1 e Managementrapportage 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 e Managementrapportage 2014"

Transcriptie

1 1 e Managementrapportage 2014 Versienummer: 2.0 Datum: 22 mei 2014

2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Financiële samenvatting Programma Milieu Programma Bouw- en Woningtoezicht Bedrijfsvoering Reserves, voorzieningen en investeringen Resultaat vóór en ná bestemming Vaststelling 1 e Managementrapportage Bijlage: Bruto begroting Holland 3 van 25

4 1 Inleiding 1.1 Inleiding Bij het opstellen van de eerste Managementrapportage van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) zitten de eerste vier maanden van 2014 er al weer op. Een periode waarin heel wat gebeurd is. Per 1 januari 2014 is de BWT-afdeling uitgebreid door de komst van Zuidplas en Waddinxveen. Daarnaast wordt er van uitgegaan dat de nieuwe fusiegemeente Alphen aan den Rijn per 1 januari 2015 haar milieutaken overdraagt aan de ODMH, hetgeen in 2014 de nodige voorbereidingen vergt. Ook gebeurt er van alles op het gebied van huisvesting. Zo wordt de overname van het eigendom van het pand aan de Thorbeckelaan van het ISMH voorbereid. Dit geldt eveneens voor de volgende fases van de verbouwing van het pand. Tot slot wordt vermeld dat ook de afronding van de eerste verbouwingsfase plaatsgevonden heeft in de eerste maanden van dit jaar. De financiële gevolgen van de ontwikkelingen zijn divers. Door de uitbreidingen treden schaalvoordelen op. Deze maken de bezuinigingsoperatie die de ODMH tot en met 2015 uitvoert, mogelijk. Binnen drie jaar voltrekt zich een doelmatigheidsoperatie die verdisconteerd wordt in de bijdrage van de afzonderlijke deelnemers. De overname en de verbouwing van het pand mogen op de lange termijn niet tot hogere lasten leiden. De kosten ervan vervangen de huur, die nu betaald wordt voor zowel het hoofdgebouw als de dependance. Na de verbouwing zal het gebruik van de dependance niet meer nodig zijn en kan de huur dus stopgezet worden. Naast financiële gegevens bevat deze managementrapportage ook de productiecijfers over de eerste vier maanden. Nieuw is de vermelding van kritische prestatie-indicatoren (KPI s). In deze rapportage wordt een selectie van de KPI s weergegeven. Gekozen is voor de prestatie-indicatoren die relevant zijn voor de deelnemende organisaties en die iets over de kwaliteit van de geleverde diensten vertellen. De huidige prognose voor het jaar 2014 bedraagt positief. 1.2 Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt de prognose van de ODMH voor het jaar 2014 beschreven. Hier zijn ook de uitgangspunten voor deze prognose benoemd. Hoofdstuk 3, 4 en 5 bevatten informatie over respectievelijk het programma Milieu, het programma Bouw- en Woningtoezicht en over Bedrijfsvoering. Hoofdstuk 6 geeft de actuele zaken weer van de reserves, het weerstandsvermogen en de investeringskredieten. Uiteindelijk komt alle informatie samen in hoofdstuk 7. Hier wordt het verwachte resultaat over het jaar 2014 weergegeven. De vaststelling van deze managementrapportage en de bijbehorende begrotingswijziging zijn opgenomen in hoofdstuk 8. Het document eindigt met drie bijlagen, waarin de concrete begrotingswijzigingen worden weergegeven. -Holland 4 van 25

5 2 Financiële samenvatting Onderstaande prognose voor het lopende boekjaar is gebaseerd op de begroting 2014, op de ontwikkelingen die plaatsvinden in 2014 en op de eerste realisatiecijfers. Deze prognose toont een voordelig resultaat van Voorgesteld wordt om de begroting voor het jaar 2014 aan te passen aan deze prognose en deze managementrapportage dus als begrotingswijziging aan te merken. 2.1 Uitgangspunten Op 27 juni 2013 is de meerjaren programmabegroting van de ODMH vastgesteld. Op basis van de realisatiecijfers van de periode januari tot en met april en de jaarrekening 2013 wordt in deze managementrapportage een eerste prognose voor 2014 afgegeven. Rekening is gehouden met de overdracht van taken door de provincies aan de gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij provinciale inrichtingen. Dit leidt echter niet tot een begrotingswijziging, omdat de totale bijdrage voor deze taken ongewijzigd blijft. In deze 1 e managementrapportage is ook de overplaatsing van Bureau Leerlingzaken naar de gemeente Gouda per 1 augustus 2014 verwerkt. Hierdoor vervalt een deel van de dekking van de overhead. De investering als gevolg van de overname van het pand aan de Thorbeckelaan is nog pro memorie meegenomen. De verwachting is dat hierover meer duidelijkheid gegeven kan worden in de 2 e managementrapportage van dit jaar. Overigens zal de overname van het pand niet tot extra lasten leiden. De exploitatie- en kapitaallasten van het pand zullen gelijk zijn aan de huurlasten, die momenteel aan het ISMH betaald worden. 2.2 Gewijzigde begroting De hierna getoonde prognose is een netto begroting. Dit betekent dat slechts de externe geldstromen gepresenteerd worden. Interne doorberekeningen zijn hierin niet meegenomen. Voor de bruto begroting wordt verwezen naar de bijlage van dit document. -Holland 5 van 25

6 Begroting 2014 Baten Contractuele bijdragen Overige bijdragen Projectbaten Doorberekende Bijdragen Onttrekking reserves Totaal Baten Lasten Milieu In dit overzicht zijn de opbrengsten met een minteken weergegeven. Bouw- en Woningtoezicht Bedrijfsvoering Totaal Personeelskosten Bijkomende Personeelskosten Apparaatskosten Directe productkosten Doorberekende kosten Projectlasten Dotatie reserves Totaal lasten Saldo baten en lasten Voor een toelichting op de kostensoorten wordt verwezen naar het hoofdstuk Toelichting kosten- en opbrengstensoorten In de tabellen van hoofdstuk 2.2 en ook in latere hoofdstukken en bijlagen worden de baten en lasten weergegeven in diverse kosten- en opbrengstensoorten. Hierna volgt per soort een korte uiteenzetting van de kosten en opbrengsten, die onder deze posten verantwoord worden. Baten: - Contractuele bijdragen: Contractuele bijdragen conform de jaarprogramma s, de lumpsumvergoeding van de Provincie en de vergoedingen voor de Bouw- en Woningtoezichttaken van de gemeenten Bodegraven Reeuwijk, Gouda, Zuidplas en Waddinxveen; - Overige bijdragen: Overige inkomsten en interne financieringsbaten; - Projectbaten: Projectopbrengsten, deze maken in het algemeen geen onderdeel uit van het exploitatieresultaat; - Doorberekende bijdragen: Bijdragen in de kosten van onder andere de provincie (werkbudgetten), de RDOG en het ISMH; - Onttrekking reserves: Bijdragen in de exploitatie vanuit de reserves. Lasten: - Personeelskosten: Salarislasten van personeel van de ODMH, inclusief ingehuurd personeel; - Bijkomende personeelskosten: Kosten ten behoeve van het personeel, zoals reiskosten en scholingskosten; - Apparaatskosten: Diverse kosten, zoals leaseauto s en kapitaallasten; -Holland 6 van 25

7 - Directe productkosten: Algemene kosten en concernfaciliteiten; - Doorberekende kosten: Interne doorbelasting van kosten (overhead); - Projectlasten: Projectlasten, deze maken in het algemeen geen onderdeel uit van het exploitatieresultaat; - Dotatie reserves: Bijdragen vanuit de exploitatie aan de reserves. -Holland 7 van 25

8 3 Programma Milieu De Omgevingsdienst Midden-Holland is de dienst die in Midden-Holland in opdracht van de gemeenten in de regio en de provincie Zuid-Holland taken uitvoert op het gebied van de fysieke leefomgeving. De omgevingsdienst is uitvoerder van de wettelijke milieutaken, vergunningverlening en handhaving van bedrijven en de controle en toetsing van specialistische milieu- en veiligheidsaspecten. Daarnaast geeft zij specialistisch milieuadvies, beoordeelt en begeleidt zij projecten. De omgevingsdienst werkt aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving en wil daarbij de rechterhand zijn van de deelnemende partijen. 3.1 Productie De voortgang van de productie kan als volgt worden weergegeven: Organisatie Omgevingsdienst Totaal Milieu Toezicht en Handhaving Vergunningverlening geleverd begroot percentage JEV geleverd begroot percentage JEV geleverd begroot percentage JEV Bergambacht ,3% 108,8% ,8% 100,0% ,1% 201,3% Bodegraven Reeuwijk ,6% 95,4% ,5% 100,0% ,1% 72,2% Boskoop ,6% 89,4% ,8% 100,0% ,3% 70,0% Gouda ,2% 92,2% ,7% 100,0% ,0% 42,1% Nederlek ,8% 96,0% ,8% 100,0% ,9% 70,0% Ouderkerk ,8% 90,0% ,0% 100,0% ,8% 70,0% Schoonhoven ,3% 106,5% ,6% 100,0% ,7% 90,0% Vlist ,3% 100,0% ,9% 100,0% ,8% 70,0% Waddinxveen ,9% 92,0% ,0% 100,0% ,2% 100,0% Zuidplas ,2% 89,2% ,6% 100,0% ,2% 60,0% Provincie ZH ,9% 94,8% ,4% 80,0% ,1% 93,2% Eindtotaal ,3% ,5% ,9% Organisatie Bodem en Archeologie Geluid, Lucht en EV ROM en Duurzaamheid geleverd begroot percentage JEV geleverd begroot percentage JEV geleverd begroot percentage JEV Bergambacht ,6% 120,0% ,7% 115,0% ,3% 100,0% Bodegraven Reeuwijk ,2% 110,0% ,6% 100,0% ,4% 95,0% Boskoop ,4% 120,0% ,7% 95,0% ,0% 90,0% Gouda ,2% 100,0% ,3% 100,0% ,7% 115,0% Nederlek ,2% 140,0% ,7% 100,0% ,6% 82,0% Ouderkerk ,1% 80,0% ,4% 100,0% ,2% 90,0% Schoonhoven ,5% 150,0% ,9% 95,0% ,8% 85,0% Vlist ,7% 140,0% ,2% 100,0% ,9% 110,0% Waddinxveen ,7% 105,0% ,9% 100,0% ,0% 85,0% Zuidplas ,4% 100,0% ,5% 95,0% ,6% 95,0% Provincie ZH ,0% 90,0% ,2% 100,0% ,9% 120,0% Eindtotaal ,1% ,1% ,4% Organisatie Algemeen geleverd begroot percentage JEV Bergambacht ,9% 98,6% Bodegraven Reeuwijk ,7% 95,2% Boskoop ,4% 61,3% Gouda ,0% 96,0% Nederlek ,9% 83,8% Ouderkerk ,3% 100,0% Schoonhoven ,8% 98,5% Vlist ,1% 99,3% Waddinxveen ,7% 92,0% Zuidplas ,2% 93,5% Provincie ZH ,5% 85,4% Eindtotaal ,8% JEV: Jaareindeverw achting Toelichting In de bovenstaande tabel is de productie van milieu na de eerste vier maanden in beeld gebracht. Na vier maanden is het rekenkundig gemiddelde 33,3%. De productie Milieu ligt over het algemeen op schema. Opgemerkt moet worden dat de uren die besteed worden aan de vvgb-taken wél worden geleverd, maar nog niet zijn opgenomen in de begroting. De begrote aantallen zullen aangepast -Holland 8 van 25

9 worden na akkoord van alle deelnemende gemeenten over de financiële afwikkeling van de vvgbgelden. De productiepercentages van het team Vergunningen en het team Toezicht en Handhaving zullen daardoor iets lager uitkomen. 3.2 Kritische Prestatie Indicatoren Na vier maanden ziet het resultaat van de kritische prestatie-indicatoren (KPI s) er als volgt uit: Expertise Status 4MR 8MR 12MR 90% van de ontvangen taken wordt binnen de afgesproken termijn uitgevoerd K 85% 90% van uitgaande adviezen geschiedt binnen geldende termijnen J 90% Aandeel gerealiseerde producten RO.01 binnen termijn is minimaal 90% K 83% Per schooljaar worden in totaal 180 lessen verzorgd via leszolderaanbod, weerlesaanbod en koekaas J 93% projectaanbod Bedrijven Status 4MR 8MR 12MR Hercontroles binnen 3 weken na verstrijken termijn uitgevoerd K 78% 90% van de procedures binnen de termijn afgehandeld J 90% 85% van de 8.40 meldingen binnen 3 weken beoordeeld J 85% 90% van de helpdeskvragen zijn binnen 5 werkdagen beantwoord J 95% legenda J Doelstelling gehaald voortgang in lijn met doelstelling K Doelstelling net niet gehaald voortgang net onder lijn doelstelling L Doelstelling niet gehaald voortgang niet in lijn met doelstelling Actie nodig Toelichting In verband met de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem is het op dit moment niet mogelijk alle rapportages op te vragen. Sommige percentages zijn daarom inschattingen van de verantwoordelijk leidinggevende, op basis van alle beschikbare informatie. Mede naar aanleiding van diezelfde overgang worden de doelstellingen niet allemaal volledig gehaald. Gedurende de rest van 2014 zal hier extra aandacht aan geschonken worden. 3.3 Financiële mutaties Ten aanzien van de programmabegroting voor het programma Milieu zijn de volgende voor- en nadelen te melden: Milieu 2014 Mutaties 1 e Managementrapportage bedragen x 1.000,- incidenteel structureel Personeelskosten -148 V Bijkomende personeelskosten 27 N Apparaatskosten 191 N 121 N Directe Productkosten 2 N Contractuele bijdragen -279 V Overige bijdragen 1 N Doorberekende bijdragen -64 V Totaal 154 N -303 V -Holland 9 van 25

10 Toelichting (Bijkomende) Personeelskosten De prognose omtrent de personeelslasten ziet er voor 2014 gunstig uit. De formatie van Milieu daalt licht. Vacatures bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht worden grotendeels ingevuld door werknemers die eerst voor Milieu werkzaam waren. Dit leidt wel tot incidentele extra kosten in de vorm van studiekosten. Toelichting Apparaatskosten De stijging van de apparaatskosten wordt voor een groot deel veroorzaakt door de verbouwing van het Midden-Hollandhuis. Hiermee was in de programmabegroting nog onvoldoende rekening gehouden. Een deel van deze lasten is structureel in de vorm van terugkerende kapitaallasten. Verder wordt de stijging veroorzaakt door de aanschaf van een juridisch abonnement en door het vertrek van Bureau Leerlingzaken bij het ISMH. Hierdoor valt een deel van de dekking van de afdeling Bedrijfsvoering en van Huisvesting weg. Met het ISMH wordt nog overleg gepleegd over de hoogte van de vergoeding voor deze frictiekosten. Toelichting Contractuele bijdragen De contractuele bijdragen voor het programma Milieu zijn organisatiebreed nauwelijks gewijzigd ten opzichte van de raming in de programmabegroting Wel heeft er een interne wijziging plaatsgevonden over de verdeling van de bijdragen over de afdelingen Milieu en Bedrijfsvoering. Het voordeel bij Milieu is daarom ongeveer gelijk aan het nadeel bij de afdeling Bedrijfsvoering. Toelichting Doorberekende bijdragen In 2014 worden extra opbrengsten gerealiseerd door detachering van personeelsleden voor tijdelijke, externe opdrachten. Dit zijn incidentele inkomsten. -Holland 10 van 25

11 4 Programma Bouw- en Woningtoezicht De Omgevingsdienst Midden-Holland is de dienst die in Midden-Holland in opdracht van de gemeenten Bodegraven Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas en de provincie Zuid-Holland taken uitvoert op het gebied van Bouw- en Woningtoezicht (BWT). De omgevingsdienst is uitvoerder van de wettelijke BWT-taken, vergunningverlening, toezicht en handhaving van burgers en bedrijven. De omgevingsdienst werkt aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving en wil daarbij de rechterhand zijn van de deelnemende partijen. 4.1 Productie De voortgang van de productie kan als volgt worden weergegeven: Gemeente ODMH Totaal BWT Diversen BWT Handhaving BWT geleverd begroot percentage geleverd begroot percentage geleverd begroot percentage Bodegraven Reeuwijk ,4% ,8% ,4% Gouda ,7% ,0% ,2% Waddinxveen ,8% ,7% ,9% Zuidplas ,0% ,2% ,6% Eindtotaal ,8% ,9% ,9% Gemeente Juridische aspecten BWT Toezicht BWT Vergunningverlening BWT geleverd begroot percentage geleverd begroot percentage geleverd begroot percentage Bodegraven Reeuwijk ,2% ,9% ,6% Gouda ,9% ,4% ,6% Waddinxveen ,8% ,6% ,8% Zuidplas ,1% ,1% ,2% Eindtotaal ,4% ,5% ,0% Toelichting In de bovenstaande tabel is de productie van BWT na de eerste vier maanden in beeld gebracht. Opgemerkt moet worden dat de cijfers bij het opstellen van deze managementrapportage nog niet volledig definitief zijn, maar wel een goede indicatie vormen. Na vier maanden is het rekenkundig gemiddelde 33,3%. De productiecijfers zijn positief. Duidelijk is dat de productie van de gemeenten die sinds 1 januari 2014 hun taken hebben overgedragen wat is achtergebleven ten opzichte van de productie van de reeds zittende gemeenten. Het lagere productiepercentage is een logisch gevolg van de overdracht van taken naar de OMDH op 1 januari 2014, aangezien mensen én dossiers hun weg moesten vinden in de nieuwe organisatie. BRIKS-taken Met de overdracht van de BWT-taken (en mensen) van inmiddels vier gemeenten, worden (ook) de BRIKS-afspraken met de provincie voor die vier gemeenten op een iets andere manier ingevuld. Het uitgangspunt blijft hetzelfde, dus voor provinciale inrichtingen wordt advies gevraagd aan de gemeentelijke BWT-mensen. Alleen voert de afdeling Bedrijven van de ODMH de werkzaamheden uit namens de provincie, en is de afdeling BWT voor de gemeenten Waddinxveen, Zuidplas, Gouda en Bodegraven-Reeuwijk aan zet om het BRIKS-advies op te stellen voor de (provinciale) omgevingsvergunning. -Holland 11 van 25

12 4.2 Kritische Prestatie Indicatoren Na vier maanden ziet het resultaat van de kritische prestatie-indicatoren (KPI s) er als volgt uit: Bouw- en Woningtoezicht Status 4MR 8MR 12MR Op 95% van de aanvragen om vergunning wordt binnen de wettelijke termijn beslist J 99% Handhavingscontroles incl. rapportage worden 90% binnen termijn uitgevoerd J 90% Handhavingsverzoeken worden in 90% van de gevallen binnen wettelijke termijn afgehandeld J 90% legenda J Doelstelling gehaald voortgang in lijn met doelstelling K Doelstelling net niet gehaald voortgang net onder lijn doelstelling L Doelstelling niet gehaald voortgang niet in lijn met doelstelling Actie nodig Toelichting De resultaten van de KPI s laten zien dat de vooraf gestelde doelen in de eerste vier maanden van 2014 gehaald zijn. De besluiten binnen de wettelijke termijn op de aanvragen om vergunning worden raken zelfs de 100%. Rekening houdend met de zeer recente overdracht van de taken van Zuidplas en Waddinxveen per 1 januari 2014 is dat een mooie prestatie. 4.3 Financiële mutaties Ten aanzien van de begroting voor het programma Bouw- en Woningtoezicht zijn de volgende vooren nadelen te melden: Bouw- en Woningtoezicht 2014 Mutaties 1 e Managementrapportage bedragen x 1.000,- incidenteel structureel Personeelskosten -476 V Bijkomende personeelkosten -3 V Directe productkosten -68 V Projectlasten 122 N Contractuele bijdragen 267 N Overige bijdragen -37 V Projectbaten -122 V Doorberekende bijdragen -70 V Totaal V Toelichting (Bijkomende) Personeelskosten De personeelskosten van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht lijken lager uit te vallen dan aanvankelijk geraamd. De uitblijvende CAO-verhoging (zie ook de toelichting op de personeelskosten van Milieu) is hier deels oorzaak van. Een tweede oorzaak is de overkomst van de afdeling BWT van de gemeente Zuidplas. Bij het opstellen van de programmabegroting gingen we nog uit van een overname van ruim 19 fte. Inmiddels is gebleken, dat ruim 15 fte overgekomen zijn. -Holland 12 van 25

13 Toelichting Directe productkosten De raming voor de directe productkosten is afgenomen omdat deze lasten in afwijking van de begroting nu meegenomen worden in de projectlasten. Dit betreft de lasten voor de provinciale BRIKS-taken. Toelichting Projectbaten en -lasten Het voordeel bij de directe productkosten leidt tot hetzelfde nadeel bij de projectlasten. Het resterende nadeel bij de projectlasten betreft de urenbesteding voor asbestzaken in de verschillende gemeenten. Dit nadeel binnen de projectlasten levert uiteraard ook een voordeel op van extra inkomsten Toelichting Contractuele Bijdragen De lagere contractuele bijdragen worden net als een deel van de lagere personeelskosten veroorzaakt door de overkomst van de afdeling BWT van de gemeente Zuidplas. De contractuele bijdrage is nu gebaseerd op de overkomst van ruim 15 fte. Toelichting Doorberekende Bijdragen De doorberekende bijdragen zijn gestegen. De verwachting is dat meer interne inzet gepleegd zal worden in de gemeentelijke asbestzaken en in de provinciale BRIKS-taken. -Holland 13 van 25

14 5 Bedrijfsvoering De afdeling Bedrijfsvoering levert niet alleen diensten aan de overige afdelingen van de ODMH. Ook worden diensten aan het ISMH en de RDOG geleverd. Dit gebeurt op basis van dienstverleningsovereenkomsten met genoemde organisaties. De afdeling Bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de programma s. Het welslagen van de programma s is mede afhankelijk van de doelmatigheid, transparantie en kwaliteit van de bedrijfsvoering. De externe dienstverlening is gebaat bij een goede interne bedrijfsvoering. 5.1 Personeel & Organisatie Algemeen De eerste maanden van 2014 heeft P&O gewerkt aan de eerste opzet van de was wordt tabel voor het Organisatie & Formatie-plan in verband met de takenoverdracht vanuit de ODWH. Hiertoe werden de taken en het aantal fte s vertaald naar de functies zoals beschreven in het functiehuis van de ODMH. Verder is er een start gemaakt met het invoeren van e-hrm en de actualisatie van het functiewaarderingssysteem. Per 1 januari 2014 is een wijziging van de CAR-UWO doorgevoerd inzake modernisering en flexibilisering van de werktijden. CAO De gemeentelijke CAO is op 30 juni 2013 afgelopen. Dit gegeven vormt een financieel risico. Een eventueel nieuw CAO-akkoord kan leiden tot loonstijgingen, die zelfs met terugwerkende kracht kunnen gaan gelden vanaf 1 juli Vooralsnog wordt nog geen akkoord verwacht, maar wordt in de begroting van de ODMH wel rekening gehouden met loonstijging (circa 2,5%). Afhankelijk van de ontwikkelingen op dit gebied zal blijken of voldoende ruimte aanwezig is in de begroting. Plaats onafhankelijk werken De ODMH groeit en daardoor ontstaat er behoefte aan meer werkplekken. Het Managementteam (MT) heeft voorkeur voor huisvesting van de gehele dienst in één pand. Eén van de mogelijkheden om dit te realiseren is het invoeren van plaats onafhankelijk werken. In de tweede helft van 2013 is een start gemaakt met de verbouwing van het Midden-Hollandhuis. In dat jaar is de 2 e verdieping volledig heringericht. Vanaf 1 januari 2014 hebben de medewerkers op deze verdieping geen vaste eigen werkplek meer en is het plaats onafhankelijk werken voor een deel van de organisatie ingevoerd. In 2014 en 2015 wordt hier een vervolg aan gegeven. Nadere toelichting hierop volgt in hoofdstuk 5.4 Huisvesting. Formatie/bezetting De formatie en de bezetting van de ODMH groeien. Op 1 juli 2012 ging de ODMH van start met een bezetting van 143 medewerkers en een bijbehorende formatie van 124,9 fte s. Een jaar verder, 1 juli 2013, is het aantal medewerkers gegroeid tot 164 medewerkers en een formatie van 146,4 fte s. Die groei is in zijn geheel toe te rekenen aan de komst van de BWT-afdelingen van de gemeenten Bodegraven Reeuwijk en Gouda. Weer een half jaar verder, op 1 januari 2014, heeft verder uitbreiding plaatsgevonden, door de komst van nog twee BWT-afdelingen. Dit betreft Waddinxveen en Zuidplas. In 2014 zijn 192 medewerkers werkzaam bij de ODMH. De formatie bedraagt momenteel 170,4 fte s. Het hierna volgende overzicht toont de groei die de ODMH doormaakt. -Holland 14 van 25

15 De 192 medewerkers per begin 2014 vormden een bezetting van 167,7 fte s. Daarmee was de bezetting iets lager dan de formatie en was er dus geringe vacatureruimte. In de eerste maanden van 2014 zijn intussen een tweetal vacatures ingevuld, waardoor het verschil tussen formatie en bezetting nog geringer wordt. Het verloop van de bezetting binnen de 3 afdelingen van de ODMH vanaf de start van de organisatie tot begin dit jaar ziet er als volgt uit: Naast de absolute groei van de ODMH vindt ook een verschuiving plaats. De afdeling Bouw- en Woningtoezicht (BWT) heeft een forse groei doorgemaakt, terwijl de afdeling Bedrijfsvoering vooralsnog slechts zeer beperkt gegroeid is en de personele bezetting van het programma Milieu zelfs iets gekrompen is. Dit heeft ervoor gezorgd dat de verhoudingen tussen de afdelingen onderling anders zijn komen te liggen. In het volgende overzicht is duidelijk te zien dat de afdeling BWT gegroeid is en dat de afdeling Bedrijfsvoering verhoudingsgewijs gekrompen is ten opzichte van de rest van de organisatie. Omdat de overheadkosten voor het grootste deel bestaan uit de lasten van de afdeling Bedrijfsvoering, vertaalt deze krimp zich in lagere overheadlasten per fte. -Holland 15 van 25

16 De verwachting is dat de groei er bij de ODMH inblijft. Per 1 januari 2015 zal de ODMH naar verwachting de Milieutaken van de nieuwe gemeente Alphen aan de Rijn gaan uitvoeren. Omdat de voormalige gemeente Boskoop haar milieutaken al ondergebracht heeft bij de ODMH, betekent dat uitbreiding met de taken van de voormalige gemeenten Alphen aan den Rijn en Rijnwoude. 5.2 Automatisering Vanaf oktober 2013 t/m februari 2014 heeft de ICT-afdeling veel werk verzet om de ODMH klaar te maken voor het flexwerk principe, gelijktijdig met de verbouwing van de tweede verdieping. Om de kosten zo veel mogelijk te beperken heeft de afdeling dit met eigen mensen gerealiseerd. De hele tweede verdieping is voorzien van een draadloos netwerk voor mobiele apparatuur en een gasten netwerk voor externen. Verder zijn alle werkplekken voorzien van een telefoontoestel waarop medewerkers zich kunnen aanmelden en alle werkplekken zijn voorzien van dubbele schermen. Iedere medewerker kan op elke willekeurige plek aanloggen en zijn werk doen. De medewerker heeft toegang tot alle faciliteiten die hij/zij nodig heeft om zo optimaal mogelijk het werk te kunnen uitvoeren. De organisatie heeft dus zijn eerste treden gezet met het plaats onafhankelijk werken. Voor de komende maanden zal de focus liggen op de ondersteuning daarvan. Met het flexwerken is het vaak lastig om te zien of iemand er is maar nog lastiger is waar de persoon werkt. We hebben daarom een webapplicatie ontwikkeld, de zogenaamde Flexplek checker. De applicatie laat precies zien welke flexplekken leeg zijn en waar iemand zit. Om dit voor de medewerkers zo toegankelijk mogelijk te maken, is ook naast de lift een console met touch screen opgehangen, voorzien van de Flexplek checker. Aangezien er steeds meer dataverkeer is en steeds meer digitaal gewerkt wordt, is er tijdens de verbouwing voor gekozen om ook de oude netwerk infrastructuur op de tweede verdieping te vervangen om zo de infrastructuur toekomst proof te maken, rekening houdend met de verwachte groei. Met de komst van de BWT-taken en medewerkers van de gemeente Zuidplas en Waddinxveen bleek de bestaande telefoonnummerreeks ontoereikend. De hele telefoon architectuur is daarom aangepast naar een 088 reeks. Deze nieuwe reeks maakt verdere groei van de organisatie ook mogelijk. -Holland 16 van 25

17 Applicatiebeheer December 2013 en januari 2014 stonden goeddeels in het teken van de instroom van de medewerkers Bouw- en Woningtoezicht van Zuidplas en Waddinxveen. Ook voor het applicatiebeheer had dit behoorlijke impact: de gegevens vanuit de latende organisaties (GISVG voor Zuidplas en ProVAS van Waddinxveen) zijn geconverteerd naar Squit XO. Verder zijn de scans van de lopende zaken ingelezen in het DMS Verseon. Squit XO en Squit 2Go (mobiel toezicht) bij de Afdeling BWT zijn inmiddels in een beheersfase beland. Vanzelfsprekend wordt nu nog geschaafd aan het efficiënter inrichten van processen en verbeteren van sjablonen. Medio januari is de Afdeling Bedrijven van start gegaan met Squit XO en Squit 2Go. Het beheer van het inrichtingenbestand is daarmee verschoven van Verseon naar Squit XO. Er lopen inmiddels gesprekken met Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) voor het aansluiten van Squit XO op Inspectieview Milieu (IvM); een belangrijke stap in het samenwerken in de handhavingsketen. Squit 2Go wordt door de Afdeling Bedrijven ingezet voor digitaal toezicht op basis van de landelijke itp checklisten voor milieu. Het cluster Zwemwater gaat begin mei van start met Squit XO en Squit 2Go. Eind mei gaat de Afdeling Expertise als laatste afdeling van start met Squit XO. Na die stap worden alle primaire producten afgehandeld in Squit XO in combinatie met de bestaande archivering in Verseon. Verder is in 2014 gewerkt aan de voorbereidingen op de aansluiting op het Sectoraal Knooppunt Provincies (SKP) voor wat betreft de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Via deze route kan de ODMH gaan beschikken over dagactuele gegevens voor wat betreft de BAG. Er wordt een vergelijkbare constructie ontwikkeld voor gegevens uit het Nieuw Handelsregister (NHR, voorheen KvK) en de landelijke voorziening voor de Gemeentelijke Basisregistratie (GBA-V). Voor dit laatste loopt op dit moment overleg met Agentschap BPR voor wat betreft een zelfstandig autorisatie voor omgevingsdiensten, dit in samenwerking met het IPO, de VNG en enkele andere omgevingsdiensten. Het ontsluiten van bekendmakingen op de website wordt op dit moment voorbereid als koppeling op Squit XO en Verseon: de openbare documenten van de aanvraag, het ontwerpbesluit en het definitieve besluit zullen op termijn automatisch worden ontsloten op de website van de ODMH. Dit biedt de mogelijkheid om (op termijn) over te gaan op digitale ter inzage legging. Er loopt overleg met Provincie Zuid-Holland om dit op termijn te gaan formaliseren ten faveure van de papieren bekendmakingen in de lokale bladen. 5.3 Huisvesting De ODMH is grotendeels gehuisvest in het Midden-Hollandhuis. Dit pand is momenteel nog in eigendom van het ISMH en wordt naast het ISMH en de ODMH ook gebruikt door de GGD. Omdat het pand vooralsnog onvoldoende ruimte biedt aan deze drie organisaties, wordt al sinds enkele jaren een deel van de kantoorruimte gehuurd tegenover het Midden-Hollandhuis. Vanwege de uitbreiding van de ODMH wordt sinds vorig jaar extra kantoorruimte gehuurd en wordt nu het volledige pand tegenover het Midden-Hollandhuis gebruikt door zowel ISMH als ODMH. In 2014 zal de ODMH het Midden-Hollandhuis overnemen van het ISMH. Ook is in de tweede helft van het jaar de verbouwing van de begane grond gepland. Na gereedkoming van die verbouwing zal de GGD daar gehuisvest worden en komt de volledige eerste etage beschikbaar voor de ODMH. -Holland 17 van 25

18 Volgens dezelfde planning wordt vervolgens in 2015 de eerste etage verbouwd en ook geschikt gemaakt voor de verdere invoering van het principe van plaats onafhankelijk werken. Na gereedkoming van deze verbouwing wordt het gebruik van de gehuurde dependance overbodig en kan de gehele ODMH gehuisvest worden. Onderdeel van de verbouwing van de eerste etage is de uitbreiding en/of verplaatsing van de serverruimte. Door de groei én de digitalisering van de ODMH is een grotere serverruimte noodzakelijk. Dit gegeven maakt de verbouwing van de eerste etage iets gecompliceerder dan de verbouwing van de tweede etage. Het grootste deel van de verbouwingskosten zal geactiveerd worden en zal in 10 jaar worden afgeschreven, conform de gestelde termijn in de financiële verordening. De kapitaallasten, die hieruit voortvloeien in de jaren 2015 en later, zijn meegenomen in de meerjarenbegroting van , welke gelijktijdig met deze managementrapportage vastgesteld wordt door het Algemeen Bestuur. Deze kapitaallasten worden voor een deel gedekt uit de bestemmingsreserves, die conform het voorstel in de jaarrekening 2013, hiervoor gevormd zijn. 5.4 Financiële mutaties Ten aanzien van de begroting van de afdeling Bedrijfsvoering zijn de volgende voor- en nadelen te melden: Bedrijfsvoering 2014 Mutaties 1 e Managementrapportage bedragen x 1.000,- incidenteel structureel Personeelskosten 69 N Bijkomende personeelskosten 41 N Apparaatskosten 22 N Contractuele bijdragen 299 N Overige bijdragen -2 V Doorberekende bijdragen -22 V Totaal N Toelichting Personeelskosten De personeelskosten binnen de afdeling Bedrijfsvoering stijgen licht. In de Programmabegroting was nog onvoldoende rekening gehouden met de (beperkte) groei van deze afdeling als gevolg van de uitbreiding van de afdeling BWT. Toelichting Apparaatskosten Ook de apparaatskosten groeien iets sneller dan aanvankelijk gedacht. Met name op automatiseringsgebied worden extra kosten gemaakt. De licentiekosten worden bijvoorbeeld geconfronteerd met structurele stijgingen als gevolg van het stijgende aantal gebruikers. Toelichting Contractuele bijdragen De contractuele bijdragen voor het programma Milieu zijn organisatiebreed nauwelijks gewijzigd ten opzichte van de raming in de programmabegroting Wel heeft er een interne wijziging -Holland 18 van 25

19 plaatsgevonden over de verdeling van de bijdragen over de afdelingen Milieu en Bedrijfsvoering. Het nadeel bij Bedrijfsvoering is daarom ongeveer gelijk aan het voordeel bij de afdeling Milieu. Toelichting Doorberekende bijdragen De doorberekende bijdragen ondergaan een lichte stijging. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de tijdsbesteding aan projecten. -Holland 19 van 25

20 6 Reserves, voorzieningen en investeringen 6.1 Reserves en Voorzieningen Hieronder volgt een overzicht van de reserves en voorzieningen: Omschrijving Boekwaarde per * Reserves Mutaties 2014 Onttrekking Storting Boekwaarde per Algemene Reserve Bestemmingsreserve Automatisering Bestemmingsreserve Bodemkwaliteitskaarten Bestemmingsreserve Verbouwing Bestemmingsreserve Digitalisering Totaal reserves Voorzieningen Voorziening Personeel Totaal voorzieningen Totaal reserves en voorzieningen * Op basis van Jaarstukken 2013 In de programmabegroting was reeds rekening gehouden met de onttrekking aan de bestemmingsreserve bodemkwaliteitskaarten ter dekking van de kapitaallasten. Ook de dotatie aan die reserve was reeds geraamd. Ultimo 2013 is een voorziening personeel gevormd om toekomstige personeelslasten van personeel dat uit dienst treedt, te dekken. In 2014 worden kosten verwacht die uit deze voorziening betaald moeten worden. Bovendien wordt een forse aanvullende dotatie in deze voorziening geraamd. Deze vindt zijn oorsprong in de verwachte personele afvloeiing in de komende jaren als gevolg van de bezuinigingstaakstelling binnen de ODMH. 6.2 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen zal als gevolg van deze managementrapportage geen wijzigingen ondergaan. De prognose van het weerstandsvermogen blijft er dus als volgt uitzien: Weerstandsvermogen Bedragen x Stand 1 januari Inbreng vanuit ISMH Inbreng door deelnemers Opheffing BR WABO Resultaat Mutaties Stand 31 december Holland 20 van 25

1 e Managementrapportage 2015

1 e Managementrapportage 2015 1 e Managementrapportage 2015 Versienummer: 1.1 Datum: 21 mei 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Financiële samenvatting... 5 3 Programma Milieu... 8 4 Programma Bouw- en Woningtoezicht... 12 5 Bedrijfsvoering...

Nadere informatie

2 e Managementrapportage 2015

2 e Managementrapportage 2015 2 e Managementrapportage 2015 Versienummer: 1.4 Datum: 28 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Financiële samenvatting... 6 3 Programma Milieu... 8 4 Programma Bouw- en Woningtoezicht... 11

Nadere informatie

2 e Managementrapportage 2016

2 e Managementrapportage 2016 2 e Managementrapportage 2016 Versienummer: 1.1 Datum: 9 september 2016 Productnummer Omschrijving 2 e Managementrapportage 2016 Status 1.1 Datum 9 september 2016 Opdrachtgever Opgesteld door Omgevingsdienst

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

Managementrapportage. Najaar 2015

Managementrapportage. Najaar 2015 Vergadering 7 oktober 2015 Agendapunt Aan: Algemeen Bestuur Regio Midden-Holland Bijlage(n): - Betreft: Managementrapportage najaar 2015 Datum: 31 augustus 2015 Managementrapportage Najaar 2015 September

Nadere informatie

Inspectieview Milieu aansluiten én gebruiken. 10 september, Nol Witte

Inspectieview Milieu aansluiten én gebruiken. 10 september, Nol Witte Inspectieview Milieu aansluiten én gebruiken 10 september, Nol Witte Omgevingsdienst Midden-Holland Milieutaken in de hele regio: Bodegraven-Reeuwijk Boskoop (per 1-1-2016 heel Alphen) Gouda Krimpenerwaard

Nadere informatie

B. Verkleinen takenpakket Provincie Zuid-Holland

B. Verkleinen takenpakket Provincie Zuid-Holland Aanbiedingsformulier voor AB Bijlage bij agendapunt 3 Datum 14 maart 2016 Onderwerp Eerste begrotingswijziging 2016 Verseon: 2015015836 Vertrouwelijk Nee Doel van agendering Besluitvormend Toelichting

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden 1 e begrotingswijziging Vaststelling door het Algemeen Bestuur: 29 maart 14 december 2016 Inleiding Aanleiding De primitieve

Nadere informatie

1. Inleiding Samenvatting: Begroting Financiële tussenstand Toelichting op Financiële Tussenstand...

1. Inleiding Samenvatting: Begroting Financiële tussenstand Toelichting op Financiële Tussenstand... Financiële Najaarsrapportage 2014 Inhoud 1. Inleiding.... 2 2. Samenvatting:... 3 3. Begroting... 5 4. Financiële tussenstand... 6 5. Toelichting op Financiële Tussenstand... 7 LASTEN... 7 1. Personeelskosten

Nadere informatie

BWT bij de ODMH. 4 april, Guido van der Waal

BWT bij de ODMH. 4 april, Guido van der Waal BWT bij de ODMH 4 april, Guido van der Waal Omgevingsdienst Midden-Holland Milieutaken in de hele regio: Bodegraven-Reeuwijk Alphen aan den Rijn Gouda Krimpenerwaard Waddinxveen Zuidplas Bouw- en woningtoezichttaken

Nadere informatie

Toelichting op begrotingswijzigingen 2015

Toelichting op begrotingswijzigingen 2015 22 apr 2015/0015 Toelichting op begrotingswijzigingen 2015 (omgevingsdienst regio Utrecht Algemeen Er hebben zich inmiddels (structurele) materiële wijzigingen voorgedaan die nopen tot een aanpassing van

Nadere informatie

Ingekomen: 1 7 JULI 2013 Afdeling : Kopie : J

Ingekomen: 1 7 JULI 2013 Afdeling : Kopie : J telefoon (088) 308 42 89 fax (088) 308 39 00 datum 12 juli 2013 onzeref FAZ/LvD/371 betreft ontwerpbegrotingswijziging 2013 II bijlage(n) 1 e-mail lvandijk@rdoghm.nl Ingekomen: 1 7 JULI 2013 Afdeling :

Nadere informatie

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 Inleiding Na het opstellen van de primaire begroting 2015 is sprake van diverse mutaties, die aanleiding geven

Nadere informatie

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Algemene reserve Stand per eind 2014 1.894.000 Buffer De algemene reserve is gevormd uit rekeningresultaten uit het verleden en is de primaire buffer voor

Nadere informatie

1 e Begrotingswijziging 2015

1 e Begrotingswijziging 2015 1 e Begrotingswijziging 2015 1.0 Inleiding Hierbij treft u de gewijzigde begroting aan voor het jaar 2015. De begroting is op een aantal punten gewijzigd. De wijziging met toelichting treft u hieronder

Nadere informatie

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 24 september 2013 Agendapunt : 7 Portefeuillehouder Onderwerp : dhr. H.W. van Gelder : Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting 2013

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

Onderwerp Begroting FUMO 2017

Onderwerp Begroting FUMO 2017 Onderwerp Begroting FUMO 2017 Portefeuillehouder Siebenga Datum collegebesluit 12 april 2016 Opsteller mevrouw M.N. de Vries Registratie GF16.20039 Agendapunt 7 Voorstel 1. De zienswijze zoals verwoord

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

gegevens over de eerste vier maanden wordt een prognose gegeven voor 2015.

gegevens over de eerste vier maanden wordt een prognose gegeven voor 2015. Agendapunt voor de vergadering 29juni2015 van het algemeen bestuur RUD Drenthe Datum:.26-05-2014 Opsteller: T. de Boer / G. Schepers Johan Vogelaar, directeur RUD Drenthe Openbaar Advies van de raad van

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 1

Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 1 Bestuursrapportage 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2 Financiële samenvatting 3 3. Programma s 4 3.1 Programma 1: Dienstverlening, veiligheid en bestuur 4 3.2 Programma 2 Openbare ruimte 6 3.3 Programma

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Jaarstukken ODMH 2015

Jaarstukken ODMH 2015 Jaarstukken ODMH 2015 Versienummer: 1.2 Datum: 7 april 2016 Productnummer Jaarstukken ODMH 2015 Omschrijving Status Versie 1.2 Datum 7 april 2016 Opdrachtgever Opgesteld door Jaqueline Vos Jaarstukken

Nadere informatie

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2014

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2014 Bijlage 2 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Eerste swijziging Toelichting Deze eerste begrotingswijziging betreft de verantwoording van: 1. de extra personele lasten; 2. de structurele

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Jaarstukken ODMH 2014

Jaarstukken ODMH 2014 Jaarstukken ODMH 2014 Versienummer: 1.3 Datum: 9 april 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 4 2 Rekening in één oogopslag... 5 2.1 Resultaat 2014... 5 2.2 Resultaatbestemming... 6 2.3 Toelichting kosten-

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

1 e Begrotingswijziging ODRA 2016

1 e Begrotingswijziging ODRA 2016 1 e Begrotingswijziging ODRA 2016 1.0 Inleiding Hierbij treft u de gewijzigde begroting aan voor het jaar 2016. De begroting is op een aantal punten gewijzigd. De wijziging met toelichting treft u hieronder

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener Voorstel Algemeen bestuur Vergaderdatum 2 juli 2014 Onderwerp Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 GBLT Agendapunt 11 Kenmerk B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A.

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten gemeente Hardinxveld-Giessendam MEMO BIJLAGE 2 Aan : Klankbordgroep toetreding Drechtsteden Van : Bestuurlijke stuurgroep toetreding Drechtsteden Kenmerk : Zaak : Datum : 8 november 2016 Betreft : Actuele

Nadere informatie

Het dagelijks bestuur van de ODWH over het onder I. genomen besluit te informeren.

Het dagelijks bestuur van de ODWH over het onder I. genomen besluit te informeren. Voordracht aan Provinciale Staten Van commissie Bestuur en Middelen Vergadering Juni 2016 Onderwerp Zienswijze Provinciale Staten op de begroting 2017 Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) Nummer 6891 1

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE BEGROTINGSWIJZIGING 2013 III VAN DE RDOG HOLLANDS MIDDEN

ADMINISTRATIEVE BEGROTINGSWIJZIGING 2013 III VAN DE RDOG HOLLANDS MIDDEN ADMINISTRATIEVE BEGROTINGSWIJZIGING 2013 III VAN DE RDOG HOLLANDS MIDDEN 1 colofon Auteur(s): directie en leidinggevenden van de RDOG Datum: oktober 2013 Uitgever: RDOG Hollands Midden Postbus 121 2300

Nadere informatie

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Datum: Onderwerp Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Status Besluitvormend Voorstel Akkoord te gaan: 1. met het concept resultaatverdeling 2015 waarbij het verlies

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Rm mziz/wlimburg. Begrotingswijziging Programmabegroting RUD Zuid-Limburg. Meerjarenraming

Rm mziz/wlimburg. Begrotingswijziging Programmabegroting RUD Zuid-Limburg. Meerjarenraming Rm mziz/wlimburg -o Begrotingswijziging Programmabegroting 2017 Meerjarenraming 2018-2021 RUD Zuid-Limburg R < mzh/v/limburg Inhoud A. inleiding 3 B. Beheer van de RUD Zuid-Limburg 3 C. Financieel 3 C.1

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt Bijlage 1 Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio elk begrotingsjaar verantwoording

Nadere informatie

2e wijziging programmabegroting

2e wijziging programmabegroting 2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

2 e wijziging Programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Utrecht

2 e wijziging Programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Utrecht 2 e wijziging Programmabegroting Veiligheidsregio Utrecht 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Wijziging tabellen per programma 4 2.1 Totaaloverzicht programma s 4 2.2 Programma Risicobeheersing

Nadere informatie

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is

Nadere informatie

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead Informatienota Aan: Commissie Beleidscyclus Van: College van B&W Onderwerp: Aanpak achterblijvende overhead Portefeuillehouder Wethouder L. Verspuij Datum collegebesluit 14 oktober 2014 Geheimhouding:

Nadere informatie

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Jaarverslag 2013 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert April 2014 1

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 31 mei Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 31 mei Voorstel van : college van burgemeester en wethouders GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 31 mei 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept begroting ODBN 2017 Samenvatting De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden

Nadere informatie

MEMO. : Leden van het algemeen bestuur van de ODMH CC :

MEMO. : Leden van het algemeen bestuur van de ODMH CC : Afdeling Expertise Marlies van Bergen T 088 5450 334 mbergen@odmh.nl Postbus 45 2800 AA Gouda T 088 545 00 00 www.odmh.nl MEMO Aan : Leden van het algemeen bestuur van de ODMH CC : Van : Marlies van Bergen

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 31 mei 2016 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : J. (Jasper) Nieuwenhuizen : Bestuurs- en managementondersteuning : M. (Mark) Prijs Voorstel

Nadere informatie

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning Aan de gemeenteraad Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning 5 maart 2013 Gemeentestukken: 2013-248 1. Voorstel Wij stellen u voor: 1. de geactualiseerde grondexploitatie

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

1 e wijziging Begroting 2013

1 e wijziging Begroting 2013 1 e wijziging Begroting 2013 na toetreding van de gemeente Delft Regionale Belasting Groep Begroting 2013, 1 e wijziging na toetreding gemeente Delft - Regionale Belasting Groep pagina 1 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Begroting Bedrijfsresultaat

Begroting Bedrijfsresultaat Tabel: samenvattend overzicht begroting 2017 2021 Meer Jaren 2018-2021 (in 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale baten (excl netto omzet) 70.258 75.967 77.100 78.776 79.591 80.669 Totale directe

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015 Aan: Van: Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 Datum: 5 maart 2015 Inleiding Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2016

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Verbeterplan Implementatie Kwaliteitscriteria 2.1

Verbeterplan Implementatie Kwaliteitscriteria 2.1 Verbeterplan Implementatie Kwaliteitscriteria 2.1 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo Datum: 15-12-2013 ODMH/BWT gemeente Gouda Inleiding Voor een goede uitvoering van vergunningverlening,

Nadere informatie

Verbouwing i.v.m. huisvesting Noordelijk Belastingkantoor in de Trompsingel. LTA ja: Maand Jaar LTA nee: Niet op LTA

Verbouwing i.v.m. huisvesting Noordelijk Belastingkantoor in de Trompsingel. LTA ja: Maand Jaar LTA nee: Niet op LTA Raadsvoorstel Onderwerp Verbouwing i.v.m. huisvesting Noordelijk Belastingkantoor in de Trompsingel Registratienr. 6190455 Steller/telnr. Henk Weggemans/ 60 52 Bijlagen 0 Classificatie Vertrouwelijk Portefeuillehouder

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513

Nadere informatie

Begroting Het Baken Almere Begroting Pagina 1 van 5

Begroting Het Baken Almere Begroting Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 De begroting 2014 sluit met een voordelig saldo van 40.000. In de begroting 2014 is een taakstelling van circa 1,2 miljoen opgenomen waarvan een bedrag van circa 0,9 miljoen concreet ingevuld

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer:

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Ter uitvoering van het

Nadere informatie

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08%

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08% Bijlage 1 Begrotingsrichtlijnen voor de begroting 2014-2017 Samenvattend gelden de volgende financieel-technische uitgangspunten voor de begroting 2014-2017 : 1. Nominale ontwikkelingen 2014 2015-2017

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat het functioneren van de gemeentelijke organisatie. De bedrijfsvoering is ondersteunend aan en mede bepalend voor de kwaliteit van

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Beantwoording vragen 2 e Tussenrapportage 2011 VVD

Beantwoording vragen 2 e Tussenrapportage 2011 VVD Beantwoording vragen 2 e Tussenrapportage 2011 VVD VVD 2 e Tussenrapportage 2011 1. (p.2) Ik mis in de 2e tussenrapportage de uitgaven inzake Rijsdijk, afvalbeleidsplan en OV plan, die na het vaststellen

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Tussentijdse Rapportage Realisatie januari tot en met juni Verwachting 2016

Tussentijdse Rapportage Realisatie januari tot en met juni Verwachting 2016 Tussentijdse Rapportage 2016 Realisatie januari tot en met juni Verwachting 2016 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 2 Samenvatting wijzigingen... 5 3 Programma Inhoudelijke Agenda... 6 4 Programma Bestuur

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

ADVIESNOTA. Politieke Ronde d.d. 10 mei 2012. Raadsvergadering d.d. 24 mei 2012. Voorstel nr.

ADVIESNOTA. Politieke Ronde d.d. 10 mei 2012. Raadsvergadering d.d. 24 mei 2012. Voorstel nr. OPENBAAR met geheime bijlage(n) Adviseur: S. de Jong (WSO, tst. 438) Portefeuillehouder: E. van Oortmerssen - Schutte en E.M. Timmers - van Klink 12.02276 1 ADVIESNOTA Politieke Ronde d.d. 10 mei 2012

Nadere informatie

Werkorganisatie DEAL-gemeenten

Werkorganisatie DEAL-gemeenten IKB INTEGRALE KOSTPRIJSBEREKENING Werkorganisatie DEAL-gemeenten Mei 2015 1 P a g i n a Aanleiding De aanleiding voor deze notitie is het besluit van het bestuur op 22 april 2015 om de Integrale Kostprijsberekening

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2017 wordt circa 203.000 hoger geraamd dan waar in de begroting van 2017 mee rekening

Nadere informatie

Jaarprogramma Milieu 2015 Gemeente Gouda

Jaarprogramma Milieu 2015 Gemeente Gouda Jaarprogramma Milieu 2015 Gemeente Gouda Omgevingsdienst Midden-Holland Jaarprogramma Milieu 2015 Gouda 2 van 15 Versienummer: 1.0 Datum: 14 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Omgevingsdienst

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 wordt 66.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2016 rekening

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE)

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE) Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: datum: 11 augustus 2009 sector/stafafdeling: samenleving portefeuillehouder: W. A. J. Borgonjen ontworpen door: J. Laurs-Breur par. par. afd.hfd. par.

Nadere informatie

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000)

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) Samenvatting resultaat 2014 6.2.1 Domein Service en Samenwerking Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) ICT 275 Niet ingevulde taakstelling 44 Bijdragen projecten derden 32 Vacatureruimte

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Begroting 2016 Afdeling Flevoland J. Kroes Begroting 2016 2 Afdeling Flevoland van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Begroting 2016 Lasten Omschrijving Rekening

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

Begroting 2016. 14 juli 2015

Begroting 2016. 14 juli 2015 Begroting 2016 14 juli 2015 Ter Hagestraat 9 5611 EG Eindhoven ( 040 244 18 74 www.zuidelijkerekenkamer.nl @ZuidRekenkamer KvK nr. 589 59 785 De Zuidelijke Rekenkamer is de gemeenschappelijke rekenkamer

Nadere informatie

Liquidatieplan De juridische, financiële en administratieve consequenties van de opheffing van het Streekarchief Rijnlands Midden

Liquidatieplan De juridische, financiële en administratieve consequenties van de opheffing van het Streekarchief Rijnlands Midden 1 Liquidatieplan De juridische, financiële en administratieve consequenties van de opheffing van het Streekarchief Rijnlands Midden 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Status liquidatieplan 1.2 Afbakening

Nadere informatie

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen.

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen. Raadsvoorstel: Nummer: 2010-633 Onderwerp: Vaststellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP2011-2015) Datum: 6 april 2011 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk/ T. van der Torren Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Begroting (regulier + transitie) 2014

Begroting (regulier + transitie) 2014 Begroting (regulier + transitie) 2014 REGULIER Begroting 2014 KOSTEN Kapitaallasten grootboekrekening 4601 Afschrijving verbouwing 8.342,44 4602 Afschrijving inventaris 2.253,28 4603 Afschrijving computers

Nadere informatie

Begroting (inclusief 1 e begrotingswijziging 2016) 15 juli 2016

Begroting (inclusief 1 e begrotingswijziging 2016) 15 juli 2016 Begroting 2017 (inclusief 1 e begrotingswijziging 2016) 15 juli 2016 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 1 e begrotingswijziging 2016 6 3 Beleidsbegroting 2017 9 3.1 Onderzoeksprogramma s 9 3.2 Paragrafen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Digitalisenng terreinvergunningen (voormalig parkeerabonnementen)

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Digitalisenng terreinvergunningen (voormalig parkeerabonnementen) ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 8 april 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 150414/303 Afdeling: Stedelijke Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie