een vaste koers ook uw belang!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "een vaste koers ook uw belang!"

Transcriptie

1 een vaste rs een vaste koers ook uw belang! SGP info Reimerswaal 01

2 Krab 1b 4401 PA YERSEKE ONTWERP AANLEG ONDERHOUD gsm: /

3 Meditatie Davids hoop in bange dagen Gij hebt het land geschud, Gij hebt het gespleten; genees zijn breuken, want het wankelt... Maar nu hebt Gij dengenen, die U vrezen, een banier gegeven, om die op te werpen vanwege de waarheid. (Psalm 60:4, 6) Psalm 60 zou een tijdrede genoemd kunnen worden, of beter nog: een tijdbede. Er is een zware slag gevallen. Terwijl koning David in oorlog verwikkeld is met de volkeren in het noorden (de Syriërs), doen de Edomieten een inval in het zuiden. De afstammelingen van Ezau maken van de gelegenheid gebruik om onverhoeds toe te slaan. En... het lukt! Het land wordt geplunderd en verwoest achtergelaten. Die klap is ontzaglijk hard aangekomen in Israël. Het is alsof een aardbeving heeft plaats gevonden. Het volk is gebroken. Het wankelt als een dronken man. Ja, het lijkt alsof de Heere hen heeft losgelaten! God Zelf heeft hen geslagen! Zijn heilig ongenoegen vanwege de zonde wordt ervaren. En overal onder het volk zijn de breuken aanwijsbaar. Die breuken zijn er ook bij ons, anno Breuken in ons vaderland dat vol is van duistere moordspelonken. Elke dag worden er 100 kinderen omgebracht in de moederschoot. Men spreekt van hulp bij zelfdoding en een menswaardig sterven. De ongebondenheid van de mens wordt niet beteugeld, maar beschermd. Christelijke waarden en normen worden afgebroken. Een frontale aanval vindt plaats op het gezin. Uit de zondagsontheiliging en reclame-uitingen blijkt steeds duidelijker dat het antichristelijke volgt op het niet-christelijke. Breuken te over! Helaas, ze zijn er ook in de kerk: oppervlakkigheid en wereldgelijkvormigheid, kerkverlating en verdeeldheid onder hen die de waarheid liefhebben... Sions breuk is zo wijd als de zee! Helaas, die breuken zijn ook zichtbaar in onze politieke gelederen. Het moet ons vervullen met smart en diepe schaamte. De buitenwacht spot ermee en de Naam des Heeren wordt gelasterd. Kortom, de toestand van kerk, overheid en volk is te vergelijken met die van David in Psalm 60. Het land is geschud en gespleten. De wereld heeft kunnen toeslaan omdat de kerk van haar plaats is. Wij hebben niet gewaakt! Maar hebben wij de plaats van David al gevonden? Hoe nodig is dat voor ons allen! David heeft leren roepen tot de Heere: Genees zijn breuken! Het is alles eigen schuld geworden. Hij is ermee onder God terechtgekomen. De straf is aanvaard en het oordeel wordt gebillijkt. Jazeker, dat maakt het leed nog dieper, maar het geeft ook verruiming. Wanneer wij God mogen toevallen in Zijn heilig 1

4 recht, komt er ruimte om onze nood bij de Heere uit te klagen. Zijn er nog van die zuchters voor land en volk? Mensen die het verstaan: Wij hebben God op t hoogst misdaan; wij zijn van t heilspoor afgegaan? Gelukkig zijn zij die terechtkomen bij de diepste oorzaak: de breuk tussen God en onze ziel. Het is de breuk die wij hebben geslagen in het paradijs. We wilden immers als God zijn! Die diepe val wordt ons tot smart wanneer de Heere haar ontdekt. Dan ligt er een breuk die nooit meer te helen is van s mensen zijde. En God kan van Zijn recht geen afstand doen. Hebt u dat al ingeleefd? Loopt u ook met die bange vraag: Is er nog enig middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Welnu, voor zulke verslagenen van hart heeft God een banier geschonken, zoals we lezen in het woord van onze overdenking. Onder Israël had elk der stammen zijn banier. Het was het verzamelpunt voor de strijdmachten en het herkenningsteken als men verstrooid was. Die banier gaf moed als men naar het slagveld marcheerde. En nu staat hier dat God een banier heeft gegeven aan degenen die Hem vrezen. Die Banier is ten diepste de Heere Zelf. Mozes mocht het weten na zijn overwinning op de Amalekieten: De HEERE is mijn Banier! Het wordt zo'n wonder voor al Gods kinderen. Ach, dat volk heeft geen sterkte in zichzelf, het komt als een verslagene aan Zijn voeten terecht, maar het leert ook de ruimte zien die er ligt in God door Christus. O, die Gezegende des Vaders! Die Wortel van Isaï, Die staan zal tot een Banier der volken! Die Leeuw uit Juda s stam, dat Lam dat overwonnen heeft! Hij is het Die alle sterkte heeft willen afleggen en gestaan heeft in de breuk. Hij is van God verlaten, opdat Godverlaters tot God genomen zullen worden. Zalig te worden ingeleid in Zijn borgtochtelijke arbeid. De bruid getuigt ervan: Hij is blank en rood, en Hij draagt de banier boven tienduizend! Aan wie wordt die banier geschonken? Aan degenen die de Heere vrezen! Kennen wij iets van die kinderlijke vreze? Is Christus ons geopenbaard als de Banier? Hunkeren we naar vereniging met Hem? Alleen met die Banier kunnen wij voor God bestaan. Dan wordt ons leven anders. Dan begeren we dat Zijn Naam verheerlijkt zal worden, ook op het terrein van de politiek, principieel en praktisch. Nee, niet in eigenwillig activisme, maar in diepe afhankelijkheid. Geliefde lezer, er mag nog een Schriftgetrouwe partij zijn die verlangt een Schrift-gebonden politiek te voeren. Het is een zegen dat de Heere zo n banier gegeven heeft aan ons volksdeel. Een banier vanwege de waarheid! Laat het een verzamelpunt zijn voor ons allen, juist als de strijders uiteengeslagen zijn. Laat het Woord des Heeren heerschappij mogen voeren. Dan zal er samenbinding zijn rondom de wet en de getuigenis. Jawel, er moet gestreden worden. Maar deze strijd is geen verloren strijd. Gods Kerk kan een slag verliezen, maar zij zal de oorlog winnen. Daar staat de Koning voor in! Het is Zijn eigen Woord: In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar 2

5 hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen. De Heere geve dat een ieder van ons zijn roeping zal verstaan, en Hij sterke hen die in de vergaderzalen van ons land geroepen worden om de banier op te werpen vanwege de waarheid. Krabbendijke, Ds. C. Sonnevelt 3

6 Voor uw complete tuin! Tuinontwerp Tuinaanleg Tuinonderhoud Tuinbeplanting Hét adres voor al uw tuinbenodigdheden en werkzaamheden! Grintweg ND Yerseke tel % korting op een artikel naar keuze* tegen inlevering van deze advertentie *Groente en fruit, diverse salade *Kaas, noten, wijn *slijterij *diverse maaltijden *veel Zeeuwse producten *unieke fruitmanden *leuke cadeaus Kerkplein Yerseke Volg ons op facebook, leuke acties! 4

7 Van de redactie Hierbij ontvangt u het voorjaarsnummer van ons SGP-Infomagazine. In een erg drukke periode met alle werkzaamheden rond de gemeenteraadsverkiezingen is dit nummer samengesteld. Zoals altijd een uitgave met diverse bijdragen; de ene scribent schrijft met spanning uitziend naar de lokale verkiezingen om te vernemen wat de uitslag zal gaan doen en verderop in dit nummer kon nog net de verkiezingsuitslag worden opgenomen. De inhoud wordt voor de eerste keer in kleur weergegeven. De redactie dacht hier goed aan te doen. Ook met het oog op de SGP-ondernemers die middels hun advertentie een gekleurd visitekaartje van hun onderneming op die manier achterlaten. Dankzij al deze ondernemers is het iedere keer weer mogelijk om een Een Vaste Koers te doen verschijnen. We hebben weer een aantal SGP-ers in en buiten Reimerswaal bereid gevonden om ons van informatie te voorzien op allerlei niveau. Dhr. Belder, onze europarlementariër, wilde ons graag voorbereiden op de Europese verkiezingen van D.V. 22 mei a.s. Ons statenlid dhr. Van Burg nodigt ons graag uit voor een bezoek aan een Statenvergadering. U krijgt een korte kennismaking met onze nieuwste SGP-raadsleden, te weten: dhr. Peter van Wijhe te Rilland en dhr. Rien Sinke uit Krabbendijke. De gemeentelijke kiesvereniging van de SGP-Reimerswaal treedt naar buiten in woord en beeld, zodat u wat zicht krijgt op dit bestuursorgaan. Als redactie zijn we heel blij met de komst van een nieuwe penningmeester, in de persoon van Andries van der Steenhoven uit Yerseke. Andries: van harte welkom! Verder willen we als SGP-Reimerswaal nog graag de aandacht vragen voor de nieuwe website die vanaf maart 2014 de lucht inging. Zo is er iedere keer weer vernieuwing en verandering te constateren; dat is ook te zien op de foto van de SGP-fractie. Een verandering is o.a. het feit dat een tweetal raadsleden na een lange staat van dienst niet meer terug keert. Gelukkig komt daarvoor een ander tweetal in hun plaats nu in de raad. Op de avond van 26 maart jl. kwam de gemeenteraad van Reimerswaal voor het eerst bijeen in een bijzondere vergadering. Daarin werd de nieuwe raad geïnstalleerd. Een officieel en tevens een plechtig ogenblik was het, toen onze fractieleden hun raadsperiode aanvingen met het afleggen van de eed: 'Zo waarlijk helpe mij God Almachtig'. Op het moment dat ik dit schrijf worden er coalitiebesprekingen gehouden. We wensen en bidden de betrokken raadsleden en fracties Gods onmisbare zegen toe voor al het werk tot regeren en besturen van de gemeente Reimerswaal. Opdat de ongebondenheid der mensen bedwongen worde en het alles met goede ordinantie onder de mensen toega. Art 36 NGB. M.W. Sinke, Waarde 5

8 Van de voorzitter Toen ik van onze hardwerkende secretaris het verzoek weer kreeg om een artikeltje te schrijven, begreep ik dat dit nummer uit zou komen net ná de gemeenteraadsverkiezingen. Op het moment dat u dit leest is die dag dus achter de rug. Ik hoop dat u allemaal bij het invullen van uw stembiljet de goede keuze hebt gemaakt. De uitslag is bekend, maar daar kan ik op dit moment vanzelfsprekend nog helemaal niets van zeggen. Dat is altijd het lastige als je een artikel schrijft dat 2 maanden later pas verschijnt. Er kan zoveel gebeuren in zo n periode! Het heeft dan ook geen nut om nu op te wekken om toch vooral uw stem te geven aan onze Staatkundig Gereformeerde Partij. U hebt dat hopelijk allemaal gedaan. We wensen diegenen die opnieuw gekozen zijn veel wijsheid toe. Degene die voor de eerste keer gekozen zijn wensen we toe dat ze zich snel thuis zullen voelen binnen de fractie. Ik zou zeggen: Probeer maar te leren van deze mannen, die al vele jaren ervaring hebben in dit werk. De ervaren fractieleden moeten hun ervaringen maar delen met de nieuwelingen, zodat er een vruchtbare samenwerking mag ontstaan tot nut van onze samenleving. De fractie in zijn geheel, samen met de wethouder wens ik van harte Gods onmisbare zegen toe. Aan Zijn zegen is immers alles gelegen. Het moet er niet om te doen zijn om populair te worden. Dan moeten we echt niet voor de SGP in de gemeenteraad gaan zitten. Ik denk dat een échte SGP-er niet zo snel populair zal worden. Als dat ons doel is, kun je beter voor een andere partij aan de slag gaan. Laat het ons in de eerste plaats te doen zijn om de gunst des Heeren. Wat er dan ook tegen op komt - en er komt ook heel wat tegen op - daar weten degenen die al langere tijd in de raad zitten wel wat van. Toch maar doorgaan vrienden, door goed gerucht en kwaad gerucht, door eer en oneer. Ik zat te lezen in het mooie boek Van Goedertierenheid en Trouw. Dat kwam uit toen de Partij 75 jaar bestond. Ds. Kersten had het in zijn rede tijdens de oprichtingsvergadering (24 april 1918 te Middelburg) ook al over deze dingen. Laat ons de moed hebben, te zeggen wie wij zijn! Wij zijn een wonderlijk volkje: achterlijk, conservatief, zwaarmoedig, mystiek en ik weet al niet wat, in de ogen van de buitenstaanders. Ds. Kersten gaat vervolgens in op datgene wat ons vervreemdde van de ARP. Dat was vooral de verbondsbeschouwing van de Kuyperianen. Maar vervolgens stelt hij het halfslachtige van de eigen mensen aan de kaak. Hij vervolgt: Doch ook van binnen onze eigen kring wacht ons bange strijd. Deels komt dat door halfslachtigheid; dat men heult met andere partijen. Doch grotendeels komt die tegenkanting daaruit voort, dat we ons van het politieke leven onttrokken. ( ) Eruit mannen! t Zwaard aan uw zijde! De Heere mocht in stee van een regering, die met woord en daad zegt wij doen t zonder God, ons nog eens mannen in den lande geven, die met het Woord Gods rekening hielden.' 6

9 Het zou te wensen zijn dat er nog steeds iets van die moed en bezieling die onze voorvaderen mochten uitstralen bij ons te vinden zou zijn. We roepen u op om met onze partij biddend mee te leven. En, u allen die lid bent van onze partij, denkt u ook aan het bezoeken van de vergaderingen van uw kiesvereniging? We heten u allen graag welkom, ook degenen die nog geen lid zijn. S.D. van Koeveringe Azalealaan GV Yerseke the Netherlands +31(0) quality controler fruit and vegetables kwaliteitscontrole groente en fruit heftruck- en reachtruck chauffeur vrachtwagenchauffeur TSG is een modern, energiek en toonaangevend elektrotechnisch installatiebedrijf met 35 jaar ervaring in de industriële automatisering. Actief in: - mosselverwerkende industrie - koel- en vriestechniek - agrarische sector - machinebouw Gespecialiseerd in: - panelenbouw - machinebesturing - softwareontwikkeling - proces automatisering - droog- en bewaartechniek - elektrotechnische installaties - industriële brandmeldsystemen Techno Service s-gravenpolder BV Postbus 53 / 4430 AB s-gravenpolder Tel. +31 (0) Fax +31 (0)

10 Werkweg Oosterschelde Langs Pieterspolder en Olzendepolder richting Yerseke, is gaan langs werkwegen. Deze werkwegen langs de Westerschelde en Oosterschelde dienen in de eerste plaats om een betere toegang te krijgen, als er onderhoud uitgevoerd moet worden aan de zeeweringen. Die zijn dan met groot materiaal in geval van een calamiteit goed bereikbaar. Gelukkig is dat niet meer zo veel nodig. Maar het normale onderhoud komt regelmatig voor. Tevens zijn die wegen geliefde fietsroutes om te genieten van het mooie zicht over de Scheldes en te genieten van vogels Voormalig SGP-raadslid dhr. M. Sinke. en zeehonden, die te zien zijn. En ook het zicht op de grote zeeschepen die voorbij komen, is altijd weer een indrukwekkend gezicht! En bij helder weer zijn de mooie vergezichten over de Westerschelde richting Zeeuws-Vlaanderen en Antwerpen niet te versmaden. Het kan heel mooi zijn aan de Westerschelde. Elk jaar getijde heeft zijn bekoring, ook daar. En om te fietsen langs de Oosterschelde is ook heel mooi. Daar heb je weer mooi zicht op de mosselboten, als ze aan het werk zijn om te vissen. Maar wat is er nu aan de hand? De provincie, 8

11 natuur en milieu, wil langs de Pieterspolder en Olzendepolder verbieden om daar langs te kunnen fietsen; dat is heel jammer. Want dan stopt de fietsroute op het eind van de Nieuwlandepolder. Als argument voor het verbod wordt aangedragen dat de Oosterschelde een natuurmonument is. En er zouden zeldzame vogels kunnen zijn, die dan verstoord worden. Dat is volledige onzin! Want vogels of zeehonden worden niet verstoord door een fietser. En langs het oude haventje in de Pieterspolder, daar kun je ook niet meer komen... Dat was vroeger een mooi plekje om te zwemmen en te recreëren! Echt een gemis nu dit verboden wordt. Ze willen het echt zo maken, dat er absoluut niet meer gefietst mag worden. Dit wordt gerealiseerd doordat er een soort bobbeltjes asfalt aangelegd wordt. Dan kan je daar met geen fiets meer over rijden. Maar zover is het nog niet, want het werk moet nog beginnen. Misschien kan er op bestuurlijk niveau nog geprobeerd worden om dat onzinnige plan niet uit te voeren. En dat het mogelijk gemaakt wordt dat er, ook in de toekomst, nog langs onze mooie Oosterschelde gefietst kan worden. Oostdijk M. Sinke Uw wens... Uw zorg... Uw zaak... belastingzaken administraties adviezen Marijkelaan GE Yerseke T. (0113) E. I. de onze 9

12 Uit de Staten Bijdrage Joan van Burg Vanuit de Staten van Zeeland De broekriem verder aanhalen De provincie Zeeland heeft nog maar nauwelijks de begroting aangepast aan de kerntakendiscussie van eind 2012, of er volgt weer een nieuwe bezuinigingsronde. Wegens het wegvallen van een groot deel van het dividend van Delta, moet er fors worden gesneden in de uitgaven van 2014 en De provincie Zeeland ontving jaarlijks tientallen miljoenen aan dividend; daar blijft niet veel van over. Gelukkig is bij de kerntakendiscussie in 2012 stevig ingezet op het anders inrichten van de begroting, niet in de laatste plaats op aandringen van de SGP. Incidentele uitgaven dekken met incidentele inkomsten (zoals het Delta dividend). Dit is ook consequent doorgevoerd. Met als gevolg dat er nu inderdaad op incidentele uitgaven bezuinigd moet worden, zonder veel in structurele uitgaven te moeten snijden. Wat gaat Zeeland er van merken? Als burger niet direct heel veel. Het zit vooral in subsidies en projecten die per direct gestopt worden als dat kan. Als er al betalingsafspraken zijn, worden die wel gehandhaafd. Daarmee laat de provincie zien een betrouwbare overheid te zijn. Maar nieuwe aanvragen voor subsidies, cofinanciering van projecten, etc worden niet gehonoreerd. Vooral instellingen en stichtingen merken dit, evenals de gemeenten en het waterschap. Op natuurinrichting wordt 1 miljoen bezuinigd. Daar worden uitgaven verschoven naar de toekomst. Gedeputeerde Staten zetten er op in om zoveel mogelijk de bestaande projecten die de economie stimuleren, te ontzien. De discussie over het definitieve bezuinigingspakket zal in de Statenvergadering van 14 maart plaatsvinden. Zuid Westelijke Delta Het project Zuidwestelijke Delta loopt al een aantal jaren en nadert nu zijn ontknoping. Het Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta is onderdeel van het grotere geheel, het Nationaal Waterplan zoals in 2009 op Rijksniveau is vastgesteld. Dit alles om de Nederlandse waterhuishouding en waterveiligheid op een hoger niveau te brengen en bestendig te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dit staat los van de discussie waar de klimaatverandering door veroorzaakt wordt, maar gaat uit van recente metingen (bodemdaling, verdroging, zeespiegelrijzing, wijzigingen in golfoploop, veranderende neer- 10

