Reactie op Ambtelijk wederhoor rapport sturing en controle samenwerkingsverbanden met als casus de gemeenschappelijke regeling WIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2015-192. Reactie op Ambtelijk wederhoor rapport sturing en controle samenwerkingsverbanden met als casus de gemeenschappelijke regeling WIL"

Transcriptie

1 Reactie op Ambtelijk wederhoor rapport sturing en controle samenwerkingsverbanden met als casus de gemeenschappelijke regeling WIL Vooraf Hierbij ontvangt u verslag van de wijze waarop wij de ambtelijke verificatie hebben verwerkt. De ambtelijke wederhoor leidt tot een aantal aanpassingen zoals vermeld in onderstaande tabel. Ook is de paragraaf over de begroting aangepast. Daarnaast is op basis van de reacties de inzet van gemeenten op ontwikkeling van sociale wijkteams en de aansluiting daarop vanuit WIL (met de 'WÏLgeneralisten') beter in beeld gebracht. Dat werkt door op bevindingen/conclusie over integraal werken. We proeven uit de ambtelijke reacties dat gemeenten en WIL zoeken naar wegen om op een goede manier verder te bouwen aan de concretisering en precisering van doelen en indicatoren, mede in relatie tot planning en control. Het gaat onder meer om een aanpak die zichtbaar maakt dat sprake is van een samenwerkingsopgave waarin meerdere partijen een aandeel nemen. Dit is een actueel thema dat bij veel meer samenwerkingsverbanden relevant is. We willen hier op inspelen door de aanbevelingen beter te richten en op onderdelen aan te scherpen. Partners+Pröpper, 15 februari 2015.

2 Opmerking uit wederhoor guiyi^]; Aanleiding van het onderzoek De vraagstelling van het onderzoek is om te kijken of de raad voldoende kan sturen, maar ook om te kijken welke leerpunten er getrokken kunnen worden uit de GR WIL. Bij de beantwoording kan ik me voorstellen dat P&P kijkt naar de soorten KPI's (in hoeverre dragen ze bij aan het doel), maar niet naar de score op de KPI's ([p. 16, 34 e.v.] want in dit geval wordt het functioneren van WIL beoordeeld en niet de sturing van de raad). Moet in het rapport misschien scherper worden gekeken naar de oorspronkelijke bedoeling van het onderzoek en vervolgens naar de feitelijke beantwoording van de twee onderzoeksvragen? Teleurstelling over samenwerking Bij hoofdstuk 3 (p. 19, 'samenwerking') is het niet altijd duidelijk of wordt gedoeld op de samenwerking tussen WIL en het veld of de samenwerking binnen WIL (dus de 5 colleges / raden / gemeenten). T.a.v. de samenwerking tussen WIL en het veld, pagina 21 over interne organisatie: - dit onderdeel behoeft actualisatie: - SWT zijn al een verbetering tov oude werkwijze. - WIL zit in/rond de sociale wijkteams, introductie van de WIL generalist. - Daarnaast recentelijk aftrap geweest van gebiedsgericht werken (van buiten naar binnen). Reactie /verwerking Relevant is hier waar de Rekenkamercommissies het onderzoek op richten. Zij willen naar beide aspecten kijken: Sturen op resultaten en ook de vraag of het vervolgens lukt om deze zaken te realiseren. Zie ook de vraagstelling - deze is door de rekenkamercommissies vastgesteld. Partners+Pröpper heeft als uitvoerder van het onderzoek invulling gegeven aan die wens. In figuur 3.1 en de toelichting staat de toelichting dat het onderlinge samenspel betrekking heeft op de gemeenten onderling en de samenwerking met WIL. Waar bredere samenwerking aan de orde is wordt dit ook expliciet gemaakt, zoals op p. 21. Verderop in dit hoofdstuk nemen we deze voorbeelden op waar nu de wijkteams in üsselstein zijn benoemd. (NB zelfde geldt voor gemeente Houten). Dit werkt door op de kernbevinding (p.21). Dus het beweerde op deze pagina is niet geheel conform werkelijkheid. Er is een algemeen besef dat dit anders moet. Graag deze informatie opnemen. De informatie over de samenwerking in het veld is niet volledig: regelmatig wordt in het rapport aangegeven dat de raad van Üsselstein stuurt op lokaal maatwerk middels de sociale wijkteams. Dit geldt ook voor Nieuwegein. We willen graag dat Nieuwegein ook steeds genoemd wordt. Daarnaast ook benoemen dat we andere maatwerkprojecten hebben: minimabeleid, collectieve ziektekosten, kwetsbare jongeren, CMPG. In paragraaf 3.2 is ook het voorbeeld 'kwetsbare jongeren' in Nieuwegein opgenomen. Voorbeelden over het minimabeleid zijn in par voor alle gemeenten benoemd.

3 De informatie over de samenwerking is soms verwarrend: er wordt gesproken over de 'sociale interfaces' en de 'sociale wijkteams' alsof dit verschillende zaken zijn (o.a. p. 25). Echter, de sociale wijkteams zijn onderdeel van de interfaces (net als de samenwerking met het CMPG en het Nieuwegeinse netwerk voor minimabeleid).

4 T.a.v. de samenwerking tussen raad en college: de raad is teleurgesteld over de mate waarin hij zich mag uitspreken over het reilen en zeilen bij WIL Rapport moet meer verschil maken tussen feiten / afspraken en gevoelens / beleving. Interessant zou ook zijn om verschillen tussen beide aspecten zichtbaarder te maken. - P&P zou moeten starten met een analyse van dit gevoel van teleurstelling. Heeft het gevoel te maken met feiten (onthouden WIL en college informatie aan de raad) of met verwachtingen (waarover wil de raad meepraten: over kaders of over de uitvoering)? En maakt de raad maximaal gebruik van de mogelijkheden om op meerdere niveaus te sturen (wat is de participatie en inbreng van de raadsleden tijdens de regionale bijeenkomsten, tijdens de informatieavond van het minimabeleid en tijdens de bespreking van de jaarstukken)? - P&P zou dit gevoel (deels) om moeten zetten in een zakelijke, feitelijke beoordeling. P&P kan bv. een overzicht maken van de momenten waarop de raad wordt benaderd voor inspraak en voor besluiten: regionale raadsbijeenkomsten van WIL, regionale raadsbijeenkomsten van het sociale domein, raadsinformatieavond armoedebeleid (verzameling input), raadsvergaderingen rondom minimabeleid en ziektekostenverzekering, diverse verordeningen, het MJBP en de begroting, de jaarstukken en de auditcommissie. (PS: voor de ambtelijke overlegmomenten is dit overzicht wel gemaakt, p. 7, 8). Daarnaast ook de P&C-cyclus van de gemeente (hierbij stelt de raad telkens heel veel vragen). Verder ontvangt de raad per brief elk kwartaal de kwartaalrapportages en stukken waar het college over gaat. De raad kan elke keer een onderwerp/stuk aangrijpen om een vergadering te plannen en/of vragen te stellen. - P&P zou dit gevoel van teleurstelling ook kunnen aanwenden om te komen t o t een stellig advies: op welk niveau zou een raad moeten sturen (op kaders of op de uitvoering), hoeveel afstand moet de raad betrachten tot de materie (moet de raad de lokale inbreng borgen of juist op regionaal niveau meedenken). Wij denken dat, in de huidige opstelling van het rapport, het moeilijk is om te komen tot een eindanalyse of een eindadvies omdat: - niet het gehele spectrum aan inspraakmogelijkheden bekend is (zo wordt het minimabeleid van Nieuwegein en de diverse inspraakmomenten van de raad vrijwel nergens genoemd) - er steeds wordt versprongen van perspectief als het gaat om de bevoegdheden die de raad zou moeten hebben: enerzijds moet de raad zich kunnen profileren met lokaal/ maatwerk (p. 25, l e alinea: de raad maakt 'beperkt' gebruik van de mogelijkheden voor maatwerk) en anderzijds moet de raad zich confirmeren/onderwerpen aan de regionale afspraken (o.a. p. 23). Hetzelfde geldt voor de gewenste sturing: sturing op kaders of op de uitvoering. ije. D t one el uit van het rapport. (1) Een belangrijke oorzaak is het ontbreken van inzicht in de bijdrage van de samenwerking aan gewenste maatschappelijke effecten. Andere verklaringen aangedragen vanuit het bestuur en de ambtelijke organisaties zijn (2) toename van het aantal cliënten samenhangend met economisch klimaat en de daarmee samenhangende stijging van de uitvoeringskosten (open einde regeling) (2) klachten van cliënten over de kwaliteit van dienstverlening in de beginfase van de samenwerking. Tweede streepje: dit maakt onderdeel uit van de rapportage. Zie paragraaf 1.3 voor een feitelijke uiteenzetting. Derde streepje: verwezen wordt naar de aanbevelingen - deze worden door de Rekenkamercommissie nooit meegezonden bij het rapport van bevindingen. Vierde en vijfde streepje: In de rapportage staat niet dat de raad zich moet onderwerpen / conformeren aan regionale afspraken. De rapportage wijst wel dat vanuit samenwerking wordt ingezet op standaardisering maar dat afweging tussen uniformering vs. maatwerk voor raad lastig is.

5 Tenslotte is het belangrijk om, in het kader van sturing en Wij hebben over dit punt geen informatie in bevoegdheden, te benoemen dat binnen het bestuur van de stukken of de interviews. We laten dit WIL (bestaande uit 5 wethouders) een discussie gaande is specifieke punt buiten beschouwing. Wel is in over directe besluitvorming door de het rapport aangegeven dat de raad via de gemeenten/wethouders in bijzondere (schrijnende) eigen wethouders kunnen sturen - dit punt gevallen: de discretionaire bevoegdheid. Deze valt daar onder (zoals ook in de ambtelijke bevoegdheid geeft de raad nadere mogelijkheden om via reactie wordt aangegeven). de wethouder extra sturing te realiseren. De KPI's dekken noch het doel van WIL, noch de beoogde effecten in de samenleving KPI's kunnen soms inderdaad wel scherper. Kan P&P een Zie de aanbevelingen. Zie ook hieronder. advies geven? Echter, moet P&P niet eerst de kern van effectmeting In de rapportage wordt niet gesteld dat sprake pakken? We doelen hierbij op de vraag of je een is van een causale relatie tussen de interventie (of organisatie) volledig verantwoordelijk kunt interventies van WIL en de maatschappelijke achten voor een effect in de samenleving? Oftewel: kun je effecten waar WIL op afgerekend kan worden. een direct verband leggen tussen interventie en effect? Er is ook aandacht voor omstandigheden waar Kun je bv. stellen dat mensen werkloos zijn of schulden WIL geen invloed op heeft zoals de hebben omdat WIL haar werk niet goed doet? Of zijn er economische situatie. ook autonome (crisis) of persoonlijke omstandigheden die belemmerend of stimulerend werken op een effect? (Zie In de rapportage bestaat ook waardering voor ook p. 14, 2 e alinea.) de stappen die al in korte tijd zijn gezet. Wel zijn nog verdere stappen nodig. Voorts: het doel dat geformuleerd is door WIL (zie p. 12: alle burgers participeren naar vermogen en sociale De opgave waar WIL voor staat is bij uitstek uitsluiting, schulden en armoede worden voorkomen) kan een samenwerkingsopgave waar meerdere niet door WIL alleen worden behaald. WIL kan er wel een partijen een aandeel in hebben. Belangrijk is bijdrage aan leveren. Maar als andere kernpartners (incl. te expliciteren welke coproducenteen welk de burgers zelf) falen, kan WIL niet verantwoordelijl aandeel in de opgave nemen als inzet voor worden gesteld voor het missen/niet behalen van dit doel samenwerking en bundelen van krachten. Dit of effect. Kan P&P een uitspraak doen/advies geven gebeurt onder meer via de sociale interfaces. hierover? Vraag is of we liever een breed doel willen waar WIL een bijdrage aan levert of een smal doel waar WIL verantwoordelijk voor kan worden gehouden. Ook is sprake van een integrale opgave - zoals uiteengezet in het rapport, bijvoorbeeld ook bijdragen vanuit sport, wonen et cetera. Een ingrediënt is ook om een combinatie van kwantitatieve maatstaven en kwalitatieve maatstaven te gebruiken. Nu wordt overwegen ingezet op kwantitatieve maatstaven. Lee larhe De teksten zijn soms erg techni :h en theoretisch; kijk naar leesbaarheid (o.a. p. 14, hfst 3, p. 26 etc). Soms verdwaal je in een labyrint van abstracte woorden; het blijft dan onduidelijk wat wordt bedoeld. Overige punten We herkennen het lab int nie n zie in de reactie geen concrete voorbeelden daarvan). De rapportage start telkens met een beknopte kernbevinding in het eerste hoofdstuk.

6 Algemeen: In het stuk lopen dingen door elkaar: - Wat is de rol van de raad; is er geantwoord uitgaande van de in de GR vastgelegde rol, of uitgaande van een gewenste (andere) rol? - evaluatie WIL inhoudelijk en evaluatie wijze van sturing - feiten en meningen P. 3 Onderaan: raden sturen nauwelijks op lokaal maatwerk. Voor Ng klopt dit niet: we hebben armoedebeleid (nieuw beleid vastgesteld door de raad in december 2014), waaronder collectieve ziektekostenverzekering, compensatieregeling chronisch zieken en daarnaast besluitvorming van de raad rondom sociale wijkteams/geynwijs en CMPG. P. 3, 4:1 ie rat in en en de DVO's i als instrunr ten van de raad. Klopt, de DVO's zijn van de colleges. p.4 bovenaan: Er zijn momenteel te veel plaatsen/documenten waar afspraken worden vastgelegd. GR, DvO, MJBP, convenant (CMPG) p.4, 3 e alinea: Raadsleden zijn ontevreden over omvang en gebrek aan focus. Kan dit concreter? p. 8 tabel: Kernteam plus bestaat ook uit beleidsmedewerkers van Vianen en Lopik In het rapport is beschreven wat de mogelijkheden zijn voor de raad op grond van de GR. Het onderzoek richt zich op de feitelijke invulling van sturing en controle door de raad en - los van bevoegdheden - de wijze waarop de samenwerking verloopt. De twee andere punten herkennen we niet. Meningen worden niet gegeven - waar bronnen ontbreken op grond van de ambtelijke reacties worden deze nader geëxpliciteerd. Deels zijn deze punten - ook t.a.v. andere gemeenten - aan het einde van hoofdstuk 1 opgenomen. Rond de sociale wijkteams zijn in alle gemeenten belangrijke ontwikkelingen vanuit het thema sociale interfaces. Dit is in hoofdstuk 3 geëxpliciteerd. In het r; ports at niet dat de raden de overeenkomsten niet ervaren als instrument van de raad, maar dat zij deze niet ervaren als een instrument om het samenwerkingsverband te sturen en te controleren. Het klopt dat de colleges uiteindelijk beslissen over de DVO's, maar de raden kunnen hier wel een zienswijze over indienen. De raden ervaren dat zij hiertoe onvoldoende 'in stelling' worden gebracht. Dit punt nemen we - onder verwijzing naar deze ambtelijke reactie op in hoofdstuk 3. Het sluit naadloos aan bij de ervaringen van raadsleden om op basis van de informatievoorziening overzicht te houden. Onder dit kopje staat alleen de kernbevinding. In paragraaf 1.3 en ook in hoofdstuk 3 wordt dit nader uitgewerkt wanneer wordt gesproken over de informatieparadox. Aangepast, nu is duidelijk dat alle gemeenten vertegenwoordigd zijn.

7 p. Il Ie+ 2e + 3e alinea: Indien de door WIL verstrekte uitkeringsgelden voor cliënten in één van de gemeenten hoger zijn dan de door die gemeente vanuit het rijk ontvangen doeluitkeringen, dient de gemeente bij te passen. Dit gebeurt met ingang van de begroting voor 2015 op basis van de zogenoemde 'p*a-svstematiek'. OD dit onderdeel van de begroting delen de gemeenten geen risico's. - Hier wordt geïmpliceerd dat p*q betrekking heeft op de uitkeringskosten. Dit is niet zo: het heeft betrekking op de uitvoeringskosten. Verder: enkel het participatiebudget is solidair; de andere budgetten (uitkeringsgelden, de uitvoeringskosten en de kosten voor het maatwerk, w.o. minimabeleid) zijn niet solidair, - voorts: doeluitkeringen zijn in 2014 alleen BUIG en Participatiebudget. In 2015 alleen nog BUIG. Overige dekking komt uit algemene middelen van gemeenten., 5e alinea: Raden geven weinig invulling aan formuleren van inzet voor onderhandelingen. Waar is dit op gebaseerd? Raden formuleren toch zienswijzen? p. 10, laatste alinea: de raad kan een opdracht geven aan de portefeuillehouder voor onderhandelingen in het WILbestuur, maar de raad doet dit niet. De raad van Nieuwegein heeft een uitgebreide zienswijze ingediend. Wij willen dat de zienswijze van de gemeenteraad van Niewuegein daarom wordt meegenomen in het onderzoek: het staat niet in de lijst van stukken. p. 11: Auditcommissie heeft bevoegdheid om een advies te geven op de jaarstukken van de GR's. - Dit kan scherper: art. 2.5 zegt 'de auditcommissie beoordeelt (..)'; dit is dus niet zo vrijblijvend als er in de conceptrapport staat. - Bovendien is dit (óók) een moment waarop de raad zijn invloed kan aanwenden p.12, kader, 4 e streepje: Waarom wordt deze brief hier genoemd? Heeft weinig met sturing vanuit de raad van doen. P14, Ie alinea: Hoe kan een abstract doel als eigen kracht geconcretiseerd worden? En in hoeverre is het realiseren daarvan dan te verbinden aan inzet van WIL? Zit hier niet sowieso een onmogelijkheid? De uitdaging hoeft niet altijd te zitten in een nadere concretisering. Het kan ook zijn dat doelen te hoogdravend zijn geformuleerd, waardoor een hoge dekkingsgraad van prestatie-indicatoren ingewikkeld wordt. Bij het formuleren van doelen vraagt dit dus om een zeker 'realiteitszin'. Kan dit worden benoemd? De paragraaf 'begroting' is aangepast om een en ander te verduidelijken. Dit punt is hierin meegenomen. Raden dienen zienswijzen in - zie ook het tekstblok in deze paragraaf. Raadsleden hebben het gevoel (groepsinterviews) dat zij met de zienswijzen pas laat in stelling komen als bijv. begroting of dienstverleningsovereenkomst al in concept gereed is - soms zelfs al is vastgesteld zoals de begroting van 21 U5. Alle documenten die zijn ontvangen zijn opgenomen in de bronnenlijst. Tekst is aangepast. Het voorbeeld is interessant uit oogpunt dat WIL bijdraagt of kan bijdragen aan allerlei integrale opgaven, in dit geval voortijdig schoolverlaten. Zie de eerdere opmerkingen over de kpi's hierboven.

8 P. 15, ka< er, I e streel s: Inko lensgrens bijzondere bijstand Nieuwegein 100%. Dit klopt niet. Nieuwegein heeft geen vast omschreven inkomensgrens, maar doet een draagkrachtberekening, rekening houdend met bijzondere omstandigheden. De formulering hier is aangescherpt: het gaat om de inkomensgrens voor het bepalen van de draagkracht. P. 15, kader, 3e streepje: Hele tekst over sociale interfaces en pilots is verouderd. In de begroting 2015 van WIL (vastgesteld door de raden rond zomer 2014) is een onderdeel 'investeringsagenda' opgenomen, waardoor WIL ruimte heeft om mee te bewegen en mee te ontwikkelen in het sociale domein. Er zijn onder andere afspraken gemaakt met WIL over de inzet van WILgeneralisten in de sociale (wijk)teams / loketten van de gemeenten. Hierdoor is ruimte voor maatwerk per gemeente. Dit punt (3e streepje) is hier verwijderd. In hoofdstuk 3 wordt - op basis van andere opmerkingen in de ambtelijke reacties - in gegaan op de ontwikkelingen van de sociale wijkteams en inspelen daarop door WIL via de wil-generalisten. P15, 2e alinea: De DVO's geven nauwelijks uitdrukking aan lokaal maatwerk. Hoe komt deze conclusie tot stand? Er heerst een andere indruk bij de direct betrokkenen. Mede op basis van andere reacties op deze plaats aangepast met voorbeelden van lokaal maatwerk. In H3 wordt hier verder op ingegaan uit oogpunt van sturing door de raad (raad heeft moeite om in stelling te komen om te sturen op lokaal maatwerk). P16, 2e alinea: Kan de meerwaarde van de samenwerking (ten opzichte van zelfstandig uitvoeren) op basis van de KPI's worden vastgesteld? De KPI's staan in verbinding met doelen, niet met prestaties van zelfstandige uitvoering. Dat vraagt een andere insteek. P16, 6e alinea: Dit hele stuk heeft geen betrekking op de enquête. Past hier niet. Dit had wel gekund als vooraf ook op basis van de kpi's een nulmeting zou zijn uitgevoerd. Dit wordt nader toegelicht in paragraaf 2.2. P.17, fi.2: Gr; jitspli ;en per gemeente. Titel van paragraaf is aangepast om duidelijk te maken dat het niet alleen gaat om de resultaten van de enquête maar om de meerwaarde van samenwerking in het algemeen. Figuur 2.2 laat zien dat raadsleden in zijn algemeenheid nauwelijks meerwaarde van samenwerking zien. De verschillen in de percentages tussen de raadsleden van de verschillende gemeenten zijn miniem en laten we hier daarom niet zien: die voegen inhoudelijk niks toe, maar zouden een figuur wel veel moeilijker leesbaar maken. P21, I e streepje: 'Het lukt matig...' Waar is dit op gebaseerd? Raden krijgen voorgelegd wat is afgesproken dat aan hen wordt voorgelegd (al het armoedebeleid, alle verordeningen en kunnen zieswijzen geven op meerjarenbeleidsplan, begroting, jaarrekening etc. Ook lokaal maatwerk komt daarin regelmatig terug (interfaces). Dit is gebaseerd op de bevindingen in par. 3.1 en 3.2. P. 21,laatste streepje: Er worden kansen gemist voor integrale aanpak van bredere opgave. Graag voorbeelden. M.i. klopt deze aanname niet. Juist vanaf 2014 zijn WIL en gemeente hierover breed in gesprek en neemt WIL deel aan lokale initiatieven, zoals bijvoorbeeld de sociale wijkteams en de lokale armoedeketen. De deelname van WIL met de WILgeneralisten is toegevoegd - mede op basis van andere ambtelijke reacties.

9 P21, 4e streepje: De interne organisaties zijn onvoldoende ingesteld op samenwerking. Heb hier geen herkenning bij. De lekstroom gemeenten werken juist ook op andere vlakken in het sociale domein samen. P23, 2e alinea: De oplossingen moeten ook gedragen worden door de gemeenteraden. Dat heeft de voorkeur; maar is niet altijd mogelijk. De wensen van 1 gemeenteraad, ook al zijn die unaniem in die gemeenteraad, kunnen het in de samenwerking toch niet halen. Graag nuanceren. P24, 2e alinea: Te abstract omschreven. Is niet te volgen. P25, kader Het huidige lokale maatwerk wordt als 'beperkt' bestempeld. Wat is hiervoor het ijkpunt? P25, I e alinea: Het samenwerkingsverband voert taken uit die haar door de raad zijn gegeven. Als de raad vindt dat het (deels) toch lokaal moet, dan had het eigenlijk bij de besluitvorming over het samenwerkingsverband anders moeten beslissen. En als het daar op wenst terug te komen dan zou het daar opdracht toe kunnen geven. Misschien goed om verschil te maken tussen overdracht van taken (versus zelf uitvoeren) en differentiatie van uitvoering (gegeven de overdracht van taken). Pagin? twee ; gearceerde blok: met raad is al afgesproken om effectiviteit van het armoedebeleid beter in beeld te brengen. Pagina 26, 2e en 3e alinea"er is onvc Joende synergie...(etc) en gemeenten kunnen veel integraler werken...(etc,). - Waar gaat dit over? - Herken ik niet voor Nieuwegein. Kunnen er voorbeelden gegeven worden waar dit uit blijkt? Kunnen hier verschillen per gemeente zijn? - Dit punt is aangepast door de stappen die gezet worden rond de sociale wijkteams en de aansluiting vanuit WIL hierop (WILgeneralisten) te belichten. (Dit werkt door op een aantal andere opmerkingen die hiermee verband houden). Geen aanpassing. Dit punt raakt een belangrijke kern voor de toekomst. Hoe kun je de werkwijze zo inrichten dat het veel beter lukt om de wensen van de raden te bedienen en te verbinden- zonder te redeneren vanuit bevoegdheden. Hier wordt aangegeven dat het voor raadsleden lastig is om een goede afweging te maken tussen maatwerken standaardisatie. Zaken zijn overgedragen vanuit de raad onder voorwaarde dat er voldoende mogelijkheden voor lokaal maatwerk/ coleur locale is. (Zie bijvoorbeeld de gemeenschappelijke regeling: "het beleid en de uitvoering biedt ruimte voor lokaal maatwerk".) We nemen dit ter kenni: ivingaan. Het ontbreekt aan bronnen bij de reactie om hier aan te refereren. De sociale wijk is en ai :ing d; op vanuit WIL is beter in beeld gebracht - mede op basis van andere ambtelijke reacties. Het voorbeeld van IJsselstein over sociale wijkteams is geen goed voorbeeld. Juist sociale wijkteams zijn in alle gemeenten ontwikkeld en juist dit is integraal met WIL ontwikkeld. Voorbeeld specifiek voor Nieuwegein naast sociale wijkteams: gezonde wijkaanpak. P26, 3e alinea: Beleid van gemeenten groeit namelijk steeds meer naar elkaar toe. Is dat zo? En: belang van integraal werken neemt toe. Wat betekent dat? Dit is niet op deze manier verwoord in het rapport. Nb: zie ook de volgende opmerking in de ambtelijke reactie. Daar gaat het om: naar elkaar toegroeien van WMO, jeugd, wonen etc. Door de decentralisaties neemt de vraag naar een integrale aanpak (verder) toe.

10 Pagina 26,4e alinea: GG bestaat niet meer in Nieuwegein. De preventieve taken rondom jeugd worden volledig opgepakt binnen de sociale wijkteams. Dit zijn in Nieuwegein teams waarin problematiek integraal wordt aangepakt ikv 1 gezin 1 plan: WMO ; Jeugdhulp, welzijn, werk&inkomen, wonen. Voor de samenwerking met WIL worden WIL generalisten ingezet. De wijze van samenwerking wordt in 2015 verder doorontwikkeld, conform afspraken in begrotingen meerjarenbeleidsplan. P29, doelstelling: Is de doelstelling behaald? Punt GG is aangepast. Dat is een vraag aan de rekenkamer(s) 10

Algemene conclusie per gemeente

Algemene conclusie per gemeente Oplegnotitie bij het RSD onderzoeksrapport Deze oplegnotitie vat de belangrijkste zaken uit het RSD onderzoek samen. Deze oplegnotitie is gebaseerd op het rapport dat het onderzoeksbureau De Lokale Rekenkamer

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regelingen

Gemeenschappelijke Regelingen Gemeenschappelijke Regelingen Een inventarisatie, bestuurlijke verkenning en onderzoek naar de invloed van raadsleden op het beleid van gemeenschappelijke regelingen binnen de gemeente Bedum. Rekenkamercommissie

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rapportage Alphen-Chaam 02 juni 2009 R A P P O R T A G E E F F

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Jaarverslag datum mei Auteur Rekenkamercommissie. Raadsnummer

Rekenkamercommissie. Jaarverslag datum mei Auteur Rekenkamercommissie. Raadsnummer Rekenkamercommissie Jaarverslag 2014 datum mei 2015 Auteur Rekenkamercommissie Raadsnummer 2015-192 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Inleiding 4 3 Wat wilde de rekenkamercommissie bereiken? 5 4 Wat heeft

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Achtkarspelen t.a.v. de griffier mevrouw R. van der Tempel. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Achtkarspelen t.a.v. de griffier mevrouw R. van der Tempel. Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad van Achtkarspelen t.a.v. de griffier mevrouw R. van der Tempel Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u het eindrapport aan van het rekenkameronderzoek naar de Doeltreffendheid

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie voor Vlagtwedde en Bellingwedde Inleiding De gezamenlijke Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde

Nadere informatie

Raadsstuk. De vraagstelling van dit onderzoek luidt als volgt:

Raadsstuk. De vraagstelling van dit onderzoek luidt als volgt: Raadsstuk Onderwerp: Wmo voorzieningen: de kanteling van een aanbod- naar een vraaggerichte organisatie. Rapport van het RKC-onderzoek naar de Wmo voorzieningen van de gemeente Haarlem. Reg.nummer: 2013/426163

Nadere informatie

Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm. Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden

Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm. Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden Kennismaking Josee Gehrke Griffier gemeente De Wolden (Dr.) Lid bestuur VNG drs. pedagogiek Fransje Backerra

Nadere informatie

Zicht op doorwerking

Zicht op doorwerking Rekenkamercommissie Zicht op doorwerking Onderzoek naar de doorwerking van de aanbevelingen uit zes onderzoeken van de rekenkamercommissie Hoogeveen Deel 1: Conclusies en aanbevelingen Januari 2015 1 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Verkenning probleemstelling. armoedebeleid Heerenveen. Rekenkamercommissie Heerenveen

Verkenning probleemstelling. armoedebeleid Heerenveen. Rekenkamercommissie Heerenveen Verkenning probleemstelling armoedebeleid Heerenveen Rekenkamercommissie Heerenveen April 2011 Inhoud. INLEIDING..2 ARMOEDEBELEID IN HEERENVEEN 3 AFBAKENING PROBLEEMSTELLING...4 3.1 AFBAKENING 4 3.2 OVERZICHT

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT Vervolgonderzoek Op eigen kracht over de voorwaarden voor een doeltreffend en doelmatig functioneren van Sociale Wijkzorgteams Januari 2016 1 AANLEIDING Op 16 oktober 2015 publiceerde de Rekenkamer Den

Nadere informatie

gemeente roerdalen Onderzoeksrapport "Regionaal (be)grip"veiligheidsregio Limburg- Noord Bijlageboek~ R~~ta_!_enenquête raadsleden

gemeente roerdalen Onderzoeksrapport Regionaal (be)gripveiligheidsregio Limburg- Noord Bijlageboek~ R~~ta_!_enenquête raadsleden gemeente roerdalen Raadsvoorstel Onderwerp: ------, - -- --------_---,- -~ - Onderzoeksrapport "VRLNRegionaal(be)GRIP?" ~ -"O -'---,-_ r---i n_d_ie_n_e_r_a_"g,_e_n_d_a,-p_u_nt_:_-!-i_r_a_a_d_s,-p_re_s_id_i_u_m

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD 2015 BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving...

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak Onderzoeksaanpak Rekenkameronderzoek Feitenrelaas Ligne Status Datum Omschrijving Door Status 26 maart 15 Onderzoeksplan Ligne TH Concept, ter bespreking in RKC 31-3-15 31 maart 15 Vaststelling onderzoeksplan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Verbonden Partijen. 7 mei Postbus KA ROOSENDAAL.

Verbonden Partijen. 7 mei Postbus KA ROOSENDAAL. Verbonden Partijen Notitie naar aanleiding van onderzoek naar de aansturing van verbonden partijen in de gemeenten Bergen op Zoom, Oosterhout en Roosendaal. 7 mei 2007 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl

Nadere informatie

Zienswijze op Regiobeeld 2025 nr Gemeente Samenvatting zienswijze/opmerking Reactie Verwerkt j/n 1 Bergen d.d. 28-11-2013

Zienswijze op Regiobeeld 2025 nr Gemeente Samenvatting zienswijze/opmerking Reactie Verwerkt j/n 1 Bergen d.d. 28-11-2013 Zienswijze op Regiobeeld 2025 nr Gemeente Samenvatting zienswijze/opmerking Reactie Verwerkt j/n 1 Bergen d.d. 28-11-2013 Het formaat van het document is niet prettig leesbaar op Ipad. Het pdf formaat

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Communicatie

Onderzoeksopzet Communicatie Onderzoeksopzet Communicatie Rekenkamercommissie Heerenveen Februari 2009 Rekenkamercommissie Heerenveen: onderzoeksopzet communicatie 1 Inhoudsopgave A. Wat willen we bereiken 1. Aanleiding en achtergronden

Nadere informatie

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg Startnotitie Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek In de jaarrekening en het jaarverslag leggen Gedeputeerde Staten jaarlijks verantwoording

Nadere informatie

Sociale wijkzorgteams Den Haag

Sociale wijkzorgteams Den Haag Sociale wijkzorgteams Den Haag Onderzoek naar voorwaarden voor doeltreffend en doelmatig functioneren De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de sociale wijkzorgteams in Den Haag. Daarbij is gekeken

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Raadsvoorstel: 2015-1401 Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet 2016-2020 Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Datum: 3 september 2015 Portefeuillehouder: J. Freije Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Onderwerp : Sociale monitor

Gemeente Ede. Memo. Onderwerp : Sociale monitor Gemeente Ede Memo Aan : Leden van de gemeenteraad Van : College van Burgemeester en Wethouders Datum : 15-7-2014 Zaaknummer : 16944 Bijlage : Startnotitie sociale monitor Onderwerp : Sociale monitor Door

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten

opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten juli 2012 1 inleiding 1-1 aanleiding De rekenkamer voert onderzoeken uit naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het

Nadere informatie

Samen sterk in het sociaal domein

Samen sterk in het sociaal domein Samen sterk in het sociaal domein Duurzaam organiseren van het sociaal domein door intergemeentelijke samenwerking In dit artikel gaan we in op de meerwaarde van samenwerking tussen gemeenten in het sociaal

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding Plan van Aanpak A Beleidsplan WMO Jeugd 2020 1. Aanleiding Bij de totstandkoming van plannen is het belangrijk om hier op een goede manier de juiste mensen bij te betrekken. Dit geldt voor onze inwoners,

Nadere informatie

Verordening ex artikel 213a Gemeentewet. Informatievoorziening grondexploitaties

Verordening ex artikel 213a Gemeentewet. Informatievoorziening grondexploitaties Verordening ex artikel 213a Gemeentewet en Informatievoorziening grondexploitaties Kleine onderzoeken op twee domeinen Memorandum van het tiende, gecombineerde onderzoek van de Rekenkamercommissie van

Nadere informatie

onderzoeksopzet verbonden partijen

onderzoeksopzet verbonden partijen onderzoeksopzet verbonden partijen Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Verbonden Partijen rekenkamercommissie Oss 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding... 3 2. Wat is een DoeMee-onderzoek?... 3

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

Startnotitie onderzoek Dienstverlening Venlo Belevingsonderzoek naar de Herindeling. dd. Januari 2016

Startnotitie onderzoek Dienstverlening Venlo Belevingsonderzoek naar de Herindeling. dd. Januari 2016 Startnotitie onderzoek Dienstverlening Venlo Belevingsonderzoek naar de Herindeling dd. Januari 2016 Startnotitie rekenkameronderzoek Dienstverlening Venlo Belevingsonderzoek naar de Herindeling 1. Aanleiding

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Rekenkamer Oost-Nederland, Juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Openbaar ja. * Indien openbaar vertrouwelijke feiten opnemen in afzonderlijke bijlage.

Openbaar ja. * Indien openbaar vertrouwelijke feiten opnemen in afzonderlijke bijlage. Behandeld door: gem secr Datum: 24-6-2013 Openbaar ja Control akkoord Adviesnota Verantw. Portefeuillehouder J.C. Westmaas Maak keuze s w w w b Besluit conform d.d Afdeling Akkoord Bespreken Besluit d.d.

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

FUMO deelnemersonderzoek 2015

FUMO deelnemersonderzoek 2015 FUMO deelnemersonderzoek 2015 FUMO Projectgroep Tevredenheidsonderzoek 5 november 2015 1 Inleiding Om te achterhalen op welke wijze de deelnemers aankijken tegen de prestaties van de FUMO, heeft de directie

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Aan het bestuur van de Sociale Dienst NW Fryslân.

Aan het bestuur van de Sociale Dienst NW Fryslân. Aan het bestuur van de Sociale Dienst NW Fryslân. Franeker, 22 november 2016 Betreft: Advies lokale regelgeving WMO 2015 Geacht bestuur, Op 20 oktober jl. ontvingen wij uw verzoek om advies over de volgende

Nadere informatie

Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad.

Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad. Inspraaknotitie verordening Jeugdhulp Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd. 25-09-2014 en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad. Reactie WAR Verordening Jeugd Onze algemene opmerkingen

Nadere informatie

Bestuurlijke P&C-kalender 2014

Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Inleiding Voor u ligt de P&C-kalender voor de bestuurlijke Planning en Control cyclus 2014. In deze kalender is van elk document binnen deze cyclus de planning opgenomen

Nadere informatie

Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid. Plan van aanpak quick scan

Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid. Plan van aanpak quick scan Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid Plan van aanpak quick scan Juni 2014 Colofon Rekenkamer Súdwest-Fryslân dr. M.S. (Marsha) de Vries (hoofdonderzoeker, secretaris) dr. R.J. (Rick) Anderson

Nadere informatie

Postbus AA Bezoekadres Stadsplein LZ

Postbus AA Bezoekadres Stadsplein LZ Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G r egein //r!?^jfl Rekenkamercommissie V 2015-192 V*. Contactpersoon Telefoon 1478 E-mail

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP plan van aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin 2012 2013 DATUM 21 juni 2012 KOPIE AAN S. Rijninks BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

& voort. gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015

& voort. gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015 d a c ment & voort gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015 Opdrachtgevers: Colleges van burgemeester en wethouders van Ommen en Hardenberg, namens deze, de gemeentesecretarissen Leonie

Nadere informatie

Follow up onderzoek naar minimabeleid

Follow up onderzoek naar minimabeleid Follow up onderzoek naar minimabeleid 1. Inleiding Op 20 mei 2009 is het rapport Onderzoek Minimabeleid Rekenkamercommissie Waterland verschenen. Dit rapport is in de raad van 27 oktober 2009 voor kennisgeving

Nadere informatie

Onderzoek onder Raadsleden naar regionale samenwerking, gemeenschappelijke regelingen en herindeling

Onderzoek onder Raadsleden naar regionale samenwerking, gemeenschappelijke regelingen en herindeling Onderzoek onder Raadsleden naar regionale samenwerking, gemeenschappelijke regelingen en herindeling 13 januari 2014 Uitgevoerd door Overheid in Nederland in opdracht van Raadslid.Nu www.overheidinnederland.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. Agenda nr. 6

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. Agenda nr. 6 Raadsvoorstel Agenda nr. 6 Onderwerp: Harmoniseren bijzondere bijstand Peel 6.1 betreffende regels draagkracht bijzondere bijstand Soort: Besluitvormend Opsteller: M.J.A. Lammers Portefeuillehouder: T.C.W.

Nadere informatie

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Rekenkamercommissies Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland Inleiding In de maanden mei tot en met oktober

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Opmeer d.d week 08 VASTGESTELD

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Opmeer d.d week 08 VASTGESTELD Aanwezig: G.J.A.M. Nijpels (voorzitter), E. Deutekom-Muntjewerff, H. Stoker en R.A.H.P. Heijtink Secretaris: M.A.S. Winder Volgnr: 001 Poststuk: 17.0002069 PZI Omschrijving: Besluitenlijst B&W Opmeer d.d.

Nadere informatie

Organiseren van samenwerking in het jeugddomein

Organiseren van samenwerking in het jeugddomein Organiseren van samenwerking in het jeugddomein De overkoepelende resultaten van vier afstudeeronderzoeken Publiek Management In opdracht van Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) hebben vier studenten Bestuurs-

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten een groot aantal taken overgeheveld, de zogeheten decentralisaties AWBZ-Wmo, de Jeugdwet en de

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 en Jaarplan J.G. Honcoop van der Wulp 9 april Rekenkamercommissie Hendrik-Ido-Ambacht

Jaarverslag 2008 en Jaarplan J.G. Honcoop van der Wulp 9 april Rekenkamercommissie Hendrik-Ido-Ambacht Rekenkamercommissie Hendrik-Ido-Ambacht Jaarverslag 2008 en Jaarplan 2009 J.G. Honcoop van der Wulp 9 april 2009 Rekenkamercommissie Hendrik-Ido-Ambacht Inhoudsopgave Jaarverslag 2008 Hoofdstuk 1 Werkzaamheden

Nadere informatie

Kent u de sport- en cultuurregeling?

Kent u de sport- en cultuurregeling? Kent u de sport- en cultuurregeling? Conclusies en aanbevelingen Rekenkamercommissie Teylingen Onderzoek naar sport- en cultuurregeling Datum: 10 mei 2016 Pictogrammen: www.sclera.be 1 Inleiding De rekenkamercommissie

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 28 oktober 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Nr.: - Agendapunt: Voorbespreking Datum: 20 augustus 2014 Onderdeel raadsprogramma: Programma

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Besluit op basis van de oplegnotitie behorend bij "Rapportage voor bepaling koers WSD" en een zienswijze op de betreffende rapportage.

Besluit op basis van de oplegnotitie behorend bij Rapportage voor bepaling koers WSD en een zienswijze op de betreffende rapportage. Raadsvoorstel Datum: 14 maart 2017 Onderwerp Besluit op basis van de oplegnotitie behorend bij "Rapportage voor bepaling koers WSD" en een zienswijze op de betreffende rapportage. Status Besluitvormend

Nadere informatie

Met 18 jaar ben je (niet) volwassen

Met 18 jaar ben je (niet) volwassen Download Delen Conclusie Kwantitatief onderzoek Met 18 jaar ben je (niet) volwassen Conclusie Veel jongeren die uit de (gedwongen) jeugdhulp komen, hebben ook na hun 18e verjaardag nog ondersteuning nodig.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte JAARVERSLAG 2012 Rekenkamercommissie Raalte Voorwoord. Voor u ligt het Jaarverslag 2012 van de rekenkamercommissie Raalte. Naast de wettelijke verplichting om een jaarverslag op te stellen doet de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best Rekenkamercommissie Onderzoeksplan proces- kwaliteit gemeente Best September 2014 Rekenkamercommissie gemeente Best Drs. J. J.M. van den Heuvel, Voorzitter Drs. M.A. Koster RA, Lid J.M. van Berlo (secretaris)

Nadere informatie

Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek

Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek Workshop 3 Gemeenten werken samen in de regio Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek Eindhoven 17 juni 2013 Arne van Hout casus Achterhoek Caroline Mobach procesbegeleiding Aanleiding

Nadere informatie

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015 Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Fase 2 van het onderzoek naar de drie Decentralisaties in het sociale

Nadere informatie

Sturen op resultaten in het sociaal domein. Machteld Koelewijn en Frans Vos Driebergen, 3 november 2016

Sturen op resultaten in het sociaal domein. Machteld Koelewijn en Frans Vos Driebergen, 3 november 2016 Sturen op resultaten in het sociaal domein Machteld Koelewijn en Frans Vos Driebergen, 3 november 2016 Partners in verbetering https://www.youtube.com/watch?v=urujad- 0Bk4#action=share Vraag aan deelnemers

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008

Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008 Programma / Programmanummer Integratie & Emancipatie

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Behandelend ambtenaar: B. de Looff Afdeling/cluster: MO/SEM Telefoonnr.: Portefeuillehouder: J.F.A.

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Behandelend ambtenaar: B. de Looff Afdeling/cluster: MO/SEM Telefoonnr.: Portefeuillehouder: J.F.A. *15.23236* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: B. de Looff Afdeling/cluster: MO/SEM Telefoonnr.: 35218 Portefeuillehouder: J.F.A. Alberts Onderwerp: Hervorming minimabeleid 2016-2020 Registratienummer:

Nadere informatie

De Rekenkamercommissie Hengelo bestaat uit 3 externe leden en 3 interne leden:

De Rekenkamercommissie Hengelo bestaat uit 3 externe leden en 3 interne leden: 0BOnderzoeksprogramma 2017 1BRekenkamercommissie Hengelo 2BSamenstelling De Rekenkamercommissie Hengelo bestaat uit 3 externe leden en 3 interne leden: Externe leden: De heer N.S. Groenendijk (voorzitter)

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Overbetuwe Onderzoeksopzet Decentralisaties jeugdzorg en Wmo/AWBZ (2 D s)

Rekenkamercommissie Overbetuwe Onderzoeksopzet Decentralisaties jeugdzorg en Wmo/AWBZ (2 D s) Rekenkamercommissie Overbetuwe Onderzoeksopzet Decentralisaties jeugdzorg en Wmo/AWBZ (2 D s) 1. Aanleiding voor het onderzoek De decentralisaties van de jeugdzorg, de extramurale AWBZ-taken en taken op

Nadere informatie

Startnotitie Integraal armoedebeleid

Startnotitie Integraal armoedebeleid Startnotitie Integraal armoedebeleid Doel presentatie: o Raad informeren over onderzoek armoedebeleid o Voorlopige planning om te komen tot kadernota armoedebeleid o Rol van de gemeenteraad Aanleiding

Nadere informatie

Onderwerp : Evaluatie kadernota minimabeleid en kadernota minimabeleid

Onderwerp : Evaluatie kadernota minimabeleid en kadernota minimabeleid Raadsvoorstel *Z0298FEAD10* Aan de raad Documentnummer : INT-16-25262 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Evaluatie kadernota minimabeleid 2012- en kadernota minimabeleid 2016-2019 Inleiding Het minimabeleid

Nadere informatie

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013)

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) De raad van de gemeente Utrecht; gelet op de artikelen 81a en 182 t/m 185 Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen de volgende VERORDENING Rekenkamer Utrecht 2013 Artikel

Nadere informatie

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders; b. commissie: commissie voor de rekenkamer

Nadere informatie

Wijkgericht werken in Nieuwegein: Van wijkgericht naar opgave gericht

Wijkgericht werken in Nieuwegein: Van wijkgericht naar opgave gericht Wijkgericht werken in Nieuwegein: Van wijkgericht naar opgave gericht Rekenkameronderzoek Nieuwegein Nienke van de Hoef 23 mei 2012 Hoofdvraag: In hoeverre is de wijze waarop de gemeente wijkgericht werken

Nadere informatie

onderzoeksopzet aanbesteding zorg en welzijn - deel 1

onderzoeksopzet aanbesteding zorg en welzijn - deel 1 onderzoeksopzet aanbesteding zorg en welzijn - deel 1 2 aanbesteding zorg en welzijn 1 1 inleiding aanleiding Op donderdag 4 september 2014 heeft de Rekenkamer Capelle aan den IJssel met de raad een zogenoemde

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen Agendaformulier B&W-vergadering 1 november 2016 Raadsinformatiebrief Programma Ruimte, Bouwen en Wonen Onderwerp Voorstel Tekst voor openbare besluitenlijst Integrale Strategie Ruimte De bijgevoegde raadsinformatiebrief

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Onderwerp Klachtenregeling sociaal domein

Onderwerp Klachtenregeling sociaal domein Portefeuillehouder Broekhuizen Datum collegebesluit 22 november 2016 Opsteller Margo Roelofs Registratie Agendapunt Onderwerp Klachtenregeling sociaal domein Voorstel 1. Instemmen met de maatregelen voor

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderwerpselectie.. 4 3. Onderzoeksopzet. 5 4. Aankondiging.. 5

Nadere informatie

Onderzoeksplan 2010 Rekenkamercommissie gemeente Alkmaar ONDERZOEKSPLAN 2010 REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE ALKMAAR

Onderzoeksplan 2010 Rekenkamercommissie gemeente Alkmaar ONDERZOEKSPLAN 2010 REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE ALKMAAR ONDERZOEKSPLAN 2010 REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE ALKMAAR 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. GROSLIJST... 3 3. ONDERZOEKSPLAN 2010...3 3.1 EVALUATIE BELEID VEILIG UITGAAN IN ALKMAAR (2003-2009)... 4 3.2

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Maart 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Verricht onderzoek in 2008 4-5 Paragraaf 1.1. Inleiding Paragraaf 1.2. Onderzoek Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderzoeksonderwerpen in 2013 2.1.Onderzoek naar de effectiviteit van de re-integratieactiviteiten

Nadere informatie

Workshop. Zicht op de resultaten van de buurtsportcoach

Workshop. Zicht op de resultaten van de buurtsportcoach Workshop Zicht op de resultaten van de buurtsportcoach Zicht op de effecten van de buurtsportcoach Geeske van Asperen, NISB Caroline van Lindert, Mulier Instituut Evelien Wijdeveld, EWorks Programma Voorstellen

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011 OPSTELLER VOORSTEL: J. Wiffers AFDELING: Ontwikkeling PORTEFEUILLEHOUDER: M. Waanders Agendapunt: No. /'11 Dokkum, 15 november 2011 ONDERWERP:

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0762 B.16.0762 Landgraaf, 14 april 2016 ONDERWERP: Zienswijze begroting 2017 Kredietbank Limburg Raadsvoorstelnummer: 28

Nadere informatie

Jaarplan November Postbus KA ROOSENDAAL.

Jaarplan November Postbus KA ROOSENDAAL. November 2016 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1. Inleiding 5 2. Samenstelling 6 2.1. Organisatie 6 2.2. Samenstelling Rekenkamer 6 3. Missie

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet svoorstel Onderwerp: Minimabeleidsplan 2013-2014 Portefeuillehouder: H.G.Jumelet Participatie Kwaliteit Werk & Participatie A. Kiewiet, telefoon ((0591)68 56 21) Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit

Nadere informatie

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding.

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding. Raad V200900744 Onderwerp: Kaders nota armoedebeleid Collegevoorstel Inleiding: De gemeente Heusden kiest voor een nieuwe aanpak van armoedebestrijding. Deze aanpak wordt vastgelegd in een nota armoedebeleid.

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie