Expositie- en demonstratiereglement GroenTechniek Holland 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Expositie- en demonstratiereglement GroenTechniek Holland 2013"

Transcriptie

1 Expositie- en demonstratiereglement GroenTechniek Holland 2013 Dit expositiereglement bevat regels en aanwijzingen die voor alle deelnemers van toepassing zijn krachtens artikel 8.2 van de deelnamevoorwaarden GroenTechniek Holland Bij strijd tussen het expositiereglement en de deelnamevoorwaarden gelden de deelnamevoorwaarden. Inhoud 1. Definities 2. Expoloket 3. Op- en afbouwschema 4. Algemene Expositie Bepalingen 5. Legionellapreventie 6. Brandweervoorschriften 7. ARBO-richtlijnen 8. Facturatie 1 Definities 1.1. GTH is GroenTechniek Holland BV te Nieuwegein GroenTechniek Holland is de door GTH georganiseerde beurs voor fabrikanten, agenten, importeurs, exporteurs, groothandelsbedrijven, uitgeverijen en overige dienstverleners die actief zijn op het gebied van: - Aanleg en onderhoud van de openbare groene ruimte; - Beheer en onderhoud van de openbare stedelijke ruimte; - Machines, installaties en benodigdheden voor bovenstaande vormen van aanleg en onderhoud dienen direct verband te houden met grondbewerking, bemesting, zaaien/poten/planten, gewasbescherming, snoeien, opslag, reinigen. Uitsluitend nieuwe machines, installaties en producten mogen worden tentoongesteld; Ook toegestaan zijn: - Tractoren met een bovengrens qua vermogen van 60 pk; - Hoogwerkers; - Trikes, quads, bedrijfswagens, pick-ups, (lichte) bestelbus en andersoortige vervoersmiddelen welke gebruikt worden t.b.v. de bedrijfsvoering; - Kleine grondverzetapparatuur; - Bomen-, planten- en bloemenkwekers - Fabrikanten van speeltoestellen en park/stadsmeubilair - Reinigingsmachines. - Goederen en diensten die passen in de bedrijfsvoering van bovengenoemde vormen van groen producten; - Logistieke producten en diensten die nodig zijn om groen producten in op te slaan en/of direct aan andere partijen te leveren; - Producten en diensten voor decentrale (schone) energie opwekking en energie teruglevering, zoals bijvoorbeeld meet- en regelapparatuur, productie- en distributiematerialen; - Producten en diensten gerelateerd aan de diverse thema paviljoens geformuleerd door de beursorganisatie. Het is niet toegestaan tweedehands en/of gebruikte goederen ten toon te stellen Deelnemer is de inschrijver waarmee GTH een overeenkomst heeft gesloten voor deelname aan GroenTechniek Holland Uniforme standbouw is een door GTH tegen betaling aangeboden dienst. Daarbij verzorgt GTH een stand die de deelnemer tijdens de beurs mag gebruiken Het evenemententerrein is het evenemententerrein van Walibi Holland te Biddinghuizen Het expoloket is de online faciliteit, waar GTH alle facilitaire zaken voor beursdeelname aanbiedt. 2. Expoloket Naast toegangsbewijzen, kunnen deelnemers via het expoloket tal van facilitaire zaken bestellen bij GTH. Door collectieve inkoop biedt het expoloket aan deelnemers financieel voordeel, kwaliteitswaarborg, logistieke organisatie ter plaatse en een uniforme uitstraling. Het expoloket is toegankelijk via U ontvangt uw persoonlijke inlogcode voor het expoloket per , nadat uw beurslocatie door GTH is bevestigd. Heeft u uw inlogcode op 1 april 2013 nog niet ontvangen of functioneert deze niet, dan kunt u contact opnemen met GTH per Via het expoloket worden facilitaire zaken aangeboden zoals tentbouw, standbouw, meubilair, inrichtingspakketten, water, elektra, catering en alle overige facilitaire zaken benodigd voor beursdeelname Wijziging en Annulering; Annulering van een Overeenkomst dient steeds schriftelijk, per fax of per , ter kennis van GTH te worden gebracht; de exposant kan een Opdracht kosteloos geheel of gedeeltelijk annuleren tot op de veertiende (14e ) werkdag voorafgaand aan de eerste opbouwdag van het Evenement; Indien de exposant een Overeenkomst annuleert uiterlijk op de (6e) werkdag voorafgaand aan de eerste opbouwdag van GTH is De exposant een annuleringsvergoeding verschuldigd van vijftig percent (50%) van de overeengekomen prijs;

2 Bij Annulering van een Overeenkomst vanaf de vijfde (5e) werkdag voorafgaand aan de eerste opbouwdag van een Evenement, is De exposant honderd percent (100%) van de overeengekomen prijs verschuldigd. 2.2 Aansprakelijkheid; De exposant die Producten van GTH huurt en/of in gebruik heeft, dient deze Producten te behandelen als een goed huisvader. De Producten komen vanaf het moment van aflevering tot het moment dat deze feitelijk weer in het bezit zijn van GTH voor rekening en risico van De exposant. Eventuele schade aan een Product wegens vermissing, diefstal of beschadiging zal De exposant onverwijld, doch in ieder geval binnen vierentwintig (24) uur schriftelijk melden bij GTH. De exposant is gehouden de schade te vergoeden tegen de nieuwwaarde van het Product, en de gevolgschade te vergoeden die met de reparatie van de schade aan het Product gemoeid is. De exposant dient dit risico voor eigen rekening afdoende te verzekeren. 3. Op- en afbouwschema Het op- en afbouwschema wordt door GTH samengesteld en wordt u begin juni 2013 toegezonden, of eerder indien gereed. Vanaf 04 september 2013 is het evenemententerrein toegankelijk voor deelnemers, waarbij het op- en afbouwschema strikt dient te worden gevolgd. 4. Algemene Expositie Bepalingen Standafmetingen Expositieruimte Outdoor De standruimtes worden nauwkeurig met GPS uitgezet door de organisatie. De Deelnemer dient al zijn zaken binnen de aan hem toegewezen expositieruimte te houden. Gebruik van de ruimte buiten de expositieruimte (waaronder ook de ruimte tussen de stands (standaard 2 m) en de ruimtes tussen de stand en de toegangswegen/paden) is niet toegestaan. Indien Deelnemer alsnog meer standruimte inneemt, dan uitgezet, worden deze extra m2 nagefactureerd. Terplaatse worden de afmetingen gecontroleerd, nadat Deelnemer standruimte heeft ingericht. Het is niet toegestaan om ruimte achter de stands te gebruiken voor opslag van goederen. De breedte/diepte verhouding voor stands zal afhankelijk zijn van het totaal aantal exposanten en het totaal aantal gewenste m2 demo-ruimte. Een indicatie van gehanteerde standformaten staan op het inschrijfformulier weergegeven (dit betreft slechts de expositieruimte). Standafmetingen Demonstratieruimte Outdoor De hoeveelheid vierkante meters demonstratieruimte die kan worden afgenomen is maximaal een verdubbeling van de afgenomen vierkante meters Expositieruimte. Demonstratieruimte dient leeg te blijven en kan slechts tijdelijk gebruikt worden door rijdende werktuigen en machines voor demonstratie. Na de demonstratie dienen werktuigen/machines terug te worden geplaatst op het expositiegedeelte. Demonstratieruimtes kunnen niet worden gebruikt voor het plaatsen van tenten en /of andersoortige bouwwerken. De contouren van het demo-veld kunnen wel worden aangegeven met vlaggen, lintafzetting en/of reclameborden. Bepalingen buitenlocatie 1. Alle stands (expositieruimte) worden met het front geplaatst aan doorgaande verharde wegen. In de regel zal demonstratieruimte achter de expositieruimte worden gesitueerd. 2. Maximale verhouding Exporuimte:Demoruimte is 1:2 3. Elke exposant met een buitenstand dient voor ontvangst van bezoekers, opslag promotiemateriaal en opslag van zitjes gebruik te maken van een pagode tent van minimaal 4x4 meter, met vloer. Deze dienen te worden besteld via het expoloket.; 4. Eigen tenten/caravans zijn niet toegestaan; 5. De tenten mogen niet worden geplaatst op de voorste (gezien vanaf de toegangswegen/paden) helft van de expositieruimte. Bij voorkeur wordt de achterkant van de tent op de achterste grens van de expositieruimte geplaatst; 5.1 Deelnemers die in plaats van vorenbedoelde tenten een andersoortige accommodatie wensen te gebruiken, dienen hiertoe voorafgaand toestemming van GTH te verkrijgen. 5.2 Voor elk soort van eigen constructiebouw (voor bijvoorbeeld podiums, scafftorens, truss systemen, enzovoorts), dient eveneens voorafgaand toestemming van GTH te verkrijgen. 5.3 Een aanvraag voor de toestemming als bedoeld in artikel 5.1 en/of 5.2., dient uiterlijk zes weken voor aanvang van de opbouw bij GTH te zijn ingediend. Aanvragen dienen ten minste constructietekeningen en berekeningen te bevatten en worden in tweevoud in de Nederlandse taal ingediend, onder vermelding van standnummer en naam van de exposant. Constructies dienen onder andere te voldoen aan het Bouwbesluit, raadpleegbaar via Deel van de goedkeuringsprocedure bestaat uit een technische keuring op basis van de specificaties met betrekking tot constructie, brandveiligheid, deugdelijkheid en aansluiting bij het beursconcept. De door GTH voor deze technische keuring gemaakte kosten worden aan de deelnemer doorberekend. Daarbij geldt een minimum van 450,00. Van dit minimumbedrag kan in een concreet geval worden afgeweken indien de situatie daar aanleiding toe geeft, zulks uitsluitend ter beoordeling van GTH. 6. Etagebouw is niet toegestaan, tenzij schriftelijke toestemming is ontvangen van de organisatie; 7. Het plaatsen van een expositietruck is toegestaan en valt altijd onder expositieruimte; 8. Het gebruik van kavelverharding is voorbehouden aan de GTH; 2

3 9. Het gebruik van eigen aggregaten en of andere energievoorzieningen is verboden. Bepalingen Standruimte Groenhal Indoor - Alle voertuigen, machines, werktuigen, enzovoorts van de deelnemer dienen te worden geplaatst zonder enige brandstof in de tank. Vanaf twee dagen voor aanvang van de beurs wordt hierop gecontroleerd; - Gebruik van het ophangwerk in de Groenhal is verboden. Ten behoeve van de veiligheid zal uitsluitend GTH hiervan gebruik maken voor praktische signing: routing, secties, catering, gangindeling; - Deelnemers dienen rekening te houden met de maximale vloerbelasting van 800 kg per m 2 in de Groenhal. - Afwijking van de in artikel 15 van de deelnamevoorwaarden GroenTechniek Holland voorgeschreven afmetingen voor standbouw is uitsluitend mogelijk met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van GTH. GTH zal bij een reactie op een dergelijk verzoek rekening houden met de afmetingen van de Groenhal; - Deelnemers die exposeren in de Groenhal en geen gebruik maken van standaard standbouw (zoals aangeboden via het expoloket) adviseren wij om hun standontwerp vóór 1 juni 2013 ter goedkeuring toe te zenden aan GTH, via: Signing - Vlaggenmasten dienen uitsluitend te worden afgenomen via het expoloket; - Gebruik / plaatsing van eigen vlaggenmasten is niet toegestaan ivm ondergronds leidingen netwerk; - Plaatsing van vlaggenmasten vindt uitsluitend plaats door GTH; - Bij plaatsing van vlaggenmasten wordt een minimale tussenruimte aangehouden van 5 m; - Vlaggen worden netjes opgehangen, uitsluitend aan vlaggenmasten en bijvoorbeeld niet aan, op of boven machines gehangen; - Maximumhoogte om vlaggen te plaatsen is 8 meter op de expositievelden; - Het gebruik van Ballonnen, Zeppelins en overige creaties die gebruik maken van edelgassen is niet toegestaan. Dit is slechts voorbehouden aan de organisatie ten behoeve van algemene aanwijzingen en veiligheid; - Het gebruik van radiografisch bestuurde vliegtuigen, helikopters, zeppelins, drones, etc. is boven het beursterrein niet toegestaan - Banners dienen te zijn voorzien van een degelijk framewerk. Demonstraties en speciale activiteiten - Speciale activiteiten op stands of elders op het beursterrein, zoals bijvoorbeeld productpresentaties, optredens en shows, zijn uitsluitend toegestaan met de schriftelijke toestemming van GTH. Een dergelijk verzoek om toestemming dient uiterlijk dertig dagen voor aanvang van de opbouw schriftelijk door GTH te zijn ontvangen. In het geval u een demonstratie op de stand wilt aanmelden, dient u een te sturen naar onder vermelding van Demonstratie op stand met antwoorden op de volgende 5 vragen: 1. Bedrijfsnaam, merk en type werktuig(en); 2. Type demonstratie (uitgebreide beschrijving wat er te zien is); 3. Frequentie van demonstratie; 4. Genomen veiligheidsmaatregelen (afscheiding van publiek, hoeveel m2, gebruik van instructeur, etc. uitgebreide beschrijving) 5. Te verwachten geluidsbelasting Beveiliging Beveiliging van het terrein wordt door GTH verzorgd. Als exposanten daarnaast van eigen beveiliging gebruik willen maken, dient hiervoor vooraf schriftelijke toestemming van GTH worden verkregen Branding & promotionele activiteiten Om de GTH uitstraling te bewaken, wordt het terrein door GTH ingericht. Binnen uw standruimte kunt u uw bedrijf en producten presenteren zoals u wenst. Aanbiedingsborden moeten echter professioneel worden geplaatst en mogen niet met de hand geschreven zijn. Het is niet toegestaan buiten uw standruimte reclame te maken zonder schriftelijke toestemming van GTH. Tevens is het niet toegestaan om buiten uw stand folders uit te delen, te samplen, promotieteams rond te laten lopen of andere promotionele activiteiten, in de ruimste zin van het woord, te ontplooien zonder toestemming van GTH. Tentoonstelling van producten - Tentoongestelde producten dienen het doorzicht door de expositieruimte en het zicht op de omliggende stands niet te belemmeren; - Delen die gevaar opleveren, zoals scherpe, uitstekende delen, moeten doeltreffend worden afgeschermd; - Producten mogen tijdens de openingsuren niet zijn afgedekt. GTH heeft het recht om eventuele bedekking te verwijderen voor rekening en risico van deelnemer; - Zichtbaar ontsierende zaken op de stands zijn niet toegestaan; - Tijdens de beurs (10 12 september) mogen deelnemers geen werktuigen toevoegen of verwijderen van de stand, tenzij de organisatie hiermee akkoord is; - Het geëxposeerde is nieuw en voldoet aan de in Nederland geldende wetgeving; 3

4 - Merken en werktuigen die niet op het inschrijfformulier staan vermeld, mogen niet tentoongesteld worden, tenzij hiervoor toestemming is verleend door de organisatie. Dieren op de stand Wanneer een exposant dieren op zijn stand aanwezig wil hebben of tentoonstellen, dient hij daarvoor vooraf toestemming van GTH te verkrijgen. Een verzoek daartoe dient minimaal drie maanden voor de opening schriftelijk bij GTH te zijn ingediend. Eventueel aan te vragen vergunningen en dergelijke dient de deelnemer voor eigen rekening en risico (tijdig) te verzorgen. Vrijhouden looppaden Voor bezoekers worden looppaden aangelegd. De looppaden zijn van ruime afmetingen om ook grote aantallen bezoekers rustig en comfortabel over het evenement te laten lopen. Om veiligheidsredenen is het niet toegestaan om goederen op het looppad te plaatsen. GTH en de brandweer Dronten zien nauwlettend toe op naleving hiervan. Gebruik van voertuigen op de looppaden is gedurende de openingstijden van GroenTechniek Holland ten strengste verboden. Eventueel noodzakelijke bevoorrading vindt uitsluitend plaats met transportmiddelen van GTH. Toestemming muziekgebruik De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor afdracht en licentieaanvraag voor muziekgebruik (onder andere Buma/Stemra en Sena), filmgebruik (onder andere Videma), enzovoorts. Het geluidsniveau op de stand mag geen hinder veroorzaken voor nabijgelegen standhouders. Catering Alle cateringactiviteiten zijn door de beursorganisatie exclusief uitbesteed aan de beurscateraar. GTH is hiertoe genoodzaakt omwille van stringente eisen met betrekking tot vergunningen, hygiënevoorschriften en voedselveiligheid op semipermanente expositieterreinen. Uitzonderingen hierop zijn slechts mogelijk op nader te bepalen condities en na schriftelijke toestemming van GTH. Controle op afvallozing en beperking van afval Tijdens het evenement en tijdens op- en afbouw ziet GTH toe op tijdige en juiste afvoer van afval. Indien afval van de deelnemer en / of diens toeleveranciers achterblijft dan wel niet afdoende wordt afgevoerd, zal GTH alle maatregelen treffen die zij nodig acht. Alle kosten die GTH daarvoor maakt, worden bij de deelnemer in rekening gebracht. Oppervlaktewater en riolering Het de deelnemer niet toegestaan om water te lozen in het oppervlaktewater van het evenemententerrein dan wel aangrenzende wateren. De deelnemer mag geen schadelijke stoffen, zoals oliën, vetten, en dergelijke laten verlopen op gronden en / of via het rioolsysteem van het evenemententerrein. Als dit toch gebeurt is de deelnemer aansprakelijk voor alle schade die GTH hierdoor lijdt. Verder dient de deelnemer het voorval direct te melden aan GTH. GTH volgt hier de milieu richtlijnen die zijn opgenomen in de Milieuvergunning van Walibi Holland. Aangifte van diefstal / beschadiging Bij diefstal uit uw stand of beschadiging van uw stand kunt u contact opnemen met de Politie Dronten. ( ) of aangifte doen via Openingstijden Politiebureau Dronten: Maandag t/m vrijdag van 0830u tot 1700u, Zaterdag van 0900u tot 1700u, Adres: Gangboord 62, 8251 HV in Dronten 5 Legionella preventie - De deelnemer mag alleen water gebruiken dat afkomstig is uit één van de aansluitingen die (eventueel na aanvraag) zijn verzorgd door GTH; - Gebruik van water uit andere tappunten (zoals brandslanghaspels) is verboden. Ook het zelf meebrengen van water is verboden; - Gebruik van aërosolvormende apparatuur zoals fonteinen, sproeiers, douches, bubbelbaden, luchtbevochtigers en vernevelaars is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van GTH; - Toestellen of vervolginstallaties van deelnemers die worden aangesloten op de waterleiding van het evenemententerrein, dienen aan de volgende eisen te voldoen: o toegepaste materialen moeten zijn voorzien van een KIWA keur- of attestmerk; o de toestellen mogen geen gevaar opleveren voor het drinkwaternet en moeten voldoen aan het gestelde in de Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties en de daarop gebaseerde VEWIN werkbladen; o de aansluiting van de toestellen moet afdoende zijn beveiligd; - De deelnemer is verantwoordelijk voor alle schade ontstaan door de gebruikte apparatuur en / of constructie. 6 Brandweervoorschriften Voorwaarden brandweer Dronten worden weergegeven op de website 4

5 7 ARBO-richtlijnen Gedurende de gehele periode (op- en afbouw en beursdagen) van GroenTechniek Holland 2013 op het Walibi Holland terrein worden arbo-richtlijnen in acht genomen die oa. zijn opgesteld ten behoeve van veilig werken met voertuigen, valbescherming en veilig werken op hoogte. Terplaatse zal hierop worden gecontroleerd. 7.1 Veilig werken met voertuigen Personen dienen zich te houden aan de algemeen geldende veiligheidsmaatregelen: - De veiligheidsvoorschriften van het voertuig in acht nemende; - gordel dragende; - slechts gebruik makende van daarvoor bestemde zitplaatsen (niet meerijden in aanhanger of in cabine); - het vooraf testen van voertuigen en het slechts inzetten voor het daartoe bestemd gebruik; - met extra attentie in acht nemende op veiligheid in geval van bewegende delen. 8 Facturatie a) Tent-/standbouw/signing De factuur voor tent-/standbouw/signing dient voorafgaand aan GroenTechniek Holland te zijn voldaan. De kosten voor uw stand/tent huur worden gefactureerd door GTH. Bestellingen die voor 30 mei ontvangen zijn, worden per 1 juli als geheel gefactureerd. Bestellingen die na 1 juli zijn ontvangen, worden binnen drie weken na ontvangst gefactureerd. Indien niet alle openstaande facturen aan GTH zijn voldaan, wordt de deelnemer toegang tot het evenemententerrein ontzegd, onverminderd de betalingsverplichtingen van de deelnemer. b) Voorzieningen achteraf Voorzieningen die via het expoloket besteld worden na 15 aug of ten tijde van het GTH2013, worden door GTH na het evenement gefactureerd. Prijzen vanuit het expoloket worden na 15 aug met 150% verhoogd. Voor alle voorwaarden omtrent betalingen, zie ook Deelnamevoorwaarden GroenTechniek Holland 2013, zoals te vinden achterop uw inschrijfformulier en op deze site. 5

Deelnamevoorwaarden GroenTechniek Holland 2015

Deelnamevoorwaarden GroenTechniek Holland 2015 Deelnamevoorwaarden GroenTechniek Holland 2015 Inschrijving Per inschrijving zijn inschrijvingskosten van 450,- (exclusief BTW) verschuldigd. Deze kunnen niet worden teruggevorderd. Iedere exposant dient

Nadere informatie

Voorwaarden: Salland Natuur Fair 13 september 2015, Landgoed Groot Zwaaftink te Heeten

Voorwaarden: Salland Natuur Fair 13 september 2015, Landgoed Groot Zwaaftink te Heeten Voorwaarden: Salland Natuur Fair 13 september 2015, Landgoed Groot Zwaaftink te Heeten Begripsbepalingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Salland Natuur Fair: De Salland Natuur Fair 2015. Standhouder:

Nadere informatie

Standbouwvoorschriften

Standbouwvoorschriften +31(0)634045122 Standbouwvoorschriften Perfect Serve Barshow Amsterdam 2016 Standbouwvoorschriften Perfect Serve Barshow Amsterdam 2015 Perfect Serve Barshow Amsterdam wil door middel van het vaststellen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden We Love Fairs. Artikel 1 Begrippen

Algemene Voorwaarden We Love Fairs. Artikel 1 Begrippen Algemene Voorwaarden We Love Fairs Artikel 1 Begrippen Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden welke onlosmakelijk deel uitmaken en van toepassing zijn op alle overeenkomsten van deelname

Nadere informatie

BOUWREGELEMENT 2017 25, 26 EN 27 JANUARI 2017 JAARBEURS, UTRECHT WWW.VAKBEURSFACILITAIR.NL

BOUWREGELEMENT 2017 25, 26 EN 27 JANUARI 2017 JAARBEURS, UTRECHT WWW.VAKBEURSFACILITAIR.NL BOUWREGELEMENT 2017 25, 26 EN 27 JANUARI 2017 JAARBEURS, UTRECHT WWW.VAKBEURSFACILITAIR.NL 2 6 Dit bouwreglement is van toepassing op de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer, die op 25, 26 en 27 januari

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009

Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009 Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009 1. BEGRIPPEN 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden gelden voor de verhuur van ruimten en/of faciliteiten van Your

Nadere informatie

Technische faciliteiten Evenementenhal Gorinchem BV

Technische faciliteiten Evenementenhal Gorinchem BV Technische faciliteiten Evenementenhal Gorinchem BV Elektriciteitsaansluiting Standaard 220 volt Standaard 10 Ampère 2.000 Watt. Wanneer u meer vermogen nodig heeft, dient u een krachtaansluiting te nemen.

Nadere informatie

STANDHOUDERSHANDBOEK. Land- & Tuinbouwbeurs Oost-Nederland / Achterhoek. 3, 4 en 5 juni 2015. Zelhem

STANDHOUDERSHANDBOEK. Land- & Tuinbouwbeurs Oost-Nederland / Achterhoek. 3, 4 en 5 juni 2015. Zelhem Locatie: Ruurloseweg Hoek Petersdijk Zelhem Data: Woensdag 3 juni 2015 Donderdag 4 juni 2015 Vrijdag 5 juni 2015 STANDHOUDERSHANDBOEK Land- & Tuinbouwbeurs Oost-Nederland / Achterhoek Organisatie: CNO-Expo

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INFINITY EVENT VERHUUR HAL 5 (HIGH FIVE) I ALGEMEEN

ALGEMENE VOORWAARDEN INFINITY EVENT VERHUUR HAL 5 (HIGH FIVE) I ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN INFINITY EVENT VERHUUR HAL 5 (HIGH FIVE) I ALGEMEEN Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere

Nadere informatie

Deelnemingsvoorwaarden Experiencehouders Kidsfestatie 2015

Deelnemingsvoorwaarden Experiencehouders Kidsfestatie 2015 Deelnemingsvoorwaarden Experiencehouders Kidsfestatie 2015 1 INSCHRIJVING 1.1 Door middel van een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, gestuurd of overhandigd aan Kidsfestatie (hierna te noemen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Exposanten

Algemene voorwaarden Exposanten Algemene voorwaarden Exposanten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Elektroraad: Elektroraad Opleidingen B.V. 2. Exposant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon

Nadere informatie

Beursinformatie ArtArnhem FineArts 2015

Beursinformatie ArtArnhem FineArts 2015 Beursinformatie ArtArnhem FineArts 2015 OPENINGSTIJDEN KUNSTBEURS Vrijdag 30 oktober van 18.00-22.00u Zaterdag 31 oktober van 11.00-21.00u Zondag 1 november 11.00-18.00u LOCATIE Eusebiuskerk, Kerkplein

Nadere informatie

Factsheet MissionPlaza mei 2016

Factsheet MissionPlaza mei 2016 Factsheet MissionPlaza 2016 13-16 mei 2016 Organisatie MissionPlaza MissionPlaza wordt georganiseerd door MissieNederland i.s.m. St. Opwekking. Het correspondentieadres is: MissieNederland Hoofdstraat

Nadere informatie

Standbouw bestellen (indien u van plan bent zelf platen te laten maken) Voor het bestellen van standbouw worden de volgende afmetingen gehanteerd:

Standbouw bestellen (indien u van plan bent zelf platen te laten maken) Voor het bestellen van standbouw worden de volgende afmetingen gehanteerd: Technische faciliteiten Evenementenhal Hardenberg BV Elektriciteitsaansluiting 220 Volt Standaard tot 10 Ampère 2.000 Watt. Wanneer u meer vermogen nodig heeft, dient u een krachtaansluiting te nemen of

Nadere informatie

ArtArnhem\Objects 2015

ArtArnhem\Objects 2015 Beursinformatie ArtArnhem\Objects 2015 OPENINGSTIJDEN KUNSTBEURS Vrijdag 30 oktober van 18.00-22.00u Zaterdag 31 oktober van 11.00-21.00u Zondag 1 november 11.00-18.00u LOCATIE Dudok, Ranzowzaal, Koningstraat

Nadere informatie

Beursinformatie ArtArnhem 2014

Beursinformatie ArtArnhem 2014 Beursinformatie ArtArnhem 2014 OPENINGSTIJDEN KUNSTBEURS Vrijdag 21 november van 18.00-22.00u Zaterdag 22 november van 11.00-21.00u Zondag 23 november 11.00-18.00u LOCATIE Eusebiuskerk, Kerkplein 1 Arnhem

Nadere informatie

Specifieke voorwaarden deelname

Specifieke voorwaarden deelname Specifieke voorwaarden deelname Perfect Serve Barshow Amsterdam 2016 Deelnamevoorwaarden De voorwaarden, waaronder aan de Perfect Serve Barshow Amsterdam 20156 (hierna ten noemen: de Expositie ) kan worden

Nadere informatie

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder 1. Dit document is opgesteld door de Welzijnsstichting Kerverland te Waarder, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden exposanten Wijk in Bedrijf 5 februari 2015

Algemene Voorwaarden exposanten Wijk in Bedrijf 5 februari 2015 Algemene Voorwaarden exposanten Wijk in Bedrijf 5 februari 2015 Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Wijk in Bedrijf: Projectgroep Wijk in Bedrijf 2. Exposant: de

Nadere informatie

WELKOM BIJ BRABANTHALLEN S-HERTOGENBOSCH

WELKOM BIJ BRABANTHALLEN S-HERTOGENBOSCH WELKOM BIJ BRABANTHALLEN S-HERTOGENBOSCH Beste exposant, Van harte welkom bij Brabanthallen s-hertogenbosch Binnenkort neemt u deel aan en middels deze aanvraagformulieren kunt u alle producten en diensten,

Nadere informatie

Infobrochure. Drie demodagen lang hét vakevenement voor professionals in de openbare ruimte.

Infobrochure. Drie demodagen lang hét vakevenement voor professionals in de openbare ruimte. Infobrochure Drie demodagen lang hét vakevenement voor professionals in de openbare ruimte www.groentechniekholland.nl Hét tweejaarlijkse vakevenement voor het beheer en onderhoud van de (groene) openbare

Nadere informatie

STANDHOUDERS HANDBOEK

STANDHOUDERS HANDBOEK Locatie: Velder 10 5298 LE Liempde STANDHOUDERS HANDBOEK Data: Woensdag 6 september 2017 Donderdag 7 september 2017 Dagelijks geopend van 09.30 18.00 uur Organisatie: CNO-Expo Johan Wolters Margreet Heering

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Kerstmarkt Leidsche Rijn 2013. Zaterdag 14 december van 14.00 tot 21.00 uur & Zondag 15 december van 12.00 tot 17.

Inschrijfformulier. Kerstmarkt Leidsche Rijn 2013. Zaterdag 14 december van 14.00 tot 21.00 uur & Zondag 15 december van 12.00 tot 17. Inschrijfformulier Kerstmarkt Leidsche Rijn 2013 Zaterdag 14 december van 14.00 tot 21.00 uur & Zondag 15 december van 12.00 tot 17.00 uur Inschrijven kan door onderstaand formulier in te vullen en op

Nadere informatie

Uw bedrijf op de Hippiade 2015

Uw bedrijf op de Hippiade 2015 Uw bedrijf op de Hippiade 2015 Nationaal Hippisch Centrum Ermelo 29 augustus Hippiade pony s en voltige - 4 & 5 september Hippiade paarden De KNHS organiseert ieder jaar de Hippiade. Dit zijn dé KNHS outdoorkampioenschappen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Jeroen van Zoggel Transport Podiumverhuur

Algemene voorwaarden Jeroen van Zoggel Transport Podiumverhuur Algemene voorwaarden Jeroen van Zoggel Transport Podiumverhuur Artikel 1: Annulering a) Dit dient schriftelijke of per E-mail te geschieden. b) Indien de reservering tot 10 dagen, voordat de huurperiode

Nadere informatie

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten:

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Artikel 2:5 1. Burgemeester en wethouders van Gouda Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Gelet op het bepaalde in artikel 2:5 APV Gouda 2009 ten

Nadere informatie

Infobrochure. Drie demodagen lang hét vakevenement voor professionals in de openbare ruimte.

Infobrochure. Drie demodagen lang hét vakevenement voor professionals in de openbare ruimte. Infobrochure Drie demodagen lang hét vakevenement voor professionals in de openbare ruimte www.groentechniekholland.nl Hét tweejaarlijkse vakevenement voor het beheer en onderhoud van de (groene) openbare

Nadere informatie

Elektriciteitsaansluiting 220 Volt Standaard tot 10 Ampère 2.000 Watt. Wanneer u meer vermogen nodig heeft, dient u een krachtaansluiting te nemen.

Elektriciteitsaansluiting 220 Volt Standaard tot 10 Ampère 2.000 Watt. Wanneer u meer vermogen nodig heeft, dient u een krachtaansluiting te nemen. Technische faciliteiten Evenementenhal Hardenberg BV Elektriciteitsaansluiting 220 Volt Standaard tot 10 Ampère 2.000 Watt. Wanneer u meer vermogen nodig heeft, dient u een krachtaansluiting te nemen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten.

Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten. Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten. 1 Definities AV; De onderhavige algemene voorwaarden.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden www.dedochtervanmies.nl/shop Artikel 1 Definities Bedenktijd Klant Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer

Algemene Voorwaarden www.dedochtervanmies.nl/shop Artikel 1 Definities Bedenktijd Klant Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer Algemene Voorwaarden Onderstaande voorwaarden hebben betrekking op alle diensten, producten, bestellingen en aanbiedingen die via de site www.dedochtervanmies.nl/shop aangeboden, verzonden en geleverd

Nadere informatie

Specifieke Voorwaarden Deelname Huishoudbeurs

Specifieke Voorwaarden Deelname Huishoudbeurs Specifieke Voorwaarden Deelname Huishoudbeurs De bepalingen waaronder aan Huishoudbeurs 2017 (hierna te noemen: de Expositie) kan worden deelgenomen, zijn vastgelegd in deze Specifieke Voorwaarden Deelname

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ZZP Parade 2017

Algemene voorwaarden ZZP Parade 2017 Algemene voorwaarden ZZP Parade 2017 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de deelname van exposant aan de ZZP Parade 2017. Indien de exposant tevens algemene voorwaarden hanteert, zullen deze

Nadere informatie

dinsdag 1 en woensdag 2 oktober 2013 Expo Houten

dinsdag 1 en woensdag 2 oktober 2013 Expo Houten REGLEMENT voor standhouders dinsdag 1 en woensdag 2 oktober 2013 Expo Houten R E G L E M E N T V O O R S T A N D H O U D E R S Algemene bepalingen. Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: - Organisator:De

Nadere informatie

Deelnamereglement Lichtjesmarkt 2014

Deelnamereglement Lichtjesmarkt 2014 Deelnamereglement Lichtjesmarkt 2014 Artikel 1. Begripsomschrijving A. Organisatie De Lichtjesmarkt 2014 is een initiatief van de Stichting Lichtjesfeest Heilig Landstichting in samenwerking met Museumpark

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN & HUISREGELS

ALGEMENE VOORWAARDEN & HUISREGELS 1 ALGEMENE VOORWAARDEN & HUISREGELS 1. Inschrijving De standhouder tekent via de online inschrijvingsfiche in en dit ten laatste op maandag 23 februari 2015. Belangrijk; een inschrijving betekent niet

Nadere informatie

ShopVIP Algemene Voorwaarden

ShopVIP Algemene Voorwaarden ShopVIP Algemene Voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; consument: de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016

ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016 ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016 ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Beurs: door de organisator bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden

Nadere informatie

De Voorjaarsbeurs Oldambt

De Voorjaarsbeurs Oldambt 17, 18, 19 april 2015 Eextahal Scheemda De Voorjaarsbeurs Oldambt Wilt u zich als ondernemer presenteren bij een breed publiek? Meld u dan nu aan voor de voorjaarsbeurs Oldambt. In het voorjaar van 2015

Nadere informatie

Welkom bij het beurshandboek van LaboramaLux

Welkom bij het beurshandboek van LaboramaLux Welkom bij het beurshandboek van LaboramaLux Via dit document willen wij u bijkomende informatie geven betreffende uw deelname aan LaboramaLux. U kunt hier een overzicht terugvinden van alle praktische

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARTIKEL 1 - DEFINITIES ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet

Nadere informatie

TT05 - Brochure verhuur + Prijslijst Taart & Trends 2015. Opbouw dag: donderdag 1 oktober. Beursdagen: vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober.

TT05 - Brochure verhuur + Prijslijst Taart & Trends 2015. Opbouw dag: donderdag 1 oktober. Beursdagen: vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober. TT05 - Brochure verhuur + Prijslijst Taart & Trends 2015 Opbouw dag: donderdag 1 oktober. Beursdagen: vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober. 1. Omschrijving tariefopbouw standruimtes: Standruimtes zijn er in

Nadere informatie

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn Algemene voorwaarden voedingssupplementen Brainlabs BV Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS HUISVESTING

ALGEMENE REGELS HUISVESTING ALGEMENE REGELS HUISVESTING Huisregels opgesteld en aangeboden door Het Kantoor Archief. (01-01-2013) Algemeen Openingstijden verhuurbeheer : maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur Openingstijden

Nadere informatie

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Verkoop Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Consument: De natuurlijke persoon die

Nadere informatie

Beursreglement Belfair 2017

Beursreglement Belfair 2017 Beursreglement Belfair 2017 Algemeen 1. De deelname aan de beurs als standhouder is voorbehouden voor EUROPEN-geregistreerde oefenfirma s. De deelnemer heeft gedurende overeengekomen periode recht op standruimte

Nadere informatie

Verhuurvoorwaarden: Algemene voorwaarden GuideXpresse

Verhuurvoorwaarden: Algemene voorwaarden GuideXpresse Algemene voorwaarden GuideXpresse Verhuurvoorwaarden: 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door GuideXpresse

Nadere informatie

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT UITGEVERIJ LINEKE EERDMANS Handelsnaam: Uitgeverij Lineke Eerdmans

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT UITGEVERIJ LINEKE EERDMANS Handelsnaam: Uitgeverij Lineke Eerdmans INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 Retourneren en Herroepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. verkoop op afstand: een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Trouwbeleving Beursdeelname

Algemene Voorwaarden Trouwbeleving Beursdeelname Algemene Voorwaarden Trouwbeleving Beursdeelname ALGEMEEN Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JAARBEURS B.V. VERHUUR HALLEN. juni 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN JAARBEURS B.V. VERHUUR HALLEN. juni 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN JAARBEURS B.V. VERHUUR HALLEN juni 2014 I ALGEMEEN Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER In te vullen door Amsterdam RAI: Debiteurennummer CP-nummer Afw. firmanaam voor publicatie Order Akkoord PM JA / NEE Exposantengegevens: Firmanaam (geregistreerd bij KvK) Firmanaam

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en Gedragsregels

Algemene Voorwaarden en Gedragsregels De Algemene Voorwaarden en gedragsregels zijn opgesteld door de Stichting Boats & Mo(o)re en zijn van toepassing op de overeenkomsten met de exposanten op het Boats & Mo(o)re evenement te houden op de

Nadere informatie

STANDHOUDERS HANDBOEK

STANDHOUDERS HANDBOEK STANDHOUDERS HANDBOEK Geachte beursdeelnemer, U gaat exposeren op de Kampeer Fiets en Wandelbeurs, en voor een optimaal resultaat van uw deelname is het belangrijk dat u deze beurs goed voorbereidt. Als

Nadere informatie

CONCEPT Omgevingsvergunning volgens coordinatieregeling

CONCEPT Omgevingsvergunning volgens coordinatieregeling Retouradres: Postbus 9024, 6710 HM Ede Lidl Nederland GmbH De heer R. Hoeben Postbus 198 1270 AD HUIZEN Onderwerp CONCEPT Omgevingsvergunning volgens coordinatieregeling Besluitdatum: Verzenddatum: Geachte

Nadere informatie

Opsturen en aanleveren van zendingen, laden en lossen van materialen

Opsturen en aanleveren van zendingen, laden en lossen van materialen Opsturen en aanleveren van zendingen, laden en lossen van materialen INHOUD 1.0 Opsturen / aanleveren van folders / materialen / standmaterialen / etc. 2.0 Laden en lossen op de dag van het evenement /

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN Algemene Verhuurvoorwaarden Buro Beehive B.V. Amsterdam

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN Algemene Verhuurvoorwaarden Buro Beehive B.V. Amsterdam ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN 1. Definities 1.1 Algemene voorwaarden Buro Beehive B.V. deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van ruimte(n), materialen en/of faciliteiten van Buro Beehive

Nadere informatie

Standbouwvoorschriften BBB 2015: Helder, Eenduidig, Overzichtelijk

Standbouwvoorschriften BBB 2015: Helder, Eenduidig, Overzichtelijk Standbouwvoorschriften BBB 2015: Helder, Eenduidig, Overzichtelijk De BBB beursorganisatie beoogt door middel van het vaststellen en handhaven van deze standbouwvoorschriften heldere en handhaafbare regels

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verhuur

Algemene voorwaarden verhuur Algemene voorwaarden verhuur evenementenzaal Museum MORE Melmuseum Explotatie B.V. (h.o.d. Museum MORE) Hoofdstraat 28 7213 CW Gorssel 7 oktober 2015 1 Algemeen Het museum MORE, gevestigd aan de Hoofdstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Thuishaven Events B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Thuishaven Events B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Thuishaven Events B.V. 1. BEGRIPPEN 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden gelden voor de verhuur van ruimten en/of faciliteiten van Thuishaven Events BV. 1.2 Huurovereenkomst:

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Gegevens van SDSV-Design. Artikel 3 - Toepasselijkheid. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Gegevens van SDSV-Design. Artikel 3 - Toepasselijkheid. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument: de natuurlijke

Nadere informatie

Voor beurs 020-549 34 40

Voor beurs 020-549 34 40 OP- EN AFBOUW vt wonen&design beurs 2015 HANDIGE LINKS & CONTACTGEGEVENS Logistiek coördinator Deelnemerssite Deelnemershandboek Lees hier alles dat je als deelnemer moet weten m.b.t. de beurs. Ook vind

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TWISTED

Algemene voorwaarden TWISTED Algemene voorwaarden TWISTED Definities TWISTED is een eenmanszaak van Lia de Grijs- Roelofs. Het bedrijf is gevestigd te Koolwijk bij Oss, Berghemseweg 19 5373KG Koolwijk Geregistreerd bij Kamer van Koophandel

Nadere informatie

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN voor overeenkomsten gesloten via internet ARTIKEL 1 DEFINITIES De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer:

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

Beoordelingscommissie De Beoordelingscommissie bestaat uit Organisatoren vanuit Amsterdam RAI en beursmanager Roelant Groen.

Beoordelingscommissie De Beoordelingscommissie bestaat uit Organisatoren vanuit Amsterdam RAI en beursmanager Roelant Groen. Specifieke Voorwaarden Deelname De bepalingen waaronder aan Fleet Expo 2013 (hierna te noemen: het Evenement) kan worden deelgenomen, zijn vastgelegd in de Specifieke Voorwaarden (met inbegrip van later

Nadere informatie

HORECABEURSGOES Dé vakbeurs van Zuid-West Nederland en Vlaanderen 10 t/m 12 maart 2014

HORECABEURSGOES Dé vakbeurs van Zuid-West Nederland en Vlaanderen 10 t/m 12 maart 2014 HORECABEURSGOES Formulier : Formulier 2: Formulier 3: Formulier 4: Formulier 5: Formulier 6: Formulier 7: Formulier 8: Bedrijfsprofiel en naamsvermelding Exposantenkaarten / parkeerkaarten / uitnodigingskaarten

Nadere informatie

Algemene Huur- en annuleringsvoorwaarden. De Gelderlandfabriek BV

Algemene Huur- en annuleringsvoorwaarden. De Gelderlandfabriek BV Algemene Huur- en annuleringsvoorwaarden De Gelderlandfabriek BV 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen verhuurder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden We Love Festivals VOF

Algemene Voorwaarden We Love Festivals VOF Artikel 1 Definities 1 De organisatie: We Love Festivals VOF die jaarlijks in verschillende steden in Nederland de festivals Rrrollend, Cirque du Manger en Grill organiseert en ten behoeve hiervan het

Nadere informatie

Euregio koi show 2016

Euregio koi show 2016 1. Deelname Deelname aan de Euregio Koi Show is mogelijk voor iedereen die in het concept van de show past. Alle nodige showinformatie is ook te vinden op onze website http//www.euregiokoishow.nl/ De betaling

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt.

In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. ALGEMENE VOORWAARDEN V.O.F. ZYP25 voor VERHUUR RUIMTEN Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Op alle reserveringen zijn van toepassing de algemene voorwaarden Congres- & Vergadercentrum Domus Medica en de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Deze voorwaarden zijn bindend voor een ieder die van onze

Nadere informatie

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Genietlokaal is gevestigd aan de Gruytsweg 40, te Warfstermolen. Genietllokaal staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het volgende Kvk nummer: 58065377 Bij vragen of op- en aanmerkingen kunt

Nadere informatie

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Leveringsvoorwaarden Hoeden en Zo alsmede de webshop Dameshoed Artikel 1. Definities Artikel 2. Identiteit van de ondernemer Artikel 3. Toepasselijkheid Artikel 4. Het aanbod Artikel 5. De overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De huurovereenkomst Artikel 6 - Annuleringsrecht

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel. Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Specifieke Voorwaarden Deelname Building Holland 2017

Specifieke Voorwaarden Deelname Building Holland 2017 De bepalingen waaronder aan het vak evenement Building Holland (hierna te noemen: het evenement) kan worden deelgenomen, zijn vastgelegd in deze Specifieke Voorwaarden Deelname Building Holland 2017 alsmede

Nadere informatie

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O.

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O. Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen 1. De aanwijzingen van de politie, brandweer en de gemeente dienen stipt en onmiddellijk te worden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LiF Wonen Op al onze overeenkomsten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN LiF Wonen Op al onze overeenkomsten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. ALGEMENE VOORWAARDEN LiF Wonen Op al onze overeenkomsten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke

Nadere informatie

Vestigings- & bezoekadres: Tallinnweg 1 9723 TJ Groningen

Vestigings- & bezoekadres: Tallinnweg 1 9723 TJ Groningen Algemene Voorwaarden BHVstore BV Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de BHVstore BV Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden:

Algemene huurvoorwaarden: Algemene huurvoorwaarden: Artikel 1- Toepasselijkheid o 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere met Muco Machines te sluiten of gesloten overeenkomst van huur en verhuur. o 1.2 Tussen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Artikel 1 - Identiteit van de onderneming Champagnekopen is een onderdeel van DevelopTrend DevelopTrend - Champagnekopen Postbus 4761 4803ET BREDA

Nadere informatie

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier. Algemene voorwaarden webshop Phytalis InFysio Artikel 1 - Identiteit van de leverancier Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Nadere informatie

Informatie voor exposanten

Informatie voor exposanten Informatie voor exposanten LOCATIE Adres: Expo Houten Meidoornkade 24 3992 AE Houten TIJDEN Opbouw Woensdag 8 maart 10.00 20.00 Donderdag 9 maart 08.00 09.30 alleen voor kleine spullen en promotiemateriaal

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de

Algemene voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de rechtspersoon genaamd YOU & EYE B.V. handelend onder de naam Spiegelshop die producten op afstand aan

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

PAN Harmonisatiestandaard Algemene Voorwaarden voor Affiliate Netwerken en Adverteerders

PAN Harmonisatiestandaard Algemene Voorwaarden voor Affiliate Netwerken en Adverteerders PAN Harmonisatiestandaard Algemene Voorwaarden voor Affiliate Netwerken en Adverteerders Deze harmonisatiestandaard is tot stand gekomen in overleg tussen het Platform Affiliate Netwerken en de Nederlandse

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities.

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. Algemene Voorwaarden Eva Ondermode aan Huis gebruikt voor de verkopen het model van de algemene voorwaarden dat is gepubliceerd (24-6-2011) op de site van de Kamer van Koophandel en is samengesteld door

Nadere informatie

Algemene Verhuurvoorwaarden Stichting Bewonersonderneming De Alkenhorst te Alkmaar

Algemene Verhuurvoorwaarden Stichting Bewonersonderneming De Alkenhorst te Alkmaar Datum: 3 december 2015 Algemene Verhuurvoorwaarden Stichting Bewonersonderneming De Alkenhorst te Alkmaar 1. Definities 1.1 Algemene voorwaarden Stichting Bewonersonderneming De Alkenhorst: deze Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

7 juli 2014 Omring Kraamzorg Zwanger & jonge gezinnenbeurs Omring Kraamzorg ALGEMENE VOORWAARDEN EXPOSANTEN

7 juli 2014 Omring Kraamzorg Zwanger & jonge gezinnenbeurs Omring Kraamzorg ALGEMENE VOORWAARDEN EXPOSANTEN 7 juli 2014 Omring Kraamzorg Zwanger & jonge gezinnenbeurs Omring Kraamzorg ALGEMENE VOORWAARDEN EXPOSANTEN ALGEMEEN Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Omring Kraamzorg:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSWEEKEND 2012 Algemene informatie

VEILIGHEIDSWEEKEND 2012 Algemene informatie VEILIGHEIDSWEEKEND 2012 Algemene informatie ADRES VAN DE BEURS Gemeentehallen Kloosterstraat 32 9820 Merelbeke OPBOUW Dinsdag 30 oktober Woensdag 31 oktober van 17u00 tot 22u00 van 08u00 tot 22u00 De opbouw

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ROND.

Algemene voorwaarden ROND. Algemene voorwaarden ROND. Artikel 1 Definities * Reseller/klant: de rechtspersoon die producten aankoopt met het doel deze door te verkopen. * Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden evenementen, magazine en sponsoring Digitalezorg.nl. Artikel 1: Begripsbepalingen, algemene bepalingen

Algemene Voorwaarden evenementen, magazine en sponsoring Digitalezorg.nl. Artikel 1: Begripsbepalingen, algemene bepalingen Algemene Voorwaarden evenementen, magazine en sponsoring Digitalezorg.nl Artikel 1: Begripsbepalingen, algemene bepalingen 1. Stichting Digitalezorg.nl organiseert congressen, beurzen, studiedagen, studiereizen

Nadere informatie

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN EEN BEURSPRESENTATIE IN EEN COLLECTIEVE IRO STAND

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN EEN BEURSPRESENTATIE IN EEN COLLECTIEVE IRO STAND VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN EEN BEURSPRESENTATIE IN EEN COLLECTIEVE IRO STAND 1. Aanmelding Deelname in een collectieve IRO stand is voorbehouden aan leden van IRO, tenzij het een beurs betreft die wordt

Nadere informatie

Standbouwvoorschriften Horecava 2017:

Standbouwvoorschriften Horecava 2017: Standbouwvoorschriften Horecava 2017: Deze Standbouwvoorschriften zijn een aanvulling op de Specifieke Voorwaarden Deelname Horecava 2017. De afdeling Stand Design van RAI Amsterdam ondersteunt de beursorganisatie

Nadere informatie

Voorwaarden en eisen tijdelijk geplaatste Tenten, Overkappingen en Tentconstructies met of zonder bijeenkomstfunctie ( Voorwaarden Tenten )

Voorwaarden en eisen tijdelijk geplaatste Tenten, Overkappingen en Tentconstructies met of zonder bijeenkomstfunctie ( Voorwaarden Tenten ) Voorwaarden en eisen tijdelijk geplaatste Tenten, Overkappingen en Tentconstructies met of zonder bijeenkomstfunctie ( Voorwaarden Tenten ) Inleiding LOC 7000 BV stelt voorwaarden en eisen aan tijdelijk

Nadere informatie

Algemeen Reglement voor deelneming aan de Levensbeurs

Algemeen Reglement voor deelneming aan de Levensbeurs Algemeen Reglement voor deelneming aan de Levensbeurs Onder deelnemer wordt in dit reglement verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het inschrijfformulier als deelnemer aan

Nadere informatie