- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen Leerlingenaantal 1540 (door de school zelf opgegeven, april 2014)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen 2014. Leerlingenaantal 1540 (door de school zelf opgegeven, april 2014)"

Transcriptie

1 Schoolrapportage 1. Achtergrondgegevens van de school Gegevens van de school: 20BK Stedelijk College Aanvrager mw. Ingrid van Zuijdam Locatie Henegouwenlaan Adres Henegouwenlaan 1-2A Eindhoven Aangemelde schoolsoort Havo Leerlingenaantal 1540 (door de school zelf opgegeven, april 2014) Bestuur: Sticht. Primair en voortgezet onderwijs Zuid-Nederland Het Stedelijk College Eindhoven is een brede scholengemeenschap met drie locaties. Naast de vmbo-, havo- en vwo-opleidingen zijn er een internationale afdeling voor voortgezet onderwijs in havo en vwo en een Engelstalig vmbo. Het Stedelijk College Eindhoven ontving in januari 2014 het predicaat Excellente School 2013 voor de afdeling vwo. Het predicaat heeft veel reacties losgemaakt. Tijdens de open dagen kwamen er bijvoorbeeld aanmerkelijk meer bezoekers. Ook de aanmelding van nieuwe leerlingen is gestegen. Op 1 oktober 2013 was het leerlingaantal 1538, dit schooljaar begon met 1548 leerlingen. Behalve voor vwo hoopt de school dit jaar ook voor havo en vmbo-t het predicaat te behalen. Deze rapportage richt zich op de havo. 2. Motivatie van de school De onderbouwing die het Stedelijk College bij de aanmelding als kandidaat Excellente School 2014 gaf, luidt als volgt. Onze school verdient voor het havo het predicaat Excellente School omdat we duidelijk stijgende cijfers laten zien van bijna zwak naar excellent (daarbij gaat het om doorstroom- en slagingspercentages en verschil SE-CE). Ook hebben wij een goed lopende tweetalige havo-afdeling van klas 1 t/m 5, waarin we bijna uniek zijn in Nederland. Verder hebben we een uitgebreid internationaliseringsprogramma voor zowel tweetalig havo als regulier havo, waaronder een uitwisseling met Indonesië voor regulier havo. Internationalisering en intercultureel gedrag zijn verankerd in ons schoolplan. Daarnaast profileert de (t)havo-afdeling zich op het gebied van sport en cultuur door het aanbod van bijzondere vakken als BSM (bewegen, sport en maatschappij), drama, tekenen en muziek. 3. De resultaten, breed opgevat (Criterium 1) Hierbij onderscheidt de jury drie gebieden: 1. resultaten op de kernvakken: Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen; 2. resultaten op de andere vakken en leergebieden; 3. resultaten op aanvullende gebieden zoals burgerschap, sociaal-emotionele vorming, culturele vorming, redzaamheid, internationale oriëntatie. 3.1 Resultaten op de kernvakken (Indicator I) Hieronder geven we een overzicht van de resultaten van het Stedelijk College 1

2 over de periode die de Inspectie van het Onderwijs aan de jury heeft verstrekt. Hierbij is gebruik gemaakt van de ruwe scores. Resultaatgegevens afkomstig van de Inspectie Havo Rendement onderbouw* 2,7 Rendement bovenbouw* 3,3 Gemiddelde centraal examen* 3 Gemiddeld verschil CE en SE** 0,12 * Gemiddelde van de score op een vijfpuntsschaal ** Gemiddelde over de periode Havo Gemiddeld cijfer CE ,1 Gemiddeld cijfer CE ,4 Gemiddeld cijfer CE ,4 Gemiddeld cijfer CE ,5 Op grond van de resultaten die het Stedelijk College in 2011, 2012 en 2013 heeft behaald, stond de school niet in een voorselectie die de Inspectie van het Onderwijs aan de jury heeft verstrekt. De onderstaande gemiddelde cijfers bij het centraal examen over de periode heeft de school zelf aangeleverd bij haar aanmelding. Eindexamenresultaten havo (CE) Nederlands 5,9 6,1 6,0 6,6 Engels 6 6,4 6,8 7,1 Wiskunde 6 6,8 6,8 6,7 De kwaliteit van de opbrengsten, waarin begrepen rendement onder- en bovenbouw, gemiddeld CE-cijfer, discrepanties tussen SE- en CE-cijfer, gemeten over een periode van drie jaren (2011, 2012, 2013) is gemiddeld. In 2014 waren de examenresultaten over het geheel genomen gemiddeld. Het aandeel geslaagden van de havo-afdeling lag in 2014 op 91,5%, landelijk was dit 88,0%. Reflectie Score Dronkers Resultaten op andere leergebieden uit het standaardcurriculum (Indicator II) Ook het gemiddelde over de overige vakken bij het centraal examen ( ) heeft de school zelf aangeleverd bij haar aanmelding. Eindexamenresultaten havo (CE) Gemiddelde overige examenvakken* 6,1 6,4 6,4 * De som van het gemiddelde op de overige examenvakken gedeeld door het aantal overige examenvakken. De resultaten op andere leergebieden uit het standaardcurriculum komen overeen met het landelijk gemiddelde. 2

3 De delegatie van de jury heeft tijdens het bezoek kennis genomen van talrijke initiatieven die de school ontplooid heeft om de leeropbrengsten te verbeteren, waarover meer in dit rapport. De examenresultaten van de overige vakken zijn wisselend. Ongeveer de helft van de overige vakken scoort in 2014 beter dan het landelijk gemiddelde en de andere helft onder het gemiddelde. 3.3 Resultaten op aanvullende leergebieden (Indicator III) In haar aanmelding geeft de school aan dat ze over de volgende aanvullende gebieden aantoonbaar zeer goede resultaten boekt: redzaamheid; internationale oriëntatie; sport en culturele vorming. De systematiek die de school daar volgens de aanmelding bij hanteert, is als volgt. De leerling laten doen wat hij zelf kan, minimentoraat, bovenbouwleerlingen bijlessen geven aan onderbouwleerlingen. (bij redzaamheid) Verplichte internationaliseringsactiviteiten voor thavo, e-twinning, uitwisseling voor regulier havo. (bij internationale oriëntatie) De vakken BSM, muziek, drama en tekenen worden aangeboden als eindexamenvak. (bij sport en culturele vorming) In haar aanmelding noemt de school de volgende vorderingen die bij deze aanvullende gebieden worden geboekt: draaiboek minimentoraat, overzicht bijlesleerlingen, PTA voor lichamelijke oefening (bij redzaamheid); EIO-portofolio thavo-leerlingen, notitie internationalisering, intercultureel besef is kernkwaliteit (bij internationale oriëntatie); Parijs-reis voor tekenen, PTA voor BSM, drama, muziek en tekenen, CKVactiviteiten (bij sport en culturele vorming). De delegatie van de jury herkent tijdens het schoolbezoek bovengenoemde ontwikkelingen. Het gaat om een aantrekkelijke verbreding van het onderwijsaanbod, waardoor leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen. De havo-afdeling heeft zich verder met name gericht op opbrengstgericht werken. Vooral de opbouw van de les, waarbij er aandacht is voor het aangeven van het doel en nut van de les, de samenhang met eerder verworven kennis en vaardigheden, en evaluatie aan het eind van de les. Ook het gericht geven van feedback aan leerlingen heeft veel aandacht gekregen. Verder heeft het accent gelegen op het hanteren van activerende werkvormen door de docenten. Deze onderwerpen krijgen ook in het komend schooljaar veel aandacht. Daarnaast is een groot onderzoek ( ) afgerond dat uitval moet tegengaan. Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers, tevens docenten ( pedaccers ) uit de eigen school. 4. De omstandigheden waarbinnen de school werkt (Criterium 2) In haar aanmelding stelt het Stedelijk College dat er geen omstandigheden zijn die van invloed zijn op de resultaten die ze met de leerlingen behaalt. 3

4 4.1 Leerlingkenmerken en procesinrichting (Indicator IV) Om de uitval van leerlingen in havo 3 te verbeteren en afstroom te voorkomen, heeft de school het formulier potentiële afstromers ontwikkeld. Hiermee probeert ze bijtijds de leerlingen te traceren die in problemen komen. Naar de mening van het team heeft dit een aantal leerlingen gered. Door te differentiëren tijdens de les zouden de docenten tegemoet kunnen komen aan de verschillende leerbehoeften van de leerlingen. Er is echter nog weinig sprake van didactische differentiatie in de lessen. 4.2 Leerlingkenmerken en resultaten (Indicator V) Uit het mentorenoverleg, waarin leerlingen worden besproken, komt naar voren welke leerlingen speciale aandacht nodig hebben bij het vak Nederlands. Daarnaast onderzoeken psychologen alle leerlingen. Tijdens begeleidingsuren (plusuren) voor zwakke leerlingen wordt extra aandacht besteed aan de verschillende domeinen binnen het vak Nederlands en rekenen. Er is een taalbeleidsplan opgesteld, waarin aandacht is voor het vergroten van de woordenschat van de leerlingen. Docenten moeten bij het opstellen van toetsen aandacht besteden aan dit aspect. Dyslectische leerlingen krijgen een specifieke begeleiding. 4.3 Benutting van het inzicht in leerwinst bij onderscheiden categorieën leerlingen (Indicator VI) De docenten geven aan dat de pedaccers (onderwijskundig geschoolde docenten) analyses maken van de vorderingen van de leerlingen. Er wordt gebruik gemaakt van de verschillende cito-vas-toetsen voor Nederlands, rekenen en Engels. Gedurende het eerste leerjaar worden in plusuren de achterstanden voor deze vakken zo veel mogelijk weggewerkt. Differentiatie binnen klassenverband staat nog in de kinderschoenen. Dit item krijgt wel aandacht. Gemiddelde van de cijfers bij het centraal examen van de 20% beste leerlingen (2013, vwo, gegevens Duo) Nederlands Engels Wiskunde Gemiddelde avo-vakken 6,58 7,65 7,33 7,13 5. De inrichting van het onderwijsproces (Criterium 3) 5.1 Schoolspecifieke aanpak en proceskwaliteit (Indicator VII) In het aanmeldingsformulier noemt het Stedelijk College de volgende drie facetten als het meest kenmerkend voor de onderwijsaanpak die ze nastreeft: afwisseling van effectieve werkvormen; opbrengstgericht werken; differentiatie in het aanbod. 4

5 In de aanmelding licht de school dit als volgt toe. In de jaarplannen per team en schoolbreed wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het primaire proces (doel van de les, activerende didactiek en inhoudelijke feedback). Docenten zijn hierin geschoold en er zijn audits geweest waarbij lesobservaties zijn uitgevoerd. Ook is er wederzijds lesbezoek door docenten. Er zijn WOLF-besprekingen en er is een intern onderzoek naar doorstroom van de havo-leerling en een onderzoek door Arjen van Delden van onderwijsadviesbureau Vuurdans over doorstroom havo bovenbouw (49 naar 67), gemiddeld CE-cijfer (5,9 naar 6,5) en verschil SE-CE (0,42 naar 0,05). De leerlingen hebben de mogelijkheid om naast Engels ook Frans, Duits en Spaans te volgen. Ook kunnen de leerlingen uit de bovenbouw de vakken BSM, drama, muziek en tekenen kiezen als eindexamenvak. De delegatie van de jury heeft tijdens het schoolbezoek kennis genomen van de zorgvuldige aanpak en de rapportage van de school aangaande de doorstroming van onder- naar bovenbouw om uitval van havo-leerlingen tegen te gaan. De school geeft prioriteit aan het aantrekkelijker maken van de lessen. Leerlingen met wie gesproken is, geven aan dat de lessen afwisselender zijn geworden. Er wordt meer gebruik gemaakt van werkvormen waarbij de leerlingen een actievere rol moeten krijgen, maar dit geldt nog niet voor alle leraren. De school heeft de begeleiding van de leerlingen goed op orde. Leerlingen en ouders spreken hier lovend over. Het mentoraat en het minimentoraat, waarbij leerlingen van de havo- en vwo-bovenbouw leerlingen in de brugklas begeleiden, heeft meerdere doelen. Deze leerlingen zijn betrokken bij bijvoorbeeld mentoruren en de organisatie en begeleiding van het schoolkamp. Ook is van belang dat zij de nieuwkomers helpen bij het vinden van een plekje in de schoolgemeenschap. Tevens zijn er uiteenlopende deskundigen intern en extern beschikbaar wanneer leerlingen leer- en/of sociaal-emotionele problemen hebben. De zorgkaart geeft een goed overzicht van wat de school op het terrein van zorg en begeleiding te bieden heeft. 5.2 Schoolspecifieke aanpak en organisatiekwaliteit (Indicator VIII) In het aanmeldingsformulier noemt de school de volgende drie facetten als het meest kenmerkend voor de wijze waarop ze is georganiseerd: professionalisering van het personeel; schoolklimaat; het uitdragen van excellentie. In de aanmelding licht de school dit als volgt toe. De professionalisering is opgenomen in onze teamplannen. De teamleiders worden bij de uitvoering ondersteund door een coach en door pedaccers. Het personeel is geschoold in het scoren van lessen op basis van het inspectiewaarderingskader. We hebben interne studiedagen met eigen workshops en voorbeelden van good practice en zijn een opleidingsschool. Door de open schoolcultuur is het goed mogelijk om wederzijds lesbezoek structureel in het schooljaar te laten plaatsvinden, zijn er lesobservatie-audits, tevredenheidsonderzoeken en een resonansgroep. Een thavo-afdeling 1 t/m 5; English IB-standard-niveau; BSM, drama, muziek, tekenen als eindexamenvak. Alle havoleerlingen moeten hun profielwerkstuk presenteren, mogelijkheid van uitwisseling voor alle havoleerlingen. 5

6 De delegatie van de jury heeft tijdens het schoolbezoek gesproken met de teamleiders en onderwijskundig managers van de school. Zij kunnen rekenen op een aanzienlijk draagvlak binnen het team. De pedaccers spelen een belangrijke rol in de beleidsontwikkeling op deze school. Zij analyseren problemen, bijvoorbeeld over de uitval van havoleerlingen. Zij houden presentaties voor het team van hun bevindingen en slagen erin hun collega s in meerderheid mee te krijgen bij noodzakelijke veranderingen zoals de verbetering van de kwaliteit van de lessen en de aandacht voor de resultaten. De docenten maken deel uit van een team dat geleid wordt door een teamleider. Deze wordt ondersteund door een coördinator leerlingzaken en een docentencoach. Daarnaast zijn er pedaccers die teamoverstijgend hulp bieden. De verantwoordelijkheid voor het primaire proces ligt bij het team/de teamleider. De prioriteit binnen de professionalisering heeft gelegen bij opbrengstgericht werken en het inzetten van activerende werkvormen. De school is daar volgens de tevredenheidonderzoeken bij leerlingen nog niet helemaal geslaagd, maar er zijn goede vorderingen gemaakt. De plannen voor verandering en verbetering binnen het onderwijsleerproces worden geëvalueerd op cyclische wijze. In het schoolplan staan per zuil de beleidskeuzen aangegeven. Deze worden verder uitgewerkt in teamplannen, die worden geëvalueerd en op basis van deze evaluatie worden de veranderingen geborgd of verder ontwikkeld. 6. Verband tussen de inrichting van het onderwijsproces en de resultaten die de school boekt (Criterium 4) 6.1 Veranderingen vanwege resultaten (Indicator IX) In het aanmeldingsformulier is aan het Stedelijk College Eindhoven gevraagd of ze een uitgewerkt systeem kent voor periodieke analyse van opbrengsten op verschillende niveaus: leerling, (jaar)groep, vakgebied, docent. De school geeft aan daarover te beschikken. In de aanmelding omschrijft de school dit systeem als volgt. Viermaal per jaar rapportbesprekingen, wekelijkse mentorenvergaderingen, systematische leerlinggesprekken naar aanleiding van resultaten en sociaalemotioneel welbevinden, tevredenheidonderzoeken, inzetten van pedaccers, lesobservatie-audits, WOLF-besprekingen, jaarplannen per team en evaluatie, cito-vas-toetsen in klas 1,2 en 3, Cambridge Checkpoint, onderzoek met behulp van onderwijsadviesbureau Vuurdans. Tijdens haar presentatie voor een delegatie van de jury heeft de school onder meer aandacht besteed aan de relatie tussen de aanpak van de school en de resultaten die ze boekt. Het Stedelijk College besteedt veel aandacht aan het primaire proces. Daarnaast is de pedagogische aanpak sterk op de doelgroep gericht. Het effect is dat er een stijgende lijn zit in de resultaten. Kanttekening is wel dat de CE-resultaten bij Nederlands nog wat achterblijven. De school wil daarin nog een slag maken. Hierbij wordt nauw samengewerkt met externe partners. Het thema bij de havo is: van bijna zwak naar excellent. Daarnaast wil de school de havisten meer uitdagen. De delegatie van de jury herkent tijdens het schoolbezoek bovenstaande 6

7 activiteiten van de school. Uit de resultaten blijkt dat de school een aantal succesvolle interventies heeft gepleegd in de opbrengsten van de havo, met name het terugdringen van de discrepanties naar een aanvaardbaar niveau. Tegelijkertijd blijft een (geborgde) stijging van de havo-examenresultaten nog een wens. De schoolleiding wil de docenten beter gaan betrekken bij resultaatverbetering van de examencijfers. Tot nu toe was dat vooral een zaak van het management. 6.2 Vasthouden van resultaten (Indicator X) In de aanmelding noemt de school het volgende voorbeeld van een aantoonbaar geslaagde interventie die ze naar aanleiding van de periodieke analyses heeft toegepast. Taalbeleid: woordenboek in de klas en gebruik bij toetsen, Nieuwsbegrip, door WOLF-besprekingen zijn er aanpassingen gedaan in het PTA en dit heeft in een aantal gevallen geleid tot verschuiving van lesstofonderdelen in de bovenbouw. Met als resultaat dat het gemiddelde CE-cijfer van een 5,9 (2011) naar een 6,4 (2013) is gegaan en het verschil SE-CE van 0,42 (2011) naar 0,03 in Alle afdelingen, ook de havo, evalueren systematisch de onderwijsopbrengsten en werken doelgericht aan verbetering ervan. De schoolleiding neemt daarin het voortouw. Docenten zouden bij de verbetering van de examenresultaten nog een actievere rol mogen krijgen. Er is een veelheid aan meetinstrumenten in gebruik: cito-vas, auditrapporten op basis van inspectiekader, tevredenheidonderzoeken, WOLF, Cum Laude, Vensters voor Verantwoording, IB English-resultaten en Cambridge Checkpoint als het om de tweetalige afdelingen gaat. De school werkt in haar beleid met KPI s (Key Performance Indicators). Voor de locatie Henegouwenlaan zijn twaalf thema s geformuleerd. Voor de jaren tot 2018 zijn doelen geformuleerd op het terrein van onderwijs, personeelsbeleid, organisatie en digitalisering. Aan deze KPI s zijn de teamplannen opgehangen. In de evaluatie van het teamplan (jaarplan) staat dat er aandacht is voor de slagingspercentages. Uit de gesprekken met de docenten bleek dat er ook meer aandacht is voor het volgen van de resultaten van leerlingen. Een goed werkend toetsbeleid is van de grond gekomen. 6.3 Kwalificatie, professionaliteit, schoolkennis (Indicator XI) In de aanmelding geeft de school het volgende voorbeeld van de wijze waarop kennisdeling en ontwikkeling binnen de school worden vormgegeven. WOLF-besprekingen met de secties, zelfevaluatieverslagen, jaarplannen per team plus evaluatie, kennisdeling van good practice in teams en door middel van workshops tijdens studiedagen. Ook zijn wij een opleidingsschool. Als belangrijkste thema s binnen het professionaliseringsbeleid noemt de school in de aanmelding het volgende. Het primaire proces waarin wij de volgende thema s hebben uitgelicht: 1) doel van de les; 2) activerende werkvormen; 3) leerlingen inhoudelijke feedback geven. 7

8 De school besteedt planmatig aandacht aan de professionalisering van het team. Teamscholingen zijn in het schoolplan opgenomen. De meest opvallende teamscholing was de training door een oud-inspecteur om middels lesobservaties, de kwaliteit van de lessen, met name doel, activering en het geven van feedback aan leerlingen te verbeteren. Uit enquêtes blijkt dat de scholing effectief is geweest en de effecten duidelijk merkbaar zijn in de lessen. De school is opleidingsschool voor de nieuwe lerarenopleiding. Startende docenten worden begeleid. Onbevoegdheid bij docenten is verder teruggedrongen. De school heeft duidelijke stappen gezet naar een professionele organisatie. De tevredenheidonderzoeken krijgen een vervolg in het schoolbeleid. Vormen van feedback komen in de schoolorganisatie aan bod. Dat blijkt uit het schoolplan en de gesprekken met docenten die de delegatie van de jury in school heeft gehad. Feedback vindt plaats in de gesprekkencyclus, waarin de tevredenheidonderzoeken worden teruggekoppeld en er zijn WOLF-gesprekken over de examens. Voortgangsbewaking van de cijfers vindt plaats met het programma Cum Laude. Uit de evaluatie van de ontwikkelingen op de school blijkt dat differentiatie op niveau en leerstijl tijdens de lessen is blijven liggen, omdat de school vond dat dit onderwerp heel dicht aanlag tegen activerende werkvormen. De delegatie van de jury is van mening dat hier nog veel te winnen valt. De meest recente tevredenheidonderzoeken zijn afgenomen in Gemiddelde score op de tevredenheidonderzoeken Medewerkertevredenheid Gemiddelde score school 7,5 Landelijke score - Oudertevredenheid 7,3 7,2 Leerlingtevredenheid 7,3 6,8 In haar aanmeldingsformulier geeft de school aan dat ze naar aanleiding van de tevredenheidonderzoeken de volgende stappen heeft gezet. Opvang van klas 1 t/m 3 ten behoeve van de rust op school en zinvolle opvang. Meer aandacht voor communicatie (hearings, Steeds Info). Meer aandacht voor aankleding van het gebouw (aula, gangen en lokalen). Aandacht voor het primaire proces zijn aandachtspunten geweest van onze steakholders. Deze aandacht voor het primaire proces vind je terug in de teamplannen. Uit de gesprekken met de direct betrokkenen en de ouders blijkt dat de school de gegevens van tevredenheidonderzoeken serieus neemt en dat ze gericht verbeteringen nastreeft op basis van deze onderzoeken. Een van de KPI s bij communicatie is dat deze bij de drie geledingen minimaal voldoende (3) moet scoren. Ook wil de school bij het primair onderwijs peilen hoe men over het Stedelijk College Eindhoven denkt. De ambitie is er en uit de gesprekken blijkt dat deze ambitie door het gros van de docenten gedeeld wordt. 7. Het excellentiebeleid van de school (Criterium 5) Het uitgangspunt van de jury is dat een excellente school zeer goede resultaten behaalt en een weloverwogen onderwijsinrichting laat zien. Daarenboven kan een 8

9 school op een specifiek excellentiegebied uitblinken. Dat kan betrekking hebben op diverse zaken en bijvoorbeeld gericht zijn op een inhoudelijk domein en/of op een specifieke groep leerlingen. 7.1 Het schooleigen excellentiebeleid (Indicator XII) Volgens de aanmelding kent het Stedelijk College een excellentiegebied waarop ze de focus legt. De school licht dit in haar aanmeldingsformulier als volgt toe. We hebben een goed draaiende thavo-afdeling van klas 1 t/m 5. We richten ons in het bijzonder op sport en cultuur voor de havoleerling door het aanbieden van de vakken BSM, muziek, drama en tekenen in de bovenbouw van de havo. Verder willen we de leerlingen opleiden tot wereldburgers die andere culturen kennen en respect hebben voor andere culturen (kernkwaliteit intercultureel gedrag). Dit komt vooral tot uiting in de uitwisselingsprogramma s voor zowel thavo als regulier havo. De aandacht voor het excellentiegebied is gericht op een of meerdere specifieke groepen leerlingen. Over de doelgroep van het excellentiegebied staat in de aanmelding het volgende. Voor de tto-leerling en voor de reguliere leerling willen we doorstroom van mavo naar havo gemakkelijker maken door het aanbieden van de vakken BSM, drama, muziek en tekenen (deze vakken zijn er ook op de (t)mavo). Door het aanbieden van tweetalig onderwijs, het aanleren van intercultureel gedrag, het aanbieden van de bijzondere vakken, maar vooral het richten op het primaire proces geven wij de leerling de grootst mogelijk kans om te excelleren. Het betreft ongeveer 33% van de leerlingen van de school. Tijdens haar presentatie voor een delegatie van de jury heeft de school aandacht besteed aan haar excellentiebeleid. De school profileert zich op het terrein van internationalisering. Dat geldt voor zowel mavo, havo als vwo. Daarbij is het tweetalig onderwijs een belangrijke stroom. De school heeft hiervoor gekozen omdat de leerlingen het tweetalig onderwijs als zeer motiverend ervaren. Bovendien wil de school de boodschap uitdragen dat er meer is dan de eigen cultuur. Binnen het vwo, en in iets mindere mate de havo, is tweetalig onderwijs al een bekend fenomeen. Met de tweetalige mavo behoort de school tot de voorlopers. De delegatie van de jury heeft tijdens het schoolbezoek kennis genomen van de ambitie, de motieven en de onderbouwing van het excellentiebeleid binnen havo. De delegatie van de jury heeft geconstateerd dat veel beleid schoolbeleid is, zich niet beperkt tot het havo, maar ook in vmbo-t en vwo wordt uitgerold: bijvoorbeeld opbrengstgericht werken, actieve didactiek met aandacht voor reflectie, tweetalig onderwijs in alle afdelingen, ondersteuning door de onderwijskundige leiders. Daarnaast is een aantal activiteiten zoals hierboven genoemd per afdeling in ontwikkeling. In de gesprekken met het team heeft de delegatie van de jury het gehad over het effect van het predicaat op de motivatie van de docenten. De delegatie van de jury kon zelf vast stellen dat het predicaat het team een behoorlijke boost heeft gegeven. Nu wil men voor excellentie van de hele school gaan. 9

10 7.2 Erkenning door externe partijen (Indicator XIII) In de aanmelding stelt de school dat het gebied respectievelijk de gebieden waarop de school uitblinkt, wordt/worden erkend door externe partijen (bijvoorbeeld andere scholen, ouders of andere partners). De school licht dit in haar aanmeldingsformulier als volgt toe. Deze erkenning krijgen wij van onze ouders, Europees Platform, Orion-audits. De herkenbaarheid van het excellentiegebied blijkt volgens de aanmelding verder uit: externe bezoekers specifiek gericht op dit gebied; deelname aan een netwerk dat betrekking heeft op dit gebied; verworven projectgelden op dit gebied; vermelding in publicatie(s) over dit gebied. De jury heeft diverse referenten gevraagd in hoeverre ze de kwaliteit van het Stedelijk College onderschrijven en het excellentiebeleid van de school herkennen. Van vier referenten kreeg de jury een reactie. Uit deze referenties komt onder meer naar voren dat de leerlingen veel culturele bagage meekrijgen, dat de school sterk is gericht op kwaliteitsverbetering en dat de organisatie van de school als geheel sterk is. 7.3 Versterking van het excellentiebeleid in de toekomst (Indicator XIV) Het Stedelijk College heeft plannen om haar excellentiefocus in de toekomst verder te versterken. De school beschrijft deze plannen in haar aanmeldingsformulier als volgt. We hebben het voornemen om ook volledig digitaal te gaan werken (net als onderbouw vwo). De lesstof moet dan volledig digitaal worden aangeboden. Dit moet in 2018 gerealiseerd zijn.daarnaast bieden wij komend schooljaar het onderwijs van de WON Akademie ook in de havo/vwo-brugklas aan. Daarmee richten wij ons meer op de excellente havoleerling die de mogelijkheid/keuze krijgt om op vwo-niveau les te krijgen en zich te ontwikkelen. Volgens de aanmelding sluiten de plannen op de volgende wijze aan op specifieke behoeften van (groepen) leerlingen. Er is in onze stad/regio Eindhoven veel behoefte aan tweetalig onderwijs (Brainport). Zeker ook voor de havoleerling, aangezien ook veel hbo-opleidingen steeds meer lesstof in het Engels aanbieden. Daarnaast willen wij de betere havoleerling voorbereiden voor het vwo. In de aanmelding wordt de aansluiting op de door de school gehanteerde didactische aanpak als volgt beschreven. We willen door middel van maatwerk (wij staan open voor eigen leertrajecten; dove leerling met tolk in de klas, rolstoelen huren voor medeleerlingen van gehandicapte leerling voor rolstoelbasketbal) de leerling voorzien in zijn leerbehoefte. Daarom stellen we de leerling centraal en gaan we op zoek naar de optimale leerroute voor de leerling zodat hij goed voorbereid is voor het vervolgonderwijs. De delegatie van de jury heeft tijdens het schoolbezoek kennis genomen van de (mede op excellentie gerichte) plannen van de school die betrekking hebben op de havo, zoals geformuleerd in het schoolplan Ook is met de 10

11 beleidsverantwoordelijken gesproken over deze plannen, die voor een deel een voortzetting zijn van bestaand beleid, en deels nieuw beleid betreffen. De rol van de onderwijskundig managers daarbij (pedaccers) is al aan bod geweest. De doelen kenmerken zich door een goede balans tussen realisme (wat is haalbaar?) en ambitie (dynamiek). Zo is het initiatief om een dove leerling op te nemen lovenswaardig en past het goed in het kader van passend onderwijs. Er is onder docenten, ouders en leerlingen een groot draagvlak voor de ontwikkelingen die in gang zijn gezet. Daardoor kan de schoolleiding de plannen die zij heeft om de school excellent te maken goed ten uitvoer brengen. Het schoolplan en de daaraan opgehangen jaar/teamplannen getuigen daarvan. 8. Opmerkingen Inspectie Geen aanvullende opmerkingen. 9. Conclusie van de jury Het Stedelijk College, afdeling havo, laat een positief beeld zien met enkele kanttekeningen. De school heeft na een matige periode de opbrengsten van de havo-afdeling naar een voldoende niveau weten te brengen. Ook de kwaliteit van de onderwijsleerprocessen is de afgelopen tijd sterk verbeterd. De eindexamenresultaten waren in 2014 voor Nederlands en Engels op een goed niveau. Voor wiskunde kan het, ook in relatie tot twee voorgaande jaren op de afdeling, beter. Het Stedelijk College kent een veilig en stimulerend schoolklimaat als belangrijke leervoorwaarde. De kwaliteit van de onderwijsleerprocessen is verbeterd en van een behoorlijk niveau, met name waar het de activerende didactiek betreft met aandacht voor reflectie, die herkenbaar in de lessen wordt toegepast. Dat heeft geleid tot meer aantrekkelijke en uitdagende lessen. Dit beeld is bevestigd door de leerlingen in de tevredenheidonderzoeken en de interviews. Het onderwijsaanbod is verbreed, zowel binnen school als daarbuiten. Er is aandacht voor talent en talentontwikkeling zoals blijkt uit de vele (extra)curriculaire activiteiten. De omstandigheden waaronder gewerkt wordt, zijn tamelijk gunstig. De kwaliteit van het team, het type leerling, de leermiddelen en de huisvesting zijn stimulerend voor goede onderwijskwaliteit. Bovendien is er gezonde concurrentie uit de omgeving. Als we kijken naar het verband tussen het onderwijsproces en de resultaten is te zien dat er een weloverwogen inzet gepleegd is om de resultaten te verbeteren. Met succes; de havo-afdeling presteert na een aantal mindere jaren in ieder geval overeenkomstig het landelijk gemiddelde en op de kernvakken op een beter niveau. Het excellentiebeleid is herkenbaar in het onderwijs aanwezig; daarop wordt bewust gestuurd. Kwaliteitszorg is een sterk punt van de school. Dat blijkt niet alleen uit diverse kwalitatief goede beleidsdocumenten, maar vooral uit de 11

12 realisatie van die plannen, bijvoorbeeld de geslaagde verandering van de didactische aanpak. De kracht van de school zit in haar innovatief vermogen, dat planmatig wordt aangestuurd door het management samen met de onderwijskundige leiders, die zelf docent zijn op deze school. Er is een aanzienlijk draagvlak voor het gevoerde beleid binnen het team, dat zelf ook aan de basis staat van veel onderwijskundige initiatieven. Zorgvuldig uitgevoerde eigen analyses van de resultaten vormen het fundament voor verbeterplannen; evaluatie maakt daarvan deel uit. Sterke punten van de school zijn een prettig schoolklimaat, breed aanbod, tweetalig onderwijs, een activerende didactiek, sterk verbeterde opbrengsten, kwaliteitszorg en innovatiekracht. Aandachtspunt is onder meer het verhogen van de opbrengsten. Deze zijn weer op niveau, maar kunnen gezien de gunstige omstandigheden op den duur nog beter. Resultaatverbetering is niet een zaak van de leiding alleen, de docenten hebben daarbij een actieve rol door een consequentere toepassing van een activerende didactiek binnen de lessen en door mogelijkheden voor differentiatie binnen de les beter te benutten. Alles overziende is de jury van oordeel dat het Stedelijk College Eindhoven op basis van de door de jury waargenomen kenmerken en gerapporteerde bevindingen het predicaat Excellente School (havo) 2014 toekomt. 12

- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen Leerlingenaantal 1530 (door de school zelf opgegeven, april 2014)

- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen Leerlingenaantal 1530 (door de school zelf opgegeven, april 2014) Schoolrapportage 1. Achtergrondgegevens van de school Gegevens van de school: 20BK Aanvrager Locatie Adres Aangemelde schoolsoort Stedelijk College mw. Ingrid van Zuijdam Henegouwenlaan Henegouwenlaan

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Excellente Scholen 2013

Aanmeldingsformulier Excellente Scholen 2013 Aanmeldingsformulier Excellente Scholen 2013 Dit formulier is specifiek bedoeld voor de basisscholen die het predicaat Excellente School 2012 hebben verworven. Behoort uw school tot de 52 scholen die het

Nadere informatie

- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen 2014. Locatie (vestigingsnummer) Athena Socrates Adres Fruinlaan 15 Nieuwe Marnixstraat 90

- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen 2014. Locatie (vestigingsnummer) Athena Socrates Adres Fruinlaan 15 Nieuwe Marnixstraat 90 Schoolrapportage 1. Achtergrondgegevens van de school Gegevens van de school: 20DP en 30GD Stedelijk Gymnasium Leiden Aanvrager dhr. Hans Buijze Locatie (vestigingsnummer) Adres Fruinlaan 15 Nieuwe Marnixstraat

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Excellente Scholen 2014

Aanmeldingsformulier Excellente Scholen 2014 Aanmeldingsformulier Excellente Scholen 2014 Dit formulier is specifiek bedoeld voor scholen in het speciaal onderwijs die in januari 2014 het predicaat Excellente School 2013 hebben ontvangen. Behoort

Nadere informatie

- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen 2014. Leerlingenaantal 793 (door de school zelf opgegeven, april 2014)

- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen 2014. Leerlingenaantal 793 (door de school zelf opgegeven, april 2014) Schoolrapportage 1. Achtergrondgegevens van de school Gegevens van de school: 27ZF Lyceum Bisschop Bekkers Aanvrager dhr. I. Vis Adres Avignonlaan 1 Eindhoven Aangemelde schoolsoort Vwo Leerlingenaantal

Nadere informatie

- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen 2014. Leerlingenaantal 1598 (door de school zelf opgegeven, april 2014)

- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen 2014. Leerlingenaantal 1598 (door de school zelf opgegeven, april 2014) Schoolrapportage 1. Achtergrondgegevens van de school Gegevens van de school: 20IB Eckartcollege Aanvrager dhr. J.P.H.M. Wiertz Adres Damocleslaan 3 Eindhoven Aangemelde schoolsoort Havo Leerlingenaantal

Nadere informatie

Jury Excellente Scholen

Jury Excellente Scholen Jury Excellente Scholen Schoolrapport 2013 Kandinsky College VO vwo Nijmegen Woord Vooraf Voor u ligt het rapport over uw school zoals dat is opgesteld door de Jury Excellente Scholen. Uw school heeft

Nadere informatie

Jury Excellente Scholen

Jury Excellente Scholen Jury Excellente Scholen Schoolrapport 2013 Kandinsky College VO vmbo-t Nijmegen Woord Vooraf Voor u ligt het rapport over uw school zoals dat is opgesteld door de Jury Excellente Scholen. Uw school heeft

Nadere informatie

Jury Excellente Scholen

Jury Excellente Scholen Jury Excellente Scholen Schoolrapport 2013 Kandinsky College VO vmbo-t Nijmegen Woord Vooraf Voor u ligt het rapport over uw school zoals dat is opgesteld door de Jury Excellente Scholen. Uw school heeft

Nadere informatie

- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen 2014. Leerlingenaantal 983 (door de school zelf opgegeven, april 2014)

- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen 2014. Leerlingenaantal 983 (door de school zelf opgegeven, april 2014) Schoolrapportage 1. Achtergrondgegevens van de school Gegevens van de school: 25EF Clusius College Castricum Aanvrager dhr. Wim Huiberts en dhr. Marcel Jobse Adres Oranjelaan 2-A Castricum Aangemelde schoolsoort

Nadere informatie

- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen 2014. Stichting Gooise Scholen Federatie

- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen 2014. Stichting Gooise Scholen Federatie Schoolrapportage 1. Achtergrondgegevens van de school Gegevens van de school: 24TG Vechtstede College Aanvrager mw. Maaike Rutgers Adres Amstelland 1A Weesp Aangemelde schoolsoort Havo Leerlingenaantal

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

VMBO-t (= MAVO) Conclusie van de jury

VMBO-t (= MAVO) Conclusie van de jury VMBO-t (= MAVO) In januari 2014 is aan de afdeling vmbo-theoretische leerweg van het Kandinsky College het predicaat Excellente School 2013 uitgereikt. Eerder ontving de afdeling het predicaat Excellente

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO Plaats : Silvolde BRIN nummer : 14UM C1 BRIN nummer : 14UM 00 HAVO Onderzoeksnummer : 276258 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Jury Excellente Scholen

Jury Excellente Scholen Jury Excellente Scholen Schoolrapport 2013 Van Maerlantlyceum VO vwo Eindhoven Woord Vooraf Voor u ligt het rapport over uw school zoals dat is opgesteld door de Jury Excellente Scholen. Uw school heeft

Nadere informatie

- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen Leerlingenaantal 1507 (door de school zelf opgegeven, april 2014)

- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen Leerlingenaantal 1507 (door de school zelf opgegeven, april 2014) Schoolrapportage 1. Achtergrondgegevens van de school Gegevens van de school: 02ST Kandinsky College Aanvrager mw. drs. Y.S. (Yolande) Ulenaers Adres Malderburchtstraat 11 Nijmegen Aangemelde schoolsoort

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING.!mpulse Kollum

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING.!mpulse Kollum ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING!mpulse Kollum Plaats : Kollum BRIN nummer : 20DL 01 Onderzoeksnummer : 284461 Datum onderzoek : 1 oktober 2015 Datum vaststelling : 7 januari 2016 Pagina 2 van 10 1,

Nadere informatie

Jury Excellente Scholen

Jury Excellente Scholen Jury Excellente Scholen Schoolrapport 2013 Erasmiaans Gymnasium VO gymnasium Rotterdam Woord Vooraf Voor u ligt het rapport over uw school zoals dat is opgesteld door de Jury Excellente Scholen. Uw school

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013 Gymnasium Felisenum Plaats : Velsen-Zuid BRIN-nummer : 20DG Onderzoeksnummer : 150930 Datum onderzoek : 17-18 januari 2013 Datum vaststelling : 18 december 2012-14 maart

Nadere informatie

Jury Excellente Scholen

Jury Excellente Scholen Jury Excellente Scholen Schoolrapport 2014 Dr. Nassaucollege Oost-Drenthe VO vmbo Gieten Schoolrapportage 1. Achtergrondgegevens van de school Gegevens van de school: 20LO Dr. Nassau College Oost-Drenthe

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV Sgs. Amsterdam-Zuid (loc. Apolloschool LWOO) De Apollo VMBOGT

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV Sgs. Amsterdam-Zuid (loc. Apolloschool LWOO) De Apollo VMBOGT VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013 Sgs. Amsterdam-Zuid (loc. Apolloschool LWOO) De Apollo VMBOGT Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 21ET C7 BRIN nummer : 21ET 08 BRIN nummer : 21ET 08 VMBOGT Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO Plaats: Dokkum BRIN-nummer: 00ZX-0 en 00ZX-08 Onderzoek uitgevoerd op: 18 december 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen 2014. Leerlingenaantal 1693 (door de school zelf opgegeven, april 2014)

- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen 2014. Leerlingenaantal 1693 (door de school zelf opgegeven, april 2014) Schoolrapportage 1. Achtergrondgegevens van de school Gegevens van de school: 02QZ Keizer Karel College Aanvrager mw. drs. E.C.J. Pels Rijcken Adres Elegast 5 Amstelveen Aangemelde schoolsoort Vwo Leerlingenaantal

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG CS De Hoven, Lyceum Oudehoven HAVO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG CS De Hoven, Lyceum Oudehoven HAVO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2014 CS De Hoven, Lyceum Oudehoven HAVO Plaats : Gorinchem BRIN nummer : 00YH C7 BRIN nummer : 00YH 03 HAVO Onderzoeksnummer : 273469 Datum onderzoek

Nadere informatie

- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen 2014. Leerlingenaantal 1413 (door de school zelf opgegeven, april 2014)

- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen 2014. Leerlingenaantal 1413 (door de school zelf opgegeven, april 2014) Schoolrapportage 1. Achtergrondgegevens van de school Gegevens van de school: 03JY Calvijn College Aanvrager dhr. G.E. Kamerik Adres Klein Frankrijk 19 Goes Aangemelde schoolsoort Havo Leerlingenaantal

Nadere informatie

Jury Excellente Scholen

Jury Excellente Scholen Jury Excellente Scholen Schoolrapport 2013 Kandinsky College VO havo Nijmegen Woord Vooraf Voor u ligt het rapport over uw school zoals dat is opgesteld door de Jury Excellente Scholen. Uw school heeft

Nadere informatie

Jury Excellente Scholen

Jury Excellente Scholen Jury Excellente Scholen Schoolrapport 2013 Geuzencollege VO vmbo-b Vlaardingen Woord Vooraf Voor u ligt het rapport over uw school zoals dat is opgesteld door de Jury Excellente Scholen. Uw school heeft

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 15KR 05 HAVO Onderzoeksnummer : 196579 Datum onderzoek : 4 juni 2013 Datum vaststelling : 27 september 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 00XK C3 BRIN nummer : 00XK 03 HAVO BRIN nummer : 00XK 03 VMBOGT BRIN nummer : 00XK

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Revius Lyceum Doorn VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Revius Lyceum Doorn VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Revius Lyceum Doorn VWO Plaats : Doorn BRIN nummer : 02VR C4 BRIN nummer : 02VR 04 VWO Onderzoeksnummer : 275567 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. College Den Hulster VWO

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. College Den Hulster VWO TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK College Den Hulster VWO Plaats : Venlo BRIN nummer : 16XD C1 BRIN nummer : 16XD 00 VWO Onderzoeksnummer : 280155 Datum onderzoek : 25 november 2014 en 13 maart 2015 Datum

Nadere informatie

- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen 2014. Jan van Brabant College, vest. Deltaweg

- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen 2014. Jan van Brabant College, vest. Deltaweg Schoolrapportage 1. Achtergrondgegevens van de school Gegevens van de school: 00NE Locatie Aanvrager Plaats Aangemelde schoolsoort Jan van Brabant College, vest. Deltaweg Deltaweg dhr. C. Kuijpers Helmond

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 20EO-0 Arrangementsnummer: 84652 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 14RC C4 BRIN nummer : 14RC 04 VMBOGT Onderzoeksnummer : 275137 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG De Meergronden, Arte College HAVO VMBOGT VMBOK VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG De Meergronden, Arte College HAVO VMBOGT VMBOK VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OSG De Meergronden, Arte College HAVO VMBOGT VMBOK VWO Plaats : Almere BRIN nummer : 17DN C2 BRIN nummer : 17DN 01 HAVO BRIN nummer : 17DN 01 VMBOGT BRIN nummer

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Excellente Scholen 2018

Aanmeldingsformulier Excellente Scholen 2018 Aanmeldingsformulier Excellente Scholen 2018 Aanmeldingsprocedure U bent geïnteresseerd in het traject Excellente Scholen 2018. Elke school/schoolsoort die wil deelnemen aan het traject dient uiterlijk

Nadere informatie

Jury Excellente Scholen

Jury Excellente Scholen Jury Excellente Scholen Schoolrapport 2013 Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen VO vwo Nijmegen Woord Vooraf Voor u ligt het rapport over uw school zoals dat is opgesteld door de Jury Excellente Scholen.

Nadere informatie

- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen Leerlingenaantal 1207 (door de school zelf opgegeven, april 2014)

- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen Leerlingenaantal 1207 (door de school zelf opgegeven, april 2014) Schoolrapportage 1. Achtergrondgegevens van de school Gegevens van de school: 14SM Goois Lyceum Aanvrager dhr. drs. H. Lenselink Adres Vossiuslaan 2-A Bussum Aangemelde schoolsoort Vwo Leerlingenaantal

Nadere informatie

- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen Leerlingenaantal 1507 (door de school zelf opgegeven, april 2014)

- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen Leerlingenaantal 1507 (door de school zelf opgegeven, april 2014) Schoolrapportage 1. Achtergrondgegevens van de school Gegevens van de school: 02ST Kandinsky College Aanvrager mw. drs. Y.S. (Yolande) Ulenaers Adres Malderburchtstraat 11 Nijmegen Aangemelde schoolsoort

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken Park Lyceum, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken Park Lyceum, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Het Baken Park Lyceum, afdeling vwo Plaats: Almere BRIN-nummer: 01FP-1 Registratienummer: 3195466 Onderzoek uitgevoerd op: 12 mei 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS. Chr. College Schaersvoorde

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS. Chr. College Schaersvoorde RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS Chr. College Schaersvoorde Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 00LJ Onderzoeksnummer : 195382 Datum onderzoek : 23 april 2013 Datum vaststelling : 20 juni

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Wolfert Lyceum

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Wolfert Lyceum KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Wolfert Lyceum Plaats : Bergschenhoek BRIN nummer : 15KR 06 Onderzoeksnummer : 291988 Datum onderzoek : 25 januari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum

Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum Plaats: Brunssum BRIN-nummer: 18DO-0 Arrangementsnummer: 185757 (havo), 185758 (vwo) Onderzoek

Nadere informatie

- Schoolrapportage Speciaal basisonderwijs (sbo) Excellente Scholen 2014. Leerlingenaantal 250 (door de school opgegeven, april 2014)

- Schoolrapportage Speciaal basisonderwijs (sbo) Excellente Scholen 2014. Leerlingenaantal 250 (door de school opgegeven, april 2014) Schoolrapportage 1. Achtergrondgegevens van de school Gegevens van de school: 00RU De Wissel Aanvrager mw. drs. S. Rienks Adres Wilhelminalaan 1 Hoorn Leerlingenaantal 250 (door de school opgegeven, april

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ COMENIUS COLLEGE, UNIT PELIKAANWEG AFDELING VMBO-KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ COMENIUS COLLEGE, UNIT PELIKAANWEG AFDELING VMBO-KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ COMENIUS COLLEGE, UNIT PELIKAANWEG AFDELING VMBO-KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG Plaats: Capelle aan den IJssel BRIN-nummer: 19GY-3 Registratienummer: 3188756

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege Burggravenlaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege Burggravenlaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Burggravenlaan Afdeling Vwo Plaats: Leiden BRIN-nummer: 21GW-0 Arrangementsnummer: 168177 Onderzoek uitgevoerd op: 22 november

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Oranje Nassau College

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Oranje Nassau College RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 Oranje Nassau College Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 20BC 00 Onderzoeksnummer : 286245 Datum onderzoek : 5 november 2015 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Baken International School VWO Plaats : Almere BRIN nummer : 01FP C3 BRIN nummer : 01FP 06 VWO Onderzoeksnummer : 275538 Datum onderzoek : 15 april 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn HAVO VMBOGT VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn HAVO VMBOGT VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn HAVO VMBOGT VWO Plaats : Apeldoorn BRIN nummer : 20KQ C1 BRIN nummer : 20KQ 00 HAVO BRIN nummer : 20KQ 00 VMBOGT BRIN

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Excellente Scholen

Aanmeldingsformulier Excellente Scholen Aanmeldingsformulier Excellente Scholen 2017-2019 Uitleg procedure U bent geïnteresseerd in het traject Excellente Scholen 2017. Iedere school die wil deelnemen aan het traject Excellente Scholen 2017

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen HAVO VMBOGT VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen HAVO VMBOGT VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen HAVO VMBOGT VWO Plaats : Nijmegen BRIN nummer : 20EO C1 BRIN nummer : 20EO 00 HAVO BRIN nummer : 20EO 00 VMBOGT BRIN nummer

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Leeuwarder Lyceum HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL C1 BRIN nummer : 20DL 00 HAVO Onderzoeksnummer : 290775 Datum onderzoek

Nadere informatie

Jury Excellente Scholen

Jury Excellente Scholen Jury Excellente Scholen Schoolrapport 2013 Het Kwadrant PRO Bergen op Zoom Woord Vooraf Voor u ligt het rapport over uw school zoals dat is opgesteld door de Jury Excellente Scholen. Uw school heeft zich

Nadere informatie

- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen 2014. Leerlingenaantal 795 (door de school zelf opgegeven, april 2014)

- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen 2014. Leerlingenaantal 795 (door de school zelf opgegeven, april 2014) Schoolrapportage 1. Achtergrondgegevens van de school Gegevens van de school: 01ET Aanvrager Plaats Aangemelde schoolsoort St. Ignatiusgymnasium mw. Anita Swenneker Amsterdam Gymnasium Leerlingenaantal

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Wellantcollege Oegstgeest

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Wellantcollege Oegstgeest ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Wellantcollege Oegstgeest Plaats : Oegstgeest BRIN nummer : 01OE 03 Onderzoeksnummer : 291246 Datum onderzoek : 29 november 2016 Datum vaststelling : 13 december 2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Revius Lyceum Doorn. Afdeling vmbo-t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Revius Lyceum Doorn. Afdeling vmbo-t RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Revius Lyceum Doorn Afdeling vmbo-t Plaats: Doorn BRIN-nummer: 02VR-4 Arrangementsnummer: 226217 HB: 3485445 Onderzoek uitgevoerd op: 28 november

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2014. CSG De Lage Waard, Burg. Keijzerweg VMBOB

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2014. CSG De Lage Waard, Burg. Keijzerweg VMBOB KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2014 CSG De Lage Waard, Burg. Keijzerweg VMBOB Plaats : Papendrecht BRIN nummer : 16QA C2 BRIN nummer : 16QA 01 VMBOB Onderzoeksnummer : 272032

Nadere informatie

Jury Excellente Scholen

Jury Excellente Scholen Jury Excellente Scholen Schoolrapport 2013 Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen VO havo Nijmegen Woord Vooraf Voor u ligt het rapport over uw school zoals dat is opgesteld door de Jury Excellente Scholen.

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV Revius Lyceum Wijk bij Duurstede VMBOGT

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV Revius Lyceum Wijk bij Duurstede VMBOGT VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013 Revius Lyceum Wijk bij Duurstede VMBOGT Plaats : Zeist BRIN-nummer : 02VR C5 BRIN-nummer : 02VR 05 VMBOGT Onderzoeksnummer : 150694 Datum onderzoek : Datum vaststelling

Nadere informatie

- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen 2014

- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen 2014 Schoolrapportage 1. Achtergrondgegevens van de school Gegevens van de school: 20CK Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium Aanvrager dhr. René van Splunteren Adres Thorbeckeplein 1 Amersfoort Aangemelde schoolsoort

Nadere informatie

- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen 2014. Leerlingenaantal 2435 (door de school zelf opgegeven, april 2014)

- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen 2014. Leerlingenaantal 2435 (door de school zelf opgegeven, april 2014) Schoolrapportage 1. Achtergrondgegevens van de school Gegevens van de school: 01GN Valuascollege Aanvrager mw. M. Dings Adres Hogeweg 24 Venlo Aangemelde schoolsoort Havo Leerlingenaantal 2435 (door de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Media College, afdeling vmbo-g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Media College, afdeling vmbo-g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING Media College, afdeling vmbo-g/t Plaats: : Den Haag BRIN-nummer : 20MJ-2 Onderzoeksnummer : 121697 Onderzoek uitgevoerd op : 13 januari 2011

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Hanze College, afdeling vmbo g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Hanze College, afdeling vmbo g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar kwaliteitsverbetering Hanze College, afdeling vmbo g/t Plaats: Oosterhout BRIN-nummer: 21GZ Onderzoek uitgevoerd op: 19 april 2011 Conceptrapport verzonden op: 25

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Esprit scholengroep/cartesius HAVO VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Esprit scholengroep/cartesius HAVO VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Esprit scholengroep/cartesius HAVO VWO Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 17YS C11 BRIN nummer : 17YS 08 HAVO BRIN nummer : 17YS 08 VWO Onderzoeksnummer : 285359

Nadere informatie

- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen 2014. Leerlingenaantal 731 (door de school zelf opgegeven, april 2014)

- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen 2014. Leerlingenaantal 731 (door de school zelf opgegeven, april 2014) Schoolrapportage 1. Achtergrondgegevens van de school Gegevens van de school: 02GP Rijnlands Lyceum Wassenaar Aanvrager dhr. Jan Leuiken Adres Backershagenlaan 5 Wassenaar Aangemelde schoolsoort Vwo Leerlingenaantal

Nadere informatie

Juryrapport Excellente Scholen 2015. Stedelijk College Eindhoven (vmbo), Eindhoven

Juryrapport Excellente Scholen 2015. Stedelijk College Eindhoven (vmbo), Eindhoven Juryrapport Excellente Scholen 2015 Stedelijk College Eindhoven (vmbo), Eindhoven Schoolrapport Excellente Scholen 2015 (vo) 20BK-0 Stedelijk College Eindhoven (vmbo theoretische leerweg) Eindhoven Contactgegevens

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VMBOGT Thorbecke VO VMBO-T HAVO VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VMBOGT Thorbecke VO VMBO-T HAVO VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK VMBOGT Thorbecke VO VMBO-T HAVO VWO Plaats : Nieuwerkerk ad IJssel BRIN nummer : 15HX 03 VMBOGT BRIN nummer : 15HX C3 Onderzoeksnummer : 275135 Datum onderzoek

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV Kempenhorst College VMBOK

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV Kempenhorst College VMBOK VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013 Kempenhorst College VMBOK Plaats : Best BRIN-nummer : 16RT C2 BRIN-nummer : 16RT 01 VMBOK Onderzoeksnummer : 150661 Datum onderzoek : 8-9 januari 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. S.G. het Libanon Lyceum VMBOGT

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. S.G. het Libanon Lyceum VMBOGT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 S.G. het Libanon Lyceum VMBOGT Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 15EO C1 BRIN nummer : 15EO 00 VMBOGT Onderzoeksnummer : 292670

Nadere informatie

- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen 2014. Leerlingenaantal 870 (door de school zelf opgegeven, april 2014)

- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen 2014. Leerlingenaantal 870 (door de school zelf opgegeven, april 2014) Schoolrapportage 1. Achtergrondgegevens van de school Gegevens van de school: 02TC Christiaan Huygens College Aanvrager mw. Debby Verhoeve Locatie (vestigingsnummer) Broodberglaan (4) Adres Broodberglaan

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. CSG De Lage Waard HAVO VWO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. CSG De Lage Waard HAVO VWO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 CSG De Lage Waard HAVO VWO Plaats : Papendrecht BRIN nummer : 16QA C1 BRIN nummer : 16QA 00 HAVO BRIN nummer : 16QA 00 VWO Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 21AF 00 VWO Onderzoeksnummer : 196723 Datum onderzoek : Datum vaststelling : 10 oktober 2013 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Picasso Lyceum

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Picasso Lyceum RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Picasso Lyceum Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 25GA Onderzoeksnummer : 277362 Datum onderzoek : 25 september 2014 Datum vaststelling : 15 januari 2015 Pagina

Nadere informatie

Jury Excellente Scholen

Jury Excellente Scholen Jury Excellente Scholen Schoolrapport 2014 OBS De Venen BO Reeuwijk Schoolrapportage 1. Achtergrondgegevens van de school Gegevens van de school: 18JF Obs De Venen Aanvrager dhr. Ron de Bruijn Adres Hooiweide

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Farel College, locatie Oostwende College Bunschoten HAVO VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Farel College, locatie Oostwende College Bunschoten HAVO VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Farel College, locatie Oostwende College Bunschoten HAVO VMBOGT Plaats : Bunschoten-Spakenburg BRIN nummer : 14RC C3 BRIN nummer : 14RC 03 HAVO BRIN nummer :

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK Plaats : Almere BRIN nummer : 01FP C2 BRIN nummer : 01FP 00 VMBOB BRIN nummer : 01FP 00 VMBOGT BRIN nummer : 01FP 00 VMBOK Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Jury Excellente Scholen

Jury Excellente Scholen Jury Excellente Scholen Schoolrapport 2014 Comenius College VO vmbo Hilversum Schoolrapportage 1. Achtergrondgegevens van de school Gegevens van de school: 03FO Comenius College Aanvrager dhr. J. Veenstra

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland "De Venen" PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland De Venen PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OSG Singelland "De Venen" PRO Plaats : Drachten BRIN nummer : 04YE C7 BRIN nummer : 04YE 09 PRO Onderzoeksnummer : 276720 Datum onderzoek : 25 september 2014

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK Plaats : Maarsbergen BRIN nummer : 07KP C1 BRIN nummer : 07KP 00 VMBOK Onderzoeksnummer : 279808 Datum onderzoek : 18 november 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Arrangementsnummer: 162437 Onderzoek uitgevoerd op: 25 oktober

Nadere informatie

- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen 2014

- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen 2014 Schoolrapportage 1. Achtergrondgegevens van de school Gegevens van de school: 03FO Comenius College Aanvrager dhr. J. Veenstra Locatie (vestigingsnummer) (4) Adres Bisonlaan 1 Hilversum Aangemelde schoolsoort

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Mill-Hill College VWO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Mill-Hill College VWO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Mill-Hill College VWO Plaats : Goirle BRIN nummer : 20BQ C1 BRIN nummer : 20BQ 00 VWO Onderzoeksnummer : 279404 Datum onderzoek : 13 november 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OMO Scholengroep Bergen op Zoom, Mollerlyceum HAVO VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OMO Scholengroep Bergen op Zoom, Mollerlyceum HAVO VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OMO Scholengroep Bergen op Zoom, Mollerlyceum HAVO VWO Plaats : Bergen op Zoom BRIN nummer : 02FY C1 BRIN nummer : 02FY 00 HAVO BRIN nummer : 02FY 00 VWO Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. OMO sg. Tongerlo, Da Vinci College VMBOB VMBOK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. OMO sg. Tongerlo, Da Vinci College VMBOB VMBOK RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OMO sg. Tongerlo, Da Vinci College VMBOB VMBOK Plaats : Roosendaal BRIN nummer : 20ZK C1 BRIN nummer : 20ZK 00 VMBOB BRIN nummer : 20ZK 00 VMBOK

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG Gomarus Sg. voor vmbo, havo en atheneum VWO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG Gomarus Sg. voor vmbo, havo en atheneum VWO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2014 Gomarus Sg. voor vmbo, havo en atheneum VWO Plaats : Gorinchem BRIN nummer : 00WH C1 BRIN nummer : 00WH 00 VWO Onderzoeksnummer : 274446 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Stedelijk Lyceum - locatie Zuid HAVO VMBOGT VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Stedelijk Lyceum - locatie Zuid HAVO VMBOGT VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Stedelijk Lyceum - locatie Zuid HAVO VMBOGT VWO Plaats : Enschede BRIN nummer : 00AH C2 BRIN nummer : 00AH 07 HAVO BRIN nummer : 00AH 07 VMBOGT BRIN nummer

Nadere informatie

Jury Excellente Scholen

Jury Excellente Scholen Jury Excellente Scholen Schoolrapport 2013 De Mienskip BO Buitenpost Woord Vooraf Voor u ligt het rapport over uw school zoals dat is opgesteld door de Jury Excellente Scholen. Uw school heeft zich aangemeld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 02VG-19 Registratienummer: 3482644 Onderzoek uitgevoerd op: 6 december 2012

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 VMBOGT VMBOGT

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 VMBOGT VMBOGT RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 VMBOGT VMBOGT Plaats : Zwolle BRIN nummer : 01AA 58 VMBOGT BRIN nummer : 02VT 02 VMBOGT Onderzoeksnummer : 253822 Datum onderzoek : 10 oktober 2013

Nadere informatie

Jury Excellente Scholen

Jury Excellente Scholen Jury Excellente Scholen Schoolrapport 2014 Pius X-College VO vmbo Bladel Schoolrapportage 1. Achtergrondgegevens van de school Gegevens van de school: 03KN Pius X-College Aanvrager dhr. W. Krijbolder

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Wellantcollege Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Wellantcollege Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Wellantcollege Amersfoort Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 01OE 16 Onderzoeksnummer : 289916 Datum onderzoek : 6 juni 2016 Datum vaststelling : 11 oktober 2016 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS. TCC, locatie Lyceumstraat

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS. TCC, locatie Lyceumstraat RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS TCC, locatie Lyceumstraat Plaats : Oldenzaal BRIN-nummer : 05AV 02 Onderzoeksnummer : 196677 Datum onderzoek : 11 juni 2013 Datum vaststelling : 12 september

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2014 VWO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2014 VWO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2014 VWO Plaats : Wageningen BRIN nummer : 16YV 00 VWO Onderzoeksnummer : 271965 Datum onderzoek : 28 januari - 12 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

CSG Calvijn, De Meerpaal afdeling VMBO kaderberoepsgerichte leerweg

CSG Calvijn, De Meerpaal afdeling VMBO kaderberoepsgerichte leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING CSG Calvijn, De Meerpaal afdeling VMBO kaderberoepsgerichte leerweg Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 16 PK-8 Registratienummer: 3201610 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Flora College Afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kbl)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Flora College Afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kbl) RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Flora College Afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kbl) Plaats: Naaldwijk BRIN-nummer: 14YD-3 Registratienummer: 3207441 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG Het 4e Gymnasium

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG Het 4e Gymnasium KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2014 Het 4e Gymnasium Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 30GC Onderzoeksnummer : 271927 Datum onderzoek : 3-4 februari 2014 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo Plaats: Delft BRIN-nummer: 01GX-0 Arrangementsnummer: 156778 Onderzoek uitgevoerd op: donderdag 13

Nadere informatie