Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang"

Transcriptie

1 Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang Alkmaar, juni 2012

2 Colofon Titel: Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang Datum: juni 2012 Auteurs: Reinoud Bliek, Stefan van der Veen Adres: Linkin Kinderopvang, onderdeel van Linkin Business B.V. Linkin Business B.V. Van der Kaaijstraat VM Alkmaar Postbus KB Alkmaar (T) (F) l Deze rapportage mag u niet commercieel gebruiken, maar u mag u het wel gebruiken voor uw werkzaamheden mits u bronvermelding toepast. Auteur sluit elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte gevolgen van het toepassen van hetgeen in dit rapport is beschreven. Copyright 2012 Linkin Business BV Linkin Business Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang 2

3 Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 6 1. Inleiding Aanleiding tot onderzoek Onderzoeksopzet en verantwoording Leeswijzer 8 2. Onderzoeksresultaten Bezettingsgraad Maatregelen Gevoel Toekomst Aanvullingen en opmerkingen Conclusies en aanbevelingen 17 Bijlagen 19 Linkin Business Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang 3

4 Samenvatting Deze rapportage is geschreven uit eigen beweging door Linkin Business. Wij hebben in november een nulmeting gehouden onder kinderopvangorganisaties en ondernemers. Centraal hierin stond of en in hoeverre de kinderopvang last heeft van de komende bezuinigingen. De conclusie uit dat onderzoek was dat het rommelde in de markt en bij organisaties maar dat er eigenlijk nog weinig concrete veranderingen (of afname) waren te signaleren. Nu, een half jaar later, is de verwachting dat er meer contouren van de maatregelen zichtbaar zijn. Vandaar dat deze effectmeting is verricht aan de hand van de centrale doelstelling: Vaststellen of de bezetting in de kinderopvang is veranderd ten opzichte van 2011 Het artikel in het juni-nummer van Management Kinderopvang is gebruikt als samenvatting van dit onderzoek en volgt hieronder. De schouders eronder Linkin Business peilde opnieuw de stemming onder ondernemers in de kinderopvang. In november 2011 was er al een nulmeting en de voorspelling was toen dat 2012 een zwaar jaar zou worden. Die voorspelling is uitgekomen. Ondernemers zoeken nu naar manieren het hoofd boven water te houden. In november 2011 tekenden de contouren van een nieuw kinderopvanglandschap zich af. Vanaf 1 januari 2012 zouden ouders minder kinderopvangtoeslag ontvangen en bovendien werd dit gekoppeld aan de gewerkte uren van de ouder die het minste werkt. Ondernemers in de kinderopvang zagen de bui al hangen: 2012 wordt een zwaar jaar was de conclusie van een onderzoek onder 68 ondernemers in de kinderopvang, uitgevoerd door Linkin Business. 68 procent van de respondenten (hoofdzakelijk directeuren en managers in de kinderopvang) voelde toen al het effect van de aangekondigde bezuinigingen. Slechts 18 procent zag de toekomst positief in. Nu het gevreesde jaar 2012 al een aardig eind op gang is, vond Linkin Business het tijd voor een vervolgonderzoek onder kinderopvangondernemers. Hierin opnieuw veel aandacht voor de te nemen maatregelen om op vraaguitval in te spelen. De vraaguitval kwam er inderdaad in 2012: 81 procent ervaart een lagere bezetting dan vorig jaar, deze varieert van een lichte terugval (-3 procent) tot een forse (-35 procent). Maar gelukkig is de afname nog altijd de helft lager dan in november 2011 voorspeld werd. Uit een peiling onder de leden van de Brancheorganisatie begin dit jaar, blijkt zich een vraaguitval tot 20 procent te manifesteren in de kinderopvang. Dit vraagt om beleidsmatige ingrepen. En ingrijpen deed u de afgelopen maanden, zo blijkt uit het onderzoek. In de nulmeting in november 2011 werd al voorspeld dat het werknemersgebied een potentiële post zou zijn om op te bezuinigen. Nu geeft meer dan de helft van de ondernemers aan aflopende contracten van medewerkers niet te verlengen. Ruim 13 procent heeft zelfs één of meerdere collega s ontslagen. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Iemand noemt het pijnlijk om goede krachten weg te moeten laten gaan. Het aanpassen van de uurtarieven is ook een veelgenoemde maatregel. Maar moeten ze nu omhoog om onderaan de streep meer over te houden, of omlaag om Linkin Business Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang 4

5 ouders niet nog meer te ontmoedigen? U kiest opvallend vaak voor het verhogen van de uurtarieven (40 procent van de respondenten). Vaak gebeurt dit in combinatie met het uitbreiden van flexibele kinderopvang. Zoals deze ondernemer: Mensen zijn niet langer verplicht twee dagdelen af te nemen en als ze tot uur hun kind(eren) komen ophalen, hoeven ze minder te betalen. Kinderopvangorganisatie Kinderstad uit Tilburg is een voorbeeld van een organisatie die juist kiest voor een verlaging van de uurtarieven (van 6 euro 70 naar 6 euro 35 per uur). Door meer opvang te realiseren in grotere verticale groepen van 16 kinderen kunnen nog lagere uurtarieven worden berekend van 5 euro 70 per uur. Ook veelgenoemde maatregelen zijn minder investeren in marketingdoeleinden en het sluiten van locaties. Er wordt ook bezuinigd op opvallende zaken zoals de ondernemer die geen fruit en brood meer inkoopt maar dit ouders en kinderen voortaan zelf laat meenemen van huis. Daar tegenover staan marketingstunts zoals de directeur die iedere nieuwe klant beloont met 100 euro. Net als in de nulmeting wordt de rol van de media in de beeldvorming over kinderopvang met argusogen bekeken. Zo merkt een ondernemer dat ouders door de negatieve berichtgeving niet eens meer op zoek gaan naar kinderopvang maar direct zoeken naar alternatieven zoals opvang door grootouders, vrienden en buren. Iemand anders stelt zelfs dat de media hebben bijgedragen aan de stand van zaken in de kinderopvang en zegt: Ik hoop dat de positieve kanten van de kinderopvang weer in beeld gaan komen. Maatregelen nemen vanwege vraaguitval is de harde kant van de effectmeting van Linkin Business. Maar Reinoud Bliek van het onderzoeksbureau wil ook de zachte kant aantonen. In de media circuleren veel prognoses op basis van rekenmodellen. Wij hebben in deze metingen juist de ondernemers en organisaties centraal gesteld. Linkin Business legde de ondernemers de vraag voor welk gevoel zij hebben bij de genomen maatregelen die vaak grote consequenties hebben. Hieruit blijkt een enorme betrokkenheid, maar ook machteloosheid: Ik weet niet op welke manier ik ouders nog moet binnen halen. Ik heb een hoog verantwoordelijkheidsgevoel voor medewerkers. Kunnen zij hun baan behouden? Er is onbegrip over de steeds wisselende overheidsvisie op kinderopvang. Eerst wordt er in de kinderopvang geïnvesteerd, nu worden alle investeringen teniet gedaan. Een kleine ondernemer ontving eerder nog subsidie om uit te breiden, en moet het nu maar financieel zelf oplossen. Iemand zegt: Kinderopvang is het slachtoffer van korte termijn denken van de overheid. Dat veel kinderopvangondernemers ook maatschappelijk betrokken zijn, blijkt uit de reacties. Ik maak me grote zorgen over de onderkant van de maatschappij qua arbeidsmogelijkheden. Er zijn niet alleen maar zorgen. Een ondernemer verwacht het ook in afgeslankte vorm prima te redden. Een ander ervaart dat eerder gemaakte keuzes om zich meer te onderscheiden van andere aanbieders nu z n vruchten afwerpt. Dat er organisaties afhaken in deze zware tijden betekent niet altijd slecht nieuws: Een zuivering van een deel van de aanbieders kan ook goed zijn, zie ook voorbeelden uit andere branches. Wij zijn echter overtuigd van onze toegevoegde waarde. Veruit de meeste ondernemers zijn gematigd positief over de toekomst (bijna 60 procent). Opvallend is dat het aantal ondernemers dat negatief naar de toekomst kijkt flink is afgenomen, van 43 procent in 2011 naar 21 procent in Reinoud Bliek: Het is goed om te zien dat mensen positiever zijn dan de harde cijfers doen vermoeden. Ondanks dat bezuinigingen nooit leuk zijn, zie je ook een positieve ontwikkeling, namelijk dat organisaties zichzelf onder de loep nemen. Eerder gemaakte keuzes worden kritisch bekeken en de creativiteit lijkt ook toe te nemen met het ontwikkelen van nieuwe producten, bijvoorbeeld flexibele opvang. Dit zorgt in de branche dan ook voor een professionaliseringsslag. Linkin Business Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang 5

6 Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het rapport van Linkin Business ten behoeve van ondernemers en organisaties die actief en/of geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen in de kinderopvang. Dit rapport toont hoe de effecten van de aankomende bezuinigingen worden gezien door de ogen van de ondernemers en organisaties. Adviesbureau Linkin Business werkt sinds de oprichting in 2007 voor ondernemers en organisaties in het MKB, waaronder de kinderopvang. Door de opdrachten voor regionale kinderopvangorganisaties en de jarenlange samenwerking met het landelijke initiatief Netwerkbureau Kinderopvang hebben wij gekozen om een specifieke kinderopvang tak op te zetten, Linkin Kinderopvang. Voor meer informatie, zie: Dit concept heeft er mede aan bijgedragen om dit onderzoek, alsmede de nulmeting zie bijlage 1, uit eigen beweging uit te voeren. Het team van Linkin Kinderopvang heeft het werken aan dit onderzoek als plezierig ervaren en hoopt dat wij u als lezer met behulp van dit rapport nuttig inzicht hebben gegeven. We willen alle betrokkenen graag bedanken voor hun medewerking aan de totstandkoming van dit rapport. Wij wensen u veel plezier bij het lezen! Reinoud Bliek Namens het team van Linkin Kinderopvang Linkin Kinderopvang Onderdeel van Linkin Business B.V. Van der Kaaijstraat VM Alkmaar Postbus KB Alkmaar (T) (F) Linkin Business Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang 6

7 1. Inleiding In dit hoofdstuk wordt de aanleiding en verantwoording van het onderzoek uiteengezet. 1.1 Aanleiding tot onderzoek Vanaf de eerste jaarlijkse bijdrage in 1975 zijn de overheidsuitgaven aan kinderopvang de afgelopen jaren van 1 miljard euro naar 3 miljard euro in 2010 gegaan. Dit is gevolgd van de groei die de kinderopvang in de jaren heeft door gemaakt. In deze jaren heeft de kinderopvang zich ontwikkeld tot een volwaardige branche. Het totale gebruik van de verschillende kinderopvangdiensten is sinds de Wet Kinderopvang in 2005 verdubbeld, zie onderstaande grafiek. Grafiek 1.1.: ontwikkeling gebruik kinderopvang Bron: Netwerkbureau Kinderopvang Gezien de economische situatie waar Nederland in verkeert zijn er bezuinigingen op komst. Kort gezegd houdt het in dat ouders zelf meer zullen moeten bijdragen, wat een mogelijk effect heeft op de afname van kinderopvang. In media horen zijn er geluiden te horen van een afname tot 25%. Maar hoe zien de kinderopvangorganisaties de toekomst? Merken zij al iets van maatregelen? En wat dan precies? En spelen zij hier al op in? En welke (preventieve) maatregelen worden dan genomen? De nieuwsgierigheid om dit te achterhalen heeft aan de basis gelegen van het eerste onderzoek in november, de nulmeting. De nulmeting is gebruikt als input voor het artikel in het januarinummer van Management Kinderopvang (zie bijlage 1). Doorgaans gezien als hét vaktijdschrift voor managers, toezichthouders en bestuurders van kinderopvangcentra. De conclusie uit dat onderzoek was dat het rommelde in de markt en bij organisaties maar dat er eigenlijk nog weinig concrete veranderingen (of afname) waren te signaleren. Nu, een half jaar later, is de verwachting dat er meer contouren van de maatregelen zichtbaar zijn. Linkin Business Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang 7

8 Vandaar dat deze effectmeting is verricht aan de hand van de centrale doelstelling: Vaststellen of de bezetting in de kinderopvang is veranderd ten opzichte van 2011 De resultaten worden teruggekoppeld naar de kinderopvangbranche. 1.2 Onderzoeksopzet en verantwoording Het onderzoek is verricht onder een steekproef van kinderopvangorganisaties. Willekeurig is er een selectie gemaakt ongeacht grootte en geografische ligging. Er zijn vanuit het netwerk van Linkin Kinderopvang 27 interviews afgenomen door een combinatie van face-to-face en telefonische gesprekken. Aanvullend is er een online enquête uitgezet. Hier hebben 49 personen op gereageerd. In totaal hebben 76 personen meegewerkt. De resultaten geven hiermee een goede indicatie van de effecten van de bezuinigingen en het gevoel van beslissers in de kinderopvangbranche. De functie van de respondenten zijn als volgt te typeren: Directeur /(mede-)eigenaar 38,2% Directeur 32,4% Manager 20,6% Teamleider 3,1% Lid van Raad van bestuur / commissaris 2,9% Beleidsmedewerker 2,8% 1.3 Leeswijzer Deze rapportage bestaat uit 3 hoofdstukken. Het rapport begint met een managementsamenvatting met de belangrijkste resultaten. Hoofdstuk 1 bevat de achtergrond en verantwoording van het onderzoek. In hoofdstuk 2 zijn de resultaten van dit onderzoek opgenomen. Waar mogelijk, is de vergelijking gemaakt met het de nulmeting van november. Tot slot zijn er op basis van dit onderzoek conclusies geformuleerd en zijn er vanuit de ervaring van Linkin Business vrijblijvende aanbevelingen geformuleerd. Linkin Business Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang 8

9 2. Onderzoeksresultaten In dit hoofdstuk zijn de onderzoeksresultaten uiteengezet. Er is gekozen voor een combinatie van kengetallen en kwalitatieve uitspraken. 2.1 Bezettingsgraad Een meerderheid van 81,6% van alle respondenten geeft aan dat de bezetting lager is dan vorig jaar. In de nulmeting van oktober 2011 was dit nog ruim een kwart (27%). De gemiddelde bezetting is 13,2% lager ofwel ruim één op de acht. Gelukkig is dit slechts de helft van de afname dat werd verwacht door verschillende bronnen eind vorig jaar. De procentuele afname verschilt van een relatief kleine deel van -3% tot een afname van ruim één derde (-35%). 5,2% heeft aangegeven een hogere bezetting te hebben. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat er enkele kinderopvangorganisaties hun activiteiten, al dan niet genoodzaakt, hebben beëindigd waardoor de markt voor deze organisaties groter is geworden. Een andere reden kan zijn dat deze organisaties in groeigebieden zijn gevestigd, bijvoorbeeld een nieuwbouwwijk. Dit is echter niet specifiek meegenomen in dit onderzoek en daarom niet hard te maken. Minimaal is de bezetting met 10% gestegen en maximaal met 20%. Het gemiddelde komt op 15%. De overige deelnemers aan het onderzoek geven aan dat de bezetting min of meer gelijk is gebleven (15,8%). Linkin Business Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang 9

10 2.2 Maatregelen In deze paragraaf is gevraagd naar de maatregelen die door de organisatie zijn genomen en welke maatregelen met van plan is. De meest genoemde maatregel is het niet verlengen van aflopende contracten (56,8%). Niet verrassend gezien de uitslag van de nulmeting waarin ongeveer hetzelfde percentage aan gaf te gaan bezuinigingen, en dan als eerste op het. werknemersgebied. Vier op de tien organisaties geven aan de prijs te hebben verhoogd (40,5%), een kwart (24,3%) investeert minder in marketingactiviteiten. Drie andere redenen komen relatief vaak terug Er zijn één of meer medewerkers ontslagen 13,5% Wij hebben één of meer locaties gesloten 13,5% Wij hebben geen specifieke maatregelen genomen 10,8% Ook zijn andere maatregelen genomen (het grijze vlak in de taart), waaronder: Wij zijn flexibeler geworden. Mensen zijn niet verplicht twee dagdelen af te nemen. als ze tot komen halen hoeven ze alleen twee uren kort opvang te betalen. Waardoor ouders minder opvang afnemen en het voor beide nog haalbaar is Investeringen zijn over grotere tijdslijn uitgezet zo min mogelijk extra inval te regelen. Geen investeringen in nieuwe meubels e.d. Uurtarief dagopvang verhoogd, bso niet verhoogd. Nieuwe dienst gestart: flexibele opvang Openingstijden met een half uur verruimd van naar Geen investeringen, bezuinigen op posten waar dag mogelijk is o.a. goedkopere leveranciers, boodschappen bij goedkopere winkels e.d. Fietsenplan tijdelijk gestopt. Efficiënter plannen van kinderen en personeel Linkin Business Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang 10

11 Vakantie korting geven, dus ouders betalen niet voor de weken dat ze op vakantie zijn Waar mogelijk nog flexibeler in de contracten. als de baan van een ouder van maandag naar woensdag verhuis dan proberen wij de opvang mee te verhuizen Voor klantenbinding hebben we de tarieven niet verhoogd dit jaar Meer opvangmogelijkheden voor ouders gecreëerd, onder ander verlengde openingstijden en opvang op feestdagen. Gratis studiedagen mits op eigen opvangdag Medewerkers inzetten op andere locaties, groepen samenvoegen. efficiënter roosteren, als leidinggevende zelf meer doen Groepen samengevoegd Ouders bon gegeven wanneer zij nieuw kind aanbrengen 100,- krijgen Geen brood en fruit meer ouders geven dit nu mee Medewerkers gestimuleerd om door te stromen naar een opleiding in de zorgsector Groepen samenvoegen Op de vraag welke maatregelen organisaties nog gaan nemen, zijn de volgende antwoorden gegeven Aflopende contracten niet (of niet allemaal) verlengen 51,6% Een of meer locaties sluiten of samenvoegen 29,0% Wij gaan (vooralsnog) geen specifieke maatregelen nemen 29,0% Medewerkers ontslaan 22,6% Uurtarief verhogen 12,9% Minder investeren in onze marketingactiviteiten 6,5% Linkin Business Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang 11

12 Andere antwoorden en citaten zijn hieronder beknopt weergegeven: Minder oproepkrachten inzetten, meer stagiaires inzetten Vakantie-opvang aanbieden (voor bepaalde tijd) In vakantieperioden samenvoegen van groepen BSO. Ook vanwege 4 ogen principe. Zoeken naar samenwerking met jeugdzorg> mogelijk start opvang aan kinderen met een beperking in geïntegreerde groepen Uurprijs verlagen/aanpassen voor de duur van de crisis. Ruimere openingstijden, die beter aansluiten aan de werktijden van ouders. Gastouderbureau starten, veel flexibelere tijden w.o evt de weekenden Nieuwe markten aanboren Meer investeren in marketingactiviteiten Aanbod veranderen... Goedkopere huisvesting zoeken Nog niet duidelijk Oriënteren of we de leegstaande panden in het wekend een andere functie kunnen geven om zo een andere bron van inkomsten kunnen aanboren We gaan ons voorbereiden op verdere terugloop voor het geval er nog verdere bezuinigingsmaatregelen worden afgekondigd Vaste medewerkers laten werken als invaller bij ziekte/verlof van collega's Linkin Business Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang 12

13 2.3 Gevoel Kunt u omschrijven wat uw gevoel is ten aanzien van de genomen maatregelen en de consequenties die dat heeft voor uw organisatie? Ouders stoppen met werken omdat ze bijna al hun geld afgeven als ze meer kinderen hebben. Ouders met één kind kunnen het nog wel betalen met meer wordt het al moeilijk. Ouders proberen met opa's oma's te regelen terwijl zij het eigenlijk niet meer aankunnen omdat ze al op leeftijd zijn. Net nu ze mogen genieten van hun pensioen worden ze bijna verplicht door schuldgevoelens om op de kleinkinderen te passen omdat kind het anders moeilijk heeft financieel. Dit gaat en koste van de kinderdagverblijven en van de gezondheid van ouderen leidt tot een aanzienlijke vraaguitval. het beeld is dat het goedkoper is om thuis te zitten dan te werken. Hier zou de overheid een campagne op los kunnen laten dat dit beeld onjuist is Bij ons zijn de wachtlijsten opgeschoond maar de grote vraaguitval is uitgebleven. Ik denk dat het ook komt doordat wij al jaren bezig zijn om ons te onderscheiden van andere aanbieders, en dan met name van de stichting (het kindje van de gemeente in ons geval). Wij investeren en innoveren veel meer in onze mensen, bedrijfsvoering maar ook in praktische zaken. Dat lijkt, zeker nu, zijn vruchten af te werpen Boos gevoel, onbegrijpelijk Hopen dat het genoeg is Vervelend investeringen warren onderdeel van strategie waarmee we ons kunnen onderscheiden van concurrent We proberen de kwaliteit hoog te houden ondanks dat we geen extra mensen kunnen inzetten. Jammer dat we juist in deze tijd geen marketing kunnen doen om ons te profileren. In het verleden veel geïnvesteerd in kwaliteit en personeel en nu wordt het teniet gedaan door de maatregelen en bezuinigingen van de overheid Kwaliteitsverlies terwijl op papier met GGD regeltje wordt getracht het tegendeel te bewijzen Dat er te lang gewacht wordt met actie ondernemen Ik was nog vergeten dat we in de overhead (administratie, staf en management) een fors aantal uren vermindert hebben. Deels via UWV en deels in overleg met medewerkers Vier jaar geleden tijdens de verkiezingen riep elke partij wel iets over de kinderopvang, van geheel GRATIS, enkele dagdelen gratis, basisvoorziening etc. etc. Nu, word de gehele sector waar miljoenen euro's in geïnvesteerd zijn totaal afgebroken. De bezuinigingen behaald door minder K.O.T, word teniet gedaan door straks 8 á PM ers een uitkering te moeten verlenen. Ook ouders stoppen met werken, maar ook mensen met een minimum inkomen van per maand en dienen in te burgeren, haken af en gaan ook niet inburgeren. De eisen aan de ondernemers worden steeds zwaarder, terwijl de inkomsten drastisch terug lopen. De gehele sector gaat KAPOT Linkin Business Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang 13

14 Gevoel: we moeten knokken voor nieuwe aanmeldingen en behoud van kwaliteit. Tijdelijke contracten worden niet meer vervelend, soms moet je de echt goede mensen laten gaan en hoop je dat ze over een jaar (of eerder!) terug kunnen komen De opvang en kwaliteit zijn het zelfde gebleven; -we zijn scherper in contracten en betalingen; -wegen investeringen nog beter af; -we accepteren dat het sommige dagen drukker is met minder medewerkers omdat we weten dat we dan kunnen blijven bestaan; -invalkrachten tot een minimum beperken Hopelijk overleeft onze organisatie dankzij de genomen maatregelen Duidelijk is dat vrouwen minder zijn gaan werken wat betekend dat ze minder opvang nodig hebben. Ook de media heeft veel paniek veroorzaakt en de branche heeft hier ook onder geleden Tegenstrijdige gevoelens. Economisch misschien (tijdelijk) noodzakelijk. Gaat ten koste van continuïteit en kwaliteit en dus ten koste van kinderen (en ouders) Het geeft onrust onder de medewerkers, kwaliteitsverlies omdat er meer wisselend personeel op de groepen staan Desastreus! niet op te vangen als kleine organisatie, veel te laat ingezet, niet nagedacht over de consequenties voor de ouders en de kinderopvang. eerder nog subsidie gekregen voor uitbreiding nu zelf maar zien hoe je het financieel op gaat lossen, gedwongen ons over te laten nemen, hoezo marktwerking? de groeten. Zij worden nog groter, monopolie-positie?! Machteloos omdat ik zelf hier geen invloed op heb Wat we merken is dat door de negatieve berichtgeving vanuit de media over duurdere Kinderopvang, ouders niet eens meer gaan kijken naar Kinderopvang, maar gelijk alternatieve opvang zoeken. Voor de meeste ouders blijkt Kinderopvang nog best betaalbaar. Voor een aantal ouders geldt dat ze qua uren in de problemen komen omdat ze in de zorg werken en weinig uren maken op een dag die buiten ons dagdeel vallen. Als wij niet meer met dagdelen zouden kunnen werken, maar alleen met opvang uren zou dit ten koste gaan van de Stichting Onvrede onder de medewerkers, minder motivatie en dus kwaliteitsverlies Machteloos gevoel. Weet niet op welke manier ik ouders nog moet binnen halen. Hoge verantwoordelijks gevoel voor medewerkers, kunnen zij hun baan behouden? Heel erg balen ben gastouder en kan bijn mijn verplichtingen niet meer betalen Ik maak me grote zorgen over de onderkant van de maatschappij qua arbeidsmogelijkheden. Wij als organisatie kunnen in principe ook verder in afgeslankte vorm, alhoewel het een zware klus is. Oneerlijk Pijnlijk om goeie krachten weg te moeten laten gaan Jammer dat het personeel dat gekwalificeerd is aan gehouden kan blijven nu de mensen eruit gaan die nog geen vast contract hebben. Als het weer aantrek blijf het personeel die nog niet gecertificeerd zijn aan het werk en de mensen die wel gecertificeerd zijn staan op straat Linkin Business Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang 14

15 2.4 Toekomst Naast de vragen over de huidige situatie is de toekomst natuurlijk van belang. Hoe zien ondernemers en organisaties de toekomst in? Een meerderheid (59,5%) van de beslissers in de branche geeft aan gematigd positief te zijn. Uit de meting van november was dit nog slechts 36%. Het aantal dat de toekomst negatief tot erg negatief in ziet bedraagt 21,6%. Dit is ruim 20% minder dan de 43% uit de meting van november. Bijna een op de vijf is positief tot erg positief (18,9%). Linkin Business Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang 15

16 2.5 Aanvullingen en opmerkingen Tot slot is gevraagd of men nog aanvullingen of opmerking voor wat betreft dit onderzoek en onderwerp heeft. Deze zijn hieronder uiteengezet. Prima dat jullie dit ininitieren en het onderzoek kosteloos uitvoeren en teruggeven aan de branche. Geeft goed inzicht voor veel ondernemers en organisaties Benieuwd hoe de markt zich verder gaat ontwikkelen en een zuivering van (een deel) de aanbieders kan ook goed zijn, zie ook voorbeelden uit andere branches. Wij blijven hard werken ondanks de tegenwind maar wij zijn wel positief. Wij zijn overtuigd van onze toegevoegde waarde Jammer dat alles wat we bereikt hebben de afgelopen jaren in een keer teniet wordt gedaan. Kinderopvang wordt nog steeds niet als volwaardig bekeken Ik hoop echt dat ouders toch hun kinderen blijven/gaan brengen naar de opvang, en dat er nog veel vrouwen blijven werken (ook in de opvang) ondanks de bezuinigingen van de overheid. Dat de overheid niet vanwege één incident heel veel nieuwe regels gaat maken die onwerkbaar blijken te zijn en de kosten voor de opvang de pan uit rijzen waardoor er velen moeten gaan sluiten Met goed management is deze tweevoudige storm (financieel en regelbrij) ook wel weer te overwinnen Kinderopvang is het slachtoffer van korte termijn denken van de overheid! Het worden zware tijden met vooral de focus op kostenbeheersing om te overleven als zelfstandige organisatie. De hoop blijft dat de overheid tot inzicht komt en daar haar beleid op af zal stemmen. De economische recessie waarbij veel ouders banen verliezen, we in onze gemeente een flinke krimp in de bevolkingsgroei doormaken en de sociale cohesie (opa's en oma's, buren, familie die uitkomst bieden) speelt ons parten. Toch blijven we zoeken naar kansen Positief, wanneer onze aanvullingen/wijzigingen daadwerkelijk aanslaan en het beoogde resultaat opleveren. Mocht dit niet lukken, ziet de toekomst voor onze 62 medewerkers er niet goed uit Nogmaals de hele branche heeft het erg zwaar te verduren momenteel, mede door de negativiteit in de media. Ik hoop dat ook de positieve kanten van de kinderopvang weer in beeld gaan komen Ik geloof in de toekomst van kinderopvang! Linkin Business Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang 16

17 3. Conclusies en aanbevelingen Op basis van dit onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken. Centraal in dit onderzoek staat in hoeverre de bezetting ten opzichte van 2011 is veranderd. Er kan worden geconcludeerd dat bij het grootste deel van de kinderopvangorganisaties een afname is te zien. Gemiddeld bedraagt de afname 13% ten opzichte van het voorgaande jaar. Omdat de bezetting lager is en hiermee de inkomsten, geeft bijna de helft van de organisaties aan de prijs te hebben verhoogd. Hiernaast wordt er minder geinvesteerd in marketing. Maatregelen die in het verschiet liggen, is dat aflopende contracten niet (of niet allemaal) worden verlengd en dat een of meer locaties worden gesloten, dan wel worden samengevoegd. Positief is dat een meerderheid aan geeft positief gestemd te zijn en ervan overtuigd is dat ook deze fase wordt overwonnen. Hieronder hebben wij vrijblijvend vier aandachtspunten aangegeven die u als ondernemer of organisatie kunt gebruiken in professionalisering van uw bedrijf. 1) Kengetallen Het is voor organisaties belangrijk om te kunnen sturen op feiten en cijfers. Dit geeft houvast en duidelijkheid voor alle stakeholders. Het is daarom aan te bevelen om Key performance indicators (ook wel Kritieke prestatie-indicatoren), afgekort KPI's voor uw organisatie (en per vestiging) vast te stellen, hier op te sturen en deze periodiek in kaart te brengen en te delen met belanghebbenden. Voorbeelden hiervan zijn: bezetting, klant- en medewerkertevredenheid et cetera. Niet zelden zien wij dat een goed lopende vestiging andere vestigingen onderhoudt. Een dergelijke situatie hoort niet bij een gezonde bedrijfsvoering. 2) Marketing Marketing is in onze ogen het zichtbaar zijn in de markt. Blijf daarom investeren in het zichtbaar zijn in uw regio! Juist in minder goede tijden is het extra belangrijk om onder de aandacht van potentiële klanten te blijven staan. Want uw (potentiële) klanten zijn niet dom en weten ook dat het een moeilijke tijd voor u is. Uw zichtbaarheid wordt uiteindelijk beloont. Effectieve marketing hoeft hiernaast lang niet altijd veel te kosten. Het creëren van free publicity en het gebruik van Social Media zijn hiervan goede voorbeelden. 3) Onderscheidend vermogen In de kinderopvang valt het ons op dat organisaties zich nog niet altijd goed van elkaar kunnen onderscheiden. Dit wordt onderschreven door het onderzoek wat wij onder ouders hebben verricht. Zij kiezen blind voor de dichtstbijzijnde opvang. Er kan winst worden behaald door het merk te laden en de opvang goed te positioneren in de markt en ten opzichte van de andere aanbieders. Antwoord geven op de vraag: waarom zou ik als ouder mijn kind bij uw opvang moeten onderbrengen en niet bij uw concurrent? Linkin Business Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang 17

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Naar een betere match? - 2

Naar een betere match? - 2 Naar een betere match? - 2 Peiling onder werkgevers naar de bekendheid van en hun mening over STRONG ZW Haaglanden Drs. Marlies Rosenbrand 079-3290707 m.rosenbrand@zwhaaglanden.nl Naar een betere match

Nadere informatie

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER DE bijstandsgerechtigde AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER De BIJSTANDSGERECHTIGDE AAN HET WOORD Sadet Karabulut, SP-Tweede Kamerlid Tjitske Siderius, Fractiemedewerker Sociale Zaken dr. Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie

DE gehandicaptenzorg

DE gehandicaptenzorg DE gehandicaptenzorg AAN HET WOORD terug naar de werkvloer De gehandicapten AAN HET WOORD September 2011 Renske Leijten, SP-Tweede Kamerlid Hanne Drost, stagiaire SP-Tweede Kamerfractie Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD Emile Roemer, SP-Tweede Kamerlid september 2009 4 DE SCHIPPER INHOUDSOPGAVE 5 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 7 SAMENVATTING

Nadere informatie

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN 13 april 2010 Projectnummer:

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 322 Kinderopvang Nr. 52 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Van de Camp (CDA), voorzitter, Depla (PvdA), Slob (Christen- Unie), Remkes

Nadere informatie

Van vroeger naar later: vooruitkijken en aanpassingsgedrag. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Van vroeger naar later: vooruitkijken en aanpassingsgedrag. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Van vroeger naar later: vooruitkijken en aanpassingsgedrag Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Van vroeger naar later: vooruitkijken en aanpassingsgedrag Onderdeel van de reeks:

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Financiële problemen op de werkvloer

Op weg naar effectieve schuldhulp. Financiële problemen op de werkvloer Op weg naar effectieve schuldhulp Schuldhulpverlening in bedrijf Financiële problemen op de werkvloer Nibud, 2012 Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord De schuldhulpverlening is flink in beweging.

Nadere informatie

Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen

Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen Onderzoek naar de kwaliteit van het Programma van Eisen, de kwaliteit van de dienstverlening en de financiële en organisatorische bedrijfsvoering

Nadere informatie

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen 1 Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 INLEIDING INHOUDSOPGAVE WAT VINDEN IT ERS ER ZELF VAN? IT ers werven is voor sommige recruiters en bedrijven een leuke

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

VAKKUNDIG VERVOLG. Vervolgmeting vakmanschap gemeentelijke re-integratie

VAKKUNDIG VERVOLG. Vervolgmeting vakmanschap gemeentelijke re-integratie VAKKUNDIG VERVOLG Vervolgmeting vakmanschap gemeentelijke re-integratie VAKKUNDIG VERVOLG Vervolgmeting vakmanschap gemeentelijke re-integratie - eindrapport - drs. M. Groenewoud drs. S.T. Slotboom dr.

Nadere informatie

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo estere Invest doende! multi ltifun Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 3 Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang

Nadere informatie

Professional Learning & Development. Een Efficiëntieanalyse van het Marketing- en Communicatietraject

Professional Learning & Development. Een Efficiëntieanalyse van het Marketing- en Communicatietraject Professional Learning & Development Een Efficiëntieanalyse van het Marketing- en Communicatietraject Bachelorverslag J.K. Kol s0138452 Begeleiders Universiteit Twente Ir. J.W.L. van Benthem N.D.G. den

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

Keuzegedrag en keuzevrijheid van de klant in de kraamzorg. Hoe te benutten door de aanbieder?

Keuzegedrag en keuzevrijheid van de klant in de kraamzorg. Hoe te benutten door de aanbieder? Keuzegedrag en keuzevrijheid van de klant in de kraamzorg. Hoe te benutten door de aanbieder? KRAAMZORG ZORG OP MAAT KRAAMZORG KRAAMZORG BIJ U IN DE BUURT KRAAMZORG DE VOORDELIGSTE HET 10E BEDRIJF KRAAMZORG

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Nieuwe Tijden. Omzet van meer dan helft MKB ers groeit in 2011. de arbeidsmoraal. MKB Marktmonitor 2011/2012 van Unique en TNO.

Nieuwe Tijden. Omzet van meer dan helft MKB ers groeit in 2011. de arbeidsmoraal. MKB Marktmonitor 2011/2012 van Unique en TNO. Nieuwe Tijden MKB Marktmonitor 2011/2012 van Unique en TNO Omzet van meer dan helft MKB ers groeit in 2011 Baas wordt aantrekkelijker door flexibel werken Social media veranderen de arbeidsmoraal Inhoud

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie