Milieunotitie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieunotitie 2014-2017"

Transcriptie

1 Milieunotitie Jaarverslag 2014 en Meerjarenprogramma Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling/WG 21 mei 2015

2 VOORWOORD ======================================================================= De voorliggende Milieunotitie heeft betrekking op de jaren 2014 (jaarverslag) en 2015 tot en met 2017 (meerjarenprogramma). In de Milieunotitie staat een vertaling van het landelijke milieubeleid naar de Diemense situatie en eigen gemeentelijk milieubeleid, ondermeer voortkomend uit het coalitieakkoord en collegeprogramma. In het coalitieakkoord Gemeente Diemen staan ondermeer de volgende uitgangspunten op het gebied van leefomgeving en duurzaamheid: - actief milieubeleid, gericht op het terugdringen van geluidhinder, verbetering van de luchtkwaliteit en het voorkomen van gevaarlijke situaties door bedrijven of door vervoer over weg, spoor of water (waaronder: blijven aandringen op het verlagen van de maximum snelheid tot 80 km per uur op de ons omringende snelwegen); - actief energiebeleid, zo mogelijk in het kader van de regio Amstelland & Meerlanden energieneutraal in het jaar 2040 (waaronder: energiebesparing in de gemeentelijke gebouwen; energiezuinige straatverlichting; eigen elektrisch vervoer en oplaadpunten voor het publiek; streven naar samenwerking met het bedrijfsleven voor een duurzaam bedrijfsterrein; voortzetting van het subsidiebeleid voor bewoners; stimuleren van energiemaatregelen bij particuliere woningen; afspraken met verhuurders over duurzaam renoveren van de bestaande woningvoorraad; bevorderen van plaatsing van windmolens in het buitengebied, met aandacht voor een goede landschappelijke inpassing). In de afgelopen jaren is een groot deel van de milieutaakstelling, zoals opgenomen in de Milieunotities ook daadwerkelijk gerealiseerd. Wij zijn tevreden met de ontwikkeling en uitvoering van het milieubeleid. Bij de intensivering van het milieubeleid gaat het niet alleen om het vaststellen van (beleids)notities, maar met name ook om de daadwerkelijke inzet van ambtelijke capaciteit en financiële middelen voor de uitvoering van het milieubeleid. In het afgelopen jaar was de belangrijkste ontwikkeling waaraan veel tijd is besteed: het intensiveren van de uitvoering van het energiebeleid (zoals: koploperkring duurzaam MKB en MKB award; groepsaankopen zonnepanelen en spouwmuur- en vloerisolatie voor eigenaren/bewoners; windmolens in het buitengebied; energiezorg gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting; verduurzamen Bergwijkpark Noord). Het toegangspad naar milieu-informatie op de gemeentelijke website ziet er als volgt uit: De rubriek milieu en duurzaamheid is onderverdeeld in: beleid (algemeen), duurzaamheid, energie en klimaat, geluid, lucht, bodem, milieuklachten en overige milieu-informatie. In 2016 wordt een Beleid/actieplan milieu opgesteld. Dan kunnen bestaande doelstellingen zo nodig worden aangepast. Bijvoorbeeld die voor energie op basis van een evaluatie van de regionale ambitie om energieneutraal te zijn in De reikwijdte van het plan komt overeen met de inhoud van de Milieunotitie. Het plan vervangt: Milieubeleidsplan Diemen, Beleidsnota geluid, Actieplan energiebeleid en Actieplan luchtkwaliteit. Burgemeester en wethouders van Diemen, de secretaris, de burgemeester, J.D. de Kort E. Boog De Milieunotitie is vastgesteld door B&W op 12 mei In de voorliggende versie van 21 mei 2015 zijn door wethouder R.P. Grondel (op grond van verleend mandaat) enkele energiegegevens gecorrigeerd en aangevuld Blz. 2 Gemeente Diemen, Milieunotitie , Jaarverslag en meerjarenprogramma 21 mei 2015

3 INHOUDSOPGAVE ======================================================================= VOORWOORD 2 INHOUDSOPGAVE 3 LIJST VAN AFKORTINGEN 4 MEERJARENPROGRAMMA BELEIDSWERKZAAMHEDEN 5 SAMENVATTING UITVOERING ACTIVITEITEN IN HOOFDSTUKKEN EN PARAGRAFEN 1. Bodem Opstellen en uitvoeren van bodembeleid 7 2. Geluid Geluidsbelastingkaarten omgevingslawaai Uitvoeren Wet geluidhinder Uitvoeren Actieplan omgevingslawaai Saneren railverkeerslawaai Melden klachten over vliegtuiglawaai Financiën geluid Lucht Monitoren luchtkwaliteit Uitvoeren luchtkwaliteiteisen Wet milieubeheer Uitvoeren Actieplan luchtkwaliteit Externe Veiligheid Organisatie en beleid externe veiligheid Uitvoeren activiteiten externe veiligheid Energie Uitvoeren energiebeleid: beleid en management Uitvoeren energiebeleid: gemeentelijke interne milieuzorg Uitvoeren energiebeleid: doelgroep bedrijven Uitvoeren energiebeleid: doelgroep woningen en inwoners Uitvoeren energiebeleid: thema duurzame energie Uitvoeren energiebeleid: thema verkeer en vervoer Financiën energie Duurzaamheid Borgen beleid voor duurzaamheid Beperken CO2-uitstoot Actielijst duurzaamheid Duurzaam inkopen Natuur- en milieueducatie Regionale samenwerking 28 BIJLAGEN 1 Geluidsbelasting 30 2 Luchtkwaliteit 32 3 Energie gemeentelijke organisatie 33 4 Energie en CO2-uitstoot alle doelgroepen in Diemen 42 5 Prioriteiten bij toezicht en handhaving Blz. 3 Gemeente Diemen, Milieunotitie , Jaarverslag en meerjarenprogramma 21 mei 2015

4 LIJST VAN AFKORTINGEN ======================================================================= A&M : Amstelland & Meerlanden, regio bestaande uit de gemeenten: Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. B&W : College van Burgemeester en Wethouders. CO2 : koolstofdioxide. db : decibel (eenheid voor het weergeven van een geluidsniveau). EN2040 : Energieneutraal in het jaar GGD : Geneeskundige en Gezondheidsdienst. GJ : Gigajoule (eenheid voor het weergeven van het energieverbruik; één GJ komt overeen met 277,78 kwh elektriciteit of 28,43 m 3 gas; omdat elektriciteit wordt opgewekt met circa 40% rendement wordt in de berekeningen van het energieverbruik en de energiebesparing gerekend met één GJ is 108,46 kwh primaire energie). kwh : kilowattuur (de hoeveelheid elektrische arbeid, door een vermogen van één kilowatt, staat gelijk aan 1,36 paardenkracht, gedurende één uur geleverd). MKB : Midden- en kleinbedrijf. MRA : Metropoolregio Amsterdam (informeel samenwerkingsverband van 36 gemeenten, twee provincies en de Stadsregio Amsterdam). RMO : Regionaal milieuoverleg A&M. SLOK : Stimulering van locale klimaatactiviteiten (uitkering van het rijk in ). TNO : Toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek. VNG : Vereniging van Nederlandse Gemeenten Blz. 4 Gemeente Diemen, Milieunotitie , Jaarverslag en meerjarenprogramma 21 mei 2015

5 MEERJARENPROGRAMMA BELEIDSWERKZAAMHEDEN ======================================================================= Ten opzichte van de Milieunotitie (vastgesteld door B&W op 25 maart 2014) zijn in de Milieunotitie de volgende wijzigingen aangebracht in het meerjarenprogramma beleidswerkzaamheden. De nummering verwijst naar de paragrafen. Acties zijn uitgevoerd: zijn uit het programma verwijderd Nadere besluitvorming over het project regio Amstelland & Meerlanden energieneutraal in het jaar 2040 (besluit RMO 4 december 2014) Vaststellen Beleidsplan openbare verlichting (besluit B&W 1 april 2014). Acties zijn toegevoegd aan het programma 0.1 Opstellen Beleid/Actieplan Milieu (2 e helft 2016) Actualiseren notitie Opladen elektrische auto s in Diemen (2 e helft 2016). Acties zijn of komen in uitvoering in de periode Door middel van een emoticon (kolom E) is aangegeven of de uitvoering ten opzichte van de planning uit de Milieunotitie op koers ligt of (wederom) is vertraagd: : (veel) vertraging door bijvoorbeeld een tekort aan capaciteit of andere prioriteitsstelling; : (enige) vertraging door bijvoorbeeld het nog niet beschikbaar zijn van nieuw rijksbeleid; : uitvoering ligt (grotendeels) op schema. E Nr. Omschrijving Stand van zaken 0.1 Opstellen Beleid/Actieplan Milieu De reikwijdte van het plan komt overeen (2 e helft 2016). met de inhoud van de Milieunotitie. Het plan vervangt: Milieubeleidsplan Diemen, Beleidsnota geluid, Actieplan energiebeleid en Actieplan luchtkwaliteit Nagaan of tussentijdse Vindt plaats op basis van een door de aanpassing van het Actieplan GGD aan te leveren lijst van te treffen luchtkwaliteit nodig is (1 e helft 2015). maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren met een bewezen effect Nagaan of beleid voor warmte/koudeopslag in de bodem moet worden opgesteld voor Bergwijkpark Noord (1 e helft 2016). Opstellen notitie over uitbreiding van het aantal (openbare) oplaadpalen (2 e helft 2014). In de notitie wordt een actualisatie aangekondigd (2 e helft 2016). Opstellen beleid is mogelijk op grond van het Besluit Bodemenergiesystemen dat op 1 juli 2013 in werking is getreden. Over de gewenste energie-infrastructuur in Bergwijkpark Noord vindt overleg plaats. Vooralsnog wordt gebruik gemaakt van het al aanwezige warmtenet. De notitie is op 17 februari 2015 door B&W vastgesteld. De inspraaktermijn liep van 17 oktober t/m 27 november Behandeling in de informatieve raadsvergadering heeft plaatsgevonden op 15 januari Blz. 5 Gemeente Diemen, Milieunotitie , Jaarverslag en meerjarenprogramma 21 mei 2015

6 SAMENVATTING UITVOERING ACTIVITEITEN IN 2014 ======================================================================= Onderstaand een beknopt overzicht van de belangrijkste (nieuwe) activiteiten die in 2014 zijn opgepakt en/of uitgevoerd, alsmede van belangrijke ontwikkelingen. Geluidsanering spoorlijn Diemen Centrum Op 1 juli 2014 zijn de geluidsschermen opgeleverd. Aan één woning zijn aanvullende gevelmaatregelen aangebracht. Energie: Gemeentelijke interne milieuzorg Op basis van uitgevoerd energiebesparingonderzoek is een meerjarenprogramma voor energiebesparing in gemeentelijke gebouwen opgesteld. Vrijwel alle gas- en elektrameters zijn vervangen door slimme meters die dagelijks op afstand afleesbaar zijn. Monitoring van het energieverbruik is geïntensiveerd. Er zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop voortdurend en in voldoende mate aandacht wordt besteed aan energiezorg. Medewerkers worden hierbij intensiever betrokken en er wordt vaker over gecommuniceerd. Op 1 april 2014 is het Beleidsplan openbare verlichting vastgesteld. In de periode kan op de openbare verlichting 16 tot 23% energie worden bespaard. Hierbij is nog geen rekening gehouden met energiebesparing door dimmen. Energie: Doelgroep bedrijven De vijf deelnemende bedrijven aan de koploperkring duurzaam MKB zijn positief over de kring en hebben belangrijke stappen gezet voor het verduurzamen van hun bedrijf. Het is de bedoeling dat in 2015 een tweede kring van start gaat. Energie: Doelgroep woningen en inwoners Het gehele subsidiebudget duurzame energiepakket is besteed. Aan 80 bewoners is voor 89 maatregelen subsidie (15% van de kosten) toegezegd. Het gaat meestal om spouwmuur- of vloerisolatie of HR++-glas. Van het totaal hebben 42 bewoners voor 50 maatregelen deelgenomen aan de collectieve inkoopactie voor spouwmuur- en vloerisolatie. Energie: Thema duurzame energie Op de daken van de gebouwen op de gemeentewerf zijn zonnepanelen geplaatst met een vermogen van Wattpiek (komt overeen met circa 85% van het elektriciteitsverbruik op de gemeentewerf). De installatie is vanaf april 2015 in bedrijf. Voor dit project is een landelijke subsidie toegekend. Provinciale Staten hebben op 15 december 2014 een besluit genomen over de locaties waar windturbines mogen worden gerealiseerd op grond van de provinciale taakstelling tot en met het jaar De locatie Diemen is afgewezen vanwege de ligging in de ecologische hoofdstructuur. Gewacht wordt op een reactie van de minister op de zienswijze van de gemeente tegen de lengte van het noodklimvlak in het ontwerp luchthavenindelingsbesluit Schiphol. Energie: Thema verkeer en vervoer In 2014 is een openbare oplaadpaal geplaatst bij De Brede Hoed. Uitbreiding van het aantal oplaadpalen vindt plaats op basis van de Notitie opladen elektrische auto s in Diemen die op 17 februari 2015 door B&W is vastgesteld. Gebruik kan worden gemaakt van een aanbesteding van de Metropoolregio Amsterdam Blz. 6 Gemeente Diemen, Milieunotitie , Jaarverslag en meerjarenprogramma 21 mei 2015

7 HOOFDSTUK 1 : BODEM ======================================================================= DOELSTELLING Uitvoeren van het landelijke Besluit Bodemkwaliteit voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie op landbodems, waarbij primair als doel geldt: het tegengaan van verontreiniging van de bodem. Uitvoeren van de Nota bodembeheer met bijbehorende bodemkwaliteitskaart, waardoor, in afwijking van het landelijke Besluit Bodemkwaliteit, gebiedsspecifiek beleid kan worden uitgevoerd voor het nuttig en doelmatig hergebruik van grond binnen de A&M regio (besluit gemeenteraad 20 december 2012). Toezicht en handhaving van de regelgeving vindt plaats op grond van het Integraal handhavingsbeleid en de Handhavingstrategie Besluit bodemkwaliteit (Yoreco bodemadvies 25 januari 2014) en wordt namens de gemeente uitgevoerd door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Een hoge prioriteit heeft: a. toezicht grootschalige projecten; b. toepassen van klasse industriegrond; c. niet gemelde toepassingen. Een zeer hoge prioriteit hebben meldingen van illegale lozingen/incidenten. Zie voor de methode van toezicht en handhaving per prioriteit bijlage 5. VERSLAG 1.1 Opstellen en uitvoeren van bodembeleid Trekker: TVG (vergunningverlening). a. Ter voldoening aan het bepaalde in het Besluit Bodemkwaliteit is een gemeentelijke bodemfunctieklassenkaart beschikbaar. b. De in A&M-verband opgestelde regionale bodemkwaliteitskaart met bijbehorende nota bodembeheer wordt gebruikt voor het uitvoeren van gebiedsspecifiek beleid. Deze stukken staan op de gemeentelijke website, digitaal loket, product bodembeheer/- bodemkwaliteitskaart. Het gaat daarbij om het makkelijker en mogelijk goedkoper hergebruiken van licht verontreinigde grond. Uitgangspunt is dat de kwaliteit van de grond moet aansluiten bij de functieklasse (bijvoorbeeld klasse Wonen). c. Zie voor bodemenergie, waaronder warmte/koudeopslag, paragraaf Blz. 7 Gemeente Diemen, Milieunotitie , Jaarverslag en meerjarenprogramma 21 mei 2015

