Verslag Community of Practice: Samenwerking met Energie tussen de woningcorporatie en coöperatie. Datum: 5 maart 2015 Locatie: Utrecht, kantoor Atrivé

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Community of Practice: Samenwerking met Energie tussen de woningcorporatie en coöperatie. Datum: 5 maart 2015 Locatie: Utrecht, kantoor Atrivé"

Transcriptie

1 U t r e c h t 22 april 2015 Verslag Community of Practice: Samenwerking met Energie tussen de woningcorporatie en coöperatie Datum: 5 maart 2015 Locatie: Utrecht, kantoor Atrivé Aanwezigen: Bindert Kloosterman (Us Kooperaasje/namens Accolade), Bas Meijboom (Woningstichting St Joseph), Jeroen Knoop (Ons Huis Apeldoorn), Maartje Swuste (Woonstichting De Key), Petra Lettink ( WBVG), Sijtze Brandsma (Coöperatie Energie Dongen) Annemarieke Schwencke (spreker/asi-search), Michael Bodekke (Spreker/ dea) Ronald Franken (Atrivé), Mirjam Pronk (Atrivé), Mieke Hanemaaijer (EMCEO/Atrivé), Bijdrage/betrokkenheid: Meino Nijhof (Nijestee), Ronald van Lith (Openbaar Belang), Jan Slager (Accolade), Jan Leistra (Wold & Waard), Steven Volkerts (Grunnigerpower), Sybrand Frietema de Vries (Us Kooperaasje), Martin de Jong (Eigenhaard), Luiten Plekker (Portaal), Perry van Happen/Monique Winkel (Alleewonen). Inleiding: Nieuwe samenwerking met energie Energie-coöperaties en initiatieven zorgen letterlijk en figuurlijk voor nieuwe energie in de praktijk van de energie-transitie. Ook voor woningcorporaties zijn er mogelijkheden om deel te nemen aan deze bottom-up energie initiatieven uit de buurt. Steeds meer corporaties zijn met deze initiatieven hierover in gesprek. Voorbeelden zijn op het terrein van bewonerscommunicatie en voorlichting, uitrol van zonnepanelen, business cases maken voor renovatie en gemengde VvE s verduurzamen. Veel gesprekken zijn nog in een aftastende fase en leiden niet altijd perse tot concrete projecten. Op 5 maart 2015 nodigde Atrivé bovenstaande corporaties en coöperaties uit voor een werksessie met als doel om de status van de samenwerkingsmogelijkheden te versnellen. We hebben visies, plannen en ervaringen gedeeld om te onderzoeken of er een gezamenlijk beeld te creëren is. We hebben elkaar in het algemeen vragen gesteld zoals: Waar zit de meerwaarde in samenwerking op energiegebied? Welke varianten zijn er te bedenken en waar moeten we voor opletten? Wat werkt en wat niet? Hoe creëren we een antenne om initiatieven uit de omgeving op te pikken? Waar wel en waar niet? Verhouding tot andere coöperatieve initiatieven? Waar zitten elkanders belangen en sluiten die aan op de behoeftes? Dit document vat de sessie samen in een aantal onderwerpen die ter discussie kwamen. We proberen een gezamenlijke en gedeelde conclusie te trekken. Australiëlaan AB Utrecht T E - I - KvK

2 Let op: De visies, inzichten, verbanden en gedeelde conclusies die we trekken zijn die van de aanwezige kleine groep (koplopers) binnen de corporatiesector. We willen daarom de volgende opmerking maken: In de praktijk zijn er grote verschillen in signatuur van de corporaties (type, grootte). Zo ook bij de energie-initiatieven/coöperaties. Wij zijn er van bewust dat de visies, verbanden en conclusies die de aanwezigen trekken niet altijd 1 op 1 te kopiëren zijn in het brede veld. Ons doel van deze resultaten is om anderen te motiveren tot nadenken aan te zetten over wat mogelijk goed aansluit in de eigen situatie. Onderwerpen 1. Welke categorie energie coöperaties zijn interessant voor woningcorporaties om de samenwerking aan te gaan? Het speelveld van energie-initiatieven groeit snel. Momenteel zijn er +/- 500 initiatieven op de radar (Hieropgewekt) en meer dan 160 energie-coöperaties. De coöperaties zijn er van klein ( 10- tallen leden) tot groot (>1000 leden). Activiteiten worden ontplooid van vrijwillige wijkacties en informatievoorziening tot betaald advies en van inkoop van zonnepanelen tot grootschalige (wind)project ontwikkeling of levering van elektriciteit. Daarnaast zie je momenteel met de groei van het aantal en de grote van de initiatieven en coöperatie inactieven een gelaagdheid ontstaan en samenwerkingsverbanden tussen verschillende coöperaties (o.a. koepelorganisaties op provinciaal/landelijk niveau). De vragen zijn: Welke variant energie coöperatie sluit het beste aan op de behoefte van de corporatie, wat werkt wel en wat niet, waar wel en waar niet? Figuur 1: Van vrijwillig burgerinitiatief tot professionele coöperatieve onderneming (plaatje Anne-Marieke Schwencke AsiSearch) Australiëlaan AB Utrecht T E - I - KvK

3 Conclusies: De grote of type coöperatie maakt eigenlijk niet uit. Het hangt voornamelijk af van het type activiteiten waar de corporatie op wil samenwerken. De woningcorporaties vinden het belangrijk om de volgende zaken af te wegen in de samenwerking: - Betaalbaarheid van de huurder. - Initiatief bij de huurders zelf, dan wel lokale feeling en voelsprieten in de wijken. - Helpt de samenwerking dus de huurder vooruit? aantrekkelijke activiteiten die passen in bovengenoemde lijnen: - Collectieve inkoop en/of plaatsen en/of beheren van zonnepanelen - Bewonerscommunicatie en informatievoorziening energiebesparing - De nieuwste initiatieven: op gebied van het leveren van lokale stroom en/of warmte 2. Is de betaalde professionaliteit van de energiecoöperatie een plus of een min voor samenwerking? Zoals weergegeven in Figuur 1 wordt met het groter worden van een vrijwillig initiatief de professionaliteit meer van belang. Daarmee gaat geld en het betalen voor het afnemen van diensten een belangrijkere rol spelen in de bedrijfsvoering van de energie coöperatie. De basis van een coöperatie is dat de leden (die geld inleggen) zeggenschap hebben. Er zijn grote verschillen tussen een goed gefundeerde coöperatie, een ideëel hippie inzamel-initiatief en een hipster crowdfunding platform. Steeds meer overkoepelende organisaties en commerciële partijen, die samenwerken met één of meerdere (kleinere) initiatieven leveren ondersteunende betaalde diensten. In dit kader is specifiek de vraag gesteld of en hoe professionaliteit een plus of een min is voor een samenwerking. Conclusies: Zoals in de vorige conclusies aangegeven worden de woningcorporaties enthousiast van eigen bewonersinitiatieven of initiatieven waarbij eigen huurders betrokken worden en een voordeel kunnen behalen. De lokale binding en betrokkenheid wordt gezien als meerwaarde. Er wordt ook aangegeven dat een enkele corporatie een grens kunnen toepassen en betaalde/commerciële activiteiten onder de (huurders)initiatieven niet zo maar toe staan. Het geld moet ten bate komen van de gemeenschap. Niettemin is dit een grijs gebied en per corporatie verschillend. Hier is ook weer het type project/activiteit van belang. De woningcorporaties geven via hun wensen en verwachtingen van samenwerking met een initiatief echter ook zaken aan waar enige/behoorlijke mate van kwaliteit/professionaliteit voor nodig is. De woningcorporaties hebben de volgende professionele verwachtingen in de samenwerking: - Continuïteit, lange termijn en een onderbouwd meerjarenplan. - Ontzorging van de corporatie (zelfbeheer, zelfoprichting, ledenwerven, innen betalingen) - Geld ten bate van gemeenschap: de initiatieven/coöperaties waarbij serieuze geldstromen op gang komen en betaalde diensten gevraagd worden, zullen transparant moeten uitleggen waar en hoe mogelijke winsten uitgekeerd worden, hoe de zeggenschap hierover is afgestemd, wat de verschillen zijn tussen leden en klanten en de voordelen voor huurders. B l a d 3

4 - Vaste basis- betrouwbaarheid: als de eerste interne ruzies over zijn en de tweede ruzies voorbij zijn. 3. De rol van de huurder in de samenwerking? Het belang van lokale binding in de wijk werd door meerdere partijen tijdens verschillende discussies meerdere keren belicht. Waarom is een rol voor de huurder van belang en hoe belangrijk vindt de corporatie deze rol? Conclusies De verschillende signaturen van de corporaties spelen hierin een belangrijke rol; woningstichtingen met of zonder actieve huurdersverenigingen dan wel woningbouwverenigingen waarbij de actieve huurders inspraak verankerd is, gaan anders om met een wens -rol voor de huurder. De corporaties zien de samenwerking met een initiatief of coöperatie als wenselijk middel om meer betrokkenheid van de huurders te creëren. Een project kan vanuit de corporatie worden aangejaagd maar idealiter komt het initiatief voor een project uit een eigen huurderskoepel. Dit kan zowel het initiatief van samenwerking zijn als het initiatief om vanuit de koepel zelf een coöperatie op te zetten. Een woningbouwvereniging laat zich per definitie leiden door de huurders. Een zeer grote actieve betrokkenheid van de huurders is daarbij gewenst. Zo ook in de uitvoering van de projecten. Het initiatief en belang ligt in dit geval sterker bij dezelfde partijen. Collectiviteit is dus makkelijker te organiseren. Het volgende wordt nog opgemerkt: - Niet alleen huurders zijn van belang. Ook VvE s die in beheer/eigendom zijn bij de corporatie. - De belevingswereld van de huurder sluit niet altijd direct aan op het hebben van een lidmaatschap en actieve inspraak bij een energie coöperatie. Een lidmaatschap is ook niet altijd nodig. De coöperaties kunnen huurders ook als klant benaderen. In het laatste geval merken we op dat voor een huurder het onderscheid tussen een coöperatief initiatief en een commerciële aanbieder niet altijd duidelijk is.. - De rollen binnen een coöperatie die huurders kunnen oppakken zijn: o Participant (co-financier / bv. kopen zon-delen) o Actief lid (zichzelf actief opstellen in medezeggenschap) o Alleen klant (bv. afnemen stroom en/of dak te beschikking stellen) - Initiatieven waarbij zowel het initiatief als de belangen sterk bij de huurders liggen, hebben een sterke relatie tot de wooncoöperatie. Vanuit die gedachte ligt het voor de hand om een energie-initiatief/project te benaderen als integraal onderdeel van het vastgoed. maak van het geheel een vastgoedvraagstuk zonder direct een Wooncoöperatie op te richten. 4. Voorkeur van coöperatie boven een eigen leverancier/commerciële ontzorger. Waarom kies je als corporatie voor een samenwerking met een lokale energiecoöperatie voor bijvoorbeeld het uitrollen van zonnepanelen onder de huurders. Dit soort projecten zijn ook goed zelf B l a d 4

5 uit te voeren dan wel bij gebrek aan eigen investeringskracht uit te laten voeren door commerciële partij. Wat zijn de verschillen en waar zit een meerwaarde bij de energiecoöperatie?: conclusies Zakelijk is er uiteindelijk geen verschil. In beide gevallen ligt een zakelijke overeenkomst onder het project. De energiecoöperatie kan meer maatwerk bieden. Vanuit een teamachtige samenwerking worden de randvoorwaarden en afspraken over risico s gemaakt. Bij een commerciële partij wordt het gevoel geuit dat er nog wel eens addertjes onder het gras zijn en er voor sommige risico s geen flexibiliteit is om deze te bediscussiëren (mutatie, incasso) Coöperatie die lokaal acteert en bekend is, neemt wantrouwen weg bij huurders 5. Rollen van de coöperatie: Verschillende rollen voor de coöperatie zijn besproken. De wenselijke rollen vanuit oogpunt corporatie en de aangeboden rollen vanuit mogelijkheden coöperatie. Een aantal van deze rollen die specifiek genoemd zijn, zijn aangegeven in onderstaande tabel: Wensen corporatie Betrekt huurders bij projecten Geef huurders flexibele mogelijkheden om in te stappen Feeling, voelsprieten én ogen in de wijk Lokaal vertrouwen Huurders moeten erop vooruit gaan Kennis delen en ontwikkelen Ontzorging en zelfbeheer Aanbod coöperatie faciliteert tussen corporatie en huurder Loskoppeling tussen burgers als afnemer/actief-lid/investeerder of allen. Lokale binding en informatie/ communicatie Mobiliseren van mensen lokaal, organiseren draagvlak Trekt mogelijk gemeente financiering aan, namens huurders Verbinder tussen gemeente en corporatie Kwaliteit en mogelijkheden afstemmen 6. Positionering van projecten De aanwezigen woningcorporaties en coöperaties hebben via een werkvorm hun positie bepaald in de huidige projecten. Een aantal conclusies die we hieruit trekken: Corporaties geven aan dat projecten zowel de combinatie van een financiële incentive moeten hebben als een maatschappelijk belang moeten dienen. Beiden uiten zich goed in een B l a d 5

6 financieel voordeel voor de huurder. Er worden geen projecten uitgevoerd waar geen financiële incentive voor is, ook niet als er een groot maatschappelijk voordeel is. Ook worden er geen projecten uitgevoerd die geen maatschappelijk belang dienen maar wel een financieel voordeel. De aanwezigen geven gemiddeld aan dat de meeste projecten geïnitieerd worden/zijn vanuit de coöperatie/burgers-initiatief. Dit sluit goed aan bij de eerder genoemde wensen/voordelen: voelsprieten in de wijk, lokale binding. De aanwezigen geven gemiddeld aan dat projecten zowel met vrijwilligers als betaalde professionals worden uitgevoerd. Hieruit lijkt dat de corporaties geen vrees hebben om met vrijwilligers te werken en projecten uit te voeren of hier zelfs wellicht een lichte voorkeur voor hebben. Maar ook lijkt er realiteitszin te zijn in de zin dat projecten in uitvoering in de praktijk zowel betaald als onbetaald werk meebrengen. Corporaties geven aan de projecten binnen een kerntaak vallen. Daarbij worden de meeste projecten wel eerder als innovatief beoordeeld. 7. SWOT- samenwerking met een energie-initiatief/coöperatie De aanwezigen hebben hun visies gedeeld op de samenwerking tussen de woningcorporatie en de energiecoöperatie(initiatief) in een top 3 van: 1) meerwaarde 2) risico s 3) behoeftes en verwachtingen In de bijlage van de rapportage is de top 3 gepresenteerd. We vatten de resultaten samen in onderstaande SWOT. B l a d 6

7 S Doelgroep huurders benaderd van onderop/uit de wijk. Initiatieven vanuit huurders Goed in het organiseren draagvlak Lokale initiatieven wekken vertrouwen, zijn geloofwaardiger en betrokken. Er is lokale binding De corporaties kan duurzame ambities waarmaken en haalt een energiecultuur met kennis in huis De corporaties worden ontzorgd via financiering en organisatietrajecten door non-profit organisaties W Verschillende prioriteiten in doelstellingen geven mogelijk mis match Corporaties prioriteren dalende energielasten en willen alleen projecten met financieel voordeel voor de huurder Beginnende initiatieven hebben een lange voorbereiding nodig en professionaliteit moet nog worden geborgd. De werkwijze en mogelijkheden van een coöperatie met bijbehorende projecten begrijpelijk maken aan de huurders O T Open samenwerking, betrouwbare partnerschap en werken aan het delen van kennis en eel) Borging van continuïteit (professioneel & financi- kunde Uitwerken van mogelijkheden in eigen beheer Imago schade voor beide partijen bij slecht lopende projecten en zelfredzaamheid initiatief met huurders Werken aan voelsprieten uit en signalen uit de Huurders enthousiasmeren (als de hoogte van de buurt oppikken en beoordelen huur van belang blijft) Na zonnepanelen nieuwe samenwerking op (Gevoel van) verzakelijking van de corporatiewereld nieuwe onderwerpen ontwikkelen: besparing en warmte Oplossingen en proposities op vanaf start op Projecten gaan mogelijk niet in 1 keer goed maat maken Gezamenlijke belangen verder uitdiepen (Etransitie & sociaal) B l a d 7

BUSINESS CASE POSTCODEROOS

BUSINESS CASE POSTCODEROOS Australiëlaan 5 3526 AB Utrecht T: 030 693 60 00 KvK nr. 31042832 E: info@atrive.nl I: www.atrive.nl BUSINESS CASE POSTCODEROOS co-creatie B l a d 1 COLOFON Titel Business case Postcoderoos co-creatie

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie

ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten

ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten De energieke samenleving in praktijk Beleidsstudie Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Managementsamenvatting Eindrapportage Onderzoek Decentrale Markten versie 1.0 30092013

Managementsamenvatting Eindrapportage Onderzoek Decentrale Markten versie 1.0 30092013 De Proeftuin decentrale duurzame collectieven : De opkomst van lokale burgerinitiatieven in de energiemarkt en de betekenis voor netbeheerders en netbeheer van realisatie naar toekomst Inleiding Vanaf

Nadere informatie

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME COLOFON TOOLBOX Naam : Kennislab voor Urbanisme Adres : Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort +31 (0)33 870 01 00 E-mail : kennislab@elbamedia.nl Lab-periode : 1 februari

Nadere informatie

STEM DE ENERGIETRANSITIE VAN ONDERAF

STEM DE ENERGIETRANSITIE VAN ONDERAF STEM DE ENERGIETRANSITIE VAN ONDERAF Tussentijdse resultaten de huidige situatie Samenvatting oktober 2014 Nationale en Europese doelstellingen op het gebied van duurzame energie zijn ambitieus. Burgers

Nadere informatie

Procesevaluatie blok voor blok

Procesevaluatie blok voor blok Procesevaluatie blok voor blok Rapportage kwalitatief onderzoek 2013 Lieke Dreijerink Jan Uitzinger Amsterdam, 28 april 2014 IVAM research and consultancy on sustainability Plantage Muidergracht 14-1018

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN 1 2 Dit bedrijfsplan is opgesteld door Green Spread in opdracht van de gemeente Arnhem. Oktober 2012 Utrechtseweg

Nadere informatie

Lokale energiecoöperaties: nieuwe spelers in de energie

Lokale energiecoöperaties: nieuwe spelers in de energie Lokale energiecoöperaties: nieuwe spelers in de energie Sinds 2007 neemt het aantal burgercoöperaties dat zich met energie bezighoudt snel toe. Inmiddels zijn het er ongeveer 150. Het gaat hun om bevordering

Nadere informatie

Samenwerkingen die werken

Samenwerkingen die werken Alfred Griffioen Samenwerkingen die werken Over de coöperatie als rechtsvorm voor commerciële en maatschappelijke initiatieven de Coöperatie expert 1 Over de Coöperatie expert De Coöperatie expert is de

Nadere informatie

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019 Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar Beleidsplan 2015-2019 1 2 Inhoud Nog nét zo tevreden 5 Vooruitblik op 2019 7 Sociale woningbouw onder druk 9 Aan het werk! 15 Kerndoel 1 De mens

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1 Gelders Energieakkoord maart 2015 Verbreden, verdiepen en versterken Definitieve tekst1 Dit Gelders Energieakkoord is geschreven door Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland), met ondersteuning van

Nadere informatie

Samenvatting... 1. Voorwoord... ii

Samenvatting... 1. Voorwoord... ii KEN Ontwikkelplan Inhoudsopgave Samenvatting... 1 Voorwoord... ii 1. Opgave en Visie... 1 1.1 Verduurzaming van de bestaande bouw... 1 1.2 Gebieden Energie Neutraal... 1 1.3 Kerschoten in Apeldoorn...

Nadere informatie

Ondernemingsplan Energie-U

Ondernemingsplan Energie-U Ondernemingsplan Energie-U Versie 12-02-2012 Utrecht, 12 februari 2012 Energie-U is een lokaal duurzaam energiebedrijf voor en door Utrechters, bewoners en bedrijven. De missie van Energie-U is om voor

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Vaart maken met energietransitie

Vaart maken met energietransitie Collegetour Energie & Duurzaamheid Handreikingen voor een succesvolle collegeperiode 2014-2018 1 Vaart maken met energietransitie Foto: Dong Energy Solar Challenge Inleiding Reader: de rode draad naar

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Rinus Zebregts, secretaris van Energiek Heusden

Rinus Zebregts, secretaris van Energiek Heusden Rinus Zebregts, secretaris van Energiek Heusden PERSOONLIJK Rinus Zebregts heeft 30 jaar ervaring in de energiewereld. Daarbij, zegt hij, heeft hij energie over. Deze energie zet hij graag in om met mensen

Nadere informatie

!!!!! !!!! !!! katalysator voor duurzaam samen wonen!!! Bidbook 2014!!

!!!!! !!!! !!! katalysator voor duurzaam samen wonen!!! Bidbook 2014!! katalysator voor duurzaam samen wonen Bidbook 2014 communitymakelaar Contactpersoon : Ronald Luiten Mobiel : 06 413 500 59 e- mail : ronaldluiten@communitymakelaar.nl internet : www.communitymakelaar.nl

Nadere informatie

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap Hé Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap 30 januari 2014 Redactie: Jeroen Hinfelaar Vormgeving: Stip Driebergen Heuvelrug Energie

Nadere informatie

Zuinig met energie. Inwoners van Soest aan de slag met energiebesparing. Projectvoorstel van Energie Actief Soest aan de gemeente Soest

Zuinig met energie. Inwoners van Soest aan de slag met energiebesparing. Projectvoorstel van Energie Actief Soest aan de gemeente Soest Zuinig met energie Inwoners van Soest aan de slag met energiebesparing Projectvoorstel van Energie Actief Soest aan de gemeente Soest Oktober 2014 INHOUSOPGAVE 1. Samenvatting... 3 2. Waarom een campagne?...

Nadere informatie

Het 100.000 woningenplan

Het 100.000 woningenplan Het 100.000 woningenplan Een actieplan energie in de gebouwde omgeving 2008-2011 Uitwerking van de ambities uit het Energie akkoord Noord-Nederland Provincies Groningen, Fryslân & Drenthe Inhoudsopgave

Nadere informatie

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035!

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte evaluatie van het Groningse Energiebeleid 1 Rekenkamercommissie gemeente Groningen Eindrapport GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte

Nadere informatie

overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN

overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN DISCLAIMER De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op de input van 268 respondenten. Hoewel

Nadere informatie

Netwerk Bewonersgedrag & duurzaam bouwen/wonen

Netwerk Bewonersgedrag & duurzaam bouwen/wonen Netwerk Bewonersgedrag & duurzaam bouwen/wonen behoeftenonderzoek Dit rapport is opgesteld door SME Advies in opdracht van Stichting Duurzaam Huis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden

Nadere informatie

Dat. 3 0 JAN 2014 ontv.:

Dat. 3 0 JAN 2014 ontv.: Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Niewind, A. (Anja) donderdag 30 januari 2014 12:58 Nanuru, MH (Anna) Bruggenkamp, SSM (Silvia) Rapporten Rapport financiering van burgerproductie.pdf; Rapport

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014-2017

Ondernemingsplan 2014-2017 Ondernemingsplan 2014-2017 Voorwoord De overheid is duidelijk. We gaan van een verzorgings- naar een participatiestaat. De burger wordt meer op zichzelf teruggeworpen. En de corporatie gaat steeds meer

Nadere informatie

Portfolio masterscriptie. Burgercoöperaties in Noord-Brabant.

Portfolio masterscriptie. Burgercoöperaties in Noord-Brabant. Portfolio masterscriptie. Burgercoöperaties in Noord-Brabant. Inge Jacobs Ingejacobs3@gmail.com Master Politiek en Maatschappij in Historisch Perspectief Universiteit Utrecht 5 april 2015 Begeleiders:

Nadere informatie