Rijkswaterstaat. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. KPI Droog. Verslag van twee focusgroepen met weggebruikers. November 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rijkswaterstaat. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. KPI Droog. Verslag van twee focusgroepen met weggebruikers. November 2004"

Transcriptie

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat KPI Droog Verslag van twee focusgroepen met weggebruikers November 2004

2 Colofon Uitgegeven door: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Informatie: Naam: Telefoon: Uitgevoerd door: André Schoorlemmer Afdeling VMO ERGO, bureau voor markt- en beleidsonderzoek Hans Roth Marcel Valk Opmaak: Adviesdienst Verkeer en Vervoer Datum: November 2004 Status: Definitief KPI Droog

3 Inhoudsopgave 1. VERANTWOORDING 1.1 'FOCUSGROEPEN OVER BELEIDSTHEMA'S' FOCUSGROEPEN 'KPI DROOG' 9 2. VISIE OP SNELWEGBEHEER BEKENDHEID RIJKSWATERSTAAT ERVARINGEN OP DE SNELWEG KWALITEIT VAN EEN SNELWEG (SPONTAAN) DE KPI'S VAN RIJKSWATERSTAAT ONDUIDELIJKHEDEN AANVULLINGEN RELATIEF BELANG ASPECTEN BEOORDELING KWALITEITSASPECTEN EN ACTIEPUNTEN BEOORDELING RIJKSWATERSTAAT OP ASPECTEN SOORT EN KWALITEIT WEGDEK AANTAL RIJSTROKEN BELIJNING EN VERLICHTING SIGNALERING EN BEWEGWIJZERING WEGWERKZAAMHEDEN BENUTTINGSMAATREGELEN REACTIE OP ACTIEPUNTEN RIJKSWATERSTAAT SAMENVATTING / CONCLUSIES 25 BIJLAGE 1: GESPREKSRICHTLIJN 'KPI DROOG 27 BIJLAGE 2: OMSCHRIJVING ACTIES RIJKSWATERSTAAT PER KPI 30 BIJLAGE 3: GESPREKSDEELNEMERS 31 KPI Droog

4 1.Verantwoording In opdracht en onder auspiciën van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) heeft Ergo een serie groepsdiscussies georganiseerd met weggebruikers. Dit rapport doet verslag van de bevindingen rond het thema 'Differentiatie van de kwaliteit en aankleding van de wegen van Rijkswaterstaat'. 1.1 'Focusgroepen over beleidsthema's' Rijkswaterstaat heeft in toenemende mate belangstelling voor de mening van de gebruiker van wegen en waterwegen. Kennis hieromtrent kan worden ingezet om oplossingen te vinden en maatregelen te treffen die (binnen gestelde verkeerstechnische en financiële grenzen) zo goed mogelijk aansluiten bij de probleemperceptie en de behoeften van de gebruiker. Om beter inzicht te krijgen in de wijze waarop weg- en vaarweggebruikers denken over relevante thema's is het project Focusgroepen over beleidsthema's opgezet. Doelstelling De doelstelling van het onderzoeksproject is als volgt te omschrijven: Inzicht bieden in het publieksoordeel over enkele actuele beleidsthema's van Rijkswaterstaat. De thema's Door AVV zijn drie thema's geselecteerd. Aan elk van deze thema's zijn twee focusgroepen gewijd. 1. KPI Droog 2. Differentiatie van de kwaliteit en aankleding van de wegen van RWS 3. Recreatievaart en de producten van Rijkswaterstaat Uitvoering In het kader van het project is per thema voorzien in telkens twee focusgroepen (groepsdiscussies) met weggebruikers. Deze werkvorm is bij uitstek geschikt om uiteenlopende meningen met elkaar te confronteren en de deelnemers uit te lokken tot 'nieuwe ideeën' en suggesties voor verbeteringen. De focusgroep is echter niet een methode om 'harde cijfers' te genereren; de resultaten hebben daarom geen statistische betekenis. Bij de organisatie van de focusgroepen wordt erop gelet dat zowel weggebruikers uit de Randstad als van buiten de Randstad in het onderzoek worden betrokken. Daartoe zijn voor de discussies uiteenlopende locaties in het land uitgezocht. De 'natte' focusgroepen zijn beide in Amsterdam gehouden, omdat deze locatie op grond van KPI Droog

5 de contacten van Ergo de beste mogelijkheden biedt voor de selectie van de gespreksdeelnemers (recreatievaarders). KPI Droog

6 1.2 Focusgroepen 'KPI Droog' Binnen Rijkswaterstaat zijn KPI's (Kern Prestatie-Indicatoren) vastgesteld voor het beheer en het onderhoud van het rijkswegennet. Voor elk van de vastgestelde prestatie-indicatoren zijn één of meer actiepunten geformuleerd. De betrokken beleidsmakers zijn in dit stadium gebaat bij een reactie van de weggebruikers op de door hen gestelde prioriteiten. In beide focusgroepen over dit thema is nagegaan op welke indicatoren de weggebruikers Rijkswaterstaat afrekenen, hoe zij aankijken tegen de door Rijkswaterstaat geformuleerde KPI's, en wat zij vinden van de door Rijkswaterstaat geformuleerde actiepunten. Uitvoering Bij de werving van de gespreksdeelnemers is nagestreefd discussiegroepen samen te stellen met de volgende kenmerken: verschillende leeftijdscategorieën zowel mannen als vrouwen frequente en incidentele gebruikers van rijkswegen verschillende ritmotieven: recreatief, woon/werk, zakelijk De eerste groepsdiscussie over 'KPI Droog' vond plaats op 8 september 2004 in Amsterdam. Aan dit gesprek hebben 10 weggebruikers deelgenomen. De tweede groepsdiscussie vond plaats op 14 september 2004 te Amersfoort. Aan dit gesprek hebben eveneens 10 weggebruikers deelgenomen. Beide groepsdiscussies duurden twee uur. Zowel in Amsterdam als in Amersfoort werd de discussie 'live' vanuit een belendende ruimte gevolgd door enkele medewerkers van Rijkswaterstaat. Voor beide gesprekken diende een in overleg met AVV opgestelde gespreksrichtlijn als leidraad (zie bijlage). Rapportage In de volgende hoofdstukken wordt verslag gedaan van de bevindingen. Daarbij zijn veelzeggende uitspraken van respondenten als citaat opgenomen. Het rapport wordt afgesloten met een samenvatting op hoofdlijnen. KPI Droog

7 2.Visie op snelwegbeheer 2.1 Bekendheid Rijkswaterstaat Een substantieel aantal gespreksdeelnemers weet dat Rijkswaterstaat zorg draagt voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdwegennet in Nederland. De meesten kunnen spontaan enkele concrete aspecten noemen die onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat vallen: het wegdek, de belijning, de verlichting, matrixborden, de bermen, et cetera. Slechts enkelen noemen als taken van Rijkswaterstaat het bevorderen van de doorstroming op het hoofdwegennet of de aanleg van nieuwe wegen. Evenmin refereren de gespreksdeelnemers aan de 'natte' taken van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat wordt vooral geassocieerd met onderhoud en beheer van het hoofdwegennet. Let wel, de respondenten zijn uitgenodigd om te komen praten over autosnelwegen. Dit is natuurlijk van invloed op hun beeld van Rijkswaterstaat. Het imago-onderzoek van Rijkswaterstaat wijst uit dat burgers bij Rijkswaterstaat hoofdzakelijk aan de "natte taken" denken. Er bestaat enige onduidelijkheid over de wegen die tot het hoofdwegennet (c.q. rijkswegennet) behoren. De meeste gespreksdeelnemers stellen dat het hoofdwegennet simpelweg bestaat uit alle Nederlandse snelwegen. Een enkeling weet hierop echter uitzonderingen te noemen. De meeste weggebruikers weten dat provincies en gemeenten eveneens wegen beheren. Vervolgens is hun gevraagd wat zij nu eigelijk merken van Rijkswaterstaat. Zij geven de volgende antwoorden: Borden langs de snelweg Borden bij wegwerkzaamheden Advertenties in dagbladen, waarin werkzaamheden worden aangekondigd Televisiespotjes Een meerderheid geeft aan dat naar hun gevoel Rijkswaterstaat een organisatie is die op enige afstand opereert. Eigenlijk hebben zij er nooit direct mee te maken, zo geven zij aan. Want zelfs de wegwerkzaamheden worden niet door Rijkswaterstaat zelf uitgevoerd, maar door een aannemingsbedrijf aan wie de klus is uitbesteed. Rijkswaterstaat blijft op de achtergrond. Het is niet meer dan een naam op een bord langs de weg. 11 KPI Droog

8 2.2 Ervaringen op de snelweg In beide focusgroepen is allereerst gesproken over de algemene ervaringen bij het rijden over de Nederlandse snelwegen. De gespreksdeelnemers hebben enkele positieve en negatieve ervaringen genoemd. In beide focusgroepen noemt men als positief punt dat de Nederlandse autosnelwegen van betere kwaliteit zijn dan die in de ons omringende landen. In dit verband noemen gespreksdeelnemers spontaan de goede verlichting, de lange in- en uitvoegstroken en de duidelijke bewegwijzering. En andere positieve ervaring is dat je als weggebruiker ondanks het toenemend aantal files meestal goed kunt opschieten wanneer je gebruiktmaakt van de snelweg. Als negatieve ervaring wijzen de respondenten in eerste instantie vooral op "het asociale rijgedrag" van sommige medeweggebruikers. Ook onhandige verkeersmanoeuvres van medeweggebruikers worden genoemd als bron van ergernis. Files zorgen eveneens voor veel negatieve ervaringen. Een aantal gespreksdeelnemers zegt zich echter te hebben ingesteld op files, "omdat je je anders alleen maar zit te ergeren". Enkele respondenten signaleren dat zij zich vooral ergeren aan files die opduiken op onverwachte plaatsen en momenten. Een enkeling ergert zich ook aan de drukte op de weg als er geen files zijn. Andere negatieve ervaringen zijn het vrachtverkeer (en de inhaalmanoeuvres van vrachtwagens) en oponthoud ten gevolge van onderhoudswerkzaamheden. 2.3 Kwaliteit van een snelweg (spontaan) De weggebruikers is gevraagd wat de voornaamste aspecten zijn waaraan zij de kwaliteit van een autosnelweg afmeten. De volgende aspecten zijn genoemd. o o o o o o o o o o o Soort asfalt (met name ZOAB) Staat van onderhoud wegdek Verlichting Belijning Aantal rijstroken Bewegwijzering Matrixborden DRIP's Vluchtstroken (pechhavens) Vangrail Geen versmallingen Het soort asfalt is volgens de deelnemers aan beide groepen het belangrijkste kwaliteitsaspect van een autosnelweg. In de optiek van de respondenten hangt dit aspect nauw samen met de staat van 12 KPI Droog

9 onderhoud van het wegdek: waar ZOAB ligt is het wegdek per definitie goed, omdat het nieuwe ZOAB op de meeste plaatsen nog geen slijtage vertoont. Ook belijning en verlichting zijn belangrijke kwaliteitsaspecten. Beide worden door enkelen in één adem genoemd. Immers, waar verlichting ontbreekt, wordt de belijning een belangrijk hulpmiddel bij de oriëntatie van de automobilist, zowel op de rijstrook als op de weg in zijn geheel. Desgevraagd geven de beide groepen aan dat zij Rijkswaterstaat vooral 'afrekenen' op het soort asfalt, de staat van onderhoud, het aantal rijstroken, de verlichting en de belijning. 2.4 De KPI's van Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat heeft een lijst opgesteld van punten aan de hand waarvan zij hun prestaties door de weggebruikers beoordeeld wensen te zien. Deze lijst van Kern Prestatie-Indicatoren (Key Performance Indicators) is in beide groepen aan de respondenten getoond en ter discussie gesteld. 1. Beschikbaarheid van de weg 2. Benuttingsmaatregelen 3. Kwaliteit wegdek 4. Veiligheid bij wegwerkzaamheden 5. Informatie en minder ergernissen bij werkzaamheden 6. Informatie op DRIP's 7. Doorstroming en omleidingen 8. Incident management (i.s.m.a.) 9. Verzorgingsplaatsen (i.s.m.a.) 10. Goed geïnformeerde gebruikers (i.s.m.a.) In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de reacties van de gespreksdeelnemers. In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op enkele van de punten in de lijst Onduidelijkheden De beide groepen reageren op de lijst met KPI's met een aantal vragen en opmerkingen. Hieruit kan het volgende worden geconcludeerd: Het is de gespreksdeelnemers niet duidelijk wat wordt bedoeld met 'beschikbaarheid van de weg'. Gaat het hierbij om het bestrijden van files? Of om het minimaliseren van hinder bij onderhoudswerkzaamheden? Of gaat het om het beschikbaar maken van nieuw asfalt? De interpretatie is niet eenduidig. Het woord 'benuttingsmaatregelen' vergt in eerste instantie eveneens uitleg. Als is uitgelegd dat het hierbij gaat om betere benutting van bestaand asfalt (bijvoorbeeld bij spitsstroken), kan men met dit begrip uit de voeten. Uitleg is vereist over het verschil tussen DRIP's en matrixborden. 13 KPI Droog

10 De term 'incident management' wordt niet door iedereen begrepen Aanvullingen De respondenten is verteld dat deze lijst een opsomming is van punten waarop Rijkswaterstaat vooral beoordeeld wenst te worden door de snelweggebruikers. Hun is gevraagd naar hun oordeel over de lijst van KPI's en naar eventuele andere punten die volgens hen in de lijst zouden moeten worden opgenomen. In beide focusgroepen wordt de lijst met KPI's positief ontvangen, althans nadat op een aantal punten extra uitleg is gegeven. "Ik vind dat Rijkswaterstaat een mooie lijst heeft samengesteld. Ik ben benieuwd wat ze op al die punten van plan zijn te gaan doen " In beide groepen wijzen de gespreksdeelnemers er echter op dat belijning en verlichting in de lijst met KPI's ontbreken. Ook bewegwijzering mist men. 14 KPI Droog

11 Relatief belang aspecten De kwaliteit van het wegdek (met als belangrijkste factor of er al dan niet ZOAB ligt) wordt wederom aangewezen als het belangrijkste kwaliteitsaspect van een snelweg en als het meest bepalend voor het oordeel over Rijkswaterstaat. Een aantal respondenten hecht echter ook veel belang aan de belijning en de verlichting van een snelweg. Er is ook een groep respondenten die veel belang toekent aan een goede doorstroming van het verkeer op de snelweg. Niet alleen bij wegwerkzaamheden, maar de doorstroming op het snelwegennet in het algemeen. In eerste instantie stellen de gespreksdeelnemers dat alle punten op de lijst belangrijk zijn. Nader beschouwd acht men de punten 'informatie op DRIP's', 'doorstroming bij omleidingen' en 'verzorgingsplaatsen' het minst belangrijk. Informatie op DRIP's is minder belangrijk omdat de weggebruiker ook zonder deze informatie zijn doel kan vinden, mede in het licht van het toenemend belang van in-car navigatiesystemen. Doorstroming bij omleidingen is een punt dat slechts incidenteel speelt en in dier voege van ondergeschikt belang wordt geacht. Van verzorgingsplaatsen maken de meeste gespreksdeelnemers nauwelijks gebruik. 15 KPI Droog

12 3. Beoordeling kwaliteitsaspecten en actiepunten In paragraaf 3.1 gaan we nader in op de door Rijkswaterstaat geformuleerde KPI's en op de punten die door de respondenten zelf ter discussie zijn gesteld. In paragraaf 3.2 gaat de aandacht uit naar de door Rijkswaterstaat geformuleerde actiepunten, voor zover deze ter sprake zijn gekomen. 3.1 Beoordeling Rijkswaterstaat op aspecten Soort en kwaliteit wegdek ZOAB In het vorige hoofdstuk is al aangegeven dat de meeste gespreksdeelnemers Rijkswaterstaat (en ook de andere wegbeheerders) vooral beoordelen op de kwaliteit van het wegdek van de wegen die in hun beheer zijn. Zij geven daarnaast aan dat het soort asfalt in hoge mate bepalend is voor hun beleving van de wegdekkwaliteit. ZOAB is het type asfalt dat de gespreksdeelnemers het gunstigst beoordelen. "ZOAB is het beste. Als Rijkswaterstaat een nieuwe weg aanlegt, dat moet er ZOAB liggen; bij groot onderhoud moet oud asfalt plaats maken voor ZOAB". "Bij regen merk je het verschil: ZOAB geeft veel minder opspattend water; je hebt veel beter zicht". "Bij regen rijden over ZOAB maakt veel minder lawaai; als je dan op een stuk weg komt zonder ZOAB, dan ga je je ergeren aan de herrie". De weggebruikers zeggen te verwachten dat Rijkswaterstaat op alle Nederlandse autosnelwegen ZOAB zal aanbrengen, ongeacht de regio. Dus zowel op drukke snelwegen in de Randstad, als op minder drukke snelwegen in perifere regio's. "Overal moet op de snelwegen ZOAB worden gelegd. Ook in Oost-C ron in gen betaalt men wegenbelasting. " "Je moet niet schipperen met de kwaliteit van wegen. Overal ZOAB, dat is de standaard". Staat van onderhoud Ook de staat van onderhoud is een belangrijk aspect van de wegdekkwaliteit. Juist in vergelijking met de wegen waarop een nieuwe laag ZOAB is aangebracht, vallen 'slechte' stukken weg meteen op. De gespreksdeelnemers noemen de volgende ergernissen bij slecht onderhouden snelwegen: 17 KPI Droog

13 Opspattend grind Spoorvorming Oneffenheden Aquaplaning Herrie Opletten dat je gaten ontwijkt De gespreksdeelnemers verwachten dat inspecteurs van Rijkswaterstaat regelmatig controles uitvoeren op de snelwegen die onder hun beheer vallen. En als de kwaliteit van het wegdek te wensen overlaat, dan moet Rijkswaterstaat ingrijpen. Bij veel voorkomende gebreken van het wegdek moet Rijkswaterstaat een nieuwe laag asfalt aanbrengen, zo geven de weggebruikers aan. Trajecten waar het wegdek slechts sporadisch gebreken vertoont, komen in aanmerking voor meer provisorische oplossingen. "Een geïsoleerd gat mogen ze van best vullen, maar het mag geen lappendeken worden. Want dan let je niet meer op het verkeer, maar op de gaten in het wegdek" Aantal rijstroken De gespreksdeelnemers geven aan dat het aantal rijstroken moet afhangen van de verkeersdrukte op de snelweg. Het is dus niet nodig om overal in Nederland twee-maal-vier-strookssnelwegen aan te leggen, zo geeft men aan. Een tweede aandachtspunt zou flexibiliteit moeten zijn: de snelweg moet in de toekomst weer aangepast kunnen worden. De weggebruikers constateren dat hierover in het verleden niet goed is nagedacht. Het wegontwerp moet ingesteld zijn op toekomstige toename van de verkeersdrukte en de navenante uitbreiding van het aantal rijstroken. Enkele respondenten stellen dat Rijkswaterstaat volgens hen op het punt van de aanleg van extra rijstroken achter de ontwikkelingen aanloopt Belijning en verlichting De gespreksdeelnemers geven aan dat de verlichting en de belijning van een snelweg in hun ogen aspecten zijn die nauw samenhangen. Is de belijning goed, dan is verlichting niet nodig, zo geeft een meerderheid aan. Het is volgens hen echter niet zo dat goede belijning mag ontbreken als een snelweg verlicht is. Een minderheid zou het op prijs stellen als alle autosnelwegen voorzien zouden worden van verlichting. In de meeste gevallen betreft het hier weggebruikers die zich kwalificeren als "enigszins nachtblind". De meeste deelnemers aan beide groepen geven echter aan dat naar hun inschatting verlichting van de autosnelweg alleen noodzakelijk is op de drukste trajecten en rondom de grote steden. Op meer perifere, 18 KPI Droog

14 rustiger trajecten is verlichting geen noodzakelijke voorwaarde. Een enkeling geeft aan dat de afritten wel van verlichting voorzien zouden moeten worden. Ten aanzien van het soort verlichting lopen de meningen uiteen. '"Vroeger had je van die knaloranje lampen. Dat vond ik niks maar die zijn dan nu vervangen door andere lampen " "Geel is beter dan wit licht, zeker bij regen en mist" Over de belijning heeft men eveneens ideedn. "Ze moeten kattenogen op de lijnen aanbrengen " "Fluorescerend!" "Belijning met reliuf is het best: dan kun je ook voelen als je niet meer op je strook zit" Ten slotte is het opvallend dat men in beide focusgroepen op het idee komt van verlichting waarvan de intensiteit kan worden afgesteld op de verkeersdrukte. Een enkeling trekt deze redenering heel ver door. "Het licht zou alleen moeten aanknippen, als er een auto nadert..." Signaleringen bewegwijzering Signalering Wegsignalering in de vorm van matrixborden behoeft volgens de meeste gespreksdeelnemers slechts te worden aangebracht op de drukste snelwegen, vooral in de Randstad. De weggebruikers geven aan dat zij "zo langzamerhand aan de matrixborden gewend zijn geraakt" en beschouwen ze als een vast onderdeel van de drukste Nederlandse autosnelwegen. Dit wil echter niet zeggen dat de weggebruikers zich ook houden aan de op de matrixborden aangegeven maximumsnelheden. Het gebruik van DRIP's oogst eveneens waardering. Ook DRIP's hebben volgens de weggebruikers echter vooral nut op specifieke trajecten: Drukke snelwegen in de Randstad; Knelpunten elders waar regelmatig files staan; Voor punten waar je kunt kiezen uit verschillende routes. Een aantal respondenten geeft aan dat het volgens hen de moeite niet loont om alle Nederlandse autowegen uit te rusten met DRIP's, omdat in de nabije toekomst steeds meer auto's zullen zijn uitgerust met in-car informatie- en navigatiesystemen. 19 KPI Droog

15 "Ik zie DRIP's als een tussenoplossing in de overgang naar navigatiesystemen in je auto. Over vijftien jaar hebben ze al die bakken weer weggehaald, omdat ze niet meer nodig zijn" De bewegwijzering De kwaliteit van de bewegwijzering is hoog, zo stellen de weggebruikers, zeker als je de Nederlandse borden vergelijkt met die in het buitenland. Men heeft geen grote wensen op dit gebied. Een klein aantal respondenten noemt specifieke aandachtspunten: "Er zit aanslag op sommige borden; ze moeten vaker schoongemaakt". "De borden moeten er in heel Nederland hetzelfde uitzien ". "Sommige nieuwe borden zijn als gevolg van flikkering door het zonlicht moeilijk leesbaar" Wegwerkzaamheden Een substantieel aantal weggebruikers zegt zich regelmatig te ergeren aan wegafzettingen en beperkingen van het aantal rijstroken bij onderhoudswerkzaamheden (en de daarbij behorende snelheidsbeperkingen). "Een hele strook is kilometerslang afgezet met pionnen, maar ik zie niemand werken ". "De noodstroken bij werkzaamheden zijn vaak te smal. Het is eng om er naast een vrachtwagen te rijden ". De gespreksdeelnemers geven aan dat bij wegwerkzaamheden op twee punten winst valt te behalen door Rijkswaterstaat: Afzettingen weghalen en snelheidbeperkingen opheffen zodra de werkzaamheden zijn afgesloten; Met snelheidsbeperkingen beoogt men de veiligheid van de wegwerkers te bevorderen. Geen beperking van de snelheid tot 70 km/u als er niet gewerkt wordt Benuttingsmaatregelen De waardering voor verschillende benuttingsmaatregelen loopt nogal uiteen. De waardering voor twee maatregelen worden hieronder behandeld. Inhaal verbod vrachtverkeer Een algeheel inhaalverbod voor vrachtauto's oogst in eerste instantie veel waardering. Inhaalmanoeuvres van vrachtwagens behoren namelijk tot de belangrijkste ergernissen op de autosnelweg. Pas in tweede instantie denken sommige weggebruikers ook aan de nadelen van een inhaalverbod voor vrachtwagens. Zo vragen zij zich af of invoegen niet een zware opgave wordt als de rechter rijstrook 20 KPI Droog

16 voortdurend wordt bezet door een ononderbroken colonne vrachtauto's die niet mogen uitwijken naar links. Aanleg spits-, plus- en bufferstroken De inrichting van extra rijstroken voor gebruik in de spits en bij grote drukte wordt positief gewaardeerd. Van de verschillen tussen spits-, plus- en bufferstroken is men echter niet goed op de hoogte. De meeste gespreksdeelnemers hebben slechts ervaring met spitsstroken. Een substantiële groep weggebruikers zegt zich minder veilig te voelen als de vluchtstrook tijdens de spits als extra rijstrook wordt gebruikt. "Hoe moeten ziekenauto's en takelwagens er dan langs? "Waar moet je dan naartoe als je pech hebt? De reacties worden positiever als de gespreksleider de groep voorhoudt dat de automobilist bij panne pechhavens ter beschikking staan en dat de verkeerscentrale de gehele rijstrook via de matrixborden afkruist zodra er een stilstaande auto wordt gespot. Het vertrouwen van de weggebruikers in pechhavens is evenwel beperkt. "Wat moet je doen als je auto het tussen twee pechhavens begeeft?" Het afkruisen van de rijstrook met de pechvogel oogst meer waardering. Uit de reacties van de gespreksdeelnemers blijkt dat men hieraan in eerste instantie niet heeft gedacht. Daarnaast komt men zelf ook met een oplossing: "Rijkswaterstaat moet ervoor zorgen dat op deze trajecten de bermen goed begaanbaar zijn en dus een goede uitwijkmogelijkheid vormen voor auto's met pech". Meer signaleringsborden Signaleringsborden (matrixborden en DRIP's) zijn een noodzakelijke voorwaarde voor effectieve benuttingsmaatregelen op autosnelwegen, na uitleg beamen de gespreksdeelnemers dit. Zij zijn dan ook positief over de komst van meer signaleringsborden in het kader van benuttingsmaatregelen op drukker trajecten en rondom knelpunten. Men acht het echter overdreven als DRIP's en matrixborden ook tot de standaarduitrusting zouden behoren van relatief rustige, meer perifeer gelegen autosnelwegen. Desgevraagd geven de weggebruikers aan dat zij meer belang hechten aan matrixborden dan aan DRIP's (zie paragraaf 3.4). Snelheidregulering vanuit de verkeerscentrale Het betreft snelheidsbeperkingen (via matrixborden) die erop gericht zijn dat weggebruikers collectief sneller gaan, door hier en daar snelheidsbeperkingen op te leggen. De weggebruikers kunnen dit type maatregelen nu moeilijk doorgronden en hun waardering ervoor is dus 21 KPI Droog

17 gering. Na uitleg van het principe (individueel langzamer, collectief sneller) spreken de gespreksdeelnemers de verwachting uit dat zij dit type snelheidsbeperkingen meer zullen waarderen als hun de rationale erachter beter wordt kenbaar gemaakt. 3.2 Reactie op actiepunten Rijkswaterstaat In beide focusgroepen is kort ingegaan op enkele van de actiepunten die Rijkswaterstaat voor de verschillende KPI's heeft geformuleerd (zie bijlage 2). Niet alle actiepunten zijn dus besproken. Hier wordt kort ingegaan op de reacties van de weggebruikers. Benuttingsmaatregelen Aanleg spitsstroken, aanleg signaleringsborden (snelheid beïnvloeden: ieder langzamer, met z'n allen sneller) De reacties op de aanleg van spitsstroken zijn positief. De aanleg van signaleringsborden wordt met name gewaardeerd op de drukkere autosnelwegen. De weggebruikers moeten vooralsnog wennen aan het idee dat men vanuit de verkeerscentrale de collectieve doorstroming kan bevorderen door op bepaalde trajecten snelheidsbeperkingen op te leggen. Veiligheid, informatie en minder ergernissen bij wegwerkzaamheden Gedifferentieerde snelheid; bij werkzaamheden 70 km/u op de strook direct langs de werkzaamheden, 90 km/u op de andere stroken ter hoogte van de werkzaamheden; Meer tekstwagens; Beter toezicht op weghalen borden na voltooiing. Veel weggebruikers vinden dat zij te veel tijd verliezen door snelheidsbeperkingen bij wegwerkzaamheden. De beoogde differentiatie van de maximumsnelheid per rijstrook wordt door hen dan ook verwelkomd. Ook beter toezicht op het weghalen van de borden is een maatregel die gunstig wordt gewaardeerd. De hogere inzet van tekstwagens wordt eveneens gewaardeerd, omdat dit leidt tot meer begrip voor afzettingen en snelheidsbeperkingen. "Ik erger mij als ik langs een afgezette strook rij waarop ik niemand zie werken. Als ik op een tekstkar lees dat het asfalt aan het afkoelen is, erger ik mij niet". Doorstroming en omleidingen Inhaalverbod vrachtverkeer Bij omleidingen betere samenwerking met andere wegbeheerders Het spreekt vanzelf dat Rijkswaterstaat de handen van de weggebruikers op elkaar krijgt met een inhaalverbod voor vrachtauto's. Toch heeft men in tweede instantie ook bedenkingen (zie paragraaf 3.1.6). De betere samenwerking met andere wegbeheerders bij omleidingen zien de weggebruikers als een nuttig actiepunt. 22 KPI Droog

18 Weggebruikers ergeren zich eraan als zijn tijdens omleidingen wederom op wegwerkzaamheden stuiten. Kwaliteit wegdek Snellere vernieuwing asfalt bij gebleken ontevredenheid weggebruikers. Het actiepunt oogst algemene instemming. 23 KPI Droog

19 4. Samenvatting / conclusies Inleiding Om beter inzicht te krijgen in het publieksoordeel over enkele actuele beleidsthema's van Rijkswaterstaat heeft Ergo zes focusgroepen georganiseerd in het kader van het project Focusgroepen over beleidsthema's. Opdrachtgever is de Adviesdienst Verkeer en Vervoer, een onderdeel van Rijkswaterstaat. In het kader van dit project heeft onderzoeksbureau Ergo onder meer twee groepsdiscussies met weggebruikers georganiseerd over de Kern Prestatie-Indicatoren (KPI's) voor Rijkswaterstaat. Deze groepsgesprekken zijn in september 2004 gevoerd in Amsterdam en Amersfoort. Hierna volgen, kort samengevat, de belangrijkste conclusies. Conclusies Spontane beoordelingscriteria Rijkswaterstaat Het belangrijkste spontaan genoemde kwaliteitsaspect van autosnelwegen is de kwaliteit van het wegdek. Het soort asfalt is in hoge mate bepalend voor de wegdekkwaliteit, zo geven de weggebruikers aan. ZOAB oogst een zeer hoge waardering. De belijning, de verlichting en het aantal rijstroken zijn eveneens belangrijke kwaliteitsaspecten. Het zijn eveneens punten die veel gewicht in de schaal leggen bij de beoordeling van Rijkswaterstaat als snelwegbeheerder. De meeste weggebruikers beschouwen verzorgingsplaatsen als een onbelangrijk aandachtsgebied. KPI's en actiepunten Rijkswaterstaat De lijst van de door Rijkswaterstaat geformuleerde KPI's krijgt van de weggebruikers een gunstige beoordeling, zeker nadat nadere uitleg is gegeven van aspecten die voor de weggebruiker onduidelijk zijn geformuleerd ('beschikbaarheid van de weg', 'benuttingsmaatregelen', DRIP's). De weggebruikers zelf zouden de belijning en de verlichting van de autosnelweg als KPI's toevoegen. Afgezien hiervan zijn de weggebruikers van mening dat Rijkswaterstaat de juiste indicatoren heeft geformuleerd. Ook de actiepunten van Rijkswaterstaat kunnen, voor zover ter sprake gekomen, rekenen op de instemming van de weggebruikers. Doorstroming Rijkswaterstaat benoemt 'doorstroming en omleidingen' op het hoofdwegennet tot KPI. Deze formulering roept vragen op. Gaat het hier uitsluitend om de doorstroming tijdens omleidingen? Of om doorstroming in het algemeen? Het actiepunt 'Inhaalverbod vrachtverkeer' impliceert dat het hier om doorstroming in het algemeen gaat. Het is echter de vraag in hoeverre Rijkswaterstaat zich wil laten afrekenen op het aspect doorstroming. Meer duidelijkheid op dit punt is gewenst. 25 KPI Droog

20 Formuleringen en nadere uitleg De KPI 'beschikbaarheid van de weg' brengt verwarring teweeg. De weggebruikers begrijpen niet waarover het hier gaat. Over de aanleg van meer asfalt? Over goed geplande wegwerkzaamheden? Over de bevordering van de doorstroming en het tegengaan van files? Over soepel uitgevoerd incident management? Het verdient aanbeveling om dit punt duidelijker af te bakenen en strakker te formuleren. In mindere mate geldt dit eveneens voor 'benuttingsmaatregelen'. Benadrukt moet worden dat dit allerlei maatregelen betreft op basis van efficiënter gebruik van het bestaande asfalt. Rol verkeerscentrales De meeste weggebruikers weten nog vrijwel niets over verkeersmanagement vanuit de verkeerscentrale. Het is belangrijk dat weggebruikers hierover meer informatie krijgen, aangezien meer kennis op dit gebied bij weggebruikers zal leiden tot een hogere waardering met betrekking tot enkele KPI's. Twee voorbeelden: Sommige weggebruikers achten het gebruik van de vluchtstrook als spitsstrook onveilig, aangezien zij pechhavens niet als een afdoende alternatief beschouwen. Zij denken er in eerste instantie niet aan dat de verkeerscentrale in geval van pech de rijstrook onmiddellijk afkruist. Tegen de achtergrond van deze kennis durven de meeste weggebruikers echter een spitsstrook met pechhavens wel aan. Van snelheidsbeperkende maatregelen onder de noemer van 'individueel langzamer, met z'n allen sneller' kunnen weggebruikers alleen de waarde inschatten, als zij in grote lijnen weten wat een verkeerscentrale doet. Ook hier zal meer kennis de waardering voor de betreffende maatregelen doen toenemen. Overweging De weggebruikers zien Rijkswaterstaat vooral als een organisatie die zich bezighoudt met het technisch beheer van bestaande en de aanleg van nieuwe autosnelwegen. In veel mindere mate beschouwen zij Rijkswaterstaat als 'verkeersmanager' die verantwoordelijk is voor de doorstroming op de Nederlandse autosnelwegen, hoewel het aspect doorstroming volgens de website een prominente plaats inneemt in het takenpakket van Rijkswaterstaat. Hoewel weggebruikers tot hun ongenoegen een toename van het aantal files signaleren, rekenen ze Rijkswaterstaat niet af op het oponthoud door files, maar op een aantal 'fysieke' kenmerken van de autosnelwegen. Het is vooralsnog onduidelijk of Rijkswaterstaat wel afgerekend wil worden op doorstroming. Doorstroming op het hoofdwegennet behoort tot de belangrijkste taken van Rijkswaterstaat, maar ontbreekt op de lijst met KPI's. Dit schept verwarring. Meer duidelijkheid op dit punt is gewenst. 26 KPI Droog

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16 Gemeenschappelijk onderzoek provincies en Rijkswaterstaat: aanvullende analyses Augustus 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Doorstroming 5 3. Wegwerkzaamheden 7 4. Informatie 11 5. Aangeven maximumsnelheid

Nadere informatie

Gebruikerstevredenheid Automobilisten Regionaal rapport

Gebruikerstevredenheid Automobilisten Regionaal rapport Gebruikerstevredenheid Automobilisten 007 Regionaal rapport Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Gebruikers-tevredenheid Automobilisten 007 Regionaal rapport .......................................................................................

Nadere informatie

Files. We kunnen er samen wat aan doen.

Files. We kunnen er samen wat aan doen. Files. We kunnen er samen wat aan doen. Inhoud Files. We kunnen er samen wat aan doen. Inleiding Tip 1: Invoegen op snelheid Tip 2: Blijf bij drukte in uw rijstrook Tip 3: Gebruik de spitsstrook Tip 4:

Nadere informatie

Publiekspanel Rijkswegen Noord Resultaten juni 2016

Publiekspanel Rijkswegen Noord Resultaten juni 2016 Publiekspanel Rijkswegen Noord Resultaten juni 2016 Rijkswegen Noord, 14 juli 2016 Rijkswaterstaat Noord-Nederland, de Politie eenheid Noord-Nederland en het Openbaar Ministerie Noord-Nederland maken zich

Nadere informatie

!!" # "!" #$$%&$'()*!" ++,-. /

!! # ! #$$%&$'()*! ++,-. / !!" # "!" #$$%&$'()*!" ++,-. / " $" '##&!! #!!!&!'(( () #!(& )) /0) )'. 0)% ) )% ) *+#,( ') -,5)& '' /0 '# ' '# ') 00 0'# '',0'( ' 0'* '( 000'% '* '& '( /!0) '(),! ) '(',!) '( 6( '(( 0 0 0* '* '*) 0 '*'

Nadere informatie

Knelpunten verkeersveiligheid landbouwverkeer

Knelpunten verkeersveiligheid landbouwverkeer Knelpunten verkeersveiligheid landbouwverkeer Resultaten van de inventarisatie Debbie Ammerlaan E: debbie.ammerlaan@rhdhv.com T: 06-29279174 Inhoud Inventarisatie Reacties Type knelpunten Type maatregelen

Nadere informatie

Werkzaamheden A1/A6. A1/A6 Watergraafsmeer Diemen Muiderberg Almere Stad West A1 t Gooi A1 Muiderbrug

Werkzaamheden A1/A6. A1/A6 Watergraafsmeer Diemen Muiderberg Almere Stad West A1 t Gooi A1 Muiderbrug Werkzaamheden A1/A6 A1/A6 Watergraafsmeer Diemen Muiderberg Almere Stad West A1 t Gooi A1 Muiderbrug Rijkswaterstaat zorgt voor betere doorstroming en betrouwbaardere reistijd De A1 en in het verlengde

Nadere informatie

Gemeenschappelijk onderzoek provincies en Rijkswaterstaat Juni Definitief

Gemeenschappelijk onderzoek provincies en Rijkswaterstaat Juni Definitief Gemeenschappelijk onderzoek provincies en Rijkswaterstaat Juni 2013 - Definitief Inhoud 1. Management samenvatting 4 1. Inleiding 8 2. Algemene tevredenheid en belang 10 3. Kwaliteit en verkeersveiligheid

Nadere informatie

Resultaten 10 e meting digitaal klantenpanel, mei 2015. A15 Maasvlakte-Vaanplein

Resultaten 10 e meting digitaal klantenpanel, mei 2015. A15 Maasvlakte-Vaanplein Resultaten 10 e meting digitaal klantenpanel, mei 2015 A15 Maasvlakte-Vaanplein Algemene kenmerken respondenten 2 Respons panelleden Omvang panel: 702 klantpanelleden (okt. 2014: 702 leden) Totale respons:

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2016

Nationaal verkeerskundecongres 2016 Nationaal verkeerskundecongres 2016 Van verkeerskundige functies naar eisen aan C-ITS Discussiepaper Henk Taale (Rijkswaterstaat, TrafficQuest en TU Delft) Isabel Wilmink (TNO en TrafficQuest) Aroen Soekroella

Nadere informatie

Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten

Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten Regionaal rapport februari 0 Datum Juni 0 Status Definitief Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal September 0 Colofon Uitgegeven door

Nadere informatie

Bijdragenr. 32. Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen

Bijdragenr. 32. Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen Bijdragenr. 32 Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen ****** Erna Schol (Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart, Groene Golf Team) Emile Oostenbrink (CROW) Samenvatting

Nadere informatie

Snelheidsbeperkingen in MTM

Snelheidsbeperkingen in MTM Snelheidsbeperkingen in MTM Onderzoek naar de snelheidsinstellingen in MTM voor de verkeerscentrale Zuid-Nederland Datum 8 augustus 2011 Status Defintief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Ministerie

Nadere informatie

Onderzoek effectiviteit doorstromingsbevorderende verkeersmaatregelen

Onderzoek effectiviteit doorstromingsbevorderende verkeersmaatregelen Onderzoek effectiviteit doorstromingsbevorderende verkeersmaatregelen Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 4 juni 2015 In Amersfoort zijn op diverse trajecten maatregelen genomen om

Nadere informatie

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Belangrijkste uitkomsten Van de leaserijders maakt 71% nooit gebruik van het openbaar vervoer voor het werk. Bij een mogelijkheid voor een nieuwe

Nadere informatie

Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen

Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen (wordt je aangeboden door Autorij-instructie.nl) Zie de Maximum toegestane snelheid op de Nederlandse wegen van de verschillende voertuigen Test theorie: Autosnelwegen

Nadere informatie

Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h

Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h Datum 12 december 2011 Bijlage(n) - Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h Achtergrond Het kabinet is voornemens de maximumsnelheid op autosnelwegen te verhogen naar 130

Nadere informatie

B73a CAR in de provincie Zuid-Holland: verkeersmanagement op alle niveaus

B73a CAR in de provincie Zuid-Holland: verkeersmanagement op alle niveaus B73a CAR in de provincie Zuid-Holland: verkeersmanagement op alle niveaus John Steendijk Provincie Zuid-Holland Jan-Willem Grotenhuis XTNT Samenvatting Coördinatie van Alternatieve Routes (CAR) wordt toegepast

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2015

Nationaal verkeerskundecongres 2015 Nationaal verkeerskundecongres 2015 Meldsysteem wegwerkmeldingen en evenementen in een nieuw jasje Klaas Friso (DAT.Mobility) Samenvatting Het belang van meldsystemen van wegwerkzaamheden en evenementen

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d N o t a C o m m i s s i e Onderwerp Aanbeveling voor de verduidelijking van snelheidslimieten langs provinciale wegen. Samenvatting Een te hoge snelheid vormt in veel

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland )

Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland ) Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland ) Zoetermeer, februari 12 Algemeen Decentrale overheden (provincies, waterschappen en gemeenten) zijn samen verantwoordelijk

Nadere informatie

ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting. conclusies

ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting. conclusies ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting conclusies Amsterdam, 21 maart 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA Drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Wat betekenen al die strepen toch? In Nederland verplaatsen zich dagelijks miljoenen personen lopend, fietsend en rijdend in het verkeer.

Nadere informatie

Werk aan de. tussen Zwolle Zuid en afslag Ommen. Plusstroken moeten een einde maken aan. de slechte doorstroming op de A28.

Werk aan de. tussen Zwolle Zuid en afslag Ommen. Plusstroken moeten een einde maken aan. de slechte doorstroming op de A28. + Werk aan de A28 tussen Zwolle Zuid en afslag Ommen Plusstroken moeten een einde maken aan de slechte doorstroming op de A28. Tijdens de werkzaamheden kan er tijdelijk minder verkeer over de A28 en zijn

Nadere informatie

Den Haag Utrecht Apeldoorn. Zutphen Nijmegen Arnhem A12 A34. 600 m. Nieuwe Bewegwijzering Autosnelwegen. De vormgeving / De voordelen in het kort

Den Haag Utrecht Apeldoorn. Zutphen Nijmegen Arnhem A12 A34. 600 m. Nieuwe Bewegwijzering Autosnelwegen. De vormgeving / De voordelen in het kort Nieuwe Bewegwijzering Autosnelwegen De vormgeving / De voordelen in het kort Nieuwe bewegwijzering autosnelwegen Een nieuwe vormgeving van de pijlen en doelgerichte teksten. Dat zijn de belangrijkste vernieuwingen

Nadere informatie

Belevingsonderzoek verhoging maximumsnelheid 130 km/h

Belevingsonderzoek verhoging maximumsnelheid 130 km/h Belevingsonderzoek verhoging maximumsnelheid 130 km/h Onderzoek weggebruikers experimenttrajecten A2, A6, A7 en A16 Datum September 2011 Status Definitief Belevingsonderzoek verhoging maximumsnelheid

Nadere informatie

Verkeersmanagement in de praktijk

Verkeersmanagement in de praktijk 6/8/2016 Verkeersmanagement in de praktijk De civiele ingenieur in The Matrix 1 19 mei 2016 Introductie (1) Niels van den Brink Senior adviseur verkeer & omgeving Co-auteur van de werkwijzer Minder Hinder

Nadere informatie

Aantal deelnemers per leeftijdsgroep:

Aantal deelnemers per leeftijdsgroep: Resultaten enquête Symen Halbeswei Mevrouw Bertineke Sikkema-Algra heeft in 14 een burgerinitiatief ingediend. De bedoeling van het initiatief is om de Symen Halbeswei in Suwâld veilig te maken voor fietsers,

Nadere informatie

Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten. Regionaal rapport september 2011

Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten. Regionaal rapport september 2011 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten Regionaal rapport september 0 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten Regionaal rapport september 0 Datum November 0 Status Definitief Gebruikerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Fietsstraat: Auto te gast in combinatie met dynamische afsluiting

Fietsstraat: Auto te gast in combinatie met dynamische afsluiting BESTUDEERDE VARIANTEN INRICHTING ACHILLESSTRAAT De inrichting van de Achillesstraat in het deel Cascadepark West betrof een tijdelijke inrichting. Naar aanleiding van de hoge verkeersintensiteit tijdens

Nadere informatie

Fasering of tijdelijke afzetting? Een technisch verhaal in mensentaal

Fasering of tijdelijke afzetting? Een technisch verhaal in mensentaal Versmalde rijstroken Fasering of tijdelijke afzetting? Een technisch verhaal in mensentaal Wie gele strepen op de weg ziet, denkt waarschijnlijk: werkzaamheden. Hetzelfde geldt voor tijdelijke afzettingen

Nadere informatie

N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem

N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem (Bijdragenr. 54) N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem ir. Mark Snoek IT&T Samenvatting Het MBO Systeem van IT&T geeft tijdens de uitgebreide werkzaamheden aan de A28 de Provincie Utrecht inzicht in de realtime

Nadere informatie

Communiceren is teamwork

Communiceren is teamwork Communiceren is teamwork Je werkt vaak zelfstandig, maar blijft altijd onderdeel van je team. Samen met je collega s zorg je zo goed mogelijk voor jullie cliënten. Samenwerken vereist veel communicatie.

Nadere informatie

Snelweg invoegen en uitvoegen hoe?

Snelweg invoegen en uitvoegen hoe? Snelweg invoegen en uitvoegen hoe? Snelweg vast procedure Ga je naar een ander stad waarbij je stukje op de snelweg moet rijden? Denk dan aan: Je route tot je eind bestemming. Welke ANWB borden je moet

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1313-AVR

Nadere informatie

Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer wordt gewijzigd als volgt:

Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer wordt gewijzigd als volgt: Concept tbv internetconsultatie november 2016 Besluit van tot wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het RVV 1990 ter invoering van de mogelijkheid snorfietsers in

Nadere informatie

Dijklint Alblasserdam

Dijklint Alblasserdam Dijklint Alblasserdam Ontwerpvisie Inrichtingsplan Dijklint Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 24 januari 2013 Henk van Zeijl Viviane de Groot 2 Inhoud Inleiding Resultaat discussies in ontwerpwerkgroep

Nadere informatie

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek Het functioneringsgesprek Wat Een functioneringsgesprek is een periodiek gesprek tussen de medewerker en de direct leidinggevende over het werk (inhoud en uitvoering van het werk, werksfeer en werkomstandigheden)

Nadere informatie

De 2+1-weg: N50 Zwolle-Kampen Rob de Bruijn (Rijkswaterstaat Oost-Nederland)

De 2+1-weg: N50 Zwolle-Kampen Rob de Bruijn (Rijkswaterstaat Oost-Nederland) 1 De 2+1-weg: N50 Zwolle-Kampen (Rijkswaterstaat Oost-Nederland) De N50, een belangrijke schakel in het hoofdwegennet, is een enkelbaans autoweg (1x2 rijstroken) met een stroomfunctie en een maximum snelheid

Nadere informatie

Kerncijfers Verkeer. Uitgave 2006

Kerncijfers Verkeer. Uitgave 2006 Kerncijfers Verkeer Uitgave 2006 Inleiding In deze publicatie wordt aan de hand van een aantal voorbeelden inzicht gegeven in de ontwikkeling op het gebied van verkeer. Het geeft antwoord op vragen als:

Nadere informatie

Filebord op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen

Filebord op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen Filebord op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen Aanpak van files op korte termijn Nota Mobiliteit Een moderne samenleving en mobiliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de Nota Mobiliteit

Nadere informatie

RESULTATEN VAN DE AANVULLENDE ENQUETE

RESULTATEN VAN DE AANVULLENDE ENQUETE RESULTATEN VAN DE AANVULLENDE ENQUETE bij het oudertevredenheidsonderzoek 2010. Basisschool De Driesprong. Inleiding. In november 2010 zijn de ouders van de leerlingen van basisschool De Driesprong op

Nadere informatie

Werk aan de. tussen Zwolle Zuid en afslag Ommen. Plusstroken verbeteren tijdens de spits. De werkzaamheden hebben invloed op

Werk aan de. tussen Zwolle Zuid en afslag Ommen. Plusstroken verbeteren tijdens de spits. De werkzaamheden hebben invloed op + Werk aan de A28 tussen Zwolle Zuid en afslag Ommen Plusstroken verbeteren tijdens de spits de doorstroming op de A28. De werkzaamheden hebben invloed op de bereikbaarheid van uw bedrijf. Informeer daarom

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht De heer E. klaagt erover dat de gemeente Bergen niets doet aan de overlast die hij ondervindt als gevolg van de situatie op de weg vóór zijn woning, waardoor het hem nagenoeg onmogelijk

Nadere informatie

Bijlage 1: Oordelen over auto, fiets en OV naar mate van gebruik

Bijlage 1: Oordelen over auto, fiets en OV naar mate van gebruik Bijlage 1: Oordelen over auto, fiets en OV naar mate van gebruik Tabel B1.2: Aandeel van Nederlanders dat positief oordeelt over auto, fiets en openbaar vervoer. auto fiets openbaar vervoer Totaal 86 84

Nadere informatie

Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen

Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen Wet- en regelgeving 1. Wanneer ben je bestuurder van een voorrangsvoertuig? (bron: artikel 29 RVV 1990) a. als je optische én geluidssignalen voert b. als

Nadere informatie

Onder verkeersborden kunnen onderborden worden geplaatst die kunnen aangeven:

Onder verkeersborden kunnen onderborden worden geplaatst die kunnen aangeven: 3 Hoofdstuk 3 Verkeerstekens Algemene regel Je bent verplicht om verkeerstekens op te volgen. Ze kunnen een gebod of een verbod inhouden. Er zijn verschillende soorten verkeerstekens: < verkeersborden

Nadere informatie

WETTELIJKE TEGENSTRIJDIGHEDEN VERKEER NIEUWEMEERDIJK

WETTELIJKE TEGENSTRIJDIGHEDEN VERKEER NIEUWEMEERDIJK WETTELIJKE TEGENSTRIJDIGHEDEN VERKEER NIEUWEMEERDIJK 0 Inhoudsopgave pagina: 1 Inhoudsopgave pagina: 2 Wettelijke tegenstrijdigheid (Nieuwemeerdijk) pagina: 7 Onderhoud asfalt (Nieuwemeerdijk) pagina:

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

SWOT - analyse. november 2007 van Dromen naar Scoren 1

SWOT - analyse. november 2007 van Dromen naar Scoren 1 SWOT - analyse Een handige methode om uw organisatie te leren kennen en te kijken waar uw organisatie staat en naartoe moet, is de SWOT-analyse. De vier letters staan voor Strengths, Weaknesses, Opportunities

Nadere informatie

Brandweer Ambulance Politie in aantocht. Wat gaat de weggebruiker doen?

Brandweer Ambulance Politie in aantocht. Wat gaat de weggebruiker doen? Brandweer Ambulance Politie in aantocht. Wat gaat de weggebruiker doen? Ton Hendriks, ANWB Studiedag NIFV 18 december 2012 2 Centrale vraag: Welke kennis, ervaring en wensen hebben weggebruikers bij confrontatie

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Wat betekenen al die strepen toch? In Gelderland verplaatsen

Nadere informatie

Aansprakelijkheid in het algemeen en meer specifiek aansprakelijkheid van de wegbeheerder.

Aansprakelijkheid in het algemeen en meer specifiek aansprakelijkheid van de wegbeheerder. Aansprakelijkheid in het algemeen en meer specifiek aansprakelijkheid van de wegbeheerder. ANWB en verkeersslachtoffers Naast de inzet voor meer verkeersveiligheid is de ANWB ook betrokken bij de afwikkeling

Nadere informatie

Duurzaam Veilig(e) Wegen

Duurzaam Veilig(e) Wegen Duurzaam Veilig(e) Wegen Categoriseringskaart (2015) Kaart met de belangrijkste wegen in onze provincie. Dit is het wensbeeld van de wegcategorisering zoals wij dat graag zien. Provinciale wegen Duurzaam

Nadere informatie

Verbreding A1 Bunschoten Hoevelaken Combinatie Van Gelder - Mobilis

Verbreding A1 Bunschoten Hoevelaken Combinatie Van Gelder - Mobilis Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u van ons de eerste nieuwsbrief over de realisatie Verbreding A1 Bunschoten-Spakenburg richting het Knooppunt Hoevelaken. Deze nieuwsbrief heeft het doel u te informeren

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2015

Nationaal verkeerskundecongres 2015 Nationaal verkeerskundecongres 2015 Differentiatie Verkeersveiligheid Spitsstroken Hans Drolenga (Grontmij) Jurgen Koppen (Rijkswaterstaat) Henk Stipdonk en Jacques Commandeur (Stichting Wetenschappelijk

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Waar Bepaal ten slotte zo nauwkeurig mogelijk waar het onderwerp zich afspeelt. Gaat het om één plek of spelen meer plaatsen/gebieden een rol?

Waar Bepaal ten slotte zo nauwkeurig mogelijk waar het onderwerp zich afspeelt. Gaat het om één plek of spelen meer plaatsen/gebieden een rol? Hoe word ik beter in geschiedenis? Als je beter wilt worden in geschiedenis moet je weten wat er bij het vak geschiedenis van je wordt gevraagd, wat je bij een onderwerp precies moet kennen en kunnen.

Nadere informatie

Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs

Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs Van 24 t/m 28 maart vond de Week van Passend Onderwijs plaats. De Week is een initiatief van het ministerie van OCW en 22 onderwijsorganisaties,

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Bebording Routering. Figuur 1: Verkeersbord model K14. : Bebording routering transport gevaarlijke stoffen

Bebording Routering. Figuur 1: Verkeersbord model K14. : Bebording routering transport gevaarlijke stoffen Bebording Routering Onderwerp Auteur Versie : Bebording routering transport gevaarlijke stoffen : Marcel Reefhuis Hulpverleningsdienst Regio Twente i.s.m. Regio IJssel-Vecht, Rijkswaterstaat Wegendistrict

Nadere informatie

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Volgens Nederland Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea 15 november 2012 Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Achtergrond Volgens Nederland Nederland kent een aantal belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering betreffende het ontwerp van

Nadere informatie

Onderzoek burgerinitiatief. Tevredenheid van indieners

Onderzoek burgerinitiatief. Tevredenheid van indieners Onderzoek burgerinitiatief Tevredenheid van indieners In opdracht van: De Raadsgriffier Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Gemeente Purmerend Denise Floris Bert Mentink April

Nadere informatie

Op de achterbank van de weggebruiker. Inzicht in meningen, wensen en gedrag

Op de achterbank van de weggebruiker. Inzicht in meningen, wensen en gedrag Op de achterbank van de weggebruiker Inzicht in meningen, wensen en gedrag Inhoud Voorwoord Bestaande kennis maximaal benutten 4 Op de achterbank Wat wil de weggebruiker? 6 De weggebruiker Normen en waarden

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2017

Fietsen in Groningen 2017 veel respon Fietsen in Groningen 2017 Kübra Ozisik April 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Fietsen in Groningen 2017... 3 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie

Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1

Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1 Theorie Verkeersregels Deel 1 Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1 (wordt je aangeboden door Autorij-instructie.nl) Onderstaand vind je -in totaal 30- afbeeldingen over

Nadere informatie

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V.

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V. ANWB Kiezen voor mobiliteit - Files en bereikbaarheid - conclusies Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Theorieboek. rijbewijs A

Theorieboek. rijbewijs A Theorieboek rijbewijs A 1. Basiskennis Wegenverkeerswetgeving Doelstelling De belangrijkste wetgeving waarin wij onze verkeersregels vinden zijn de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels

Nadere informatie

Verkeersinformatie in de praktijk

Verkeersinformatie in de praktijk Verkeersinformatie in de praktijk Arjen Oving Onderzoeker Thuistest verkeersinformatie Hoe ervaren automobilisten actuele verkeersinformatie op navigatiesystemen? - Onderzoek via thuistest (oktober 2014)

Nadere informatie

Ontwerp-Verkeersbesluit A28 Zwolle-Zuid - aansluiting Ommen

Ontwerp-Verkeersbesluit A28 Zwolle-Zuid - aansluiting Ommen BEDRIJFSINFORMATIE Oost-Nederland Ordelseweg 2 8035 PB Zwolle Postbus 9070 6800 ED Arnhem www.rijkswaterstaat.nl Onderwerp Ontwerp-Verkeersbesluit A28 Zwolle-Zuid - aansluiting Ommen Contactpersoon Nils

Nadere informatie

Evaluatie verkeersveiligheidseffecten 'Bromfiets op de rijbaan'

Evaluatie verkeersveiligheidseffecten 'Bromfiets op de rijbaan' Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Adviesdienst Verkeer en Vervoer Evaluatie verkeersveiligheidseffecten 'Bromfiets op de rijbaan' Een onderzoek naar letselongevallen met bromfietsers een jaar

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Infrastructuur en Milieu a Ministerie van Infrastructuur en Milieu 1 > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

TRAJECT CONTROLE. Case study - A2 (Amsterdam/Utrecht), Nederland

TRAJECT CONTROLE. Case study - A2 (Amsterdam/Utrecht), Nederland TRAJECT CONTROLE Case study - A2 (Amsterdam/Utrecht), Nederland MEER VERKEER MINDER LAWAAI & VERVUILING De belangrijkste verkeersader tussen het noorden en het zuiden van Nederland is de A2 tussen Amsterdam

Nadere informatie

Bedrijven over woon-werkverkeer nu en in de toekomst De resultaten van een landelijk onderzoek

Bedrijven over woon-werkverkeer nu en in de toekomst De resultaten van een landelijk onderzoek 5)x- 83 A/linisterie van Verkeer en Waterstaat Bedrijven over woon-werkverkeer nu en in de toekomst De resultaten van een landelijk onderzoek SI 3 V*v A Bedrijven over woon-werlcverkeer nu en in de toekomst

Nadere informatie

MEMO. Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Datum 27 januari 2012 Projectnummer Status Definitief Versie 6

MEMO. Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Datum 27 januari 2012 Projectnummer Status Definitief Versie 6 MEMO Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Onderwerp Evaluatie Spoedaanpak - ontwikkeling verkeersprestatie (VP) per project Datum 27 januari 212 Projectnummer 7211112 Status Definitief

Nadere informatie

Verbreding A1 Bunschoten Hoevelaken Combinatie Van Gelder - Mobilis

Verbreding A1 Bunschoten Hoevelaken Combinatie Van Gelder - Mobilis Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u van ons de eerste nieuwsbrief over de realisatie Verbreding A1 Bunschoten-Spakenburg richting het Knooppunt Hoevelaken. Deze nieuwsbrief heeft het doel u te informeren

Nadere informatie

Groene Golf Team. Ad Wilson Rijkswaterstaat/Dienst Verkeer en Scheepvaart

Groene Golf Team. Ad Wilson Rijkswaterstaat/Dienst Verkeer en Scheepvaart Groene Golf Team Ad Wilson Rijkswaterstaat/Dienst Verkeer en Scheepvaart 1 Inhoud presentatie Verkeerslichtenregelingen in Nederland Groene Golf Team aanpak projecten voorbeelden van projecten overzicht

Nadere informatie

Verslag jongerendenktank over het beleidsplan Verkeersveiligheid datum 16 maart 2010, voor jongeren zonder autorijbewijs

Verslag jongerendenktank over het beleidsplan Verkeersveiligheid datum 16 maart 2010, voor jongeren zonder autorijbewijs Verslag jongerendenktank over het beleidsplan Verkeersveiligheid datum 16 maart 2010, voor jongeren zonder autorijbewijs Opdracht Tijdens deze bijeenkomst stond het Beleidsplan Verkeersveiligheid 2010-2020

Nadere informatie

AVV-advies met betrekking tot de Informatiepanelen voor het project Rekeningrijden

AVV-advies met betrekking tot de Informatiepanelen voor het project Rekeningrijden AVV-advies met betrekking tot de Informatiepanelen voor het project Rekeningrijden Advies opgesteld door Adviesdienst Verkeer en Vervoer Jitka IJsselstijn en Ad Hoogvorst Eindversie augustus 2000 1. VOORWOORD

Nadere informatie

Artikel 06c gedrag bij in- en uitrijden werkvakken en tijdelijke uitritten en het laden en lossen

Artikel 06c gedrag bij in- en uitrijden werkvakken en tijdelijke uitritten en het laden en lossen Bron: Titel: CROW Artikel 06c gedrag bij in- en uitrijden werkvakken en tijdelijke ten en het laden en lossen Inhoud: 1. Inleiding In de artikelen 'Maatregelen bij in- en uitrijden werkvakken' en 'Maatregelen

Nadere informatie

Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven

Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven Rapportage Leerlingtevredenheid Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven Rob Swager ECABO, mei 2011 1. Inleiding... 3 2. Tevredenheid algemeen.... 4 3. Aspecten die

Nadere informatie

Minuut. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Classificatie - Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

Minuut. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Classificatie - Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Minuut Ministerie van Verkeer en Waterstaat Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Classificatie Contactpersoon Pim van Gemeren Datum 17 juni 2008 Ons kenmerk

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

waaruit gekozen moet worden. In de standaardmaatregelen een aantal invloedsfactoren verwerkt die medebepalend

waaruit gekozen moet worden. In de standaardmaatregelen een aantal invloedsfactoren verwerkt die medebepalend Conversietabel 96a Inleiding De nieuwe CROW-publicaties 96a en 96b bestaan uit een publicatiereeks van acht delen. Vier van de acht delen hebben betrekking op autosnelwegen (zie de in rood aangegeven delen

Nadere informatie

Pilot gezamenlijk onderzoek Rijkswaterstaat en provincies

Pilot gezamenlijk onderzoek Rijkswaterstaat en provincies Pilot gezamenlijk onderzoek Rijkswaterstaat en provincies Juni 2012 Titel rapportage Inhoud 1 Inleiding - 3 1.1 Achtergrond - 3 1.2 Onderzoeksopzet - 4 1.3 Leeswijzer 4 2 Provinciale wegen - 6 2.1 Inleiding

Nadere informatie

MinderHinder in Praktijk. Publieksvriendelijkheid bij Werk in Uitvoering

MinderHinder in Praktijk. Publieksvriendelijkheid bij Werk in Uitvoering MinderHinder in Praktijk Publieksvriendelijkheid bij Werk in Uitvoering Inhoud 1 Een boekje tegen het balen 5 2 Aandachtspunten voor MinderHinder 13 3 Uitvoeringsvarianten 25 4 Aandachtspunt Onzichtbaar

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Nadere informatie

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland 1 februari 2009 Ausems en Kerkvliet, arbeidsmedisch adviseurs Hof van Twente www.aenk.nl Onderzoeksrapport JobMeter 2009 Inleiding Ausems en Kerkvliet,

Nadere informatie

Werkend leren in de jeugdhulpverlening

Werkend leren in de jeugdhulpverlening Werkend leren in de jeugdhulpverlening en welzijnssector Nulmeting Samenvatting Een onderzoek in opdracht van Sectorfonds Welzijn Bernadette Holmes-Wijnker Jaap Bouwmeester B2796 Leiden, 1 oktober 2003

Nadere informatie

Vraag 2 In dat kader, bent u ook bekend met het bericht Extreem zware trucks verboden op brug A27 bij Gorinchem van woensdag 5 oktober?

Vraag 2 In dat kader, bent u ook bekend met het bericht Extreem zware trucks verboden op brug A27 bij Gorinchem van woensdag 5 oktober? Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Onderwerp Voortgangsrapportage Groot Onderhoud Hoofdwegennet derde kwartaal 2007

Onderwerp Voortgangsrapportage Groot Onderhoud Hoofdwegennet derde kwartaal 2007 abcdefgh de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 6 november 2007 Ons kenmerk RWS/SDG/NW2007/1734/56907 Doorkiesnummer Bijlage(n) Uw kenmerk

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 20: evaluatie panel December 2012 1. Inleiding Het Internetpanel Dienst Regelingen bestaat nu bijna vijf jaar. Dat vinden de opdrachtgever Dienst Regelingen

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie