Verslag MVO 2014 DVDI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag MVO 2014 DVDI"

Transcriptie

1 Verslag MVO 2014 DVDI Periode: Q1-Q Hoofddorp,

2 Successen & resultaten MVO Q1-Q Hier kijken wij positief op terug: (Bron: DVDI Kwartaalrapportages 2014 Q4) 1. Ketenconvenant:Bewust Beton VOBN & DV 2. Duurzame test op het spoor (DVRI) 3. Spui Oost: Innovatieve dijkversterking (GP) 4. Samenwerkingsonderzoek asfaltketen (asfaltproces directeur)(dvi) 5. Consortium AMEC, Spie, Arcadis,Dura Vermeer samenwerking met TenneT (DVI) 6. Dijkzone alliantie Consortium Ploegam, Fugro en Dura Vermeer (DVI) 7. Verbeteren Fietsveiligheid: groep RWS, PWS, Almere fietsersbond Esri en Dura Vermeer (DVI) 8. 3-D BIM modelering en optimalisatie bouwplaatslogistiek (DVBW) 9. Ontwikkeling onderwatertools (DVBW) 10. ketensamenwerking Parking-Link (DVBW) 11. Hergebruik vrijgekomen ballastmateriaal Project ZISS2 (DVRI) 12. Hergebruiken betonnen dwarsliggers/ wissels initiatief met Railpro (DVRI) 13. Ontwikkeling elektrisch gereedschap Spiba (DVRI) 14. Uitreiking Gouden Veiligheidslaars (DVOI) 15. Held(veiligheids) van de maand (DVBW) 16. Gasloos werken (werkinstructies DVOI) 17. Uitreiking de gouden helm (DVM) 18.ln-situ bodemsanering door gebruik van stoom (project Olasfa) (DVM) 19.E-corridors, toepassen van klimaatadaptieve planten voor verbetering van de luchtkwaliteit (fijnstof, CO2) (DVM) 20. Energie uit biomassa (DVM) 21. regenwater bodeminfiltratie in tankputten, mogelijk alternatief voor koolfilters in een waterzuivering (DVM)

3 Highlights MVO Q1-Q Kansen op MVO gebied: 1) CO2 reductie in de keten (asfalt/ beton) 2) MVO/ Innovatie/ Ketensamenwerking meer centraal afstemmen & coördineren & beter integreren in bestaande rapportagestromen Bedreigingen op MVO gebied: Onvoldoende samenwerking, wel veel initiatieven waarvan effect/ resultaat niet altijd zichtbaar is (profijt voor DVDI onduidelijk). Hierdoor zou het draagvlak voor MVO/ Duurzaamheid kunnen verdwijnen. Top 3 MVO Verbetermaatregelen voor 2015: 1) Definities KPI s 2015 vaststellen Periode: Q1 2) Meer afstemming met MVO verantwoordelijken en KPI eigenaren. Periode: Q1/Q2 3) Meer centrale communicatie, coördinatie & afstemming over acties op gebied van thema Veiligheid en thema Markt (MVO intranetpagina ontwikkeling) Periode: Q1-Q4

4 MVO KPI Mens

5 Prestaties MVO KPI Mens Q1-Q ) Uitkomst Integriteit: A) Aantal ontvangen onregelmatigheidsmeldingen: 6 Conform verwachting: nee target 0 Verbetermaatregel: Compliance training (DVBW)/ Discussie Integer handelen/ Sanctie B) Aantal terechte onregelmatigheidsmeldingen: 3 1 DVBW, 2 DVI (Oost/ West) Conform verwachting: nee target is 0 Verbetermaatregel: Sancties na iedere terechte onregelmatigheidsmelding C) Aantal sancties na terechte onregelmatigheidsmeldingen: 3 Conform verwachting: ja Oorzaak: na elke terechte onregelmatigheidsmelding volgt sanctie Algemene opmerking: Het aantal gemelde onregelmatigheden is (te) laag. E.e.a. is niet in verhouding met statistieken omtrent pesten, intimidatie etc. (Conform statistieken zou 10% vd bevolking gepest worden. Dit vind je niet terug in de cijfers van DVDI. Dit zou kunnen inhouden dat er onvoldoende wordt gemeld.)

6 Prestaties MVO KPI Mens Q1-Q ) Uitkomst Medewerker: A) Ziekteverzuimpercentage: 4,0% Conform verwachting: ja target is 4,5% Oorzaak: veel verloop, mensen uit dienst, moeilijke tijd DVI. Ziekteverzuim bouwplaats personeel hoog (DVOI). Aantal langdurige zieke medewerkers (DVRI). Verbetermaatregel: Betere begeleiding zieke medewerkers (kortdurend verzuim terugbrengen) B) Interne doorstroom: 100% Conform verwachting: ja target is 50% Oorzaak: alle management vacatures intern opgevuld (4 vacatures, 4 plekken ingevuld) Verbetermaatregel: niet van toepassing, KPI wordt in 2015 niet meer gemeten. C) % Externe (geboekte & gefactureerde) Opleidingskosten: 0,49% Conform verwachting: nee target 1,5% Oorzaak: Algemeen: veel interne opleidingen (SAM/ Organice/ Veiligheid/ KAM-cao dagen etc.), hierdoor minder geboekte externe kosten. DVM/DVRI veel verplichte externe opleidingen. DVI weinig externe opleiding ivm economische situatie. Verbetermaatregel: Scherpere definitie hanteren en/of target bijstellen. Duidelijke afspraken over het factureren/ boeken van interne opleidingen. Economische situatie in ogenschouw nemen.

7 Prestaties MVO KPI Mens Q1-Q ) Uitkomst Veiligheid: A) IF Cijfer: 4,52 Conform verwachting: ja target < 8 Oorzaak: veel aandacht voor veiligheid (Tim/ opleiding/ SAS meting) Verbetermaatregel: target scherper stellen per werkmaatschappij/ definities ongevallen scherper B) Veiligheidsbewustzijnsacties: 34 Conform verwachting: ja meer dan gehaald target is 5 echter nu wel heel veel losse acties. Oorzaak: elke werkmaatschappij rekent een veiligheidsbewustzijnsactie als 1 (ook toolboxen worden meegerekend) terwijl de veiligheidsbewustzijnsacties centraal gecoördineerd zouden moeten worden. Verbetermaatregel: definitie scherper stellen/ losse werkmij acties meer afstemmen C) Gemiddeld aantal verzuim dagen nav ongevallen: 13,44 Conform verwachting: ja target gehaald (<35) Oorzaak: veelal kleine incidenten (9 ongevallen) Verbetermaatregel: sneller aangepast werk aanbieden (beleid aangepast werk vaststellen: reserveplaatsen organiseren)

8 Veiligheidsbewustzijnsacties Deze kunnen worden onderverdeeld in: Algemene veiligheidscampagne (DV breed) Veiligheidsbijeenkomsten Scholing Startinstructies Coaching op locatie (oogrondes) Veiligheidsroad-shows ook met onderaannemers

9 Conclusie Prestaties MVO KPI Mens Q1-Q Terugblik: Targets grotendeels gehaald, positieve ontwikkeling doorzetten. Acties meer afstemmen en gezamenlijk optrekken. Integriteitskwesties expliciet maken (10% incidenten inzake integriteit komt normaliter voor). Veiligheidsbewustzijnsacties beter coördineren middels veiligheidsprogramma DV breed. Huidige status: Door op ingezette koers Vooruitblik: Verdere daling van ongevallen & ziekteverzuim Impact/effect op maatschappij (c.q. omgeving/ stakeholders): Positief: betere continuïteit en minder faalkosten echter gezien moeilijke economische situatie scherp toezien op welzijn. (e.e.a. ivm psycho-sociale effecten)

10 MVO KPI Milieu

11 Prestaties MVO KPI Milieu Q1-Q ) Uitkomst Materialen & Afval: A) Hoeveelheid afval: 55,4 ton (X1000) Conform verwachting: nvt geen target Oorzaak: afhankelijk van het type werk Verbetermaatregel: KPI wordt aangepast B) Percentage ongesorteerd restafval: 2,7% Conform verwachting: boven verwachting target <40% Oorzaak: veel monostromen in het werk Verbetermaatregel: nvt

12 Prestaties MVO KPI Milieu Q1-Q ) Energie, CO2, luchtkwaliteit: A) Reductie CO2 uitstoot (tov 2009): 17,1% Conform verwachting: ja boven verwachting target is 5% reductie. Oorzaak/ verklaring: Er is reeds een aantal maatregelen met groot effect uitgevoerd waardoor reductie mogelijk is gemaakt: Afstoten kantoren met grijze stroom Invoeren groene stroom Toepassing E Saver Aggregaten (groene stroom) Reductie uitstoot asfaltproductie dmv beperking van het aantal recepten en uitbreiden van de voorraadcapaciteit. Verbetermaatregel: Verdere reductie leasewagenpark (centrale maatregel Dv Concern breed) en reductie CO2 in asfaltketen (2 grootste onderdelen DVDI CO2 uitstoot)

13 Conclusie Prestaties MVO KPI Milieu Q1-Q Terugblik: CO2 reductie t.o.v zeer groot echter de maatregelen in 2014 hebben minder effect dan voorgaande jaren. DVDI draait vanaf heden mee op Concern maatregelen (leasewagenpark). Overige maatregelen zijn reeds benut. Huidige status: CO2 prestatieladder meer impact, plan van aanpak wordt opgesteld. Vooruitblik: Verdere reductie in de keten toepassen (overige maatregelen zijn reeds benut), leasewagenparkbeheer Impact/effect op maatschappij (c.q. omgeving/ stakeholders): Positief, door CO2 reductie minder kosten & gericht op efficiëntere bedrijfsvoering. Procesoptimalisatie leidt per definitie tot minder CO2 uitstoot.

14 MVO KPI Markt

15 Prestaties MVO KPI Markt Q1-Q )Uitkomst Klanttevredenheid: A) Uitkomst Klanttevredenheidsonderzoek: 94,75% (68% tevreden, 27% meer dan tevreden) Conform verwachting: nee target net niet gehaald (target is 95%) echter zeer tevreden met de uitkomst Oorzaak: Er zal meer aandacht worden gegeven aan het georganiseerd uitvragen van klanttevredenheidsenquêtes. Momenteel is niet duidelijk of alle projecten/ klanten zijn uitgevraagd. Hierdoor kan het klanttevredenheidscijfer onvoldoende nauwkeurig zijn. Verbetermaatregel: nieuwe KPI vastgesteld 95% van alle projecten > worden uitgevraagd. B) % KTO respons: 58% Conform verwachting: nee target is 100% Oorzaak: We vragen dezelfde klanten dezelfde vragen. De antwoorden worden niet teruggekoppeld. Men weet niet wat er met de vorige antwoorden is gebeurd. Verbetermaatregel: Strategische klanten kunnen zelf KPI s aangeven waarop zij het project willen beoordelen. Terugkoppeling resultaten vindt nu regelmatig plaats (projectleider/ rapportage).

16 Prestaties MVO KPI Markt Q1-Q ) Uitkomst Innovaties: A) Aantal ingevoerde innovaties: 5 Namelijk: 1. Luminum pave (DVDI) 2. berm (DVDI) 3. Duurzame test op het spoor: accu kraagboutmachine DVRI) 4. Flexibele waterkering (DVDI & vlotterkering) 5. 3D Bim bouwplaatsinrichting (DVBW) Conform verwachting: ja target 5 Echter geen coördinatie DVDI centraal, iedere werkmaatschappij neemt zelf initiatief Verbetermaatregel: Innovatie initiatieven afstemmen KPI Eigenaar en MVO verantwoordelijke (gezamenlijk programma & strategie vaststellen)

17 Prestaties MVO KPI Markt Q1-Q ) Uitkomst Ketensamenwerking: A) Aantal opgezette duurzame ketens: 8 Conform verwachting: ja target is 8 echter aantal ketensamenwerking is niet direct van belang. Het resultaat van deze samenwerking zal beter zichtbaar moeten worden. Oorzaak: definitie niet duidelijk, geen centrale coördinatie DVDI. Verbetermaatregel: beter aansturen en goede definitie hanteren (1 gezamenlijke strategie)

18 Ketensamenwerking Aantal opgezette duurzame ketens: 1. VOBN: Beton Bewust (DVBW) 2. Consortium AMEC, Spie, Arcadis,Dura Vermeer samenwerking met TenneT (DVI) 3. Dijkzone alliantie Consortium Ploegam, Fugro en Dura Vermeer (DVI) 4. Verbeteren Fietsveiligheid: groep RWS, PWS, Almere fietsersbond Esri en Dura Vermeer (DVI) 5. ketensamenwerking Parking-Link (DVBW) 6. regenwater bodeminfiltratie in tankputten, mogelijk alternatief voor koolfilters in een waterzuivering (DVM) 7. E-corridors, toepassen van klimaatadaptieve planten voor verbetering van de luchtkwaliteit (fijnstof, CO2) (DVM) 8. Duurzame test op het spoor: accu kraagboutmachine DVRI & Spiba)

19 Conclusie Prestaties MVO KPI Markt Q1-Q Terugblik: Initiatieven zijn goed, veel om trots op terug te kijken echter de markt is moeilijk. Initiatieven leveren nog onvoldoende op. Resultaat & richting van de initiatieven is onduidelijk. Huidige status: Terugbrengen aantal initiatieven meer lijn, afstemming realiseren Vooruitblik: Resultaat halen uit duurzame ketensamenwerking. Impact/effect op maatschappij (c.q. omgeving/ stakeholders): Niet bekend: het duurzaam effect wordt niet gemeten en er is nog geen bewustzijn op dit gebied. Samenwerking tussen alle partijen is hiervoor noodzakelijk.

20 MVO Initiatieven

21 Prestaties MVO/ Duurzaamheid Q1-Q * Uitkomst MVO Initiatieven: A) Aantal MVO/ duurzaamheidsinitiatieven: >20 Conform verwachting: nee geen KPI in 2014 Oorzaak: DVDI is zeer enthousiast om duurzaamheidsinitiatieven te starten. Verbetermaatregel: Meer centrale afstemming & coördinatie en KPI voor 2015.

Verslag MVO 2014 DV Facilitaire Bedrijven

Verslag MVO 2014 DV Facilitaire Bedrijven Verslag MVO 2014 DV Facilitaire Bedrijven Periode: Q1-Q4 2014 Cruquius, 20-3- 2015 Successen & resultaten MVO Q1-Q4 2014 Hier kijken wij positief op terug: 1. Huisvestingsservices op SAM. 2. Cruquius terrein

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Ketendenken. 2 Wie is Bavaria. 3 Onze doelen. 4 Hoe ziet ons speelveld eruit? 5 Segmentatie naar onze vijf pijlers.

Inhoudsopgave. 1 Ketendenken. 2 Wie is Bavaria. 3 Onze doelen. 4 Hoe ziet ons speelveld eruit? 5 Segmentatie naar onze vijf pijlers. MVO verslag 2013 Inhoudsopgave 1 Ketendenken 1.1 Stakeholders 3 1.2 Dialoog in 2013 4 2 Wie is Bavaria 2.1 Voorwoord 7 2.2 Ethisch gedrag & compliance 9 2.3 Strategie, visie en beleid 10 3 Onze doelen

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 DIRECTIE ARCADIS NEDERLAND ARNHEM 2 september 2014 077754000:F - Definitief C05011.201402.0300 Voorwoord Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt in de bedrijfsvoering

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Inhoud. 1. Organogram Dura Vermeer Groep N.V. 3. 2. Organogram Dura Vermeer Divisie Infra 4. 3. INK-managementmodel 5. 4.

Inhoud. 1. Organogram Dura Vermeer Groep N.V. 3. 2. Organogram Dura Vermeer Divisie Infra 4. 3. INK-managementmodel 5. 4. 1/50 Inhoud 1. Organogram Dura Vermeer Groep N.V. 3 2. Organogram Dura Vermeer Divisie Infra 4 3. INK-managementmodel 5 4. Enquête vragen 7 5. Totale antwoorden enquête 14 6. Gespreksuitwerking kick-off

Nadere informatie

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009 december 2009 WELZORG Duurzaam in beweging MVO-BELEID Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 Inhoudsopgave Welzorg in t kort Introductie Welzorg in t kort 2 Boodschap van de CEO 3 MVO-beleid Beleidsverklaring

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET GEHEEL

DE KRACHT VAN HET GEHEEL DE KRACHT VAN HET GEHEEL ONZE MENSEN BEDRIJFSONGEVALLEN INJURY FREQUENCY RATE AANTAL MET VERZUIM 166 144 BEDRIJFSONGEVALLEN MET VERZUIM PER MILJOEN GEWERKTE UREN 0 ONGEVALLEN 94 9,4 9,0 0 2011 2012 2015

Nadere informatie

VISIE OP MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

VISIE OP MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN VISIE OP MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN Onderdeel van: 3 Met veel passie en trots werken wij samen aan de best mogelijke ervaring voor onze relaties. Op een pragmatische manier streven we naar

Nadere informatie

Alliander Klimaatneutraal 2023 CO 2 programma

Alliander Klimaatneutraal 2023 CO 2 programma Alliander Klimaatneutraal 2023 CO 2 programma voorheen: Energiemanagement programma T.b.v. de CO 2 -prestatieladder (Nr. 3.B.2) Versie 3.0 April 2015 U vindt in dit document het Energiemanagement programma

Nadere informatie

CAMPUS UILENSTEDE, OOST AMSTELVEEN URSEM MODULAIRE BOUWSYSTEMEN/HAITSMA BETON Modulair de hoogte in De campus biedt betaalbare woonruimte aan

CAMPUS UILENSTEDE, OOST AMSTELVEEN URSEM MODULAIRE BOUWSYSTEMEN/HAITSMA BETON Modulair de hoogte in De campus biedt betaalbare woonruimte aan CAMPUS UILENSTEDE, OOST AMSTELVEEN URSEM MODULAIRE BOUWSYSTEMEN/HAITSMA BETON Modulair de hoogte in De campus biedt betaalbare woonruimte aan studenten en wordt momenteel grootschalig aangepakt. In totaal

Nadere informatie

Want duurzaamheid is wat we leveren. Duurzaamheidsverslag

Want duurzaamheid is wat we leveren. Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Want duurzaamheid is wat we leveren Ondanks de turbulente economische tijden is onze focus op duurzaamheid onverminderd krachtig geweest. Juist de nieuwe economische orde die door

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14 Duurzaam ondernemen 2010 Inhoud Bijlagen 1 De Bavaria organisatie 2 Stakeholder informatie Bavaria 3 Milieukundige indicatoren 4 Sociale en maatschappelijke indicatoren 5 Lijst gebruikte afkortingen 1

Nadere informatie

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Inhoud 1. Wat is uw Footprint?... 3 2. Hoe gaat u te werk?...

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Docenten uit het MBO over voortijdig schoolverlaten Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES UIT ARCADIS ONTWERPEN

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES UIT ARCADIS ONTWERPEN ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES UIT ARCADIS ONTWERPEN ARCADIS NEDERLAND BV 30 augustus 2012 076581396:0.1 Definitief B02015.000004.002 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Context... 3 1.3 Aanleiding...

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0 23 juni 2011 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Sam s Kledingactie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Sam s Kledingactie Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Sam s Kledingactie Volgens de internationale richtlijn ISO 26000 In het kader van de NEN NPR 9026 Praktijknorm voor zelfverklaring ISO 26000 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Groeien naar meer waarde

Groeien naar meer waarde Eurobottle Flestic Holding B.V. Groeien naar meer waarde NRK collectief ISO 26000 Eurobottle Flestic Holding B.V. Groeien naar meer waarde NRK collectief ISO 26000 Versie 1.1 (04-11-2014) Groeien naar

Nadere informatie

Beleid rond sociale veiligheid in de Thuiszorg en V&V

Beleid rond sociale veiligheid in de Thuiszorg en V&V Beleid rond sociale veiligheid in de Thuiszorg en V&V Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Stichting FAOT en Stichting SAB-V&V Sonja van der Kemp Félicie van Vree B3486 Zoetermeer, 10 maart 2009 De

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG. Maak de Toekomst. Klikken voor een volgende pagina. Om terug te gaan klikken + shift.

DUURZAAMHEIDSVERSLAG. Maak de Toekomst. Klikken voor een volgende pagina. Om terug te gaan klikken + shift. DUURZAAMHEIDSVERSLAG Maak de Toekomst Klikken voor een volgende pagina. Om terug te gaan klikken + shift. INHOUDSOPGAVE COLOFON Redactie en productie TBI Holdings B.V., Rotterdam C&F Report, Amsterdam

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen MVO VerslaG 2010 duurzaam ondernemen doen we samen 3 Inhoudsopgave boeve afbouw naar mvo We zetten ons al jaren in om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO). Dit jaar zetten we MVO concreet op

Nadere informatie

Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere. werkgevers. Conclusie

Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere. werkgevers. Conclusie Opdrachtgever RWI Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere werkgevers Opdrachtnemer SEOR / E. Dijkgraaf, J. Gravesteijn, E. Mendys... [et al.] Onderzoek Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere werkgevers: hoe en

Nadere informatie

eerst delen, dan vermenigvuldigen Van ad-hoc rapporteren naar integrale sturing

eerst delen, dan vermenigvuldigen Van ad-hoc rapporteren naar integrale sturing Desight eerst delen, dan vermenigvuldigen Van ad-hoc rapporteren naar integrale sturing Verslag van de Round Tables-workshop op 22 september en 17 november 2011 Georganiseerd door Round Tables www.roundtables.nl

Nadere informatie

Scherp zicht op NPS. Hoe werken de voorlopers in Nederland met NPS? NPS-seminar N3Wstrategy, 9-2-2011

Scherp zicht op NPS. Hoe werken de voorlopers in Nederland met NPS? NPS-seminar N3Wstrategy, 9-2-2011 Scherp zicht op NPS Hoe werken de voorlopers in Nederland met NPS? NPS-seminar N3Wstrategy, 9-2-2011 Onderzoek door Ellen de Lange-Ros, Faxion, Ellen@Faxion.nl, 06-33 923 776 Seminar N3Wstrategy door Nils

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf!

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Meurs & Molijn Jaarverslag 2012 Voorwoord Het was

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2012

Duurzaamheidsverslag 2012 Duurzaamheidsverslag 2012 inhoud Cofely wil duurzaamheid zichtbaarder en voelbaarder maken. Daarvoor zetten we in 2012 belangrijke stappen. Duurzaam groeien, met respect voor mens en milieu, op die manier

Nadere informatie

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.22-5-2015, Geactualiseerd d.d.

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.22-5-2015, Geactualiseerd d.d. Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.22-5-2015, Geactualiseerd d.d. 28-5-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling

Nadere informatie