een vaste koers ook uw belang!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "een vaste koers ook uw belang!"

Transcriptie

1 een vaste rs een vaste koers ook uw belang! SGP info Reimerswaal 01

2 Krab 1b 4401 PA YERSEKE ONTWERP AANLEG ONDERHOUD gsm: /

3 Meditatie Davids hoop in bange dagen Gij hebt het land geschud, Gij hebt het gespleten; genees zijn breuken, want het wankelt... Maar nu hebt Gij dengenen, die U vrezen, een banier gegeven, om die op te werpen vanwege de waarheid. (Psalm 60:4, 6) Psalm 60 zou een tijdrede genoemd kunnen worden, of beter nog: een tijdbede. Er is een zware slag gevallen. Terwijl koning David in oorlog verwikkeld is met de volkeren in het noorden (de Syriërs), doen de Edomieten een inval in het zuiden. De afstammelingen van Ezau maken van de gelegenheid gebruik om onverhoeds toe te slaan. En... het lukt! Het land wordt geplunderd en verwoest achtergelaten. Die klap is ontzaglijk hard aangekomen in Israël. Het is alsof een aardbeving heeft plaats gevonden. Het volk is gebroken. Het wankelt als een dronken man. Ja, het lijkt alsof de Heere hen heeft losgelaten! God Zelf heeft hen geslagen! Zijn heilig ongenoegen vanwege de zonde wordt ervaren. En overal onder het volk zijn de breuken aanwijsbaar. Die breuken zijn er ook bij ons, anno Breuken in ons vaderland dat vol is van duistere moordspelonken. Elke dag worden er 100 kinderen omgebracht in de moederschoot. Men spreekt van hulp bij zelfdoding en een menswaardig sterven. De ongebondenheid van de mens wordt niet beteugeld, maar beschermd. Christelijke waarden en normen worden afgebroken. Een frontale aanval vindt plaats op het gezin. Uit de zondagsontheiliging en reclame-uitingen blijkt steeds duidelijker dat het antichristelijke volgt op het niet-christelijke. Breuken te over! Helaas, ze zijn er ook in de kerk: oppervlakkigheid en wereldgelijkvormigheid, kerkverlating en verdeeldheid onder hen die de waarheid liefhebben... Sions breuk is zo wijd als de zee! Helaas, die breuken zijn ook zichtbaar in onze politieke gelederen. Het moet ons vervullen met smart en diepe schaamte. De buitenwacht spot ermee en de Naam des Heeren wordt gelasterd. Kortom, de toestand van kerk, overheid en volk is te vergelijken met die van David in Psalm 60. Het land is geschud en gespleten. De wereld heeft kunnen toeslaan omdat de kerk van haar plaats is. Wij hebben niet gewaakt! Maar hebben wij de plaats van David al gevonden? Hoe nodig is dat voor ons allen! David heeft leren roepen tot de Heere: Genees zijn breuken! Het is alles eigen schuld geworden. Hij is ermee onder God terechtgekomen. De straf is aanvaard en het oordeel wordt gebillijkt. Jazeker, dat maakt het leed nog dieper, maar het geeft ook verruiming. Wanneer wij God mogen toevallen in Zijn heilig 1

4 recht, komt er ruimte om onze nood bij de Heere uit te klagen. Zijn er nog van die zuchters voor land en volk? Mensen die het verstaan: Wij hebben God op t hoogst misdaan; wij zijn van t heilspoor afgegaan? Gelukkig zijn zij die terechtkomen bij de diepste oorzaak: de breuk tussen God en onze ziel. Het is de breuk die wij hebben geslagen in het paradijs. We wilden immers als God zijn! Die diepe val wordt ons tot smart wanneer de Heere haar ontdekt. Dan ligt er een breuk die nooit meer te helen is van s mensen zijde. En God kan van Zijn recht geen afstand doen. Hebt u dat al ingeleefd? Loopt u ook met die bange vraag: Is er nog enig middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Welnu, voor zulke verslagenen van hart heeft God een banier geschonken, zoals we lezen in het woord van onze overdenking. Onder Israël had elk der stammen zijn banier. Het was het verzamelpunt voor de strijdmachten en het herkenningsteken als men verstrooid was. Die banier gaf moed als men naar het slagveld marcheerde. En nu staat hier dat God een banier heeft gegeven aan degenen die Hem vrezen. Die Banier is ten diepste de Heere Zelf. Mozes mocht het weten na zijn overwinning op de Amalekieten: De HEERE is mijn Banier! Het wordt zo'n wonder voor al Gods kinderen. Ach, dat volk heeft geen sterkte in zichzelf, het komt als een verslagene aan Zijn voeten terecht, maar het leert ook de ruimte zien die er ligt in God door Christus. O, die Gezegende des Vaders! Die Wortel van Isaï, Die staan zal tot een Banier der volken! Die Leeuw uit Juda s stam, dat Lam dat overwonnen heeft! Hij is het Die alle sterkte heeft willen afleggen en gestaan heeft in de breuk. Hij is van God verlaten, opdat Godverlaters tot God genomen zullen worden. Zalig te worden ingeleid in Zijn borgtochtelijke arbeid. De bruid getuigt ervan: Hij is blank en rood, en Hij draagt de banier boven tienduizend! Aan wie wordt die banier geschonken? Aan degenen die de Heere vrezen! Kennen wij iets van die kinderlijke vreze? Is Christus ons geopenbaard als de Banier? Hunkeren we naar vereniging met Hem? Alleen met die Banier kunnen wij voor God bestaan. Dan wordt ons leven anders. Dan begeren we dat Zijn Naam verheerlijkt zal worden, ook op het terrein van de politiek, principieel en praktisch. Nee, niet in eigenwillig activisme, maar in diepe afhankelijkheid. Geliefde lezer, er mag nog een Schriftgetrouwe partij zijn die verlangt een Schrift-gebonden politiek te voeren. Het is een zegen dat de Heere zo n banier gegeven heeft aan ons volksdeel. Een banier vanwege de waarheid! Laat het een verzamelpunt zijn voor ons allen, juist als de strijders uiteengeslagen zijn. Laat het Woord des Heeren heerschappij mogen voeren. Dan zal er samenbinding zijn rondom de wet en de getuigenis. Jawel, er moet gestreden worden. Maar deze strijd is geen verloren strijd. Gods Kerk kan een slag verliezen, maar zij zal de oorlog winnen. Daar staat de Koning voor in! Het is Zijn eigen Woord: In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar 2