13 slagpatronen, teruglopende zoetwatervoorraden, etc) en voorspellingen. Voor Zeeland gaat het dan niet alleen over de zoetwatervoorziening voor Tholen en de Bevelanden, maar ook over het wel / niet verzilten van het Volkerak- Zoommeer, de waterhuishouding in de Grevelingen, de nieuwe normering voor de hoogtes van dijken, de zoetwatervoorraden voor de landbouw, bergingscapaciteit bij grote regenval, calamiteitenberging van rivierwater uit de grote rivieren op het Volkerak- Zoommeer, en ga zo maar door. Te veel om even op te noemen, maar allemaal wel zaken waar wij ons als SGP nauw bij betrokken voelen. In 2014 staan een aantal belangrijke beslissingen te wachten in het Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta, te weten: - Voorkeurstrategieën bepalen voor de aanpassingen in de Zuid Westelijke Delta (gebeurt door Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de 3 provincies die samenwerken in dit Deltaprogramma) - Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer naar de Tweede Kamer - Gebiedsonwikkeling Grevelingen en Volkerak-Zoommeer - Vaststellen Programma van Uitvoering voor de Zuid Westelijke Delta Bovenstaande zaken zijn een uitwerking van een traject dat al jaren loopt. Diverse malen zijn zaken al in commissies van Provinciale Staten behandeld. Het is telkens opletten wat er met onze inbreng gebeurt. De komende maanden zullen belangrijk zijn om nog invloed uit te kunnen oefenen op de eindresultaten. Meer informatie over heel het project Zuid Westelijke Delta is te vinden via www. zwdelta.nl Omgevingsplan Het nieuwe omgevingsplan van de Provincie Zeeland is inmiddels weer al een tijdje in gebruik. De gemeenten werken er mee, burgers en bedrijven doen er ervaring mee op. Als u tegen zaken aanloopt die te maken hebben met het omgevingsplan, laat het ons weten. Elke ervaring, zowel positief als negatief, kan leerzaam zijn. Economische Agenda De vorig jaar opgestelde Economische Agenda wordt momenteel uitgevoerd. Deze agenda bestaat uit 9 deelprojecten (businesscases), waar personen uit het bedrijfsleven de trekker van zijn. In totaal wordt hier in 3 jaar zo n 16,5 miljoen aan uitgegeven door de Provincie Zeeland. Dit bedrag dat in de provincie geïnvesteerd wordt, wordt nog meer als hier Europese en landelijke subsidies 11

14 aan gekoppeld gaan worden. Als SGP blijven we dit goed volgen - er moeten op korte termijn resultaten komen - zodat ook bedrijven en gemeenten resultaat gaan zien en het geld niet ongebruikt op de plank blijft liggen. Hierboven zomaar enkele zaken beschreven die momenteel aan de orde zijn in Zeeland. Wilt u meer weten? Kom gerust een langs op een Statenvergadering, bezoek onze website of kijk op voor meer informatie over de Provincie Zeeland. De Statenvergaderingen zijn ook live te volgen via Dus ook de Statenvergadering van 14 maart waarbij de nieuwe bezuinigingen behandeld worden. gas - water - centrale verwarming - sanitair Plasseweg 11, 4414 NC Waarde Tel / Fax Autotelefoon Vroonland 17 Yerseke Tel VOOR AL UW BOUWACTIVITEITEN 12

15 Een greep uit de inzet van de eurofractie-sgp in Europa Bij het naderen van de Europese Verkiezingen op D.V. donderdag 22 mei 2014 is het nutttig de politieke balans op te maken van de werkzaamheden van de eurofractie van de SGP in het Europees Parlement gedurende het mandaat De fractie (europarlementariër en zes beleidsmedewerkers) is allereerst de Heere dankbaar voor geschonken wijsheid en kracht om tal van ingewikkelde beleidsonderwerpen adequaat te volgen, te amenderen en daarover uiteindelijk weloverwogen te stemmen. Ter illustratie van de parlementaire werkzaamheden van de eurofractie volgen twee actuele speerpunten meer in detail: de onder spanning staande relatie EU-Israël en onze volle inzet voor de kwetsbare Nederlandse visserijsector. Relatie EU-Israël De eurofractie-sgp heeft zich de afgelopen vijf jaar met hart en ziel ingezet voor een versterking van de betrekkingen tussen de Europese Unie en Israël. Het voorzittterschap van de Delegatie van het Europees Parlement voor de betrekkingen met Israël bood daartoe een uitgelezen mogelijkheid. En die is ook goed benut! Het leiden van de delegatie zette de SGP op de kaart in Brussel en evengoed in Jeruzalem. Nauwe contacten met regering en parlement (Knesset) van de Joodse staat werden aangeknoopt. Hetzelfde geldt voor Joodse organisaties in Europa zelf. Een zeer recent voorbeeld van dat laatste oog en hart voor de Joodse diaspora ofwel Joodse burgers in de lidstaten van de EU - vormt het seminar dat wij samen met rabbijn Avi Tawil (directeur van het Europees Centrum voor de Joodse Gemeenschap) op woensdag 12 februari 2014 in Brussel organiseerden over 13

16 Vrijheid van meningsuiting en antisemitisme: wat zijn de beperkingen? Een urgent onderwerp gelet op schrikbarende openlijke antisemitische uitingen in ons werelddeel. Het continent waar de Holocaust, de moord op het Joodse volk, waarbij omstreeks zes miljoen Joden vermoord werden, plaatsvond. Tijdens dit zeer geslaagde seminar markeerde de eurofractie-sgp duidelijk haar Bijbelse positie in een aantal stellingnames: * Bij de afweging van vrijheid van meningsuiting tegenover bestrijding van antisemitisme is de context van elementair belang. Zeker in het licht van de geschiedenis van het Europees Jodendom en de huidige uitingen van antisemitisme binnen ons continent, ongeacht of die nu van extreem rechts/links of uit islamitische hoek komen. In geval van antisemitische incidenten is het buitengewoon belangrijk de vrijheid van meningsuiting te beperken ter bescherming van een kwetsbare minderheid in de samenleving. Deze context moet bovendien niet alleen worden meegewogen bij de beoordeling van afzonderlijke antisemitische voorvallen, maar zou ook veel meer in het publieke debat moeten doordringen; * Juist als het over Israël en Joden gaat, is immers soms maar het kleinste vonkje nodig. Eenzijdige en ongenuanceerde uitingen in het politieke debat kunnen daardoor bijna eenzelfde werking hebben als antisemitische uitlatingen; * Vanuit mijn (BB) christelijke levensovertuiging lijdt het voor mij geen twijfel wat voorrang heeft: vrijheid van meningsuiting of bescherming tegen kwetsende en haatzaaiende teksten!? Gods geboden zo wordt vaak gedacht- leggen mensen beperkingen op. Het is beter om dit anders onder woorden te brengen. Gods geboden, waarin het zowel gaat over Zijn Naam als over het goede gerucht van de naaste, plaatsen een veilige omheining om het leven van de mens. Binnen die omheining komt het leven, de naam en het welzijn van de mens tot zijn recht. Echte vrijheid is geen onbeperkte vrijheid van meningsuiting, maar juist in de genoemde omheining/beperking van de vrijheid van meningsuiting ligt de ware vrijheid! Het verdient beklemtoond te worden dat zowel de Israëlische regering als de Knesset zich ernstige zorgen maken over de heropleving van het antisemitisme binnen Europees grondgebied. Hun beider appel aan Brussel is alle uitingen van Jodenhaat daadkrachtig te veroordelen en effectief te bestrijden. Een dringende oproep waaraan de Israëldelegatie van het Europees Parlement zowel in haar zittingen in Brussel als tijdens een gezamenlijkse vergadering met de Knesset (november 2013) duidelijk gehoor gaf. Punten van scherpe kritiek van de zijde van de eurofractie richting het Israël- 14

17 beleid van de Europese Unie vormen de eenzijdigheid (het welslagen van het vredesproces tussen Israëli s en Palestijnen schijnt louter van de eersten af te hangen) en dubbelhartigheid (sterkere economische betrekkingen propageren en die tegelijkertijd tegenwerken). Om maar niet te spreken van het Europees mantra van de tweestatenoplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict, waarbij wel voortdurend gerept wordt over een Palestijnse staat in wording zonder Israël klip en klaar als Joodse staat te duiden Binnenkort hoopt de eurofractie een kleine studie uit te brengen over de ultieme veiligheidsbelangen van de kleine Joodse staat in samenhang met het Midden- Oostenbeleid van de Europese Unie. Brussel beweert immers altijd in te staan voor veilige grenzen van Israël. Kortom, SGP ers neem straks nota van onze lezing. Nog een laatste punt dat ons met betrekking tot het bestaansrecht van Israël in het immer roerige Midden-Oosten van het hart moet. In twee ontwerpresoluties over de betrekkingen tussen de EU en Turkije alsmede de EU en Iran wordt met geen woord gerept over de vijandige instelling van zowel de Turkse als de Iraanse regering tegenover Jeruzalem, hoofdstad van de Joodse staat. Deze omissies spreken voor zich én tegen het Europees Parlement. Ook hier is parlementaire tegenactie geboden. 15

18 Steun voor vissers In de afgelopen jaren heeft de eurofractie-sgp zich sterk ingezet voor de Nederlandse visserij. En dat niet alleen omdat de hervorming van het Europees Visserijbeleid onze vissers in grote problemen dreigt te brengen. Nee, wij vinden de visserijsector een prachtige bedrijfstak, waar heel hard gewerkt wordt. Denk bijvoorbeeld aan het hoge werkritme: twee uur op, twee uur af. En dat dag en nacht. En dan spreken we nog niet van barre weersomstandigheden. Kortom, onze vissers komt een goede boterham toe voor de leverantie van verse kwaliteitsvis! Ondertussen kampt de sector wel met aanhoudende negatieve beeldvorming. Dat moet eens ophouden, vindt de eurofractie-sgp. Veel mensen blijven maar volhouden dat vissoorten bijna uitgestorven zouden zijn, terwijl het in de Noordzee in feite zeer goed gaat. Zo staat de schol historisch hoog. En ook met de tong gaat het goed, terwijl kabeljauw aantrekt. De eurofractie-sgp wenst daarom een positieve beeldvorming van de sector neer te zetten. Om dat naar behoren te kunnen doen, onderhouden wij nauwe contacten met de sector zelf. Een prachtige gelegenheid diende zich daarvoor op 13 februari 2014 aan. Toen hielden we een rondetafelgesprek met maar liefst 26 jonge vissers uit eigen land. En zij hadden het hart echt op de tong! Want niets minder dan hun toekomst, de uitoefening van hun vak, staat momenteel op het spel. Twee voorbeelden daarvan zijn de invoering van de aanlandplicht en de harde strijd voor het gebruik van de pulskor. Eerst maar de kwestie van de aanlandplicht ofwel de discardban (verbod op teruggooi). De eurofractie-sgp heeft zich daar op alle fronten (Europees Parlement, Europese Commissie en Raad/EU-lidstaten) actief tegen verzet. Want het betreft hier een treffend voorbeeld van doorgeschoten Europese regelgeving waarbij per 1 januari 2015 de pelagische sector alle vangst moet aanlanden. Per 1 januari 2015 geldt dit voor tong en school en uiterlijk 2019 ook voor andere vissoorten. Tijdens een zwart-witdebat hebben de Groenen en ook de Europese Commissie teruggooi van gevangen vis als een enorme verspilling gebrandmerkt. Daarbij wordt vergeten dat vissers het evenmin aangenaam vinden om vis terug te gooien, waarbij moet worden aangetekend dat een deel overleeft. Tevergeefs poogde de eurofractie via amendering van de Europese wetgeving voor de gemengde visserij op de Noordzee een uitzondering van de totale aanlandplicht binnen te slepen. Punt is dat een totaal verbod op teruggooi onwerk- 16

19 baar en onuitvoerbaar is voor de visserijsector. Een stapsgewijze vermindering van de teruggooi was eerlijker geweest, maar dat vond de wetgever natuurlijk ingewikkelder te controleren; dus vandaar een keihard teruggooiverbod, dat is immers makkelijker te controleren. Om sterker te staan in ons verzet tegen de discardban, voelde de eurofractie- SGP de Noren aan de tand. Die werken immers al met een teruggooiverbod. Welnu, de Noren gaven toe dat de Noordzee echt een apart verhaal is, waar het teruggooiverbod bijzonder moeilijk te realiseren valt. Bovendien draaien Noorse vissers er hun hand niet voor om bij het omhoog halen van de netten die weer snel in zee te laten zakken wanneer de vangst hen niet aanstaat Tijdens ons werkgesprek met de jonge vissers heeft de eurofractie-sgp duidelijk uitgesproken even verontwaardigd te zijn als de sector over onuitvoerbaar beleid, maar tegelijkertijd wil zij samen met de sector plannen opstellen om de aanlandplicht zo veel mogelijk te verzachten. En die tijd is nu aangebroken! Veel tijd en energie heeft de eurofractie de afgelopen tijd ook gestoken in het pulskor-dossier. Zelfs tot achter de Europese schermen hebben we bovenop deze belangrijke kwestie gezeten. Waarom, zo vroegen wij ons voortdurend af, ligt het zo moeilijk in Brussel om de ontheffing van 5 procent van de Neder- 17

20 landse vloot om met de pulskor te vissen te verhogen naar 10 procent? De pulskor is toch een prachtige uitvinding van elektrisch vissen. Notabene goedgekeurd door het wetenschappelijk comité van de Europese Commissie zelf! In de ontwikkeling van de pulskor (lichtere bodemberoering, selectievere vismethode met minder bijvangst plus minder CO2-uitstoot) is door Nederland jarenlang veel geld geïnvesteerd. Nogmaals, vanwaar dit Europees verzet? Erg rationeel komt dat bij ons niet over. Om dit verzet te breken, heeft de eurofractie-sgp inmiddels een speciaal onderhoud aangevraagd bij eurocommisaris Damanaki voor het Europees Visserijbeleid. Want sector, noch eurofractie-sgp geven de moed op! Dat brengt ons bij een welbekend Nederlands spreekwoord: de aanhouder wint. Ook wel in de Europese politiek. Daarvan kan de eurofractie-sgp voor de Nederlandse visserijsector een bemoedigend praktijkvoorbeeld geven. Zij zette zich met succes gedurende enige jaren volhardend in voor de rechtmatige aanspraak van een Nederlandse visser (bedrijf in België, maar niet woonachtig in het buurland) voor toegang tot het Europees Visserijfonds bij de Belgische overheid. Nederlandse vasthoudendheid loont dus in Europa! Uit welbegrepen eigenbelang breng je zo n positieve uitkomst niet groot in het nieuws, want we moeten verder in Europa met onze zuiderburen. Tot besluit De eurofractie SGP hoopt dat dit artikel tot interesse leidt voor al haar werkzaamheden. Graag verwijst zij daarvoor naar haar website (www.eurofractie. sgp.nl). Vanzelfsprekend staan wij open voor vragen en suggesties uit Reimerswaal. Bovenal vragen we uw stem bij de Europese Verkiezingen van 22 mei 2014! Voor SGP-presentie in Brussel, voor christelijke politiek in Europa. Namens de eurofractie SGP, Drs. B. Belder 18

Stemmen Europese verkiezingen 2014

Stemmen Europese verkiezingen 2014 Stemmen Europese verkiezingen 2014 2 Voorwoord Dit boek gaat over de verkiezingen voor het Europees Parlement van 22 mei 2014. Het boek is gemaakt door de medewerkers van het Educatief Centrum voor Cliënten,

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Openbaringen 3 vers 14 t/m 22 Gezang 253 vers 1 (Bundel 1938) Psalm 67 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Berijming) Psalm

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Zondag 28 juni 2015 Hem even aan te mogen raken

Zondag 28 juni 2015 Hem even aan te mogen raken Zondag 28 juni 2015 Hem even aan te mogen raken Bij Marcus 5 : 21-43 Voor mensen met school-gaande kinderen nadert de zomervakantie. Hier in de kerk blijven al enige tijd wat meer stoelen leeg om dat dan

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

De profeet die de scherpe vraag stelt: zijn de verantwoordelijk leiders ook werkelijk goede herders?

De profeet die de scherpe vraag stelt: zijn de verantwoordelijk leiders ook werkelijk goede herders? 1 Gemeente van onze Heer Jezus Christus Nederland heeft een paar roerige politieke weken achter de rug. Eerst valt week het kabinet, omdat Wilders de stekker eruit haalt. En dat terwijl we volgens europese

Nadere informatie

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Bij de landelijke verkiezingen in juni 2010 zijn er 61 vrouwen in het parlement gekozen, zes meer dan bij de verkiezingen van 2003 en van 2006.

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Instalektro HANDEL & VERKOOP TECHNIEK HANDEL & VERKOOP TECHNIEK. handwerk met voldoening. creatief en commercieel. handwerk met voldoening

Instalektro HANDEL & VERKOOP TECHNIEK HANDEL & VERKOOP TECHNIEK. handwerk met voldoening. creatief en commercieel. handwerk met voldoening HANDEL & VERKOOP creatief en commercieel TECHNIEK handwerk met voldoening HANDEL & VERKOOP creatief en commercieel TECHNIEK handwerk met voldoening Instalektro 20e jaargang nummer 2 november 2012 informatiebrochure

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1 Les 1 - De oorsprong van de Bijbel In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Deze bijbelstudies zijn vooral bedoeld voor jongeren van 11

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 1 Thessalonicenzen 1. Zendingsteam in Thessaloníca - Handelingen 16:6-12 en 39-17:1 2. Gods Woord in Thessaloníca - Handelingen 17:1-12 3. Kerk in Thessaloníca - Handelingen 17:13-15

Nadere informatie

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN?

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? Evaluatie-onderzoek van het online stemmen Een kwantitatief onderzoek naar het stemmen via internet van burger@overheid. Uitgevoerd door NetPanel in samenwerking

Nadere informatie

Doel van Bijbelstudie

Doel van Bijbelstudie Bijbelstudie Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

De bruiloft van het Lam

De bruiloft van het Lam Openbaring 1: 1-4 De bruiloft van het Lam 1.Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Romeinen 5 vers 12 t/m 21 Romeinen 6 vers 1 t/m 14 Psalm 119 vers 53 (Schoolpsalm) Psalm 103 vers 8 en 9 Lied 100 vers 1, 2, 3 en 4 (Op

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden, 1 Preek bidden 1 HC 45-116, 46-120, Lucas 10,38-11,13 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden, Als je christelijk bent opgevoed, dan leer je als kind al van je ouders dat je moet bidden.

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur Liturgische kleur: Groen Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Psalm 47: 2.

Nadere informatie

Orgelspel. Welkom en afkondigingen

Orgelspel. Welkom en afkondigingen DIT IS DE DAG Themadienst, waarin 4 kinderen afscheid nemen van zondagsschool Ruth ; Afsluiting winterwerk. t Harde, zondag 17 maart 2013. Voorganger: ds. D. Dekker. Organist: dhr. A. van Dijk. Aanvang:

Nadere informatie

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 We vieren vanmorgen een prachtig feest. Kees van Leeuwen heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd en hield samen met Mirjam hun drie kinderen ten doop. Johannes

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Voorlopige uitslag Amsterdam. Project: 12213 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen

Voorlopige uitslag Amsterdam. Project: 12213 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen Verkiezingen 2012 Tweede Kamer Voorlopige uitslag Amsterdam Project: 12213 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen Samenstelling publicatie: Jeroen Slot Cor Hylkema Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2011. VAN HET BESTUUR door Roland Amoureus (voorzitter)

Nieuwsbrief Maart 2011. VAN HET BESTUUR door Roland Amoureus (voorzitter) Nieuwsbrief Maart 2011 VAN HET BESTUUR door Roland Amoureus (voorzitter) Graag maak ik allereerst gebruik van de gelegenheid om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet tijdens wéér een verkiezingscampagne.

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 34 (31-08)

De Bijbel open 2013 34 (31-08) 1 De Bijbel open 2013 34 (31-08) Onlangs kreeg ik voor ons programma de Bijbel open een vraag over de onvruchtbare vijgenboom in Mattheus 21. Je kunt deze geschiedenis ook in andere evangeliën lezen. We

Nadere informatie

Met medewerking van: Clarity o.l.v. Mario Riedijk De jongerengroep

Met medewerking van: Clarity o.l.v. Mario Riedijk De jongerengroep Voorganger: Organiste: Ds. A.G.E. Klap Mevr. de Jager - Boudeling Met medewerking van: Clarity o.l.v. Mario Riedijk De jongerengroep Welkom Aanvangspsalm: Psalm 103 : 1, 3 en 5 Zegen mijn ziel, de grote

Nadere informatie

Help Mij, Jezus R. Brinkman, Stg. BTO Yarah/EBG Noordhoorn 2015

Help Mij, Jezus R. Brinkman, Stg. BTO Yarah/EBG Noordhoorn 2015 Help Mij, Jezus R. Brinkman, Stg. BTO Yarah/EBG Noordhoorn 2015 Eén van de weinige liedjes met een prachtige, diepe, geestelijke betekenis die ooit in de Top40 heeft gestaan in Nederland is van de componist

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

(U wordt verzocht zoveel mogelijk voor in de kerk te gaan zitten)

(U wordt verzocht zoveel mogelijk voor in de kerk te gaan zitten) (U wordt verzocht zoveel mogelijk voor in de kerk te gaan zitten) Organisten: Erik Krooneman en Marijn Krooneman Orgelspel We zingen twee liederen: k Ben reizend naar die stad (Joh. de Heer; nummer 19)

Nadere informatie

KONING DAVID (DEEL 2)

KONING DAVID (DEEL 2) Online Bijbel voor kinderen presenteert KONING DAVID (DEEL 2) Geschreven door Edward Hughes Illustraties door Janie Forest and Lazarus Aangepast door Lyn Doerksen Alle Bijbelcitaten zijn afkomstig uit

Nadere informatie

9 december 2014. Onderzoek: Erkenning Palestijnse staat

9 december 2014. Onderzoek: Erkenning Palestijnse staat 9 december 2014 Onderzoek: Erkenning Palestijnse staat Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND!

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Voorganger: ds. P. Molenaar Aanvang van de dienst: 10.45 uur. Ouderling van dienst: M. van Maanen

Nadere informatie

Instalektro HANDEL & VERKOOP TECHNIEK HANDEL & VERKOOP TECHNIEK. handwerk met voldoening. creatief en commercieel. handwerk met voldoening

Instalektro HANDEL & VERKOOP TECHNIEK HANDEL & VERKOOP TECHNIEK. handwerk met voldoening. creatief en commercieel. handwerk met voldoening HANDEL & VERKOOP creatief en commercieel TECHNIEK handwerk met voldoening HANDEL & VERKOOP creatief en commercieel TECHNIEK handwerk met voldoening Instalektro 20e jaargang nummer 2 november 2012 informatiebrochure

Nadere informatie

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Vrijdag 28 januari 2012 23.50u Mijn dochter, Ik geef de wereld dit kruistochtgebed (22) om gebeden te worden door de katholieke

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Het is duidelijk, dat in dit papier de vraag behandeld moet worden, of die teksten spreken over echte christenen die dan weer afvallen.

Het is duidelijk, dat in dit papier de vraag behandeld moet worden, of die teksten spreken over echte christenen die dan weer afvallen. Afval van heiligen door Dr. A. Dirkzwager Inleiding De kwestie waarover onder christenen verschillend gedacht wordt, betreft de vraag, of mensen die eenmaal wedergeboren zijn, nog van het geloof kunnen

Nadere informatie

Liederen voor zondag 5 oktober 2014

Liederen voor zondag 5 oktober 2014 Liederen voor zondag 5 oktober 204 Lied 224 God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt maakt Hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

De leerlingen van Jezus zijn in afwachting. Ze voelen het.. er staat iets volkomen nieuws te gebeuren. Het is immers Jezus die spreekt over zijn vertrek bij hen. Voorgoed of is er nog wel een toekomst

Nadere informatie

Installatie- & Elektrotechniek. Markiezaat College, het échte werk

Installatie- & Elektrotechniek. Markiezaat College, het échte werk 2016 2017 Installatie- & Elektrotechniek Markiezaat College, het échte werk Installatietechniek: techniek die zorgt voor mensen "Je laat die mensen toch niet in de kou zitten?" Overal waar we wonen en

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Deze PowerPoint presentatie gaat over Kerk en Israël, in het bijzonder over de Protestantse Kerk (in Nederland) en Israël. Met de naam Israël wordt

Deze PowerPoint presentatie gaat over Kerk en Israël, in het bijzonder over de Protestantse Kerk (in Nederland) en Israël. Met de naam Israël wordt Deze PowerPoint presentatie gaat over Kerk en Israël, in het bijzonder over de Protestantse Kerk (in Nederland) en Israël. Met de naam Israël wordt bedoeld: het Israël dat wij ontmoeten in de bijbel en

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 18 mei 2014, themadienst Grenzen Over Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

De Bijbel open 2012 37 (22-09)

De Bijbel open 2012 37 (22-09) 1 De Bijbel open 2012 37 (22-09) Onlangs kreeg ik een vraag over twee genezingen in de bijbel. De ene gaat over de verlamde man in Lukas 5 die door het dak van een huis tot Jezus wordt gebracht en door

Nadere informatie

het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1

het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1 het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1 1. Wat verwacht jij van de toekomst? 2. Wat is de basis van jouw verwachting? 3. Wat is de zekerheid van jouw verwachting? 4. Wat doet jouw

Nadere informatie

Matteus 4, 1-11 (3) en Gen. 3,1-9 9 maart 2014 Wehl Thema: Het twee-gesprek tussen goed en kwaad.!

Matteus 4, 1-11 (3) en Gen. 3,1-9 9 maart 2014 Wehl Thema: Het twee-gesprek tussen goed en kwaad.! Matteus 4, 1-11 (3) en Gen. 3,1-9 9 maart 2014 Wehl Thema: Het twee-gesprek tussen goed en kwaad.! Gemeente, Wie wordt er op z'n tijd niet mee geconfronteerd, met dat stemmetje in je binnenste, dat jou

Nadere informatie

Opwekkingsdienst 17 mei 2015 om 16.45 in de Ark. Voorganger: Ds. Stam M.m.v.: de opwekkingsband. Thema: De Hartendokter!

Opwekkingsdienst 17 mei 2015 om 16.45 in de Ark. Voorganger: Ds. Stam M.m.v.: de opwekkingsband. Thema: De Hartendokter! Opwekkingsdienst 17 mei 2015 om 16.45 in de Ark Voorganger: Ds. Stam M.m.v.: de opwekkingsband Thema: De Hartendokter! - Zingen voor de dienst om 16.45: Opw. 518 Heer U doorgrond en kent mij Heer, U doorgrondt

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ~ 3 e Zondag van de Zomer ~ Voorganger Ouderling van dienst Diaken Lector Organist Kinderkring Crèche : Drs. Jan

Nadere informatie

Maken dat natuur tegen een stootje kan Natuur combineren met

Maken dat natuur tegen een stootje kan Natuur combineren met Vooruit met natuur Stelt u zich voor een sterke, fitte, sprankelende natuur, waarvan je volop kunt genieten. Natuur dichtbij, die ontspant en die maakt dat je je prettig voelt op de plek waar je woont.

Nadere informatie

God verlost Israël van de Amalekieten.

God verlost Israël van de Amalekieten. Verhalen uit het Oude Testament 30 God verlost Israël van de Amalekieten. Bijbelgedeelte: Exodus 17:8-16 Hoofdthema s God is Heerser (Hij heeft de volledige controle over alles, altijd) God is almachtig

Nadere informatie

HC zd. 3 nr. 32. dia 1

HC zd. 3 nr. 32. dia 1 HC zd. 3 nr. 32 deze zondag verzet zich tegen fatalisme als grondtrek van veel menselijk denken fatalisme wil zeggen dat het gaat zoals de goden besloten hebben jij kunt daar niets aan veranderen dia 1

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 24 mei, Pinksteren Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Ton Timmerman Zondagskind: Lincy Vetker Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = =

Nadere informatie

Waarover spraken zij? de avondmaalsbeleving als Veertigdagen-project in de Lambertikerk te Zelhem

Waarover spraken zij? de avondmaalsbeleving als Veertigdagen-project in de Lambertikerk te Zelhem Waarover spraken zij? de avondmaalsbeleving als Veertigdagen-project in de Lambertikerk te Zelhem 1 Deze Veertigdagentijd vergezelt bovenstaande afbeelding ons als een gebrandschilderd raam in de Lambertikerk.

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

RAAD & DAAD OP HET JUISTE MOMENT VERNIEUWENDE, BETAALBARE JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS

RAAD & DAAD OP HET JUISTE MOMENT VERNIEUWENDE, BETAALBARE JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS RAAD & DAAD OP HET JUISTE MOMENT VERNIEUWENDE, BETAALBARE JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS Labor Advocaten is een ondernemersgericht advocatenkantoor

Nadere informatie

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk 1 GEBED 2 Welkom Hoe versterk ik mijn relatie met God Methodes en technieken delen hoe dit te bereiken

Nadere informatie

1 e zondag van 40-dgntijd

1 e zondag van 40-dgntijd Overdenking 17 februari 2013 Sixtuskerk Sexbierum 1 e zondag van 40-dgntijd 1. Sam. 16 en Lucas 4: 1-13 Geliefden van God, Twee mannen, door God gekozen. David en Jezus. Gekozen voor een speciale taak,

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. 689.865

Behoort bij schrijven no. 689.865 Behoort bij schrijven no. 689.865 Ex. no.,2-c VERKIEZING TWEEDE KAMER 1963 - PSP Bij de ruim 70,000, door de PSP in maart 1962 gewonnen t.o.v. 1959» voegden zich op 15 mei jl. die van nog bijna 8.000 kiezers.

Nadere informatie

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Als wij Pinksteren vieren, dan vieren we toch ook dat de boodschap van Gods liefde wereldwijd rondgaat. Dat we in het

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

Antwoorden 18.1: De wonderbare visvangst

Antwoorden 18.1: De wonderbare visvangst Antwoorden 18.1: De wonderbare visvangst a. De mensen komen naar de Heere Jezus om het Woord van God te horen. b. Het Woord van God is belangrijk in het leven van deze mensen. Door Bijbellezen en bidden

Nadere informatie

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 DE GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 De bovenvermelde Bijbelteksten spreken van het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is ge weest en verborgen is gebleven in God. Dit geheimenis

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 september

Zondagmorgen 6 september 12 e zondag van de zomer, kleur wit, viering HA Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. André de Jager Ouderling van dienst: Gerard de Haan Kosters: Dick en Marry de Jong Geluid studio: Alfred den

Nadere informatie

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering:

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering: DUINZICHTKERK zondag 13 oktober 2013 Viering Heilig Avondmaal Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds.c. van Duinen ; ouderling van dienst: A. Timmer-Kortleve; diaken van dienst: Laméris-van

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Mattheüs 5 vers 13 t/m 16 Lied 245 vers 1, 2, 3 en 4 () Morgenzang vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 46 vers 1 en 4 Psalm 119 vers 1 (Nieuwe

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting

Agenda. 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting Agenda 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting 1 Gesproken tekst "Leden van de, na beëdiging, nieuwe gemeenteraad van de gemeente Stadskanaal, leden van

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving!

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Lied Thuis in Gods huis Couplet 1 en

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Preek : Aanbidding door dans.( Hebreeuws woord voor aanbidding is Shachah ) Shachah (55x) zich neerbuigen, op aarde werpen, plat

Preek : Aanbidding door dans.( Hebreeuws woord voor aanbidding is Shachah ) Shachah (55x) zich neerbuigen, op aarde werpen, plat Preek : Aanbidding door dans.( Hebreeuws woord voor aanbidding is Shachah ) Shachah (55x) zich neerbuigen, op aarde werpen, plat neervallen Gen 22:5, Ex 34:14, Joz 5:14, Ps 95:6 http://concordances.org/hebrew/strongs_7812.htm

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER VAN HET BESTUUR Het zomerreces is weer voorbij. Als u deze nieuwsbrief leest zijn de eerste commissievergaderingen en raadsvergaderingen al weer achter de rug. Er is veel wat aandacht vraagt, de zondagsontheiliging

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 25 (29-06)

De Bijbel open 2013 25 (29-06) 1 De Bijbel open 2013 25 (29-06) Vandaag bespreken we een vraag die ik kreeg over 1 Koningen 2. Daarin gaat het over de geschiedenis van Adonia, een oudere broer van Salomo, die zojuist koning was geworden.

Nadere informatie

Liturgie voor de afsluiting van de Vakantie-Bijbel-Week op zondag 31 augustus 2014 In Vredehorst

Liturgie voor de afsluiting van de Vakantie-Bijbel-Week op zondag 31 augustus 2014 In Vredehorst Liturgie voor de afsluiting van de Vakantie-Bijbel-Week op zondag 31 augustus 2014 In Vredehorst Voorganger: Ds. H.L. Versluis Organist: William de Jong Pianist: Violaure van Prooijen Koster: Jan van Mourik

Nadere informatie

Numeri 16 : 3. dia 1. ze woonden dichtbij elkaar Korach, Datan en Abiram (en On) ook al kwamen ze uit twee verschillende stammen

Numeri 16 : 3. dia 1. ze woonden dichtbij elkaar Korach, Datan en Abiram (en On) ook al kwamen ze uit twee verschillende stammen Numeri 16 : 3 ze woonden dichtbij elkaar Korach, Datan en Abiram (en On) ook al kwamen ze uit twee verschillende stammen dia 1 Korach hoorde bij de stam Levi nader bepaald: bij de nakomelingen van Kehat

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie