Draaiboek Parkmanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Draaiboek Parkmanagement"

Transcriptie

1 Draaiboek Parkmanagement

2 Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk

3 2

4 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland en Overijssel intensief samen. Deze vruchtbare samenwerking heeft tot een aantal initiatieven geleid, zoals de Innovatieagenda Oost Nederland en het Masterplan versnelling breedband Oost Nederland. Wij hebben het initiatief genomen om ook gezamenlijk een nieuwe editie van het draaiboek parkmanagement voor Oost Nederland uit te brengen. Wij hebben dit met de Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV (kortweg Oost NV) ontwikkeld. Het draaiboek is ten opzichte van het vorige uit 2005, geactualiseerd en uitgebreid met een themanummer over breedband op bedrijventerreinen. Parkmanagement is, een geschikt instrument om de kwaliteitsslag op bedrijventerreinen vorm te geven. Het geeft sturing aan de inrichting en het beheer van het terrein, het opzetten van collectieve voorzieningen en bevordert de samenwerking tussen bedrijven, met als doel het verkrijgen en behouden van een gewenst kwaliteitsniveau. De behoefte van ondernemers staat centraal. Gelderland en Overijssel willen partijen behulpzaam zijn bij het opzetten van parkmanagement. Samen kunnen we dan de bestaande en nieuwe bedrijventerreinen op een hoger kwaliteitsniveau tillen. Een goede kwaliteit van bedrijventerreinen vinden wij ontzettend belangrijk. Ondernemers moeten op een bedrijventerrein goed kunnen ondernemen. Daarnaast draagt een kwalitatief goede bedrijfsomgeving bij aan het behoud en de uitbreiding van de werkgelegenheid in gemeenten. Er is veel kennis en informatie aanwezig over het opzetten van parkmanagement-initiatieven. De bestaande kennis hebben wij voor u gebundeld, zodat u dit gemakkelijk terug kunt vinden. Wij zijn verheugd u het draaiboek parkmanagement Oost Nederland te kunnen aanbieden. Het draaiboek heeft een dusdanige diepgang, dat u grotendeels zelfstandig aan de slag kunt met het opzetten van activiteiten. U kunt het draaiboek parkmanagement zien als een soort kookboek waarin de verschillende parkmanagementgerechten worden beschreven. Ook gaat het draaiboek in op activiteiten die met meerdere bedrijvenverenigingen tegelijk (lokaal of regionaal) kunnen worden opgepakt. Wij hopen dat dit draaiboek voor u een inspiratiebron zal zijn bij het opzetten van nieuwe parkmanagement-initiatieven! Carry Abbenhues Gedeputeerde Economie en Innovatie Provincie Overijssel René van Diessen Gedeputeerde Economie en Milieu Provincie Gelderland 3

5 4

6 Inhoud VOORWOORD 3 INHOUD 5 1 INLEIDING 7 2 WAT KAN JE MET PARKMANAGEMENT BEREIKEN? SAMENWERKENDE PARTIJEN BEDRIJVENTERREINEN EN PARKMANAGEMENT 11 3 WAT KAN JE MET PARKMANAGEMENT DOEN? MEER KWALITEIT KOSTENREDUCTIE MEER GEMAK CONTINUÏTEIT 14 4 PARKMANAGEMENT OPZETTEN HET DOEL VAN DE ORGANISATIE DOELGROEP WERKGEBIED ORGANISATIESTRUCTUUR JURIDISCHE STRUCTUUR OP BESTAANDE TERREINEN JURIDISCHE STRUCTUUR OP NIEUWE BEDRIJVENTERREINEN 23 5 HOE FINANCIER JE PARKMANAGEMENT? KOSTEN INKOMSTEN 28 6 HOE ZET JE PARKMANAGEMENT OP? WIE KAN U ONDERSTEUNEN? PARKMANAGEMENT OP BESTAANDE TERREINEN PARKMANAGEMENT OP NIEUWE TERREINEN 38 LITERATUURLIJST 39 COLOFON 41 5

7 1 Inleiding Veel bedrijvenverenigingen en Gemeenten zijn actief met het opzetten van parkmanagement op bedrijventerreinen. In het verleden kwamen er vaak subsidieverzoeken binnen voor ondersteuning bij het opzetten van een parkmanagementorganisatie. Van daaruit is de gedachte ontstaan om ondernemers en de Gemeenten met een handreiking te ondersteunen bij het opzetten van een parkmanagementorganisatie en de parkmangementactiviteiten. zorgvuldig ruimtegebruik, verduurzamingsmaatregelen en vele andere parkmanagementactiviteiten. Bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen is het logisch om standaard parkmanagement op te zetten. Dit draagt bij aan het behoud van de kwaliteit van het bedrijventerrein. Het opzetten van een parkmanagementorganisatie op een nieuw bedrijventerrrein kan in de uitgif-tefase worden geregeld. Er bestaat internationaal, nationaal en provinciaal al behoorlijk wat kennis over hoe parkmanagement kan worden opgezet. Zo heeft het Ministerie van Economische Zaken bijvoorbeeld de handreiking Kwaliteit wint terrein uitgebracht. In deze handreiking van het Ministerie, worden verschillende nationale en internationale voorbeelden van parkmanagement onderling vergeleken. Het draaiboek parkmanagement kan worden gezien als een nadere thematische uitwerking van deze rapportage. Daarbij is ook aandacht voor de provinciale rol. Hieronder wordt het beleid van de Provincies Gelderland en Overijssel voor parkmanagement geschetst. 1.1 Doelen voor Oost Nederland In de provinciale beleidsnota s over bedrijventerreinen staan een aantal ambities geformuleerd ten aanzien van de kwaliteit van bedrijventerreinen. Deze ambities hebben ondermeer betrekking op het bevorderen van: duurzaam beheer bedrijventerreinen; herstructurering van verouderde bedrijventerreinen; digitale bereikbaarheid van bedrijventerreinen; zorgvuldig ruimtegebruik; regionale samenwerking. Een goede parkmanagementorganisatie is voor het realiseren van deze ambities essentieel. Met parkmanagement kan de organisatiegraad op de bedrijventerreinen worden vergroot en raken de ondernemers meer betrokken bij hun eigen bedrijventerrein. Dit is een noodzakelijke randvoorwaarde om tot afspraken tussen overheid en bedrijfsleven te komen over herstructurering, 1.2 Provinciaal beleid in Oost Nederland De Provincies willen met de beperkte instrumenten die zij hebben, ondernemers faciliteren om zelfstan-dig parkmanagement te kunnen invoeren. Van belang is daarbij om de krachten te bundelen. Parkmanagement kan omschreven worden als samenwerking tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers en de overheid, om de kwaliteit van bedrijventerreinen te behouden en op termijn te verbeteren. Binnen deze samenwerking kunnen ondernemers onderling en ondernemers en overheid, gezamenlijk besluiten welke parkmanagementactiviteiten zij willen oppakken. De Oost Nederlandse Provincies willen met bedrijfsleven en Gemeenten tot afspraken komen over het aanpakken en invoeren van parkmanagement. Zij zetten daartoe verschillende instrumenten in. Parkmanagement als thema agenderen bij gemeenten en regio s De Provincies willen het thema parkmanagement meer op de politieke agenda s krijgen bij de regio s en Gemeenten. Via inbreng regionale overlegstructuren, door het laten uitvoeren van parkmanagementscans (Provincie Overijssel) en door het ter sprake brengen van het onderwerp bij de individuele contacten met Gemeenten, wordt het nut van parkmanagement onder de aandacht gebracht. Op deze wijze willen de Provincies stimuleren dat er meer afspraken worden gemaakt tussen Gemeenten en bedrijfsleven over het verbeteren van de kwaliteit en het beheer van de bedrijventerreinen. Inzet Oost NV bij aanjagen parkmanagement 6

8 Ondernemers die afspraken willen maken over de inrichting en het beheer van het bedrijventerrein, kunnen ondersteuning krijgen van de Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV. Oost NV heeft in opdracht van de Provincies en het Ministerie van Economische Zaken, capaciteit beschikbaar om de ondernemers te ondersteunen bij het opzetten van parkmanagement. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de kennis en ervaring die Oost NV bij andere trajecten heeft opgedaan. Kennisoverdracht De Provincies en het Ministerie van Economische Zaken hechten veel waarde aan het verspreiden van de kennis over parkmanagement. Dit draaiboek is daar een voorbeeld van. Daarnaast is een website ontwikkeld waarop veel relevante rapporten over parkmanagement en de ontwikkeling van bedrijventerreinen te vinden zijn. Ook is op deze site een bedrijvengids te vinden, waarin de marktpartijen ten aanzien van de verschillende thema s zijn opgenomen. (zie: Gerichte financiële ondersteuning projecten Parkmanagement is een belangrijk middel om de kwaliteit van bedrijventerreinen te verbeteren. Projectgewijs kunnen de Provincies vanuit de beschikbare subsidieregelingen voor een aantal activiteiten en onderwerpen ondersteuning bieden. Het opstellen van een masterplan voor een duurzame herstructurering van een bedrijventerrein; Het uitvoeren van de herstructurering van een bestaand bedrijventerrein. Financiele ondersteuning Provincie Gelderland: Vraagbundelingsprojecten voor ICT-breedband. Het maken van een plan van aanpak voor zorgvuldig ruimtegebruik op een bedrijventerrein. Haalbaarheidsonderzoek naar het ontwikkelen van een collectieve energieinfrastructuur op een bedrijventerrein, gericht op duurzame energie en/of energiebesparing. Het opstellen van een masterplan voor een duurzame herstructurering van een bedrijventerrein. Het uitvoeren van de herstructurering van een bestaand bedrijventerrein. 1.3 Regionaal parkmanagement In een regio zijn vaak meerdere ondernemersverenigingen actief met het opzetten van parkmanagementactiviteiten. Vaak gaat het daarbij om dezelfde activiteiten die worden opgepakt op verschillende bedrijventerreinen in een regio. Het kan interessant zijn sommige onderdelen met meerdere ondernemersverenigingen gezamenlijk op te pakken. Financiele ondersteuning Provincie Overijssel: de Provincie ondersteunt Gemeenten (maximaal 50%) bij vraagbundelingsprojecten en bedrijven en instellingen in het ontwikkelen van nieuwe breedbanddiensten. Activiteiten gericht op verduurzaming van bedrijventerreinen zoals: parkmanagement, zorgvuldig ruimtegebruik, veiligheid, energie, hergebruik van afvalstoffen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Strategische planvorming voor ontwikkeling van bedrijfsverzamelgebouwen en multimodaal goederen- en personen vervoer. Voordelen hiervan zijn kennisuitwisseling, schaalvoordelen bij inkoop en meer mogelijkheden voor inhuur van externe, professionele ondersteuning. In het draaiboek parkmanagement worden, voor de verschillende parkmanagementthema s, de mogelijkheden geschetst voor een regionale aanpak. Veel lokale parkmanagementinitiatieven komen voort uit ondernemers die zich als vrijwilliger inzetten voor het lokale bedrijventerrein. Vaak rust dit op de schouders van een paar vrijwilligers, waarmee de continuïteit van de lokale parkmanagementorganisatie niet is gegarandeerd. Om de continuïteit te waarborgen en te komen tot professionalisering, kan het aantrekkelijk zijn om externe ondersteuning in te huren. 7

9 Vanuit één lokale parkmanagementorganisatie valt dit echter nauwelijks te financieren. Daarom kan het interessant zijn om met meerdere lokale parkmanagementorganisaties in een regio een professionele parkmanager aan te stellen en te financieren. Deze parkmanager kan dan ondermeer gefinancierd worden vanuit een deel van de opbrengsten uit de collectieve inkooptrajecten van de verschillende lokale parkmanagementorganisaties. Bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen is het logisch om standaard parkmanagement op te zetten. Dit draagt bij aan het behoud van de kwaliteit van het bedrijventerrein. Het opzetten van een parkmanagementorganisatie op een nieuw bedrijventerrrein kan in de uitgiftefase worden geregeld. Een goede parkmanagementorganisatie is voor het realiseren van deze ambities essentieel. Met parkmanagement kan de organisatiegraad op de bedrijventerreinen worden vergroot en raken de ondernemers meer betrokken bij hun eigen bedrijventerrein. Dit is een noodzakelijke randvoorwaarde om tot afspraken tussen overheid en bedrijfsleven te komen over herstructurering, zorgvuldig ruimtegebruik, verduurzamingsmaatregelen en vele andere parkmanagementactiviteiten. Proces parkmanagement Continue verbetering a w K Borging Tijd 8

10 2 Wat kan je met parkmanagement bereiken? In de afgelopen jaren is veel geschreven over parkmanagement en zijn er veel definities voor parkmanagement opgesteld. Over definities kan lang worden gesproken. In dit draaiboek wordt de volgende definitie gebruikt: Parkmanagement is een vorm van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven op het niveau van (een cluster van) bedrijventerrein(en) met als doel: Meer kwaliteit Kostenreductie Meer gemak Continuïteit Het doel van parkmanagement is door samenwerking te komen tot het optimaliseren van de bedrijfsomgeving en een beter, groter en goedkoper aanbod van diensten. Belangrijk is dat de partijen (ondernemers en/of Gemeente) zelf bepalen hoe zij dit vorm geven. 2.1 Samenwerkende partijen De basis van parkmanagement bestaat uit samenwerking. Bij elk bedrijventerrein zijn verschillende partijen met verschillende verantwoordelijkheden en belangen betrokken. Parkmanagement moet er toe leiden dat deze VAN... NAAR... Betrokkenheid van een beperkt aantal personen Betrokkenheid van alle relevante partijen Gefragmenteerde visies op de bestaande situaties Een integraal beeld van de bestaande realiteit Intenties afgestemd op subsidievoorwaarden Veranderingen gericht op concrete behoeften van bedrijven Een lijst met oplossingen voor gesignaleerde problemen op bedrijventerreinen Keuze op basis van een visie op de toekomstige gewenste kwaliteit afgestemd op de te leveren prestaties van aanwezige bedrijven Elkaar voorschrijven wat nodig is Gebruik maken van elkaars (brede) deskundigheid Elkaar benaderen vanuit vooroordelen Elkaar benaderen vanuit gemeenschappelijke doelen Bron: Drieluik Parkmanagement, Project Innovatie Team, oktober 2005 Elkaar afrekenen op wat er fout gaat Eigen verantwoordelijkheden Elkaar stimuleren zaken beter te doen Erkenning en respect voor ieders verantwoordelijkheid 9

11 partijen zo gaan samenwerken, dat alle belangen en verantwoordelijkheden worden behartigd. Elke partij heeft hierbij zijn eigen belang. Deze vorm van samenwerken is voor velen nieuw en vraagt om anders denken. Een gedragsverandering van alle partijen is hiervoor dan ook noodzakelijk. In het kader staat dit toegelicht Bedrijven De ondernemers zijn de bewoners van het bedrijventerrein en daarom de meest direct belanghebbende partij. Zij hebben direct baat bij de activiteiten van parkmanagement. Zonder de medewerking van de ondernemers, kan parkmanagement op een bedrijventerrein geen succes worden. Grote bedrijven Voor grote bedrijven is bijvoorbeeld de omgevingskwaliteit een indicatie voor een stabiel investeringsklimaat. Vooral multinationale ondernemingen hechten hier veel waarde aan. Ondersteunende activiteiten worden door deze groep ondernemers vaak ingekocht bij gespecialiseerde leveranciers. Ook het beheer van het onroerend goed is vaak een randactiviteit. Ondanks dat deze groep ondernemers sterk waarde hecht aan de omgevingskwaliteit, is het voor hun soms moeilijk om afspraken te maken over de staat van het beheer van het terrein en de bebouwing. Zij zijn dan gebonden aan afspraken en procedures die binnen het concern zijn gemaakt. Kleine bedrijven Kleine bedrijven zien het onroerend goed dikwijls als een belangrijke pensioenvoorziening. Zij hebben daarnaast vooral belang bij het geza-menlijk inkopen van faciliteiten en diensten die niet direct met hun kernactiviteiten te maken hebben. Veelal gebeurt dit in de vorm van raamcontracten waarbinnen de individuele ondernemer de nodige speelruimte heeft. Door het behalen van schaalvoordelen kunnen er gunstige prijs/kwaliteit verhoudingen worden bedongen die een kleine ondernemer nooit alleen had kunnen bereiken. Organisaties De ondernemers zijn dikwijls lid van diverse organisaties, zoals ondernemersverenigingen, industriële kringen en brancheverenigingen. Dit kunnen samenwerkingsverbanden op het niveau van het bedrijventerrein zijn, maar het kan ook een lokale of regionale samenwerking betreffen. Deze organisaties vertegenwoordigen de ondernemers en zij functioneren als aanspreekpunt van de ondernemers. Vaak zullen de ondernemers zich door deze organisaties laten vertegenwoordigen.parkmanagementactiviteiten kunnen een onderdeel gaan uitmaken van deze samenwerkingsverbanden. Beleggers en ontwikkelaars Beleggers hebben een economisch belang bij een optimale bedrijfsomgeving en een blijvende economische bruikbaarheid van gebouwen. Voor hun is de courantheid van de panden en daarmee de omgeving, van grootbelang. Om de waarde en rentabiliteit van het vastgoed op peil te houden, zijn zij gebaat bij goed beheer van de gebouwen en de terreinen. Als eigenaar zijn zij het aanspreekpunt hiervoor. Vooral bij het opzetten van parkmanagement op nieuwe bedrijventerreinen spelen beleggers en ontwikkelaars een steeds grotere rol Overheden Overheden hebben als taak zorg te dragen voor voldoende bedrijventerreinen en een goede kwaliteit van de openbare ruimte op deze terreinen. De verantwoordelijkheden om hiervoor te zorgen zijn verdeeld tussen de Gemeente en de Provincie. Gemeente De Gemeente is als terreinbeheerder verantwoordelijk voor het beheer van de publieke ruimte en infrastructuur en bij nieuwe be drijventerreinen voor de gronduitgifte. Naast het beheer heeft de Gemeente grote belangen op het gebied van het ruimtegebruik, de werkgelegenheid, lokale economie en het milieubeleid. De activiteiten behorende tot parkmanagement, kunnen hieraan een bijdrage leveren. Daarbij kan een Gemeente door parkmanagement op de lange termijn hoge kosten voor revitalisering voorkomen. 10

12 Provincies De Provincie heeft op regionaal niveau de taak zorg te dragen voor voldoende (ruimtelijke en kwantitatieve) en goede (kwalitatieve) bedrijventerreinen. Parkmanagement kan bijdragen aan een beter gebruik van de beschikbare ruimte. Ook vinden de Provincies in hun beleid duurzaamheid belangrijk. Vanuit dit oogpunt wensen de Provincies Gelderland en Overijssel dan ook te komen tot duurzame bedrijventerreinen Omgeving Een bedrijventerrein is geen eiland van bedrijvigheid, maar maakt onderdeel uit van de maatschappij. Omwonende staan vaak kritisch tegenover de ontwikkelingen van en op bedrijventerreinen omdat zij geconfronteerd kunnen worden met geluids-, stank- en verkeersoverlast. Parkmanagement kan bijdragen aan de beperking van de overlast en daarmee zorgen voor een betere maatschappelijke inpassing van de terrei-nen in de omgeving. Daarbij kunnen op het bedrijventerrein diensten worden ontwikkeld, waarvan ook de omgeving gebruik kan maken. Omwonenden zullen bij parkmanagement niet snel een participerende partij zijn. Wel kan de parkmanagementorganisatie zorgen voor een betere relatie met deze groep en bij geschillen bemiddelen Belangen van de partijen In de figuur staan de belangen van de partijen weergegeven. 2.2 Bedrijventerreinen en parkmanagement Parkmanagement wordt vaak beschreven als het middel om de veroudering van bedrijventerreinen tegen te gaan en te komen tot duurzame bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen kunnen door verschillende oorzaken verouderen. Ten eerste kan door slecht beheer het bedrijventerrein niet meer functioneren. Daarnaast kan het zijn dat door nieuwe economische ontwikkelingen andere eisen aan het bedrijventerrein worden gesteld. Een voorbeeld hiervan is de opkomende dienstensector, die vraagt om bedrijfslocaties met meer allure. Ook worden aan bedrijven op de terreinen in de loop van de tijd nieuwe eisen gesteld, bijvoorbeeld door de milieuwetgeving. Tenslotte kan de ligging van het bedrijventerrein zijn veranderd. Waar het terrein eerst aan de rand van de bebouwing lag, ligt het er nu tussenin. Belangen van de bedrijven en de Gemeente INTEGRALE KWALITEIT BEDRIJVENTERREIN Belangen van de bedrijven Gemeenschappelijke belangen Belangen van de Gemeente Economische bruikbaarheid kavel Kostenvoordeel en besparingen Kwaliteit hoogwaardige voorzieningen Prettige werkomgeving Waarde ontwikkeling Waardevast onroerend goed Veilig en bereikbaar terrein Eigentijdse milieuvoorzieningen Goed beheer en onderhoud Passende arbeidsmarkt Verbeteren werken - verblijfsklimaat Positief imago Verbeteren concurrentiepositie Imago Effectief en efficient ruimtegebruik Werkgelegenheids -en milieueffecten Hogere waarde? OZB inkomsten hoger Bron: Drieluik Parkmanagement, Project Innovatie Team, oktober 2005 BEDRIJVEN GEMEENTE 11

13 Ten aanzien van de veroudering kunnen op basis van de levenscyclus van een terrein, drie verschillende soorten terreinen worden onderscheiden: - Nieuwe bedrijventerreinen - Bestaande bedrijventerreinen - Bestaande verouderde bedrijventerreinen De fase waarin een terrein zich bevindt, heeft grote invloed op de kansen die met behulp van parkmanagement benut kunnen worden. Deze levenscyclus en het startpunt voor het opzetten van parkmanagement zijn in de figuur weergegeven. ondernemers grip op de omgeving van hun pand. Ondernemers zien echter vaak niet direct aanleiding om parkmanagement op te zetten, aangezien zij zich meer richten op het individuele bedrijfsbelang in plaats van het collectieve belang. Het is dan ook een groot probleem om voldoende draagvlak te creëren voor meer ingrijpende gezamenlijke projecten. Deze groep ondernemers moet overtuigd worden van het nut van deze activiteiten op de langere termijn. Bestaande verouderde bedrijventerreinen Ondernemers op verouderde bedrijventerreinen zien vaak wel het nut in van parkmanagement Levenscyclus van bedrijventerreinen Uitgifte Beheer? Neergang Revitalisering? Beheer 1 2 Kwaliteit 3 1 = Nieuw 2 = Bestaand 3 = Bestaand verouderd Tijd Nieuwe bedrijventerreinen Na de uitgifte verliest het terrein in de meeste gevallen na verloop van tijd aan kwaliteit. Door met de uitgifte gelijktijdig parkmanagement op te zetten en te verplichten voor de bedrijven, kan de kwaliteit worden gewaarborgd. Door het in de loop van de tijd uitbreiden van het dienstenen voorzieningenpakket, kan een hoger kwaliteitsniveau worden bereikt. Bestaande bedrijventerreinen Op het merendeel van de bestaande bedrijventerreinen is parkmanagement in het verleden niet verplicht geweest bij de uitgifte van de gronden. De Gemeente en de ondernemers kunnen er samen voor kiezen om het beheer van de openbare ruimte, over te dragen aan de parkmanagementorganisatie. Hierdoor krijgen omdat ze dagelijks geconfronteerd worden met de gevolgen van veroudering. Revitalisering van deze terreinen is dan ook vaak noodzakelijk. Parkmanagement kan op deze terreinen op twee momenten worden opgezet. Het eerst op het moment vóór de revitalisering van het terrein. Dit heeft als voordeel dat de ondernemers al goed georganiseerd zijn bij het begin van de revitalisering. Vaak is de revitalisering in deze gevallen ook een initiatief van de ondernemers. Het tweede moment is tijdens of net na de revitalisering. Ondernemers zien dat er actie wordt ondernomen en willen de verbeteringen voor de toekomst behouden. Daarnaast ontstaat zo voor de Gemeente een aanspreekpunt om ook toekomstige problemen aan te pakken. 12

14 3 Wat kan je met parkmanagement doen? Parkmanagement is een verzamelbegrip voor het gezamenlijk opzetten en uitvoeren van activiteiten. Er zijn verschillende indelingen van de activiteiten mogelijk. In dit werkboek zullen de activiteiten behandeld worden aan de hand van thema s. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de verschillende thema s die tot parkmanagement kunnen behoren. 3.1 Meer kwaliteit Revitalisering De meest vergaande activiteit van parkmanagement is revitalisering van het bedrijventerrein. Revitalisering is net zoals parkmanagement een koepelbegrip. Het kan enkel gaan om het opknappen van de openbare ruimte en panden (face-lift), maar ook om het slopen, verkavelen en ontwikkelen van panden, waarbij de openbare ruimte tevens volledig wordt aangepakt. Efficiënt ruimtegebruik In Nederland is de ruimte beperkt en daarmee ook de ruimte op bedrijventerreinen. Een bedrijventerrein kan hierop inspelen. Zo heeft het ene bedrijf een groot parkeerterrein nodig voor haar personeel en het andere bedrijf voor het s nachts en in het weekend stallen van haar vrachtwagens. Door samen gebruik te maken van één parkeerterrein kan zo ruimte bespaard worden. 3.2 Kostenreductie Collectieve inkoop Bij collectieve inkoop kan onderscheid worden gemaakt tussen plaatsgebonden- en niet plaatsgebonden activiteiten. Een voorbeeld hiervan is collectieve beveiliging. Het aantal deelnemende bedrijven kan erg groot zijn, maar wanneer deze te ver van elkaar af liggen, levert collectieve inkoop geen kostenvoordeel op. Vooral de nietplaatsgebonden activiteiten lenen zich om collectief te worden ingekocht op regionaal niveau, voorbeelden hiervan zijn energie en telecom. Hiervoor maakt het niet uit waar een ondernemer is gehuisvest. Collectieve afvalinzameling en afvalmanagement Afvalmanagement is meer dan alleen het collectief inkopen van de dienst afvalinzameling. Door goede afvalscans kunnen de afvalstromen wor-den beperkt en/of blijkt een betere afvalscheiding mogelijk te zijn. Voor gemeenten is hierbij de beperking van de milieubelasting van belang. Afvalmanagement is op drie punten interessant voor ondernemers. Ten eerste de lagere tarieven, ten tweede de kostenbesparing door het reduceren van de afvalstromen. Ten slotte kan als derde punt de afvalinzamelaar zorgdragen voor de afvalstoffenregistratie. Voor de afvalinzameling kan een collectief raamcontract worden afgesloten. Daarna zal de inzamelaar samen met de individuele ondernemer moeten afspreken op welke wijze en wanneer het afval wordt opgehaald. Veiligheid Veel bedrijventerreinen kennen al een vorm van collectieve bedrijfsbeveiliging. Vaak gaat het hierbij om mobile surveillance. In de toekomst kan deze dienst worden ondersteund door cameratoezicht en eventueel door het afsluiten van het terrein met slagbomen. Deze activiteiten richten zich op het terugdringen van de criminaliteit op een bedrijventerrein. Daarnaast kan ook aandacht worden besteed aan de veiligheid binnen bedrijven. Zo kunnen collectieve BHV-opleidingen worden georganiseerd. Op welke wijze aan het thema veiligheid invulling moet worden gegeven, hangt af van de vorm en mogelijkheden van het terrein. De uitwerking van dit thema moet dan ook op terreinniveau plaatsvinden Meer gemak Voorzieningen Op bedrijventerreinen zijn veel voorzieningen mogelijk, zoals gezamenlijk Arbo-diensten, horeca, bedrijfsfitness en kinderopvang. Het is de vraag of de parkmanagementorganisatie deze voorzieningen zelf moet opzetten of deze overlaat aan private initiatieven. Wel kan zij ervoor kiezen om in een gebouw of facility point, ruimte voor dergelijke initiatieven te reserveren. 13

15 Mobiliteit Op bedrijventerreinen vinden veel voertuigbewegingen plaats. Het gaat hierbij om personen en goederenvervoer. Belangrijk is dat de ondernemers op het bedrijventerrein bereikbaar zijn en blijven. Op veel terreinen is dit niet het geval. De mobiliteit kan vergroot worden, door het aantal noodzakelijke voertuigbewegingen terug te dringen. Het kan hierbij gaan om het opzetten van collectief privaat vervoer voor de werknemers, zodat die niet meer met de auto hoeven te komen. Ook kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een collectieve koeriersdienst. Naast het terugdringen van vervoersbewegingen gaat het bij mobiliteit bijvoorbeeld ook om het parkeerbeleid op het terrein en de bewegwijzering. Regionale samenwerking is mogelijk, maar het draait om de mobiliteit op een individueel terrein. 3.4 Continuïteit Beheer van terreinen, panden en infrastructuur Door goed organiseren van het beheer van de terreinen, panden en infrastructuur kan de omgevingskwaliteit worden gehandhaafd en verbeterd. Voor ondernemers is vooral de representativiteit van de omgeving van belang. De Gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte. Veel ondernemers hebben problemen met het gerealiseerde kwaliteitsniveau. Een parkmanagementorganisatie kan dit beheer geheel overnemen, maar een betere afstemming met de Gemeente kan ook tot de gewenste resultaten leiden. Het beheer zelf bestaat uit verschillende diensten, zoals het vegen van straten, rioolreiniging en het maaien van het gras. Deze diensten kunnen gezamenlijk worden ingekocht. Hierbij kan ook het onderhoud van het eigen terrein van ondernemers meegenomen worden. Belangrijk blijft dat de ondernemers in de straat, samen met de Gemeente bepalen op welke manier zij het bedrijventerrein willen beheren. Water Het op een terrein aanwezige water kan op veel verschillende manieren worden gebruikt. Zo kan in plaats van drinkwater, hemelwater worden gebruikt als proceswater. Naast de beperking van de milieubelasting kan dit vooral ook financieel interessant zijn. Ook kan het hemelwater worden opgevangen in een grote vijver. Naast de milieuwaarde kan het water in de vijver ook dienen als bluswater bij calamiteiten. Duurzame energie Op bedrijventerreinen zijn veel zaken rond het thema energie mogelijk. Ten eerste kan het collectief worden ingekocht. Daarnaast kan het ook lokaal, duurzaam worden opgewekt. Verder is het mogelijk om energie vast te houden, bijvoorbeeld door een koude/warmte opslag. Ook zijn er veel mogelijkheden om energie te besparen. Naast kostenreductie, zorgt dit ook voor een mindere belasting van het milieu. 14

16 4 Parkmanagement opzetten Dit hoofdstuk zal ingaan op de keuzes die gemaakt moeten worden bij de opzet van parkmanagement en welke randvoorwaarden daarbij een rol spelen. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op het proces wat daarbij doorlopen moet worden en de partijen die daarbij ondersteuning kunnen bieden Het doel van de organisatie De eerste stappen op het gebied van parkmanagement kunnen bijna zonder uitzondering door de industriële kring of ondernemersverenigingen gezet worden. Later, als meer commerciële risico s worden gelopen, kan het zinnig zijn hier een aparte organisatiestructuur voor op te zetten. Het doel van de organisatie bepaalt de inrichting en de juridische vorm. Belangrijk is dat de geformuleerde doelstelling breed genoeg is, zodat nieuwe initiatieven kunnen worden ontplooid, zonder dat de doelstelling moet worden aangepast. Een parkmanagementorganisatie (ondernemersvereniging of industriële kring) kan de volgende doelen hebben: - het behartigen van de (materiele) belangen van de leden op het bedrijventerrein; - het opzetten van voorzieningen op het bedrijventerrein voor de daar gevestigde bedrijven; - het ontwikkelen en instandhouden van een kwalitatief hoogwaardige buitenruimte van het bedrijventerrein; - het ontwikkelen en instandhouden van een duurzaam bedrijventerrein. werkgebied. Dit betekent ook dat het voor alle bedrijven op het terrein mogelijk moet zijn om deel uit te kunnen maken van de organisatie. Vaak wordt parkmanagement opgezet vanuit een ondernemersvereniging (de georganiseerde bedrijven). In sommige gevallen kunnen niet alle bedrijven lid worden van deze organisatie, bijvoorbeeld omdat er een ondergrens voor het aantal werknemers wordt aangehouden. Wanneer de ondernemersvereniging zich wil bezighouden met parkmanagement, zal zij deze restricties moeten opheffen. Wanneer dit niet gebeurt, is er geen sprake van parkmanagement omdat partijen worden uitgesloten. 4.3 Werkgebied Ondernemersverenigingen en industriële kringen richten zich meestal niet op één enkel bedrijventerrein, maar op meerdere bedrijventerreinen in een gemeente of regio. Zij richten zich op die terreinen waar hun leden zich bevinden. De grote van het werkgebied is van invloed op de gekozen organisatiestructuur. Wanneer het werkgebied bestaat uit verschillende bedrijventerreinen en eventueel is gelegen in verschillende gemeenten, kan het verstandig zijn om de organisatie op te bouwen uit meerdere onderdelen met één koepelorganisatie. Verschillende parkmanagementactiviteiten zijn plaatsgebonden en zijn daardoor alleen interessant voor de bedrijven op het terrein waar de activiteit wordt uitgevoerd. Andere zijn niet plaatsgebonden en kennen dan ook een bredere doelgroep. Belangrijk is dat de deelnemende partijen de volgende vragen eerst beantwoorden, voordat zij een organisatie oprichten: Willen de partijen wel echt parkmanagement? Wat verwachten de partijen met parkmanagement te bereiken? Wat gaat de nieuwe organisatie toevoegen aan de bestaande? Het werkgebied van een parkmanagementorganisatie kan in drie verschillende schaalniveaus worden ingedeeld. Deze niveaus zijn vaak terug te vinden in de organisatiestructuur. We maken onderscheid naar: Terrein niveau Lokaal niveau Regionaal niveau 4.2 Doelgroep Zoals reeds meerdere malen is aangegeven, ontstaat parkmanagement door samenwerking. De doelgroepen zijn dan ook alle bedrijven in het Terrein niveau Het terrein niveau is gelijk aan één bedrijventerrein. Het gaat hierbij om samenwerking tussen de ondernemers gevestigd op hetzelfde bedrijventerrein. Samenwerking op dit niveau 15

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Samenvatting Collectief inkopen van energie, is één van de manieren om besparingen

Nadere informatie

AVALEX Onderzoek TOEKOMSTIGE GOVERNANCE SCENARIO S

AVALEX Onderzoek TOEKOMSTIGE GOVERNANCE SCENARIO S AVALE Onderzoek TOEKOMSTIGE GOVERNANCE SCENARIO S Den Haag, 10 oktober 2012 Prof. dr. J. Bossert INHOUDSOPGAVE MANAGEMENT SAMENVATTING 1. INLEIDING 1.1 Vraagstelling 1.2 Leeswijzer 2. ANALYSEKADER 2.1

Nadere informatie

BÜO. todd-w. Gemeei Gemeente Halderberge. apport I Startnotitie parkmanagement Bedrijventerrein Borchwerf II. pportage

BÜO. todd-w. Gemeei Gemeente Halderberge. apport I Startnotitie parkmanagement Bedrijventerrein Borchwerf II. pportage todd-w BÜO.idviseurs in tuimteli ke oidenmg economie en milieu Postbus 68 5260 AB Vught Taaistraat 36 Vught telefoon 073 658 90 40 fa» 073 656 16 65 email: infoobro.nl Gemeei Gemeente Halderberge nummer

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Telecom

Draaiboek Parkmanagement. Telecom Draaiboek Parkmanagement Telecom Draaiboek Parkmanagement Telecom Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk Samenvatting Onder collectieve inkoop telefonie wordt

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

Van huur en koop naar coöp?

Van huur en koop naar coöp? Van huur en koop naar coöp? Een vooronderzoek naar de mogelijkheden van de coöperatieve rechtsvorm in het woondomein Auteurs: ir. A. Elbers en ing. drs. H. Pelgrum (Arcadis Nederland BV) Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Parkmanagement: Mismatch tussen vraag en aanbod? Grontmij: Het bedrijventerrein als onderneming. SIEA: Inkoopcombinatie voor energie in de praktijk

Parkmanagement: Mismatch tussen vraag en aanbod? Grontmij: Het bedrijventerrein als onderneming. SIEA: Inkoopcombinatie voor energie in de praktijk BPm 9-2003 05-09-2003 16:13 Pagina 1 jaargang 2, september 2003 3 Magazine over duurzaam beheer van bedrijventerreinen Parkmanagement: Mismatch tussen vraag en aanbod? Grontmij: Het bedrijventerrein als

Nadere informatie

Module. Exploitatie gemeenschapsvoorziening. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014. Kulturhus Den Dulper, Boven-Leeuwen

Module. Exploitatie gemeenschapsvoorziening. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014. Kulturhus Den Dulper, Boven-Leeuwen Module Exploitatie gemeenschapsvoorziening Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Kulturhus Den Dulper, Boven-Leeuwen 1 Colofon Zwolle, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Adviesrapport C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen

Adviesrapport C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen Adviesrapport C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen Avans Hogeschool C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen Bente Brok 2025454 Begeleidster Ingrid Wakkee Meghan Moonen 2021591 Eerste begeleider Willem Leijten Tweede

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Beveiliging

Draaiboek Parkmanagement. Beveiliging Draaiboek Parkmanagement Beveiliging Draaiboek Parkmanagement Beveiliging Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Samenvatting Collectieve beveiliging houdt in dat de ondernemers de handen

Nadere informatie

Inspiratieboek parkmanagement. Voorbeelden uit de praktijk; samenwerking op bedrijventerreinen. Rotterdam, augustus 2011

Inspiratieboek parkmanagement. Voorbeelden uit de praktijk; samenwerking op bedrijventerreinen. Rotterdam, augustus 2011 Inspiratieboek parkmanagement Voorbeelden uit de praktijk; samenwerking op bedrijventerreinen Rotterdam, augustus 2011 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Collectieve terrein- en gebouwbeveiliging 3 14 Bedrijven

Nadere informatie

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Welvaartsgroei door het stimuleren van innovatief duurzaam ondernemen in het Curaçaose MKB Onderzoeksteam: Dr. J.A. (Jimme) Keizer Prof.dr. L.H.J. (Leo)

Nadere informatie

7 Coöperatieve samenwerking in de zorg

7 Coöperatieve samenwerking in de zorg 7 Coöperatieve samenwerking in de zorg mr W.E. Kuiper 1 1 Inleiding 1.1 Algemeen Economische samenwerking voor en door de leden in de vorm van een coöperatie bestaat reeds geruime tijd. De aloude coöperatie

Nadere informatie

Zo werkt Amersfoort. Deelnemingen. Op afstand verbonden

Zo werkt Amersfoort. Deelnemingen. Op afstand verbonden Zo werkt Amersfoort Deelnemingen Op afstand verbonden 90050 GAM-Deelneming-WT 15-09-2009 09:20 Pagina 3 Zo werkt Amersfoort Waarom is de openbare begraafplaats een gemeentelijke dienst, is de openbare

Nadere informatie

BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES

BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES samenstelling 1 2 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord...7 2 De uitdaging: Brede scholen in multifunctionele accommodaties...9 2.1 Leidraad voor multifunctionele

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Lokale duurzame energiebedrijven Een middel voor gebiedsontwikkeling op bedrijventerreinen

Lokale duurzame energiebedrijven Een middel voor gebiedsontwikkeling op bedrijventerreinen Lokale duurzame energiebedrijven Een middel voor gebiedsontwikkeling op bedrijventerreinen LOKALE DUURZAME ENERGIEBEDRIJVEN EEN MIDDEL VOOR GEBIEDSONTWIKKELING BIJ BEDRIJVENTERREINEN COLOFON Titel: Lokale

Nadere informatie

kan een subtitel komen Voorstel voor organisatie

kan een subtitel komen Voorstel voor organisatie Hier Platform31 De Dorpsontwikkelingsmaatschappij kan een subtitel komen kan een rapport titel komen Hier (DOM) Voorstel voor organisatie De Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) Voorstel voor organisatie

Nadere informatie

Duurzame bedrijventerreinen. Concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering

Duurzame bedrijventerreinen. Concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering Duurzame bedrijventerreinen Concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering april 2006 Voorwoord De Provincie Limburg zoekt partners voor een duurzame ontwikkeling. Ondernemers, burgers en gemeenten.

Nadere informatie

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege

Nadere informatie

Nota Op afstand verbonden

Nota Op afstand verbonden A gemeente Eindhoven Nota Actualisering deelnemingenbeleid VB - Veiligheid en Bestuur, BJA - Bestuurlijk en Juridisch Advies december 2013 Inboeknummer:14BST00018 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven VB

Nadere informatie

5.11 De coöperatie in de zorgsector

5.11 De coöperatie in de zorgsector 5.11 De coöperatie in de zorgsector mr. W.E. Kuiper en mr.drs. C.Ph. van der Winden 5.11.1 Inleiding 5.11.1.1 Algemeen Economische samenwerking voor en door de leden in de vorm van een coöperatie bestaat

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

Nederlandse Investeringsinstelling. Inrichting- en Realisatieplan NII

Nederlandse Investeringsinstelling. Inrichting- en Realisatieplan NII Nederlandse Investeringsinstelling Inrichting- en Realisatieplan NII Inhoudsopgave Managementsamenvatting Nederlandse Investeringsinstelling 6 1. Doelstelling Nederlandse Investeringsinstelling 14 2.

Nadere informatie

Verduurzaming Bedrijventerreinen Groene Hart. Overkoepelende eindrapportage

Verduurzaming Bedrijventerreinen Groene Hart. Overkoepelende eindrapportage Verduurzaming Bedrijventerreinen Groene Hart Uitvoering van een duurzaamheidsnulmeting en uitvoeringsprogramma voor de bedrijventerreinen: 1) Coenecoop (Waddinxveen) 2) Goudse Poort (Gouda) 3) Zoutman

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

Samenhangend Bedrijventerreinenbeleid

Samenhangend Bedrijventerreinenbeleid SenterNovem voert beleid uit voor verschillende overheden op het Programma informatie gebied van innovatie, energie & klimaat en milieu & leefomgeving en draagt zo bij aan innovatie en duurzaamheid. Meer

Nadere informatie