Beperking geluidoverlast uitlaatsystemen brommers en motoren. Een onderzoek naar interventiemogelijkheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beperking geluidoverlast uitlaatsystemen brommers en motoren. Een onderzoek naar interventiemogelijkheden"

Transcriptie

1 Beperking geluidoverlast uitlaatsystemen brommers en motoren Een onderzoek naar interventiemogelijkheden Versie eindrapport Datum 19 februari 2010 Status Definitief

2 Colofon Contactpersoon mr. M.C.J. van Diepen VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Ruimte Mooi en Duurzaam Rijnstraat 8 Postbus BD 's-gravenhage Publicatienummer: 0180 Deze publicatie te downloaden via Pagina 2 van 33

3 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 Het onderzoek Doelstelling Aanpak Resultaten Deskresearch Tafel van Elf-sessies Werkgroep VROM, V&W, BZK Interventie workshop Conclusies Aanbevelingen Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Pagina 3 van 33

4 Samenvatting De herrie die door uitlaatsystemen van motoren en brommers wordt geproduceerd leidt tot veel ergernis, overlast en gezondheidsklachten. De oorzaak hiervan is vaak het opvoeren van uitlaatsystemen. Regelgeving gericht op het tegengaan hiervan blijkt slecht te worden nageleefd, zowel door een deel van de vakhandel als door de gebruikers. De VROM-Inspectie heeft in 2009 in opdracht van de directie Lokale Omgevingskwaliteit (LOK) van VROM nader onderzoek gedaan naar oorzaken van niet naleving en samen met andere partijen getracht mogelijkheden in kaart te brengen om hier gerichter tegen op te treden. Verkopen en produceren van niet goedgekeurde uitlaten is verboden. Er zijn echter uitzonderingen voor uitlaten die uitsluitend worden gebruikt voor race doeleinden. Deze mogen wel worden verkocht maar niet op de openbare weg worden gebruikt. Aanpak van de handel is daarmee lastig. De verkoper kan immers niet weten wat de koper met een uitlaat gaat doen. De gebruiker moet op heterdaad worden betrapt op de openbare weg. Om na te gaan of bij het niet naleven sprake is van niet weten, niet willen of niet kunnen zijn zogenaamde Tafel van Elf, kort gezegd T-11, sessies gehouden. Hieruit kwam naar voren dat bij de gebruikers in hoge mate sprake is van niet willen. Bij de handel is het soms een kwestie van niet willen maar vaak ook van niet kunnen. Gebruikers vinden een hard geluid stoer en de handel knijpt een oogje toe bij de verkoop van niet goedgekeurde onderdelen. In een tweede workshop is gezamenlijk gezocht naar mogelijkheden om het gedrag van handel en gebruiker aan te pakken. Een groot aantal interventiemogelijkheden is hierbij aangedragen. Bij de mogelijke aanpak zijn drie sporen onderscheiden: te weten 1) toezicht en handhaving; 2) bewustwording en draagvlak; 3) veiligheid, techniek en handel. De meest kansrijke interventies zijn door een werkgroep van VROM, V&W en BZK verder uitgewerkt en voorgelegd in een laatste workshop. In deze workshop zijn de interventies verder geconcretiseerd en uitgewerkt in een totaal programma bestaande uit een 5-tal plannen van aanpak. Daarbij komen soms de eerder genoemde invalshoeken samen in één concreet plan van aanpak. 1. Vergroting draagvlak bij de politiek; 2. Ontwikkelen eenduidig landelijk raamwerk voor handhavingsbeleid; 3. Invoeren certificering gekoppeld aan keuring bij eigendomswisseling (OKcertificaat), en/of aan kentekenbewijs. Noodzaak: waterdichte wetgeving en training van de politie; 4. Handreiking voor bundeling van lokale en regionale acties ter bestrijding van overlast; 5. Opzetten landelijke campagne voor en door brommer- en scooterrijders. Er zal een totaalprogramma moeten worden opgesteld waarin de geselecteerde acties worden opgenomen. Aanbevolen wordt om dit over te nemen in de Beleidsbrief Verkeersemissies die zal worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Pagina 4 van 33

5 Daarnaast zal ook aandacht moeten worden geschonken aan de handel in uitlaatsystemen via internet. Dit kan het beste in samenwerking met VWA en de branche worden opgepakt. Pagina 5 van 33

6 Inleiding Onder andere uit onderzoek uitgevoerd door het RIVM in 2003 (RIVM-rapport Hinder door milieufactoren en de beoordeling van de leefomgeving in Nederland Inventarisatie Verstoring 2003 ) blijkt dat de herrie die door uitlaatsystemen van motoren en brommers wordt geproduceerd leidt tot veel ergernis en overlast. De Kamer heeft er bij de begrotingsbehandeling in oktober 2005 op aangedrongen deze geluidshinder te beperken. In principe is de handhaving van de geluidsproductie van de motoren en brommer een zaak van de politie. Die is daartoe ook uitgerust en heeft in de afgelopen jaren ook diverse acties uitgevoerd. Het probleem wordt veroorzaakt door later aan motoren en brommers toegevoegde opvoersetjes en/of uitlaten. De verkoop van niet goedgekeurde (delen) van opvoersetjes is verboden. Wel zijn veel setjes en uitlaten in de handel verkrijgbaar voor racedoeleinden. Gebruik op de openbare weg van deze setjes is verboden. Met Bovag/RAI is door de minister van V&W in 2004 een convenant afgesloten. Dit convenant houdt in dat leden van RAI/BOVAG alleen nog EU-goedgekeurde bromfietsen mogen verkopen en niet langer opvoersetjes of delen daarvan mogen verhandelen op straffe van royering. Ook het invoeren van de verplichte kentekenregistratie (verplicht vanaf januari 2007) door de RDW zou volgens ministerie van V&W naar verwachting leiden tot een afname van 75 % opgevoerde bromfietsen. Het algemene beeld is dat er nog steeds veel sprake is van geluidsoverlast veroorzaakt door brommers en motoren. Opvoersetjes en losse, niet goedgekeurde, uitlaten zijn redelijk makkelijk verkrijgbaar in de vakhandel en anders wel heel eenvoudig te bestellen via internet (www.begrenzer.nl, De pakkans lijkt klein. Uit een eerder uitgevoerde quickscan door de VROM-Inspectie Oost is naar voren gekomen dat de handel bekend is met het verbod maar dat er eerder sprake is van niet willen en niet kunnen voldoen aan het verbod tot verkoop. Probleem zijn met name de uitlaatsystemen voor racedoeleinden die wel legaal verkocht mogen worden maar niet mogen worden gebruikt op de openbare weg. Handhaving bij de handel leidt tot een groot risico, met name voor de bewijslast. Bewezen moet immers worden dat gebruik op de openbare weg zal plaatsvinden. De VROM-Inspectie heeft in 2009 in opdracht van de directie Lokale Omgevingskwaliteit (LOK) nader onderzoek gedaan naar oorzaken van niet naleving en samen met andere partijen getracht mogelijkheden in kaart te brengen om hier gerichter tegen op te treden. De resultaten hiervan staan in deze rapportage. Pagina 6 van 33

7 Het onderzoek 1.1 Doelstelling Veel brommers en motoren voldoen niet aan de geluidsnormen en veroorzaken daardoor geluidsoverlast. Doelstelling van dit onderzoek is het terugdringen van die overlast door na te gaan hoe het beste ingegrepen kan worden in de keten van productie van uitlaatsystemen tot gebruik. Het gaat daarbij zowel om de (illegale) handel in uitlaten als om de rijders/gebruikers. De vervolgstap zal moeten bestaan uit het uitvoeren van één of meer van de aanbevolen interventies. 1.2 Aanpak Er is een grondige analyse van de hele keten uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in het waarom van het niet naleven door genoemde partijen. Doel van deze analyse: het vinden van die schakel in de keten waar de grootste kans op resultaat is te verwachten bij de inzet van toezichtinstrumenten en eventuele andere interventies. De aanpak van het onderzoek bestond uit een aantal stappen. Na het uitvoeren van deskresearch zijn Tafel van Elf sessies georganiseerd, eerst intern VROM en later met meerdere partijen uit het veld. Er zijn gesprekken gevoerd met de politie Rotterdam Rijnmond en organisaties als IOD, Douane, VWA. Een feitelijke bromfietscontrole door het scooterteam Utrecht is bijgewoond en er heeft afstemming en overleg plaatsgevonden o.a. met V&W en BZK. Op basis van alle verzamelde informatie zijn diverse voorstellen geformuleerd om de problematiek aan te pakken. Deze zijn vervolgens in een tweede workshop uitgewerkt tot een aantal concrete plannen van aanpak voor interventie. Aan het project is door velen, zowel intern als extern, een bijdrage geleverd. Het kernteam bestond uit Marjo van Diepen en Peter de Rooij. 1.3 Resultaten Deskresearch Algemeen Allereerst is geprobeerd inzicht te verkrijgen in de omvang van de problematiek en de eventueel al lopende acties/afspraken om zo een beeld te verkrijgen van mogelijke aangrijpingspunten voor interventies. De deskresearch richtte zich daarbij met name op: - gezondheidseffecten, - wet- en regelgeving, - aanpak in omringende landen, - de praktijk Gezondheid Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM 2008) becijferde dat in Nederland per jaar circa 84 gevallen van acuut myocardinfarct (hartinfarct) gerelateerd zijn aan de geluidsblootstelling door wegverkeer. Knol en Staatsen Pagina 7 van 33

8 (RIVM 2005) maakten een ruwe schatting van de ziektelast in Nederland van een aantal milieufactoren over de periode Voor geluid werd op basis van de relatie tussen vliegtuiggeluid en de prevalentie van hypertensie en de relatie tussen hypertensie en mortaliteit, de cardiovasculaire mortaliteit, samenhangend met de geluidsblootstelling afkomstig van weg-, vlieg- en railverkeer, berekend. Berekend werd dat in 2000 door deze bronnen mogelijk circa 600 mensen door aan geluid gerelateerde cardiovasculaire aandoeningen zijn overleden. Te hoge geluidsniveaus kunnen: - het gehoor beschadigen; - de nachtrust/slaap verstoren wat kan zorgen voor vermoeidheid, verminderde leerprestaties, depressies, verminderde weerstand, ongelukken, diabetes, overgewicht en verhoogde bloeddruk en - hartziekten en vaatziekten veroorzaken. Volgens cijfers van het RIVM hebben tot mensen last van een verhoogde bloeddruk door geluidsoverlast. Anderhalf miljoen tot 2,2 miljoen mensen ondervinden ernstige hinder van geluid, van wie er tussen de en erg slecht door slapen. In 2009 werd een rapport van het Europees Milieuagentschap EEA gepubliceerd waarin dezelfde gezondheidsklachten veroorzaakt door geluidsoverlast zijn beschreven. Wet- en regelgeving Gestart is met de inventarisatie van de vele wetten en regelingen die van toepassing zijn op dit onderwerp. Naast Nederlandse regelgeving gaat het daarbij om EU richtlijnen. In bijlage 1 is hiervan een overzicht te vinden. Uit de analyse blijkt dat het verkopen en produceren van niet goedgekeurde uitlaten verboden is. Er zijn echter uitzonderingen voor uitlaten die uitsluitend worden gebruikt voor race doeleinden. Deze mogen wel worden verkocht maar niet Pagina 8 van 33

9 op de openbare weg worden gebruikt. Aanpak van de handel is daarmee lastig. De verkoper kan zich altijd verschuilen achter het feit dat hij niet wist hoe de uitlaat zou worden gebruikt. De gebruiker moet op heterdaad worden betrapt op de openbare weg. Met de BOVAG/RAI is al in 2004 een convenant gesloten om in ieder geval de verkoop van illegale uitlaten aan banden te leggen en de verkoop van race-uitlaten enkel toe te staan voor gebruik op racecircuits, dus niet op de openbare weg. De verkoper dient dit nadrukkelijk te vermelden. Veel uitlaten worden tegenwoordig via internet verkocht, zowel binnen Nederland, binnen de EU of vaak vanuit China en de VS. Deze handel wordt niet aangepakt. Voor alle voertuigen voert de RDW een typegoedkeuring uit. Hierbij hoort een toelaatbaar geluidsniveau bij een voor het type specifiek toerental. Dit is uitgangspunt voor geluidsmetingen. Goedgekeurde uitlaten zijn voorzien van een e -keurmerk. Indien een dergelijke uitlaat als vervangingsuitlaat wordt gemonteerd kan het toch voorkomen dat het totale voertuig niet voldoet aan de geluidsnorm behorend bij de typegoedkeuring door de RDW. Kentekenbewijs Op 1 januari 2007 is het kenteken verplicht gesteld. Bromfietsen zonder kentekenbewijs en kentekenplaat mogen niet meer de openbare weg op. Een juiste en actuele registratie in het kentekenregister van voertuiggegevens en gegevens van eigenaren, maakt het mogelijk om te komen tot een snelle (on-line) informatieverstrekking aan opsporings- en handhavingsautoriteiten. Voorts heeft de politie hiermee de mogelijkheid bij opgevoerde bromfietsen het kentekenbewijs in te nemen en pas weer terug te geven aan de eigenaar wanneer ten overstaan van de politie is gebleken dat de bromfiets aan alle vereisten voldoet. Dus zowel m.b.t. de maximum constructiesnelheid als de geluidsnormen. Nieuwe rijbewijs Het bromfietsrijbewijs is in 2006 ingevoerd als opvolger van het zogenoemde bromfietscertificaat, dat in 1996 werd geïntroduceerd. Het bromfietscertificaat kon tot 1 oktober 2009 worden omgewisseld voor een bromfietsrijbewijs. Wie met zijn brommer de openbare weg op wil dient een bromfietsrijbewijs te bezitten. Vanaf 1 januari 2010 dient hiertoe zowel een theorie-examen als een praktijkexamen afgelegd te worden. Een bromfietsrijbewijs is 10 jaar geldig en moet dus elke 10 jaar verlengd worden. Aanpak in omringende landen Geluid wordt tot nu toe niet meegenomen bij de verplichte APK keuring voor auto s omdat de meeste garagebedrijven daar niet op toegerust zijn. TNO heeft vergelijkend onderzoek uitgevoerd in België en Duitsland en een voorstel gedaan om grip te krijgen op de geluidsproductie door auto's. Voorgesteld wordt een regeling te ontwerpen naar analogie van het Belgische tuningbesluit. Dit houdt in dat een beperkt aantal typen wijzigingen aan personenauto s wordt toegestaan onder voorwaarde dat de houder van het voertuig deze laat valideren. Indien het voertuig voldoet aan de typekeuringseisen wordt een goedkeuringsbewijs afgegeven dat kan worden overlegd bij de APK als bij verkeerscontroles door de politie. Een APK keuring voor brommers en/of motoren kan niet op steun rekenen van de politiek omdat dit een verder lastenverzwaring zou inhouden. Pagina 9 van 33

10 Mogelijk kan een regeling analoog aan het Belgische tuningbesluit op motoren van toepassing worden verklaard. De praktijk Slechts een beperkt aantal politieregio s is zeer actief als het om (bromfiets)controles gaat. Daartoe behoren in ieder geval Rotterdam Rijnmond met meer dan 100 controles per jaar en de regio Utrecht, met het zeer actieve scooterteam Utrecht. Haaglanden, Gelderland en Flevoland worden ook genoemd maar vanuit deze regio s kon geen nadere informatie worden verkregen. Hoofdreden: te druk met andere prioriteiten. Ca 5 % van de geconstateerde overtredingen bij controle betreft geluid. Er is een landelijk sanctiebeleid maar dit wordt niet altijd op dezelfde wijze toegepast. Voor hardleerse overtreders zijn de sancties meestal fors: 3x in de fout, brommer kwijt. Naast controles wordt er ook aan voorlichting gedaan op speciale dagen en/of op scholen. Alle politieregio hebben enige jaren geleden 2006 geluidsmeters via VROM ontvangen. (totaal ca ). De klacht wordt gehoord dat metingen lastig zijn. Korpsen die veel controles uitvoeren hebben mensen in dienst met veel kennis en ervaring op dit vlak. Zij beschrijven de metingen als prima te doen. Voor meer ervaringen uit de praktijk wordt verwezen naar de verslagen in bijlage Tafel van Elf-sessies Uit eerder onderzoek is naar voren gekomen dat er zowel bij de gebruiker/berijder als bij de handel ondanks het verbod en het afgesloten convenant nog steeds sprake is van gebruik c.q. verkoop van opgevoerde brommers en motoren, en daarmee van niet-naleving van de regelgeving. Om na te gaan of er daarbij sprake is van niet weten, niet willen of niet kunnen zijn zogenaamde Tafel van Elf, kort gezegd T-11, sessies gehouden. Met behulp van het inzicht dat hieruit komt is het mogelijk gericht interventies te laten plaatsvinden, gericht op gedragsbeïnvloeding. Allereerst is door de projectgroep met hulp van een interventiedeskundige geprobeerd beide doelgroepen te analyseren. Daarbij is voor wat betreft de gebruiker gefocust op de brommers en motoren. De doelgroep automobilisten is niet de grootste veroorzaker van overlast en niet of slechts te dele vergelijkbaar met de brommers en motoren. Bovendien lijkt het TNO voorstel een goede kans te bieden om die groep aan te pakken. De interne T-11 sessie leidde tot het inzicht dat de handel heel wel op de hoogte is van de regelgeving. De verkoop van speciale uitlaten is nogal lucratief en bovendien is ook op internet veel te koop. Door duidelijk te vermelden dat gebruik op de openbare weg niet is toegestaan achten zij zichzelf niet in overtreding. Dat zij vaak weten dat de koper zich hier niet aan zal houden is niet bewijsbaar. Daarmee is de pakkans dus bijzonder klein. Van de verkoper kan niet worden verwacht dat hij ook daadwerkelijk controleert wat de koper met de gekochte uitlaat gaat doen. Bij verkoop op afstand via internet is dit überhaupt onmogelijk. Een handelaar die nee verkoopt ziet zijn klant vertrekken naar de concurrent (internet:www.begrenzer.nl; Kortom het gaat om wel weten, maar niet willen en vaak niet kunnen. De gebruiker weet dat zijn voertuig niet te veel herrie mag veroorzaken, maar hoeveel dat is, is hem vaak niet bekend. Hij kickt bovendien op het geluid dat Pagina 10 van 33

11 meestal ook nog gepaard gaat met een hogere snelheid. Hij is zich lang niet altijd bewust van de overlast die hij veroorzaakt, maar ook niet van de pakkans. De hele systematiek van keuringseisen voor brommer/motor en vervangingsuitlaten is vaak onbekend. Een hard geluid is echter stoer. In een workshop met VROM, BZK, V&W, VWA, IOD, politie en brancheorganisaties is in een eerste ronde gecheckt of uitkomsten uit de interne T-11 sessie worden herkend en onderschreven. In een tweede ronde is gezamenlijk gezocht naar mogelijkheden om het gedrag van handel en gebruiker aan te pakken. Een groot aantal interventiemogelijkheden is hierbij aangedragen. Rijp en groen. Ook zijn in deze sessie de gaten in kennis en ontbrekende informatie in beeld gebracht. Met name het juridische handhavingsgat kwam hierbij naar voren. Daarnaast was er behoefte aan recente cijfers met betrekking tot de overlast, gezien de vele acties die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Motorrijders worden gezien als een andere doelgroep die een ander gedrag vertonen als brommerrijders. Voor de motorrijders lijkt het meest zinvol om aansluiting te zoeken bij het Belgische tuningbesluit. Het verslag van deze workshop is opgenomen in bijlage Werkgroep VROM, V&W, BZK Met de uitkomsten van de T-11 sessies is een werkgroep van VROM, V&W en BZK aan de slag gegaan, waarbij met name is gekeken naar de brommers. De meest kansrijke interventies zijn verder uitgewerkt. Daarbij is vooral ingezoomd op de nog bestaande vragen en onduidelijkheden. RIVM-cijfers. Opnieuw is de noodzaak van eventuele interventies in kaart gebracht. De eind oktober 2009 bekend geworden voorlopige RIVM-cijfers (peiling najaar 2008) maken duidelijk dat er over de hele linie sprake is van afname van de geluidhinder. Dat geldt ook voor brommers en motoren maar deze groep vormt toch nog steeds een grote bron van hinder. In 2003 ging het om 19 %. Goede 2 e is vrachtverkeer met 6%. Dit komt overeen met de door het CBS gesignaleerde licht dalende tendens waar het gaat om geluidhinder door verkeer. Pagina 11 van 33

12 Omissie wetgeving Het stramien van wet- en regelgeving is nogmaals doorgelicht. De handel in sportuitlaten is niet illegaal zolang de verkoper maar duidelijk maakt dat deze niet op de openbare weg mogen worden gebruikt. Aanpassing van de wetgeving is nodig om de verkoop van deze uitlaten te beperken tot de doelgroep die er gebruik van maakt op racecircuits. Interventiemogelijkheden De mogelijke acties uit de T-11 sessies kunnen worden gegroepeerd rond drie invalshoeken: toezicht en handhaving bewustwording en draagvlak veiligheid techniek en handel. Door de werkgroep is in beeld gebracht in hoeverre de genoemde acties daadwerkelijk uitvoerbaar zijn en wat daar voor nodig is. Voor zover de werkgroep over onvoldoende expertise beschikte is gebruik gemaakt van de aanwezige kennis in de interventie workshop die in november heeft plaatsgevonden. In bijlage 4 is de totale actielijst met interventiemogelijkheden te vinden Interventie workshop Alle bevindingen van de werkgroep en uit de praktijk zijn in een nieuwe workshop voorgelegd aan onder andere vertegenwoordigers van politie, gemeenten en de branche organisaties. Uitgaande van de drie hierboven benoemde invalshoeken zijn in drie werkgroepen, na een check van de actielijst en eventuele aanvullingen, de meest kansrijke interventies aangegeven. In de 2 e ronde zijn deze vervolgens zoveel mogelijk uitgewerkt in concrete plannen van aanpak. Bovendien zijn afspraken gemaakt welke partijen dit gaan oppakken. Daarbij komen soms de eerder genoemde invalshoeken samen in één concreet plan van aanpak. Het gaat om de volgende aanpak: (In bijlage 5 zijn de interventiestrategieën concreter uitgewerkt.) 1. Vergroten draagvlak voor aanpak overlast Allereerst is geconstateerd dat vergroting van het draagvlak noodzakelijk is. Dit is zelfs een randvoorwaarde voor het slagen van de overige plannen van aanpak. Streven is het onderwerp prominenter op de politieke agenda te krijgen zodat geld en menskracht beschikbaar komt om de afgesproken interventies ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Een aantal concrete acties is hiertoe geformuleerd, zoals het informeren van de Tweede Kamer over het voorgestelde integrale programma, het laten opstellen van een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse, en het verkennen van mogelijkheden om samen te werken in het Innovatie Programma Geluid. 2. Landelijk raamwerk handhavingsbeleid Het ontwikkelen van een eenduidig landelijk raamwerk voor handhavingsbeleid ondermeer door het maken van concrete afspraken m.b.t. sancties (b.v het invorderingsbeleid) en het uitwisselen van goede en slechte voorbeelden. Zo wordt ook meer duidelijkheid gecreëerd voor de burger. 3. Ok-certificaat, certificering en training Het invoeren van een OK-certificaat voor brommers en mogelijk ook voor motoren. Uitgangspunt daarbij is keuring bij eigendomswisseling, zodat de koper Pagina 12 van 33

13 er op kan vertrouwen dat het voertuig voldoet aan wet en regelgeving. Daarnaast mogelijk certificering gekoppeld aan het kentekenbewijs. Voorwaarde is waterdichte wetgeving die daartoe dient te worden aangevuld en aangepast en een landelijke training voor de politie voor het gebruik van door VROM ter beschikking gestelde geluidsmeetapparatuur. 4. Integrale regio aanpak Ontwikkelen van een handreiking voor integrale aanpak in de regio, dat wil zeggen bundelen van regionale/lokale acties gericht op overlast door scooters. Daarbij kan worden geput uit ervaringen Amstelveen, Rotterdam en Oosterhout waar met een dergelijke aanpak wordt gewerkt. 5. Opzetten campagne Opzetten van een campagne door en voor de brommer- en scooterrijders, met als doel gedragsverandering te realiseren. Gebruik kan worden gemaakt van nieuwe media als internet en YouTube en intermediaire groepen als (rij)scholen, ouders, verzekingsmaatschappijen. Voor de aanpak van motoren kan worden overwogen aan te sluiten bij het TNO voorstel voor auto s; het invoeren van een goedkeuringsbewijs voor aangebrachte wijzigingen. Samenhang met hangjongeren of specifiek probleemlocaties is hier minder aan de orde. Door de diverse werkgroepen zijn ambitieuze doelen gesteld. Afgesproken is dat zal worden ingezet op een integrale aanpak. Hiertoe dient een programma opgesteld te worden waarin de geselecteerde acties en plannen van aanpak worden benoemd en geconcretiseerd. Pagina 13 van 33

14 Conclusies Het verbod op het rijden op de openbare weg met opgevoerde brommers en motoren wordt onvoldoende nageleefd. De oorzaken zijn in belangrijke mate een kwestie van niet willen. Jongeren vinden hard geluid stoer en de handel knijpt soms een oogje toe bij de verkoop van niet goedgekeurde onderdelen. Het is voor de handel ook lang niet altijd mogelijk om na te gaan of een race-uitlaat op de openbare weg zal worden gebruikt. Het geluid van de opgevoerde uitlaatsystemen is voor veel mensen een bron van overlast en ergernis en leidt in de praktijk ook tot gezondheidsklachten. Aanpak van de reguliere handel is niet direct mogelijk. Veel uitlaatsystemen mogen worden verkocht voor gebruik buiten de openbare weg. De internet handel is een belangrijke factor die nagenoeg ongrijpbaar is gebleken. VWA heeft ervaring met het tegengaan van import van illegale goederen. Overwogen zou kunnen worden de VROM-inspectie te vragen om samen met VWA en de branche de mogelijkheden te verkennen. VWA zou hiertoe opdracht moeten krijgen. Er zijn daarnaast nog vele andere manieren om het probleem aan te pakken. Daarbij zullen zowel de handel (branche), politie als gemeenten een rol moeten spelen naast de departementen BZK, V&W en VROM. In de workshops is duidelijk geworden dat voorkomen moet worden dat losse initiatieven en acties stranden omdat bijvoorbeeld op het gebied van wetgeving zaken onvoldoende zijn geregeld. Het is dan ook van groot belang de samenhang te bewaken en dit programmatisch aan te pakken. Hiertoe worden enkele aanbevelingen gedaan. Pagina 14 van 33

15 Aanbevelingen Ontwikkel een totaalprogramma om de overlast langs een aantal samenhangende sporen aan te pakken. Benoem hierin de volgende interventiestrategieën en werk deze verder uit: 1. Vergroting draagvlak bij de politiek; 2. Ontwikkelen eenduidig landelijk raamwerk voor handhavingsbeleid; 3. Invoeren certificering gekoppeld aan keuring bij eigendomswisseling (OK-certificaat), en/of aan kentekenbewijs. Noodzaak: waterdichte wetgeving en training van de politie; 4. Handreiking voor bundeling van lokale en regionale acties ter bestrijding van overlast; 5. Opzetten landelijke campagne voor en door brommer- en scooterrijders. Neem dit programma op in de Beleidsbrief Verkeersemissies die zal worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Maak concrete afspraken over de benoemde interventies en bepaal wie hierbij het voortouw zal nemen. Maak gebruik van de kennis aanwezig bij VWA en overweeg de VI te vragen de mogelijkheden voor de aanpak van de internethandel te verkennen samen met de VWA en brancheorganisaties. Zorg voor de benoeming van een programmamanager zodat de voortgang en de samenhang worden bewaakt. Het is van groot belang goede afspraken te maken over bedoelde regie. Pagina 15 van 33

16 Bijlage 1 De wet- en regelgeving inzake uitlaatsystemen van motorrijtuigen en bromfietsen A De van toepassing zijnde regelgeving 1. Richtlijn 2007/46/EG tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (Kaderrichtlijn). Richtlijn 2007/46/EG is op 5 september 2007 vastgesteld en vervangt de oude kaderrichtlijn 70/156/EEG van 6 februari In de richtlijn is de communautaire goedkeuringsprocedure beschreven. 2. Richtlijn 70/157/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid Staten betreffende het toegestane geluidsniveau en de uitlaatinrichting van motorvoertuigen. Richtlijn 707/157/EEG is op6 februari 1970 vastgesteld en regelt het maximaal toegestane geluidsniveau van uitlaten van motorvoertuigen (dat wil zeggen motorvoertuigen met of zonder carrosserie, op ten minste vier wielen en met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 25 km per uur, met uitzondering van railvoertuigen, landbouwtractoren, landbouwmachines en toestellen voor openbare werken. Richtlijn 707/157/EEG is later gewijzigd (veelal in verband met aanpassing aan de stand der techniek) bij: - Richtlijn 77/212/EEG; - Richtlijn 81/334/EEG; - Richtlijn 84/372/EEG; - Richtlijn 84/424/EEG; - Richtlijn 92/97/EEG; - Richtlijn 96/20/EG; - Richtlijn 1999/101/EG en - Richtlijn 2007/34/EG. 3. Richtlijn 2002/24/EG betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige voertuigen. Richtlijn 2002/24/EG is op 18 maart 2002 vastgesteld en legt de communautaire goedkeuringsprocedures vast voor motorvoertuigen op twee of drie wielen, onderdelen en technische eenheden (waaronder dus uitlaatsystemen!) die overeenkomstig de technische eisen van de bijzondere richtlijnen (zoals Richtlijn 70/157/EEG) zijn vervaardigd. NB: De richtlijn geldt bijvoorbeeld niet voor: voertuigen die bestemd zijn voor deelneming aan wedstrijden op de weg of als terreinvoertuigen. Pagina 16 van 33

17 4. Richtlijn 97/24/EG betreffende bepaalde onderdelen of eigenschappen van motorvoertuigen op twee of drie wielen. Richtlijn 97/24/EG is op 17 juni 1997 vastgesteld en regelt de harmonisatie van de voorschriften met betrekking tot de onderdelen en de eigenschappen van voertuigen op twee of drie wielen. 5. Besluit geluidsproductie motorvoertuigen (Stb. 741). Deze AMvB 30 november 1981 strekt onder meer tot uitvoering van Richtlijn 70/157/EEG. 6. Regeling keuringsvoorschriften en EEG-documenten geluidsproductie motorvoertuigen. Deze ministeriële regeling van 30 oktober 1985 (Stcrt. 1993, 117) geeft uitvoering aan een aantal artikelen van het Besluit geluidsproductie motorvoertuigen. 7. Besluit geluidsproductie bromfietsen (Stb. 1985, 473). Deze AMvB van 15 augustus 1985 strekt onder meer tot uitvoering van Richtlijn 2002/24/EG. 8. Regeling typekeuring geluidsproductie bromfietsen (Stcrt. 1986, 108). Deze ministeriële regeling van 26 mei 1986 strekt in hoofdzaak tot vaststelling van de keuringsvoorschriften aan de hand waarvan keuringen, bedoeld in het Besluit geluidsproductie bromfietsen moeten worden verricht. 9. Besluit uitlaatsystemen motorvoertuigen en bromfietsen 9Stb. 1985, 474). Deze AMvB strekt onder meer tot uitvoering van Richtlijn 70/157/EEG. 10. Regeling typekeuring uitlaatsystemen motorvoertuigen en bromfietsen (Stcrt. 1986, 108). 11. Besluit voertuigen (Stb. 2009, 184) Deze AMvB regelt de vaststelling van nationale verkoopverboden en bevat bepalingen met betrekking tot de algemene periodieke keuring van voertuigen en regelt de intrekking van het Voertuigreglement. 12. Regeling voertuigen (Stcrt. 2009, 81) De regeling heeft twee doelen: het voldoen aan nieuwe Europese regelgeving en het vereenvoudigen en moderniseren van de bestaande nationale regelgeving. Pagina 17 van 33

18 B Omissie wetgeving In de regelgeving staat kortweg het volgende: De lidstaten verlenen alleen goedkeuring aan voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden die aan de EU-voorschriften voldoen. De lidstaten staan alleen toe dat voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden die aan de EU-voorschriften voldoen, worden geregistreerd, verkocht of in het verkeer gebracht. In beginsel gaat het om eisen voor voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden, die op de openbare weg mogen worden gebruikt. Tegen winkels die uitlaten te koop aanbieden met de aantekening: ze mogen niet op de openbare weg worden gebruikt kan niet worden opgetreden. Gelukkig hebben de BOVAG en de RAI een convenant met hun leden gesloten waarin staat de leden uitsluitend uitlaatsystemen verkopen die toegelaten zijn voor gebruik op de openbare weg. Daarmee wordt het handhavinggat echter niet gedicht. Er zijn nog genoeg aanbieders op de markt (bijvoorbeeld via internet) die uitlaatsystemen op de markt brengen die niet zijn toegelaten voor gebruik op de openbare weg. Pagina 18 van 33

19 Bijlage 2 Verslag workshop Tafel van 11 Aanwezig J. vd Vlist (VenW), G. Janssen (VenW), J. Petri (BZ), J. de With (politie Utrecht), R. van Buuren (VWA), T. Croonen (BOVAG), E. Moerkerk (RAI), E. Daams (RAI), A. Malaihollo (VROM- LOK), P. Cup (VROM-DJZ), A. van Loon (VROM-IOD), T. Hubers (VROM-S&B), P. de Rooij (VROM-RMD), M. van Diepen (VROM-RMD), P. Palmen (Auée&Palmen Advies). Afwezig D. Groen (politie Flevoland) Verslag bijeenkomst geluidshinder uitlaatsystemen brommers en motoren van 17 juni Welkom en doel Patricia Palmen heet eenieder welkom en legt kort het doel van de bijeenkomst uit. Doel van deze sessie is om op basis van een gezamenlijke doelgroepenanalyse te komen tot een aantal mogelijke interventierichtingen om de geluidshinder door uitlaatsystemen van brommers en motoren aan te pakken. Op basis van deze gegevens zal in een later stadium een selectie van de meest kansrijke interventies moeten plaatsvinden. Uiteindelijk is het de bedoeling om tot een naar ieders mening werkbare en uitvoerbare aanpak te komen. 2. Waar hebben we het over? In een korte presentatie geeft Marjo van Diepen een schets van de problematiek (zie ook de op de sessie uitgereikte hand-out). Daarin wordt aandacht besteed aan; de maatschappelijke relevantie van het probleem, de wettelijke context, de nadere juridische uitwerking, het instrumentarium, wat van de doelgroepen wordt verwacht, reeds eerder geïnitieerde acties en het waarom nu aanpakken van het probleem. In de bijlage treft u de presentatie aan. Vragen en opmerkingen vanuit de deelnemers a. Waarom pakt VROM dit op? Antwoord: Verkeer en Waterstaat heeft naar aanleiding van kamervragen aangegeven in samenwerking met VROM en Binnenlandse Zaken de overlast aan te pakken. VROM-beleid heeft de VROM-Inspectie gevraagd de mogelijkheden te verkennen en zo mogelijk, eventueel samen met anderen, tot actie over te gaan. Pagina 19 van 33

20 b. Waarom is de RDW er niet bij? De RDW dienst houdt zich nu niet bezig met uitlaatsystemen van brommers en motoren. De benodigde kennis voor vandaag is ook voldoende bij V&W aanwezig. Wellicht afhankelijk van de gekozen oplossingsrichtingen dat de RDW later wordt betrokken. c. Er kan onderscheid gemaakt worden in drie soorten uitlaatsystemen, - legale sets - illegale sets - legale sets die door de gebruiker worden veranderd en daardoor illegaal worden. 3. Welke motieven hebben handelaren en gebruikers om al dan niet na te leven: doelgroepanalyse? Er is een aantal redenen denkbaar waarom handelaren en gebruikers de geldende regels al dan niet naleven. Die redenen kunnen zijn: kennis van de regels kosten/baten als je aan de regels voldoet acceptatie van de regels normgetrouwheid toezicht op de regels sancties Met de deelnemers is langsgelopen hoe gebruikers en de handel deze motieven al dan niet hebben. Hieronder is weergegeven wat er vanuit de groep is ingebracht. Kennis Handel/industrie geheel bekend met de regels weet waar grenzen liggen voor uitzonderingen weet waar grenzen liggen voor optreden Eigenaar/gebruiker klein gedeelte weet het niet, mogelijk verkeerd voorgelicht door CBR (oude informatie bij behalen rijbewijs) of niet voorgelicht door verkoper kopers nieuwe brommers gaan er van uit dat alles in orde is 95% van de kopers die alleen een uitlaat koopt kent de regels tweedehands kopers gaan er van uit dat alles in orde is, weten dus niet of het daadwerkelijk in orde is sleutelaars kennen de regels Pagina 20 van 33

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 342 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

De citeertitel is door de wetgever vastgesteld.

De citeertitel is door de wetgever vastgesteld. pagina 1 van 14 (Tekst geldend op: ) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling: VROM Geen Geen De citeertitel is door de wetgever

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar

Nadere informatie

Nota van toelichting. 1. Voertuigreglement. Algemeen deel. Inleiding

Nota van toelichting. 1. Voertuigreglement. Algemeen deel. Inleiding Nota van toelichting 1. Voertuigreglement Algemeen deel Inleiding Dit besluit brengt allereerst wijzigingen aan in het Voertuigreglement. Deze wijzigingen houden verband met een vereenvoudiging van de

Nadere informatie

2. Verzoeker wendde zich in eerste instantie tot het Ministerie van VROM met de vraag in hoeverre hij waarde kan hechten aan het energielabel.

2. Verzoeker wendde zich in eerste instantie tot het Ministerie van VROM met de vraag in hoeverre hij waarde kan hechten aan het energielabel. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Wegverkeer (hierna ook: RDW) het energielabel van de personenauto Fiat Grande Punto met benzinemotor niet juist heeft vastgesteld, nu het daadwerkelijke

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Voertuigreglement wordt als volgt gewijzigd: Artikel 5.2.1 wordt als volgt gewijzigd:

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Voertuigreglement wordt als volgt gewijzigd: Artikel 5.2.1 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van houdende wijziging van het Voertuigreglement in verband met een vereenvoudiging van de APK en van het Arbeidstijdenbesluit vervoer in verband met enkele technische correcties Op de voordracht

Nadere informatie

Concept ten behoeve van internetconsultatie februari Besluit van

Concept ten behoeve van internetconsultatie februari Besluit van Concept ten behoeve van internetconsultatie februari 2016 Besluit van tot wijziging van het Besluit voertuigen ter implementatie van richtlijn nr. 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I Besluit van tot wijziging van enkele besluiten in verband met het gebruik van door de Minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen bijzondere bromfietsen in het verkeer en tot wijziging van het RVV 1990

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG a 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 16 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel)

1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel) 1. WETTEN 9 1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel) Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 [Definities] 1 In deze wet wordt verstaan onder: Onze Minister: Onze

Nadere informatie

Verkeerslessen voor scooterrijders Pilot voor 200 jongeren

Verkeerslessen voor scooterrijders Pilot voor 200 jongeren Verkeerslessen voor scooterrijders Pilot voor 200 jongeren Inleiding Op 16 juli 2003 startte de PvdA een zomeroffensief tegen scooteroverlast. Samen met fracties van Tweede Kamer, deelgemeenten en Europees

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. Nr. 176 64 11 11september 2008 Regeling houdende wijziging van enkele regelingen in verband met de ontkoppeling van de

Nadere informatie

Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 wordt als volgt gewijzigd:

Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 wordt als volgt gewijzigd: Concept ten behoeve van internetconsultatie november 2015 Besluit van Houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in verband met het vaststellen van regels inzake de speed-pedelec

Nadere informatie

Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer

Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer Inhoudsopgave 1 HET STAPPENPLAN VEILIG ONDERNEMEN WINKELGEBIEDEN IN ZOETERMEER...3 2 PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING: BETROKKEN PARTIJEN...3 GEMEENTE...3

Nadere informatie

LICHTE GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: FIETS, BROMFIETS OF? Werner De Dobbeleer, VSV Politiecongres 26 oktober 2015

LICHTE GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: FIETS, BROMFIETS OF? Werner De Dobbeleer, VSV Politiecongres 26 oktober 2015 LICHTE GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: FIETS, BROMFIETS OF? Werner De Dobbeleer, VSV Politiecongres 26 oktober 2015 INHOUD Context Europese verordening: inhoud Gevolgen voor Belgische reglementering Conclusies

Nadere informatie

Nota keuringsaspecten APK

Nota keuringsaspecten APK RDW Directie Nota keuringsaspecten APK Bijlage 1 bij brief V&W aan 2 e Kamer, nr. DGP/WV/U05/03021 Aan De directeur-generaal Personenvervoer, De heer drs. S. Riedstra Van Directie RDW, VIZ2005/8191 Datum

Nadere informatie

Datum 7 juni 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het boetebeleid voor onverzekerde auto s die buiten gebruik zijn

Datum 7 juni 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het boetebeleid voor onverzekerde auto s die buiten gebruik zijn 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Datum 16 januari 2012 Onderwerp Beantwoording van Kamervragen over het bericht zwaar transport negeert regels

Datum 16 januari 2012 Onderwerp Beantwoording van Kamervragen over het bericht zwaar transport negeert regels 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91, 29.4.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/129 RICHTLIJN 2014/46/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 3 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 1999/37/EG van de Raad inzake de kentekenbewijzen

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving α Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam

Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam Portefeuillehouder politie: K. van Moorsel Auteurs: T.M. Timmers (politie), M.B. Verhoef (gemeente Rotterdam), A. van den Brand (OM) Status: Definitief 2015 Politie,

Nadere informatie

Administratieve procedures

Administratieve procedures inhoudsopgave 1. Kentekenbewijs... 1 1.1 Algemeen... 1 1.2 Geldigheid... 1 2. Raadplegen kentekenregister... 2 3. Controle van gegevens op het kentekenbewijs met het voertuig en controle kentekenplaten...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 910 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen

Nadere informatie

2toDrive. Proef begeleid rijden. Rijlessen voor 16.5 jarigen per 1 november 2011 van start! Autorijschool PVE Schönbergweg 57 1323 GT Almere

2toDrive. Proef begeleid rijden. Rijlessen voor 16.5 jarigen per 1 november 2011 van start! Autorijschool PVE Schönbergweg 57 1323 GT Almere 2toDrive Proef begeleid rijden Rijlessen voor 16.5 jarigen per 1 november 2011 van start! Disclaimer De informatie in deze presentatie over de proef Begeleid Rijden is grotendeels afkomstig van de presentatie,

Nadere informatie

Nota van toelichting. 1. Inleiding

Nota van toelichting. 1. Inleiding Nota van toelichting 1. Inleiding Er zijn Nederlandse personen en bedrijven die een voertuig bezitten dat jarenlang niet in Nederland komt. Ten aanzien van personen speelt voornamelijk de problematiek

Nadere informatie

Quickscan Rapport. In opdracht van Rijksoverheid heeft Klinkende Taal op 08-08-2012 alle teksten op

Quickscan Rapport. In opdracht van Rijksoverheid heeft Klinkende Taal op 08-08-2012 alle teksten op Quickscan Rapport Samenvatting In opdracht van Rijksoverheid heeft Klinkende Taal op 08-08-2012 alle teksten op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/auto gescand op taalniveau en leesbaarheid. Het gewenste

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 1. 2 Doelstelling 2 2.1 Relevante wetgeving 2

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 1. 2 Doelstelling 2 2.1 Relevante wetgeving 2 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Doelstelling 2 2.1 Relevante wetgeving 2 3 De Toezichtonderzoeken 4 3.1 Controle modaliteiten 4 3.2 Toezicht op naleving van het Besluit 4 3.3 Werkwijze 4

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Dienst Wegverkeer te Zoetermeer. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/056

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Dienst Wegverkeer te Zoetermeer. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/056 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Dienst Wegverkeer te Zoetermeer. Datum: 24 mei 2013 Rapportnummer: 2013/056 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Wegverkeer (RDW) niet tijdig over

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (E) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over de toepassing van Reglement nr. 41 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1 Besluit van houdende de vaststelling van nationale verkoopverboden en bepalingen met betrekking tot de algemene periodieke keuring van voertuigen, en tot intrekking van het Voertuigreglement (Besluit voertuigen)

Nadere informatie

De geschiedenis van het Nederlandse rijbewijs

De geschiedenis van het Nederlandse rijbewijs De geschiedenis van het Nederlandse rijbewijs 1906 Nederland kent sinds 1 januari 1906 een officieel landelijk geldend rijbewijs. Voor die tijd gaf het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid vergunningen

Nadere informatie

houdende wijziging van het Voertuigreglement in verband met de invoering van typegoedkeuringseisen voor landbouw- of bosbouwtrekkers categorie T4.

houdende wijziging van het Voertuigreglement in verband met de invoering van typegoedkeuringseisen voor landbouw- of bosbouwtrekkers categorie T4. Besluit van houdende wijziging van het Voertuigreglement in verband met de invoering van typegoedkeuringseisen voor landbouw- of bosbouwtrekkers categorie T4.2 Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 504 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere

Nadere informatie

BIJLAGE INDIVIDUELE GOEDKEURING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

BIJLAGE INDIVIDUELE GOEDKEURING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN BIJLAGE INDIVIDUELE GOEDKEURING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN Deze bijlage bevat de eisen en de wijze van keuren die direct gerelateerd zijn aan de bouw van, of ombouw naar een elektrisch en hybride elektrisch

Nadere informatie

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010 Datum 16 mei 2011 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Milieugevaarlijke Stoffen Nieuwe

Nadere informatie

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.).

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.). Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Wegverkeer (verder ook: RDW) hem na een periode van meer dan zeven jaar heeft aangesproken op het feit dat hij niet over een geldige APK voor zijn

Nadere informatie

Hiermee beantwoord ik de vragen die het lid Cramer (Christen Unie) heeft gesteld

Hiermee beantwoord ik de vragen die het lid Cramer (Christen Unie) heeft gesteld TP PT Nederlands PT uit abcdefgh de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 11 februari 2008 Ons kenmerk VENW/DGTL2008/516 Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie

Rapportage Compliance-Assistance-activiteiten stimulering vervanging open verbrandingstoestellen. Datum 15 september 2010

Rapportage Compliance-Assistance-activiteiten stimulering vervanging open verbrandingstoestellen. Datum 15 september 2010 Rapportage Compliance-Assistance-activiteiten stimulering vervanging open verbrandingstoestellen Datum 15 Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Bouwen aan kwaliteit Rijnstraat 8 Postbus

Nadere informatie

Controleresultaten Legionellapreventie Cluster 1: Ziekenhuizen en buitenpoliklinieken. Datum 5 november 2010 Status Definitief

Controleresultaten Legionellapreventie Cluster 1: Ziekenhuizen en buitenpoliklinieken. Datum 5 november 2010 Status Definitief Controleresultaten Legionellapreventie 2010 Cluster 1: Ziekenhuizen en buitenpoliklinieken Datum 5 november 2010 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Schoon en veilig

Nadere informatie

Controleresultaten Legionellapreventie Cluster 1: zwembaden en sauna's. Datum 25 september 2009 Status Definitief

Controleresultaten Legionellapreventie Cluster 1: zwembaden en sauna's. Datum 25 september 2009 Status Definitief Controleresultaten Legionellapreventie 2009 Cluster 1: zwembaden en sauna's Datum 25 september 2009 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Schoon en Veilig water Rijnstraat

Nadere informatie

RDW. T. Netelenbos RDW

RDW. T. Netelenbos RDW T. Netelenbos Bestaansgrond De vier kerntaken van de zijn: Toelating van voertuigen en voertuigtypes Toezicht en controle Registratie en informatieverstrekking Documentafgifte 2 Productie registerbeheer

Nadere informatie

Ontwikkelingen vuurwerk regelgeving

Ontwikkelingen vuurwerk regelgeving Ontwikkelingen vuurwerk regelgeving Wijziging vuurwerk regelgeving De redeneerlijn.... waar werken we aan?.. en wat doen ze eigenlijk nog meer in Den Haag? 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu De

Nadere informatie

Bevordering naleving Ventilatie en EPC regels. Verslag uitgevoerde activiteiten 2010. Datum 13 december 2010 Status Definitief

Bevordering naleving Ventilatie en EPC regels. Verslag uitgevoerde activiteiten 2010. Datum 13 december 2010 Status Definitief Bevordering naleving Ventilatie en EPC regels Verslag uitgevoerde activiteiten 2010 Datum 13 december 2010 Status Definitief Colofon Publicatienummer VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Bouwen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 678 Besluit van 4 december 2006, houdende wijziging van het Voertuigreglement in verband met een wijziging van de eisen die worden gesteld aan

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden 2toDrive (begeleid rijden) Algemeen Wat is 2toDrive? 2toDrive is een experiment waarbij een 17-jarige onder begeleiding van een coach rijervaring opdoet. Jongeren en beginnende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4493 16 maart 2011 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu tot wijziging van de Regeling voertuigen in verband

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 25.3.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 518/2009, ingediend door Tamás Benocz (Hongaarse nationaliteit), over vermeende inbreuken

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 2009 200 32 225 Wijziging van de Wegenverkeerswet 994 in verband met de aanwijzing van bromfietsen waarvoor geen Europese typegoedkeuring is vereist teneinde

Nadere informatie

Verkeerslessen voor scooterrijders Proef voor 200 jongeren

Verkeerslessen voor scooterrijders Proef voor 200 jongeren Verkeerslessen voor scooterrijders Proef voor 200 jongeren 1. Inleiding Bij een bewonersbijeenkomst in mei 2003 in de Tarwewijk hield buurtagent Ron van der Wel een presentatie over de overlast van scooters.

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Specifieke wetten en regels ten aanzien van motorrijtuigen

Hoofdstuk 15 Specifieke wetten en regels ten aanzien van motorrijtuigen Hoofdstuk 15 Specifieke wetten en regels ten aanzien van motorrijtuigen Paragraaf 15.1 1. Algemeen a. Welke wettelijke verplichtingen brengt het in bezit hebben van een motorrijtuig met zich mee? b. Omschrijf

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Controleresultaten legionellapreventie 2009. Cluster 3: Zorginstellingen. Datum 1 juni 2010 Status Definitief

Controleresultaten legionellapreventie 2009. Cluster 3: Zorginstellingen. Datum 1 juni 2010 Status Definitief Controleresultaten legionellapreventie 2009 Cluster 3: Zorginstellingen Datum 1 juni 2010 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Schoon en Veilig Water Rijnstraat 8 Postbus

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa Buitengewoon opsporings ambtenaren (boa s) spelen een steeds belangrijkere rol in de openbare ruimte. Zij dragen

Nadere informatie

Voorstel voor een richtlijn (COM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) Amendement 87 Artikel 4, lid 1, categorie B. Motivering

Voorstel voor een richtlijn (COM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) Amendement 87 Artikel 4, lid 1, categorie B. Motivering 16.2.2005 A6-0016/87 AMENDEMENT 87 Amendement 87 Artikel 4, lid 1, categorie B - motorvoertuigen met een maximaal toegestane massa van ten hoogste 3 500 kg en waarin ten hoogste acht personen worden vervoerd,

Nadere informatie

In HOOFDSTUK 2 KENTEKENS wordt na het opschrift een artikel ingevoegd, luidende:

In HOOFDSTUK 2 KENTEKENS wordt na het opschrift een artikel ingevoegd, luidende: Besluit van houdende wijziging van het Kentekenreglement, het Voertuigreglement en het RVV 1990 in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen Op de voordracht van Onze

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Ingekomen stuk D36. Aantal bijlagen

Ingekomen stuk D36. Aantal bijlagen Ingekomen stuk D36 Aan de Raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 225 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanwijzing van bromfietsen waarvoor geen Europese typegoedkeuring is vereist teneinde

Nadere informatie

Rijbewijs verlengen. Herkeuring voor mensen met ADHD? Rapport over een onderzoek naar de informatieverstrekking door het CBR.

Rijbewijs verlengen. Herkeuring voor mensen met ADHD? Rapport over een onderzoek naar de informatieverstrekking door het CBR. Rapport Rijbewijs verlengen. Herkeuring voor mensen met ADHD? Rapport over een onderzoek naar de informatieverstrekking door het CBR. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de gedraging van het Centraal

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage AV/WTZ/2002/13517

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage AV/WTZ/2002/13517 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Reglement rijbewijzen wordt als volgt gewijzigd: Artikel 1, onderdeel i, vervalt.

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Reglement rijbewijzen wordt als volgt gewijzigd: Artikel 1, onderdeel i, vervalt. Besluit van Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van, nr. IenM/BSK-, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Gelet op de artikelen 111, eerste lid, onderdeel b, en 118,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 22 112 Ontwerp-Richtlijnen Europese Commissie Nr. 48 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Controles vuurwerkverkooppunten 2013

Controles vuurwerkverkooppunten 2013 Controles vuurwerkverkooppunten 2013 Documentnummer : 21719497 Datum : 30 januari 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aanpak 2013 3 3 Resultaat 4 4 Vuurwerkcontroles 2014 5 5 Aanbevelingen 6 Verslag vuurwerkcontroles

Nadere informatie

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk gegrond.

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk gegrond. Rapport Over de handelwijze van het CBR in een situatie waarin de beperkte geldigheid van een rijbewijs vervalt kort nadat een alcoholslotprogramma is opgelegd Oordeel Op basis van het onderzoek vindt

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 mei 2004 Rapportnummer: 2004/151

Rapport. Datum: 3 mei 2004 Rapportnummer: 2004/151 Rapport Datum: 3 mei 2004 Rapportnummer: 2004/151 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat de beheerder van het Korps landelijke politiediensten in de aan verzoeker gerichte afdoeningsbrief van 19 juli 2002

Nadere informatie

171) 595/ / , L

171) 595/ / , L Besluit van tot wijziging en intrekking van diverse besluiten ter uitvoering van verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 juni 2007 betreffende de

Nadere informatie

Controleresultaten Legionellapreventie Cluster 2: Ziekenhuizen en buitenpoliklinieken. Datum 25 september 2009 Status Definitief

Controleresultaten Legionellapreventie Cluster 2: Ziekenhuizen en buitenpoliklinieken. Datum 25 september 2009 Status Definitief Controleresultaten Legionellapreventie 2009 Cluster 2: Ziekenhuizen en buitenpoliklinieken Datum 25 september 2009 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Schoon en Veilig

Nadere informatie

het EU-depot van het collectieve woord- / beeldmerk IKB is ingeschreven, d.d. 26 mei 2004, onder nummer 002864593;

het EU-depot van het collectieve woord- / beeldmerk IKB is ingeschreven, d.d. 26 mei 2004, onder nummer 002864593; Het bestuur van de regelinghouder, in aanmerking nemende dat: het EU-depot van het collectieve woord- / beeldmerk IKB is ingeschreven, d.d. 26 mei 2004, onder nummer 002864593; het collectieve woord- /

Nadere informatie

Resultaten legionellapreventie Cluster 4: Hotels, bed&breakfasts, campings en jachthavens. Datum 1 juni 2010 Status Definitief

Resultaten legionellapreventie Cluster 4: Hotels, bed&breakfasts, campings en jachthavens. Datum 1 juni 2010 Status Definitief Resultaten legionellapreventie 2009 Cluster 4: Hotels, bed&breakfasts, campings en jachthavens Datum 1 juni 2010 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Schoon en Veilig

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein - Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Colofon Projectnaam

Nadere informatie

videosurveillance minder doden en gewonden

videosurveillance minder doden en gewonden videosurveillance Een groep automobilisten en motorrijders rijdt véél te hard op de Nederlandse wegen. Daar blijft het vaak niet bij. Ze maken zich vaak ook schuldig aan bumperkleven, agressief rijden,

Nadere informatie

Plan van aanpak NIEUWE DRANK- EN HORECAWET

Plan van aanpak NIEUWE DRANK- EN HORECAWET Plan van aanpak NIEUWE DRANK- EN HORECAWET 1 1. Inleiding Per 1 januari 2013 treedt de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking. De Eerste en de Tweede kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel. De

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22858 22 december 2011 Beleidsregels OM Bijlage 2 bij de AANWIJZING INBESLAGNEMING (artikel 94 WvSv), registratienummer

Nadere informatie

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit FOUT: BRON VAN VERWIJZING NIET GEVONDEN

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit FOUT: BRON VAN VERWIJZING NIET GEVONDEN Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 43006 3540 AA Fout: Bron van verwijzing niet gevonden De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directie

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014 Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014 In 2011 en 2012 heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) onderzoek uitgevoerd naar voorrangsvoertuigen. Sinds 2013 wordt

Nadere informatie

Examen doen voor het bromfietsrijbewijs Informatie over het theorie- en het praktijkexamen

Examen doen voor het bromfietsrijbewijs Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Examen doen voor het bromfietsrijbewijs Informatie over het theorie- en het praktijkexamen www.cbr.nl Voor het verkrijgen van het bromfietsrijbewijs officieel het rijbewijs AM moet je vanaf 1 maart 2010

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 56589 1 november 2016 Regeling van de Directie van de RDW (Dienst Wegverkeer), houdende voorwaarden voor het gebruik van

Nadere informatie

Examen doen voor het bromfietsrijbewijs

Examen doen voor het bromfietsrijbewijs Examen doen voor het bromfietsrijbewijs Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Voor het verkrijgen van het bromfietsrijbewijs officieel het rijbewijs AM moet je vanaf 1 maart 2010 zowel een

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG a 1 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 16 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht 2016 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Inhoud 1. Inleiding...2 1.1 Doel toezicht en handhaving...2 1.2 Geschiedenis...2 1.3 Inhuur bij Omgevingsdienst IJmond...2

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen (land)bouwverkeer

Actuele ontwikkelingen (land)bouwverkeer Actuele ontwikkelingen (land)bouwverkeer Verkeersnetacademie Cursus- en vergadercentrum Domstad Utrecht 18 februari 2016 Wie zijn wij? Hero Dijkema beleidsadviseur (land)bouwverkeer CUMELA Nederland Postbus

Nadere informatie

Overzicht van wijzigingen van de Keurmerkreglementen. per 1-1-2008 (versie 29-11-2007, na goedkeuring CCvD-KT)

Overzicht van wijzigingen van de Keurmerkreglementen. per 1-1-2008 (versie 29-11-2007, na goedkeuring CCvD-KT) Overzicht van wijzigingen van de Keurmerkreglementen per 1-1-2008 (versie 29-11-2007, na goedkeuring CCvD-KT) Inleiding: In het kader van het voortschrijdend inzicht en de nieuwe ontwikkelingen worden

Nadere informatie

Onderzoek naar gevaarlijke stoffen in elektronica. goedkoop speelgoed en grote huishoudelijke apparaten. Datum 1 september 2011 Status Definitief

Onderzoek naar gevaarlijke stoffen in elektronica. goedkoop speelgoed en grote huishoudelijke apparaten. Datum 1 september 2011 Status Definitief Onderzoek naar gevaarlijke stoffen in elektronica goedkoop speelgoed en grote huishoudelijke apparaten Datum 1 september 2011 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Bodem en Afval

Nadere informatie

Keurmerkreglement IKB Ei

Keurmerkreglement IKB Ei Definities Artikel 1 1. Dit reglement is een bijlage bij de AV IKB Ei. in dit reglement zijn de definities van de AV IKB Ei overgenomen, in aanvulling hierop wordt verstaan onder: 1. Aangewezen rechtspersoon:

Nadere informatie

1. Inleiding Inrichtingen Festiviteiten Evenementen Overige geluidhinder

1. Inleiding Inrichtingen Festiviteiten Evenementen Overige geluidhinder Toezichtplan Geluid Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Toezicht geluidsnormen... 4 2.1 Aanleiding geluidsmetingen... 4 2.2 Uitvoering geluidsmetingen... 4 2.2.1 Meetmethode... 4 2.2.2 Meetapparatuur...

Nadere informatie

Inventarisatie stand van zaken lozingen huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005

Inventarisatie stand van zaken lozingen huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005 Bijlage 2 Datum huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Belangrijkste conclusies 3 2 age 4 2.1 Algemene opmerking 4 3 Stand van zaken

Nadere informatie

De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, 18 december 2002

De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, 18 december 2002 Consultatiedocument Registratie van certificatiedienstverleners die gekwalificeerde certificaten aanbieden of afgeven aan het publiek met betrekking tot elektronische handtekeningen De Onafhankelijke Post

Nadere informatie

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 81 Besluit: B&W 7 september 2010 Gemeenteblad GARAGEREGLEMENT HELMOND 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Parkeerder: de eigenaar/gebruiker

Nadere informatie

Quickscan Rapport. In opdracht van Rijksoverheid heeft Klinkende Taal op 08-08-2012 alle teksten op

Quickscan Rapport. In opdracht van Rijksoverheid heeft Klinkende Taal op 08-08-2012 alle teksten op Quickscan Rapport Samenvatting In opdracht van Rijksoverheid heeft Klinkende Taal op 08-08-2012 alle teksten op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs gescand op taalniveau en leesbaarheid.

Nadere informatie

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur Agenda Aan Bestuurders GGA Breda Mobiliteit Betreft Bestuurlijk overleg GGA Breda Datum Woensdag 17 april 2013 Locatie Vergaderzaal gemeente Etten-Leur Markt 1, kamer 1.09 Tijdstip 14.00 t/m 15.15 uur

Nadere informatie

Actieplan Jonge Bromfietsers 3 september 2004

Actieplan Jonge Bromfietsers 3 september 2004 abcdefgh Actieplan Jonge Bromfietsers 3 september 2004 1 Inhoudsopgave........................................................................................ 1. Doelstelling Actieplan Jonge bromfietsers

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol Raadsvoorstel *Z00F5332ACC* Aan de raad Documentnummer : INT-14-10255 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Inleiding Op 1 januari 2014 is de

Nadere informatie

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE HOOFDSTUK 04 BROMFIETSEN, MOTORFIETSEN, VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. OVERZICHTSTABELLEN VAN DE LEEFTIJDEN VOOR BROMFIETSEN EN MOTORFIETSEN... 3

Nadere informatie

Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST

Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST Concept 31-12-2008 Behoort bij Raadsvoorstel 98-2009 Inhoudsopgave 0. Management samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Projectopdracht

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens> FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 388 Besluit van 28 augustus 2008, houdende wijziging van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) teneinde regels te stellen over

Nadere informatie