UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 30 december 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 30 december 2013"

Transcriptie

1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 30 december 2013 Aanwezig: Hermans Luc - schepen-voorzitter Vos Eric - burgemeester Stijnen Francis, Segers Peter, Wittebolle Astrid, Anaf Hannes, Debondt Luc, Boogers Marc - schepenen Op de Beeck Luc - Schepen-OCMW voorzitter Meeus Paul, Gevers Dimitri, Brentjens Erwin, Otten Toon, Der Kinderen Annemie, Van de Poel Katrien, Decoster Renaat, De Wilde Tine, Van Lommel Reccino, De Coninck Katleen, Mathé Pascale, Van Damme Marc, de Jong Vera, Starckx Wannes, Breugelmans Stef, Van Geirt Willy, Van Litsenborg Guy, Roes Peter, Grooten Eddy, Driesen Josiane, Vermeijen Danny, Van Otten Jan, Van Heupen Nic - raadsleden Buijs Filip - secretaris Verontschuldigd: Gladiné Pierre, Moelans Paul, Guedon John, Versmissen Tom - raadsleden Goedkeuring te hechten aan het retributiereglement op toegangsgelden, reproducties, uitleen tentoonstellingsmateriaal, shops en gidsbeurten Turnhoutse Route Archief en Musea - Toerisme & UIT. Samenvatting De gemeenteraad van de stad Turnhout hecht zijn goedkeuring aan het retributiereglement op toegangsgelden, reproducties, uitleen tentoonstellingsmateriaal, shops en gidsbeurten Turnhoutse Route Archief en Musea Toerisme & UIT. Motivering Juridische grond - de bepalingen van het Gemeentedecreet - het in het college van burgemeester en schepenen van 28 juni 2012 goedgekeurde reglement op de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen en eventuele latere wijzigingen en aanvullingen terzake. Advies De Museumraad bracht een gunstig advies uit. Positief advies Toerisme en UiT. Het schepencollege keurde de aanpassingen goed tijdens de zitting van 13 juni Argumentatie Het huidige retributiereglement heeft betrekking op de toegangsgelden en shops Turnhoutse Route Archief en Musea - Toerisme & UIT. TRAM 41 wenst de uitleen van tentoonstellingsmateriaal te reglementeren via een retributiereglement. Voordien gebeurde dit gratis. Het is wenselijk om ook het retributiereglement voor reproducties, dat nu in het Stadsarchief van toepassing is, ook op te nemen in hetzelfde reglement. Het is overzichtelijker voor de burger om 1 in plaats van 3 reglementen te hanteren. De financiële toestand van de stad vergt de invoering van retributies. Besluit De gemeenteraad van de stad Turnhout hecht zijn goedkeuring aan het retributiereglement op toegangsgelden, reproducties, uitleen tentoonstellingsmateriaal, shops en gidsbeurten Turnhoutse Route Archief en Musea Toerisme & UIT. Retributiereglement op toegangsgelden, reproducties, uitleen tentoonstellingsmateriaal, shops en gidsbeurten Turnhoutse Route Archief en Musea - Toerisme & UiT.

2 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: voorwerp van de retributie Met ingang vanaf 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie geheven op de toegang tot de stedelijke musea - TRAM 41, reproducties, ontleningen tentoonstellingsmateriaal, producten verkocht via de (museum)shops en Toerisme- en UIT kantoor en gidsbeurten. Artikel 2: toepassingsgebied De retributie is van toepassing op alle locaties van TRAM 41, Turnhoutse Route voor Archief en Musea. Onderdelen van dit samenwerkingsverband zijn: - het Nationaal Museum van de Speelkaart, - het Taxandriamuseum, - het Begijnhofmuseum, - het Stadsarchief. De retributie wordt geheven op de toegang tot de stedelijke musea (en is niet van toepassing op de toegang tot het Stadsarchief), op de verkoop van producten via de (museum)shops, op het ontlenen van tentoonstellingsmateriaal en op reproducties van archief- en collectiestukken beheerd door het archief en de musea van de stad Turnhout (TRAM 41). De retributie is eveneens van toepassing op de verkoop van producten via het Toerisme- en UiTkantoor en op de gidsbeurten. Artikel 3: schuldenaar De retributie is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die erom verzoekt en dit vanaf het moment van de aanvaarding van de aanvraag. Hoofdstuk 2: Tarieven toegangsgelden stedelijke musea Artikel 4: tarief De retributie voor toegang tot de stedelijke musea bedraagt per persoon en per museum: - individueel tarief = 5 euro - verminderingstarief = 3 euro - vrijstelling = 0 euro - combiticket voor de 3 musea = 7,50 euro Het combiticket heeft een geldigheidstermijn van zes maanden vanaf datum van aankoop. Deze staat vermeld op het ticket. Artikel 5: verminderingstarief Genieten van het verminderingstarief, desgevallend op vertoon van een geldig (lidmaatschaps)bewijs: - 65-plussers, - groepen vanaf 10 personen, - houders van een studentenkaart, - houders van een Cultureel Jongeren Paspoort, - leden Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, - leden Toerisme Turnhout, - leden Toerisme Vlaanderen, - houders van een lerarenkaart, - deelnemers vakantieparticipatie. Artikel 6: vrijstellingen (gratis toegang) Er wordt gratis toegang verleend, desgevallend op vertoon van een geldig (lidmaatschaps)bewijs, pasje of enig ander officieel geldend bewijs, aan: jarigen, - begeleiders van groepen van minimum 10 personen, - de begeleider van een mindervalide wanneer deze niet zelfstandig het museum kan bezoeken, - leden van de stichtende verenigingen: de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring Taxandria, Turnhout, Wereldcentrum van de Speelkaart en de Vrienden van het Begijnhof,

3 - leden ICOM, ICOM Vlaanderen, - journalisten, - houders van een Turnhoutse Vrijetijdspas, - leden Toeristische Attracties, - deelnemers zoektocht stadsgidsen, - deelnemers stadswandelingen. De toegang tot de stedelijke musea is gratis tijdens volgende evenementen: Turnhout by Night, Erfgoeddag, Open Monumentendag en Opening van het Toeristisch Seizoen. Tijdens de zomermaanden juli en augustus is de toegang tot de stedelijke musea, rondleiding en kinderactiviteit gratis voor de activiteit Zomer in het museum, telkens op een vaste weekdag. Dinsdag Taxandriamuseum Woensdag Begijnhofmuseum Donderdag Nationaal Museum van de Speelkaart Het Begijnhofmuseum is daarenboven gratis toegankelijk op kerstavond. De musea zijn gratis toegankelijk op vertoon van een geldige, in de Turnhoutse Stadskrant gepubliceerde bon voor een gratis familiebezoek in één museum naar keuze. Deze bon is geldig vanaf de verschijningsdatum tot het einde van het lopende kalenderjaar. Artikel 7: tarieven speciale tentoonstellingen 7.1 Wanneer een tentoonstelling tegelijk wordt georganiseerd in meerdere stedelijke musea van TRAM 41, dan volstaat één toegangsbewijs voor de toegang tot de deelnemende musea. De prijzen zijn dezelfde als bepaald voor één museum. 7.2 Tijdens tijdelijke tentoonstellingen die omwille van omvang, voorbereiding, presentatie, bruiklenen of andere uitgaven veel duurder dan gebruikelijk zijn, wordt een verhoogd toegangstarief toegepast. Het gaat ondermeer om exposities die een duidelijke meerkost vragen zoals bv. Europalia. In dit geval gelden volgende verhoogde tarieven: - individueel tarief = 7,50 euro - verminderingstarief = 5 euro - combiticket voor de 3 musea = 10 euro (Het combiticket is geldig tot het einde van de tentoonstelling.) Artikel 8: wijze van betaling De retributie dient vooraf ter plaatse, op het moment van het bezoek, betaald te worden tegen afgifte van een kwijting of een toegangsticket. Hoofdstuk 3: Reproductie van archief- en collectiestukken beheerd door het archief en de musea van de stad Turnhout (TRAM 41) Artikel 9: voorwerp Er wordt een retributie geheven voor het afleveren van reproducties van archief- en collectiestukken beheerd door het archief en de musea van de Stad Turnhout ( TRAM 41). Artikel 10: tarief De gemeenteraad verleent delegatie aan het college van burgemeester en schepenen om de tarieven van de retributies vast te stellen. Deze delegatie is beperkt tot: a) de geldende retributies die nog niet eerder door de gemeenteraad werden vastgelegd; b) de producten beschreven onder het voorgaande artikel. Beide voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn.

4 Artikel 11: wijze van betaling De retributie voor de aangevraagde reproducties en de eventuele verzendkosten dient vooraf en ter plaatse betaald te worden aan de leeszaal- of baliemedewerker van TRAM 41. Enkel voor het aanleveren van beelden in hoge resolutie en reproducties voor wetenschappelijk, educatief en commercieel gebruik, mag het totale verschuldigde bedrag ook worden betaald via overschrijving op de bankrekening van de stad Turnhout. De reproducties worden slechts afgeleverd na voorafgaande ontvangst van het bedrag van de verschuldigde retributie. Artikel 12: bijkomende bepalingen 12.1 De coördinator TRAM41, de locatieverantwoordelijke van het museum in kwestie of de stadsarchivaris hebben in ieder geval het recht te weigeren om een bepaalde aanvraag uit te voeren of de uitvoering ervan uit te stellen De afgeleverde reproducties zijn in principe enkel bestemd voor privé-gebruik. Het gebruik van reproducties voor educatief en commercieel gebruik is pas mogelijk na toestemming van de coördinator TRAM 41, de locatieverantwoordelijke van het museum in kwestie of de stadsarchivaris. Bij het gebruik van reproducties voor commerciële doeleinden behoudt de coördinator TRAM 41, de locatieverantwoordelijke van het museum in kwestie of de stadsarchivaris zich het recht om dwingende voorwaarden op te leggen. De aanvrager gaat op eigen initiatief na of naast de Stad Turnhout ook nog andere personen en/of instellingen auteurs- en/of reproductierechten kunnen eisen en maakt schriftelijk melding aan Stad Turnhout als er rechten kleven aan de desbetreffende reproducties. Stad Turnhout kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schadevorderingen die tegen haar of tegen de aanvrager ingesteld worden door personen die menen rechten te kunnen laten gelden op de reproducties. Stad Turnhout wijst in deze elke verantwoordelijkheid ter zake af. De aanvrager publiceert de reproducties eenmalig. Het gebruik van de digitale reproducties in andere publicaties of op om het even welke website is niet toegestaan zonder een nieuwe toelating van de Stad Turnhout. Ook het doorgeven van de reproducties aan derden, personen en/of firma s die geen toelating van de Stad Turnhout hebben gekregen voor het gebruik van deze reproducties, is niet toegestaan. De aanvrager vermeldt bij elke gepubliceerde reproductie Bron: Stad Turnhout en vermeldt ook steeds de naam van de maker van het origineel voor zover deze gekend is. De aanvrager is verplicht om een exemplaar van de publicatie waarin de reproducties zijn gepubliceerd kosteloos toe te sturen aan TRAM 41: Stadsarchief Turnhout, Grote Markt 1, 2300 Turnhout. Reproducties van het wapen en het logo van de Stad Turnhout mogen niet gebruikt worden voor reclamedoeleinden, fabrieksmerken of politieke doeleinden. De Gemeenteraad beschikt over het eigendomsrecht van het wapen en het logo Om beschadiging te voorkomen, kunnen van sommige stukken geen fotokopieën maar enkel digitale opnames worden afgeleverd. Hiervoor gelden de bepalingen van het leeszaalreglement van het Stadsarchief Om reden van computerbeveiliging is bij het kopiëren van digitale reproducties het gebruik van een zelf meegebrachte USB geheugenstick of eender welk andere zelf meegebrachte gegevensdrager op de PC s van de stad Turnhout niet toegestaan Door het feit van bestellen en/of maken van foto s, reproducties of opnames, aanvaardt de aanvrager het reglement. Indien de aanvrager één van de gestelde voorwaarden niet na komt, behoudt Stad Turnhout zich het recht voor om stappen te ondernemen om de publicatie van de reproducties te doen stopzetten en wordt bij een volgende aanvraag tot gebruik van reproducties automatisch de toelating geweigerd. Deze maatregel is definitief en niet beperkt in tijd.

5 Hoofdstuk 4: Ontlening tentoonstellingsmateriaal beheerd door het archief en de musea van de stad Turnhout (TRAM 41) Artikel 13: voorwerp Er wordt een retributie geheven voor het ontlenen van tentoonstellingsmateriaal beheerd door het archief en de musea van de stad Turnhout (TRAM 41). Voor de organisatie van tentoonstellingen op het grondgebied van de Antwerpse Kempen, kan tentoonstellingsmateriaal aangevraagd worden door organisaties,musea, scholen en heemkundige verenigingen. Het betreft ondermeer tafels, toonkasten, kasten, lezenaars, elementen, panelen, kaders, schragen, sokkels,. Artikel 14: tarief De gemeenteraad verleent delegatie aan het college van burgemeester en schepenen om de tarieven van de retributies vast te stellen. Deze delegatie is beperkt tot: a) de geldende retributies die nog niet eerder door de gemeenteraad werden vastgelegd; b) de producten beschreven onder het voorgaande artikel. Beide voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn. Artikel 15: wijze van betaling De retributie voor de aangevraagde materialen dient vooraf en ter plaatse betaald te worden aan de leeszaal- of baliemedewerker van TRAM 41. Artikel 16: bijkomende bepalingen 16.1 Het ontlenen van tentoonstellingsmaterialen kan enkel voor tentoonstellingen met een looptijd van minstens 7 dagen De ontlener staat zelf in voor het vervoer van de tentoonstellingsmaterialen De ontlener zorgt voor voldoende personeel om te helpen bij het lossen en laden Afhaling en levering gebeurt steeds aan de ingang van het Stadhuis, Grote Markt 1, 2300 Turnhout De organisatoren zijn steeds verantwoordelijk voor de ontleende tentoonstellingsmaterialen. De tentoonstellingsmaterialen mogen uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor zij voorzien zijn, en dienen in dezelfde staat als zij ontleend werden terugbezorgd te worden. Bij verlies, diefstal of beschadiging zal de stad steeds deze kosten in rekening brengen De ontlening kan enkel na schriftelijke aanvraag. Deze aanvraag, in de vorm van het daartoe bestemde formulier, dient gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Enkel ingediende aanvragen in een periode van maximum 3 maanden tot uiterlijk 1 maand voor de datum van ontlening kunnen worden aanvaard. Op de aanvraag dienen volgende elementen steeds vermeld te worden: - Naam, adres en ondernemingsnummer van de organisatie ( ontlener ) - Plaats en datum evenement - Doel van de ontlening - Gewenste ontleenperiode - Gevraagde tentoonstellingsmaterialen - Naam, adres en telefoonnummer verantwoordelijke en/of contactpersoon 16.7 De aanvragen worden beoordeeld door de coördinator TRAM 41. Deze behoud zich het recht voor om aanvragen te weigeren De ontlener verbindt er zich toe het geleende materiaal in geen geval uit te lenen aan derden.

6 16.9 In geval van niet naleving van één of meerdere artikels uit dit reglement, behoudt de stad zich het recht voor om geen ontleningen meer toe te staan Het stadsbestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het beloofde materiaal door overmacht niet ter beschikking kan gesteld worden of voor eventuele nadelige gevolgen als de ontleende materialen niet geheel beantwoorden aan de vraag of de verwachting. Het stadsbestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen, misbruik of schade die voortvloeien uit het gebruik van de ontleende materialen. Hoofdstuk 5: Shopverkoop Artikel 17: toepassingsgebied TRAM 41 en Toerisme & UIT Turnhout bieden op volgende locaties producten te koop aan: - het Nationaal Museum van de Speelkaart, - het Taxandriamuseum, - het Begijnhofmuseum, - het Stadsarchief, - het Toerisme & UiTkantoor. Artikel 18: producten De producten hebben steeds een band met de streek, de locatie, de museumcollectie of een tentoonstelling. Volgende producten worden te koop aangeboden: - Folders - Brochures - Boeken en strips - Kaarten (wandel-, fiets-, ) - Gadgets - Postkaarten - Prenten - Huur toestellen (vb. ipad, ipod,...) - Multimedia (CD, DVD, app s, ) - Tickets culturele- en vrije tijd evenementen - Streekproducten - Merchandising (vb. paraplu s, schrijfblokken, t-shirts, museumchairs, fietstassen, ) Voor de huur van toestellen kan een waarborg worden gevraagd. Het bedrag hiervoor wordt vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Artikel 19: tarief De gemeenteraad verleent delegatie aan het college van burgemeester en schepenen om de tarieven van de retributies vast te stellen. Deze delegatie is beperkt tot: a) de geldende retributies die nog niet eerder door de gemeenteraad werden vastgesteld, b) de producten beschreven onder het voorgaande artikel. Beide voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn. Voor de producten waar door een derde een adviesprijs wordt gesuggereerd (door bv. Toerisme Vlaanderen), zal deze gevolgd worden als de te betalen retributie. Artikel 20: wijze van betaling De producten uit shopverkoop dienen ter plaatse, op het moment van het bezoek, betaald te worden tegen afgifte van een kwijting.

7 Hoofdstuk 6: Tarieven gidsbeurten Artikel 21: tarief Bezoekers in groep kunnen een gids reserveren, zowel voor een stadswandeling als voor een geleid bezoek in een museum. De gemeenteraad verleent delegatie aan het college van burgemeester en schepenen om de tarieven van de retributies vast te stellen. De tarieven volgen de geadviseerde tarieven van Toerisme Vlaanderen. Deze delegatie is beperkt tot: a) de geldende retributies die nog niet eerder door de gemeenteraad werden vastgelegd; b) de retributie voor elke begonnen gidsbeurt met een maximum van twee uur bedraagt minimaal 30 euro en maximaal 100 euro; c) de retributie voor elk bijkomend uur volgend op de eerste twee uren bedraagt minimaal 25 euro en maximaal 50 euro. Artikel 22: dossierkost Voor elke nieuwe aanvraag voor een gidsbeurt zal een kost van 5 euro worden aangerekend voor het aanleggen van een dossier. Deze kost is verschuldigd zodra een eerste reservatiebevestiging naar de klant is verstuurd. Artikel 23: annuleringen Indien men meer dan 10 dagen voor dat de gidsbeurt plaatsvindt annuleert en als de bijhorende factuur reeds bestaald werd, wordt het volledige bedrag exclusief de dossierkost terugbetaald. Indien men minder dan 10 dagen voor dat de gidsbeurt plaatsvindt annuleert, is de dossierkost vermeerderd met de kost van één gids verschuldigd. Indien reeds werd betaald, wordt het volledige bedrag exclusief de dossierkost en kost van één gids terugbetaald. Indien de klant op dat moment nog niet betaald heeft, zal het betreffende bedrag (dossierkost + kostprijs van één gids) alsnog worden ingevorderd. Artikel 24: wijze van betaling Gidsbeurten dienen op voorhand te worden betaald. De gemeenteraad stemde met 24 stemmen op 31 stemmers nl. van de heer Luc Hermans voorzitter-schepen, de heer Eric Vos burgemeester, de heer Francis Stijnen, de heer Peter Segers, mevrouw Astrid Wittebolle, de heer Hannes Anaf, de heer Luc Debondt en de heer Marc Boogers schepenen, de heer Dimitri Gevers, de heer Erwin Brentjens, de heer Toon Otten, mevrouw Annemie Der Kinderen, mevrouw Katrien Van de Poel, mevrouw Tine De Wilde, mevrouw Pascale Mathé, mevrouw Vera De Jong, de heer Wannes Starckx, de heer Stef Breugelmans, de heer Willy Van Geirt, de heer Guy Van Litsenborg, de heer Peter Roes, mevrouw Josiane Driesen, de heer Jan Van Otten en de heer Nic Van Heupen - raadsleden. Er waren 7 onthoudingen nl. van de heer Paul Meeus, de heer Renaat Decoster, de heer Reccino Van Lommel, mevrouw Katleen De Coninck, de heer Marc Van Damme, de heer Eddy Grooten en de heer Danny-Spock Vermeijen raadsleden. Opvolging Origineel Dienst financiën Aldus gedaan en gedelibereerd in de zitting van de gemeenteraad van de stad Turnhout op datum als boven. g. Buijs Filip g. Hermans Luc secretaris schepen-voorzitter voor eensluidend uittreksel Turnhout, Voor de burgemeester : De gedelegeerde beambte, (machtiging 27/10/2011 art n.g.w.) Filip Buijs stadssecretarisie

8 Omschrijving 1 Prijs Locatie 1 Belasting is troef 15,00 Speelkaartmuseum 2 Braun 15,00 Speelkaartmuseum 3 Bridge en Cooking 26,00 Speelkaartmuseum 4 Catalogus C.L. Wust 35,00 Speelkaartmuseum 5 De historische drukkerij 8,00 Speelkaartmuseum 6 Collectie Robert van Gool 3,00 Speelkaartmuseum 7 Daverluy 15,00 Speelkaartmuseum 8 Het Gevonden Kruis 10,00 Speelkaartmuseum 9 Kinderkaarten 3,00 Speelkaartmuseum 10 Klein kaartjes 10,00 Speelkaartmuseum 11 Van Mannekensblad tot strip 5,00 Speelkaartmuseum 12 Het nut van Whist 5,00 Speelkaartmuseum 13 OKV 6,25 Speelkaartmuseum 14 Zo maar een plaatje 2,25 Speelkaartmuseum 15 Poker bijbel 18,50 Speelkaartmuseum 16 Poker leer je zo (dvd) 15,00 Speelkaartmuseum 17 Poker leer je zo (beginners) 8,60 Speelkaartmuseum 18 Sharlema 11,20 Speelkaartmuseum 19 Turnhout, of speelkaarten van 5,00 Speelkaartmuseum 20 TIC 7,00 Speelkaartmuseum 21 Turnhout? 5,00 Speelkaartmuseum 22 Werktuigen en letters 10,00 Speelkaartmuseum 23 Oh zit dat zo 2,25 Speelkaartmuseum chips 13,00 Speelkaartmuseum 25 Aansteker navulbaar 7,70 Speelkaartmuseum 26 Aansteker 1,90 Speelkaartmuseum 27 Asbak set 4 stuks 6,60 Speelkaartmuseum 28 Bierkaartjes 2,50 Speelkaartmuseum 29 Boekenlegger leder 2,50 Speelkaartmuseum 30 Bord en tas 12,00 Speelkaartmuseum 31 borrelglas Tuborg 6,60 Speelkaartmuseum 32 Bretellen hartjes 30,50 Speelkaartmuseum 33 Briefpapier 18,25 Speelkaartmuseum 34 Brillenkoordje 5,60 Speelkaartmuseum 35 Bridgekleed 100 x ,50 Speelkaartmuseum 36 Bridgekleed 120 x ,50 Speelkaartmuseum 37 Bridgekleed 150 x ,00 Speelkaartmuseum 38 Bridgekleed 120 x ,90 Speelkaartmuseum 39 Bridgekleed 120 x ,00 Speelkaartmuseum 40 Bridgekleed 8-hoekig 73,95 Speelkaartmuseum 41 Bridgekleed 150 rond 46,90 Speelkaartmuseum 42 Kalender B Wouters 10,00 Speelkaartmuseum 43 kop en schotel B Wouters 25,00 Speelkaartmuseum 44 Cardshoe 4,70 Speelkaartmuseum 45 Cardshuffle 33,40 Speelkaartmuseum 46 Cardsstackers 13,00 Speelkaartmuseum 47 Coctailprikhouder 5,60 Speelkaartmuseum 48 Cupcakes 17,00 Speelkaartmuseum 49 Das (zijde) 22,90 Speelkaartmuseum 50 Dealer puck 14,50 Speelkaartmuseum 51 Dealer button set 3,00 Speelkaartmuseum 52 Dienblad 15,70 Speelkaartmuseum 53 Doos 2 2,00 Speelkaartmuseum

9 54 Doos 3 3,00 Speelkaartmuseum 55 Doos 5 5,00 Speelkaartmuseum 56 Doos 6,5 6,50 Speelkaartmuseum 57 Doos 8 8,00 Speelkaartmuseum 58 Kaartetui hout 30,50 Speelkaartmuseum 59 Kaartetui kunstleder 34,00 Speelkaartmuseum 60 Flessenopener 10,50 Speelkaartmuseum 61 Gastendoekje 9,90 Speelkaartmuseum 62 Golfballen 15,50 Speelkaartmuseum 63 Gom met kaarttekens 2,40 Speelkaartmuseum 64 Kaarthouder driehoek 3,20 Speelkaartmuseum 65 Kaarsset 2,60 Speelkaartmuseum 66 Kaarthouder 11,00 Speelkaartmuseum 67 Kaartmat 35,00 Speelkaartmuseum 68 Kaarttapijtje 6,80 Speelkaartmuseum 69 Kaarthouder hout groot 7,70 Speelkaartmuseum 70 Kaarthouder hout klein 4,20 Speelkaartmuseum 71 Kaarthouder hout middel 10,40 Speelkaartmuseum 72 Kaars middel stomp 6,70 Speelkaartmuseum 73 Keukendoek bont 5,90 Speelkaartmuseum 74 Keycord 6,20 Speelkaartmuseum 75 Ledlampje 4,90 Speelkaartmuseum 76 Manchetknoppel zilver 35,50 Speelkaartmuseum 77 Memokubus 12,20 Speelkaartmuseum 78 Museumchair 18,00 Speelkaartmuseum 79 Notitiebloc 8,00 Speelkaartmuseum 80 Onderzetter glas 11,80 Speelkaartmuseum 81 Onderzetters tissue 3,40 Speelkaartmuseum 82 Onderzetters 6 12,90 Speelkaartmuseum 83 Oorbel zilver 29,30 Speelkaartmuseum 84 Bierglas kaarthand 7,90 Speelkaartmuseum 85 Papieren zakdoekjes 1,65 Speelkaartmuseum 86 Parkerpen in doos 6,70 Speelkaartmuseum 87 Parkerset in doos 21,40 Speelkaartmuseum 88 Peper en zout zilver 27,60 Speelkaartmuseum 89 Plastic draagtas 18,00 Speelkaartmuseum 90 pokerset Casino Royal 25,00 Speelkaartmuseum 91 Poker chip tray 2,50 Speelkaartmuseum 92 Pokerlaken 35,00 Speelkaartmuseum 93 Pokerplaque 6,50 Speelkaartmuseum 94 Pokersleutelhanger 1,50 Speelkaartmuseum 95 Potllod met gum 1,30 Speelkaartmuseum 96 Puzzel 1000 st 16,40 Speelkaartmuseum 97 Puzzel 5000 st 52,65 Speelkaartmuseum 98 Schaaltje petit four 10,50 Speelkaartmuseum 99 Scorebloc + etui 10,50 Speelkaartmuseum 100 Scorebloc 3,30 Speelkaartmuseum 101 Seating cards 10,50 Speelkaartmuseum 102 Servetten cocktail 2,60 Speelkaartmuseum 103 Servetten luxe groot 6,50 Speelkaartmuseum 104 Servetten luxe klein 5,00 Speelkaartmuseum 105 Servetten lunch 3,90 Speelkaartmuseum 106 Sierhanger 9,70 Speelkaartmuseum 107 Speelkaarthouder 2,55 Speelkaartmuseum

10 108 Sleutelhanger met kaartspel 3,95 Speelkaartmuseum 109 Sleutelhanger Aas 7,80 Speelkaartmuseum 110 Sleutelhanger 7,80 Speelkaartmuseum 111 Snoepschaal 11,40 Speelkaartmuseum 112 Spaarvarken 8,70 Speelkaartmuseum 113 Stylo Eraser 3,50 Speelkaartmuseum 114 Stylo 2,10 Speelkaartmuseum 115 Tas 6,50 Speelkaartmuseum 116 Theedoek 6,00 Speelkaartmuseum 117 Theeglazen 4 12,90 Speelkaartmuseum 118 Theezakhouder 4,30 Speelkaartmuseum 119 Uitnodigingskaartjes 6,60 Speelkaartmuseum 120 USB-stick 14,50 Speelkaartmuseum 121 Verjaardagskalender 6,60 Speelkaartmuseum 122 Vingerhoed 5,10 Speelkaartmuseum 123 Visitekaartjeshouders 11,50 Speelkaartmuseum 124 Windlicht 15,50 Speelkaartmuseum 125 IJsklontbakje 4,00 Speelkaartmuseum 126 Affiche C.L. Wüst 3,00 Speelkaartmuseum 127 Beeld van Languedoc 10,00 Speelkaartmuseum 128 Cartes de Flandres gekleurd 10,00 Speelkaartmuseum 129 Cartes de Flandres 5,00 Speelkaartmuseum 130 Chinese speelkaarten 2,50 Speelkaartmuseum 131 Druk museum demonstratie 1,00 Speelkaartmuseum 132 Druk museum gekleurd 7,00 Speelkaartmuseum 133 Druk museum 5,00 Speelkaartmuseum 134 De drukpers 25,00 Speelkaartmuseum 135 Europese politici 2,50 Speelkaartmuseum 136 Floskaartje 1,50 Speelkaartmuseum 137 Floskaartje gekleurd 5,00 Speelkaartmuseum 138 Gokkers 10,00 Speelkaartmuseum 139 Gravure VOSTERMAN 5,00 Speelkaartmuseum 140 Handgekleurde ets 20,00 Speelkaartmuseum 141 Jeu des Drapeaux gekleurd 50,00 Speelkaartmuseum 142 Jeu des Drapeaux 45,00 Speelkaartmuseum 143 Jeu Grotesque 45,00 Speelkaartmuseum 144 Kinderkaarten 5,00 Speelkaartmuseum 145 Linosnede 10,00 Speelkaartmuseum 146 Mme Lenormand 10,00 Speelkaartmuseum 147 Onversneden vel 3,00 Speelkaartmuseum 148 Slag van Turnhout 6,00 Speelkaartmuseum 149 Spaanse speelkaart 6,50 Speelkaartmuseum 150 't Hof van Brabandt 5,00 Speelkaartmuseum Turnhoutse gravures 20,00 Speelkaartmuseum 152 Winnie the pooh 2,50 Speelkaartmuseum 153 Bridge Kaart 3,90 Speelkaartmuseum postkaarten 7,00 Speelkaartmuseum 155 Kaarten hostorische drukkerij 0,70 Speelkaartmuseum 156 Postkaart 0,40 Speelkaartmuseum 157 Postzegel Europa 1,13 Speelkaartmuseum 158 Postzegel Nationaal 0,75 Speelkaartmuseum 159 Postzegel Wereld 1,29 Speelkaartmuseum 160 Ace ENG 2,00 Speelkaartmuseum 161 Ace FR 2,00 Speelkaartmuseum

11 162 Ace NL 2,00 Speelkaartmuseum 163 Ace trumps 1,90 Speelkaartmuseum 164 Adrian Tarot 14,00 Speelkaartmuseum 165 Air France 2,95 Speelkaartmuseum 166 Amok kunst 5,00 Speelkaartmuseum 167 Animal planet 3,00 Speelkaartmuseum 168 Art Pack 7,85 Speelkaartmuseum 169 Asterix 4,00 Speelkaartmuseum 170 België 4,50 Speelkaartmuseum 171 Bon Gout Brepols 2,50 Speelkaartmuseum 172 Bon Gout Van Genechten 2,50 Speelkaartmuseum 173 James Bond 50 years set 8,00 Speelkaartmuseum 174 James Bond 50 4,20 Speelkaartmuseum 175 James Bond Heroes Villans 4,00 Speelkaartmuseum 176 Braille speelkaarten 2,95 Speelkaartmuseum 177 Brave 6,50 Speelkaartmuseum 178 Brugge Belgium 4,50 Speelkaartmuseum 179 Bert Wouters 6,00 Speelkaartmuseum 180 Cars 2 3,00 Speelkaartmuseum 181 Cars gift set 10,50 Speelkaartmuseum 182 Cars memo 4,00 Speelkaartmuseum 183 Cartes Françaises 10,00 Speelkaartmuseum 184 Casino black jack 2,60 Speelkaartmuseum 185 Cheers from Belgium 4,50 Speelkaartmuseum 186 Compact poker set 19,00 Speelkaartmuseum 187 Copac 5,20 Speelkaartmuseum 188 Copac jumbo 5,20 Speelkaartmuseum 189 Cosmic Tarot 15,00 Speelkaartmuseum 190 Crowly pocket 15,00 Speelkaartmuseum 191 Diamond ENG 2,50 Speelkaartmuseum 192 Diamond FR 2,50 Speelkaartmuseum 193 Diamond NL 2,50 Speelkaartmuseum 194 Diamond poker 3,50 Speelkaartmuseum 195 Discover British Columbia 5,00 Speelkaartmuseum 196 Discover Canadian Wildlife 5,00 Speelkaartmuseum 197 Dierentarok 20,00 Speelkaartmuseum 198 Educatieve spellen lj 1 6,70 Speelkaartmuseum 199 Educatieve spellen lj 2 6,70 Speelkaartmuseum 200 Educatieve spellen lj 3 en 4 6,70 Speelkaartmuseum 201 Educatieve spellen lj 5 en 6 6,70 Speelkaartmuseum 202 Rider Waite tarok mini 15,00 Speelkaartmuseum 203 Epoc bridge 13,00 Speelkaartmuseum 204 Extra Visible 2,60 Speelkaartmuseum 205 Fairies 3,00 Speelkaartmuseum 206 Faries gift set 10,50 Speelkaartmuseum 207 Finding Nemo 3,00 Speelkaartmuseum 208 Franzözische Schnapskarten 4,00 Speelkaartmuseum 209 Franse Tarok 4,00 Speelkaartmuseum 210 Gekruiste Speelkaarten 40,00 Speelkaartmuseum 211 Golf 8,00 Speelkaartmuseum 212 Handy Manny 3,50 Speelkaartmuseum 213 Hanna Montana 6,00 Speelkaartmuseum 214 Harry Potter kwartet 4,10 Speelkaartmuseum 215 Harry Potter 2 8,00 Speelkaartmuseum

12 216 Harry Potter 4,20 Speelkaartmuseum 217 Heritage speelkaarten 6,00 Speelkaartmuseum 218 Tarok van de herleving 12,50 Speelkaartmuseum 219 High school musical 4,60 Speelkaartmuseum 220 Harry Potter giftset 10,50 Speelkaartmuseum 221 Ice Age cards 4,00 Speelkaartmuseum 222 Ice Age Domino 4,00 Speelkaartmuseum 223 Iceland 5,00 Speelkaartmuseum 224 Impressionist 7,85 Speelkaartmuseum 225 Indische kaarten in doos 20,00 Speelkaartmuseum 226 Indische kaarten handwerk 60,00 Speelkaartmuseum 227 Indische speelkaarten in doos 20,00 Speelkaartmuseum 228 James Bond movie posters 3,80 Speelkaartmuseum 229 James Bond II 3,50 Speelkaartmuseum 230 Jass 1,50 Speelkaartmuseum 231 James Bond 50 year Limited ed. 10,00 Speelkaartmuseum 232 Joker ENG 1,00 Speelkaartmuseum 233 Joker FR 1,00 Speelkaartmuseum 234 Joker NL 1,00 Speelkaartmuseum 235 kerstmis in de stad enkel 6,00 Speelkaartmuseum 236 Kerstmis in de stad dubbel 11,50 Speelkaartmuseum 237 Kiekeboe 6,00 Speelkaartmuseum 238 Kuifje giftset 10,50 Speelkaartmuseum 239 Kuifje 4,00 Speelkaartmuseum 240 Kuifje kwartet 3,00 Speelkaartmuseum 241 Kuifje memo 4,00 Speelkaartmuseum 242 Lady Patience 4,50 Speelkaartmuseum 243 Lenormand FR 2,30 Speelkaartmuseum 244 Lenormand NL 2,30 Speelkaartmuseum 245 London on playing cards 4,00 Speelkaartmuseum 246 Love Tarot 6,00 Speelkaartmuseum 247 Madagascar 3 6,50 Speelkaartmuseum 248 Mammoet 32,00 Speelkaartmuseum 249 Manneken Pis 4,50 Speelkaartmuseum 250 Tarot de Marseille 20,00 Speelkaartmuseum 251 Mega Princess 6,50 Speelkaartmuseum 252 Memo Ice Age 3,00 Speelkaartmuseum 253 Medievel Scapini tarot 14,00 Speelkaartmuseum 254 Mickey Mouse club 3,50 Speelkaartmuseum 255 Minette 8,00 Speelkaartmuseum 256 Mini Patience 2,50 Speelkaartmuseum 257 Monet 7,85 Speelkaartmuseum 258 Monsters 3,00 Speelkaartmuseum 259 Movie Posters 7,85 Speelkaartmuseum 260 Mucha Paintings 7,85 Speelkaartmuseum 261 The muppets kwartet 3,00 Speelkaartmuseum 262 New York on playing cards 4,00 Speelkaartmuseum 263 Old Path 12,00 Speelkaartmuseum 264 Phineas and Ferb 2,80 Speelkaartmuseum 265 Phineas and Ferb 2,80 Speelkaartmuseum 266 Pirates of the Caribbean 3,80 Speelkaartmuseum 267 Pokerset 300 chips 65,00 Speelkaartmuseum 268 Pokerset 500 chips 79,50 Speelkaartmuseum 269 Poker set luxe 35,00 Speelkaartmuseum

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

DEEL 1 ALGEMEEN REGLEMENT

DEEL 1 ALGEMEEN REGLEMENT DEEL 1 ALGEMEEN REGLEMENT "Lichte Bedrijfs-, Vrijetijdsvoertuigen en Moto's" 15-25 januari 2015 - Brussels Expo georganiseerd door FEBIAC vzw Woluwedal 46, bus 6 BE - 1200 Brussel Tel. + 32 (0)2 778 64

Nadere informatie

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van FestiTent bvba; De partij welke een aankoop doet via FestiTent bvba voor een Evenement;

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van FestiTent bvba; De partij welke een aankoop doet via FestiTent bvba voor een Evenement; Algemene Verkoopsvoorwaarden FestiTent bvba Artikel 1 Definities 1.1 In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd: Afnemer Algemene Verkoopsvoorwaarden Bestelnummer De partij welke een

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Op de website www.groupon.be worden verschillende diensten door verschillende vennootschappen aangeboden. Om u hierover zo goed mogelijk te informeren en u wegwijs te maken

Nadere informatie

Do My Move invulformulier V.7.2 05/2013-10/2013. vul het formulier online in, nog sneller en. eenvoudiger! www.bpost.be/domymove

Do My Move invulformulier V.7.2 05/2013-10/2013. vul het formulier online in, nog sneller en. eenvoudiger! www.bpost.be/domymove Do My Move invulformulier V.7.2 05/2013-10/2013 vul het formulier online in, nog sneller en eenvoudiger! www.bpost.be/domymove Do My Move, blijf up-to-date met één enkel formulier. Hoe vult u dit formulier

Nadere informatie

Uitleenreglement, versie 19 augustus 2013

Uitleenreglement, versie 19 augustus 2013 Uitleenreglement, versie 19 augustus 2013 Uitleenreglement Stichting Arnhemse Openbare en Gelderse Wetenschappelijke Bibliotheek Artikel 1: Begrippen Onder de volgende in dit reglement gebruikte begrippen

Nadere informatie

PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels

PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels Zitting van 28 juni 2012 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Koen De Vadder: voorzitter, Marie-Louise Maes en Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa Van Espen,

Nadere informatie

Algemeen reglement Algemeen reglement mei 2014

Algemeen reglement Algemeen reglement mei 2014 Algemeen reglement Algemeen reglement mei 2014 Inhoudsopgave bladzijde 1. Gebruik van de Bibliotheek 3 2. Abonnement en leengeld 4 3. Inschrijving; legitimatie en registratie van gegevens 4 4. Contributie

Nadere informatie

Zitting van dinsdag 4 februari 2014 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Stichting Sportaccommodatie Passelêgt (kortweg: Sporthal Overasselt), gevestigd te Overasselt.

Algemene Voorwaarden van Stichting Sportaccommodatie Passelêgt (kortweg: Sporthal Overasselt), gevestigd te Overasselt. Algemene Voorwaarden van Stichting Sportaccommodatie Passelêgt (kortweg: Sporthal Overasselt), gevestigd te Overasselt. Geldig vanaf 22 januari 2015 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-BETAALKAART

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-BETAALKAART Artikel 1: In deze Algemene Voorwaarden gebruikte terminologie In onderstaande bepalingen worden de volgende termen gebruikt: De kaart : verwijst, naargelang het geval, naar de ING- Betaalkaart in alle

Nadere informatie

Algemeen reglement Algemeen reglement februari 2015

Algemeen reglement Algemeen reglement februari 2015 Algemeen reglement Algemeen reglement februari 2015 Inhoudsopgave bladzijde 1. Gebruik van de Bibliotheek 3 2. Abonnement en leengeld 4 3. Inschrijving; legitimatie en registratie van gegevens 4 4. Contributie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNET, VASTE TELEFONIE EN TELEVISIEDIENSTEN VOOR CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNET, VASTE TELEFONIE EN TELEVISIEDIENSTEN VOOR CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNET, VASTE TELEFONIE EN TELEVISIEDIENSTEN VOOR CONSUMENTEN De huidige algemene voorwaarden omvatten meerdere hoofdstukken: Hoofdstuk A bevat een definitie van de begrippen gebruikt

Nadere informatie

2.1.1.2. Algemene reisvoorwaarden

2.1.1.2. Algemene reisvoorwaarden 2.1.1.2. Algemene reisvoorwaarden II. VERVOERBEWIJZEN II.1. Biljetten II.2. SMS-Ticketing II.3. Lijnkaarten II.4. Niet-magnetische abonnementen II.5. Magnetische abonnementen II.6. Dagpassen II.7. Vrijkaarten

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT

Algemene voorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT Algemene voorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER Exellent IT/Electro hierna "Exellent" genoemd. Gotevlietstraat 86, 8000 Brugge info@exellent.be Maatschappelijke zetel: Lanckriet NV, Gotevlietstraat

Nadere informatie

CONTRACTEREN ROND AUTEURSRECHTEN

CONTRACTEREN ROND AUTEURSRECHTEN CONTRACTEREN ROND AUTEURSRECHTEN Joris Deene, advocaat, verbonden aan het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed juni 2011 Deze bundel en bijhorende

Nadere informatie

Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten

Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten Afdeling I Artikel 1: Gegevens van de openbare markten (wet art. 8 2) 1 De stad organiseert op het openbaar domein volgende openbare markten:

Nadere informatie

Infobundel Tentoonstellingen voor beginners

Infobundel Tentoonstellingen voor beginners Infobundel Tentoonstellingen voor beginners 1 Inhoudsopgave 1 Verzamelen en vaststellen van tentoonstellingsonderwerpen... 5 1.1 Afbakening van het onderwerp... 5 2 Opzetten basis tentoonstellingsconcept...

Nadere informatie

GEMEENTE DILBEEK Postadres: Gemeenteplein 1-1700 Dilbeek www.dilbeek.be - dilbeek@dilbeek.be tel. 02 451 68 00 - fax 02 451 68 01

GEMEENTE DILBEEK Postadres: Gemeenteplein 1-1700 Dilbeek www.dilbeek.be - dilbeek@dilbeek.be tel. 02 451 68 00 - fax 02 451 68 01 GEMEENTE DILBEEK Postadres: Gemeenteplein 1-1700 Dilbeek www.dilbeek.be - dilbeek@dilbeek.be tel. 02 451 68 00 - fax 02 451 68 01 REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN VERVOER VAN MATERIAAL VOOR EVENEMENTEN e.a.

Nadere informatie

Evenementen organiseren in Antwerpen

Evenementen organiseren in Antwerpen Evenementen organiseren in Antwerpen 1 2 Redactie: stedelijke jeugddienst Antwerpen, augustus 2009. Vormgeving: grafisch centrum van de stad Antwerpen. v.u.: Maarten Caestecker, Noordersingel 28, 2140

Nadere informatie

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE 2010 1 GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR INHOUDSTAFEL INLEIDING 1. ADRESSEN EN CONTACTINFO 4-5 2. INFRASTRUCTUUR 6-10 Gemeentelijke infrastructuur en gebruiksreglementen

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET

GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met de Jeugddienst: T 03 685 19 18, F 03 680 23 59 jeugddienst@schoten.be Sint-Cordulastraat 10 2900 Schoten Inhoud: Inhoud Art.

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Aanwezig: - Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen Marin Devalck - OCMW--Schepen Machtelinckx, Fernand

Nadere informatie

Vernieuwd subsidiereglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap (goedgekeurd op de provincieraad 03/09/2014

Vernieuwd subsidiereglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap (goedgekeurd op de provincieraad 03/09/2014 Vernieuwd subsidiereglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap (goedgekeurd op de provincieraad 03/09/2014 De Provincieraad stelt het Reglement voor ondersteuning

Nadere informatie

Juni 2015. www.rijkevorsel.be

Juni 2015. www.rijkevorsel.be 2310 www.rijkevorsel.be 500 overheerlijke frikadellen 450 geïnteresseerde bezoekers 152 genomen foto s 12 toelichtingsborden voor straatnamen 10 uiteenlopende activiteiten 8 meewerkende verenigingen 2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015)

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) Algemene Voorwaarden - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) 1 Inhoudsopgave 1. Vergunning... 5 2. Toepassingsgebied... 5 3. Identificatie van de cliënt en van diens rechts- en fiscaal statuut...

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013 ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013 I. ALGEMENE PRINCIPES Art. 1 Toepassingsgebied ING België nv, Marnixlaan 24, 1000 Brussel, België, hierna "ING" genoemd, is een bank vergund als

Nadere informatie