ENGLISH. Verantwoording. De verwachtingen van onze stakeholders en strategisch belangrijke ontwikkelingen bepalen de inhoud van dit verslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENGLISH. Verantwoording. De verwachtingen van onze stakeholders en strategisch belangrijke ontwikkelingen bepalen de inhoud van dit verslag"

Transcriptie

1 ENGLISH U Verantwoording De verwachtingen van onze stakeholders en strategisch belangrijke ontwikkelingen bepalen de inhoud van dit verslag Vodafone Nederland publiceert dit jaar voor de 3e keer een (geïntegreerd) jaarverslag. Hierin rapporteren we over onze strategie en prestaties en leggen we uit welke acties we hebben ondernomen, wat de successen waren en welke uitdagingen we zijn tegengekomen. Met dit jaarlijkse verslag willen we onze stakeholders laten zien hoe wij waarde toevoegen voor onze business, medewerkers, klanten en de samenleving. Dit verslag is gebaseerd op de 4e generatie richtlijnen van het Global Reporting Initiative (G4, niveau Core). Onze CEO, Director Finance en Director Corporate Affairs & Strategy zijn betrokken bij het bepalen van de inhoud van het verslag en geven hun goedkeuring voor de publicatie ervan. Afbakening en reikwijdte De reikwijdte van het verslag is Vodafone Nederland, bestaande uit de activiteiten van Vodafone Libertel B.V., tenzij anders vermeld. Wij rapporteren in dit verslag niet over de activiteiten van de overgenomen entiteiten Wiericke BV, Nexct en VTC. Acquisities nemen we in de gegevens op vanaf het begin van het aankomende boekjaar. Desinvesteringen halen we met terugwerkende kracht uit de gegevens vanaf de 1e dag van het boekjaar. De data in dit verslag hebben betrekking op de strategische prestaties en materiele onderwerpen van Vodafone en niet op de prestaties van onze onderaannemers, toeleveranciers en/of andere indirecte effecten. Het is te complex om deze prestaties mee te nemen in onze berekeningen. In het hoofdstuk Governance rapporteren we wel over hoe we onze leveranciers stimuleren om een verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering te voeren. Vodafone Group Plc. rapporteert over de internationale duurzaamheidsprestaties (zie De rapportageperiode loopt van 1 april 2014 tot en met 31 maart De publicatiedatum is 30 juni 2015 Bepalen van de inhoud (materialiteit) Onze uitgangspunten voor het bepalen van de inhoud van het verslag zijn de verwachtingen van onze stakeholders en strategisch belangrijke ontwikkelingen. We hebben 10 universele materiele thema s gedefinieerd en hierbinnen specifieke onderwerpen (zie tabel Materiele thema s en onderwerpen). Alle thema s en onderwerpen worden besproken in dit verslag. Hieronder beschrijven we hoe we de materiele thema s bepaald hebben. Identificeren en prioriteren We monitoren voortdurend welke maatschappelijke ontwikkelingen en issues invloed kunnen hebben op onze organisatie. Dat doen we onder andere door de zorgen en verwachtingen van 15 stakeholdergroepen te inventariseren. De bronnen die we hiervoor gebruiken zijn diverse externe onderzoeken (waaronder sectoronderzoeken), media- en politieke scans en issue analyses, individuele gesprekken en de uitkomsten van ons medewerkertevredenheidonderzoek (People Survey). De belangrijkste wensen, verwachtingen en zorgen van stakeholders hebben we teruggebracht naar 10 universele thema s: Netwerkprestatie, Klantenservice, Eerlijke en transparante tarieven en rekeningen, Digitale rechten, Impact op gezondheid en milieu, Economische & maatschappelijke bijdrage en innovatie, Aantrekkelijke werkgever, Challenging, Responsiviteit, Betrouwbaar en in controle. Deze thema s hebben invloed op onze bedrijfsprestaties. De thema s gaan over 1) wat we onze klanten bieden in de vorm van technologie, oplossingen en service, 2) de manier waarop we dat doen en 3) het (beoogde) effect van onze activiteiten. Binnen de thema s spelen er verschillende specifieke onderwerpen(zie tabel Materiele thema s en onderwerpen).. Deze onderwerpen hebben we geadresseerd in of verwachten we te adresseren in de komende jaren. Door extern uitgevoerd onderzoek weten we welke stakeholdergroepen welke materiele thema s belangrijk vinden (zie hiervoor de stakeholdertabel). In de top-3 onderwerpen van de meeste stakeholders staan echter: 1) Netwerkprestatie 2) Klantenservice 3) Eerlijke en transparante tarieven en rekeningen. Met de materialiteitsmatrix laten we zien hoe relevant de 10 materiele thema s zijn voor onze stakeholders en voor de prestaties van onze organisatie. We hebben alleen thema s opgenomen die belangrijk, heel belangrijk of essentieel zijn voor stakeholders en voor de prestaties van Vodafone.

2 Materiele thema s en onderwerpen 1. Netwerkprestatie Hoge snelheid datanetwerk Netwerk continuïteit (incl. regional roaming) Bereik in afgelegen gebieden Landelijk aanbod van vaste breedbanddiensten Goede dekking Weten wanneer en waar storingen en werkzaamheden zijn 2. Klantenservice Kwalitatieve en snelle dienstverlening 3. Eerlijke en transparante tarieven en rekeningen Onverwacht hoge rekening Compensatie bij storingen Kosten voor roaming Transparante prijs voor mobiele telefoons binnen het abonnement Problematische schulden 4. Digitale rechten Bescherming van de privacy van klanten Netneutraliteit Tapverzoeken op last van de overheid Governance 5. Impact op gezondheid en milieu Milieu impact van energieverbruik door ons netwerk Recycling en hergebruik van telefoons en apparatuur Duurzame productie van telefoons Straling en gezondheid 6. Economische & maatschappelijke bijdrage en innovatie Economische impact Efficiënte samenwerkingen met partners en overheden Technologische ontwikkelingen en innovaties Diefstal mobiele telefoons Veiligheid in verkeer Onze Financiële prestaties 7. Aantrekkelijke werkgever Goede werkgever:

3 Simpele processen en snelle besluitvorming Leiderschap en samenwerking Ontwikkeling van medewerkers Maatschappelijke rol als werkgever: Mensen in dienst nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt Flexibele arbeidsmarkt Diverse organisatie en vrouwen in hoger management Arbeidsplekken en -ervaring voor jongeren 8. Challenging Felle concurrentie in de telecommarkt Noodzaak van toegang tot de vaste markt 9. Responsiviteit Snel reageren op ontwikkelingen in de markt en samenleving 10. Betrouwbaar en in controle Betrouwbaarheid van systemen Goed en snel oplossen van problemen Interview CEO Valideren en beoordelen De interne werkgroep (zie hieronder), verantwoordelijk voor de totstandkoming van dit rapport, heeft het proces van identificatie en prioritering en het resultaat daarvan beoordeeld. De directieleden hebben vervolgens akkoord gegeven op de geselecteerde materiele onderwerpen die we in dit verslag behandelen. Jaarlijks toetsen we met kwantitatief onderzoek door Motivaction onder het algemeen publiek, klanten (consumenten en zakelijk), leveranciers en indirecte kanalen of de thema s voor hen nog steeds relevant zijn. Elk kwartaal toetsen we bij het algemeen publiek en particuliere en zakelijke klanten hoe we scoren op de 3 meest belangrijke materiele thema s. Bij de overige stakeholders toetsen we met regelmaat in dialoog of de voor hen belangrijke thema s nog relevant zijn en of er wijzigingen zijn. Rapportageproces De interne werkgroep bestaat uit 19 senior managementleden en medewerkers die voorgedragen zijn door de directie. Samen vertegenwoordigen ze al onze business units. De werkgroep was verantwoordelijk voor het bepalen van de opzet van het verslag, het proces van identificatie en prioritering van de materiele onderwerpen en het aanleveren van de kwalitatieve en kwantitatieve data. De werkgroep verifieert de data die zij jaarlijks via hun eigen of andere team(s) aangeleverd kregen. Voor een deel van de data zijn de bronnen gecontroleerd door de projectcoördinator voordat we deze aan de auditors van Ernst & Young Accountants LLP (EY) hebben overhandigd. 2 directieleden hebben een concept versie beoordeeld en de definitieve versie geaccordeerd. Doelstellingen ten aanzien van verslaggevingsbeleid Onze doelstelling voor dit verslagleggingsjaar was om integrated reporting verder te integreren in de organisatie en het proces te professionaliseren. We hebben een start gemaakt met de integratie door het opzetten van de hiervoor genoemde interne werkgroep, waardoor alle business units betrokken waren bij de rapportage. Onderdeel van de professionalisering was ook continuïteit waarborgen. Dit hebben we gedaan door het opstellen van een rapportageprotocol. Hiervan zullen we met name volgend jaar en de jaren daarna profijt hebben. Ook zijn we een samenwerking gestart met een softwarebedrijf om een integrated reportingtool te ontwikkelen. Naast efficiënte wijze van dataverzameling en versiebeheer kan de tool inzicht geven in connectiviteit tussen doelstellingen, programma s en resultaten. Dit kan meer inzicht geven in de impact van strategische besluiten. Tot slot willen we tegemoet komen aan de veranderende informatiebehoefte van stakeholders om niet één keer per jaar maar het hele jaar door op de hoogte te blijven van belangrijke ontwikkelingen. Vorig jaar kondigden we aan dat we hiervoor een nieuw, interactief platform zouden ontwikkelen die in de loop van 2014 ons huidige nieuwscentrum zou vervangen. Zo ver zijn we nog niet. In 2015 verwachten we het platform te lanceren. Wel zijn we gestart met de voortgang op de strategie mee te nemen in de kwartaalrapportages om zo alvast de eerste stappen richting continuous reporting te kunnen zetten Borging van de kwaliteit van de maatschappelijke data Alle business units zijn verantwoordelijk voor duurzaamheidsaspecten in relatie tot hun activiteiten. Deze aspecten zijn onderdeel van de strategische prioriteiten. Zo zijn milieubesparingsmaatregelen onderdeel van de strategische pijler Build for the Future en klanten helpen bij het maken van duurzame keuzes onderdeel van de pijler The Easiest Place to do Business. De business units rapporteren de voortgang op KPI s maandelijks aan de directie tijdens Business Review Meetings. Sommige KPI s laten we extern valideren, zoals de milieu KPI s binnen de ISO14001-certificering en de KPI voor diversiteit door Talent naar de Top. Vodafone Nederland rapporteert 2 keer per jaar over de duurzaamheidprestaties aan Vodafone Group Plc. Vodafone Group controleert vervolgens of de data juist is aangeleverd. De identificatie van risico s en kansen rond duurzaamheid vindt plaats binnen het reputatie- en stakeholderbetrokkenheidsprogramma en risicomanagement. Sinds maken we gebruik van een rapportageprotocol. Hierin staat op welke wijze we de informatie rapporteren in de jaarrapportage, uit welke bronnen de informatie afkomstig is en hoe we de kwantitatieve data berekenen. Meetmethodes en dataverzameling De data in dit rapport hebben we gebaseerd op metingen, berekeningen of opgaves van derden. Ook hebben we diverse systemen geraadpleegd: Kwantitatieve data van personeelsgegevens: HR SAP-datamanagementsystemen. Financiële gegevens: verzameld via het SAP data-managementsysteem, vervolgens geconsolideerd via Hyperion Financial Management-software. Kwantitatieve data van de milieugegevens: verschillende bronnen van o.a. derden hebben we samengevoegd in Excel, bijvoorbeeld voor elektriciteitsverbruik. Kwalitatieve data: interviews en vragenlijsten gebaseerd op de GRI-indicatoren (per naar de betreffende personen verstuurd). In de onderschriften van de tabellen en grafieken leggen we uit waar we de cijfers op hebben gebaseerd. Ook geven we aan of er sprake is van wijzigingen in meetmethodes en definities, als we gebruik maken van schattingen of als er beperkingen in de data zijn.

4 Veranderingen ten opzichte van voorgaande verslagjaren De KPI-diversiteit in het hoofdstuk Onze Medewerkers en de KPI s in het hoofdstuk Ons Imago zijn gewijzigd. Zie de betreffende hoofdstukken voor een verklaring. Bij is een nieuwe KPI toegevoegd: groei in vaste communicatiediensten en de doelstelling van de KPI intergratie van IT systemen is gewijzigd. De KPI Promotie van selfservice, waarover we in het verslag rapporteerden, wordt niet meer gemeten omdat we de doelstelling inmiddels al ruim halen. Er valt hier niet veel meer op te verbeteren. In de CO2-voetafdruk (hoofdstuk ) zetten we de CO2-uitstoot van het electriciteitsverbruik in scope 2 vanaf 2013 op nul. Reden hiervoor is dat we vanaf 1 april 2013 windenergie gebruiken. Veranderingen in overige feiten & cijfers staan in de voetnoten. Assurancebeleid Dit verslag is geverifieerd door Ernst & Young Accountants LLP (EY). EY heeft een Assurancerapport met een beperkte mate van zekerheid (limited assurance) afgegeven. We hebben dit verslag laten verifiëren om de betrouwbaarheid van de rapportage voor de stakeholders te vergroten. De Director Corporate Affairs & Strategy is betrokken bij het verkrijgen van de assurance. Vodafone Nederland en EY hebben een onafhankelijke relatie ten opzichte van elkaar. EY voert geen andere werkzaamheden voor Vodafone Nederland uit dan de verificatie van dit geïntegreerd verslag. De financiële gegevens hebben we gebaseerd op de jaarrekening van Vodafone Libertel B.V Vodafone heeft PriceWaterhouseCoopers (PwC) opdracht gegeven om de jaarrekening van Vodafone Libertel B.V te controleren. Op moment van publicatie van dit verslag was de audit nog niet afgerond. Dit artikel is samengesteld door: Floor Klein, Barbara Jongerden en Joost Galema Reageren Naam Opmerkingen VERZENDEN Over Vodafone Over deze website Contact Share: Vodafone in Nederland Vodafone Group Privacy en disclaimer Algemene voorwaarden Telefoon Winkels

5 Werken bij Vodafone 2015 Vodafone NL

ENGLISH. Activiteiten & Resultaten - Ons Merk & Ons Imago. A Playful and Connected Brand & An Improved and Leading Reputation

ENGLISH. Activiteiten & Resultaten - Ons Merk & Ons Imago. A Playful and Connected Brand & An Improved and Leading Reputation ENGLISH U Activiteiten & Resultaten - Ons Merk & Ons Imago A Playful and Connected Brand & An Improved and Leading Reputation Onze vierde en vijfde strategische pijler zijn gericht op ons merk en onze

Nadere informatie

ENGLISH. Activiteiten & Resultaten - Onze Klanten. The Easiest Place to do Business

ENGLISH. Activiteiten & Resultaten - Onze Klanten. The Easiest Place to do Business ENGLISH U Activiteiten & Resultaten - Onze Klanten The Easiest Place to do Business Onze tweede strategische pijler richt zich op onze klanten. We willen onze klanten de beste ervaring bieden. Met onze

Nadere informatie

Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland

Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland 2012-2013 inhoudsopgave Voorwoord CEO & RvC Kerncijfers en resultaten Het jaar in beeld Wie wij zijn Hoe wij waarde creëren Externe en interne omgeving Visie, missie

Nadere informatie

Succesvol zijn als bedrijf. strijd om de beste werknemers. van medewerkers. Vodafone Power to you. interview Interview met CEO Rob Shuter

Succesvol zijn als bedrijf. strijd om de beste werknemers. van medewerkers. Vodafone Power to you. interview Interview met CEO Rob Shuter GEÏNTEGREERD Geïntegreerd verslag VERSLAG 2013-2014 2013-2014 interview Interview met CEO Rob Shuter CEO Rob Shuter Succesvol zijn als bedrijf Succesvol begint bij het zijn winnen als bedrijf begint van

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

ENGLISH. Activiteiten & Resultaten - Onze Mensen. A Great Place to Work

ENGLISH. Activiteiten & Resultaten - Onze Mensen. A Great Place to Work ENGLISH U Activiteiten & Resultaten - Onze Mensen A Great Place to Work Onze eerste strategische pijler betreft onze mensen. Want zij zijn het die moeten zorgen voor een superieure klantervaring. Vodafone

Nadere informatie

bij Orange zien we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een reis Verantwoordelijkheid

bij Orange zien we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een reis Verantwoordelijkheid bij Orange zien we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een reis Verantwoordelijkheid Orange NL 2003 dit rapport legt de nadruk op een aantal reeds behaalde mijlpalen Inleiding 3 verklaring van

Nadere informatie

Beursgenoteerde ondernemingen en geïntegreerde verslaggeving. Toezicht Financiële Verslaggeving

Beursgenoteerde ondernemingen en geïntegreerde verslaggeving. Toezicht Financiële Verslaggeving Beursgenoteerde ondernemingen en geïntegreerde verslaggeving Toezicht Financiële Verslaggeving Oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Aanleiding, doelstellingen en populatie 7 3 Belangrijkste

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

Magazine voor internal en operational auditors. nummer 1 maart 2009

Magazine voor internal en operational auditors. nummer 1 maart 2009 Magazine voor internal en operational auditors nummer 1 maart 2009 t h e m a : Sustainability Het duurzaamheidsverslag: de keizer zelf over zijn eigen kleren? De rol van de internal auditor en de externe

Nadere informatie

Werken aan je toekomst. Duurzaamheidsverslag 2013

Werken aan je toekomst. Duurzaamheidsverslag 2013 Werken aan je toekomst Duurzaamheidsverslag 2013 Inhoudstafel De groep... 2 Bedrijfsprofiel.............................................4 Missie... 5 Onze waarden... 5 Voorwoord van de de voorzitter en

Nadere informatie

Werken aan je toekomst. Duurzaamheidsverslag 2013

Werken aan je toekomst. Duurzaamheidsverslag 2013 Werken aan je toekomst Duurzaamheidsverslag 2013 Inhoudstafel De groep... 2 Bedrijfsprofiel.............................................4 Missie... 5 Onze waarden... 5 Voorwoord van de de voorzitter en

Nadere informatie

Energie voor een duurzame samenleving

Energie voor een duurzame samenleving Energie voor een duurzame samenleving Jaarverslag Welkom bij Alliander 2 Welkom bij Alliander Alliander is het grootste energienetwerkbedrijf in Nederland. Via onze energieinfrastructuur brengen we dagelijks

Nadere informatie

Albron GRI-verslag 2014

Albron GRI-verslag 2014 Albron GRI-verslag 2014 Index Bladzijde Samenvatting... 4 Algemene indicatoren Strategie en analyse... 6 Organisatieprofiel... 8 Commitments met externe initiatieven... 11 Vaststelling van materiële onderwerpen

Nadere informatie

Energie geef je door Jaarverslag 2014

Energie geef je door Jaarverslag 2014 Energie geef je door Jaarverslag 2014 Alliander Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Over dit verslag 3 Over Alliander 6 Over ons bedrijf 7 Onze missie en visie 10 Trends en marktontwikkelingen

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

MVO. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012

MVO. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012 MVO ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012 INHOUD 3 Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Kerngegevens 5 Hoofdstuk 2: Maatschappelijke doelstellingen 6 Hoofdstuk 3: Profiel 6 3.1. De organisatie ANWB 9 3.2. Ontwikkelingen

Nadere informatie

Roto Smeets Group in 2009. Maatschappelijk Jaarverslag

Roto Smeets Group in 2009. Maatschappelijk Jaarverslag Roto Smeets Group in 2009 Maatschappelijk Jaarverslag Thema s In dit maatschappelijk verslag zijn voor de illustraties twee thema s gebruikt: Eerste: toekomst buiten de grafische industrie We laten vier

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET GEHEEL

DE KRACHT VAN HET GEHEEL DE KRACHT VAN HET GEHEEL ONZE MENSEN BEDRIJFSONGEVALLEN INJURY FREQUENCY RATE AANTAL MET VERZUIM 166 144 BEDRIJFSONGEVALLEN MET VERZUIM PER MILJOEN GEWERKTE UREN 0 ONGEVALLEN 94 9,4 9,0 0 2011 2012 2015

Nadere informatie

Corporate governance en risicomanagement

Corporate governance en risicomanagement Corporate governance en risicomanagement Inleiding 1 Koninklijke DSM N.V. is een naamloze vennootschap die is genoteerd aan de NSYE Euronext, met een Raad van Bestuur en een onafhankelijke Raad van Commissarissen.

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE Colofon Dit duurzaamheidsverslag is een uitgave van T-Mobile Netherlands BV Waldorpstraat 60 2521 CC Den Haag telefoon: +31 (0)6 14 09 50 00 e-mail: mvo@t-mobile.nl www.t-mobile.nl

Nadere informatie

Transparantieverslag 2012-2013

Transparantieverslag 2012-2013 www.pwc.nl Transparantieverslag 2012-2013 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Dit transparantieverslag heeft betrekking op PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. In dit verslag doelen we met PwC op

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

ENGLISH. Activiteiten & Resultaten - Onze Financiële Prestaties. Getting the numbers

ENGLISH. Activiteiten & Resultaten - Onze Financiële Prestaties. Getting the numbers ENGLISH U Activiteiten & Resultaten - Onze Financiële Prestaties Getting the numbers Met onze 5-pijlerstrategie willen we een duurzaam en financieel gezond bedrijf realiseren. We willen solide financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2 0 1 2 N.V. N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. 2012 Mei 2013. Jaarverslag 2012. N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

Jaarverslag 2 0 1 2 N.V. N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. 2012 Mei 2013. Jaarverslag 2012. N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Jaarverslag 2 0 1 2 N.V. 2012 Mei 2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 1. Verslag van de directie 1.1 Uitdagen en versnellen 1.2 Profiel van de onderneming 1.3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Nadere informatie

Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004

Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 2 Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Organigram 3 Profiel 4 Kerngegevens 5 Leeswijzer 7 Voorwoord 8 Belangrijkste

Nadere informatie

VISIONSCONNECTED & MVO: CHANGE THE WAY PEOPLE COLLABORATE

VISIONSCONNECTED & MVO: CHANGE THE WAY PEOPLE COLLABORATE VisionsConnected hecht veel belang aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het voorliggende document betreft de uitwerking van onze MVO Strategie -2020. Deze is opgesteld met behulp van de ISO 26000

Nadere informatie