Pre- en perinatale voorlichting en zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pre- en perinatale voorlichting en zorg"

Transcriptie

1 Pre- en perinatale voorlichting en zorg Werkplan 2015 Hollands Midden Werkplan voor gemeenten in de regio Hollands Midden GGD Hollands Midden Sector Publieke Zorg voor Jeugd Ellen Middelkoop en Annemieke Warndorff

2 INLEIDING Sinds 1 januari 2009 hebben gemeenten de wettelijk taak om prenatale voorlichting te geven aan aanstaande ouders in het belang van de gezondheid en welzijn van moeder en kind. De landelijke Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte heeft in haar adviezen zeven speerpunten geformuleerd. Deze zijn samen te vatten als cliëntgericht werken vanuit een proactieve benadering van zwangere vrouwen met heldere, eenduidige voorlichting en specifieke aandacht voor vrouwen met verhoogde risico s; dit alles volgens bindende samenwerkingsafspraken en met voldoende dekkingsgraad De prenatale voorlichting onder verantwoordelijkheid van de gemeente is aanvullend op de informatie en de voorlichting van de huisarts, de verloskundige of de gynaecoloog. De prenatale voorlichting moet niet verward worden met de prenatale zorg en voorlichting en advies die door verloskundigen in de individuele consulten wordt gegeven. Deze is gericht op het verloop van de individuele zwangerschap en voorbereiding op de bevalling. De relevantie van pre- en perinatale voorlichting en zorg wordt onderstreept door de gevolgen van perinatale problematiek op de lange termijn. Er is veel onderzoek verricht naar de effecten van vroeggeboorte en laag geboortegewicht. Uit dit onderzoek blijken verschillende fysieke problemen, gezondheidsklachten, cognitieve ontwikkelingsachterstanden, psychiatrische ziektebeelden, verminderde sociale competenties en hogere zorgconsumptie een aanwijsbare relatie te hebben met vroeggeboorte en laag geboortegewicht. De genoemde speerpunten zijn in Midden Holland en Zuid Holland Noord in 2012 uitgewerkt in het Beleidskader Pre- en perinatale voorlichting en zorg. De uitvoering van dit beleid heeft als resultaat dat met alle betrokken partners optimale pre- en perinatale voorlichting en zorg aan de beoogde doelgroepen kan worden geboden. De afgelopen jaren zijn verschillende initiatieven genomen en stappen gezet. De regio s lopen hier nog niet helemaal gelijk op, maar er wordt hard gewerkt om dit gelijk te trekken. Voor u ligt het werkplan voor In hoofdstuk 1 wordt aandacht besteed aan het beleid: wat willen we bereiken. In hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe vorm gegeven wordt aan coördinatie en samenwerking. Tot slot wordt in hoofdstuk 3 de uitvoering beschreven van voorlichtingsactiviteiten en extra individuele ondersteuning.

3 1. Beleid U bent als gemeente opdrachtgever voor de prenatale voorlichting. De GGD ondersteunt u in uw regierol en bewaakt het proces. Een voorbeeld hiervan is het convenant dat in 2014 door partijen is afgesloten voor de zorg aan verslaafde zwangeren en zwangeren met een licht verstandelijke beperking. De GGD draagt zorg voor de kwaliteit van de prenatale voorlichting en verricht extra inspanningen om de kwetsbare groepen te bereiken en er zorg voor te dragen dat het aanbod aansluit op de vraag van aanstaande ouders. Het is belangrijk te voorkomen dat partijen langs elkaar heen werken of dat bepaalde doelgroepen niet worden bereikt. Het uiteindelijke doel van alle inspanningen rond pre- en perinatale voorlichting en zorg is voor elk kind een goede start. Een gezondheidswinst in de vorm van een optimaal verloop en optimale uitkomst van de zwangerschap voor moeder en kind middels het bieden van voorlichting, zorg en ondersteuning op maat. Goede samenwerking en afstemming van zorg zijn hierbij noodzakelijk. Een belangrijke bijdrage om dit te bereiken is deelname aan het Regionaal Verloskundig Consortium Noordelijk Zuid-Holland (RVC-NZH). Het RVC-NZH heeft als doel het verbeteren en het ondersteunen van de zorg rondom zwangerschap en geboorte waarbij onder andere de verloskundige, de kraamzorg, de gynaecoloog, kinderartsen, de huisarts en jeugdgezondheidszorg betrokken zijn. Betere samenwerking en afstemming van zorg tussen deze partijen zorgen voor meer doeltreffende zorg op maat, die aansluit bij de behoefte van de (aanstaande) zwangere, de moeder, het kind en de omgeving. Naast het Consortium waren en zijn er al initiatieven op het gebied van pre- en perinatale voorlichting en zorg. Deze kunnen waar mogelijk gekoppeld worden aan initiatieven van het Consortium. Zo is er steeds sprake van wederzijdse beïnvloeding en verbetering. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van een overdrachtsprotocol, een samenwerkingsprotocol ten behoeve van verslaafde zwangeren en ten behoeve van zwangeren met een licht verstandelijk beperking. Deze geven weer input voor de themagroep Vroegsignalering van het Consortium. Ook op het gebied van voorlichtingsbijeenkomsten zijn er al initiatieven. Deze leveren weer input voor de themagroep Integrale zorg. In hoofdlijnen wordt in 2015 gewerkt aan: Goede samenwerking in de zorgketen, waarbij risicosignalen opgepakt worden en waar nodig extra zorg wordt ingezet en de zorg goed gecoördineerd is. Voorlichting vanuit het CJG Bijeenkomsten voor aanstaande ouders, gericht op Zwangerschap (gezonde leefstijl) en bevalling, Voeding, Ouderschap. Het stimuleren van deelname aan voorlichtingsactiviteiten door aanstaande ouders, met extra inspanningen om risicogroepen te bereiken. Een voordeel van de groepsgerichte voorlichting is dat de aanstaande ouders elkaar treffen en kunnen steunen (het bevorderen van het sociaal netwerk). De kwaliteit van de voorlichting bewaken en zorgdragen voor een doorgaande lijn in de voorlichting na de bevalling. Voorlichting voor toekomstige ouders, op het gebied van Preconceptiezorg, o.a. gericht op leefstijl Extra individuele ondersteuning voor aanstaande ouders met (een verhoogd risico op) problemen door inzet van: Huisbezoek door jeugdverpleegkundige Stevig Ouderschap Prenataal; dit zijn (max. 4) prenatale huisbezoeken door getrainde jeugdverpleegkundigen voor aanstaande ouders, die daar op grond van vastgestelde criteria via verwijzing door alle zorgpartners voor in aanmerking komen. De huisbezoeken

4 richten zich vooral op het ouderschap. De eigen kracht van ouders wordt gestimuleerd en waar nodig vindt toeleiding naar hulp plaats. Na de geboorte van de baby kan de extra ondersteuning vervolgd worden in de vorm van huisbezoeken Stevig Ouderschap. Inzet van een doula (bevallingscoach) voor aanstaande ouders met problemen, zoals (alleenstaande) tienermoeders. Een goede bevallingservaring bevordert een goede hechting met het kind en sterker in het ouderschap staan. Onlangs is een factsheet Perinatale bevindingen Hollands Midden opgesteld met een aantal kerncijfers van het aantal zwangerschappen en gegevens over oa de leeftijd van de moeder, het aantal vroeggeboorten, geboortegewicht, perinatale sterfte, genotmiddelengebruik tijdens de zwangerschap, risicovolle ouderkenmerken, gezinssituaties en etniciteit. De gegevens in deze factsheet geven in grote lijnen een beeld van de grootte van specifieke doelgroepen en een onderbouwing voor de extra inspanningen voor een goede start. De doelgroep in absolute cijfers, Hollands Midden Zwangerschappen van 22 wk of meer Doodgeborenen 46 Overleden in de eerste week 22 Vroeggeboorte 600 Jonge moeders (<20 jaar) 75 Alleenstaande moeders Genotmiddelengebruik tijdens zwangerschap Psychische problemen plm. 200 plm. 750 plm. 230 Niet-westers allochtone moeders (16,5%) plm Doelgroep die extra zorg behoeft 3.173

5 2. Coördinatie en samenwerking Op het gebied van coördinatie en samenwerking zijn al een aantal zaken in gang gezet en zullen in 2015 vervolgd worden. Te weten: - Actieve deelname aan themagroepen van het Consortium: Binnen het Consortium zijn drie ketenbrede themagroepen gevormd, die elk een onderwerp nader uitwerken. GGD HM is betrokken bij twee van deze drie themagroepen: Vroegsignalering (uitwerking in Gouda): Deze themagroep richt zich op het maken van ketenafspraken in de regio op het gebied van vroegsignalering. Wat verstaat ieder hieronder en welke stappen worden gezet na signalering. Er wordt een implementatieplan geschreven en een bijeenkomst georganiseerd voor betrokkenen. Daarna volgt uitrol binnen Hollands Midden. Deelnemers: een gynaecoloog, een verloskundige, een jeugdverpleegkundige, twee kraamverzorgenden, een huisarts en een vertegenwoordiger van REOS. Integrale zorg (uitwerking in Leiden): Deze themagroep richt zich op twee onderwerpen. Het eerste onderwerp Welke voorlichting geef je op welk moment in de zwangerschap? is in 2014 afgerond en heeft een checklist opgeleverd voorlichting tijdens de zwangerschap. Deze is verspreid onder alle verloskundige praktijken en ziekenhuizen in de regio Leiden e.o. Dit krijgt vervolg in de regio Midden-Holland. Het tweede onderwerp is: Integrale voorlichtingsbijeenkomsten. Vertegenwoordigers van het LUMC, kraamzorg, verloskundigen, lactatiekundigen en GGD (een jeugdverpleegkundige) buigen zich over de ontwikkeling en organisatie van voorlichtingsbijeenkomsten op het gebied van Zwangerschap en Bevalling, Voeding, Ouderschap - Deelname aan het KVO-overleg: Zowel in ZHN als in MH is een KVO-overleg (Kraamzorg, Verloskunde en Ouder- en Kindzorg). Deelnemers zijn een delegatie van de regionale verloskundigen, Kraamzorg (waaronder de Waarden), GGD HM en in ZHN tevens een lactatiekundige. Dit overleg vindt 4x per jaar plaats. Doel van dit overleg is afstemming en signaleren van knelpunten in de samenwerking en oplossingen aandragen. Specifiek aandachtspunt voor de regio MH is de overdracht van de kraamzorg naar de JGZ van gesignaleerde risico s en terugkoppeling hiervan door de JGZ. - Structurele samenwerking Verloskundigen CJG: Vanuit het CJG hebben de jeugdverpleegkundigen structureel overleg met de verloskundigen, voor lokale afstemming. Frequentie is afhankelijk van de lokale situatie. De jeugdverpleegkundige is voor de verloskundige de link naar het CJG. Verloskundige praktijken aan de rand van HM, die niet aangesloten zijn bij samenwerkingsverbanden in deze regio, vragen extra aandacht. Er zijn afspraken gemaakt met de verloskundigen om aanstaande ouders die in aanmerking komen voor Stevig Ouderschap Prenataal toe te leiden naar de JGZ. Voor de risicogroepen is het van belang dat zij zo vroeg mogelijk in de zwangerschap aanvullende ondersteuning ontvangen. Om de doorgaande lijn van zorg van de verloskundige naar de jeugdgezondheidszorg te versterken wordt in Midden Holland Zorgmail gebruikt. Verloskundigen kunnen na de bevalling hun overdracht via de beveiligde Zorgmail versturen naar de jeugdverpleegkundigen. Wat er wordt overgedragen is omschreven in een overdrachtsprotocol. Doel is om dit in 2015 ook in ZHN gerealiseerd te hebben.

6 - Zorg voor risicogroepen: In de regio MH is in 2014 een protocol zorg voor verslaafde zwangeren opgesteld en ondertekend met alle betrokken partijen, waaronder GGDHM. In een samenwerkingsverband van verloskundigen, gynaecologie, maatschappelijk werk en kindergeneeskunde binnen het Groene Hart Ziekenhuis, Brijder Verslavingszorg, het Meldpunt Zorg & Overlast, JGZ en AMK is er een samenwerkingsprotocol opgesteld Dit protocol bevat duidelijke afspraken over ieders taak en verantwoordelijkheid, inclusief de rol van het AMK, de inzet van een casemanager en het gebruik van een zorgcontract. Een vergelijkbaar protocol is opgesteld met betrekking tot de zorg voor zwangeren met een licht verstandelijke beperking. Deze protocollen worden in 2015 onder leiding van de GGD geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Doel is vergelijkbare protocollen in 2015 ook in ZHN met betrokken partijen op te stellen. Hierbij zal tevens de link worden gelegd met de werkgroep Vroegsignalering van het Consortium. Voor zwangeren met psychiatrische problematiek bestaat zowel in Leiden als in Gouda de z.g. POP-poli. Op het niveau van deskundigheid in de perinatale keten is kennis van signalen t.b.v. risicosignalering en kennis over de invloed van psychiatrisch gerelateerde medicatie tijdens de zwangerschap noodzakelijk. Er is een goede samenwerking tussen GGZ Rivierduinen, de verloskundigen en het ziekenhuis binnen de POP-poli. Extra aandacht vraagt hier het realiseren van aansluiting van de JGZ binnen dit verband. Ook hierbij zal de link worden gelegd met de werkgroep Vroegsignalering van het Consortium. Binnen het Consortium is tevens een themagroep (uitvoering in Den Haag) bezig met onderzoek naar de functionaliteit van het POP-overleg. Wanneer meerdere zorgverleners betrokken zijn bij een (aanstaand) gezin wordt gewerkt volgens 1Gezin1Plan en zorgcoördinatie afgesproken. - Afstemming en coördinatie voorlichting: Voorlichtingsbijeenkomsten worden vanuit het CJG in samenwerking met verloskundigen, jeugdverpleegkundigen en eventuele andere professionals georganiseerd. Het CJGcursusbureau zorgt voor de organisatie, zoals afstemming over planning en locatie, vermelding op de website, folders, verwerken van aanmeldingen en verwerken van evaluaties.

7 3. Uitvoering van voorlichting en extra individuele ondersteuning Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten die in 2015 uitgevoerd gaan worden. Er zijn al een aantal zaken in gang gezet die in 2015 vervolgd worden. Voorlichting: De voorlichtingsbijeenkomsten zijn bedoeld voor alle aanstaande ouders, maar wel worden extra inspanningen verricht om specifieke doelgroepen te bereiken en te motiveren deel te nemen. Bijeenkomsten alleen voor specifieke doelgroepen worden door cliënten eerder als stigmatiserend ervaren. Wel wordt soms de mogelijkheid aangegrepen om aan te sluiten bij al bestaande groepen. Binnen het Consortium wordt ook door verloskundige praktijken deelgenomen aan pilots Centering Pregnancy. In Hollands Midden gaat het om praktijken in Leiden, Katwijk, Gouda, Waddinxveen, Alphen en Nieuwkoop. Centering Pregnancy is een vorm van zwangerschapsbegeleiding door de verloskundigen in groepsverband, in plaats van individuele consulten, waarbij voorlichting wordt gegeven en aanstaande ouders elkaar ondersteunen. Ook jeugdverpleegkundigen worden betrokken om voorlichting te geven. Het aantal deelnemers aan voorlichtingsbijeenkomsten in heel Hollands Midden in 2015 wordt geraamd op 800 tot 1000 aanstaande ouders. Voorlichtingsbijeenkomsten voor aanstaande ouders in Midden-Holland: Zuidplas: 4x de cursus Zwanger, Bevallen, een Kind; dit is een cursus bestaande uit 10 bijeenkomsten, waar verschillende disciplines bij betrokken zijn, zoals een fysiotherapeut, verloskundige, lactatiekundige, jeugdverpleegkundige, opvoedkundige. Gouda: 12x themabijeenkomst Bevallen, door verloskundigen en 6x themabijeenkomst Ouderschap, door jeugdverpleegkundigen In Gouda wordt voor het bereiken van niet-westers allochtone aanstaande ouders aangesloten bij een vrouwengroep die 1x per week bij elkaar komt. Een verloskundige, diëtiste en jeugdverpleegkundige geven 4-6x per jaar voorlichting over Zwangerschap, Voeding en Ouderschap. Bodegraven-Reeuwijk: themabijeenkomsten komen moeilijk van de grond; in 2014 is een begin gemaakt met nieuwe manieren om de doelgroep te bereiken. Voor 2015 wordt aan de hand van evaluaties het aanbod aangepast. Krimpenerwaard: themabijeenkomsten Zwangerschap, Bevalling, Ouderschap komen moeilijk van de grond; in 2014 is een begin gemaakt met naar de doelgroep toe gaan en aansluiting gezocht bij al bestaande groepen voor zwangeren voor fysieke voorbereiding op de bevalling. Voor 2015 wordt aan de hand van evaluaties het aanbod aangepast. Waddinxveen: in 2014 werd de cursus Zwanger en Bevallen gegeven; deze is tijdelijk gestopt in verband met deelname aan de pilot Centering Pregnancy. De jeugdverpleegkundige sluit hierbij aan met de themabijeenkomst Ouderschap. In 2015 wordt ofwel Centering Pregnancy vervolgd ofwel de cursus Zwanger en Bevallen weer uitgevoerd.

8 Voorlichtingsbijeenkomsten voor aanstaande ouders in Zuid-Holland Noord: Katwijk: Voor 2015 zijn themabijeenkomsten in ontwikkeling; doel is 3-5x per jaar bijeenkomsten te organiseren. Daarnaast wordt in Katwijk deelgenomen aan de pilot Centering Pregnancy, waar de jeugdverpleegkundige bij aansluit met voorlichting. Leiden: Voor 2015 zijn themabijeenkomsten in ontwikkeling; doel is minimaal 6x per jaar bijeenkomsten te organiseren. Daarnaast wordt in Leiden deelgenomen aan de pilot Centering Pregnancy, waar de jeugdverpleegkundige aansluit met voorlichting Oegstgeest: Voor 2015 zijn themabijeenkomsten in ontwikkeling; doel is 3-5x per jaar bijeenkomsten te organiseren. Lisse/Hillegom: Voor 2015 zijn themabijeenkomsten in ontwikkeling; doel is 3-5x per jaar bijeenkomsten te organiseren. Kaag en Braassem: In 2014 is gestart met een voorlichtingsbijeenkomst voor zwangeren; doel is in x per jaar bijeenkomsten te organiseren. Noordwijk: Voortzetting en verdere ontwikkeling voorlichtingsbijeenkomsten in 2015 door verloskundige en jeugdverpleegkundige. Voorlichting aan toekomstige ouders: Preconceptiezorg Er wordt een bijdrage geleverd aan het project Ontwikkelen van strategieën ter bevordering van bereik en persoonlijke relevantie van Preconceptiezorg bij toekomstige ouders in de regio Leiden. Het project omvat onder andere de ontwikkeling van lessen op ROC s en informatiebijeenkomsten op de CJG s, evenals de ontwikkeling van een e-tool, de digiwijzer. De informatie die aangeboden zal gaan worden heeft betrekking op onder andere leefstijl en voeding, seksualiteit en relaties, zelfbeschikking en vrouwenrechten, counseling t.a.v. prenatale onderzoeken, risicoselectie en zo nodig verwijzing, gezond zwanger en tienermoederschap. De looptijd van dit project is van september 2013 tot juni Extra individuele ondersteuning Voor risicogroepen is het van belang dat zij zo vroeg mogelijk tijdens de zwangerschap reeds aanvullende ondersteuning ontvangen, waardoor bijvoorbeeld hulpverlening eerder op gang gebracht kan worden. Deze ondersteuning bestaat uit een huisbezoek door de jeugdverpleegkundige of, indien nodig, Stevig Ouderschap Prenataal. Waar nodig kan ook extra ondersteuning rond de bevalling worden geboden door inzet van een doula. Omdat niet van tevoren bekend is hoe groot de vraag naar extra individuele ondersteuning in iedere gemeente zal zijn, is dit niet uitgesplitst naar gemeente. Huisbezoeken en Stevig Ouderschap Prenataal: voor heel Hollands Midden wordt het aantal extra huisbezoeken in 2015 geraamd op 150 tot 200. Inzet van een doula wordt voor heel Hollands Midden in 2015 geraamd op 5 tot 10 keer.

Dagelijks Bestuur van de RDOG

Dagelijks Bestuur van de RDOG Dagelijks Bestuur van de RDOG Datum: 5 maart 2015 Tijd: Plaats: Locatie Aan: Toehoorder cc. 09.30 12.00 uur Stadhuis Alphen aan den Rijn Vergaderkamer X Dhr. J.A. de Jager, Alphen aan den Rijn, voorzitter

Nadere informatie

Een prenataal traject bestaande uit één tot vier huisbezoeken voor een selectieve groep zwangere vrouwen. Aantal uitgevoerde huisbezoeken.

Een prenataal traject bestaande uit één tot vier huisbezoeken voor een selectieve groep zwangere vrouwen. Aantal uitgevoerde huisbezoeken. 4.1. Aanbod voor aanstaande ouders Onze producten gericht op de prenatale periode bieden aanstaande ouders begeleiding en ondersteuning die start tijdens de zwangerschap. Het is ter voorbereiding op de

Nadere informatie

Handreiking. Prenatale voorlichting, een nieuwe activiteit in opdracht van de gemeente

Handreiking. Prenatale voorlichting, een nieuwe activiteit in opdracht van de gemeente Handreiking Prenatale voorlichting, een nieuwe activiteit in opdracht van de gemeente Prenatale voorlichting, een nieuwe activiteit in opdracht van de gemeente Gemeenten hebben de opdracht een Centrum

Nadere informatie

Projectplan geboortezorg Hoogeveen 2015 Pag 1 van 6 Bij een goede start hoort een goed begin: Doorbreken van het generatie op generatie effect

Projectplan geboortezorg Hoogeveen 2015 Pag 1 van 6 Bij een goede start hoort een goed begin: Doorbreken van het generatie op generatie effect De route naar gezonde zwangerschap, lage perinatale sterfte en gezonde kinderen in Zuid West Drenthe Projectplan geboortezorg Hoogeveen 2015 Pag 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Het project in één oogopslag...

Nadere informatie

Healthy Pregnancy 4 All vroege start, lang profijt. Adja Waelput. 8 juni 2015, UMCG

Healthy Pregnancy 4 All vroege start, lang profijt. Adja Waelput. 8 juni 2015, UMCG Healthy Pregnancy 4 All vroege start, lang profijt Adja Waelput 8 juni 2015, UMCG Gezond ouder worden gebeurt in de baarmoeder en die verschillen zijn er al vanaf de geboorte Perinatale sterfte 2000-2008

Nadere informatie

Waarom een zorgpad voor zwangeren met sociale risicofactoren:

Waarom een zorgpad voor zwangeren met sociale risicofactoren: Inleiding Zorgpad In Hoogeveen hebben wij een relatief hoog percentage achterstandsgebieden, vergelijkbaar met Rotterdam (60%). Het verschil met Rotterdam is dat het in Hoogeveen gaat om een autochtone

Nadere informatie

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind!

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen verder, samen beter! Iedere vrouw heeft recht op professionele geboortezorg die haar en haar gezin in het proces van kinderwens, zwangerschap,

Nadere informatie

Plan van aanpak & evaluatie

Plan van aanpak & evaluatie format Plan van aanpak & evaluatie voor projecten van het Regionaal Verloskundig Consortium Noordelijk Zuid-Holland 1 Plan van aanpak Doel van dit format Doelgroep Toelichting Themagroep Plan van aanpak

Nadere informatie

Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015

Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015 Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015 Geboortezorg Consortium Midden-Nederland Auteur: Lianne Zondag, MSc Datum: 21.3.2016 1 Samenvatting Achtergrond Een van de doelstellingen van het GCMN is om de

Nadere informatie

De zwangere centraal. Naar multidisciplinaire samenwerking rondom geboortezorg in de Regio Rivierenland

De zwangere centraal. Naar multidisciplinaire samenwerking rondom geboortezorg in de Regio Rivierenland De zwangere centraal Naar multidisciplinaire samenwerking rondom geboortezorg in de Regio Rivierenland Rivierenland 2300 zwangeren per jaar 7 verloskundige praktijken - kring de Betuwe VSV Rivierenland

Nadere informatie

Concept checklist voor afspraken in de regio (VSV) versie 0.1

Concept checklist voor afspraken in de regio (VSV) versie 0.1 Concept checklist voor afspraken in de regio (VSV) versie 0.1 Naam regio/vsv: (onafhankelijk) Voorzitter van regio/vsv: (indien aanwezig) Leden van bestuur regio/vsv: Contactgegevens ((e-mail)adres en

Nadere informatie

EG J. IIINO innovation. for life TNO WERKT AAN GEZOND EN VEILIG OPGROEIEN

EG J. IIINO innovation. for life TNO WERKT AAN GEZOND EN VEILIG OPGROEIEN TNO WERKT AAN GEZOND EN VEILIG OPGROEIEN 1 B EG J IIINO innovation for life - TNO WERKT AAN GEZOND EN VEILIG OPGROEIEN = ook TNO WERKT AAN GEZOND EN VEILIG OPGROEIEN PRECONCEPTIE o o Kinderwensspreekuur

Nadere informatie

Werkplan 2013. Werkgroep Ketenpartners 1 e lijns Kindzorg. Werkgroep:

Werkplan 2013. Werkgroep Ketenpartners 1 e lijns Kindzorg. Werkgroep: Werkplan 2013 Werkgroep Ketenpartners 1 e lijns Kindzorg Werkgroep: Kring Verloskundigen Den Haag Karen Bost, praktijk Femme Carola Keijsper, praktijk Anno Myriam van de Pas, praktijk OTIS Kraamschakel

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

6 a 8 controles afhankelijk van professionele noodzaak en/of behoefte vrouw. -Er is aandacht gegeven aan medische en psychosociale.

6 a 8 controles afhankelijk van professionele noodzaak en/of behoefte vrouw. -Er is aandacht gegeven aan medische en psychosociale. Time task matrix zorgproces SSRI gebruik in de zwangerschap Versie 10 maart 2015 Alles in rood is specifiek voor gebruik SSRI, alles in zwart is gebruikelijke zorg voor iedere zwangere (voor de meest recente

Nadere informatie

Handreiking. Huisbezoek

Handreiking. Huisbezoek Handreiking Huisbezoek Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen 28 februari 2013 1 Inleiding Deze handreiking verschijnt in het kader van de door de KNOV uitgevoerde pilot over het 34 weken

Nadere informatie

Inleiding. Namens de werkgroep vroegsignalering Annemarieke Koops Gynaecoloog WZA Augustus 2011

Inleiding. Namens de werkgroep vroegsignalering Annemarieke Koops Gynaecoloog WZA Augustus 2011 Inleiding Voor u ligt het protocol vroegsignalering van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. De werkgroep vroegsignalering werkt aan verbetering van de ondersteuning die kwetsbare zwangeren in en rond Assen

Nadere informatie

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding)

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding) 4.2. Aanbod voor ouders van het jonge kind Dit aanbod is veelal gericht op ouders met kinderen tot 4 jaar. Een aantal producten zijn inzetbaar voor een bredere doelgroep. De producten Home-Start, Vroegtijdige

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013

Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013 Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013 Het aantal energie afsluitingen neemt de laatste jaren toe. Dreigende energie afsluitingen zijn een signaal van problematische schulden en multiproblematiek.

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Integrale Geboortezorg in de praktijk

Integrale Geboortezorg in de praktijk Integrale Geboortezorg in de praktijk Stichting GeboorteKeten Johan Goudswaard 15 oktober 2015 Relatief hoge perinatale sterfte in Nederland Samen verantwoordelijk Waarom doen we aan integrale geboortezorg?

Nadere informatie

Fase Handeling Zorgverlener Preconceptiefase

Fase Handeling Zorgverlener Preconceptiefase Bijlage. Procedurebeschrijving Zorgpad Welke stappen doorloopt de (aanstaande) zwangere tot en met de overdracht naar de jeugdverpleegkundige. Het proces start bij de intake. Index Zorgpad zwangere Netwerk

Nadere informatie

KNOV-Visie. Voeding van de pasgeborene. Utrecht 2015

KNOV-Visie. Voeding van de pasgeborene. Utrecht 2015 1 5 KNOV-Visie Voeding van de pasgeborene Utrecht 015 6 1 7 8 9 10 11 1 1 1 15 16 17 18 19 0 1 5 6 7 8 9 0 1 5 6 7 8 9 0 CLIËNTE De cliënte en haar partner maken een geïnformeerde keuze over de voeding

Nadere informatie

Zwanger, Bevallen, een Kind! Cursus voor alle aanstaande ouders

Zwanger, Bevallen, een Kind! Cursus voor alle aanstaande ouders Zwanger, Bevallen, een Kind! Cursus voor alle aanstaande ouders Aya Crébas Programma - Voorstellen, ZBK gezamenlijk project - Optimale preventie begint voor de geboorte - Geboortecultuur en nieuwe Nederlanders

Nadere informatie

STMR Jaarverslag 2013 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Culemborg

STMR Jaarverslag 2013 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Culemborg STMR Jaarverslag 201 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Culemborg Inhoudsopgave: 1. Inleiding. Blz. 2. Burgers in eigen kracht. Blz.. Samenwerking in de gemeente Culemborg. Blz. 4. Het effect van de JGZ. Blz.

Nadere informatie

Prenatale Preventie. Best practices in de jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Prenatale Preventie. Best practices in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) Prenatale Preventie Best practices in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) Inzet van prenatale preventie door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Preventie is de essentie van de JGZ en heeft zowel interventies worden

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Een online cursus waarin per les informatie wordt gegeven over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. De lessen

Nadere informatie

3. Vertegenwoordiging a) De samenstelling van het stedelijk overleg keten geboortezorg is gebaseerd op de regio Amsterdam.

3. Vertegenwoordiging a) De samenstelling van het stedelijk overleg keten geboortezorg is gebaseerd op de regio Amsterdam. De partijen die dit samenwerkingsverband vormen, vormen samen een zorgketen voor geboortezorg in Amsterdam. De zorgketen gaat uit van samenwerking tussen de volgende ketenpartners: verloskundigen, kraamzorg,

Nadere informatie

Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Kamervragen 19 februari 2008

Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Kamervragen 19 februari 2008 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 0018 00 EA Den Haag Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Kamervragen 19 februari 008 Hierbij

Nadere informatie

Gebruik van antidepressiva voor en tijdens de zwangerschap en in het kraambed

Gebruik van antidepressiva voor en tijdens de zwangerschap en in het kraambed Gebruik van antidepressiva voor en tijdens de zwangerschap en in het kraambed Dit document bevat vertrouwelijke informatie van JijWij. Het kopiëren en/of verspreiden van dit document zonder voorgaand schriftelijke

Nadere informatie

Jaarverslag Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden in 2014

Jaarverslag Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden in 2014 Jaarverslag Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden in 2014 Het Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden richt zich voor het realiseren van een integrale aanpak op de samenwerkingspartners in de zorg,

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Behoudens advies van de commissie OWZ B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Onderwerp Ondertekening convenant Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning (vroegsignalering en zorgcoördinatie) Zuid

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Participatie van cliënten laat nog te wensen over. Dit geldt ook voor de eenduidige voorlichting aan (aanstaande) zwangeren en hun partners.

Participatie van cliënten laat nog te wensen over. Dit geldt ook voor de eenduidige voorlichting aan (aanstaande) zwangeren en hun partners. VSV s op koers 83% van de VSV s heeft een gezamenlijke visie opgesteld, waarbij moeder en kind centraal staan. Dat blijkt uit een inventarisatie die het CPZ samen met ActiZ heeft laten doen. Centrale vraagstelling

Nadere informatie

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Definitie - Taakverdeling - Opschaling - Combinatie van taken - Taken en prestaties - Randvoorwaarden Zorgcoördinatie

Nadere informatie

van Dag met de Kraamzorg

van Dag met de Kraamzorg van Dag met de Kraamzorg Prof. dr Gouke J. Bonsel ErasmusMC Rotterdam 9 sep 2014 Nederland in beroering 2008-2013 Perinatale sterfte onaanvaardbaar hoog en ongelijk Grote rol (75%!) voor organisatiefactoren,

Nadere informatie

Neonatale onttrekkingsverschijnselen kunnen zijn: De bevalling Het kraambed

Neonatale onttrekkingsverschijnselen kunnen zijn: De bevalling Het kraambed SSRI-medicatie Uw huisarts of psychiater heeft u een SSRI voorgeschreven. SSRI staat voor selectieve serotine heropnameremmer. Er zijn verschillende soorten SSRI s. Deze medicijnen worden onder andere

Nadere informatie

Projectleider : M.C.M. Schuurman (gemeente Waddinxveen)

Projectleider : M.C.M. Schuurman (gemeente Waddinxveen) PROJECTPLAN Aanpak verwarde personen Projectleider : M.C.M. Schuurman (gemeente Waddinxveen) Bestuurlijk opdrachtgever : drs. H.P.L. Cremers (gemeente Waddinxveen) namens districtscollege Alphen aan den

Nadere informatie

Beleidsplan VSV Kracht

Beleidsplan VSV Kracht Aanleiding De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Het Verloskundig Samenwerkings Verband

Nadere informatie

Richtlijn JGZ-richtlijn Vroeg en/of small voor gestational age (SGA) geboren kinderen

Richtlijn JGZ-richtlijn Vroeg en/of small voor gestational age (SGA) geboren kinderen Richtlijn JGZ-richtlijn Vroeg en/of small voor gestational age (SGA) geboren kinderen Inleiding Aanleiding In Nederland werden in 2008 in totaal 13.649 kinderen (7,7% van alle pasgeborenen) te vroeg (zwangerschapsduur

Nadere informatie

PRENATALE VOORLICHTING

PRENATALE VOORLICHTING Productencatalogus PRENATALE VOORLICHTING cursussen themabijeenkomsten huisbezoeken Samenstelling en redactie: drs. Aya Crébas In opdracht van ActiZ, organisatie van zorgondernemers Maart 2008 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stevig Ouderschap. Wat is SO?

Stevig Ouderschap. Wat is SO? Stevig Ouderschap Margreet Verdel Wat is SO? Opvoedingsondersteuning (beginnend in de zwangerschap) gedurende de eerste twee levensjaren van een kind voor ouders met een verhoogd risico op opvoedingsproblemen

Nadere informatie

B. Voldoet deels aan de norm, maar verbetering nodig

B. Voldoet deels aan de norm, maar verbetering nodig eoordeling kraamzorgorganisatie: Kraamzorg Rotterdam en omstreken Regio: Rotterdam en omstreken eoordeling en Handhaving Inspectie voor de Gezondheidszorg beoordeelt de scores A en als een onvoldoende

Nadere informatie

Bijlage bij brief: CZ/EKZ-2907532. WERKPLAN externe Stuurgroep zwangerschap en geboorte

Bijlage bij brief: CZ/EKZ-2907532. WERKPLAN externe Stuurgroep zwangerschap en geboorte Bijlage bij brief: CZ/EKZ-2907532 WERKPLAN externe Stuurgroep zwangerschap en geboorte INHOUDSOPGAVE 1 PROJECTDEFINITIE...1 1.1 AANLEIDING...1 1.2 UITDAGING EN DOEL(EN)...1 1.3 AFBAKENING...1 1.4 RESULTAAT...2

Nadere informatie

Zwanger, bevallen en je baby

Zwanger, bevallen en je baby Cursussen en diensten de Zorgboog Telefoon 0492-504 821 cursussendiensten@zorgboog.nl Zwanger, bevallen en je baby Cursusaanbod Cursussen en diensten de Zorgboog heeft geen winstoogmerk en is onderdeel

Nadere informatie

Zwanger, bevallen en je baby. Cursusaanbod

Zwanger, bevallen en je baby. Cursusaanbod Zwanger, bevallen en je baby Cursusaanbod Zwanger, bevallen en je baby Gefeliciteerd met je zwangerschap. Als je zwanger bent verandert er veel in je lichaam, maar ook in je leven. Het is een leuke en

Nadere informatie

POP polikliniek. voor vrouwen vóór, tijdens en na de zwangerschap. Wat moet u echt weten! We kijken samen hoe we u kunnen helpen.

POP polikliniek. voor vrouwen vóór, tijdens en na de zwangerschap. Wat moet u echt weten! We kijken samen hoe we u kunnen helpen. POP polikliniek voor vrouwen vóór, tijdens en na de zwangerschap U heeft een afspraak op de POP-poli. Dit betekent Psychiatrie, Obstetrie (verloskunde) en Pediatrie (kindergeneeskunde). In de POP polikliniek

Nadere informatie

De zwangere met extra aandacht

De zwangere met extra aandacht De zwangere met extra aandacht Protocol voor de begeleiding van de zwangere die extra begeleiding nodig heeft. Het protocol is tot stand gekomen door een samenwerking met alle disciplines rondom moeder

Nadere informatie

Kennis hebben en kennis delen: Leren van elkaar

Kennis hebben en kennis delen: Leren van elkaar Kennis hebben en kennis delen: Leren van elkaar Prof. dr. Didi D.M. Braat, Hoofd afdeling Obstetrie & Gynaecologie UMC St Radboud Nijmegen Consortium Nijmegen bevalt goed Opgericht op 23 februari 2011:

Nadere informatie

De POP polikliniek Voor zwangeren

De POP polikliniek Voor zwangeren De POP polikliniek Voor zwangeren Afdeling gynaecologie, psychiatrie & kindergeneeskunde Locatie Veldhoven U bent verwezen naar de POP polikliniek. In deze folder leggen we u uit wat deze polikliniek inhoudt.

Nadere informatie

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Inleiding Bij de start van de regionale invoering van Triple P in 2010 1 als integrale werkmethodiek bij opvoedingsondersteuning hebben gemeenten

Nadere informatie

PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL

PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL Het protocol is opgesteld om eenduidigheid te verkrijgen tussen de deelnemende instellingen en/of personen betreffende de uitgangspunten, de

Nadere informatie

B. Voldoet deels aan de norm, maar verbetering nodig

B. Voldoet deels aan de norm, maar verbetering nodig 19 maart 2014 Isis Kraamzorg Friesland eoordeling kraamzorgorganisatie: Isis Kraamzorg Regio: Friesland eoordeling en Handhaving Inspectie voor de Gezondheidszorg beoordeelt de scores A en als een onvoldoende

Nadere informatie

ONDERZOEK. Verloskunde Academie Rotterdam

ONDERZOEK. Verloskunde Academie Rotterdam ONDERZOEK Verloskunde Academie Rotterdam Kennispoort 3 februari 2012 Hanneke Torij & Adja Waelput Inhoud Introductie en achtergrond Academische Werkplaats als organisatiestructuur / platform voor onderzoek

Nadere informatie

Contactmoment 3 Evaluatie bevalling en vooruitblikken kraamperiode

Contactmoment 3 Evaluatie bevalling en vooruitblikken kraamperiode Bijlage 1 Checklist samenwerking kraamzorg en verloskundige Contactmoment 1 Tijdens zwangerschap Intake kraamzorg heeft plaatsgevonden op (datum): Bijzonderheden doorgegeven aan verloskundigenpraktijk

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.1145, d.d. 25 november 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sluiten samenwerkingsconvenant 'Veerkracht' in het kader van preventie van depressie bij ouderen in Leiden Zuidwest BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

Healthy Pregnancy 4-All 2 Kraamzorg onderzoek

Healthy Pregnancy 4-All 2 Kraamzorg onderzoek Healthy Pregnancy 4-All 2 Kraamzorg onderzoek Dag van de kraamzorg 08-09-2015 drs. J Lagendijk, arts-onderzoeker Inhoud Sociale geneeskunde Het onderzoek Healthy Pregnancy 4 All 1 & 2 Het kraamzorg project

Nadere informatie

Kick-Off Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland goed bezocht!!

Kick-Off Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland goed bezocht!! Kick-Off Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland goed bezocht!! Special, Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland juni 2013 Het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland heeft als doel het optimaliseren

Nadere informatie

Gebruik van antidepressiva (SSRI) voor en tijdens de zwangerschap en in het kraambed

Gebruik van antidepressiva (SSRI) voor en tijdens de zwangerschap en in het kraambed Gebruik van antidepressiva (SSRI) voor en tijdens de zwangerschap en in het kraambed Inleiding Uw behandelend arts of psychiater heeft u SSRI medicatie voorgeschreven. SSRI staat voor selectieve serotonine

Nadere informatie

van Dag met de Kraamzorg

van Dag met de Kraamzorg van Dag met de Kraamzorg Prof. dr Gouke J. Bonsel ErasmusMC Rotterdam 9 sep 2014 Nederland in beroering 2008-2013 Perinatale sterfte onaanvaardbaar hoog en ongelijk Grote rol (75%!) voor organisatiefactoren,

Nadere informatie

Over de grenzen van de eigen praktijk 1 Hoe geeft de verloskundige cliëntgericht werken vorm met de hele keten?

Over de grenzen van de eigen praktijk 1 Hoe geeft de verloskundige cliëntgericht werken vorm met de hele keten? Over de grenzen van de eigen praktijk 1 Hoe geeft de verloskundige cliëntgericht werken vorm met de hele keten? De Inspectie voor de Gezondheidszorg spreekt in haar recente rapport (juni 2014) 2 haar waardering

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Inge Parlevliet CJG Rijnmond 1 Alles onder 1 dak Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is het centrale punt waar jongeren (0-23) ouders/verzorgers, aanstaande ouders en professionals

Nadere informatie

Sociale kaart preventie en behandeling van overgewicht bij kinderen Zwolle

Sociale kaart preventie en behandeling van overgewicht bij kinderen Zwolle Sociale kaart preventie en behandeling van bij kinderen Zwolle eerste uitgave, oktober 2009 Toelichting bij de gegevens op de sociale kaart. Op deze sociale kaart staan interventies die gericht zijn op

Nadere informatie

Richtlijn Kindermishandeling (2016)

Richtlijn Kindermishandeling (2016) Richtlijn Kindermishandeling (2016) Onderbouwing De informatie en aanbevelingen in dit thema zijn gebaseerd op het Standpunt Bereik van de Jeugdgezondheidszorg van het RIVM (Dunnink, 2010), aangevuld met

Nadere informatie

Richtlijn Angst (2016)

Richtlijn Angst (2016) Richtlijn Angst (2016) Onderbouwing Uitgangsvragen Hoe kunnen rollen en taken optimaal worden verdeeld tussen betrokken zorgverleners bij jeugdigen (0-18 jaar) met angst, ter voorkoming van dubbelingen,

Nadere informatie

SSRI-gebruik tijdens de zwangerschap

SSRI-gebruik tijdens de zwangerschap SSRI-gebruik tijdens de zwangerschap Afdeling gynaecologie mca.nl Inhoudsopgave Zwangerschap en depressie 3 Gevolgen van SSRI-gebruik tijdens de zwangerschap 3 Adviezen - zwangerschap 5 Adviezen - bevalling

Nadere informatie

Gebruik van SSRI-medicatie tijdens zwangerschap en borstvoeding. Maatschap Gynaecologie & Kindergeneeskunde IJsselland Ziekenhuis

Gebruik van SSRI-medicatie tijdens zwangerschap en borstvoeding. Maatschap Gynaecologie & Kindergeneeskunde IJsselland Ziekenhuis Gebruik van SSRI-medicatie tijdens zwangerschap en borstvoeding Maatschap Gynaecologie & Kindergeneeskunde IJsselland Ziekenhuis Inleiding Uw huisarts of psychiater heeft u een SSRI voorgeschreven. (Selectieve

Nadere informatie

Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ. 18 maart

Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ. 18 maart Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ 1 18 maart 2014 1 Utrechts model Zorg voor Jeugd Een sterke samenleving: Gewoon Opvoeden Steun waar nodig: Een basiszorg voor jeugd met als spil de buurtteams

Nadere informatie

STMR Jaarverslag 2014 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Tiel

STMR Jaarverslag 2014 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Tiel STMR Jaarverslag 2014 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Tiel Inhoudsopgave: 1. Inleiding. Blz. 3 2. Ouders in eigen kracht. Blz. 3 3. Samenwerking in de gemeente Tiel. Blz. 3 4. Het effect van inzet JGZ. Blz.

Nadere informatie

Verloskundig Samenwerkings- Verband s- Hertogenbosch e.o.

Verloskundig Samenwerkings- Verband s- Hertogenbosch e.o. Verloskundig Samenwerkings- Verband s- Hertogenbosch e.o. Overdracht van gegevens tijdens zwangerschap en na de geboorte Geachte mevrouw, Tijdens uw zwangerschap en na de geboorte van uw kind vragen verschillende

Nadere informatie

Kinderwens en zwangerschap bij mensen met een licht verstandelijke beperking.

Kinderwens en zwangerschap bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Kinderwens en zwangerschap bij mensen met een licht verstandelijke beperking. MEE geeft Ondersteuning bij leven met een beperking Rie-anne v Laarhoven www.natuurlijksupervisie.nl Rieanne1956@gmail.com

Nadere informatie

Feit: Kinderen van ouders met psychiatrische problemen lopen risico zelf ook problemen te krijgen

Feit: Kinderen van ouders met psychiatrische problemen lopen risico zelf ook problemen te krijgen Feit: Kinderen van ouders met psychiatrische problemen lopen risico zelf ook problemen te krijgen www.babyextra.nl Dineke Brouwers (JGZ) en Cecilia van der Zeeuw (GGzE) Baby Extra Transformeren doe je

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen Jaarplan 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuwe ontwikkelingen... 4 Samenwerking met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl... 4 Samenwerking met Hersenletselnet Overijssel.... 4 Werkconferentie 2017...

Nadere informatie

Digitale opvoedondersteuning voor aanstaande ouders

Digitale opvoedondersteuning voor aanstaande ouders Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. Ouders die deelnemen aan deze thema- of voorlichtingsbijeenkomst hebben (nieuwe) kennis en informatie

Nadere informatie

HANDREIKING GECOMBINEERDE LEEFSTIJLINTERVENTIE VOOR GEZINNEN

HANDREIKING GECOMBINEERDE LEEFSTIJLINTERVENTIE VOOR GEZINNEN HANDREIKING GECOMBINEERDE LEEFSTIJLINTERVENTIE VOOR GEZINNEN 1 Inleiding ROS Friesland is betrokken geweest bij het project Fitter Families, een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor gezinnen.

Nadere informatie

Nederland totaal. 13,5 Den Haag 17,5 10,7 Amsterdam 13,3 8,1 Rotterdam 12,3 10,7 Utrecht 14,4 11,0 Bron: De Graaf JP et al Ned.

Nederland totaal. 13,5 Den Haag 17,5 10,7 Amsterdam 13,3 8,1 Rotterdam 12,3 10,7 Utrecht 14,4 11,0 Bron: De Graaf JP et al Ned. Fractie VVD Technische vragen Haagse Aanpak Perinatale Gezondheid Nr. Pagina Vraag Antwoord 1 Pag. 1 Wat zijn de perinatale sterftecijfers van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Utrecht? Perinatale sterfte

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK. Naar een optimale structuur en functioneren van het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Leeuwarden e.o.

PLAN VAN AANPAK. Naar een optimale structuur en functioneren van het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Leeuwarden e.o. PLAN VAN AANPAK Naar een optimale structuur en functioneren van het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Leeuwarden e.o. Juli 2012, Jelle Stekelenburg, gynaecoloog MCL Relinde van der Stouwe, verloskundige

Nadere informatie

Gebruik van SSRI-medicatie Voor en tijdens de zwangerschap en in het kraambed. Poli Gynaecologie

Gebruik van SSRI-medicatie Voor en tijdens de zwangerschap en in het kraambed. Poli Gynaecologie 00 Gebruik van SSRI-medicatie Voor en tijdens de zwangerschap en in het kraambed Poli Gynaecologie 1 Uw huisarts of psychiater heeft u een SSRI voorgeschreven. SSRI staat voor selectieve serotonine heropname-remmer.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl CZ-EKZ

Nadere informatie

NVOG Voorlichtingsbrochure GEBRUIK VAN SSRI-MEDICATIE VOOR EN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN IN HET KRAAMBED

NVOG Voorlichtingsbrochure GEBRUIK VAN SSRI-MEDICATIE VOOR EN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN IN HET KRAAMBED NVOG Voorlichtingsbrochure GEBRUIK VAN SSRI-MEDICATIE VOOR EN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN IN HET KRAAMBED 1 GEBRUIK VAN SSRI-MEDICATIE VOOR EN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN IN HET KRAAMBED 1. Achtergrond 2.

Nadere informatie

De cliënt: Kenmerken, leefstijl, wensen en tevredenheid. Dr.Ir. Judith Manniën Senior onderzoeker / epidemioloog

De cliënt: Kenmerken, leefstijl, wensen en tevredenheid. Dr.Ir. Judith Manniën Senior onderzoeker / epidemioloog De cliënt: Kenmerken, leefstijl, wensen en tevredenheid Dr.Ir. Judith Manniën Senior onderzoeker / epidemioloog 2 Dataverzameling Augustus 2009 t/m April 2011 20 praktijken 25% 30% 30% 15% 3 Dataverzameling

Nadere informatie

Hoe bevalt het met de Martini Geboorte Groep?

Hoe bevalt het met de Martini Geboorte Groep? Hoe bevalt het met de Martini Geboorte Groep? F. Korteweg, L. van Breda Vriesman, E. Vreugdenhil Symposium Martini ziekenhuis: samen voor de beste zorg 28 oktober 2016 Inhoud knelpunten in de verloskundige

Nadere informatie

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland 1. Signaleren 1.1 VVE beoordeling tijdens contactmoment op het consultatiebureau Jeugdgezondheidszorg (JGZ) (Uitvoerend: JGZ) 1.2 VVE

Nadere informatie

Zwanger, bevallen en je baby

Zwanger, bevallen en je baby Meer informatie en aanmelden Heb je nog vragen, wil je graag meer informatie over een cursus of wil je je aanmelden? Twijfel dan niet en neem contact met ons op via: telefoonnummer: 0492-504 821 cursussendiensten@zorgboog.nl

Nadere informatie

INTEGRALE GEBOORTEZORG LEIDEN

INTEGRALE GEBOORTEZORG LEIDEN INTEGRALE GEBOORTEZORG LEIDEN ( I N C A S - 2 P I L O T ) oktober2014 Jaargang 1, editie 2 nummer 1 De eerste stappen naar gezamenlijke voorlichting De werkgroep Voorlichting heeft de afgelopen periode

Nadere informatie

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 VGZ Inkoopbeleid ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 2 Inzet ondersteuningsgelden 4 Basisondersteuning 4 Projectondersteuning

Nadere informatie

Parelcoaching. Leuven. Perinatale zorg versterken door lokale samenwerking

Parelcoaching. Leuven. Perinatale zorg versterken door lokale samenwerking Parelcoaching Leuven Perinatale zorg versterken door lokale samenwerking 1. Historiek Historiek 2004: Opstart Parelcoaching UZLeuven Voorzichtige opstart Parelnetwerk Leuven 2014 Parelnetwerk goeddraaiend

Nadere informatie

KNOV Visie op de kraamzorg juni 2010

KNOV Visie op de kraamzorg juni 2010 KNOV Visie op de kraamzorg juni 2010 1. Aanleiding De kwaliteit van verloskundige zorg in Nederland staat volop in de belangstelling en wordt nauwlettend gevolgd door overheid, verzekeraars, cliënten en

Nadere informatie

Signaleren en dan? De samenwerking tussen gezondheidszorg en jeugdzorg bij zorg/risico-zwangeren. Roermond, 3 september

Signaleren en dan? De samenwerking tussen gezondheidszorg en jeugdzorg bij zorg/risico-zwangeren. Roermond, 3 september Signaleren en dan? De samenwerking tussen gezondheidszorg en jeugdzorg bij zorg/risico-zwangeren Roermond, 3 september Mevr. N. Coebergh, vertrouwensarts AMK Limburg Dhr. H. Haanstra, kinderarts Maasziekenhuis

Nadere informatie

JGZ-richtlijn Begeleiding gezin bij overlijden kind

JGZ-richtlijn Begeleiding gezin bij overlijden kind E. van den Akker, A. Westmaas RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Centrum Jeugdgezondheid Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl JGZ-richtlijn Begeleiding gezin bij overlijden kind Samenvatting

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg de eerste jaren

Jeugdgezondheidszorg de eerste jaren Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg de eerste jaren Vanaf de geboorte van uw kind totdat het 19 jaar is, kunt u gebruik maken van de diensten van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Hollands

Nadere informatie

HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS

HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS 14 juni 2017 Summersymposium Actualiteit van OGGZ en Jeugdgezondheidszorg Verwarde personen en kwetsbare kinderen De realiteit voor jeugdigen en ouders in 2017 HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS

Nadere informatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie ACHTERGRONDINFORMATIE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 15 MEI 2008 1. Inleiding

Nadere informatie

STMR Jaarverslag 2014 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Geldermalsen

STMR Jaarverslag 2014 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Geldermalsen STMR Jaarverslag 2014 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Geldermalsen Inhoudsopgave: 1. Inleiding. Blz. 3 2. Burgers in eigen kracht. Blz. 3 3. Samenwerking in de gemeente Geldermalsen. Blz. 3 4. Het effect

Nadere informatie

ketenzorg dementie Casemanagement dementie ketenzorg dementie ondersteuning bij dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek

ketenzorg dementie Casemanagement dementie ketenzorg dementie ondersteuning bij dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek ketenzorg dementie ketenzorg dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek T (0172) 46 74 70 F (0172) 46 73 84 E meldpuntdementie@rijnland.nl voor inwoners van Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Leiderdorp,

Nadere informatie

Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie (POP) POP-adviescentrum

Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie (POP) POP-adviescentrum Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie (POP) POP-adviescentrum Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie (POP) -adviescentrum Kennemer Gasthuis Wat is de POP-poli? POP staat voor Psychiatrie - Obstetrie (verloskunde)

Nadere informatie