Expositie- en demonstratiereglement GroenTechniek Holland 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Expositie- en demonstratiereglement GroenTechniek Holland 2013"

Transcriptie

1 Expositie- en demonstratiereglement GroenTechniek Holland 2013 Dit expositiereglement bevat regels en aanwijzingen die voor alle deelnemers van toepassing zijn krachtens artikel 8.2 van de deelnamevoorwaarden GroenTechniek Holland Bij strijd tussen het expositiereglement en de deelnamevoorwaarden gelden de deelnamevoorwaarden. Inhoud 1. Definities 2. Expoloket 3. Op- en afbouwschema 4. Algemene Expositie Bepalingen 5. Legionellapreventie 6. Brandweervoorschriften 7. ARBO-richtlijnen 8. Facturatie 1 Definities 1.1. GTH is GroenTechniek Holland BV te Nieuwegein GroenTechniek Holland is de door GTH georganiseerde beurs voor fabrikanten, agenten, importeurs, exporteurs, groothandelsbedrijven, uitgeverijen en overige dienstverleners die actief zijn op het gebied van: - Aanleg en onderhoud van de openbare groene ruimte; - Beheer en onderhoud van de openbare stedelijke ruimte; - Machines, installaties en benodigdheden voor bovenstaande vormen van aanleg en onderhoud dienen direct verband te houden met grondbewerking, bemesting, zaaien/poten/planten, gewasbescherming, snoeien, opslag, reinigen. Uitsluitend nieuwe machines, installaties en producten mogen worden tentoongesteld; Ook toegestaan zijn: - Tractoren met een bovengrens qua vermogen van 60 pk; - Hoogwerkers; - Trikes, quads, bedrijfswagens, pick-ups, (lichte) bestelbus en andersoortige vervoersmiddelen welke gebruikt worden t.b.v. de bedrijfsvoering; - Kleine grondverzetapparatuur; - Bomen-, planten- en bloemenkwekers - Fabrikanten van speeltoestellen en park/stadsmeubilair - Reinigingsmachines. - Goederen en diensten die passen in de bedrijfsvoering van bovengenoemde vormen van groen producten; - Logistieke producten en diensten die nodig zijn om groen producten in op te slaan en/of direct aan andere partijen te leveren; - Producten en diensten voor decentrale (schone) energie opwekking en energie teruglevering, zoals bijvoorbeeld meet- en regelapparatuur, productie- en distributiematerialen; - Producten en diensten gerelateerd aan de diverse thema paviljoens geformuleerd door de beursorganisatie. Het is niet toegestaan tweedehands en/of gebruikte goederen ten toon te stellen Deelnemer is de inschrijver waarmee GTH een overeenkomst heeft gesloten voor deelname aan GroenTechniek Holland Uniforme standbouw is een door GTH tegen betaling aangeboden dienst. Daarbij verzorgt GTH een stand die de deelnemer tijdens de beurs mag gebruiken Het evenemententerrein is het evenemententerrein van Walibi Holland te Biddinghuizen Het expoloket is de online faciliteit, waar GTH alle facilitaire zaken voor beursdeelname aanbiedt. 2. Expoloket Naast toegangsbewijzen, kunnen deelnemers via het expoloket tal van facilitaire zaken bestellen bij GTH. Door collectieve inkoop biedt het expoloket aan deelnemers financieel voordeel, kwaliteitswaarborg, logistieke organisatie ter plaatse en een uniforme uitstraling. Het expoloket is toegankelijk via U ontvangt uw persoonlijke inlogcode voor het expoloket per , nadat uw beurslocatie door GTH is bevestigd. Heeft u uw inlogcode op 1 april 2013 nog niet ontvangen of functioneert deze niet, dan kunt u contact opnemen met GTH per Via het expoloket worden facilitaire zaken aangeboden zoals tentbouw, standbouw, meubilair, inrichtingspakketten, water, elektra, catering en alle overige facilitaire zaken benodigd voor beursdeelname Wijziging en Annulering; Annulering van een Overeenkomst dient steeds schriftelijk, per fax of per , ter kennis van GTH te worden gebracht; de exposant kan een Opdracht kosteloos geheel of gedeeltelijk annuleren tot op de veertiende (14e ) werkdag voorafgaand aan de eerste opbouwdag van het Evenement; Indien de exposant een Overeenkomst annuleert uiterlijk op de (6e) werkdag voorafgaand aan de eerste opbouwdag van GTH is De exposant een annuleringsvergoeding verschuldigd van vijftig percent (50%) van de overeengekomen prijs;

2 Bij Annulering van een Overeenkomst vanaf de vijfde (5e) werkdag voorafgaand aan de eerste opbouwdag van een Evenement, is De exposant honderd percent (100%) van de overeengekomen prijs verschuldigd. 2.2 Aansprakelijkheid; De exposant die Producten van GTH huurt en/of in gebruik heeft, dient deze Producten te behandelen als een goed huisvader. De Producten komen vanaf het moment van aflevering tot het moment dat deze feitelijk weer in het bezit zijn van GTH voor rekening en risico van De exposant. Eventuele schade aan een Product wegens vermissing, diefstal of beschadiging zal De exposant onverwijld, doch in ieder geval binnen vierentwintig (24) uur schriftelijk melden bij GTH. De exposant is gehouden de schade te vergoeden tegen de nieuwwaarde van het Product, en de gevolgschade te vergoeden die met de reparatie van de schade aan het Product gemoeid is. De exposant dient dit risico voor eigen rekening afdoende te verzekeren. 3. Op- en afbouwschema Het op- en afbouwschema wordt door GTH samengesteld en wordt u begin juni 2013 toegezonden, of eerder indien gereed. Vanaf 04 september 2013 is het evenemententerrein toegankelijk voor deelnemers, waarbij het op- en afbouwschema strikt dient te worden gevolgd. 4. Algemene Expositie Bepalingen Standafmetingen Expositieruimte Outdoor De standruimtes worden nauwkeurig met GPS uitgezet door de organisatie. De Deelnemer dient al zijn zaken binnen de aan hem toegewezen expositieruimte te houden. Gebruik van de ruimte buiten de expositieruimte (waaronder ook de ruimte tussen de stands (standaard 2 m) en de ruimtes tussen de stand en de toegangswegen/paden) is niet toegestaan. Indien Deelnemer alsnog meer standruimte inneemt, dan uitgezet, worden deze extra m2 nagefactureerd. Terplaatse worden de afmetingen gecontroleerd, nadat Deelnemer standruimte heeft ingericht. Het is niet toegestaan om ruimte achter de stands te gebruiken voor opslag van goederen. De breedte/diepte verhouding voor stands zal afhankelijk zijn van het totaal aantal exposanten en het totaal aantal gewenste m2 demo-ruimte. Een indicatie van gehanteerde standformaten staan op het inschrijfformulier weergegeven (dit betreft slechts de expositieruimte). Standafmetingen Demonstratieruimte Outdoor De hoeveelheid vierkante meters demonstratieruimte die kan worden afgenomen is maximaal een verdubbeling van de afgenomen vierkante meters Expositieruimte. Demonstratieruimte dient leeg te blijven en kan slechts tijdelijk gebruikt worden door rijdende werktuigen en machines voor demonstratie. Na de demonstratie dienen werktuigen/machines terug te worden geplaatst op het expositiegedeelte. Demonstratieruimtes kunnen niet worden gebruikt voor het plaatsen van tenten en /of andersoortige bouwwerken. De contouren van het demo-veld kunnen wel worden aangegeven met vlaggen, lintafzetting en/of reclameborden. Bepalingen buitenlocatie 1. Alle stands (expositieruimte) worden met het front geplaatst aan doorgaande verharde wegen. In de regel zal demonstratieruimte achter de expositieruimte worden gesitueerd. 2. Maximale verhouding Exporuimte:Demoruimte is 1:2 3. Elke exposant met een buitenstand dient voor ontvangst van bezoekers, opslag promotiemateriaal en opslag van zitjes gebruik te maken van een pagode tent van minimaal 4x4 meter, met vloer. Deze dienen te worden besteld via het expoloket.; 4. Eigen tenten/caravans zijn niet toegestaan; 5. De tenten mogen niet worden geplaatst op de voorste (gezien vanaf de toegangswegen/paden) helft van de expositieruimte. Bij voorkeur wordt de achterkant van de tent op de achterste grens van de expositieruimte geplaatst; 5.1 Deelnemers die in plaats van vorenbedoelde tenten een andersoortige accommodatie wensen te gebruiken, dienen hiertoe voorafgaand toestemming van GTH te verkrijgen. 5.2 Voor elk soort van eigen constructiebouw (voor bijvoorbeeld podiums, scafftorens, truss systemen, enzovoorts), dient eveneens voorafgaand toestemming van GTH te verkrijgen. 5.3 Een aanvraag voor de toestemming als bedoeld in artikel 5.1 en/of 5.2., dient uiterlijk zes weken voor aanvang van de opbouw bij GTH te zijn ingediend. Aanvragen dienen ten minste constructietekeningen en berekeningen te bevatten en worden in tweevoud in de Nederlandse taal ingediend, onder vermelding van standnummer en naam van de exposant. Constructies dienen onder andere te voldoen aan het Bouwbesluit, raadpleegbaar via Deel van de goedkeuringsprocedure bestaat uit een technische keuring op basis van de specificaties met betrekking tot constructie, brandveiligheid, deugdelijkheid en aansluiting bij het beursconcept. De door GTH voor deze technische keuring gemaakte kosten worden aan de deelnemer doorberekend. Daarbij geldt een minimum van 450,00. Van dit minimumbedrag kan in een concreet geval worden afgeweken indien de situatie daar aanleiding toe geeft, zulks uitsluitend ter beoordeling van GTH. 6. Etagebouw is niet toegestaan, tenzij schriftelijke toestemming is ontvangen van de organisatie; 7. Het plaatsen van een expositietruck is toegestaan en valt altijd onder expositieruimte; 8. Het gebruik van kavelverharding is voorbehouden aan de GTH; 2

3 9. Het gebruik van eigen aggregaten en of andere energievoorzieningen is verboden. Bepalingen Standruimte Groenhal Indoor - Alle voertuigen, machines, werktuigen, enzovoorts van de deelnemer dienen te worden geplaatst zonder enige brandstof in de tank. Vanaf twee dagen voor aanvang van de beurs wordt hierop gecontroleerd; - Gebruik van het ophangwerk in de Groenhal is verboden. Ten behoeve van de veiligheid zal uitsluitend GTH hiervan gebruik maken voor praktische signing: routing, secties, catering, gangindeling; - Deelnemers dienen rekening te houden met de maximale vloerbelasting van 800 kg per m 2 in de Groenhal. - Afwijking van de in artikel 15 van de deelnamevoorwaarden GroenTechniek Holland voorgeschreven afmetingen voor standbouw is uitsluitend mogelijk met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van GTH. GTH zal bij een reactie op een dergelijk verzoek rekening houden met de afmetingen van de Groenhal; - Deelnemers die exposeren in de Groenhal en geen gebruik maken van standaard standbouw (zoals aangeboden via het expoloket) adviseren wij om hun standontwerp vóór 1 juni 2013 ter goedkeuring toe te zenden aan GTH, via: Signing - Vlaggenmasten dienen uitsluitend te worden afgenomen via het expoloket; - Gebruik / plaatsing van eigen vlaggenmasten is niet toegestaan ivm ondergronds leidingen netwerk; - Plaatsing van vlaggenmasten vindt uitsluitend plaats door GTH; - Bij plaatsing van vlaggenmasten wordt een minimale tussenruimte aangehouden van 5 m; - Vlaggen worden netjes opgehangen, uitsluitend aan vlaggenmasten en bijvoorbeeld niet aan, op of boven machines gehangen; - Maximumhoogte om vlaggen te plaatsen is 8 meter op de expositievelden; - Het gebruik van Ballonnen, Zeppelins en overige creaties die gebruik maken van edelgassen is niet toegestaan. Dit is slechts voorbehouden aan de organisatie ten behoeve van algemene aanwijzingen en veiligheid; - Het gebruik van radiografisch bestuurde vliegtuigen, helikopters, zeppelins, drones, etc. is boven het beursterrein niet toegestaan - Banners dienen te zijn voorzien van een degelijk framewerk. Demonstraties en speciale activiteiten - Speciale activiteiten op stands of elders op het beursterrein, zoals bijvoorbeeld productpresentaties, optredens en shows, zijn uitsluitend toegestaan met de schriftelijke toestemming van GTH. Een dergelijk verzoek om toestemming dient uiterlijk dertig dagen voor aanvang van de opbouw schriftelijk door GTH te zijn ontvangen. In het geval u een demonstratie op de stand wilt aanmelden, dient u een te sturen naar onder vermelding van Demonstratie op stand met antwoorden op de volgende 5 vragen: 1. Bedrijfsnaam, merk en type werktuig(en); 2. Type demonstratie (uitgebreide beschrijving wat er te zien is); 3. Frequentie van demonstratie; 4. Genomen veiligheidsmaatregelen (afscheiding van publiek, hoeveel m2, gebruik van instructeur, etc. uitgebreide beschrijving) 5. Te verwachten geluidsbelasting Beveiliging Beveiliging van het terrein wordt door GTH verzorgd. Als exposanten daarnaast van eigen beveiliging gebruik willen maken, dient hiervoor vooraf schriftelijke toestemming van GTH worden verkregen Branding & promotionele activiteiten Om de GTH uitstraling te bewaken, wordt het terrein door GTH ingericht. Binnen uw standruimte kunt u uw bedrijf en producten presenteren zoals u wenst. Aanbiedingsborden moeten echter professioneel worden geplaatst en mogen niet met de hand geschreven zijn. Het is niet toegestaan buiten uw standruimte reclame te maken zonder schriftelijke toestemming van GTH. Tevens is het niet toegestaan om buiten uw stand folders uit te delen, te samplen, promotieteams rond te laten lopen of andere promotionele activiteiten, in de ruimste zin van het woord, te ontplooien zonder toestemming van GTH. Tentoonstelling van producten - Tentoongestelde producten dienen het doorzicht door de expositieruimte en het zicht op de omliggende stands niet te belemmeren; - Delen die gevaar opleveren, zoals scherpe, uitstekende delen, moeten doeltreffend worden afgeschermd; - Producten mogen tijdens de openingsuren niet zijn afgedekt. GTH heeft het recht om eventuele bedekking te verwijderen voor rekening en risico van deelnemer; - Zichtbaar ontsierende zaken op de stands zijn niet toegestaan; - Tijdens de beurs (10 12 september) mogen deelnemers geen werktuigen toevoegen of verwijderen van de stand, tenzij de organisatie hiermee akkoord is; - Het geëxposeerde is nieuw en voldoet aan de in Nederland geldende wetgeving; 3

4 - Merken en werktuigen die niet op het inschrijfformulier staan vermeld, mogen niet tentoongesteld worden, tenzij hiervoor toestemming is verleend door de organisatie. Dieren op de stand Wanneer een exposant dieren op zijn stand aanwezig wil hebben of tentoonstellen, dient hij daarvoor vooraf toestemming van GTH te verkrijgen. Een verzoek daartoe dient minimaal drie maanden voor de opening schriftelijk bij GTH te zijn ingediend. Eventueel aan te vragen vergunningen en dergelijke dient de deelnemer voor eigen rekening en risico (tijdig) te verzorgen. Vrijhouden looppaden Voor bezoekers worden looppaden aangelegd. De looppaden zijn van ruime afmetingen om ook grote aantallen bezoekers rustig en comfortabel over het evenement te laten lopen. Om veiligheidsredenen is het niet toegestaan om goederen op het looppad te plaatsen. GTH en de brandweer Dronten zien nauwlettend toe op naleving hiervan. Gebruik van voertuigen op de looppaden is gedurende de openingstijden van GroenTechniek Holland ten strengste verboden. Eventueel noodzakelijke bevoorrading vindt uitsluitend plaats met transportmiddelen van GTH. Toestemming muziekgebruik De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor afdracht en licentieaanvraag voor muziekgebruik (onder andere Buma/Stemra en Sena), filmgebruik (onder andere Videma), enzovoorts. Het geluidsniveau op de stand mag geen hinder veroorzaken voor nabijgelegen standhouders. Catering Alle cateringactiviteiten zijn door de beursorganisatie exclusief uitbesteed aan de beurscateraar. GTH is hiertoe genoodzaakt omwille van stringente eisen met betrekking tot vergunningen, hygiënevoorschriften en voedselveiligheid op semipermanente expositieterreinen. Uitzonderingen hierop zijn slechts mogelijk op nader te bepalen condities en na schriftelijke toestemming van GTH. Controle op afvallozing en beperking van afval Tijdens het evenement en tijdens op- en afbouw ziet GTH toe op tijdige en juiste afvoer van afval. Indien afval van de deelnemer en / of diens toeleveranciers achterblijft dan wel niet afdoende wordt afgevoerd, zal GTH alle maatregelen treffen die zij nodig acht. Alle kosten die GTH daarvoor maakt, worden bij de deelnemer in rekening gebracht. Oppervlaktewater en riolering Het de deelnemer niet toegestaan om water te lozen in het oppervlaktewater van het evenemententerrein dan wel aangrenzende wateren. De deelnemer mag geen schadelijke stoffen, zoals oliën, vetten, en dergelijke laten verlopen op gronden en / of via het rioolsysteem van het evenemententerrein. Als dit toch gebeurt is de deelnemer aansprakelijk voor alle schade die GTH hierdoor lijdt. Verder dient de deelnemer het voorval direct te melden aan GTH. GTH volgt hier de milieu richtlijnen die zijn opgenomen in de Milieuvergunning van Walibi Holland. Aangifte van diefstal / beschadiging Bij diefstal uit uw stand of beschadiging van uw stand kunt u contact opnemen met de Politie Dronten. ( ) of aangifte doen via Openingstijden Politiebureau Dronten: Maandag t/m vrijdag van 0830u tot 1700u, Zaterdag van 0900u tot 1700u, Adres: Gangboord 62, 8251 HV in Dronten 5 Legionella preventie - De deelnemer mag alleen water gebruiken dat afkomstig is uit één van de aansluitingen die (eventueel na aanvraag) zijn verzorgd door GTH; - Gebruik van water uit andere tappunten (zoals brandslanghaspels) is verboden. Ook het zelf meebrengen van water is verboden; - Gebruik van aërosolvormende apparatuur zoals fonteinen, sproeiers, douches, bubbelbaden, luchtbevochtigers en vernevelaars is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van GTH; - Toestellen of vervolginstallaties van deelnemers die worden aangesloten op de waterleiding van het evenemententerrein, dienen aan de volgende eisen te voldoen: o toegepaste materialen moeten zijn voorzien van een KIWA keur- of attestmerk; o de toestellen mogen geen gevaar opleveren voor het drinkwaternet en moeten voldoen aan het gestelde in de Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties en de daarop gebaseerde VEWIN werkbladen; o de aansluiting van de toestellen moet afdoende zijn beveiligd; - De deelnemer is verantwoordelijk voor alle schade ontstaan door de gebruikte apparatuur en / of constructie. 6 Brandweervoorschriften Voorwaarden brandweer Dronten worden weergegeven op de website 4

5 7 ARBO-richtlijnen Gedurende de gehele periode (op- en afbouw en beursdagen) van GroenTechniek Holland 2013 op het Walibi Holland terrein worden arbo-richtlijnen in acht genomen die oa. zijn opgesteld ten behoeve van veilig werken met voertuigen, valbescherming en veilig werken op hoogte. Terplaatse zal hierop worden gecontroleerd. 7.1 Veilig werken met voertuigen Personen dienen zich te houden aan de algemeen geldende veiligheidsmaatregelen: - De veiligheidsvoorschriften van het voertuig in acht nemende; - gordel dragende; - slechts gebruik makende van daarvoor bestemde zitplaatsen (niet meerijden in aanhanger of in cabine); - het vooraf testen van voertuigen en het slechts inzetten voor het daartoe bestemd gebruik; - met extra attentie in acht nemende op veiligheid in geval van bewegende delen. 8 Facturatie a) Tent-/standbouw/signing De factuur voor tent-/standbouw/signing dient voorafgaand aan GroenTechniek Holland te zijn voldaan. De kosten voor uw stand/tent huur worden gefactureerd door GTH. Bestellingen die voor 30 mei ontvangen zijn, worden per 1 juli als geheel gefactureerd. Bestellingen die na 1 juli zijn ontvangen, worden binnen drie weken na ontvangst gefactureerd. Indien niet alle openstaande facturen aan GTH zijn voldaan, wordt de deelnemer toegang tot het evenemententerrein ontzegd, onverminderd de betalingsverplichtingen van de deelnemer. b) Voorzieningen achteraf Voorzieningen die via het expoloket besteld worden na 15 aug of ten tijde van het GTH2013, worden door GTH na het evenement gefactureerd. Prijzen vanuit het expoloket worden na 15 aug met 150% verhoogd. Voor alle voorwaarden omtrent betalingen, zie ook Deelnamevoorwaarden GroenTechniek Holland 2013, zoals te vinden achterop uw inschrijfformulier en op deze site. 5

Deelnamevoorwaarden GroenTechniek Holland 2015

Deelnamevoorwaarden GroenTechniek Holland 2015 Deelnamevoorwaarden GroenTechniek Holland 2015 Inschrijving Per inschrijving zijn inschrijvingskosten van 450,- (exclusief BTW) verschuldigd. Deze kunnen niet worden teruggevorderd. Iedere exposant dient

Nadere informatie

Standbouwvoorschriften

Standbouwvoorschriften +31(0)634045122 Standbouwvoorschriften Perfect Serve Barshow Amsterdam 2016 Standbouwvoorschriften Perfect Serve Barshow Amsterdam 2015 Perfect Serve Barshow Amsterdam wil door middel van het vaststellen

Nadere informatie

Voorwaarden: Salland Natuur Fair 13 september 2015, Landgoed Groot Zwaaftink te Heeten

Voorwaarden: Salland Natuur Fair 13 september 2015, Landgoed Groot Zwaaftink te Heeten Voorwaarden: Salland Natuur Fair 13 september 2015, Landgoed Groot Zwaaftink te Heeten Begripsbepalingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Salland Natuur Fair: De Salland Natuur Fair 2015. Standhouder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009

Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009 Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009 1. BEGRIPPEN 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden gelden voor de verhuur van ruimten en/of faciliteiten van Your

Nadere informatie

Technische faciliteiten Evenementenhal Gorinchem BV

Technische faciliteiten Evenementenhal Gorinchem BV Technische faciliteiten Evenementenhal Gorinchem BV Elektriciteitsaansluiting Standaard 220 volt Standaard 10 Ampère 2.000 Watt. Wanneer u meer vermogen nodig heeft, dient u een krachtaansluiting te nemen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Exposanten

Algemene voorwaarden Exposanten Algemene voorwaarden Exposanten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Elektroraad: Elektroraad Opleidingen B.V. 2. Exposant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon

Nadere informatie

STANDHOUDERSHANDBOEK. Land- & Tuinbouwbeurs Oost-Nederland / Achterhoek. 3, 4 en 5 juni 2015. Zelhem

STANDHOUDERSHANDBOEK. Land- & Tuinbouwbeurs Oost-Nederland / Achterhoek. 3, 4 en 5 juni 2015. Zelhem Locatie: Ruurloseweg Hoek Petersdijk Zelhem Data: Woensdag 3 juni 2015 Donderdag 4 juni 2015 Vrijdag 5 juni 2015 STANDHOUDERSHANDBOEK Land- & Tuinbouwbeurs Oost-Nederland / Achterhoek Organisatie: CNO-Expo

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INFINITY EVENT VERHUUR HAL 5 (HIGH FIVE) I ALGEMEEN

ALGEMENE VOORWAARDEN INFINITY EVENT VERHUUR HAL 5 (HIGH FIVE) I ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN INFINITY EVENT VERHUUR HAL 5 (HIGH FIVE) I ALGEMEEN Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere

Nadere informatie

Beursinformatie ArtArnhem FineArts 2015

Beursinformatie ArtArnhem FineArts 2015 Beursinformatie ArtArnhem FineArts 2015 OPENINGSTIJDEN KUNSTBEURS Vrijdag 30 oktober van 18.00-22.00u Zaterdag 31 oktober van 11.00-21.00u Zondag 1 november 11.00-18.00u LOCATIE Eusebiuskerk, Kerkplein

Nadere informatie

Specifieke voorwaarden deelname

Specifieke voorwaarden deelname Specifieke voorwaarden deelname Perfect Serve Barshow Amsterdam 2016 Deelnamevoorwaarden De voorwaarden, waaronder aan de Perfect Serve Barshow Amsterdam 20156 (hierna ten noemen: de Expositie ) kan worden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden www.dedochtervanmies.nl/shop Artikel 1 Definities Bedenktijd Klant Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer

Algemene Voorwaarden www.dedochtervanmies.nl/shop Artikel 1 Definities Bedenktijd Klant Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer Algemene Voorwaarden Onderstaande voorwaarden hebben betrekking op alle diensten, producten, bestellingen en aanbiedingen die via de site www.dedochtervanmies.nl/shop aangeboden, verzonden en geleverd

Nadere informatie

Beursinformatie ArtArnhem 2014

Beursinformatie ArtArnhem 2014 Beursinformatie ArtArnhem 2014 OPENINGSTIJDEN KUNSTBEURS Vrijdag 21 november van 18.00-22.00u Zaterdag 22 november van 11.00-21.00u Zondag 23 november 11.00-18.00u LOCATIE Eusebiuskerk, Kerkplein 1 Arnhem

Nadere informatie

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten:

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Artikel 2:5 1. Burgemeester en wethouders van Gouda Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Gelet op het bepaalde in artikel 2:5 APV Gouda 2009 ten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden exposanten Wijk in Bedrijf 5 februari 2015

Algemene Voorwaarden exposanten Wijk in Bedrijf 5 februari 2015 Algemene Voorwaarden exposanten Wijk in Bedrijf 5 februari 2015 Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Wijk in Bedrijf: Projectgroep Wijk in Bedrijf 2. Exposant: de

Nadere informatie

Uw bedrijf op de Hippiade 2015

Uw bedrijf op de Hippiade 2015 Uw bedrijf op de Hippiade 2015 Nationaal Hippisch Centrum Ermelo 29 augustus Hippiade pony s en voltige - 4 & 5 september Hippiade paarden De KNHS organiseert ieder jaar de Hippiade. Dit zijn dé KNHS outdoorkampioenschappen

Nadere informatie

ShopVIP Algemene Voorwaarden

ShopVIP Algemene Voorwaarden ShopVIP Algemene Voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; consument: de

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Kerstmarkt Leidsche Rijn 2013. Zaterdag 14 december van 14.00 tot 21.00 uur & Zondag 15 december van 12.00 tot 17.

Inschrijfformulier. Kerstmarkt Leidsche Rijn 2013. Zaterdag 14 december van 14.00 tot 21.00 uur & Zondag 15 december van 12.00 tot 17. Inschrijfformulier Kerstmarkt Leidsche Rijn 2013 Zaterdag 14 december van 14.00 tot 21.00 uur & Zondag 15 december van 12.00 tot 17.00 uur Inschrijven kan door onderstaand formulier in te vullen en op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Jeroen van Zoggel Transport Podiumverhuur

Algemene voorwaarden Jeroen van Zoggel Transport Podiumverhuur Algemene voorwaarden Jeroen van Zoggel Transport Podiumverhuur Artikel 1: Annulering a) Dit dient schriftelijke of per E-mail te geschieden. b) Indien de reservering tot 10 dagen, voordat de huurperiode

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Artikel 1 - Identiteit van de onderneming Champagnekopen is een onderdeel van DevelopTrend DevelopTrend - Champagnekopen Postbus 4761 4803ET BREDA

Nadere informatie

Standbouwvoorschriften BBB 2015: Helder, Eenduidig, Overzichtelijk

Standbouwvoorschriften BBB 2015: Helder, Eenduidig, Overzichtelijk Standbouwvoorschriften BBB 2015: Helder, Eenduidig, Overzichtelijk De BBB beursorganisatie beoogt door middel van het vaststellen en handhaven van deze standbouwvoorschriften heldere en handhaafbare regels

Nadere informatie

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT UITGEVERIJ LINEKE EERDMANS Handelsnaam: Uitgeverij Lineke Eerdmans

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT UITGEVERIJ LINEKE EERDMANS Handelsnaam: Uitgeverij Lineke Eerdmans INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 Retourneren en Herroepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Vestigings- & bezoekadres: Tallinnweg 1 9723 TJ Groningen

Vestigings- & bezoekadres: Tallinnweg 1 9723 TJ Groningen Algemene Voorwaarden BHVstore BV Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de BHVstore BV Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

TT05 - Brochure verhuur + Prijslijst Taart & Trends 2015. Opbouw dag: donderdag 1 oktober. Beursdagen: vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober.

TT05 - Brochure verhuur + Prijslijst Taart & Trends 2015. Opbouw dag: donderdag 1 oktober. Beursdagen: vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober. TT05 - Brochure verhuur + Prijslijst Taart & Trends 2015 Opbouw dag: donderdag 1 oktober. Beursdagen: vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober. 1. Omschrijving tariefopbouw standruimtes: Standruimtes zijn er in

Nadere informatie

De Voorjaarsbeurs Oldambt

De Voorjaarsbeurs Oldambt 17, 18, 19 april 2015 Eextahal Scheemda De Voorjaarsbeurs Oldambt Wilt u zich als ondernemer presenteren bij een breed publiek? Meld u dan nu aan voor de voorjaarsbeurs Oldambt. In het voorjaar van 2015

Nadere informatie

Voor beurs 020-549 34 40

Voor beurs 020-549 34 40 OP- EN AFBOUW vt wonen&design beurs 2015 HANDIGE LINKS & CONTACTGEGEVENS Logistiek coördinator Deelnemerssite Deelnemershandboek Lees hier alles dat je als deelnemer moet weten m.b.t. de beurs. Ook vind

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JAARBEURS B.V. VERHUUR HALLEN. juni 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN JAARBEURS B.V. VERHUUR HALLEN. juni 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN JAARBEURS B.V. VERHUUR HALLEN juni 2014 I ALGEMEEN Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere

Nadere informatie

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Verkoop Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Consument: De natuurlijke persoon die

Nadere informatie

Verhuurvoorwaarden: Algemene voorwaarden GuideXpresse

Verhuurvoorwaarden: Algemene voorwaarden GuideXpresse Algemene voorwaarden GuideXpresse Verhuurvoorwaarden: 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door GuideXpresse

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TWISTED

Algemene voorwaarden TWISTED Algemene voorwaarden TWISTED Definities TWISTED is een eenmanszaak van Lia de Grijs- Roelofs. Het bedrijf is gevestigd te Koolwijk bij Oss, Berghemseweg 19 5373KG Koolwijk Geregistreerd bij Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en Gedragsregels

Algemene Voorwaarden en Gedragsregels De Algemene Voorwaarden en gedragsregels zijn opgesteld door de Stichting Boats & Mo(o)re en zijn van toepassing op de overeenkomsten met de exposanten op het Boats & Mo(o)re evenement te houden op de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel. Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden We Love Festivals VOF

Algemene Voorwaarden We Love Festivals VOF Artikel 1 Definities 1 De organisatie: We Love Festivals VOF die jaarlijks in verschillende steden in Nederland de festivals Rrrollend, Cirque du Manger en Grill organiseert en ten behoeve hiervan het

Nadere informatie

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN voor overeenkomsten gesloten via internet ARTIKEL 1 DEFINITIES De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer:

Nadere informatie

Welkom bij het beurshandboek van LaboramaLux

Welkom bij het beurshandboek van LaboramaLux Welkom bij het beurshandboek van LaboramaLux Via dit document willen wij u bijkomende informatie geven betreffende uw deelname aan LaboramaLux. U kunt hier een overzicht terugvinden van alle praktische

Nadere informatie

Algemene Verhuurvoorwaarden Stichting Bewonersonderneming De Alkenhorst te Alkmaar

Algemene Verhuurvoorwaarden Stichting Bewonersonderneming De Alkenhorst te Alkmaar Datum: 3 december 2015 Algemene Verhuurvoorwaarden Stichting Bewonersonderneming De Alkenhorst te Alkmaar 1. Definities 1.1 Algemene voorwaarden Stichting Bewonersonderneming De Alkenhorst: deze Algemene

Nadere informatie

Beoordelingscommissie De Beoordelingscommissie bestaat uit Organisatoren vanuit Amsterdam RAI en beursmanager Roelant Groen.

Beoordelingscommissie De Beoordelingscommissie bestaat uit Organisatoren vanuit Amsterdam RAI en beursmanager Roelant Groen. Specifieke Voorwaarden Deelname De bepalingen waaronder aan Fleet Expo 2013 (hierna te noemen: het Evenement) kan worden deelgenomen, zijn vastgelegd in de Specifieke Voorwaarden (met inbegrip van later

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Trouwbeleving Beursdeelname

Algemene Voorwaarden Trouwbeleving Beursdeelname Algemene Voorwaarden Trouwbeleving Beursdeelname ALGEMEEN Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke

Nadere informatie

09 maart 2012 Pagina 1 van 5. Algemene voorwaarden De Markt van Tafel4.

09 maart 2012 Pagina 1 van 5. Algemene voorwaarden De Markt van Tafel4. Algemene voorwaarden De Markt van Tafel4. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten met Stichting Tafel4, handelend onder de naam De Markt van Tafel4, hierna te noemen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS HUISVESTING

ALGEMENE REGELS HUISVESTING ALGEMENE REGELS HUISVESTING Huisregels opgesteld en aangeboden door Het Kantoor Archief. (01-01-2013) Algemeen Openingstijden verhuurbeheer : maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur Openingstijden

Nadere informatie

VERHUURVOORWAARDEN VOOR RUIMTEN EN FACILITEITEN deze versie: van toepassing m.i.v. 1 juni. 2014

VERHUURVOORWAARDEN VOOR RUIMTEN EN FACILITEITEN deze versie: van toepassing m.i.v. 1 juni. 2014 VERHUURVOORWAARDEN VOOR RUIMTEN EN FACILITEITEN deze versie: van toepassing m.i.v. 1 juni. 2014 In dit document wordt onder huurder verstaan: de persoon aan wie of de organisatie aan welke door de Badcuyp

Nadere informatie

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Leveringsvoorwaarden Hoeden en Zo alsmede de webshop Dameshoed Artikel 1. Definities Artikel 2. Identiteit van de ondernemer Artikel 3. Toepasselijkheid Artikel 4. Het aanbod Artikel 5. De overeenkomst

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARTIKEL 1 - DEFINITIES ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verhuur

Algemene voorwaarden verhuur Algemene voorwaarden verhuur evenementenzaal Museum MORE Melmuseum Explotatie B.V. (h.o.d. Museum MORE) Hoofdstraat 28 7213 CW Gorssel 7 oktober 2015 1 Algemeen Het museum MORE, gevestigd aan de Hoofdstraat

Nadere informatie

*Uittreksel uit het Handelsregister meezenden bij (niet ouder dan 3 maanden)

*Uittreksel uit het Handelsregister meezenden bij (niet ouder dan 3 maanden) vullen door Amsterdam RAI: Debiteurennummer CP-nummer Afw. firmanaam voor publicatie Order Akkoord PM In te JA / NEE Voor de specifieke inhoud en voorwaarden van de standaard uniforme standbouw, Media

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN PARKTHEATER EINDHOVEN N.V. Theaterpad 1 te Eindhoven

Algemene voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN PARKTHEATER EINDHOVEN N.V. Theaterpad 1 te Eindhoven ALGEMENE VOORWAARDEN PARKTHEATER EINDHOVEN N.V. Theaterpad 1 te Eindhoven (versie 1 november 2006) Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: exploitant: de naamloze

Nadere informatie

Denk in kansen! succes. Persoonlijk. Naamsbekendheid. Reclame. Wat kunt u als exposant verwachten? Netwerken. Ontspannen. sfeer.

Denk in kansen! succes. Persoonlijk. Naamsbekendheid. Reclame. Wat kunt u als exposant verwachten? Netwerken. Ontspannen. sfeer. Wat kunt u als exposant verwachten? - De beste promotie die u kunt hebben! - Duizenden bezoekers van Goeree-Overflakkee en omstreken langs úw stand! Denk in kansen! Naamsbekendheid - Uitgebreide reclamecampagne,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016

ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016 ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016 ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Beurs: door de organisator bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden

Nadere informatie

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier. Algemene voorwaarden webshop Phytalis InFysio Artikel 1 - Identiteit van de leverancier Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Op alle reserveringen zijn van toepassing de algemene voorwaarden Congres- & Vergadercentrum Domus Medica en de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Deze voorwaarden zijn bindend voor een ieder die van onze

Nadere informatie

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O.

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O. Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen 1. De aanwijzingen van de politie, brandweer en de gemeente dienen stipt en onmiddellijk te worden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JAARBEURS B.V. BEURSDEELNAME. versie 14.1 / juni 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN JAARBEURS B.V. BEURSDEELNAME. versie 14.1 / juni 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN JAARBEURS B.V. BEURSDEELNAME versie 14.1 / juni 2014 ALGEMEEN Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover

Nadere informatie

HORECABEURSGOES Dé vakbeurs van Zuid-West Nederland en Vlaanderen 10 t/m 12 maart 2014

HORECABEURSGOES Dé vakbeurs van Zuid-West Nederland en Vlaanderen 10 t/m 12 maart 2014 HORECABEURSGOES Formulier : Formulier 2: Formulier 3: Formulier 4: Formulier 5: Formulier 6: Formulier 7: Formulier 8: Bedrijfsprofiel en naamsvermelding Exposantenkaarten / parkeerkaarten / uitnodigingskaarten

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Gegevens van SDSV-Design. Artikel 3 - Toepasselijkheid. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Gegevens van SDSV-Design. Artikel 3 - Toepasselijkheid. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Beursdeelname

Algemene voorwaarden Beursdeelname Algemene voorwaarden Beursdeelname ALGEMEEN Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Edelyn webshop

Algemene Voorwaarden van Edelyn webshop Algemene Voorwaarden van Edelyn webshop Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier Niet Auto Importeurs

Inschrijvingsformulier Niet Auto Importeurs Inschrijvingsformulier Niet Auto Importeurs [1] Exposantengegevens: Firmanaam (geregistreerd bij KvK) Firmanaam (voor publicaties) Straat en nummer Postcode en plaats Postbus, postcode en plaats Land Telefoon

Nadere informatie

HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN

HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

EEN BEURS STIMULEERT EN ONDERSTEUNT DIE KERKEN, GEMEENTEN EN PAROCHIES. vrijdag 8 & zaterdag 9 maart 2013 Fries Congrescentrum Drachten

EEN BEURS STIMULEERT EN ONDERSTEUNT DIE KERKEN, GEMEENTEN EN PAROCHIES. vrijdag 8 & zaterdag 9 maart 2013 Fries Congrescentrum Drachten EEN BEURS DIE KERKEN, GEMEENTEN EN PAROCHIES STIMULEERT EN ONDERSTEUNT vrijdag 8 & zaterdag 9 maart 2013 Fries Congrescentrum Drachten Vrijdag 8 en zaterdag 9 maart 2013 Evenementenhal van het Fries Congrescentrum

Nadere informatie

7 juli 2014 Omring Kraamzorg Zwanger & jonge gezinnenbeurs Omring Kraamzorg ALGEMENE VOORWAARDEN EXPOSANTEN

7 juli 2014 Omring Kraamzorg Zwanger & jonge gezinnenbeurs Omring Kraamzorg ALGEMENE VOORWAARDEN EXPOSANTEN 7 juli 2014 Omring Kraamzorg Zwanger & jonge gezinnenbeurs Omring Kraamzorg ALGEMENE VOORWAARDEN EXPOSANTEN ALGEMEEN Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Omring Kraamzorg:

Nadere informatie

PAN Harmonisatiestandaard Algemene Voorwaarden voor Affiliate Netwerken en Adverteerders

PAN Harmonisatiestandaard Algemene Voorwaarden voor Affiliate Netwerken en Adverteerders PAN Harmonisatiestandaard Algemene Voorwaarden voor Affiliate Netwerken en Adverteerders Deze harmonisatiestandaard is tot stand gekomen in overleg tussen het Platform Affiliate Netwerken en de Nederlandse

Nadere informatie

De kosten voor catering, inrichting en eventueel in te huren entertainment zijn voor rekening van de hurende partij.

De kosten voor catering, inrichting en eventueel in te huren entertainment zijn voor rekening van de hurende partij. Pagina 1 van 5 BIJ ONTVANGSTEN De ontvangsten in het Haags Historisch Museum en Museum de Gevangenpoort worden georganiseerd met inachtneming van de gestelde voorwaarden en huisregels. Ontvangsten zijn

Nadere informatie

Voorwaarden en eisen tijdelijk geplaatste Tenten, Overkappingen en Tentconstructies met of zonder bijeenkomstfunctie ( Voorwaarden Tenten )

Voorwaarden en eisen tijdelijk geplaatste Tenten, Overkappingen en Tentconstructies met of zonder bijeenkomstfunctie ( Voorwaarden Tenten ) Voorwaarden en eisen tijdelijk geplaatste Tenten, Overkappingen en Tentconstructies met of zonder bijeenkomstfunctie ( Voorwaarden Tenten ) Inleiding LOC 7000 BV stelt voorwaarden en eisen aan tijdelijk

Nadere informatie

Opdracht wordt uitgevoerd zonder vaste prijs. Prijs wordt achteraf vastgesteld op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.

Opdracht wordt uitgevoerd zonder vaste prijs. Prijs wordt achteraf vastgesteld op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen. Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden JS Works Gevestigd te Eindhoven KVK 17181952 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Opdracht: Opdracht op regie basis: Opdracht op basis van offerte: Meer/minder werk:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pieter Elsinga Design bij leveringen, met ingang van 1 maart 2011. Artikel 1 Identiteit van Pieter Elsinga Design

Algemene Voorwaarden Pieter Elsinga Design bij leveringen, met ingang van 1 maart 2011. Artikel 1 Identiteit van Pieter Elsinga Design Algemene Voorwaarden Pieter Elsinga Design bij leveringen, met ingang van 1 maart 2011. Artikel 1 Identiteit van Pieter Elsinga Design Pieter Elsinga Design Langenhorst 70 6714 LT Ede Tel.: 0638424388

Nadere informatie

Nieuwpoort International Boatshow. 23-24-25 oktober 2015. Toolbox Exposanten

Nieuwpoort International Boatshow. 23-24-25 oktober 2015. Toolbox Exposanten Nieuwpoort International Boatshow 23-24-25 oktober 2015 Toolbox Exposanten Praktische Informatie Data en praktische schikkingen van de opbouw, stand inrichting, beurs en ontruiming Opbouw Opbouw Donderdag

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Dj`s & Driveinshows, onderdeel van Kramer Audio Visueel en DM-Music

ALGEMENE VOORWAARDEN Dj`s & Driveinshows, onderdeel van Kramer Audio Visueel en DM-Music ALGEMENE VOORWAARDEN Dj`s & Driveinshows, onderdeel van Kramer Audio Visueel en DM-Music Versie: 01-01-2013.. Artikel 1 Begrippen In onze Algemene Voorwaarden, overeenkomsten en andere communicatie worden

Nadere informatie

Verkoop voorwaarden webwinkel Cedel B.V. (versie juni 2014)

Verkoop voorwaarden webwinkel Cedel B.V. (versie juni 2014) Verkoop voorwaarden webwinkel Cedel B.V. (versie juni 2014) Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op

Nadere informatie

Sentio Six wijst iedere verwijzing naar algemene inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand.

Sentio Six wijst iedere verwijzing naar algemene inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand. Artikel 1 Definities * Klant: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie Sentio Six een overeenkomst tot levering van haar product heeft gesloten, dan wel aan wie Sentio Six

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Danio Rerio Izegem. Reglement beurs 2016. Algemene bepalingen

Danio Rerio Izegem. Reglement beurs 2016. Algemene bepalingen Danio Rerio Izegem Reglement beurs 2016 Algemene bepalingen Door hun inschrijvingsformulier in te sturen verbinden de exposanten zich ertoe de bepalingen van dit reglement na te leven, evenals elke nieuwe

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

BTW nummer (voor exposanten gevestigd in het buitenland) Naam op kaart: Kaart nummer: CvC code (achterzijde pas): Geldig tot:

BTW nummer (voor exposanten gevestigd in het buitenland) Naam op kaart: Kaart nummer: CvC code (achterzijde pas): Geldig tot: NAW GEGEVENS (verplicht in te zenden voorblad bij al uw bestellingen!) Geachte exposant, De organisatie verzoekt u de onderstaande gegevens volledig in te vullen en deze pagina als voorblad mee te sturen

Nadere informatie

Deelnemingsvoorwaarden STRAKS! EVENT 2015

Deelnemingsvoorwaarden STRAKS! EVENT 2015 Deelnemingsvoorwaarden STRAKS! EVENT 2015 De bepalingen waaronder aan STRAKS! EVENT (hierna ook te noemen: Het Evenement) kan worden deelgenomen, zijn vastgelegd in deze deelnemingsvoorwaarden. Indien

Nadere informatie

Algemeen reglement. www.agridagen.be. reservatie & inschrijving. bestellingen bij de organisatie. richtlijnen op- en afbouw

Algemeen reglement. www.agridagen.be. reservatie & inschrijving. bestellingen bij de organisatie. richtlijnen op- en afbouw Algemeen reglement reservatie & inschrijving 1. Deelname 2. Inschrijvingsformulier 3. Reservatie van een standplaats 4. Deadline voor inschrijving 5. Laattijdige inschrijvingen 6. Annulatie van deelname

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verhuringen

Algemene voorwaarden verhuringen Algemene voorwaarden verhuringen Begrippen Accommodatie: Contractant: Activiteit: De ruimte waarin de activiteit plaatsvindt zoals omschreven in de optie, reservering of de offerte c.q. overeenkomst. Persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Bosco Vini als gevolg van bestellingen in de webwinkel www.boscovini.nl. Inhoudsopgave: Artikel 1 -

Nadere informatie

Intakeformulier Collectieve stand VHZC Hiswa 2014 Klassieke Schepen ~ 5 t/m 9 maart ~ Amsterdam RAI

Intakeformulier Collectieve stand VHZC Hiswa 2014 Klassieke Schepen ~ 5 t/m 9 maart ~ Amsterdam RAI 1 Intakeformulier Collectieve stand VHZC Hiswa 2014 Klassieke Schepen ~ 5 t/m 9 maart ~ Amsterdam RAI Uitvoering : Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie Datum intake : Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam

Nadere informatie

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen. INHOUD ARTIKEL 1 - Inleidende bepaling ARTIKEL 2 - De opdracht in het algemeen ARTIKEL 3 - De reserveringsopdracht ARTIKEL 4 - Betalingen ARTIKEL 5 - Aansprakelijkheid ARTIKEL 6 - Documenten ARTIKEL 7

Nadere informatie

IV. TOEGANGSBEWIJZEN, UITNODIGINGEN EN BADGES

IV. TOEGANGSBEWIJZEN, UITNODIGINGEN EN BADGES de factuur, dus nog voor de opening van de expoanimatie. De bedragen verschuldigd aan de organisatoren van de expo-animatie ArtisanArt zijn betaalbaar in EURO ten name van AXUM, gevestigd te 1180 Brussel,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BakkerKachels.nl, webwinkel van Jan Bakker Haarden en Schouwen

Algemene Voorwaarden BakkerKachels.nl, webwinkel van Jan Bakker Haarden en Schouwen Algemene Voorwaarden BakkerKachels.nl, webwinkel van Jan Bakker Haarden en Schouwen Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4

Nadere informatie

Overeenkomst. Afnemer nog geheel of gedeeltelijk c. Prestatie: alle (rechts)handelingen, openstaan, is REMOTE RENTAL gerechtigd de

Overeenkomst. Afnemer nog geheel of gedeeltelijk c. Prestatie: alle (rechts)handelingen, openstaan, is REMOTE RENTAL gerechtigd de ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REMOTE RENTAL B.V. Zoggelsestraat 3, Heesch Telefoon +31(0)412-456 999 KvK 515.01.902 1. Definities en toepasselijkheid 3. Levering en leveringstijden 1.1 In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier IBIZA XPERIENCE 12&13 maart 2016 Eindhoven BE PART OF THE BEST OF IBIZA IN HOLLAND Bedrijfsnaam:

Inschrijvingsformulier IBIZA XPERIENCE 12&13 maart 2016 Eindhoven BE PART OF THE BEST OF IBIZA IN HOLLAND Bedrijfsnaam: Inschrijvingsformulier IBIZA XPERIENCE 12&13 maart 2016 Eindhoven BE PART OF THE BEST OF IBIZA IN HOLLAND Bedrijfsnaam: Contactpersoon: Factuuradres: E-mail: Functie: PC+Plaats: Telefoon: Betalingskenmerk/Kostenplaats:

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden drinkwater

Aansluitvoorwaarden drinkwater Aansluitvoorwaarden drinkwater Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Artikel 1.1 Aard van de aansluitvoorwaarden 3 Artikel 1.2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 1.3 Aansluiten en leveren 4 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor ISH Nepal Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden voor ISH Nepal Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden voor ISH Nepal Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn

Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Waardijn: de natuurlijke of rechtspersoon die namens de ASVZ onder deze naam de producten

Nadere informatie

VERGUNNINGAANVRAAG VOOR HET (LATEN) PLAATSEN VAN EEN BEWEGWIJZERING - / INFORMATIE OBJECT IN DE GEMEENTE UTRECHT

VERGUNNINGAANVRAAG VOOR HET (LATEN) PLAATSEN VAN EEN BEWEGWIJZERING - / INFORMATIE OBJECT IN DE GEMEENTE UTRECHT VERGUNNINGAANVRAAG VOOR HET (LATEN) PLAATSEN VAN EEN BEWEGWIJZERING - / INFORMATIE OBJECT IN DE GEMEENTE UTRECHT (aanvraagformulier ; versie 1 augustus 2006) Aan: Stadswerken Gebruik Openbare Ruimte Bureau

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Euregio Koi Show 2015 voor standhouders. Inschrijfformulier Euregio Koi Show 2015 voor standhouders

Algemene Voorwaarden Euregio Koi Show 2015 voor standhouders. Inschrijfformulier Euregio Koi Show 2015 voor standhouders Brochure: Euregio Koi Show 2015 30 & 31 mei Het Hulsbeek Oldenzaal INHOUD: Algemene Voorwaarden Euregio Koi Show 2015 voor standhouders Inschrijfformulier Euregio Koi Show 2015 voor standhouders Informatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor niet- leden Nederlandse Thuiswinkelorganisatie

Algemene Voorwaarden voor niet- leden Nederlandse Thuiswinkelorganisatie Algemene Voorwaarden voor niet- leden Nederlandse Thuiswinkelorganisatie Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod

Nadere informatie

DEELNAMEVOORWAARDEN Artikel 1: Definities Annulering: Annuleringsvergoeding: Deelnemer: Deelnamekosten: HISWA te water: Organisatie: Overeenkomst:

DEELNAMEVOORWAARDEN Artikel 1: Definities Annulering: Annuleringsvergoeding: Deelnemer: Deelnamekosten: HISWA te water: Organisatie: Overeenkomst: DEELNAMEVOORWAARDEN Deze deelnamevoorwaarden zijn opgesteld door HMM Exhibitions BV en van toepassing op overeenkomsten van deelname aan de door of mede door HMM Exhibitions BV georganiseerde beurs en

Nadere informatie

Denk in kansen! service Zintuigen prikkelend. Kostenbesparend. Ontspannen sfeer Personeel werving Direct contact met bezoekers succes Uw bedrijf in de

Denk in kansen! service Zintuigen prikkelend. Kostenbesparend. Ontspannen sfeer Personeel werving Direct contact met bezoekers succes Uw bedrijf in de Wat kunt u als exposant verwachten? - De beste promotie die u kunt hebben! - Duizenden bezoekers van Goeree-Overflakkee en omstreken langs úw stand! - Uitgebreide reclamecampagne, o.a. via social media

Nadere informatie

Kijk voor meer informatie op contacta.nl

Kijk voor meer informatie op contacta.nl Formulier : Bedrijfsprofiel en Naamsvermelding Formulier 2: Standinrichting Formulier 3: Ophangen van materialen Formulier 4: Demovoertuig op het buitenterrein/demoruimte binnen Formulier 5: Exposantenkaarten/

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Artikel 1 definities In het hierna volgende artikelen wordt verstaan onder: a. Sporthal: de beide sporthallen die bekend staan onder de naam Sporthal De Sophiahal

Nadere informatie

VOORWAARDEN EN HUISREGELS VOOR HUUR EN CATERING

VOORWAARDEN EN HUISREGELS VOOR HUUR EN CATERING ONTVANGSTEN De ontvangsten in het Haags Historisch Museum en Museum de Gevangenpoort worden georganiseerd met inachtneming van de gestelde voorwaarden en huisregels. Ontvangsten zijn onderdeel van ons

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn samengesteld door de Nederlandse Thuiszorgorganisatie in overleg met de Consumentenbond.

Deze algemene voorwaarden zijn samengesteld door de Nederlandse Thuiszorgorganisatie in overleg met de Consumentenbond. Algemene voorwaarden voor de thuiswinkel/webwinkel Deze algemene voorwaarden zijn samengesteld door de Nederlandse Thuiszorgorganisatie in overleg met de Consumentenbond. Algemene Voorwaarden Artikel 1

Nadere informatie