jaarverslag 2012 universiteit van amsterdam Jaarverslag 2012 Universiteit van Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag 2012 universiteit van amsterdam Jaarverslag 2012 Universiteit van Amsterdam"

Transcriptie

1

2 jaarersla 2012 uniersiteit an amsterdam 1 Jaarersla 2012 Uniersiteit an Amsterdam

3 2 jaarersla 2012 uniersiteit an amsterdam jaarersla 2012 uniersiteit an amsterdam 3 Inhudspae Vrwrd an de rzitter 7 Kerneeens 9 Bericht an de Raad an Tezicht 13 Samenstellin Cllee an Bestuur en Raad an Tezicht Onderwijs en nderzek 1.1 Publiek prfiel 1.2 Onderzek 1.3 Onderwijs 1. Maatschappelijke erantwrdelijkheid en innatie Oranisatie 2.1 Kwaliteit an mensen 2.2 Band met medewerkers, studenten en alumni 2.3 Betruwre en duurzame diensterlenin 2. Delerichte campusinfrastructuur 2. Duurzaamheid 2.6 Financiën Clfn Uitae Uniersiteit an Amsterdam Juni 2013 Ontwerp jaarersla (excl. Jaarrekenin) April Desin Ftrafie Bram Bellni Bb Brnshff Niels Blekemlen Liesbeth Dinens Tn Dujardin Dirk Gillissen Andrea Kane Curtesy Mnique Kijns Marc Kruse Eduard Lampe Peter Lwie Hanne Nijhuis Jeren Oerlens Christian Richters Wilbert an Wensel Bert Zuidereen Bestuur 3.1 Bestuurlijke structuur 3.2 Bezldiinseeens. Financieel ersla.1 Versla Treasurypararaaf.3 Bertin en risic s Bijlaen Bijlae 1 Opleidinenaanbd en berdelinen Bijlae 2 Onderzeksberdelinen Bijlae 3 Feiten en cijfers Bijlae Jaarrekenin 2012 Op de cer: Het Glazen Huis an de Wetenschap p 3 september 2012 p het Spui (ft: Mnique Kijns) Infrtie Uniersiteit an Amsterdam Bureau Cmmunicatie Pstbus Amsterdam Aan de inhud an dit jaarersla kunnen een rechten wrden ntleend. Uniersiteit an Amsterdam

4 jaarersla 2012 uniersiteit an amsterdam Vrwrd an de rzitter Openre minicllees an twinti minuten, teankelijk r iedereen, er uiteenlpende nderwerpen: anaf de start zat het Glazen Huis an de Wetenschap p het Spui p anda 3 september 2012 bml. Op de da an de penin an het academisch jaar in dit 76e lustrumjaar an de UA knden belanstellenden de hele da cllees len an eertien hleraren en de dcent an het jaar, k buiten in de zn p ideschermen. Dat beeld, an mderne stadscllees er de raen an nze tijd, illustreert het belan an de Uniersiteit an Amsterdam r de stad: nderwijs een, raen stellen, kennis delen. Vr de UA was 2012 een jaar waarin wij knden rtbuwen p het Instellinsplan O r Talent, dat heldere delen p het ebied an nderwijskwaliteit, studiesucces, nderzeksbeleid en bedrijfserin frmuleert. Dit jaarersla laat duidelijk zien dat p al deze terreinen ruitan is ebekt. Het Instellinsplan rmde k de sis r het prfiel dat, in het kader an het Hfdlijnenakkrd tussen de VSNU en OCW, als ed is berdeeld dr de Reiewcmmissie en uitmndde in prestatieafspraken met OCW. Onderdeel an het prfiel is de samenwerkin tussen de UA en de Vrije Uniersiteit. Na de ndertekenin an een intentieerklarin in mei zijn in de tweede helft an 2012 rte stappen ezet bij het inhudelijk rmeen an deze samenwerkin uiteraard ericht p de rmin an een ezamenlijke bètafaculteit ar k p meer samenwerkin in het raduate nderwijs. Vr het Cllee an Bestuur an UA en HA was het ertrek an Jet Busseker naar Den Haa een rt erlies. Wij zijn echter elukki dat haar pler Huib de Jn al in december kn wrden benemd en inmiddels is bennen als lid an het Cllee, en rectr an de HA. Dit jaarersla beat niet alleen de bestuurlijke atreelen en de cijfers m de ede resultaten an de UA te nderbuwen an een eznd eien ermen, stijend studiesucces, tien prcent meer prmties en een stijend aantal wetenschappelijke publicaties tt de inerin an een systeem m cnsistent het nderwijs te ealueren. Het jaarersla beat k een selectie an heteen in 2012 plaatsnd aan de UA: tallze detten, sympsia en cnressen; de reddin an de cllectie an het Theater Instituut Nederland; prijzen, subsidies en beurzen r UAnderzekers; de penin an het nieuwe ebuw an CREA en het Amsterdam Uniersity Cllee, en samenwerkinsernden met andere instellinen. Terwijl p het Spui hleraren cllee aen in het Glazen Huis, had ik de eer m r de eerste keer als rzitter an het Cllee an Bestuur het academisch jaar te penen. Ik benadrukte het belan er de renzen te kijken, naar Eurpa en erder, m de psitie an de UA als hét intellectuele knppunt an Nederland te bren. Intellectueel mdat academische rmin n altijd hrt te staan r nadenken, kritisch ermen en analyse. En met meer dan hnderd natinaliteiten, studenten,.00 medewerkers, ier pen stadscampussen en talrijke (internatinale) samenwerkinsernden met de UA een hub an nderwijs, nderzek en innatie zijn in Amsterdam, in Nederland én internatinaal. Dr. Luise GunninSchepers Vrzitter Cllee an Bestuur cllee an bestuur V.l.n.r. drs. Paul Dp (icerzitter), dr. Luise GunninnSchepers (rzitter), prf. dr. Huib de Jn (rectr HA), prf. dr. Dymph an den Bm (rectr nificus)

5 6 jaarersla 2012 uniersiteit an amsterdam jaarersla 2012 uniersiteit an amsterdam 7 Kerneeens Ineschreenen Ttaal ineschreen studenten UA Instrm eerstejaarsstudent pleidin instellin (per 110) 2 Instrm chelrs Instrm presters Instrm sters Afelede examens per academisch jaar 2007/ / / / /2012 Studiepunten (ECTS) Bachelrexamens Masterexamens Dctraalexamens Pstster/pstdcexamens Prefschriften per kalenderjaar Prefschriften Wetenschappelijke publicaties per kalenderjaar Wetenschappelijke publicaties Vakpublicaties Persneel (fte s per 3112, excl amc) 3 Wp Obp Ttaal UA enkeludi Gecnslideerde elieerden Ttaal UA ecnslideerd Financiële kerncijfers (in M ) Eien ermen (per 3112) Slabiliteit (eien ermen / ttaal ermen) Oerdracht AMC Oerie explitatielasten (UA enkeludi) Ttale explitatielasten (UA enkeludi plus Faculteit der Geneeskunde) Grepsresultaat 273 1% (3,2) 278 % , % , % , % (8,7) 1 In 2012 zijn hierin berepen 279 eien medewerkers (waaran een belanrijk deel studentassistenten). 2 Met inan an het studiejaar 2011/2012 schrijft een deel an de schakelstudenten zich niet meer in als student, ar als cntractant (r trajecten > 30 EC). 3 De persneelseeens an UA enkeludi zijn inclusief het persneel dat bij het T.M.C. Asser Instituut is edetacheerd en het UApersneel an ACTA. De rijksbijdrae bestemd r de werkplaatsfunctie an het Academisch Ziekenhuis wrdt in de jaarrekenin epresenteerd als aftrekpst p de ten an de Uniersiteit. In het erzicht Kerneeens is deze bijdrae meeeteld in de erdracht an middelen aan het AMC.

6 8 jaarersla 2012 uniersiteit an amsterdam jaarersla 2012 uniersiteit an amsterdam 9 Bericht an de Raad an Tezicht De Raad an Tezicht is in 2012 zesal bijeen eweest in aanweziheid an het Cllee an Bestuur, en tweeal buiten aanweziheid an het Cllee. In het erslajaar stnden r de Raad centraal: het prfiel an de instellin, de prestatieafspraken met OCW, reinale samenwerkin, de rbereidin p de Instellinstets en de huisestinsplannen, naast de erullin an acatures in de Raad an Tezicht en het Cllee an Bestuur. In 2012 is erder inullin eeen aan de acatures in de Raad an Tezicht en het Cllee an Bestuur, p sis an het adies dat frteur Van der Steenhen in pdracht an de staatssecretaris an OCW en de Raad an Tezicht in 2011 frmuleerde. Deze hebben centraal estaan in een beslten eraderin an de Raad an Tezicht in juni, waarin het eien functineren is eëalueerd in het licht an deze n penstaande acatures. Bij die eleenheid is k het functineren an het Cllee aan de rde esteld als rbereidin p de jaaresprekken met clleeleden. Inhudelijk ersla Naast de wisselinen in het bestuur an de instellin, is er eel aandacht besteed aan belanrijke strateische dssiers. In het erlende an het instellinsplan dat in 2011 is astesteld, heeft de UA inullin eeen aan de afspraken uit het Hfdlijnenakkrd tussen VSNU en OCW. In mei erschenen het prfiel an de UA met daaruit rtleiend een rstel r prestatieafspraken tussen UA en OCW. Dit rstel is reled aan de Reiewcmmissie die namens OCW de rstellen berdeelde, en die het rstel an de UA de kwalificatie ed meeaf. De staatssecretaris heeft dat rdeel erenmen. Belanrijk nderdeel an de prestatieafspraken an de UA was de samenwerkin met de VU; de VU heeft eenzelfde rstel inediend. Deze samenwerkin heeft in 2012 nader rm ekreen, bijrbeeld in de intentieereenkmst die in mei is ndertekend dr beide clleerzitters, in aanweziheid an de buremeester an Amsterdam. Inhudelijk is de samenwerkin ecncentreerd p enkele eelbelende prjecten, waaran de Amsterdam Faculty f Science het erst erderd is. Deze samenein an de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Infrtica an de UA met de faculteiten Aard en Leenswetenschappen en Exacte Wetenschappen an de VU zal leiden tt een cncentratie, die erdere ntwikkelin an excellent nderzek en nderwijs in de bètawetenschappen in de Amsterdamse rei melijk akt. Aan de samenwerkin is in 2012 een extra eraderin an de Raad an Tezicht ewijd. Ok de samenwerkin tussen UA en HA kwam reelti aan de rde, bijrbeeld in de afstemmin an prfiel en prestatieafspraken, ar k aan de hand an tenemende interatie an de ndersteunende diensten. Naar aanleidin an het adies an frteur Van der Steenhen is binnen de instellinen nader esprken er kansen r de samenwerkin p het ebied an nderwijs en nderzek, en het beter benutten an de expertise die er en weer r handen is. Ok is uitesprken dat de samenwerkin nerkrt wrdt rtezet en waar melijk n erder wrdt eïntensieerd. Het spreekt daarm anzelf dat de samenwerkin k het kmend jaar een belanrijk espreksnderwerp blijft. De reinale samenwerkin, bijrbeeld in de Amsterdam Ecnmic Bard (AEB), krijt in 2012 ruim aandacht an het Cllee. Oer de wens an de emeente m een instituut Amsterdam Metrplitan Slutins (AMS) p te richten, en de bijdrae die de kennisinstellinen daaraan zuden kunnen leeren, heeft het Cllee de Raad reelti eïnfrmeerd. Verder is in het kader an de AEB een subsidieaanraa inediend bij het ministerie an EZ r de ntwikkelin an één ezamenlijk Technly Transfer Office r alle kennisinstellinen in Amsterdam, als erl p de aanraa uit Ok dit erzek is ehnreerd met miljen eur. De Raad lt deze ntwikkelinen met belanstellin, eeen de kansen die het biedt r het ersterken an de atschappelijke bijdrae an de instellinen aan de rei.

