COLLECTIEF PARTICULIER EIGENDOM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COLLECTIEF PARTICULIER EIGENDOM"

Transcriptie

1 COLLECTIEF PARTICULIER EIGENDOM in Zeeland een onderzoek haalbaarheid kwaliteit betaalbaarheid Catrinus Tuinstra Fokje Bosma December 2014, Mei 2015 Aardenburg

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk I. AANLEIDING... 4 I.1 Onderzoeksvraag... 5 Hoofdstuk II. CPE, CONTEXT... 6 II.1 Ontwikkelingen uit het -veld... 6 II.2 Achtergrond, collectief wonen... 9 II.3 Veranderingen in de markt Hoofdstuk III. CPE VOOR LAGE EN MIDDENINKOMENS III.1 Rechtsvormen III.1.1 (A) Coöperatieve Vereniging, een bijzondere verenigingsvorm III.1.2 (B) Stichting III.2 Financierings- en Deelnamemodellen III.2.1 Twee financieringsvormen parapluhypotheek gangbaar III.2.2 Twee deelnamemodellen parapluhypotheek III.3 Praktijk Collectieve Financiering III.3.1 Coöperatieve woningbouwvereniging Daal en Berg Den Haag III.3.2 Coöperatieve vereniging Park Rodichem UA Zeist III.3.3 Stichting Co-op huurwonen Amsterdam III.3.4 Coöperatieve Woonvereniging Waalwijk Wonen UA III.3.5 Commerciële financiering groepswonen bestaand object III.3 6 Cohousing en Community Land Trusts over de grens III.4 Erfpacht in Zeeland Hoofdstuk IV. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN BIJLAGE 1 Brief Minster Blok d.d. 14 oktober 2015 Oprichten nieuwe kleinschalige wooncorporaties 2

3 CPO Samen CPE Bouwen in Zeeland Vinderhoute, België Samen Ontwikkelen Samen Bouwen Samen Beheren Samen Wonen Daal en Berg, Den Haag 3

4 Hoofdstuk I. AANLEIDING In 2009 besloot de Provincie Zeeland tot actief beleid voor het stimuleren van collectieve en duurzame woningbouwprojecten voor en door particulieren: collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), met duurzame kaders. Stichting kreeg een rol als coördinerend en initiërend lichaam toebedeeld in de provincie. Zie Waarom CPO? Grote betrokkenheid van de toekomstige bewoners bij hun woning en hun buurt Bouwen op maat Een woning die qua duurzaamheid en volume gunstig uitpakt Afhankelijk van de aard en de omvang van het project leidt het tot een kostenbesparing van gemiddeld 27% onder de marktprijs Grotere diversiteit in wonen Bouwvrijheid, dit trekt ondernemingsgerichte mensen aan Ideale mogelijkheid voor starters op het bezit van een eigen woning Sindsdien zijn verschillende succesvolle projecten gerealiseerd, zie Initiëren collectief verband ontwikkelfase In het ontwikkel- en bouwproces vormen toekomstige bewoners gezamenlijk een kopersvereniging waarmee zij zich committeren aan een ontwikkeling binnen gezamenlijk overeengekomen kaders. adviseert bij het inrichten van die kopersvereniging en werkt vervolgens in opdracht van die kopersvereniging hierbij is sprake van een collectief belang waar het gaat om vergunningen, kwaliteit en prijs van de te ontwikkelen woningen en infrastructuur maar tevens een individueel belang waar het gaat om de individuele financiering en woonwensen. De lopende praktijk is dat de kopersvereniging na realisatie van de woningen wordt opgeheven. Er zijn nu echter voorbeelden waarbij de eenmaal opgerichte kopersvereniging verder gaat als bewonersvereniging omdat er een gemeenschappelijk belang behartigt moet worden. Behartigen collectief belang gebruiksfase Vaak zit in -projecten wel een element waarbij collectief eigendom en beheer aan de orde komt: een groenstrook die aan alle tuinen grenst, een gemeente die een stuk extra grond aan de groep aanbiedt, bewoners die een gezamenlijk achterom hebben, enz. In al deze gevallen ontstaat noodzaak een collectief belang in de gebruiksfase te beheren. Collectieve particuliere ontwikkeling (CPO) gaat over in collectief particulier eigendom (CPE) en collectief particulier beheer. Individuele financiering De financiering van aspecten van collectief eigendom is vaak nog individueel. 4

5 Individuele financiering voor participanten in een -project kan een struikelblok zijn. Voor de hand liggend is dan een huurmodel te onderzoeken. Gangbaar is ofwel 100% eigendom ofwel 100% huur, maar wat als we een tussenvorm bedenken als collectief particulier eigendom (CPE)? En hoe loopt dan de financiering van CPE? De vraag dringt zich op of collectieve financiering en daarop aansluitend collectief eigendom soms niet beter aansluit bij behoefte en oplossing. I.1 Onderzoeksvraag Bij gezamenlijk eigendom en/of financiering blijft er na realisatie van de woningen een collectief belang. De kopersvereniging (KV) moet worden omgezet in een rechtspersoon die (een deel van) de locatie in eigendom en beheer krijgt. Betekent dit voor CPO-projecten een meerwaarde in kwaliteit en haalbaarheid? Die vraag leidde eind 2013 tot een onderzoeksgedachte en -voorstel naar vormen van gemeenschappelijk eigendom, en naar de ervaringen en voor- en nadelen van Collectief Particulier Eigendom (CPE). Voor de uitvoering van het onderzoek heeft Provincie Zeeland middelen beschikbaar gesteld. Hierbij de bevindingen. Onderzoekskader CPE samenvat Doel: modellen onderzoeken, toetsen, ontwikkelen waarin het in CPO verband collectief aankopen door particulieren van bestaand en nieuw te ontwikkelen vastgoed, bestemd voor wonen/vormen van co-housing centraal staan Onderwerpen: Specifieke eigendomsvorm (S), Model is uitgeschreven/omschreven (M), Fiscaal getoetst (A), Doorgerekend, test Pilots (R), Opgeleverd 1 september 2013 (T) Veldwerk: er is onderzoek naar voorbeeld constructies zoals Stichting Park Rodichem Zeist, Wooncertificaten Antwerpen, CLT Brussel, en juridisch, financieel en fiscaal advies nodig, zowel ontwikkelend als toetsend om CPE model te creëren. Als 2 e stap implementatie in pilotproject. Evaluatie: (P) onderzoeksevaluatie collectieve eigendomsmodellen in Rapportvorm + uitdragen via website, zo mogelijk een operationeel CPE model, uitwerking in Pilot projecten, bijvoorbeeld Bouwblok Hyacinthenlaan Vlissingen, Co-housing 50plus met zorgmodel. Doelresultaat: Onderzoeksdocument, Bedrijfsmatig CPE model, Inspanningen implementatie genoemde pilotprojecten. Doelgroepen: alle huishoudens die in gezamenlijkheid een eigen woning wensen te realiseren, specifiek die huishoudens die over collectief particulier eigendom willen nadenken.. Verspreiding: resultaten CPE onderzoek worden uitgedragen via Evaluatieverslag, via website, en direct naar alle CPO belangstellenden en relevante CPO projecten in Zeeland Verdiepen: Confident communities, co-onderzoek CPE modellen + vertaalslag naar zorgmodellen 50+ groep + werven/voorlichten/begeleiden doelgroep 5

6 Hoofdstuk II. CPE, CONTEXT Bij projecten van doen zich ontwikkelingen voor waarbij een koppeling van collectieve belangen en ingrepen aan individuele woonbehoeftes juist plannen en projecten haalbaar maken. Dan blijkt groepsfinanciering het plan haalbaar te maken, collectief eigendom samen te gaan met individueel eigendom, vrije verkaveling maatoplossing te bieden. II.1 Ontwikkelingen uit het -veld 1. In een kern op Walcheren heeft de groep bijgedragen aan de noodzakelijke verwerving van een restkavel, die het vervolgens voor een van de deelnemers mogelijk maakte de restkavel te bemachtigen daarbij geholpen door een financieringsafspraak met de gemeente. De financieringsconstructie is opgezet door. Zonder de groepsbijdrage was het project niet doorgegaan. De oplossing van gemeenschappelijk eigendom en beheer is voorgelegd maar om praktische overwegingen door de Kopersvereniging afgewezen. 2. In Middelburg heeft de groep bijgedragen aan verwerving van de duurste kavel. De kavel ging individuele verwerving te boven en blokkeerde daarmee het doorgaan van het project. De gemeentelijke bijdrage is na een bindende uitspraak van de kopersvereniging geheel ten gunste gesteld van de verwerving van bedoelde kavel, waarna het project voortgang kon vinden. 3. In Goes wordt Kopersvereniging CPO Mannee I gezamenlijk eigenaar van de ontsluitingsweg. Na enige aarzeling en zelfs aanvankelijke afwijzing wordt de weg toch in eigen beheer genomen. De financieel-juridische oplossing is die van onverdeeld eigendom als tegenhanger van het veel meer toegepaste mandelig eigendom. Bij onverdeeld eigendom wordt het aandeel in de ontsluitingsweg naar rato in eigendom verworven, maar qua beheer verplicht ondergebracht in een gezamenlijk zelfstandig beheerscollectief. De kopersvereniging blijft bestaan en fungeert als overleg- en besluitvormingsorgaan. Inmiddels wordt aansluitend aan de ontsluitingsweg verder gekeken naar grond voor speelmogelijkheden en verbouw van groenten, wederom in collectief verband. Bij mandelig eigendom wordt de grond naar rato verworven maar niet ondergebracht in een aparte entiteit met rechtsvorm 4. In Pauwenburg Vlissingen wordt de centrale vraag of de door het project gefinancierde ontsluitingsweg in eigendom van de deelnemers blijft of om-niet wordt teruggegeven aan de gemeente. Het is een risicovraag- en analyse van ondergrondse infrastructuur en bovengronds beheer en wegdek verantwoordelijkheid. Is de investering in aanleg een afkoop van verantwoordelijkheid? Of draagt het collectief eigendom juist bij aan betere controle, groter gebruiksgemak, hogere toekomstwaarde? is positief voor een 6

7 domeinmodel met verwering van niet-bouwrijpe grond, met daaraan gekoppeld het voor eigen rekening en risico bouw- en woonrijp maken. heeft de consequenties doorgerekend. Toch blijken belangstellenden gereserveerd voor een model waarin meer privaat risico moet worden genomen. 5. In de pilot Hyacinthenlaan Vlissingen onderzoekt de format van het bouwblok en de opties van collectief energiemanagement. Het bouwblok staat voor veel zelfbouw, en voor aanbesteding in onderdelen, waaronder alleen het casco. Maar ook het gezamenlijk aantrekken van een aannemer onder regie van en in opdracht van de kopersvereniging. En de wijze waarop zelfwerkzaamheid van de groep verrekend kan worden. Energiemanagement richt zich op het hebben van alleen elektriciteit als energiebron ( all electric ) en op het hebben van 1 hoofdmeter dus gezamenlijke aansluiting op infrastructuur met verrekening van het individueel verbruik via tussenmeters, onder verantwoordelijkheid van de kopersvereniging. Daarbij worden aanzienlijke kosten bespaard in investering en in exploitatie, maar is het dilemma wie betaalt en is verantwoordelijk voor de rekening! Voor de Pilot Hyacinthenlaan is uiteindelijk onvoldoende belangstelling gebleken en het project ia afgevoerd. 6. In Zoutelande bij realisatie van starterswoningen heeft de gemeente flexibiliteit in het bestemmingsplan toegestaan. Hierdoor werd het mogelijk dat het collectief kan schuiven met de kavels binnen het totale terrein. Zo kon worden voldaan aan de individueel verschillende wensen en financiële mogelijkheden en is het totaal naar ieders maat gerealiseerd. De haalbaarheid van CPO-projecten komt dichterbij als de grond op voorhand meer vrijelijk kan worden ingevuld met als ultimo een grondstuk dat vrij verkaveld kan worden en wellicht als één kavel aan de CPO-groep wordt uitgegeven. En verkocht? 7. In Goes heeft de gemeente een moderne vorm van eeuwigdurende erfpacht uitgewerkt. De grond blijft in eerste instantie eigendom van de gemeente, maar kan ten allen tijde worden verworven tegen de prijs die ze nu kost, en tegen lagere kosten. De erfpachter betaalt een concurrerende canon die slechts geïndexeerd wordt. Het voordeel is dat de grond buiten de hypotheek blijft, en er hoeft niet op te worden afgelost. Andere Zeeuwse gemeenten waaronder gemeente Borsele volgen het Goese model. 8. In meerdere projecten blijkt financiering voor met name middeninkomens lastig. De verhouding prijs-product is (te) hoog. In Nederland vindt inmiddels een discussie plaats over moderne woningcoöperatiemodellen die financiering voor en dus participatie door lage en middeninkomens realistisch maken. Hoe kan met coöperatiemodellen aan de slag? 7

8 8

9 II.2 Achtergrond, collectief wonen Lokale context In Zeeland bestaat een levend gemeenschapsgevoel. Dit wordt gestimuleerd door aard en kwaliteit van het landschap, zowel de aloude noodzaak van bescherming, als ook het nieuwe 'campinggevoel achter de duinen' (CT). We zien die drive terug in de vele ateliers (samen dingen doen) en in de landgoederen filosofie bij initiatieven als 'Rood voor Groen' in Veere en 'Wie maait morgen het gras' op Schouwen. Ondanks deze gunstige lokale omstandigheid zien we nieuwe initiatieven verzanden door financiële, juridische en/of organisatorische problemen. Vlak over de grens in België ziet wel succesvolle initiatieven in de vorm van cohousing, die gezamenlijke ontwikkeling en gedeeld individueel en gemeenschappelijk eigendom als uitgangspunt hebben gecombineerd met gemeenschappelijke activiteiten. Daar leidt de meerwaarde van het aanwezige gemeenschapsgevoel wel tot resultaat: zie Vinderhoute, Gent. Belangrijk hier voor het succes blijkt dat er eerst werd begonnen met de bouw van het gemeenschapshuis. Werken aan en vanuit een gevoel van gemeenschappelijk eigendom blijkt het collectieve proces positief te beïnvloeden. De Belgische context is in die zin afwijkend en bijzonder, omdat de groep ook de stedenbouwkundige indeling zelf heeft gemaakt, en zelf verantwoordelijk is voor ontwerp, aanleg, en beheer van de nutsinfrastructuur op het terrein. Vervolgens zijn de kavels en woningen individueel eigendom, en de buitenruimte, gemeenschapsgebouw, enz. gemeenschappelijk eigendom. Historische en sociale context Aan het begin van de 20e eeuw was er veel aandacht voor wat we nu zouden noemen 'leefbaarheid'. Verstedelijking en armoede dwongen tot nadenken over de woonsituatie en de sociale omgeving. Dit leidde tot nieuwe samenlevingsvormen, en anders nadenken over woonwijken. In Groot-Brittannië ontstaan dan de Community Land Trusts, (CLT s): een vereniging verwerft grond en gebouwen ten behoeve van de gemeenschap en om woningen toegankelijk te houden voor de laagste inkomens. 'Eeuwigdurende betaalbaarheid' en 'scheiding van eigendom' van grond en gebouwen staan centraal. Dan ontstaan ook tuinwijken. 'Letchworth Garden City' nabij Londen in 1903: de grond als gemeenschappelijk bezit wordt (nog altijd) geleased door de bewoners de opbrengst wordt volledig geherinvesteerd in de Garden City. In Nederland is dit de begintijd van de woningcoöperaties. In 1917 wordt in Den Haag de coöperatieve woningbouwvereniging Daal en Berg opgericht (zie ook bijlage). Het waren vaak rijke notabelen of industriëlen die voor specifieke groepen goede en betaalbare woningen in een gezonde omgeving wilden realiseren. Fabrikant Philips sticht hele wijken in het belang van gezonde 9

10 en dus productieve werknemers (verhuur via de Philips Woningbouwvereniging). Tijdens de jaren van wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog worden in hoog tempo woningbouwprojecten ontwikkeld vanuit het coöperatieve model met middelen vanuit de overheid. Sociale woningbouw in verschillende vormen. Park Rodichem is echter een particulier initiatief met private middelen. Rijke lieden uit Den Haag die een stichting oprichten om voor ongetrouwde, gepensioneerde vrouwen een goede oude dag zeker te stellen via het realiseren van (kleine) woningen op een landgoed in Zeist (bijlage). De recente economische crisis zette opnieuw aan tot nadenken over betaalbaar wonen in de bijlage twee voorbeelden. In het hele land woedt de discussie over nieuwe, moderne, kleine coöperaties waarin particulier initiatief leidend is. Dit als tegenhanger van de coöperaties oude stijl met een professioneel management en ook bedoeld om de ruimte te vullen die vrijkomt nu deze coöperaties zich terugtrekken op hun sociale kerntaak. In België blijkt niet alleen de vorm cohousing aan te slaan, maar ook het model van de CLT s welke in Brussel inmiddels de eerste projecten heeft opgeleverd. Cohousing is een manier om het oude dorpsgevoel te doen herleven, een gemeenschapsgevoel met gemeenschappelijk bezit en daarmee gemeenschappelijk eigendom: iedere bewoner is eigenaar van de eigen woning; in eigendom van een vereniging van eigenaars komen gemeenschappelijke voorzieningen als tuin, gemeenschapsruimte, gemeenschappelijke keuken etc. Het is een volledig privaat gefinancierd initiatief. Het principe van CLT* is dat er gemeenschapsgeld mee gemoeid is, dat primair in de grond gaat zitten, waarbij de grond eigendom blijft van de CLT (beheerinstituut van financiers, aangevuld met gemeente, wijkorgaan, zelfs, bewonersplatform, enz.), terwijl de woning particulier eigendom wordt en op de markt kan worden doorverkocht. Als de CLT ook heeft bijgedragen in de realisering van de opstal wordt ook daar een afroomprincipe van de overwaarde toegepast bij doorverkoop. In Burlington in de VS zien we mengvormen van coöperatieve verenigingen en co-housing. Daar met name een mix van hogere en lagere inkomens en een combinatie van wonen, werken en ontspannen (bioscopen en gemeenschapsruimtes). Basis van deze ontwikkelingen is onder andere te vinden in de industriële revolutie met urbanisatie, veranderde sociale structuren en meer vrije tijd als gevolg. Het voert te ver om hier in de context van dit onderzoek verder op in te gaan. *Met dank aan Geert de Pauw, VZW Platform Community Land Trust Brussel 10

11 II.3 Veranderingen in de markt Naast de trends die in 2009 leidden tot de oprichting van en die CPO tot een reële ontwikkeling in de woningmarkt maakten, zien we anno 2013 (landelijk) maatschappelijke ontwikkelingen die de zoektocht naar alternatieve, coöperatieve woonvormen met meer of minder collectief eigendom en gemeenschappelijk beheer in gang hebben gezet. Ontwikkelingen in de huursector: corporaties mogen minimaal 90% van vrijkomende sociale huurwoningen verhuren aan inkomens tot ,-- (inkomensgrens ). middeninkomens ( 34 tot ) komen niet in aanmerking voor sociale huurwoning. Behoefte aan betaalbare huisvesting voor middeninkomens groter dan aanbod Sociaal-culturele ontwikkelingen: gebruik wordt belangrijker dan bezit. kritische woonconsumenten willen meer eigen regie. vergrijzing stimuleert vraag naar gemeenschappelijk wonen en naar collectieve inkoop betaalbare zorg. arbeidsmarkt leidt tot groei van klein ondernemerschap en stimuleert de vraag naar woon- werkcombinaties en complexen waar mensen wonen, werken, recreëren en samenleven. energiemarkt verschuift naar coöperatief energie inkopen en produceren. 11

12 Hoofdstuk III. CPE VOOR LAGE EN MIDDENINKOMENS VRAGEN 1, 2 en 6 uit Hoofdstuk 2. Goede betaalbare huisvesting is een probleem dat al enkele jaren wordt (h)erkend door eigenlijk alle partijen in de woningmarkt. Zo ook de gemeente Rotterdam. Zij gaven Platform31 opdracht om te onderzoeken of Collectief Particulier Eigendom, i.e. het heruitvinden van de woningbouwcoöperatievorm, een oplossing kan bieden. In februari 2014 publiceerde Platform 31 de analyse van voor- en nadelen van CPE. Platform 31 ziet kansen voor zowel potentiële doelgroepen als voor marktpartijen:...sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, de huidige situatie op de Nederlandse woningmarkt en ook de perspectieven voor de toekomstige financiering van het eigenwoningbezit bieden echter kansen voor het opnieuw uitvinden c.q. herontdekken van het coöperatieve model. We gebruiken de analyse van Platform31 als basis voor de behandeling van VRAAG 1. Voor het volledige rapport zie of de link op III.1 Rechtsvormen III.1.1 (A) Coöperatieve Vereniging, een bijzondere verenigingsvorm. Bewoner koopt lidmaatschapsrecht en daarmee woonrecht. Coöperatie behoudt eigendom van grond, gemeenschappelijke delen, en de woningen. Belangrijkste kenmerken: De Coöperatie kan opkomen voor de economische belangen van de leden. Het gezamenlijk belang staat centraal (anders dan bij een VvE waar individueel belang centraal staat). Lidmaatschap betekent recht van bewoning, niet het eigendom van de woning dit woonrecht is niet vrij overdraagbaar, instemming vereniging is nodig; het woonrecht kan wel (marktconform) worden verkocht, onder voorwaarden gesteld door de coöperatieve vereniging; eigendom van woonrecht staat fiscaal gelijk aan eigenwoningbezit; bij aankoop is overdrachtsbelasting verschuldigd; banken verstrekken geen hypotheek (want geen 'stenen' als onderpand) maar zoeken wel financieringsvormen; 12

13 verplichte bijdrage aan de coöperatie t.b.v. bv groot onderhoud is mogelijk. Juridisch eigendom van de woning en gemeenschappelijke delen zijn in handen van de coöperatieve vereniging de algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan, benoemt bestuur en eventuele commissarissen, stelt jaarrekening vast; leden/bewoners hebben een al dan niet gewogen stem (bijvoorbeeld gekoppeld aan woonoppervlak of aan een verplichte bijdrage (statutair te regelen); privé vermogen van de leden en van de coöperatie zijn strikt gescheiden. De coöperatieve vereniging kan externe financiering verwerven (subsidie, sponsoring, hypotheek). Afdracht van vennootschapsbelasting en BTW-plichtig; onderhoudsreserveringen worden niet belast. Nadelen: Geen Nationale Hypotheekgarantie mogelijk Geen WSW-borging op de financiering Onderhoud en beheer zijn afhankelijk van het functioneren van de vereniging. III.1.2 (B) Stichting Bewoner huurt de woning of koopt woonrecht (contract met stichting). Stichting heeft eigendom van grond, gemeenschappelijke delen, en de woningen. Belangrijkste kenmerken: De stichting is eigenaar van woningen, grond en gemeenschappelijke zaken; Het dagelijks beheer, mutaties, onderhoud, financiën, is in handen van een bestuur; Betrokkenheid van bewoners wordt georganiseerd in een Contractantenvergadering; Bewoners kopen een woonrecht dat wordt geregeld in een contract; Het woonrecht is verhandelbaar (statutair kan een recht van 1e koop voor de stichting worden vastgelegd). Nadelen zijn dezelfde als bij de coöperatieve vereniging. Noot: In deze beide rechtsvormen voor CPE staat het collectieve belang centraal. Dit verschilt wezenlijk van de vorm 'Vereniging van Eigenaren' waar het individuele belang centraal staat. 13

14 III.2 Financierings- en Deelnamemodellen Los van de voor de wooncoöperatie gekozen rechtspersoon (coöperatieve vereniging of stichting) zijn verschillende financieringsvormen mogelijk en kan de participatie van de bewoners op verschillende manieren (financieel) worden geregeld. III.2.1 Twee financieringsvormen parapluhypotheek gangbaar Parapluhypotheek: total funding: hierbij sluit de wooncoöperatie een hypotheek af voor het verwerven of ontwikkelen van het volledig vastgoed; de wooncoöperatie wordt daarmee eigenaar van het vastgoed. Bij deze financieringsvorm zijn verschillende deelnamemodellen denkbaar, hieronder bespreken we de twee uitersten tussenvormen zijn mogelijk. Parapluhypotheek: mixed funding: een model waarbij de parapluhypotheek niet het volledig vastgoed dekt maar wordt aangevuld met het vermogen van particulieren en institutionele participanten (beleggers, ontwikkelaars) 1. In dit model loopt de bank minder risico en zal daardoor eerder in een coöperatief project stappen. Participatie in de coöperatie betekent zeggenschap over het beheer, zowel bewoners als institutionele beleggers hebben daarmee zeggenschap. Een voorkomende vorm is ook dat het eigendom van het vastgoed wordt ondergebracht in een Commanditaire Vennootschap waarin de coöperatie (vereniging of stichting) participeert. Bewoners participeren dan alleen indirect. Deze vorm is met name gericht op professionele borging van (reserveringen voor) groot onderhoud. III.2.2 Twee deelnamemodellen parapluhypotheek A. Contributiemodel a. de bewoner betaalt een maandelijks bedrag (contributie) voor dekking van kosten: van aflossing parapluhypotheek, rente, onderhoud, administratie en eventueel winstopslag voor participerende partijen, b. de bewoner kan verhuizen zonder financiële relatie met de coöperatie en bouwt geen vermogen op via aflossing hypotheek, c. er kan winst terugvloeien naar de reserves, participanten of aflossing. 1 Waar een direct rendement van vier tot vijf procent per jaar op woningbeleggingen traditioneel niet aantrekkelijk was, is het denkbaar dat dit door de veranderende marktomstandigheden wel het geval zou kunnen zijn. Een geringe leegstand in combinatie met stabiele huurprijzen (die gecorrigeerd worden voor inflatie) zorgen voor een zeer beperkt (verhuur)risico tegen een redelijk rendement. [Bron: Platform31] 14

15 Nadeel: geen profijt van - kosten drukkende regeling voor - hypotheekrenteaftrek Voordeel: statutair veel te regelen, bijvoorbeeld m.b.t. inkoop voor onderhoud, energie en zorg. B. Gebruiksrechtenmodel a. de bewoner koopt het gebruiksrecht van de woning, b. de bewoner sluit voor dit recht een lening af of participeert met een evenredig deel in de parapluhypotheek, c. juridisch gebruiksrecht bij bewoner, economisch eigendom bij coöperatie, d. bij verhuizing wordt gebruiksrecht verkocht aan nieuwe bewoner of teruggekocht door coöperatie (veelal recht van eerste koop voor coöperatie). Nadeel: geen hypotheek (geen kadastraal bezit, daardoor geen pandrecht voor banken), en daardoor geen NHG mogelijk. NB Participatie van marktpartijen is overigens wel mogelijk, daarbij moeten visie en missie goed geborgd worden, bijvoorbeeld door deze te laten onderschrijven. Voordelen: a. de bewoner heeft recht op hypotheekrenteaftrek als hij/zij >50% van het gebruiksrecht verwerft, dit drukt de maandlasten. NB De vraag is of deze betiteling juist is, omdat bij een gebruiksrecht geen hypotheek kan worden verkregen. Het is wellicht wel mogelijk om de lening voor het gebruiksrecht fiscaal af te trekken. Zie case Daal en Berg. b. deelkoop is mogelijk zodat ook lagere inkomensgroepen kunnen meedoen c. onderhoud kan worden ondergebracht bij een aparte, professionele, partij (financierder, participant) waardoor kwaliteit gewaarborgd kan zijn. III.3 Praktijk Collectieve Financiering Hieronder worden een aantal cases beschreven van bestaande en nieuwe vormen van kleinschalige coöperaties. In een brief heeft minister Blok aangegeven dat het Ministerie de zelforganisatie van kopers en huurders gericht op gemeenschappelijke doelen betreffende het wonen wil steunen. Zie bijlage. Het gaat dan om kleinschalige wooncorporaties, met de klemtoon op woon, en niet op woningcorporaties, de grote zogenaamde toegelaten zusterinstellingen. De aanleiding van de brief is overigens de moeilijke financierbaarheid van dit soort initiatieven. Dat financiering met vreemd vermogen of anderszins van groepsinitiatieven niet gemakkelijk is bewijst de case WaalwijkWonen, en de onderzoekssteekproef van in het kader van hergebruik van een bestaande pastorie voor groepsdoeleinden. 15

16 Cases kort samen gevat Coöperatieve vereniging Daal en Berg Den Haag Coöperatieve vereniging Huurwoningen + woningen met woongebruiksrecht Houders woongebruiksrecht leningfaciliteit bij vereniging, leningfaciliteit fiscaal aftrekbaar IB Huurders en eigenaren woongebruiksrecht naar rato stemrecht in Algemene Ledenvergadering Park Rodichem Zeist: van Stichting naar Coöperatieve vereniging Stichting in overgang naar Coöperatieve vereniging Woningen met woongebruiksrecht Woongebruiksrecht geen pandrecht, en daardoor geen hypotheek, in feite cashbetaling Wooncontracten naar rato stemrecht in jaarlijkse Contractenvergadering (2x) Amsterdams model Coöperatieve vereniging voor de huurders-deelnemers Eigen maatschappelijk kapitaal in vorm van 1x jaarhuur per deelnemer + externe financiering Commanditaire vennootschap voor het vastgoed, externe financiering, professioneel onderhoud Huurwoningen Kleinschalige wooncoöperatie Waalwijk Wonen UA Coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid Vorm zelforganisatie van kopers en huurders gericht op gezamenlijke doelen Wooncoöperatie collectieve organisatievorm als eigenaar woningen; afzet via verhuur en woongebruiksrecht. Herbestemming en of hergebruik pastoriewoning voor groepsdoeleinden Beperkt onderzoek naar herbestemming en herfinanciering van voormalige pastoriewoning voor groepsdoeleinden. Steekproef onder enkele financiële instellingen naar acceptatiebeleid en beschikbaarheid extern kapitaal. 16

17 III.3.1 Coöperatieve woningbouwvereniging Daal en Berg Den Haag Coöperatieve woningbouwvereniging Daal en Berg Den Haag opgericht Opgericht als Coöperatieve verenigingsvorm (huurwoningen) Sinds 2005 Stichting met combinatie huur (vastgoed) en eigendom (gebruikswoonrecht, dit is toegevoegd in 2005, voordien alleen huur) Gebruikswoonrecht toegevoegd om huurders mogelijkheid te bieden te profiteren van renteaftrek mogelijkheden (door zeer langdurige huur, generaties lang bouwden huurders geen eigen vermogen op) Huurders + kopers vormen het bestuur + Raad van Commissarissen. Stichting valt als woningbouwvereniging binnen het Statuut van de Eigen Bewoningsregeling (Belastingdienst Amsterdam). Woningen en exploitatie 145 eenheden waarvan 60 appartementen (alle gerenoveerd in 1989) Kleine woningen (2 slaapkamers) en veel collectieve openbare ruimte Eigendom (mogelijk sinds ca. 2005) en bestaat uit: gebruiksrecht van de woning (geen kadastraal bezit, dus geen hypotheek) erfpacht ondergrond ('eeuwigdurend') eigendom bestaat uit 65% gebruiksrecht en 35% onderhoudsfonds (samen 100% Financieel/fiscaal aankoopwaarde). bij huur wordt geen marktconforme prijs gerekend maar een vastgesteld bedrag (heden ca. 520/mnd). Lening voor koop gebruiksrecht wordt afgesloten bij de Woningbouwvereniging Daal en Berg (eigen vermogen van de Stichting nadat de oorspronkelijke parapluhypotheek werd afgelost) en de rente is via een regeling van de Stichting met Belastingdienst Amsterdam fiscaal aftrekbaar Koopprijs gebruiksrecht is ca 75% van getaxeerde waarde van woning en grond Bij verkoop heeft de stichting de plicht tot terugkoop tegen vooraf vastgestelde waarde en het recht van eerste koop. Koop : WOZ-waarde circa , - versus een marktwaarde van , - voor een woning van 105 m2 woonoppervlak Bij terugverkoop betaalt men de taxatiewaarde + meerwaarde van gepleegde investeringen afgelopen 10 jaar Bron Interview Daal en Berg Den Haag door Catrinus Tuinstra () 17

18 Daal en Berg Den Haag Hof woningen: 68 Portiekwoningen: 60 18

19 III.3.2 Coöperatieve vereniging Park Rodichem UA Zeist Coöperatieve vereniging Park Rodichem UA Zeist opgericht 1951 De Coöperatieve vereniging UA (v/h stichting) is eigenaar van het park (4 ha) en de daarop gelegen 107 woningen Doel van de vereniging is tweeledig: beheer park en ouderenhuisvesting (55+) Dagelijks beheer bij het bestuur van de vereniging (vrijwilligers/bewoners): begroting, onderhoud, mutaties (kennismakingsgesprek met bestuur is bepalend voor toestemming tot koop woonrecht), contractantenvergadering Betrokkenheid bewoners (contractanten) door Contractantenvergadering (2x/jaar); deze vergadering sanctioneert het bestuur en de begroting. Overwogen wordt overgang van Stichting naar Coöperatieve Vereniging omdat de huidige stichting juridisch al als vereniging functioneert. Enkele leden wilden naar Vereniging van Eigenaren om waarde park te verkapitaliseren bij vererving. Maar dit wordt afgewezen op basis principiële doelstellingen. Coöperatieve vereniging inmiddels geformaliseerd. Onveranderd bij Coöperatieve Vereniging blijft dan: Contractant is eigenaar van het 'recht van bewoning' Contractant bezit binnenkant woning, en heeft naar rato aandeel in het eigendom van park en casco s Dat recht is verhandelbaar (marktwaarde), maar verhuur aan derden is niet toegestaan Op het recht rust geen pandrecht en dus is er geen sprake van hypotheek Contractant moet woonrecht cash privaat betalen Bij de notaris wordt vastgelegd: bereidverklaring woonrecht en woonvergunning van de gemeente (bij akte van overdracht) Bewoner/eigenaar betaalt woonrecht afhankelijk van woningtype en comfortverbeteringen thans tussen , - - aan voormalig bewoner/eigenaar + een entreefee van 1600 aan de stichting maandlast 190 voor onderhoud/gemeenschappelijke zaken aan stichting kosten gemoeid met verkrijging woonrecht (overdracht, rente, aflossing). Bron en interview met Erik Veldhuizen (bestuurslid) 19

20 Park Rodichem Thans Zeist 20

Van huur en koop naar coöp?

Van huur en koop naar coöp? Van huur en koop naar coöp? Een vooronderzoek naar de mogelijkheden van de coöperatieve rechtsvorm in het woondomein Auteurs: ir. A. Elbers en ing. drs. H. Pelgrum (Arcadis Nederland BV) Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector maart 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding en opdracht... 3 2. Analyse

Nadere informatie

Inventarisatie financieringsconstructies

Inventarisatie financieringsconstructies Inventarisatie financieringsconstructies anders denken en doen Opdrachtgever: Agentschap NL Rotterdam, december 2010 Inventarisatie financieringsconstructies anders denken en doen Opdrachtgever: Agentschap

Nadere informatie

DUINSTRAAT ACACIASTRAAT DE CONSTANT REBECQUEPLEIN E.O. MIENT KEPPLERSTRAAT ISABELLALAND VROONDAAL JACOB CATSSTRAAT VAN DER VENNESTRAAT

DUINSTRAAT ACACIASTRAAT DE CONSTANT REBECQUEPLEIN E.O. MIENT KEPPLERSTRAAT ISABELLALAND VROONDAAL JACOB CATSSTRAAT VAN DER VENNESTRAAT Maart 2014 1 DUINSTRAAT ACACIASTRAAT DE CONSTANT REBECQUEPLEIN E.O. MIENT KEPPLERSTRAAT ISABELLALAND VROONDAAL ESCAMPLAAN STORTENBEKERSTRAAT VAN DER VENNESTRAAT WAPSERVEENSTRAAT JACOB CATSSTRAAT VAN DIJCKSTRAAT

Nadere informatie

~atwijl{ o Intern advies MAA o Extern advies Dunavie; SHDB; WMO-raad; Voorstel. : Burgemeester en Wethouders. : Openbaar / Ter besluitvorming

~atwijl{ o Intern advies MAA o Extern advies Dunavie; SHDB; WMO-raad; Voorstel. : Burgemeester en Wethouders. : Openbaar / Ter besluitvorming Voorstel ~atwijl{ Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : 2012-16396 Status : Openbaar / Ter besluitvorming Datum : 22 augustus 2012 Afdeling Medewerk(st)er : Ruimtelijke Ontwikkeling : B. Koekkoek

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Impuls voor de Gelderse woningmarkt HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus. Eindrapport

Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus. Eindrapport Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus Eindrapport Opdrachtnemer en auteur: Bart Pijnenburg, Mensenland met ondersteuning van: Ton van Balen, DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Nadere informatie

Dit land wordt zoveel beter

Dit land wordt zoveel beter Dit land wordt zoveel beter Meer betaalbare woningen voor starters Een brief aan wethouders en raadsleden Den Haag, 7 november 2006 Beste wethouders en raadsleden, In vroeger dagen richtte de mens zelf

Nadere informatie

Een huis op maat. ook voor u? Handboek particulier opdrachtgeverschap voor (bijna) ieder inkomen

Een huis op maat. ook voor u? Handboek particulier opdrachtgeverschap voor (bijna) ieder inkomen Een huis op maat ook voor u? Handboek particulier opdrachtgeverschap voor (bijna) ieder inkomen Aan deze uitgave werkten mee: Friedeke Drewes, De Regie Ellen van Vossen, De Regie In de projectgroep zaten:

Nadere informatie

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Michiel Kort Dirk Louter 13 juli 2011 43267 Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Inhoud Pagina

Nadere informatie

Financieringsconstructies en duurzaamheid

Financieringsconstructies en duurzaamheid Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Financieringsconstructies en duurzaamheid Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord

Nadere informatie

Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente

Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente Kerkplein 2 T (0343) 56 5600 Postbus 200 F (0343) 415760 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente Utrechtse Heuvelrug bouwt aan haar toekomst:

Nadere informatie

handboek burgerparticipatie windmolens

handboek burgerparticipatie windmolens handboek burgerparticipatie windmolens Colofon Handleiding Burgerparticipatie Windmolens Ontwikkeld door: Pride Finance en Platform Duurzaam Fryslân Met medewerking van: Agentschap.nl Opmaak: FisK, concept

Nadere informatie

Nederlandse Investeringsinstelling

Nederlandse Investeringsinstelling Nederlandse Investeringsinstelling Adviesnotitie kwartiermaker Dit is een uitgave van Kernteam Kwartiermaker NII Foto voorpagina: taxbrackets.org Mei 2014 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 4 2. Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Stadsherstel Amsterdam 2014 2016

Beleidsplan Stichting Stadsherstel Amsterdam 2014 2016 Beleidsplan Stichting Stadsherstel Amsterdam 2014 2016 1. Samenvatting 2. Inleiding 3. Missie en visie 4. Interne analyse 5. Externe analyse 6. Beleid en strategische doelen 2014 t/m 2016 Bijlage 1 1.

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

UCI Utility Concepts & Innovations

UCI Utility Concepts & Innovations UCI Utility Concepts & Innovations Rapportage van UCI aan SenterNovem Handreiking implementatie energie-exploitatiemodellen of hernutsen met de Energie Exploitatie Maatschappij UCI, Utility, Concepts &

Nadere informatie

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren Wat leren we van de praktijk? 1 Thijs van Giezen Den Haag, februari 2013 1 Dit onderzoek maakt deel uit van het experiment

Nadere informatie

Participatie in windenergie projecten

Participatie in windenergie projecten Participatie in windenergie projecten SenterNovem @ Utrecht 2009 Inhoudsopgave I0. Inleiding... 3 1. Participatievormen... 4 1.1. Participatie in planning... 4 1.2. Financiële participatie... 5 1.3. Financiële

Nadere informatie

WVGH SENIORENFONDS IV CV

WVGH SENIORENFONDS IV CV Prospectus SF IV CV FINAL 6 mei 2009 For AFM approval WVGH SENIORENFONDS IV CV Beleggen in service-appartementencomplexen Pieter de Hoogh te Bilthoven en Beeckestein te Deventer 10,6% prognose totaal rendement

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Visie en missie

Jaarverslag 2010. Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Visie en missie Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie en missie 2. Onze inzet: een sociaal en economisch vitale Gooi en Vechtstreek a. Samenwerking met onze klanten i. HuurdersBelangenVereniging ii. Bewonerscommissies

Nadere informatie

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME COLOFON TOOLBOX Naam : Kennislab voor Urbanisme Adres : Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort +31 (0)33 870 01 00 E-mail : kennislab@elbamedia.nl Lab-periode : 1 februari

Nadere informatie

Samen Bouwen in Lelystad. Ons bouwpro. bouwproject. cpo 1 27-03-14 09:45

Samen Bouwen in Lelystad. Ons bouwpro. bouwproject. cpo 1 27-03-14 09:45 Samen Bouwen in Lelystad Ons bouwpro Ons bouwproject cpo 1 27-03-14 09:45 2 cpo 2 27-03-14 09:45 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Wij willen samen bouwen in Lelystad 7 Voor de realisatie van een CPO onderscheiden

Nadere informatie

VERDIEN +MODEL+! LEREN=!

VERDIEN +MODEL+! LEREN=! VERDIEN +MODEL+ LEREN= 1 De Kunst van het Verdienmodelleren zelf aan de slag gaan met vernieuwing in het verdienmodel VERDIENMODELLEREN 04 Inleiding 04 #1 Gratis waarde 06 #2 Samen sterk 08 #3 Functies

Nadere informatie

Handboek Collectieve Zonneparken

Handboek Collectieve Zonneparken Handboek Collectieve Zonneparken Een werkdocument voor het realiseren van Zonneparken in Eindhoven Samengesteld door Morgen Groen Energie In opdracht de Gemeente Eindhoven 17-03-014 Handboek Collectieve

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

COOPkot. Studentenwooncoöperatie

COOPkot. Studentenwooncoöperatie COOPkot Studentenwooncoöperatie Deze blauwdruk werd opgesteld naar aanleiding van Oproep 258: Coöperatief ondernemen van ESF. Meer informatie kan verkregen worden bij CORE cvba- so via info@thinkcore.be

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Module. Exploitatie gemeenschapsvoorziening. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014. Kulturhus Den Dulper, Boven-Leeuwen

Module. Exploitatie gemeenschapsvoorziening. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014. Kulturhus Den Dulper, Boven-Leeuwen Module Exploitatie gemeenschapsvoorziening Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Kulturhus Den Dulper, Boven-Leeuwen 1 Colofon Zwolle, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en

Nadere informatie