1 e Managementrapportage 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 e Managementrapportage 2014"

Transcriptie

1 1 e Managementrapportage 2014 Versienummer: 2.0 Datum: 22 mei 2014

2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Financiële samenvatting Programma Milieu Programma Bouw- en Woningtoezicht Bedrijfsvoering Reserves, voorzieningen en investeringen Resultaat vóór en ná bestemming Vaststelling 1 e Managementrapportage Bijlage: Bruto begroting Holland 3 van 25

4 1 Inleiding 1.1 Inleiding Bij het opstellen van de eerste Managementrapportage van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) zitten de eerste vier maanden van 2014 er al weer op. Een periode waarin heel wat gebeurd is. Per 1 januari 2014 is de BWT-afdeling uitgebreid door de komst van Zuidplas en Waddinxveen. Daarnaast wordt er van uitgegaan dat de nieuwe fusiegemeente Alphen aan den Rijn per 1 januari 2015 haar milieutaken overdraagt aan de ODMH, hetgeen in 2014 de nodige voorbereidingen vergt. Ook gebeurt er van alles op het gebied van huisvesting. Zo wordt de overname van het eigendom van het pand aan de Thorbeckelaan van het ISMH voorbereid. Dit geldt eveneens voor de volgende fases van de verbouwing van het pand. Tot slot wordt vermeld dat ook de afronding van de eerste verbouwingsfase plaatsgevonden heeft in de eerste maanden van dit jaar. De financiële gevolgen van de ontwikkelingen zijn divers. Door de uitbreidingen treden schaalvoordelen op. Deze maken de bezuinigingsoperatie die de ODMH tot en met 2015 uitvoert, mogelijk. Binnen drie jaar voltrekt zich een doelmatigheidsoperatie die verdisconteerd wordt in de bijdrage van de afzonderlijke deelnemers. De overname en de verbouwing van het pand mogen op de lange termijn niet tot hogere lasten leiden. De kosten ervan vervangen de huur, die nu betaald wordt voor zowel het hoofdgebouw als de dependance. Na de verbouwing zal het gebruik van de dependance niet meer nodig zijn en kan de huur dus stopgezet worden. Naast financiële gegevens bevat deze managementrapportage ook de productiecijfers over de eerste vier maanden. Nieuw is de vermelding van kritische prestatie-indicatoren (KPI s). In deze rapportage wordt een selectie van de KPI s weergegeven. Gekozen is voor de prestatie-indicatoren die relevant zijn voor de deelnemende organisaties en die iets over de kwaliteit van de geleverde diensten vertellen. De huidige prognose voor het jaar 2014 bedraagt positief. 1.2 Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt de prognose van de ODMH voor het jaar 2014 beschreven. Hier zijn ook de uitgangspunten voor deze prognose benoemd. Hoofdstuk 3, 4 en 5 bevatten informatie over respectievelijk het programma Milieu, het programma Bouw- en Woningtoezicht en over Bedrijfsvoering. Hoofdstuk 6 geeft de actuele zaken weer van de reserves, het weerstandsvermogen en de investeringskredieten. Uiteindelijk komt alle informatie samen in hoofdstuk 7. Hier wordt het verwachte resultaat over het jaar 2014 weergegeven. De vaststelling van deze managementrapportage en de bijbehorende begrotingswijziging zijn opgenomen in hoofdstuk 8. Het document eindigt met drie bijlagen, waarin de concrete begrotingswijzigingen worden weergegeven. -Holland 4 van 25

5 2 Financiële samenvatting Onderstaande prognose voor het lopende boekjaar is gebaseerd op de begroting 2014, op de ontwikkelingen die plaatsvinden in 2014 en op de eerste realisatiecijfers. Deze prognose toont een voordelig resultaat van Voorgesteld wordt om de begroting voor het jaar 2014 aan te passen aan deze prognose en deze managementrapportage dus als begrotingswijziging aan te merken. 2.1 Uitgangspunten Op 27 juni 2013 is de meerjaren programmabegroting van de ODMH vastgesteld. Op basis van de realisatiecijfers van de periode januari tot en met april en de jaarrekening 2013 wordt in deze managementrapportage een eerste prognose voor 2014 afgegeven. Rekening is gehouden met de overdracht van taken door de provincies aan de gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij provinciale inrichtingen. Dit leidt echter niet tot een begrotingswijziging, omdat de totale bijdrage voor deze taken ongewijzigd blijft. In deze 1 e managementrapportage is ook de overplaatsing van Bureau Leerlingzaken naar de gemeente Gouda per 1 augustus 2014 verwerkt. Hierdoor vervalt een deel van de dekking van de overhead. De investering als gevolg van de overname van het pand aan de Thorbeckelaan is nog pro memorie meegenomen. De verwachting is dat hierover meer duidelijkheid gegeven kan worden in de 2 e managementrapportage van dit jaar. Overigens zal de overname van het pand niet tot extra lasten leiden. De exploitatie- en kapitaallasten van het pand zullen gelijk zijn aan de huurlasten, die momenteel aan het ISMH betaald worden. 2.2 Gewijzigde begroting De hierna getoonde prognose is een netto begroting. Dit betekent dat slechts de externe geldstromen gepresenteerd worden. Interne doorberekeningen zijn hierin niet meegenomen. Voor de bruto begroting wordt verwezen naar de bijlage van dit document. -Holland 5 van 25

6 Begroting 2014 Baten Contractuele bijdragen Overige bijdragen Projectbaten Doorberekende Bijdragen Onttrekking reserves Totaal Baten Lasten Milieu In dit overzicht zijn de opbrengsten met een minteken weergegeven. Bouw- en Woningtoezicht Bedrijfsvoering Totaal Personeelskosten Bijkomende Personeelskosten Apparaatskosten Directe productkosten Doorberekende kosten Projectlasten Dotatie reserves Totaal lasten Saldo baten en lasten Voor een toelichting op de kostensoorten wordt verwezen naar het hoofdstuk Toelichting kosten- en opbrengstensoorten In de tabellen van hoofdstuk 2.2 en ook in latere hoofdstukken en bijlagen worden de baten en lasten weergegeven in diverse kosten- en opbrengstensoorten. Hierna volgt per soort een korte uiteenzetting van de kosten en opbrengsten, die onder deze posten verantwoord worden. Baten: - Contractuele bijdragen: Contractuele bijdragen conform de jaarprogramma s, de lumpsumvergoeding van de Provincie en de vergoedingen voor de Bouw- en Woningtoezichttaken van de gemeenten Bodegraven Reeuwijk, Gouda, Zuidplas en Waddinxveen; - Overige bijdragen: Overige inkomsten en interne financieringsbaten; - Projectbaten: Projectopbrengsten, deze maken in het algemeen geen onderdeel uit van het exploitatieresultaat; - Doorberekende bijdragen: Bijdragen in de kosten van onder andere de provincie (werkbudgetten), de RDOG en het ISMH; - Onttrekking reserves: Bijdragen in de exploitatie vanuit de reserves. Lasten: - Personeelskosten: Salarislasten van personeel van de ODMH, inclusief ingehuurd personeel; - Bijkomende personeelskosten: Kosten ten behoeve van het personeel, zoals reiskosten en scholingskosten; - Apparaatskosten: Diverse kosten, zoals leaseauto s en kapitaallasten; -Holland 6 van 25

7 - Directe productkosten: Algemene kosten en concernfaciliteiten; - Doorberekende kosten: Interne doorbelasting van kosten (overhead); - Projectlasten: Projectlasten, deze maken in het algemeen geen onderdeel uit van het exploitatieresultaat; - Dotatie reserves: Bijdragen vanuit de exploitatie aan de reserves. -Holland 7 van 25

8 3 Programma Milieu De Omgevingsdienst Midden-Holland is de dienst die in Midden-Holland in opdracht van de gemeenten in de regio en de provincie Zuid-Holland taken uitvoert op het gebied van de fysieke leefomgeving. De omgevingsdienst is uitvoerder van de wettelijke milieutaken, vergunningverlening en handhaving van bedrijven en de controle en toetsing van specialistische milieu- en veiligheidsaspecten. Daarnaast geeft zij specialistisch milieuadvies, beoordeelt en begeleidt zij projecten. De omgevingsdienst werkt aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving en wil daarbij de rechterhand zijn van de deelnemende partijen. 3.1 Productie De voortgang van de productie kan als volgt worden weergegeven: Organisatie Omgevingsdienst Totaal Milieu Toezicht en Handhaving Vergunningverlening geleverd begroot percentage JEV geleverd begroot percentage JEV geleverd begroot percentage JEV Bergambacht ,3% 108,8% ,8% 100,0% ,1% 201,3% Bodegraven Reeuwijk ,6% 95,4% ,5% 100,0% ,1% 72,2% Boskoop ,6% 89,4% ,8% 100,0% ,3% 70,0% Gouda ,2% 92,2% ,7% 100,0% ,0% 42,1% Nederlek ,8% 96,0% ,8% 100,0% ,9% 70,0% Ouderkerk ,8% 90,0% ,0% 100,0% ,8% 70,0% Schoonhoven ,3% 106,5% ,6% 100,0% ,7% 90,0% Vlist ,3% 100,0% ,9% 100,0% ,8% 70,0% Waddinxveen ,9% 92,0% ,0% 100,0% ,2% 100,0% Zuidplas ,2% 89,2% ,6% 100,0% ,2% 60,0% Provincie ZH ,9% 94,8% ,4% 80,0% ,1% 93,2% Eindtotaal ,3% ,5% ,9% Organisatie Bodem en Archeologie Geluid, Lucht en EV ROM en Duurzaamheid geleverd begroot percentage JEV geleverd begroot percentage JEV geleverd begroot percentage JEV Bergambacht ,6% 120,0% ,7% 115,0% ,3% 100,0% Bodegraven Reeuwijk ,2% 110,0% ,6% 100,0% ,4% 95,0% Boskoop ,4% 120,0% ,7% 95,0% ,0% 90,0% Gouda ,2% 100,0% ,3% 100,0% ,7% 115,0% Nederlek ,2% 140,0% ,7% 100,0% ,6% 82,0% Ouderkerk ,1% 80,0% ,4% 100,0% ,2% 90,0% Schoonhoven ,5% 150,0% ,9% 95,0% ,8% 85,0% Vlist ,7% 140,0% ,2% 100,0% ,9% 110,0% Waddinxveen ,7% 105,0% ,9% 100,0% ,0% 85,0% Zuidplas ,4% 100,0% ,5% 95,0% ,6% 95,0% Provincie ZH ,0% 90,0% ,2% 100,0% ,9% 120,0% Eindtotaal ,1% ,1% ,4% Organisatie Algemeen geleverd begroot percentage JEV Bergambacht ,9% 98,6% Bodegraven Reeuwijk ,7% 95,2% Boskoop ,4% 61,3% Gouda ,0% 96,0% Nederlek ,9% 83,8% Ouderkerk ,3% 100,0% Schoonhoven ,8% 98,5% Vlist ,1% 99,3% Waddinxveen ,7% 92,0% Zuidplas ,2% 93,5% Provincie ZH ,5% 85,4% Eindtotaal ,8% JEV: Jaareindeverw achting Toelichting In de bovenstaande tabel is de productie van milieu na de eerste vier maanden in beeld gebracht. Na vier maanden is het rekenkundig gemiddelde 33,3%. De productie Milieu ligt over het algemeen op schema. Opgemerkt moet worden dat de uren die besteed worden aan de vvgb-taken wél worden geleverd, maar nog niet zijn opgenomen in de begroting. De begrote aantallen zullen aangepast -Holland 8 van 25

9 worden na akkoord van alle deelnemende gemeenten over de financiële afwikkeling van de vvgbgelden. De productiepercentages van het team Vergunningen en het team Toezicht en Handhaving zullen daardoor iets lager uitkomen. 3.2 Kritische Prestatie Indicatoren Na vier maanden ziet het resultaat van de kritische prestatie-indicatoren (KPI s) er als volgt uit: Expertise Status 4MR 8MR 12MR 90% van de ontvangen taken wordt binnen de afgesproken termijn uitgevoerd K 85% 90% van uitgaande adviezen geschiedt binnen geldende termijnen J 90% Aandeel gerealiseerde producten RO.01 binnen termijn is minimaal 90% K 83% Per schooljaar worden in totaal 180 lessen verzorgd via leszolderaanbod, weerlesaanbod en koekaas J 93% projectaanbod Bedrijven Status 4MR 8MR 12MR Hercontroles binnen 3 weken na verstrijken termijn uitgevoerd K 78% 90% van de procedures binnen de termijn afgehandeld J 90% 85% van de 8.40 meldingen binnen 3 weken beoordeeld J 85% 90% van de helpdeskvragen zijn binnen 5 werkdagen beantwoord J 95% legenda J Doelstelling gehaald voortgang in lijn met doelstelling K Doelstelling net niet gehaald voortgang net onder lijn doelstelling L Doelstelling niet gehaald voortgang niet in lijn met doelstelling Actie nodig Toelichting In verband met de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem is het op dit moment niet mogelijk alle rapportages op te vragen. Sommige percentages zijn daarom inschattingen van de verantwoordelijk leidinggevende, op basis van alle beschikbare informatie. Mede naar aanleiding van diezelfde overgang worden de doelstellingen niet allemaal volledig gehaald. Gedurende de rest van 2014 zal hier extra aandacht aan geschonken worden. 3.3 Financiële mutaties Ten aanzien van de programmabegroting voor het programma Milieu zijn de volgende voor- en nadelen te melden: Milieu 2014 Mutaties 1 e Managementrapportage bedragen x 1.000,- incidenteel structureel Personeelskosten -148 V Bijkomende personeelskosten 27 N Apparaatskosten 191 N 121 N Directe Productkosten 2 N Contractuele bijdragen -279 V Overige bijdragen 1 N Doorberekende bijdragen -64 V Totaal 154 N -303 V -Holland 9 van 25

10 Toelichting (Bijkomende) Personeelskosten De prognose omtrent de personeelslasten ziet er voor 2014 gunstig uit. De formatie van Milieu daalt licht. Vacatures bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht worden grotendeels ingevuld door werknemers die eerst voor Milieu werkzaam waren. Dit leidt wel tot incidentele extra kosten in de vorm van studiekosten. Toelichting Apparaatskosten De stijging van de apparaatskosten wordt voor een groot deel veroorzaakt door de verbouwing van het Midden-Hollandhuis. Hiermee was in de programmabegroting nog onvoldoende rekening gehouden. Een deel van deze lasten is structureel in de vorm van terugkerende kapitaallasten. Verder wordt de stijging veroorzaakt door de aanschaf van een juridisch abonnement en door het vertrek van Bureau Leerlingzaken bij het ISMH. Hierdoor valt een deel van de dekking van de afdeling Bedrijfsvoering en van Huisvesting weg. Met het ISMH wordt nog overleg gepleegd over de hoogte van de vergoeding voor deze frictiekosten. Toelichting Contractuele bijdragen De contractuele bijdragen voor het programma Milieu zijn organisatiebreed nauwelijks gewijzigd ten opzichte van de raming in de programmabegroting Wel heeft er een interne wijziging plaatsgevonden over de verdeling van de bijdragen over de afdelingen Milieu en Bedrijfsvoering. Het voordeel bij Milieu is daarom ongeveer gelijk aan het nadeel bij de afdeling Bedrijfsvoering. Toelichting Doorberekende bijdragen In 2014 worden extra opbrengsten gerealiseerd door detachering van personeelsleden voor tijdelijke, externe opdrachten. Dit zijn incidentele inkomsten. -Holland 10 van 25

11 4 Programma Bouw- en Woningtoezicht De Omgevingsdienst Midden-Holland is de dienst die in Midden-Holland in opdracht van de gemeenten Bodegraven Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas en de provincie Zuid-Holland taken uitvoert op het gebied van Bouw- en Woningtoezicht (BWT). De omgevingsdienst is uitvoerder van de wettelijke BWT-taken, vergunningverlening, toezicht en handhaving van burgers en bedrijven. De omgevingsdienst werkt aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving en wil daarbij de rechterhand zijn van de deelnemende partijen. 4.1 Productie De voortgang van de productie kan als volgt worden weergegeven: Gemeente ODMH Totaal BWT Diversen BWT Handhaving BWT geleverd begroot percentage geleverd begroot percentage geleverd begroot percentage Bodegraven Reeuwijk ,4% ,8% ,4% Gouda ,7% ,0% ,2% Waddinxveen ,8% ,7% ,9% Zuidplas ,0% ,2% ,6% Eindtotaal ,8% ,9% ,9% Gemeente Juridische aspecten BWT Toezicht BWT Vergunningverlening BWT geleverd begroot percentage geleverd begroot percentage geleverd begroot percentage Bodegraven Reeuwijk ,2% ,9% ,6% Gouda ,9% ,4% ,6% Waddinxveen ,8% ,6% ,8% Zuidplas ,1% ,1% ,2% Eindtotaal ,4% ,5% ,0% Toelichting In de bovenstaande tabel is de productie van BWT na de eerste vier maanden in beeld gebracht. Opgemerkt moet worden dat de cijfers bij het opstellen van deze managementrapportage nog niet volledig definitief zijn, maar wel een goede indicatie vormen. Na vier maanden is het rekenkundig gemiddelde 33,3%. De productiecijfers zijn positief. Duidelijk is dat de productie van de gemeenten die sinds 1 januari 2014 hun taken hebben overgedragen wat is achtergebleven ten opzichte van de productie van de reeds zittende gemeenten. Het lagere productiepercentage is een logisch gevolg van de overdracht van taken naar de OMDH op 1 januari 2014, aangezien mensen én dossiers hun weg moesten vinden in de nieuwe organisatie. BRIKS-taken Met de overdracht van de BWT-taken (en mensen) van inmiddels vier gemeenten, worden (ook) de BRIKS-afspraken met de provincie voor die vier gemeenten op een iets andere manier ingevuld. Het uitgangspunt blijft hetzelfde, dus voor provinciale inrichtingen wordt advies gevraagd aan de gemeentelijke BWT-mensen. Alleen voert de afdeling Bedrijven van de ODMH de werkzaamheden uit namens de provincie, en is de afdeling BWT voor de gemeenten Waddinxveen, Zuidplas, Gouda en Bodegraven-Reeuwijk aan zet om het BRIKS-advies op te stellen voor de (provinciale) omgevingsvergunning. -Holland 11 van 25

12 4.2 Kritische Prestatie Indicatoren Na vier maanden ziet het resultaat van de kritische prestatie-indicatoren (KPI s) er als volgt uit: Bouw- en Woningtoezicht Status 4MR 8MR 12MR Op 95% van de aanvragen om vergunning wordt binnen de wettelijke termijn beslist J 99% Handhavingscontroles incl. rapportage worden 90% binnen termijn uitgevoerd J 90% Handhavingsverzoeken worden in 90% van de gevallen binnen wettelijke termijn afgehandeld J 90% legenda J Doelstelling gehaald voortgang in lijn met doelstelling K Doelstelling net niet gehaald voortgang net onder lijn doelstelling L Doelstelling niet gehaald voortgang niet in lijn met doelstelling Actie nodig Toelichting De resultaten van de KPI s laten zien dat de vooraf gestelde doelen in de eerste vier maanden van 2014 gehaald zijn. De besluiten binnen de wettelijke termijn op de aanvragen om vergunning worden raken zelfs de 100%. Rekening houdend met de zeer recente overdracht van de taken van Zuidplas en Waddinxveen per 1 januari 2014 is dat een mooie prestatie. 4.3 Financiële mutaties Ten aanzien van de begroting voor het programma Bouw- en Woningtoezicht zijn de volgende vooren nadelen te melden: Bouw- en Woningtoezicht 2014 Mutaties 1 e Managementrapportage bedragen x 1.000,- incidenteel structureel Personeelskosten -476 V Bijkomende personeelkosten -3 V Directe productkosten -68 V Projectlasten 122 N Contractuele bijdragen 267 N Overige bijdragen -37 V Projectbaten -122 V Doorberekende bijdragen -70 V Totaal V Toelichting (Bijkomende) Personeelskosten De personeelskosten van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht lijken lager uit te vallen dan aanvankelijk geraamd. De uitblijvende CAO-verhoging (zie ook de toelichting op de personeelskosten van Milieu) is hier deels oorzaak van. Een tweede oorzaak is de overkomst van de afdeling BWT van de gemeente Zuidplas. Bij het opstellen van de programmabegroting gingen we nog uit van een overname van ruim 19 fte. Inmiddels is gebleken, dat ruim 15 fte overgekomen zijn. -Holland 12 van 25

13 Toelichting Directe productkosten De raming voor de directe productkosten is afgenomen omdat deze lasten in afwijking van de begroting nu meegenomen worden in de projectlasten. Dit betreft de lasten voor de provinciale BRIKS-taken. Toelichting Projectbaten en -lasten Het voordeel bij de directe productkosten leidt tot hetzelfde nadeel bij de projectlasten. Het resterende nadeel bij de projectlasten betreft de urenbesteding voor asbestzaken in de verschillende gemeenten. Dit nadeel binnen de projectlasten levert uiteraard ook een voordeel op van extra inkomsten Toelichting Contractuele Bijdragen De lagere contractuele bijdragen worden net als een deel van de lagere personeelskosten veroorzaakt door de overkomst van de afdeling BWT van de gemeente Zuidplas. De contractuele bijdrage is nu gebaseerd op de overkomst van ruim 15 fte. Toelichting Doorberekende Bijdragen De doorberekende bijdragen zijn gestegen. De verwachting is dat meer interne inzet gepleegd zal worden in de gemeentelijke asbestzaken en in de provinciale BRIKS-taken. -Holland 13 van 25

14 5 Bedrijfsvoering De afdeling Bedrijfsvoering levert niet alleen diensten aan de overige afdelingen van de ODMH. Ook worden diensten aan het ISMH en de RDOG geleverd. Dit gebeurt op basis van dienstverleningsovereenkomsten met genoemde organisaties. De afdeling Bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de programma s. Het welslagen van de programma s is mede afhankelijk van de doelmatigheid, transparantie en kwaliteit van de bedrijfsvoering. De externe dienstverlening is gebaat bij een goede interne bedrijfsvoering. 5.1 Personeel & Organisatie Algemeen De eerste maanden van 2014 heeft P&O gewerkt aan de eerste opzet van de was wordt tabel voor het Organisatie & Formatie-plan in verband met de takenoverdracht vanuit de ODWH. Hiertoe werden de taken en het aantal fte s vertaald naar de functies zoals beschreven in het functiehuis van de ODMH. Verder is er een start gemaakt met het invoeren van e-hrm en de actualisatie van het functiewaarderingssysteem. Per 1 januari 2014 is een wijziging van de CAR-UWO doorgevoerd inzake modernisering en flexibilisering van de werktijden. CAO De gemeentelijke CAO is op 30 juni 2013 afgelopen. Dit gegeven vormt een financieel risico. Een eventueel nieuw CAO-akkoord kan leiden tot loonstijgingen, die zelfs met terugwerkende kracht kunnen gaan gelden vanaf 1 juli Vooralsnog wordt nog geen akkoord verwacht, maar wordt in de begroting van de ODMH wel rekening gehouden met loonstijging (circa 2,5%). Afhankelijk van de ontwikkelingen op dit gebied zal blijken of voldoende ruimte aanwezig is in de begroting. Plaats onafhankelijk werken De ODMH groeit en daardoor ontstaat er behoefte aan meer werkplekken. Het Managementteam (MT) heeft voorkeur voor huisvesting van de gehele dienst in één pand. Eén van de mogelijkheden om dit te realiseren is het invoeren van plaats onafhankelijk werken. In de tweede helft van 2013 is een start gemaakt met de verbouwing van het Midden-Hollandhuis. In dat jaar is de 2 e verdieping volledig heringericht. Vanaf 1 januari 2014 hebben de medewerkers op deze verdieping geen vaste eigen werkplek meer en is het plaats onafhankelijk werken voor een deel van de organisatie ingevoerd. In 2014 en 2015 wordt hier een vervolg aan gegeven. Nadere toelichting hierop volgt in hoofdstuk 5.4 Huisvesting. Formatie/bezetting De formatie en de bezetting van de ODMH groeien. Op 1 juli 2012 ging de ODMH van start met een bezetting van 143 medewerkers en een bijbehorende formatie van 124,9 fte s. Een jaar verder, 1 juli 2013, is het aantal medewerkers gegroeid tot 164 medewerkers en een formatie van 146,4 fte s. Die groei is in zijn geheel toe te rekenen aan de komst van de BWT-afdelingen van de gemeenten Bodegraven Reeuwijk en Gouda. Weer een half jaar verder, op 1 januari 2014, heeft verder uitbreiding plaatsgevonden, door de komst van nog twee BWT-afdelingen. Dit betreft Waddinxveen en Zuidplas. In 2014 zijn 192 medewerkers werkzaam bij de ODMH. De formatie bedraagt momenteel 170,4 fte s. Het hierna volgende overzicht toont de groei die de ODMH doormaakt. -Holland 14 van 25

15 De 192 medewerkers per begin 2014 vormden een bezetting van 167,7 fte s. Daarmee was de bezetting iets lager dan de formatie en was er dus geringe vacatureruimte. In de eerste maanden van 2014 zijn intussen een tweetal vacatures ingevuld, waardoor het verschil tussen formatie en bezetting nog geringer wordt. Het verloop van de bezetting binnen de 3 afdelingen van de ODMH vanaf de start van de organisatie tot begin dit jaar ziet er als volgt uit: Naast de absolute groei van de ODMH vindt ook een verschuiving plaats. De afdeling Bouw- en Woningtoezicht (BWT) heeft een forse groei doorgemaakt, terwijl de afdeling Bedrijfsvoering vooralsnog slechts zeer beperkt gegroeid is en de personele bezetting van het programma Milieu zelfs iets gekrompen is. Dit heeft ervoor gezorgd dat de verhoudingen tussen de afdelingen onderling anders zijn komen te liggen. In het volgende overzicht is duidelijk te zien dat de afdeling BWT gegroeid is en dat de afdeling Bedrijfsvoering verhoudingsgewijs gekrompen is ten opzichte van de rest van de organisatie. Omdat de overheadkosten voor het grootste deel bestaan uit de lasten van de afdeling Bedrijfsvoering, vertaalt deze krimp zich in lagere overheadlasten per fte. -Holland 15 van 25

16 De verwachting is dat de groei er bij de ODMH inblijft. Per 1 januari 2015 zal de ODMH naar verwachting de Milieutaken van de nieuwe gemeente Alphen aan de Rijn gaan uitvoeren. Omdat de voormalige gemeente Boskoop haar milieutaken al ondergebracht heeft bij de ODMH, betekent dat uitbreiding met de taken van de voormalige gemeenten Alphen aan den Rijn en Rijnwoude. 5.2 Automatisering Vanaf oktober 2013 t/m februari 2014 heeft de ICT-afdeling veel werk verzet om de ODMH klaar te maken voor het flexwerk principe, gelijktijdig met de verbouwing van de tweede verdieping. Om de kosten zo veel mogelijk te beperken heeft de afdeling dit met eigen mensen gerealiseerd. De hele tweede verdieping is voorzien van een draadloos netwerk voor mobiele apparatuur en een gasten netwerk voor externen. Verder zijn alle werkplekken voorzien van een telefoontoestel waarop medewerkers zich kunnen aanmelden en alle werkplekken zijn voorzien van dubbele schermen. Iedere medewerker kan op elke willekeurige plek aanloggen en zijn werk doen. De medewerker heeft toegang tot alle faciliteiten die hij/zij nodig heeft om zo optimaal mogelijk het werk te kunnen uitvoeren. De organisatie heeft dus zijn eerste treden gezet met het plaats onafhankelijk werken. Voor de komende maanden zal de focus liggen op de ondersteuning daarvan. Met het flexwerken is het vaak lastig om te zien of iemand er is maar nog lastiger is waar de persoon werkt. We hebben daarom een webapplicatie ontwikkeld, de zogenaamde Flexplek checker. De applicatie laat precies zien welke flexplekken leeg zijn en waar iemand zit. Om dit voor de medewerkers zo toegankelijk mogelijk te maken, is ook naast de lift een console met touch screen opgehangen, voorzien van de Flexplek checker. Aangezien er steeds meer dataverkeer is en steeds meer digitaal gewerkt wordt, is er tijdens de verbouwing voor gekozen om ook de oude netwerk infrastructuur op de tweede verdieping te vervangen om zo de infrastructuur toekomst proof te maken, rekening houdend met de verwachte groei. Met de komst van de BWT-taken en medewerkers van de gemeente Zuidplas en Waddinxveen bleek de bestaande telefoonnummerreeks ontoereikend. De hele telefoon architectuur is daarom aangepast naar een 088 reeks. Deze nieuwe reeks maakt verdere groei van de organisatie ook mogelijk. -Holland 16 van 25

17 Applicatiebeheer December 2013 en januari 2014 stonden goeddeels in het teken van de instroom van de medewerkers Bouw- en Woningtoezicht van Zuidplas en Waddinxveen. Ook voor het applicatiebeheer had dit behoorlijke impact: de gegevens vanuit de latende organisaties (GISVG voor Zuidplas en ProVAS van Waddinxveen) zijn geconverteerd naar Squit XO. Verder zijn de scans van de lopende zaken ingelezen in het DMS Verseon. Squit XO en Squit 2Go (mobiel toezicht) bij de Afdeling BWT zijn inmiddels in een beheersfase beland. Vanzelfsprekend wordt nu nog geschaafd aan het efficiënter inrichten van processen en verbeteren van sjablonen. Medio januari is de Afdeling Bedrijven van start gegaan met Squit XO en Squit 2Go. Het beheer van het inrichtingenbestand is daarmee verschoven van Verseon naar Squit XO. Er lopen inmiddels gesprekken met Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) voor het aansluiten van Squit XO op Inspectieview Milieu (IvM); een belangrijke stap in het samenwerken in de handhavingsketen. Squit 2Go wordt door de Afdeling Bedrijven ingezet voor digitaal toezicht op basis van de landelijke itp checklisten voor milieu. Het cluster Zwemwater gaat begin mei van start met Squit XO en Squit 2Go. Eind mei gaat de Afdeling Expertise als laatste afdeling van start met Squit XO. Na die stap worden alle primaire producten afgehandeld in Squit XO in combinatie met de bestaande archivering in Verseon. Verder is in 2014 gewerkt aan de voorbereidingen op de aansluiting op het Sectoraal Knooppunt Provincies (SKP) voor wat betreft de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Via deze route kan de ODMH gaan beschikken over dagactuele gegevens voor wat betreft de BAG. Er wordt een vergelijkbare constructie ontwikkeld voor gegevens uit het Nieuw Handelsregister (NHR, voorheen KvK) en de landelijke voorziening voor de Gemeentelijke Basisregistratie (GBA-V). Voor dit laatste loopt op dit moment overleg met Agentschap BPR voor wat betreft een zelfstandig autorisatie voor omgevingsdiensten, dit in samenwerking met het IPO, de VNG en enkele andere omgevingsdiensten. Het ontsluiten van bekendmakingen op de website wordt op dit moment voorbereid als koppeling op Squit XO en Verseon: de openbare documenten van de aanvraag, het ontwerpbesluit en het definitieve besluit zullen op termijn automatisch worden ontsloten op de website van de ODMH. Dit biedt de mogelijkheid om (op termijn) over te gaan op digitale ter inzage legging. Er loopt overleg met Provincie Zuid-Holland om dit op termijn te gaan formaliseren ten faveure van de papieren bekendmakingen in de lokale bladen. 5.3 Huisvesting De ODMH is grotendeels gehuisvest in het Midden-Hollandhuis. Dit pand is momenteel nog in eigendom van het ISMH en wordt naast het ISMH en de ODMH ook gebruikt door de GGD. Omdat het pand vooralsnog onvoldoende ruimte biedt aan deze drie organisaties, wordt al sinds enkele jaren een deel van de kantoorruimte gehuurd tegenover het Midden-Hollandhuis. Vanwege de uitbreiding van de ODMH wordt sinds vorig jaar extra kantoorruimte gehuurd en wordt nu het volledige pand tegenover het Midden-Hollandhuis gebruikt door zowel ISMH als ODMH. In 2014 zal de ODMH het Midden-Hollandhuis overnemen van het ISMH. Ook is in de tweede helft van het jaar de verbouwing van de begane grond gepland. Na gereedkoming van die verbouwing zal de GGD daar gehuisvest worden en komt de volledige eerste etage beschikbaar voor de ODMH. -Holland 17 van 25

18 Volgens dezelfde planning wordt vervolgens in 2015 de eerste etage verbouwd en ook geschikt gemaakt voor de verdere invoering van het principe van plaats onafhankelijk werken. Na gereedkoming van deze verbouwing wordt het gebruik van de gehuurde dependance overbodig en kan de gehele ODMH gehuisvest worden. Onderdeel van de verbouwing van de eerste etage is de uitbreiding en/of verplaatsing van de serverruimte. Door de groei én de digitalisering van de ODMH is een grotere serverruimte noodzakelijk. Dit gegeven maakt de verbouwing van de eerste etage iets gecompliceerder dan de verbouwing van de tweede etage. Het grootste deel van de verbouwingskosten zal geactiveerd worden en zal in 10 jaar worden afgeschreven, conform de gestelde termijn in de financiële verordening. De kapitaallasten, die hieruit voortvloeien in de jaren 2015 en later, zijn meegenomen in de meerjarenbegroting van , welke gelijktijdig met deze managementrapportage vastgesteld wordt door het Algemeen Bestuur. Deze kapitaallasten worden voor een deel gedekt uit de bestemmingsreserves, die conform het voorstel in de jaarrekening 2013, hiervoor gevormd zijn. 5.4 Financiële mutaties Ten aanzien van de begroting van de afdeling Bedrijfsvoering zijn de volgende voor- en nadelen te melden: Bedrijfsvoering 2014 Mutaties 1 e Managementrapportage bedragen x 1.000,- incidenteel structureel Personeelskosten 69 N Bijkomende personeelskosten 41 N Apparaatskosten 22 N Contractuele bijdragen 299 N Overige bijdragen -2 V Doorberekende bijdragen -22 V Totaal N Toelichting Personeelskosten De personeelskosten binnen de afdeling Bedrijfsvoering stijgen licht. In de Programmabegroting was nog onvoldoende rekening gehouden met de (beperkte) groei van deze afdeling als gevolg van de uitbreiding van de afdeling BWT. Toelichting Apparaatskosten Ook de apparaatskosten groeien iets sneller dan aanvankelijk gedacht. Met name op automatiseringsgebied worden extra kosten gemaakt. De licentiekosten worden bijvoorbeeld geconfronteerd met structurele stijgingen als gevolg van het stijgende aantal gebruikers. Toelichting Contractuele bijdragen De contractuele bijdragen voor het programma Milieu zijn organisatiebreed nauwelijks gewijzigd ten opzichte van de raming in de programmabegroting Wel heeft er een interne wijziging -Holland 18 van 25

19 plaatsgevonden over de verdeling van de bijdragen over de afdelingen Milieu en Bedrijfsvoering. Het nadeel bij Bedrijfsvoering is daarom ongeveer gelijk aan het voordeel bij de afdeling Milieu. Toelichting Doorberekende bijdragen De doorberekende bijdragen ondergaan een lichte stijging. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de tijdsbesteding aan projecten. -Holland 19 van 25

20 6 Reserves, voorzieningen en investeringen 6.1 Reserves en Voorzieningen Hieronder volgt een overzicht van de reserves en voorzieningen: Omschrijving Boekwaarde per * Reserves Mutaties 2014 Onttrekking Storting Boekwaarde per Algemene Reserve Bestemmingsreserve Automatisering Bestemmingsreserve Bodemkwaliteitskaarten Bestemmingsreserve Verbouwing Bestemmingsreserve Digitalisering Totaal reserves Voorzieningen Voorziening Personeel Totaal voorzieningen Totaal reserves en voorzieningen * Op basis van Jaarstukken 2013 In de programmabegroting was reeds rekening gehouden met de onttrekking aan de bestemmingsreserve bodemkwaliteitskaarten ter dekking van de kapitaallasten. Ook de dotatie aan die reserve was reeds geraamd. Ultimo 2013 is een voorziening personeel gevormd om toekomstige personeelslasten van personeel dat uit dienst treedt, te dekken. In 2014 worden kosten verwacht die uit deze voorziening betaald moeten worden. Bovendien wordt een forse aanvullende dotatie in deze voorziening geraamd. Deze vindt zijn oorsprong in de verwachte personele afvloeiing in de komende jaren als gevolg van de bezuinigingstaakstelling binnen de ODMH. 6.2 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen zal als gevolg van deze managementrapportage geen wijzigingen ondergaan. De prognose van het weerstandsvermogen blijft er dus als volgt uitzien: Weerstandsvermogen Bedragen x Stand 1 januari Inbreng vanuit ISMH Inbreng door deelnemers Opheffing BR WABO Resultaat Mutaties Stand 31 december Holland 20 van 25

Ontwerp. PROGRAMMABEGROTING 2 E halfjaar 2014 en 2015

Ontwerp. PROGRAMMABEGROTING 2 E halfjaar 2014 en 2015 RUD UTRECHT Ontwerp PROGRAMMABEGROTING 2 E halfjaar 2014 en 2015 4 april 2014 Status: voor zienswijze deelnemers 1 Voorwoord 1 Algemeen 1.1 Inleiding 1.2 Startsituatie 1.3 De RUD Utrecht in de toekomst

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 Versie DB 20 juni 2012

Jaarstukken 2011 Versie DB 20 juni 2012 Agendapunt: 6a Jaarstukken 2011 Versie DB 20 juni 2012 T:\SAMENWERKING\STAF\DIENST\FINANCIEN\JAARREKENING\2011\Jaarstukken 2011 Vastgesteld DB 20 juni 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken 2011 Inleiding 3 I

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

JAARSTUKKEN 2013. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen JAARSTUKKEN Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Definitieve versie dd 31 maart 2014 VOORWOORD Noaberkracht Dinkelland Tubbergen werkt gewoon beter Graag presenteer ik u de jaarstukken van

Nadere informatie

ODRN Begroting 2015 2018

ODRN Begroting 2015 2018 ODRN Begroting 2015 2018 Datum: 02 april 2014 Versie: 004 voor behandeling algemeen bestuur 1 Inhoudsopgave 1. AANBIEDING 3 1.1 inleiding 3 1.2 Speerpunten en ontwikkelingen 2015 3 1.3 Berekening budgettair

Nadere informatie

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011 Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Resultaat tot nu toe... 3 3. Algemene schets van de financiële

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST GRONINGEN ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2013 EN 2014

OMGEVINGSDIENST GRONINGEN ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2013 EN 2014 OMGEVINGSDIENST GRONINGEN ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2013 EN 2014 Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Groningen 21 juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Leeswijzer... 4 2. Programma...

Nadere informatie

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Samen werken aan gezondheid Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Programma s 5 1.1 Programma Gezondheid 5 1.2 Programma Bestuur 10 2 Financiële

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 Programmabegroting 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Op eigen kracht, samen verder...3 2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 3 Leeswijzer...17 4 Beleidsbegroting...

Nadere informatie

Begroting 2016. Opgesteld in opdracht van: Gemeenten Beemster, Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Purmerend, Uitgeest en Velsen en Provincie Noord-Holland

Begroting 2016. Opgesteld in opdracht van: Gemeenten Beemster, Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Purmerend, Uitgeest en Velsen en Provincie Noord-Holland Opgesteld in opdracht van: Gemeenten Beemster, Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Purmerend, Uitgeest en Velsen en Provincie Noord-Holland Contactpersoon Omgevingsdienst IJmond: L.A. Pannekeet Postbus 325

Nadere informatie

Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014-2017.

Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014-2017. (2-4-2013) Postmaster Moerdijk.nl - aanbieding ontwerp begroting 2014en Pagina 1 Beukenlaan 1d 4731 CD OUDENBOSCH T +31(0)165-331283 F +31(0)165-310680 info@regionaalarchiefwestbrabant.nl www.regionaalarchiefwestbrabant.nl

Nadere informatie

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil Toelichting ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief Begroting 2014-2015 De verschillen tussen de begroting 2014 en de raming voor 2015 zien er als volgt uit: Onderdeel Begroting 2014 Bedragen x

Nadere informatie

Bijlage 3. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Ontwerp-Programmabegroting 2015-2018

Bijlage 3. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Ontwerp-Programmabegroting 2015-2018 Bijlage 3 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Ontwerp-Programmabegroting 2015-2018 1 Inhoudsopgave Voorwoord p. 3 1 Inleiding p. 3-5 - Algemeen p. 3 - Bezuinigingstaakstelling p. 3-4 -

Nadere informatie

ONTWERPBEGROTING 2008

ONTWERPBEGROTING 2008 ONTWERPBEGROTING 2008 - onderdeel programmabegroting - Versie d.d. 12 april 2007 Verzonden aan de 26 deelnemende gemeenten PROGRAMMABEGROTING 2008 1 PROGRAMMABEGROTING 2008 2 Voorwoord Met bescheiden trots

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 17 maart 2015

Jaarstukken 2014 17 maart 2015 Jaarstukken 2014 17 maart 2015 RUD Utrecht Samenstelling van het bestuur De RUD Utrecht (Regionale Uitvoeringsdienst) is een zelfstandig vormgegeven samenwerkingsverband van en voor elf gemeenten en de

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Bedrijfsplan voor één laboratoriumorganisatie van en voor 7 waterschappen

Bedrijfsplan voor één laboratoriumorganisatie van en voor 7 waterschappen Bedrijfsplan voor één laboratoriumorganisatie van en voor 7 waterschappen Vastgesteld door de stuurgroep 18 juli 2013 PAGINA 1/30 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding en opdracht... 4 2. 1.3 Het bedrijfsplan...

Nadere informatie

Voor u ligt de Kadernota 2015 met betrekking tot de bedrijfsvoering van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).

Voor u ligt de Kadernota 2015 met betrekking tot de bedrijfsvoering van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Kadernota 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemene ontwikkelingen... 4 2.1 Strategie... 4 2.2 Schaalvergroting... 4 2.3 Management informatie & ISAE... 5 2.4 DigiD beveiligingsassessment... 5 2.5 Aanbestedingen...

Nadere informatie

Programmabegroting 2013

Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2013 Ridderkerk, 22 november 2012 Inhoudsopgave: Voorwoord 2 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Missie... 3 1.3 Uitgangspunten en normen... 3 1.4 Leeswijzer... 4 2 Bestuurlijke samenvatting

Nadere informatie

Kadernota 2010 Pagina 2

Kadernota 2010 Pagina 2 Kadernota 2010 Kadernota 2010 Pagina 2 0. Inhoudsopgave 1.Aanbiedingsbrief... 5 2. Inleiding... 6 3. Ontwikkelingen 2009 (voorjaarsnota)... 7 4. Ontwikkelingen 2010-2013 (kadernota)... 12 5. Effecten op

Nadere informatie

Vergunningenplan voor gemeentelijke inrichtingen

Vergunningenplan voor gemeentelijke inrichtingen Vergunningenplan voor gemeentelijke inrichtingen Versie: concept Datum: november 2013 Samenvatting Voor u ligt het Vergunningenplan van de Omgevingsdienst Midden-Holland. De Omgevingsdienst Midden-Holland

Nadere informatie

balgemeenbestuur Openbareorde&veiligheid Verkeervervoerenw aterstaat EconomischeZaken Onderwijs CultuurenRecreatie

balgemeenbestuur Openbareorde&veiligheid Verkeervervoerenw aterstaat EconomischeZaken Onderwijs CultuurenRecreatie balgemeenbestuurbestuursorganenbestuursondersteuningb&wburgerzakenbestuurlijkesamenwe rkingbestuursondersteuningraad&rekenkameropenbareorde&veiligheidbrandweer&rampenbes trijdingopenbareordeenveiligheidopsporing&ruimingconventioneleexplosievenverkeervervoerenw

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad Versie 19-8-2014 Raad Inhoudsopgave Bestuursrapportage & Nr Omschrijving Pagina Inleiding 1 1 Samenvatting en voorstel 3 2 Amendement kadernota 2015 7 3 : 3.1 Programma 0 Algemeen bestuur 3.2 Programma

Nadere informatie

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur AB-OFGV 11 dec. 2014 13:00 uur Agenda AB OFGV Datum : 11 december 2014 Tijd : 13:00-15:00 uur Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad Genodigden : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), dhr.

Nadere informatie

Business case één reclasseringsorganisatie

Business case één reclasseringsorganisatie Business case één reclasseringsorganisatie Eindrapport Den Haag, 10 november 2014 PS/PD/AV/KtW/14P000530B5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat wij in de afgelopen periode in opdracht

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 AB 05-07-2011 WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 Sittard, 21 juni 2011 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2012 en meerjarenraming 2012-2016 Waterschapsbedrijf

Nadere informatie

Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden

Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden JAARSTUKKEN 2012 JAARSTUKKEN 2012 Colofon Vier gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude hebben vanaf 1 januari 2012 de interne bedrijfsvoeringstaken geconcentreerd in één organisatie, Servicepunt71.

Nadere informatie