EFFECTEN APK OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 2. MODELSIMULATIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EFFECTEN APK OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 2. MODELSIMULATIES"

Transcriptie

1 MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT Ivvs PROJECTBUREAU INTEGRALE VERKEERS- EN VERVOERSTUDIES EFFECTEN APK OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 2. MODELSIMULATIES ÏLI:I Rijkswaterstaat Yct: Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus BA Rotterdam C (A~Af KE / SDCIAL PESEAR-1 B.M. Adviesbureau voor Sociaal-Wetenschappelijk Verkeerskundig Onderzoek

2 rkwaterstt 3000BAROTff RDAM Ti.: (}1()

3 VAN DEN BROECKE / SOCIAL RESEARCH B.V. Adviesbureau voor Sociaal-Wetenschappelijk Verkearekundig Onderzoek Van Nijenrodeweg HD Amsterdam Telefoon ONDERZOEK EFFECTEN ALGEMENE PERIODIEKE AUTOKEURING (APK) OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 2 : MODELSIMULATIES EN KONKLUSIES MODELSIMULATIES INHOUD DEEL 2: Korte beschrijving van het rekenmodel APKCAL Uitkomsten van enkele modelsimulaties Directe effecten van de APK op het personenautopark Indirecte effecten van de APK op het personenautopark Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Projectbureau Integrale Verkeers- en Vervoerstudies Ministerie van Verkeer en Waterstaat en begeleid door ir E. van der Beek april 1986

4 INHOUDSOPGAVE S A M E N V A T T I N G 1 1 INLEIDING : De APK en de aard van de te verwachten effecten 1 2. Korte schets van de structuur van het rekenmodel APKCAL 3 3 Uitkomsten van de modelsimulaties de directe effecten van de APK op het personenautopark De vermindering van het legale personenautopark De werkelijke parkvermindering door extra sloop De omvang van het illegaal aanwezige deelpark De indirecte effecten van de APK op de omvang van het personenautopark 13 TABELLENDEEL Hoofduitkomsten simulaties bij enkele combinaties van parameterwaarden Detailuitkomsten simulaties bij scenarios paragraaf 3.1 Detailuitkomsten simulaties bij scenarios paragraaf 3.2 Detailuitkomsten simulaties bij scenarios paragraaf 3.3

5 SAMENVATTING

6 S A M E N V A T T I N G Eind 1985 werd in opdracht van de Dienst Verkeerskunde van Rijkswaterstaat een voorstudie uitgevoerd van de wijze waarop de APK in zal grijpen op de omvang en samenstelling van het personenautopark. Deze voorstudie resulteerde in het opstellen van een model waarmee de te verwachten kunnen worden vooruitberekend. Dit model bevat een 4 tal parameters waarvan de waarden geschat moeten worden om de toekomstige effecten te berekenen. De uitkomsten van deze voorstudie werden beschreven in het aan de DVK van Rijkswaterstaat in oktober 1985 uitgebrachte rapport : "Effecten APK op het personenautopark. Deel 1 : Model". In dat rapport werd ook een programma opgesteld voor empirisch onderzoek dat gegevens kan leveren op grond waarvan de waarden van de parameters kunnen worden geschat. Door het Projectbureau Integrale Verkeers en Vervoerstudies van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat werd na dit rapport een vervolgstudie aan mij opgedragen die inhield dat op grond van het opgestelde model een computerprogramma zou worden vervaardigd waarmee na invoer van de waarden van de parameters de vooruitberekeningen van de effecten kunnen worden gemaakt. Tevens zouden met dit computerprogramma enkele simulaties worden uitgevoerd met combinaties van parameterwaarden teneinde nu reeds enig zicht te krijgen op de aard en de omvang van mogelijk te verwachten directe en indirecte effecten van de APK op het personenautopark. In dit rapport "Effecten AFK op het personenautopark. Deel 2 : Modelsimulaties" worden de resultaten van deze simulaties beschreven. In de tekst worden voor een 3 tal scenarios : een "optimistisch", een "pessimistisch" en een "middenvariant" geschetst van welke omvang de directe effecten zuilen zijn en in welk tempo deze zullen ontstaan. Deze directe effecten zijn - het door de APK vervroegd naar de sloop gaan van afgekeurde autos, - het ontstaan van een deelpark illegaal gehouden autos (d.w.z. dat in niet of niet goedgekeurde autos wordt doorgereden), De simulaties laten zien dat in 1986 de vermindering van het totale autopark wel 40 tot autos kan bedragen, oplopend in 1987 tot 50 a Uiteraard zullen het de oudste wrakken zijn die verdwijnen. Daarnaast kan een omvangrijk deelpark illegaal gehouden niet goedgekeurde autos ontstaan dat mogelijk reeds in 1986 kan aangroeien tot a autos en in 1987 tot a Omdat de pakkans zo klein is (gemiddeld lx per jaar) en de sanctie zo gering (f 120). Een indirect effect van de APK zal zijn dat de nieuwe autoverkopen iets zuilen stijgen waardoor voor een deel van de extra sloop in de loop van enkele jaren weer wordt gecompenseerd. Thans is in opdracht van de Dienst Verkeerskunde van Rijkswaterstaat met de eerste empirische meting begonnen om de parameters te schatten en daarmee de raming van de te verwachten effecten te preciseren.

7 TEKSTDEEL

8 1. INLEIDING : DE APK EN DE kard VAN DE TE VERWACHTEN EFFECTEN. Het doel van de APK is om het nederlandse personenautopark technisch veiliger te maken. Door te bevorderen dat de autos beter worden onderhouden en dat tijdig de nodige reparaties worden verricht, en de niet of nauwelijks meer reparabele "wrakken" tot sloop te dwingen. Daartoe moeten de autos ouder dan een bepaald aantal jaren, jaarlijks worden gekeurd. Er is een reeks keuringseisen opgesteld waaraan een auto moet voldoen om een goedkeuring te verkrijgen. Met deze goedkeuring is de auto gerechtigd om (weer) een jaar lang aan het verkeer deel te nemen. Voorlopig is de APK ingesteld voor een termijn van 6 jaar, d.w.z. tot De APK is in de herfst van 1985 gestart met het keuringsplichtig maken van de autos ouder dan 10 jaar. Vanaf 1 januari 1986 werden alle autos van ouder dan 7 jaar keuringsplichtig. Vanaf 1 januari 1987 worden alle autos die ouder dan 2 jaar zijn, keuringsplichtig. Een auto wordt keuringsplichtig op de datum van afgifte van deel 1 van het kentekenbewijs. Zodoende worden de tijdstippen waarop een auto keuringsplichtig wordt, over het gehele jaar gespreid. Als een auto niet wordt goedgekeurd komt dat door een aantal gebreken. De eigenaar staat dan voor de keuze - ofwel de nodige reparaties laten verrichten om de auto alsnog goedgekeurd te krijgen, - ofwel zich van de keuring niets aan te trekken en illegaal met de niet goedgekeurde auto door blijven rijden met het risico van een bekeuring als hij gesnapt wordt, - ofwel de auto te verkopen of in te ruilen). - ofwel de auto naar de sloop te brengen. Een eigenaar zal de reparaties laten verrichten als het behouden van zijn auto hem de reparatiekosten waard zijn en hij er niet voor voelt om illegaal in zijn niet goedgekeurde auto te blijven rijden. In het andere geval zal hij trachten de auto te verkopen (of in te ruilen), in het voor hem ongunstigste geval aan een opkoper van een sloperij. Als hij of een volgende eigenaar de nodige reparaties verricht en de auto wordt dan goedgekeurd, dan heeft in dit geval de APK geleid tot beter onderhoud en mogelijk is daarmee de levensduur van de auto iets verlengd. Doch dat laatste kan pas in de toekomst blijken. Als de auto in handen komt van iemand die zich van de APK niets aantrekt en illegaal met de niet goedgekeurde auto blijft rijden (de pakkans is uiterst klein, n.l. een gemiddelde kans van lx per jaar, de boete nog relatief laag f 120) dan heeft op deze auto de APK geen enkel effect gehad. Als de auto er zodanig aan toe is dat alleen een sloperij de auto nog wil hebben tegen de schrootwaarde, dan heeft de APK geleid tot een kortere levensduur voor deze auto.

9 -2- Uit de voorgaande analyse blijkt dat op korte termijn de APK kan leiden tot extra sloop doch tevens ook tot een deelpark illegaal rijdende autos. Op lange termijn kan de APK leiden tot verlenging van de gemiddelde levensduur van de jongere bouwjaren autos. Tot 1990 hebben we voornamelijk te maken met de korte termijn effecten extra sloop veroorzaakt door de APK en het ontstaan van een deelpark illegale op de weg gehouden autos die ofwel niet zijn goedgekeurd ofwel zich geheel aan de keuringsplicht hebben onttrokken. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat men de berijders van deze illegale autos in dezelfde kringen moet zoeken die ook de wegenbelasting en/of de verzekeringsplicht ontduiken. Temeer omdat de sanctie op het in een niet-goedgekeurde auto rijden een stuk lager is dan de sanctie op het niet betalen van wegenbelasting. Niet-betalers van de verschuldigde wegenbelasting zijn er enkele honderdduizenden. Daarom worden ook kontinu een paar honderdduizend illegale rijders m.b.t. de APK verwacht. Het onderzoekprogramma dat opgesteld is voor het ramen van de effecten van de APK tot 1990, poogt dan ook aan de hand van empirisch onderzoek in 1986 en 1987 prognoses op te stellen voor de jaarlijks als gevolg van extra sioop te verwachten vermindering van de omvang van het personenautopark t.o.v. de omvang zoals die zonder APK geweest zou zijn het jaarlijks te verwachten aantal "illegale" autos met betrekking tot de APK. Om deze effecten voor de toekomst te kunnen ramen aan de hand van huidig empirisch onderzoek is in deel 1 van het rapport "Effecten APK op het personenautopark" een model ontwikkeld dat de toekomstige ontwikkeling berekent op basis van o.m. een 4-tal parameters die geschat kunnen worden op basis van de uitkomsten van zulk empirisch onderzoek. (Deel 1 is uitgebracht aan de Dienst Verkeerskunde van Rijkswaterstaat.) Voor het in deelrapport 1 theoretisch opgestelde model is het computerprogramma APKCAL ontwikkeld dat vanuit de invoer van een databestand betreffende de autopark-ontwikkeling zonder APK tot 1990 en de invoer van waarden voor de genoemde parameters, de genoemde effecten berekent. In dit deelrapport II wordt dit computerprogramma kort beschreven en worden de resultaten van enkele modelsimulaties met verschillende combinaties van parameterwaarden gepresenteerd. In het tekstgedeelte van dit rapport wordt aan de hand van een drietal scenarios geschetst hoe de effecten van de APK zich in de tijd vermoedelijk zullen ontwikkelen en van welke grootte-orde die kunnen zijn. Als scenarios werden gekozen - een "optimistisch scenario" een laag nivo van afkeuringen en een laag aantal illegaal op de weg gehouden autos, en - een "pessimistisch scenario" een hoog nivo van afkeuringen en een hoog aantal illegaal op de weg gehouden autos. - een "middenvariant" tussen deze beide scenarios.

10 -3-2. KORTE SCHETS VAN DE STRUCTUUR VAN HET REKENNODEL APKCAL. Een uitvoerige beschrijving van de wijze waarop het rekenmodel is opgebouwd kan men vinden in hoofdstuk 4 van het aan de Dienst Verkeerskunde van Rijkswaterstaat in oktober 1985 uitgebrachte rapport "Effecten APK op het personenautopark, Deel 1 : Model". De VASTE INVOER voor het rekenmodel bestaat in de eerste plaats uit de gemiddelde aantallen werkelijk aanwezige personenauto's per bouwjaar (alle bouwjaren t/m 1984) in 1985, de nieuwe verkopen in 1985 en een raming van de nieuwe verkopen 1986 en Verder bestaat de VASTE INVOER uit de matrix van de leeftijds- en bouwjaar-specifieke 1 jaars- overlevingskansen voor elk van de kalenderjaren 1985 t/m 1991 waaruit voor elk van die kalenderjaren berekend kan worden hoeveel autos er per bouwjaar op "natuurlijke wijze" naar de sloop zouden gaan zonder APK. Deze matrix werd eerder opgesteld in het kader van het onderzoek "De ontwikkeling van het personenautopark tot 1990" dat in 1984/1985 werd uitgevoerd voor het Projectbureau en waarover onder deze titel een rapport werd uitgebracht in november Tenslotte is er als VASTE INVOER een matrix van de verdeling van de verkopen van nieuwe personenautos over de kalendermaanden in elk van de bouwjaren (verkregen uit gegevens van de RAI). Uit deze VASTE INVOERGEGEVENS berekent het rekenmodel op basis van het APK-keuringsschema m.b.t. de bouwjaren hoeveel autos iedere maand van ieder bouwjaar keuringsplichtig worden, hoeveel autos daarvan zonder APK binnen de eerstvolgende 12 maanden op "natuurlijke wijze" hun leven op de sloop zouden beeindigen en hoeveel autos daarvan dat er in de periode van de daarnavolgende 12 maanden zouden zijn. De directe effecten van de APK worden vervolgens berekend door het invoeren van VARIABELE INVOER-GEGEVENS in het rekenmodel, namelijk van een 4-tal parameters, genoemd : a, a", b en b". De afleiding van deze parameters en de beschrijving van de wijze waarop deze parameters in het rekenmodel fungeren vindt men ook uitvoerig beschreven in het in de eerste alinea genoemde hoofdstuk 4 van het deelrapport 1 over het APK-model. Het rekenmodel is gemaakt op een IBM-PC XT met harde schijf, DOS 3.00, in het spreadsheetprogramma van Symphony (= uitgebreidere versie van Lotus 1-2-3), waardoor het ook op andere IBM-compatibles is te draaien. Het rekenmodel is zodanig opgebouwd dat men interactief op simpele wijze bepaalde waarden voor deze parameters kan invoeren, waarna het model onmiddellijk de bijbehorende effecten tot 1990 berekent en deze in eenvoudige en duidelijke overzichten produceert. Deze overzichten vormen dus de UITVOER van het rekenmodel.

11 -14- De overzichten worden in 3 gradaties van condensatie geproduceerd overzichten per maand voor de bouwjaren gegroepeerd tot 5 groepen (t/m 1974, , , , ), overzichten per halfjaar voor deze 5 groepen bouwjaren, een totaaloverzicht van alle effecten voor het totaal van alle bouwjaren per kalenderjaar. We volstaan in dit rapport met het in de tabellenbijlage achterin weergeven van de overzichten (C) voor de met het rekenmodel uitgevoerde simulati es. Van de overzichten (A) en (B) is een afzonderlijke rapportbijlage gemaakt in een beperkt aantal kopieen, aanwezig op het Projectbureau. De overzichten (A) waren uitsluitend interessant om de groeicurve van de APK-effecten in 1986 en 1987 waar te nemen. Na 1987 blijven de effecten op een vrijwel constant nivo met een heel licht seizoenspatroon omdat de piek van de APK-keuringen in het voorjaar valt doordat de verkooppiek van nieuwe autos ook ieder jaar in het voorjaar was en de datum van keuringsplicht gelijk is aan de datum waarop de auto destijds werd aangekocht. De groei van de APK-effecten in de beginperiode en het lichte seizoenspatroon worden in de tekst van hoofdstuk III besproken en getoond in de daarbij weergegeven grafieken. Zoals in de inleiding gesteld, zijn er een tweetal directe effecten van de APK te verwachten Er worden niet-goedgekeurde autos naar de sloop gebracht, dus een vervroegde sloop, waardoor het personenautopark in omvang afneemt. Er zullen autobezitters zijn die zich van de APK niets aantrekken, en in een niet-gekeurde of niet-goedgekeurde auto rustig blijven doorrijden, d.w.z. illegaal. Er ontstaat dus door de APK een legaal deelpark personenautos en een illegaal deelpark personenautos. Tezamen vormen beide deelparken het totaal aanwezige autopark. Een deel van dat totaal aanwezige autopark is actief, d.w.z. op de weg, een deel is inactief, d.w.z. aanwezig als (kontinu vlottende) handelsvoorraad gebruikte autos bij de BOVAG-erkende en bij de niet- BOVAG-erkende autohandel. Te verwachten is dat een deel van het illegale deelpark zich bij de niet-bovag-erkende autohandel zal bevinden. Op de volgende pagina wordt een overzicht gegeven van de definities van het personenautopark zoals die in het rapport worden gehanteerd en een korte beschrijving van de 4 parameters a, a", b en b".

12 -5- Korte beschrijving van de definities en parameters. LEGALE PERSONENAUTOPARK = alle autos die rechtmatig aanwezig zijn, d.w.z. ofwel nog niet keuringsplichtig waren plus de wel keuringsplichtige autos die goedgekeurd zijn. LEGALE + ILLEGALE AUTOPARK = alle autos die rechtmatig aanwezig zijn plus de autos die onrechtmatig aanwezig zijn omdat ze ofwel zijn afgekeurd ofwel zich aan de keuring hebben onttrokken PARANETERS : a = aantal autos uit een bouwjaar dat in de loop van het jaar NIET WORDT GOEDGEKEURD, ALS PERUNAGE VAN het aantal autos van dat bouwjaar dat zonder APK binnen 1 jaar naar de sloop zou zijn gegaan (Perunage = percentage/loo) a" = aantal autos uit een bouwjaar dat in de loop van het jaar ALS GEVOLG VAN APK EXTRA WORDT GESLOOPT, ALS PERUNAGE VAN het aantal autos van dat bouwjaar dat zonder APK binnen 1 jaar naar de sloop zou zijn gegaan ( a a") = ILLEGALE AUTOS van dat bouwjaar ALS PERUNAGE VAN het aantal auto's dat zonder APK binnen 1 jaar naar de sloop zou zijn gegaan b = aantal goedgekeurde autos uit een bouwjaar dat in de loop van de 12 maanden na de keuring nog naar de sloop gaat, ALS PERUNAGE VAN het aantal auto's van dat bouwjaar dat IN HET DAAROPVOLGENDE JAAR zonder kpk naar de sioop zou zijn gegaan b" = aantal legaal of illegaal in het park aanwezig gebleven autos uit een bouwjaar dat in de loop van de 12 maanden NA de keuring nog naar de sloop gaat, ALS PERUNAGE VAN het aantal autos van dat bouwjaar dat IN HET DAAROPVOLGENDE JAAR zonder APK in die 12 maanden naar de sloop zou zijn gegaan. ( b - b tt ) = ILLEGALE AUTO'S van dat bouwjaar, die in de ioop van de 12 maanden na de keuring naar de sloop gaan, ALS PERUNAGE VAN het aantal autos van dat bouwjaar dat IN HET DAAROPVOLGENDE JAAR zonder APK naar de sloop zou zijn gegaan.

13 -6-3. UITKOMSTEN VAN DE MODELSIMULATIES DE DIRECTE EFFECTEN VAN DE APK OP HET PERSONENAUTOPARX DE VERMINDERING VAN HET LEGALE PERSONENAUTOPARK. De totaaluitkomsten van de simulaties per jaar treft men aan in de tabellen achterin dit rapport. Meer uitvoerige uitkomsten per maand resp. per halfjaar, gedetailleerd naar groepen van bouwjaren, zijn gebundeld in een afzonderlijke tabellenbijlage (bij het Projectbureau verkrijgbaar). Aan de hand van de uitkomsten van een "optimistisch scenario" (een laag nivo van niet goedkeuringen), de uitkomsten van een "pessimistisch scenario" (een hoog nivo van niet goedkeuringen) en de uitkomsten van een "tussen scenario" wordt hierna weergegeven welke omvang de als gevolg van de APK te verwachten inkrimping van het "legaal aanwezige personenautopark" kan aannemen en in welk tempo die inkrimping plaats zal vinden. De lezer kan zelf andere scenarios bedenken en globaal tussen deze scenarios interpoleren, omdat de omvang van deze inrkimping direct evenredig is met de veronderstelde waarden van de parameters a en b. De weergegeven scenarios zijn de volgende "pessimistisch" : door de APK worden ongeveer 1 1/2 x zoveel autos afgekeurd als er van die bouwjaren in de eerstvolgende 12 maanden zouden worden gesloopt als er geen APK zou zijn "middenvariant" : door de APK worden ongeveer evenveel autos afgekeurd als er van die bouwjaren in de eerstvolgende 12 maanden zouden worden gesloopt als er geen APK zou zijn "optimistisch" : door de APK worden ongeveer half x zoveel autos afgekeurd als er van die bouwjaren in de eerstvolgende 12 maanden zouden worden gesloopt als er geen APK zou zijn : dus eigenlijk slechts de autos die binnen een half jaar toch al op de sioop zouden belanden. De uitkomsten van de simulaties treft men aan in de grafiek en tabel op de volgende pagina. Opvallend is de snelle toename in het eerste halfjaar van 1986 van het aantal autos waarmee het legale personenautopark inkrimpt. In de eerste helft van 1987 wordt het maximum vrijwel bereikt. Dat er nog groei tot halverwege 1987 plaats vindt is het gevolg van het feit dat pas in 1987 de autos van 3-7 jaar oud keuringsplichtig worden. Dat de groei vooral in de eerste helft van het jaar plaats vindt komt doordat de meeste autos in het voorjaar keuringsplichtig worden.

14 -7- GRAFIEK 1. AANTAL AUTo'S WAARMEE LEGALE PERSONENAUTOPARK MINDER WORDT BIJ 3 SCENARIo'S (zie voor omschrijving scenario's voorgaande pagina) RE MIDDEN ] iiiiiir_9!jii... STAAT 1. AANTAL AUTO'S WAARMEE LEGALE PERSONENAUTOPARK MINDER WORDT BIJ 3 SCENARIO'S (afgerond op tallen) (zie voor omschrijving scenario's voorgaande pagina) NIVO PER OPTIMISCH MIDDEN- PESSIMISTISCH ULTIMO : SCENARIO SCENARIO SCENARIO december maart juni september december maart juni september december juni december juni december gemiddeld Over de ontwikkeling vanaf 1991 valt nog niets zinnigs te zeggen omdat nog onbepaald is of de APK gekontinueerd wordt en indien niet, hoe deze wordt beeindigd.

15 DE WERKELIJKE PARXVERMINDERING DOOR EXTRA SLOOP. Zoals eerder ter sprake kwam, zal een groot deel van de autos die niet goedgekeurd worden nog illegaal in het autopark blijven omdat de pakkans zo gering is en de boete die men kan krijgen zo gering. Slechts een klein deel zal direct naar de sloop verdwijnen. De omvang van dat deel hangt van de waarden van de eerder besproken paramet ets a lt en b" af. In de regel zal b"=o zijn, althans slechts een fractie van a" omdat het weinig waarschijnlijk is dat auto's die nog minstens 1 jaar mee zouden gaan direct worden gesloopt. Voor verschillende waarden van a" werden de modelsimulaties uitgevoerd. Hierna vermelden we de simulatie-uitkomsten van weer 3 scenarios "optimistisch" alle autos die binnen 6 maanden toch naar de sloop zouden gaan, verdwijnen na afgekeurd te zijn direct naar de sloop (a"= 0.5) "middenvariant" : slechts de helft van deze autos verdwijnt na afkeuring direct naar de sloop (a" 0.25) "pessimistisch" slechts 1/5 van deze autos verdwijnt na afkeuring direct naar de sloop (a"= 0.1) Uit de modelsimulaties gedetailleerd naar bouwjaar blijkt dat tijdens de APK-periode de eventuele extra sloop voor circa 80% van de bouwjaren afkomstig is. Extra sloop = vervroegde sloop Extra sloop ten gevolge van de APK betekent in feite vervroegde sloop. En dat betekent verkorting van de gemiddelde levensduur van deze oudere bouwjaren autos. (Eerder werd betoogd dat een eventuele toekomstige verlenging van de gemiddelde levensduur van de autos door beter regelmatig onderhoud waartoe de APK zou stimuleren, voornamelijk gebeurt bij de niet zo oude bouwjaren autos waar het maken van reparatiekosten gezien de waarde van de auto nog verantwoord is. Een dergelijke toename van de gemiddelde levensduur kan zich dan pas goed manifesteren in de 90-er jaren wanneer de uitval naar de sloop voor deze thans nog jongere bouwjaren op gang begint te komen.) Het effect van de APK in de eerstkomende jaren kan alleen sloopvervroegend zijn. Want sloop als gevolg van het niet meer rendabel zijn van dure reparaties aan de motor, versnellingsbak of overbrenging, gaat gewoon door omdat de APK daarop niet controleert. De levensduurverkorting die de APK direkt, d.w.z. op korte termijn teweeg brengt is gelijk aan 0.5 x a" jaar Dus als a" = 0.5, dan is de verkorting van de gemiddelde levensduur van die oudere bouwjaren 3 maanden.

16 -9- De extra (dus vervroegde) sloop neemt evenredig toe met het aantal nietgoedkeuringen omdat we zowel a als a" constant in de tijd hebben verondersteld. Dat betekent dus een snelle stijging van deze extra sloop in de loop van 1986, een wat langzamer stijging in de eerste helft van 1987 waarna de extra sloop tot 1990 op ongeveer hetzelfde nivo blijft. Omdat extra sloop echter sloopvervroeging is, betekent dit tijdens de aangroeifase van die extra sloop de totale sloop in het personenautopark toeneemt. Die vervroegd gesloopte auto's gaan echter ten koste van de "normale" sloop in de komende maanden, zodat zodra de extra sioop minder snel groeit (na medio 1986) de totale sloop weer afneemt. Op het moment dat de extra sloop niet meer toeneemt wordt weer het normale sloopnivo bereikt zoals dat er zou zijn zonder APK. Voor het "normale" sloopnivo waren voor de jaren 1986 t/m 1990 in het in hoofdstuk 2.1 genoemde onderzoek "De ontwikkeling van het personenautopark tot 1990", op grond van berekende sloopcurven de volgende verwachtingen opgesteld Als de APK in 1991 beeindigd zou worden, worden geen auto's meer afgekeurd en dus ook niet meer vervroegd gesloopt. De totale sloop valt dan in de 12 maanden na de beeindiging van de APK lager uit. In de curve van de totale sloop per jaar zal men dus in een "buit" aantreffen (en indien de APK in 1991 beeindigd zou worden in een "dal"). Over de periode zal er weliswaar vervroegde sloop zijn doch geen sioopverhoging omdat de extra sloop voortdurend de sloopverinindering ten gevolge van de eerdere extra sloop compefls eert. Een en ander wordt nu in de onderstaande grafiek voor de 3 genoemde scenario's afgebeeld. GRAFIEK 2. AANTAL AUTO'S DAT DOOR SLOOP AAN HET PERSONENAUTOPARK ONTTROKKEN WORDT, BIJ 3 SCENARIO' S VOOR APK-EFFECTEN (aantallen zijn voorts chrijdende 12-maands-totalen) ISI*ll. j i'îièr 4OO.00 ' 4 OOP /1 URLIJKEIISL

17 In de onderstaande twee tabellen worden resp. het nivo van de extra sloop op verschillende tijdstippen (telkens totalen van de afgelopen 12 maanden) en de mutaties op het nivo van de totale sloop (eveneens 12-maands-totalen) weergegeven. STAAT 2A. PARKVERNINDERING DOOR EXTRA SLOOP BIJ 3 SCENARIOS (afgerond op tallen) (zie voor omschrijving scenarios 2 paginas eerder) PARKVERNINDERING OPTIMISCH MIDDEN- PESSIMISTISCH PER ULTIMO : SCENARIO SCENARIO SCENARIO december maart juni september december maart juni september december ? 1992 ( 0, indien APK in 1991 beeindigd wordt ) STAAT 2B. MUTATIES OP "NORMALE SLOOP" BIJ DEZE 3 SCENARIO'S (in de 12 maanden voorafgaand aan genoemd tijdstip) MUTATIE OPTIMISCH MIDDEN- PESSIMISTISCH PER ULTIMO : SCENARIO SCENARIO SCENARIO december maart juni september december maart juni september december (dit laatste gebeurt indien APK in 1991 beeindigd wordt)

18 3.3. DE OMVANG VAN HET ILLEGAAL AANWEZIGE DEELPARK. Het illegaal aanwezige deelpark zal eveneens sterk toenemen in 1986, vervolgens nog enigszins in het eerste halfjaar 1987, om dan daarna een vrijwel constant nivo te behouden. Wanneer althans het vervolgingsbeleid t.a.v. het illegaal rijden in niet- of niet-goedgekeurde autos niet wordt verscherpt. Het illegaal aanwezige deelpark wordt in het computermodel berekend als het verschil tussen de vermindering van het legale park (bepaald door de waarden van de parameters a en b) en de werkelijke parkvermindering door extra sloop (bepaald door de waarden van de parameters a" en b"). Dus als het verschil tussen uitkomsten zoals weergegeven in staat 1 op pagina 7 en uitkomsten zoals weergegeven in staat 2A op pagina 10. Daarbij moet het volgende worden aangetekend de berekeningen betreffen het effect van de APK op het actieve personenautopark, d.w.z. op het rijdend park plus de handelsvoorraad gebruikte autos die zich bij (BOVAG)-erkende en bij niet-erkende autohandelaren bevindt. Tot de laatste groep behoren ook de opkopers van oude autos die deze nog trachten te verkopen en bij onverkoopbaarheid in partijen doorverkopen aan de schroothandel. Het is niet onmogelijk dat vele niet-goedgekeurde autos bij deze niet-erkende autohandel belanden en zodoende nog een tijd deel uitmaken van het actieve park doch zich (tijdelijk, totdat een koper opdaagt) niet op de openbare weg bevinden. In het empirisch onderzoek zal getracht worden de mate waarin zich niet-goedgekeurde autos in deze handeisvoorraad bevinden, te ramen. Welke omvang dit illegaal aanwezige deelpark niet- of niet-goedgekeurde autos kan bereiken, wordt op de volgende pagina weer in een 3-tal scenarios aangegeven. Daarbij wordt ook duidelijk dat de grootste groei in 1986 plaats vindt. Zoals gezegd worden daarbij de waarden van de parameters a, a' t, b en b" in de tijd constant verondersteld, en voor alle bouwjaren gelijk. (In het computermodel APKCAL is het mogelijk om de waarden van a, a", b en b" voor de bouwjaren en over de tijd te laten varieren). De 3 scenarios die worden weergegeven zijn t 1 optimistisch" : gemiddeld worden alle autos afgekeurd die zonder APK binnen 1/2 jaar zouden worden gesloopt, en daarvan gaat na afkeuring 1/3 deel direct naar de sloop dus (a - a") = 0.33!I midd envar i an ti : door de APK worden evenveel autos afgekeurd als er van die bouwjaren binnen 1 jaar gesloopt zouden worden en daarvan gaat 1/3 direct naar de sloop dus (a - a") = 0.67 "pessimistisch": door de APK worden ongeveer 1 1/2 x zoveel autos afgekeurd als er van die bouwjaren in de eerstvolgende 12 maanden zonder AFK naar de sloop zouden gaan, en daarvan gaat 1/3 deel direct naar de sloop : dus (a+b) - (a"+b") = 1.00

19 GRAFIEK 3. AANTALLEN PERSONENAUTOS DIE ILLEGAAL IN HET AUTOPARK ZULLEN BLIJVEN BIJ 3 SCENARIO'S (zie voor omschrijving scenarios voorgaande pagina) qbm F~m mpg FMqLp.~q l M- h MFAA~dmmmmm mr pao= '1 1 : STAAT 3. AANTALLEN PERSONENAUTOS DIE ILLEGAAL IN HET AUTOPARK ZULLEN BLIJVEN BIJ 3 SCENARIOS (afgerond op tallen) (zie voor omschrijving scenarios voorgaande pagina) NIVO PER OPTIMISCH MIDDEN- PESSIMISTISCH ULTIMO SCENARIO SCENARIO SCENARIO december maart juni september december maart juni september december juni december juni december gemiddeld We zien dus dat het deelpark illegaal gehouden autos in 1986 snel kan aangroeien tot a auto,s en in vanaf medio 1987 een nivo kan bereiken van tussen de en autos.

20 DE INDIRECTE EFFECTEN APK OP DE OMVANG VAN HET PERSONENAUTOPARK. Door de extra sloop die als gevolg van de APK te verwachten is, ontstaat een "tekort" aan autos, hetgeen zal resulteren in een opwaartse druk op de prijzen van goedgekeurde autos. Daartegenover staat dat de nietgoedgekeurde autos in prijs lager zullen worden, doch een deel daarvan zal zoals gezegd "illegaal" in het autopark blijven. In het rapport "De ontwikkeling van het personenautopark tot 1990" (VAN DEN BROECKE SOCIAL RESEARCH, 1985) werd in hoofdstuk 2, sectie 2.3. besproken hoe een tekort in aanbod van gebruikte personenautos zal leiden tot een verhoogd aantal nieuwe verkopen. Berekend werd in deze sectie dat een aanbodstekort van G gebruikte personenautos dat er bij gelijkblijvende prijzen van tweedehandsautos zou zijn, waarschijnlijk zal leiden tot 1/4 G meer nieuwe verkopen. Door de prijsstijging van de tweedehands auto onder invloed van de resterende grotere vraag van 3/4 G komt een nieuw marktevenwicht tot stand op het nieuwe nivo van een parkomvang die 3/4 G autos kleiner is. Waarmee het tekort is verdwenen. Onder de veronderstelling dat dit marktmechanisme ook een rol zal spelen indien er autos door de APK vervroegd naar de sloop verdwijnen, zullen de in het eerdergenoemde rapport vooruitberekende nieuwe autoverkopen (die nog berekend waren zonder rekening te houden met de APK) in 1986 en 1987 door de in deze 2 jaren ontstane sloopverhoging (zie pagina 9 en 10 de "hult" in de sloop) hoger uitvallen. Door de vertraging in de markt kan dit ook nog enigszins in 1988 doorwerken. Mocht het vervolgingsbeleid t.a.v. het illegaal rijden in de komende jaren worden verscherpt waardoor weer extra slooptoename ontstaat, dan geeft ook dat weer een extra impuls aan de autoverkopen ter grootte van ongeveer 1/4 van deze extra slooptoename. De exacte omvang van de stimulans die de APK aan de verkoop van nieuwe autos geeft is uiteraard moeilijk te ramen, omdat autodealers op de APK blijken in te spelen met zeer voordelige inruilprijzen waardoor mensen die hun oude auto normaliter zouden vervangen door een nieuwere occasion, kunnen verleid worden tot de aanschaf van een nieuwe auto. Gaan we uit van staat 2B op pagina 10, dan kunnen we voorzichtig stellen dat de volgende verhoging mogelijk is van de eerder geraamde verkoopaantallen nieuwe autos bij een bij een bij een optimistisch midden- pessimistisch scenario scenario scenario in in

fïáiï i i: i': 3Ï1:,r 'I'i -:!-! Advleedienlt VÊrkeer en VeÍvoer Eurea! DokumeniaU Postbus 1031 3000 BA Roiterdám th,'-l D2235-1 "ii..

fïáiï i i: i': 3Ï1:,r 'I'i -:!-! Advleedienlt VÊrkeer en VeÍvoer Eurea! DokumeniaU Postbus 1031 3000 BA Roiterdám th,'-l D2235-1 ii.. fïáiï i i: i': 3Ï1:,r 'I'i -:!-! Advleedienlt VÊrkeer en VeÍvoer Eurea! DokumeniaU Postbus 1031 3000 BA Roiterdám D2235-1 th,'-l "ii.. Ï VAN DEN BROECKE / SOCIAL RESEARCH B.V. Adviesbureau voor Sociaal-Wetenschappelijk

Nadere informatie

Belasting op personenauto s en motorrijwielen, afschrijvingslijn, mogelijkheid tot tegenbewijs

Belasting op personenauto s en motorrijwielen, afschrijvingslijn, mogelijkheid tot tegenbewijs tegenbewijs 1 Belasting op personenauto s en motorrijwielen, afschrijvingslijn, mogelijkheid tot tegenbewijs Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Keten aangiftebelastingen, team

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde A (oude stijl)

Examen VWO. Wiskunde A (oude stijl) Wiskunde A (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 27 mei 13.3 16.3 uur 2 3 Voor dit examen zijn maximaal 9 punten te behalen; het examen bestaat uit 2 vragen.

Nadere informatie

Datum : 12 juni 2009 Aan : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Ministerie van Financiën

Datum : 12 juni 2009 Aan : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Ministerie van Financiën CPB Notitie Datum : 12 juni 2009 Aan : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Ministerie van Financiën Budget deeltijd-ww 1 Inleiding Per 1 april 2009 is de regeling deeltijd-ww tot behoud van

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Ceneraal Rijkswaterstaat. Directie Oost-Nederland. Bibliotheek. Nr.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Ceneraal Rijkswaterstaat. Directie Oost-Nederland. Bibliotheek. Nr. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Ceneraal Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland Bibliotheek Nr.WE1410-131/VII ON PI : ig NOTA betr. Aannames m.b.t. de ontwikkeling van de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Effecten op de koopkracht variant A en variant B Anders Betalen voor Mobiliteit/ ABvM

Effecten op de koopkracht variant A en variant B Anders Betalen voor Mobiliteit/ ABvM Effecten op de koopkracht variant A en variant B Anders Betalen voor Mobiliteit/ ABvM Samenvatting belangrijkste resultaten Op verzoek van V&W heeft SZW een eerste inschatting gemaakt van de koopkrachteffecten

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB05-081 8 juli 2005 9.30 uur De in dit persbericht genoemde cijfers over de bijstandsuitkeringen zijn aangepast. Zie hiervoor de persmededeling van 11 augustus

Nadere informatie

De APK: uw rechten en plichten

De APK: uw rechten en plichten De APK: uw rechten en plichten De APK De Algemene Periodieke Keuring, kortweg APK, is een belangrijke keuring. Tijdens deze keuring beoordeelt de keurmeester uw auto op drie aspecten: verkeers veiligheid,

Nadere informatie

De APK: uw rechten en plichten

De APK: uw rechten en plichten De APK: uw rechten en plichten De APK De Algemene Periodieke Keuring, kortweg APK, is een belangrijke keuring. Tijdens deze keuring beoordeelt de keurmeester uw auto op drie aspecten: verkeers veiligheid,

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economische groei derde kwartaal 2008 vertraagt tot 1,8 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economische groei derde kwartaal 2008 vertraagt tot 1,8 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-077 14 november 2008 9.30 uur Economische groei derde kwartaal 2008 vertraagt tot 1,8 procent Bijna een halvering in vergelijking met eerste halfjaar

Nadere informatie

Een onderzoek naar de manier waarop de RDW omgaat met haar wettelijke verplichting om een APK goedkeuring op zijn juistheid te beoordelen

Een onderzoek naar de manier waarop de RDW omgaat met haar wettelijke verplichting om een APK goedkeuring op zijn juistheid te beoordelen Rapport Goed gekeurd of goedgekeurd. Een onderzoek naar de manier waarop de RDW omgaat met haar wettelijke verplichting om een APK goedkeuring op zijn juistheid te beoordelen Oordeel Op basis van het onderzoek

Nadere informatie

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Voorbeeld Arbeidsovereenkomst Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd Ondergetekenden: 1. Bloemenwinkel het tuinhekje De Balkan 16, 8303 GZ, Emmeloord, hierna te noemen

Nadere informatie

Analyse instroom

Analyse instroom Instroomontwikkeling 2016 2017 In 2016 was er een instroomtoename van 5,5% bij de hbo-bachelor- en ad-opleidingen, opgebouwd uit: Een toename van de directe doorstroom vanuit havo, mbo en vwo met 1,0%

Nadere informatie

PROGNOSES VAN INKOMSTEN, UITGAVEN EN OMVANG VAN DE SOW GEMEENTE ENSCHEDE VOOR DE PERIODE COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

PROGNOSES VAN INKOMSTEN, UITGAVEN EN OMVANG VAN DE SOW GEMEENTE ENSCHEDE VOOR DE PERIODE COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS PROGNOSES VAN INKOMSTEN, UITGAVEN EN OMVANG VAN DE SOW GEMEENTE ENSCHEDE VOOR DE PERIODE 2004-2009 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Enschede, September 2004, vs3 1 1.INLEIDING In 2000 is tussen de Algemene

Nadere informatie

Verschil waardering woningen basis versie handboek 2015->2016

Verschil waardering woningen basis versie handboek 2015->2016 NOTITIE Verschil waardering woningen basis versie handboek 2015->2016 Aan: Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum: 30 mei 2017 Kenmerk: Postbus 30188 3001 DD Rotterdam E info@fakton.com

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN Integrale versie 2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN In vergelijking met de vorig jaar gepubliceerde reeksen 2 over de kapitaalgoederenvoorraad (KGV) en de afschrijvingen zijn er drie methodologische aanpassingen

Nadere informatie

De APK: uw rechten en plichten

De APK: uw rechten en plichten De APK: uw rechten en plichten De APK De Algemene Periodieke Keuring, kortweg APK, is een belangrijke keuring. Tijdens deze keuring beoordeelt de keurmeester uw auto op drie aspecten: verkeers veiligheid,

Nadere informatie

TI83-werkblad. Vergelijkingen bij de normale verdeling

TI83-werkblad. Vergelijkingen bij de normale verdeling TI83-werkblad Vergelijkingen bij de normale verdeling 1. Inleiding Een normale verdeling wordt bepaald door de constanten µ en σ. Dit blijkt uit het voorschrift van de verdelingsfunctie van de normale

Nadere informatie

Voorburg, 21 januari 197~ Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

Voorburg, 21 januari 197~ Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV CONSULT aan Rijkswaterstaat MOGELIJKE VERMINDERING VAN HET BENZINEVERBRUIK DOOR DE INSTELLING VAN SNELHEIDSBEPERKINGEN R-7~-3 Voorburg, 21 januari 197~ Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

Nadere informatie

Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters

Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters GT - 120429 4 april 2013 Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters Poolbesluit controlejaar 2012 Aanvullingen controlejaar 2011 4 april 2013 Statistische controle Balgengasmeters en

Nadere informatie

CPB Notitie. 1 Inleiding. Datum: 19 september 2017 Betreft: Raming van het bijstandsvolume in MEV 2018

CPB Notitie. 1 Inleiding. Datum: 19 september 2017 Betreft: Raming van het bijstandsvolume in MEV 2018 CPB Notitie Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070)3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon Remco Mocking Datum: 19 september 2017 Betreft: Raming van het bijstandsvolume

Nadere informatie

DERTIG KAN HET ANTWOORD ZIJN

DERTIG KAN HET ANTWOORD ZIJN DERTIG KAN HET ANTWOORD ZIJN Artikel Mensen op straat (1980) (Voorjaar): 27 R-80-13 Voorburg, 1980 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV -2- Inleiding Zal een verlaging van de maximumsnelheid

Nadere informatie

De APK: uw rechten en plichten

De APK: uw rechten en plichten De APK: uw rechten en plichten 07.15.0823 RDW broch A5 stnd.ind1 1 05-11-2007 15:55:35 De APK De Algemene Periodieke Keuring, kortweg APK, is een belangrijke keuring. Tijdens deze keuring beoordeelt de

Nadere informatie

Samenvatting. BS Bontebrugschool/ Silvolde. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool

Samenvatting. BS Bontebrugschool/ Silvolde. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Bontebrugschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 200697

Nadere informatie

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. DE RIJDENDE RECHTER Zaaknummer: S21-42 Datum uitspraak: 23 september 2015 Plaats uitspraak: Zeist Bindend Advies in het geschil tussen: 1. E. Kumutat-Dam 2. Th. van Tilburg te Nieuw-Vossemeer, verder te

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Huurinkomsten van corporaties, De gevolgen van het regeerakkoord

Huurinkomsten van corporaties, De gevolgen van het regeerakkoord Huurinkomsten van corporaties, 2012 2021. De gevolgen van het regeerakkoord Johan Conijn & Wolter Achterveld Inleiding Op verzoek van Aedes heeft Ortec Finance de financiële gevolgen van het regeerakkoord

Nadere informatie

Hervorming Sociale Bijdragen 2015

Hervorming Sociale Bijdragen 2015 Hervorming Sociale Bijdragen 2015 De reden van de hervorming van de sociale bijdragen is het gevolg van de bestaande kritiek op de kloof van 3 jaar tussen het behalen van de inkomsten en de inning van

Nadere informatie

CPB Notitie. 1 Inleiding. Datum: 15 september 2015 Betreft: Raming van het bijstandsvolume in MEV 2016

CPB Notitie. 1 Inleiding. Datum: 15 september 2015 Betreft: Raming van het bijstandsvolume in MEV 2016 CPB Notitie Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070)3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon Krista Hoekstra Datum: 15 september 2015 Betreft: Raming van het bijstandsvolume

Nadere informatie

Ledenovereenkomst en Overeenkomst tot aankoop van Paneeldelen

Ledenovereenkomst en Overeenkomst tot aankoop van Paneeldelen Ledenovereenkomst en Overeenkomst tot aankoop van Paneeldelen Tussen 1. De toetredende persoon (het Lid ) en 2. Coöperatie Blijstroom Noorderhavenkade U.A., gevestigd te Schiekade 189 4.03, 3013 BR te

Nadere informatie

De APK: uw rechten en plichten

De APK: uw rechten en plichten De APK: uw rechten en plichten De APK De Algemene Periodieke Keuring, kortweg APK, is een belangrijke keuring. Tijdens deze keuring beoordeelt de keurmeester uw auto op drie aspecten: verkeersveiligheid,

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 4

Inhoud. 1 Inleiding 4 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen 5 2.1 Loonbelasting/premie volksverzekeringen vanuit tijdvakloon berekenen 5 2.2 Formule voor berekening loonbelasting/premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Uitgave januari LH 099-1T21FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder

Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder Persbericht PB13-070 14 november 2013 09.30 uur Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder - Economie groeit in derde kwartaal met 0,1 procent ten opzichte van tweede kwartaal - 46 duizend

Nadere informatie

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland e kwartaal versie 13/3/15

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland e kwartaal versie 13/3/15 KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland 2014 4e kwartaal versie 13/3/15 1 Inleiding Dit is de laatste Kwartaalinformatie jeugdzorg. De Kwartaalinformatie was de monitor van de provinciale jeugdzorg.

Nadere informatie

CPB Notitie. 1 Inleiding. Datum: 21 september 2016 Betreft: Raming van het bijstandsvolume in MEV 2017

CPB Notitie. 1 Inleiding. Datum: 21 september 2016 Betreft: Raming van het bijstandsvolume in MEV 2017 CPB Notitie Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070)3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon Krista Hoekstra Datum: 21 september 2016 Betreft: Raming van het bijstandsvolume

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Uitgave januari LH 099-1T23FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 2

Inhoud. 1 Inleiding 2 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen 3 2.1 Loonbelasting/premie volksverzekeringen vanuit tijdvakloon berekenen 3 2.2 Formule voor berekening loonbelasting/premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 212 O&S December 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de

Nadere informatie

Break-even analyse C2020 1. Ir. drs. M. M. J. Latten

Break-even analyse C2020 1. Ir. drs. M. M. J. Latten Break-even analyse C2020 1 Break-even analyse Ir. drs. M. M. J. Latten 1. Inleiding C2020 3 2. Principe C2020 3 2.1. Analytisch C2020 3 2.2. Grafisch C2020 4 3. Realiteitsgehalte C2020 6 3.1. Aannames

Nadere informatie

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. DE RIJDENDE RECHTER Zaaknummer: S21-03 Datum uitspraak: datum uitspraak Plaats uitspraak: Zaandam Bindend Advies in het geschil tussen: J. van Nunen te Rotterdam, verder te noemen: Van Nunen, tegen: Benica

Nadere informatie

Algemene escalatieberekening

Algemene escalatieberekening Algemene escalatieberekening G5010 1 Algemene escalatieberekening Redactiecommissie 1. Inleiding G5010 3 2. Uitgangspunten voor de escalatieberekening G5010 3 3. Berekening kostenescalatie G5010 4 4. Enkele

Nadere informatie

Kengetallen op maat. Stimulansz

Kengetallen op maat. Stimulansz Kengetallen op maat Stimulansz 1 INLEIDING Voor u ligt de rapportage Kengetallen op maat. Kengetallen op maat is een product van Stimulansz, gemaakt voor de abonnees van Stimulansz. In de rapportage wordt

Nadere informatie

Samenvatting. BS Damiaanschool/ Totaaloverzicht. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Damiaanschool

Samenvatting. BS Damiaanschool/ Totaaloverzicht. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Damiaanschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Damiaanschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Damiaanschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 201893

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag. Datum 28 augustus 2014 Jaarverslag Wet op de huurtoeslag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag. Datum 28 augustus 2014 Jaarverslag Wet op de huurtoeslag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-009 15 februari 2012 9.30 uur Economie 0,7 procent gekrompen In vierde kwartaal 0,7 procent krimp t.o.v. een jaar eerder Consumptie 1,8 procent lager

Nadere informatie

Samenvatting. SBO Focus/ Venray. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO Focus. Ouders vinden 'Kennisontwikkeling' op school het belangrijkst

Samenvatting. SBO Focus/ Venray. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO Focus. Ouders vinden 'Kennisontwikkeling' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO Focus Enige tijd geleden heeft onze school SBO Focus deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 208250 ouders en verzorgers

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Fontein/ Helden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Fontein. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Fontein/ Helden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Fontein. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst BS De Fontein/ Helden Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Fontein Enige tijd geleden heeft onze school BS De Fontein deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

VS De Kleine Johannes/ Deventer Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Kleine Johannes Ouders vinden 'Sfeer' op school het

VS De Kleine Johannes/ Deventer Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Kleine Johannes Ouders vinden 'Sfeer' op school het VS De Kleine Johannes/ Deventer Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Kleine Johannes Enige tijd geleden heeft onze school VS De Kleine Johannes deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Statistische controle

Statistische controle 11 april 2013 Statistische controle Elektronische Volume Herleidingsinstrumenten Poolbesluit controlejaar 2012 11 april 2013 Statistische controle Elektronische Volume Herleidingsinstrumenten Poolbesluit

Nadere informatie

Duurzaamheid uitstroom uit een Abw- en WW-uitkering

Duurzaamheid uitstroom uit een Abw- en WW-uitkering Duurzaamheid uitstroom uit een Abw- en WW-uitkering verschillen tussen uitstroom naar Bedrijf en Loondienst Inspectie Werk en Inkomen (februari 2006) 1 Inhoud \ Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 4 2

Nadere informatie

Teruggaaf van bpm voor taxi s

Teruggaaf van bpm voor taxi s Belastingdienst Teruggaaf van bpm voor taxi s en personenauto s die voor openbaar vervoer worden gebruikt Gebruikt u een personenauto voor taxivervoer of openbaar vervoer? Dan kunt u de belasting van personenauto

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 13.3 16.3 uur 2 3 Voor dit examen zijn maximaal zijn 88 punten te behalen; het examen bestaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nr. 100 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan

Nadere informatie

Samenvatting 2012/2013

Samenvatting 2012/2013 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Hoekstien Enige tijd geleden heeft onze school BS De Hoekstien deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 193993 ouders

Nadere informatie

Snelheidscontroles en boetes

Snelheidscontroles en boetes Snelheidscontroles en boetes De politie controleert de snelheden van auto s op snelwegen op verschillende manieren. Een betrekkelijk nieuwe manier is de zogeheten trajectcontrole. Met een camera wordt

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Na de WW stijgt nu ook de bijstand. Vooral meer jonge, alleenstaande mannen in de bijstand

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Na de WW stijgt nu ook de bijstand. Vooral meer jonge, alleenstaande mannen in de bijstand Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-132 15 juli 2003 9.30 uur Na de WW stijgt nu ook de bijstand Het aantal bijstandsuitkeringen is voor het eerst sinds 1997 gestegen. Eind december 2002

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De problemen op de wereldwijde financiële markten hebben de economie inmiddels meer dan twee jaar in haar greep. Vanaf oktober 28 zijn de gevolgen

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave COST & MANAGEMENTACCOUNTING DINSDAG 6 OKTOBER 2015 11.45 13.45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

UWV Kennisverslag

UWV Kennisverslag UWV Kennisverslag 2016-7 Ed Berendsen Coen Akkerman INKOMSTENVERREKENING IN DE WW Rekening houden met neveneffecten: de invloed op het aantal WW-uitkeringen Kenniscentrum UWV Juli 2016 Het UWV Kennisverslag

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Juli 2014 Statistisch verslag van de arbeidsongevallen van 2013 - Privésector 1 Aanpassing van de formule van de gevolgen van arbeidsongevallen 1.1 EVOLUTIE IN DE OVERDRACHT

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie krimpt 4,5 procent in eerste kwartaal 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie krimpt 4,5 procent in eerste kwartaal 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-038 15 mei 2009 9.30 uur Economie krimpt 4,5 procent in eerste kwartaal 2009 Grootste krimp na de Tweede Wereldoorlog Export en investeringen vallen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 27 926 Huurbeleid Nr. 167 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel)

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel) «Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel) Eerste deel Evolueert de werkloosheidsduur naargelang de leeftijd van de werkloze? Hoe groot is de kans

Nadere informatie

HET APOLLO MODEL. studentenhuisvesting op.

HET APOLLO MODEL. studentenhuisvesting op. Utrecht HET APOLLO MODEL Het Apollo Model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreslaties. Met dit model

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2011-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers 2011-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam pagina 1 van 6 Gemeente Rotterdam April 2011 Inleiding Ook nieuwsgierig naar het verloop van de huizenprijzen gedurende de eerste drie

Nadere informatie

Condens niet binnen maar buiten

Condens niet binnen maar buiten Condens niet binnen maar buiten Condensatie op de buitenzijde van isolerende beglazing Artikel voor De BouwAdviseur 4 juni 1999 Condens op de ruit van een auto is een normaal verschijnsel. Condens op de

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Enige tijd geleden heeft onze school BS De Driehoek deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S21-29 Datum uitspraak: 29 januari 2015 Plaats uitspraak: Zeist DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies in het geschil tussen: S. van der Veen en T. van der Veen--Koster te Ferwert, verder te noemen:

Nadere informatie

Reader Bedrijfseconomische berekeningen

Reader Bedrijfseconomische berekeningen Reader Bedrijfseconomische berekeningen Reader Bedrijfseconomische berekeningen Peter H. C. Hintzen isbn 978 90 5752 290 1 2015 Uitgeverij Edu Actief b.v. Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie

Nadere informatie

GJ/C10748/2014/0147. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Sociaal Fonds Taxi. Zoetermeer, november 2014

GJ/C10748/2014/0147. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Sociaal Fonds Taxi. Zoetermeer, november 2014 Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer 2015 GJ//2014/0147 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Sociaal Fonds Taxi Zoetermeer, november 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Samenvatting 2013/2014

Samenvatting 2013/2014 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Nienekes Enige tijd geleden heeft onze school BS De Nienekes deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding FLuctuating EURibor Note Wat is de FLEUR Note? De FLEUR Note (FLEUR) is een vastrentend beleggingsinstrument met een maximale looptijd van 10 jaar waarmee de belegger kan profiteren van een potentieel

Nadere informatie

Informatiedocument De Erfpachter BV

Informatiedocument De Erfpachter BV Informatiedocument De Erfpachter BV U staat op het punt om een woning te kopen. De Erfpachter BV. wil u via dit Informatieboek informeren over De Erfpachter BV. Hieronder zetten we graag voor u uiteen

Nadere informatie

2003-2010 Westland Energie Infrastructuur b.v. DEFINITIEF

2003-2010 Westland Energie Infrastructuur b.v. DEFINITIEF CAPACITEITSPLAN ELEKTRICITEIT 2003-2010 Westland Energie Infrastructuur b.v. DEFINITIEF Inhoudsopgave: Inleiding 3 Toelichting op het Capaciteitsplan 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Opbouw van het net 4 1.3 Invullen

Nadere informatie

Snelheid van blauwe brommers op fietspaden in 2012

Snelheid van blauwe brommers op fietspaden in 2012 Snelheid van blauwe brommers op fietspaden in 2012 Update bij eerder verschenen rapportage Blauwe brommers op fietspaden 2011 Samenvatting Snorfietsen rijden op de fietspaden in Amsterdam massaal nog steeds

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 428 Derde aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde A1 (nieuwe stijl)

Examen VWO. wiskunde A1 (nieuwe stijl) wiskunde A1 (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 23 juni 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 80 punten te behalen; het examen bestaat uit

Nadere informatie

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.).

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.). Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Wegverkeer (verder ook: RDW) hem na een periode van meer dan zeven jaar heeft aangesproken op het feit dat hij niet over een geldige APK voor zijn

Nadere informatie

BS De Horizon/ Grashoek Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

BS De Horizon/ Grashoek Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Enige tijd geleden heeft onze school BS De Horizon deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 213469 ouders

Nadere informatie

Samenvatting 2014/2015

Samenvatting 2014/2015 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Til Enige tijd geleden heeft onze school BS De Til deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 214903 ouders en verzorgers

Nadere informatie

J.F. Meershoek-Keizer, V. Kraster

J.F. Meershoek-Keizer, V. Kraster Memo 13INT02737 aan kopie van datum College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad J.F. Meershoek-Keizer, V. Kraster betreft parameters grondexploitaties 2014 Geachte collegeleden, In het eerste

Nadere informatie

De APK: uw rechten en plichten

De APK: uw rechten en plichten De APK: uw rechten en plichten De APK De APK, de Algemene Periodieke Keuring, is een belangrijke keuring. Tijdens deze keuring beoordeelt de keurmeester uw auto op drie aspecten: verkeersveiligheid, milieu

Nadere informatie

Netwerkdiagram voor een project. AON: Activities On Nodes - activiteiten op knooppunten

Netwerkdiagram voor een project. AON: Activities On Nodes - activiteiten op knooppunten Netwerkdiagram voor een project. AON: Activities On Nodes - activiteiten op knooppunten Opmerking vooraf. Een netwerk is een structuur die is opgebouwd met pijlen en knooppunten. Bij het opstellen van

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Enige tijd geleden heeft onze school BS De Swoaistee deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Artikelen. Huishoudensprognose : uitkomsten. Coen van Duin en Suzanne Loozen

Artikelen. Huishoudensprognose : uitkomsten. Coen van Duin en Suzanne Loozen Artikelen Huishoudensprognose 28 2: uitkomsten Coen van Duin en Suzanne Loozen Het aantal huishoudens blijft de komende decennia toenemen, van 7,2 miljoen in 28 tot 8,3 miljoen in 239. Daarna zal het aantal

Nadere informatie

Berekening van het financieel rendement van fotovoltaïsche zonnepanelen Hypothesen van Test-Aankoop Oktober 2015

Berekening van het financieel rendement van fotovoltaïsche zonnepanelen Hypothesen van Test-Aankoop Oktober 2015 Berekening van het financieel rendement van fotovoltaïsche zonnepanelen Hypothesen van Test-Aankoop Oktober 2015 I INLEIDING Wij hadden aan de personen die zich hadden ingeschreven op de groepsaankoop

Nadere informatie

De basisverlegging van het prijsindexcijfer van de bouwkosten van nieuwe woningen (pinw)

De basisverlegging van het prijsindexcijfer van de bouwkosten van nieuwe woningen (pinw) Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 30 juni 2005 De basisverlegging van het prijsindexcijfer van de bouwkosten van nieuwe woningen (pinw) Mevr. drs. S.C. Elfering Centraal Bureau

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Klimop/ Nieuw Bergen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Klimop

Samenvatting. BS De Klimop/ Nieuw Bergen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Klimop Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Klimop Enige tijd geleden heeft onze school BS De Klimop deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

Persbericht. Economische groei in de eerste negen maanden 4,1% Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Economische groei in de eerste negen maanden 4,1% Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-265 23 november 2000 9.30 uur Economische groei in de eerste negen maanden 4,1% De volumegroei van het bruto binnenlands product (BBP) komt in het derde

Nadere informatie

Samenvatting. BS Windroos/ Wijk bij Duurstede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Windroos

Samenvatting. BS Windroos/ Wijk bij Duurstede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Windroos Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Windroos Enige tijd geleden heeft onze school BS Windroos deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 201893 ouders en

Nadere informatie

Antwoorden. Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie Velsen lokaal over Wet Waardering Onroerende Zaken(WOZ) en Onroerend Zaken Belasting(OZB)

Antwoorden. Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie Velsen lokaal over Wet Waardering Onroerende Zaken(WOZ) en Onroerend Zaken Belasting(OZB) Vragen van de raad Raadsvragen 19 van 2011 Antwoorden Datum 05-04-2011 Registratienummer Rs11.00335 Portefeuillehouder R. Vennik Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie Velsen lokaal over Wet Waardering

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie