door medische diagnose naar behoren bewezen is dat deze langer dan zes maanden kan duren; c) aftreden; 15

16 d) wanneer de Secretaris-Generaal zonder rechtvaardiging zijn/haar functies niet heeft opgenomen binnen de termijn die bepaald is in het Besluit waarin hij/zij is benoemd; e) wanneer er een ernstige fout is begaan; in het kader van deze oorzaak zal een ernstige fout bestaan uit het niet vervullen van de taken en verplichtingen vastgelegd in Artikel 10 van het Oprichtingsverdrag en het huidige Reglement, waarbij de belangen van de integratie en de Zuid-Amerikaanse eenheid ernstig worden geschaad. Als de betrekking vacant is verklaard, is het Secretariaat-Generaal tijdelijk verantwoordelijk, tot de nieuwe Secretaris-Generaal wordt benoemd. DEEL III MEDEWERKERS VAN HET SECRETARIAAT-GENERAAL Artikel 34 De medewerkers van het Secretariaat-Generaal dienen via transparante en objectieve processen te worden geselecteerd. Tijdens het selectie- en aanwervingsproces van het personeel voor het Secretariaat- Generaal moeten de vereisten in acht worden genomen die bepaald dienen te worden in een voorschrift dat nadien moet worden goedgekeurd, met eerbied voor het evenwicht in de vertegenwoordiging van de nationaliteiten van de Lidstaten. Alle medewerkers dienen de neutraliteit die eigen is aan hun functie in acht te nemen en de geheimhouding van de UNASUR-documenten te verzekeren. Het aantal functies zal worden bepaald rekening houdend met de behoeften van de dienst en de begroting van het Secretariaat-Generaal. Artikel 35 De Directeurs dienen voor een periode van drie jaar te worden benoemd, die slechts eenmaal kan worden hernieuwd. Voor de selectie zal een beurtsysteem worden toegepast, dat een rechtvaardige vertegenwoordiging van de Lidstaten moet garanderen. Artikel 36 Het gespecialiseerd, technisch en administratief personeel van het Secretariaat-Generaal dient in overeenstemming met de bepalingen van de Zetelovereenkomst en de Ecuadoraanse arbeidswetgeving te worden geselecteerd. 16

17 Artikel 37 De medewerkers die naar behoren bevoegd zijn om het Secretariaat-Generaal I te vertegenwoordigen tijdens UNASUR-vergaderingen of andere vergaderingen met regionale integratie- en coóperatieorganisaties, en met internationale instellingen en andere instanties, moeten de verslagen van de uitgevoerde activiteiten aan de Secretaris-Generaal voorleggen. DEEL IV ORGANISATIE VAN HET SECRETARIAAT-GENERAAL Artikel 38 Het Secretariaat-Generaal dient uit Directies te bestaan, die horen bij de structuur en de verschillende UNASUR-instanties, en die het geheel van de agenda behandelen, op gebied van, onder andere, politiek, economie, maatschappij, cultuur, milieu, energie, infrastructuur, financien, defensie en externe samenwerking. Met inachtneming van de beschikbare begroting en de evolutie van de institutionele eigenheid van UNASUR kan de Secretaris-Generaal wijzigingen voorleggen aan de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken, betreffende de interne werkingstructuur en personeelsbezetting van het Secretariaat-Generaal. Artikel 39 De structuur van het Secretariaat-Generaal moet in een Huishoudelijk Reglement worden vastgelegd, dat door de Raad van Ministers van Buitenlandse Zake dient te worden goedgekeurd. HOOFDSTUK V PRO-TEMPORE VOORZITTERSCHAP Artikel 40 In uitoefening van de bevoegdheden die zijn toegewezen door het Oprichtingsverdrag, zal het Pro-tempore Voorzitterschap: 17

18 a) Oproepen sturen voor gewone en buitengewone vergaderingen van UNASURorganen en hun instanties en daarvan als voorzitter fungeren, onverminderd de bepalingen van Artikels 5 en 55 van dit reglement. b) De vertegenwoordiging van UNASUR uitoefenen, in het bijzonder in de relaties met derden en op internationale bijeenkomsten, net zoals het Secretariaat-Generaal, in overeenstemming met Artikel 10 van het Oprichtingsverdrag, de vertegenwoordiging uitoefent, in beide gevallen, op uitdrukkelijke afvaardiging van de Lidstaten. c) Met het Secretariaat-Generaal de handelingen coórdineren voor de uitvoering van de beleidslijnen, actieplannen, programma's en projecten van het integratieproces, opgesteld door de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders. d) De taken uitvoeren die door de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders werden opgedragen. HOOFDSTUK VI Raad van Afgevaardigden Artikel 41 Bij de uitvoering van de bevoegdheden die hem volgens het Oprichtingsverdrag toekomen, moet de Raad van Afgevaardigden handelen als algemene coórdinatieinstantie van het integratieproces, met als bijzondere verantwoordelijkheid het waken over de naleving van zijn eigen voorschriften, de Besluiten van de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders en de Resoluties van de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken. Onverminderd de bepalingen van Artikel 15 van het Oprichtingsverdrag, dient de Raad van Afgevaardigden verantwoordelíjk te zijn voor het ontwikkelen en de opvolging van de relaties die UNASUR aanknoopt met derden, in overeenstemming met de beleidslijnen die daarover door de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders werden vastgelegd. Als onderdeel van deze verantwoordelijkheid moet de Raad van Afgevaardigden op de hoogte zijn van de voorstellen voor uitspraken en agenda's met betrekking tot derden, die vanuit de organen en alle UNASUR-instanties worden bevorderd. HOOFDSTUK VII BEGROTING Artikel 42 Het jaarlijkse begrotingsontwerp van UNASUR, uitgewerkt door het Secretariaat- Generaal, bestaat uit de volgende componenten: 18

19 a) Werking en activiteiten van het Secretariaat-Generaal (personeelskosten, onderhoud van de zetel, publicaties, onderzoek, vergaderingen in het hoofdkantoor en daarbuiten, enz.). b) Permanente institutionele instanties, waarvan de financiering individueel in beschouwing dient te worden genomen. c) Tijdelijke gemeenschappelijke initiatieven. Arti ke I 43 Voor de bepaling van personeelskosten moet er als referentie met de loonschaal van de Verenigde Naties van de stad waar het Secretariaat-Generaal zetelt rekening worden gehouden. Arti ke I 44 De financiering van de gemeenschappelijke initiatieven dient door de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken te worden bepaald, op basis van de voorstellen die door de verschillende UNASUR-instanties aan het Secretariaat-Generaal werden voorgelegd. Arti ke I 45 Het begrotingsontwerp van UNASUR moet door het Secretariaat-Generaal worden uitgewerkt en voorgelegd aan de Raad van Afgevaardigden, ten laatste op 31 december van elk jaar. Deze Raad dient, tijdens een buitengewone aan de Begroting gewijde vergadering, het ontwerp onder de loep te nemen en het ter overweging en goedkeuring voor te leggen aan de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken van UNASUR. Het begrotingsontwerp voor het volgende begrotingsjaar moet aan de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken ter overweging worden voorgelegd, tegen 31 maart van elk jaar. De UNASUR-begroting dient voor de periode van één jaar te worden goedgekeurd. Het Secretariaat-Generaal moet onmiddellijk na goedkeuring van de begroting, een officiéle kennisgeving naar de Lidstaten sturen met informatie over zowel de jaarlijkse UNASURbegroting, als de desbetreffende bijdrage van elke Staat, met inachtneming van de tijdelijke en permanente instanties waaraan die effectief deelneemt. Arti kel 46 Het Technisch Comité op gebied van begroting, dat bestaat uit een vertegenwoordiger van elke Lidstaat, dient de Raad van Afgevaardigden te adviseren bij het onderzoek van het UNASUR-begrotingsontwerp, bij het onderzoek van de uitvoering van de begroting en bij de uiteindelijke jaarafsluiting. 19

20 Het Technisch Comité op gebied van begroting dient te worden samengeroepen telkens als de Raad van Afgevaardigden dit nodig acht. Artikel 47 In overeenstemming met de bepalingen van Artikel 16 van het Oprichtingsverdrag, dient het begrotingsontwerp voorgesteld door het Secretariaat-Generaal een financieringsmechanisme in acht te nemen, dat gebaseerd moet zijn op jaarlijkse bijdragen, gedifferentieerd voor elke Lidstaat, voorgesteld door de Begrotingscommissie, en met inachtneming van hun economische draagkracht, de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en het gelijkheidsprincipe. De bijdragen voor de financiering van de permanente en tijdelijke institutionele instanties moeten binnen de UNASUR-begroting worden gedifferentieerd en hetzelfde percentage volgen dat voor de andere begrotingscomponenten wordt uitgewerkt. De bijdragen die voor elke lídstaat worden bepaald, moeten bij voorkeur vóór 31 augustus van elk jaar worden betaald. Arti ke I 48 De Secretaris-Generaal dient gecontroleerde verslagen van de begrotingsuitvoering voor te leggen, bij het neerleggen van zijn functie en bij de overdracht van het Pro-tempore Voorzitterschap. Arti ke I 49 Wanneer een begrotingsjaar begint zonder dat een nieuwe begroting is goedgekeurd, kan het Secretariaat-Generaal voorlopig en middels voorafgaande kennisgeving aan het Pro-tempore Voorzitterschap, de begroting toepassen die was goedgekeurd voor de onmiddellijk voorafgaande periode. Arti kel 50 Het Secretariaat-Generaal dient de Raad van Afgevaardigden op geregelde tijdstippen op de hoogte te brengen van de stand van de betaling van de bijdragen die aan elke Lidstaat toebehoren. Arti ke I 51 Indien de betalingsplicht van bijdragen langer dan een jaar verzaakt wordt, moet het Secretariaat-Generaal, via de Raad van Afgevaardigden, de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken daarvan op de hoogte brengen, die dan kan overwegen de nodige maatregelen te nemen. 20

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en. Uniforme technische standaarden

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en. Uniforme technische standaarden CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en COMITÉ REGLEMENT VAN ONDERZOEK WERKGROEP REGLEMENT VAN ONDERZOEK GEMEENSCHAPPELIJKE WERKGROEP

Nadere informatie

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit PROTOCOL 3 Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI Besluit De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), gezien het belang dat zij

Nadere informatie

PROCEDURES VOOR DE ORGANISATORISCHE WERKING VAN DE GEMEENSCHAP VAN LATIJNS-AMERIKAANSE EN CARIBISCHE STATEN

PROCEDURES VOOR DE ORGANISATORISCHE WERKING VAN DE GEMEENSCHAP VAN LATIJNS-AMERIKAANSE EN CARIBISCHE STATEN PROCEDURES VOOR DE ORGANISATORISCHE WERKING VAN DE GEMEENSCHAP VAN LATIJNS-AMERIKAANSE EN CARIBISCHE STATEN Document goedgekeurd door de staatshoofden en regeringsleiders van de CELAC Caracas, 03 december

Nadere informatie

(Mededelingen) EUROPEES PARLEMENT

(Mededelingen) EUROPEES PARLEMENT 4.8.2011 Publicatieblad van de Europese Unie C 229/1 II (Mededelingen) MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE EUROPEES PARLEMENT Reglement van de Conferentie van de

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Statuten. Diensten van de Eerste minister

Statuten. Diensten van de Eerste minister Statuten Diensten van de Eerste minister 3 maart 2000. Ministerieel besluit tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Huishoudelijk reglement van FOPAS Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Hoofdstuk II Beheerscomité Opdracht Art. 3 Samenstelling Art. 4 Stemming Art. 5 Voorzitter- en ondervoorzitterschap Art. 6 Secretariaat

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW

VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW Gedurende het bestaan van een VZW rusten er verschillende administratieve verplichtingen op de bestuurders. Het is zeer belangrijk dat

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

Europees Verdrag ter voorkoming van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing

Europees Verdrag ter voorkoming van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing Europees Verdrag ter voorkoming van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing Straatsburg, 26 november 1987, Tractatenblad 1988, 19 Aanhef De Lidstaten van de Raad van Europa

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000),

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000), P5_TA(2002)0430 Europees netwerk voor justitiële opleiding * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van de Franse Republiek met het oog op de aanneming van het besluit van de

Nadere informatie

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Publicatieblad Nr. L 225 van 12/08/1998 blz. 0016-0021 DE RAAD VAN

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER Titel I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. De Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke

Nadere informatie

REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING

REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING L 82/56 2.6.204 REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING REGLEMENT VAN ORDE VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK, Gezien

Nadere informatie

INLEIDEND HOOFDSTUK. Artikel 1. Aanvullende karakter

INLEIDEND HOOFDSTUK. Artikel 1. Aanvullende karakter L 179/72 VERORDENING (EU) Nr. 673/2014 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 2 juni 2014 betreffende de oprichting van een bemiddelingspanel en zijn reglement van orde (ECB/2014/26) DE RAAD VAN BESTUUR VAN

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem Tel en fax 050/71.15.93 e-mail vbs.depapaver@telenet.be Hoofdstuk 1 Oprichting Ouderraad: huishoudelijk reglement Art.1. Art. 2. In uitvoering van

Nadere informatie

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité Bijlage 3 Intern reglement van het Auditcomité 1. Samenstelling en vergoeding Het Comité bestaat uit twee leden die door de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder worden aangeduid uit de onafhankelijke Bestuurders.

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid 50 (1986) Nr. 2 1 ) TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 112 A. TITEL Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van internationale niet-gouvernementele

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014)

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) TITEL I Inleidende bepalingen Artikel 1. De HoGent Studentenraad (hierna genoemd HGSR) is de officiële rechtstreeks

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Inspectieraden

Huishoudelijk reglement van de Inspectieraden Schola Europaea Bureau van de secretaris-generaal Afdeling pedagogie Ref. : 2009-D-225-nl-5 Orig. : FR Versie : NL Huishoudelijk reglement van de Inspectieraden Goedgekeurd door de Raad van Bestuur tijdens

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK NL Deze inofficiële versie van de Gedragscode voor de leden van de Raad van Bestuur dient uitsluitend ter informatie B EUROPESE CENTRALE BANK GEDRAGSCODE VOOR DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR (2002/C 123/06)

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende S T A T U T E N : Naam. Zetel. Artikel 1. De stichting draagt

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE CHARTER VAN HET AUDITCOMITE INLEIDING 2 I. ROL 2 II. VERANTWOORDELIJKHEDEN 2 1. Financiële reporting 3 2. Interne controle - risicobeheer en compliance 3 3. Interne audit 4 4. Externe audit: de commissaris

Nadere informatie

Associatie Raamwerk Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en MERCOSUR

Associatie Raamwerk Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en MERCOSUR Associatie Raamwerk Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en MERCOSUR De Argentijnse Republiek, de Federatieve Republiek Brazilië, de Republiek Paraguay, de Republiek ten oosten van de Uruguay, de

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN

BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN Ondergetekenden Marc Lambrechts Comequi Integrale Raymond James Fédérale Past President BIRA Banque Transatlantique P&V Gdf-Suez L'Echo AB Inbev CMI (France) Dexiam Zijn

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Ouderraad : Huishoudelijk reglement

Ouderraad : Huishoudelijk reglement Ouderraad : Huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art.1. Art.2. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004,

Nadere informatie

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Ouderraad: huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

Artikel 13 Algemene bepaling Wanneer ten aanzien van enige bepaling van de statuten of van dit huishoudelijk reglement verschil van opvatting blijkt

Artikel 13 Algemene bepaling Wanneer ten aanzien van enige bepaling van de statuten of van dit huishoudelijk reglement verschil van opvatting blijkt HUISHOUDELIJK REGLEMENT NCD, Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen, gevestigd te Amsterdam; zoals van kracht per 31 maart 2006 Artikel 1 Lidmaatschapscriteria 1. Naast de vereisten voor

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband )

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van het Europees Parlement inzake financiële belangen en belangenconflicten

Gedragscode voor de leden van het Europees Parlement inzake financiële belangen en belangenconflicten Gedragscode voor de leden van het Europees Parlement inzake financiële belangen en belangenconflicten Artikel 1 Grondbeginselen Bij de uitoefening van hun taken als lid van het Europees Parlement: Artikel

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1410 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 11.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 3 februari 2010 Betreft: Voorstel

Nadere informatie

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN 2.2.8. PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN BESLUIT VAN HET BUREAU VAN 10 MAART 2014 HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ).

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet:

Nadere informatie

VERDRAG TOT HERZIENING VAN HET OP 3 FEBRUARI 1958 GESLOTEN VERDRAG TOT INSTELLING VAN DE BENELUX ECONOMISCHE UNIE

VERDRAG TOT HERZIENING VAN HET OP 3 FEBRUARI 1958 GESLOTEN VERDRAG TOT INSTELLING VAN DE BENELUX ECONOMISCHE UNIE VERDRAG TOT HERZIENING VAN HET OP 3 FEBRUARI 1958 GESLOTEN VERDRAG TOT INSTELLING VAN DE BENELUX ECONOMISCHE UNIE Preambule blz. 3 DEEL 1 - Beginselen en doelstellingen blz. 6 DEEL 2 - Instellingen blz.

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving STATUTEN Gemeenteraad 14 januari 2014 Statuten stedelijke jeugdraad Waregem Titel I Een inleidende omschrijving De stedelijke jeugdraad van Waregem is het parlement waar jongeren, met interesse voor het

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 Artikel 1 1. Dit verdrag is van toepassing op de erkenning en tenuitvoerlegging van scheidsrechterlijke uitspraken, gewezen op het grondgebied van een andere Staat dan die waar de erkenning en tenuitvoerlegging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Reglement Tuchtcommissie

Reglement Tuchtcommissie Reglement Tuchtcommissie 1 mei 2016 Artikel 1 De in dit Reglement Tuchtcommissie voorkomende begrippen hebben de betekenis als daaraan toegekend in de Statuten en het Algemeen Reglement en voorts de navolgende:

Nadere informatie

- De ontwerp-verklaringen voor de notulen van de Raadszitting tijdens welke de verordening wordt aangenomen (bijlage II).

- De ontwerp-verklaringen voor de notulen van de Raadszitting tijdens welke de verordening wordt aangenomen (bijlage II). Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2010 (03.06) (OR. en) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2009/0118 (CNS) 10189/10 ADD 1 LIMITE FISC 49 NOTA - ADDENDUM van: het voorzitterschap aan:

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB Dit H.R. is ter uitvoering van artikel 21 van de statuten van de Vereniging opgesteld. Het betreft de werking van de Raad van Bestuur. Ter herinnering, onze Vereniging

Nadere informatie

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 Onderwerp : TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Speelpleinwerking Sproet,

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) Medezeggenschapsreglement van Stichting samenwerkingsverband de Liemers po te Zevenaar (samenwerkingsverband 25-04). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het standpunt van de Unie met betrekking tot de wijzigingen van de bijlagen

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) PUBLIC 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221 INLEIDENDE NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers

Nadere informatie

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Technische Commissies

Huishoudelijk Reglement Technische Commissies Centre d Information sur les Médias A.S.B.L. Centrum voor Informatie over de Media V.Z.W.. Huishoudelijk Reglement Technische Commissies Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 06/09/2011. Artikel 1 -

Nadere informatie

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden Bijlage bij het besluit van de gemeenteraad d.d. 4 september 2007 houdende goedkeuring wijziging statuten, meer bepaald aanvulling bij artikel 25.1 O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A

Nadere informatie

Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van

Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van 11.01.2017 VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN VOETBAL VLAANDEREN Motivering 1. De duur van de mandaten in de Raad

Nadere informatie

Grondwet van de Tweede Republiek der Nederlanden Neerlandiæ

Grondwet van de Tweede Republiek der Nederlanden Neerlandiæ Grondwet van de Tweede Republiek der Nederlanden Neerlandiæ De Republiek der Nederlanden, verenigd in een micronatie sinds de uitroeping van de Unie van Utrecht 2007, beseffend dat een grondige hervorming

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad Huishoudelijk reglement 1 BEGRIPSBEPALING ARTIKEL 1 geleding: het aan de school verbonden personeel, respectievelijk de ouders of de leerlingen; locatie: de volgende locaties worden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 21 januari 2014 na instemming

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN 1. BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de benaming "Arvicola Zwemclub Kalmthout, evenwaardig afgekort tot "AZK. Deze

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 10 (1992) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1993 Nr. 51 A. TITEL Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 B. TEKST De Nederlandse

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE C 326/266 Publicatieblad van de Europese Unie 26.10.2012 PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN, OVERWEGENDE dat krachtens de

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie