Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:"

Transcriptie

1 STATENBRIEF Onderwerp: Jaarverslag Handhaving 2012 Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit Over de inhoud van deze brief te overleggen De inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht) HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 1 Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel) Op 2 juli 2013 hebben wij het Jaarverslag Handhaving 2012 vastgesteld. Het is een rapportage over de toezicht- en handhavingsactiviteiten die de provincie in het verslagjaar heeft uitgevoerd op de terreinen milieu, natuur, ontgrondingen, bodem, luchtvaart, grondwateronttrekkingen en zwemwater. Onderdeel van het jaarverslag is een klachtenoverzicht van bedrijven waarover in 2012 meer dan 20 klachten zijn binnengekomen. Het Jaarverslag Handhaving 2012 wordt u ter kennisneming aangeboden. 2 Aanleiding In de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en het Besluit omgevingsrecht (Bor) is vastgelegd dat het bestuursorgaan dat belast is met de bestuursrechtelijke handhaving periodiek een rapportage uitbrengt over de realisatie van de gestelde doelen en uitvoering van de voorgenomen activiteiten en afspraken. Het bijgevoegde Jaarverslag Handhaving 2012 bevat deze rapportage voor alle handhavingsterreinen waarvoor GS bevoegd gezag zijn. Het gaat om toezicht en handhaving van milieu, natuur, ontgrondingen, bodem, luchtvaart, grondwateronttrekkingen en zwemwater. 3 Bestaand beleid c.q. kader In het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2012 hebben wij de prioriteiten en geplande projectenactiviteiten vastgelegd. De uitvoering is grotendeels conform het HUP gedaan. In de volgende paragraaf staat een samenvatting van de belangrijkste aandachtspunten en resultaten. 4 Argumenten/afwegingen Voor de toezicht- en handhavingstaken was in 2012 ca 75 fte beschikbaar. Ongeveer tweederde van de medewerkers werkt aan het milieutoezicht bij bedrijven. Vorming omgevingsdiensten In 2012 is veel aandacht besteed aan een goede overdracht van de taken naar de Gelderse omgevingsdiensten die op 1 april 2013 van start zijn gegaan. Via proeftuinen en werkgroepen is hard gewerkt om de overdracht van de provinciale toezicht- en handhavingstaken zo goed mogelijk voor te bereiden. Niet alle taken zijn in april overgegaan. Luchtvaart, zwemwater, grondwateronttrekking, ontgrondingen en de groen-wetten blijven vooralsnog bij de provincie. Hiervoor is een nieuwe afdeling ingericht die de uitplaatsing op termijn voorbereid. Inlichtingen bij mw. F. Raasing, tel. (026) adres:

2 Resultaten Kritische prestatie indicatoren (KPI's). Belangrijke indicatoren voor de uitvoering van toezicht en handhaving zijn de zogenaamde kritische prestatie-indicatoren (KPI's). Hiermee wordt gevolgd of de bezoeken conform de planning zijn, of brieven en beoordelingen van rapporten tijdig zijn gebeurd en bij milieu wordt bekeken hoe de naleving bij bedrijven is. Een groot deel van de KPI's is gehaald. Afwijkingen zijn er voor milieu op de geplande bezoekfrequentie (86% i.p.v. 90) en voor het tijdig verzenden van verslagen of rapportages bij milieucontroles, Brzo-rapportages en conceptrapporten van milieumetingen. Oorzaken van deze afwijkingen zijn pieken in het werk, tijdelijk capaciteitsgebrek en te lange doorlooptijd in de afstemming met andere handhavingspartners. KPI naleefgedrag Met het KPI naleefgedrag wordt per prioriteringscategorie berekend hoeveel bedrijven groen, oranje of rood scoren op naleving van de regels. Groen betekent dat als er al overtredingen zijn, deze adequaat worden opgepakt. Als het bedrijf rood scoort is extra aandacht nodig om overtredingen op te heffen of te voorkomen. De gemiddelde resultaten van het KPI-naleefgedrag bleken de afgelopen jaren redelijk constant. De doelstelling voor het KPI-naleefgedrag in 2016 is erg ambitieus. Er zijn relatief veel bedrijven die op de grens tussen groen en oranje balanceren. Daarnaast is het toezicht steeds meer gericht op de risico's bij bedrijven (controle op onderdelen waar overtredingen worden verwacht), waarbij ook daadwerkelijk overtredingen worden geconstateerd. De ontwikkeling van het KPI-naleefgedrag wordt in 2013 kritisch gevolgd en betrokken bij de risicoanalyse die in 2013 wordt geactualiseerd. Project agrarische bedrijven Natuurbeschermingswet De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat lang niet alle bedrijven die een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet (Nbw) nodig hebben, een adequate vergunning hebben. In 2012 is daarom een inventarisatie uitgevoerd, om inzicht te krijgen in de problematiek en ervoor te zorgen dat bedrijven alsnog een vergunning aanvragen voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor kwetsbare natuur. Hiertoe werden de bedrijven aangeschreven via de Gelderse gemeenten. Het aantal aanvragen voor een Nbw-vergunning bij de provincie is in 2012 met ruim 400% gestegen. In 2012 waren er 1662 aanvragen voor agrarische bedrijven en 56 Nbw algemeen. Overzicht klachten In het Jaarverslag is een samenvatting gegeven van de binnengekomen klachten. Al diverse jaren is geuroverlast hetgeen waar het meest over wordt geklaagd. In het klachtenoverzicht van bedrijven zijn de bedrijven opgenomen waarover in 2012 meer dan 20 klachten zijn binnengekomen. Daarbij is ook kort aangegeven wat de acties van het bedrijf en van de provincie zijn om overlast te beperken en eventuele overtredingen op te heffen. 5 Financiële consequenties De uitvoering is gerealiseerd binnen de in de begroting 2012 vastgestelde kaders. 6 Proces en evaluatie Het Jaarverslag Handhaving is een integraal Jaarverslag, waarin de toezicht- en handhavingsactiviteiten van de verschillende terreinen staan samengevat. De bestuurlijke aansturing bij deze onderwerpen is belegd bij verschillende gedeputeerden binnen ons college. De beoogde professionalisering van de handhaving van de vele bevoegde gezagen in Nederland leidt tot een andere organisatie van de uitvoering, zoals de vorming van de Gelderse omgevingsdiensten. 2

3 De voor de uitvoering ingrijpende veranderingen hebben tot gevolg dat 2012 en 2013 dynamisch en hectisch zijn (geweest). Om het werk goed uit te voeren was een focus op de prioriteiten (HUP) en een flexibele, oplossingsgerichte inzet essentieel. Het is gelukt om een groot deel van de geplande activiteiten uit te voeren en de beoogde resultaten te behalen. Arnhem, 2 juli zaaknummer Gedeputeerde Staten van Gelderland J. Markink - plv. Commissaris van de Koning P.G.G. Hilhorst - plv. secretaris Bijlagen: Ontwerpbesluit Begrotingswijziging Notitie: Jaarverslag Handhaving 2012 Tekst 3

4 Jaarverslag Handhaving 2012

5 Jaarverslag Handhaving 2012 Inhoudopgave Samenvatting Prioriteiten handhaving... 3 De vorming van de gelderse omgevingsdiensten... 3 Aanpassen handhavingsbeleid... 4 Bestuurlijke strafbeschikking (Bsbm)... 4 Overleg met het Functioneel Parket (FP)... 5 Gelderse handhavingsweek... 6 Toezicht buiten inrichtingen... 6 Toezicht op eigen activiteiten... 7 Juridische werkzaamheden... 7 Ondersteuning... 8 Consignatiedienst Klachten... 9 Zwemwater, luchtvaart, bodem... 9 Klachten bedrijven Milieu Uitgevoerde controles Realisatie KPI milieu Besluit zware ongevallen (Brzo) Bureau Milieumetingen Projecten: Asbest Vernieuwing toezicht Vuurwerk Luchtvaart ''Groene wetten'' Boswet Natuurbeschermingswet Cross compliance Regie op de groene handhaving Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden Grondwater Ontgrondingen Bodem Bijlagen: 1 (Kritische Prestatie Indicatoren)

6 Samenvatting Jaarverslag handhaving 2012 In dit Jaarverslag Handhaving 2012 rapporteren Gedeputeerde Staten over de behaalde resultaten en de uitgevoerde activiteiten op het gebied van toezicht en handhaving, die in het Handhavingsuitvoeringsplan (HUP) 2012 zijn gepland. De onderwerpen waar de provincie toezicht houdt en handhavend optreedt zijn divers: milieu, bodem, ontgrondingen, natuur, grondwater, zwemwater, wegen en luchtvaart. De provincie is bij de bedrijven waar zij bevoegd gezag is voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), ook verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op het gebied van bouwen, reclame, in- en uitritten, kappen en slopen (BRIKS-taken). Het belangrijkste doel van handhaving is het bevorderen van naleving. Via toezicht krijgt de provincie een beeld van de naleving en de overtredingen. Wanneer overtredingen worden geconstateerd worden die aangepakt conform de door GS vastgestelde sanctiestrategie. Het verslagjaar 2012 was een hectisch jaar door een combinatie van veranderingen in de organisatie van het werk (de komst van de Regionale uitvoeringsdiensten) en veranderende wet- en regelgeving, zoals het Actviteitenbesluit. Om het werk goed uit te blijven voeren was een focus op de prioriteiten (HUP) en een flexibele, oplossingsgerichte inzet van alle medewerkers essentieel. Het is gelukt om het overgrote deel van de geplande activiteiten uit te voeren en beoogde resultaten te behalen. uitvoeringsdiensten) De start van de 7 omgevingsdiensten in Gelderland op 1 april 2013 was een belangrijke datum om naar toe te werken. Vanaf die datum kunnen de Gelderse gemeenten en de provincie de uitvoeringstaken gezamenlijk oppakken in de omgevingsdiensten. De bestuurlijk gemaakte afspraken over de verdeling van taken zijn in 2012 verder uitgewerkt. GS blijven het bevoegd gezag voor de taken, maar de uitvoering wordt anders, in samenwerking met gemeenten, georganiseerd. De toezicht- en handhavingtaken op het gebied van natuur, zwemwater, ontgrondingen, grondwater en luchtvaart blijven vooralsnog bij de provincie. De provincie Gelderland heeft ervoor gekozen zich eerst te richten op de uitplaatsing van het basistakenpakket naar de omgevingsdiensten en een pas op te plaats te maken ten aanzien van de overige taken. De besluitvorming hierover vindt uiterlijk plaats. Om de ambities bij deze taken waar te kunnen maken zijn de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe afdeling, waarin de vergunningverlening en handhaving wordt uitgevoerd. Samenwerking Samenwerking met de handhavingspartners was meer dan ooit nodig om de ambities waar te kunnen maken. Dat heeft op veel terreinen plaatsgevonden zoals in de voorbereidingen van, en de door kennis te delen in de Gelderse handhavingsweek, via projecten 'vernieuwing' toezicht en projecten rond de regie op de (groene) handhaving. Opzet jaarverslag In de eerste hoofdstukken van het jaarverslag is ingegaan op de algemene doelen en accenten van handhaving van de provincie en de klachten die zijn gemeld. De uitgevoerde activiteiten en resultaten zijn verder per handhavingskleurspoor uitgewerkt (milieu, groene wetten, grond/zwemwater, bodem, ontgrondingen). 2

7

8 Een groot deel van de medewerkers van de afdelingen vergunningverlening en handhaving vertrekt in 2013 naar de omgevingsdiensten. In 2012 is dan ook in overleg met de medewerkers gebouwd aan een nieuwe afdeling waarin de achterblijvende taken worden uitgevoerd. Het betekende ook deels ontvlechten van taken, omdat bijvoorbeeld toezicht op de luchtvaarttaken door milieutoezichthouders werd uitgevoerd en de luchtvaartaken voorlopig nog bij de provincie blijven. Een taak is ook om de mogelijkheden en voorstellen uit te werken voor mogelijke uitplaatsing van werkzaamheden en samenwerking met partners. Een flexibele inzet en het integraal werken van de medewerkers is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Aanpassen handhavingsbeleid Beleid milieu De provincie heeft een handhavingstaak bij een diversiteit aan wetten. En hoewel de inhoud van de wetten verschilt, is de wijze waarop toezicht wordt gehouden en handhavend wordt opgetreden in veel situaties gelijk. In 2012 is het handhavingsbeleid op het gebied van milieu formeel vastgesteld. Door de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) was de aanpassing noodzakelijk. De provincie koos ervoor om in eerste instantie alleen de aanpassing voor milieu door te voeren, omdat er een verschil is in ontwikkelingsfase bij de verschillende taakvelden is en milieu al langere tijd in de implementatiefase verkeerd (inclusief BROZ en vuurwerk). In een later stadium wordt voor de overige taken het handhavingsbeleid vastgesteld. De kern van aanpak van toezicht en handhaving is voor alle handhavingskleursporen van toepassing en wordt verder uitgewerkt. De missie van de provincie is: Wij houden toezicht en handhaven bij onze klanten op basis van verleende beschikkingen en van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Hierbij zijn wij zowel controleur als gesprekspartner en hebben oog voor de oplossingen voor vraagstukken die onze klant en onze omgeving raken. Wij werken integraal en omgevingsgericht en boeken concrete resultaten in partnerschap met anderen. Kortom: wij verbeteren het naleefgedrag. Hoofddoelstelling handhaving: We zorgen voor een verantwoord niveau van toezicht en verbeteren het naleefgedrag. Gedogen Optreden bij overtredingen is de standaard. In uitzonderlijke situaties kan daar van worden afgeweken. Hoe de provincie Gelderland hiermee omgaat is in 2007 door Gedeputeerde Staten vastgelegd in beleidsregels die betrekking hebben op handhavingssituaties in milieuzaken en grondwaterzaken. Door de inwerkingtreding van de Wabo en de Waterwet was het noodzakelijk om deze beleidsregels aan te passen. Ze zijn in 2012 geactualiseerd en aangepast aan de huidige stand van de jurisprudentie op het gebied van gedogen. Met de wijziging is de aard en inhoud niet gewijzigd. Bestuurlijke strafbeschikking Bestuurlijks strafbeschikking Milieu (BSBm) Vanaf 1 mei 2012 kunnen de daarvoor aangewezen personen of lichamen de bestuurlijke strafbeschikking (BSBm) inzetten. Het is een handhavingsinstrument, waarmee strafbare feiten kunnen worden afgedaan met een boete, zonder tussenkomst van de rechter. De strafbeschikking valt onder het strafrecht en niet onder de Algemene wet bestuursrecht die onder andere de bestuurlijke handhaving regelt. Was eerder de provinciale lijn om terughoudend om te gaan met de inzet van de BSBm, in 2012 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over het gebruik van en de implementatie van de BSBm. De feiten waarvoor een bestuurlijke strafbeschikking kan worden opgelegd zijn in een AMvB (feitenlijst) vastgelegd. Het gaat om zowel feiten op het gebied van milieu, zwemwater als bijvoorbeeld de groene wetten. De zaak wordt doorgegeven aan het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau), die de boete int. Om deze werkwijze mogelijk te maken moet een convenant worden afgesloten met het CJIB. In 2012 zijn de voorbereidingen getroffen om het werken met de BSBm mogelijk te maken. 4

9 Complexe situatie In het Besluit OM-afdoening is geregeld dat als in de provincie overal omgevingsdiensten zijn opgericht, de directeur van de omgevingsdienst integraal bevoegd is voor het opleggen van de BSBm en niet het bevoegd gezag. Hiermee is een complexe situatie gecreëerd voor de handhavingstaken die nog bij de provincie blijven en nog niet zijn uitgeplaatst. Aanvankelijk zou de inhoud van het besluit nog aangepast worden zodat ook GS bevoegd blijven, om de wens van de Provincie Gelderland te faciliteren. Dit is echter niet gebeurd. Er is daarom gewerkt aan een constructie van samenwerkingsovereenkomsten en mandaten, zodat de BSBm voor de niet- worden ingericht waar de BSBm wordt beoordeeld, gearchiveerd en doorgeleid naar het CJIB. Dit loket wordt ook ingericht voor alle andere werken zoals het Gelders Landschap. Er is met de directeuren van de omgevingsdiensten afgesproken dat de strafbeschikkingsbevoegdheid voor de niet-basistaken voor de provincie tot 1 april 2014 geldt. Eind 2012 heeft de provincie een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor alle Gelderse werkgevers van bijzondere opsporingsambtenaren (BOA ies van de BSBm. Bij het proces van implementatie wordt samen opgetrokken met de directeuren van de omgevingsdiensten, die immers vergelijkbare zaken moeten regelen binnen de eigen organisaties. Wanneer een overtreder het niet eens is met de boete die is opgelegd, kan hij verzet aantekenen. De officier van Justitie (OvJ) beoordeelt of de boete terecht is en de zaak wordt aangebracht bij de strafrechter, of dat het onterecht is. De OvJ kan een bestuurlijke strafbeschikking wijzigen. De provincie gaat er van uit dat de OvJ overleg pleegt met het bevoegd gezag over de zaak. Overleg met het functioneel parket (FP) De provincie voert periodiek overleg met het Functioneel Parket (FP) om tot een goede en praktische afstemming tussen bestuurs- en strafrecht te komen. Met de komst van de omgevingsdiensten is afgesproken dat er één ingang komt voor het FP om dergelijke afspraken te maken met de Omgevingsdiensten. De OVIJ is kennismakelaar en portaal en heeft de taak de afstemming met partners als het FP te organiseren. Inzet Buitengewoon Opsporingsambtenaren(BOA Tien toezichthouders van de provincie zijn ook BOA groene wetten) zijn bevoegd om een proces-verbaal op te maken en leveren een bijdrage aan de strafrechtelijke opsporing. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Een proces-verbaal (pv) wordt met name opgesteld bij ernstige overtredingen, wanneer er geen herstel meer mogelijk is of het bestuursrecht tekort schiet. Het opstellen van een pv vereist deskundigheid en ervaring en kost relatief veel tijd. Voor minder ernstige vergrijpen is, zoals eerder is aangegeven, in 2012 de mogelijkheid tot het inzetten van de BSBm gekomen. Omdat de implementatie de nodige voorbereidingen vraagt is deze door de provincie Gelderland in 2012 nog niet toegepast. Het FP zal de voorlopig nog in behandeling nemen, maar verwacht dat de bevoegde gezagen op korte termijn gebruik gaan maken van de BSBm. 5

10

11

12 Bezwaar en beroep In het onderstaande overzicht is het aantal in 2012 gestarte bezwaar- en beroepzaken op het gebied van handhaving opgenomen. Gestarte bezwaar- en beroepzaken Bezwaar (Hoger) Beroep Wabo: dwangsom 6 4 Wabo: bestuursdwang 0 0 Wabo: invordering 0 2 Wabo: (afwijzen) verzoek tot handhaving 2 0 Wabo: gedoogbeschikking 0 3 Besluit zwemgelegenheden: dwangsom 0 0 Wob-verzoek handhaving 1 0 Totaal 9 9 Ondersteuning Opleidingen De opleidingen waren in 2012 in belangrijke mate gericht op het bijspijkeren van kennis die nodig is om in de nieuwe omgeving goed te kunnen functioneren. Voor medewerkers die naar de omgevingsdiensten verschillende onderwerpen belicht, waarmee toezichthouders tot nu toe minder te maken kregen, maar die straks wellicht wel tot het takenpakket gaan behoren. Voorbeelden zijn: het Activiteitenbesluit, de BSBm en het Bouwbesluit. Het was een bewuste keuze om minder in te zetten op het trainen (pioritaire) vaardigheden van toezichthouders in cursusverband. Via de proeftuinen en diverse werkgroepen waarin toezichthouders participeerden is al werkend aandacht besteed aan een belangrijke vaardigheid: samenwerken. Proeftuinen, waaronder Rivierenland, Nijmegen en Veluwe IJssel draaiden proeftuinen als voorbereiding op de omgevingsdiensten. Vergunningverleners, handhavers en beleidsmedewerkers hebben gewerkt aan bijdragen voor de bedrijfsplannen, het voorbereiden van de werkprocessen of het gezamenlijk uitvoeren van toezicht. Automatisering/ICT De handhavingspartners gebruiken verschillende systemen om het werk te plannen en te registreren, documenten te archiveren en managementrapportages mogelijk te maken. Het lange termijn doel waarbij de omgevingsdiensten makkelijk informatie kunnen delen en uitwisselen vergt nog veel aan voorbereidingen en is niet klaar op de startdatum van de omgevingsdiensten. Daarom is gewerkt aan Het is een tijdelijke oplossing waarmee medewerkers die van de provincie komen zo nodig in de provinciale systemen kunnen blijven werken. De basis van het door toezichthouders gebruikte systeem MPM/WFM wordt bij de ODRA geplaatst. Consignatiedienst De zeven toezichthouders van de consignatiedienst zorgen buiten kantooruren voor de afhandeling van bedrijfsmeldingen, ongewone voorvallen, milieuklachten, meldingen over zwemwater, problemen met de eikenprocessierups en smogalarm. De consignatiedienst staat in verbinding met de piketdienst van voorlichting, zodat bij calamiteiten de Gelderse burger snel geïnformeerd kan worden. In 2012 is er een aantal incidenten geweest waaronder een zestal branden bij bedrijven die onder bevoegd gezag van de provincie vallen. In het HUP 2013 is brandveiligheid bij opslag daarom één van de aspecten waar extra aandacht aan wordt besteed. 8

13 De provincie probeert via voorlichting en afspraken met bedrijven waar veel meldingen optreden, te voorkomen dat de geconsigneerden op moeten treden. Ook omdat minder urgente klachten via kunnen worden gemeld, is het aantal meldingen voor de consignatiedienst afgenomen. 2 Klachten Inwoners, bedrijven en instellingen kunnen klachten over hun omgeving indienen bij het Provincieloket. Klachten kunnen 24 uur per dag en 7 dagen per week worden ingediend. Dit kan telefonisch, digitaal via per , brief of per fax. Alle klachten worden in het systeem geregistreerd en kunnen door de indiener van de klacht en bevoegde instanties worden gevolgd. Klachten die door een andere overheidsinstantie dan de provincie moeten worden behandeld zoals een gemeente of de luchtvaartinspectie worden via doorgegeven. Klachten zwemwater, groene wetten, bodem, luchtvaart De klachten die zijn binnengekomen over bodemverontreiniging, zwemwaterkwaliteit en de groene wetten staan in het onderstaande overzicht weergegeven. Klachten Aantallen Zwemwater 104 Klachten en meldingen Boswet, Flora- en Faunawet en 62 Natuurbeschermingswet Bodem 87 Zwemwater De provincie houdt bij of er op het gebied van zwemwater gezondheidsklachten worden gemeld of dat er andere aanwijzingen zijn dat de waterkwaliteit achteruit gaat. Wanneer er iets met een zwemplaats niet in orde is, maakt de provincie dit ter plaatse bekend door middel van informatieborden. Groene wetten Opvallend was in 2012 dat er in een snel groeiend tempo meldingen en aangiften worden gedaan van van vernielingen, brandstichting en sabotage aan bijvoorbeeld jachthutten en voederplaatsen. Bodem Meldingen met betrekking tot bodem zijn zeer uiteenlopend van aard. Het varieert van het melden van illegale saneringen tot vragen over het mogen toepassen van grond door particulieren. Maar ook klachten over stank- en of stofvorming tijdens saneringen komen voor. Luchtvaart Een aanzienlijk deel van de klachten die bij het provincieloket binnenkomen, gaat over de luchtvaart. De klachten gaan veelal over het overvliegen van (snor)vliegtuigen. In 2009 is besloten te stoppen met de afhandeling van de luchtzijdige klachten, omdat de provincie geen bevoegdheid heeft daar tegen op te treden. Wel worden de luchtzijdige klachten gerubriceerd en ter afhandeling doorgezonden naar de bevoegde instanties: naar de KLPD luchtvaartpolitie en/of toezichthouders van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Wanneer er sprake is van landzijdige klachten, wordt door de provincie een bezoek gebracht aan de (vermoede) locaties en als er overtredingen worden geconstateerd opgetreden. Ook is er de mogelijkheid om een zogenaamde TUG-ontheffing (tijdelijk en uitzonderlijk gebruik luchtvaartterrein) die een overtreder in de toekomst aanvraagt, niet te verlenen. 9

14

15

16 De Knorhof B.V., Gemeente Buren Klachten: 24 Meldingen: 24 Melders: 6 Bedrijf: Klachten: Actie bedrijf: varkenshouderij Directe omwonenden en bewoners van Erichem melden al jaren overlast door geur van mest en het houden van varkens. De revisievergunning is in 2011 in werking getreden. De voorgeschreven luchtwassers zijn eind 2011 en begin 2012 geplaatst en in bedrijf gesteld. Actie provincie: In het verleden is handhavend opgetreden. Dit heeft geleid tot terugloop van het aantal klachten en uiteindelijk tot de totstandkoming van de nieuwe revisievergunning. Hierin is onder andere de verplichting opgenomen om luchtwassers te plaatsen. De provincie ziet hierop toe. Nu de luchtwassers in werking zijn, is de geuremissie ten opzichte van 2011 verder afgenomen. Handelsonderneming Bas van der Stroom B.V., gemeente Buren Klachten: 53 Meldingen:51 Melders: 6 Bedrijf: Klachten: Actie bedrijf: verwerker van organisch afval, op- en overslag van diervoerdermeel. geuroverlast, het buiten de vergunning om stallen van voertuigen en vervoerbewegingen op het terrein en langs de openbare weg. Het bedrijf heeft vergunning aangevraagd en gekregen voor de op- en overslag van diermeel. Het heeft veel maatregelen getroffen om de overlast te voorkomen. Het opnames door naar de provincie. Ter hoogte van de weegbrug is een geluidscherm geplaatst en met de zakenrelaties zijn afspraken gemaakt over de handelswijze van het aankomende en vertrekkende verkeer. Daarnaast is de bedrijfshal geïsoleerd en is het dak gerepareerd om geluidoverlast te beperken. In de omgevingsvergunning is vermeld dat het parkeren buiten de inrichting buiten de reikwijdte van die omgevingsvergunning valt en dat parkeren binnen de inrichting is toegestaan. Actie provincie: Het bedrijf wordt periodiek gecontroleerd om, te bepalen of voorschriften worden overtreden. Dat gaf in 2012 geen aanleiding tot optreden. Een groot deel van de klachten ging over het parkeren van voertuigen en de vervoersbewegingen op het terrein en op de openbare weg. Op 11 december 2012 is er een brief naar een van de klagers gestuurd met een uitleg over de vergunningsvoorschriften. Daarbij is ook aangegeven dat voor overlast door parkeren buiten de inrichting men zich moet wenden tot de gemeente Buren. Gieterij Doesburg B.V., Gemeente Doesburg Klachten: 33 Meldingen:23 Melders:18 Bedrijf: Klachten: Actie bedrijf: ijzergieterij De klachten hebben met name betrekking op geur en geluid en in mindere mate op stof. De hoeveelheid klachten is afgenomen ten opzichte van Het bedrijf wordt over iedere klacht geïnformeerd waarna door het bedrijf intern wordt gecontroleerd in hoeverre de oorzaak van de klacht te relateren is aan het productieproces. Actie provincie: In 2012 zijn bij het bedrijf emissiemetingen verricht en controles uitgevoerd. Daarbij zijn overtredingen van de geurvoorschriften bij een puntbron vastgesteld. De andere puntbronnen die zijn gemeten gaven geen overschrijding van de norm. In 2013 worden hercontroles uitgevoerd om te bepalen of deze overtreding is opgeheven. Ook zijn bij het bedrijf in 2012 geluidmetingen verricht. De eerste keer is een geringe overtreding van de geluidvoorschriften vastgesteld. De tweede geluidmeting voldeed niet aan de kwaliteitseisen, maar gaf geen overschrijding van de norm. De controlemeting in 2013 gaf evenmin een overschrijding. Daarnaast wordt in 2013 in samenspraak met de omwonenden, de gemeente en de GGD de situatie rond de geur- stof en geluidsoverlast nader beschouwd. 12

17 Nannoka Vulcanus Industries B.V., Gemeente Doetinchem Klachten: 83 Meldingen: 78 Melders: 31 Bedrijf: Klachten: Actie bedrijf: ijzergieterij De klachten hebben met name betrekking op geur en in mindere mate op geluid/trillingen en rook- en/of stofoverlast. De klachtensituatie is hiermee vergelijkbaar en onverminderd ten opzichte van Het bedrijf tracht de vergunning met de haar beschikbare middelen na te leven. Nog onduidelijk is of deze middelen afdoende zijn om dit te kunnen bewerkstelligen. Het bedrijf is nog steeds bezig met het voorbereiden van een revisievergunning. Dat de vergunningaanvraag nog niet definitief is ingediend hangt samen met de vraag hoe de provincie de geurvoorschriften in gaat vullen. Het bedrijf wil parallel aan de overleggen over de vergunningaanvraag, starten met een proef van injectie van een kalkabsorptiemiddel in de koepeloven om daarmee maatregelen voor geurreductie te realiseren. Het hoopt daarmee te kunnen voldoen aan de geldende geurvoorschriften voor de koepeloven. Daarnaast heeft het bedrijf in mei 2012 een aanvang genomen met invoering van een anorganisch bindmiddel in het zandsysteem om daarmee een geurreductie te bereiken bij het koeltraject. Actie provincie: Een Last onder dwangsom voor overtreding van de geurvoorschriften van de koepeloven is verbeurd, maar (nog) niet geïnd. Het bedrijf krijgt de gelegenheid om de voorgenomen maatregelen (kalkabsorptie)door te voeren. Aan een Last onder dwangsom voor het aanbrengen van terreinverharding (ter voorkoming van ophoping en mogelijke verwaaiing van stof van het buitenterrein) is inmiddels voldaan. Het bedrijf heeft de vereiste terreinverharding aangebracht. De Last onder dwangsom voor het Oplosmiddelenbesluit is komen te vervallen als gevolg van het wegvallen van de wettelijke grondslag. Door uitbesteding van dompelwerk blijft Vulcanus op dit moment onder de drempelwaarde voor de (rapportage)eisen voor het gebruik van oplosmiddelen, zoals deze intussen in het Activiteitenbesluit zijn opgenomen. Door de provincie zijn de geurvoorschriften van de omgevingsvergunning voor milieu ambtshalve geactualiseerd. De rechtbank heeft in juni 2013 het beroep dat het bedrijf hierop heeft ingesteld gegrond verklaard en het besluit vernietigd. De provincie beraad zich op de te ondernemen actie. Sonac Vuren B.V., Gemeente Lingewaal Klachten: 45 Meldingen:44 Melders: 14 Bedrijf: Klachten: Actie bedrijf: verwerken van dierlijke producten zoals beenderen tot nuttige ingrediënten De klachten hebben betrekking op geur. In vergelijking met 2011 is het aantal klachten verdubbeld. De meeste overlast ondervinden omwonenden in Brakel. De belangrijkste oorzaak van de klachten in het verleden, die door de schrootdroger (één van de procesonderdelen van de centrale ontvettingsfabriek) werd veroorzaakt, zijn vervallen. Wat overblijft (of naar de voorgrond is getreden) zijn de klachten over een weeïge lucht. Dit wordt veroorzaakt door geuremissie van de eiwitextractiefabriek. Ondanks het feit dat uit de laatste geurmetingen blijkt dat Sonac voldoet aan de geuremissie-eisen uit de geldende vergunning, blijft het bedrijf actief om te proberen de overlast terug te brengen. Het bedrijf hoopt in 2013 een belangrijke slag te maken met geurreductie door een vacuümfilterinstallatie in de eiwitfabriek te vervangen door separatoren. Daarnaast wordt constant gewerkt aan het optimal afzuigingen van installatieonderdelen, waarmee debieten en daarmee stank in de omgeving gereduceerd kan worden. Actie provincie: Toezicht van de provincie houdt afstemming met Sonac over de lopende verbeteracties met als doel de geuroverlast te verminderen. Daarnaast blijft Bureau milieumetingen van de Provincie steekproefsgewijs geurmetingen uitvoeren ter controle van de geuremissie-eisen van de geldende vergunning. 13

18 Kartingbaan Eefde V.O.F., Gemeente Lochem Klachten: 175 Meldingen:170 Melders: 45 Bedrijf: Klachten: Actie bedrijf: kartingbaan De klachten van omwonenden betreffen vooral geluidoverlast. De exploitant heeft een door de provincie goedgekeurd geluidmonitorings- en registratiesysteem om zelf de vergunningvoorschriften te controleren. De meetresultaten zijn direct af te lezen. Karts worden van de baan gehaald indien het systeem aangeeft dat de geluidbelasting te hoog is. De motoren van de karts worden onderhouden en afgesteld zodat luchtemissie wordt geminimaliseerd. Actie provincie: Op de naleving van de vergunning wordt toegezien. Op basis van klachten is extra aandacht besteed aan de naleving van de vergunning. Ter controle van de geluidvoorschriften zijn geluidmetingen uitgevoerd en zijn de registratiegegevens van het geluidmonitoringssysteem geanalyseerd. Op basis van de registratie is het, met uitzondering van enkele momenten begin juli, onwaarschijnlijk dat geluidgrenswaarden van de vergunning zijn overschreden. Ten aanzien van de luchtkwaliteit zijn geen overtredingen geconstateerd. In overleg met de gemeente wordt gewerkt aan een nieuwe integrale gebiedsontwikkeling, waar alle betrokkenen (Kartbaan en omwonenden) bij zijn betrokken. Plomp en Zn, Gemeente Neerijnen Klachten: 50 Meldingen: 40 Melders: 18 Bedrijf: Klachten: Actie bedrijf: Houtverspaander, -verwerker. De klachten betreffen geur-, stof- en geluidoverlast. Het bedrijf heeft in 2011 al maatregelen getroffen om geluidsoverlast aan te pakken. In 2012 heeft het bedrijf de plaatsing van een luchtwasser op het dak voorbereid om daarmee voor aan de eisen van de nieuwe vergunning te voldoen. Actie provincie: Op de naleving van de vergunning wordt toegezien. De inspanning van de provincie was in 2012 vooral gericht op het in werking laten treden van de nieuwe milieuvergunning, het voorkomen van (nieuwe) juridische (handhavings)procedures en bestaande handhavingsprocedures af te sluiten. Hiervoor is door de provincie intensief overleg gevoerd met omwonenden en het bedrijf. Toezicht op stofbeperkende maatregelen en good housekeeping waren in 2012 aandachtspunten. Daarnaast is extra aandacht besteed aan het zoveel mogelijk direct verifiëren van klachten in het kader van het klachtenonderzoek. De provincie stemt de uitkomsten van het klachtenonderzoek goed af met het bedrijf. Hierbij is ook aandacht voor het feit dat klachten mogelijk ten onrechte aan Plomp toegeschreven worden. Gert M afvaldiensten, locatie Hopeseweg, gemeente Scherpenzeel Klachten: 25 Meldingen: 10 Melders: 4 Bedrijf: Klachten: Actie bedrijf: op- en overslag bsa, hout/groenafval met name illegale uitbreiding inrichting In december 2012 heeft het bedrijf de betreffende activiteiten beëindigd op deze locatie door verhuizing naar een locatie in Woudenberg. Actie provincie: Op de naleving van de vergunning wordt toegezien. Aanschrijving om de activiteiten binnen de eigen inrichting uit te voeren zodat de genoemde overlast wordt beperkt. Door de verhuizing wordt de overlast opgelost. 14

19 GMB BioEnergie Zutphen B.V., Gemeente Zutphen Klachten: 23 Meldingen: 22 Melders: 18 Bedrijf: Klachten: Actie bedrijf: composteerinrichting De klachten betreffen geuroverlast. In 2012 is de nieuwe revisievergunning in werking getreden. GMB heeft systematisch inzicht in de werking van de luchtbehandelingsinstallaties en laat zelf geurmetingen verrichten. Bij overschrijding van de vergunde geuremissie worden (structurele) maatregelen getroffen. Bij klachten onderneemt GMB direct actie. De klachten over geurhinder zijn naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door een minder goed werkend biofilter in de luchtbehandelingsinstallatie als gevolg van rookschade door brand in november 2011, en in de periode rond de vervanging van het biofiltermateriaal.daarnaast is door vorstschade aan dak en ventilatiekanalen onbedoeld ongereinigde lucht vrijgekomen. De daken en ventilatiekanalen zijn geïnspecteerd en gerepareerd. Een aantal toegeschreven klachten is niet precies te herleiden naar GMB. Actie provincie: Op de naleving van de vergunning wordt toegezien. Elke klacht wordt direct opgepakt en gecommuniceerd met GMB. Tevens is de afhandeling van de klachten vaak telefonisch teruggekoppeld met de melder. 3 Milieu Toelichting In dit hoofdstuk zijn de handhavingstaken toegelicht die de provincie uitvoert in het kader van de Wet milieubeheer (Wm), het Vuurwerkbesluit, het Besluit milieuverordening. Ook de milieurapportages die bedrijven maken in het kader van de PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) worden gecontroleerd. De provincie houdt ook toezicht bij een klein deel van de bedrijven waarvoor gemeenten het Wabo bevoegd gezag is, maar waarvoor de provincie bevoegd is een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven, hier toezicht op te houden en zonodig handhavend op te treden. Het gaat om bedrijven waarvoor de provincie voor de komst van de Wabo bevoegd gezag was, maar waarvoor het bevoegd gezag met de inwerkingtreding van de Wabo overgegaan is naar gemeenten. In dit hoofdstuk wordt daar geen onderscheid in gemaakt. De planning is dat op de handhavingsbevoegdheid volledig over gaat naar gemeenten, omdat dan in heel Nederland Omgevingsdiensten zijn opgericht. Uitgevoerde controles bij bedrijven De controles worden uitgevoerd conform het handhavingsbeleid milieu. De provincie is bevoegd gezag voor de meer complexe, potentieel milieubelastende bedrijven en een groot deel van de bedrijven die afvalstoffen be- of verwerken. 15

20 Soort controle Aantal bedrijven (*) (134) 544 (214) 542 (214)* Preventieve controles Repressieve controles Voornemens Last onder dwangsom / bestuursdwang Beschikkingen Vigerende gedoogbeschikkingen op Beoordelingen E-PRTR-Verslagen milieuverslagen Klachten * tussen haakjes staat het aantal bedrijven waarvoor de provincie Wabo-bevoegd gezag was in het verslagjaar. De afname van het aantal preventieve controles wordt met name veroorzaakt door het gegeven dat deze controles deels anders worden ingericht en geregistreerd. Tijdens een controlebezoek worden meestal meerdere milieuaspecten gecontroleerd die gebundeld worden in een 'project'. Vooral bij complexere inrichtingen waar veel milieu-items kunnen spelen, bestaan de projecten uit meerdere componenten. Als er overtredingen worden geconstateerd, vindt er een hercontrole plaats, waarbij regelmatig ook nog andere aspecten worden gecontroleerd. Dit wordt niet apart geregistreerd als preventieve controle. De laatste jaren wordt er meer tijd besteed aan administratieve controles, onder meer door de Europese regelgeving ten aanzien van de PRTR-verslagen (Pollutant Release and Transfer Register). Bedrijven moeten op basis van deze regelgeving een milieuverslag indienen die door de toezichthouder wordt gecontroleerd. Dit kan aanleiding zijn om bepaalde aspecten nader te onderzoeken. Realisatie KPI s milieu In bijlage 1 staat het resultatenoverzicht van de (Kritische prestatie Indicatoren), die als interne indicatoren worden gebruikt om te bepalen of de doelstellingen zijn gehaald. In deze paragraaf worden de van het reguliere milieutoezicht- en handhaving toegelicht. Via het HUP, dat een uitwerking is van het handhavingsbeleid, wordt per jaar vastgesteld met welke bezoekfrequentie een bedrijf wordt bezocht. De bezoekfrequentie is gebaseerd op een combinatie van de potentiële milieurisico de negatieve effecten optreden, en het naleefgedrag van het bedrijf in de afgelopen twee jaar. De doelstelling is om in 90% van de gevallen de minimale geplande bezoekfrequentie te realiseren. In de onderstaande figuur zijn de resultaten van de afgelopen 3 jaar weergegeven. 16

Jaarverslag Handhaving 2011 Inhoudopgave

Jaarverslag Handhaving 2011 Inhoudopgave Jaarverslag Handhaving 2011 Inhoudopgave Samenvatting... 2 1 Inleiding... 3 2 Doelen en prioriteiten handhaving... 5 Resultaten... 5 Samenwerken... 5 Projecten met handhavingspartners... 6 Organisatie...

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen Bijlage Bijlage Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen 1. Inleiding Als gevolg van de invoering van nieuwe wetgeving wordt aan de decentrale overheden, waaronder de

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5 pagina 1 van 1 Rack, MJG, Marjolie `-~ _ ~ -U^~ w-2-~~ ~.~ Van: Rack, MJG, Marjolie Verzonden: donderdag 21 oktober 2010 13:49 Aan: 'info@st-ok.nl' Onderwerp: beantwoording brief uw kenmerk:2010/08/25/003/1

Nadere informatie

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE & SPAARNWOUDE Vastgesteld: april 2016 Inhoudsopgave Inleiding... - 3 - Procedure vaststelling Milieuverslag en programma... - 3 - Uitbesteding aan ODIJmond

Nadere informatie

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied WAAROM OMGEVINGSVERGUNNING? huidige stelsel is opgebouwd

Nadere informatie

Brzo samenwerkingsverband Gelderland. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland

Brzo samenwerkingsverband Gelderland. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland Brzo samenwerkingsverband Gelderland Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland DE ONDERGETEKENDEN De gemeente en het college van Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

Jaarverslag Handhaving Wabo, bodem en vuurwerk 2013

Jaarverslag Handhaving Wabo, bodem en vuurwerk 2013 Jaarverslag Handhaving Wabo, bodem en vuurwerk 2013 Inhoudsopgave 0 Samenvatting.. 3 1 Inleiding... 5 2 Prioriteiten handhaving. 6 2.1 Organisatie van de uitvoering... 6 2.2 Kwaliteit... 8 3 Klachten 13

Nadere informatie

Met dit memo beogen wij een beeld te geven van de recente ontwikkelingen en de gevolgen van een keuze voor één van de instrumenten.

Met dit memo beogen wij een beeld te geven van de recente ontwikkelingen en de gevolgen van een keuze voor één van de instrumenten. Directie Grondgebied Openbare Ruimte Aan BTHV Datum - Opgesteld door, telefoonnummer Jan Abelen, Twan van Meijel Onderwerp Bestuurlijke strafbeschikking / Bestuurlijke boete Aanleiding Op 5 februari 2009

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving Algemene bepalingen

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving Algemene bepalingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving 5.1. Algemene bepalingen Artikel 5.1 Dit hoofdstuk is van toepassing met betrekking tot de handhaving van het bij of krachtens

Nadere informatie

Behandeld door de heer G.J. Ambachtsheer Afdeling Toezicht en Handhaving

Behandeld door de heer G.J. Ambachtsheer Afdeling Toezicht en Handhaving A A N T E K E N E N B.V. Vurense Snack Industrie t.a.v. de directie Gildenstraat 36 4143 HS LEERDAM Uw brief van Verzenddatum 14 juli 2016 Uw kenmerk Dossier D-00026929 Reactie op Zaaknummer Z-16-304957

Nadere informatie

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel;

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; Mandaatbesluit Omgevingsdienst Brabant Noord 2014 De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

Evaluatie klachtenafhandeling ODA t.b.v. partners. Tussentijdse rapportage Periode 1 januari 1 juni 2014

Evaluatie klachtenafhandeling ODA t.b.v. partners. Tussentijdse rapportage Periode 1 januari 1 juni 2014 Evaluatie klachtenafhandeling ODA t.b.v. partners Tussentijdse rapportage Periode 1 januari 1 juni 2014 Evalutatie klachtenafhandeling ODA Tussentijdse rapportage Periode 1 januari 1 juni 2014 Datum: 17

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING *D * D

OMGEVINGSVERGUNNING *D * D *D170252216* D170252216 OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager : Tapijtfabriek Intercarpet BV Datum besluit : 24 mei 2017 Onderwerp : aanpassen vergunning Locatie : Tweede Broekdijk 1 te Aalten OLO-nummer : 2807768

Nadere informatie

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING agendapunt 06.02 985703 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-04-2012 kennis te nemen van het besluit van het college van dijkgraaf en hoogheemraden

Nadere informatie

RUD UTRECHT. MANDAATLIJST Gemeente, BEPERKT MANDAAT BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING

RUD UTRECHT. MANDAATLIJST Gemeente, BEPERKT MANDAAT BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING Mandaten voor combi Basis en Plustaken Mandaten voor Basistaken Mandaten voor Plustaken MANDAATLIJST Gemeente, BEPERKT MANDAAT Algemeen A01 Besluiten op grond van: A02 A03 a. art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde

Nadere informatie

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING MANDAATLIJST Provincie Zeeland voor DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Algemeen BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING A01 Besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures.

Nadere informatie

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015 Steller R. Brilhuis De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 12 95 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk

Nadere informatie

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS)

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS) OIVIGEVINGSVERGUNNING verleend aan Gasunie Transport Services (GTS) ten behoeve van de activiteit milieuneutraal veranderen "aanpassingen aan het brandstofgassysteem" (Locatie: Vierhuizerweg 1 te Eemshaven)

Nadere informatie

LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE

LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE foto provincie Utrecht Versie: maart 2015 Inhoud Inleiding... 3 Gebruik van de Leidraad... 3 Bestuursrecht... 3 Naamgeving... 3 Stappen... 4 Last onder dwangsom

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Onaangekondigde inspecties vinden uitsluitend plaats in opdracht van de gemeente.

Onaangekondigde inspecties vinden uitsluitend plaats in opdracht van de gemeente. Afspraken tussen GGD Zuid Holland West en de regiogemeenten (Delft, Leidschendam- Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer) inzake Toezicht en handhaving

Nadere informatie

(ONTWERP) AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

(ONTWERP) AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (ONTWERP) AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Verleend Aan Top Trans Holding BV (Locatie: Industrie 16 te Noordhorn) Groningen, april 2012 Nr. 2011-17266 Zaaknummer:

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 60 2 oktober 201 Mandaatbesluit OD NZKG 201 provincie Utrecht en de bijlage Besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht van

Nadere informatie

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008 Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO 14001 of OHSAS 18001-certificaat versie 18 november 2008 SCCM en de aangesloten certificatie-instellingen willen de uitwisseling van ervaringen met ISO 14001-

Nadere informatie

Aanmeldnotitie Besluit Mer

Aanmeldnotitie Besluit Mer Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Aanmeldnotitie Besluit Mer Geerlings Metaalrecycling BV te Venlo Zaaknummer 2012-0164 d.d. 5 april 2012 Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit 3 2 Procedure 4 2.1

Nadere informatie

Jaarverslag Handhaving Wabo, bodem en vuurwerk 2015

Jaarverslag Handhaving Wabo, bodem en vuurwerk 2015 Jaarverslag Handhaving Wabo, bodem en vuurwerk 2015 Provincie Gelderland Vastgesteld op 29 maart 2016 Toezicht en handhaving uitgevoerd door: Omgevingsdienst regio Achterhoek (ODA) Omgevingsdienst de Vallei

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Eastman Chemical Middelburg B.V. Herculesweg 35 4338 PL Middelburg Kenmerk: Afdeling: W-AOV160355 Vergunningverlening Datum: 19 september 2016

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Leiderdorp

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Leiderdorp TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Leiderdorp Plaats : Leiderdorp Gemeentenummer : 0547 Onderzoeksnummer : 281765 Datum onderzoek : 10 november - 23 december 2014

Nadere informatie

Handhavingsjaarverslag 2006

Handhavingsjaarverslag 2006 Handhavingsjaarverslag 2006 Gemeente Hoogeveen, Afdeling Veiligheid Juni 2007 Jaarverslag 2006 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 3. Inleiding 3 4. Handhavingsprogramma 2006 3 5. Verantwoording 2006

Nadere informatie

Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal

Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal juni 2017 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Inhoud jaarverslag... 4 2 Vergunningen en meldingen...

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Wijziging extern mandaat en machtigingsbesluit Omgevingsdienst Regio Arnhem

PROVINCIAAL BLAD. Wijziging extern mandaat en machtigingsbesluit Omgevingsdienst Regio Arnhem PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Gelderland. Nr. 3114 15 juni 2015 Wijziging extern mandaat en machtigingsbesluit Omgevingsdienst Regio Arnhem GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Maken bekend

Nadere informatie

Sessie Geur GGD-richtlijn en risicocommunicatie. Ontmoetingsdag GGD-OD, 26 maart 2015

Sessie Geur GGD-richtlijn en risicocommunicatie. Ontmoetingsdag GGD-OD, 26 maart 2015 Sessie Geur GGD-richtlijn en risicocommunicatie Ontmoetingsdag GGD-OD, 26 maart 2015 Inhoud (Concept) GGD-richtlijn Geur Risicocommunicatie (Kort) Instrument Ruimtelijke Veiligheid GGD-richtlijn Geur Verwacht

Nadere informatie

BIJLAGE 5 Toezichtsvarianten ODZOB bij agrarische bedrijven

BIJLAGE 5 Toezichtsvarianten ODZOB bij agrarische bedrijven BIJLAGE 5 Toezichtsvarianten ODZOB bij agrarische bedrijven (versie 21 maart 2016) TOEZICHTSVARIANTEN ODZOB BIJ AGRARISCHE BEDRIJVEN GEMEENTE REUSEL- DE MIERDEN -2- TOEZICHTSVARIANTEN ODZOB BIJ AGRARISCHE

Nadere informatie

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen INLEIDING De meeste mensen willen graag wonen in een gemeente die veilig is en er netjes en verzorgd uitziet. Maar we willen ook wel eens iets aan de omgeving

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo:

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo: Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo: Ambtshalve aanpassing omgevingsvergunning Zaaknummer: 1178985 De Nederlandsche Bank N.V. Het dagelijkse bestuur van de Nederlandsche

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP. DATUM 3 februari 2010 KOPIE AAN J. Spijkerman BIJLAGE. REGISTRATIENUMMER 107967 Geachte raadsleden, Burgemeester en

Nadere informatie

Informatieblad Wabo en Activiteitenbesluit

Informatieblad Wabo en Activiteitenbesluit Informatieblad Wabo en Activiteitenbesluit Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Deze wet is ook van invloed op de algemene regels in het kader van

Nadere informatie

Statenvoorstel 52/15. Voorgestelde behandeling. PS-vergadering : 10 juli Initiatiefvoorstel Elektronisch monitoren van luchtwassers

Statenvoorstel 52/15. Voorgestelde behandeling. PS-vergadering : 10 juli Initiatiefvoorstel Elektronisch monitoren van luchtwassers Statenvoorstel 52/15 A Voorgestelde behandeling PS-vergadering : 10 juli 2015 Onderwerp Initiatiefvoorstel Elektronisch monitoren van luchtwassers Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Onderwerp Brabantbrede

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Industrieweg 16 te Noordhorn. datum besluit: 13 oktober 2017

OMGEVINGSVERGUNNING. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Industrieweg 16 te Noordhorn. datum besluit: 13 oktober 2017 OMGEVINGSVERGUNNING voor: het wijzigen van een inrichting bedoeld voor het op- en overslaan en bewerken van afvalstoffen van derden en op- en overslaan van gevaarlijke afvalstoffen van meer dan 50 ton.

Nadere informatie

Samen sterk voor een milieuveilig Drenthe

Samen sterk voor een milieuveilig Drenthe Samen sterk voor een milieuveilig Drenthe Samen sterk voor een milieuveilig Drenthe De RUD is een afkorting van: Regionale Uitvoeringsdienst. Bij de RUD Drenthe werken 125 gespecialiseerde medewerkers

Nadere informatie

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding Integrale Handhaving Opzet Quick Scan Rekenkamer Weert Oktober 2008 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. Deelvragen 4. Aanpak en resultaat 5. Organisatie en planning

Nadere informatie

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen 76 Bestuursrechtelijke sanctiemiddelen De gemeente De Ronde Venen kan tegen overtreders met meerdere verschillende sanctiemiddelen, al dan

Nadere informatie

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013 Bijlage 1: MANDAATLIJST Goeree-Overflakkee aan DCMR Milieudienst Rijnmond 2013 Algemeen A01 A02 A03 A04 A05 A06 Proceshandelingen op grond van: a) art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde wijze van afdoen en

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2016 Gemeente Dronten- Bijlage 1 Opdrachttabel 2016 met geprognotiseerde producten

Uitvoeringsprogramma 2016 Gemeente Dronten- Bijlage 1 Opdrachttabel 2016 met geprognotiseerde producten Uitvoeringsprogramma 2016 Gemeente Dronten- Bijlage 1 Opdrachttabel 2016 met geprognotiseerde producten Product 2016 Toelichting Vergunningen en meldingen Milieu-inrichtingen R01 Omgevingsvergunning milieu-inrichting

Nadere informatie

Inleiding/ aanleiding

Inleiding/ aanleiding Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 29 juni 2017 Agendapunt : 4.f Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, Inleiding/ aanleiding Op 15 juli 2015 is voor de ambtelijke vertegenwoordigers

Nadere informatie

*D * D OMGEVINGSVERGUNNING

*D * D OMGEVINGSVERGUNNING *D170347213* D170347213 OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager : SABA Dinxperlo B.V. Datum besluit : 4 juli 2017 Onderwerp : Formele vastlegging feitelijke (maximale) hoeveelheden aanwezige stoffen Gemeente / locatie

Nadere informatie

Handhavingsbeleid Wet lokaal spoor. 1. Inleiding

Handhavingsbeleid Wet lokaal spoor. 1. Inleiding Handhavingsbeleid Wet lokaal spoor 1. Inleiding De Wet lokaal spoor (Wls) treedt in werking op 1 december 20015. Deze wet beoogt de wetgeving inzake de lokale spoorwegen te moderniseren en zorgt ervoor

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1632 Kenmerk: 2015/95267 d.d. 10 december 2015 Verzonden:

Nadere informatie

Algemeen. Besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures. Kan worden doorgemandateerd aan het Afdelingshoofd Tijdelijke RUD van de provincie Zeeland

Algemeen. Besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures. Kan worden doorgemandateerd aan het Afdelingshoofd Tijdelijke RUD van de provincie Zeeland MANDAATLIJST Brzo/IPPC voor DCMR Milieudienst Rijnmond 2013 Algemeen A01 A02 A03 BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN Besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures Besluiten op grond: a. art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde

Nadere informatie

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV DEFINITIEVE VERGUNNING verleend aan EEW Energy from Waste Delfzijl BV ten behoeve van de activiteit het wijzigen van de verwerkingscapaciteit (locatie: Oosterhorn 38, 9936 HD te Farmsum) Groningen, 17

Nadere informatie

BESCHIKKING. Omgevingsvergunning (milieuneutrale wijziging) Datum: 25 maart 2015 Gemeente Oost Gelre OLO1614887

BESCHIKKING. Omgevingsvergunning (milieuneutrale wijziging) Datum: 25 maart 2015 Gemeente Oost Gelre OLO1614887 BESCHIKKING Omgevingsvergunning (milieuneutrale wijziging) Datum: 25 maart 2015 Gemeente Oost Gelre OLO1614887 Onderwerp Op 14 januari 2015 hebben wij een aanvraag ontvangen van Rompa Tanneries BV voor

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) A herdruk 1 GEWIJZIGD

Nadere informatie

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ november 2016

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ november 2016 AANTEKENEN Handelsonderneming Bepo B.V. T.a.v. de directie Ceintuurbaan 124 3051 KD ROTTERDAM Parallelweg 1 Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcmr.nl W www.dcmr.nl Ons

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering.

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering. OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering. de locatie: Rouaanstraat 43 te Groningen

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V.

OMGEVINGSVERGUNNING. Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. ten behoeve van de activiteit milieuneutrale verandering "vervanging monster en chemicallen opslag" (locatie: Oosterhorn 4 te Farmsum)

Nadere informatie

AANGETEKEND Rijnland Ziekenhuis 070-8888500. last onder dwangsom. Geachte A,

AANGETEKEND Rijnland Ziekenhuis 070-8888500. last onder dwangsom. Geachte A, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN AANGETEKEND Rijnland Ziekenhuis

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten O M G E VI N G S D i E N S T FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning ing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten Kenmerk aanvraag: OLO 1615505 van 2 februari 2015 Aanvrager:

Nadere informatie

655070 rapportage Toezichtinformatie 2014

655070 rapportage Toezichtinformatie 2014 Heemstede De raad van de gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE Verzenddatum Bijlage Ons kenmerk Betreft 1 4 JULI 2015 655070 rapportage Toezichtinformatie 2014 Geachte raad, Op 1 oktober 2012

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27433 1 oktober 2014 Beleidsregel houdende vaststelling van regels voor de naleving en toezicht op de veiligheidsadviseur

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 20 augustus 2012) Nummer 2698

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 20 augustus 2012) Nummer 2698 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 20 augustus 2012) Nummer 2698 Onderwerp Evaluatie convenant nalevingsstrategie natuurwetgeving Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting

Nadere informatie

Wet milieubeheer. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Melding artikel ENCI te Maastricht. Zaaknummer:

Wet milieubeheer. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Melding artikel ENCI te Maastricht. Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Wet milieubeheer Melding artikel 8.19 ENCI te Maastricht Zaaknummer: 2015-0968 Kenmerk: 2015/48998 d.d. 16 juli 2015 Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Melding 3 1.1

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Waterschap Groot Salland Aangevraagde activiteiten : Aanpassen van de installatie in het kader van de gasveiligheid Locatie

Nadere informatie

Jaarverslag LAT BRZO 2009

Jaarverslag LAT BRZO 2009 Jaarverslag LAT BRZO 2009 De LAT BRZO regiegroep kijkt terug op een dynamisch LAT-jaar. De regiegroep is trots op wat er bereikt is. In de werkgroepen is hard gewerkt aan een beter BRZO-toezicht. Er zijn

Nadere informatie

Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen. Actualisatie 2012

Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen. Actualisatie 2012 Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen Actualisatie 2012 Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen Actualisatie 2012

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Pagina 1 van 11 Registratienummer: Z / D

Pagina 1 van 11 Registratienummer: Z / D Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088-369 03 69 I: www.odzob.nl Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 19 december 2016 bij hen ingekomen aanvraag van Varkensbedrijf Rijnen Oirschot

Nadere informatie

De loop van de procedure Op 1 juni 2007 hebben IGZ en CBP een bezoek gebracht aan het OZG Lucas in het kader van het hiervoor genoemde onderzoek.

De loop van de procedure Op 1 juni 2007 hebben IGZ en CBP een bezoek gebracht aan het OZG Lucas in het kader van het hiervoor genoemde onderzoek. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10= TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN AANGETEKEND Ommelander Ziekenhuis

Nadere informatie

Bijlage 9: Begrippenlijst

Bijlage 9: Begrippenlijst Bijlage 9: Begrippenlijst Begrip Ambtelijke waarschuwing of constateringsbrief Beginselplicht tot handhaving Brief naar aanleiding van een controle waarbij wel een overtreding is vastgesteld. In de brief

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720 Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720 De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Gelet

Nadere informatie

Nadere uitwerking toepassingskader Bestuurlijke Strafbeschikking milieu

Nadere uitwerking toepassingskader Bestuurlijke Strafbeschikking milieu Nadere uitwerking toepassingskader Bestuurlijke Strafbeschikking milieu Bijlage 2 Mei 2012 hebben gedeputeerde staten van de provincie Drenthe het toepassingskader voor de bestuurlijke strafbeschikking

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL NOV 2014 ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL NOV 2014 ontv.: Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 0078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 o.nl postbus@o. nl Provinciale Staten van O PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P^)/SLOiUlQC^b - 9 NOV 204

Nadere informatie

milieuneutrale verandering

milieuneutrale verandering O M G EVi N G S D i E N S T FLEVOLAND & GOOi EN VECHTSTREEK Besluit omgevingsvergunning milieuneutrale verandering Zeeasterweg 40 te Lelystad O M G EVI N G S D I E N EiT FLEVOLAND & GODI EN VECHTSTREEK

Nadere informatie

DCMR milieudienst Rijnmond

DCMR milieudienst Rijnmond DCMR milieudienst Rijnmond Besluit tot doormandateren van de directeur DCMR aan de directeur RUD-Zeeland inzake uitvoering van VTIH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven provincie Zeeland 2014 De directeur

Nadere informatie

Handhaving van Bouw-, milieu- en ruimtelijke regelgeving. Jaarverslag 2015 gemeente Veenendaal

Handhaving van Bouw-, milieu- en ruimtelijke regelgeving. Jaarverslag 2015 gemeente Veenendaal Handhaving van Bouw-, milieu- en ruimtelijke regelgeving Jaarverslag 2015 gemeente Veenendaal 1 nhoudsopgave Samenvatting 3 1 2 3 Inleiding Stand van zaken gemeente Veenendaal 2.1 Bouwen/ruimtelijke ordening

Nadere informatie

BAOZW/U Lbr. 12/029

BAOZW/U Lbr. 12/029 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft recente ontwikkelingen op het gebied van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201200335

Nadere informatie

Omgevingsdienst Regio Nijmegen OMGEVINGSVERGUNNING. Aanvrager Datum besluit Onderwerp

Omgevingsdienst Regio Nijmegen OMGEVINGSVERGUNNING. Aanvrager Datum besluit Onderwerp Omgevingsdienst Regio Nijmegen D161392657 D161392657 OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager Datum besluit Onderwerp Gemeente / locatie OLO-nummer Zaaknummer Activiteit ARN B.V. 25 augustus 2016 Verwerking luiers,

Nadere informatie

lé M^l ^ ^ gronmgen JJ». provincie l^iiéiïifciïiirï^f' Onderwerp Risicoanalyses n.a.v. onderzoek Nor Aan Provinciale Staten Geachte dames en heren.

lé M^l ^ ^ gronmgen JJ». provincie l^iiéiïifciïiirï^f' Onderwerp Risicoanalyses n.a.v. onderzoek Nor Aan Provinciale Staten Geachte dames en heren. JJ». provincie lé M^l ^ ^ gronmgen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen teleroonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: 050 316 49 33 www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING

INHOUDELIJKE TOELICHTING Agendapunt: 6.2 No. 63/ 16 Dokkum, 11 oktober 2016. ONDERWERP: Verordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht SAMENVATTING: De nieuwe Wet Vergunningen, Toezicht en Handhaving (Wet VTH) bepaalt dat het bevoegd

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Status. O ter kennisneming O ter (oriëntatie) bespreking X ter besluitvorming. Samenvatting

Aanbiedingsbrief. Status. O ter kennisneming O ter (oriëntatie) bespreking X ter besluitvorming. Samenvatting Aanbiedingsbrief aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht van: Dagelijks Bestuur steller: Merel Tilstra onderwerp: AP03.5_Verkenning van de taken t.b.v.: AB d.d. 18 mei 2017 bijlage: Kwaliteitseisen aan sloop

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad ( )

Mededeling van het college aan de gemeenteraad ( ) Onderwerp: Jaarverslag 2014 en 2015 Wabo en milieu Portefeuillehouder: Burgemeester Joosten Datum: 8 maart 2016 Aanleiding voor de mededeling In juni 2011 is het Handhavingbeleidsplan 2011-2015 zichtbaar,

Nadere informatie

De Intentieverklaring.

De Intentieverklaring. De www.omwb.nl De De OMWB heeft, in samenwerking met gemeenten en provincie, een nieuwe manier van verlening ontwikkeld: De. In dit document maken we duidelijk hoe deze nieuwe manier precies werkt. De

Nadere informatie

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer Bijlage Voortgangsrapportage verbetering voorschottenbeheer: Plan van aanpak, vastgesteld door de Minister van Buitenlandse Zaken op 8 mei 2007 Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016

Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 Inleiding Voor u ligt het uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 van de unit vergunning-en subsidieverlening. Dit

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst Samenwerking toezicht op risicobedrijven Brzo 99 en VT-chemie 2012 2016 1

Bestuursovereenkomst Samenwerking toezicht op risicobedrijven Brzo 99 en VT-chemie 2012 2016 1 Bestuursovereenkomst Samenwerking toezicht op risicobedrijven Brzo 99 en VT-chemie 2012 2016 1 Bestuursovereenkomst Samenwerking toezicht op risicobedrijven Brzo 99 en VT-chemie 2012-2016 DE ONDERGETEKENDEN

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Suiker Unie Vierverlaten

OMGEVINGSVERGUNNING. Suiker Unie Vierverlaten OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Suiker Unie Vierverlaten ten behoeve van het plaatsen van een voorraad ijzerchloride bij de waterzuivering (locatie: Fabriekslaan 12, Hoogkerk) Groningen, 21 november 2012

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL

VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL Bestuur, Vergunning en Handhaving Voortgangsrapportage van resultaten van handhaving in 2009 over de periode van 1 januari

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Lubrizol Advanced Materials Resin BV

OMGEVINGSVERGUNNING. Lubrizol Advanced Materials Resin BV OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Lubrizol Advanced Materials Resin BV ten behoeve van de activiteit: een milleuneutrale verandering van de inrichting; "het verhogen van de jaarlijkse productiecapaciteit"

Nadere informatie

Het college van gedeputeerde staten van Utrecht;

Het college van gedeputeerde staten van Utrecht; ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2013 / 40 Besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Nadere informatie

*15.182956* 15.182956

*15.182956* 15.182956 omgevingsvergunning wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) Beschikking 236848 *15.182956* 15.182956 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

Beschikking OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. Suiker Unie Vierverlaten. ten behoeve van de activiteit bouwen en mliieuneutraal veranderen

Beschikking OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. Suiker Unie Vierverlaten. ten behoeve van de activiteit bouwen en mliieuneutraal veranderen Beschikking OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Suiker Unie Vierverlaten ten behoeve van de activiteit bouwen en mliieuneutraal veranderen voor het plaatsen van een noodwaterbuffertank (locatie: Fabriekslaan

Nadere informatie

Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016

Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016 Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016 1. Inleiding Het vaststellen van een handhavingsbeleid is een wettelijke verplichting (artikel 7.3 van het

Nadere informatie

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Regels, overtredingen en de gevolgen De overheid heeft regels gemaakt om de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren zo schoon, mooi

Nadere informatie

Onderwerp Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid

Onderwerp Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid Bestuursvoorstel Onderwerp Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid 2014-2018 Status Gevraagd besluit Besluitvormend Vaststellen van het Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid 2014-2018, waarbij het

Nadere informatie

Handhavingsverzoek. Wat kunt u doen als u overlast ervaart van een bedrijf?

Handhavingsverzoek. Wat kunt u doen als u overlast ervaart van een bedrijf? Wat kunt u doen als u overlast ervaart van een bedrijf? Wat kunt u doen als u overlast ervaart van een bedrijf? Wanneer u overlast heeft van een bedrijf, dan kunt u op een aantal manieren actie ondernemen.

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2140613/3540209 op aanvraag om een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Van Gansewinkel

Nadere informatie