Altijd klantgericht JAARMAGAZINE 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Altijd klantgericht JAARMAGAZINE 2013"

Transcriptie

1 Altijd klantgericht JAARMAGAZINE 2013

2 - Inhoudsopgave - Dit jaarmagazine 2013 is samengesteld uit artikelen die gepubliceerd zijn in EdeA Synergiek. Klik hieronder uw artikel aan. A. Klantgericht naar onze omgeving 1. naar onze klanten Concrete stappen in klantgerichtheid...februari 2013 Continue verbetering voor klantgerichte bedrijfscultuur...juni naar onze contractors SEC is synergie...februari 2013 Muurtjes weg en als een team werken aan de turnaround....juni 2013 Lekkage 26 bar stoomleiding...december naar de Chemelotsite Bijzondere onderhoudsklus op een tankenpark...december 2013 B. Klantgericht in onze business 1. in strategie en performance Goede samenwerking die leidt tot resultaat...december 2012 Op bezoek bij de Trade Floor RWE juni 2013 Performance management... september in productie en onderhoud Goed asset management voor een beter bedrijfsresultaat...april 2013 Doelgericht onderhoud...april in QESH LOTOTO, de sleutel tot nog meer veiligheid...november 2012 Veiligheid, hoe werkt ons brein?... oktober 2013 Verbeteren van de veiligheidsperformance...december in financiën Slim nadenken en gericht investeren...februari in techniek en projecten APC-systeem helpt bij optimaal bedrijven installaties... februari 2013 Kanaal- en bluswater vervangen voor er problemen zijn... mei 2013 Een megaklus die tot in de puntjes is voorbereid...juni 2013 Nog nooit zo n grote operatie meegemaakt... oktober in technologie Ultrafiltratie bij Demi-S optimaliseren via Six Sigma...juni 2013 Innovatie en duurzaamheid... oktober 2013 C. Commitment in onze organisatie 1. met structuur EdeA s wachtboek in de schijnwerpers op intern. SAP-congres....februari 2013 Heldere communicatie....mei qua werkplek Stap voor stap voorwaarts....februari 2013 Realisatie van een centrale meetwacht.... september met onze medewerkers Samenwerken... november 2012 Pittige simulatortraining Kraftwerksschule Essen...april 2013 Lean/E2E is geen verspilde moeite september 2013 Eerste ervaringen met het Commitmentmodel in de praktijk... mei 2013 Commitment in het DNA van EdeA... september 2013 Commmitmentcoaches...december naar de toekomst Praktische kennis... oktober 2013

3 Concrete stappen in klantgerichtheid Klantgerichtheid betekent volgens de Van Dale: afgestemd op de behoeften en wensen van de klant. Deze definitie sluit prima aan op onze missie waarin de klant centraal staat. Tijdens de laatste personeelsbijeenkomst is de goede performance door EdeA op het gebied van veiligheid, financiën, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de levering van producten in 2012 besproken. Aanvullend kwamen punten die onze klanten in een klanttevredenheidsonderzoek hebben aangegeven aan de orde. Het betreft hier zaken als verbeterpotentieel in de afstemming van activiteiten, respecteren van de planning, gestructureerde klachtafhandeling en een betere relatie en communicatie. Om knelpunten en uiteindelijk verbeteringen te genereren hebben we voor klantgerichtheid een lean-traject gestart. Maurice Kusters is leider van het project, waarbij een groot aantal medewerkers is betrokken. In het traject komt een groot aantal stappen aan de orde: definieer het probleem en de doelstelling, meet de feiten, analyseer de feiten, genereer verbeteringen, implementeer verbeteringen, controleer en borg de verbeteringen. Die stappen zullen we in de komende maanden gaan nemen. De eerste twee hebben we inmiddels al achter ons, met als probleemstelling: Hoe kunnen EdeA en USG de klanten eenduidige informatie verschaffen (conform het overeengekomen serviceniveau) over de beschikbaarheid van utilities en de uitvoering van werkzaamheden, met daaraan gekoppeld een duidelijke structurele klachtafhandeling waarbij de afgesproken verbeteringen worden geborgd? De praktijk is soms weerbarstig en kan qua klantgerichtheid spanningsvelden opleveren! Vanuit de business wil de ACN maximaal produceren om op tijd te kunnen voldoen aan de marktvraag. Om dat te bereiken moeten ze in hun proces vaker strippen om de gevraagde producten in de gewenste kwaliteit te kunnen leveren. Mede hierdoor ontstond er een verhoogde NOxuitstoot op ketel F3400. Met een overschrijding van de vergunde norm als gevolg. Dat is natuurlijk niet toelaatbaar. Veilig werken en onze bedrijfsvoering realiseren binnen de vergunde milieunormen, dat staat immers in onze missie. Hoe kun je als EdeA in dit soort situaties toch klantgericht zijn? Dat kan door het nemen van initiatieven om elkaars inzichten te delen elkaars zijde van de toren te belichten. En om na te gaan welk operating window het meest geschikt is in de diverse productiesituaties van de ACN. Met andere woorden: hoe kunnen we de business van de ACN optimaal ondersteunen zonder dat er milieuoverschrijdingen bij ketel F3400 ontstaan? En hoe communiceren we met elkaar om tot het optimale resultaat te komen? We zijn inmiddels gestart met constructief overleg en we gaan op korte termijn verschillende bedrijfsvoeringsituaties beproeven om de productieprocessen van de ACN en F3400 verbeterd op elkaar af te stemmen. Uiteindelijk gaat het om het resultaat en dat is de business van de ACN binnen de gestelde milieu- en veiligheidsnormen optimaal ondersteunen! Nummer 144 februari

4 Continu verbetering voor klantgerichte bedrijfscultuur Tijdens de customer survey van eind vorig jaar gaven onze klanten aan dat EdeA qua techniek haar zaakjes prima voor elkaar heeft. Maar op het vlak van operationele performance, klachtafhandeling en relatie & communicatie kunnen we nog belangrijke stappen maken. De focus bij operationele performance ligt op de afstemming van werkzaamheden, het respecteren van de planning en de planning in uitvoering. Klant centraal binnen EdeA Sinds de customer survey zijn er al verschillende stappen gezet. Een oplettende medewerker heeft kunnen zien dat de missie iets gewijzigd is en dat het woord klant duidelijker geformuleerd is. Ook hebben we een extra Synergiek voor onze klanten gemaakt onder de titel EdeA levert, voor u. Met deze speciale uitgave weten onze klanten nu beter bij welke contactpersonen ze terechtkunnen met vragen, opmerkingen, klachten en meldingen. Verbeteringen laten zien Samen met de klant en USG is een leantraject gestart om verbeteringen zichtbaar te maken. Voorbeelden van verbeteringen die benoemd zijn: duidelijke aanspreekpunten, een interne klantafstemming zodat iedereen geïnformeerd is, gestructureerd werken en het bedienen van battery limit afsluiters door medewerkers van de continudienst. Deze laatste actie is overigens tegenstrijdig aan een organisatiewijziging in het verleden. Om kosten te besparen is het bedienen van battery limit afsluiters jaren geleden ondergebracht in de dagdienst, inclusief consignatiedienst. Nu blijkt echter dat de klant hier een andere beleving bij heeft en dat wachttijden ook leiden tot productiederving. Tijdens de laatste stop van de Melamine en Ureumfabriek is het bedienen van de battery limit afsluiters daarom tijdelijk weer in de continudienst georganiseerd. Nog niet structureel, maar wel een eerste stap. Werkprocessen afstemmen op klant Belangrijke werkprocessen worden opnieuw in ogenschouw genomen en verbeterd door ze beter af te stemmen op de klant. Het werkproces Klachtafhandeling, bijvoorbeeld, bleek een intern werkproces te zijn, zonder dat op de cruciale momenten een afstemming met de klant in het proces was opgenomen. EdeA is gestart met een continu verbeterproces en is in beweging gekomen voor een verbeterde klantgerichtheid ofwel om vanuit A naar B te geraken. Maar er is nog veel werk aan de winkel om in samenwerking met USG te verbeteren. De mens maakt het verschil Binnenkort gaan we commitmenttrainingen organiseren die geheel gewijd zijn aan klantgerichtheid. Alle medewerkers die in een klantrelatie werken, gaan deze training volgen. Want naast systemen en werkprocessen is de menselijke factor doorslaggevend. Uiteindelijk maakt de mens het verschil en dat is zeker geen verbeelding, maar brengt ons wel een cruciale stap verder. Nummer 147 juni

5 Samenwerking SEC is synergie Erik Knarren is manager operations van A.Hak Industrie Born. Het bedrijf begon in 1963 met het aanleggen van pijpleidingen en bestaat dit jaar dus 50 jaar. Pijpleidingen en aanverwanten, zoals de aanleg van kabeltracés, vormen nog steeds de kernactiviteit van het bedrijf. Voor alles wat met de distributie van gas, water en elektra te maken heeft. A.Hak heeft zijn activiteiten inmiddels uitgebreid tot in Saudi-Arabië, Irak en Brazilië toe, maar focust zich in Zuid-Nederland al sinds midden jaren 70 op de Chemelot-site. Met vijf andere bedrijven werken EdeA en A.Hak Industrie intensief samen in de Safety Excellence Cooperation (SEC). Het samenwerkingsverband is nog jong, maar begint al vruchten af te werpen. Andere instelling en opstelling In het door EdeA geïnitieerde veiligheids platform SEC werken zeven partijen samen om de veiligheid bij alles wat ze doen op een zo hoog mogelijk peil te brengen. Naast EdeA en A.Hak Industrie zijn dat Stork, Cofely, Hertel, VSH en Z-Safety Services. Als je met zeven organisaties samen wilt uitblinken in veiligheid, zoals de naam SEC aangeeft, heeft dat verstrekkende gevolgen voor je totale bedrijfsvoering, zegt Erik Knarren. Je kunt niet op dat ene punt intensief samenwerken en voor de rest je eigen gang gaan. Streven naar veiligheid stelt eisen aan alle werkprocessen en vooral ook aan je interne en externe communicatie. Het vraagt een andere instelling en opstelling. Gelijkwaardig en open Een van de afspraken binnen de samen werking is dat de partners gelijkwaardig zijn. Dat is mooi gezegd, maar hoe wordt de daad bij het woord gevoegd? Erik legt uit: Wij zijn nu een kleine twee jaar bezig en het gaat steeds beter. De onderlinge schermen verdwijnen: Dit is er gebeurd, wat hadden we anders of beter moeten doen? Zonder naar wie dan ook te wijzen. Maar er wel open met elkaar over durven praten en de resultaten delen. Verder te kijken dan je eigen werk en het we deden het altijd al zo opzij te zetten als dat nodig is. De nadruk ligt op leren en continu verbeteren. Bijvoorbeeld Zo n manier van denken en werken vergt investeren in mensen en in geld. Erik geeft een concreet voorbeeld. We werkten tot voor kort bij grondwerken altijd met een houten bekisting die moest voorkomen dat de grond ging verschuiven. Dat werkte niet altijd. Dus hebben we geïnvesteerd in een sleufbekistingssysteem van aluminium. Dat is veiliger, maar het aanbrengen duurt wel langer. Nou, dat is dan maar zo! Een ander voorbeeld van investeren in veiligheid is de grondzuigwagen die sinds vorig jaar permanent op de site aanwezig is. Schijnbaar duurder, maar zeker veiliger dan graven. Hoe efficiënt we bezig zijn, wordt onderstreept door het feit dat we al vier jaar geen leiding- of kabelbreuk hebben gehad. Overeenkomstig de nieuwe best-practicenorm die binnen de SEC op tafel is gekomen, kiezen we standaard voor grondzuigen. Daar staan we met zijn allen achter. Afgezet tegen de aantoonbare faalkosten die EdeA en haar klanten hadden als gevolg van leiding- of kabelbreuk door graven, levert dit een forse nettobesparing op. In elkaars verlengde Naast het realiseren van projecten zijn wij voor de ondergrondse OBL-leidingen EdeA s partner voor onderhoud en het verhelpen van storingen. Dat doen we in een principieel andere rol dan de ouderwetse aannemer of leverancier. We zijn veel meer dienstverlener geworden, waarbij onze werkprocessen en die van EdeA vergaand geïntegreerd zijn. We halen ons eigen werk op, hebben budgetverantwoordelijkheid en doen de hele werkvoorbereiding. Die veranderde rol zie je ook bij de voorgenomen grote investeringen voor de vervanging van de blusen kanaalwaterleidingen. Waarom doen we het zo? Door onze processen goed op elkaar af te stemmen halen we de dubbelingen eruit. In totaal levert dit weer een besparing in tijd en geld op. 14 Synergiek

6 SEC Reddings operatie als testcase Goede intenties zijn een goed begin, maar de mooie woorden in de praktijk brengen is de echte uitdaging. Het met hoge urgentie aanpakken van een lekkage in een kanaal-bluswaterleiding op de Nieuwe Postbaan onderstreept dat woorden omgezet kunnen worden in daden. Erik Knarren, Jan Kemper, Chef Onderhoud en Operaties OBL van EdeA, Martin In t Veld als locatiecoördinator door EdeA ingeleend van A.Hak, en Ruud Verbael, locatiecoördinator OBL van EdeA, vertellen kort en krachtig het verhaal van hun reddingsoperatie. Je kunt het inderdaad wel een reddingsoperatie noemen, want het tankstation in Stein dreigde zo n beetje weg te spoelen. Uiteraard komt zo n situatie onverwacht en dus stond het repareren of vervangen van de slechte leiding niet in de planning. Gezien de urgentie hebben we in overleg met de afdeling Projecten van EdeA besloten om A.Hak de noodreparatie uit te laten voeren en de oude leiding door een nieuwe te laten vervangen. In nauwe samenspraak met Onderhoud en Operaties OBL van EdeA. In september, direct na de bouwvak, zijn we samen aan de slag gegaan. Financiën, doorlooptijd, voeding naar het station van SABIC Petrochemical Pipeline Services (PPS), alle factoren die te maken hadden met het snel, veilig en efficiënt leggen van een nieuwe leiding werden bekeken, zodat een goed plan van aanpak kon worden gemaakt. En dan was er de vergunning nog! Op de dag van aanvraag was het gemeentehuis gesloten, maar de betreffende ambtenaar maakte speciaal voor ons de deur open! En de toestemming was binnen twee weken binnen, terwijl je normaal met minimaal acht weken moet rekenen. Staaltje van goede samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid. De manier waarop we hier hebben gewerkt, kan alleen maar succesvol zijn als je elkaar volkomen vertrouwt. Zie het als een soort testcase. Het was een veel grotere klus dan een normale reparatie en we begonnen vanuit een andere kant, werkend vanuit de praktijk naar het papier. Het grote voordeel is dat we met A.Hak als SEC-partner een eind verder zijn dan met een willekeurige contractor. Op het gebied van veiligheid bijvoorbeeld zitten we op één golflengte en is er geen enkele discussie: samen een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau bereiken is de insteek. A.Hak heeft alles gedaan, van de engineering, het regelen van de wegafzetting en de uitvoering, tot en met het aanpassen van de as-builtdocumentatie. EdeA hield het toezicht, maar ook zijn we gezamenlijk naar PPS geweest om de werkzaamheden met hen af te stemmen. En elke morgen was er een bespreking over de voortgang van het werk en eventuele knelpunten. Zo is er een dikke 150 meter nieuwe leiding onder de Nieuwe Postbaan door gerealiseerd. Volgens afspraak vóór het eind van het jaar, in nauwe afstemming met een klant, binnen het budget en zonder incidenten. Erik Knarren en Martin In t Veld Jan Kemper en Ruud Verbael Toekomstgericht samenwerken EdeA heeft niet gekozen voor het klassieke aanbesteden in de markt, maar heeft ons ook uitgenodigd om deel te nemen in de tender. Meedenken, samen zoeken naar de beste oplossing is er een even goede, goedkopere manier, dan gaan we daarvoor. Continuïteit in samenwerking is hier voor ons het sleutelwoord. Uiteraard past daar van EdeA-kant openheid over de budgettering in. Maar ook dat we geen dubbel werk doen, maar bij elke klus kijken wie wat het beste kan. Erik besluit: Samen gaan we ervoor om elk project beter te maken, om voor hetzelfde geld op een veiligere manier meer meters te maken. Wederzijds vertrouwen en elkaar in een zo vroeg mogelijk stadium informeren zijn daarbij de toverwoorden. Als we daar voor honderd procent in slagen want daar ligt zeker nog een uitdaging dan kunnen we samen wonderen verrichten, daarvan ben ik overtuigd. Nummer 144 februari

7 Samenwerking binnen SEC Muurtjes weg en als één team werken aan de turnaround Grote onderhoudsprojecten zijn altijd complex. Er zijn veel bedrijven en medewerkers bij betrokken. En de klus moet in zeer korte tijd en onder de strengste veilig heidscondities gebeuren. Bij de voorbereiding van turnarounds betrekt EdeA tegenwoordig alle partijen in een vroeg stadium. Ook wordt minder topdown gewerkt en meer op basis van gelijk waardigheid. Roderick Soesman (Stork Technical Services), Glenn Konings (Z-Safety Services) en Rob Vroomen (Hertel Industrial Services) vertellen over hun ervaringen met geïntegreerde samen werking tijdens de turnaround van F3501. Hun eensluidende conclusie: deze aanpak leidt tot meer veiligheid en efficiency. 10 Synergiek

8 Stoomketel 3501 was toe aan een grote periodieke onderhoudsbeurt, een turnaround. Zoals gebruikelijk doet EdeA dan de voorbereiding en worden de stoppunten geïnventariseerd en opgenomen in een scope. In het verleden droeg EdeA de opdracht daarna over aan de maincontractor, in dit geval Stork, die de klus coördineert en samen met onderaannemers uitvoert. Roderick Soesman van Stork: Die overdracht was min of meer een papieren exercitie. Sinds EdeA een paar jaar geleden het initiatief nam voor de oprichting van het veiligheidsplatform SEC, Safety Excellence Cooperation, gaat dat inmiddels anders. We doen nu samen de voorbereidingen. We kijken met EdeA mee naar de scope en geven er ons advies over. We kijken samen naar het veiligheidsplan en brengen ook ons deel naar voren. Daardoor kun je de zaken veel beter op elkaar afstemmen en kom je minder voor verrassingen te staan. En dat bespaart uiteindelijk veel kosten én het is veiliger. Minder last minute beslissingen Rob Vroomen van Hertel vult aan: Vroeger zouden wij als onderaannemer alleen een schriftelijke opdracht van maincontractor Stork hebben gekregen om onze steigers bij de stoomketel te plaatsen. Dan gebeurde het meer dan eens dat de steigers toch niet 100% fit for purpose waren. Doordat we nu geïntegreerd samenwerken, lopen we vooraf in de installatie uitgebreid samen de zaken door. Minder verrassingen dus, minder incidenten, minder risico s, minder last minute beslissingen en minder stress. Alles loopt veel soepeler met deze nieuwe aanvliegroute. Glenn Konings van Z-Safety Services: De onderlinge schermen en traditionele rollen verdwijnen en de nadruk komt te liggen op samenwerken. Dat is de winst die we reeds bereikt hebben met het SEC-platform. We doen samen de voorbereiding en kunnen daardoor ook het verschil maken. Met de kick-off hebben we de veiligheid en netheid op een hoger niveau kunnen tillen. Kick-off Gebeurde een paar jaar terug alles min of meer topdown, nu wordt iedereen ook de jongens die het werk moeten doen al voordat het werk begint meegenomen in het proces. Voor de turnaround van F3501 gebeurde dit tijdens een speciale kick-offbijeenkomst. Op deze bijeenkomst werden de belangrijkste onderwerpen uit het veiligheidsplan uitgelegd en besproken met alle werkmensen. Glenn: We hadden een selecte groep medewerkers uitgenodigd die werkelijk een directe rol hadden in deze turnaround. Dus niet de managers of andere medewerkers die geen aandeel hebben in de stop. De bijeenkomst was ook niet vrijblijvend. Het was een open communicatie en de medewerkers konden vragen stellen, zorgen uiten en suggesties doen. Iedereen hoorde daar wat de risicovolle werken waren en welke zaken op het kritische pad liggen qua doorlooptijd. Ze konden zich daardoor ook beter inleven in de ander en ook de eventuele stress begrijpen. En dat zag je duidelijk terug in de praktijk van deze turnaround: iedereen was bereid om elkaar te helpen en mee te denken aan oplossingen. Ook het informele deel van zo n kick-off is belangrijk. Daardoor leer je elkaar beter kennen en weet je al wie de aanspreekpunten zijn. Daar hoef je niet meer aan te wennen als je begint. Met deze aanpak hebben we zeker de veiligheid, orde en netheid op een hoger niveau kunnen tillen. Eén gezamenlijke ploeg Roderick: Die bijeenkomst heeft toegevoegde waarde gehad. Iedereen was enthousiast. Het zorgde ervoor dat muurtjes weg gehaald werden, dat het één gezamenlijke ploeg werd. Mensen wezen niet meer met het vingertje naar elkaar, maar spraken elkaar open en eerlijk aan. Direct, dus niet via een rapportage aan de leidinggevende. Omdat je tijdens een turnaround onder grote tijdsdruk werkt, moet je snel beslissingen kunnen nemen. Gewoonlijk zie je dan dat mensen zich dan anders gaan gedragen of kunnen ontploffen. Dat gebeurde nu niet. Complimenten De samenwerking in SEC heeft volgens de drie heren echt meerwaarde. Complimenten ook voor EdeA die volgens hen met SEC een platform heeft gegeven waar niet alleen over geld en verantwoordelijkheden wordt gepraat, maar waar ook een hoger doel in is gelegd, namelijk veiligheid door geïntegreerde samenwerking. Roderick: We hebben echt stappen kunnen maken in efficiency en veiligheid. Een belangrijke voorwaarde is wel dat EdeA de scope tijdig aanlevert. Dat was in dit project nog niet helemaal optimaal, anders zou het een perfecte voorbereiding zijn geweest. Constructief Glenn: Alle partijen zijn positief over de samenwerking. We hebben in dit project constructief samengewerkt. Een volgende stap is nu om het SEC-platform te versterken. Ik denk daarbij aan het lopen van gezamenlijke veiligheidsrondes door EdeA en de contractors op verschillende niveaus om op die manier van elkaar te leren. Maar ook aan een jaarlijks event, waarmee we de contractors meer betrokken kunnen maken bij de veiligheid van de installaties. Al met al zijn we hiermee dus een mooie en leerzame ervaring rijker. Met name de voorbereiding en de kick-off zijn buitengewoon positief bij alle betrokkenen ontvangen. Roderick Soesman, Glenn Konings en Rob Vroomen Nummer 147 juni

9 Veiligheid Goede SEC-samenwerking Lekkage 26 bar stoomleiding Tweede paasdag, 1 april 2013, circa uur. Een geweldige klap op Noord. Al snel wordt duidelijk waar de klap vandaan komt: waterslag in een van de stoomleidingen waardoor verschillende lekkages ontstaan. De leiding is door de klap zo n dertig centimeter van z n plek verschoven en de betonnen kolommen zijn beschadigd. De hoofdwerktuigkundige belt de dienstdoende medewerkers van SECpartners Cofely, Hertel en Z-Safety om de stoomdistributie stil te leggen, totdat een definitief herstel- en controleplan is vastgesteld. Op die bewuste 1 april had Ruud Verbael, technicus W, zelf geen dienst, maar hij kan zich voorstellen hoe hard de klap moet zijn geweest: Gelukkig waren er geen persoonlijke ongelukken, want stoom is levensgevaarlijk. Ook een geluk bij een ongeluk dat Melaf uit bedrijf was. Dit bedrijf is afhankelijk van onze stoom voor hun productie. Naar twee andere bedrijven is de stoomtoevoer tijdelijk stilgelegd. Op maandag zijn onder supervisie van de HWTK alle attributen, zoals steigers, door Cofely en Hertel zodanig neergezet dat de situatie veilig was. EdeA en SEC Ruud: Dinsdagochtend kwam het crisisteam van EdeA bijeen, bestaande uit medewerkers van EdeA (onder anderen de chef O&O OBL en de manager Manufacturing) en vertegenwoordigers van de SEC-partners. Zij bespraken onder meer: Wat zijn de gevolgen? Welke bedrijven hangen eraan? Wie zijn er ingelicht? Waarom heeft dit incident plaatsgevonden? Vervolgens is een herstel- en controleplan opgesteld, waarbij we nadrukkelijk ook de mening en adviezen van de SEC-partners gevraagd hebben. Zij zijn onze partner en wij verwachten van hen ook dat ze met ons meedenken. Meedenken Mede dankzij de inbreng van SEC-partner Cofely werd gekozen voor een oplossing die ervoor zorgde dat de twee fabrieken die aan deze stoomleiding hingen niet nogmaals uit bedrijf hoefden. Lou Oberdorf, uitvoerder bij Cofely: Er hangen fabrieken aan, dus als die uit productie moeten, kost dat geld. We hebben naar een oplossing gezocht die voor alle partijen aanvaardbaar waren. Het was fijn om te ervaren dat er ook wordt geluisterd naar mensen van buiten EdeA. Samen de klus klaren De firma Hertel plaatste steigers precies op de plekken waar de reparatie moest plaatsvinden. Frank Rademakers, assistentuitvoerder bij Hertel: Natuurlijk gebeurde dat op aanwijzen van toezichthouder EdeA, maar er wordt wel van je verwacht dat je met ze meedenkt. We kennen elkaar al jaren en dan weet je ook waar de ander over praat. Je moet de klus samen klaren! In totaal duurde het een week voordat alles hersteld was en de stoomleiding weer in bedrijf genomen kon worden. Maar het was wel hollen om het klaar te krijgen, vertelt Ruud. Lou en Frank kunnen dit alleen maar beamen: Het was een hele uitdaging! 8 Synergiek

10 Lou Oberdorf (Cofely), Frank Rademakers (Hertel) en Ruud Verbael (EdeA) Nummer 150 december

11 Titel Veiligheid Bijzondere onderhoudsklus op een tankenpark Op Tankenpark 3 van Sabic liggen allerlei vloeistoffen en gassen opgeslagen in tanks. Iedere tank is voorzien van een sprinklerinstallatie en blusvoorzieningen. Dat is wettelijk verplicht. Met deze installaties wordt de veiligheid gewaarborgd, maar daarnaast wordt een intensief inspectieprogramma uitgevoerd om de kwali teit van het leidingwerk te borgen. Na inspectie moeten leidingen soms vervangen worden. Dit gebeurt tij dig om de integriteit van het systeem te borgen. Vanuit een controle werd begin september geconstateerd dat een leidingdeel op Tankenpark 3 bij Sabic vervangen moest worden. Om precies te zijn: een bluswaterheader en battery limit afsluiters. Dit kan niet zonder meer en een plan van aanpak is door EdeA opgesteld, waarin staat hoe deze voorzieningen veilig uit bedrijf genomen en vervangen kunnen worden. Ron Dirrix, dayshift supervisor Sabic, vertelt: Voordat je dit gaat aanpakken, moet er eerst een noodvoorziening aangelegd worden, om te zorgen dat er bij calamiteiten toch genoeg bluswater met voldoende druk is. Voor dit tankenpark moet bijvoorbeeld altijd zo n 1,5 miljoen liter water per uur beschikbaar zijn. Daar zijn zeer strenge eisen binnen Chemelot voor, ook van overheidswege. Daarom werken EdeA en Sabic nauw samen met de brandweer, Sitech. Noodvoorziening Nico Thoen, senior werkvoorbereider Brandweer Sitech, vertelt: We zijn direct met EdeA en Sabic gaan nadenken hoe we een noodvoor ziening konden treffen. Er valt namelijk een hoop capaciteit weg en hoe compenseer je dat? Waar haal je het water vandaan en hoe krijg je het hier? Een hele verantwoordelijkheid! John Smid, senior werkvoorbereider manufacturing EC&P van EdeA, kwam op het ingenieuze idee om het water via slangen aan te voeren en via twee groot vermogen hydranten naar de headers te voeren. De vraag was natuurlijk: is dat wel mogelijk? Zo ja, hoeveel meter slangen van een bepaalde druk en hoeveel bluswaterpompen heb je daarvoor precies nodig? Daarvoor heeft product engineer Astrid Smeets van EdeA berekeningen gemaakt. Astrid: Het idee van John bleek inderdaad uitvoerbaar te zijn. Er was drie kilometer slang voor nodig, met een diameter van 150 mm. Plan van aanpak John stelde op basis van de berekeningen van Astrid een stopprogramma op waarin van A tot Z stond welke voorzieningen moesten worden getroffen, welke afsluiters wanneer dicht en open moesten, enzovoorts. Met huisbaas Sabic en de brandweer is vervolgens uitvoerig overlegd of het een veilig plan was. Op een aantal punten zijn daarom nog wat aanpassingen aangebracht. Ron Dirrix: Wij zijn als huisbaas verantwoordelijk voor de veiligheid op ons terrein. Daarom willen we dat de slangen netjes en veilig neergelegd worden en dat onze installaties veilig blijven. De slangen staan onder druk, dus is het belangrijk om te zorgen dat er geen ongelukken kunnen gebeuren. Het bijzondere van deze klus is, dat er veel gediscussieerd is en dat er goed naar elkaar geluisterd is. Want je moet elkaar wel op één lijn zien te krijgen. Toen het plan helemaal definitief was, heb ik als huisbaas mijn handtekening eronder gezet en kon het circus gaan draaien. In één nacht tijd hebben we drie kilometer slangen over het terrein aangelegd Slangenpark Sitech had weliswaar een paar kilometer van de gewenste slangen op voorraad, maar niet voldoende, want er moesten ook meters slangen overblijven voor onvoorziene calamiteiten. Dus ging Nico elders op zoek naar slangen. Na een landelijke oproep via regionale brandweerkorpsen kwam hij terecht bij een bedrijf in het Friese 12 Synergiek

12 Lemmer. Nico: Daar hebben we in totaal twee kilometer slangen opgehaald. In één nacht tijd hebben we drie kilometer slangen over het terrein aangelegd en netjes afgewerkt. Het werk moest binnen twee weken klaar zijn, in verband met de stop van de Olefins 4 (NAK-4). Al met al was dit de grootste noodvoorziening die we ooit bij Sabic hebben uitgelegd. Overigens ging het oprollen van de slangen veel minder snel dan het uitleggen ervan. Dat kun je begrijpen. In de put De werkzaamheden moesten op heel slecht toegankelijke plekken gebeuren, namelijk in smalle putten. Locatiecoördinator Martin in t Veld had het toezicht over de operatie. De voorbereiding met Marco Decrauw, werkvoorbereider OSBL bij EdeA en A.HAK, en daarna de uitvoering van het karwei zijn allemaal goed en veilig verlopen. Wij waren ook nauw betrokken bij het overleg over de juiste aanpak. Mijn taak was met name toezien en controleren of alles goed verliep. Om de leidingen te vervangen, moesten de mensen van A.HAK de put in. A.HAK is het bedrijf dat voor EdeA ondergrondse lekkages oplost. Marco Decrauw: Op basis van de tekening van EdeA hebben we zelf twee grote verdelers (headers en manifolds) moeten maken. Het vervangen van het leidingdeel in de put was zeker geen gemakkelijke klus. Marcel Queis, installatiecoördinator OBL van EdeA, vult aan: Wij moesten de veiligheid waarborgen. Als er een calamiteit mocht optreden, dan is de veiligheid van de mensen in de put zorg nummer 1. Mijn taak als installatiecoördinator was vooral om de vergunning bij de huisbaas te regelen, de benodigde menskracht te regelen en de gesprekken te hebben met alle disciplines. Ik was de contactlijn voor iedereen. Geslaagde klus Ron: Veiligheid was en is de hoofdzaak. Het was goed om te zien dat iedereen begrip voor elkaar had. Af en toe moest A.HAK bijvoorbeeld wachten om verder te kunnen. Daar had niemand een probleem mee, want je doet het voor de veiligheid. Daar gaan we op Chemelot heel serieus mee om. En terecht. Martin vult aan: De klus is perfect geslaagd, mede dankzij het goede onderlinge contact en het juiste verantwoordelijkheidsgevoel van iedereen. Van links naar rechts: Marco Decrauw, Astrid Smeets, Martin in t Veld, Marcel Queis, Ron Dirrix en Nico Thoen Nummer 150 december

Resultaatgericht... in alles

Resultaatgericht... in alles Resultaatgericht... in alles Jaarmagazine 2012 Jaarmagazine 2012 1 Resultaatgericht Het thema van dit Synergiek Jaarmagazine van EdeA is Resultaatgericht in alles. Dit thema hebben we in beeld gebracht

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

Niet over één nacht ijs. Imtech kiest voor partnership met 4PS. Klantenspecial. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek

Niet over één nacht ijs. Imtech kiest voor partnership met 4PS. Klantenspecial. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek Klantenspecial Nieuwsbrief van 4PS - februari 2009 Niet over één nacht ijs Imtech kiest voor partnership met 4PS 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek Inhoud Investeren of

Nadere informatie

Samen Resultaat Verbeteren

Samen Resultaat Verbeteren Inspiring People Samen Resultaat Verbeteren Een boek met frisse ideeën en praktische suggesties om samen met je team je resultaten te verbeteren. Sharing Leadership Experiences Herna Verhagen CEO van postnl

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

Werk veilig met VMS Zorg!

Werk veilig met VMS Zorg! Werk veilig met VMS Zorg! Het landelijke systeem voor patiëntveiligheid in ziekenhuizen Leiderschap in veiligheid Betrokkenheid van patiënten Duidelijke verantwoordelijkheden Veilige communicatie Inzicht

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

Succesvol Lean. Vincent Wiegel John Maes

Succesvol Lean. Vincent Wiegel John Maes Succesvol Lean Vincent Wiegel John Maes ISBN 978-90-430-3038-0 NUR 801 Trefw.: management, Lean Dit is een uitgave van Pearson Benelux Postbus 75598, 1070 AN Amsterdam Website: www.pearson.nl E-mail: amsterdam@pearson.com

Nadere informatie

N e d e r l a n d s e V e r e n i g i n g v o o r I n k o o p m a n a g e m e n t. Onderhoud en Inkoop

N e d e r l a n d s e V e r e n i g i n g v o o r I n k o o p m a n a g e m e n t. Onderhoud en Inkoop N e d e r l a n d s e V e r e n i g i n g v o o r I n k o o p m a n a g e m e n t Onderhoud en Inkoop Onderhoud en inkoop Auteurs: John van der Puil Hans Rudy Bos Rinus van den Dries Luc de Laat Gert

Nadere informatie

ABN AMRO investeert in Six Sigma en het stroomlijnen van haar bedrijfsprocessen

ABN AMRO investeert in Six Sigma en het stroomlijnen van haar bedrijfsprocessen 14 ABN AMRO investeert in Six Sigma en het stroomlijnen van haar bedrijfsprocessen Nog te vaak wordt Six Sigma gezien als iets voor productiebedrijven. Een hardnekkig misverstand, want behalve productiebedrijven

Nadere informatie

HealthDigest. Alleen kostenbesparing, daar geloof ik niet in. In dit nummer. Rob Dillmann (ZMC) over de kracht van verbeterprogramma s:

HealthDigest. Alleen kostenbesparing, daar geloof ik niet in. In dit nummer. Rob Dillmann (ZMC) over de kracht van verbeterprogramma s: September 2012 Duurzame kostenreductie HealthDigest In dit nummer Nieuw potentieel voor duurzame resultaatverbetering. Voor instellingen die durven investeren in kostenreductie liggen er volop kansen.

Nadere informatie

Verandermanagement voor het management

Verandermanagement voor het management Verander voor het Innovatieve Interventie Opdracht Nathalie Keyzer 2188963 Fontys Hogeschool HRM, Eindhoven Afstudeerbegeleider: Stage organisatie: Stagebegeleiders: Elles Velter UWV Werkbedrijf s-hertogenbosch

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

CONTINU VERBETEREN CENTRAAL

CONTINU VERBETEREN CENTRAAL BILFINGER RELATIEMAGAZINE Bilfinger Brabant Mobiel Bilfinger ICT Bilfinger Industrial Services België Bilfinger Industrial Services Nederland 02.2015 BILFINGER HELPT KLANTEN VERDER DANKZIJ INNOVATIES 3

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

RibbonWood Consultancy

RibbonWood Consultancy RibbonWood. Implementeert. RibbonWood Consultancy - 10 Stappen Voor Succesvol Veranderen When you start looking at a problem and it seems really simple, you don t really under- stand the complexity of

Nadere informatie

D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N! D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N!

D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N! D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N! NEVI Contract- managementdag 2013 1 Voorwoord 2 Contractmanagement wordt volwassen Eén van de belangrijkste trends in 2013 is volgens inkoopmagazine Deal! dat contractmanagement volwassen wordt ( Contract

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

De tien valkuilen van procesinrichting

De tien valkuilen van procesinrichting Mens en organisatie De tien valkuilen van procesinrichting.4 De tien valkuilen van procesinrichting Veel procesimplementaties mislukken ondanks het feit dat er al veel over het onderwerp is gepubliceerd.

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 2012 Bijlage 2 bij 120424/alv/5 HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 Versie 0.87 02-02-2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begrippenlijst... 4 2.1 Waarom een kwaliteitsmanagementsysteem?... 6 2.2 Waarom zou

Nadere informatie

Van verplicht nummer. De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst. naar succesfactor

Van verplicht nummer. De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst. naar succesfactor Van verplicht nummer De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst naar succesfactor Inhoud Voorwoord 5 Over het onderzoek 7 8 Interviews Binne Visser Performance management

Nadere informatie

10e jaargang april 2011 nummer. De actieve vereniging

10e jaargang april 2011 nummer. De actieve vereniging 10e jaargang april 2011 nummer 32 De actieve vereniging INHOUD ALGEMEEN 3 Geen avondlezing is hetzelfde Jan Willem Jansma 5 Waardestroom analyse Jos Groenendijk 7 De ontwikkeling van procesmanagement aan

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent Coöperatie UVIT UA Oog voor talent 2 SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Grijp de kans om je te kunnen ontwikkelen 6 Het unieke DNA van Univé Schade 8 Het succesvol klant denken van SUR

Nadere informatie

Co-Creation Manufacturing Excellence

Co-Creation Manufacturing Excellence Manufacturing Excellence Praktisch en geïnspireerd op weg naar wereldklasse Jos Niesten Houten, maart 2002 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Inleiding...4 2. Manufacturing Excellence: uitgangspunten...8 2.1

Nadere informatie