5 hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen. De Heere geve dat een ieder van ons zijn roeping zal verstaan, en Hij sterke hen die in de vergaderzalen van ons land geroepen worden om de banier op te werpen vanwege de waarheid. Krabbendijke, Ds. C. Sonnevelt 3

6 Voor uw complete tuin! Tuinontwerp Tuinaanleg Tuinonderhoud Tuinbeplanting Hét adres voor al uw tuinbenodigdheden en werkzaamheden! Grintweg ND Yerseke tel % korting op een artikel naar keuze* tegen inlevering van deze advertentie *Groente en fruit, diverse salade *Kaas, noten, wijn *slijterij *diverse maaltijden *veel Zeeuwse producten *unieke fruitmanden *leuke cadeaus Kerkplein Yerseke Volg ons op facebook, leuke acties! 4

7 Van de redactie Hierbij ontvangt u het voorjaarsnummer van ons SGP-Infomagazine. In een erg drukke periode met alle werkzaamheden rond de gemeenteraadsverkiezingen is dit nummer samengesteld. Zoals altijd een uitgave met diverse bijdragen; de ene scribent schrijft met spanning uitziend naar de lokale verkiezingen om te vernemen wat de uitslag zal gaan doen en verderop in dit nummer kon nog net de verkiezingsuitslag worden opgenomen. De inhoud wordt voor de eerste keer in kleur weergegeven. De redactie dacht hier goed aan te doen. Ook met het oog op de SGP-ondernemers die middels hun advertentie een gekleurd visitekaartje van hun onderneming op die manier achterlaten. Dankzij al deze ondernemers is het iedere keer weer mogelijk om een Een Vaste Koers te doen verschijnen. We hebben weer een aantal SGP-ers in en buiten Reimerswaal bereid gevonden om ons van informatie te voorzien op allerlei niveau. Dhr. Belder, onze europarlementariër, wilde ons graag voorbereiden op de Europese verkiezingen van D.V. 22 mei a.s. Ons statenlid dhr. Van Burg nodigt ons graag uit voor een bezoek aan een Statenvergadering. U krijgt een korte kennismaking met onze nieuwste SGP-raadsleden, te weten: dhr. Peter van Wijhe te Rilland en dhr. Rien Sinke uit Krabbendijke. De gemeentelijke kiesvereniging van de SGP-Reimerswaal treedt naar buiten in woord en beeld, zodat u wat zicht krijgt op dit bestuursorgaan. Als redactie zijn we heel blij met de komst van een nieuwe penningmeester, in de persoon van Andries van der Steenhoven uit Yerseke. Andries: van harte welkom! Verder willen we als SGP-Reimerswaal nog graag de aandacht vragen voor de nieuwe website die vanaf maart 2014 de lucht inging. Zo is er iedere keer weer vernieuwing en verandering te constateren; dat is ook te zien op de foto van de SGP-fractie. Een verandering is o.a. het feit dat een tweetal raadsleden na een lange staat van dienst niet meer terug keert. Gelukkig komt daarvoor een ander tweetal in hun plaats nu in de raad. Op de avond van 26 maart jl. kwam de gemeenteraad van Reimerswaal voor het eerst bijeen in een bijzondere vergadering. Daarin werd de nieuwe raad geïnstalleerd. Een officieel en tevens een plechtig ogenblik was het, toen onze fractieleden hun raadsperiode aanvingen met het afleggen van de eed: 'Zo waarlijk helpe mij God Almachtig'. Op het moment dat ik dit schrijf worden er coalitiebesprekingen gehouden. We wensen en bidden de betrokken raadsleden en fracties Gods onmisbare zegen toe voor al het werk tot regeren en besturen van de gemeente Reimerswaal. Opdat de ongebondenheid der mensen bedwongen worde en het alles met goede ordinantie onder de mensen toega. Art 36 NGB. M.W. Sinke, Waarde 5

8 Van de voorzitter Toen ik van onze hardwerkende secretaris het verzoek weer kreeg om een artikeltje te schrijven, begreep ik dat dit nummer uit zou komen net ná de gemeenteraadsverkiezingen. Op het moment dat u dit leest is die dag dus achter de rug. Ik hoop dat u allemaal bij het invullen van uw stembiljet de goede keuze hebt gemaakt. De uitslag is bekend, maar daar kan ik op dit moment vanzelfsprekend nog helemaal niets van zeggen. Dat is altijd het lastige als je een artikel schrijft dat 2 maanden later pas verschijnt. Er kan zoveel gebeuren in zo n periode! Het heeft dan ook geen nut om nu op te wekken om toch vooral uw stem te geven aan onze Staatkundig Gereformeerde Partij. U hebt dat hopelijk allemaal gedaan. We wensen diegenen die opnieuw gekozen zijn veel wijsheid toe. Degene die voor de eerste keer gekozen zijn wensen we toe dat ze zich snel thuis zullen voelen binnen de fractie. Ik zou zeggen: Probeer maar te leren van deze mannen, die al vele jaren ervaring hebben in dit werk. De ervaren fractieleden moeten hun ervaringen maar delen met de nieuwelingen, zodat er een vruchtbare samenwerking mag ontstaan tot nut van onze samenleving. De fractie in zijn geheel, samen met de wethouder wens ik van harte Gods onmisbare zegen toe. Aan Zijn zegen is immers alles gelegen. Het moet er niet om te doen zijn om populair te worden. Dan moeten we echt niet voor de SGP in de gemeenteraad gaan zitten. Ik denk dat een échte SGP-er niet zo snel populair zal worden. Als dat ons doel is, kun je beter voor een andere partij aan de slag gaan. Laat het ons in de eerste plaats te doen zijn om de gunst des Heeren. Wat er dan ook tegen op komt - en er komt ook heel wat tegen op - daar weten degenen die al langere tijd in de raad zitten wel wat van. Toch maar doorgaan vrienden, door goed gerucht en kwaad gerucht, door eer en oneer. Ik zat te lezen in het mooie boek Van Goedertierenheid en Trouw. Dat kwam uit toen de Partij 75 jaar bestond. Ds. Kersten had het in zijn rede tijdens de oprichtingsvergadering (24 april 1918 te Middelburg) ook al over deze dingen. Laat ons de moed hebben, te zeggen wie wij zijn! Wij zijn een wonderlijk volkje: achterlijk, conservatief, zwaarmoedig, mystiek en ik weet al niet wat, in de ogen van de buitenstaanders. Ds. Kersten gaat vervolgens in op datgene wat ons vervreemdde van de ARP. Dat was vooral de verbondsbeschouwing van de Kuyperianen. Maar vervolgens stelt hij het halfslachtige van de eigen mensen aan de kaak. Hij vervolgt: Doch ook van binnen onze eigen kring wacht ons bange strijd. Deels komt dat door halfslachtigheid; dat men heult met andere partijen. Doch grotendeels komt die tegenkanting daaruit voort, dat we ons van het politieke leven onttrokken. ( ) Eruit mannen! t Zwaard aan uw zijde! De Heere mocht in stee van een regering, die met woord en daad zegt wij doen t zonder God, ons nog eens mannen in den lande geven, die met het Woord Gods rekening hielden.' 6

9 Het zou te wensen zijn dat er nog steeds iets van die moed en bezieling die onze voorvaderen mochten uitstralen bij ons te vinden zou zijn. We roepen u op om met onze partij biddend mee te leven. En, u allen die lid bent van onze partij, denkt u ook aan het bezoeken van de vergaderingen van uw kiesvereniging? We heten u allen graag welkom, ook degenen die nog geen lid zijn. S.D. van Koeveringe Azalealaan GV Yerseke the Netherlands +31(0) quality controler fruit and vegetables kwaliteitscontrole groente en fruit heftruck- en reachtruck chauffeur vrachtwagenchauffeur TSG is een modern, energiek en toonaangevend elektrotechnisch installatiebedrijf met 35 jaar ervaring in de industriële automatisering. Actief in: - mosselverwerkende industrie - koel- en vriestechniek - agrarische sector - machinebouw Gespecialiseerd in: - panelenbouw - machinebesturing - softwareontwikkeling - proces automatisering - droog- en bewaartechniek - elektrotechnische installaties - industriële brandmeldsystemen Techno Service s-gravenpolder BV Postbus 53 / 4430 AB s-gravenpolder Tel. +31 (0) Fax +31 (0)

10 Werkweg Oosterschelde Langs Pieterspolder en Olzendepolder richting Yerseke, is gaan langs werkwegen. Deze werkwegen langs de Westerschelde en Oosterschelde dienen in de eerste plaats om een betere toegang te krijgen, als er onderhoud uitgevoerd moet worden aan de zeeweringen. Die zijn dan met groot materiaal in geval van een calamiteit goed bereikbaar. Gelukkig is dat niet meer zo veel nodig. Maar het normale onderhoud komt regelmatig voor. Tevens zijn die wegen geliefde fietsroutes om te genieten van het mooie zicht over de Scheldes en te genieten van vogels Voormalig SGP-raadslid dhr. M. Sinke. en zeehonden, die te zien zijn. En ook het zicht op de grote zeeschepen die voorbij komen, is altijd weer een indrukwekkend gezicht! En bij helder weer zijn de mooie vergezichten over de Westerschelde richting Zeeuws-Vlaanderen en Antwerpen niet te versmaden. Het kan heel mooi zijn aan de Westerschelde. Elk jaar getijde heeft zijn bekoring, ook daar. En om te fietsen langs de Oosterschelde is ook heel mooi. Daar heb je weer mooi zicht op de mosselboten, als ze aan het werk zijn om te vissen. Maar wat is er nu aan de hand? De provincie, 8

11 natuur en milieu, wil langs de Pieterspolder en Olzendepolder verbieden om daar langs te kunnen fietsen; dat is heel jammer. Want dan stopt de fietsroute op het eind van de Nieuwlandepolder. Als argument voor het verbod wordt aangedragen dat de Oosterschelde een natuurmonument is. En er zouden zeldzame vogels kunnen zijn, die dan verstoord worden. Dat is volledige onzin! Want vogels of zeehonden worden niet verstoord door een fietser. En langs het oude haventje in de Pieterspolder, daar kun je ook niet meer komen... Dat was vroeger een mooi plekje om te zwemmen en te recreëren! Echt een gemis nu dit verboden wordt. Ze willen het echt zo maken, dat er absoluut niet meer gefietst mag worden. Dit wordt gerealiseerd doordat er een soort bobbeltjes asfalt aangelegd wordt. Dan kan je daar met geen fiets meer over rijden. Maar zover is het nog niet, want het werk moet nog beginnen. Misschien kan er op bestuurlijk niveau nog geprobeerd worden om dat onzinnige plan niet uit te voeren. En dat het mogelijk gemaakt wordt dat er, ook in de toekomst, nog langs onze mooie Oosterschelde gefietst kan worden. Oostdijk M. Sinke Uw wens... Uw zorg... Uw zaak... belastingzaken administraties adviezen Marijkelaan GE Yerseke T. (0113) E. I. de onze 9

12 Uit de Staten Bijdrage Joan van Burg Vanuit de Staten van Zeeland De broekriem verder aanhalen De provincie Zeeland heeft nog maar nauwelijks de begroting aangepast aan de kerntakendiscussie van eind 2012, of er volgt weer een nieuwe bezuinigingsronde. Wegens het wegvallen van een groot deel van het dividend van Delta, moet er fors worden gesneden in de uitgaven van 2014 en De provincie Zeeland ontving jaarlijks tientallen miljoenen aan dividend; daar blijft niet veel van over. Gelukkig is bij de kerntakendiscussie in 2012 stevig ingezet op het anders inrichten van de begroting, niet in de laatste plaats op aandringen van de SGP. Incidentele uitgaven dekken met incidentele inkomsten (zoals het Delta dividend). Dit is ook consequent doorgevoerd. Met als gevolg dat er nu inderdaad op incidentele uitgaven bezuinigd moet worden, zonder veel in structurele uitgaven te moeten snijden. Wat gaat Zeeland er van merken? Als burger niet direct heel veel. Het zit vooral in subsidies en projecten die per direct gestopt worden als dat kan. Als er al betalingsafspraken zijn, worden die wel gehandhaafd. Daarmee laat de provincie zien een betrouwbare overheid te zijn. Maar nieuwe aanvragen voor subsidies, cofinanciering van projecten, etc worden niet gehonoreerd. Vooral instellingen en stichtingen merken dit, evenals de gemeenten en het waterschap. Op natuurinrichting wordt 1 miljoen bezuinigd. Daar worden uitgaven verschoven naar de toekomst. Gedeputeerde Staten zetten er op in om zoveel mogelijk de bestaande projecten die de economie stimuleren, te ontzien. De discussie over het definitieve bezuinigingspakket zal in de Statenvergadering van 14 maart plaatsvinden. Zuid Westelijke Delta Het project Zuidwestelijke Delta loopt al een aantal jaren en nadert nu zijn ontknoping. Het Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta is onderdeel van het grotere geheel, het Nationaal Waterplan zoals in 2009 op Rijksniveau is vastgesteld. Dit alles om de Nederlandse waterhuishouding en waterveiligheid op een hoger niveau te brengen en bestendig te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dit staat los van de discussie waar de klimaatverandering door veroorzaakt wordt, maar gaat uit van recente metingen (bodemdaling, verdroging, zeespiegelrijzing, wijzigingen in golfoploop, veranderende neer- 10

13 slagpatronen, teruglopende zoetwatervoorraden, etc) en voorspellingen. Voor Zeeland gaat het dan niet alleen over de zoetwatervoorziening voor Tholen en de Bevelanden, maar ook over het wel / niet verzilten van het Volkerak- Zoommeer, de waterhuishouding in de Grevelingen, de nieuwe normering voor de hoogtes van dijken, de zoetwatervoorraden voor de landbouw, bergingscapaciteit bij grote regenval, calamiteitenberging van rivierwater uit de grote rivieren op het Volkerak- Zoommeer, en ga zo maar door. Te veel om even op te noemen, maar allemaal wel zaken waar wij ons als SGP nauw bij betrokken voelen. In 2014 staan een aantal belangrijke beslissingen te wachten in het Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta, te weten: - Voorkeurstrategieën bepalen voor de aanpassingen in de Zuid Westelijke Delta (gebeurt door Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de 3 provincies die samenwerken in dit Deltaprogramma) - Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer naar de Tweede Kamer - Gebiedsonwikkeling Grevelingen en Volkerak-Zoommeer - Vaststellen Programma van Uitvoering voor de Zuid Westelijke Delta Bovenstaande zaken zijn een uitwerking van een traject dat al jaren loopt. Diverse malen zijn zaken al in commissies van Provinciale Staten behandeld. Het is telkens opletten wat er met onze inbreng gebeurt. De komende maanden zullen belangrijk zijn om nog invloed uit te kunnen oefenen op de eindresultaten. Meer informatie over heel het project Zuid Westelijke Delta is te vinden via www. zwdelta.nl Omgevingsplan Het nieuwe omgevingsplan van de Provincie Zeeland is inmiddels weer al een tijdje in gebruik. De gemeenten werken er mee, burgers en bedrijven doen er ervaring mee op. Als u tegen zaken aanloopt die te maken hebben met het omgevingsplan, laat het ons weten. Elke ervaring, zowel positief als negatief, kan leerzaam zijn. Economische Agenda De vorig jaar opgestelde Economische Agenda wordt momenteel uitgevoerd. Deze agenda bestaat uit 9 deelprojecten (businesscases), waar personen uit het bedrijfsleven de trekker van zijn. In totaal wordt hier in 3 jaar zo n 16,5 miljoen aan uitgegeven door de Provincie Zeeland. Dit bedrag dat in de provincie geïnvesteerd wordt, wordt nog meer als hier Europese en landelijke subsidies 11

14 aan gekoppeld gaan worden. Als SGP blijven we dit goed volgen - er moeten op korte termijn resultaten komen - zodat ook bedrijven en gemeenten resultaat gaan zien en het geld niet ongebruikt op de plank blijft liggen. Hierboven zomaar enkele zaken beschreven die momenteel aan de orde zijn in Zeeland. Wilt u meer weten? Kom gerust een langs op een Statenvergadering, bezoek onze website of kijk op voor meer informatie over de Provincie Zeeland. De Statenvergaderingen zijn ook live te volgen via Dus ook de Statenvergadering van 14 maart waarbij de nieuwe bezuinigingen behandeld worden. gas - water - centrale verwarming - sanitair Plasseweg 11, 4414 NC Waarde Tel / Fax Autotelefoon Vroonland 17 Yerseke Tel VOOR AL UW BOUWACTIVITEITEN 12

15 Een greep uit de inzet van de eurofractie-sgp in Europa Bij het naderen van de Europese Verkiezingen op D.V. donderdag 22 mei 2014 is het nutttig de politieke balans op te maken van de werkzaamheden van de eurofractie van de SGP in het Europees Parlement gedurende het mandaat De fractie (europarlementariër en zes beleidsmedewerkers) is allereerst de Heere dankbaar voor geschonken wijsheid en kracht om tal van ingewikkelde beleidsonderwerpen adequaat te volgen, te amenderen en daarover uiteindelijk weloverwogen te stemmen. Ter illustratie van de parlementaire werkzaamheden van de eurofractie volgen twee actuele speerpunten meer in detail: de onder spanning staande relatie EU-Israël en onze volle inzet voor de kwetsbare Nederlandse visserijsector. Relatie EU-Israël De eurofractie-sgp heeft zich de afgelopen vijf jaar met hart en ziel ingezet voor een versterking van de betrekkingen tussen de Europese Unie en Israël. Het voorzittterschap van de Delegatie van het Europees Parlement voor de betrekkingen met Israël bood daartoe een uitgelezen mogelijkheid. En die is ook goed benut! Het leiden van de delegatie zette de SGP op de kaart in Brussel en evengoed in Jeruzalem. Nauwe contacten met regering en parlement (Knesset) van de Joodse staat werden aangeknoopt. Hetzelfde geldt voor Joodse organisaties in Europa zelf. Een zeer recent voorbeeld van dat laatste oog en hart voor de Joodse diaspora ofwel Joodse burgers in de lidstaten van de EU - vormt het seminar dat wij samen met rabbijn Avi Tawil (directeur van het Europees Centrum voor de Joodse Gemeenschap) op woensdag 12 februari 2014 in Brussel organiseerden over 13

16 Vrijheid van meningsuiting en antisemitisme: wat zijn de beperkingen? Een urgent onderwerp gelet op schrikbarende openlijke antisemitische uitingen in ons werelddeel. Het continent waar de Holocaust, de moord op het Joodse volk, waarbij omstreeks zes miljoen Joden vermoord werden, plaatsvond. Tijdens dit zeer geslaagde seminar markeerde de eurofractie-sgp duidelijk haar Bijbelse positie in een aantal stellingnames: * Bij de afweging van vrijheid van meningsuiting tegenover bestrijding van antisemitisme is de context van elementair belang. Zeker in het licht van de geschiedenis van het Europees Jodendom en de huidige uitingen van antisemitisme binnen ons continent, ongeacht of die nu van extreem rechts/links of uit islamitische hoek komen. In geval van antisemitische incidenten is het buitengewoon belangrijk de vrijheid van meningsuiting te beperken ter bescherming van een kwetsbare minderheid in de samenleving. Deze context moet bovendien niet alleen worden meegewogen bij de beoordeling van afzonderlijke antisemitische voorvallen, maar zou ook veel meer in het publieke debat moeten doordringen; * Juist als het over Israël en Joden gaat, is immers soms maar het kleinste vonkje nodig. Eenzijdige en ongenuanceerde uitingen in het politieke debat kunnen daardoor bijna eenzelfde werking hebben als antisemitische uitlatingen; * Vanuit mijn (BB) christelijke levensovertuiging lijdt het voor mij geen twijfel wat voorrang heeft: vrijheid van meningsuiting of bescherming tegen kwetsende en haatzaaiende teksten!? Gods geboden zo wordt vaak gedacht- leggen mensen beperkingen op. Het is beter om dit anders onder woorden te brengen. Gods geboden, waarin het zowel gaat over Zijn Naam als over het goede gerucht van de naaste, plaatsen een veilige omheining om het leven van de mens. Binnen die omheining komt het leven, de naam en het welzijn van de mens tot zijn recht. Echte vrijheid is geen onbeperkte vrijheid van meningsuiting, maar juist in de genoemde omheining/beperking van de vrijheid van meningsuiting ligt de ware vrijheid! Het verdient beklemtoond te worden dat zowel de Israëlische regering als de Knesset zich ernstige zorgen maken over de heropleving van het antisemitisme binnen Europees grondgebied. Hun beider appel aan Brussel is alle uitingen van Jodenhaat daadkrachtig te veroordelen en effectief te bestrijden. Een dringende oproep waaraan de Israëldelegatie van het Europees Parlement zowel in haar zittingen in Brussel als tijdens een gezamenlijkse vergadering met de Knesset (november 2013) duidelijk gehoor gaf. Punten van scherpe kritiek van de zijde van de eurofractie richting het Israël- 14

17 beleid van de Europese Unie vormen de eenzijdigheid (het welslagen van het vredesproces tussen Israëli s en Palestijnen schijnt louter van de eersten af te hangen) en dubbelhartigheid (sterkere economische betrekkingen propageren en die tegelijkertijd tegenwerken). Om maar niet te spreken van het Europees mantra van de tweestatenoplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict, waarbij wel voortdurend gerept wordt over een Palestijnse staat in wording zonder Israël klip en klaar als Joodse staat te duiden Binnenkort hoopt de eurofractie een kleine studie uit te brengen over de ultieme veiligheidsbelangen van de kleine Joodse staat in samenhang met het Midden- Oostenbeleid van de Europese Unie. Brussel beweert immers altijd in te staan voor veilige grenzen van Israël. Kortom, SGP ers neem straks nota van onze lezing. Nog een laatste punt dat ons met betrekking tot het bestaansrecht van Israël in het immer roerige Midden-Oosten van het hart moet. In twee ontwerpresoluties over de betrekkingen tussen de EU en Turkije alsmede de EU en Iran wordt met geen woord gerept over de vijandige instelling van zowel de Turkse als de Iraanse regering tegenover Jeruzalem, hoofdstad van de Joodse staat. Deze omissies spreken voor zich én tegen het Europees Parlement. Ook hier is parlementaire tegenactie geboden. 15

18 Steun voor vissers In de afgelopen jaren heeft de eurofractie-sgp zich sterk ingezet voor de Nederlandse visserij. En dat niet alleen omdat de hervorming van het Europees Visserijbeleid onze vissers in grote problemen dreigt te brengen. Nee, wij vinden de visserijsector een prachtige bedrijfstak, waar heel hard gewerkt wordt. Denk bijvoorbeeld aan het hoge werkritme: twee uur op, twee uur af. En dat dag en nacht. En dan spreken we nog niet van barre weersomstandigheden. Kortom, onze vissers komt een goede boterham toe voor de leverantie van verse kwaliteitsvis! Ondertussen kampt de sector wel met aanhoudende negatieve beeldvorming. Dat moet eens ophouden, vindt de eurofractie-sgp. Veel mensen blijven maar volhouden dat vissoorten bijna uitgestorven zouden zijn, terwijl het in de Noordzee in feite zeer goed gaat. Zo staat de schol historisch hoog. En ook met de tong gaat het goed, terwijl kabeljauw aantrekt. De eurofractie-sgp wenst daarom een positieve beeldvorming van de sector neer te zetten. Om dat naar behoren te kunnen doen, onderhouden wij nauwe contacten met de sector zelf. Een prachtige gelegenheid diende zich daarvoor op 13 februari 2014 aan. Toen hielden we een rondetafelgesprek met maar liefst 26 jonge vissers uit eigen land. En zij hadden het hart echt op de tong! Want niets minder dan hun toekomst, de uitoefening van hun vak, staat momenteel op het spel. Twee voorbeelden daarvan zijn de invoering van de aanlandplicht en de harde strijd voor het gebruik van de pulskor. Eerst maar de kwestie van de aanlandplicht ofwel de discardban (verbod op teruggooi). De eurofractie-sgp heeft zich daar op alle fronten (Europees Parlement, Europese Commissie en Raad/EU-lidstaten) actief tegen verzet. Want het betreft hier een treffend voorbeeld van doorgeschoten Europese regelgeving waarbij per 1 januari 2015 de pelagische sector alle vangst moet aanlanden. Per 1 januari 2015 geldt dit voor tong en school en uiterlijk 2019 ook voor andere vissoorten. Tijdens een zwart-witdebat hebben de Groenen en ook de Europese Commissie teruggooi van gevangen vis als een enorme verspilling gebrandmerkt. Daarbij wordt vergeten dat vissers het evenmin aangenaam vinden om vis terug te gooien, waarbij moet worden aangetekend dat een deel overleeft. Tevergeefs poogde de eurofractie via amendering van de Europese wetgeving voor de gemengde visserij op de Noordzee een uitzondering van de totale aanlandplicht binnen te slepen. Punt is dat een totaal verbod op teruggooi onwerk- 16

19 baar en onuitvoerbaar is voor de visserijsector. Een stapsgewijze vermindering van de teruggooi was eerlijker geweest, maar dat vond de wetgever natuurlijk ingewikkelder te controleren; dus vandaar een keihard teruggooiverbod, dat is immers makkelijker te controleren. Om sterker te staan in ons verzet tegen de discardban, voelde de eurofractie- SGP de Noren aan de tand. Die werken immers al met een teruggooiverbod. Welnu, de Noren gaven toe dat de Noordzee echt een apart verhaal is, waar het teruggooiverbod bijzonder moeilijk te realiseren valt. Bovendien draaien Noorse vissers er hun hand niet voor om bij het omhoog halen van de netten die weer snel in zee te laten zakken wanneer de vangst hen niet aanstaat Tijdens ons werkgesprek met de jonge vissers heeft de eurofractie-sgp duidelijk uitgesproken even verontwaardigd te zijn als de sector over onuitvoerbaar beleid, maar tegelijkertijd wil zij samen met de sector plannen opstellen om de aanlandplicht zo veel mogelijk te verzachten. En die tijd is nu aangebroken! Veel tijd en energie heeft de eurofractie de afgelopen tijd ook gestoken in het pulskor-dossier. Zelfs tot achter de Europese schermen hebben we bovenop deze belangrijke kwestie gezeten. Waarom, zo vroegen wij ons voortdurend af, ligt het zo moeilijk in Brussel om de ontheffing van 5 procent van de Neder- 17

20 landse vloot om met de pulskor te vissen te verhogen naar 10 procent? De pulskor is toch een prachtige uitvinding van elektrisch vissen. Notabene goedgekeurd door het wetenschappelijk comité van de Europese Commissie zelf! In de ontwikkeling van de pulskor (lichtere bodemberoering, selectievere vismethode met minder bijvangst plus minder CO2-uitstoot) is door Nederland jarenlang veel geld geïnvesteerd. Nogmaals, vanwaar dit Europees verzet? Erg rationeel komt dat bij ons niet over. Om dit verzet te breken, heeft de eurofractie-sgp inmiddels een speciaal onderhoud aangevraagd bij eurocommisaris Damanaki voor het Europees Visserijbeleid. Want sector, noch eurofractie-sgp geven de moed op! Dat brengt ons bij een welbekend Nederlands spreekwoord: de aanhouder wint. Ook wel in de Europese politiek. Daarvan kan de eurofractie-sgp voor de Nederlandse visserijsector een bemoedigend praktijkvoorbeeld geven. Zij zette zich met succes gedurende enige jaren volhardend in voor de rechtmatige aanspraak van een Nederlandse visser (bedrijf in België, maar niet woonachtig in het buurland) voor toegang tot het Europees Visserijfonds bij de Belgische overheid. Nederlandse vasthoudendheid loont dus in Europa! Uit welbegrepen eigenbelang breng je zo n positieve uitkomst niet groot in het nieuws, want we moeten verder in Europa met onze zuiderburen. Tot besluit De eurofractie SGP hoopt dat dit artikel tot interesse leidt voor al haar werkzaamheden. Graag verwijst zij daarvoor naar haar website (www.eurofractie. sgp.nl). Vanzelfsprekend staan wij open voor vragen en suggesties uit Reimerswaal. Bovenal vragen we uw stem bij de Europese Verkiezingen van 22 mei 2014! Voor SGP-presentie in Brussel, voor christelijke politiek in Europa. Namens de eurofractie SGP, Drs. B. Belder 18

een vaste koers ook uw belang!

een vaste koers ook uw belang! een vaste koers een vaste koers ook uw belang! SGP info Reimerswaal 01 ONTWERP AANLEG ONDERHOUD gsm: 06-54 36 80 20 / www.hoveniersbedrijfvanzweden.nl Henry Dunantstraat 11, Kruiningen Tel. 0113-38 22

Nadere informatie

Van de Redaktie. Colofon. Beste lezer,

Van de Redaktie. Colofon. Beste lezer, Van de Redaktie Beste lezer, Als u dit leest, hebt u de eerste SGPeriodiek in handen van 2009. Boordevol allerhande nieuws en achtergronden. Neem het artikel over het drie jaar oude coalitieprogramma Besturen

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (SPA), de heer A.L. Cardon

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Wenakker. Nienke Homan. Kersvers Gedeputeerde. GROENLINKS ledenblad provincie Groningen. Juni 2015. In dit nummer. Interview Nienke Homan p.

Wenakker. Nienke Homan. Kersvers Gedeputeerde. GROENLINKS ledenblad provincie Groningen. Juni 2015. In dit nummer. Interview Nienke Homan p. GROENLINKS ledenblad provincie Groningen Juni 2015 Nienke Homan Kersvers Gedeputeerde In dit nummer Interview Nienke Homan p. 1 Jesse in Stad p. 3 Een nieuwe Statenfractie p. 4 Hoogleraren over aardbevingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief SGP-Veere

Nieuwsbrief SGP-Veere Nieuwsbrief SGP-Veere & Graag bieden wij u onze jaarlijkse gemeentebrede nieuwsbrief aan. Inmiddels is dit alweer het achtste jaar dat we als fractie op deze wijze van ons laten horen. We willen scherp

Nadere informatie

Paul Kalma: Nooit meer paars pagina 8-9

Paul Kalma: Nooit meer paars pagina 8-9 10e jaargang, nummer 3 oktober 2012 De deelraadsdiscussie staat weer op de rol pagina 4-7 Paul Kalma: Nooit meer paars pagina 8-9 Tunahan Kuzu naar Den Haag, Sharida Noormohamed in de raad pagina 10-12

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

mei 2009 jaargang 34 nr.

mei 2009 jaargang 34 nr. OOGPUNT mei 2009 jaargang 34 nr. 1 CDA - Breda Postbus 1064 4801 BB BREDA www.cdabreda.nl Breda Innoverend de toekomst in met Lambert van Nistelrooij Minderheden-, allochtonen-, integratie-, participatie-,

Nadere informatie

BESTUUR. X&X Yvonne & Chrit Moeders in de gevangenis Jan-Jaap over Jan Pronk. Waar blijft het Antilliaans huis? Interview met John Leerdam

BESTUUR. X&X Yvonne & Chrit Moeders in de gevangenis Jan-Jaap over Jan Pronk. Waar blijft het Antilliaans huis? Interview met John Leerdam LOKAAL Jaargang 31 nummer 10 oktober 2007 BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Waterschapsverkiezingen PvdA moet zich gaan warmlopen Bewegen in de buurten Het Groningse Sportmodel

Nadere informatie

1. PROGRAMMABEGROTING 2015-2019

1. PROGRAMMABEGROTING 2015-2019 CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG WOENSDAG 530 NOVEMBER JUNI 2011 OM 201417.00 OM 17.00 UUR UUR Voorzitter: DD de heer B.B. Schneiders Wnd. voorzitter: de

Nadere informatie

Investeren in mensen

Investeren in mensen KERNKRACHT is het gratis Informatiemagazine voor leden van de vereniging kleine kernen noord-brabant vereniging kleine kernen noord-brabant Jaargang 4 - nummer 1 - februari 2007 Investeren in mensen Investeren

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem Oktober 2014 De missie van de WD Overal op de bres voor de Drechtsteden Samenwerken aan ambities Op duurzame wijze versterken van de regiokracht Regionaal sectorplan maritiem Succesvol van start in het

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 4 november 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

"Voor iemand zorgen vind ik heel mooi"

Voor iemand zorgen vind ik heel mooi INFOMAGAZINE lente 2013 Dhr. de Wildt "Voor iemand zorgen vind ik heel mooi" Echtpaar Huisman- van Kooten "Dankbaar voor plek in d'amandelhof" Beth-San opent fysioruimte VOORWOORD MEDITATIE Ziet, de Mens

Nadere informatie

Jacques Tichelaar: We moeten ons eigen geluid laten horen

Jacques Tichelaar: We moeten ons eigen geluid laten horen Rood Ledenblad van de Partij van de Arbeid 4e jaargang nummer 4 juli 2007 Vreeman: Versterk de eigen kracht Hoe geëmancipeerd zijn vrouwen eigenlijk? Ed van Thijn verlaat de politiek Jacques Tichelaar:

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Samen sterker. Vrouwenspecial, september 2013

Samen sterker. Vrouwenspecial, september 2013 Samen sterker Vrouwenspecial, september 2013 Inhoud Colofon Inhoudsopgave Samen sterker is een vrouwenspecial bij het kwartaalblad De Arme Krant van Nederland, en is ook los verkrijgbaar. Het is een uitgave

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

LOKAAL BESTUUR. De Internationale in de praktijk In Memoriam Schelto Patijn Jan-Jaap over zakkenvullers

LOKAAL BESTUUR. De Internationale in de praktijk In Memoriam Schelto Patijn Jan-Jaap over zakkenvullers LOKAAL Jaargang 31 nummer 9 september 2007 BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Strijd om de burgemeester Moet de PvdA meer lobbyen? Voorrang allochtonen Quotabeleid onder

Nadere informatie

LOKAAL. BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA COLLEGEVORMING ONDER DE LOEP 4 SOCIAAL ONDERNEMEN EIGEN KRACHT

LOKAAL. BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA COLLEGEVORMING ONDER DE LOEP 4 SOCIAAL ONDERNEMEN EIGEN KRACHT LOKAAL Jaargang 38 nummer 7/8 Juli/Augustus 2014 BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA COLLEGEVORMING ONDER DE LOEP 4 SOCIAAL ONDERNEMEN Montferland geeft goede voorbeeld 8

Nadere informatie

Jaargang 32 Nummer 2 Juni 2012

Jaargang 32 Nummer 2 Juni 2012 Jaargang 32 Nummer 2 Juni 2012 Nunspeet - Hulshorst - Vierhouten - Elspeet Een uitgave van: www.gemeentebelang-nunspeet.nl Colofon Het Klaverblad is een uitgave van vereniging Gemeentebelang bankrekeningnummer

Nadere informatie

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst:

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: #1 Sien Magazine Assertiviteitstraining Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: praten over financiering van de zorg Sien campagne Stap voor stap ledenwerven nummer 1 / 2012 voor mensen met een

Nadere informatie

SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei

SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei 16 e jaargang juni 2015 ONGELUKJE? Berging door onze

Nadere informatie

Truida Jonkman over verleden, heden en Toekomst

Truida Jonkman over verleden, heden en Toekomst Blauwestad 6500 Op de terugweg van De Toekomst, waar we de foto maakten bij dit interview, zien we haar zoals velen haar niet vaak zien. In haar kleine Citroën Saxo, wordt de bevlogenheid en ambitie zichtbaar,

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie