Rijkswaterstaat. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. KPI Droog. Verslag van twee focusgroepen met weggebruikers. November 2004

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rijkswaterstaat. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. KPI Droog. Verslag van twee focusgroepen met weggebruikers. November 2004"

Transcriptie

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat KPI Droog Verslag van twee focusgroepen met weggebruikers November 2004

2 Colofon Uitgegeven door: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Informatie: Naam: Telefoon: Uitgevoerd door: André Schoorlemmer Afdeling VMO ERGO, bureau voor markt- en beleidsonderzoek Hans Roth Marcel Valk Opmaak: Adviesdienst Verkeer en Vervoer Datum: November 2004 Status: Definitief KPI Droog

3 Inhoudsopgave 1. VERANTWOORDING 1.1 'FOCUSGROEPEN OVER BELEIDSTHEMA'S' FOCUSGROEPEN 'KPI DROOG' 9 2. VISIE OP SNELWEGBEHEER BEKENDHEID RIJKSWATERSTAAT ERVARINGEN OP DE SNELWEG KWALITEIT VAN EEN SNELWEG (SPONTAAN) DE KPI'S VAN RIJKSWATERSTAAT ONDUIDELIJKHEDEN AANVULLINGEN RELATIEF BELANG ASPECTEN BEOORDELING KWALITEITSASPECTEN EN ACTIEPUNTEN BEOORDELING RIJKSWATERSTAAT OP ASPECTEN SOORT EN KWALITEIT WEGDEK AANTAL RIJSTROKEN BELIJNING EN VERLICHTING SIGNALERING EN BEWEGWIJZERING WEGWERKZAAMHEDEN BENUTTINGSMAATREGELEN REACTIE OP ACTIEPUNTEN RIJKSWATERSTAAT SAMENVATTING / CONCLUSIES 25 BIJLAGE 1: GESPREKSRICHTLIJN 'KPI DROOG 27 BIJLAGE 2: OMSCHRIJVING ACTIES RIJKSWATERSTAAT PER KPI 30 BIJLAGE 3: GESPREKSDEELNEMERS 31 KPI Droog

4 1.Verantwoording In opdracht en onder auspiciën van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) heeft Ergo een serie groepsdiscussies georganiseerd met weggebruikers. Dit rapport doet verslag van de bevindingen rond het thema 'Differentiatie van de kwaliteit en aankleding van de wegen van Rijkswaterstaat'. 1.1 'Focusgroepen over beleidsthema's' Rijkswaterstaat heeft in toenemende mate belangstelling voor de mening van de gebruiker van wegen en waterwegen. Kennis hieromtrent kan worden ingezet om oplossingen te vinden en maatregelen te treffen die (binnen gestelde verkeerstechnische en financiële grenzen) zo goed mogelijk aansluiten bij de probleemperceptie en de behoeften van de gebruiker. Om beter inzicht te krijgen in de wijze waarop weg- en vaarweggebruikers denken over relevante thema's is het project Focusgroepen over beleidsthema's opgezet. Doelstelling De doelstelling van het onderzoeksproject is als volgt te omschrijven: Inzicht bieden in het publieksoordeel over enkele actuele beleidsthema's van Rijkswaterstaat. De thema's Door AVV zijn drie thema's geselecteerd. Aan elk van deze thema's zijn twee focusgroepen gewijd. 1. KPI Droog 2. Differentiatie van de kwaliteit en aankleding van de wegen van RWS 3. Recreatievaart en de producten van Rijkswaterstaat Uitvoering In het kader van het project is per thema voorzien in telkens twee focusgroepen (groepsdiscussies) met weggebruikers. Deze werkvorm is bij uitstek geschikt om uiteenlopende meningen met elkaar te confronteren en de deelnemers uit te lokken tot 'nieuwe ideeën' en suggesties voor verbeteringen. De focusgroep is echter niet een methode om 'harde cijfers' te genereren; de resultaten hebben daarom geen statistische betekenis. Bij de organisatie van de focusgroepen wordt erop gelet dat zowel weggebruikers uit de Randstad als van buiten de Randstad in het onderzoek worden betrokken. Daartoe zijn voor de discussies uiteenlopende locaties in het land uitgezocht. De 'natte' focusgroepen zijn beide in Amsterdam gehouden, omdat deze locatie op grond van KPI Droog

5 de contacten van Ergo de beste mogelijkheden biedt voor de selectie van de gespreksdeelnemers (recreatievaarders). KPI Droog

6 1.2 Focusgroepen 'KPI Droog' Binnen Rijkswaterstaat zijn KPI's (Kern Prestatie-Indicatoren) vastgesteld voor het beheer en het onderhoud van het rijkswegennet. Voor elk van de vastgestelde prestatie-indicatoren zijn één of meer actiepunten geformuleerd. De betrokken beleidsmakers zijn in dit stadium gebaat bij een reactie van de weggebruikers op de door hen gestelde prioriteiten. In beide focusgroepen over dit thema is nagegaan op welke indicatoren de weggebruikers Rijkswaterstaat afrekenen, hoe zij aankijken tegen de door Rijkswaterstaat geformuleerde KPI's, en wat zij vinden van de door Rijkswaterstaat geformuleerde actiepunten. Uitvoering Bij de werving van de gespreksdeelnemers is nagestreefd discussiegroepen samen te stellen met de volgende kenmerken: verschillende leeftijdscategorieën zowel mannen als vrouwen frequente en incidentele gebruikers van rijkswegen verschillende ritmotieven: recreatief, woon/werk, zakelijk De eerste groepsdiscussie over 'KPI Droog' vond plaats op 8 september 2004 in Amsterdam. Aan dit gesprek hebben 10 weggebruikers deelgenomen. De tweede groepsdiscussie vond plaats op 14 september 2004 te Amersfoort. Aan dit gesprek hebben eveneens 10 weggebruikers deelgenomen. Beide groepsdiscussies duurden twee uur. Zowel in Amsterdam als in Amersfoort werd de discussie 'live' vanuit een belendende ruimte gevolgd door enkele medewerkers van Rijkswaterstaat. Voor beide gesprekken diende een in overleg met AVV opgestelde gespreksrichtlijn als leidraad (zie bijlage). Rapportage In de volgende hoofdstukken wordt verslag gedaan van de bevindingen. Daarbij zijn veelzeggende uitspraken van respondenten als citaat opgenomen. Het rapport wordt afgesloten met een samenvatting op hoofdlijnen. KPI Droog

7 2.Visie op snelwegbeheer 2.1 Bekendheid Rijkswaterstaat Een substantieel aantal gespreksdeelnemers weet dat Rijkswaterstaat zorg draagt voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdwegennet in Nederland. De meesten kunnen spontaan enkele concrete aspecten noemen die onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat vallen: het wegdek, de belijning, de verlichting, matrixborden, de bermen, et cetera. Slechts enkelen noemen als taken van Rijkswaterstaat het bevorderen van de doorstroming op het hoofdwegennet of de aanleg van nieuwe wegen. Evenmin refereren de gespreksdeelnemers aan de 'natte' taken van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat wordt vooral geassocieerd met onderhoud en beheer van het hoofdwegennet. Let wel, de respondenten zijn uitgenodigd om te komen praten over autosnelwegen. Dit is natuurlijk van invloed op hun beeld van Rijkswaterstaat. Het imago-onderzoek van Rijkswaterstaat wijst uit dat burgers bij Rijkswaterstaat hoofdzakelijk aan de "natte taken" denken. Er bestaat enige onduidelijkheid over de wegen die tot het hoofdwegennet (c.q. rijkswegennet) behoren. De meeste gespreksdeelnemers stellen dat het hoofdwegennet simpelweg bestaat uit alle Nederlandse snelwegen. Een enkeling weet hierop echter uitzonderingen te noemen. De meeste weggebruikers weten dat provincies en gemeenten eveneens wegen beheren. Vervolgens is hun gevraagd wat zij nu eigelijk merken van Rijkswaterstaat. Zij geven de volgende antwoorden: Borden langs de snelweg Borden bij wegwerkzaamheden Advertenties in dagbladen, waarin werkzaamheden worden aangekondigd Televisiespotjes Een meerderheid geeft aan dat naar hun gevoel Rijkswaterstaat een organisatie is die op enige afstand opereert. Eigenlijk hebben zij er nooit direct mee te maken, zo geven zij aan. Want zelfs de wegwerkzaamheden worden niet door Rijkswaterstaat zelf uitgevoerd, maar door een aannemingsbedrijf aan wie de klus is uitbesteed. Rijkswaterstaat blijft op de achtergrond. Het is niet meer dan een naam op een bord langs de weg. 11 KPI Droog

8 2.2 Ervaringen op de snelweg In beide focusgroepen is allereerst gesproken over de algemene ervaringen bij het rijden over de Nederlandse snelwegen. De gespreksdeelnemers hebben enkele positieve en negatieve ervaringen genoemd. In beide focusgroepen noemt men als positief punt dat de Nederlandse autosnelwegen van betere kwaliteit zijn dan die in de ons omringende landen. In dit verband noemen gespreksdeelnemers spontaan de goede verlichting, de lange in- en uitvoegstroken en de duidelijke bewegwijzering. En andere positieve ervaring is dat je als weggebruiker ondanks het toenemend aantal files meestal goed kunt opschieten wanneer je gebruiktmaakt van de snelweg. Als negatieve ervaring wijzen de respondenten in eerste instantie vooral op "het asociale rijgedrag" van sommige medeweggebruikers. Ook onhandige verkeersmanoeuvres van medeweggebruikers worden genoemd als bron van ergernis. Files zorgen eveneens voor veel negatieve ervaringen. Een aantal gespreksdeelnemers zegt zich echter te hebben ingesteld op files, "omdat je je anders alleen maar zit te ergeren". Enkele respondenten signaleren dat zij zich vooral ergeren aan files die opduiken op onverwachte plaatsen en momenten. Een enkeling ergert zich ook aan de drukte op de weg als er geen files zijn. Andere negatieve ervaringen zijn het vrachtverkeer (en de inhaalmanoeuvres van vrachtwagens) en oponthoud ten gevolge van onderhoudswerkzaamheden. 2.3 Kwaliteit van een snelweg (spontaan) De weggebruikers is gevraagd wat de voornaamste aspecten zijn waaraan zij de kwaliteit van een autosnelweg afmeten. De volgende aspecten zijn genoemd. o o o o o o o o o o o Soort asfalt (met name ZOAB) Staat van onderhoud wegdek Verlichting Belijning Aantal rijstroken Bewegwijzering Matrixborden DRIP's Vluchtstroken (pechhavens) Vangrail Geen versmallingen Het soort asfalt is volgens de deelnemers aan beide groepen het belangrijkste kwaliteitsaspect van een autosnelweg. In de optiek van de respondenten hangt dit aspect nauw samen met de staat van 12 KPI Droog

9 onderhoud van het wegdek: waar ZOAB ligt is het wegdek per definitie goed, omdat het nieuwe ZOAB op de meeste plaatsen nog geen slijtage vertoont. Ook belijning en verlichting zijn belangrijke kwaliteitsaspecten. Beide worden door enkelen in één adem genoemd. Immers, waar verlichting ontbreekt, wordt de belijning een belangrijk hulpmiddel bij de oriëntatie van de automobilist, zowel op de rijstrook als op de weg in zijn geheel. Desgevraagd geven de beide groepen aan dat zij Rijkswaterstaat vooral 'afrekenen' op het soort asfalt, de staat van onderhoud, het aantal rijstroken, de verlichting en de belijning. 2.4 De KPI's van Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat heeft een lijst opgesteld van punten aan de hand waarvan zij hun prestaties door de weggebruikers beoordeeld wensen te zien. Deze lijst van Kern Prestatie-Indicatoren (Key Performance Indicators) is in beide groepen aan de respondenten getoond en ter discussie gesteld. 1. Beschikbaarheid van de weg 2. Benuttingsmaatregelen 3. Kwaliteit wegdek 4. Veiligheid bij wegwerkzaamheden 5. Informatie en minder ergernissen bij werkzaamheden 6. Informatie op DRIP's 7. Doorstroming en omleidingen 8. Incident management (i.s.m.a.) 9. Verzorgingsplaatsen (i.s.m.a.) 10. Goed geïnformeerde gebruikers (i.s.m.a.) In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de reacties van de gespreksdeelnemers. In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op enkele van de punten in de lijst Onduidelijkheden De beide groepen reageren op de lijst met KPI's met een aantal vragen en opmerkingen. Hieruit kan het volgende worden geconcludeerd: Het is de gespreksdeelnemers niet duidelijk wat wordt bedoeld met 'beschikbaarheid van de weg'. Gaat het hierbij om het bestrijden van files? Of om het minimaliseren van hinder bij onderhoudswerkzaamheden? Of gaat het om het beschikbaar maken van nieuw asfalt? De interpretatie is niet eenduidig. Het woord 'benuttingsmaatregelen' vergt in eerste instantie eveneens uitleg. Als is uitgelegd dat het hierbij gaat om betere benutting van bestaand asfalt (bijvoorbeeld bij spitsstroken), kan men met dit begrip uit de voeten. Uitleg is vereist over het verschil tussen DRIP's en matrixborden. 13 KPI Droog

10 De term 'incident management' wordt niet door iedereen begrepen Aanvullingen De respondenten is verteld dat deze lijst een opsomming is van punten waarop Rijkswaterstaat vooral beoordeeld wenst te worden door de snelweggebruikers. Hun is gevraagd naar hun oordeel over de lijst van KPI's en naar eventuele andere punten die volgens hen in de lijst zouden moeten worden opgenomen. In beide focusgroepen wordt de lijst met KPI's positief ontvangen, althans nadat op een aantal punten extra uitleg is gegeven. "Ik vind dat Rijkswaterstaat een mooie lijst heeft samengesteld. Ik ben benieuwd wat ze op al die punten van plan zijn te gaan doen " In beide groepen wijzen de gespreksdeelnemers er echter op dat belijning en verlichting in de lijst met KPI's ontbreken. Ook bewegwijzering mist men. 14 KPI Droog

11 Relatief belang aspecten De kwaliteit van het wegdek (met als belangrijkste factor of er al dan niet ZOAB ligt) wordt wederom aangewezen als het belangrijkste kwaliteitsaspect van een snelweg en als het meest bepalend voor het oordeel over Rijkswaterstaat. Een aantal respondenten hecht echter ook veel belang aan de belijning en de verlichting van een snelweg. Er is ook een groep respondenten die veel belang toekent aan een goede doorstroming van het verkeer op de snelweg. Niet alleen bij wegwerkzaamheden, maar de doorstroming op het snelwegennet in het algemeen. In eerste instantie stellen de gespreksdeelnemers dat alle punten op de lijst belangrijk zijn. Nader beschouwd acht men de punten 'informatie op DRIP's', 'doorstroming bij omleidingen' en 'verzorgingsplaatsen' het minst belangrijk. Informatie op DRIP's is minder belangrijk omdat de weggebruiker ook zonder deze informatie zijn doel kan vinden, mede in het licht van het toenemend belang van in-car navigatiesystemen. Doorstroming bij omleidingen is een punt dat slechts incidenteel speelt en in dier voege van ondergeschikt belang wordt geacht. Van verzorgingsplaatsen maken de meeste gespreksdeelnemers nauwelijks gebruik. 15 KPI Droog

12 3. Beoordeling kwaliteitsaspecten en actiepunten In paragraaf 3.1 gaan we nader in op de door Rijkswaterstaat geformuleerde KPI's en op de punten die door de respondenten zelf ter discussie zijn gesteld. In paragraaf 3.2 gaat de aandacht uit naar de door Rijkswaterstaat geformuleerde actiepunten, voor zover deze ter sprake zijn gekomen. 3.1 Beoordeling Rijkswaterstaat op aspecten Soort en kwaliteit wegdek ZOAB In het vorige hoofdstuk is al aangegeven dat de meeste gespreksdeelnemers Rijkswaterstaat (en ook de andere wegbeheerders) vooral beoordelen op de kwaliteit van het wegdek van de wegen die in hun beheer zijn. Zij geven daarnaast aan dat het soort asfalt in hoge mate bepalend is voor hun beleving van de wegdekkwaliteit. ZOAB is het type asfalt dat de gespreksdeelnemers het gunstigst beoordelen. "ZOAB is het beste. Als Rijkswaterstaat een nieuwe weg aanlegt, dat moet er ZOAB liggen; bij groot onderhoud moet oud asfalt plaats maken voor ZOAB". "Bij regen merk je het verschil: ZOAB geeft veel minder opspattend water; je hebt veel beter zicht". "Bij regen rijden over ZOAB maakt veel minder lawaai; als je dan op een stuk weg komt zonder ZOAB, dan ga je je ergeren aan de herrie". De weggebruikers zeggen te verwachten dat Rijkswaterstaat op alle Nederlandse autosnelwegen ZOAB zal aanbrengen, ongeacht de regio. Dus zowel op drukke snelwegen in de Randstad, als op minder drukke snelwegen in perifere regio's. "Overal moet op de snelwegen ZOAB worden gelegd. Ook in Oost-C ron in gen betaalt men wegenbelasting. " "Je moet niet schipperen met de kwaliteit van wegen. Overal ZOAB, dat is de standaard". Staat van onderhoud Ook de staat van onderhoud is een belangrijk aspect van de wegdekkwaliteit. Juist in vergelijking met de wegen waarop een nieuwe laag ZOAB is aangebracht, vallen 'slechte' stukken weg meteen op. De gespreksdeelnemers noemen de volgende ergernissen bij slecht onderhouden snelwegen: 17 KPI Droog

13 Opspattend grind Spoorvorming Oneffenheden Aquaplaning Herrie Opletten dat je gaten ontwijkt De gespreksdeelnemers verwachten dat inspecteurs van Rijkswaterstaat regelmatig controles uitvoeren op de snelwegen die onder hun beheer vallen. En als de kwaliteit van het wegdek te wensen overlaat, dan moet Rijkswaterstaat ingrijpen. Bij veel voorkomende gebreken van het wegdek moet Rijkswaterstaat een nieuwe laag asfalt aanbrengen, zo geven de weggebruikers aan. Trajecten waar het wegdek slechts sporadisch gebreken vertoont, komen in aanmerking voor meer provisorische oplossingen. "Een geïsoleerd gat mogen ze van best vullen, maar het mag geen lappendeken worden. Want dan let je niet meer op het verkeer, maar op de gaten in het wegdek" Aantal rijstroken De gespreksdeelnemers geven aan dat het aantal rijstroken moet afhangen van de verkeersdrukte op de snelweg. Het is dus niet nodig om overal in Nederland twee-maal-vier-strookssnelwegen aan te leggen, zo geeft men aan. Een tweede aandachtspunt zou flexibiliteit moeten zijn: de snelweg moet in de toekomst weer aangepast kunnen worden. De weggebruikers constateren dat hierover in het verleden niet goed is nagedacht. Het wegontwerp moet ingesteld zijn op toekomstige toename van de verkeersdrukte en de navenante uitbreiding van het aantal rijstroken. Enkele respondenten stellen dat Rijkswaterstaat volgens hen op het punt van de aanleg van extra rijstroken achter de ontwikkelingen aanloopt Belijning en verlichting De gespreksdeelnemers geven aan dat de verlichting en de belijning van een snelweg in hun ogen aspecten zijn die nauw samenhangen. Is de belijning goed, dan is verlichting niet nodig, zo geeft een meerderheid aan. Het is volgens hen echter niet zo dat goede belijning mag ontbreken als een snelweg verlicht is. Een minderheid zou het op prijs stellen als alle autosnelwegen voorzien zouden worden van verlichting. In de meeste gevallen betreft het hier weggebruikers die zich kwalificeren als "enigszins nachtblind". De meeste deelnemers aan beide groepen geven echter aan dat naar hun inschatting verlichting van de autosnelweg alleen noodzakelijk is op de drukste trajecten en rondom de grote steden. Op meer perifere, 18 KPI Droog

14 rustiger trajecten is verlichting geen noodzakelijke voorwaarde. Een enkeling geeft aan dat de afritten wel van verlichting voorzien zouden moeten worden. Ten aanzien van het soort verlichting lopen de meningen uiteen. '"Vroeger had je van die knaloranje lampen. Dat vond ik niks maar die zijn dan nu vervangen door andere lampen " "Geel is beter dan wit licht, zeker bij regen en mist" Over de belijning heeft men eveneens ideedn. "Ze moeten kattenogen op de lijnen aanbrengen " "Fluorescerend!" "Belijning met reliuf is het best: dan kun je ook voelen als je niet meer op je strook zit" Ten slotte is het opvallend dat men in beide focusgroepen op het idee komt van verlichting waarvan de intensiteit kan worden afgesteld op de verkeersdrukte. Een enkeling trekt deze redenering heel ver door. "Het licht zou alleen moeten aanknippen, als er een auto nadert..." Signaleringen bewegwijzering Signalering Wegsignalering in de vorm van matrixborden behoeft volgens de meeste gespreksdeelnemers slechts te worden aangebracht op de drukste snelwegen, vooral in de Randstad. De weggebruikers geven aan dat zij "zo langzamerhand aan de matrixborden gewend zijn geraakt" en beschouwen ze als een vast onderdeel van de drukste Nederlandse autosnelwegen. Dit wil echter niet zeggen dat de weggebruikers zich ook houden aan de op de matrixborden aangegeven maximumsnelheden. Het gebruik van DRIP's oogst eveneens waardering. Ook DRIP's hebben volgens de weggebruikers echter vooral nut op specifieke trajecten: Drukke snelwegen in de Randstad; Knelpunten elders waar regelmatig files staan; Voor punten waar je kunt kiezen uit verschillende routes. Een aantal respondenten geeft aan dat het volgens hen de moeite niet loont om alle Nederlandse autowegen uit te rusten met DRIP's, omdat in de nabije toekomst steeds meer auto's zullen zijn uitgerust met in-car informatie- en navigatiesystemen. 19 KPI Droog

15 "Ik zie DRIP's als een tussenoplossing in de overgang naar navigatiesystemen in je auto. Over vijftien jaar hebben ze al die bakken weer weggehaald, omdat ze niet meer nodig zijn" De bewegwijzering De kwaliteit van de bewegwijzering is hoog, zo stellen de weggebruikers, zeker als je de Nederlandse borden vergelijkt met die in het buitenland. Men heeft geen grote wensen op dit gebied. Een klein aantal respondenten noemt specifieke aandachtspunten: "Er zit aanslag op sommige borden; ze moeten vaker schoongemaakt". "De borden moeten er in heel Nederland hetzelfde uitzien ". "Sommige nieuwe borden zijn als gevolg van flikkering door het zonlicht moeilijk leesbaar" Wegwerkzaamheden Een substantieel aantal weggebruikers zegt zich regelmatig te ergeren aan wegafzettingen en beperkingen van het aantal rijstroken bij onderhoudswerkzaamheden (en de daarbij behorende snelheidsbeperkingen). "Een hele strook is kilometerslang afgezet met pionnen, maar ik zie niemand werken ". "De noodstroken bij werkzaamheden zijn vaak te smal. Het is eng om er naast een vrachtwagen te rijden ". De gespreksdeelnemers geven aan dat bij wegwerkzaamheden op twee punten winst valt te behalen door Rijkswaterstaat: Afzettingen weghalen en snelheidbeperkingen opheffen zodra de werkzaamheden zijn afgesloten; Met snelheidsbeperkingen beoogt men de veiligheid van de wegwerkers te bevorderen. Geen beperking van de snelheid tot 70 km/u als er niet gewerkt wordt Benuttingsmaatregelen De waardering voor verschillende benuttingsmaatregelen loopt nogal uiteen. De waardering voor twee maatregelen worden hieronder behandeld. Inhaal verbod vrachtverkeer Een algeheel inhaalverbod voor vrachtauto's oogst in eerste instantie veel waardering. Inhaalmanoeuvres van vrachtwagens behoren namelijk tot de belangrijkste ergernissen op de autosnelweg. Pas in tweede instantie denken sommige weggebruikers ook aan de nadelen van een inhaalverbod voor vrachtwagens. Zo vragen zij zich af of invoegen niet een zware opgave wordt als de rechter rijstrook 20 KPI Droog

16 voortdurend wordt bezet door een ononderbroken colonne vrachtauto's die niet mogen uitwijken naar links. Aanleg spits-, plus- en bufferstroken De inrichting van extra rijstroken voor gebruik in de spits en bij grote drukte wordt positief gewaardeerd. Van de verschillen tussen spits-, plus- en bufferstroken is men echter niet goed op de hoogte. De meeste gespreksdeelnemers hebben slechts ervaring met spitsstroken. Een substantiële groep weggebruikers zegt zich minder veilig te voelen als de vluchtstrook tijdens de spits als extra rijstrook wordt gebruikt. "Hoe moeten ziekenauto's en takelwagens er dan langs? "Waar moet je dan naartoe als je pech hebt? De reacties worden positiever als de gespreksleider de groep voorhoudt dat de automobilist bij panne pechhavens ter beschikking staan en dat de verkeerscentrale de gehele rijstrook via de matrixborden afkruist zodra er een stilstaande auto wordt gespot. Het vertrouwen van de weggebruikers in pechhavens is evenwel beperkt. "Wat moet je doen als je auto het tussen twee pechhavens begeeft?" Het afkruisen van de rijstrook met de pechvogel oogst meer waardering. Uit de reacties van de gespreksdeelnemers blijkt dat men hieraan in eerste instantie niet heeft gedacht. Daarnaast komt men zelf ook met een oplossing: "Rijkswaterstaat moet ervoor zorgen dat op deze trajecten de bermen goed begaanbaar zijn en dus een goede uitwijkmogelijkheid vormen voor auto's met pech". Meer signaleringsborden Signaleringsborden (matrixborden en DRIP's) zijn een noodzakelijke voorwaarde voor effectieve benuttingsmaatregelen op autosnelwegen, na uitleg beamen de gespreksdeelnemers dit. Zij zijn dan ook positief over de komst van meer signaleringsborden in het kader van benuttingsmaatregelen op drukker trajecten en rondom knelpunten. Men acht het echter overdreven als DRIP's en matrixborden ook tot de standaarduitrusting zouden behoren van relatief rustige, meer perifeer gelegen autosnelwegen. Desgevraagd geven de weggebruikers aan dat zij meer belang hechten aan matrixborden dan aan DRIP's (zie paragraaf 3.4). Snelheidregulering vanuit de verkeerscentrale Het betreft snelheidsbeperkingen (via matrixborden) die erop gericht zijn dat weggebruikers collectief sneller gaan, door hier en daar snelheidsbeperkingen op te leggen. De weggebruikers kunnen dit type maatregelen nu moeilijk doorgronden en hun waardering ervoor is dus 21 KPI Droog

17 gering. Na uitleg van het principe (individueel langzamer, collectief sneller) spreken de gespreksdeelnemers de verwachting uit dat zij dit type snelheidsbeperkingen meer zullen waarderen als hun de rationale erachter beter wordt kenbaar gemaakt. 3.2 Reactie op actiepunten Rijkswaterstaat In beide focusgroepen is kort ingegaan op enkele van de actiepunten die Rijkswaterstaat voor de verschillende KPI's heeft geformuleerd (zie bijlage 2). Niet alle actiepunten zijn dus besproken. Hier wordt kort ingegaan op de reacties van de weggebruikers. Benuttingsmaatregelen Aanleg spitsstroken, aanleg signaleringsborden (snelheid beïnvloeden: ieder langzamer, met z'n allen sneller) De reacties op de aanleg van spitsstroken zijn positief. De aanleg van signaleringsborden wordt met name gewaardeerd op de drukkere autosnelwegen. De weggebruikers moeten vooralsnog wennen aan het idee dat men vanuit de verkeerscentrale de collectieve doorstroming kan bevorderen door op bepaalde trajecten snelheidsbeperkingen op te leggen. Veiligheid, informatie en minder ergernissen bij wegwerkzaamheden Gedifferentieerde snelheid; bij werkzaamheden 70 km/u op de strook direct langs de werkzaamheden, 90 km/u op de andere stroken ter hoogte van de werkzaamheden; Meer tekstwagens; Beter toezicht op weghalen borden na voltooiing. Veel weggebruikers vinden dat zij te veel tijd verliezen door snelheidsbeperkingen bij wegwerkzaamheden. De beoogde differentiatie van de maximumsnelheid per rijstrook wordt door hen dan ook verwelkomd. Ook beter toezicht op het weghalen van de borden is een maatregel die gunstig wordt gewaardeerd. De hogere inzet van tekstwagens wordt eveneens gewaardeerd, omdat dit leidt tot meer begrip voor afzettingen en snelheidsbeperkingen. "Ik erger mij als ik langs een afgezette strook rij waarop ik niemand zie werken. Als ik op een tekstkar lees dat het asfalt aan het afkoelen is, erger ik mij niet". Doorstroming en omleidingen Inhaalverbod vrachtverkeer Bij omleidingen betere samenwerking met andere wegbeheerders Het spreekt vanzelf dat Rijkswaterstaat de handen van de weggebruikers op elkaar krijgt met een inhaalverbod voor vrachtauto's. Toch heeft men in tweede instantie ook bedenkingen (zie paragraaf 3.1.6). De betere samenwerking met andere wegbeheerders bij omleidingen zien de weggebruikers als een nuttig actiepunt. 22 KPI Droog

18 Weggebruikers ergeren zich eraan als zijn tijdens omleidingen wederom op wegwerkzaamheden stuiten. Kwaliteit wegdek Snellere vernieuwing asfalt bij gebleken ontevredenheid weggebruikers. Het actiepunt oogst algemene instemming. 23 KPI Droog

19 4. Samenvatting / conclusies Inleiding Om beter inzicht te krijgen in het publieksoordeel over enkele actuele beleidsthema's van Rijkswaterstaat heeft Ergo zes focusgroepen georganiseerd in het kader van het project Focusgroepen over beleidsthema's. Opdrachtgever is de Adviesdienst Verkeer en Vervoer, een onderdeel van Rijkswaterstaat. In het kader van dit project heeft onderzoeksbureau Ergo onder meer twee groepsdiscussies met weggebruikers georganiseerd over de Kern Prestatie-Indicatoren (KPI's) voor Rijkswaterstaat. Deze groepsgesprekken zijn in september 2004 gevoerd in Amsterdam en Amersfoort. Hierna volgen, kort samengevat, de belangrijkste conclusies. Conclusies Spontane beoordelingscriteria Rijkswaterstaat Het belangrijkste spontaan genoemde kwaliteitsaspect van autosnelwegen is de kwaliteit van het wegdek. Het soort asfalt is in hoge mate bepalend voor de wegdekkwaliteit, zo geven de weggebruikers aan. ZOAB oogst een zeer hoge waardering. De belijning, de verlichting en het aantal rijstroken zijn eveneens belangrijke kwaliteitsaspecten. Het zijn eveneens punten die veel gewicht in de schaal leggen bij de beoordeling van Rijkswaterstaat als snelwegbeheerder. De meeste weggebruikers beschouwen verzorgingsplaatsen als een onbelangrijk aandachtsgebied. KPI's en actiepunten Rijkswaterstaat De lijst van de door Rijkswaterstaat geformuleerde KPI's krijgt van de weggebruikers een gunstige beoordeling, zeker nadat nadere uitleg is gegeven van aspecten die voor de weggebruiker onduidelijk zijn geformuleerd ('beschikbaarheid van de weg', 'benuttingsmaatregelen', DRIP's). De weggebruikers zelf zouden de belijning en de verlichting van de autosnelweg als KPI's toevoegen. Afgezien hiervan zijn de weggebruikers van mening dat Rijkswaterstaat de juiste indicatoren heeft geformuleerd. Ook de actiepunten van Rijkswaterstaat kunnen, voor zover ter sprake gekomen, rekenen op de instemming van de weggebruikers. Doorstroming Rijkswaterstaat benoemt 'doorstroming en omleidingen' op het hoofdwegennet tot KPI. Deze formulering roept vragen op. Gaat het hier uitsluitend om de doorstroming tijdens omleidingen? Of om doorstroming in het algemeen? Het actiepunt 'Inhaalverbod vrachtverkeer' impliceert dat het hier om doorstroming in het algemeen gaat. Het is echter de vraag in hoeverre Rijkswaterstaat zich wil laten afrekenen op het aspect doorstroming. Meer duidelijkheid op dit punt is gewenst. 25 KPI Droog

20 Formuleringen en nadere uitleg De KPI 'beschikbaarheid van de weg' brengt verwarring teweeg. De weggebruikers begrijpen niet waarover het hier gaat. Over de aanleg van meer asfalt? Over goed geplande wegwerkzaamheden? Over de bevordering van de doorstroming en het tegengaan van files? Over soepel uitgevoerd incident management? Het verdient aanbeveling om dit punt duidelijker af te bakenen en strakker te formuleren. In mindere mate geldt dit eveneens voor 'benuttingsmaatregelen'. Benadrukt moet worden dat dit allerlei maatregelen betreft op basis van efficiënter gebruik van het bestaande asfalt. Rol verkeerscentrales De meeste weggebruikers weten nog vrijwel niets over verkeersmanagement vanuit de verkeerscentrale. Het is belangrijk dat weggebruikers hierover meer informatie krijgen, aangezien meer kennis op dit gebied bij weggebruikers zal leiden tot een hogere waardering met betrekking tot enkele KPI's. Twee voorbeelden: Sommige weggebruikers achten het gebruik van de vluchtstrook als spitsstrook onveilig, aangezien zij pechhavens niet als een afdoende alternatief beschouwen. Zij denken er in eerste instantie niet aan dat de verkeerscentrale in geval van pech de rijstrook onmiddellijk afkruist. Tegen de achtergrond van deze kennis durven de meeste weggebruikers echter een spitsstrook met pechhavens wel aan. Van snelheidsbeperkende maatregelen onder de noemer van 'individueel langzamer, met z'n allen sneller' kunnen weggebruikers alleen de waarde inschatten, als zij in grote lijnen weten wat een verkeerscentrale doet. Ook hier zal meer kennis de waardering voor de betreffende maatregelen doen toenemen. Overweging De weggebruikers zien Rijkswaterstaat vooral als een organisatie die zich bezighoudt met het technisch beheer van bestaande en de aanleg van nieuwe autosnelwegen. In veel mindere mate beschouwen zij Rijkswaterstaat als 'verkeersmanager' die verantwoordelijk is voor de doorstroming op de Nederlandse autosnelwegen, hoewel het aspect doorstroming volgens de website een prominente plaats inneemt in het takenpakket van Rijkswaterstaat. Hoewel weggebruikers tot hun ongenoegen een toename van het aantal files signaleren, rekenen ze Rijkswaterstaat niet af op het oponthoud door files, maar op een aantal 'fysieke' kenmerken van de autosnelwegen. Het is vooralsnog onduidelijk of Rijkswaterstaat wel afgerekend wil worden op doorstroming. Doorstroming op het hoofdwegennet behoort tot de belangrijkste taken van Rijkswaterstaat, maar ontbreekt op de lijst met KPI's. Dit schept verwarring. Meer duidelijkheid op dit punt is gewenst. 26 KPI Droog

Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq. Focusgroepen A4 Zuid. Verslag van een kwalitatief onderzoek. november 2003

Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq. Focusgroepen A4 Zuid. Verslag van een kwalitatief onderzoek. november 2003 Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Focusgroepen A4 Zuid Verslag van een kwalitatief onderzoek november 2003 Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Focusgroepen A4 Zuid Verslag van een kwalitatief

Nadere informatie

Evaluatie LEMA. Datum 30 november 2010 Status Definitief

Evaluatie LEMA. Datum 30 november 2010 Status Definitief Evaluatie LEMA Datum 30 november 2010 Status Definitief Evaluatie LEMA Datum 30 november 2010 Status Definitief Evaluatie LEMA Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Monitoring Commissie CORPORATE GOVERNANCE CODE

Monitoring Commissie CORPORATE GOVERNANCE CODE Monitoring Commissie CORPORATE GOVERNANCE CODE Rapport December 2011 Monitoring Commissie Corporate Governance Code derde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Een organisatie onderweg

Een organisatie onderweg Een organisatie onderweg Een onderzoek naar betrokkenheid en cohesie bij de Arbeidsinspectie Tilburg, augustus 2011 Menno Jacobs Marcel Quanjel Kazimier Helfenrath Joris de Rooij IVA beleidsonderzoek en

Nadere informatie

Naar een betere match? - 2

Naar een betere match? - 2 Naar een betere match? - 2 Peiling onder werkgevers naar de bekendheid van en hun mening over STRONG ZW Haaglanden Drs. Marlies Rosenbrand 079-3290707 m.rosenbrand@zwhaaglanden.nl Naar een betere match

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Minder Hinder gezien vanuit de weggebruiker. Wegwerkzaamheden vanuit een gebruikersperspectief

Minder Hinder gezien vanuit de weggebruiker. Wegwerkzaamheden vanuit een gebruikersperspectief Minder Hinder gezien vanuit de weggebruiker Wegwerkzaamheden vanuit een gebruikersperspectief Minder Hinder gezien vanuit de weggebruiker Wegwerkzaamheden vanuit een gebruikersperspectief Pagina 2 van

Nadere informatie

Kwaliteit van dienstverlening van woningcorporaties

Kwaliteit van dienstverlening van woningcorporaties Kwaliteit van dienstverlening van woningcorporaties Een onderzoek van: In opdracht van KWH 1 Postbus 8536 3009 AM Rotterdam Tel 010-452 86 02 Fax 010-452 97 78 info@icsb.nl www.icsb.nl Voorwoord Een goede

Nadere informatie

Rapport Pilot Mediation Achterhoek

Rapport Pilot Mediation Achterhoek Rapport Pilot Mediation Achterhoek Pilotstudie naar de verplichte toepassing van mediation in conflicten tussen burgers en bestuursorganen Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Respect voor elkaar uit welk land je ook komt. Leerlingen over hun schoolcultuur

Respect voor elkaar uit welk land je ook komt. Leerlingen over hun schoolcultuur Respect voor elkaar uit welk land je ook komt Leerlingen over hun schoolcultuur Auteurs: Tarik Pehlivan Nadia van der Linde Asia Sarti In opdracht van: De Onderwijsraad Met dank aan: Alle betrokken leerlingen,

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Sowieso moet je niemand in de wereld vertrouwen, maar daar helemaal niet. Jongeren over risico-indicatoren

Sowieso moet je niemand in de wereld vertrouwen, maar daar helemaal niet. Jongeren over risico-indicatoren Sowieso moet je niemand in de wereld vertrouwen, maar daar helemaal niet. Jongeren over risico-indicatoren Auteurs: Tarik Pehlivan, Geeske Strating en Lettie Havinga Stichting Alexander, publicatienummer

Nadere informatie

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers Thich Nhat Hanh Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Provincie Groningen 9 december 2010 Mindful Marketing 2 Do what

Nadere informatie

wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening

wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening Kenniscentrum Maatschappij en Recht Lectoraat armoede en

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

VSO-presentatiedag, 7 e editie 22 april 2004. Het EFFECT van de VSO-presentatiedag 2004

VSO-presentatiedag, 7 e editie 22 april 2004. Het EFFECT van de VSO-presentatiedag 2004 VSO-presentatiedag, 7 e editie 22 april 2004 Het EFFECT van de VSO-presentatiedag 2004 Colofon Voorbereidingscommissie Redactiecommissie Lay-out Ontwerp omslag Druk Uitgave Met speciale dank aan Merel

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie