1 e Managementrapportage 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 e Managementrapportage 2014"

Transcriptie

1 1 e Managementrapportage 2014 Versienummer: 2.0 Datum: 22 mei 2014

2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Financiële samenvatting Programma Milieu Programma Bouw- en Woningtoezicht Bedrijfsvoering Reserves, voorzieningen en investeringen Resultaat vóór en ná bestemming Vaststelling 1 e Managementrapportage Bijlage: Bruto begroting Holland 3 van 25

4 1 Inleiding 1.1 Inleiding Bij het opstellen van de eerste Managementrapportage van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) zitten de eerste vier maanden van 2014 er al weer op. Een periode waarin heel wat gebeurd is. Per 1 januari 2014 is de BWT-afdeling uitgebreid door de komst van Zuidplas en Waddinxveen. Daarnaast wordt er van uitgegaan dat de nieuwe fusiegemeente Alphen aan den Rijn per 1 januari 2015 haar milieutaken overdraagt aan de ODMH, hetgeen in 2014 de nodige voorbereidingen vergt. Ook gebeurt er van alles op het gebied van huisvesting. Zo wordt de overname van het eigendom van het pand aan de Thorbeckelaan van het ISMH voorbereid. Dit geldt eveneens voor de volgende fases van de verbouwing van het pand. Tot slot wordt vermeld dat ook de afronding van de eerste verbouwingsfase plaatsgevonden heeft in de eerste maanden van dit jaar. De financiële gevolgen van de ontwikkelingen zijn divers. Door de uitbreidingen treden schaalvoordelen op. Deze maken de bezuinigingsoperatie die de ODMH tot en met 2015 uitvoert, mogelijk. Binnen drie jaar voltrekt zich een doelmatigheidsoperatie die verdisconteerd wordt in de bijdrage van de afzonderlijke deelnemers. De overname en de verbouwing van het pand mogen op de lange termijn niet tot hogere lasten leiden. De kosten ervan vervangen de huur, die nu betaald wordt voor zowel het hoofdgebouw als de dependance. Na de verbouwing zal het gebruik van de dependance niet meer nodig zijn en kan de huur dus stopgezet worden. Naast financiële gegevens bevat deze managementrapportage ook de productiecijfers over de eerste vier maanden. Nieuw is de vermelding van kritische prestatie-indicatoren (KPI s). In deze rapportage wordt een selectie van de KPI s weergegeven. Gekozen is voor de prestatie-indicatoren die relevant zijn voor de deelnemende organisaties en die iets over de kwaliteit van de geleverde diensten vertellen. De huidige prognose voor het jaar 2014 bedraagt positief. 1.2 Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt de prognose van de ODMH voor het jaar 2014 beschreven. Hier zijn ook de uitgangspunten voor deze prognose benoemd. Hoofdstuk 3, 4 en 5 bevatten informatie over respectievelijk het programma Milieu, het programma Bouw- en Woningtoezicht en over Bedrijfsvoering. Hoofdstuk 6 geeft de actuele zaken weer van de reserves, het weerstandsvermogen en de investeringskredieten. Uiteindelijk komt alle informatie samen in hoofdstuk 7. Hier wordt het verwachte resultaat over het jaar 2014 weergegeven. De vaststelling van deze managementrapportage en de bijbehorende begrotingswijziging zijn opgenomen in hoofdstuk 8. Het document eindigt met drie bijlagen, waarin de concrete begrotingswijzigingen worden weergegeven. -Holland 4 van 25

5 2 Financiële samenvatting Onderstaande prognose voor het lopende boekjaar is gebaseerd op de begroting 2014, op de ontwikkelingen die plaatsvinden in 2014 en op de eerste realisatiecijfers. Deze prognose toont een voordelig resultaat van Voorgesteld wordt om de begroting voor het jaar 2014 aan te passen aan deze prognose en deze managementrapportage dus als begrotingswijziging aan te merken. 2.1 Uitgangspunten Op 27 juni 2013 is de meerjaren programmabegroting van de ODMH vastgesteld. Op basis van de realisatiecijfers van de periode januari tot en met april en de jaarrekening 2013 wordt in deze managementrapportage een eerste prognose voor 2014 afgegeven. Rekening is gehouden met de overdracht van taken door de provincies aan de gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij provinciale inrichtingen. Dit leidt echter niet tot een begrotingswijziging, omdat de totale bijdrage voor deze taken ongewijzigd blijft. In deze 1 e managementrapportage is ook de overplaatsing van Bureau Leerlingzaken naar de gemeente Gouda per 1 augustus 2014 verwerkt. Hierdoor vervalt een deel van de dekking van de overhead. De investering als gevolg van de overname van het pand aan de Thorbeckelaan is nog pro memorie meegenomen. De verwachting is dat hierover meer duidelijkheid gegeven kan worden in de 2 e managementrapportage van dit jaar. Overigens zal de overname van het pand niet tot extra lasten leiden. De exploitatie- en kapitaallasten van het pand zullen gelijk zijn aan de huurlasten, die momenteel aan het ISMH betaald worden. 2.2 Gewijzigde begroting De hierna getoonde prognose is een netto begroting. Dit betekent dat slechts de externe geldstromen gepresenteerd worden. Interne doorberekeningen zijn hierin niet meegenomen. Voor de bruto begroting wordt verwezen naar de bijlage van dit document. -Holland 5 van 25

6 Begroting 2014 Baten Contractuele bijdragen Overige bijdragen Projectbaten Doorberekende Bijdragen Onttrekking reserves Totaal Baten Lasten Milieu In dit overzicht zijn de opbrengsten met een minteken weergegeven. Bouw- en Woningtoezicht Bedrijfsvoering Totaal Personeelskosten Bijkomende Personeelskosten Apparaatskosten Directe productkosten Doorberekende kosten Projectlasten Dotatie reserves Totaal lasten Saldo baten en lasten Voor een toelichting op de kostensoorten wordt verwezen naar het hoofdstuk Toelichting kosten- en opbrengstensoorten In de tabellen van hoofdstuk 2.2 en ook in latere hoofdstukken en bijlagen worden de baten en lasten weergegeven in diverse kosten- en opbrengstensoorten. Hierna volgt per soort een korte uiteenzetting van de kosten en opbrengsten, die onder deze posten verantwoord worden. Baten: - Contractuele bijdragen: Contractuele bijdragen conform de jaarprogramma s, de lumpsumvergoeding van de Provincie en de vergoedingen voor de Bouw- en Woningtoezichttaken van de gemeenten Bodegraven Reeuwijk, Gouda, Zuidplas en Waddinxveen; - Overige bijdragen: Overige inkomsten en interne financieringsbaten; - Projectbaten: Projectopbrengsten, deze maken in het algemeen geen onderdeel uit van het exploitatieresultaat; - Doorberekende bijdragen: Bijdragen in de kosten van onder andere de provincie (werkbudgetten), de RDOG en het ISMH; - Onttrekking reserves: Bijdragen in de exploitatie vanuit de reserves. Lasten: - Personeelskosten: Salarislasten van personeel van de ODMH, inclusief ingehuurd personeel; - Bijkomende personeelskosten: Kosten ten behoeve van het personeel, zoals reiskosten en scholingskosten; - Apparaatskosten: Diverse kosten, zoals leaseauto s en kapitaallasten; -Holland 6 van 25

7 - Directe productkosten: Algemene kosten en concernfaciliteiten; - Doorberekende kosten: Interne doorbelasting van kosten (overhead); - Projectlasten: Projectlasten, deze maken in het algemeen geen onderdeel uit van het exploitatieresultaat; - Dotatie reserves: Bijdragen vanuit de exploitatie aan de reserves. -Holland 7 van 25

8 3 Programma Milieu De Omgevingsdienst Midden-Holland is de dienst die in Midden-Holland in opdracht van de gemeenten in de regio en de provincie Zuid-Holland taken uitvoert op het gebied van de fysieke leefomgeving. De omgevingsdienst is uitvoerder van de wettelijke milieutaken, vergunningverlening en handhaving van bedrijven en de controle en toetsing van specialistische milieu- en veiligheidsaspecten. Daarnaast geeft zij specialistisch milieuadvies, beoordeelt en begeleidt zij projecten. De omgevingsdienst werkt aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving en wil daarbij de rechterhand zijn van de deelnemende partijen. 3.1 Productie De voortgang van de productie kan als volgt worden weergegeven: Organisatie Omgevingsdienst Totaal Milieu Toezicht en Handhaving Vergunningverlening geleverd begroot percentage JEV geleverd begroot percentage JEV geleverd begroot percentage JEV Bergambacht ,3% 108,8% ,8% 100,0% ,1% 201,3% Bodegraven Reeuwijk ,6% 95,4% ,5% 100,0% ,1% 72,2% Boskoop ,6% 89,4% ,8% 100,0% ,3% 70,0% Gouda ,2% 92,2% ,7% 100,0% ,0% 42,1% Nederlek ,8% 96,0% ,8% 100,0% ,9% 70,0% Ouderkerk ,8% 90,0% ,0% 100,0% ,8% 70,0% Schoonhoven ,3% 106,5% ,6% 100,0% ,7% 90,0% Vlist ,3% 100,0% ,9% 100,0% ,8% 70,0% Waddinxveen ,9% 92,0% ,0% 100,0% ,2% 100,0% Zuidplas ,2% 89,2% ,6% 100,0% ,2% 60,0% Provincie ZH ,9% 94,8% ,4% 80,0% ,1% 93,2% Eindtotaal ,3% ,5% ,9% Organisatie Bodem en Archeologie Geluid, Lucht en EV ROM en Duurzaamheid geleverd begroot percentage JEV geleverd begroot percentage JEV geleverd begroot percentage JEV Bergambacht ,6% 120,0% ,7% 115,0% ,3% 100,0% Bodegraven Reeuwijk ,2% 110,0% ,6% 100,0% ,4% 95,0% Boskoop ,4% 120,0% ,7% 95,0% ,0% 90,0% Gouda ,2% 100,0% ,3% 100,0% ,7% 115,0% Nederlek ,2% 140,0% ,7% 100,0% ,6% 82,0% Ouderkerk ,1% 80,0% ,4% 100,0% ,2% 90,0% Schoonhoven ,5% 150,0% ,9% 95,0% ,8% 85,0% Vlist ,7% 140,0% ,2% 100,0% ,9% 110,0% Waddinxveen ,7% 105,0% ,9% 100,0% ,0% 85,0% Zuidplas ,4% 100,0% ,5% 95,0% ,6% 95,0% Provincie ZH ,0% 90,0% ,2% 100,0% ,9% 120,0% Eindtotaal ,1% ,1% ,4% Organisatie Algemeen geleverd begroot percentage JEV Bergambacht ,9% 98,6% Bodegraven Reeuwijk ,7% 95,2% Boskoop ,4% 61,3% Gouda ,0% 96,0% Nederlek ,9% 83,8% Ouderkerk ,3% 100,0% Schoonhoven ,8% 98,5% Vlist ,1% 99,3% Waddinxveen ,7% 92,0% Zuidplas ,2% 93,5% Provincie ZH ,5% 85,4% Eindtotaal ,8% JEV: Jaareindeverw achting Toelichting In de bovenstaande tabel is de productie van milieu na de eerste vier maanden in beeld gebracht. Na vier maanden is het rekenkundig gemiddelde 33,3%. De productie Milieu ligt over het algemeen op schema. Opgemerkt moet worden dat de uren die besteed worden aan de vvgb-taken wél worden geleverd, maar nog niet zijn opgenomen in de begroting. De begrote aantallen zullen aangepast -Holland 8 van 25

9 worden na akkoord van alle deelnemende gemeenten over de financiële afwikkeling van de vvgbgelden. De productiepercentages van het team Vergunningen en het team Toezicht en Handhaving zullen daardoor iets lager uitkomen. 3.2 Kritische Prestatie Indicatoren Na vier maanden ziet het resultaat van de kritische prestatie-indicatoren (KPI s) er als volgt uit: Expertise Status 4MR 8MR 12MR 90% van de ontvangen taken wordt binnen de afgesproken termijn uitgevoerd K 85% 90% van uitgaande adviezen geschiedt binnen geldende termijnen J 90% Aandeel gerealiseerde producten RO.01 binnen termijn is minimaal 90% K 83% Per schooljaar worden in totaal 180 lessen verzorgd via leszolderaanbod, weerlesaanbod en koekaas J 93% projectaanbod Bedrijven Status 4MR 8MR 12MR Hercontroles binnen 3 weken na verstrijken termijn uitgevoerd K 78% 90% van de procedures binnen de termijn afgehandeld J 90% 85% van de 8.40 meldingen binnen 3 weken beoordeeld J 85% 90% van de helpdeskvragen zijn binnen 5 werkdagen beantwoord J 95% legenda J Doelstelling gehaald voortgang in lijn met doelstelling K Doelstelling net niet gehaald voortgang net onder lijn doelstelling L Doelstelling niet gehaald voortgang niet in lijn met doelstelling Actie nodig Toelichting In verband met de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem is het op dit moment niet mogelijk alle rapportages op te vragen. Sommige percentages zijn daarom inschattingen van de verantwoordelijk leidinggevende, op basis van alle beschikbare informatie. Mede naar aanleiding van diezelfde overgang worden de doelstellingen niet allemaal volledig gehaald. Gedurende de rest van 2014 zal hier extra aandacht aan geschonken worden. 3.3 Financiële mutaties Ten aanzien van de programmabegroting voor het programma Milieu zijn de volgende voor- en nadelen te melden: Milieu 2014 Mutaties 1 e Managementrapportage bedragen x 1.000,- incidenteel structureel Personeelskosten -148 V Bijkomende personeelskosten 27 N Apparaatskosten 191 N 121 N Directe Productkosten 2 N Contractuele bijdragen -279 V Overige bijdragen 1 N Doorberekende bijdragen -64 V Totaal 154 N -303 V -Holland 9 van 25

10 Toelichting (Bijkomende) Personeelskosten De prognose omtrent de personeelslasten ziet er voor 2014 gunstig uit. De formatie van Milieu daalt licht. Vacatures bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht worden grotendeels ingevuld door werknemers die eerst voor Milieu werkzaam waren. Dit leidt wel tot incidentele extra kosten in de vorm van studiekosten. Toelichting Apparaatskosten De stijging van de apparaatskosten wordt voor een groot deel veroorzaakt door de verbouwing van het Midden-Hollandhuis. Hiermee was in de programmabegroting nog onvoldoende rekening gehouden. Een deel van deze lasten is structureel in de vorm van terugkerende kapitaallasten. Verder wordt de stijging veroorzaakt door de aanschaf van een juridisch abonnement en door het vertrek van Bureau Leerlingzaken bij het ISMH. Hierdoor valt een deel van de dekking van de afdeling Bedrijfsvoering en van Huisvesting weg. Met het ISMH wordt nog overleg gepleegd over de hoogte van de vergoeding voor deze frictiekosten. Toelichting Contractuele bijdragen De contractuele bijdragen voor het programma Milieu zijn organisatiebreed nauwelijks gewijzigd ten opzichte van de raming in de programmabegroting Wel heeft er een interne wijziging plaatsgevonden over de verdeling van de bijdragen over de afdelingen Milieu en Bedrijfsvoering. Het voordeel bij Milieu is daarom ongeveer gelijk aan het nadeel bij de afdeling Bedrijfsvoering. Toelichting Doorberekende bijdragen In 2014 worden extra opbrengsten gerealiseerd door detachering van personeelsleden voor tijdelijke, externe opdrachten. Dit zijn incidentele inkomsten. -Holland 10 van 25

11 4 Programma Bouw- en Woningtoezicht De Omgevingsdienst Midden-Holland is de dienst die in Midden-Holland in opdracht van de gemeenten Bodegraven Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas en de provincie Zuid-Holland taken uitvoert op het gebied van Bouw- en Woningtoezicht (BWT). De omgevingsdienst is uitvoerder van de wettelijke BWT-taken, vergunningverlening, toezicht en handhaving van burgers en bedrijven. De omgevingsdienst werkt aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving en wil daarbij de rechterhand zijn van de deelnemende partijen. 4.1 Productie De voortgang van de productie kan als volgt worden weergegeven: Gemeente ODMH Totaal BWT Diversen BWT Handhaving BWT geleverd begroot percentage geleverd begroot percentage geleverd begroot percentage Bodegraven Reeuwijk ,4% ,8% ,4% Gouda ,7% ,0% ,2% Waddinxveen ,8% ,7% ,9% Zuidplas ,0% ,2% ,6% Eindtotaal ,8% ,9% ,9% Gemeente Juridische aspecten BWT Toezicht BWT Vergunningverlening BWT geleverd begroot percentage geleverd begroot percentage geleverd begroot percentage Bodegraven Reeuwijk ,2% ,9% ,6% Gouda ,9% ,4% ,6% Waddinxveen ,8% ,6% ,8% Zuidplas ,1% ,1% ,2% Eindtotaal ,4% ,5% ,0% Toelichting In de bovenstaande tabel is de productie van BWT na de eerste vier maanden in beeld gebracht. Opgemerkt moet worden dat de cijfers bij het opstellen van deze managementrapportage nog niet volledig definitief zijn, maar wel een goede indicatie vormen. Na vier maanden is het rekenkundig gemiddelde 33,3%. De productiecijfers zijn positief. Duidelijk is dat de productie van de gemeenten die sinds 1 januari 2014 hun taken hebben overgedragen wat is achtergebleven ten opzichte van de productie van de reeds zittende gemeenten. Het lagere productiepercentage is een logisch gevolg van de overdracht van taken naar de OMDH op 1 januari 2014, aangezien mensen én dossiers hun weg moesten vinden in de nieuwe organisatie. BRIKS-taken Met de overdracht van de BWT-taken (en mensen) van inmiddels vier gemeenten, worden (ook) de BRIKS-afspraken met de provincie voor die vier gemeenten op een iets andere manier ingevuld. Het uitgangspunt blijft hetzelfde, dus voor provinciale inrichtingen wordt advies gevraagd aan de gemeentelijke BWT-mensen. Alleen voert de afdeling Bedrijven van de ODMH de werkzaamheden uit namens de provincie, en is de afdeling BWT voor de gemeenten Waddinxveen, Zuidplas, Gouda en Bodegraven-Reeuwijk aan zet om het BRIKS-advies op te stellen voor de (provinciale) omgevingsvergunning. -Holland 11 van 25

12 4.2 Kritische Prestatie Indicatoren Na vier maanden ziet het resultaat van de kritische prestatie-indicatoren (KPI s) er als volgt uit: Bouw- en Woningtoezicht Status 4MR 8MR 12MR Op 95% van de aanvragen om vergunning wordt binnen de wettelijke termijn beslist J 99% Handhavingscontroles incl. rapportage worden 90% binnen termijn uitgevoerd J 90% Handhavingsverzoeken worden in 90% van de gevallen binnen wettelijke termijn afgehandeld J 90% legenda J Doelstelling gehaald voortgang in lijn met doelstelling K Doelstelling net niet gehaald voortgang net onder lijn doelstelling L Doelstelling niet gehaald voortgang niet in lijn met doelstelling Actie nodig Toelichting De resultaten van de KPI s laten zien dat de vooraf gestelde doelen in de eerste vier maanden van 2014 gehaald zijn. De besluiten binnen de wettelijke termijn op de aanvragen om vergunning worden raken zelfs de 100%. Rekening houdend met de zeer recente overdracht van de taken van Zuidplas en Waddinxveen per 1 januari 2014 is dat een mooie prestatie. 4.3 Financiële mutaties Ten aanzien van de begroting voor het programma Bouw- en Woningtoezicht zijn de volgende vooren nadelen te melden: Bouw- en Woningtoezicht 2014 Mutaties 1 e Managementrapportage bedragen x 1.000,- incidenteel structureel Personeelskosten -476 V Bijkomende personeelkosten -3 V Directe productkosten -68 V Projectlasten 122 N Contractuele bijdragen 267 N Overige bijdragen -37 V Projectbaten -122 V Doorberekende bijdragen -70 V Totaal V Toelichting (Bijkomende) Personeelskosten De personeelskosten van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht lijken lager uit te vallen dan aanvankelijk geraamd. De uitblijvende CAO-verhoging (zie ook de toelichting op de personeelskosten van Milieu) is hier deels oorzaak van. Een tweede oorzaak is de overkomst van de afdeling BWT van de gemeente Zuidplas. Bij het opstellen van de programmabegroting gingen we nog uit van een overname van ruim 19 fte. Inmiddels is gebleken, dat ruim 15 fte overgekomen zijn. -Holland 12 van 25

13 Toelichting Directe productkosten De raming voor de directe productkosten is afgenomen omdat deze lasten in afwijking van de begroting nu meegenomen worden in de projectlasten. Dit betreft de lasten voor de provinciale BRIKS-taken. Toelichting Projectbaten en -lasten Het voordeel bij de directe productkosten leidt tot hetzelfde nadeel bij de projectlasten. Het resterende nadeel bij de projectlasten betreft de urenbesteding voor asbestzaken in de verschillende gemeenten. Dit nadeel binnen de projectlasten levert uiteraard ook een voordeel op van extra inkomsten Toelichting Contractuele Bijdragen De lagere contractuele bijdragen worden net als een deel van de lagere personeelskosten veroorzaakt door de overkomst van de afdeling BWT van de gemeente Zuidplas. De contractuele bijdrage is nu gebaseerd op de overkomst van ruim 15 fte. Toelichting Doorberekende Bijdragen De doorberekende bijdragen zijn gestegen. De verwachting is dat meer interne inzet gepleegd zal worden in de gemeentelijke asbestzaken en in de provinciale BRIKS-taken. -Holland 13 van 25

14 5 Bedrijfsvoering De afdeling Bedrijfsvoering levert niet alleen diensten aan de overige afdelingen van de ODMH. Ook worden diensten aan het ISMH en de RDOG geleverd. Dit gebeurt op basis van dienstverleningsovereenkomsten met genoemde organisaties. De afdeling Bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de programma s. Het welslagen van de programma s is mede afhankelijk van de doelmatigheid, transparantie en kwaliteit van de bedrijfsvoering. De externe dienstverlening is gebaat bij een goede interne bedrijfsvoering. 5.1 Personeel & Organisatie Algemeen De eerste maanden van 2014 heeft P&O gewerkt aan de eerste opzet van de was wordt tabel voor het Organisatie & Formatie-plan in verband met de takenoverdracht vanuit de ODWH. Hiertoe werden de taken en het aantal fte s vertaald naar de functies zoals beschreven in het functiehuis van de ODMH. Verder is er een start gemaakt met het invoeren van e-hrm en de actualisatie van het functiewaarderingssysteem. Per 1 januari 2014 is een wijziging van de CAR-UWO doorgevoerd inzake modernisering en flexibilisering van de werktijden. CAO De gemeentelijke CAO is op 30 juni 2013 afgelopen. Dit gegeven vormt een financieel risico. Een eventueel nieuw CAO-akkoord kan leiden tot loonstijgingen, die zelfs met terugwerkende kracht kunnen gaan gelden vanaf 1 juli Vooralsnog wordt nog geen akkoord verwacht, maar wordt in de begroting van de ODMH wel rekening gehouden met loonstijging (circa 2,5%). Afhankelijk van de ontwikkelingen op dit gebied zal blijken of voldoende ruimte aanwezig is in de begroting. Plaats onafhankelijk werken De ODMH groeit en daardoor ontstaat er behoefte aan meer werkplekken. Het Managementteam (MT) heeft voorkeur voor huisvesting van de gehele dienst in één pand. Eén van de mogelijkheden om dit te realiseren is het invoeren van plaats onafhankelijk werken. In de tweede helft van 2013 is een start gemaakt met de verbouwing van het Midden-Hollandhuis. In dat jaar is de 2 e verdieping volledig heringericht. Vanaf 1 januari 2014 hebben de medewerkers op deze verdieping geen vaste eigen werkplek meer en is het plaats onafhankelijk werken voor een deel van de organisatie ingevoerd. In 2014 en 2015 wordt hier een vervolg aan gegeven. Nadere toelichting hierop volgt in hoofdstuk 5.4 Huisvesting. Formatie/bezetting De formatie en de bezetting van de ODMH groeien. Op 1 juli 2012 ging de ODMH van start met een bezetting van 143 medewerkers en een bijbehorende formatie van 124,9 fte s. Een jaar verder, 1 juli 2013, is het aantal medewerkers gegroeid tot 164 medewerkers en een formatie van 146,4 fte s. Die groei is in zijn geheel toe te rekenen aan de komst van de BWT-afdelingen van de gemeenten Bodegraven Reeuwijk en Gouda. Weer een half jaar verder, op 1 januari 2014, heeft verder uitbreiding plaatsgevonden, door de komst van nog twee BWT-afdelingen. Dit betreft Waddinxveen en Zuidplas. In 2014 zijn 192 medewerkers werkzaam bij de ODMH. De formatie bedraagt momenteel 170,4 fte s. Het hierna volgende overzicht toont de groei die de ODMH doormaakt. -Holland 14 van 25

15 De 192 medewerkers per begin 2014 vormden een bezetting van 167,7 fte s. Daarmee was de bezetting iets lager dan de formatie en was er dus geringe vacatureruimte. In de eerste maanden van 2014 zijn intussen een tweetal vacatures ingevuld, waardoor het verschil tussen formatie en bezetting nog geringer wordt. Het verloop van de bezetting binnen de 3 afdelingen van de ODMH vanaf de start van de organisatie tot begin dit jaar ziet er als volgt uit: Naast de absolute groei van de ODMH vindt ook een verschuiving plaats. De afdeling Bouw- en Woningtoezicht (BWT) heeft een forse groei doorgemaakt, terwijl de afdeling Bedrijfsvoering vooralsnog slechts zeer beperkt gegroeid is en de personele bezetting van het programma Milieu zelfs iets gekrompen is. Dit heeft ervoor gezorgd dat de verhoudingen tussen de afdelingen onderling anders zijn komen te liggen. In het volgende overzicht is duidelijk te zien dat de afdeling BWT gegroeid is en dat de afdeling Bedrijfsvoering verhoudingsgewijs gekrompen is ten opzichte van de rest van de organisatie. Omdat de overheadkosten voor het grootste deel bestaan uit de lasten van de afdeling Bedrijfsvoering, vertaalt deze krimp zich in lagere overheadlasten per fte. -Holland 15 van 25

16 De verwachting is dat de groei er bij de ODMH inblijft. Per 1 januari 2015 zal de ODMH naar verwachting de Milieutaken van de nieuwe gemeente Alphen aan de Rijn gaan uitvoeren. Omdat de voormalige gemeente Boskoop haar milieutaken al ondergebracht heeft bij de ODMH, betekent dat uitbreiding met de taken van de voormalige gemeenten Alphen aan den Rijn en Rijnwoude. 5.2 Automatisering Vanaf oktober 2013 t/m februari 2014 heeft de ICT-afdeling veel werk verzet om de ODMH klaar te maken voor het flexwerk principe, gelijktijdig met de verbouwing van de tweede verdieping. Om de kosten zo veel mogelijk te beperken heeft de afdeling dit met eigen mensen gerealiseerd. De hele tweede verdieping is voorzien van een draadloos netwerk voor mobiele apparatuur en een gasten netwerk voor externen. Verder zijn alle werkplekken voorzien van een telefoontoestel waarop medewerkers zich kunnen aanmelden en alle werkplekken zijn voorzien van dubbele schermen. Iedere medewerker kan op elke willekeurige plek aanloggen en zijn werk doen. De medewerker heeft toegang tot alle faciliteiten die hij/zij nodig heeft om zo optimaal mogelijk het werk te kunnen uitvoeren. De organisatie heeft dus zijn eerste treden gezet met het plaats onafhankelijk werken. Voor de komende maanden zal de focus liggen op de ondersteuning daarvan. Met het flexwerken is het vaak lastig om te zien of iemand er is maar nog lastiger is waar de persoon werkt. We hebben daarom een webapplicatie ontwikkeld, de zogenaamde Flexplek checker. De applicatie laat precies zien welke flexplekken leeg zijn en waar iemand zit. Om dit voor de medewerkers zo toegankelijk mogelijk te maken, is ook naast de lift een console met touch screen opgehangen, voorzien van de Flexplek checker. Aangezien er steeds meer dataverkeer is en steeds meer digitaal gewerkt wordt, is er tijdens de verbouwing voor gekozen om ook de oude netwerk infrastructuur op de tweede verdieping te vervangen om zo de infrastructuur toekomst proof te maken, rekening houdend met de verwachte groei. Met de komst van de BWT-taken en medewerkers van de gemeente Zuidplas en Waddinxveen bleek de bestaande telefoonnummerreeks ontoereikend. De hele telefoon architectuur is daarom aangepast naar een 088 reeks. Deze nieuwe reeks maakt verdere groei van de organisatie ook mogelijk. -Holland 16 van 25

17 Applicatiebeheer December 2013 en januari 2014 stonden goeddeels in het teken van de instroom van de medewerkers Bouw- en Woningtoezicht van Zuidplas en Waddinxveen. Ook voor het applicatiebeheer had dit behoorlijke impact: de gegevens vanuit de latende organisaties (GISVG voor Zuidplas en ProVAS van Waddinxveen) zijn geconverteerd naar Squit XO. Verder zijn de scans van de lopende zaken ingelezen in het DMS Verseon. Squit XO en Squit 2Go (mobiel toezicht) bij de Afdeling BWT zijn inmiddels in een beheersfase beland. Vanzelfsprekend wordt nu nog geschaafd aan het efficiënter inrichten van processen en verbeteren van sjablonen. Medio januari is de Afdeling Bedrijven van start gegaan met Squit XO en Squit 2Go. Het beheer van het inrichtingenbestand is daarmee verschoven van Verseon naar Squit XO. Er lopen inmiddels gesprekken met Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) voor het aansluiten van Squit XO op Inspectieview Milieu (IvM); een belangrijke stap in het samenwerken in de handhavingsketen. Squit 2Go wordt door de Afdeling Bedrijven ingezet voor digitaal toezicht op basis van de landelijke itp checklisten voor milieu. Het cluster Zwemwater gaat begin mei van start met Squit XO en Squit 2Go. Eind mei gaat de Afdeling Expertise als laatste afdeling van start met Squit XO. Na die stap worden alle primaire producten afgehandeld in Squit XO in combinatie met de bestaande archivering in Verseon. Verder is in 2014 gewerkt aan de voorbereidingen op de aansluiting op het Sectoraal Knooppunt Provincies (SKP) voor wat betreft de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Via deze route kan de ODMH gaan beschikken over dagactuele gegevens voor wat betreft de BAG. Er wordt een vergelijkbare constructie ontwikkeld voor gegevens uit het Nieuw Handelsregister (NHR, voorheen KvK) en de landelijke voorziening voor de Gemeentelijke Basisregistratie (GBA-V). Voor dit laatste loopt op dit moment overleg met Agentschap BPR voor wat betreft een zelfstandig autorisatie voor omgevingsdiensten, dit in samenwerking met het IPO, de VNG en enkele andere omgevingsdiensten. Het ontsluiten van bekendmakingen op de website wordt op dit moment voorbereid als koppeling op Squit XO en Verseon: de openbare documenten van de aanvraag, het ontwerpbesluit en het definitieve besluit zullen op termijn automatisch worden ontsloten op de website van de ODMH. Dit biedt de mogelijkheid om (op termijn) over te gaan op digitale ter inzage legging. Er loopt overleg met Provincie Zuid-Holland om dit op termijn te gaan formaliseren ten faveure van de papieren bekendmakingen in de lokale bladen. 5.3 Huisvesting De ODMH is grotendeels gehuisvest in het Midden-Hollandhuis. Dit pand is momenteel nog in eigendom van het ISMH en wordt naast het ISMH en de ODMH ook gebruikt door de GGD. Omdat het pand vooralsnog onvoldoende ruimte biedt aan deze drie organisaties, wordt al sinds enkele jaren een deel van de kantoorruimte gehuurd tegenover het Midden-Hollandhuis. Vanwege de uitbreiding van de ODMH wordt sinds vorig jaar extra kantoorruimte gehuurd en wordt nu het volledige pand tegenover het Midden-Hollandhuis gebruikt door zowel ISMH als ODMH. In 2014 zal de ODMH het Midden-Hollandhuis overnemen van het ISMH. Ook is in de tweede helft van het jaar de verbouwing van de begane grond gepland. Na gereedkoming van die verbouwing zal de GGD daar gehuisvest worden en komt de volledige eerste etage beschikbaar voor de ODMH. -Holland 17 van 25

18 Volgens dezelfde planning wordt vervolgens in 2015 de eerste etage verbouwd en ook geschikt gemaakt voor de verdere invoering van het principe van plaats onafhankelijk werken. Na gereedkoming van deze verbouwing wordt het gebruik van de gehuurde dependance overbodig en kan de gehele ODMH gehuisvest worden. Onderdeel van de verbouwing van de eerste etage is de uitbreiding en/of verplaatsing van de serverruimte. Door de groei én de digitalisering van de ODMH is een grotere serverruimte noodzakelijk. Dit gegeven maakt de verbouwing van de eerste etage iets gecompliceerder dan de verbouwing van de tweede etage. Het grootste deel van de verbouwingskosten zal geactiveerd worden en zal in 10 jaar worden afgeschreven, conform de gestelde termijn in de financiële verordening. De kapitaallasten, die hieruit voortvloeien in de jaren 2015 en later, zijn meegenomen in de meerjarenbegroting van , welke gelijktijdig met deze managementrapportage vastgesteld wordt door het Algemeen Bestuur. Deze kapitaallasten worden voor een deel gedekt uit de bestemmingsreserves, die conform het voorstel in de jaarrekening 2013, hiervoor gevormd zijn. 5.4 Financiële mutaties Ten aanzien van de begroting van de afdeling Bedrijfsvoering zijn de volgende voor- en nadelen te melden: Bedrijfsvoering 2014 Mutaties 1 e Managementrapportage bedragen x 1.000,- incidenteel structureel Personeelskosten 69 N Bijkomende personeelskosten 41 N Apparaatskosten 22 N Contractuele bijdragen 299 N Overige bijdragen -2 V Doorberekende bijdragen -22 V Totaal N Toelichting Personeelskosten De personeelskosten binnen de afdeling Bedrijfsvoering stijgen licht. In de Programmabegroting was nog onvoldoende rekening gehouden met de (beperkte) groei van deze afdeling als gevolg van de uitbreiding van de afdeling BWT. Toelichting Apparaatskosten Ook de apparaatskosten groeien iets sneller dan aanvankelijk gedacht. Met name op automatiseringsgebied worden extra kosten gemaakt. De licentiekosten worden bijvoorbeeld geconfronteerd met structurele stijgingen als gevolg van het stijgende aantal gebruikers. Toelichting Contractuele bijdragen De contractuele bijdragen voor het programma Milieu zijn organisatiebreed nauwelijks gewijzigd ten opzichte van de raming in de programmabegroting Wel heeft er een interne wijziging -Holland 18 van 25

19 plaatsgevonden over de verdeling van de bijdragen over de afdelingen Milieu en Bedrijfsvoering. Het nadeel bij Bedrijfsvoering is daarom ongeveer gelijk aan het voordeel bij de afdeling Milieu. Toelichting Doorberekende bijdragen De doorberekende bijdragen ondergaan een lichte stijging. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de tijdsbesteding aan projecten. -Holland 19 van 25

20 6 Reserves, voorzieningen en investeringen 6.1 Reserves en Voorzieningen Hieronder volgt een overzicht van de reserves en voorzieningen: Omschrijving Boekwaarde per * Reserves Mutaties 2014 Onttrekking Storting Boekwaarde per Algemene Reserve Bestemmingsreserve Automatisering Bestemmingsreserve Bodemkwaliteitskaarten Bestemmingsreserve Verbouwing Bestemmingsreserve Digitalisering Totaal reserves Voorzieningen Voorziening Personeel Totaal voorzieningen Totaal reserves en voorzieningen * Op basis van Jaarstukken 2013 In de programmabegroting was reeds rekening gehouden met de onttrekking aan de bestemmingsreserve bodemkwaliteitskaarten ter dekking van de kapitaallasten. Ook de dotatie aan die reserve was reeds geraamd. Ultimo 2013 is een voorziening personeel gevormd om toekomstige personeelslasten van personeel dat uit dienst treedt, te dekken. In 2014 worden kosten verwacht die uit deze voorziening betaald moeten worden. Bovendien wordt een forse aanvullende dotatie in deze voorziening geraamd. Deze vindt zijn oorsprong in de verwachte personele afvloeiing in de komende jaren als gevolg van de bezuinigingstaakstelling binnen de ODMH. 6.2 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen zal als gevolg van deze managementrapportage geen wijzigingen ondergaan. De prognose van het weerstandsvermogen blijft er dus als volgt uitzien: Weerstandsvermogen Bedragen x Stand 1 januari Inbreng vanuit ISMH Inbreng door deelnemers Opheffing BR WABO Resultaat Mutaties Stand 31 december Holland 20 van 25

1 e Managementrapportage 2015

1 e Managementrapportage 2015 1 e Managementrapportage 2015 Versienummer: 1.1 Datum: 21 mei 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Financiële samenvatting... 5 3 Programma Milieu... 8 4 Programma Bouw- en Woningtoezicht... 12 5 Bedrijfsvoering...

Nadere informatie

2 e Managementrapportage 2015

2 e Managementrapportage 2015 2 e Managementrapportage 2015 Versienummer: 1.4 Datum: 28 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Financiële samenvatting... 6 3 Programma Milieu... 8 4 Programma Bouw- en Woningtoezicht... 11

Nadere informatie

Inspectieview Milieu aansluiten én gebruiken. 10 september, Nol Witte

Inspectieview Milieu aansluiten én gebruiken. 10 september, Nol Witte Inspectieview Milieu aansluiten én gebruiken 10 september, Nol Witte Omgevingsdienst Midden-Holland Milieutaken in de hele regio: Bodegraven-Reeuwijk Boskoop (per 1-1-2016 heel Alphen) Gouda Krimpenerwaard

Nadere informatie

B. Verkleinen takenpakket Provincie Zuid-Holland

B. Verkleinen takenpakket Provincie Zuid-Holland Aanbiedingsformulier voor AB Bijlage bij agendapunt 3 Datum 14 maart 2016 Onderwerp Eerste begrotingswijziging 2016 Verseon: 2015015836 Vertrouwelijk Nee Doel van agendering Besluitvormend Toelichting

Nadere informatie

Toelichting op begrotingswijzigingen 2015

Toelichting op begrotingswijzigingen 2015 22 apr 2015/0015 Toelichting op begrotingswijzigingen 2015 (omgevingsdienst regio Utrecht Algemeen Er hebben zich inmiddels (structurele) materiële wijzigingen voorgedaan die nopen tot een aanpassing van

Nadere informatie

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Algemene reserve Stand per eind 2014 1.894.000 Buffer De algemene reserve is gevormd uit rekeningresultaten uit het verleden en is de primaire buffer voor

Nadere informatie

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 24 september 2013 Agendapunt : 7 Portefeuillehouder Onderwerp : dhr. H.W. van Gelder : Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting 2013

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2014

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2014 Bijlage 2 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Eerste swijziging Toelichting Deze eerste begrotingswijziging betreft de verantwoording van: 1. de extra personele lasten; 2. de structurele

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

1 e wijziging Begroting 2013

1 e wijziging Begroting 2013 1 e wijziging Begroting 2013 na toetreding van de gemeente Delft Regionale Belasting Groep Begroting 2013, 1 e wijziging na toetreding gemeente Delft - Regionale Belasting Groep pagina 1 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Het dagelijks bestuur van de ODWH over het onder I. genomen besluit te informeren.

Het dagelijks bestuur van de ODWH over het onder I. genomen besluit te informeren. Voordracht aan Provinciale Staten Van commissie Bestuur en Middelen Vergadering Juni 2016 Onderwerp Zienswijze Provinciale Staten op de begroting 2017 Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) Nummer 6891 1

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE)

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE) Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: datum: 11 augustus 2009 sector/stafafdeling: samenleving portefeuillehouder: W. A. J. Borgonjen ontworpen door: J. Laurs-Breur par. par. afd.hfd. par.

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000)

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) Samenvatting resultaat 2014 6.2.1 Domein Service en Samenwerking Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) ICT 275 Niet ingevulde taakstelling 44 Bijdragen projecten derden 32 Vacatureruimte

Nadere informatie

Begroting (regulier + transitie) 2014

Begroting (regulier + transitie) 2014 Begroting (regulier + transitie) 2014 REGULIER Begroting 2014 KOSTEN Kapitaallasten grootboekrekening 4601 Afschrijving verbouwing 8.342,44 4602 Afschrijving inventaris 2.253,28 4603 Afschrijving computers

Nadere informatie

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513

Nadere informatie

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat het functioneren van de gemeentelijke organisatie. De bedrijfsvoering is ondersteunend aan en mede bepalend voor de kwaliteit van

Nadere informatie

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08%

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08% Bijlage 1 Begrotingsrichtlijnen voor de begroting 2014-2017 Samenvattend gelden de volgende financieel-technische uitgangspunten voor de begroting 2014-2017 : 1. Nominale ontwikkelingen 2014 2015-2017

Nadere informatie

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen.

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen. Raadsvoorstel: Nummer: 2010-633 Onderwerp: Vaststellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP2011-2015) Datum: 6 april 2011 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk/ T. van der Torren Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Jaarprogramma Milieu 2015 Gemeente Gouda

Jaarprogramma Milieu 2015 Gemeente Gouda Jaarprogramma Milieu 2015 Gemeente Gouda Omgevingsdienst Midden-Holland Jaarprogramma Milieu 2015 Gouda 2 van 15 Versienummer: 1.0 Datum: 14 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Omgevingsdienst

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Stelpost nog in te vullen besparingen: 2015 2016 2017 Besparing Holland Rijnland 62.500 83.375 125.000 Moderne werkgever in moderne huisvesting

Stelpost nog in te vullen besparingen: 2015 2016 2017 Besparing Holland Rijnland 62.500 83.375 125.000 Moderne werkgever in moderne huisvesting VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van april 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00021 Onderwerp: Voortgang stelposten nog in te vullen besparingen - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Op 5 februari 2015 heeft

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer ox.xax.oox Inboeknummer oajoxabrz Beslisdatum B&W az augustus 2002 Dossiernummer 235.352 Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Begroting 2016 Afdeling Flevoland J. Kroes Begroting 2016 2 Afdeling Flevoland van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Begroting 2016 Lasten Omschrijving Rekening

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015. 1ste Wijziging van de Begroting 2015

1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015. 1ste Wijziging van de Begroting 2015 1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015 1ste Wijziging van de Begroting 2015 1 ste Begrotingswijziging 2015 1 ste Wijziging van de Begroting 2015 Datum: 18 maart 2015 24 juni 2015 Status: Vastgesteld Omgevingsdienst

Nadere informatie

Vaststellen wijziging begroting 2015 Stadsgewest Haaglanden volgens plan A

Vaststellen wijziging begroting 2015 Stadsgewest Haaglanden volgens plan A Vergadering: 10 december 2014 Agendapunt: 4 Nummer: Portefeuillehouder: dhr drs. M.J. Bezuijen Contactpersoon: ir. P.E.B. Van Heel Doorkiesnummer: 070 750 1 1537 Den Haag, 29 oktober 2014 Aan het algemeen

Nadere informatie

AB-14-58b HERZIENE ONTWERPBEGROTINGSWIJZIGING 2015 I VAN DE RDOG HOLLANDS MIDDEN

AB-14-58b HERZIENE ONTWERPBEGROTINGSWIJZIGING 2015 I VAN DE RDOG HOLLANDS MIDDEN AB-14-58b HERZIENE ONTWERPBEGROTINGSWIJZIGING I VAN DE RDOG HOLLANDS MIDDEN colofon Auteur(s): directie en leidinggevenden van de RDOG Datum: oktober 2014 Uitgever: RDOG Hollands Midden Postbus 121 2300

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE FINANCIËLE RAPPORTAGE TOT EN MET APRIL 2015

TUSSENTIJDSE FINANCIËLE RAPPORTAGE TOT EN MET APRIL 2015 TUSSENTIJDSE FINANCIËLE RAPPORTAGE TOT EN MET APRIL 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Verwacht financieel resultaat 2 1.2 Een paar belangrijke aandachtspunten 3 2 Programma Crisis- en Rampenbestrijding

Nadere informatie

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik;

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik; RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-07-2014 14-068 Onderwerp krediet t.b.v. realisatie bezuinigingen door Het Nieuwe Werken Aan de raad, Onderwerp Krediet voor de realisatie bezuinigingen door Het

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

: overdracht gebouwen Noorderpoort aan de gemeente Stadskanaal

: overdracht gebouwen Noorderpoort aan de gemeente Stadskanaal Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

ADVIESNOTA. Politieke Ronde d.d. 10 mei 2012. Raadsvergadering d.d. 24 mei 2012. Voorstel nr.

ADVIESNOTA. Politieke Ronde d.d. 10 mei 2012. Raadsvergadering d.d. 24 mei 2012. Voorstel nr. OPENBAAR met geheime bijlage(n) Adviseur: S. de Jong (WSO, tst. 438) Portefeuillehouder: E. van Oortmerssen - Schutte en E.M. Timmers - van Klink 12.02276 1 ADVIESNOTA Politieke Ronde d.d. 10 mei 2012

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012 Bijlage 1 Jaarrekening 2012 ICT meldkamerbeheer Algemeen Onderstaand wordt de 4e jaarrekening ICT meldkamerbeheer aangeboden. Het betreft de multidisciplinaire jaarrekening 2012. De aansturing van ICT

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland Ontwerp 3 e Begrotingswijziging 2011 Veiligheidsregio Zeeland Te volgen procedure: MT 28 februari 2011 Ontwerp begrotingswijziging DT 7 maart 2011 Ontwerp begrotingswijziging Adviescommissie Financiën

Nadere informatie

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Adviescommissie 5 oktober 2011 Dagelijks bestuur 12 oktober 2011 Algemeen bestuur 2 november 2011 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Onderwerp Uitgangspunten financieel beleid 2012-2013 Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

januari 2012 BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding.

januari 2012 BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding. BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding. In de praktijk blijkt het moeilijk te zijn investeringskredieten te beheersen. Het is weerbarstiger dan de regelgeving doet vermoeden. Investeringskredieten

Nadere informatie

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010.

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. A. Hiemstra (Algemene Waterschapspartij) Jaarrekening 1. Vraag: In 2009 is het aantal ingevulde fte s 314, in de begroting van

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1,

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1, 9 Gemeente[![tr Geldermalsen '11. Voor de vervanging van inventarissen in de gymlokalen een krediet van 26.100 beschikbaar te stellen. 12. Voor het bouw- en woonrijp maken van het perceel ten behoeve van

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Inleiding... 3. Uitgangspunten... 4. Meerjarenbegroting 2017-2020... 6. Vaststelling algemeen bestuur... 7. Bijlage 1 : Lijst van afkortingen...

Inleiding... 3. Uitgangspunten... 4. Meerjarenbegroting 2017-2020... 6. Vaststelling algemeen bestuur... 7. Bijlage 1 : Lijst van afkortingen... Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangspunten... 4 Meerjarenbegroting 2017-2020... 6 Vaststelling algemeen bestuur... 7 Bijlage 1 : Lijst van afkortingen... 8 Bijlage 2 : Overzicht gemeente... 9 Bijlage

Nadere informatie

Liquidatieplan Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Regio Arnhem. 26 maart 2015

Liquidatieplan Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Regio Arnhem. 26 maart 2015 Liquidatieplan Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Regio Arnhem 26 maart 2015 Inhoud Liquidatieplan Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Regio Arnhem... 1 Liquidatieplan Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Nota. Reserves en voorzieningen. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Nota. Reserves en voorzieningen. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland Nota Reserves en voorzieningen Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2015 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Leeswijzer... 3 Hoofdstuk 2 Begripsbepalingen... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Postbus 75 5000 AB Tilburg

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Postbus 75 5000 AB Tilburg Geachte griffiers, Bijgaand de presentatie van de bijeenkomsten die op 6, 13 en 20 april jl. zijn gehouden voor de raads- en statenleden in respectievelijk Tilburg, Oosterhout en Roosendaal. Wij verzoeken

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Toelichting financiën bij hoofdstuk 6

Toelichting financiën bij hoofdstuk 6 Toelichting financiën bij hoofdstuk 6 1. Inleiding De invoering van passend onderwijs zorgt ook voor een totaal andere financieringssystematiek in het samenwerkingsverband. Bij de start is er sprake van

Nadere informatie

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie.

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 26 januari 2012 Datum voorstel 13 december 2011 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van automatisering De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

Voorstel Algemeen Bestuur

Voorstel Algemeen Bestuur Voorstel Algemeen Bestuur Zaakkenmerk: Documentkenmerk: 1449074 1449090 Algemeen Bestuur: 23 juni 2015 Afdelingshoofd: J. Hulzebos Behandeld door: dhr. G. Olthof/mw. M. Brasjen E-mail: Marianne.Brasjen@ommen-hardenberg.nl

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Digitalisenng terreinvergunningen (voormalig parkeerabonnementen)

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Digitalisenng terreinvergunningen (voormalig parkeerabonnementen) ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 8 april 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 150414/303 Afdeling: Stedelijke Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

Begroting 2016. 14 juli 2015

Begroting 2016. 14 juli 2015 Begroting 2016 14 juli 2015 Ter Hagestraat 9 5611 EG Eindhoven ( 040 244 18 74 www.zuidelijkerekenkamer.nl @ZuidRekenkamer KvK nr. 589 59 785 De Zuidelijke Rekenkamer is de gemeenschappelijke rekenkamer

Nadere informatie

Vergadering Deelraad. Voordracht 2011/INT/558

Vergadering Deelraad. Voordracht 2011/INT/558 Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 1065 KH Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nieuwwest.amsterdam.nl Vergadering Deelraad Datum Reg.nr./DECOS nr. Onderwerp Besluit

Nadere informatie

Herziene begroting Promen 2012

Herziene begroting Promen 2012 Herziene begroting Promen 2012 Inleiding Door gewijzigde inzichten in de bedrijfsvoering van Promen in 2012 is de opstelling van een herziene begroting opportuun. Doordat binnen Promen een herstructurering

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Document C: Bijdrageverordening VRU 2015

Document C: Bijdrageverordening VRU 2015 Document C: Bijdrageverordening VRU 2015 Pagina 1 van 6 Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Veiligheidsregio Utrecht houdende vaststelling van de bijdrage van de deelnemers aan de

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Voornemen tot reorganisatie Randstedelijke Rekenkamer - flexibel en efficiënt

Voornemen tot reorganisatie Randstedelijke Rekenkamer - flexibel en efficiënt Voornemen tot reorganisatie Randstedelijke Rekenkamer - flexibel en efficiënt Inleiding In het voorjaar van 2013 is de Randstedelijke Rekenkamer extern geëvalueerd door Berenschot. Volgens deze evaluatie

Nadere informatie

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005 Datum 31 maart 2016 contactpersoon M. Heijlnk Aan de raden van de 26 VRU-gemeenten door tussenkomst van de colleges van burgemeesters en wethouders Concerncontroller a.i. Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE AB 3 JULI 2015 IJM/2015-518979893 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE Onderwerp : Jaarstukken 2014 Kenmerk : IJM/ 2015-518979893 Bijlagen : -3- Besluitdatum : 3 juli 2015 Voorbereid

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties Portefeuille C. van Velzen Auteur M.A. Heringa Telefoon 023-5113298 E-mail: mheringa@haarlem.nl CS/CF Reg.nr.

Nadere informatie

Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland. Gouda. Jaarrekening 2014

Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland. Gouda. Jaarrekening 2014 Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland Gouda Jaarrekening 2014 23 maart 2015 Inhoudsopgave Algemeen Oprichting Statutaire doelstelling Aard van de stichting Jaarrekening 2014

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 10/19 juni /3 juli 2008. Onderwerp: Implementatie BAG in de gemeente Woensdrecht

Vergadering d.d.: 10/19 juni /3 juli 2008. Onderwerp: Implementatie BAG in de gemeente Woensdrecht RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 10/19 juni /3 juli 2008 agendanummer: Onderwerp: Implementatie BAG in de gemeente Woensdrecht Portefeuillehouder: M. P. Groffen datum: 26 mei 2008 Samengevat voorstel 1.

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds r p gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 135 Inboeknummer OOQ001816 Beslisdatum BBrW 30 mei 2000 Dossiernummer 022.305 Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken?

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken? Raadsvoorstel Agendanr: CS5 Kenmerk: 15-0120932 Datum collegevergadering: 26 mei 2015 Onderwerp: jaarverslag en jaarrekening 2014 en de concept meerjarenbegroting 2016-2019 van Baanbrekers 0.Samenvatting:

Nadere informatie

Verwerken onderhandenwerk grondexploitatie

Verwerken onderhandenwerk grondexploitatie Verwerken onderhandenwerk grondexploitatie Uit diverse reacties die bij de commissie BBV binnenkomen blijkt dat er nogal wat vragen bestaan over het administratief en verslaggevingstechnisch verwerken

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H)

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. INLEIDING... 2 1.1 Waarom een nota reserves en voorzieningen?... 2 1.2 Inhoud van de nota... 2 2 Regelgeving en

Nadere informatie