7 10 jaarersla 2012 uniersiteit an amsterdam jaarersla 2012 uniersiteit an amsterdam 11 Uiteraard is het afelpen jaar esprken er de kwaliteit an nderwijs en nderzek. De Kwaliteitscmmissie i.. an de Raad is bijeen eweest en heeft met de rectr nificus diepaand ediscussieerd er de rbereidinen in het kader an de Instellinstets Kwaliteitszr, die in februariart 2013 zal plaatsinden. Onder leidin an de rectr nificus is de afelpen jaren een nrijk erbeterprram eïmplementeerd, dat in 2012 nadrukkelijk rucht afwierp, blijkens de rapprtae an de prefaudit die in nember heeft plaatsenden. De Raad beziet met instemmin het ele werk dat in dit kader binnen de uniersiteit erzet wrdt en blikt daarm met ertruwen ruit p deze r de uniersiteit cruciale audit. Ok in 2012 was de bedrijfserin an de UA een belanrijk nderwerp an esprek r Raad en Cllee. Z is de Raad in februari eïnfrmeerd er de rapprtae an Berenscht met betrekkin tt de indirecte ksten, en de atreelen die uit dat rapprt rtleien m derelijke ksten erder te miniliseren. De jaarrekenin 2011 en de bertin 2013 hebben ruime aandacht ekreen in de eraderinen, eenals de halfjaarcijfers en de beindinen an de accuntant, die ze ter eraderin met de Raad heeft besprken. Vr de zmer is de aanbestedinsprcedure r accuntancydiensterlenin drlpen, die eind auustus leidde tt het besluit m een nieuw cntract af te sluiten met PwC. De Raad cnstateert, met instemmin en ndersteund dr de naementrapprtaes an de externe accuntant dat de UA in cntrl is en p we is het here nieau an naement cntrl te bereiken, cnfrm de ambitie uit het Instellinsplan, en dat de uniersiteit er steeds beter in slaat p transparante wijze erantwrdin af te leen. Belanrijk r nderwijs en nderzek, ar k r het financiële welaren an de uniersiteit is het buwprram. De UA kent een MeerjarenHuisestinsplan dat jaarlijks eactualiseerd wrdt in het kader an de bertin en als zdani wrdt edekeurd dr de Raad an Tezicht. Het Huisestinsplan wrdt faseewijs uiteerd en rafaand aan besluitrmin per fase wrdt dr Raad en Cllee de wenselijkheid an de inesterin afewen. De renatie an de ude labratria en de erie nderwijs en nderzeksfaciliteiten p het Reterseilandcmplex rdert en de nieuwbuw an het AUC is feestelijk peleerd en in ebruik enmen. In art 2012 heeft het Cllee beslten de aanraa r slp p het BGterrein ten behee an nieuwbuw an de biblitheek teru te trekken, naar aanleidin an neatiee adiezen an nder meer de Rijksdienst r het Cultureel Erfed, Bureau Mnumentenzr en de Welstandscmmissie. N r de zmer is erlens een cnenant ndertekend met het stadsdeel Centrum waarin is afesprken dat het stadsdeel zich xial inspant m bendide erunninen en testemminen te erlenen m de wens an de UA te faciliteren m de UB te realiseren p het BGterrein in de bestaande panden. In ktber 2012 is een structuurplan peleerd r het estien an de UB in de bestaande panden, dat wrdt drerekend p haalarheid. Een lend deelbesluit er de herntwikkelin an de binnenstadscampus wrdt erwacht in De Raad is reelti eïnfrmeerd er de rtan an deze besluitrmin en lt deze discussie, die eel atschappelijke belanstellin trekt, p de et. Samenstellin Raad an Tezicht In juli wrdt de Raad ersterkt met twee nieuwe leden. Mr. drs. A. Niclaï is dr de staatssecretaris an OCW benemd tt rzitter an de Raad an Tezicht en meruw drs. L.M.T. an Velden tt lid an de Raad. De heer Niclaï lt prf. dr. N.A.M. Urnus p, die per art 2011 terutrad. De heer Niclaï was landuri lid an de Tweede Kamer r de VVD en was staatssecretaris an Eurpese Zaken p het ministerie r Buitenlandse Zaken in het kabinetbalkenende 1, staatssecretaris an Eurpese Zaken in Balkenende 11, en minister an Bestuurlijke ernieuwin en Kninkrijksrelaties in Balkenende 111. Sinds de zmer an 2011 is hij directeur an DSM Nederland. Meruw Van Velden lt de heer ir. J.H.M. Lindenberh p, wiens termijn in mei 2012 was lbracht. De heer Lindenberh heeft zich edurende acht jaar bijznder inezet r de uniersiteit, nder meer als rzitter an de Auditcmmittee. In die functie waakte hij er het financiële functineren an de uniersiteit in een peride dat daarin eel nzeker was, dr nder meer de rtschalie herinrichtin an de systemen en de reranisatie an het centrale apparaat an de uniersiteit in 200. Bij zijn terutreden was de uniersiteit financieel in cntrl en beschikte zij er een uitstekend naementinfrtiesysteem. De uniersiteit is de heer Lindenberh eel dank erschuldid r zijn bijdrae daaraan. Meruw Van Velden is werkzaam bij de Nederlandse Waterschapsnk als Chief Financial Officer. Eerder erulde zij tussen 1990 en 2008 dierse directiefuncties binnen De Nederlandsche Bank. Zij kent de UA anuit haar erleden, eerst als student Ecnmische wetenschappen en later als nderzeker bij de akrep Macrecnmische wetenschappen en SEO Ecnmisch Onderzek. Meruw Van Velden is de huidie rzitter an de Auditcmmittee an de Raad an Tezicht. In nember is de heer prf. dr. S.W.J. Lamberts beret als nieuw lid an de Raad. Hij brent belanrijke expertise p het ebied an nderwijs, nderzek en alrisatie mee, die sinds het ertrek an de heer Urnus ndererteenwrdid was in de Raad. De heer Lamberts is werkzaam als directeur Internatinale Betrekkinen an het Erasmus MC. Daarr was hij nder meer hleraar Inwendie eneeskunde (endcrinlie) aan de Erasmus Uniersiteit in Rtterdam, waar hij an 2003 tt 2009 rectr nificus was. In 2009 heeft hij bendien het rzitterschap an het Cllee an Bestuur an de EUR waarenmen. In december is tensltte afscheid enmen an meruw mr. I. Brakn, die twee termijnen zittin had in de Raad an Tezicht, als lid dat het bijzndere ertruwen ent an de medezeenschap. De Raad is haar eel dank erschuldid, in het bijznder r haar bereidheid m bij het terutreden an de heer Urnus het waarnemend rzitterschap an de Raden an Tezicht an UA en HA p zich te nemen. Dat ebeurde in een r beide instellinen zeer cmplexe peride, waarin de clleerzitter zijn taak neerlede en er dierse acatures in de Raad zuden ntstaan. Onder haar rzitterschap is samenewerkt met het ministerie, heteen resulteerde in het succeslle frtieprces met de heer Van der Steenhen in de tweede helft an 2011, dat instrumenteel is ebleken in het pnieuw rmeen an de Raad en het Cllee. Zij heeft met eel inzet en betrkkenheid ezrd dat beide instellinen minile hinder ndernden an de acatures in de bestuurlijke remia an de uniersiteit en heschl. Bein april 2013 werd de Raad erallen dr het bericht dat het lid de heer A. Baan nerwacht was erleden. Adri Baan heeft de uniersiteit edurende ele jaren met raad en daad terzijde estaan. De UA erliest in hem dan k een zeer betrkken tezichthuder; de Raad erliest een psitiefkritische stem en een eweten r zwel uniersiteit als heschl. Eeneens in april ntin de Raad het bericht dat prf. mr. G.P.M.F. Mls dr de minister an OCW was benemd tt lid an de Raad an Tezicht, met inan an 1 mei Deze benemin was het resultaat an een rdracht dr de medezeenschap, ex artikel 9.7, tweede lid, WHW. De Raad is an menin dat de nafhankelijkheid an haar leden, an elkaar en an het bestuur an de UA, in de huidie samenstellin eheel in lijn is met het ereiste daarmtrent in de Cde ed bestuur an de VSNU. De erie functies an de leden an de Raad zijn penar eakt p de website an de UA. De Raad kent, naast eerderenemde Kwaliteitscmmissie i.., enkele cmmissies, die an belan zijn in het kader an de ernance binnen de Raad en binnen de UA. Het betreft de Cmmissie Financiën en Vasted (audit cmmittee), die zich in detail met de bedrijfserin an de uniersiteit bezihudt en in 2012 ijfal bijeenkwam, en de Cmmissie Remuneratie en Beneminen. Laatstenemde heeft zich tweeal eben er nder meer de hnrerin an Clleeleden in samenhan met de Wet Nrmerin Tpinkmens en drieal in het kader an de benemin an leden an het Cllee an Bestuur. Samenstellin Cllee an Bestuur Per 1 april heeft de Raad met rt eneen meruw prf. dr. L.J. GunninSchepers erwelkmd als nieuwe rzitter an het Cllee an Bestuur. Meruw Gunnin lt dr. K. an der Trn p, die in de zmer an 2011 terutrad. Zij is edurende haar tienjari rzitterschap an het AMC als decaan an de Faculteit der Geneeskunde nauw betrkken eweest bij de Uniersiteit. In 2010 werd zij rzitter an de Gezndheidsraad en teens uniersiteitshleraar Gezndheid en

8 12 jaarersla 2012 uniersiteit an amsterdam jaarersla 2012 uniersiteit an amsterdam 13 Maatschappij aan de UA. De Raad is zeer erheud dat zij bereid was m het rzitterschap an de Uniersiteit en de Heschl an Amsterdam p zich te nemen. De Raad dankt de erie leden an het Cllee, en in het bijznder icerzitter drs. P.W. Dp, die het rzitterschap heeft waarenmen, r hun inspanninen: zij hebben err ezrd dat beide instellinen in de interimperide an juli 2011 tt en met art 2012 p kers zijn ebleen en ed zijn blijen functineren. In ktber mest afscheid enmen wrden an meruw dr. J. Busseker, die aantrad als minister an OCW in het kabinet Rutte 11. Meruw Busseker heeft in haar krte peride als lid an het Cllee an Bestuur rte betekenis ehad r de samenwerkin tussen uniersiteit en heschl. Ok speelde zij een belanrijke rl in het bewaken an de kwaliteit an diensterlenin aan nderwijs en nderzek, bijrbeeld rnd de laatste fase an de inerin an het nieuwe Studenteninfrtiesysteem (SIS). Op reinaal nieau heeft zij err ezrd dat de aandacht r de erbindin tussen nderwijs en arbeidsrkt centraal is esteld in enkele prjecten en heeft zij bijedraen aan het erder erbeteren an de relatie tussen UA en HA en de metrplrei Amsterdam. De Raad an Tezicht is zeer erheud dat ndanks het nerwachte ertrek an meruw Busseker n eind december een pler in het Cllee kn wrden benemd, de heer prf. mr. H.M. de Jn. De heer De Jn was werkzaam als icerzitter an het Cllee an Bestuur an de Heschl Utrecht. Hij is teens hleraar Manaement & Bestuur aan de Uniersiteit Twente, waar hij eerder decaan en icerzitter an het Cllee an Bestuur was. De heer De Jn is het Cllee an Bestuur met inan an 1 art 2013 kmen ersterken.. De neenfuncties an de leden an het Cllee an Bestuur hebben de instemmin an de Raad, repen een teenstrijdie belanen in het leen en zijn penar eakt dr publicatie in dit jaarersla en p de website an de UA. Amsterdam, juni 2013 De Raad an Tezicht mr. drs. A. Niclaï, rzitter prf. dr. S.W.J. Lamberts drs. L.M.T. an Velden prf. mr. G.P.M.F. Mls Samenstellin Cllee an Bestuur en Raad an Tezicht De samenstellin an het Cllee an Bestuur p het mment an ndertekenin an het jaarersla 2012 is als lt: Dr. L.J. GunninSchepers (191) Vrzitter (sinds 1 april 2012) Neenfuncties *Lid Raad an Tezicht Netherlands Genmics Initiatie (NGI) *Krnlid an de SciaalEcnmische Raad Vrzitter Wetenschappelijke Adiesraad Aidsfnds Lid an Bestuur Cncertebuw Vrzitter Raad an Tezicht Rijksacademie r Beeldende Kunsten *Lid bestuur an het VSB Fnds Lid Maatschappelijke Adiesraad VOraad *Internatinaal adiseur, Cambride Uniersity Health Partners Lid Internatinal Academic Adisry Cuncil Heidelber Uniersity Lid an de Raad an Adies Cllee an Zrerzekerinen (CVZ) Lid Cmité an Aanbeelin Trmbsestichtin Nederland Lid Raad an Adies Pstdc Career Deelpment Initiatie * aan deze functie is een eredin erbnden, welke in de kas an de UA wrdt estrt Qualitate qua functies als bestuurder an UA en HA Vicerzitter Vereniin Samenwerkende Nederlandse Uniersiteiten (VSNU) Lid Amsterdam Ecnmic Bard Lid an de Stuurrep Centre fr Hunities And Technly (CHAT) Lid Dutch Creatie Industries Cuncil Lid Cmité an Aanbeelin De Geznde Stad Vrzitter Partnerraad Stichtin de Natinale DenkTank Lid Gemeentelijk Team Armedebestrijdin Prf. dr. D.C. an den Bm (191) Rectr nificus (sinds 1 ktber 2007) Neenfuncties Geen Qualitate qua functies als bestuurder an UA en HA: Vrzitter an de Raad an Cmmissarissen an Amsterdam Uniersity Press AUP BV Vrzitter Bestuur an de Allard Piersn Stichtin Vrzitter Raad an Tezicht Spinza Centrum Lid an het bestuur an de Stichtin Rudlf Lehnnfnds Lid OECD Gernin Bard Institutinal Manaement in Hiher Educatin (IMHE) Lid Uniersity f Sheffield Cuncil Lid Superisry Bard The Haue Institute fr Gll Justice (THIGJ) Lid Raad an Adies an AIESEC Lid Raad an Adies Exellius Vrzitter Cmmissie Geschiedschrijin Lid Curatrium Leerstel Kunst en Samenlein

9 1 jaarersla 2012 uniersiteit an amsterdam jaarersla 2012 uniersiteit an amsterdam 1 Vicerzitter Ealuatiecmmissie NWO Vrzitter Raad an Adies Oefenweb Lid Bestuur Stichtin de Natinale DenkTank Lid Bestuur Stichtin Gastenerblijen (SGV) Lid Raad an Afeaardiden SURF Lid Adiescmmissie VSB fnds Vrzitter jury Hélène de Mntiny prijs Lid Jury Excellente Schlen Prf. mr. H.M. de Jn (19) Lid, rectr Heschl an Amsterdam (sinds 1 art 2013) Neenfuncties Lid an het bestuur an de Stichtin Zestr Lid an de Strateische werkrep praktijkericht nderzek an de HBORaad Vrzitter an de Klachtencmmissie Cde Ged Onderwijsbestuur Vrtezet Onderwijs Plaatseranend lid an de Landelijke Cmmissie Gedrascde Her Onderwijs Hleraar aan de faculteit Manaement & Bestuur an de Uniersiteit Twente Lid an de Raad an Adies Nederlandse Maatschappij r Nijerheid en Handel Vicerzitter Raad an Tezicht Stichtin Karakter, instellin r kinder en jeudpsychiatrie en rzitter an de Cmmissie Kwaliteit an deze Raad Qualitate qua functies als bestuurder an UA en HA Lid an de bestuurscmmissie ICT an de HBORaad Lid an de Stuurrep Amsterdamse Onderwijs Opaen Drs. P.W. Dp (19) Vicerzitter (sinds 1 ktber 2006) Neenfuncties Clleelid in buitenewne dienst an de Alemene Rekenkamer Vrzitter bestuur Stichtin ter Berderin an de Christelijke Pers in Nederland (Dablad Truw) Lid an het bestuur an de Stichtin Delitte Fair Chance Fundatin Vicerzitter Raad an Tezicht Stichtin De Hartekamp Grep te Haarlem (ehandicaptenzr) Vrzitter an de Raad an Tezicht an de Stichtin Natinale Reispera, anaf 1 september 2013 Qualitate qua functies als bestuurder an UA en HA Vrzitter Raad an Cmmissarissen Wetenschap en Technlie Centrum Waterraafsmeer (WTCW) NV Lid an de Raad an Cmmissarissen an UA Hldin BV Lid an de Raad an Cmmissarissen an Cmmit BV Bestuurder/Directeur Hamschl BV Bestuurder/Directeur Tafelberschl BV Vrzitter bestuur Stichtin Huisestin Heschl an Amsterdam Wiutstraat 2 Vrzitter bestuur Stichtin Huisestin Heschl an Amsterdam Mauritskade 11 Lid an de Raad an Cmmissarissen an HA Hldin BV Lid an het bestuur an de Stichtin SURF (rzitter Platfrmbestuur ICT & Onderzek) De samenstellin an de Raad an Tezicht p het mment an ndertekenin an het jaarersla 2012 is als lt: Mr. drs. A Niclaï (1960) Vrzitter (sinds 1 juli 2012) Hfdfunctie President an DSM Nederland Oerie functies Vrzitter an het bestuur an Velbeschermin Nederland Bestuurslid an de Nederlandse Bachereniin Vrzitter Fnds an Sciale Instellinen Bestuurslid DSM Pensienfnds Cmmissaris Chemelt Campus Lid an de Academie De Guden Ganzeneer Lid Daelijks Bestuur VNONCW Lid Daelijks Bestuur Limburse Werkeersereniin Lid Strateische Cmmissie Brainprt 2020 Lid Hih Leel Cördinatierep Bised Ecnmy Drs. L.M.T. an Velden (196) Lid (sinds 1 juli 2012) Hfdfunctie Chief financial fficer, Nederlandse Waterschapsnk NV Oerie functies Bestuurslid Stichtin TPE diitaal (diitaal ecnmisch tijdschrift) Lid an het Audit Cmmittee an het ministerie an OCW Prf. dr. S.W.J. Lamberts (19) Lid (sinds 1 nember 2012) Hfdfunctie Directeur Internatinale Betrekkinen an het Erasmus Medisch Centrum Oerie functies Vrzitter Nederlandse Diabetes Federatie Vrzitter Raad an Tezicht Netherlands Genmics Initiatie Lid Gezndheidsraad Lid KNAW

10 16 jaarersla 2012 uniersiteit an amsterdam jaarersla 2012 uniersiteit an amsterdam 17 Prf. mr. G.P.M.F. Mls (191) Lid (sinds 1 mei 2013) Hfdfunctie Wetenschappelijk directeur The Maastricht Frensic Institute Hleraar strafrecht en strafprcesrecht, Uniersiteit Maastricht Raadsheerplaatseraner bij het Gerechtshf in Den Bsch Oerie functies Vrzitter an de Raad an Tezicht an Zuyd Heschl Vrzitter Raad an Tezicht an het Biblicenter in Weert Lid Raad an Adies an het Internatinaal Museum r Familieeschiedenis Gasthleraar aan de Uniersiteit an Yyakarta Vrzitter Natinale Vereniin De Znneblem Vrzitter Raad an Tezicht Bureau Jeudzr Nrd Hlland, en q.q: Vrzitter bestuur Stichtin tt Steun Bureau Jeudzr Nrd Hlland Adiseur Muziek in Ieder Kind Fnds Cultuurparticipatie (rzitter Adiescmmissie 2010, rzitter Visitatiecmmissie 2012) Lid Visitatiecmmissie pensienfndsen SPF en SPOV Lid Raad an Tezicht Nuffic Lid Cmmissie Interiteit Publieke Omrep Vrzitter Bannin Werkemeenschap r de PdA Lid Adiescmmissie Nederland, Antillen en Suriname SKANfnds Lid bestuur Stichtin Prinsjesda Ontbijt Lid bestuur Stichtin 2012 Thejaar Histrische Buitenplaatsen Lid Raad an Adies Frans Hals Museum Haarlem Lid Truw Beraad dablad Truw Ir. B. Bleker (196) Adiseur (sinds 1 september 2006) Hfdfunctie Directeureienaar Bleker Tezicht en Adies Oerie functies Vrzitter an de Raad an Cmmissarissen Wninbedrijf Ieder 1 te Deenter Cmmissaris stichtin Hendrick de Keyser te Amsterdam Cmmissaris De Alliantie te Huizen Vrzitter bestuur Capella Amsterdam Mr. M.R. Milz MBA (197) Adiseur (sinds 1 ktber 2008) Hfdfunctie Zelfstandi bestuursadiseur Oerie functies Vrzitter an de Green Deal Bard Lid bestuur Mercy Ships Hlland Lid Raad an Tezicht Sprwemuseum te Utrecht Lid Raad an Tezicht Cnquaestr Hldin BV en Cnquaestr Beheer BV Lid Stichtin Administratiekantr Parnassia Grup Drs. M.A.M. Barth (196) Adiseur (sinds 1 mei 2013) Hfdfunctie Vrzitter GGZ Nederland, en q.q.: lid an Alemeen Bestuur VNONCW lid Werkrep Leensbeschuwin en Ondernemen VNONCW lid Raad an Adies Natinaal Reister penninmeester Mental Health Eurpe Eienaar Marleen Barth Adies Oerie functies Vrzitter Eerste Kamerfractie PdA Gastdcent Haase Campus Uniersiteit Leiden

11 jaarersla 2012 uniersiteit an amsterdam Onderwijs en nderzek 1.1 Publiek prfiel Histrie en psitie De Uniersiteit an Amsterdam ierde in 2012 haar 76e lustrum, met het mtt nieuwsieri. De rlper an de UA is het Athenaeum Illustre, dat het stadsbestuur an Amsterdam in 1632 prichtte m het aanzien an de stad en haar kplui te errten. Het Athenaeum werd p 8 januari an dat jaar eïnauureerd dr de erenmmeerde wetenschappers Barlaeus en Vssius. Wettelijke erkennin als instellin an her nderwijs kree het Athenaeum in 181 en met de tekennin an het prmtierecht bij wet an 1876 werd de naam Uniersiteit an Amsterdam ineerd. De Uniersiteit was een tak an dienst an de emeente Amsterdam, tt zij in 1961 een zelfstandie instellin werd en het Maadenhuis als bestuurscentrum betrk. Op dat mment had zij al een rte wetenschappelijke faam erwren, met nder meer Nbelprijzen r Van t Hff (scheikunde, 1901), Zeen (natuurkunde, 1902) en Van der Waals (natuurkunde, 1910). Het aantal studenten nam te, an rnd de in 1900 tt ruim.000 lak na de Tweede Wereldrl en tt meer dan in het bein an de 21ste eeuw. Teenwrdi is de UA een an de leidende nderzeksuniersiteiten in Eurpa en lid an de Leaue f Eurpean Research Uniersities (LERU) en an Uniersitas21. De UA is een brede, niet alleen bètamedisch ar k sterk atschappelijk eriënteerde en eënaeerde ar nebnden uniersiteit; haar alfa en amfaculteiten zijn de rtste in Nederland en behren tt de Eurpese tp in de internatinale ranrde. Psitie an de UA in enkele rankins ARWU (Shanhai) QS Wrld Uniersity Rankin THE Wrld Uniersity Rankin Leiden Rankin (MNCS) De UAemeenschap is erin eslaad de prductiiteit er de afelpen tien jaar aanmerkelijk te errten bij een sterk achterblijend budettair kader, zals de lende tabel in enkele kerncijfers laat zien. De zwel relatief als absluut snelle rei an het aantal studenten sinds 2002 zet de erweenheid an nderwijs en nderzek nder druk, allereerst mdat het nderzeksbudet niet meereit met de n an de uniersiteit en ten tweede mdat de tename an studenten niet ndzakelijk parallel lpt aan de ntwikkelin an de nderzeksranisatie Grei Master/dctraalraden Publicaties Prmties Studentteredenheid er pleidin Aantal studenten Medewerkers (in fte, excl. AMC) Omzet (excl. andere eldstrmen AMC) , mln , mln 6 99% 1% 3% 1% 39% 12% 10% *) *) Na aftrek an 21% inflatie er deze peride Chemicus dr. Jan an Maarseeen, Dcent an het Jaar 2012, tijdens rdrachtsand 1 januari Frank an Vree beint als nieuwe decaan an de Faculteit der Geesteswetenschappen januari Het Institute f Physics raniseert sympsium Quantum Matter and Quantum Infrtin ter eleenheid an het eredctraat dat wrdt uitereikt aan prf. Peter Zller (Innsbruck) 8 januari 380ste Dies Natalis met eredctraten r Martin an den Brink, Willem Buiter, Daniel Dennett en Peter Zller; Gerben Mern wrdt ekzen tt Dcent an het Jaar 2011

12 20 jaarersla 2012 uniersiteit an amsterdam jaarersla 2012 uniersiteit an amsterdam 21 Missie en waarden Het Instellinsplan O r Talent, en de daaraan ekppelde nderwijsisie, astesteld najaar 2011, zijn de leidende dcumenten in de strateie an de UA. In deze stukken kiest de UA sterker dan rheen r (tp)kwaliteit, en ziet, binnen de rtendeels dr het rijk edicteerde budettaire randrwaarden, daadwerkelijk kansen r kwaliteitserhin: een ambitieuzere studiecultuur, een sterkere bindin tussen (ster)nderwijs en nderzek, en een cmpetitief nderzeksprfiel. Brede hererwein Lenteakkrd In het Instellinsplan is de missie an de UA als lt erwrd: De UA wil zich prfileren als een brede, nderzeksintensiee uniersiteit, rtekmen uit de eschiedenis an Amsterdam, een internatinaal eriënteerde academische emeenschap, die zich kan meten met de tnaaneende uniersiteiten in binnen en buitenland. Zij biedt academisch nderwijs p alle wetenschapsebieden en staat pen r alle studenten en medewerkers neacht afkmst, achterrnd f ertuiin die met lle inzet an eien talent werken aan de ntwikkelin en erdracht an wetenschappelijke kennis als brn an culturele rijkdm en als sis r duurzame ruitan. De UA is: een uniersiteit die in binnen en buitenland wrdt herkend als anbrekende, astberaden en betrkken bredplaats r zwel academische rmin en ntwikkelin als r atschappelijk det; een natuurlijke, rtstedelijke thuishaen en ntmetinsplaats r belen, nieuwsierie en leerierie studenten en medewerkers die de ambitie hebben de tp p hun ebied te bereiken; een emeenschap an zelfstandie, zelfredzame en delerichte mensen die den wat her nderwijs en nderzek hren te den: rmeen aan de tekmst. Het Instellinsplan werkt de missie en waarden uit in hfddelen en kpi s (key perfrnce indicatrs) r nze priire taken nderwijs, nderzek, en atschappelijke erantwrdelijkheid en innatie, en k r de dierse factren die deze delen melijk meten ken: staf, reputatie bij wetenschappelijke en atschappelijke partners, diensterlenin, campusinfrastructuur, duurzaamheid in bedrijfserin en nderwijs, en beheer an de ns teertruwde middelen. In dit jaarersla staat welke rtan de UA in 2012 heeft ebekt p deze delen. Het strateisch kader De laatste jaren is de uniersitaire wereld sterk in bewein p een nier die ed past bij het karakter an de UA en haar ambities. Meer dan it leeft het besef dat Eurpa een kennisecnmie is en dat de researchuniersiteiten centraal staan in de prductie, benuttin en erspreidin an die kennis. Research wrdt te duur f te risicl r indiiduele bedrijen die hun nderzeksafdelinen meten inkrimpen en daarm samenwerkin met de uniersiteiten zeken. Teelijk lliseert het nderzek, waardr talent trekt naar de plaatsen waar tpnderzek plaatsindt. Het el is een sterkere cncentratie en prfilerin an uniersiteiten, in smmie landen actief esteund dr ericht beleid ten aanzien an de erdelin (Eneland) en tedelin (Frankrijk, Duitsland) an budet. Benstaande fiuur schetst de institutinele en reinaalerafische beleidsmein an de UA. Op rijksnieau is leidend de strateische aenda an de ministeries an OCW en EL&I uit 2011, Kwaliteit in erscheidenheid, waarin het beleid uit nderstaande dcumenten samenkmt: de raande strateische aenda an OCW Het hste ed (eind 2007); het adies Differentiëren in drieud an de Cmmissie Veern (2010); deelrapprt 7 (her nderwijs) en 8 (innatie en teepast nderzek) an de Brede hererweinsperatie an 2010; het ecnmisch Tpsectrenbeleid. De VSNU slt eind 2011 het zenaamde Hfdlijnenakkrd met OCW, waarin afspraken zijn eakt er de uiterin an de strateische aenda dr middel an instellinsewijze prfiel en prestatieafspraken, die behale p het prfiel an de instellin in ieder eal betrekkin hebben p zeen reschreen aspecten (reductie an erhead en zes delstellinen r het chelrnderwijs). In de metrplrei is an belan de OECD Reiew f Hiher Educatin in Reinal and City Deelpment, Amsterdam uit 2010, die aan de sis lit an de Amsterdam Ecnmic Bard en an de reiende samenwerkin in het her nderwijs en wetenschappelijk nderzek in Amsterdam. Uit de OECDReiew: hiher educatin institutins deelpers f yun educated minds and transmitters f culture, but mre bluntly als jr aents f ecnmic rwth and a driin frce fr the creatin f new prducts and new cmpanies. a key rle in hun capital deelpment, innatin systems, technly transfer and business innatin, and in cntributin t scial, cultural and enirnmental deelpment and reinal capacity buildin. must cntinue t aim fr fcus and t build centres f excellence in their research actiity. Indiidually they are nt strn enuh t be wrld leaders in all fields; cllectiely they can hpe t ke a sinificant impact in selected areas. relatie failure t amplify their internatinalisatin stratey in rder t resnate with the ll city frtin prcess. cnnectin UA and VU and business reins a difficult task in Amsterdam. 13 januari Afscheidscllee Gerd Junne, hleraar Internatinale betrekkinen 20 januari ERC Adanced Grant r hleraren Nik Besnier en Hans Aerts

13 22 jaarersla 2012 uniersiteit an amsterdam jaarersla 2012 uniersiteit an amsterdam 23 Binnen Nederland is de infrastructuur an kennis en wetenschap in Amsterdam uniek. Amsterdam heeft twee rte uniersiteiten, met twee rte uniersitair medische centra. Bendien heeft Amsterdam een rt aantal andere, landelijke nderzeksinstituten: instituten an NWO en KNAW ar k bijrbeeld Sanquin en het Nederlands Kanker Instituut (NKI). Samen hebben deze instellinen een wetenschappelijke staf an circa 7.00 fte, en bijna fte als men het nderwijzend persneel an het her bereps en kunstnderwijs meetelt. Daardr neemt Amsterdam een bijzndere plaats in wanneer het aat er de prfilerin an de Nederlandse uniersiteiten. Ok als een nderwerp slechts p enkele plaatsen in Nederland wrdt bestudeerd en edceerd, dan zal Amsterdam daar aak één an zijn. Dat schept eel melijkheden m prfielkeuzes te ken en niettemin het brede scala an disciplines te bestrijken dat ndi is m aan rte internatinale prjecten deel te nemen, en snel in te spelen p wisselinen in atschappelijke raen. De Amsterdam Academic Alliance (AAA) Zwel het rapprt an de Cmmissie Veern als de OECDreiew hebben een frse impuls eeen aan de samenwerkin binnen de sectr in Amsterdam. Dit resulteerde in mei 2012 in een ezamenlijke intentieerklarin an UA en VU tt de rmin an een Amsterdam Academic Alliance (AAA), teelijk met de afrndin an beider prfiel en prestatieafspraken. Deze alliantie richt zich ral p de rmin an een rte ezamenlijke bètafaculteit, en p meer samenwerkin in het raduate nderwijs, de business schls en de centrumfunctie in de eesteswetenschappen. Het is nadrukkelijk de intentie m aan de researchkant de ele instituten an NWO en KNAW in Amsterdam bij de alliantie te betrekken, en aan de nderwijskant de HA en het erie her bereps en kunstnderwijs. Met de alliantie willen UA en VU zwel een kwaliteitssprn melijk ken als er de aanzet te een, zdat de meest etalenteerde wetenschappers en (ster)studenten uit binnen en buitenland zich thuis elen in kennisstad Amsterdam. Al eerder, in september 2011, hebben de met UA en VU erbnden uniersitair medische centra een intentieerklarin etekend r nauwe samenwerkin in patiëntenzr, nderzek en nderwijs. Deze samenwerkin, die sterk dr ntwikkelinen in de zrrkt wrdt edreen, neemt al astere rmen aan. In de tweede helft an 2012 is rtarend uitwerkin eeen aan de Alliance, met name aan de samenwerkin tussen VUmc en AMC en aan de rmin an een ezamenlijke bètafaculteit. Het streen is m de bestaande bètafaculteiten bijeen te brenen met inan an 201 en hun pleidinenaanbd beter af te stemmen (nder meer dr mzettin in jint derees). Besluitrmin daarer indt in de lp an 2013 plaats. De rmin an de Alliance akt het ndi een scala aan ndersteunende functies, zals studentenen prjectenadministratie ar k ITrzieninen, meer plu and play aan te bieden aan VU, UA en HA. Vr de aansturin an de Alliance ldet het mdel waarmee UA en VU hun huidie samenwerkinen besturen (ACTA en het Amsterdam Uniersity Cllee) niet laner; een nieuwe, meer federatiee bestuursrm zal wrden ntwikkeld waarin het melijk is de schaal an het (chelr)nderwijs juist wat te erkleinen. De rmin an de AAA aat niet ten kste an de bestaande intensiee samenwerkin tussen UA en HA, waaran de afstemmin p chelrnieau en de ptiliserin an erwijzin en drstrm belanrijke delen zijn. Ok aan deze samenwerkin eeft de strateische aenda an OCW nieuwe impulsen, bijrbeeld dr de ntwikkelin an aparte rutes r w ers in het hb. Vlwaardi, driejari hb r w ers is een belanrijke rwaarde r een ptile aansluitin an het aanbd p de uiteenlpende talenten an de wuitstrm, en dr de intensiee samenwerkin zijn UA en HA ed epsitineerd m die erder te ntwikkelen. In het kader an de OECDreiew wrdt de samenwerkin tussen UA en HA eïntensieerd bij de lerarenpleidinen en urn naement. De prfiel en prestatieafspraken De UA heeft, net als de andere uniersiteiten en heschlen, bein mei 2012 een dcument UA Prfile astesteld, met een aanbd r de prfiel en prestatieafspraken zals bedeld in het Hfdlijnenakkrd VSNUOCW. De pdracht r de instellinen was: hun internatinale psitie te waarbren en ersterken; p ten minste enkele ebieden tt de wereldtp te behren; keuzes te ken anuit hun eien kracht: welk nderzek wrdt ersterkt, welk afebuwd; de relatie met rand challenes en het tpsectrenbeleid te beschrijen; allianties te rmen met andere uniersiteiten en met instituten an nder meer NWO en KNAW. Op nderwijsebied was de pdracht: erminderin an uital en erbeterin an het (chelr)rendement, znder erlain an het eindnieau en an de kwaliteit; errtin an de nderwijsintensiteit en an de terustin an dcenten; cnslidatie en uitbuw an excellentieprram s. Aan de aststellin an het dcument is in de UA een uitebreide discussie er het nderzeksprfiel en de nderwijsisie rafeaan. Vr het nderzek heeft de UA zeen prfielthe s beschreen, te weten: Transnatinal Law and Gernance Hun Health Cnitin, SciEcnmic Behaiur and Neurscience Gllizatin, Identity, Inequality and the Urn Enirnment Cmmunicatin and Infrtin Fundamentals f Natural Science Sustainable Wrld Deze the s tten de eerder in de UA benemde nderzekszwaartepunten. In het dcument wrdt k uiteri ineaan p het beleid ten aanzien an alrisatie (Technly Transfer, Science Park, Amsterdam Centre fr Entrepreneurship) en p de Amsterdam Academic Alliance met de VU. Op nderwijsebied is het reeds bestaande beleid rtezet en p een aantal punten (excellentie, reductie an uital en switch in het eerste jaar) aaneuld. De aansluitin an het nderwijsaanbd p de nderzeksthe s is in het prfieldcument zichtar eakt; wat niet wil zeen dat pleidinen waarr die aansluitin minder sterk is zullen wrden beëindid, zij kunnen immers p andere rnden met name hun belan r de hun capital aenda en de arbeidsrkt an de rei Amsterdam bestaansrecht huden. De Reiewcmmissie an OCW, nder leidin an prf. dr. Frans an Vuht, heeft de plannen an de UA en de VU als ed berdeeld, ar wel kanttekeninen eakt bij de haalarheid an een aantal ambities. De UA neemt ede nta an de adiezen an de Reiewcmmissie bij de erdere ntwikkelin an de strateie. Wel betreurt de UA dat het adies an de cmmissie niet alleen p de ambities uit de instellinsprfielen is eseerd, ar k p een berdelin an het erleden. Dat heeft er rshands te bijedraen dat OCW n een financiële bijdrae aan de rmin an de Alliance heeft teezed, ndanks het natinaal belan dat deze strateie in de en an UA en VU heeft. Na erwerkin an het adies an de Reiewcmmissie heeft de staatssecretaris an OCW de prestatieafspraken in ktber 2012 ndertekend. Onderdeel zijn meetre delstellinen p zes key perfrnce indicatrs met betrekkin tt het chelrnderwijs en één met betrekkin tt de erhead. Deze kpi s staan in nderstaande tabel, met de startwaarden eind 2011 en de tussenstand per eind februari De Wubb Ockels lectures aan an start, een clleereeks an het Instituut r Interdisciplinaire Studies er het he en waarm an duurzame ntwikkelin en technlie in Nederland. 8 februari UA en VU bundelen hun krachten in een brede chelrpleidin Scheikunde 22 februari Het Nederlands Studenten Orkest eeft lustrumcncert in het Cncertebuw

14 2 jaarersla 2012 uniersiteit an amsterdam jaarersla 2012 uniersiteit an amsterdam 2 PRESTATIEINDICATOR % studenten (herinschrijers, winstrm) dat binnen jaar de raad behaalt % studenten dat uitalt in het eerste jaar % studenten dat binnen een jaar an pleidin switcht aantal chelrpleidinen met minder dan 12 cntacturen per week (uiteznderd tentamenweken) % nderwijseenden met BKO (excl AMC, prmendi en studentassistenten) % deelname aan hnurstrajecten % indirecte frtie, excl. O&Ondersteunin * Vrlpi etal ,0% 22,% 8,2% 32 23,2% 7,% 20,9% ,9% 22,0% 9,3% 32,0% 21,2% * AFSPRAAK VOOR 201 >70% Aanullend heeft de UA teezed het aantal plaatsen in brede chelrs uit te breiden an 29 in 2011 tt 00 in 201, en het aantal plaatsen in researchsters an 31 tt 00. <23% Tpsectrenbeleid In de Strateische Aenda an OCW is het Tpsectrenbeleid an het ministerie an EL&I drezet richtin de uniersiteiten. Tt dan te strekte dit beleid zich slechts uit tt de rte teepaste instituten en tt NWO en KNAW, ar een aansluitin bij het uniersitaire nderzek leek ewenst. Bein 2012 heeft EL&I de uniersiteiten eraad m aan te een he hun nderzek aanslt bij de neen dr EL&I benemde Nederlandse Tpsectren. Op dit erzek heeft de UA eantwrd met dezelfde prfielthe s als die reled zijn aan de Reiewcmmissie. Deze waren immers k ekzen met de blik p zwel de Nederlandse Tpsectren, als de Grand Challenes an de EU én de the s an de Amsterdam Ecnmic Bard. Onderstaande tabel laat de samenhan zien. Op het nieau an nderzekers en nderzeksrepen wrdt nu de participatie an de UA in de te rmen Tpcnsrtia r Kennis en Innatie erder uitewerkt. Daarnaast dint de UA met haar prfielthe s en zwaartepunten natuurlijk mee in de calls an NWO p de terreinen an de Tpsectren. <8% 0 80% 8% 21% 1.2 Onderzek Beleid De belanrijkste punten uit het nderzeksbeleid an de afelpen jaren zijn ericht p erhin an de kwaliteit in de breedte an de uniersiteit. Die dient tt uitin te kmen in prductiiteitserhin in termen an publicaties en prmties, een erhin an de tweede en derde eldstrm, en erbeterin an de isitatiescres. Daarbij werkt de UA aan ersterkin an haar internatinale prfiel, nder meer dr deelname aan LERU en U21. Vanaf 2009 zijn eerste stappen ezet tt nderzeksprfilerin, dr erschuiin an eerste eldstrm naar aanewezen nderzekszwaartepunten. Het Instellinsplan intensieert die kers en let de fcus p een sterkere prfilerin aan de hand an de nderzekszwaartepunten. Binnen enkele jaren zal daarin minial de helft an de eerste eldstrm nderzeksmiddelen an. Het zwaardere accent p kwaliteit kmt tt uitin in het benemen als kpi an: erdere rei an publicaties (ral in Ajurnals); tename an persnlijke rants, prijzen en cntracten erwren dr UAwetenschappers. Prestaties De ebruikelijke indicatren an nderzeksprestaties zijn wetenschappelijke publicaties en erealiseerde prmties. De UA heeft in 2012 met 9 prmties een ruime rei (11%) behaald ten pzichte an het recrdjaar Van de 9 eprmeerden in 2012 hebben 290 de Nederlandse natinaliteit, 328 een Nederlandse sterraad. De lende fiuur tnt de erdelin er natinaliteiten. 1 art Jlande Sap, fractierzitter Gren Links, is te ast bij Rm fr Discussin 1 art Feestelijke penin nieuwe ebuw CREA in de rlie Diantslijperij aan de Nieuwe Achterracht met zalen, studi s en plek r ruim 3 studentenranisaties 19 art Sustainable Uniersity Award 2011, het beste idee m de UA duurzamer te ken, is uitereikt aan The an Lieshut r de erkelin an ruimtes dr het uitstralen an warmte

15 26 jaarersla 2012 uniersiteit an amsterdam jaarersla 2012 uniersiteit an amsterdam 27 nieuw lid benemd: arbeids en ranisatiepsychl Carsten de Dreu, internatinaal rechtseleerde André Nllkaemper en wiskundie Eric Opdam. Per 1 april 2012 is ecnmetrist Matthijs an Veelen r een peride an ijf jaar eïnstalleerd als lid an de Jne Akademie an de KNAW. In nember is bekend ewrden dat prf. dr. Hilde Geurts, klinisch neurle en prf. dr. Sjerd Reppin an het AMC in art 2013 zullen wrden eïnstalleerd als nieuwe leden. Ok hebben neentien nderzekers an de UA een Venisubsidie, tien een Vidisubsidie en drie een Vicisubsidie ekreen. In ttaal zijn er dus 32 UAnderzekers ehnreerd uit de Vernieuwinsimpuls an NWO. Het beschikre budet r nderzek is niet naenant teenmen met de prestaties. De rijksbijdrae r nderzek is in reële termen al jaren dalende en de rei an de tweede en derde eldstrm cmpenseert dat niet, behale in het AMC. Binnen de UA met circa 30% p de derde eldstrm (inclusief EU) en 780% p de tweede eldstrm (NWO) wrden teeled, zdat de ruimte r rei beperkt wrdt dr de r deze tchin beschikre middelen. Bij NWO en de Eurpese Cmmissie hudt de UA dan k een krachti pleidi r beter kstendekkende subsidiesystemen; het lijkt erp dat het EUprram Hrizn2020 in ieder eal erschuldide belastin als kstencmpnent zal hnreren, in teenstellin tt de raande kaderprram s. In teenstellin tt de natinale, nemen de Eurpese nderzeksbudetten naar erwachtin de kmende jaren flink te, zdat aansluitin an UAnderzek bij de Eurpese aenda an wezenlijk belan is r de ersterkin an het nderzek an de UA. In 2012 heeft de UA ral in het kader an de prfielafspraken en de Amsterdam Academic Alliance haar nderzek erder eprfileerd in de richtin an de Grand Challenes, zals dr de Eurpese Cmmissie edefinieerd, en de Tpsectren an het natinale innatiebeleid. Meer prestaties betekent niet auttisch een erbeterin an kwaliteit. Als belanrijkste tekenen an kwaliteit beschuwt de UA de publicaties in tptijdschriften en de erwerin an persnlijke rants en prijzen dr haar nderzekers. In 2012 is één an de ier Spinzapremies teekend aan de UAnderzeker prf. dr. Annerie Ml, hleraar Antrplie an het Lichaam. De Eurpean Research Cuncil (ERC) hnreerde in 2012 de nderzeksrstellen an ar liefst zes UAwetenschappers met een Adanced Grant. De ehnreerden zijn dr. Marlies Glasius, prf. dr. Anita Hardn, prf. dr. Annelies Mrs, alle drie an het Amsterdam Institute fr Scial Science Research (AISSR), en dr. Hal Caswell, prf. dr. Gerard Muijzer en prf. dr. André de Rs, die hun nderzek alle drie uiteren aan het Instituut r Bidiersiteit en Ecsysteem Dynamica (IBED). Het is uitznderlijk dat er in één jaar tweeal drie Adanced Grants binnen één nderzeksinstituut wrden teekend. Ok de jnere nderzekers an de UA zijn succesl eweest bij de ERC. Sciaal eraaf Manuel Aalbers, antrpl Alexander Edmnds en psychl Birte Frstnn ntinen een Startin Grant an de Eurpean Research Cuncil. De Kninklijke Nederlandse Akademie an Wetenschappen heeft drie hleraren an de UA tt Tt slt indt in 2012 de eerste tekenninsrnde plaats an het Zwaartekrachtprram (rheen Dieptestrateie) an NWO. Zes nderzeksteams an tpwetenschappers an erschillende Nederlandse uniersiteiten hebben eld ekreen m de kmende tien jaar samen excellente wetenschappelijke nderzeksprram s en nderzekerspleidinen p te zetten. De minister an OCW heeft hierr in ttaal 167 miljen eur beschikar esteld (erspreid er een aantal jaren). De UA heeft hieruit als penerder 18,3 miljen eur ntanen r het DeltaInstitute fr Theretical Physics: Matter at all Scales. Dit nderzeksprject staat nder leidin an Erik Verlinde, hleraar Theretische fysica, met nauwe betrkkenheid an Jan de Ber, hleraar Theretisch natuurkunde. Het is een samenwerkin tussen wetenschappers an de UA, de Uniersiteit Leiden en de Uniersiteit Utrecht. Het nderzek indt plaats binnen het nieuw p te richten DeltaInstitute fr Theretical Physics (DITP). Ok als deelnemer aan een aantal andere ehnreerde initiatieen, is de UA ed erteenwrdid in deze eerste rnde. Onderzekszwaartepunten In 2012 is de in 2011 estarte ealuatie an de nderzekszwaartepunten afernd. Alle bestaande zwaartepunten, p één na, zijn ed eëalueerd. Het minder ed eëalueerde nderzekszwaartepunt Bienineerin (Oral Reeneratie Medicine) zal al in 201 pnieuw eëalueerd wrden. Naar aanleidin an de ealuatie is beslten tt een kleine uitbreidin an het aantal nderzekszwaartepunten, zdat meer recht edaan wrdt aan het nderzek in de FNWI en het AMC. In 2013 zal daarte een nieuwe rnde wrden uiteschreen. Ok wrdt enkele zwaartepunten erzcht, anwee hun relatief erine n en inhudelijke erwantschap, een plan te schrijen tt samenaan. 23 art UA pent de Phtanl Pilt Plant, de eerste Phtanlpreffabriek waar etest wrdt he de nieuwe bibrandstftechnlie het beste p rte schaal kan wrden eprduceerd 30 art Rb Wijnber, filsf en publicist, hudt de dertiende Khnstammlezin: Mediawijsheid in tijden an beeldrmin 31 art AMCcardile prf. dr. Barra Mulder ntant de Crrie Hernn Prijs 2012

16 28 jaarersla 2012 uniersiteit an amsterdam jaarersla 2012 uniersiteit an amsterdam 29 NR ACTOR Astrparticle Physics Behaiural Ecnmics Bienineerin Brain Cnitin Crprate Gernance Cultural Heritae Cultural Transfrtin Gll Health Infrtin Law Oral Inflamtin Eurpean Law Systems Bily Internatinal Rule f Law Urn Studies Cmmunicatin Science UA rss fiure (CWTS2010) P MCS 19,11 9,86 10,93 16,86 20,70 2,8 3,26 22,7 0,00 10,60 2,6 18,7 0,62,68 10,20 MNCS 1,79 1,72 1,13 1,60 3,26 1,18 2,07 1,93 0,00 1,23 1,39 1,2 0,37 1,36 1,76 1,2 MNJS 1,3 1,32 1,12 1,2 1,7 0,8 1,07 1,1 0,33 1,22 1,08 1,39 0,72 1,02 1,32 PPTOP10 0,17 0,20 0,13 0,19 0,26 0,09 0,21 0,20 0,00 0,12 0,1 0,20 0,00 0,11 0,18 0,13 INTERNAL COVERAGE 76% 8% 83% 76% 1% 1% 1% 7% 7% 80% 21% 8% 1% 31% 9% Per zwaartepunt zijn in benstaande tabel enkele biblimetrische eeens sameneat (in termen an indicatren an het Centrum r Wetenschap en Technlische Studies an de Uniersiteit Leiden). Het blijkt dat de nderzekers in de meeste zwaartepunten ruim ben het UAemiddelde (mean nrlized citatin scre an 1,2) zitten. De UAzwaartepunten rmen met elkaar de cnstitutiee elementen r de zeen prfilerende the s uit het Onderzeksprfiel an de UA. Uitanspunt blijft zals efrmuleerd in het instellinsplan, dat in 201 uniersiteitsbreed 0% an het nderzeksbudet wrdt besteed in de zwaartepunten. Dit del wrdt mede erealiseerd dr jaarlijks een prcent budetkrtin te te passen p het alemene nderzeksbudet en dit bedra an ruim eur structureel te te delen aan een f twee rstellen anuit de zwaartepunten, na berdelin dr de Uniersitaire Onderzekscmmissie. Het bedra r 2013 is rshands eresereerd r aanullin an het NWOzwaartekrachtprram. Hewel de UA priir een researchuniersiteit is, heeft zij als hfdstaduniersiteit altijd een speciale aantrekkinskracht p studenten, k p studenten die n een aste tekmst in de wetenschap r zich zien, ar zich ral aanetrkken elen dr het rtstedelijke milieu en de arbeidsrkt in Amsterdam. Daarm beint het nderwijs met de functie an riëntatie, erwijzin en selectie, met als del de student te helpen z snel melijk p de r hem f haar meest eschikte plek te kmen. Teens is het traditineel een belanrijk kenmerk an de UA dat de student, als reisseur an zijn eien studie, een ruim scala aan keuzes heeft bij de samenstellin an de inhud en het nieau an zijn studie. De keuzerijheid die het UAnderwijs kenmerkt, drukt het studietemp en erht de uital, zeker mdat in Nederland r de meeste pleidinen n een serieuze selectie aan de prt plaatsinden. Nu in het Hfdlijnenakkrd VSNUOCW aanullende afspraken zijn eakt er de reductie an uital en switch in het eerste jaar, heeft een werkrep nder leidin an de directeur an het Amsterdam Cllee f Law in 2012 rstellen uitewerkt he de kans p een nietpassende studiekeuze erminderd kan wrden. De ranisatie an immersin weeks (werktitel r tchinsweken), die de student een realistische pree een an de studie an zijn f haar rkeur, is een an de atreelen die wrden resteld; p die wijze biedt het prces an intake en tchin niet alleen een ntmetin an de student met de pleidin ar teens een tetsin met tekmstie peers. De werkrep heeft een uitebreide studie eakt an best practices in de literatuur en die ecmbineerd met de karakteristieken an de UAstudentenppulatie. De atreelen wrden inezet in afwachtin an de Wet kwaliteit in erscheidenheid waarin studenten erplicht wrden zich r 1 mei aan te melden r hun pleidin. 1.3 Onderwijs Beleid In de laatste tien jaar heeft de UA eel ntwikkelinen eëntameerd p het ebied an het wetenschappelijk nderwijs, waarnder: de inerin an de chelrsterstructuur, sinds 2002; de harde knip tussen chelr en ster en de rmin an cllees r chelrpleidinen en raduate schls r sterpleidinen en het pleidinsdeel an prmtietrajecten, sinds 2006; de inrichtin an excellentieprram s (Interdisciplinaire Studies, Uniersity Cllee, hnursprram s) en an jrminrtrajecten; inerin an een aste curriculumindelin (blkken an 88 weken) r een betere studeerarheid; betere studielpanbeeleidin, intake en erwijzin; realisatie an de sectrplannen in de eesteswetenschappen en de natuur en scheikunde, en de inerin an brede labels r de sterpleidinen in de eesteswetenschappen. Niettemin stuurt de UA sinds het Instellinsplan steeds nadrukkelijker p een meer ambitieuze studiecultuur, lens het principe beinnen = meeden = afken. In de in 2011 astestelde nderwijsisie staan (research)intensief en ral meer actierend nderwijs centraal, met strakker rmeeen curricula, minder herkansinen en minder ruimte r uitsteledra. Het stellen an zulke elementaire eisen past bij de kwaliteitsambitie an een leidende researchuniersiteit. De drie kpi s an het Instellinsplan zijn: erhin an het chelrstudierendement naar 70% in ier jaar; differentiatie an aanbd naar type (brede chelrs) en nieau (hnurs); substantiële tename an sterstudenten uit het buitenland. De minister an OCW heeft in 2012 met alle uniersiteiten en heschlen prestatieafspraken eakt p het terrein an nderwijs en prfilerin r de peride Deze afspraken sluiten r wat betreft de UA in eest en richtin nauw aan bij het beleid in het Instellinsplan, en hebben eleid tt aanscherpin en cncretiserin an de beleidsdelen daarin. Oer de nderwijskwaliteit en het studierendement is als beleid asteled: Het aandeel studenten (definitie KUOchrt ) dat aan het einde an het ierde studiejaar de chelrraad ehaald heeft, stijt met emiddeld % per jaar, ttdat het in ttaal 70% bedraat 1 april Luise GunninSchepers start als rzitter an het Cllee an Bestuur UA en HA; zij lt Karel an der Trn p die in juli 2011 aftrad 12 april Masterstudenten Earth Sciences raniseren sympsium er wetenschappelijk nderzek p Antarctica, waar in 2013 een Nederlands nderzeksstatin in ebruik wrdt enmen 16 april Rechtenstudenten raniseren det er dsdienstrijheid met Tfik Dibi (Tweede Kamerlid GrenLinks), Sphie an Bijstereld (Eerste Kamerlid CDA) en Wuter Hins (uniersitair hfddcent UA)

17 30 jaarersla 2012 uniersiteit an amsterdam jaarersla 2012 uniersiteit an amsterdam 31 in 201, r het chrt dat in 2011 is estart. In 201 zal elke faculteit óór het bein an het studiejaar prefstudeerweken f andere intakeprram s aanbieden, die de aankmende chelrstudenten een reëel beeld een an wat de pleidin an hun rkeur inhudt en hen helpt de meest eschikte pleidin te kiezen. Dit is een an de atreelen die uital en studieswitch erminderen dan wel erreen, zdat de uital en switch ná 1 februari an het eerste jaar laer zullen zijn dan 10% respectieelijk %. De UA en de VU huden de delstellinen an het Siriusprram ast tt en met 201. Aan excellente chelrstudenten wrdt een plaats in een hnurstraject f ander excellentieprram aanebden. De UA breidt het aantal plaatsen in brede chelrpleidinen uit an 29 in 2011 tt 00 in het studiejaar ; het aantal plaatsen in researchsters wrdt uitebreid an 31 in 2011 tt 00 in Bij de start an het studiejaar zal 80% an de nderwijseende staf (uiteznderd prmendi en studentassistenten) beschikken er de BKOkwalificatie. Elke chelrpleidin kent anaf 201 in het eerste jaar ten minste emiddeld 12 ersterde cntacturen (inclusief ersterde tutrin) per nderwijsweek. pleidinscmmissies in de kwaliteitszr beled bij de schls en cllees. Onderstaande rafiek tnt dat het beleid p studiesucces duidelijk resultaten beint af te werpen. De UA heeft er ertruwen in dat deze trend zich drzet. Z laat tabel 8 in bijlae 3 zien dat het aantal studiepunten dat chelrstudenten in hun eerste jaar halen de afelpen twee studiejaren is esteen naar 8 (an een cnstant nieau an studiepunten in het eerste jaar). Prestaties Belanrijk is dat de studenten de reële inspanninen an de UA tt erbeterin an zwel het nderwijs als de faciliteiten k herkennen en dat bijrbeeld de waarderin in de Natinale Studenten Enquête (NSE) er de jaren teneemt. Sinds een aantal jaren hapert echter de studentteredenheid, k al laten de resultaten in 2012 ten pzichte an de uitsla in 2011 wel een lichte erbeterin zien. Uit interne analyse, waarnder esprekken met studenten, kmt een aantal erklarinen naar ren r het achterblijen an de studentteredenheid. Genemd wrden de here eisen die de UA is aan stellen aan studenten in het kader an het erhen an het studiesucces. De ambitieuzere studiecultuur hudt in dat studenten p hun beurt een zeer ed eraniseerd nderwijsprces erwachten. Die erwachtinen zijn n nldende waareakt. Studenten hebben in het afelpen jaar last ehad an de intrductie an het Studenteninfrtiesysteem en de uniersiteitsbrede curriculumherzienin heeft de huidie studentenppulatie ecnfrnteerd met allerlei eransprblemen. De ier laaste scres in de NSE an de UA als eheel hebben alleal te ken met de infrtierzienin er de pleidin. Deze uitslaen zijn een extra impuls r rtzettin an het beleid en erdere realisatie an de nderwijsisie, ar teens r een betere ranisatie an de infrtierzienin aan de studenten. Het afstudeerrendement p chelrnieau neemt te en zal er enkele jaren de tt del estelde 70% (na jaar) bereiken. De twinti aanbeelinen die de werkrep studiesucces in 2009 heeft efrmuleerd, hebben eleid tt sms inrijpende curriculuanpassinen. Bij de meeste faculteiten lit k in 2012 het accent p het prramtischinhudelijke en pedaischdidactische nieau, zals aandacht r werkrmen, tussentetsen en mentraat. Om de samenhan p erlappende the s in de rstellen te berderen, is UAbreed deskundiheid ter beschikkin esteld, het aat daarbij ral m ndersteunin p het ebied an nderwijskunde en tetsin. In 2012 is het Kader Tetsbeleid astesteld en is een handreikin Tetsbeleid beschikar ekmen. Implementatie indt UAbreed plaats. Als sluitsteen indien ndi p de atreelen tt rendementserbeterin is een UAbreed bindend studieadies in het eerste jaar aanekndid, inaande in 201, p het nieau an 2 f 8 punten, zulks ter discretie an de decaan. Deze hte sluit aan p de bseratie dat deenen die binnen jaar hun chelrraad halen, in het eerste jaar emiddeld 2,8 studiepunten hadden ehaald. Ok is het prram Diersiteit en Studiesucces, dat de erbeterin an het studiesucces an nietwesterse allchtne studenten bet, in nember 2012 afernd. In het kader an dit prram zijn neen prjecten uiteerd bij erschillende faculteiten en bij Studenten Serices. Uit de analyse blijkt erder dat de scre p de meeste aspecten sterk is ecrreleerd aan het alemene rdeel er de inhud en dcenten an de pleidin, en dat daarin aanzienlijke erschillen tussen pleidinen bestaan. Het berijpen en in erbeterin mzetten an de NSEscres is ia de Aantallen studenten en raaderlenin Na jaren an sterke rei is het aantal studenten aan de UA estabiliseerd in en het studiejaar teru p het nieau an Belanrijke rzaken an de afname zijn: het rijwel erdwijnen an deeltijdnderwijs (behale in FdR en ); de inschrijin (sinds 2011) an presterstudenten als cntractstudent in plaats an als chelrstudent, tenzij inschrijin als chelrstudent ndzakelijk is r het erweren an recht p studiefinancierin; 17 april 26 april 8 mei Ecnmetric Game Cnress waar internatinale teams an 30 uniersiteiten strijden m met ecnmetrie creatiee plssinen te inden r atschappelijke prblemen Het Amsterdams Centrum r de Studie an de Guden Eeuw en het zwaartepunt Cultureel Erfed en Identiteiten raniseren sympsium er de Nederlandse cntacten met het Ottanse Rijk tijdens de zeentiende eeuw Drie UAhleraren wrden ekzen tt lid an de KNAW: Carsten de Dreu (FMG), André Nllkaemper (FdR) en Eric Opdam (FNWI)

18 32 jaarersla 2012 uniersiteit an amsterdam jaarersla 2012 uniersiteit an amsterdam 33 de dreiende (ar weer afeschafte) lanstudeerdersatreel heeft studenten estimuleerd sneller hun raad te behalen, met als el dat het aantal behaalde raden in het studiejaar sterk esteen is. Deze ntwikkelinen in het studentenaantal berdeelt de UA als niet newenst. Wel art het zr dat de kerninstrm, de directe instrm anuit het w, in 2012 is edaald en weer nder het peil an 2009 is ekmen. Opmerkelijk is dat deze dalin r ruim 80% betrekkin had p ruwen en ral plaatsnd in de en in de disciplines cmmunicatiewetenschap en sciale wetenschappen. Directe instrm 6 w naar UA, an (emiddeld), per pstcde Het aantal erleende raden laat een stijin zien die ral de laatste jaren sterker is dan de rei an het aantal studenten. Redenen daarr zijn de ersnellin in studietemp en in de dreiende lanstudeerdersatreel. Vrts is zichtar het feit dat de UA een behrlijke aantrekkinskracht p sterstudenten heeft die elders hun chelr hebben behaald, zals blijkt uit nderstaande rafiek an de herkmst an de sterstudenten. Vr de kmende jaren heeft het rijk een aantal atreelen in rbereidin waaran de inled p het studentenaantal meilijk is in te schatten. Dit betreft de (edeeltelijke) eranin an de studiefinancierin dr een sciaal leenstelsel en de melijke afschaffin f beperkin an de studenten kaart. Hewel de UA ral wediplmeerden uit nrdwest Nederland trekt, is tch k een aanzienlijk deel an de instrm afkmsti uit andere delen an het land. 9 mei 11 mei 16 mei Diederik Samsm, fractierzitter Partij an de Arbeid, is te ast in Rm fr Discussin Afscheidscllee Meindert Fenne, hleraar Pliticlie De Cllees an Bestuur an UA en VU ndertekenen intentieerklarin m samenwerkin tussen beide uniersiteiten erder uit te werken en samen een aantal wetenschappelijke allianties te rmen, nder de naam Amsterdam Academic Alliance (AAA)

19 3 jaarersla 2012 uniersiteit an amsterdam jaarersla 2012 uniersiteit an amsterdam 3 De nderstaande rafieken een de erdelin aan an alle tentamenuitslaen en an de behaalde raden uit het studiejaar naar emiddeld cijfer. Uit deze eeens blijkt dat de zesjescultuur in ieder eal niet an tepassin is p de ambities en studieresultaten an de succeslle studenten aan de UA. Eén (ster)student behaalde een emiddelde an meer dan 9,. dat niet p méér akken berust, ar p een inhudelijk erzwaard prram. In de in 2012 eakte prestatieafspraken cmmitteren de uniersiteiten zich tt 201 aan de Siriusdelstellinen, met inachtnemin an deze erdere ntwikkelin an inedaalde prram s (Hnurs 2.0). Bewakin an dit prces indt in de kmende tijd plaats anuit het excellentieplatfrm. Opleidinenaanbd De UA heeft in chelrpleidinen waarnder: ier interdisciplinaire pleidinen: de Bètaam chelr, Psychbilie, de Enelstalie chelr Liberal Arts and Sciences aan het Amsterdam Uniersity Cllee, en de in 2012 nieuw ereistreerde pleidin Future Planet Studies brede, interdisciplinaire pleidinen als Alemene Sciale wetenschappen disciplinaire pleidinen als Kunsteschiedenis, Natuur en Sterrenkunde en Scilie sterk p berepen eriënteerde pleidinen als Tandheelkunde en Rechtseleerdheid (ciiel effect). In 2012 kent de NVAO de pleidin Liberal Arts and sciences het kwaliteitskenmerk kleinschali en intensief nderwijs te. De instrm in de chelrpleidin Biexact is dit jaar frmeel beëindid. Eenenderti chelrpleidinen bieden naast een ltijdariant k een deeltijdariant aan. Het aantal deeltijdstudenten is nder inled an rijksbeleid echter sterk teruelpen, in de meeste faculteiten tt naene nihil (behudens FdR en ). De aantallen deeltijders zijn in bijna alle pleidinen inmiddels te erin m er apart nderwijs r te plannen. Differentiatie in aanbd (excellentiebeleid) In een mein waarin studenten eel keuzes hebben bij de inrichtin an hun studie naar nieau en inhud, bestaat er een dichtm nderscheid tussen wel en niet excellente prram s. In ieder eal kent de UA een rte heeelheid erschillende prram s r de student die méér kan en wil dan het standaard studieprram. Vr de peride heeft de UA samen met de VU een Siriussubsidie erkreen r de pzet an het Amsterdam Uniersity Cllee (intensief, residentieel liberal arts nderwijs), alsk een UAVU hnursprram ericht p studenten die nminaal studeren en een ewen studieresultaat an ten minste emiddeld 7, hebben behaald. Het Excellentieplatfrm (bestaande uit de rzitters an de UA en VU hnurscmmissies, de dean an het AUC en een studentenerteenwrdiin) beeleidt dit prram en rmt een belanrijke schakel bij de uiterin an het prject. Het hnursprram bestaat uit een aanbd an 30 ECTS (Eurpean Credit Transfer and Accumulatin System) extra nderwijs, waaran 1218 ECTS akerstijend f interdisciplinair nderwijs. Het Instituut r Interdisciplinaire Studies (IIS) biedt interdisciplinaire hnursakken aan r studenten uit alle faculteiten. Daarnaast is het interdisciplinaire hnursaanbd an VU, UA en AUC teankelijk r alle hnursstudenten. Oneeer 20 UAstudenten zijn in 2012 inestrmd in de hnursprram s, eeneel als in De uital in de hnursprram s ert n wel aandacht, eenals een ede reistratie in het Studenteninfrtiesysteem. In de 2011 hebben de UA en de VU an de Auditcmmissie an het Sirius Prram een Aberdelin ntanen. In september 2012 heeft een internatinaal panel ter afsluitin an het prram de UAVU hnursprram s berdeeld. De SIRIUSreiew eeft een psitief beeld er heteen UA en VU tussen 2008 en 2012 samen hebben bereikt en biedt ede aanknpinspunten r het erder ntwikkelen an de excellentiestrateie, p zwel chelr als sternieau. Daarte is in 2012 beslten: UA en VU werken sinds najaar 2012 aan Hnurs 2.0, Met de inerin an de brede labels an de sterpleidinen in de Geesteswetenschappen is het aanbd eenjarie initiële sterpleidinen teruebracht tt 67. Daarnaast kent de UA naast 19 researchsterpleidinen k n eens 18 tweejarie sterpleidinen. In 2012 is instrm in 7 duale sterpleidinen melijk. Het aantal pstinitiële sterpleidinen is met de accreditatie an de pstinitiële sterpleidin Bedrijfskunde in deeltijd uitekmen p 10. Bijlae 1 beat een ttaalerzicht an het pleidinenaanbd an de UA, met de meest recente accreditatiescres. Dr het er de jaren sinificant edaalde bekstiinsnieau an het uniersitaire nderwijs (rijksbijdrae plus wettelijk clleeeld) kan dit slechts kstendekkend en met ewenste kwaliteit wrden erzrd, indien het r een belanrijk deel bestaat uit akken waar minial 0 chelrstudenten f 20 sterstudenten aan deelnemen. De ecnmische aspecten dienen te wrden afewen teen de behefte aan nieuw tptalent an enerzijds de wetenschap en nze eien nderzekszwaartepunten in het bijznder, en anderzijds de arbeidsrkt, in het bijznder die an de metrplrei Amsterdam. Echter dr samenwerkin met de VU en de ntwikkelin an jint derees, ral in het dmein natuurwetenschappen, f sms dr uitruil an pleidinen, zal een breed academisch aanbd in Amsterdam in stand ehuden kunnen wrden. In 2012 heeft de UA het beleid rtezet waarin zij de schakelprram s z inricht, dat het wewerken an deficiënties r zwel aanstaande studenten, als r de UA, z effectief en efficiënt melijk ebeurt. Schakelen is immers tijderlies. De melijkheid r studenten an de HA m zich tijdens de chelrpleidin lledi te kwalificeren r de instrm in een sterpleidin bij de UA, wrdt k in 2012 erder ntwikkeld. In elke sectr, met uitznderin an Geneeskunde en Tandheelkunde, biedt de UA in principe de melijkheid een schakelprram tt xial 30 EC te len teen een prijs die elijk is aan het wettelijk clleeeld, al dan niet met inschrijin als chelrstudent. De melijkheden een derelijk deficiëntieprram binnen één semester af te rnden, zijn in 2012 erder teenmen. Daarnaast zijn alle faculteiten, inclusief Geneeskunde en Tandheelkunde, erin eslaad een prram an xial een jaar te realiseren, dat tean biedt tt een sterpleidin. De belanstellin an studenten met een afernde hbchelr r een schakeltraject dat 22 mei 23 mei 30 mei Katerina Dhnala, nderzeker an het Institute f Physics, wint de Amsterdam Science & Innatin Award 2012 Lustrumfeest in NEMO met publieksptreden an Luise Gunnin en Rbbert Dijkraaf Prinses Máxi neemt ACEnderzek The effect f early entrepreneurship educatin in ntanst

20 36 jaarersla 2012 uniersiteit an amsterdam jaarersla 2012 uniersiteit an amsterdam 37 tean biedt tt sterpleidinen an Rechtseleerdheid, blijft rt. De FdR erkent echter k bepaalde prram s an de Open Uniersiteit als startkwalificatie r haar sterpleidinen, die r de student melijk financieel unstier zijn. Orin wetenschapsknppunt Amsterdam Het prject Orin wetenschapsknppunt Amsterdam (Orin WKA) is in 2012 afernd. Het Orin WKA kent twee functies: het faciliteren an kennisemeenschappen an uders, leerkrachten, wetenschappers en leerlinen, en het raniseren an samenwerkinsprjecten waarin leerkrachten en wetenschappers ezamenlijk wetenschapsnderwijs ntwikkelen. Vrtbestaan an het Orin wetenschapsknppunt Amsterdam is erealiseerd dr de inbeddin an actiiteiten in het reuliere nderwijs aan de Uniersitaire Pab an Amsterdam (een samenwerkin an UA en HA) en faciliterin an erlactiiteiten in de utreach an de bij het knppunt betrkken faculteiten. Bij het knppunt zijn 20 sisschlen en schlbesturen in Amsterdam betrkken. Kwaliteitszr De rbereidinen r de Instellinstets Kwaliteitszr an de NVAO zijn in 2012 naene afernd. Het panelbezek in het kader an de instellinstets heeft in februari en art 2013 plaatsenden. De UA ziet de tets met ertruwen teemet. Het in 2011 estarte prram ter rbereidin p de tets heeft eleid tt een ersterkin an de pzet en werkin an de interne kwaliteitszr. Op en tussen alle nieaus an de instellin wrdt ewerkt met de PDCAcyclus, die ericht is p de rtdurende erbeterin an de kwaliteit an het nderwijs aan de UA. Om de resultaten an het erbeterbeleid r het nderwijs ed te kunnen len, zijn alle infrtiebrnnen in kaart ebracht, en wrden de data beschikar esteld in het naementinfrtiesysteem UAdata en daaraan nttrkken dashbards. In september 2012 is een start eakt met het uniersiteitsbreed standaardiseren an de nderwijsealuaties p sis an de recentste wetenschappelijke inzichten daarmtrent, in eerste instantie die r het chelrnderwijs. Het systeem UA Q is een erbeterde en mdulaire uiterin an het meer rijblijende ealuatiesysteem dat de UA al in ebruik had. Standaardisatie brent met zich mee dat er akerschrijdende infrtie kan wrden beschikt, en er referentiewaarden an erelijkre akken in andere pleidinen. Op sis an de aanmeldin an de UA bij de NVAO r de Instellinstets kwaliteitszr, zijn de berdelinen an pleidinen r accreditatie en de tets nieuwe pleidin in 2012 nderwrpen eweest aan het lichtere reime beperkte berdelin an de NVAO. De lende rafiek eeft een ttaalerzicht an de eldende accreditatieberdelinen, die in bijlae 1 per pleidin zijn especificeerd. Internatinale jint prrammes Het ministerie an OCW heeft ter stimulerin an de ntwikkelin an internatinale jint prrammes in de peride extra middelen beschikar esteld. In die peride is de Erasmus Mundus ster Jurnalism, Media and Gllisatin als jint deree met Aarhus Uniersity in het CROHO ereistreerd. Daarnaast werkt de UA samen met buitenlandse instellinen in het rmeen an internatinale curricula die leiden tt een UAdipl, ar waar de internatinale cmpnent in de accreditatie mede berdeeld is. Een aansprekend rbeeld hieran is de pleidin Internatinal Criminal Law, in samenwerkin met Clumbia Uniersity f Law in de VS. De UA neemt deel aan drie Erasmus Mundus sterprram s. De UA is echter een rstander an duble derees, mdat de erantwrdelijkheid r de kwaliteit an het dipl dat elders afeeen wrdt, niet steeds dr de UA enmen kan 2 juni Elfde Uniersiteitsda met.a. rede an Alexander Rinny Kan 8 juni Michael Elln, hleraar Ecnmische stelsels met inberip an de transitieecnmie, hudt afscheidscllee en ntant de Stapennin an de UA 12 juni Cmmunicatiewetenschappers in de prijzen bij ICAcnferentie in Phenix, Arizna: Esther Rzendaal ntant de 2012 Dissertatin Award (Children, Adlescents and the Media Diisin), Sphie Bern, Ea an Reijmersdal en Peter Neijens winnen de Tp Paper Award (Infrtin Systems Diisin)

jaarverslag 2011 universiteit van amsterdam

jaarverslag 2011 universiteit van amsterdam jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam 1 2 jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam 1 Jaarersla 2011 Uniersiteit an Amsterdam 2 jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Het vergrten van het lpbaanptentieel en de arbeidsmarktkansen van medewerkers: Welke maatregelen kunnen daarbij wrden benut? Het adviesdeel:

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

1 Gestandaardiseerde psychodiagnostische methoden

1 Gestandaardiseerde psychodiagnostische methoden 1 Gestandaardiseerde psychdianstische methden Jan H. Kamphuis en Hilde M. Geurts 1.1 Inleidin 5 1.2 Betruwbaarheid, validiteit en afbreekscres 6 1.3 Het interview 8 1.4 Observaties 9 1.5 Psychlische tests

Nadere informatie

De natte zomer heeft veel

De natte zomer heeft veel jaargang 9 september 7, nr 2011 5 Plitiek Eerste kamer Interview Partij sciale wningen vr middeninkmens De nieuwe fractie Bas Eenhrn, De Alphense crisis vrbij Tekmstbestendige landbuw vr agrarische ndernemers

Nadere informatie

Netherlands Institute for Higher Education

Netherlands Institute for Higher Education Netherlands Institute fr Higher Educatin Nederlands Instituut vr Hger Onderwijs Hllanda Yüksek Öğretim Enstitüsü JAARVERSLAG 2007 1. Inleiding Vr u ligt het tweede jaarverslag van het Nederlands Instituut

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen Ryckevelde vzw Beweging vr Eurpees burgerschap T 050 35 27 20 www.ryckevelde.be inf@ryckevelde.be Eurpa in balans? Didactisch pakket ver het sciaal en ecnmisch beleid van de Eurpese Unie vr hgeschlen in

Nadere informatie

Almeerse kinderen doen het beter!

Almeerse kinderen doen het beter! Almeerse kinderen den het beter! Ouders en schlen werken samen aan ptimale mstandigheden vr hun ntwikkeling Nbdy is perfect, but a team can be René Peeters 1. Inleiding... 2 Veel bereikt... 2 He nu verder...

Nadere informatie

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit faculteit ruimtelijke wetenschappen planlgie Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit De prgrammatische aanpak nader bekeken Tim Busscher 10 nvember 2010 Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

Onderwijsbeleid en criteria voor cognitief meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen onderwijsstichting Spaarnesant

Onderwijsbeleid en criteria voor cognitief meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen onderwijsstichting Spaarnesant Onderwijsbeleid en criteria vr cgnitief meer- en hgbegaafde leerlingen binnen nderwijsstichting Spaarnesant Datum : 15 maart 2012 Status : Cnceptversie Dr : Marianne Eimers- de Lange Prjectleider Excellentie

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

De ervaring is GOUD!!

De ervaring is GOUD!! HOGESCHOOL WINDESHEIM TE ZWOLLE - LECTORAAT BEWEGEN, GEZONDHEID EN WELZIJN IN SAMENWERKING MET RESPO INTERNATIONAL De ervaring is GOUD!! Rapprtage Mnitring en Evaluatie van de Methde van Resp Internatinal

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

SEFEC. Met een Open Kustverdediging van Staal en Beton naar Totale Energie Transitie 2050 door Combinatie van Waterkracht, Wind en Zon

SEFEC. Met een Open Kustverdediging van Staal en Beton naar Totale Energie Transitie 2050 door Combinatie van Waterkracht, Wind en Zon SEFEC Met een Open Kustverdediging van Staal en Betn naar Ttale Energie Transitie 2050 dr Cmbinatie van Waterkracht, Wind en Zn Visie SEFEC / Versie 01 Februari 2009 R.J. Santema Meer dan it een duurzame

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen.

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen. Duurzaam ndernemen zichtbaar en denbaar maken in Vlaanderen. Vrstel vr een studiepdracht in het kader van de VIONA-prep dd. 3 februari 2011 Luk VAN LANGENHOVE (UNU-CRIS/RCE-SNS) Bernard MAZIJN (UNU-CRIS/RCE-SNS)

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

o overwegende, dat het niet vaststaat dat een exclusief verbod van radio en TV reclame bijdraagt tot alcoholmatiging en bestrijding van misbruik;

o overwegende, dat het niet vaststaat dat een exclusief verbod van radio en TV reclame bijdraagt tot alcoholmatiging en bestrijding van misbruik; 15 december 2013 Het beleid rnd alchlreclame en alchlmarketing in Nederland: de ntwikkelingen tussen medi 1986 en begin 2012 Dr Esther van den Wildenberg 1 Dit artikel schetst de ntwikkeling van het beleid

Nadere informatie