Jaarplan & Begroting 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan & Begroting 2015"

Transcriptie

1 Jaarplan & Begroting 2015 Versie 1.0 concept

2 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord Samenvatting Organisatie Aandachtsgebieden Werkgroep WijdeWind Windpark WeideWind BV Stadsturbines Energie ambassadeurs Collectieve ketelvervanging Opleiding adviseurs Communicatie en educatie Begroting Pagina 2

3 1. Voorwoord Dit is het vierde werkplan van Energie-U. Een bijzonder jaar voor Energie-U. Eind 2014 werd duidelijk dat ons grote windmolenproject is gestrand op een afwijzing in de gemeenteraad. Formeel betekent dat nog niet dat er op Lage Weide windmolens kunnen komen. In praktijk is de planvorming echter dood. Een aantal (bestuurs)leden van Energie-U ondervindt hiervan de weerslag. De geest is uit de fles. Ondertussen is binnen de vereniging een levendig projectbureau ontstaan en zijn werkgroepen met enthousiasme aan de slag. Energie-U is nooit alleen aan windcoöperatie geweest, maar wind kreeg afgelopen jaren wel de meeste aandacht en was dominant in de groei- en ontwikkelplannen. Daarnaast werd voorzichtig gewerkt aan een groot zonne-energieplan en draait de groep energieambassadeurs op volle toeren. Eind 2014 constateren we in de ALV dat Energie-U in een bestuurscrisis verkeert. We zijn op dat niveau een aantal waardevolle mensen (om een scala van heel goede redenen) kwijtgeraakt. Maar ook dat de vereniging leeft en bestaansrecht heeft wordt dan ook een schakeljaar. Een jaar waarin Energie-U zichzelf een beetje opnieuw moet uitvinden, maar ook het jaar waarin we als onderdeel van de participatiemaatschappij, die duurzame energie in Utrecht diep in het hart heeft, evenwichtiger en completer worden. Daarbij profiteren we van het vele en nuttige voorwerk dat afgelopen jaren is verricht door de pioniers van Energie-U. Waarvoor langs deze weg nogmaals hartelijk dank. Energie-U leeft, Energie-U gaat door! In dit plan worden hiervoor de hoofdlijnen aangegeven, op basis van de huidige ontwikkelingen en de aanzet in de ALV van december Met een nieuw bestuur op volle sterkte- zullen de plannen verder worden uitgewerkt en in praktijk gebracht. Utrecht, Juni 2015 Herman Eijdems Voorzitter (wnd) Pagina 3

4 2. Samenvatting Op de ALV in december 2014 zijn de grote lijnen gepresenteerd voor het herijkingsjaar In onderstaande figuur is dit uitgebeeld. In dit jaarplan worden de verschillende aspecten voor zover mogelijk- uitgewerkt en toegelicht. Pagina 4

5 3. Organisatie 3.1. Governance Energie-U is omgevormd tot een coöperatieve vereniging met Uitgesloten Aansprakelijkheid (U.A.). Relevante besluitvorming vindt plaats in de algemene ledenvergadering (ALV). De ALV stelt een bestuur in, die vastgesteld beleid en ambities tot uitvoering brengt. Het bestuur wordt ondersteund door een bureau onder leiding van een directeur. Alle betaalde werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de organisatie van het bureau. Het bureau kan ook worden ondersteund door vrijwilligers, stagiaires, e.d. Naast het bureau zijn er contactgroepen. In een contactgroep wordt door een aantal vrijwilligers een thema opgepakt en uitgewerkt. Dat kan heel concreet door samen een activiteit te gaan doen, maar ook meer beleidsmatig, zoals een visie, strategie, aanpak of businesscase formuleren binnen het themagebied. Als een idee vanuit een contactgroep leidt tot een project, wordt dit binnen het bureau geplaatst. De projectleider rapporteert op inhoud aan de betreffende contactgroep. Bij de contactgroepen zit een bestuurslid voor de verbinding met de vereniging. Een contactgroep stelt een eigen werkplan op en kan hiervoor een budget/middelen krijgen vanuit de vereniging. Pagina 5

6 3.2. Bestuur Trekker: voorzitter Doel: Doorontwikkelen van Energie-U als brede energiecoöperatie, die zichtbaar is als vereniging met ideële doelstelling, een ontmoetingsplek is voor actieve betrokkenen en participatie in projecten bevordert; Bewaken van het belang van leden middels het opstellen en uitvoeren van jaarverslag, financiële jaarrekening, balans, jaarplan en begroting; Zorg dragen voor besluitvorming en voortgangsbewaking van de projecten van Energie-U; Vormgeven van een passende organisatie; Opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk; Aantrekken en verantwoorden van externe financiering. : 10 bestuursvergaderingen organiseren en verslaan Opstellen werkplan en begroting Ledenbijeenkomsten (ALV) organiseren Opstellen jaarverslag en jaarrekening 2014 Uitbreiden van het bestuur tot minimaal 5 leden Opzetten & begeleiden van een Raad van Advies 3.3. Bureau/secretariaat Trekker: directeur Doel: Onderhouden van een sterke en stabiele ondersteuningsorganisatie voor de coöperatie en haar vrijwilligers, de benodigde faciliteiten en eindverantwoordelijk voor de aansturing van projecten. : Invulling van middelen & voorzieningen voor de vereniging; Aansturing communicatie via website, nieuwsbrieven, e.d.; Aansturen en bewaken van de verschillende acties en projecten; Werven, begeleiden en beoordelen van de projectleiders; Acquisitie voor projecten; Opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk; Vertegenwoordigen van de vereniging; Ondersteuning van het bestuur Ledencontact Trekker: portefeuille bestuur Doel: Het onderhouden van contact en binding met de leden en het bewerkstelligen van groei in het ledenaantal. Pagina 6

7 : Ledenwerving: consolidering van het aantal leden op een aantal boven 400; Betrokken houden en activeren van bestaande leden; Opstellen van een groeiplan/wervingsstrategie voor op basis van enquêteresultaten 2014; Organiseren van een ledenactiviteit met als doel 100 extra leden; Organiseren van de ledenadministratie; Organiseren en beheren van een communicatiekanaal (mail, website, spreekuur, e.d.). Pagina 7

8 4. Aandachtsgebieden 4.1. Windenergie Portefeuillehouder: Simone Maase/vacature Werkgroep WijdeWind De werkgroep WijdeWind is sinds begin 2014 opgehouden te bestaan als vaste entiteit binnen de vereniging. De activiteiten met betrekking tot de provinciale route en juridische afhechting van de ontwikkeling van het windpark op Lage Weide worden gedaan binnen het project WeideWind door de trekker van de windportefeuille, Simone Maase i.s.m. Herman Eijdems, de directie WeideWind BV en enkele oudwerkgroepleden. Meer over de betreffende activiteiten is terug te vinden in de paragraaf WeideWind BV. Windenergie is binnen de gemeente Utrecht op dit moment in politiek opzicht een zeer gevoelig onderwerp. Ondanks dat is Energie-U er van overtuigd dat ook windenergie lokaal een belangrijke rol zal moeten spelen wil de stad haar duurzaamheiddoelen (een klimaatneutrale stad in 2030) halen. Het lokaal opwekken van windenergie biedt een stad bij uitstek de mogelijkheid om zelfvoorzienend te worden en de opbrengsten lokaal te houden. Energie-U zal, weliswaar op de achtergrond, het belang van windenergie lokaal blijven laten horen. De gemeente bevindt zich ook in een overgangsfase. Na het besluit om de structuurvisie niet goed te keuren zijn er verkiezingen geweest en is een nieuwe raad en een nieuw college aangetreden. Het uitvoeringsprogramma Utrechtse Energie is geëvalueerd en er zijn stadsgesprekken gevoerd met ca 200 bewoners. Deze stappen leiden tot een nieuw programma voor 2016 en daarna. Energie-U volgt met aandacht de mogelijkheden die daarin worden geboden en denkt graag mee over haar rol in het totale spectrum. De volgende activiteiten staan voor windenergie in 2015 gepland: Leveren van input met betrekking tot de mogelijkheden van lokale coöperatieve windenergie voor de stad (stadsgesprek) en het volgen van de uitkomsten; Relaties onderhouden met andere lokale (wind)energiecoöperaties in Nederland via lidmaatschap REScoopNL: 4x per jaar deelname aan ALV REScoopNL; Besluitvorming rond het voortbestaan en deelname in WeideWind B.V Windpark WeideWind BV Trekker WeideWind BV: Bob Schulte. Directieleden WeideWind BV vanuit Energie-U: Simone Maase, Herman Eijdems. Doel: Ontwikkelen en op termijn realiseren van windpark Weidewind op Lage Weide. Met het gemeenteraadsbesluit van 30 januari 2014 om de structuurvisie windenergie Lage Weide niet goed te keuren en het provinciale besluit om Lage Weide als windlocatie te schrappen uit de PRS/PRV (3 november 2014) en het inpassingsverzoek van WeideWind BV af te wijzen (9 december 2014) zijn de kansen op realisatie van dit windpark minimaal. Naar aanleiding van het bezwaarschrift van WeideWind BV op de afwijzing van het inpassingverzoek door de provincie heeft er op 12 maart 2015 een hoorzitting plaatsgevonden. WeideWind BV zal daar samen met Energie-U nogmaals pleiten voor inpassing. Bij een negatieve uitkomst van de bezwaarprocedure (windpark Lage Weide wordt niet door de provincie ingepast ofwel de provincie geeft geen vergunning af) bestaat de mogelijkheid om bestuursrechterlijke stappen te nemen. Een afweging van belangen en kansen zal op dat moment gemaakt moeten worden binnen de directie en in samenspraak met bestuur en leden van Energie-U. Pagina 8

9 Formeel geeft de provincie aan dat conform de Elektriciteitswet eerst een weigering aanpassing bestemmingsplan door de gemeente dient te worden afgegeven. Een dergelijke procedure kost heel veel geld ( ,-) en ligt niet binnen het vermogen van Energie-U. Het bestuur heeft daarom besloten deze route vooralsnog niet te volgen (i.s.m. WeideWind BV): Voorbereiden en deelnemen aan aandeelhoudersvergaderingen; Voorbereiden pleitbetoog hoorzitting d.d. 12/3/2015; Monitoren voortgang bezwaarprocedure inpassingsplan en terugkoppelen naar besturen Energie-U en WeideWind; Voorbereiden besluit tot al dan niet starten bestuursrechterlijke procedure Stadsturbines Er gaan al langer stemmen op om iets te doen met kleine windturbines voor de stedelijke omgeving. Op dit moment ontbreekt het aan mankracht en ideeën om hier concreet invulling aan te geven. Zodra een groepje leden zich hiervoor wil gaan inzetten zal een contactgroep worden opgericht om de megelikheden te onderzoeken Zonne-energie Portefeuillehouder bestuur: Herman Eijdems Trekker werkgroep: Corien van den Haak Algemeen projectleider: Floris Bruning Diverse deelprojectleiders (zie bij projectbeschrijving) Na het mislukken van het windmolenproject ontstond binnen Energie-U en breder in de politiek en de stad het besef dat een groot zonne-energie project haalbaar en wenselijk is. Er lopen een aantal initiatieven vanuit de werkgroep Zon, waarbij echter steeds onduidelijkheid bleef bestaan over de uitvoeringsvorm. Het energieakkoord zou hierin uitsluitsel geven. De werkgroep heeft vervolgens pilots bedacht voor een ontzorg - constructie en het postcodemodel. Ook hierbij bleek het lastig tot heldere en goed realiseerbare businesscases te komen. Gedurende 2014 ontpopte de SDE+ regeling zich als game changer. Door projectleider zon zijn een aantal initiatieven ingediend voor de SDE+ regeling in de laatste tranche. In afwachting van toekenning worden deze projecten in uitvoering gebracht. Ondertussen zijn -samen met buurtinitiatieven- een aantal collectieve inkoopprojecten gerealiseerd en is door een vrijwilligersteam gewerkt aan de Zonnepoort op de geluidswal langs de A12. Energie-U heeft voor 2015 zonne-energie als focusgebied benoemd. In de zomer van 2014 is bij voetbalvereniging Elinkwijk een zonnedak gerealiseerd, dat symbool staat voor de 1GW mijlpaal zon-pv in Nederland. Energie-U heeft tevens bijgedragen aan de kandidaatstelling van Utrecht als Solar City. Begin juni werd bekend dat Utrecht deze titel mag voeren, mede door de inbreng van bewonersinitiatieven, zoals Energie-U. Doorontwikkelen van het aandeel zonne-energie in Utrecht; Het realiseren van projecten op scholen, sportverenigingen, VVE-daken en bij particulieren; Het uitwerken en uittesten van verschillende programma s van eisen, businessmodellen en de procesaanpak; Pagina 9

10 Het opbouwen en uitdragen van kennis hierover, o.a. door de projecten zo te documenteren dat deze eenvoudig reproduceerbaar zijn; Opleiding, ondersteuning en hulpmiddelen voor onze adviseurs verder uitwerken; Aangaan van samenwerkingsverbanden, energieleverancier en certificaatuitgifte voor opschaling van projecten; Uitwerken van participatievormen, salderen op afstand en administratie voor investerende bewoners/leden van de coöperatie en communicatie naar dezen. Het opzetten van een grootschalige campagne voor collectieve inkoop in Leidsche Rijn (bereik tot huishoudens) - Floris/Anton/Corien/Machiel/Sander; Onderzoek en utwerking van een groot zonnepark/-poort in overleg/samenwerking met de gemeente (4.000 à panelen) Floris/Herman; Het opzetten en uitvoeren van een zonneboiler (zonthermisch) campagne - Peter; Het benaderen van huurders en VVE s voor de realisatie van gedeelde zonnedaken - Anton; Bij diverse vastgoedeigenaren (Gemeente, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, bedrijven) met een verschillend energieprofiel ( tot kwh en >50000kWh) zonnecentrales realiseren om stroom te generen voor leden van de coöperatie of voor eigen gebruik van de eigenaren Corien/Paul; Pilots collectief PV: LTC-VDM, De Brug. Gerelateerde projecten aan deze werkgroep Zonnestroom voor U (optreden als hoogwaardig en onafhankelijk adviseur voor particuliere daken en realiseren van 200 zonnedaken; projectleider = Floris Bruning); Zonneboiler campagne (projectleider = Peter van Mondfrans) Energiebesparing Portefeuillehouder bestuur: Herman Eijdems Trekker werkgroep: Bart van der Ree Diverse deelprojectleiders (zie bij projectbeschrijving) Ieder huis/gebouw is weer anders. Er is dus vrijwel altijd sprake van maatwerk voor het realiseren van energiebesparing in de gebouwde omgeving. Samen met partners in de stad ontwikkelen we een aantrekkelijk ontzorgaanbod, waarmee we de bewoners helpen met inventariseren, plannen en realiseren van verduurzamingmaatregelen. We werken sterk buurtgericht en proberen zo dicht mogelijk bij de mensen thuis te komen. Uitdragen van en werven voor energiebesparing in Utrecht; Het realiseren van voorbeeldprojecten; Het onderzoeken van een collectieve aanpak voor energiebesparing/opschaling; Het opbouwen en uitdragen van kennis hierover, o.a. door de projecten zo te documenteren dat deze eenvoudig reproduceerbaar zijn; Opleiding, ondersteuning en hulpmiddelen voor onze adviseurs verder uitwerken. Pagina 10

11 Er is een discussie geweest over nieuwe werkvorm in de werkgroep. De discussie leidt tot het besluit dat de werkgroep eens per circa twee maanden bijeen gaat komen. In diverse subgroepen wordt ondertussen aan de onderwerpen / projecten gewerkt / doorgewerkt. De tweemaandelijkse vergadering dient om die groepjes naar elkaar verslag te laten uitbrengen en om elkaar verder te helpen me de volgende bespreekpunten: Stand van zaken / voortgang Wat is het plan om verder te gaan Wat hebben jullie daarbij nodig? De groepjes zijn als volgt opgezet (onderstreept de trekkers!): Actie n.a.v. ketelvervanging Veldhuizen: Arthur, Rento, Sander zoekt nog iemand. STEM regeling: voorstel vraag NOM: Rento, Herman, Bart, Luuk PV bezitters benaderen en activeren: Herman No regret checklist: Bart, Peter, Luuk NOM Renovatiewinkel: Luuk Energiecoaches voor scholen: Herman, Peter Mobach fabriek en dergelijke: Rento Deelname Stroomversnelling Koop: Peter, Bart, Herman Energie ambassadeurs Projectleider: Rianne Bakker-Mansvelder In 2013 hebben we flinke stappen gezet om tot een stadsbreed netwerk van energieambassadeurs te komen. In 2014 zijn we hiermee verder gegaan, waarbij het hoogtepunt werd bereikt met de landelijke ambassadeurstop in november De ambassadeurs zijn onze verbinding naar de verschillende wijken en buurten. Onze doelstelling blijft om zoveel mogelijk Utrechters te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning en het terugdringen van hun energiegebruik. het enthousiasmeren van leden om in hun wijk energiebesparing te promoten, opleiding en begeleiding van de ambassadeurs i.s.m. de Gemeente Organiseren van 10 bijeenkomsten per jaar; Organiseren van een ambassadeurstop; Organiseren van Gluren bij de buren? Collectieve ketelvervanging Trekker: Arthur Horeman Op diverse plekken in de stad bereiken de cv-ketels min of meer gelijktijdig het einde van de levensduur voor een groot aantal huizen. Door een inventarisatie kunnen deze buurten worden opgespoord. Het idee is een aantal vervangingspakketten op te stellen, waarbij verduurzaming een drijfveer is. Door collectieve inkoop/aanbesteding kan dit financieel aantrekkelijk en heeft de actie wervingskracht. Dit is te koppelen aan Pagina 11

12 financiering(sadvies) en bijvoorbeeld gelijktijdig waterzijdig inregelen (opschaling lopend project), maar kan ook verbonden worden aan stadsverwarming 2.0. Op natuurlijke momenten een aantrekkelijk alternatief aanbieden waardoor een buurt collectief verduurzaamt, een financieel aantrekkelijk aanbod krijgt en de kwaliteit van de werkende installatie en het binnenmilieu wordt verbeterd. Wijk selecteren, bijv. Veldhuizen; Campagne organiseren; Pakketen formuleren een aanbieden; Deelnemers werven; Aanbesteding; Uitvoeringscontrole Opleiding adviseurs Trekker: Rento/Rianne/Herman? Het idee is dat via de poule van energieambassadeurs gemotiveerde bewoners kennis en ervaring opdoen, waarmee buurtgenoten benaderd en geadviseerd kunnen worden. Voor veel panden vergt dit maatwerk. Door begeleiding en opleiding krijgen de adviseurs een steeds beter inzicht in de energiehuishouding en besparingsmogelijkheden van een gebouw. Door ervaren adviseurs en experts worden ze hierin begeleid. Tevens worden tools en instructies ontwikkeld om de (startende adviseur) te helpen. Zo is een cursus opgezet om met een infrarood camera te werken (Jack Droog). Op enig moment kunnen we een nader te bepalen proeve van bekwaamheid afnemen. Degene die daarvoor slaagt wordt een Energie-U adviseur en opgenomen in de adviespoule. Adviesaanvragen (tegen vergoeding) worden in deze poule uitgezet en via een eerlijk systeem verdeeld. De rol van Energie-U kan daarbij zijn om recensies/waardering van klanten te verzamelen en te presenteren. Opleiden en uitbreiden van de groep energie-ambassadeurs en adviseurs. Werven van ambassadeurs/adviseurs; Formuleren opleidingsplan; Ontwikkelen van tools en instructies; Ontwerpen van een beoordelingsprocedure; Ondersteuning website/database Stadsverwarming Trekker: vacature Utrecht heeft het oudste stadsverwarmingnet van Nederland. Er zijn veel ontwikkelingen op dit gebied. Door de combinatie met koeling en duurzame opwekking ontstaat een zogenaamd 4-de generatie DHC-grid. Zo n grid maakt thermische uitwisseling mogelijk (ik heb verwarming nodig en mijn buurman koeling; prosumentisme). Ook kan afvalwarmte nuttig worden ingezet en de duurzame bronnen beter benut (bijv. PV Pagina 12

13 op schooldak in vakantietijd). In de verdere toekomst biedt zo n net een groot potentieel voor energieopslag, waar op termijn een enorme behoefte aan is (om zon- en windfluctuaties op te vangen). Het tot uitvoering brengen van een pilot stadverwarmings- en koelnet in Utrecht, zo mogelijk via een bewonersparticipatie. Scannen van de stad op beste potentiële locatie(s); Onderzoek van knelpunten en mogelijkheden; Opstellen van een business case; Het werven van deelnemers; Het aangaan van een samenwerking voor realisatie en beheer; Mogelijk ook financiering via certificaten; Begeleiding en evaluatie van de uitvoering Mobiliteit Trekker: vacature Bevorderen van elektrisch vervoer, biobrandstof en beperken van fossiel brandstofverbruik in brede zin. Nader te bepalen door contactgroep. Pagina 13

14 5. Communicatie en educatie Portefeuillehouder bestuur: Esther/vacature Trekker werkgroep: nvt Algemeen projectleider: Machiel van Daalen Diverse deelprojectleiders (zie bij projectbeschrijving) Bekendheid verwerven bij een breed publiek over het bestaan en de doelen van Energie-U. Het informeren van leden en derden. Het overbrengen van objectieve kennis en praktijkgerichte informatie. Lerende organisatie: evaluatie van ontplooide activiteiten: wat werkte wel, wat werkte niet? lidmaatschapstructuur evalueren middels enquête onder leden en nieuwsbriefinschrijvingen. Acties onder de aandacht brengen van breed publiek: Per werkgroep ontwikkelen van acties minimaal 1 actie per half jaar voor leden / aspirant leden. Acties onder de aandacht brengen van een breed publiek door gerichte communicatie naar doelgroepen toe. Door de diverse werkgroepen wordt een voorstel gemaakt voor waar en wanneer de diverse acties onder de aandacht moeten worden gebracht. Ontwikkelen/vernieuwen van communicatiematerialen per actie en Energie-U algemeen zoals posters, flyers, huis-aan-huis brieven, advertenties digitaal en print. Versturen van persberichten naar relevante media bij lancering van acties; Onderhouden van website en nieuwsbrieven; Het beheren van helpdesk/digitale postbus Informeren en activeren bestaande leden Rond het lustrum van Energie-U (eind 2015) willen we een grote activiteit organiseren voor iedereen die lid is en/of in contact gekomen met de activiteiten van de vereniging. Het idee is ik heb mijn eigen huis gedaan, wat kan ik nog meer in de stad? en/of ik heb nu een zonnedak, kan ik ook de vloer isoleren? Dit momentum moet door de opnieuw op te zetten contactgroep goed worden voorbereid. Energie-U presenteert zich in al haar facetten, op een aantrekkelijke manier en met veel enthousiasme. Dit is tevens dé gelegenheid om onze nieuwe burgemeester uit te nodigen. Op de hoogte houden van de leden van Energie-U van ontwikkelingen rondom grootschalige projecten en van acties. Het ledenbestand activeren om meer/betere acties te ondernemen, incl. hand- en spandiensten. Het werven van nieuwe leden via bestaande die daartoe meer geïnformeerd/gemotiveerd worden. Contactgroep opnieuw opzetten en werven van met leden; Organisatie Lustrum evenement; Website up-to date houden (en evt. aanpassen?) Via social media wekelijks een boodschap communiceren 10 digitale ledennieuwsbrieven per jaar. specifieke communicatie via digitale media Pagina 14

15 andere informatiepunten in de stad vinden, voor posters, flyers etc; bv. aansluiten bij de RondomDombus, maar ook fysieke plekken. Reeks inspiratieblogs zoals mijn droom voor Utrecht 5.2. Draagvlak voor en participatie in grootschalige projecten vergroten Draagvlak voor en participatie in grootschalige projecten als windpark en zonnepoorten vergroten. 2 grote wervingsacties organiseren per jaar goede contacten met lokale pers onderhouden 5.3. Educatie Trekker: Patrick van der Hofstad Leerlingen en studenten het belang en de realisatie van energiebesparing en duurzame energie bijbrengen. Het uitdragen van praktijkkennis en ervaringen naar de diverse onderwijsinstellingen. Afronden en mogelijk opschalen van het project waterzijdig inregelen door ROC studenten; Infrarood foto s maken (cursus Jack Droog); Optreden in jury s voor schoolprojecten, zoals bij UniC; Bieden van projecten en stageplekken binnen Energie-U Onderzoeken van andere educatiemogelijkheden. Pagina 15

16 6. Begroting Dankzij subsidies, bijdragen en betaalde opdrachten van en door Stichting Doen, de Rabobank, RVO en de gemeente Utrecht, de contributie van de ruim 400 leden en projecten die we zelfstandig uitvoeren, is Energie- U een financieel gezonde instelling. Voor niet-commerciële uurtarieven/onkostenvergoeding wordt door een ploeg projectleiders en ondersteuners gewerkt aan de projecten en doelen van Energie-U. Het uitgangspunt is dat projecten budgetneutraal worden uitgevoerd, d.w.z. dat het project start als er financiering is gevonden voor de onkosten. Ondanks dat willen en kunnen we ook investeren in extra zaken. Hierbij helpen de subsidies en is het ook gewenst een reserve op te bouwen. De winst uit een project biedt weer extra mogelijkheden voor een volgend project. De investeringen betreffen het nemen en dekken van risico s en het voeren van campagnes en promotiemateriaal. Tevens is het idee om de verschillende werk-/contactgroepen een (beperkt) budget te geven om hun effectiviteit te vergroten. Verder willen we het bureau een krachtige basis geven om de vereniging organisatorisch te ondersteunen. Tot slot zijn er onkosten voor de organisatie en huisvesting. We constateren dat het bureau op dit moment nog niet optimaal draait. Dit wordt veroorzaakt door de werkdruk en de aandacht die nodig is voor het uitvoeren van projecten en relatiebeheer. Ook de huidige bestuurscrisis heeft daaraan bijgedragen. Feitelijk is er (nog) geen goed ingewerkte penningmeester beschikbaar. Het doel voor 2015 is om eind van het jaar de financiële administratie helder en overzichtelijk op alle niveaus op orde te hebben. Dit is een prioriteit voor het nieuwe bestuur Inkomsten De inkomsten van Energie-U bestaan uit: Contributie: orde ,- per jaar; Financiering stichting DOEN: orde ,- per jaar; Ondersteuning Rabobank: eenmalig ,- (is uitgegeven); Projectfinanciering: Energieambassadeurs, Zonnig030, lopende initiatievenfonds projecten (budgetneutraal); Particuliere adviezen; Provisies (nog nader in te vullen); Div. kleine posten. Speerpunten t.a.v. de inkomsten zijn: Verplichtingen en taakstelling stichting Doen goed in te vullen en uit te voeren; Groei van het aantal leden; Op basis van provisie een positief resultaat te boeken op projecten Uitgaven De uitgaven van Energie-U bestaan uit: Algemeen bureau en organisatie (overhead); Campagnes en promotiemateriaal; Vergoeding projectleiders en projectondersteuning; Div. kleine posten. Pagina 16

17 Energie-U heeft een reserve opgebouwd van ca ,-. Van dit bedrag dient 9.000,- gereserveerd te worden voor afboeking op de Weidewind BV. Er wordt in 2015 verder een risico genomen op de opschaling van Zonning030 ter grootte van maximaal 4.000,-. De uitgewerkte begroting is in een aparte bijlage bijgevoegd. Pagina 17

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit Jaarverslag 2011 Beste leden, Wat kunnen we met zijn allen trots zijn op wat we afgelopen jaar allemaal hebben gedaan! Dankzij jullie inzet heeft Energie-U heel veel bereikt in het eerste jaar van haar

Nadere informatie

Ondernemingsplan Energie-U

Ondernemingsplan Energie-U Ondernemingsplan Energie-U Versie 12-02-2012 Utrecht, 12 februari 2012 Energie-U is een lokaal duurzaam energiebedrijf voor en door Utrechters, bewoners en bedrijven. De missie van Energie-U is om voor

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Bijlage 2; Uitwerking ontwikkeling AGEM en financiën AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Verantwoording tekst; Deze bijlage is een bewerkte versie van een raadvoorstel van de gemeente Doetinchem

Nadere informatie

Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013.

Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013. Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013. Inhoud: - Voorwoord met agenda voor de ALV van 22 mei 2013 - Terugblik: - Waarom

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Evaluatie Utrechtse Energie

Evaluatie Utrechtse Energie Evaluatie Utrechtse Energie Robin Berg, LomboXnet Samenvatting De zonne-revolutie gaat zo ie zo plaatsvinden op vele plekken op de wereld tegelijkertijd. Zorg dat je als stad klaar bent om die zonne-revolutie

Nadere informatie

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012 Breda gaat voor een beter klimaat Breda gaat voor een beter klimaat Uitvoeringsprogramma Klimaat 009-01 Mei 009 > Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 Projecten... 7.1 Duurzame overheid (DO)... 7. Duurzame

Nadere informatie

Zuinig met energie. Inwoners van Soest aan de slag met energiebesparing. Projectvoorstel van Energie Actief Soest aan de gemeente Soest

Zuinig met energie. Inwoners van Soest aan de slag met energiebesparing. Projectvoorstel van Energie Actief Soest aan de gemeente Soest Zuinig met energie Inwoners van Soest aan de slag met energiebesparing Projectvoorstel van Energie Actief Soest aan de gemeente Soest Oktober 2014 INHOUSOPGAVE 1. Samenvatting... 3 2. Waarom een campagne?...

Nadere informatie

Programma Duurzame Ontwikkeling

Programma Duurzame Ontwikkeling Programma Duurzame Ontwikkeling Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 PROGRAMMA DUURZAME ONTWIKKELING Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Leeswijzer... 1

Nadere informatie

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Start Vanuit het Olympisch Gebied Meedoen is belangrijker dan winnen Schone energie van lokale bronnen Versie 3, Amsterdam, november 2012 Status definitief

Nadere informatie

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014 2013-2014 Achtergrond en doelstellingen 1/5 Achtergrond en doelstellingen Visie op de aanpak Dit uitvoeringsprogramma Introductie Utrecht bruist van energie. In een periode van stijgende energieprijzen

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN 1 2 Dit bedrijfsplan is opgesteld door Green Spread in opdracht van de gemeente Arnhem. Oktober 2012 Utrechtseweg

Nadere informatie

Handboek Collectieve Zonneparken

Handboek Collectieve Zonneparken Handboek Collectieve Zonneparken Een werkdocument voor het realiseren van Zonneparken in Eindhoven Samengesteld door Morgen Groen Energie In opdracht de Gemeente Eindhoven 17-03-014 Handboek Collectieve

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD

PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD 11-4-2012 2012 2015 Definitief Energieneutraal in 2030. Dit is en blijft de doelstelling van gemeente Heerhugowaard. En evenals in de voorgaande beleidsperiode vormt

Nadere informatie

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035!

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte evaluatie van het Groningse Energiebeleid 1 Rekenkamercommissie gemeente Groningen Eindrapport GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte

Nadere informatie

Energiek Leur. Duurzaam Dorp in Bedrijf. Projectplan. in het kader van de tender Energietransitie, Decentrale energie Gelderse Maat

Energiek Leur. Duurzaam Dorp in Bedrijf. Projectplan. in het kader van de tender Energietransitie, Decentrale energie Gelderse Maat Energiek Leur Duurzaam Dorp in Bedrijf Projectplan in het kader van de tender Energietransitie, Decentrale energie Gelderse Maat Provincie Gelderland 10 augustus 2014 Voorwoord Het project Energiek Leur

Nadere informatie

Financieringsconstructies en duurzaamheid

Financieringsconstructies en duurzaamheid Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Financieringsconstructies en duurzaamheid Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 / 2013 Jaarplan 2014

Jaarverslag 2012 / 2013 Jaarplan 2014 Jaarverslag 2012 / 2013 Jaarplan 2014 Inleiding 3 Voorgeschiedenis 4 Visie 7 Missie 8 Organisatie 10 Producten/diensten 17 Promotie 21 Jaaroverzicht in beeld 22 Financieel verslag 2013 24 en begroting

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

windpowernijmegen groene stroom van hier

windpowernijmegen groene stroom van hier windpowernijmegen groene stroom van hier 2 windpowernijmegen Inhoud Voorwoord 5 1 Introductie 7 1.1 Wiek-II 7 1.2 Groene power to Nijmegen 10 2 Participatieplan 11 2.1 Organisatie 11 2.1.1 Partijen 11

Nadere informatie

Apeldoorn steeds groener. Jaarverslag 2014, Coöperatie dea

Apeldoorn steeds groener. Jaarverslag 2014, Coöperatie dea Apeldoorn steeds groener Jaarverslag 2014, Coöperatie dea Voorwoord Het derde jaarverslag alweer van Coöperatie dea. Het schrijven van een jaarverslag nodigt - als altijd - uit tot reflectie. Reflectie

Nadere informatie

Onderwerp Jaarplan 2011 City Marketing Lelystad A B

Onderwerp Jaarplan 2011 City Marketing Lelystad A B Onderwerp Jaarplan 2011 City Marketing Lelystad A B Portefeuillehouder Fackeldey Openbaar Programma Benutten en profileren van kernkwaliteiten Directie Financiële paragraaf Aan College Bijlagen Raadsvoorstel

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda Duurzaamheid

Uitvoeringsagenda Duurzaamheid Uitvoeringsagenda Duurzaamheid op weg naar een duurzaam evenwicht Deventer, 21 december 2011 www.deventer.nl UITVOERINGSAGENDA DUURZAAMHEID OP WEG NAAR EEN DUURZAAM EVENWICHT Deventer, 21 december 2011

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie Samen Duurzaam: Het ondernemingsplan van Deventer Energie 2013 2016 Deventer, 3 mei 2013 (conceptversie voor ALV 30/5/2013) Deventer Energie Coöperatie U.A. Postbus 466, 7400 AL Deventer, Telefoon: 0570

Nadere informatie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie Samen Duurzaam: Het ondernemingsplan van Deventer Energie 2013 2016 Deventer, 31 mei 2013 Deventer Energie Coöperatie U.A. Postbus 466, 7400 AL Deventer, Telefoon: 0570 572 217, Email: info@deventerenergie.nl

Nadere informatie