Voorwoord in één oogopslag 4. Aanzet in Onze missie 5 Onze succesbepalende factoren 6. Cliënten in beeld 7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord 3. 2013 in één oogopslag 4. Aanzet in 2013 5. Onze missie 5 Onze succesbepalende factoren 6. Cliënten in beeld 7"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord in één oogopslag 4 Aanzet in Onze missie 5 Onze succesbepalende factoren 6 Cliënten in beeld 7 Algemeen Maatschappelijk Werk 7 Sociaal Raadsliedenwerk 9 Jeugdmaatschappelijk Werk 10 Aanzet, de Kanteling en Samenwerking in Visie op Welzijn 11 Welzijn op waarde 11 Sociale Wijkteams 12 Participatienetwerk 12 Integrale Aanpak, 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur 13 Jeugd 13 Aanzet in het Veiligheidshuis 14 Interne Organisatieontwikkeling 16 Personeelsbeleid en Arbo 16 Cliëntenraad, Ondernemingsraad, Raad van Toezicht 17 Organigram 17 Vooruitblik Begroting 2014 samenvattend overzicht 19 Bijlagen: 20 Bijlage 1 - Algemeen Maatschappelijk Werk 20 Bijlage 2 - Sociaal Raadsliedenwerk 24 Bijlage 3 - Jeugd Maatschappelijk Werk 26 Contactinformatie 28 Samenwerking in Perspectief Pagina 2

3 Voorwoord Hierbij bied ik u het Jaarverslag 2013 aan van Aanzet. Aanzet biedt maatschappelijke dienstverlening aan alle inwoners van haar werkgebied met als hoofdmotief: de cliënt ondersteunen om zo snel mogelijk en in elk geval zo veel mogelijk op eigen kracht verder te kunnen. Wij bieden psychosociale hulpverlening gericht op ondersteuning en versterking van competenties en sociaal juridische dienstverlening. Ook voeren wij lokaal jeugdbeleid uit. Elke inwoner uit de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Maasdonk, Oss, Uden en Veghel kan een beroep doen op Aanzet. Dit Jaarverslag geeft samen met Jaarrekening 2013 een beeld op welke manier onze organisatie in 2013 werkzaam was in de regio Brabant Noord-Oost. In het Jaarverslag wordt zichtbaar dat 2013 in het teken heeft gestaan van een aantal belangwekkende ontwikkelingen binnen het werkveld, waaronder de transitie Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de transitie Jeugdzorg en passend onderwijs. In nauwe samenwerking met gemeenten en samenwerkingspartners heeft Aanzet aan die bewegingen een bijdrage geleverd. Ook de interne organisatieontwikkeling heeft niet stilgestaan. In deze opzet van het Jaarverslag staat de inhoud centraal. De bijbehorende cijfers zijn opgenomen in de bijlagen. Oss, 27 maart 2014 Mr. M.T. Greidanus Bestuurder-directeur Aanzet Samenwerking in Perspectief Pagina 3

4 2013 IN ÉÉN OOGOPSLAG In 2013 deden mensen een beroep op Aanzet. Daarvan deden 4586 hulpvragers een beroep op het Algemeen Maatschappelijk Werk, 6231 op het Sociaal Raadsliedenwerk en 1074 op de verschillende vormen van Jeugd Maatschappelijk Werk. Op alle scholen voor basis onderwijs en voortgezet onderwijs worden schoolmaatschappelijk werkers ingezet, alsmede op het ROC. In de Zorg Advies Teams (ZAT) zijn in totaal 6822 leerlingen besproken. Naar het hele werkgebied gekeken was er sprake van 2491 face to face behandelde afgesloten AMW dossiers. Dat zijn er 150 meer dan afgesproken met de gemeenten op basis van de beschikbare formatie. Het aantal cliënten van het Sociaal Raadsliedenwerk is gestegen met 13%. Het aantal cliënten van Jeugdmaatschappelijk Werk licht toegenomen met ruim 2%. In 2013 heeft Aanzet een groot aantal vrijwilligers ingezet voor ondersteuning bij schulddienstverlening, buurtbemiddeling en ondersteuning van sociaal raadsliedentaken. Het bereik onder de bevolking in het hele werkgebied van alle Aanzet werksoorten, is net boven de 5%. Het bereik van het Algemeen Maatschappelijk Werk onder de bevolking was 2% (inclusief korte kontakten). Van alle aanmeldingen bij het AMW werd 38 % verwezen door de huisarts. Intern is het organisatiebrede traject rond Arbeidsvreugde doorgezet en zijn de plannen van aanpak op het brede organisatieniveau zowel als op teamniveau uitgevoerd. Het ziekteverzuimpercentage is spectaculair omlaag gebracht van 6,14% in 2012 naar 2,58% in Scherpe kostenbeheersing heeft ook in 2013 als resultaat gehad dat we het jaar financieel gezond hebben kunnen afsluiten met een positief saldo. In juni heeft de controle audit door het Keurmerkinstituut geleid tot het mogen blijven voeren van het HKZ keurmerk. De Cliëntenraad van Aanzet had in 2013 drie leden. De OR heeft op 3 onderdelen van het personeelsbeleid haar instemming gegeven en is actief betrokken bij alle belangrijke ontwikkelingen binnen Aanzet. Vanuit de rol die Aanzet heeft bij de PSHI (psychosociale hulp bij incidenten) hebben we in 2013 bij verschillende incidenten een integraal aandeel geleverd, bijvoorbeeld bij het incident in Zijtaart en in Reek. In 2013 is van het Centrum Jeugd en gezin gestart met de versnelling van de Jeugdzorg als voorloper op de transitie in Samenwerking in Perspectief Pagina 4

5 AANZET IN 2013 Aanzet is de instelling voor maatschappelijke dienstverlening in Brabant Noord Oost. Onze professionele hulp is gericht op ondersteuning en versterking van psychosociale competenties, sociaal juridische dienstverlening en uitvoering van lokaal jeugdbeleid. Elke inwoner uit Bernheze, Boekel, Landerd, Maasdonk, Oss, Uden en Veghel kan een beroep doen op Aanzet. Centraal in 2013 stond de uitvoering van het Meerjarenbeleidsplan 'Samenwerking in perspectief' , nader uitgewerkt in het Jaarplan Naast de inhoudelijke keuzes die hierin worden gemaakt geeft het plan ook kaders voor ontwikkeling en verbetering van onze organisatie. Maatschappelijk werkers en sociaal raadslieden van Aanzet werken veelal in wijken en kernen, outreachend en in de context van de omgeving van de cliënt, en zijn ook bereikbaar op onze gebruikelijke spreekuurpunten. Jeugd maatschappelijk werkers werken vanuit scholen en jeugd preventiewerkers op vindplaatsen van de doelgroep. We pakken problemen integraal aan en werken samen met lokale partners aan preventie en eerstelijnshulp en -begeleiding. Wij werken nooit alleen: politie, woningcorporaties, jeugdzorg, onderwijs, zorg, sport en gemeenten zijn essentiële partners. Ook organisaties als Vivaan, RIGOM, MEE, GGZ, GGD, Dichterbij en Sociale Diensten zijn belangrijk in de samenwerking. Onze missie 'De cliënt ondersteunen om zo snel mogelijk en zo veel mogelijk op eigen kracht verder te kunnen'. 'Zo snel mogelijk op eigen kracht', impliceert dat de hulp zo kort mogelijk is, 'zo veel mogelijk op eigen kracht', erkent de weerbarstige praktijk dat sommige mensen langer of zelfs blijvend enige vorm van steun nodig hebben. Voor Aanzet zijn de volgende, met elkaar verbonden uitgangspunten essentieel: - de inhoud van de vraag van de burger stuurt de organisatie van de hulp en niet andersom - optimale inzet van de eigen verantwoordelijkheid en de kracht van de hulpvrager - regie door de betrokken gemeenten is van belang om de gewenste praktijk te realiseren - deze regie kan niet zonder een sterke, niet vrijblijvende samenhang binnen het aanbod Onze maatschappelijk werkers houden spreekuur op 16 locaties in ons werkgebied en de sociaal raadslieden bemensen 7 spreekuurpunten. Op alle basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en het ROC in de regio voert Aanzet schoolmaatschappelijk werk uit. Jeugdpreventiewerkers werken op de vindplaatsen van de doelgroep en op de Aanzet en CJG locaties. De hulpverlening vindt individueel, gezin/systeemgericht of via een groepsgewijze aanpak plaats. Het aanbod is lokaal, laagdrempelig, vraaggericht, kosteloos en op maat. Onze algemeen maatschappelijk werkers, jeugdmaatschappelijk werkers en sociaal raadslieden stemmen de hulp- en dienstverlening optimaal op elkaar af. Samenwerking in Perspectief Pagina 5

6 Onze succesbepalende factoren zijn (zie ook ons Jaarplan 2013): Laagdrempelig voor cliënten Pro-actief in contacten met verwijzers en ketenpartners Dialoog-/vraaggericht- en systeemgericht werken Hulpvraag aanpakken op de plek waar deze wordt gesteld Goede integrale samenwerking in eigen huis Financiële resultaten in lijn met begroting Heldere en controleerbare besturingsprocessen Voldoen aan HKZ normen Effectief en efficiënt en gericht op verbeteringen Actieve deelname aan maatschappelijke steunsystemen en wijkgericht werken Actieve deelname in netwerken in het maatschappelijk veld Duidelijke rol binnen de transitie jeugdzorg en duidelijke coördinerende rol binnen het CJG Sterk inzetten op samenwerking met relevante organisaties binnen ons werkgebied Aanwezig zijn op de vindplaatsen van onze doelgroepen De inhoud stuurt de hulp Hulp- en dienstverleners bij Aanzet zijn georganiseerd in integrale teams. Hierin werken maatschappelijk werkers, sociaal raadslieden, schoolmaatschappelijk werkers en jeugdpreventiewerkers samen aan een integrale aanpak van hulpvragen. Onze hulp- en dienstverleners werken nauw samen met collega's van andere instellingen. In Oss zijn de maatschappelijk werkers actief op de wijksteunpunten (Ruwaard, Ussen, Schadewijk, Centrum en Zuid). Cliënten kunnen de sociaal raadslieden ook bezoeken op het Werkplein in Veghel en het Zorgplein in Oss. In samenwerking met de afdeling werk en inkomen en UWV worden problemen zo integraal aangepakt. Maatschappelijk werk zet in op zo kort mogelijk hulpverleningstrajecten, doeltreffend en tegen lage kosten. Cliënten die niet de competenties of vaardigheden hebben of kunnen ontwikkelen om de regie te voeren in hun eigen leven kunnen rekenen op onze langduriger begeleiding. Samenwerking in Perspectief Pagina 6

7 CLIENTEN IN BEELD Algemeen maatschappelijk werk Zes Kern Prestatie Indicatoren Met de gemeenten in ons werkgebied hebben wij KPI's afgesproken over onderstaande aspecten: 1. aantal afgesloten cliëntdossiers 2. aantal korte contacten 3. percentage cliëntdossiers zonder wachttijd gestart met hulpverleningstraject (binnen 4 weken na aanmelding) 4. rapportcijfer cliënttevredenheid 5. percentage cliëntdossiers binnen 9 maanden afgerond 6. percentage succesvol afgerond Aantal afgesloten dossiers Vanaf 2012 hebben we met onze gemeenten afspraken gemaakt om te rapporteren over het aantal afgesloten dossiers. Dat wil zeggen het aantal dossiers dat in het verslagjaar is afgesloten. De hulpverlening van die dossiers kan eerder gestart zijn dan in het verslagjaar. Het aantal afgesloten dossiers in 2013 was Daarvan zijn er 141 geholpen via on line hulpverlening. De face to face behandelde dossiers waren er Het zijn er 150 (ruim 6%) meer dan afgesproken met de gemeenten via de subsidieaanvragen, omdat er meer vraag was naar onze hulpverlening. Het zijn er 238 meer dan in 2012, dat is 10% meer. De inzet van werkers was op hetzelfde niveau als in Per fte is het aantal behandelde casussen iets hoger dan begroot was (106 t.o.v. 104 casussen per fte). Het aantal korte contacten nam af met 8% tot Dat is ongeveer hetzelfde niveau als in In 2013 maakten 4586 cliënten gebruik van het algemeen maatschappelijk werk van Aanzet. Het betrof 39% mannen en 61% vrouwen. Van onze hulpvragers heeft 65% de leeftijd van 25 tot 65 jaar. Het percentage 60-plussers is iets afgenomen tot 9%. Van onze cliënten valt bijna 10% onder de definitie van allochtonen. Het rapportcijfers cliënttevredenheid is in 2013 uitgekomen op 8,5. De beweging naar beperking van de wachttijd hebben we in 2013 weer een positieve impuls kunnen geven. Het percentage cliëntdossiers zonder wachttijd is gestegen van 68% naar 74%. Daarmee halen we nog niet de KPI van de gewenste 80% zonder wachttijd. Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat we 10% meer dossiers gedaan hebben dan het vorig jaar. Tevens is de instroom fors omhoog gegaan, met 18%. In de gemeenten Landerd en Uden is de instroom het meest toegenomen, met respectievelijk 41% en 33%. In die gemeenten is het aantal dossiers zonder wachttijd echter ook goed gestegen t.o.v. het vorig verslagjaar. In Landerd is zelfs de norm ruim gehaald met 83%. Ook in Maaasdonk is de norm van de KPI gehaald met 81%. De gemeenten Veghel en Boekel vragen in 2014 de meeste aandacht op dit punt. Samenwerking in Perspectief Pagina 7

8 Ook in 2013 is er uitdrukkelijk sturing gegeven naar tijdige afsluiting. Het percentage cliëntdossiers binnen 9 maanden afgerond is dan ook verder toegenomen van 83% in 2012 tot 88% in 2013 en daarmee ruim boven de KPI van 80% uitgekomen. Het percentage succesvol afgeronde dossiers is in 2013 iets gedaald van 85% tot 83%, maar dus nog goed boven de KPI. In 2013 hebben we sterk ingezet op beperking van de gemiddelde tijdsbesteding. Die is dan ook fors gedaald tot 9,82 uur gemiddeld per casus met afgerond traject. Dat was ook noodzakelijk, anders hadden we de sterk toegenomen instroom niet binnen de normen kunnen verwerken. Individueel of groepsgewijze aanpak Het overgrote deel van de begeleidingen vindt zijn vorm in individuele gesprekken of contacten met partners en gezinnen. Voor bepaalde hulpvragen is een groepsgewijze aanpak het meest effectief en hiervoor hebben wij de methodiek van hulpverlenend groepswerk. Hulpverlenend groepswerk richt zich bij uitstek op het versterken van de eigen kracht van cliënten, waarbij het leren van en aan elkaar zeer stimulerend is voor het eigen oplossingsvermogen. Naast de op gezette tijden aangeboden groepen is er ook in 2013 een flitsgroep geweest. Een klein groepje van mensen met dezelfde hulpvraag die begeleid door één maatschappelijk werker werken aan een oplossing. In 2013 werden in totaal 30 groepen uitgevoerd: - 6 Assertiviteitsgroepen - 5 groepen Rouwverwerking - 4 groepen Autonomie - 1 groep Lekker in je vel - 1 Clustergroep - 2 groepen Netwerkversterker - 1 Pubergroep Als keuzedienst of in opdracht voerden we de volgende groepen uit: - 1 groep Budgetteren (Oss) - 1 groep Bewegen zonder zorgen (Uden) - samen met Brabant Zorg voerden we 3 Ondersteuningsgroep voor mantelzorgers van dementerenden uit (Uden/Veghel). Vanuit het Jeugdmaatschappelijk werk werden er, als keuzedienst of opdracht, nog 5 groepen sociale vaardigheden voor kinderen en jongeren uitgevoerd: - 2 groepen voor groep voor clustergroepen Alle groepen hebben een vastgestelde, beperkte tijdsduur, behalve de Autonomiegroep die een open karakter kent waarbij deelnemers komen en gaan naargelang het proces dat zij volgen. Door middel van hulpverlenend groepswerk werden 181 cliënten geholpen. Samenwerking in Perspectief Pagina 8

9 Sociaal Raadsliedenwerk In het verslagjaar 2013 deden 6231 burgers een beroep op het Sociaal Raadsliedenwerk. Dat waren er 709 meer dan in 2012, dat is bijna 13%. De stijging van het aantal hulpvragers is vrijwel in alle gemeenten zichtbaar. De hoogste stijging is in de kleinere gemeenten. Qua absolute aantallen valt dat overigens erg mee. Wel is de stijging in Oss met 628 hulpvragers (25%) opvallend. Opvallend is dat het aantal mensen dat hun vraag stelde op een spreekuurpunt bij het zorgloket van de gemeente Oss, ook nog weer is toegenomen met bijna 12%. Er is een lichte daling van het aantal mensen dat hun vraag stelde op ons spreekuurpunt op Werkplein Veghel. Die spreekuurpunten en het WIA/WAO- spreekpunt bewezen opnieuw dat zij een belangrijke functie hebben. Ook het aantal vragen van cliënten nam in vergelijking met 2012 toe en wel met 446 tot een totaal van Het aantal hulpvragen is het meest toegenomen in Oss. In Veghel en Uden was er daarentegen sprake van een daling van het aantal gestelde vragen. Het type vragen van cliënten verschilt niet wezenlijk van dat van de afgelopen jaren. Ongeveer een derde betreft problemen rond belastingen en toeslagenwetgeving en bijna een derde sociale zekerheid. Dit jaar hebben we de vragen rond toeslagen voor het eerst apart inzichtelijk gemaakt van andere belastingvragen, het betreft 11% van het totaal aantal vragen. Het aantal mensen dat binnen 3 maanden terug komt op het SRW spreekuur is licht afgenomen t.o.v. het vorige verslagjaar: Gemiddeld 3,86% komt binnen drie maanden terug met een vraag rond hetzelfde onderwerp en 15,26% gemiddeld komt terug met een andere vraag. Per spreekuurpunt varieert dit (zie bijlage). In Oss wordt geconstateerd dat vaak cliënten van het Zorgplein en de Schuldhulpverlening worden doorverwezen naar SRW met soms ingewikkelde problematiek. In Uden is er een nauwe samenwerking met de gemeente in het kader van de schuldhulpverlening. Het SRW in Uden begeleidt ook alle vrijwilligers die werken voor de schulddienstverlening. In Veghel is er een nauwe samenwerking met de Optimisd. Het SRW heeft de formulierenbrigade opgezet. Daardoor hebben de raadslieden minder werk met hulp bij het invullen van formulieren. Een SRW er begeleidt de vrijwilligers van de formulierenbrigade wekelijks, en geeft scholing wanneer nodig. Verder worden er vrijwilligers ingezet op ondersteunende SRW taken. De vraag naar hulp bij bezwaar- en beroepschriften is in de hele regio fors toegenomen. Samenwerking in Perspectief Pagina 9

10 Jeugdmaatschappelijk werk Het jeugdmaatschappelijk werk werd 1080 keer ingeschakeld voor begeleiding, wat in vergelijking met 2012 een lichte toename is van 60, dat is bijna 6%. Aanzet is werkzaam op alle scholen in het werkgebied, zowel basis- als voortgezet onderwijs en het ROC. De toename is vooral bij het voortgezet onderwijs, namelijk met 23%. In het basisonderwijs zijn er juist 15% minder leerlingen in begeleiding genomen. Schoolmaatschappelijk werk is niet vrij toegankelijk. De intern begeleider of zorgcoördinator van de school meldt kinderen aan voor bespreking in het Zorgteam. Het Schoolmaatschappelijk werk is in feite het CJG op locatie waarbij de schoolmaatschappelijk werker een hulpverleningstraject kan adviseren en soms ook uitvoeren. In het Zorgteam worden alle gesignaleerde leerlingen ingebracht en besproken. Dit aantal is wat betreft basisschoolleerlingen terug gelopen met bijna 9% t.o.v. 2012, en komt uit op Bij leerlingen van het voortgezet onderwijs + MBO is er een lichtere afname met slechts bijna 1%. Het fluctueert behoorlijk per gemeente en per jaar. De aantallen betreffen geen unieke leerlingen, maar het aantal besprekingen van leerlingen. Dat kan meer keren over dezelfde leerling gaan. De kerntaak van de schoolmaatschappelijk werker is het mede beoordelen van wat nodig is voor een leerling en het gezin, consultatie en advies geven. De schoolmaatschappelijk werker bespreekt leerlingen met de intern begeleider of de zorgcoördinator en geeft advies over begeleiding of gaat een gesprek aan met de leerling en/of de ouder(s). Het Jeugdpreventiewerk is wel vrij toegankelijk. De aanmeldingen kunnen komen van politie, jongerenwerk, (school)maatschappelijk werk, enz., maar jongeren en hun ouders kunnen zich ook zelf melden. Het Jeugdpreventiewerk richt zich vooral op risicojongeren en probeert hen te motiveren voor hulp en vervolgens daar naar toe te leiden. De jeugdpreventiewerker gaat op de jongeren af en is aanhoudend in contact. Er zijn 136 trajecten in totaal afgesloten in Dat zijn er 12 meer dan in In 2013 zijn er 130 nieuwe aanmeldingen in begeleiding genomen. Samenwerking in Perspectief Pagina 10

11 AANZET, DE KANTELING EN SAMENWERKING IN 2013 De taken van Aanzet zoals we die volgens ons meerjarenbeleid en jaarplan hebben uitgevoerd in 2013 en waarover we verantwoording afleggen met de cijfers in de bijlagen van dit jaarverslag, zijn toegelicht in het hoofdstuk Cliënten in Beeld. Verder heeft 2013 volledig in het teken gestaan van het uitwerken van de opdracht die de gemeenten in ons werkgebied hebben gegeven aan de vier welzijnsinstellingen Aanzet, MEE, RIGOM en Vivaan om in samenwerking en samenhang met elkaar invulling te geven aan Welzijn Nieuwe Stijl en de kanteling van het Welzijnswerk, de transitie AWBZ en in het teken van de transitie Jeugdzorg en passend onderwijs. Visie op welzijn De kaders zijn aangegeven in het Visiedocument Welzijn in Oss van december Die zijn in februari 2013 ook door de overige gemeenten in ons werkgebied Maasland en Leijgraaf overgenomen. Ook de gemeenten in het Land van Cuyk hebben zich aangesloten bij deze regionale visie en opdracht. De kern van de visie is dat de gemeenten een geïntegreerde aanpak van welzijn in de wijk wensen en dat welzijn werkt volgens de hoofdlijnen: o Signaleren o Preventie o Vraagverhelderen o Oplossen o Ketencoördinatie,afstemmen en samenwerken. Welzijn op Waarde De vier welzijnsorganisaties zijn samen aan het werk gegaan om deze opdracht uit te voeren. In het in oktober 2013 gepresenteerde leidraad Welzijn op Waarde is een voorstel geïntegreerd welzijnswerk in het licht van de decentralisaties uitgewerkt. Een nieuwe definitie van welzijn is geformuleerd waarin maatschappelijk werk, onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen met een beperking, jongerenwerk, ouderenwerk en opbouwwerk zijn geïntegreerd tot een breed palet aan maatschappelijke ondersteuning en hulp van de 0 e lijn, tot dicht tegen de tweede lijn. Welzijn richt zich op burgers van alle leeftijden en op alle levensgebieden. In het document is de visie uitgewerkt van het streven naar een samenleving waarin kwaliteit van leven zich vertaalt in zelf- en samenredzaamheid, participatie en inclusiviteit. De maatschappelijke opgave is gericht op de kwetsbare burger met vragen op die gebieden en die kunnen voortkomen uit verschillende beperkingen, problemen of omstandigheden. De kern van het welzijnswerk wordt geformuleerd in het continu en met verstand van zaken (helpen) leggen van verbindingen tussen het individuele en het collectief en de mogelijkheden om te komen van kwetsbaarheid tot kracht. De concrete uitwerking voor de gemeente Oss naar aanleiding van bovenstaande leidraad is beschreven in plannen van aanpak voor 2 pilots in Oss, t.w. het plan van Aanpak Sociaal Wijkteam van oktober 2013 en het plan van aanpak Participatienetwerk van november Andere gemeenten volgen inmiddels met eigen pilots. Samenwerking in Perspectief Pagina 11

12 Sociale Wijkteams Vooralsnog is de pilot SWT gericht op volwassenen. De proceseigenaar voor ontwikkeling van deze pilot is de regiomanager Oss van Aanzet. De teams, die eind 2013 van start zijn gegaan, zijn ingericht met zgn. sociaal werkers van de vier welzijnsorganisaties. Vanuit de VGZ is ook de wijkverpleegkundige aangehaakt aan het SWT. Ze werken integraal op basis van de uitgangspunten 1gezin,1 plan, 1 regisseur, participatie en eigen kracht. De medewerkers van het team houden de lijnen kort, gaan de wijken in en vormen de schakel met het al bestaande wijknetwerk rondom burgers. Doel van de inzet van het SWT is bewoners zo optimaal mogelijk te laten participeren en zo zelfredzaam mogelijk te laten worden, zodat in het brede welzijnsdomein betere resultaten worden behaald bij burgers tegen lagere kosten. De pilots zijn gericht op twee wijken in Oss, t.w. Schadewijk en Ussen. Het SWT sluit aan bij de bestaande wijkpunten in Ussen via een fysieke werkplaats en in Schadewijk vanuit de structuur in de wijk. Er wordt naar gestreefd om één toegangspoort te creëren voor bewoners in de wijk waar zij met vragen terecht kunnen. Er zijn afspraken gemaakt over monitoring van het SWT om de kosten en baten te verzamelen en te analyseren, op de volgende gebieden: kwaliteit/resultaat, beheersing en betaalbaarheid, toegankelijkheid en structuur en proces. Er zijn ook leervragen geformuleerd om te toetsen hoe het SWT het meest succesvol kan opereren. Naast deze pilot is er in Veghel sprake van samenwerking van de welzijnsinstellingen in de wijk de Bunders en worden er interdisciplinair thema s besproken rondom wijkgericht werken. Ook in Uden en Bernheze wordt er al ingezet op samenwerking met de andere welzijnsorganisaties rondom wijkgericht werken en aan de hand van concrete casussen gericht op samenhang en participatie in de wijk. Participatienetwerk Een citaat uit de troonrede van koning Willem-Alexander van dinsdag 17 september 13 ging over de participatie samenleving: Van iedereen die dat kan wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving. Verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en je omgeving is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het Participatie Netwerk heeft hier haar opdracht liggen. Het Participatie Netwerk zou moeten leiden tot een civil society waarin sociaal burgerschap wel vanzelfsprekend is. De civil society is het tegenovergestelde van een maatschappij waarbij de burger consument is geworden van de overheid, organisaties en instituten. Het is een samenleving waarin krachtige burgers zich verdienstelijk willen maken voor kwetsbare medemensen. De ambitie van het Participatie Netwerk is geïntegreerd welzijnswerk zowel op individueel als op collectief niveau met als uiteindelijk doel participatie mogelijk maken voor alle kwetsbare burgers. In eerste instantie zal de meerwaarde van het Participatie Netwerk zich richten op kwetsbare burgers die een beroep doen op welzijn. In tweede instantie zullen er antwoorden en oplossingen gezocht worden voor de doelgroep die consequenties gaat ervaren van de transitie AWBZ/WMO, van de gewijzigde wetgeving op de sociale werkvoorziening en/of van de Participatiewet. We denken hierbij aan mensen met GGZ-problemen, mensen met arbeidsbeperkingen en mensen die hun recht op huishoudelijke hulp gaan verliezen.de Pilot Participatienetwerk richt zich op de wijken Ruwaard en Schadewijk in Oss. De proceseigenaar voor ontwikkeling van de pilot participatienetwerk is een manager van Vivaan. Er vindt een nauwe samenwerking plaats met de pilot SWT. Bij de ontwikkeling van het participatienetwerk wordt aangesloten bij bestaande (informele) steunstructuren en initiatieven. Al in de voorbereiding zijn medewerkers van elke welzijnsorganisatie aangesloten bij het team. Daarna volgt inventarisatie en onderzoek, strategiebepaling en werkwijze, verbindingen en samenwerking met de 2elijnszorg, de gemeente en de IBN en tenslotte verankeren. Samenwerking in Perspectief Pagina 12

13 Integrale Aanpak 1 Gezin, 1 plan, 1 regisseur In de gemeente Veghel is in samenwerking tussen Aanzet, Dichterbij, GGZ Oost- Brabant en Pantein in januari 2013 een plan van aanpak gemaakt gericht op structurele ketensamenwerking bij huishoudens met complexe problemen op meer levensgebieden (multiprobleem huishoudens). In dit plan staat door volledig ontschotting de cliënt centraal, waarbij er in een huishouden één plan wordt gemaakt en er één onafhankelijke regisseur is: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Doel van deze aanpak is het behalen van een inhoudelijke en financiële meerwaarde bij de ambulante begeleiding van multiprobleem huishoudens. Hiermee wordt beoogd de kwaliteit van de zorg rondom multiprobleem huishoudens te optimaliseren en een overlap tussen hulp van verschillende organisaties te voorkomen. In de pilot zijn een aantal multiprobleem huishoudens uitgekozen voor de aanpak 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Er waren tenminste drie van bovengenoemde organisaties bij het huishouden betrokken, naast andere betrokken organisaties. Jeugd De 19 gemeenten inde regio hebben samen een functioneel ontwerp geschreven en vastgesteld. In dit ontwerp zijn de basisteams jeugd en gezin opgenomen. Dit basisteam werkt voor de doelgroep 0-23 jaar en hun omgeving. Inmiddels is die gedachtegang verder uitgekristalliseerd tot de vorming van veelzijdige Basisteams Jeugd en Gezin. Inde loop van 2013 hebben de gemeenten Oss, Bernheze en Maasdonk Aanzet uitgenodigd om een plan van aanpak te maken voor de vorming en aansturing van die teams. Bij het verschijnen van dit jaarverslag is dat plan van aanpak Basisteams Jeugd en Gezin Ontschot Vakmanschap ook daadwerkelijk geschreven en voorgelegd aan de gemeenten. In de nieuwe Jeugdwet die effectief wordt op 1 januari 2015 zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de uitvoering van de jeugdhulp: het uitvoering geven aan de kanteling, het voldoen aan de bezuinigingstaakstelling, het inspelen op gemeentelijk beleid en verantwoording en het werken vanuit integraliteit. De transitie beoogt het jeugdstelsel eenvoudig, transparant en samenhangend te maken en de transformatie heeft als doel de opvoed- en opgroeiproblemen op te lossen met een andere werkwijze. De voorzieningen en hun hulpverleners zullen meer dan voorheen de eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en het sociale netwerk van jeugd en gezin benutten. Ook zijn ze gericht op ontzorgen en normaliseren onder meer door het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, scholen, kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen te versterken. Verder dient er in een vroegtijdig stadium passende hulp te worden geboden om het beroep op dure gespecialiseerde hulp te verminderen. De hulp aan gezinnen is integraal volgens het uitgangspunt één gezin, één plan. In de visie van Aanzet voor de vorming van de Basisteams Jeugd en gezin is werken vanuit integraliteit belangrijk, en dat is in het plan als volgt geformuleerd: Vanuit het uitgangspunt één gezin, één plan zijn wij van mening dat een gezin één aanspreekpunt moet hebben voor alle vragen. Wij gaan uit van een integrale aansturing en werken toe naar een eenduidige werkwijze voor het Basisteam Jeugd en Gezin en het Sociaal Wijkteam. Hiervoor is het nodig dat de wijkindeling, werkwijze en functieprofiel van het Basisteam Jeugd en Gezin en het Sociaal Wijkteam op elkaar worden afgestemd. Deze visie van integraliteit past in de methodiek van bekostiging en verantwoording door de gemeenten. Voor de jaren 2015 tot en met 2017 krijgen de gemeenten deze middelen overgeheveld naar het Deelfonds sociaal domein. De middelen in dit Deelfonds kunnen uitsluitend worden besteed aan participatie, maatschappelijke ondersteuning en jeugd. Samenwerking in Perspectief Pagina 13

14 Aanzet in het Veiligheidshuis Zorg- en Veiligheidsoverleg In het Veiligheidshuis voerden wij de coördinatie uit van het Project Nazorg Ex-gedetineerden. Onze maatschappelijk werkers zijn daarnaast voorzitter van de casusoverleggen Maasland, Uden en Veghel en het Land van Cuijk. Doel van deze overleggen is om de terugkeer van burgers vanuit de penitentiaire inrichtingen naar de maatschappij in goede banen te leiden. Een belangrijke randvoorwaarde voor het coördineren van de nazorg is de regionale samenwerking en de informatie-uitwisseling tussen gemeenten, gevangeniswezen, politie, woningcorporaties, zorginstellingen, reclassering en maatschappelijke organisaties. Een gerichte samenwerking en een persoonlijke benadering helpt de ex-gedetineerden om na hun straf niet terug te vallen. Vijf zaken zijn van groot belang voor mensen om uit de criminaliteit te blijven: huisvesting, inkomen, identiteitspapieren, schulden en zorg. In 2013 is het nazorgoverleg (ex-)gedetineerden uitgebreid met de zogenaamde COM zaken (casus op maat). Dit betekend dat nu ook casussen op maat kunnen worden inbracht door partners van het Veiligheidshuis. Besloten is dit platform met zowel zorg- als justitiepartners te gebruiken voor de bespreking van o.a. de harde kern jongeren van 18 t/m 24 jaar. Omdat nu niet alleen (ex) gedetineerden besproken worden heeft er een naamswijziging voor het overleg plaats gevonden: het Zorg- en Veiligheidsoverleg. In 2013 zijn binnen het veiligheidshuis twee overleggen opgezet rondom een overlastgevende groep jongeren uit Veghel en Boekel. Hieraan hebben onze JPWers deelgenomen. Er zijn voor het werkgebied van Aanzet binnen het Zorg- en Veiligheids 283 zaken nazorg ex gedetineerden besproken en 42 casussen op maat ingebracht en besproken door de partners van het veiligheidshuis. Een aantal hiervan is terecht gekomen binnen de reguliere hulpverlening van Aanzet. Onze maatschappelijk werkers begeleiden de ex-gedetineerden met het weer op orde brengen van hun leven en om op eigen kracht weer verder te gaan. Huiselijk geweld Ook zijn wij intensief betrokken bij de samenwerking in het Veiligheidshuis rondom de problematiek Huiselijk Geweld. Onze interne coördinator huiselijk geweld neemt deel aan het casusoverleg. Een viertal maatschappelijk werkers is opgeleid voor het uitvoeren van snelle interventies. Vanaf 2012 wordt er gewerkt met de zogenaamde triages. Dit houdt in dat, nadat de politie een geval van huiselijk geweld meldt, er binnen 48 uur contact wordt opgenomen (een snelle interventie) met de slachtoffers en de daders en dat hier gericht actie wordt ondernomen om de betrokkenen door te leiden (indien zij niet in behandeling zijn bij een hulpverlenende instantie) naar de reguliere hulpverlening. In 153 van het aantal snelle interventies heeft een verwijzing naar maatschappelijk werk van Aanzet plaats gevonden. In 2013 hebben de SI medewerkers van Aanzet in totaal 294 snelle interventies uitgevoerd. De afgelopen jaren heeft Aanzet onder leiding van het Steunpunt Huiselijk Geweld Brabant Noord, in samenwerking met het Veiligheidshuis, de snelle interventies huiselijk geweld, ontwikkeld, geïmplementeerd, uitgevoerd en versterkt. Dat is mogelijk gemaakt door de extra middelen die we daarvoor hebben ontvangen. Dit heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteit van de hulpverlening. Samenwerking in Perspectief Pagina 14

15 Aanzet vindt het uitvoeren van huiselijk geweld casussen een taak die bij haar past. We hebben hiervoor opgeleide mensen, zij kunnen outreachend werken en dicht bij huis de hulp aanbieden. We vinden het zeer van belang dat continuering van de snelle interventies plaats vindt. Essentieel daarbij is dat maatschappelijk werk voldoende financiële ruimte heeft om dit binnen uit te voeren. Het is ook belangrijk dat de toeleiding naar en hulp aan deze doelgroep op dezelfde wijze in alle gemeenten gecontinueerd kan worden. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en aanpak ouderenmishandeling Aanzet heeft in 2013 gewerkt volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Alle teams zijn getraind in het eenduidig toepassen van de meldcode. Aanzet participeert ook in de aanpak ouderenmishandeling en zal deze aanpak zoals de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling implementeren in de uitvoering van de hulpverlening. Samenwerking in Perspectief Pagina 15

16 INTERNE ORGANISATIEONTWIKKELING Binnen de organisatie van Aanzet is er ingezet op de rol van de leidinggevenden en hun voorbeeldrol. Hun rol is belangrijk in de ontwikkelingen in het maatschappelijk veld waar zij hun bijdrage aan geven. Tevens hebben zij een belangrijke rol in de interne organisatie en de ontwikkeling van de inhoud van de dienstverlening. Er is verder geïnvesteerd in de opleiding van medewerkers in dialoog-/vraag en systeemgericht werken. Ook in 2013 gaven we een extra impuls aan de deskundigheid in systemisch werken, waarin bij een hulpvraag het natuurlijke netwerk van de cliënt wordt betrokken. Al onze algemeen- en jeugd maatschappelijk werkers zijn in 2012 getraind in deze methodiek. In 2013 is dit gevolgd door een intensief intervisietraject, dat ook nog doorloopt in Bij de aanpak van casussen in de integrale teams werpt deze training zijn vruchten af. Hulpverleners hebben meer oog gekregen voor het zelfregulerend vermogen van cliënten en hun netwerk en zij zijn alerter om te onderzoeken of vrijwilligers een bijdrage aan de oplossing kunnen leveren. Het onderzoek naar Arbeidsvreugde van het vorig jaar heeft opvolging gekregen in de uitvoering van het plan van aanpak. Dit is gericht op het toenemen van het werkplezier en daarmee de bijdrage aan goede prestaties. Op individueel, team en instellingsniveau zijn knelpunten verwoord en voorzien van verbeteracties op het gebied van communicatie, fysieke veiligheid en professionele groei. Deze zijn voor een groot deel al uitgevoerd. In 2014 vindt verdere borging plaats. In december 2013 is Intranet opgeleverd. Daar verwachten we een versoepeling van de interne communicatie van. Personeelsbeleid en Arbo Er is een forse inspanning verricht op onderdelen van het personeelsbeleid. Ontbrekende beleidsstukken zijn geschreven en andere herschreven. Het volledig vernieuwde verzuimbeleid onder de naam Aanzet Vitaal is geïmplementeerd en heeft tot een sterke daling van het verzuim geleid. Het is goed om te zien dat er over het hele jaar 2013 een daling van 3,56% van het ziekteverzuim tot stand is gebracht naar 2,58%. Daarnaast heeft nieuw functioneringsbeleid inclusief beoordeling de instemming gekregen van de Ondernemingsraad. Daarmee is een jaarlijkse gesprekscyclus ingevoerd van een persoonlijk jaarplan gesprek en een functioneringsgesprek dat eenmaal per drie jaar wordt afgewisseld met een beoordelingsgesprek. Ook het in 2012 geschreven Scholingsbeleid heeft in 2013 de instemming gekregen van de OR, inclusief het Scholingsplan voor Tevens is een Arbobeleidsplan en Protocol Agressie en Geweld geschreven en voorgelegd aan de OR. De Risico Inventarisatie en Evaluatie 2013 heeft een positief deskundigen oordeel van de bedrijfsarts gekregen. Er werd in 2013 geen beroep gedaan op de externe vertrouwenspersoon voor het personeel. Samenwerking in Perspectief Pagina 16

17 Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Raad van Toezicht In 2013 heeft de Cliëntenraad gefunctioneerd met 3 leden. De hele groep werd voor haar taak getraind door Stavoor, specialisten in medezeggenschap. Volgens hun bevoegdheden hebben ze geadviseerd over de begroting 2013 en meegedacht over alle nieuwe ontwikkelingen die er zijn. De Ondernemingsraad heeft in 2013 advies gegeven over de begroting De behandeling van de beleidsstukken op het terrein van het personeelsbeleid zoals hiervoor genoemd heeft tot instemming geleid. De Raad van Toezicht was voltallig in het hele jaar en heeft zich ondermeer intensief bezig gehouden met alle zaken die verband houden met de diverse transities die in het werkveld gaande zijn. Organigram Onze organisatie ziet er in 2013 als volgt uit: Samenwerking in Perspectief Pagina 17

18 Vooruitblik 2014 Samenwerking De organisaties Vivaan, MEE, Rigom en Aanzet vinden het van belang om bestuurlijk een gemeenschappelijk toekomstperspectief te creëren. Wij zijn ervan overtuigd dat wij door bundeling van competenties meer kunnen zijn dan de som der delen. Eén sterke en brede welzijnsorganisatie in de regio zal een positief effect hebben op onze burgers en gemeenten. De Raden van Toezicht hebben zich hier achter geschaard. De eerstvolgende stap is een haalbaarheidsonderzoek op het gebied van inhoud en vorm van die nieuwe organisatie. De financiële vertaling is nog niet aan te geven. Transitie Jeugd Aanzet heeft inmiddels twee plannen van aanpak uitgebracht aan resp. de gemeenten van de subregio Maasland en de subregio Uden/Veghel om de basisteams jeugd te gaan uitvoeren met ingang van 1 januari De besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden. Voor externe ondersteuning is een bestemmingsreserve gevormd ten laste van het resultaat De financiële consequenties voor de begroting zijn afhankelijk van besluitvorming van de gemeenten. Q-support Er is een nieuwe organisatie Q-support opgericht. Q-support is landelijk actief met advies en begeleiding voor Q-koortspatiënten met chronische Q-koorts en mensen met QVS (Q-koorts VermoeidheidSyndroom. Q-support heeft met Aanzet een contract afgesloten voor het leveren van twee procesregisseurs voor een pilot. Hiermee is in eerste instantie een bedrag gemoeid van Algemene reserve De Algemene Reserve wordt gevormd om risico s te kunnen opvangen die worden veroorzaakt door wijzigingen in de subsidieinkomsten. Uitgangspunt is dat de Algemene reserve minimaal 15% moet zijn van de reguliere baten, op dit moment ca. 5 miljoen. Samenwerking in Perspectief Pagina 18

19 Begroting Samenvattend overzicht begroting begroting begroting begroting Basisdiensten tbv gemeenten (AMW) ,50 22,50 ORO/Opvoedgroep/SOVA ,12 0,32 Sociaal Raadslieden ,57 3,05 Schoolmaatschappelijk werk ,13 10,29 JeugdPreventieWerk ,78 2,72 Centrum voor jeugd en gezin Maasland ,23 6,23 Centrum jeugd en gezin Uden/Veghel ,38 5,38 Diverse keuzediensten ,33 1,31 Totaal keuzediensten tbv gemeenten ,54 29,30 Project Nazorg Veiligheidshuis ,47 1,19 Schoolmaatschappelijk werk derden ,38 2,27 POH-GGZ ,18 0,71 Interventieteam huiselijk geweld ,42 1,47 Diverse opdrachten derden ,10 1,66 Totaal keuzediensten t.b.v. derden ,55 7,30 Overige opbrengsten w.o.rentebaten TOTAAL OPBRENGSTEN ,59 59,10 Totaal directe loonkosten Totaal overige personeelskosten Totaal huisvestingskosten Totaal bureaukosten Totaal organisatiekosten Totaal specifieke kosten TOTAAL KOSTEN TOTAAL RESULTAAT Samenwerking in Perspectief Pagina 19

20 Bijlagen Bijlage 1 - Algemeen Maatschappelijk Werk 2013 KPI 1: Aantal afgesloten dossiers AMW hulpverlening Toelichting KPI: Het aantal dossiers m.b.t. de basisfunctie AMW, die in de verslagperiode behandeld en afgesloten zijn. Aantal Aantal Aantal Gemeente Bernheze Boekel Landerd Maasdonk Oss Uden Veghel Buiten wg Subtotaal excl. Online hulp Online hulp Totaal Mutatie in % 10% -9% 1% Cliëntenstroom In een dossier kunnen meerdere cliënten zitten. Het aantal betreft hier alle cliënten in alle lopende dossiers in het verslagjaar. Aantal Aantal Aantal Gemeente Bernheze Boekel Landerd Maasdonk Oss Uden Veghel Buiten wg Totaal Mutatie in % -7% -2% 6% Totstandkoming contact Perc. Perc. Perc Initiatief cliënt 35% 35% 33% Verwezen door huisarts 38% 38% 40% Verwezen overig 27% 27% 27% Totaal 100% 100% 100% Samenwerking in Perspectief Pagina 20

SAMENWERKING EN SAMENHANG JAARVERSLAG 2013

SAMENWERKING EN SAMENHANG JAARVERSLAG 2013 SAMENWERKING EN SAMENHANG JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Over het IMW 4 2. Aanbod 5 3. Ontwikkelingen in de gemeenten 8 4. Samenwerkingsprojecten 12 5. Het IMW als organisatie 16 6. Feiten

Nadere informatie

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen.

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen. Gemeente Veldhoven Inleiding Voor u ligt de verantwoording over de periode januari 2014 t/m mei 2014 betreffende de inzet van Lumens Veldhoven. Deze verantwoording beschrijft de realisatie, resultaten

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 1

Voorwoord. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 1 Voorwoord Van AMW naar Samis Sinds 2013 werkt AMW in 3 gemeenten en was onze naam: AMW Hoorn, Enkhuizen, Koggenland. In januari 2013 is een eerste aanzet gegeven voor het bedenken van een meer passende

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw -2- Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Leeswijzer 8 Maatschappelijke Dienstverlening 9 CJG en

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie

Verstevigen en verbinden

Verstevigen en verbinden 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Dynamiek, transitie & verbinding

Jaarverslag 2013. Dynamiek, transitie & verbinding Jaarverslag 2013 Dynamiek, transitie & verbinding Jaarverslag 2013 Dynamiek, transitie & verbinding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 Samen voor de jeugd Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 1 Colofon Uitgave: De negen gemeenten regio Hart van Brabant Teksten en samenstelling Bob van der Schaft en José Vianen K2

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT. 9300 Kc Class.nr. mmx^t^oom&n^_

MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT. 9300 Kc Class.nr. mmx^t^oom&n^_ 112.02807 IIIIIIMMIIIin mi MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT Centraal kantoor: Groen van Prinstererlaan 127 Postbus 53-9400 AB ASSEN Tel.: (0592) 343243 Fax: (0592) 370950 E-mail: info@noordermaat.nl ING

Nadere informatie

3 transities sociaal domein

3 transities sociaal domein 3 transities sociaal domein Uitvoeringsdocument VISIE BELEID UITVOERING Regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Toegang 4. Sociale Teams 5. Arrangementen 6.

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Zeist op weg richting uitvoering januari 2014 (enkele kleine tekstuele wijzigingen) Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting (beleidskeuzes)... 3 Deel

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Startnota 3D BMWE Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Versie 19 december 2013 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Aanleiding: Achtergrond van

Nadere informatie

Projectplan Balie welzijn, zorg en opvoeding

Projectplan Balie welzijn, zorg en opvoeding Opdrachtgever Opdrachtnemer Steven Prins Pim de Glas Statuspagina Documentgegevens Project titel Projectplan balie welzijn, zorg en opvoeding Versie 0.7 Versie datum 21-7-2013 Status Concept Opstellers

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren

Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren A gemeente Eindhoven Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren Tussenevaluatie periode januari 2009 - juni 2011 en vervolgaanpak Juni 2011 cvk/qc11016904 Colofon Uitgave Gemeente

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Beleidsplan Drie decentralisaties, één perspectief

Beleidsplan Drie decentralisaties, één perspectief Beleidsplan Drie decentralisaties, één perspectief Inleiding.... 4 Hoofdstuk 1. Algemeen... 5 Inleiding.... 5 De decentralisaties in vogelvlucht... 6 Wet Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden

De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden Afdeling Stadsontwikkeling November 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Leeswijzer...3 2 Doel van deze notitie:

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie