UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 30 december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 30 december 2013"

Transcriptie

1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 30 december 2013 Aanwezig: Hermans Luc - schepen-voorzitter Vos Eric - burgemeester Stijnen Francis, Segers Peter, Wittebolle Astrid, Anaf Hannes, Debondt Luc, Boogers Marc - schepenen Op de Beeck Luc - Schepen-OCMW voorzitter Meeus Paul, Gevers Dimitri, Brentjens Erwin, Otten Toon, Der Kinderen Annemie, Van de Poel Katrien, Decoster Renaat, De Wilde Tine, Van Lommel Reccino, De Coninck Katleen, Mathé Pascale, Van Damme Marc, de Jong Vera, Starckx Wannes, Breugelmans Stef, Van Geirt Willy, Van Litsenborg Guy, Roes Peter, Grooten Eddy, Driesen Josiane, Vermeijen Danny, Van Otten Jan, Van Heupen Nic - raadsleden Buijs Filip - secretaris Verontschuldigd: Gladiné Pierre, Moelans Paul, Guedon John, Versmissen Tom - raadsleden Goedkeuring te hechten aan het retributiereglement op toegangsgelden, reproducties, uitleen tentoonstellingsmateriaal, shops en gidsbeurten Turnhoutse Route Archief en Musea - Toerisme & UIT. Samenvatting De gemeenteraad van de stad Turnhout hecht zijn goedkeuring aan het retributiereglement op toegangsgelden, reproducties, uitleen tentoonstellingsmateriaal, shops en gidsbeurten Turnhoutse Route Archief en Musea Toerisme & UIT. Motivering Juridische grond - de bepalingen van het Gemeentedecreet - het in het college van burgemeester en schepenen van 28 juni 2012 goedgekeurde reglement op de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen en eventuele latere wijzigingen en aanvullingen terzake. Advies De Museumraad bracht een gunstig advies uit. Positief advies Toerisme en UiT. Het schepencollege keurde de aanpassingen goed tijdens de zitting van 13 juni Argumentatie Het huidige retributiereglement heeft betrekking op de toegangsgelden en shops Turnhoutse Route Archief en Musea - Toerisme & UIT. TRAM 41 wenst de uitleen van tentoonstellingsmateriaal te reglementeren via een retributiereglement. Voordien gebeurde dit gratis. Het is wenselijk om ook het retributiereglement voor reproducties, dat nu in het Stadsarchief van toepassing is, ook op te nemen in hetzelfde reglement. Het is overzichtelijker voor de burger om 1 in plaats van 3 reglementen te hanteren. De financiële toestand van de stad vergt de invoering van retributies. Besluit De gemeenteraad van de stad Turnhout hecht zijn goedkeuring aan het retributiereglement op toegangsgelden, reproducties, uitleen tentoonstellingsmateriaal, shops en gidsbeurten Turnhoutse Route Archief en Musea Toerisme & UIT. Retributiereglement op toegangsgelden, reproducties, uitleen tentoonstellingsmateriaal, shops en gidsbeurten Turnhoutse Route Archief en Musea - Toerisme & UiT.

2 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: voorwerp van de retributie Met ingang vanaf 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie geheven op de toegang tot de stedelijke musea - TRAM 41, reproducties, ontleningen tentoonstellingsmateriaal, producten verkocht via de (museum)shops en Toerisme- en UIT kantoor en gidsbeurten. Artikel 2: toepassingsgebied De retributie is van toepassing op alle locaties van TRAM 41, Turnhoutse Route voor Archief en Musea. Onderdelen van dit samenwerkingsverband zijn: - het Nationaal Museum van de Speelkaart, - het Taxandriamuseum, - het Begijnhofmuseum, - het Stadsarchief. De retributie wordt geheven op de toegang tot de stedelijke musea (en is niet van toepassing op de toegang tot het Stadsarchief), op de verkoop van producten via de (museum)shops, op het ontlenen van tentoonstellingsmateriaal en op reproducties van archief- en collectiestukken beheerd door het archief en de musea van de stad Turnhout (TRAM 41). De retributie is eveneens van toepassing op de verkoop van producten via het Toerisme- en UiTkantoor en op de gidsbeurten. Artikel 3: schuldenaar De retributie is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die erom verzoekt en dit vanaf het moment van de aanvaarding van de aanvraag. Hoofdstuk 2: Tarieven toegangsgelden stedelijke musea Artikel 4: tarief De retributie voor toegang tot de stedelijke musea bedraagt per persoon en per museum: - individueel tarief = 5 euro - verminderingstarief = 3 euro - vrijstelling = 0 euro - combiticket voor de 3 musea = 7,50 euro Het combiticket heeft een geldigheidstermijn van zes maanden vanaf datum van aankoop. Deze staat vermeld op het ticket. Artikel 5: verminderingstarief Genieten van het verminderingstarief, desgevallend op vertoon van een geldig (lidmaatschaps)bewijs: - 65-plussers, - groepen vanaf 10 personen, - houders van een studentenkaart, - houders van een Cultureel Jongeren Paspoort, - leden Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, - leden Toerisme Turnhout, - leden Toerisme Vlaanderen, - houders van een lerarenkaart, - deelnemers vakantieparticipatie. Artikel 6: vrijstellingen (gratis toegang) Er wordt gratis toegang verleend, desgevallend op vertoon van een geldig (lidmaatschaps)bewijs, pasje of enig ander officieel geldend bewijs, aan: jarigen, - begeleiders van groepen van minimum 10 personen, - de begeleider van een mindervalide wanneer deze niet zelfstandig het museum kan bezoeken, - leden van de stichtende verenigingen: de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring Taxandria, Turnhout, Wereldcentrum van de Speelkaart en de Vrienden van het Begijnhof,

3 - leden ICOM, ICOM Vlaanderen, - journalisten, - houders van een Turnhoutse Vrijetijdspas, - leden Toeristische Attracties, - deelnemers zoektocht stadsgidsen, - deelnemers stadswandelingen. De toegang tot de stedelijke musea is gratis tijdens volgende evenementen: Turnhout by Night, Erfgoeddag, Open Monumentendag en Opening van het Toeristisch Seizoen. Tijdens de zomermaanden juli en augustus is de toegang tot de stedelijke musea, rondleiding en kinderactiviteit gratis voor de activiteit Zomer in het museum, telkens op een vaste weekdag. Dinsdag Taxandriamuseum Woensdag Begijnhofmuseum Donderdag Nationaal Museum van de Speelkaart Het Begijnhofmuseum is daarenboven gratis toegankelijk op kerstavond. De musea zijn gratis toegankelijk op vertoon van een geldige, in de Turnhoutse Stadskrant gepubliceerde bon voor een gratis familiebezoek in één museum naar keuze. Deze bon is geldig vanaf de verschijningsdatum tot het einde van het lopende kalenderjaar. Artikel 7: tarieven speciale tentoonstellingen 7.1 Wanneer een tentoonstelling tegelijk wordt georganiseerd in meerdere stedelijke musea van TRAM 41, dan volstaat één toegangsbewijs voor de toegang tot de deelnemende musea. De prijzen zijn dezelfde als bepaald voor één museum. 7.2 Tijdens tijdelijke tentoonstellingen die omwille van omvang, voorbereiding, presentatie, bruiklenen of andere uitgaven veel duurder dan gebruikelijk zijn, wordt een verhoogd toegangstarief toegepast. Het gaat ondermeer om exposities die een duidelijke meerkost vragen zoals bv. Europalia. In dit geval gelden volgende verhoogde tarieven: - individueel tarief = 7,50 euro - verminderingstarief = 5 euro - combiticket voor de 3 musea = 10 euro (Het combiticket is geldig tot het einde van de tentoonstelling.) Artikel 8: wijze van betaling De retributie dient vooraf ter plaatse, op het moment van het bezoek, betaald te worden tegen afgifte van een kwijting of een toegangsticket. Hoofdstuk 3: Reproductie van archief- en collectiestukken beheerd door het archief en de musea van de stad Turnhout (TRAM 41) Artikel 9: voorwerp Er wordt een retributie geheven voor het afleveren van reproducties van archief- en collectiestukken beheerd door het archief en de musea van de Stad Turnhout ( TRAM 41). Artikel 10: tarief De gemeenteraad verleent delegatie aan het college van burgemeester en schepenen om de tarieven van de retributies vast te stellen. Deze delegatie is beperkt tot: a) de geldende retributies die nog niet eerder door de gemeenteraad werden vastgelegd; b) de producten beschreven onder het voorgaande artikel. Beide voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn.

4 Artikel 11: wijze van betaling De retributie voor de aangevraagde reproducties en de eventuele verzendkosten dient vooraf en ter plaatse betaald te worden aan de leeszaal- of baliemedewerker van TRAM 41. Enkel voor het aanleveren van beelden in hoge resolutie en reproducties voor wetenschappelijk, educatief en commercieel gebruik, mag het totale verschuldigde bedrag ook worden betaald via overschrijving op de bankrekening van de stad Turnhout. De reproducties worden slechts afgeleverd na voorafgaande ontvangst van het bedrag van de verschuldigde retributie. Artikel 12: bijkomende bepalingen 12.1 De coördinator TRAM41, de locatieverantwoordelijke van het museum in kwestie of de stadsarchivaris hebben in ieder geval het recht te weigeren om een bepaalde aanvraag uit te voeren of de uitvoering ervan uit te stellen De afgeleverde reproducties zijn in principe enkel bestemd voor privé-gebruik. Het gebruik van reproducties voor educatief en commercieel gebruik is pas mogelijk na toestemming van de coördinator TRAM 41, de locatieverantwoordelijke van het museum in kwestie of de stadsarchivaris. Bij het gebruik van reproducties voor commerciële doeleinden behoudt de coördinator TRAM 41, de locatieverantwoordelijke van het museum in kwestie of de stadsarchivaris zich het recht om dwingende voorwaarden op te leggen. De aanvrager gaat op eigen initiatief na of naast de Stad Turnhout ook nog andere personen en/of instellingen auteurs- en/of reproductierechten kunnen eisen en maakt schriftelijk melding aan Stad Turnhout als er rechten kleven aan de desbetreffende reproducties. Stad Turnhout kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schadevorderingen die tegen haar of tegen de aanvrager ingesteld worden door personen die menen rechten te kunnen laten gelden op de reproducties. Stad Turnhout wijst in deze elke verantwoordelijkheid ter zake af. De aanvrager publiceert de reproducties eenmalig. Het gebruik van de digitale reproducties in andere publicaties of op om het even welke website is niet toegestaan zonder een nieuwe toelating van de Stad Turnhout. Ook het doorgeven van de reproducties aan derden, personen en/of firma s die geen toelating van de Stad Turnhout hebben gekregen voor het gebruik van deze reproducties, is niet toegestaan. De aanvrager vermeldt bij elke gepubliceerde reproductie Bron: Stad Turnhout en vermeldt ook steeds de naam van de maker van het origineel voor zover deze gekend is. De aanvrager is verplicht om een exemplaar van de publicatie waarin de reproducties zijn gepubliceerd kosteloos toe te sturen aan TRAM 41: Stadsarchief Turnhout, Grote Markt 1, 2300 Turnhout. Reproducties van het wapen en het logo van de Stad Turnhout mogen niet gebruikt worden voor reclamedoeleinden, fabrieksmerken of politieke doeleinden. De Gemeenteraad beschikt over het eigendomsrecht van het wapen en het logo Om beschadiging te voorkomen, kunnen van sommige stukken geen fotokopieën maar enkel digitale opnames worden afgeleverd. Hiervoor gelden de bepalingen van het leeszaalreglement van het Stadsarchief Om reden van computerbeveiliging is bij het kopiëren van digitale reproducties het gebruik van een zelf meegebrachte USB geheugenstick of eender welk andere zelf meegebrachte gegevensdrager op de PC s van de stad Turnhout niet toegestaan Door het feit van bestellen en/of maken van foto s, reproducties of opnames, aanvaardt de aanvrager het reglement. Indien de aanvrager één van de gestelde voorwaarden niet na komt, behoudt Stad Turnhout zich het recht voor om stappen te ondernemen om de publicatie van de reproducties te doen stopzetten en wordt bij een volgende aanvraag tot gebruik van reproducties automatisch de toelating geweigerd. Deze maatregel is definitief en niet beperkt in tijd.

5 Hoofdstuk 4: Ontlening tentoonstellingsmateriaal beheerd door het archief en de musea van de stad Turnhout (TRAM 41) Artikel 13: voorwerp Er wordt een retributie geheven voor het ontlenen van tentoonstellingsmateriaal beheerd door het archief en de musea van de stad Turnhout (TRAM 41). Voor de organisatie van tentoonstellingen op het grondgebied van de Antwerpse Kempen, kan tentoonstellingsmateriaal aangevraagd worden door organisaties,musea, scholen en heemkundige verenigingen. Het betreft ondermeer tafels, toonkasten, kasten, lezenaars, elementen, panelen, kaders, schragen, sokkels,. Artikel 14: tarief De gemeenteraad verleent delegatie aan het college van burgemeester en schepenen om de tarieven van de retributies vast te stellen. Deze delegatie is beperkt tot: a) de geldende retributies die nog niet eerder door de gemeenteraad werden vastgelegd; b) de producten beschreven onder het voorgaande artikel. Beide voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn. Artikel 15: wijze van betaling De retributie voor de aangevraagde materialen dient vooraf en ter plaatse betaald te worden aan de leeszaal- of baliemedewerker van TRAM 41. Artikel 16: bijkomende bepalingen 16.1 Het ontlenen van tentoonstellingsmaterialen kan enkel voor tentoonstellingen met een looptijd van minstens 7 dagen De ontlener staat zelf in voor het vervoer van de tentoonstellingsmaterialen De ontlener zorgt voor voldoende personeel om te helpen bij het lossen en laden Afhaling en levering gebeurt steeds aan de ingang van het Stadhuis, Grote Markt 1, 2300 Turnhout De organisatoren zijn steeds verantwoordelijk voor de ontleende tentoonstellingsmaterialen. De tentoonstellingsmaterialen mogen uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor zij voorzien zijn, en dienen in dezelfde staat als zij ontleend werden terugbezorgd te worden. Bij verlies, diefstal of beschadiging zal de stad steeds deze kosten in rekening brengen De ontlening kan enkel na schriftelijke aanvraag. Deze aanvraag, in de vorm van het daartoe bestemde formulier, dient gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Enkel ingediende aanvragen in een periode van maximum 3 maanden tot uiterlijk 1 maand voor de datum van ontlening kunnen worden aanvaard. Op de aanvraag dienen volgende elementen steeds vermeld te worden: - Naam, adres en ondernemingsnummer van de organisatie ( ontlener ) - Plaats en datum evenement - Doel van de ontlening - Gewenste ontleenperiode - Gevraagde tentoonstellingsmaterialen - Naam, adres en telefoonnummer verantwoordelijke en/of contactpersoon 16.7 De aanvragen worden beoordeeld door de coördinator TRAM 41. Deze behoud zich het recht voor om aanvragen te weigeren De ontlener verbindt er zich toe het geleende materiaal in geen geval uit te lenen aan derden.

6 16.9 In geval van niet naleving van één of meerdere artikels uit dit reglement, behoudt de stad zich het recht voor om geen ontleningen meer toe te staan Het stadsbestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het beloofde materiaal door overmacht niet ter beschikking kan gesteld worden of voor eventuele nadelige gevolgen als de ontleende materialen niet geheel beantwoorden aan de vraag of de verwachting. Het stadsbestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen, misbruik of schade die voortvloeien uit het gebruik van de ontleende materialen. Hoofdstuk 5: Shopverkoop Artikel 17: toepassingsgebied TRAM 41 en Toerisme & UIT Turnhout bieden op volgende locaties producten te koop aan: - het Nationaal Museum van de Speelkaart, - het Taxandriamuseum, - het Begijnhofmuseum, - het Stadsarchief, - het Toerisme & UiTkantoor. Artikel 18: producten De producten hebben steeds een band met de streek, de locatie, de museumcollectie of een tentoonstelling. Volgende producten worden te koop aangeboden: - Folders - Brochures - Boeken en strips - Kaarten (wandel-, fiets-, ) - Gadgets - Postkaarten - Prenten - Huur toestellen (vb. ipad, ipod,...) - Multimedia (CD, DVD, app s, ) - Tickets culturele- en vrije tijd evenementen - Streekproducten - Merchandising (vb. paraplu s, schrijfblokken, t-shirts, museumchairs, fietstassen, ) Voor de huur van toestellen kan een waarborg worden gevraagd. Het bedrag hiervoor wordt vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Artikel 19: tarief De gemeenteraad verleent delegatie aan het college van burgemeester en schepenen om de tarieven van de retributies vast te stellen. Deze delegatie is beperkt tot: a) de geldende retributies die nog niet eerder door de gemeenteraad werden vastgesteld, b) de producten beschreven onder het voorgaande artikel. Beide voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn. Voor de producten waar door een derde een adviesprijs wordt gesuggereerd (door bv. Toerisme Vlaanderen), zal deze gevolgd worden als de te betalen retributie. Artikel 20: wijze van betaling De producten uit shopverkoop dienen ter plaatse, op het moment van het bezoek, betaald te worden tegen afgifte van een kwijting.

7 Hoofdstuk 6: Tarieven gidsbeurten Artikel 21: tarief Bezoekers in groep kunnen een gids reserveren, zowel voor een stadswandeling als voor een geleid bezoek in een museum. De gemeenteraad verleent delegatie aan het college van burgemeester en schepenen om de tarieven van de retributies vast te stellen. De tarieven volgen de geadviseerde tarieven van Toerisme Vlaanderen. Deze delegatie is beperkt tot: a) de geldende retributies die nog niet eerder door de gemeenteraad werden vastgelegd; b) de retributie voor elke begonnen gidsbeurt met een maximum van twee uur bedraagt minimaal 30 euro en maximaal 100 euro; c) de retributie voor elk bijkomend uur volgend op de eerste twee uren bedraagt minimaal 25 euro en maximaal 50 euro. Artikel 22: dossierkost Voor elke nieuwe aanvraag voor een gidsbeurt zal een kost van 5 euro worden aangerekend voor het aanleggen van een dossier. Deze kost is verschuldigd zodra een eerste reservatiebevestiging naar de klant is verstuurd. Artikel 23: annuleringen Indien men meer dan 10 dagen voor dat de gidsbeurt plaatsvindt annuleert en als de bijhorende factuur reeds bestaald werd, wordt het volledige bedrag exclusief de dossierkost terugbetaald. Indien men minder dan 10 dagen voor dat de gidsbeurt plaatsvindt annuleert, is de dossierkost vermeerderd met de kost van één gids verschuldigd. Indien reeds werd betaald, wordt het volledige bedrag exclusief de dossierkost en kost van één gids terugbetaald. Indien de klant op dat moment nog niet betaald heeft, zal het betreffende bedrag (dossierkost + kostprijs van één gids) alsnog worden ingevorderd. Artikel 24: wijze van betaling Gidsbeurten dienen op voorhand te worden betaald. De gemeenteraad stemde met 24 stemmen op 31 stemmers nl. van de heer Luc Hermans voorzitter-schepen, de heer Eric Vos burgemeester, de heer Francis Stijnen, de heer Peter Segers, mevrouw Astrid Wittebolle, de heer Hannes Anaf, de heer Luc Debondt en de heer Marc Boogers schepenen, de heer Dimitri Gevers, de heer Erwin Brentjens, de heer Toon Otten, mevrouw Annemie Der Kinderen, mevrouw Katrien Van de Poel, mevrouw Tine De Wilde, mevrouw Pascale Mathé, mevrouw Vera De Jong, de heer Wannes Starckx, de heer Stef Breugelmans, de heer Willy Van Geirt, de heer Guy Van Litsenborg, de heer Peter Roes, mevrouw Josiane Driesen, de heer Jan Van Otten en de heer Nic Van Heupen - raadsleden. Er waren 7 onthoudingen nl. van de heer Paul Meeus, de heer Renaat Decoster, de heer Reccino Van Lommel, mevrouw Katleen De Coninck, de heer Marc Van Damme, de heer Eddy Grooten en de heer Danny-Spock Vermeijen raadsleden. Opvolging Origineel Dienst financiën Aldus gedaan en gedelibereerd in de zitting van de gemeenteraad van de stad Turnhout op datum als boven. g. Buijs Filip g. Hermans Luc secretaris schepen-voorzitter voor eensluidend uittreksel Turnhout, Voor de burgemeester : De gedelegeerde beambte, (machtiging 27/10/2011 art n.g.w.) Filip Buijs stadssecretarisie

8 Omschrijving 1 Prijs Locatie 1 Belasting is troef 15,00 Speelkaartmuseum 2 Braun 15,00 Speelkaartmuseum 3 Bridge en Cooking 26,00 Speelkaartmuseum 4 Catalogus C.L. Wust 35,00 Speelkaartmuseum 5 De historische drukkerij 8,00 Speelkaartmuseum 6 Collectie Robert van Gool 3,00 Speelkaartmuseum 7 Daverluy 15,00 Speelkaartmuseum 8 Het Gevonden Kruis 10,00 Speelkaartmuseum 9 Kinderkaarten 3,00 Speelkaartmuseum 10 Klein kaartjes 10,00 Speelkaartmuseum 11 Van Mannekensblad tot strip 5,00 Speelkaartmuseum 12 Het nut van Whist 5,00 Speelkaartmuseum 13 OKV 6,25 Speelkaartmuseum 14 Zo maar een plaatje 2,25 Speelkaartmuseum 15 Poker bijbel 18,50 Speelkaartmuseum 16 Poker leer je zo (dvd) 15,00 Speelkaartmuseum 17 Poker leer je zo (beginners) 8,60 Speelkaartmuseum 18 Sharlema 11,20 Speelkaartmuseum 19 Turnhout, of speelkaarten van 5,00 Speelkaartmuseum 20 TIC 7,00 Speelkaartmuseum 21 Turnhout? 5,00 Speelkaartmuseum 22 Werktuigen en letters 10,00 Speelkaartmuseum 23 Oh zit dat zo 2,25 Speelkaartmuseum chips 13,00 Speelkaartmuseum 25 Aansteker navulbaar 7,70 Speelkaartmuseum 26 Aansteker 1,90 Speelkaartmuseum 27 Asbak set 4 stuks 6,60 Speelkaartmuseum 28 Bierkaartjes 2,50 Speelkaartmuseum 29 Boekenlegger leder 2,50 Speelkaartmuseum 30 Bord en tas 12,00 Speelkaartmuseum 31 borrelglas Tuborg 6,60 Speelkaartmuseum 32 Bretellen hartjes 30,50 Speelkaartmuseum 33 Briefpapier 18,25 Speelkaartmuseum 34 Brillenkoordje 5,60 Speelkaartmuseum 35 Bridgekleed 100 x ,50 Speelkaartmuseum 36 Bridgekleed 120 x ,50 Speelkaartmuseum 37 Bridgekleed 150 x ,00 Speelkaartmuseum 38 Bridgekleed 120 x ,90 Speelkaartmuseum 39 Bridgekleed 120 x ,00 Speelkaartmuseum 40 Bridgekleed 8-hoekig 73,95 Speelkaartmuseum 41 Bridgekleed 150 rond 46,90 Speelkaartmuseum 42 Kalender B Wouters 10,00 Speelkaartmuseum 43 kop en schotel B Wouters 25,00 Speelkaartmuseum 44 Cardshoe 4,70 Speelkaartmuseum 45 Cardshuffle 33,40 Speelkaartmuseum 46 Cardsstackers 13,00 Speelkaartmuseum 47 Coctailprikhouder 5,60 Speelkaartmuseum 48 Cupcakes 17,00 Speelkaartmuseum 49 Das (zijde) 22,90 Speelkaartmuseum 50 Dealer puck 14,50 Speelkaartmuseum 51 Dealer button set 3,00 Speelkaartmuseum 52 Dienblad 15,70 Speelkaartmuseum 53 Doos 2 2,00 Speelkaartmuseum

9 54 Doos 3 3,00 Speelkaartmuseum 55 Doos 5 5,00 Speelkaartmuseum 56 Doos 6,5 6,50 Speelkaartmuseum 57 Doos 8 8,00 Speelkaartmuseum 58 Kaartetui hout 30,50 Speelkaartmuseum 59 Kaartetui kunstleder 34,00 Speelkaartmuseum 60 Flessenopener 10,50 Speelkaartmuseum 61 Gastendoekje 9,90 Speelkaartmuseum 62 Golfballen 15,50 Speelkaartmuseum 63 Gom met kaarttekens 2,40 Speelkaartmuseum 64 Kaarthouder driehoek 3,20 Speelkaartmuseum 65 Kaarsset 2,60 Speelkaartmuseum 66 Kaarthouder 11,00 Speelkaartmuseum 67 Kaartmat 35,00 Speelkaartmuseum 68 Kaarttapijtje 6,80 Speelkaartmuseum 69 Kaarthouder hout groot 7,70 Speelkaartmuseum 70 Kaarthouder hout klein 4,20 Speelkaartmuseum 71 Kaarthouder hout middel 10,40 Speelkaartmuseum 72 Kaars middel stomp 6,70 Speelkaartmuseum 73 Keukendoek bont 5,90 Speelkaartmuseum 74 Keycord 6,20 Speelkaartmuseum 75 Ledlampje 4,90 Speelkaartmuseum 76 Manchetknoppel zilver 35,50 Speelkaartmuseum 77 Memokubus 12,20 Speelkaartmuseum 78 Museumchair 18,00 Speelkaartmuseum 79 Notitiebloc 8,00 Speelkaartmuseum 80 Onderzetter glas 11,80 Speelkaartmuseum 81 Onderzetters tissue 3,40 Speelkaartmuseum 82 Onderzetters 6 12,90 Speelkaartmuseum 83 Oorbel zilver 29,30 Speelkaartmuseum 84 Bierglas kaarthand 7,90 Speelkaartmuseum 85 Papieren zakdoekjes 1,65 Speelkaartmuseum 86 Parkerpen in doos 6,70 Speelkaartmuseum 87 Parkerset in doos 21,40 Speelkaartmuseum 88 Peper en zout zilver 27,60 Speelkaartmuseum 89 Plastic draagtas 18,00 Speelkaartmuseum 90 pokerset Casino Royal 25,00 Speelkaartmuseum 91 Poker chip tray 2,50 Speelkaartmuseum 92 Pokerlaken 35,00 Speelkaartmuseum 93 Pokerplaque 6,50 Speelkaartmuseum 94 Pokersleutelhanger 1,50 Speelkaartmuseum 95 Potllod met gum 1,30 Speelkaartmuseum 96 Puzzel 1000 st 16,40 Speelkaartmuseum 97 Puzzel 5000 st 52,65 Speelkaartmuseum 98 Schaaltje petit four 10,50 Speelkaartmuseum 99 Scorebloc + etui 10,50 Speelkaartmuseum 100 Scorebloc 3,30 Speelkaartmuseum 101 Seating cards 10,50 Speelkaartmuseum 102 Servetten cocktail 2,60 Speelkaartmuseum 103 Servetten luxe groot 6,50 Speelkaartmuseum 104 Servetten luxe klein 5,00 Speelkaartmuseum 105 Servetten lunch 3,90 Speelkaartmuseum 106 Sierhanger 9,70 Speelkaartmuseum 107 Speelkaarthouder 2,55 Speelkaartmuseum

10 108 Sleutelhanger met kaartspel 3,95 Speelkaartmuseum 109 Sleutelhanger Aas 7,80 Speelkaartmuseum 110 Sleutelhanger 7,80 Speelkaartmuseum 111 Snoepschaal 11,40 Speelkaartmuseum 112 Spaarvarken 8,70 Speelkaartmuseum 113 Stylo Eraser 3,50 Speelkaartmuseum 114 Stylo 2,10 Speelkaartmuseum 115 Tas 6,50 Speelkaartmuseum 116 Theedoek 6,00 Speelkaartmuseum 117 Theeglazen 4 12,90 Speelkaartmuseum 118 Theezakhouder 4,30 Speelkaartmuseum 119 Uitnodigingskaartjes 6,60 Speelkaartmuseum 120 USB-stick 14,50 Speelkaartmuseum 121 Verjaardagskalender 6,60 Speelkaartmuseum 122 Vingerhoed 5,10 Speelkaartmuseum 123 Visitekaartjeshouders 11,50 Speelkaartmuseum 124 Windlicht 15,50 Speelkaartmuseum 125 IJsklontbakje 4,00 Speelkaartmuseum 126 Affiche C.L. Wüst 3,00 Speelkaartmuseum 127 Beeld van Languedoc 10,00 Speelkaartmuseum 128 Cartes de Flandres gekleurd 10,00 Speelkaartmuseum 129 Cartes de Flandres 5,00 Speelkaartmuseum 130 Chinese speelkaarten 2,50 Speelkaartmuseum 131 Druk museum demonstratie 1,00 Speelkaartmuseum 132 Druk museum gekleurd 7,00 Speelkaartmuseum 133 Druk museum 5,00 Speelkaartmuseum 134 De drukpers 25,00 Speelkaartmuseum 135 Europese politici 2,50 Speelkaartmuseum 136 Floskaartje 1,50 Speelkaartmuseum 137 Floskaartje gekleurd 5,00 Speelkaartmuseum 138 Gokkers 10,00 Speelkaartmuseum 139 Gravure VOSTERMAN 5,00 Speelkaartmuseum 140 Handgekleurde ets 20,00 Speelkaartmuseum 141 Jeu des Drapeaux gekleurd 50,00 Speelkaartmuseum 142 Jeu des Drapeaux 45,00 Speelkaartmuseum 143 Jeu Grotesque 45,00 Speelkaartmuseum 144 Kinderkaarten 5,00 Speelkaartmuseum 145 Linosnede 10,00 Speelkaartmuseum 146 Mme Lenormand 10,00 Speelkaartmuseum 147 Onversneden vel 3,00 Speelkaartmuseum 148 Slag van Turnhout 6,00 Speelkaartmuseum 149 Spaanse speelkaart 6,50 Speelkaartmuseum 150 't Hof van Brabandt 5,00 Speelkaartmuseum Turnhoutse gravures 20,00 Speelkaartmuseum 152 Winnie the pooh 2,50 Speelkaartmuseum 153 Bridge Kaart 3,90 Speelkaartmuseum postkaarten 7,00 Speelkaartmuseum 155 Kaarten hostorische drukkerij 0,70 Speelkaartmuseum 156 Postkaart 0,40 Speelkaartmuseum 157 Postzegel Europa 1,13 Speelkaartmuseum 158 Postzegel Nationaal 0,75 Speelkaartmuseum 159 Postzegel Wereld 1,29 Speelkaartmuseum 160 Ace ENG 2,00 Speelkaartmuseum 161 Ace FR 2,00 Speelkaartmuseum

11 162 Ace NL 2,00 Speelkaartmuseum 163 Ace trumps 1,90 Speelkaartmuseum 164 Adrian Tarot 14,00 Speelkaartmuseum 165 Air France 2,95 Speelkaartmuseum 166 Amok kunst 5,00 Speelkaartmuseum 167 Animal planet 3,00 Speelkaartmuseum 168 Art Pack 7,85 Speelkaartmuseum 169 Asterix 4,00 Speelkaartmuseum 170 België 4,50 Speelkaartmuseum 171 Bon Gout Brepols 2,50 Speelkaartmuseum 172 Bon Gout Van Genechten 2,50 Speelkaartmuseum 173 James Bond 50 years set 8,00 Speelkaartmuseum 174 James Bond 50 4,20 Speelkaartmuseum 175 James Bond Heroes Villans 4,00 Speelkaartmuseum 176 Braille speelkaarten 2,95 Speelkaartmuseum 177 Brave 6,50 Speelkaartmuseum 178 Brugge Belgium 4,50 Speelkaartmuseum 179 Bert Wouters 6,00 Speelkaartmuseum 180 Cars 2 3,00 Speelkaartmuseum 181 Cars gift set 10,50 Speelkaartmuseum 182 Cars memo 4,00 Speelkaartmuseum 183 Cartes Françaises 10,00 Speelkaartmuseum 184 Casino black jack 2,60 Speelkaartmuseum 185 Cheers from Belgium 4,50 Speelkaartmuseum 186 Compact poker set 19,00 Speelkaartmuseum 187 Copac 5,20 Speelkaartmuseum 188 Copac jumbo 5,20 Speelkaartmuseum 189 Cosmic Tarot 15,00 Speelkaartmuseum 190 Crowly pocket 15,00 Speelkaartmuseum 191 Diamond ENG 2,50 Speelkaartmuseum 192 Diamond FR 2,50 Speelkaartmuseum 193 Diamond NL 2,50 Speelkaartmuseum 194 Diamond poker 3,50 Speelkaartmuseum 195 Discover British Columbia 5,00 Speelkaartmuseum 196 Discover Canadian Wildlife 5,00 Speelkaartmuseum 197 Dierentarok 20,00 Speelkaartmuseum 198 Educatieve spellen lj 1 6,70 Speelkaartmuseum 199 Educatieve spellen lj 2 6,70 Speelkaartmuseum 200 Educatieve spellen lj 3 en 4 6,70 Speelkaartmuseum 201 Educatieve spellen lj 5 en 6 6,70 Speelkaartmuseum 202 Rider Waite tarok mini 15,00 Speelkaartmuseum 203 Epoc bridge 13,00 Speelkaartmuseum 204 Extra Visible 2,60 Speelkaartmuseum 205 Fairies 3,00 Speelkaartmuseum 206 Faries gift set 10,50 Speelkaartmuseum 207 Finding Nemo 3,00 Speelkaartmuseum 208 Franzözische Schnapskarten 4,00 Speelkaartmuseum 209 Franse Tarok 4,00 Speelkaartmuseum 210 Gekruiste Speelkaarten 40,00 Speelkaartmuseum 211 Golf 8,00 Speelkaartmuseum 212 Handy Manny 3,50 Speelkaartmuseum 213 Hanna Montana 6,00 Speelkaartmuseum 214 Harry Potter kwartet 4,10 Speelkaartmuseum 215 Harry Potter 2 8,00 Speelkaartmuseum

12 216 Harry Potter 4,20 Speelkaartmuseum 217 Heritage speelkaarten 6,00 Speelkaartmuseum 218 Tarok van de herleving 12,50 Speelkaartmuseum 219 High school musical 4,60 Speelkaartmuseum 220 Harry Potter giftset 10,50 Speelkaartmuseum 221 Ice Age cards 4,00 Speelkaartmuseum 222 Ice Age Domino 4,00 Speelkaartmuseum 223 Iceland 5,00 Speelkaartmuseum 224 Impressionist 7,85 Speelkaartmuseum 225 Indische kaarten in doos 20,00 Speelkaartmuseum 226 Indische kaarten handwerk 60,00 Speelkaartmuseum 227 Indische speelkaarten in doos 20,00 Speelkaartmuseum 228 James Bond movie posters 3,80 Speelkaartmuseum 229 James Bond II 3,50 Speelkaartmuseum 230 Jass 1,50 Speelkaartmuseum 231 James Bond 50 year Limited ed. 10,00 Speelkaartmuseum 232 Joker ENG 1,00 Speelkaartmuseum 233 Joker FR 1,00 Speelkaartmuseum 234 Joker NL 1,00 Speelkaartmuseum 235 kerstmis in de stad enkel 6,00 Speelkaartmuseum 236 Kerstmis in de stad dubbel 11,50 Speelkaartmuseum 237 Kiekeboe 6,00 Speelkaartmuseum 238 Kuifje giftset 10,50 Speelkaartmuseum 239 Kuifje 4,00 Speelkaartmuseum 240 Kuifje kwartet 3,00 Speelkaartmuseum 241 Kuifje memo 4,00 Speelkaartmuseum 242 Lady Patience 4,50 Speelkaartmuseum 243 Lenormand FR 2,30 Speelkaartmuseum 244 Lenormand NL 2,30 Speelkaartmuseum 245 London on playing cards 4,00 Speelkaartmuseum 246 Love Tarot 6,00 Speelkaartmuseum 247 Madagascar 3 6,50 Speelkaartmuseum 248 Mammoet 32,00 Speelkaartmuseum 249 Manneken Pis 4,50 Speelkaartmuseum 250 Tarot de Marseille 20,00 Speelkaartmuseum 251 Mega Princess 6,50 Speelkaartmuseum 252 Memo Ice Age 3,00 Speelkaartmuseum 253 Medievel Scapini tarot 14,00 Speelkaartmuseum 254 Mickey Mouse club 3,50 Speelkaartmuseum 255 Minette 8,00 Speelkaartmuseum 256 Mini Patience 2,50 Speelkaartmuseum 257 Monet 7,85 Speelkaartmuseum 258 Monsters 3,00 Speelkaartmuseum 259 Movie Posters 7,85 Speelkaartmuseum 260 Mucha Paintings 7,85 Speelkaartmuseum 261 The muppets kwartet 3,00 Speelkaartmuseum 262 New York on playing cards 4,00 Speelkaartmuseum 263 Old Path 12,00 Speelkaartmuseum 264 Phineas and Ferb 2,80 Speelkaartmuseum 265 Phineas and Ferb 2,80 Speelkaartmuseum 266 Pirates of the Caribbean 3,80 Speelkaartmuseum 267 Pokerset 300 chips 65,00 Speelkaartmuseum 268 Pokerset 500 chips 79,50 Speelkaartmuseum 269 Poker set luxe 35,00 Speelkaartmuseum

13 270 poker museum vd speelkaart 5,00 Speelkaartmuseum 271 Poker stars 4,70 Speelkaartmuseum 272 Winnie the Pooh kwartet 3,00 Speelkaartmuseum 273 Winnie the Pooh memo 4,00 Speelkaartmuseum 274 Winnie the Pooh schaduwspel 4,70 Speelkaartmuseum 275 Print Exchange 5,00 Speelkaartmuseum 276 Disney princes kwartet 3,00 Speelkaartmuseum 277 Disney princes memo 4,00 Speelkaartmuseum 278 Princess gift set 10,50 Speelkaartmuseum 279 Quadrilato 1,50 Speelkaartmuseum 280 Rapunzel 3,50 Speelkaartmuseum 281 Ratatouille 3,40 Speelkaartmuseum 282 Rider Waite tarok 20,00 Speelkaartmuseum 283 Roots of Asia 14,00 Speelkaartmuseum 284 San Marco 8,00 Speelkaartmuseum 285 Schafkopf Tarock 4,00 Speelkaartmuseum 286 Scottsh Picture 5,00 Speelkaartmuseum 287 Skaatspel 4,00 Speelkaartmuseum 288 James Bond Skyfall 4,20 Speelkaartmuseum 289 Snow White 2,00 Speelkaartmuseum 290 Solden 3 3,00 Speelkaartmuseum 291 Solden 4 4,00 Speelkaartmuseum 292 Speelkaart 0,50 0,50 Speelkaartmuseum 293 Speelkaart 1,00 1,00 Speelkaartmuseum 294 Speelkaart 2,00 2,00 Speelkaartmuseum 295 Speelkaart 5,00 5,00 Speelkaartmuseum 296 Speelkaart 8,00 8,00 Speelkaartmuseum 297 Spiderman Giftset 10,50 Speelkaartmuseum 298 Spiderman 3,00 Speelkaartmuseum 299 Square 2,10 Speelkaartmuseum 300 Star Wars 3,80 Speelkaartmuseum 301 Status 8,00 Speelkaartmuseum 302 Star War posters 3,80 Speelkaartmuseum 303 Star Wars Angry Bird 4,50 Speelkaartmuseum 304 Star Wars clone wars 3,50 Speelkaartmuseum 305 Speelkaarten T2012 3,00 Speelkaartmuseum 306 Table Top 32,25 Speelkaartmuseum 307 Texas hold'm 5,20 Speelkaartmuseum 308 The muppets 4,00 Speelkaartmuseum 309 The Nude 7,85 Speelkaartmuseum 310 Tinker bell aktiespel 3,00 Speelkaartmuseum 311 Tinker bell talentenspel 3,00 Speelkaartmuseum 312 Transformatiespel 5,00 Speelkaartmuseum 313 Speelkaarten Turnhout 4,00 Speelkaartmuseum 314 Tweety 2,50 Speelkaartmuseum 315 Gekruiste speelkaarten +1origi 85,00 Speelkaartmuseum 316 WTP in blik 6,10 Speelkaartmuseum 317 Winnie The Pooh kleur + vorm 3,90 Speelkaartmuseum 318 Winnie The Pooh Megamemo 6,50 Speelkaartmuseum 319 Drukdemonstraties 50,00 Speelkaartmuseum 320 Jeugdatelier begeleiding 50,00 Speelkaartmuseum 321 Jeugdatelier onkosten 1,00 Speelkaartmuseum 322 Koffie 1,00 Speelkaartmuseum 323 Leden 30 30,00 Speelkaartmuseum

14 324 Leden 50 50,00 Speelkaartmuseum 325 Lid ICPS dubbel 61,00 Speelkaartmuseum 326 Lid IPCS enkel 48,00 Speelkaartmuseum 327 varia verkoop 29,00 Speelkaartmuseum 328 Begijnhof v Turnhout 10,00 Begijnhofmuseum 329 Het Begijnhof Turnhout GB 0,25 Begijnhofmuseum 330 HD"De Collectie" 8,00 Begijnhofmuseum 331 Het gevonden kruis 10,00 Begijnhofmuseum 332 Hostiebakkerij Turnhout 6,20 Begijnhofmuseum 333 Stripalbum Jommeke 4,95 Begijnhofmuseum 334 Kunstpatrimonium 12,40 Begijnhofmuseum 335 'D Levende woord Gods 10,00 Begijnhofmuseum 336 OCMW collecties 3,00 Begijnhofmuseum 337 Juf Symforosa 10,00 Begijnhofmuseum 338 Turnhout op zijn schone kant 7,50 Begijnhofmuseum 339 Koffie 1,00 Begijnhofmuseum 340 Schrijfblok Kasteel 4,50 Begijnhofmuseum 341 postkaart 0,40 Begijnhofmuseum 342 Adrien-Joseph Heymans 10,00 Taxandriamuseum 343 Bert Declerck interpreteert 5,00 Taxandriamuseum 344 Beschrijving van de Nederlande 8,50 Taxandriamuseum 345 Brenine 8,00 Taxandriamuseum 346 De historische drukkerij 8,00 Taxandriamuseum 347 Doe-boekje 1,00 Taxandriamuseum 348 Eugen Weiss 7,50 Taxandriamuseum 349 Jan Flameng 12,50 Taxandriamuseum 350 Kleur bekennen Frieda Sorber 7,50 Taxandriamuseum 351 Gerard Baksteen 12,50 Taxandriamuseum 352 Het gevonden kruis 10,00 Taxandriamuseum 353 Herman Diels ,50 Taxandriamuseum 354 Jaarboek Taxandria vanaf ,00 Taxandriamuseum 355 Jaarboek Taxandria voor ,00 Taxandriamuseum 356 Kempense kledij 7,00 Taxandriamuseum 357 Keizer Karel en de Leeuw 8,50 Taxandriamuseum 358 Korsendonk en moderne devotie 4,00 Taxandriamuseum 359 Lekker Kempens 22,50 Taxandriamuseum 360 Van Mannekensblad tot strip 5,00 Taxandriamuseum 361 Mariette Devocht 7,50 Taxandriamuseum 362 Turnhoutse plantenalbus 38,00 Taxandriamuseum 363 De Rode Ridder Zonder Grenzen 5,00 Taxandriamuseum 364 Altijd Feest 25,00 Taxandriamuseum 365 Strip Turnhout Terminus 2,00 Taxandriamuseum 366 Beschryvinge der stad 6,00 Taxandriamuseum 367 Turnhout Terminus Turnhout 15,00 Taxandriamuseum 368 Turnhout op zijn schoonst 7,50 Taxandriamuseum 369 Vaart en Statie 5,00 Taxandriamuseum 370 Verloren voorwerpen 5,00 Taxandriamuseum 371 Vondsten vertellen 20,00 Taxandriamuseum 372 Wenefrida: ceramische 7,50 Taxandriamuseum 373 Koffie Taxandria 1,50 Taxandriamuseum 374 Blanco Buttons 50 ex 7,50 Taxandriamuseum 375 Button 1,50 Taxandriamuseum 376 Button trio 3,00 Taxandriamuseum 377 Inpakpapier 3,00 Taxandriamuseum

15 378 Poster Kurt Cobain 3,50 Taxandriamuseum 379 Kleine button 0,75 Taxandriamuseum 380 Kleine button trio 1,50 Taxandriamuseum 381 Magnetische bladwijzer 1,85 Taxandriamuseum 382 Magneetbutton 1,50 Taxandriamuseum 383 Magneetbutton trio 3,00 Taxandriamuseum 384 Magneet 3,00 Taxandriamuseum 385 Set magneten 10,00 Taxandriamuseum 386 Buttonsleutelhanger 2,50 Taxandriamuseum 387 Museumchair 18,00 Taxandriamuseum 388 Paraplu 23,20 Taxandriamuseum 389 Schrijfblok Kasteel 4,50 Taxandriamuseum 390 Gravure VOSTERMAN 5,00 Taxandriamuseum Turnhoutse gravures 20,00 Taxandriamuseum 392 DVD Dr. Peeters en de Pil 10,00 Taxandriamuseum 393 Dubbele wenskaart 2,00 Taxandriamuseum 394 Dubbele wenskaarten trio 5,00 Taxandriamuseum 395 Speelkaarten Turnhout ,00 Taxandriamuseum 396 De twee reizigers + 5,00 Archief 397 Achilles Cools 7,50 Archief 398 Adrien-Joseph Heymans 10,00 Archief 399 Bert Declerck interpreteert 5,00 Archief 400 Beschrijving van de Nederlande 8,50 Archief 401 Het Begijnhof van Turnhout 5,00 Archief 402 Bibliografie der Antwerpse 5,00 Archief 403 Bibliografie der Antwerpse 5,00 Archief 404 De Boerenkrijg 4,00 Archief 405 Brenine 8,00 Archief 406 De collectie 3,00 Archief 407 Corsendonca 3,00 Archief 408 Dopen St Bavo Turnhout 3,00 Archief 409 Eugen Weiss 7,50 Archief 410 Jan Flameng 12,50 Archief 411 Kleur bekennen Frieda Sorber 7,50 Archief 412 Gerard Baksteen 12,50 Archief 413 Het verleden in beeld 5,00 Archief 414 Het Gevonden Kruis 7,00 Archief 415 't Godsdienstig en 7,00 Archief 416 Herman Diels ,50 Archief 417 Historische verhandeling 6,00 Archief 418 Jaarboek Taxandria vanaf ,00 Archief 419 Jaarboek Taxandria voor ,00 Archief 420 Kempense kledij 7,00 Archief 421 Keizer Karel en de Leeuw 5,00 Archief 422 Kempisch Museum ,00 Archief 423 Kempisch Museum ,00 Archief 424 Kempisch Museum ,00 Archief 425 Korsendonk en moderne devotie 4,00 Archief 426 Van Mannekensblad tot strip 5,00 Archief 427 Mariette Devocht 7,50 Archief 428 Miscellanea kan. JE Janssen 5,00 Archief 429 Miscellanea kan. JE Janssen 3,00 Archief 430 Miscellanea kan. JE Janssen 2,00 Archief 431 De Minderbroeders te Turnhout 4,00 Archief

16 432 Miscellanea Raymond Peeters 5,00 Archief 433 Nieuwe Poorters te Turnhout 12,50 Archief 434 De volksopstand van het jaar 2,50 Archief 435 Het onderwijs te Turnhout voor 7,00 Archief 436 Overlijdens en uitvaarten 7,50 Archief 437 Turnhoutse plantenalbum 38,00 Archief 438 De Rode Ridder zonder Grenzen 5,00 Archief 439 Verspreide opstellen over 10,00 Archief 440 Verspreide opstellen over 10,00 Archief 441 De schutterswedstrijden der 12,50 Archief 442 Schutterswedstrijden in de 10,00 Archief 443 Slag van Turnhout 15,00 Archief 444 Dekanale St-Pieterskerk 6,20 Archief 445 TTTC De Strip 2,00 Archief 446 Studies over Antwerpse Kempen 9,00 Archief 447 Beschryvinge der stad ende 6,00 Archief 448 Suske en Wiske in de 5,00 Archief 449 Symforosa 10,00 Archief 450 Turnhout Terminus Turnhout Cen 15,00 Archief 451 Turnhout in de 17de eeus 5,00 Archief 452 Turnhout, groei van een stad 80,00 Archief 453 Turnhout op zijn schone kant 7,50 Archief 454 Vaart en statie 5,00 Archief 455 Verschillende onderwerpen III (deel 1) 5,00 Archief 456 Verschillende onderwerpen III (deel 2) 5,00 Archief 457 Verschillende onderwerpen III (deel 3) 5,00 Archief 458 Het volksleven te Turnhout 3,00 Archief 459 Vondsten Vertellen 20,00 Archief 460 Wenefrida: ceramische 7,50 Archief 461 blanco button 50 7,50 Archief 462 Schrijfblokje Kasteel 4,50 Archief 463 Gravure Vosterman 5,00 Archief Turnhoutse gravures 20,00 Archief 465 Branden + leveren CD-ROM 1,50 Archief 466 Digitaal opname hoge resolutie (educatief gebruik) 5,00 Archief 467 Digitaal LR 0,50 Archief 468 Kopie A4 kleur 3,00 Archief 469 Kopie A3 0,50 Archief 470 Kopie A4 0,25 Archief 471 Print zelf 0,10 Archief 472 Repro 125 euro (commercieel gebruik) 125,00 Archief 473 Repro 30 euro (commercieel gebruik) 30,00 Archief 474 Repro 50 euro (commercieel gebruik) 50,00 Archief 475 Repro 80 euro (commercieel gebruik) 80,00 Archief 476 Zend ,75 Archief 477 Zend ,50 Archief 478 Zend ,25 Archief 479 Zend 350-1kg 3,75 Archief 480 Abdijenroute 1,75 Steentje 481 Groentestreekroute 1,75 Steentje 482 Pallieterroute 1,75 Steentje 483 Taxandriaroute 1,75 Steentje 484 Topografische kaart 2,00 Steentje 485 Voor- en Noorderkempen 1,75 Steentje

17 486 "50 jaar Sport in Turnhout" 5,00 Steentje 487 Achilles Cools 7,50 Steentje 488 Turnhout en de Grote Markt 29,00 Steentje 489 Blinkende Binkenboek 12,50 Steentje 490 Brandbaar Beeld 12,00 Steentje 491 Brenine 8,00 Steentje 492 De historische drukkerij 8,00 Steentje 493 Corsendonca 3,00 Steentje 494 Dichter bij Turnhout 9,00 Steentje 495 Jan Flameng 12,50 Steentje 496 Gerard Baksteen 12,50 Steentje 497 Actief genieten in de Kempen 17,95 Steentje 498 Het Gevonden Kruis 10,00 Steentje 499 Herman Diels ,50 Steentje 500 Keizer Karel en de Leeuw 8,50 Steentje 501 Lekker Kempens 22,50 Steentje 502 Het mannekensblad 12,00 Steentje 503 Moord bij kaartlicht 16,50 Steentje 504 Moord bij kaartlicht + zoektoc 16,50 Steentje 505 Turnhoutse plantenalbum 35,00 Steentje 506 De Rode Ridder Zonder Grenzen 5,00 Steentje 507 Boekenset T ,00 Steentje 508 boek "Slag van Turnhout" 15,00 Steentje 509 Altijd Feest 25,00 Steentje 510 boek "Steengoed" 15,95 Steentje 511 Dekanale St-Pieterskerk 6,20 Steentje 512 Strip Turnhout Terminus 2,00 Steentje 513 Beschryvinge der stad 6,00 Steentje 514 Suske en Wiske 5,00 Steentje 515 Interviewboek T ,00 Steentje 516 Toeristische vaargids 27,50 Steentje 517 Turnhout Terminus Turnhout 15,00 Steentje 518 Turnhout Terminus Turnhout 29,00 Steentje 519 Turnhout, groei van een stad 80,00 Steentje 520 boek "Turnhout in zicht" 23,50 Steentje jaar stad maken 29,00 Steentje 522 Vaart en Statie 5,00 Steentje 523 En daar sloten venster noch 10,00 Steentje 524 Het verdriet van Turnhout 12,00 Steentje 525 Wenefrida: ceramische 7,50 Steentje 526 cadeaucheque 10 euro 10,00 Steentje 527 cadeaucheque 25 euro 25,00 Steentje 528 cadeaucheque 5 euro 5,00 Steentje 529 Dietsen in de Baronie (NL) 5,00 Steentje 530 Baas Gansendonckroute 2,00 Steentje 531 Fietsbox: Antwerpse Kempen 19,95 Steentje 532 Brabantse Kouters 5,00 Steentje 533 Groen Antwerpen 7,00 Steentje 534 Fietsen "Hageland" 5,00 Steentje 535 Fietsknooppunten nr, 1 5,95 Steentje 536 Fietsknooppunten nr, 2 5,95 Steentje 537 Fietsknooppunten nr, 3 5,95 Steentje 538 Fietsknooppunten nr, 4 5,95 Steentje 539 Fietsknooppunten nr. 5 5,95 Steentje

18 540 Fietsen in de Kempen (NL) 6,50 Steentje 541 Lange afstandsroutes in 7,00 Steentje 542 Limburg ,50 Steentje 543 Hart van Brabant 5,50 Steentje 544 Fietsen in de Peel (NL) 5,95 Steentje 545 Fietsnetwerk Vlaams-Brabant 9,00 Steentje 546 Topogids Vlaanderen Fietsroute 12,00 Steentje 547 Achtzalighedenroute 1,50 Steentje 548 Aardbeienroute 1,50 Steentje 549 AA-valleiroute 1,50 Steentje 550 Architectuurroute 2,00 Steentje 551 Bierproefroute 10,00 Steentje 552 Biezenroute 1,50 Steentje 553 Cadeaubon Cul Fietsroute 15 15,00 Steentje 554 Cadeaubon Cul Fietsroute 30 30,00 Steentje 555 Cadeaubon Cul Fietsroute 35 35,00 Steentje 556 Boomgaardroute 2,00 Steentje 557 Culinaire fietsroute 15 15,00 Steentje 558 Culinaire fietsroute 30 30,00 Steentje 559 Culinaire fietsroute 35 35,00 Steentje 560 Dijlevalleiroute 1,50 Steentje 561 de Meroderoute 2,00 Steentje 562 Ecocyclo fietsroute 2,00 Steentje 563 Enclaveroute 1,50 Steentje 564 Forselaroute 1,50 Steentje 565 Gelmelroute 1,00 Steentje 566 Ontdek: Het Grensland 1,50 Steentje 567 Ontdek: De Groene Netekant 1,50 Steentje 568 Op de fiets met helden en heil 2,00 Steentje 569 Hoeveroute 1,50 Steentje 570 Jan Vaertenroute 1,50 Steentje 571 Kapittelroute 2,00 Steentje 572 Kapellenroute 2,00 Steentje 573 Ontdek: de Kempense Meren 1,50 Steentje 574 Kleidabbersroute 1,50 Steentje 575 Landlopersroute 1,50 Steentje 576 Ontdek: Het Land van Turnhout 1,50 Steentje 577 De Meet Over 2,00 Steentje 578 de Noordertuin van Antwerpen 1,50 Steentje 579 Pallieteren langs de Nete 2,00 Steentje 580 Polar Bearsroute 3,00 Steentje 581 Prinsenroute 2,00 Steentje 582 Ontdek: Rik Van Looyroute 1,50 Steentje 583 Rondom abdij Postel 2,00 Steentje 584 Smokkelaarsroute 2,00 Steentje 585 Spek & eierenroute 1,50 Steentje 586 Sint-Dymphnaroute 1,50 Steentje 587 Fietsbrochure T2012-mythes 2,00 Steentje 588 Vaartketsersroute 2,00 Steentje 589 de Vallei van de Grote Nete 1,50 Steentje 590 Van Gansenroute 1,50 Steentje 591 Watermolenroute 1,50 Steentje 592 Beerbox 3,00 Steentje 593 Magneetbutton groot - 3 stuks 3,00 Steentje

19 594 Magneetbutton groot 1,50 Steentje 595 Magneetbutton klein - 3 stuks 1,50 Steentje 596 Magneetbutton klein 0,75 Steentje 597 Feestverpakking CC 0,50 Steentje 598 Gageleer cadeauverpakking 16,95 Steentje 599 Hertenheer 1,20 Steentje 600 Waarborg ipad 50,00 Steentje 601 Teruggave waarborg ipad -50,00 Steentje 602 Kaartenmapje 2,00 Steentje 603 Turnhouts cadeauzakje 1,00 Steentje 604 Kleveren tien 1,20 Steentje 605 Koekjes van peperkoek 3,00 Steentje 606 Magnetische bladwijzer 1,85 Steentje 607 Magneetbutton 1,50 Steentje 608 Magneetbutton trio 3,00 Steentje 609 Magneet TTTC groot - 4 stuks 10,00 Steentje 610 Magneet TTTC groot 3,00 Steentje 611 Memobloc Kasteel 4,50 Steentje 612 Buttonsleutelhanger 2,50 Steentje 613 Pakket 1-25 euro - Koek 20,00 Steentje 614 Pakket 2-25 euro - Peperkoek 5,00 Steentje 615 Pakket 3-35 euro - bier 5,00 Steentje 616 Pakket 4-35 euro - koffie 11,00 Steentje 617 Pakket 5-50 euro - KEmand 30,00 Steentje 618 Patriot 1,20 Steentje 619 Peperkoek van Koek! 3,80 Steentje 620 Schuppen Aas 1,20 Steentje 621 Schuppenboer 1,20 Steentje 622 Stappentellers 15,00 Steentje 623 Koffietas Zeshoek 6,00 Steentje 624 Koffietas Begijnhof 6,00 Steentje 625 Koffietas Kasteel 6,00 Steentje 626 Koffietas Stadhuis 6,00 Steentje 627 Koffietas Taxandria 6,00 Steentje 628 Koffietas Watertoren 6,00 Steentje 629 Vingerhoedje 5,10 Steentje 630 Wikkel peperkoek - Koek! 60,00 Steentje 631 Zadelhoesje 3,00 Steentje 632 Zadelhoesjes 4 stuks 10,00 Steentje 633 Herlaadkaart 19 euro - 3 mnd 19,00 Steentje 634 Herlaadkaart 29 euro - 6 mnd 29,00 Steentje 635 Herlaadkaart 39 euro - 12 mnd 39,00 Steentje rittenkaart 65,00 Steentje rittenkaart 35,00 Steentje 638 Luisterkoek 15,00 Steentje 639 Nand Peeters 10,00 Steentje 640 Oorlogsgetuigenissen 7,00 Steentje 641 CD Orgelconcert 15,00 Steentje 642 Ringero Rangero 7,50 Steentje 643 CD Ben Van Nespen 15,00 Steentje 644 Pierelierebinkenpad 2,00 Steentje 645 poskaart Historische Drukkerij 0,40 Steentje postkaarten 7,00 Steentje 647 Kerstmis in de Stad (15 stuks) 8,50 Steentje

20 648 Kerstmis in de Stad (8 stuks) 5,00 Steentje 649 Kerstmis in de Stad (per stuk) 0,70 Steentje 650 Kerstmis in de Stad (waaier) 4,50 Steentje 651 Panorama Lau De Vries 5,00 Steentje 652 Postkaarten Sint-Pieterskerk 7,00 Steentje 653 Postkaarten Turnhout 0,40 Steentje 654 Dubbele wenskaart 2,00 Steentje 655 Dubbele wenskaarten trio 5,00 Steentje 656 Ruiterroute Campina 6,50 Steentje 657 door het grenslandschap 6,00 Steentje 658 Kasterlee 2,00 Steentje 659 Ruiterroute Taxandria 6,50 Steentje 660 Westerlo 2,50 Steentje 661 Boerke 6,00 Steentje 662 Klein Engelandmand 30 euro 30,00 Steentje 663 Klein Engelandmand 50 euro 50,00 Steentje 664 Ace Speelkaarten 1,50 Steentje 665 Speelkaarten Arabesk 3,70 Steentje 666 België 4,50 Steentje 667 Carlton Bridge 3,70 Steentje 668 Casino black jack 3,10 Steentje 669 Diamond Speelkaarten 2,50 Steentje 670 Grote Speelkaarten 8,00 Steentje 671 Harry Potter kwartet 4,10 Steentje 672 Harry Potter 3,80 Steentje 673 Speelkaarten India 20,00 Steentje 674 Joker Speelkaarten 1,00 Steentje 675 Jungle Book 2 4,00 Steentje 676 Speelkaarten Kerst dubbel 11,50 Steentje 677 Kerstmis in de Stad 6,00 Steentje 678 Speelkaarten De Kiekeboes 6,00 Steentje 679 Lenormand FR 2,70 Steentje 680 Low Vision 3,90 Steentje 681 Manneken Pis 4,50 Steentje 682 Mini Patience 2,60 Steentje 683 Mini Patience Ace 2,50 Steentje 684 Winnie the Pooh kwartet 3,00 Steentje 685 Reuze Speelkaarten 32,00 Steentje 686 Snow White 3,50 Steentje 687 Speelkaarten T2012 3,00 Steentje 688 Speelkaarten Turnhout 4,00 Steentje 689 Extra visible 2,60 Steentje 690 Maak je eigen blokfluit 55,00 Steentje 691 Brunch Koek 35,00 Steentje 692 Brunch Stripfestival 30,00 Steentje 693 Brunch Turnhout Brandt 30,00 Steentje 694 Kunst Kaart Volwassenen 5,00 Steentje 695 Academiekoorts 2,00 Steentje 696 Arrangement 100 euro Koek! 100,00 Steentje 697 Arrangement 70 euro Koek! 70,00 Steentje 698 Standaardtarief voorstelling 20,00 Steentje 699 Leeghoofd - volwassen 10,00 Steentje 700 Leeghoofd - kind 6,00 Steentje 701 Leeghoofd - abo 60+ Warande 8,50 Steentje

Advies Het schepencollege nam kennis van de aanpassingen tijdens de zitting van 23 december 2014.

Advies Het schepencollege nam kennis van de aanpassingen tijdens de zitting van 23 december 2014. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 2 februari 2015 Aanwezig: Hermans Luc - schepen-voorzitter; Vos Eric burgemeester; Stijnen Francis, Segers Peter, Wittebolle Astrid, Anaf Hannes,

Nadere informatie

Tarieven goedgekeurd in het college van burgemeester en schepenen van 27 november 2014. Deel 1: geactualiseerde lijst producten shopverkoop Omschrijving Van Mannekensblad tot strip Museumchair Koffie Stripalbum

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 12 december 2016 FINANCIËN

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 12 december 2016 FINANCIËN Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 12 december 2016 FINANCIËN 26 2017_GR_00013 Retributiereglement op toegangsgelden, reproducties, gebruik bookscanner, uitleen tentoonstellingsmateriaal, shopproducten

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 6 februari 2017 CULTUUR EN VRIJE TIJD _GR_00057 Toelagereglement veiligheid op evenementen - Goedkeuring

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 6 februari 2017 CULTUUR EN VRIJE TIJD _GR_00057 Toelagereglement veiligheid op evenementen - Goedkeuring Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 6 februari 2017 CULTUUR EN VRIJE TIJD 2 2017_GR_00057 Toelagereglement veiligheid op evenementen - Goedkeuring Samenstelling: Aanwezig: de heer Luc Hermans;

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 2 februari 2015

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 2 februari 2015 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 2 februari 2015 Aanwezig: Hermans Luc - schepen-voorzitter; Vos Eric burgemeester; Stijnen Francis, Segers Peter, Wittebolle Astrid, Anaf Hannes,

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 12 december 2016 FINANCIËN

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 12 december 2016 FINANCIËN Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 12 december 2016 FINANCIËN 18 2017_GR_00023 Belastingreglement op het afleveren van administratieve stukken. - Goedkeuring Samenstelling: Aanwezig: de heer

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 7 maart 2016 BURGER EN SAMENLEVING _GR_00040 Toelagereglement taxicheques - aanpassingen - Goedkeuring

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 7 maart 2016 BURGER EN SAMENLEVING _GR_00040 Toelagereglement taxicheques - aanpassingen - Goedkeuring Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 7 maart 2016 BURGER EN SAMENLEVING 8 2016_GR_00040 Toelagereglement taxicheques - aanpassingen - Goedkeuring Samenstelling: Aanwezig: de heer Luc Hermans; de

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 29 juni 2015 BURGER EN SAMENLEVING

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 29 juni 2015 BURGER EN SAMENLEVING Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 29 juni 2015 BURGER EN SAMENLEVING 15 2015_GR_00019 Stedelijke Handelsschool Turnhout wenst een samenwerkingsovereenkomst op de starten tussen VIBO vzw en de

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 9 november 2015 STEDELIJKE ONTWIKKELING

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 9 november 2015 STEDELIJKE ONTWIKKELING Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 9 november 2015 STEDELIJKE ONTWIKKELING 36 2015_GR_00135 aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg inzake de

Nadere informatie

Samenvatting De gemeenteraad van de stad Turnhout hecht zijn goedkeuring aan het belastingreglement op gaanpaden.

Samenvatting De gemeenteraad van de stad Turnhout hecht zijn goedkeuring aan het belastingreglement op gaanpaden. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 30 december 2013 Aanwezig: Hermans Luc - schepen-voorzitter Vos Eric - burgemeester Stijnen Francis, Segers Peter, Wittebolle Astrid, Anaf Hannes,

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 7 maart 2016 FINANCIËN

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 7 maart 2016 FINANCIËN Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 7 maart 2016 FINANCIËN 5 2016_GR_00053 Retributiereglement op de verwerking, recyclage, nuttige toepassing en de verwijdering van afvalstoffen aangebracht op

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het toelagereglement premie voor de aanleg van een groendak

Goedkeuring te hechten aan het toelagereglement premie voor de aanleg van een groendak UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 30 december 2013 Aanwezig: Hermans Luc - schepen-voorzitter Vos Eric - burgemeester Stijnen Francis, Segers Peter, Wittebolle Astrid, Anaf Hannes,

Nadere informatie

Samenvatting De gemeenteraad van de stad Turnhout hecht zijn goedkeuring aan het belastingreglement op tweede verblijven.

Samenvatting De gemeenteraad van de stad Turnhout hecht zijn goedkeuring aan het belastingreglement op tweede verblijven. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 30 december 2013 Aanwezig: Hermans Luc - schepen-voorzitter Vos Eric - burgemeester Stijnen Francis, Segers Peter, Wittebolle Astrid, Anaf Hannes,

Nadere informatie

Zitting van 4 september 2017

Zitting van 4 september 2017 Gemeenteraad Zitting van 4 september 2017 Besluit Omgeving Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg inzake Boomgaardstraat - inrichting parkeerplaatsen bij

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het aangepaste retributiereglement op brandweerprestaties.

Goedkeuring te hechten aan het aangepaste retributiereglement op brandweerprestaties. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 6 oktober 2014 Aanwezig: Hermans Luc - schepen-voorzitter; Vos Eric burgemeester; Stijnen Francis, Segers Peter, Wittebolle Astrid, Anaf Hannes,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 2 februari 2015 om 19:30 uur

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 2 februari 2015 om 19:30 uur NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 2 februari 2015 om 19:30 uur Aanwezig: Hermans Luc - schepen-voorzitter; Vos Eric burgemeester; Stijnen Francis, Segers Peter, Wittebolle Astrid, Anaf Hannes, Debondt

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het toelagereglement voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie en/of infiltritatievoorziening.

Goedkeuring te hechten aan het toelagereglement voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie en/of infiltritatievoorziening. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 30 december 2013 Aanwezig: Hermans Luc - schepen-voorzitter Vos Eric - burgemeester Stijnen Francis, Segers Peter, Wittebolle Astrid, Anaf Hannes,

Nadere informatie

Zitting van 2 oktober 2017

Zitting van 2 oktober 2017 Gemeenteraad Zitting van 2 oktober 2017 Besluit Omgeving Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg inzake de Steenweg op Tielen - aanduiding oversteekplaats

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 4 mei 2015

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 4 mei 2015 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 4 mei 2015 Aanwezig: Hermans Luc - schepen-voorzitter; Vos Eric burgemeester; Stijnen Francis, Segers Peter, Wittebolle Astrid, Anaf Hannes, Debondt

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 29 mei 2017 FINANCIËN

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 29 mei 2017 FINANCIËN Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 29 mei 2017 FINANCIËN 12 2017_GR_00112 Belastingreglement op het behandelen en digitaliseren van omgevingsvergunningsaanvragen. - Goedkeuring Samenstelling:

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 2 mei 2016 STEDELIJKE ONTWIKKELING

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 2 mei 2016 STEDELIJKE ONTWIKKELING Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 2 mei 2016 STEDELIJKE ONTWIKKELING 12 2016_GR_00096 Voorstel tot wijziging van het subsidiereglement voor een volledige scheiding van afval- en hemelwater op

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 6 oktober 2014

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 6 oktober 2014 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 6 oktober 2014 Aanwezig: Hermans Luc - schepen-voorzitter; Vos Eric burgemeester; Stijnen Francis, Segers Peter, Wittebolle Astrid, Anaf Hannes,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 27 januari 2014 om 19:30 uur

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 27 januari 2014 om 19:30 uur NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 27 januari 2014 om 19:30 uur Aanwezig: Hermans Luc - schepen-voorzitter; Vos Eric burgemeester; Stijnen Francis, Segers Peter, Wittebolle Astrid, Anaf Hannes, Debondt

Nadere informatie

Weekkaart/inzagepas 10,00 Jaarkaart/lenerspas 30,00 Vervangende pas 5,00 AdamNet-pas 45,00 Vervangende AdamNet-pas 4,50

Weekkaart/inzagepas 10,00 Jaarkaart/lenerspas 30,00 Vervangende pas 5,00 AdamNet-pas 45,00 Vervangende AdamNet-pas 4,50 Universiteitsbibliotheek Februari 2014 Tarievenoverzicht Dit is een overzicht van de tarieven die de Universiteitsbibliotheek berekent voor producten en diensten. Nadere informatie over de variabele kosten

Nadere informatie

(Gelieve deze aanvraag in te vullen, te ondertekenen en terug te zenden per fax naar nr. +32 (0)2 769 55 11 )

(Gelieve deze aanvraag in te vullen, te ondertekenen en terug te zenden per fax naar nr. +32 (0)2 769 55 11 ) Bijlage 2. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN FOTOGRAFISCH BEELDMATERIAAL (Gelieve deze aanvraag in te vullen, te ondertekenen en terug te zenden per fax naar nr. +32 (0)2 769 55 11 ) Afdeling:...

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 1 juni 2015 FINANCIËN

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 1 juni 2015 FINANCIËN Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 1 juni 2015 FINANCIËN 10 2015_GR_00006 Goedkeuring van het aangepaste retributiereglement op de tijdelijke inname van het openbaar domein, het ontlenen van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de levering van reproducties van collectie-items van het KMMA Tervuren

Algemene voorwaarden voor de levering van reproducties van collectie-items van het KMMA Tervuren Algemene voorwaarden voor de levering van reproducties van collectie-items van het KMMA Tervuren Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Departement Culturele Antropologie en Geschiedenis Afdeling Collectie-

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het retributiereglement op het gebruik van stedelijke sportaccommodaties en bijhorende materialen.

Goedkeuring te hechten aan het retributiereglement op het gebruik van stedelijke sportaccommodaties en bijhorende materialen. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 30 december 2013 Aanwezig: Hermans Luc - schepen-voorzitter Vos Eric - burgemeester Stijnen Francis, Segers Peter, Wittebolle Astrid, Anaf Hannes,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen College van burgemeester en schepenen zitting van 10 juni 2016 FINANCIËN Belastingen en Ontvangsten Besluit Goedgekeurd 2016_CBS_03495 - Retributiereglementen - Verkoop van toeristische promotieproducten

Nadere informatie

KONINKLIJK MUSEUM VAN HET LEGER EN DE

KONINKLIJK MUSEUM VAN HET LEGER EN DE KONINKLIJK MUSEUM VAN HET LEGER EN DE KRIJGSGESCHIEDENIS Jubelpark 3-1000 Brussel Documentatiecentrum FOTOGRAFISCHE REPRODUCTIES : Aanvraag en voorwaarden 1.Prijzen en leveringstermijn 1.1. Aanmaak fotografische

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 12 december 2016 FINANCIËN

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 12 december 2016 FINANCIËN Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 12 december 2016 FINANCIËN 28 2017_GR_00024 Retributiereglement op de tijdelijke inname van het openbaar domein, het ontlenen van materialen en het verlenen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 4 maart 2013 om 19:30 uur

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 4 maart 2013 om 19:30 uur NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 4 maart 2013 om 19:30 uur Aanwezig: Hermans Luc voorzitter; Brentjens Erwin burgemeester; Versmissen Tom, Van Geirt Willy, Stijnen Francis, Segers Peter, Mathé Pascale,

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL TUD - technische dienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL Artikel 1: categorie Het stadsbestuur stelt materiaal ter beschikking aan

Nadere informatie

Notulen open zitting Zitting van 7 maart 2016

Notulen open zitting Zitting van 7 maart 2016 Gemeenteraad Notulen open zitting Zitting van 7 maart 2016 Samenstelling: Aanwezig: de heer Luc Hermans; de heer Eric Vos; de heer Francis Stijnen; de heer Peter Segers; mevrouw Astrid Wittebolle; de heer

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal

Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal Artikel 1 Met ingang van 1 juli 2014 worden alle voorgaande

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 6 mei 2013 om 19:30 uur

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 6 mei 2013 om 19:30 uur NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 6 mei 2013 om 19:30 uur Aanwezig: Hermans Luc voorzitter; Brentjens Erwin burgemeester; Versmissen Tom, Van Geirt Willy, Stijnen Francis, Segers Peter, Mathé Pascale,

Nadere informatie

Retributiereglement van 28 oktober 2014 ter inning van administratieve ontvangsten van allerlei aard

Retributiereglement van 28 oktober 2014 ter inning van administratieve ontvangsten van allerlei aard Retributiereglement van 28 oktober 2014 ter inning van administratieve ontvangsten van allerlei aard 1 ALGEMEENHEDEN Periode Artikel 1 Er wordt voor een periode ingaand op 1 november 2014 en eindigend

Nadere informatie

Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief

Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief Vastgesteld door het bestuur van Het Utrechts Archief, 22 maart 2012 Prijzen zijn in en inclusief 21% BTW Kopieën en prints (vrijgesteld van BTW) Kopieën en

Nadere informatie

Notulen Zitting van 9 november 2015

Notulen Zitting van 9 november 2015 Gemeenteraad Notulen Zitting van 9 november 2015 Samenstelling: Aanwezig: de heer Luc Hermans; de heer Eric Vos; de heer Francis Stijnen; de heer Peter Segers; mevrouw Astrid Wittebolle; de heer Hannes

Nadere informatie

Fotokopieën in opdracht A4 en folio per afdruk 0,30 A3 per afdruk 0,40. Fotokopieën zelfbediening A4 en folio per afdruk 0,10 A3 per afdruk 0,20

Fotokopieën in opdracht A4 en folio per afdruk 0,30 A3 per afdruk 0,40. Fotokopieën zelfbediening A4 en folio per afdruk 0,10 A3 per afdruk 0,20 TARIEVENOVERZICHT De onderstaande tarieven voor onze eigen en de uitbestede producten en diensten zijn op 10 juni 2005 vast- gesteld door het Algemeen Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Limburg.

Nadere informatie

Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief Vastgesteld door het bestuur van Het Utrechts Archief, 29 maart 2010

Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief Vastgesteld door het bestuur van Het Utrechts Archief, 29 maart 2010 Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief Vastgesteld door het bestuur van Het Utrechts Archief, 29 maart 2010 Prijzen zijn in en inclusief 21% BTW Kopieën en prints Kopieën en (reader)prints: A4 en

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 3 november 2014 om 19:30 uur

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 3 november 2014 om 19:30 uur NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 3 november 2014 om 19:30 uur Aanwezig: Hermans Luc - schepen-voorzitter; Vos Eric burgemeester; Stijnen Francis, Segers Peter, Wittebolle Astrid, Anaf Hannes, Debondt

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 4 van dinsdag 28 april 2015om 19:30 uur

VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 4 van dinsdag 28 april 2015om 19:30 uur VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 4 van dinsdag 28 april 2015om 19:30 uur Aanwezig: Gevers Dimitri, Van de Poel Katrien, Driesen Josiane, Van Otten Jan, De Wilde Tine, Van Lommel Reccino, Versmissen Tom, Vermeijen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD.

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 30 september 2013. Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh, S. Hoppenbrouwers,

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 1 van woensdag 25 februari 2015 om 20:30 uur

VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 1 van woensdag 25 februari 2015 om 20:30 uur VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 1 van woensdag 25 februari 215 om 2:3 uur Aanwezig: Roes Peter - voorzitter Der Kinderen Annemie, Breugelmans Stef, Van Otten Jan, De Wilde Tine, Meeus Paul, Guedon John,

Nadere informatie

Retributiereglement vergadercentrum Den Bell

Retributiereglement vergadercentrum Den Bell Retributiereglement vergadercentrum Den Bell Artikel 1 Geldigheid Met ingang vanaf 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd voor de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 4 van dinsdag 20 juni 2017 om 19:30 uur

VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 4 van dinsdag 20 juni 2017 om 19:30 uur VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 4 van dinsdag 20 juni 2017 om 19:30 uur Aanwezig: Gevers Dimitri - voorzitter Van de Poel Katrien, Driesen Josiane, Van Otten Jan, De Wilde Tine, Van Lommel Reccino, Versmissen

Nadere informatie

Dienstreglement. De Openbare Bibliotheek Oud-Heverlee heeft twee vestigingen: Bibliotheek Haasrode Armand Verheydenstraat 10 3053 Haasrode

Dienstreglement. De Openbare Bibliotheek Oud-Heverlee heeft twee vestigingen: Bibliotheek Haasrode Armand Verheydenstraat 10 3053 Haasrode het leven van A tot Z Dienstreglement Openbare Bibliotheek Oud-Heverlee De Openbare Bibliotheek Oud-Heverlee heeft twee vestigingen: Bibliotheek Haasrode Armand Verheydenstraat 10 3053 Haasrode en Bibliotheek

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 5 september 2016 CULTUUR EN VRIJE TIJD

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 5 september 2016 CULTUUR EN VRIJE TIJD Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 5 september 2016 CULTUUR EN VRIJE TIJD 16 2016_GR_00174 Aanpassingen toelagereglement ter bevordering van een kwalitatieve jeugdsportbegeleiding 2014-2019 -

Nadere informatie

Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief

Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief Vastgesteld door het bestuur van Het Utrechts Archief, 29 maart 2010 Prijzen zijn in en inclusief 19% BTW Kopieën en prints Kopieën en (reader)prints: A4 en

Nadere informatie

1. Welkom Dit reglement geldt voor de hoofdbibliotheek, de uitleenpost en de digitale diensten op de website www.bibliotheek.lede.

1. Welkom Dit reglement geldt voor de hoofdbibliotheek, de uitleenpost en de digitale diensten op de website www.bibliotheek.lede. Dienstreglement van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Lede 1. Welkom Dit reglement geldt voor de hoofdbibliotheek, de uitleenpost en de digitale diensten op de website www.bibliotheek.lede.be 1.1.

Nadere informatie

Dienstreglement Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

Dienstreglement Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience Dienstreglement Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience Het dienstreglement van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (de vroegere Stadsbibliotheek Antwerpen) wordt binnenkort aangepast. Tot dan blijft

Nadere informatie

DIENSTREGLEMENT. Openingsuren

DIENSTREGLEMENT. Openingsuren DIENSTREGLEMENT De plaatselijke openbare bibliotheek van Dilsen-Stokkem is vrij toegankelijk. De bibliotheek is een democratische instelling. Haar collecties en haar dienstverlening worden in een geest

Nadere informatie

BEKENDMAKING BESLUIT GEMEENTERAAD Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING BESLUIT GEMEENTERAAD Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING BESLUIT GEMEENTERAAD Ingevolge artikel 186 van het decreet RETRIBUTIEREGLEMENT SPORTHALLEN KAPRIJKE LEMBEKE DATUM BESLISSING: 26 februari 2015 DATUM BEKENDMAKING: 2 maart 2015 Artikel 1: Sportief

Nadere informatie

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 De belangrijkste doelstelling van het Noord-Zuidbeleid van de Stad Brugge is de vorming

Nadere informatie

STAD ZOUTLEEUW REGLEMENT UITLEENDIENST --------------------------------------

STAD ZOUTLEEUW REGLEMENT UITLEENDIENST -------------------------------------- STAD ZOUTLEEUW REGLEMENT UITLEENDIENST -------------------------------------- Art. 1 : Door de Stad Zoutleeuw worden materialen voor ontlening ter beschikking gesteld van de in Zoutleeuw gevestigde organisaties

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 20 december 2016 Organisatie - Faciliteiten _GR_00090 Opmaak van reglementen - Uitleenreglement - goedkeuring

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 20 december 2016 Organisatie - Faciliteiten _GR_00090 Opmaak van reglementen - Uitleenreglement - goedkeuring Gemeente Berlaar Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 20 december 2016 Organisatie - Faciliteiten 10 2016_GR_00090 Opmaak van reglementen - Uitleenreglement - goedkeuring Samenstelling: Aanwezig:

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Openbare zitting Burgerzaken : Nr : Voorwerp : Aanpassing belastingreglement op aflevering administratieve stukken punt

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan de convenanten tussen de stad en vzw Aktuwa en APB de Warande

Goedkeuring te hechten aan de convenanten tussen de stad en vzw Aktuwa en APB de Warande UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 15 december 2014 Aanwezig: Hermans Luc - schepen-voorzitter; Vos Eric burgemeester; Stijnen Francis, Segers Peter, Wittebolle Astrid, Anaf Hannes,

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE CULTURELE INFRASTRUCTUUR EN DE DIENSTVERLENING VAN CULTUURCENTRUM TER VESTEN & KASTEEL CORTEWALLE

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE CULTURELE INFRASTRUCTUUR EN DE DIENSTVERLENING VAN CULTUURCENTRUM TER VESTEN & KASTEEL CORTEWALLE RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE CULTURELE INFRASTRUCTUUR EN DE DIENSTVERLENING VAN CULTUURCENTRUM TER VESTEN & KASTEEL CORTEWALLE Goedgekeurd door de Gemeenteraad van Beveren in zitting van

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeentebestuur Bonheiden UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD EVB/lb Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Steven Morrens, voorzitter Guido Vaganée, burgemeester Mieke Van den Brande, Jan Fonderie,

Nadere informatie

zitting van 18 november 2013

zitting van 18 november 2013 Wynants Ivo - Sysmans Emiel - 01. Retributiereglement voor het afleveren van een conformiteitsattest De Raad in openbare zitting; Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 2 van donderdag 21 januari 2016 om 19:30 uur

VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 2 van donderdag 21 januari 2016 om 19:30 uur VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 2 van donderdag 21 januari 2016 om 19:30 uur Aanwezig: Breugelmans Stef - voorzitter Driesen Josiane, Gevers Dimitri, Van Litsenborg Guy, Starckx Wannes, Van Lommel Reccino,

Nadere informatie

Retributiereglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal

Retributiereglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal Periode Retributiereglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal Artikel 1 Er wordt voor een termijn vanaf 1 juli 2014

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN. Zitting van 17 december 2013. Openbare zitting

DE GEMEENTERAAD G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN. Zitting van 17 december 2013. Openbare zitting G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Openbare zitting Financiën : Nr : Voorwerp : Aanpassing belastingreglement op aflevering administratieve stukken. Zitting

Nadere informatie

Reglement voor de gebruiker

Reglement voor de gebruiker Reglement voor de gebruiker Wie heeft toegang tot de bib? Artikel 1 De Gemeentelijke Plaatselijke Openbare Bibliotheek van Oosterzele is vrij toegankelijk voor iedereen. Haar collectie, haar dienstverlening

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 26 mei 2015 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu,

Nadere informatie

Gemeenteraad. Zijn eveneens aanwezig: Afwezig: de heer Toon Otten

Gemeenteraad. Zijn eveneens aanwezig: Afwezig: de heer Toon Otten Gemeenteraad Notulen open zitting Zitting van 14 december 2015 Samenstelling: Aanwezig: de heer Luc Hermans; de heer Eric Vos; de heer Francis Stijnen; de heer Peter Segers; mevrouw Astrid Wittebolle;

Nadere informatie

Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst

Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst Tips... Hoe Goede raad Zorg voor Wanneer enkel schriftelijk met het aanvraagformulier je kan telefonisch inlichtingen inwinnen en formulieren aanvragen vraag

Nadere informatie

Zitting van 12 december 2016

Zitting van 12 december 2016 Gemeenteraad Notulen Zitting van 12 december 2016 Samenstelling: Aanwezig: de heer Luc Hermans; de heer Eric Vos; de heer Francis Stijnen; de heer Peter Segers; mevrouw Astrid Wittebolle; de heer Hannes

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeentebestuur Bonheiden UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD SDG/sdg Zitting van 26 maart 2014 Aanwezig: Steven Morrens, voorzitter Guido Vaganée, burgemeester Mieke Van den Brande, Jan Fonderie,

Nadere informatie

B i b l i o t h e e k. Z w e v e g e m. bib & b bus. Dienstreglement. m.i.v. 1 september 2014

B i b l i o t h e e k. Z w e v e g e m. bib & b bus. Dienstreglement. m.i.v. 1 september 2014 B i b l i o t h e e k Z w e v e g e m bib & b bus Dienstreglement m.i.v. 1 september 2014 Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Zwevegem - Dienstreglement miv 1 september 2014 p 1/8 DIENSTREGLEMENT GEMEENTELIJKE

Nadere informatie

De gemeenteraad besliste op 31 maart 2014 het belastingreglement op het ophalen en verwerken van restafval en gft goed te keuren.

De gemeenteraad besliste op 31 maart 2014 het belastingreglement op het ophalen en verwerken van restafval en gft goed te keuren. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 15 december 2014 Aanwezig: Hermans Luc - schepen-voorzitter; Vos Eric burgemeester; Stijnen Francis, Segers Peter, Wittebolle Astrid, Anaf Hannes,

Nadere informatie

Gebruiks- en Retributiereglement Gemeentelijk feestmateriaal

Gebruiks- en Retributiereglement Gemeentelijk feestmateriaal Gebruiks- en Retributiereglement Gemeentelijk feestmateriaal Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Dit reglement regelt het gebruik van het gemeentelijk feestmateriaal. Artikel 2 Volgend gemeentelijk

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter Vantomme, Jean-Marie

Nadere informatie

Bibliotheek Omer Wattez Dienstreglement

Bibliotheek Omer Wattez Dienstreglement Bibliotheek Omer Wattez Dienstreglement Openbare bibliotheek Omer Wattez Nederholbeekstraat 1 9680 Maarkedal T 055 33 46 47 F 055 33 46 58 M bibliotheek@maarkedal.be W www.maarkedal.be Artikel 1 De openbare

Nadere informatie

Plaatselijke openbare bibliotheek. Dienstreglement.

Plaatselijke openbare bibliotheek. Dienstreglement. Plaatselijke openbare bibliotheek. Dienstreglement. Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 september 2008 en aangepast in zitting van 21 oktober 2013 met ingang van 1 januari 2014. Artikel

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2;

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2; Tariefreglement op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaamheden en het oprichten of veroorzaken van verkeersbelemmeringen in

Nadere informatie

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK van door het museum VERSTREKTE REPRODUCTIES

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK van door het museum VERSTREKTE REPRODUCTIES VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK van door het museum VERSTREKTE REPRODUCTIES 1. Gebruiksvergoeding Bij openbaarmaking van afbeeldingen uit de collecties van het museum wordt een gebruiksvergoeding berekend volgens

Nadere informatie

Provinciaal gebruikersreglement. Bibliotheeknet Limburg.

Provinciaal gebruikersreglement. Bibliotheeknet Limburg. Provinciaal gebruikersreglement Bibliotheeknet Limburg Bibliotheeknet Limburg Bibliotheeknet Limburg is een samenwerkingsverband tussen een aantal Limburgse openbare bibliotheken. Het meest actuele overzicht

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 14/12/2016

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 14/12/2016 /2 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 4/2/206 RETRIBUTIEREGLEMENT GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK (AANPASSING) Toelichting Tot nu diende voor het uitlenen van CD s en DVD s leengeld

Nadere informatie

BEZOEKERSREGLEMENT ARCHIEFHUIS Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen Provinciearchief van de Provincie Antwerpen

BEZOEKERSREGLEMENT ARCHIEFHUIS Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen Provinciearchief van de Provincie Antwerpen BEZOEKERSREGLEMENT ARCHIEFHUIS Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen Provinciearchief van de Provincie Antwerpen 1. Openingstijden De leeszaal is toegankelijk voor het publiek op maandag, dinsdag

Nadere informatie

Bibliotheek Malle het leven van A tot Z

Bibliotheek Malle het leven van A tot Z bibliotheek Bibliotheek Malle het leven van A tot Z www.malle.be o n z e b i b l i o t h e k e n h o e w e r k t o n z e b i b l i o t h e e k Hoofdbibliotheek Westmalle Sint-Jozeflei 26 03-309.93.50 malle@bibliotheek.be

Nadere informatie

De materialen kunnen maximum 3 maanden voor het evenement aangevraagd en gereserveerd worden.

De materialen kunnen maximum 3 maanden voor het evenement aangevraagd en gereserveerd worden. Verhuur- en gebruiksreglement materialen Hoofdstuk I: Algemene huur- en gebruiksvoorwaarden materialen Artikel 1: materiaal van de Stad Halle De Stad Halle is eigenaar van diverse materialen die zij ter

Nadere informatie

BibliotheeknetLimburg

BibliotheeknetLimburg BibliotheeknetLimburg Provinciaal gebruikersreglement limburg.be BibliotheeknetLimburg Inwerkingtreding reglement Dit gebruikersreglement treedt in werking op 1 januari 2009. Alle voorgaande gebruikersreglementen

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT CULTUURCENTRUM T SCHALIKEN

RETRIBUTIEREGLEMENT CULTUURCENTRUM T SCHALIKEN RETRIBUTIEREGLEMENT CULTUURCENTRUM T SCHALIKEN Voor de berekening van de retributies wordt rekening gehouden met de categorie van de gebruiker(s). 1. Toepassing Vanaf 1/1/2014 en voor een termijn eindigend

Nadere informatie

STAD ZOUTLEEUW REGLEMENT UITLEENDIENST

STAD ZOUTLEEUW REGLEMENT UITLEENDIENST STAD ZOUTLEEUW REGLEMENT UITLEENDIENST -------------------------------------- Art. 1 : Door de Stad Zoutleeuw worden materialen voor ontlening ter beschikking gesteld van de in Zoutleeuw gevestigde organisaties

Nadere informatie

Reglement jeugduitleendienst

Reglement jeugduitleendienst Reglement jeugduitleendienst AFDELING 1 : ALGEMENE BEPALINGEN ART. 1 : RECHTHEBBENDEN. Door het Stadsbestuur van Sint-Truiden worden via de Stedelijke Uitleendienst materialen ter beschikking gesteld van

Nadere informatie

Stedelijke Openbare Bibliotheek Geraardsbergen DIENSTREGLEMENT

Stedelijke Openbare Bibliotheek Geraardsbergen DIENSTREGLEMENT Stedelijke Openbare Bibliotheek Geraardsbergen DIENSTREGLEMENT Art. 1 De stedelijke openbare bibliotheek van Geraardsbergen is vrij toegankelijk voor iedereen ; zij is een democratische instelling. Haar

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 29 AUGUSTUS 2013 OPENBARE VERGADERING Aanwezig: J.-P. Willems, voorzitter,

Nadere informatie

Artikel 1 Dit reglement regelt het uitlenen van het materiaal door de gemeentelijke jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw aan:

Artikel 1 Dit reglement regelt het uitlenen van het materiaal door de gemeentelijke jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw aan: Artikel 1 Dit reglement regelt het uitlenen van het materiaal door de gemeentelijke jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw aan: - categorie A: de erkende Leeuwse jeugdwerkinitiatieven en Leeuwse scholen (aanvraag

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. materialen

AANVRAAGFORMULIER. materialen AANVRAAGFORMULIER materialen AANVRAGER : Naam vereniging : Naam verantwoordelijke :... Adres :.. Tel. :. GSM :. E-mail : Aard van de manifestatie : Datum van de manifestatie : Datum levering : Datum ophaling

Nadere informatie

B i b l i o t h e e k. Z w e v e g e m. bibreglement. m.i.v. 27 oktober 2015. Pagina 1 van 7

B i b l i o t h e e k. Z w e v e g e m. bibreglement. m.i.v. 27 oktober 2015. Pagina 1 van 7 B i b l i o t h e e k Z w e v e g e m bibreglement m.i.v. 27 oktober 2015 Pagina 1 van 7 GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK bibreglement GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 26 oktober 2015.

Nadere informatie

STEDELIJK PARKEERBELEID. TARIEVEN EN MODALITEITEN VAN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAARTEN.

STEDELIJK PARKEERBELEID. TARIEVEN EN MODALITEITEN VAN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAARTEN. STEDELIJK PARKEERBELEID. TARIEVEN EN MODALITEITEN VAN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAARTEN. DE GEMEENTERAAD; Artikel 1. Het gemeenteraadsbesluit van 28 april 2014 houdende de tarieven en modaliteiten van de

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 1 van woensdag 2 september 2015 om 19:30 uur

VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 1 van woensdag 2 september 2015 om 19:30 uur VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 1 van woensdag 2 september 2015 om 19:30 uur Aanwezig: Roes Peter - voorzitter Der Kinderen Annemie, Breugelmans Stef, Van Litsenborg Guy, Van Otten Jan, De Wilde Tine, Meeus

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 23 augustus 2013 om 19:30 uur

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 23 augustus 2013 om 19:30 uur NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 23 augustus 2013 om 19:30 uur Aanwezig: Hermans Luc voorzitter; Brentjens Erwin burgemeester; Versmissen Tom, Van Geirt Willy, Stijnen Francis, Segers Peter, Mathé

Nadere informatie

Reglement tot aanwending van de middelen voorzien in het Cultuurfonds

Reglement tot aanwending van de middelen voorzien in het Cultuurfonds Reglement tot aanwending van de middelen voorzien in het Cultuurfonds HOOFDSTUK I: algemene bepalingen Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Het Cultuurfonds heeft tot doel de erkende

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 4 mei 2015 om 19:30 uur

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 4 mei 2015 om 19:30 uur NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 4 mei 2015 om 19:30 uur Aanwezig: Hermans Luc - schepen-voorzitter; Vos Eric burgemeester; Stijnen Francis, Segers Peter, Wittebolle Astrid, Anaf Hannes, Debondt

Nadere informatie

Er is ook een elektronische versie van dit reglement beschikbaar, rechts op het scherm, onder Documenten.

Er is ook een elektronische versie van dit reglement beschikbaar, rechts op het scherm, onder Documenten. Dienstreglement Er is ook een elektronische versie van dit reglement beschikbaar, rechts op het scherm, onder Documenten. De Plaatselijke Openbare Bibliotheek van Zaventem. DIENSTREGLEMENT Artikel 1. Onderhavige

Nadere informatie

BRUIKLEENREGLEMENT UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK

BRUIKLEENREGLEMENT UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK BRUIKLEENREGLEMENT UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK Dit reglement geldt voor de bruikleen in de Centrale Bibliotheek (campus Oefenplein) en in de Medische Bibliotheek (campus Jette). Beide bibliotheken vormen

Nadere informatie