Evaluatie Duurzaamheidskring Rijnmond 1 e jaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie Duurzaamheidskring Rijnmond 1 e jaar"

Transcriptie

1 Duurzaamheidskring Rijnmond 1 e jaar Rotterdam, april 2010 financiers: Syntens Den Haag Rotterdam Climate Initiative Deelnemende bedrijven Opgesteld door: Marc Herberigs, Stichting Stimular t e Looptijd: April maart 2010

2 C O L O F O N Stichting Stimular verspreidt kennis over Duurzaam Ondernemen en ontwikkelt praktische instrumenten voor het midden- en kleinbedrijf en organisaties die daarmee vergelijkbaar zijn. Ons doel is dat ondernemers en directies bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven, als de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Kenmerken van onze werkwijze zijn maatwerk, heldere communicatie en inspirerende contacten met ondernemers, branches en overheden. Stichting Stimular is de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen! Stichting Stimular Scheepmakershaven 27c 3011 VA Rotterdam t f e i

3 I N H O U D S O P G A V E COLOFON 2 INHOUDSOPGAVE 1 1 INLEIDING EN OPZET Werkwijze Betrokkenen 1 2 ACTIVITEITEN EN RESULTATEN Individuele begeleiding ondernemers Kringbijeenkomsten Communicatie Resultaten en evaluatie Duurzame energie Elektriciteit Gas Emissies naar de lucht Klimaatneutraal Grondstoffen en afvalpreventie Afvalscheiding Vervoer Medewerkers Werkwijzen, beleid Milieubarometer Tot slot 7 BIJLAGE 1: DEELNEMERSLIJST BIJLAGE 2: INTENTIEVERKLARING I II

4

5 1 I N L E I D I N G E N O P Z E T Deze rapportage geeft de resultaten van het eerste jaar Duurzaamheidskring Rijnmond weer. De kring is voor minimaal 3 jaar opgezet en heeft als doel het starten van kennisuitwisseling en samenwerking op het gebied van Duurzaamheid binnen de Grafimedia in de regio Rijnmond. De duurzaamheidskring is een combinatie van workshops, adviesgesprekken en coaching die op elkaar aansluiten, waardoor een praktijkgericht leertraject ontstaat waarin de deelnemers werken aan het versterken van de duurzaamheid van hun onderneming. De kring is gefinancierd door verschillende partijen: - DOE MEE project van Syntens, waarin de Grafische sector is geselecteerd als een van de vier branches waarin Duurzaamheidscans uitgevoerd worden. - Het MKB programma van het Rotterdam Climate Initiative, waarmee het Rotterdamse bedrijfsleven gestimuleerd wordt minder energie te verbruiken. - De deelnemende bedrijven zelf W E R K W I J Z E Er is een groep van tien deelnemers van MKB grafimedia ondernemingen in de regio Rijnmond samengesteld. Allen zijn lid van de brancheorganisatie KVGO. Twee bedrijven waren bij de start reeds bekend met de opzet, daar zij ook lid zijn van een soortgelijke kring in Breda. De overige 8 bedrijven zijn betrokken geraakt na een presentatie tijdens een KVGO ledenbijeenkomst in Rotterdam. De kring is 8 keer bij elkaar geweest het afgelopen jaar. Per bijeenkomst stond steeds één duurzaamheidsthema centraal. In de eerste maanden van het project, heeft elke deelnemer gebruik gemaakt van de Duurzaamheid Quick Scan (DQS) van Syntens. Stimular en Syntens hebben vervolgens met alle ondernemers individuele gesprekken gevoerd over duurzaam ondernemen. Daarnaast hebben alle leden een centrale registratie ingevoerd voor wat betreft duurzaamheid (de Milieubarometer). De informele en vertrouwelijke sfeer in de kring gaf de bedrijven de mogelijkheid om goed kennis te vergaren. De ondernemers leren letterlijk van elkaar! De zakelijke relaties vormen soms ook de basis voor een intensievere onderlinge samenwerking B E T R O K K E N E N Enthousiaste ondernemers (zie bijlage 1, de ledenlijst) vormen de spil van de kring. Daarnaast was Stimular als gespreksleider en inhoudelijk deskundige aanwezig in de kring en heeft de discussies geleid. Ook zijn bij de duurzaamheidskring enkele stakeholders betrokken. Zij hebben een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan het succes, door hun netwerk, kennis en/of expertise in te zetten. Het KVGO (Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen) - Henk Griffioen (netwerk voor werving, maken notulen jaar 1, organisatie) - Maarten Reuderink (inhoudelijk deskundige op People en Planet gebied) Het Rotterdam Climate Initiative - Willem de Neve (inhoudelijk deskundige op Planet gebied) Syntens - Koen Knol (netwerk, inhoudelijk deskundige duurzaam innoveren) 1

6 2 A C T I V I T E I T E N E N R E S U L T A T E N 2. 1 I N D I V I D U E L E B E G E L E I D I N G O N D E R N E M E R S Stimular en Syntens hebben alle ondernemers een of meerdere malen bezocht en daarbij: - Een DQS uitgevoerd en nabesproken - De milieubelasting en milieukosten op een rij gezet en de Milieubarometer ingevuld - De prioriteiten op gebied van duurzaamheid op een rij gezet en doorgenomen met de ondernemer - Een rondgang over de bedrijfsvloer gemaakt - Een advies gegeven aangaande quick wins, naar aanleiding van het op een rij zetten van de cijfers (nota s), de resultaten uit de Milieubarometer en de rondgang over de bedrijfsvloer. - De wensen geïnventariseerd betreffende onderwerpen die we in de kringbijeenkomsten aan bod zouden moeten laten komen. Naar aanleiding van de DQS en de verdiepingsgesprekken zijn de thema s geselecteerd, die met de hele kring besproken zijn. Daarnaast hebben deze individuele bezoeken ertoe geleid dat alle bedrijven op min of meer hetzelfde denk- en werkniveau instapten in de kring K R I N G B I J E E N K O M S T E N Er hebben 7 kringbijeenkomsten en een oprichtingsbijeenkomst plaatsgevonden, telkens georganiseerd bij een van de leden. Data en thema s waren: 1. 5 feb oprichtingsbijeenkomst april 2009 opzetten milieuregistratie, vergelijken energienota s, rondje duurzaamheid 3. 9 juni 2009 eerste benchmark milieubarometer, discussie duurzaamheids kengetallen, rondje duurzaamheid 4. 3 sept intentieverklaring, communicatie, subsidies voor duurzaamheid, rondje duurzaamheid okt ondertekening intentieverklaring, duurzaam inkopen, rondje duurzaamheid nov duurzaam inkopen, gedragsverandering, motiveren medewerkers voor duurzaamheid, rondje duurzaamheid jan duurzamere alternatieven voor hulpstoffen, innovatiesubsidies en arbeidskostensubsidies (voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt), rondje duurzaamheid maart 2010 tweede benchmark milieubarometer, discussie over nieuwe inhoudelijke onderwerpen voor C O M M U N I C A T I E De kring heeft de grondslag voor samenwerking opgeschreven en bekrachtigd in een intentieverklaring, die op 15 oktober is ondertekend door alle leden (zie bijlage 2). Deze intentieverklaring heeft landelijk bekendheid gekregen door het uitbrengen van een persbericht dat breed geplaatst is. Daarnaast heeft de kring gezamenlijk een logo ontwikkeld (zie voorpagina) en een website opgericht. Deze website bevat informatie over de kring, tips over duurzaam ondernemen en in het ledengedeelte kunnen de leden de agenda en notulen van de bijeenkomsten terugvinden. De leden hebben de intentie om met de website samen op te trekken richting opdrachtgevers en andere stakeholders. Bijvoorbeeld door te laten zien dat ze allen voldoen aan de criteria voor duurzaam inkopen die de overheid sinds januari 2010 hanteert. 2

7 2. 4 R E S U L T A T E N E N E V A L U A T I E Alle ondernemers hebben op hun eigen manier duurzaamheidsacties uitgevoerd in hun bedrijf. De een pakt dit meer voortvarend op dan de ander, maar bij elkaar zijn er 87 duurzaamheidsacties uitgevoerd. Hieronder een samenvatting van de door de groep opgepakte duurzaamheidsmaatregelen per thema: D u u r z a m e e n e r g i e 1. Een bedrijf heeft zonnepanelen op het dak 2. Een bedrijf is in overleg met Eneco om het dakoppervlak te verhuren voor zonnecellen 3. Twee bedrijven zijn overgestapt naar collectieve inkoop van groene stroom via de Stichting Energie Inkoop van het KVGO E l e k t r i c i t e i t Vervangen verlichting: 1. Een bedrijf heeft zijn complete verlichting laten vervangen door energiebesparende hoog-frequente TL buizen. Op veel plekken is men daarnaast teruggegaan van 2 TLbuizen naar 1. Ca % besparing wordt verwacht. 2. Drie bedrijven hebben dit in de planning staan. Lichtplannen zijn al gemaakt. 3. Een bedrijf gaat zijn buitenverlichting vervangen door LED Betere schakeling verlichting: 4. Een bedrijf heeft overmatige verlichting uitgezet (plaatselijk was dat de helft) 5. Er wordt gelet op lichtgebruik bij overwerk in het expeditiepand. Alleen in het kantoordeel wordt gewerkt, terwijl overal het licht brandde 6. Bewegingssensoren geplaatst in de toiletten 7. Tussenschakelaars geplaatst, waardoor verlichting deels uit blijft. 8. Sommige tussenschakelaars zijn afgeplakt, waardoor de verlichting uit blijft Onnodig verbruik in daluren verminderen: 9. Enkele bedrijven hebben de kleinere apparatuur doorgemeten met een energiemeter. 10. Twee bedrijven hebben een timer geplaatst op de koffieautomaat. 11. Een bedrijf heeft een timer geplaatst op boilers (uit in het weekend) 12. Persluchtpomp gaat nu helemaal uit na werktijd 13. Lampen van de frisdrankautomaat uitgedraaid Gevraagd vermogen naar beneden 14. Een bedrijf heeft de piekbelasting verlaagd door peakshaving (na elkaar opstarten) 15. Drie bedrijven hebben hun contractvermogen voor elektriciteit naar beneden bijgesteld Vermindering energieverbruik voor koeling 16. Twee bedrijven hebben extra zonwering aangebracht 17. Bij een bedrijf loopt een interne discussie over het planten van een boom om zonlicht in de zomer te weren 18. Twee bedrijven passen nachtventilatie in de toe, waardoor de airco overdag minder snel aan hoeft Perslucht 19. Vier bedrijven besteden meer aandacht aan het sneller dichten van luchtlekken 20. Twee bedrijven hebben de schakeling van hun pompen aangepast (switch) Overig 21. Drie bedrijven hebben (een) nieuwe pers(en) aangeschaft. Bij de afweging is het energieverbruik meegenomen, maar op dit punt was er geen pers echt onderscheidend (de opties hadden wel veel invloed) 22. een bedrijf heeft een energieonderzoek gestart 3

8 G a s 1. Drie bedrijven hebben hun verwarmingsketels vernieuwd 2. Twee bedrijven hebben de instelling van hun ketel verbetert, waarmee een gelijkmatiger ketelwatertemperatuur en minder verbruik gerealiseerd wordt. 3. Een bedrijf onderzoekt of het mogelijk is om de geproduceerde warmte uit het pompenhuis terug naar bedrijfshal te leiden zonder geluidsoverlast E m i s s i e s n a a r d e l u c h t 1. Een bedrijf gaat de koeling aanpassen, waardoor de CFK s eruit gaan 2. Vier bedrijven zijn overgeschakeld op alcoholvrij (IPA-vrij) drukken K l i m a a t n e u t r a a l 1. Een bedrijf is CO 2 -neutraal gaan produceren 2. Een bedrijf werkt toe naar een CO2 neutrale productie 3. Twee bedrijven hebben hun afvalinzameling via Sita CO 2 neutraal gemaakt 4. Drie bedrijven hebben hun postverzending via TNT klimaatneutraal gemaakt G r o n d s t o f f e n e n a f v a l p r e v e n t i e Vermindering grond en hulpstoffen: 1. Een bedrijf heeft een prestatiecontract met de leverancier afgesloten waarmee 5% reductie van hulpmiddelen gerealiseerd wordt 2. Een bedrijf heeft de inktblikken vervangen voor inktcontainers van 200 liter. In 2 jaar is dit terugverdiend (kiloprijs daalt, minder afval en handling, laag in inktbak kan lager) 3. Een bedrijf is overgestapt op chemieloze platen via een ombouwkit. Was eigenlijk vrij simpel door het aanbrengen van een slangetje tussen de baden waardoor de vloeistof terug kan lopen. 60 liter spoelmiddel gaat nu circa m 2 plaat mee 4. Twee bedrijven hebben een nieuwe chemieloze plaatbelichter aangeschaft 5. Een bedrijf heeft zijn ISO-certificaat behaald en daarin een doelstelling voor papierinschiet opgenomen (75% lager dan nu) 6. Kijken naar intern gebruik van restanten, snijden op a4-formaat en gebruik als kopieerpapier. Hebben de medewerkers zelf bedacht 7. Een bedrijf heeft zijn poetslappen gebruik teruggebracht van 750 per 4 weken naar in 8 weken 8. Een bedrijf heeft herbruikbare hoezen gemaakt voor intern transport, waardoor er flink op folie bespaard wordt 9. Een bedrijf heeft zijn chemievoorraad gereduceerd tot een grijpvoorraad, waardoor geen plofhok gebouwd hoeft te worden Verduurzaming gebruikte grond- en hulpstoffen bedrijven hebben hun FSC certificaat behaald en besteden hier ook extra aandacht aan richting de klanten (actief stimuleren ook FSC te nemen). 11. Een bedrijf overweegt ook PEFC certificering 12. Een bedrijf wil zijn eigen briefpapier FSC maken 13. Heeft een duurzame papierfabriek bezocht (Greenfield Frankrijk): Hij wil naar een nieuwe, duurzame enveloppenlijn; met afbreekbaar venster en CO 2 -neutraal papier. 14. Verdiept zich in de verkrijgbare papiersoorten (voor zeefdruk) die als FSC zijn benoemd. Voor deze sector is het ook van belang dat het papier van de drager ook FSC is. 15. Alle bedrijven hebben hun grond- en hulpstoffen onderzocht op milieuschadelijkheid. Waar nodig zijn hulpstoffen vervangen door milieuvriendelijkere alternatieven. Hierdoor voldoen alle leden aan het Duurzaam Inkopen Criterium aangaande de R-zinnen A f v a l s c h e i d i n g 1. Afvoer chemicaliën aangepast, een betere scheiding en goedkoper afvoeren 2. 2 bedrijven hebben hun afvalinzamelingscontract vernieuwd, goedkoper afvoeren 3. Een bedrijf heeft foliescheiding opgezet. Dit wordt gratis afgevoerd 4. Een bedrijf heeft de papierscheiding ook op kantoor opgezet 4

9 V e r v o e r Goederenvervoer 1. Twee bedrijven zijn gestart met het uitzoeken van de km registratie en hoe transportkilometers te beperken. Drie bedrijven hebben het onderzoek al achter de rug. 2. Een bedrijf heeft hierdoor weer eigen vervoer aangeschaft (3 wagens, combo, busje en vrachtwagen). Gevolg is een betere sturing, makkelijker op kantoor afleveren, positieve uitstraling naar buiten toe 3. Een bedrijf behaalt transportbesparingen door eerder produceren en het combineren van ritten 4. een bedrijf is begonnen met op de orderzak aan te geven hoeveel andere orders van dezelfde klant nog lopen. Hierdoor kunnen vaker combinaties gemaakt worden bij het uitleveren. 5. Een bedrijf onderzoekt of hij een chauffeur kan delen met een ander bedrijf. Kostenbesparing en milieuvoordeel Zakelijk vervoer: 6. Verkoopmedewerkers mogen alleen nog uit A en B klasse leaseauto s kiezen, nieuwe wagens zijn voortaan hybride Intern transport: 7. Twee bedrijven hebben een nieuwe opslagruimte gehuurd. Een bedrijf een ruimte veel dichterbij, waardoor er veel heen en weer transport wordt bespaard (van 100 naar 10 meter) M e d e w e r k e r s 5. Een bedrijf heeft een boekje voor de medewerkers opgesteld, met onder andere omgangstips en duurzaamheidtips. Dit boekje is aan de medewerkers gepresenteerd en de inhoud goed kenbaar gemaakt, tijdens een interactieve middag. 6. Twee bedrijven hebben een wajong er in dienst genomen. Dit was even wennen voor de collega s, maar het gaat steeds beter (UWV betaalt in dit geval 2/3e) 7. Een bedrijf heeft 3 medewerkers vanuit de bijstand aangenomen 8. 2 bedrijven hebben dit jaar speciale aandacht gegeven aan bewustwording bij medewerkers W e r k w i j z e n, b e l e i d 1. Alle bedrijven zijn gestart met milieuregistratie met de Milieubarometer. Hierdoor zijn de resultaten van de besparingsmaatregelen op termijn kwantitatief meetbaar (zie 2.5). 2. Een bedrijf heeft de samenvoeging van vestigingen in de Milieubarometer zichtbaar gemaakt. Dit kostte veel tijd, maar levert veel informatie op en ook de gehoopte besparingen. 3. Een bedrijf heeft de machine bezetting in de drukkerij aangepast, Van 4 naar 2 persen en werken in 3-ploegendienst. 4. Een bedrijf werkt aan een duurzaam innovatie actieplan, als vervolg op de DQS 5

10 2. 5 M I L I E U B A R O M E T E R Alle bedrijven hebben hun milieubelasting over twee jaar (2008 en 2009) ingevoerd en vergeleken. Hieronder twee geaggregeerde plaatjes. Grafiek 1: Milieubelasting per medewerker De milieubelasting per medewerker is gedaald met 11% Grafiek 2: Milieubelasting per kg papierdoorzet De milieubelasting per kg papierdoorzet (als maat voor de productie) is gestegen met 18%. Netto is er veel milieuwinst geboekt. Als gevolg van de economische crisis is er echter ook flink minder geproduceerd. Dit heeft dermate grote impact op de efficiency-cijfers dat het helaas niet mogelijk is om te achterhalen hoeveel milieubesparingen de bovengenoemde acties daadwerkelijk hebben opgeleverd. 6

11 2. 6 T O T S L O T Geconcludeerd kan worden dat dit project nu al reeds veel duurzame innovaties heeft opgeleverd heeft en een solide basis heeft gelegd voor duurzaam leren van elkaar in de grafimedia in Rijnmond. De deelnemers zijn voornemens om de komende jaren regelmatig (4-6 maal per jaar) bij elkaar te komen, om de bereikte resultaten vast te houden en uit te breiden. 7

12

13 B I J L A G E 1 : D E E L N E M E R S L I J S T Leden Zeefdrukkerij Triomf Vlaardingen Paul Snel Wim van Lith Roel Wanningen Mediajoenit Rotterdam Edward van der Keur Drukkerij van den Ende Rotterdam Duco Lammerts van Bueren Drukkerij Gramo Rotterdam Mark van Lambaart Kiel Schiedam Roald Broere TDS drukwerken Schiedam Carl Smit Gerard Bol Drukkerij Van de Water Schiedam Edgar Willemse Anja Kalk Dortland en van Beem Rotterdam Johan van Beem Drukkerij Efficiënta Krimpen a/d IJssel Henk-Jan Collignon Overig Stimular Rotterdam Marc Herberigs Syntens Rijswijk Koen Knol R dam Climate Initiative Schiedam Willem de Neve Koninklijke KVGO Amstelveen Henk Griffioen Koninklijke KVGO Amstelveen Maarten Reuderink Zie voor een overzicht. i

14 B I J L A G E 2 : I N T E N T I E V E R K L A R I N G ii

OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG

OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2014 OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG OBT bv, juni 2015 De cijfers van dit verslag zijn tot stand gekomen vanuit de milieu- en kwaliteits management systemen van de twee OBT bedrijven in Den Haag en Leiden. Beide

Nadere informatie

Benchmark Milieubarometer Analyse milieugegevens a.d.h.v. Milieubarometer Stimular

Benchmark Milieubarometer Analyse milieugegevens a.d.h.v. Milieubarometer Stimular Benchmark Milieubarometer Analyse milieugegevens a.d.h.v. Milieubarometer Stimular Projectnaam en nummer: Energietransitie WPC; Ketenmonitoring Auteur(s): Publicatiedatum: Aantal pagina s: Marc Herberigs,

Nadere informatie

Vergelijken van milieuprestaties en -kosten loont

Vergelijken van milieuprestaties en -kosten loont M I L I E U Z O R G V O O R Z O R G I N S T E L L I N G E N VOOR WIE? Voor directies en hoofden facilitaire dienst van ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en GGZ-instellingen. Vergelijken van

Nadere informatie

Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014

Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014 Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014 Opgesteld door: Rianne van der Veen Stichting Stimular Rotterdam, 30 juli 2015 In samenwerking met de 18 deelnemers van Blauwzaam

Nadere informatie

MKB-Ondernemers: "Duurzaam ondernemen loont"

MKB-Ondernemers: Duurzaam ondernemen loont M I L I E U T I P S VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF VOOR WIE? Voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Laat u inspireren! MKB-Ondernemers: "Duurzaam ondernemen loont" Via milieuzorg naar duurzaam

Nadere informatie

Klimaatneutraal worden doe je zo!

Klimaatneutraal worden doe je zo! Klimaatneutraal worden doe je zo! Realiseren van klimaatneutrale ambities; een handreiking voor gemeenten en bedrijven Stichting Stimular Stichting Natuur en Milieu CE Delft November 2009 1 Inleiding Om

Nadere informatie

VOORPAGINA OPMAAK DOOR EINTE TUSSENRAPPORTAGE. Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB - Actieplan Gezond Bedrijf

VOORPAGINA OPMAAK DOOR EINTE TUSSENRAPPORTAGE. Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB - Actieplan Gezond Bedrijf In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgevoerd door Syntens Innovatiecentrum VOORPAGINA OPMAAK DOOR EINTE TUSSENRAPPORTAGE Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB -

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag van Zalsman

Duurzaamheidsverslag van Zalsman Duurzaamheidsverslag van Zalsman Dit is het eerste gedrukte duurzaamheidsverslag van Zalsman, geproduceerd op onze meest innovatieve printer: De Ricoh VC60000. Een allround alleskunner en één van de eersten

Nadere informatie

Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf

Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf Verslag van de periode 25 september 2012 tot en met 31 oktober 2013 Subsidienummer 5100-3024 contactpersoon Alan Hameetman

Nadere informatie

Duurzaamheid Sloterdijk III

Duurzaamheid Sloterdijk III Duurzaamheid Sloterdijk III In opdracht van: projectorganisatie Westpoort/Sloterdijken Projectnummer: 13085 Steven Poppelaars MSc Drs. Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon

Nadere informatie

De werkplaats voor Duurzaam Ondernemen. IVVU-leergang Duurzaamheid in de zorg. Resultaten

De werkplaats voor Duurzaam Ondernemen. IVVU-leergang Duurzaamheid in de zorg. Resultaten De werkplaats voor Duurzaam Ondernemen IVVU-leergang Duurzaamheid in de zorg Resultaten R A P P O R T A G E G E G E V E N S Rotterdam, 29 januari 2013 Projectnummer Stimular: 465 Opdrachtgever: IVVU (Vereniging

Nadere informatie

M I L I E U ( B A R O M E T E R ) T R E N D S V A N O V E R H E I D S K A N T O R E N

M I L I E U ( B A R O M E T E R ) T R E N D S V A N O V E R H E I D S K A N T O R E N U ( O T ) T S V O V S K T O en publicatie van Stichting Stimular in samenwerking met leden van het etwerk uurzame edrijfsvoering Overheden O O F O eze publicatie is eind 2013 opgesteld door Stichting Stimular.

Nadere informatie

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda Smaakmakers in snoep Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda 1 Over Perfetti Van Melle Perfetti Van Melle draagt de naam van haar oprichters: de Italiaanse

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen in het MKB

Duurzaam ondernemen in het MKB Duurzaam ondernemen in het MKB Hoe te stimuleren? drs. A.P. Muizer Zoetermeer, november 2012 ISBN: 978-90-371-1045-6 Bestelnummer: A201212 Prijs: 35,- Dit onderzoek is mede gefinancierd door het programmaonderzoek

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 1 Inhoud Inhoud... 2 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 Hoofdstuk 2. Rol van de gemeente... 5 Proces en samenwerking... 5 De gemeente als verbinder... 6 Hoofdstuk 3. Speerpunten duurzaamheidsagenda...

Nadere informatie

Klimaatneutrale dienst

Klimaatneutrale dienst Klimaatneutrale dienst U heeft het voornemen om een klimaatneutrale dienst op de markt te brengen en wilt dit op een verantwoorde manier oppakken. Hieronder worden daar richtlijnen voor gegeven. Gradatie

Nadere informatie

Energiebesparing bij kantoren. Commerciële dienstverlening Regio Rijnmond

Energiebesparing bij kantoren. Commerciële dienstverlening Regio Rijnmond Energiebesparing bij kantoren Commerciële dienstverlening Regio Rijnmond Energiebesparing bij kantoren Commerciële dienstverlening Regio Rijnmond Auteurs : W. de Neve en C. de Laat Documentnummer : 21091545

Nadere informatie

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche Colofon Inhoudsopgave De brochure Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche is een uitgave van Mitex. Realisatie: Mitex Branche Service

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda 2015-2017

Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Inhoud 1. Inleiding... 2 2.1. Duurzaam wonen... 4 2.2. Duurzame scholen... 7 2.3. Duurzame afvalverwerking... 9 2.4. Duurzame mobiliteit... 10 2.5. Duurzame gemeentelijke

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Tussenevaluatie Haarlem Klimaat Neutraal (HKN) Evaluatie 2009-2011 en aandachtsgebieden HKN 2012-2015

Tussenevaluatie Haarlem Klimaat Neutraal (HKN) Evaluatie 2009-2011 en aandachtsgebieden HKN 2012-2015 Tussenevaluatie Haarlem Klimaat Neutraal (HKN) Evaluatie 2009-2011 en aandachtsgebieden HKN 2012-2015 In het Handvest voor de Aarde staat: De aarde, ons thuis, is een unieke leefgemeenschap. De mondiale

Nadere informatie

Programma Duurzame Ontwikkeling

Programma Duurzame Ontwikkeling Programma Duurzame Ontwikkeling Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 PROGRAMMA DUURZAME ONTWIKKELING Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Leeswijzer... 1

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE Colofon Dit duurzaamheidsverslag is een uitgave van T-Mobile Netherlands BV Waldorpstraat 60 2521 CC Den Haag telefoon: +31 (0)6 14 09 50 00 e-mail: mvo@t-mobile.nl www.t-mobile.nl

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie

Voor u ligt het sociaal- en financieel jaarverslag van Mondial Movers. Hierin leest u de verslaglegging van het jaar 2012.

Voor u ligt het sociaal- en financieel jaarverslag van Mondial Movers. Hierin leest u de verslaglegging van het jaar 2012. Jaarverslag 2012 Voor u ligt het sociaal- en financieel jaarverslag van Mondial Movers. Hierin leest u de verslaglegging van het jaar 2012. Het jaarverslag samen met de GRI-index is voor iedereen toegankelijk

Nadere informatie

Beleidsevaluatie Utrechtse Energie!

Beleidsevaluatie Utrechtse Energie! Beleidsevaluatie Utrechtse Energie! Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Utrecht klimaatneutrale stad in 2030 3 2 De weg naar een klimaatneutrale stad 4 3 Het verloop van een transitie 5 4 De eerste stap: Utrechtse

Nadere informatie

Verduurzaming Bedrijventerreinen Groene Hart. Overkoepelende eindrapportage

Verduurzaming Bedrijventerreinen Groene Hart. Overkoepelende eindrapportage Verduurzaming Bedrijventerreinen Groene Hart Uitvoering van een duurzaamheidsnulmeting en uitvoeringsprogramma voor de bedrijventerreinen: 1) Coenecoop (Waddinxveen) 2) Goudse Poort (Gouda) 3) Zoutman

Nadere informatie