8 HOOFDSTUK 2 : GELUID ======================================================================= DOELSTELLING Uitvoeren van de Wet geluidhinder. Uitvoeren van het vastgestelde beleid in: 1. de Beleidsnota geluid (besluit gemeenteraad 25 maart 2010); 2. de beleidsnota hogere grenswaarde geluid bij herontwikkeling en nieuwbouw (besluit B&W 22 november 2011); 3. het Actieplan Omgevingslawaai (besluit B&W 8 januari 2013). Toezicht en handhaving van de regelgeving vindt plaats op grond van het Integraal handhavingsbeleid met als prioriteiten: a. hoog bij bedrijven, horeca en evenementen; b. gemiddeld bij bouwen en wegwerkzaamheden. Zie voor de methode van toezicht en handhaving per prioriteit bijlage 5. VERSLAG 2.1 Geluidsbelastingkaarten omgevingslawaai Op basis van de Wet geluidhinder zijn door B&W op 3 juli 2012 acht geluidsbelastingkaarten vastgesteld. Deze staan op de gemeentelijke website onder geluid. Om de vijf jaar, opnieuw in 2017, moeten de kaarten worden geactualiseerd. Zie voor informatie over de geluidsbelasting in Diemen bijlage Uitvoeren Wet geluidhinder De uitvoering van de Wet geluidhinder vindt plaats bij een ruimtelijk besluit zoals een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan. 2.3 Uitvoeren Actieplan omgevingslawaai Trekker: TRB-MIL (ruimtelijk beleid, milieu) (a,b), TIF (Infra) (c). a. Medio 2011 is de Boven Rijkersloot in de buurt Schelpenhoek bij wijze van proef voorzien van stille betonstraatstenen. De geluidsreductie is in april 2012 gemeten en vastgesteld op 2 db ten opzichte van gewone betonstraatstenen. De meting is begin 2014 herhaald. Toen was nog steeds sprake van 2 db geluidsreductie. Gelet hierop kan de Ouddiemerlaan tussen de Muiderstraatweg en de Prinses Beatrixlaan, gegeven de hoge geluidsbelasting, worden voorzien van stille betonstraatstenen. Op 10 februari 2015 is besloten dit uit esthetisch oogpunt toch niet te doen. Door het weren van doorgaand vrachtverkeer is de geluidsbelasting op dat deel van de Ouddiemerlaan al afgenomen. b. Op 8 januari 2013 is het Actieplan Omgevingslawaai door B&W vastgesteld. Het plan staat op de gemeentelijke website onder geluid. Om de vijf jaar, opnieuw in Blz. 8 Gemeente Diemen, Milieunotitie , Jaarverslag en meerjarenprogramma 21 mei 2015

9 op basis van de nieuwe geluidsbelastingkaarten 2017, moet een geactualiseerd actieplan omgevingslawaai vanwege gemeentelijke wegen worden opgesteld. c. Het saneringsprogramma voor de planperiode en de stand van zaken daarvan zien er als volgt uit: situering gemeentelijke weg maatregel gemeentelijke weg straat wegvak mogelijke maatregel planning jaar uithuidige stand van zaken voering Buytenweg, Oude geheel herinrichting 30 km 2013 wordt 2015/16 Waelweg, Zeezigt gebied Martin Luther Kinglaan geheel herinrichting 30 km gebied 2013 uitgevoerd in 2014 Tobias Asserlaan geheel herinrichting 30 km gebied 2013 uitgevoerd in 2014 Hartveldseweg, geheel opstellen ontwerp 2013/14 wordt 2016/17 Muiderstraatweg oost-west-as Weteringweg geheel SMA i.p.v. DAB 2013/14 uitgevoerd in 2015 Arent Krijtsstraat Hartveldseweg tot Wilhelminaplantsoen 30 i.p.v. 50 km 2013/15 nog nader te bepalen Diemerpolderweg nabij Oud-Diemen SMA i.p.v. DAB 2014 wordt 2015 Ouddiemerlaan Muiderstraatweg tot 30 i.p.v. 50 km 2014/15 wordt 2015 Prinses Beatrixlaan Ouddiemerlaan Rode Kruislaan tot spoorlijn SMA i.p.v. DAB 2014/17 uitgesteld i.v.m. Vogelweg, Tureluurweg geheel herinrichting 30 km gebied en stille bss i.p.v. bss? Meerkoet geheel herinrichting 30 km gebied ondertunneling 2015 wordt wordt 2017 bss= betonstraatstenen (klinkers) DAB= dicht asfalt beton (standaard asfalt) SMA= steen mastiek asfalt 2.4 Saneren railverkeerslawaai a. In Diemen-Centrum (traject Amsterdam/Diemen/Weesp) is sprake van een wettelijke saneringsplicht, waarvan de kosten voor rekening van het Rijk komen. Eind 2013 zijn de raildempers geplaatst en medio 2014 de geluidsschermen. Het treffen van aanvullende gevelmaatregelen (suskasten) is eind 2014 uitgevoerd en was alleen nodig bij de woning Ouddiemerlaan 146. b. In Diemen-Zuid (traject Duivendrecht/Diemen-Zuid/Weesp) is geen sprake van een saneringssituatie. Voor de nieuwbouw Plantage de Sniep zorgt de gemeente, samen met ProRail, voor schermmaatregelen. Vanwege de verbetering van het openbaar vervoer op het traject Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (OV-SAAL) komen hier vóór 2016 ook betonnen dwarsliggers met raildempers. Voor Bergwijkpark Noord zullen binnen het gemeentelijke beleid hogere grenswaarde ook maatregelen worden getroffen. 2.5 Melden klachten over vliegtuiglawaai Trekker: TRB (ruimtelijk beleid). Vanaf 2015 is de Commissie Regionaal Overleg Schiphol opgeheven en vervangen door de Omgevingsraad Schiphol. Diemen wordt in de subregio A&M van de Omgevingsraad Blz. 9 Gemeente Diemen, Milieunotitie , Jaarverslag en meerjarenprogramma 21 mei 2015

10 Schiphol vertegenwoordigd door de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn. Het melden van klachten vindt plaats bij het Bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS) via tel of BAS gaat uit van een gebruiksjaar dat loopt van 1 november t/m 31 oktober. Hiernaast maakt BAS onderscheid tussen veelmelders (vanaf 500 meldingen per jaar) en overige melders. In 2014 waren de veelmelders (0,3% van alle melders) goed voor 58,8 % van alle meldingen. De overige melders worden beschouwd als focusgroep. Het aantal melders bedroeg in het aangegeven jaar: jaar Landelijke cijfers Diemense cijfers totaal melders waarvan veelmelders waarvan focusgroep totaal melders % landelijk focusgroep , , , ,46 Het aantal meldingen bedroeg in het aangegeven jaar: jaar Landelijke cijfers Diemense cijfers totaal meldingen waarvan meldingen waarvan meldingen totaal meldingen % landelijk focusgroep veelmelders focusgroep , , , ,55 In 2014 is er landelijk een forse toename van het aantal melders en meldingen uit de focusgroep. Dit komt met name omdat de Aalsmeerbaan veel meer gebruikt is in verband met langdurig onderhoud aan de Polderbaan en Kaagbaan. Ook is het vliegverkeer toegenomen. Het aantal melders en meldingen in Diemen is sinds 2005 vrij constant en bedraagt zo n 0,5% van de focusgroep. 2.6 Financiën geluid Trekker: TRB-MIL (ruimtelijk beleid, milieu) Voor de kosten verbonden aan het uitvoeren van activiteiten omgevingslawaai is in de jaarrekening 2009 een Bestemmingsreserve Omgevingslawaai ingesteld. In de reserve is toen de rijkssubsidie voor de geluidssanering van woningen vanwege wegverkeerslawaai ad gestort. Daaraan behoefde in 2010 en 2011 slechts te worden besteed. Het restant ad kan voor andere geluidsactiviteiten worden gebruikt. Via deze reserve worden ondermeer de inkomsten (subsidie ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) en uitgaven (inhuur Royal Haskoning DHV en ProRail) geregeld van het project geluidsanering railverkeerslawaai Diemen Centrum in de periode In de reserve is beschikbaar voor het afdekken van risico s behorende bij dit project. Het betreft hier de (meer)kosten van: overschrijding subsidie voorbereidingskosten; legeskosten ad ; kosten die toch niet door het ministerie van I&M worden vergoed. De reserve is en wordt ook gebruikt voor het afdekken van de kosten van: berekenen scheepvaartlawaai Amsterdam-Rijnkanaal (2010); trillingsmetingen (2011); opstellen geluidsbelastingkaarten (2012 en 2017); monitoren van stille betonstraatstenen (2012 en 2014); de meerkosten van het gebruik van stille betonstraatstenen (2011) Blz. 10 Gemeente Diemen, Milieunotitie , Jaarverslag en meerjarenprogramma 21 mei 2015

11 HOOFDSTUK 3 : LUCHT ======================================================================= DOELSTELLING Uitvoeren van de luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer: mogelijke overschrijding van emissietaakstellingen voor luchtverontreiniging signaleren en meten en berekenen voor gemeentelijke wegen. Uitvoeren van het Milieubeleidsplan Diemen (besluit gemeenteraad 25 juni 2009), waarin als doelstelling is opgenomen: als prioriteit dient in woongebieden met de hoogste concentraties luchtverontreiniging de luchtkwaliteit te worden verbeterd. Uitvoeren van het Actieplan luchtkwaliteit (besluit B&W 17 december 2013). concentratie stikstofdioxide in West Europa Toezicht en handhaving van de regelgeving vindt plaats op grond van het Integraal handhavingsbeleid met als prioriteit gemiddeld bij inrichtingen Wet milieubeheer en laag bij overig. Zie voor de methode van toezicht en handhaving per prioriteit bijlage 5. VERSLAG 3.1 Monitoren luchtkwaliteit Zie voor informatie over de luchtkwaliteit in Diemen bijlage Uitvoeren luchtkwaliteitseisen Wet milieubeheer De uitvoering van de luchtkwaliteitseisen vindt plaats bij een ruimtelijk besluit zoals een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan. 3.3 Uitvoeren Actieplan luchtkwaliteit Het actieplan voor de periode staat op de gemeentelijke website onder lucht. Besloten is om drie in het actieplan opgenomen mogelijke activiteiten niet uit te voeren: - toepassen specifieke vegetatie (heeft geen positieve invloed op de luchtkwaliteit); - instellen milieuzone vrachtverkeer (wel zo nodig aanhaken bij regionale ketens en zones zoals aangegeven in paragraaf 5.6.7); - op grote schaal betaald parkeren invoeren. Van onderstaande zestien activiteiten staan er zes ook vermeld in het Actieplan energiebeleid Bij deze zes activiteiten wordt voor de voortgang verwezen naar de betreffende paragrafen in hoofdstuk Blz. 11 Gemeente Diemen, Milieunotitie , Jaarverslag en meerjarenprogramma 21 mei 2015

12 1 Lobby verlagen maximum snelheid op rijkswegen voortzetten Trekker: TRB (ruimtelijk beleid). Op relevante momenten wordt het verzoek om de maximum snelheid op de rijkswegen te verlagen herhaald. Daarbij wordt samenwerking gezocht met andere gemeenten. 2 Vervolg onderzoek innovatieve technieken rijksweg afgerond Het fijn stof (dust) reductie systeem (FDRS) is beproefd langs de rijksweg A9 bij Amstelveen. De Stadsregio Amsterdam (in 2013) en de provincie (in 2014) zijn niet bereid om een langdurige proef te financieren. Activiteit financiering zoeken voor vervolgonderzoek is afgerond en wordt daarom afgevoerd van de voortgangslijst. 3 Voorlichting over de luchtkwaliteit voortzetten Op de gemeentelijke website staat onder lucht een notitie met informatie over de luchtkwaliteit in Diemen die actueel wordt gehouden. Jaarlijks wordt in de Diemen Info voorlichting gegeven over het stoken van open haarden en goed ventileren. Waar mogelijk zal aanvullend de informatievoorziening worden gericht op bepaalde doelgroepen. 4 Overleg met bedrijven over maatregelen verbetering luchtkwaliteit voortzetten Zie paragraaf Verkeersmaatregelen, tellingen en verkeersmodel voortzetten Trekker: TRB (ruimtelijk beleid). Het periodiek uitvoeren van verkeerstellingen en het actueel houden van het verkeersmodel wordt voortgezet. 6 Duurzame aanschaf en inhuur van (bouw)machines voortzetten Trekker: TWB (wijkbeheer), TIF (infra). Er moet worden voldaan aan de criteria die staan vermeld op 7 Concessieverlening buslijnen op basis van schone voertuigen voortzetten Trekker: TRB (ruimtelijk beleid). Voor de concessie Amsterdam (waarin ook Diemen valt) heeft de Stadsregio Amsterdam met GVB Holding NV een contract afgesloten tot en met Onderdeel van dit contract is dat GVB fors investeert in de aanschaf van moderne, schone, Euro-6 bussen. 8 Tanklocatie schone brandstoffen en laadpunten elektrisch vervoer voortzetten Zie paragraaf en Onderzoek elektrisch rijden deelauto s voortzetten Zie paragraaf Promoten elektrisch aangedreven brommers/scooters uitvoeren Zie paragraaf Stimuleren gebruik openbaar vervoer door burgers voortzetten Zie paragraaf Stimuleren fietsgebruik door burgers voortzetten Zie paragraaf Integrale afweging bouwen nabij de rijkswegen uitvoeren Trekker: TRB (ruimtelijk beleid). Binnen het wettelijk kader worden plannen opgesteld en (als dat nodig is) om advies toegezonden aan de GGD. Vervolgens vindt bij de besluitvorming een integrale belangenafweging plaats. 14 Meten concentraties luchtverontreiniging uitvoeren (was nader uitwerken) De GGD heeft in opdracht van de gemeente in de jaren 2011 en 2012 stikstofdioxide gemeten door middel van Palmesbuisjes op 25 locaties in Diemen. In 2016 wordt opnieuw gemeten. 15 Lobby schone brandstof/roetfilter binnenvaartschepen nader uitwerken Er vindt landelijk onderzoek Roet en ultrafijn stof van dieseltreinen en binnenscheepvaart plaats, waarin ondermeer de lange termijn concentratie wordt onderzocht. Eerst nadat die concentratie bekend is, kan worden nagegaan of het starten met of aanhaken bij een lobby zinvol is. 16 Tussentijdse aanpassing van het actieplan nader uitwerken In 2015 komt een lijst van de GGD beschikbaar van te treffen maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren met een bewezen effect. Deze lijst wordt gedeeld met de gemeenteraad en bezien zal worden of er aanleiding is voor (tussentijdse) aanpassing van het actieplan Blz. 12 Gemeente Diemen, Milieunotitie , Jaarverslag en meerjarenprogramma 21 mei 2015

13 HOOFDSTUK 4 : EXTERNE VEILIGHEID ======================================================================= DOELSTELLING Uitvoeren van de landelijke Besluiten (en Regelingen externe veiligheid: inrichtingen, buisleidingen en transportroutes: a. de risico s van gevaarlijke situaties inventariseren; b. de (grens)waarden naleven en een saneringsbeleid voor bestaande situaties opstellen; c. het vervoer van gevaarlijke stoffen over gemeentelijke wegen regelen. Uitvoeren van de beleidslijn externe veiligheid regio A&M (besluit B&W 4 december 2012). Toezicht en handhaving van de regelgeving vindt plaats op grond van het Integraal handhavingsbeleid met als prioriteit zeer hoog. Zie voor de methode van toezicht en handhaving per prioriteit bijlage 5. VERSLAG 4.1 Organisatie en beleid externe veiligheid a. Diemense bedrijven en risicobronnen waaraan een gevaaraspect is verbonden, zijn opgenomen op de landelijke kaart die via voor iedereen toegankelijk is. b. De beleidslijn externe veiligheid regio A&M staat op de gemeentelijke website onder veiligheid en leefbaarheid. Van het in de beleidslijn opgenomen stand still beginsel kan indien nodig gemotiveerd worden afgeweken. c. In regionaal verband (Stadsregio Amsterdam, A&M en Veiligheidsregio Amsterdam- Amstelland) werden in de periode activiteiten uitgevoerd op het gebied van externe veiligheid. De regio ontving hiervoor een subsidie (programmafinanciering) van het Rijk. 4.2 Uitvoeren activiteiten externe veiligheid Trekker: TRB-MIL (ruimtelijk beleid, milieu) In 2014 zijn ondermeer de volgende activiteiten uitgevoerd. a. Er is geparticipeerd in de klankbordgroep routering gevaarlijke stoffen rijksweg A10-zuid. Door de geplande tunnel (project Zuidasdok) wijzigen vervoerstromen van gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico op de A10 in Diemen neemt hierdoor af van 0,110 naar 0,016 keer de oriëntatiewaarde. b. De beleidslijn is toegepast bij de wettelijk verplichte externe veiligheidstoets bij een ruimtelijk besluit zoals een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning in afwijking van een bestemmingsplan Blz. 13 Gemeente Diemen, Milieunotitie , Jaarverslag en meerjarenprogramma 21 mei 2015

14 HOOFDSTUK 5 : ENERGIE ======================================================================= DOELSTELLING Uitvoeren van het Actieplan energiebeleid (besluit gemeenteraad 25 april 2013) met als hoofddoelstellingen voor deze periode, conform de routekaart A&M energieneutraal in 2040 (EN2040): 1. 15% energie besparen (gemeentelijke organisatie, woningen, bedrijven en instellingen); 2. 15% energie besparen en/of duurzame brandstof gebruiken (verkeer en vervoer); 3. 10% van de behoefte aan energie duurzaam opwekken (gemeente en derden). In het Actieplan energiebeleid staat dat de gemeente in de eerste plaats zelf het goede voorbeeld wil geven: als gemeente zelf voldoende energie besparen en duurzame energie opwekken en daarover communiceren. Daarnaast ligt het accent bij het opzetten van samenwerking met burgers, bedrijven en organisaties met als doel concrete resultaten te bereiken. De gemeente heeft een belangrijke rol in het verbinden van partijen met elkaar en in het faciliteren bij het versnellen van de uitvoering (waaronder waar nodig regelgeving proberen aan te passen en het aanvragen van subsidies bij derden). De gemeente is lid van de Vereniging Klimaatverbond Nederland. Toezicht en handhaving van de regelgeving voor inrichtingen Wet milieubeheer vindt plaats op grond van het Integraal handhavingsbeleid met als prioriteit hoog. Zie voor de methode van toezicht en handhaving per prioriteit bijlage 5. VERSLAG 5.1 Uitvoeren energiebeleid: beleid en management Voor het uitvoeren van het energiebeleid dienen de middelen (ambtelijke capaciteit en financiën) beschikbaar te zijn. Deze middelen moeten zo effectief en efficiënt mogelijk worden ingezet. Daarom werkt de gemeente samen in regionaal verband als daaraan een meerwaarde is verbonden. Samenwerken met burgers, bedrijven en instellingen die in Diemen een belang hebben, is een absolute voorwaarde voor het bereiken van resultaten Blz. 14 Gemeente Diemen, Milieunotitie , Jaarverslag en meerjarenprogramma 21 mei 2015

15 Het meten (monitoren) van de bereikte resultaten is erg belangrijk, maar vaak niet eenvoudig te realiseren. Onderstaande zes activiteiten zijn in het Actieplan energiebeleid opgenomen. 1 Borging energiebeleid in de gemeentelijke organisatie voortzetten Zie paragraaf Monitoring voortzetten De gemeente verstrekt al enkele jaren informatie aan de provinciale CO2-monitor Enervisa. Deze monitor is verre van volledig, omdat de gemeente niet over alle gegevens van derden beschikt. Hiernaast wordt gebruik gemaakt van gegevens van Rijkswaterstaat Leefomgeving, Centraal bureau voor de statistiek en Liander. 3 Communicatie voortzetten In de hal van het gemeentehuis zijn diverse folders beschikbaar. Voorlichting en communicatie vindt plaats via de gebruikelijke media en heeft betrekking op concrete activiteiten. Waar mogelijk wordt aangesloten bij landelijke themadagen en weken. Er vindt periodiek overleg plaats met het netwerk Duurzaam Dorp Diemen en de Vereniging Ondernemend Diemen. 4 Energieneutraal in het jaar 2040 voortzetten In A&M-verband is een routekaart opgesteld om energieneutraal te worden in het jaar 2040 (EN2040). Om dit doel te bereiken moet uiteindelijk 60% op het energieverbruik worden bespaard en moet de resterende 40% van de energiebehoefte in de regio duurzaam worden opgewekt. Zie verder paragraaf Regionale activiteiten A&M stoppen De milieu- en energiesamenwerking in A&M-verband is per 31 december 2014 beëindigd. In 2014 zijn geen nieuwe activiteiten opgepakt. Vanaf eind 2014 vindt de regionale samenwerking plaats in het kader van het VNG Energieakkoord. Zie verder paragraaf Regionale activiteiten MRA extensief voortzetten De energiesamenwerking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is niet geformaliseerd. In 2014 waren drie activiteiten beschikbaar waaraan gemeenten intensief (deelname bij de voorbereiding) of extensief (alleen deelname bij de uitvoering) kunnen deelnemen: zonnepanelen op gemeentelijke daken, oplaadpunten elektrisch vervoer en realiseren vulpunten groen gas en waterstof. De MRA-activiteiten staan elders uitgebreider nogmaals vermeld. In 2015 komt een nieuw overzicht van MRA-activiteiten beschikbaar. 5.2 Uitvoeren energiebeleid: gemeentelijke interne milieuzorg De gemeente heeft een voorbeeldfunctie voor anderen. Door als gemeente zelf het goede voorbeeld te geven en daarover te communiceren, kunnen anderen worden gestimuleerd om ook over te gaan tot energie besparen en het opwekken van duurzame energie. De gemeente heeft al belangrijke stappen gezet, maar er valt nog veel te verduurzamen, zowel door gedragsverandering als door het treffen van fysieke maatregelen. Werken conform de beleidscyclus is hierbij een hulpmiddel Blz. 15 Gemeente Diemen, Milieunotitie , Jaarverslag en meerjarenprogramma 21 mei 2015

16 Doelstelling: in de periode % energie besparen. Onderstaande zeven activiteiten zijn in het Actieplan energiebeleid opgenomen. 1 Verbeteren energiezorg in gemeentelijke gebouwen voortzetten Trekker: TRB-MIL (ruimtelijk beleid, milieu), TGF (gebouwen en facilitaire zaken). In 2014 zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop voortdurend en in voldoende mate aandacht wordt besteed aan energiezorg. De focus ligt daarbij in eerste instantie op het gemeentehuis, sportcentrum wethouder F.B. Duran en de openbare verlichting. Bij het verbeteren van de energiezorg wordt met name aandacht besteed aan: - het regelmatig monitoren van het energieverbruik (uitbesteed aan Orangefield); - het treffen van besparingsmaatregelen met een korte en middellange terugverdientermijn; - mogelijkheden om gedragsverandering te beïnvloeden (communicatie en betrekken medewerkers en management). 2 Energiebesparing in gemeentelijke gebouwen voortzetten Trekker: TGF (gebouwen en facilitaire zaken). Bij nieuwbouw moet worden uitgegaan van een met gemiddeld 20% verscherpte energieprestatie coëfficiënt (EPC); gerealiseerd 40% bij de gemeentewerf, 50% bij de brede school De Meridiaan en 16% bij de brede school Noorderbreedte. In 2014 is een meerjarenprogramma voor energiebesparing in de gemeentelijke gebouwen opgesteld. De doelstelling om gemiddeld per jaar 3%, dus in de periode totaal 12%, energie te besparen wordt door de voorgenomen maatregelen niet gehaald. De besparing komt naar verwachting uit op 8,5% (3,8% elektriciteit en 12,9% gas). In het meerjarenprogramma ontbreken maatregelen ter verlaging van het elektriciteitsverbruik in het gemeentehuis. Eind 2014 is besloten tot het uitvoeren van de campagne Duurzaam Doen in het gemeentehuis. Zie verder bijlage 3, punt 3. In 2014 zijn vrijwel alle gas- en elektrameters vervangen door zogenaamde slimme meters die daardoor dagelijks op afstand uitleesbaar zijn. Zie voor het energieverbruik en de voorgenomen energiebesparende maatregelen in gemeentelijke gebouwen bijlage 3. 3 Energiebesparing in de openbare verlichting voortzetten Trekker: TIF (infra). Op 1 april 2014 is het Beleidsplan openbare verlichting vastgesteld. In 2015 volgt nog een uitvoeringsplan. In de periode kan op de openbare verlichting 16 tot 23% van het energieverbruik worden bespaard, door bij 37 tot 53% van het areaal oude lampen te vervangen door led lampen. Zie voor het energieverbruik van de openbare verlichting bijlage 3. 4 Energiebesparing in VRI s, pompen en gemalen voortzetten Trekker: TIF (infra). Bij de aanschaf van nieuwe installaties worden alle energie-eisen van duurzaam inkopen gesteld. Energiebesparing in verkeersregelinstallaties (VRI s) is ondermeer mogelijk door led verlichting toe te passen. Bij de renovatie van gemalen is energiebesparing mogelijk door het toepassen van moderne elektronica. 5 Energiebesparing verkeer&vervoer gemeentepersoneel onderzoeken Trekker: TRB-MIL (ruimtelijk beleid, milieu), BMO (Bestuurs- en Managementsondersteuning). Binnen de gemeente is het project het nieuwe werken in uitvoering. Daarvoor in aanmerking komende medewerkers kunnen een deel van hun werkzaamheden thuis uitvoeren, zodat het aantal verplaatsingen verminderd. De consequenties van ambtelijke samenwerking in DUO+ verband op het aantal en de afstand van verplaatsingen is nog niet bekend. Voor verplaatsingen binnen de gemeente zijn dienstfietsen beschikbaar. Gelet op de arbeidsvoorwaarden (reiskostenregeling 2011) is er geen financiële prikkel beschikbaar om het autogebruik te ontmoedigen. In 2015 wordt nagegaan welke mogelijkheden er zijn om het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer door gemeentepersoneel te verhogen. Daarbij gaat het om: a. woon-werkverkeer; b. dienstvervoer in combinatie met het faciliteren van video-conferencing in DUO+-verband. 6 Duurzaam (eigen gemeentelijk) wagenpark voortzetten Trekker: TWB (wijkbeheer). Het leerlingenvervoer en het vervoer Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moeten Blz. 16 Gemeente Diemen, Milieunotitie , Jaarverslag en meerjarenprogramma 21 mei 2015

17 duurzaam worden ingekocht conform de landelijk opgestelde criteria. De mogelijkheden van het verduurzamen van het eigen wagenpark (zoals: roetfilters, omschakeling op aardgas en elektrisch rijden) worden stelselmatig onderzocht. De gemeente streeft naar 100% duurzaam in het jaar De gemeente kiest waar mogelijk voor elektrisch aangedreven voertuigen (inmiddels zijn vier scooters en een personenauto aanwezig). In 2015 en 2016 zijn veel gemeentelijke voertuigen en machines aan vervanging toe. Doelstelling: in de periode % besparen op fossiele brandstoffen en/of inkoop van duurzame brandstoffen. Vanaf 1 januari 2015 vindt gedetailleerde monitoring van het brandstofverbruik plaats. Zie voor globale informatie over de afgelopen jaren bijlage 3. 7 Inkoop groene stroom en groen gas voortzetten Trekker: TGF (gebouwen en facilitaire zaken). De inkoop van elektriciteit en gas vindt gezamenlijk met diverse gemeenten (A&M, Haarlem en Zandvoort) plaats. Voor de periode neemt de gemeente weer voor 100% van haar behoefte groene energie af. Het elektraverbruik is CO 2 -neutraal gemaakt door garanties van oorsprong van Nederlandse windenergie en het gasverbruik is CO 2 -neutraal gemaakt door compensatie met bosprojecten. Al vanaf 2013 (de doelstelling was 2017) is sprake van 100% groene inkoop van energie. CO 2 - neutraal is een eerste stap. Het doel is om uiterlijk in 2040 energieneutraal te zijn: dat de energie duurzaam in de energie is opgewekt. 5.3 Uitvoeren energiebeleid: doelgroep bedrijven Bij duurzaamheid gaat het om produceren en consumeren waarbij niet mateloos met grondstoffen wordt omgegaan en waarbij ook aandacht bestaat voor een verantwoorde verwerking van het ontstane afval. Hiernaast spelen sociale aspecten een rol, zoals het tegengaan van kinderarbeid, goede arbeidsvoorwaarden en een eerlijke prijs. Een goede energiehuishouding maakt onderdeel uit van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Doelstelling: in de periode % energie besparen. Onderstaande zes activiteiten zijn in het Actieplan energiebeleid opgenomen. 1 Verstrekken van informatie voortzetten Het onderwerp energie wordt waar mogelijk aan de orde gesteld tijdens bestaande, periodieke activiteiten (bijvoorbeeld: bijeenkomsten van de Kamer van Koophandel, ondernemersontbijten en netwerkbijeenkomsten). Het verstrekken van informatie in de bijlage Ondernemend Diemen van de Diemer Nieuws, met name gerelateerd aan uit te voeren activiteiten/projecten, wordt voorgezet. Individuele bedrijven kunnen voor informatie terecht bij de coördinator energieprojecten. Deze zal de ondernemer zo goed mogelijk doorverwijzen. Naast de gemeente verstrekken ook brancheorganisaties en adviesbureaus informatie. Bedrijven kunnen voor uitgebreide informatie ook terecht op Het is belangrijk dat bedrijven ook elkaar informeren en netwerken vormen om de duurzaamheid te verbeteren. Bij het vooroverleg bij bedrijfsvestiging wordt altijd het onderwerp energie aan de orde gesteld. Door de automatisering rond het aanvragen van omgevingsvergunningen vindt dit vooroverleg echter steeds minder plaats, waardoor het (in een vroegtijdig stadium) aan de orde stellen van het treffen van bovenwettelijke maatregelen vrijwel niet meer mogelijk is Blz. 17 Gemeente Diemen, Milieunotitie , Jaarverslag en meerjarenprogramma 21 mei 2015

18 2 Handhaving Wet milieubeheer voortzetten Trekker: THH (handhaving). Bij de handhaving Wet milieubeheer wordt veel aandacht besteed aan energiebesparing. Projectmatig wordt gecontroleerd of de vierjaarlijkse keuring van grote stookinstallaties in bedrijven en woongebouwen is uitgevoerd. Dergelijke keuringen zijn gericht op: veiligheid, beperking van de milieubelasting en beperking van het energieverbruik. Tijdens bedrijfsbezoeken in kader van de Wet milieubeheer wordt altijd het onderwerp energie aan de orde gesteld. Afhankelijk van de hoogte van het energieverbruik moeten bedrijven een energiebesparingplan opstellen en maatregelen uitvoeren. Maar niet alle bedrijven worden periodiek gecontroleerd. Zie in dit verband punt 4. 3 Koploperkringen duurzaam MKB voortzetten Dit was een A&M-project waarvoor Diemen de regionale trekker was. De vijf deelnemende bedrijven aan de eerste Diemense kring zijn: Prezco Printing Media, Monarch, Oostenrijk Touringcars, Jumbo Diemen-Zuid en Scholte & de Vries Estoppey. Deze bedrijven zijn al een jaar concreet aan de slag met het verder verduurzamen van hun bedrijf. De bedrijven brengen onder begeleiding van adviesbureau Dzyzzion in kaart waar kansen liggen, stellen een actieplan op en voeren dit plan uit. Tussentijds wisselen ze hierover informatie met elkaar uit in terugkoppelbijeenkomsten. Op de agenda van de kring wordt ook milieuvriendelijker verkeer en (goederen)vervoer geplaatst. De koplopers hebben zelf een groeimodel bedacht om de kring elk jaar uit te breiden met tenminste vijf bedrijven die zelf het zogenaamde klasje doorlopen (DUON-scan, milieubarometer en actieplan) en dan ook automatisch lid worden van de Groene Business Club van Diemen. Door jaarlijks een nieuw klasje op te leiden groeit het netwerk over de jaren uit tot een grotere groep van bedrijven. Het is de bedoeling dat in 2015 een tweede klasje met koplopers van start gaat, maar de animo onder bedrijven is nog gering. 4 Extra voorlichting Diemense bedrijven onderzoeken Trekker: TRB-MIL (ruimtelijk beleid, milieu) en THH (handhaving). Het is denkbaar om als project eenmalig Diemense bedrijven (die niet periodiek op grond van de Wet milieubeheer worden gecontroleerd) te bezoeken om informatie te verstrekken over energiebesparing. Dit zou dan kunnen plaatsvinden in Aan deze activiteit zullen extra kosten (inhuur medewerker of stageplaats) zijn verbonden die kunnen worden gedekt uit de bestemmingsreserve SLOK. 5 Verdieping samenwerking met bedrijven nader bezien In de Landelijke klimaatagenda zijn drie nieuwe activiteiten opgenomen: 1. structurele samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen opzetten, gericht op versterken, verduurzamen en meer groene stages en banen; 2. stimuleren dat bedrijven Green deals afsluiten met de overheid; 3. optreden als launching customer voor duurzame innovaties. Voor deze activiteiten geldt dat eerst moet blijken of de Diemense bedrijven hieraan behoefte hebben. 6 Regionale duurzaamheidprijs (A&M) stoppen In A&M verband is een regionale duurzaamheidprijs uitgereikt: de duurzaam MKB Award. Aan de Diemense voorronden hebben slechts twee (in 2013) en vier (in 2014) bedrijven deelgenomen. Gegeven de geringe deelname wordt deze activiteit in Diemen niet voortgezet. Activiteit wordt afgevoerd van de voortgangslijst Blz. 18 Gemeente Diemen, Milieunotitie , Jaarverslag en meerjarenprogramma 21 mei 2015

19 5.4 Uitvoeren energiebeleid: doelgroep woningen en inwoners De kosten van elektriciteit en gas zijn in de periode jaarlijks gemiddeld met 5,4% gestegen bij een gemiddelde inflatie van 2,1% per jaar. De verwachting bestaat dat de energieprijzen ook in de komende jaren boven het inflatieniveau blijven stijgen. Huishoudens kunnen heel gemakkelijk energie besparen, door gedragsverandering en door het treffen van fysieke maatregelen. Doelstelling: in de periode % energie besparen. Bij de herstructurering van Bergwijkpark Noord wordt extra aandacht besteed aan duurzaamheid, waaronder energie. Er heeft een interactieve workshop over duurzaamheid plaatsgevonden met alle betrokkenen. Hiermee heeft de gemeente de dialoog op gang gebracht over de duurzame speerpunten van het gebied. Zie ook paragraaf Voor de uitvoering van het VNG Energieakkoord zijn de A&M-gemeenten, Amsterdam en De Ronde Venen vanaf oktober 2014 gaan samenwerken. In eerste instantie gaat het om projecten energiebesparing voor eigenaar/bewoners (zie onderstaande punten 5 en 6). Later vindt uitbreiding naar de huursector plaats. Onderstaande acht activiteiten zijn in het Actieplan energiebeleid opgenomen. 1 Verstrekken van informatie voortzetten Het verstrekken van informatie, met name gerelateerd aan uit te voeren activiteiten/projecten, via de Diemen Info, gemeentelijke website en door middel van brochures wordt voortgezet. In A&M-verband worden de scholen voorzien van lesmateriaal (zoals leskisten) over duurzaamheid en energie. Omdat voorlichting en communicatie van wezenlijk belang zijn, zullen ook andere instrumenten moeten worden ingezet. Te denken aan: het vieren van bereikte resultaten; een forum op internet; burgers als ambassadeurs in de wijk; voorbeeldige burgers in het zonnetje zetten; burgers voorlichting laten geven over eigen ervaringen (bijvoorbeeld gedaan bij de collectieve inkoop van zonnepanelen). 2 Verlenen subsidie duurzame energiepakket aan eigenaren/bewoners voortzetten Vanaf 2008 is er voor eigenaren/bewoners subsidie duurzame energiepakket beschikbaar voor energiebesparende maatregelen en het benutten van duurzame energiebronnen. Het betreft een provinciale subsidie die via de gemeente wordt verleend. Hiertoe heeft de gemeenteraad op 11 september 2008 een subsidieverordening vastgesteld en stellen B&W een aanvullende subsidieregeling op. Een totaal overzicht van alle landelijke, provinciale en gemeentelijke subsidies, groene leningen en fiscale voordelen staat op In de periode bedraagt het jaarlijkse budget circa Subsidiabele maatregelen zijn: isolatie, HR++-glas (tot en met 2014), douchewarmte terugwinning en zonneboiler. Zie bijlage 4 voor de verleende subsidies, energiebesparing en de vermindering van de CO 2 - uitstoot. 3 Maken van afspraken met woningcorporaties voortzetten TRB-MIL (ruimtelijk beleid, milieu). Op grond van het VNG Energieakkoord komen de woningcorporaties in aanmerking voor een subsidie van het Rijk voor het treffen van energiebesparende maatregelen in hun woningen. De in Diemen werkzame woningcorporaties hebben in 2014 meegedeeld weinig investeringsruimte te hebben en daarom hun woningen vrijwel alleen op natuurlijke momenten (planmatig onderhoud en mutaties) energetisch te kunnen verbeteren. In 2015 worden met de woningcorporaties concrete afspraken gemaakt over energiebesparing en het opwekken van zonne-energie Blz. 19 Gemeente Diemen, Milieunotitie , Jaarverslag en meerjarenprogramma 21 mei 2015

20 4 Handhaven EPC bij nieuwbouw voortzetten Trekker: THH (handhaving). Conform bestaand beleid moet handhaving van de Energie prestatie coëfficiënt (EPC) bij nieuwbouw plaatsvinden bij 40% van de woningen en 70% van de utiliteitsgebouwen. De handhaving is opgenomen in het handhavingprogramma en begin 2012 van start gegaan. 5 Project isolatie bestaande koopwoningen voortzetten Eigenaren/bewoners kunnen voor het isoleren van hun woning 15% subsidie duurzame energiepakket ontvangen en bij het selecteren van een uitvoerend bedrijf gebruik maken van de websites en In november 2013 is (samen met Haarlemmermeer en Amstelveen) gestart met een collectieve inkoopactie voor spouwmuur- en vloerisolatie bij laagbouwwoningen van eigenaren/bewoners (ook Verenigingen van eigenaren met maximaal drie leden) met een bouwjaar t/m Vanuit Diemen waren er 171 aanmeldingen. De veiling vond plaats op 31 januari Uiteindelijk hebben in dit project 42 Diemense huishoudens 33 keer spouwmuurisolatie en 17 keer vloerisolatie laten aanbrengen. Dit project kan vanaf 2015 worden voorgezet in het kader van het VNG Energieakkoord. 6 Project energiebesparing Verenigingen van eigenaren uitvoeren Bij Verenigingen van eigenaren speelt vaak als belemmering dat er geen voorziening of reserve beschikbaar is waaruit energiebesparende maatregelen kunnen worden betaald. De leden zullen/kunnen al snel besluiten om geen extra kosten te maken ook al staan daar besparingen tegenover. Dit project kan in 2015 worden opgepakt in het kader van het VNG Energieakkoord. 7 Project individueel besparingsadvies aan huishoudens uitvoeren Trekker: punt 1. TSB (beleid afdeling samenleving); punt 2. TRB-MIL (ruimtelijk beleid, milieu). Begin 2013 zijn de mogelijkheden onderzocht. Daarbij gaat het om twee sporen: 1. het integreren van energiebesparing in het armoedebeleid, waaronder schuldhulpverlening en bijzondere bijstand, is vanaf begin 2013 ingevoerd; 2. het stimuleren van voorlichting aan bewoners, waarbij wordt aangesloten op (bestaande) activiteiten van bijvoorbeeld woningcorporaties, huurders- en bewonersverenigingen en energiebedrijven. In 2015 is besloten tot het uitvoeren van een voorlichtingscampagne voor de doelgroep huurders van woningcorporaties. De kosten ad komen ten laste van de bestemmingsreserve SLOK. 8 Energieneutraal bouwen vanaf 2015 (MRA) stoppen Dit was een project van de MRA met de gemeente Amstelveen als trekker. Het project is en wordt niet uitgevoerd. Naar verwachting wordt in het jaar 2020 de Energie prestatie coëfficiënt (EPC) verlaagd tot 0 en bestaat dan landelijk de verplichting om energieneutraal te bouwen. 5.5 Uitvoeren energiebeleid: thema duurzame energie Eigenaren/bewoners van woningen met een geschikt dak (eengezinswoningen met een goede zonoriëntatie) en kleine bedrijven kunnen al rendabel zelf energie opwekken met zonnepanelen. Zelflevering door het benutten van andere daken is toegestaan en vanaf 2014 geldt bij gebruik van andere daken een korting van negen cent op de te betalen energiebelasting. Naast individuele voorzieningen zijn er ook grote installaties en voorzieningen nodig om de doelstelling A&M EN2040 te kunnen halen, zoals: zonnepanelen op Blz. 20 Gemeente Diemen, Milieunotitie , Jaarverslag en meerjarenprogramma 21 mei 2015

ACTIEPLAN KLIMAATBELEID 2008-2010

ACTIEPLAN KLIMAATBELEID 2008-2010 ACTIEPLAN KLIMAATBELEID 2008-2010 GEMEENTE DIEMEN JUNI 2008 Dit actieplan is opgesteld door een werkgroep bestaande uit: dhr. R.P. Grondel (wethouder voor o.a. Milieu, voorzitter); mevr. A. Kragt (hoofd

Nadere informatie

Windmolens in Diemen

Windmolens in Diemen Windmolens in Diemen Onderzoek naar de haalbaarheid in het buitengebied Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 4 oktober 2011 CONCEPT Gemeente Diemen Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Team Ruimtelijk Beleid/WG

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda 2011-2014 "Samenwerken en verbinden"

Duurzaamheidsagenda 2011-2014 Samenwerken en verbinden Duurzaamheidsagenda 2011-2014 "Samenwerken en verbinden" Gemeente Teylingen Gemeente Teylingen juli 2011 definitief Duurzaamheidsagenda 2011-2014 "Samenwerken en verbinden" Gemeente Teylingen Gemeente

Nadere informatie

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 1 Inhoud Inhoud... 2 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 Hoofdstuk 2. Rol van de gemeente... 5 Proces en samenwerking... 5 De gemeente als verbinder... 6 Hoofdstuk 3. Speerpunten duurzaamheidsagenda...

Nadere informatie

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012 Breda gaat voor een beter klimaat Breda gaat voor een beter klimaat Uitvoeringsprogramma Klimaat 009-01 Mei 009 > Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 Projecten... 7.1 Duurzame overheid (DO)... 7. Duurzame

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Datum : 10 mei 2010 Auteur : H.P. Kranendonk Reg.nr : 2010012082. Lokale milieuagenda 2010 Gemeente Bloemendaal

Datum : 10 mei 2010 Auteur : H.P. Kranendonk Reg.nr : 2010012082. Lokale milieuagenda 2010 Gemeente Bloemendaal Datum : 10 mei 2010 Auteur : H.P. Kranendonk Reg.nr : 2010012082 Lokale milieuagenda 2010 Gemeente Bloemendaal Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. VOORLICHTING... 3 3. SUBSIDI√čRING... 4 4. GEMEENTELIJKE

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Milieubeleidsplan. Gemeente Purmerend. Periode 2012-2016

Milieubeleidsplan. Gemeente Purmerend. Periode 2012-2016 Milieubeleidsplan Gemeente Purmerend Periode 2012-2016 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD SAMENVATTING 1 INLEIDING.. 5 1.1 AANLEIDING.. 5 1.2 ACHTERGROND. 5 1.3 AMBITIES / PRIORITEITEN.. 5 1.4 DOELSTELLINGEN...

Nadere informatie

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020 Gemeente De Marne 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Uitgangssituatie 4 2 Het Proces 6 2.1 Samenvatting van het Noordelijk Klimaatperspectief

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

Milieubeleidsplan 2011-2014

Milieubeleidsplan 2011-2014 Versie: Vastgesteld deelraad 30 juni 2011 Bijlage(n): Auteur: RVE: Beleidsrealisatie Fysiek Domein Afdeling: OR, Milieu, Economie en Kunst 1 Versie: Vastgesteld deelraad 30 juni 2011 Bijlage(n): Auteur:

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 23-05-2014. 6.0 Versie Raad definitief - in bewerking

Jaarrekening 2013 23-05-2014. 6.0 Versie Raad definitief - in bewerking Jaarrekening 23-05-2014 6.0 Versie Raad definitief - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Algemeen...8 Waar staan we op financieel gebied... 11 Jaarverslag...17 Programmaverantwoording...19

Nadere informatie

Duurzaam Lingewaard Voortgangsbericht 2014. M. Hage 17 december 2014

Duurzaam Lingewaard Voortgangsbericht 2014. M. Hage 17 december 2014 Duurzaam Lingewaard Voortgangsbericht 2014 M. Hage 17 december 2014 Naam opsteller M. Hage Datum vaststelling 13 januari 2015 Afdeling Beleids- en Vastgesteld door College Projectontwikkeling Team Ruimtelijk

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

Raadsvoorstel. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Raad Onderwerp: V200901144 Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Raadsvoorstel Inleiding: Op 18 december 2008 heeft de gemeenteraad de duurzaamheidsagenda vastgesteld. De gemeente heeft daarmee de kaders voor

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Energie- en klimaatprogramma 2008-2015 Gemeente s-hertogenbosch 1. Woord vooraf Wanneer klimaatneutraal: 2040? 2050? 2060? Aannames en onzekerheid Klimaatneutraal

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2008

Jaarverslag & Jaarrekening 2008 Jaarverslag & Jaarrekening 2008 28 april 2009 Inhoudsopgave Pagina 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 LEESWIJZER... 4 INLEIDING... 6 KERNGEGEVENS... 14 JAARVERSLAG... 16 PROGRAMMAVERANTWOORDING... 18 Programma

Nadere informatie

Tussenevaluatie Haarlem Klimaat Neutraal (HKN) Evaluatie 2009-2011 en aandachtsgebieden HKN 2012-2015

Tussenevaluatie Haarlem Klimaat Neutraal (HKN) Evaluatie 2009-2011 en aandachtsgebieden HKN 2012-2015 Tussenevaluatie Haarlem Klimaat Neutraal (HKN) Evaluatie 2009-2011 en aandachtsgebieden HKN 2012-2015 In het Handvest voor de Aarde staat: De aarde, ons thuis, is een unieke leefgemeenschap. De mondiale

Nadere informatie

Klimaatplan 2009-2020

Klimaatplan 2009-2020 Klimaatplan 2009-2020 Uitwerking klimaatakkoord voor Leidschendam-Voorburg De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft aan de samenstelling van deze uitgave uiterste zorg besteed. Het is evenwel niet uit te

Nadere informatie

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Uden Veghel Inleiding Voor u ligt het eindconcept van het uitvoeringsprogramma dat hoort bij het Integraal Duurzaamheidbeleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord -

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047 - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - S.R. van Galen-Avegaart Gemeente Zutphen, afdeling Klantcontact, team Omgeving december 2010 Beleidsplan Zutphen

Nadere informatie

Gemeente Noordenveld. Ontwerp-Milieuprogramma 2007

Gemeente Noordenveld. Ontwerp-Milieuprogramma 2007 Gemeente Noordenveld Ontwerp-Milieuprogramma 2007 Roden, Afdeling Beleid en Publiek Het Milieuprogramma 2007 is vastgesteld door de raad van de gemeente Noordenveld De vaststelling is bekendgemaakt in

Nadere informatie

Milieubeleidsplan Amersfoort 2008-2011

Milieubeleidsplan Amersfoort 2008-2011 Milieubeleidsplan Amersfoort 2008-2011 Perspectief voor de toekomst Gemeente Amersfoort Amersfoort 1 stad met een hart Inhoudsopgave Voorwoord. 3 Samenvatting. 4 1 Inleiding. 5 1.1 Aanleiding.................................

Nadere informatie

Klimaatplan Doetinchem, april 2009. Klimaatplan Doetinchem 2009-2012

Klimaatplan Doetinchem, april 2009. Klimaatplan Doetinchem 2009-2012 Klimaatplan Doetinchem 2009-2012 Gemeente Doetinchem april 2009 1 2 Klimaatplan Doetinchem, april 2009 Voorwoord De gemeente Doetinchem voert sinds 2004 klimaatbeleid uit op basis van haar klimaatplan

Nadere informatie

Actielijst duurzaamheid 2014

Actielijst duurzaamheid 2014 Actielijst duurzaamheid 2014 Inleiding Aanleiding en achtergronden In 2011 is door de gemeenteraad het initiatief genomen tot een nader onderzoek naar de duurzaamheid in Purmerend. Dit initiatief heeft

Nadere informatie

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Velsen, Stad van de Wind Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Inhoudsopgave 3 Inleiding en doel 4 Velsen in vogelvlucht 5 Projecten 6 Financiering van de projecten 8 Projecten in uitvoering 12 Projecten

Nadere informatie