EFFECTEN APK OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 2. MODELSIMULATIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EFFECTEN APK OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 2. MODELSIMULATIES"

Transcriptie

1 MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT Ivvs PROJECTBUREAU INTEGRALE VERKEERS- EN VERVOERSTUDIES EFFECTEN APK OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 2. MODELSIMULATIES ÏLI:I Rijkswaterstaat Yct: Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus BA Rotterdam C (A~Af KE / SDCIAL PESEAR-1 B.M. Adviesbureau voor Sociaal-Wetenschappelijk Verkeerskundig Onderzoek

2 rkwaterstt 3000BAROTff RDAM Ti.: (}1()

3 VAN DEN BROECKE / SOCIAL RESEARCH B.V. Adviesbureau voor Sociaal-Wetenschappelijk Verkearekundig Onderzoek Van Nijenrodeweg HD Amsterdam Telefoon ONDERZOEK EFFECTEN ALGEMENE PERIODIEKE AUTOKEURING (APK) OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 2 : MODELSIMULATIES EN KONKLUSIES MODELSIMULATIES INHOUD DEEL 2: Korte beschrijving van het rekenmodel APKCAL Uitkomsten van enkele modelsimulaties Directe effecten van de APK op het personenautopark Indirecte effecten van de APK op het personenautopark Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Projectbureau Integrale Verkeers- en Vervoerstudies Ministerie van Verkeer en Waterstaat en begeleid door ir E. van der Beek april 1986

4 INHOUDSOPGAVE S A M E N V A T T I N G 1 1 INLEIDING : De APK en de aard van de te verwachten effecten 1 2. Korte schets van de structuur van het rekenmodel APKCAL 3 3 Uitkomsten van de modelsimulaties de directe effecten van de APK op het personenautopark De vermindering van het legale personenautopark De werkelijke parkvermindering door extra sloop De omvang van het illegaal aanwezige deelpark De indirecte effecten van de APK op de omvang van het personenautopark 13 TABELLENDEEL Hoofduitkomsten simulaties bij enkele combinaties van parameterwaarden Detailuitkomsten simulaties bij scenarios paragraaf 3.1 Detailuitkomsten simulaties bij scenarios paragraaf 3.2 Detailuitkomsten simulaties bij scenarios paragraaf 3.3

5 SAMENVATTING

6 S A M E N V A T T I N G Eind 1985 werd in opdracht van de Dienst Verkeerskunde van Rijkswaterstaat een voorstudie uitgevoerd van de wijze waarop de APK in zal grijpen op de omvang en samenstelling van het personenautopark. Deze voorstudie resulteerde in het opstellen van een model waarmee de te verwachten kunnen worden vooruitberekend. Dit model bevat een 4 tal parameters waarvan de waarden geschat moeten worden om de toekomstige effecten te berekenen. De uitkomsten van deze voorstudie werden beschreven in het aan de DVK van Rijkswaterstaat in oktober 1985 uitgebrachte rapport : "Effecten APK op het personenautopark. Deel 1 : Model". In dat rapport werd ook een programma opgesteld voor empirisch onderzoek dat gegevens kan leveren op grond waarvan de waarden van de parameters kunnen worden geschat. Door het Projectbureau Integrale Verkeers en Vervoerstudies van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat werd na dit rapport een vervolgstudie aan mij opgedragen die inhield dat op grond van het opgestelde model een computerprogramma zou worden vervaardigd waarmee na invoer van de waarden van de parameters de vooruitberekeningen van de effecten kunnen worden gemaakt. Tevens zouden met dit computerprogramma enkele simulaties worden uitgevoerd met combinaties van parameterwaarden teneinde nu reeds enig zicht te krijgen op de aard en de omvang van mogelijk te verwachten directe en indirecte effecten van de APK op het personenautopark. In dit rapport "Effecten AFK op het personenautopark. Deel 2 : Modelsimulaties" worden de resultaten van deze simulaties beschreven. In de tekst worden voor een 3 tal scenarios : een "optimistisch", een "pessimistisch" en een "middenvariant" geschetst van welke omvang de directe effecten zuilen zijn en in welk tempo deze zullen ontstaan. Deze directe effecten zijn - het door de APK vervroegd naar de sloop gaan van afgekeurde autos, - het ontstaan van een deelpark illegaal gehouden autos (d.w.z. dat in niet of niet goedgekeurde autos wordt doorgereden), De simulaties laten zien dat in 1986 de vermindering van het totale autopark wel 40 tot autos kan bedragen, oplopend in 1987 tot 50 a Uiteraard zullen het de oudste wrakken zijn die verdwijnen. Daarnaast kan een omvangrijk deelpark illegaal gehouden niet goedgekeurde autos ontstaan dat mogelijk reeds in 1986 kan aangroeien tot a autos en in 1987 tot a Omdat de pakkans zo klein is (gemiddeld lx per jaar) en de sanctie zo gering (f 120). Een indirect effect van de APK zal zijn dat de nieuwe autoverkopen iets zuilen stijgen waardoor voor een deel van de extra sloop in de loop van enkele jaren weer wordt gecompenseerd. Thans is in opdracht van de Dienst Verkeerskunde van Rijkswaterstaat met de eerste empirische meting begonnen om de parameters te schatten en daarmee de raming van de te verwachten effecten te preciseren.

7 TEKSTDEEL

8 1. INLEIDING : DE APK EN DE kard VAN DE TE VERWACHTEN EFFECTEN. Het doel van de APK is om het nederlandse personenautopark technisch veiliger te maken. Door te bevorderen dat de autos beter worden onderhouden en dat tijdig de nodige reparaties worden verricht, en de niet of nauwelijks meer reparabele "wrakken" tot sloop te dwingen. Daartoe moeten de autos ouder dan een bepaald aantal jaren, jaarlijks worden gekeurd. Er is een reeks keuringseisen opgesteld waaraan een auto moet voldoen om een goedkeuring te verkrijgen. Met deze goedkeuring is de auto gerechtigd om (weer) een jaar lang aan het verkeer deel te nemen. Voorlopig is de APK ingesteld voor een termijn van 6 jaar, d.w.z. tot De APK is in de herfst van 1985 gestart met het keuringsplichtig maken van de autos ouder dan 10 jaar. Vanaf 1 januari 1986 werden alle autos van ouder dan 7 jaar keuringsplichtig. Vanaf 1 januari 1987 worden alle autos die ouder dan 2 jaar zijn, keuringsplichtig. Een auto wordt keuringsplichtig op de datum van afgifte van deel 1 van het kentekenbewijs. Zodoende worden de tijdstippen waarop een auto keuringsplichtig wordt, over het gehele jaar gespreid. Als een auto niet wordt goedgekeurd komt dat door een aantal gebreken. De eigenaar staat dan voor de keuze - ofwel de nodige reparaties laten verrichten om de auto alsnog goedgekeurd te krijgen, - ofwel zich van de keuring niets aan te trekken en illegaal met de niet goedgekeurde auto door blijven rijden met het risico van een bekeuring als hij gesnapt wordt, - ofwel de auto te verkopen of in te ruilen). - ofwel de auto naar de sloop te brengen. Een eigenaar zal de reparaties laten verrichten als het behouden van zijn auto hem de reparatiekosten waard zijn en hij er niet voor voelt om illegaal in zijn niet goedgekeurde auto te blijven rijden. In het andere geval zal hij trachten de auto te verkopen (of in te ruilen), in het voor hem ongunstigste geval aan een opkoper van een sloperij. Als hij of een volgende eigenaar de nodige reparaties verricht en de auto wordt dan goedgekeurd, dan heeft in dit geval de APK geleid tot beter onderhoud en mogelijk is daarmee de levensduur van de auto iets verlengd. Doch dat laatste kan pas in de toekomst blijken. Als de auto in handen komt van iemand die zich van de APK niets aantrekt en illegaal met de niet goedgekeurde auto blijft rijden (de pakkans is uiterst klein, n.l. een gemiddelde kans van lx per jaar, de boete nog relatief laag f 120) dan heeft op deze auto de APK geen enkel effect gehad. Als de auto er zodanig aan toe is dat alleen een sloperij de auto nog wil hebben tegen de schrootwaarde, dan heeft de APK geleid tot een kortere levensduur voor deze auto.

9 -2- Uit de voorgaande analyse blijkt dat op korte termijn de APK kan leiden tot extra sloop doch tevens ook tot een deelpark illegaal rijdende autos. Op lange termijn kan de APK leiden tot verlenging van de gemiddelde levensduur van de jongere bouwjaren autos. Tot 1990 hebben we voornamelijk te maken met de korte termijn effecten extra sloop veroorzaakt door de APK en het ontstaan van een deelpark illegale op de weg gehouden autos die ofwel niet zijn goedgekeurd ofwel zich geheel aan de keuringsplicht hebben onttrokken. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat men de berijders van deze illegale autos in dezelfde kringen moet zoeken die ook de wegenbelasting en/of de verzekeringsplicht ontduiken. Temeer omdat de sanctie op het in een niet-goedgekeurde auto rijden een stuk lager is dan de sanctie op het niet betalen van wegenbelasting. Niet-betalers van de verschuldigde wegenbelasting zijn er enkele honderdduizenden. Daarom worden ook kontinu een paar honderdduizend illegale rijders m.b.t. de APK verwacht. Het onderzoekprogramma dat opgesteld is voor het ramen van de effecten van de APK tot 1990, poogt dan ook aan de hand van empirisch onderzoek in 1986 en 1987 prognoses op te stellen voor de jaarlijks als gevolg van extra sioop te verwachten vermindering van de omvang van het personenautopark t.o.v. de omvang zoals die zonder APK geweest zou zijn het jaarlijks te verwachten aantal "illegale" autos met betrekking tot de APK. Om deze effecten voor de toekomst te kunnen ramen aan de hand van huidig empirisch onderzoek is in deel 1 van het rapport "Effecten APK op het personenautopark" een model ontwikkeld dat de toekomstige ontwikkeling berekent op basis van o.m. een 4-tal parameters die geschat kunnen worden op basis van de uitkomsten van zulk empirisch onderzoek. (Deel 1 is uitgebracht aan de Dienst Verkeerskunde van Rijkswaterstaat.) Voor het in deelrapport 1 theoretisch opgestelde model is het computerprogramma APKCAL ontwikkeld dat vanuit de invoer van een databestand betreffende de autopark-ontwikkeling zonder APK tot 1990 en de invoer van waarden voor de genoemde parameters, de genoemde effecten berekent. In dit deelrapport II wordt dit computerprogramma kort beschreven en worden de resultaten van enkele modelsimulaties met verschillende combinaties van parameterwaarden gepresenteerd. In het tekstgedeelte van dit rapport wordt aan de hand van een drietal scenarios geschetst hoe de effecten van de APK zich in de tijd vermoedelijk zullen ontwikkelen en van welke grootte-orde die kunnen zijn. Als scenarios werden gekozen - een "optimistisch scenario" een laag nivo van afkeuringen en een laag aantal illegaal op de weg gehouden autos, en - een "pessimistisch scenario" een hoog nivo van afkeuringen en een hoog aantal illegaal op de weg gehouden autos. - een "middenvariant" tussen deze beide scenarios.

10 -3-2. KORTE SCHETS VAN DE STRUCTUUR VAN HET REKENNODEL APKCAL. Een uitvoerige beschrijving van de wijze waarop het rekenmodel is opgebouwd kan men vinden in hoofdstuk 4 van het aan de Dienst Verkeerskunde van Rijkswaterstaat in oktober 1985 uitgebrachte rapport "Effecten APK op het personenautopark, Deel 1 : Model". De VASTE INVOER voor het rekenmodel bestaat in de eerste plaats uit de gemiddelde aantallen werkelijk aanwezige personenauto's per bouwjaar (alle bouwjaren t/m 1984) in 1985, de nieuwe verkopen in 1985 en een raming van de nieuwe verkopen 1986 en Verder bestaat de VASTE INVOER uit de matrix van de leeftijds- en bouwjaar-specifieke 1 jaars- overlevingskansen voor elk van de kalenderjaren 1985 t/m 1991 waaruit voor elk van die kalenderjaren berekend kan worden hoeveel autos er per bouwjaar op "natuurlijke wijze" naar de sloop zouden gaan zonder APK. Deze matrix werd eerder opgesteld in het kader van het onderzoek "De ontwikkeling van het personenautopark tot 1990" dat in 1984/1985 werd uitgevoerd voor het Projectbureau en waarover onder deze titel een rapport werd uitgebracht in november Tenslotte is er als VASTE INVOER een matrix van de verdeling van de verkopen van nieuwe personenautos over de kalendermaanden in elk van de bouwjaren (verkregen uit gegevens van de RAI). Uit deze VASTE INVOERGEGEVENS berekent het rekenmodel op basis van het APK-keuringsschema m.b.t. de bouwjaren hoeveel autos iedere maand van ieder bouwjaar keuringsplichtig worden, hoeveel autos daarvan zonder APK binnen de eerstvolgende 12 maanden op "natuurlijke wijze" hun leven op de sloop zouden beeindigen en hoeveel autos daarvan dat er in de periode van de daarnavolgende 12 maanden zouden zijn. De directe effecten van de APK worden vervolgens berekend door het invoeren van VARIABELE INVOER-GEGEVENS in het rekenmodel, namelijk van een 4-tal parameters, genoemd : a, a", b en b". De afleiding van deze parameters en de beschrijving van de wijze waarop deze parameters in het rekenmodel fungeren vindt men ook uitvoerig beschreven in het in de eerste alinea genoemde hoofdstuk 4 van het deelrapport 1 over het APK-model. Het rekenmodel is gemaakt op een IBM-PC XT met harde schijf, DOS 3.00, in het spreadsheetprogramma van Symphony (= uitgebreidere versie van Lotus 1-2-3), waardoor het ook op andere IBM-compatibles is te draaien. Het rekenmodel is zodanig opgebouwd dat men interactief op simpele wijze bepaalde waarden voor deze parameters kan invoeren, waarna het model onmiddellijk de bijbehorende effecten tot 1990 berekent en deze in eenvoudige en duidelijke overzichten produceert. Deze overzichten vormen dus de UITVOER van het rekenmodel.

11 -14- De overzichten worden in 3 gradaties van condensatie geproduceerd overzichten per maand voor de bouwjaren gegroepeerd tot 5 groepen (t/m 1974, , , , ), overzichten per halfjaar voor deze 5 groepen bouwjaren, een totaaloverzicht van alle effecten voor het totaal van alle bouwjaren per kalenderjaar. We volstaan in dit rapport met het in de tabellenbijlage achterin weergeven van de overzichten (C) voor de met het rekenmodel uitgevoerde simulati es. Van de overzichten (A) en (B) is een afzonderlijke rapportbijlage gemaakt in een beperkt aantal kopieen, aanwezig op het Projectbureau. De overzichten (A) waren uitsluitend interessant om de groeicurve van de APK-effecten in 1986 en 1987 waar te nemen. Na 1987 blijven de effecten op een vrijwel constant nivo met een heel licht seizoenspatroon omdat de piek van de APK-keuringen in het voorjaar valt doordat de verkooppiek van nieuwe autos ook ieder jaar in het voorjaar was en de datum van keuringsplicht gelijk is aan de datum waarop de auto destijds werd aangekocht. De groei van de APK-effecten in de beginperiode en het lichte seizoenspatroon worden in de tekst van hoofdstuk III besproken en getoond in de daarbij weergegeven grafieken. Zoals in de inleiding gesteld, zijn er een tweetal directe effecten van de APK te verwachten Er worden niet-goedgekeurde autos naar de sloop gebracht, dus een vervroegde sloop, waardoor het personenautopark in omvang afneemt. Er zullen autobezitters zijn die zich van de APK niets aantrekken, en in een niet-gekeurde of niet-goedgekeurde auto rustig blijven doorrijden, d.w.z. illegaal. Er ontstaat dus door de APK een legaal deelpark personenautos en een illegaal deelpark personenautos. Tezamen vormen beide deelparken het totaal aanwezige autopark. Een deel van dat totaal aanwezige autopark is actief, d.w.z. op de weg, een deel is inactief, d.w.z. aanwezig als (kontinu vlottende) handelsvoorraad gebruikte autos bij de BOVAG-erkende en bij de niet- BOVAG-erkende autohandel. Te verwachten is dat een deel van het illegale deelpark zich bij de niet-bovag-erkende autohandel zal bevinden. Op de volgende pagina wordt een overzicht gegeven van de definities van het personenautopark zoals die in het rapport worden gehanteerd en een korte beschrijving van de 4 parameters a, a", b en b".

12 -5- Korte beschrijving van de definities en parameters. LEGALE PERSONENAUTOPARK = alle autos die rechtmatig aanwezig zijn, d.w.z. ofwel nog niet keuringsplichtig waren plus de wel keuringsplichtige autos die goedgekeurd zijn. LEGALE + ILLEGALE AUTOPARK = alle autos die rechtmatig aanwezig zijn plus de autos die onrechtmatig aanwezig zijn omdat ze ofwel zijn afgekeurd ofwel zich aan de keuring hebben onttrokken PARANETERS : a = aantal autos uit een bouwjaar dat in de loop van het jaar NIET WORDT GOEDGEKEURD, ALS PERUNAGE VAN het aantal autos van dat bouwjaar dat zonder APK binnen 1 jaar naar de sloop zou zijn gegaan (Perunage = percentage/loo) a" = aantal autos uit een bouwjaar dat in de loop van het jaar ALS GEVOLG VAN APK EXTRA WORDT GESLOOPT, ALS PERUNAGE VAN het aantal autos van dat bouwjaar dat zonder APK binnen 1 jaar naar de sloop zou zijn gegaan ( a a") = ILLEGALE AUTOS van dat bouwjaar ALS PERUNAGE VAN het aantal auto's dat zonder APK binnen 1 jaar naar de sloop zou zijn gegaan b = aantal goedgekeurde autos uit een bouwjaar dat in de loop van de 12 maanden na de keuring nog naar de sloop gaat, ALS PERUNAGE VAN het aantal auto's van dat bouwjaar dat IN HET DAAROPVOLGENDE JAAR zonder kpk naar de sioop zou zijn gegaan b" = aantal legaal of illegaal in het park aanwezig gebleven autos uit een bouwjaar dat in de loop van de 12 maanden NA de keuring nog naar de sloop gaat, ALS PERUNAGE VAN het aantal autos van dat bouwjaar dat IN HET DAAROPVOLGENDE JAAR zonder APK in die 12 maanden naar de sloop zou zijn gegaan. ( b - b tt ) = ILLEGALE AUTO'S van dat bouwjaar, die in de ioop van de 12 maanden na de keuring naar de sloop gaan, ALS PERUNAGE VAN het aantal autos van dat bouwjaar dat IN HET DAAROPVOLGENDE JAAR zonder APK naar de sloop zou zijn gegaan.

13 -6-3. UITKOMSTEN VAN DE MODELSIMULATIES DE DIRECTE EFFECTEN VAN DE APK OP HET PERSONENAUTOPARX DE VERMINDERING VAN HET LEGALE PERSONENAUTOPARK. De totaaluitkomsten van de simulaties per jaar treft men aan in de tabellen achterin dit rapport. Meer uitvoerige uitkomsten per maand resp. per halfjaar, gedetailleerd naar groepen van bouwjaren, zijn gebundeld in een afzonderlijke tabellenbijlage (bij het Projectbureau verkrijgbaar). Aan de hand van de uitkomsten van een "optimistisch scenario" (een laag nivo van niet goedkeuringen), de uitkomsten van een "pessimistisch scenario" (een hoog nivo van niet goedkeuringen) en de uitkomsten van een "tussen scenario" wordt hierna weergegeven welke omvang de als gevolg van de APK te verwachten inkrimping van het "legaal aanwezige personenautopark" kan aannemen en in welk tempo die inkrimping plaats zal vinden. De lezer kan zelf andere scenarios bedenken en globaal tussen deze scenarios interpoleren, omdat de omvang van deze inrkimping direct evenredig is met de veronderstelde waarden van de parameters a en b. De weergegeven scenarios zijn de volgende "pessimistisch" : door de APK worden ongeveer 1 1/2 x zoveel autos afgekeurd als er van die bouwjaren in de eerstvolgende 12 maanden zouden worden gesloopt als er geen APK zou zijn "middenvariant" : door de APK worden ongeveer evenveel autos afgekeurd als er van die bouwjaren in de eerstvolgende 12 maanden zouden worden gesloopt als er geen APK zou zijn "optimistisch" : door de APK worden ongeveer half x zoveel autos afgekeurd als er van die bouwjaren in de eerstvolgende 12 maanden zouden worden gesloopt als er geen APK zou zijn : dus eigenlijk slechts de autos die binnen een half jaar toch al op de sioop zouden belanden. De uitkomsten van de simulaties treft men aan in de grafiek en tabel op de volgende pagina. Opvallend is de snelle toename in het eerste halfjaar van 1986 van het aantal autos waarmee het legale personenautopark inkrimpt. In de eerste helft van 1987 wordt het maximum vrijwel bereikt. Dat er nog groei tot halverwege 1987 plaats vindt is het gevolg van het feit dat pas in 1987 de autos van 3-7 jaar oud keuringsplichtig worden. Dat de groei vooral in de eerste helft van het jaar plaats vindt komt doordat de meeste autos in het voorjaar keuringsplichtig worden.

14 -7- GRAFIEK 1. AANTAL AUTo'S WAARMEE LEGALE PERSONENAUTOPARK MINDER WORDT BIJ 3 SCENARIo'S (zie voor omschrijving scenario's voorgaande pagina) RE MIDDEN ] iiiiiir_9!jii... STAAT 1. AANTAL AUTO'S WAARMEE LEGALE PERSONENAUTOPARK MINDER WORDT BIJ 3 SCENARIO'S (afgerond op tallen) (zie voor omschrijving scenario's voorgaande pagina) NIVO PER OPTIMISCH MIDDEN- PESSIMISTISCH ULTIMO : SCENARIO SCENARIO SCENARIO december maart juni september december maart juni september december juni december juni december gemiddeld Over de ontwikkeling vanaf 1991 valt nog niets zinnigs te zeggen omdat nog onbepaald is of de APK gekontinueerd wordt en indien niet, hoe deze wordt beeindigd.

15 DE WERKELIJKE PARXVERMINDERING DOOR EXTRA SLOOP. Zoals eerder ter sprake kwam, zal een groot deel van de autos die niet goedgekeurd worden nog illegaal in het autopark blijven omdat de pakkans zo gering is en de boete die men kan krijgen zo gering. Slechts een klein deel zal direct naar de sloop verdwijnen. De omvang van dat deel hangt van de waarden van de eerder besproken paramet ets a lt en b" af. In de regel zal b"=o zijn, althans slechts een fractie van a" omdat het weinig waarschijnlijk is dat auto's die nog minstens 1 jaar mee zouden gaan direct worden gesloopt. Voor verschillende waarden van a" werden de modelsimulaties uitgevoerd. Hierna vermelden we de simulatie-uitkomsten van weer 3 scenarios "optimistisch" alle autos die binnen 6 maanden toch naar de sloop zouden gaan, verdwijnen na afgekeurd te zijn direct naar de sloop (a"= 0.5) "middenvariant" : slechts de helft van deze autos verdwijnt na afkeuring direct naar de sloop (a" 0.25) "pessimistisch" slechts 1/5 van deze autos verdwijnt na afkeuring direct naar de sloop (a"= 0.1) Uit de modelsimulaties gedetailleerd naar bouwjaar blijkt dat tijdens de APK-periode de eventuele extra sloop voor circa 80% van de bouwjaren afkomstig is. Extra sloop = vervroegde sloop Extra sloop ten gevolge van de APK betekent in feite vervroegde sloop. En dat betekent verkorting van de gemiddelde levensduur van deze oudere bouwjaren autos. (Eerder werd betoogd dat een eventuele toekomstige verlenging van de gemiddelde levensduur van de autos door beter regelmatig onderhoud waartoe de APK zou stimuleren, voornamelijk gebeurt bij de niet zo oude bouwjaren autos waar het maken van reparatiekosten gezien de waarde van de auto nog verantwoord is. Een dergelijke toename van de gemiddelde levensduur kan zich dan pas goed manifesteren in de 90-er jaren wanneer de uitval naar de sloop voor deze thans nog jongere bouwjaren op gang begint te komen.) Het effect van de APK in de eerstkomende jaren kan alleen sloopvervroegend zijn. Want sloop als gevolg van het niet meer rendabel zijn van dure reparaties aan de motor, versnellingsbak of overbrenging, gaat gewoon door omdat de APK daarop niet controleert. De levensduurverkorting die de APK direkt, d.w.z. op korte termijn teweeg brengt is gelijk aan 0.5 x a" jaar Dus als a" = 0.5, dan is de verkorting van de gemiddelde levensduur van die oudere bouwjaren 3 maanden.

16 -9- De extra (dus vervroegde) sloop neemt evenredig toe met het aantal nietgoedkeuringen omdat we zowel a als a" constant in de tijd hebben verondersteld. Dat betekent dus een snelle stijging van deze extra sloop in de loop van 1986, een wat langzamer stijging in de eerste helft van 1987 waarna de extra sloop tot 1990 op ongeveer hetzelfde nivo blijft. Omdat extra sloop echter sloopvervroeging is, betekent dit tijdens de aangroeifase van die extra sloop de totale sloop in het personenautopark toeneemt. Die vervroegd gesloopte auto's gaan echter ten koste van de "normale" sloop in de komende maanden, zodat zodra de extra sioop minder snel groeit (na medio 1986) de totale sloop weer afneemt. Op het moment dat de extra sloop niet meer toeneemt wordt weer het normale sloopnivo bereikt zoals dat er zou zijn zonder APK. Voor het "normale" sloopnivo waren voor de jaren 1986 t/m 1990 in het in hoofdstuk 2.1 genoemde onderzoek "De ontwikkeling van het personenautopark tot 1990", op grond van berekende sloopcurven de volgende verwachtingen opgesteld Als de APK in 1991 beeindigd zou worden, worden geen auto's meer afgekeurd en dus ook niet meer vervroegd gesloopt. De totale sloop valt dan in de 12 maanden na de beeindiging van de APK lager uit. In de curve van de totale sloop per jaar zal men dus in een "buit" aantreffen (en indien de APK in 1991 beeindigd zou worden in een "dal"). Over de periode zal er weliswaar vervroegde sloop zijn doch geen sioopverhoging omdat de extra sloop voortdurend de sloopverinindering ten gevolge van de eerdere extra sloop compefls eert. Een en ander wordt nu in de onderstaande grafiek voor de 3 genoemde scenario's afgebeeld. GRAFIEK 2. AANTAL AUTO'S DAT DOOR SLOOP AAN HET PERSONENAUTOPARK ONTTROKKEN WORDT, BIJ 3 SCENARIO' S VOOR APK-EFFECTEN (aantallen zijn voorts chrijdende 12-maands-totalen) ISI*ll. j i'îièr 4OO.00 ' 4 OOP /1 URLIJKEIISL

17 In de onderstaande twee tabellen worden resp. het nivo van de extra sloop op verschillende tijdstippen (telkens totalen van de afgelopen 12 maanden) en de mutaties op het nivo van de totale sloop (eveneens 12-maands-totalen) weergegeven. STAAT 2A. PARKVERNINDERING DOOR EXTRA SLOOP BIJ 3 SCENARIOS (afgerond op tallen) (zie voor omschrijving scenarios 2 paginas eerder) PARKVERNINDERING OPTIMISCH MIDDEN- PESSIMISTISCH PER ULTIMO : SCENARIO SCENARIO SCENARIO december maart juni september december maart juni september december ? 1992 ( 0, indien APK in 1991 beeindigd wordt ) STAAT 2B. MUTATIES OP "NORMALE SLOOP" BIJ DEZE 3 SCENARIO'S (in de 12 maanden voorafgaand aan genoemd tijdstip) MUTATIE OPTIMISCH MIDDEN- PESSIMISTISCH PER ULTIMO : SCENARIO SCENARIO SCENARIO december maart juni september december maart juni september december (dit laatste gebeurt indien APK in 1991 beeindigd wordt)

18 3.3. DE OMVANG VAN HET ILLEGAAL AANWEZIGE DEELPARK. Het illegaal aanwezige deelpark zal eveneens sterk toenemen in 1986, vervolgens nog enigszins in het eerste halfjaar 1987, om dan daarna een vrijwel constant nivo te behouden. Wanneer althans het vervolgingsbeleid t.a.v. het illegaal rijden in niet- of niet-goedgekeurde autos niet wordt verscherpt. Het illegaal aanwezige deelpark wordt in het computermodel berekend als het verschil tussen de vermindering van het legale park (bepaald door de waarden van de parameters a en b) en de werkelijke parkvermindering door extra sloop (bepaald door de waarden van de parameters a" en b"). Dus als het verschil tussen uitkomsten zoals weergegeven in staat 1 op pagina 7 en uitkomsten zoals weergegeven in staat 2A op pagina 10. Daarbij moet het volgende worden aangetekend de berekeningen betreffen het effect van de APK op het actieve personenautopark, d.w.z. op het rijdend park plus de handelsvoorraad gebruikte autos die zich bij (BOVAG)-erkende en bij niet-erkende autohandelaren bevindt. Tot de laatste groep behoren ook de opkopers van oude autos die deze nog trachten te verkopen en bij onverkoopbaarheid in partijen doorverkopen aan de schroothandel. Het is niet onmogelijk dat vele niet-goedgekeurde autos bij deze niet-erkende autohandel belanden en zodoende nog een tijd deel uitmaken van het actieve park doch zich (tijdelijk, totdat een koper opdaagt) niet op de openbare weg bevinden. In het empirisch onderzoek zal getracht worden de mate waarin zich niet-goedgekeurde autos in deze handeisvoorraad bevinden, te ramen. Welke omvang dit illegaal aanwezige deelpark niet- of niet-goedgekeurde autos kan bereiken, wordt op de volgende pagina weer in een 3-tal scenarios aangegeven. Daarbij wordt ook duidelijk dat de grootste groei in 1986 plaats vindt. Zoals gezegd worden daarbij de waarden van de parameters a, a' t, b en b" in de tijd constant verondersteld, en voor alle bouwjaren gelijk. (In het computermodel APKCAL is het mogelijk om de waarden van a, a", b en b" voor de bouwjaren en over de tijd te laten varieren). De 3 scenarios die worden weergegeven zijn t 1 optimistisch" : gemiddeld worden alle autos afgekeurd die zonder APK binnen 1/2 jaar zouden worden gesloopt, en daarvan gaat na afkeuring 1/3 deel direct naar de sloop dus (a - a") = 0.33!I midd envar i an ti : door de APK worden evenveel autos afgekeurd als er van die bouwjaren binnen 1 jaar gesloopt zouden worden en daarvan gaat 1/3 direct naar de sloop dus (a - a") = 0.67 "pessimistisch": door de APK worden ongeveer 1 1/2 x zoveel autos afgekeurd als er van die bouwjaren in de eerstvolgende 12 maanden zonder AFK naar de sloop zouden gaan, en daarvan gaat 1/3 deel direct naar de sloop : dus (a+b) - (a"+b") = 1.00

19 GRAFIEK 3. AANTALLEN PERSONENAUTOS DIE ILLEGAAL IN HET AUTOPARK ZULLEN BLIJVEN BIJ 3 SCENARIO'S (zie voor omschrijving scenarios voorgaande pagina) qbm F~m mpg FMqLp.~q l M- h MFAA~dmmmmm mr pao= '1 1 : STAAT 3. AANTALLEN PERSONENAUTOS DIE ILLEGAAL IN HET AUTOPARK ZULLEN BLIJVEN BIJ 3 SCENARIOS (afgerond op tallen) (zie voor omschrijving scenarios voorgaande pagina) NIVO PER OPTIMISCH MIDDEN- PESSIMISTISCH ULTIMO SCENARIO SCENARIO SCENARIO december maart juni september december maart juni september december juni december juni december gemiddeld We zien dus dat het deelpark illegaal gehouden autos in 1986 snel kan aangroeien tot a auto,s en in vanaf medio 1987 een nivo kan bereiken van tussen de en autos.

fïáiï i i: i': 3Ï1:,r 'I'i -:!-! Advleedienlt VÊrkeer en VeÍvoer Eurea! DokumeniaU Postbus 1031 3000 BA Roiterdám th,'-l D2235-1 "ii..

fïáiï i i: i': 3Ï1:,r 'I'i -:!-! Advleedienlt VÊrkeer en VeÍvoer Eurea! DokumeniaU Postbus 1031 3000 BA Roiterdám th,'-l D2235-1 ii.. fïáiï i i: i': 3Ï1:,r 'I'i -:!-! Advleedienlt VÊrkeer en VeÍvoer Eurea! DokumeniaU Postbus 1031 3000 BA Roiterdám D2235-1 th,'-l "ii.. Ï VAN DEN BROECKE / SOCIAL RESEARCH B.V. Adviesbureau voor Sociaal-Wetenschappelijk

Nadere informatie

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dienst verkeerskunde EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL 1985 Rijkswaterstaat Dienst Verkeersku' Bureau Dokumenta ie )( \J 4 '1( Postbus

Nadere informatie

Levensduur en sloop van personenauto's

Levensduur en sloop van personenauto's Levensduur en sloop van personenauto's SEC) Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam LEVENSDUUR EN SLOOP VAN PERSONENAUTO'S M.J. Ghering C.N. Teulings Onderzoek in opdracht van

Nadere informatie

Een overzicht van import en exportstromen in het Nederlandse personenwagenpark

Een overzicht van import en exportstromen in het Nederlandse personenwagenpark TNO-rapport TNO 2013 R11279 Een overzicht van import en exportstromen in het Nederlandse personenwagenpark Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88 866 30 00

Nadere informatie

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding ( Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman) worden gebruikt.

Nadere informatie

VrijstellingOldtimer.nl

VrijstellingOldtimer.nl het complete en eerlijke verhaal 2013 VrijstellingOldtimer.nl Wouter van Embden / Arjan Lenoir Stichting Autobelangen 27-9-2013 VrijstellingOldtimer.nl, het complete en eerlijke verhaal Stichting Autobelangen,

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam 'erstaat ' «s «r?

Nadere informatie

-HAGUE-CONSULTING-GROUP

-HAGUE-CONSULTING-GROUP MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT IVVS PROJECTBUREAU INTEGRALE VERKEERS- EN VERVOERSTUDIES bepaling consumentenuitgaven auto vervoer bureau goudappel coffeng b/ -HAGUE-CONSULTING-GROUP bepaling consumentenuitgaven

Nadere informatie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Scholing via UWV Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan / M. Groenewoud, S. Slotboom. Onderzoek Scholing Startdatum 1 december 2008 Einddatum 1 juli 2010 Categorie Interventies/re-integratie-interventies

Nadere informatie

Nationaal Occasion Onderzoek 2013. occasions

Nationaal Occasion Onderzoek 2013. occasions Nationaal Occasion Onderzoek 2013 occasions Verkoop, import en export van occasions en de gevolgen ervan voor het Nederlandse wagenpark en aftermarket Nationaal Occasion Onderzoek 2013 occasions Verkoop,

Nadere informatie

Vermindering fiscaliteit eigenwoningbezit

Vermindering fiscaliteit eigenwoningbezit Effecten van de vermindering van de fiscale subsidiëring van koopwoningen Frans Schilder Johan Conijn 2015-02 Januari 2015 Effecten van de vermindering van de fiscale subsidiëring van koopwoningen Frans

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

In- en uitstroom en samenstelling van het Nederlandse personenautopark

In- en uitstroom en samenstelling van het Nederlandse personenautopark TNO-rapport TNO 2014 R10643 In- en uitstroom en samenstelling van het Nederlandse personenautopark Mobility Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88 866 30 00

Nadere informatie

DEEL II DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK

DEEL II DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK 63. DEEL II DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK 64. 65. II. DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK Het tweede deel van dit verslag behandelt de eindeloopbaanproblematiek op de arbeidsmarkten van de Europese Unie. In het

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

Demografie van het Nederlandse personenautopark

Demografie van het Nederlandse personenautopark Demografie van het Nederlandse personenautopark Kortetermijnmodel voor bezit en gebruik personenauto s in Nederland Michel Traa Planbureau voor de Leefomgeving michel.traa@pbl.nl Gerben Geilenkirchen Planbureau

Nadere informatie

Eindrapport. Onderzoek inkoopvoordelen en praktijkkosten farmacie

Eindrapport. Onderzoek inkoopvoordelen en praktijkkosten farmacie Eindrapport Onderzoek inkoopvoordelen en praktijkkosten farmacie oktober 2008 Inhoud Inhoud 3 Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 Aanleiding en doel van het onderzoek 7 Aanpak en werkwijze 7 Conclusies

Nadere informatie

Bachelor Opdracht (180072): Het Riegmeer

Bachelor Opdracht (180072): Het Riegmeer Bachelor Opdracht (180072): Het Riegmeer Door: Theo Lescure Studentnummer: 0149632 Studie: Technische Bedrijfskunde Universiteit: Universiteit Twente Bemiddelaar: Wetenschapswinkel Universiteit Twente

Nadere informatie

Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis

Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis Jona

Nadere informatie

T I EN JAAR V E RK E ERSO VEI l lgh EI D IN NEDERLAND

T I EN JAAR V E RK E ERSO VEI l lgh EI D IN NEDERLAND T I EN JAAR V E RK E ERSO VEI l lgh EI D IN NEDERLAND PUBLIKATIE 1976-3 N tien jaar verkeersonveiligheid in Nederland Een beschrijving van de omvang en de ontwikkeling van het verkeer en de verkeersonveiligheid

Nadere informatie

Financiële effecten van voorstel vernieuwing erfpachtstelsel Amsterdam

Financiële effecten van voorstel vernieuwing erfpachtstelsel Amsterdam Financiële effecten van voorstel vernieuwing erfpachtstel Amsterdam Financiële effecten van voorstel vernieuwing erfpachtstelsel Amsterdam Auteur Antoinette Kemper Bert-Jan Karrenbeld Koen Mulder Datum

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

Monitor Betalingsachterstanden

Monitor Betalingsachterstanden Monitor Betalingsachterstanden Meting 2011 Florieke Westhof Mirjam Tom Paul Vroonhof Zoetermeer, december 2011 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De

Nadere informatie

Alternatieven voor de Chloorchemie

Alternatieven voor de Chloorchemie Alternatieven voor de Chloorchemie Financiële- en werkgelegenheidseffecten van de overstap van de belangrijkste chloorverbruikende bedrijven in de Nederlandse chemie op alternatieve processen of producten

Nadere informatie

Instroom, uitstroom en samenstelling van het Nederlandse personenauto wagenpark

Instroom, uitstroom en samenstelling van het Nederlandse personenauto wagenpark TNO-rapport TNO 2015 R10321 Instroom, uitstroom en samenstelling van het Nederlandse personenauto wagenpark Earth, Life & Social Sciences Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft

Nadere informatie

VERGROENING VAN DE AANSCHAFBELASTING VOOR PERSONENAUTO S

VERGROENING VAN DE AANSCHAFBELASTING VOOR PERSONENAUTO S VERGROENING VAN DE AANSCHAFBELASTING VOOR PERSONENAUTO S Effecten op de verkoop van zuinige auto s en de uitstoot BELEIDSSTUDIE Vergroening van de aanschafbelasting voor personenauto s Effecten op de

Nadere informatie

Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg

Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) T.A.Wiegers oktober 2006 Bezoekadres: Lange Voorhout 13 2514

Nadere informatie

BEVORDERING INTEGRATIE NEDERLANDSE ELEKTRICITEITS MARKT

BEVORDERING INTEGRATIE NEDERLANDSE ELEKTRICITEITS MARKT BEVORDERING INTEGRATIE NEDERLANDSE ELEKTRICITEITS MARKT In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken Eindrapport 2 3 Bevordering integratie Nederlandse elektriciteitsmarkt Eindrapport, 24 april

Nadere informatie

Monitor betalingsachterstanden: meting 2009

Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Opdrachtgever SZW Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Opdrachtnemer Panteia / P. Vroonhof, F. Westhof, D. Bleeker Onderzoek Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Startdatum 1 november 2009

Nadere informatie

EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT

EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT 1 EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK Eindrapport Den Haag, 24 februari 2014 Ir. B.P.A. van Mil R.M. van Schelven MSc.

Nadere informatie