Jaarplan & Begroting 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan & Begroting 2015"

Transcriptie

1 Jaarplan & Begroting 2015 Versie 1.0 concept

2 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord Samenvatting Organisatie Aandachtsgebieden Werkgroep WijdeWind Windpark WeideWind BV Stadsturbines Energie ambassadeurs Collectieve ketelvervanging Opleiding adviseurs Communicatie en educatie Begroting Pagina 2

3 1. Voorwoord Dit is het vierde werkplan van Energie-U. Een bijzonder jaar voor Energie-U. Eind 2014 werd duidelijk dat ons grote windmolenproject is gestrand op een afwijzing in de gemeenteraad. Formeel betekent dat nog niet dat er op Lage Weide windmolens kunnen komen. In praktijk is de planvorming echter dood. Een aantal (bestuurs)leden van Energie-U ondervindt hiervan de weerslag. De geest is uit de fles. Ondertussen is binnen de vereniging een levendig projectbureau ontstaan en zijn werkgroepen met enthousiasme aan de slag. Energie-U is nooit alleen aan windcoöperatie geweest, maar wind kreeg afgelopen jaren wel de meeste aandacht en was dominant in de groei- en ontwikkelplannen. Daarnaast werd voorzichtig gewerkt aan een groot zonne-energieplan en draait de groep energieambassadeurs op volle toeren. Eind 2014 constateren we in de ALV dat Energie-U in een bestuurscrisis verkeert. We zijn op dat niveau een aantal waardevolle mensen (om een scala van heel goede redenen) kwijtgeraakt. Maar ook dat de vereniging leeft en bestaansrecht heeft wordt dan ook een schakeljaar. Een jaar waarin Energie-U zichzelf een beetje opnieuw moet uitvinden, maar ook het jaar waarin we als onderdeel van de participatiemaatschappij, die duurzame energie in Utrecht diep in het hart heeft, evenwichtiger en completer worden. Daarbij profiteren we van het vele en nuttige voorwerk dat afgelopen jaren is verricht door de pioniers van Energie-U. Waarvoor langs deze weg nogmaals hartelijk dank. Energie-U leeft, Energie-U gaat door! In dit plan worden hiervoor de hoofdlijnen aangegeven, op basis van de huidige ontwikkelingen en de aanzet in de ALV van december Met een nieuw bestuur op volle sterkte- zullen de plannen verder worden uitgewerkt en in praktijk gebracht. Utrecht, Juni 2015 Herman Eijdems Voorzitter (wnd) Pagina 3

4 2. Samenvatting Op de ALV in december 2014 zijn de grote lijnen gepresenteerd voor het herijkingsjaar In onderstaande figuur is dit uitgebeeld. In dit jaarplan worden de verschillende aspecten voor zover mogelijk- uitgewerkt en toegelicht. Pagina 4

5 3. Organisatie 3.1. Governance Energie-U is omgevormd tot een coöperatieve vereniging met Uitgesloten Aansprakelijkheid (U.A.). Relevante besluitvorming vindt plaats in de algemene ledenvergadering (ALV). De ALV stelt een bestuur in, die vastgesteld beleid en ambities tot uitvoering brengt. Het bestuur wordt ondersteund door een bureau onder leiding van een directeur. Alle betaalde werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de organisatie van het bureau. Het bureau kan ook worden ondersteund door vrijwilligers, stagiaires, e.d. Naast het bureau zijn er contactgroepen. In een contactgroep wordt door een aantal vrijwilligers een thema opgepakt en uitgewerkt. Dat kan heel concreet door samen een activiteit te gaan doen, maar ook meer beleidsmatig, zoals een visie, strategie, aanpak of businesscase formuleren binnen het themagebied. Als een idee vanuit een contactgroep leidt tot een project, wordt dit binnen het bureau geplaatst. De projectleider rapporteert op inhoud aan de betreffende contactgroep. Bij de contactgroepen zit een bestuurslid voor de verbinding met de vereniging. Een contactgroep stelt een eigen werkplan op en kan hiervoor een budget/middelen krijgen vanuit de vereniging. Pagina 5

6 3.2. Bestuur Trekker: voorzitter Doel: Doorontwikkelen van Energie-U als brede energiecoöperatie, die zichtbaar is als vereniging met ideële doelstelling, een ontmoetingsplek is voor actieve betrokkenen en participatie in projecten bevordert; Bewaken van het belang van leden middels het opstellen en uitvoeren van jaarverslag, financiële jaarrekening, balans, jaarplan en begroting; Zorg dragen voor besluitvorming en voortgangsbewaking van de projecten van Energie-U; Vormgeven van een passende organisatie; Opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk; Aantrekken en verantwoorden van externe financiering. : 10 bestuursvergaderingen organiseren en verslaan Opstellen werkplan en begroting Ledenbijeenkomsten (ALV) organiseren Opstellen jaarverslag en jaarrekening 2014 Uitbreiden van het bestuur tot minimaal 5 leden Opzetten & begeleiden van een Raad van Advies 3.3. Bureau/secretariaat Trekker: directeur Doel: Onderhouden van een sterke en stabiele ondersteuningsorganisatie voor de coöperatie en haar vrijwilligers, de benodigde faciliteiten en eindverantwoordelijk voor de aansturing van projecten. : Invulling van middelen & voorzieningen voor de vereniging; Aansturing communicatie via website, nieuwsbrieven, e.d.; Aansturen en bewaken van de verschillende acties en projecten; Werven, begeleiden en beoordelen van de projectleiders; Acquisitie voor projecten; Opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk; Vertegenwoordigen van de vereniging; Ondersteuning van het bestuur Ledencontact Trekker: portefeuille bestuur Doel: Het onderhouden van contact en binding met de leden en het bewerkstelligen van groei in het ledenaantal. Pagina 6

7 : Ledenwerving: consolidering van het aantal leden op een aantal boven 400; Betrokken houden en activeren van bestaande leden; Opstellen van een groeiplan/wervingsstrategie voor op basis van enquêteresultaten 2014; Organiseren van een ledenactiviteit met als doel 100 extra leden; Organiseren van de ledenadministratie; Organiseren en beheren van een communicatiekanaal (mail, website, spreekuur, e.d.). Pagina 7

8 4. Aandachtsgebieden 4.1. Windenergie Portefeuillehouder: Simone Maase/vacature Werkgroep WijdeWind De werkgroep WijdeWind is sinds begin 2014 opgehouden te bestaan als vaste entiteit binnen de vereniging. De activiteiten met betrekking tot de provinciale route en juridische afhechting van de ontwikkeling van het windpark op Lage Weide worden gedaan binnen het project WeideWind door de trekker van de windportefeuille, Simone Maase i.s.m. Herman Eijdems, de directie WeideWind BV en enkele oudwerkgroepleden. Meer over de betreffende activiteiten is terug te vinden in de paragraaf WeideWind BV. Windenergie is binnen de gemeente Utrecht op dit moment in politiek opzicht een zeer gevoelig onderwerp. Ondanks dat is Energie-U er van overtuigd dat ook windenergie lokaal een belangrijke rol zal moeten spelen wil de stad haar duurzaamheiddoelen (een klimaatneutrale stad in 2030) halen. Het lokaal opwekken van windenergie biedt een stad bij uitstek de mogelijkheid om zelfvoorzienend te worden en de opbrengsten lokaal te houden. Energie-U zal, weliswaar op de achtergrond, het belang van windenergie lokaal blijven laten horen. De gemeente bevindt zich ook in een overgangsfase. Na het besluit om de structuurvisie niet goed te keuren zijn er verkiezingen geweest en is een nieuwe raad en een nieuw college aangetreden. Het uitvoeringsprogramma Utrechtse Energie is geëvalueerd en er zijn stadsgesprekken gevoerd met ca 200 bewoners. Deze stappen leiden tot een nieuw programma voor 2016 en daarna. Energie-U volgt met aandacht de mogelijkheden die daarin worden geboden en denkt graag mee over haar rol in het totale spectrum. De volgende activiteiten staan voor windenergie in 2015 gepland: Leveren van input met betrekking tot de mogelijkheden van lokale coöperatieve windenergie voor de stad (stadsgesprek) en het volgen van de uitkomsten; Relaties onderhouden met andere lokale (wind)energiecoöperaties in Nederland via lidmaatschap REScoopNL: 4x per jaar deelname aan ALV REScoopNL; Besluitvorming rond het voortbestaan en deelname in WeideWind B.V Windpark WeideWind BV Trekker WeideWind BV: Bob Schulte. Directieleden WeideWind BV vanuit Energie-U: Simone Maase, Herman Eijdems. Doel: Ontwikkelen en op termijn realiseren van windpark Weidewind op Lage Weide. Met het gemeenteraadsbesluit van 30 januari 2014 om de structuurvisie windenergie Lage Weide niet goed te keuren en het provinciale besluit om Lage Weide als windlocatie te schrappen uit de PRS/PRV (3 november 2014) en het inpassingsverzoek van WeideWind BV af te wijzen (9 december 2014) zijn de kansen op realisatie van dit windpark minimaal. Naar aanleiding van het bezwaarschrift van WeideWind BV op de afwijzing van het inpassingverzoek door de provincie heeft er op 12 maart 2015 een hoorzitting plaatsgevonden. WeideWind BV zal daar samen met Energie-U nogmaals pleiten voor inpassing. Bij een negatieve uitkomst van de bezwaarprocedure (windpark Lage Weide wordt niet door de provincie ingepast ofwel de provincie geeft geen vergunning af) bestaat de mogelijkheid om bestuursrechterlijke stappen te nemen. Een afweging van belangen en kansen zal op dat moment gemaakt moeten worden binnen de directie en in samenspraak met bestuur en leden van Energie-U. Pagina 8

9 Formeel geeft de provincie aan dat conform de Elektriciteitswet eerst een weigering aanpassing bestemmingsplan door de gemeente dient te worden afgegeven. Een dergelijke procedure kost heel veel geld ( ,-) en ligt niet binnen het vermogen van Energie-U. Het bestuur heeft daarom besloten deze route vooralsnog niet te volgen (i.s.m. WeideWind BV): Voorbereiden en deelnemen aan aandeelhoudersvergaderingen; Voorbereiden pleitbetoog hoorzitting d.d. 12/3/2015; Monitoren voortgang bezwaarprocedure inpassingsplan en terugkoppelen naar besturen Energie-U en WeideWind; Voorbereiden besluit tot al dan niet starten bestuursrechterlijke procedure Stadsturbines Er gaan al langer stemmen op om iets te doen met kleine windturbines voor de stedelijke omgeving. Op dit moment ontbreekt het aan mankracht en ideeën om hier concreet invulling aan te geven. Zodra een groepje leden zich hiervoor wil gaan inzetten zal een contactgroep worden opgericht om de megelikheden te onderzoeken Zonne-energie Portefeuillehouder bestuur: Herman Eijdems Trekker werkgroep: Corien van den Haak Algemeen projectleider: Floris Bruning Diverse deelprojectleiders (zie bij projectbeschrijving) Na het mislukken van het windmolenproject ontstond binnen Energie-U en breder in de politiek en de stad het besef dat een groot zonne-energie project haalbaar en wenselijk is. Er lopen een aantal initiatieven vanuit de werkgroep Zon, waarbij echter steeds onduidelijkheid bleef bestaan over de uitvoeringsvorm. Het energieakkoord zou hierin uitsluitsel geven. De werkgroep heeft vervolgens pilots bedacht voor een ontzorg - constructie en het postcodemodel. Ook hierbij bleek het lastig tot heldere en goed realiseerbare businesscases te komen. Gedurende 2014 ontpopte de SDE+ regeling zich als game changer. Door projectleider zon zijn een aantal initiatieven ingediend voor de SDE+ regeling in de laatste tranche. In afwachting van toekenning worden deze projecten in uitvoering gebracht. Ondertussen zijn -samen met buurtinitiatieven- een aantal collectieve inkoopprojecten gerealiseerd en is door een vrijwilligersteam gewerkt aan de Zonnepoort op de geluidswal langs de A12. Energie-U heeft voor 2015 zonne-energie als focusgebied benoemd. In de zomer van 2014 is bij voetbalvereniging Elinkwijk een zonnedak gerealiseerd, dat symbool staat voor de 1GW mijlpaal zon-pv in Nederland. Energie-U heeft tevens bijgedragen aan de kandidaatstelling van Utrecht als Solar City. Begin juni werd bekend dat Utrecht deze titel mag voeren, mede door de inbreng van bewonersinitiatieven, zoals Energie-U. Doorontwikkelen van het aandeel zonne-energie in Utrecht; Het realiseren van projecten op scholen, sportverenigingen, VVE-daken en bij particulieren; Het uitwerken en uittesten van verschillende programma s van eisen, businessmodellen en de procesaanpak; Pagina 9

10 Het opbouwen en uitdragen van kennis hierover, o.a. door de projecten zo te documenteren dat deze eenvoudig reproduceerbaar zijn; Opleiding, ondersteuning en hulpmiddelen voor onze adviseurs verder uitwerken; Aangaan van samenwerkingsverbanden, energieleverancier en certificaatuitgifte voor opschaling van projecten; Uitwerken van participatievormen, salderen op afstand en administratie voor investerende bewoners/leden van de coöperatie en communicatie naar dezen. Het opzetten van een grootschalige campagne voor collectieve inkoop in Leidsche Rijn (bereik tot huishoudens) - Floris/Anton/Corien/Machiel/Sander; Onderzoek en utwerking van een groot zonnepark/-poort in overleg/samenwerking met de gemeente (4.000 à panelen) Floris/Herman; Het opzetten en uitvoeren van een zonneboiler (zonthermisch) campagne - Peter; Het benaderen van huurders en VVE s voor de realisatie van gedeelde zonnedaken - Anton; Bij diverse vastgoedeigenaren (Gemeente, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, bedrijven) met een verschillend energieprofiel ( tot kwh en >50000kWh) zonnecentrales realiseren om stroom te generen voor leden van de coöperatie of voor eigen gebruik van de eigenaren Corien/Paul; Pilots collectief PV: LTC-VDM, De Brug. Gerelateerde projecten aan deze werkgroep Zonnestroom voor U (optreden als hoogwaardig en onafhankelijk adviseur voor particuliere daken en realiseren van 200 zonnedaken; projectleider = Floris Bruning); Zonneboiler campagne (projectleider = Peter van Mondfrans) Energiebesparing Portefeuillehouder bestuur: Herman Eijdems Trekker werkgroep: Bart van der Ree Diverse deelprojectleiders (zie bij projectbeschrijving) Ieder huis/gebouw is weer anders. Er is dus vrijwel altijd sprake van maatwerk voor het realiseren van energiebesparing in de gebouwde omgeving. Samen met partners in de stad ontwikkelen we een aantrekkelijk ontzorgaanbod, waarmee we de bewoners helpen met inventariseren, plannen en realiseren van verduurzamingmaatregelen. We werken sterk buurtgericht en proberen zo dicht mogelijk bij de mensen thuis te komen. Uitdragen van en werven voor energiebesparing in Utrecht; Het realiseren van voorbeeldprojecten; Het onderzoeken van een collectieve aanpak voor energiebesparing/opschaling; Het opbouwen en uitdragen van kennis hierover, o.a. door de projecten zo te documenteren dat deze eenvoudig reproduceerbaar zijn; Opleiding, ondersteuning en hulpmiddelen voor onze adviseurs verder uitwerken. Pagina 10

11 Er is een discussie geweest over nieuwe werkvorm in de werkgroep. De discussie leidt tot het besluit dat de werkgroep eens per circa twee maanden bijeen gaat komen. In diverse subgroepen wordt ondertussen aan de onderwerpen / projecten gewerkt / doorgewerkt. De tweemaandelijkse vergadering dient om die groepjes naar elkaar verslag te laten uitbrengen en om elkaar verder te helpen me de volgende bespreekpunten: Stand van zaken / voortgang Wat is het plan om verder te gaan Wat hebben jullie daarbij nodig? De groepjes zijn als volgt opgezet (onderstreept de trekkers!): Actie n.a.v. ketelvervanging Veldhuizen: Arthur, Rento, Sander zoekt nog iemand. STEM regeling: voorstel vraag NOM: Rento, Herman, Bart, Luuk PV bezitters benaderen en activeren: Herman No regret checklist: Bart, Peter, Luuk NOM Renovatiewinkel: Luuk Energiecoaches voor scholen: Herman, Peter Mobach fabriek en dergelijke: Rento Deelname Stroomversnelling Koop: Peter, Bart, Herman Energie ambassadeurs Projectleider: Rianne Bakker-Mansvelder In 2013 hebben we flinke stappen gezet om tot een stadsbreed netwerk van energieambassadeurs te komen. In 2014 zijn we hiermee verder gegaan, waarbij het hoogtepunt werd bereikt met de landelijke ambassadeurstop in november De ambassadeurs zijn onze verbinding naar de verschillende wijken en buurten. Onze doelstelling blijft om zoveel mogelijk Utrechters te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning en het terugdringen van hun energiegebruik. het enthousiasmeren van leden om in hun wijk energiebesparing te promoten, opleiding en begeleiding van de ambassadeurs i.s.m. de Gemeente Organiseren van 10 bijeenkomsten per jaar; Organiseren van een ambassadeurstop; Organiseren van Gluren bij de buren? Collectieve ketelvervanging Trekker: Arthur Horeman Op diverse plekken in de stad bereiken de cv-ketels min of meer gelijktijdig het einde van de levensduur voor een groot aantal huizen. Door een inventarisatie kunnen deze buurten worden opgespoord. Het idee is een aantal vervangingspakketten op te stellen, waarbij verduurzaming een drijfveer is. Door collectieve inkoop/aanbesteding kan dit financieel aantrekkelijk en heeft de actie wervingskracht. Dit is te koppelen aan Pagina 11

12 financiering(sadvies) en bijvoorbeeld gelijktijdig waterzijdig inregelen (opschaling lopend project), maar kan ook verbonden worden aan stadsverwarming 2.0. Op natuurlijke momenten een aantrekkelijk alternatief aanbieden waardoor een buurt collectief verduurzaamt, een financieel aantrekkelijk aanbod krijgt en de kwaliteit van de werkende installatie en het binnenmilieu wordt verbeterd. Wijk selecteren, bijv. Veldhuizen; Campagne organiseren; Pakketen formuleren een aanbieden; Deelnemers werven; Aanbesteding; Uitvoeringscontrole Opleiding adviseurs Trekker: Rento/Rianne/Herman? Het idee is dat via de poule van energieambassadeurs gemotiveerde bewoners kennis en ervaring opdoen, waarmee buurtgenoten benaderd en geadviseerd kunnen worden. Voor veel panden vergt dit maatwerk. Door begeleiding en opleiding krijgen de adviseurs een steeds beter inzicht in de energiehuishouding en besparingsmogelijkheden van een gebouw. Door ervaren adviseurs en experts worden ze hierin begeleid. Tevens worden tools en instructies ontwikkeld om de (startende adviseur) te helpen. Zo is een cursus opgezet om met een infrarood camera te werken (Jack Droog). Op enig moment kunnen we een nader te bepalen proeve van bekwaamheid afnemen. Degene die daarvoor slaagt wordt een Energie-U adviseur en opgenomen in de adviespoule. Adviesaanvragen (tegen vergoeding) worden in deze poule uitgezet en via een eerlijk systeem verdeeld. De rol van Energie-U kan daarbij zijn om recensies/waardering van klanten te verzamelen en te presenteren. Opleiden en uitbreiden van de groep energie-ambassadeurs en adviseurs. Werven van ambassadeurs/adviseurs; Formuleren opleidingsplan; Ontwikkelen van tools en instructies; Ontwerpen van een beoordelingsprocedure; Ondersteuning website/database Stadsverwarming Trekker: vacature Utrecht heeft het oudste stadsverwarmingnet van Nederland. Er zijn veel ontwikkelingen op dit gebied. Door de combinatie met koeling en duurzame opwekking ontstaat een zogenaamd 4-de generatie DHC-grid. Zo n grid maakt thermische uitwisseling mogelijk (ik heb verwarming nodig en mijn buurman koeling; prosumentisme). Ook kan afvalwarmte nuttig worden ingezet en de duurzame bronnen beter benut (bijv. PV Pagina 12

13 op schooldak in vakantietijd). In de verdere toekomst biedt zo n net een groot potentieel voor energieopslag, waar op termijn een enorme behoefte aan is (om zon- en windfluctuaties op te vangen). Het tot uitvoering brengen van een pilot stadverwarmings- en koelnet in Utrecht, zo mogelijk via een bewonersparticipatie. Scannen van de stad op beste potentiële locatie(s); Onderzoek van knelpunten en mogelijkheden; Opstellen van een business case; Het werven van deelnemers; Het aangaan van een samenwerking voor realisatie en beheer; Mogelijk ook financiering via certificaten; Begeleiding en evaluatie van de uitvoering Mobiliteit Trekker: vacature Bevorderen van elektrisch vervoer, biobrandstof en beperken van fossiel brandstofverbruik in brede zin. Nader te bepalen door contactgroep. Pagina 13

14 5. Communicatie en educatie Portefeuillehouder bestuur: Esther/vacature Trekker werkgroep: nvt Algemeen projectleider: Machiel van Daalen Diverse deelprojectleiders (zie bij projectbeschrijving) Bekendheid verwerven bij een breed publiek over het bestaan en de doelen van Energie-U. Het informeren van leden en derden. Het overbrengen van objectieve kennis en praktijkgerichte informatie. Lerende organisatie: evaluatie van ontplooide activiteiten: wat werkte wel, wat werkte niet? lidmaatschapstructuur evalueren middels enquête onder leden en nieuwsbriefinschrijvingen. Acties onder de aandacht brengen van breed publiek: Per werkgroep ontwikkelen van acties minimaal 1 actie per half jaar voor leden / aspirant leden. Acties onder de aandacht brengen van een breed publiek door gerichte communicatie naar doelgroepen toe. Door de diverse werkgroepen wordt een voorstel gemaakt voor waar en wanneer de diverse acties onder de aandacht moeten worden gebracht. Ontwikkelen/vernieuwen van communicatiematerialen per actie en Energie-U algemeen zoals posters, flyers, huis-aan-huis brieven, advertenties digitaal en print. Versturen van persberichten naar relevante media bij lancering van acties; Onderhouden van website en nieuwsbrieven; Het beheren van helpdesk/digitale postbus Informeren en activeren bestaande leden Rond het lustrum van Energie-U (eind 2015) willen we een grote activiteit organiseren voor iedereen die lid is en/of in contact gekomen met de activiteiten van de vereniging. Het idee is ik heb mijn eigen huis gedaan, wat kan ik nog meer in de stad? en/of ik heb nu een zonnedak, kan ik ook de vloer isoleren? Dit momentum moet door de opnieuw op te zetten contactgroep goed worden voorbereid. Energie-U presenteert zich in al haar facetten, op een aantrekkelijke manier en met veel enthousiasme. Dit is tevens dé gelegenheid om onze nieuwe burgemeester uit te nodigen. Op de hoogte houden van de leden van Energie-U van ontwikkelingen rondom grootschalige projecten en van acties. Het ledenbestand activeren om meer/betere acties te ondernemen, incl. hand- en spandiensten. Het werven van nieuwe leden via bestaande die daartoe meer geïnformeerd/gemotiveerd worden. Contactgroep opnieuw opzetten en werven van met leden; Organisatie Lustrum evenement; Website up-to date houden (en evt. aanpassen?) Via social media wekelijks een boodschap communiceren 10 digitale ledennieuwsbrieven per jaar. specifieke communicatie via digitale media Pagina 14

15 andere informatiepunten in de stad vinden, voor posters, flyers etc; bv. aansluiten bij de RondomDombus, maar ook fysieke plekken. Reeks inspiratieblogs zoals mijn droom voor Utrecht 5.2. Draagvlak voor en participatie in grootschalige projecten vergroten Draagvlak voor en participatie in grootschalige projecten als windpark en zonnepoorten vergroten. 2 grote wervingsacties organiseren per jaar goede contacten met lokale pers onderhouden 5.3. Educatie Trekker: Patrick van der Hofstad Leerlingen en studenten het belang en de realisatie van energiebesparing en duurzame energie bijbrengen. Het uitdragen van praktijkkennis en ervaringen naar de diverse onderwijsinstellingen. Afronden en mogelijk opschalen van het project waterzijdig inregelen door ROC studenten; Infrarood foto s maken (cursus Jack Droog); Optreden in jury s voor schoolprojecten, zoals bij UniC; Bieden van projecten en stageplekken binnen Energie-U Onderzoeken van andere educatiemogelijkheden. Pagina 15

16 6. Begroting Dankzij subsidies, bijdragen en betaalde opdrachten van en door Stichting Doen, de Rabobank, RVO en de gemeente Utrecht, de contributie van de ruim 400 leden en projecten die we zelfstandig uitvoeren, is Energie- U een financieel gezonde instelling. Voor niet-commerciële uurtarieven/onkostenvergoeding wordt door een ploeg projectleiders en ondersteuners gewerkt aan de projecten en doelen van Energie-U. Het uitgangspunt is dat projecten budgetneutraal worden uitgevoerd, d.w.z. dat het project start als er financiering is gevonden voor de onkosten. Ondanks dat willen en kunnen we ook investeren in extra zaken. Hierbij helpen de subsidies en is het ook gewenst een reserve op te bouwen. De winst uit een project biedt weer extra mogelijkheden voor een volgend project. De investeringen betreffen het nemen en dekken van risico s en het voeren van campagnes en promotiemateriaal. Tevens is het idee om de verschillende werk-/contactgroepen een (beperkt) budget te geven om hun effectiviteit te vergroten. Verder willen we het bureau een krachtige basis geven om de vereniging organisatorisch te ondersteunen. Tot slot zijn er onkosten voor de organisatie en huisvesting. We constateren dat het bureau op dit moment nog niet optimaal draait. Dit wordt veroorzaakt door de werkdruk en de aandacht die nodig is voor het uitvoeren van projecten en relatiebeheer. Ook de huidige bestuurscrisis heeft daaraan bijgedragen. Feitelijk is er (nog) geen goed ingewerkte penningmeester beschikbaar. Het doel voor 2015 is om eind van het jaar de financiële administratie helder en overzichtelijk op alle niveaus op orde te hebben. Dit is een prioriteit voor het nieuwe bestuur Inkomsten De inkomsten van Energie-U bestaan uit: Contributie: orde ,- per jaar; Financiering stichting DOEN: orde ,- per jaar; Ondersteuning Rabobank: eenmalig ,- (is uitgegeven); Projectfinanciering: Energieambassadeurs, Zonnig030, lopende initiatievenfonds projecten (budgetneutraal); Particuliere adviezen; Provisies (nog nader in te vullen); Div. kleine posten. Speerpunten t.a.v. de inkomsten zijn: Verplichtingen en taakstelling stichting Doen goed in te vullen en uit te voeren; Groei van het aantal leden; Op basis van provisie een positief resultaat te boeken op projecten Uitgaven De uitgaven van Energie-U bestaan uit: Algemeen bureau en organisatie (overhead); Campagnes en promotiemateriaal; Vergoeding projectleiders en projectondersteuning; Div. kleine posten. Pagina 16

17 Energie-U heeft een reserve opgebouwd van ca ,-. Van dit bedrag dient 9.000,- gereserveerd te worden voor afboeking op de Weidewind BV. Er wordt in 2015 verder een risico genomen op de opschaling van Zonning030 ter grootte van maximaal 4.000,-. De uitgewerkte begroting is in een aparte bijlage bijgevoegd. Pagina 17

3. ORGANISATIE. 3.1 BESTUUR: Trekker: Bestuur. 3.2 ORGANISATIE Trekker: Bestuur

3. ORGANISATIE. 3.1 BESTUUR: Trekker: Bestuur. 3.2 ORGANISATIE Trekker: Bestuur Werkplan & Begroting 2011 1. VISIE Energie U is een duurzaam lokaal energie bedrijf gebaseerd op een vereniging zonder winstoogmerk. Wij willen de Utrechters helpen om in hun eigen omgeving hun eigen duurzame

Nadere informatie

Begroting 2014 en raming 2015

Begroting 2014 en raming 2015 Begroting 2014 en raming 2015 Energie-U Begroting 2014 en raming 2015 blz 1 Begroting 2014 en raming 2015 Uitgaven 2012 (jaarrek) 2013 (alv) 2013 (bijgesteld) 2014 2015 Bestuurskosten 169 1.000 1.000 1.000

Nadere informatie

Toelichting bij Meerjarenraming Energie-U, exclusief windpark

Toelichting bij Meerjarenraming Energie-U, exclusief windpark Toelichting bij Meerjarenraming Energie-U, exclusief windpark De begroting en meerjarenraming van Energie-U bestaat uit twee componenten: De verenigingsbegroting geeft een overzicht van alle verenigings-gerelateerde

Nadere informatie

Vacature Directeur en medewerkers

Vacature Directeur en medewerkers Vacature Directeur en medewerkers Voorjaar 2013 wil de vereniging Energie-U zich omvormen tot coöperatieve vereniging. Bovendien staan er een aantal grote en ambitieuze projecten op stapel. Daarom willen

Nadere informatie

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ Oprichtingsvergadering 3 april 2013 Opgewekt aan het IJ Agenda oprichtingsvergadering 3 april 2013 1.Korte introductie ronde: RvC, bestuur en aanwezigen 2.Over NDSM Energie Missie, visie, kernwaarden,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Van pionieren naar realiseren

Jaarverslag 2013. Van pionieren naar realiseren Jaarverslag 2013 Van pionieren naar realiseren 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.3 Inhoudsopgave 1. Bestuur ECD Het bestuur van de ECD, in 2013 bestaande uit dhr. D.A. van Steensel (HVC) en dhr. H.P.A.

Nadere informatie

Zonnestroomprojecten Gemeente Amsterdam. ProjectManagement Bureau Joost de Valk

Zonnestroomprojecten Gemeente Amsterdam. ProjectManagement Bureau Joost de Valk Zonnestroomprojecten Gemeente Amsterdam ProjectManagement Bureau Joost de Valk Noodzaak en ambitie Klimaatbeleid Amsterdam: forse CO 2 reductie 40% in 2025 en klimaatneutraal bouwen en gemeentegebouwen

Nadere informatie

Activiteiten Netwerk

Activiteiten Netwerk ALV 2015 Programma Opening door de voorzitter Verslagen en werkplannen Financieel verslag en begroting Decharge Bestuur Verkiezing van het nieuwe bestuur Verkiezing van de ledenraad Pauze Dienstverlening

Nadere informatie

HIER OPGEWEKT KENNISSESSIE: LEDENWERVING. 17 september coöperatie Zuidenwind Sjoerd Parren Mundel van Wezenbeek

HIER OPGEWEKT KENNISSESSIE: LEDENWERVING. 17 september coöperatie Zuidenwind Sjoerd Parren Mundel van Wezenbeek HIER OPGEWEKT KENNISSESSIE: LEDENWERVING 17 september 2013 coöperatie Zuidenwind Sjoerd Parren Mundel van Wezenbeek Agenda 1. Introductie Zuidenwind Ontstaan, doelstelling Actueel project: ontwikkeling

Nadere informatie

ZONNESTROOM voor VvE s. Mieke Weterings adviseur duurzaam en gezond bouwen Gemeente Den Haag

ZONNESTROOM voor VvE s. Mieke Weterings adviseur duurzaam en gezond bouwen Gemeente Den Haag ZONNESTROOM voor VvE s Mieke Weterings adviseur duurzaam en gezond bouwen Gemeente Den Haag TOEKOMSTGERICHT WONEN ook met de VvE-complexen op weg naar een duurzame Zuidvleugel!!! ZONNESTROOM KAN BIJDRAGEN

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Het college besluit Gemeentesecretaris dubbelklik hier

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Het college besluit Gemeentesecretaris dubbelklik hier Onderwerp: Energiemarkt en wijkgerichte aanpak Vertrouwelijk: Nee Portefeuillehouder: J.J.N.J. Beemsterboer Opsteller: I. Zwart/C. Ekel Registratienr.: Dubbelklik hier Datum: 3 maart 2015 Afdeling/team:

Nadere informatie

ZONNESTROOM voor VvE s. Mieke Weterings adviseur duurzaam en gezond bouwen Gemeente Den Haag email mieke.weterings@denhaag.nl

ZONNESTROOM voor VvE s. Mieke Weterings adviseur duurzaam en gezond bouwen Gemeente Den Haag email mieke.weterings@denhaag.nl ZONNESTROOM voor VvE s Mieke Weterings adviseur duurzaam en gezond bouwen Gemeente Den Haag email mieke.weterings@denhaag.nl TOEKOMSTGERICHT WONEN ook met de VvE-complexen op weg naar een duurzame Zuidvleugel!!!

Nadere informatie

Naar een klimaatneutrale sportvereniging

Naar een klimaatneutrale sportvereniging Naar een klimaatneutrale sportvereniging Leidraad voor het maken van een eigen projectplan of Plan van Aanpak Inleiding Steeds meer sportverenigingen met een eigen accommodatie komen in actie om energie

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

01 / AANLEIDING 02 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 03 / PROJECTAANPAK 04 / VOORWAARDEN PRESENTATIE 05 / VERVOLGSTAPPEN. Zon op Bedrijfsdaken 06 / VRAGEN

01 / AANLEIDING 02 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 03 / PROJECTAANPAK 04 / VOORWAARDEN PRESENTATIE 05 / VERVOLGSTAPPEN. Zon op Bedrijfsdaken 06 / VRAGEN 01 / AANLEIDING 02 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 03 / PROJECTAANPAK PRESENTATIE Zon op Bedrijfsdaken 04 / VOORWAARDEN 05 / VERVOLGSTAPPEN 06 / VRAGEN AANLEIDING Ambitie Capelle aan den IJssel Energieneutraal

Nadere informatie

Windpark Lage Weide ondanks participatie toch geen windpark. Simone Maase bestuurslid Energie-U simone@energie-u.nl 19 maart 2015

Windpark Lage Weide ondanks participatie toch geen windpark. Simone Maase bestuurslid Energie-U simone@energie-u.nl 19 maart 2015 Windpark Lage Weide ondanks participatie toch geen windpark Simone Maase bestuurslid Energie-U simone@energie-u.nl 19 maart 2015 1 Inhoud Coöperatieve vereniging Energie-U Zonder grond een park ontwikkelen

Nadere informatie

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel *Z7348DBDA7D* raadsvoorstel Vergadering Gemeenteraad van 20-07-2016 Afdeling Naam opsteller voorstel Portefeuillehouder : Ruimtelijk Beleid : Roij, Maaike van; Arts, Marian : G.J.W. (Geert) Gabriëls Raadsvoorstel:

Nadere informatie

LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging

LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging Ja ik wil zonne-energie, maar... Wat moet ik doen? Is het financieel rendabel? Welke zonnecellen zijn het beste? Waar en door wie worden panelen geïnstalleerd?

Nadere informatie

Lokale Duurzame Energie Bevlogen business. Zaterdag 9 maart 2013 Henk Stormink

Lokale Duurzame Energie Bevlogen business. Zaterdag 9 maart 2013 Henk Stormink Lokale Duurzame Energie Bevlogen business Zaterdag 9 maart 2013 Henk Stormink Wat is LochemEnergie? Een lokale duurzame energie coöperatie (LDE) Van, voor en door inwoners van de gemeente Lochem (een echt

Nadere informatie

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM KIVI 25 januari 2017

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM KIVI 25 januari 2017 Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM KIVI 25 januari 2017 Even voorstellen Ex-bestuurslid KIVI E (-2016) Vroeger: Hoogovens IJmuiden en KPN Telecom, ing. bureau Ebatech, Nuon Windenergie Vattenfall (2009),

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid vereniging X

Vrijwilligersbeleid vereniging X Vrijwilligersbeleid vereniging X Visie t.a.v. Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze vereniging: Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen onze vereniging Vanuit deze visie willen

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 22 januari 2013 Agendanummer : 15 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : Schutten Voorstel aan de raad Onderwerp : Nota Langedijk

Nadere informatie

Verslag Windexcursie 29 september 2016

Verslag Windexcursie 29 september 2016 Verslag Windexcursie 29 september 2016 Op donderdag 29 september 2016 organiseerde de Gemeente Groningen een excursie naar de windparken in Nijmegen en Deventer. Dit voor raadsleden van de gemeente Groningen,

Nadere informatie

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Raymond Roeffel Directeur Trineco Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Agenda Waarom zonnestroom? Wet en regelgeving rondom zonnesystemen Salderingstarieven De meest voorkomende situaties

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

Deel 2: Activiteiten MONITOR

Deel 2: Activiteiten MONITOR Deel 2: Activiteiten MONITOR Deze Monitor gaat over jullie activiteiten met, voor en door bewoners op het gebied van: 1. Inkoop energie 2. Collectieve inkoopacties zonnepanelen 3. Energiebesparingsacties

Nadere informatie

Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR

Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR Deze Monitor gaat over productie-installaties: windturbines, windparken collectieve zonprojecten andere productie-installaties alle productie-projecten waar jullie

Nadere informatie

Visie GroenLinks Leiden in 2018

Visie GroenLinks Leiden in 2018 Visie GroenLinks Leiden in 2018 Inleiding GroenLinks afdeling Leiden staat stevig in haar schoenen. Afgelopen jaar is opnieuw bewezen dat wij, ondanks politieke tegenwind, als afdeling een goede verkiezingsuitslag

Nadere informatie

http://www.stichtingwijs.nl Stichtingsplan Stichting WijS versie april 2015

http://www.stichtingwijs.nl Stichtingsplan Stichting WijS versie april 2015 http://www.stichtingwijs.nl Stichtingsplan Stichting WijS versie april 2015 Inhoudsopgave 1 Samenleven doe je door samen te leven!... 1 2 Wat is WijS?... 1 3 Doelstelling en werkwijze Stichting Wijs...

Nadere informatie

CORPORATIES: ZONNESTROOM EN

CORPORATIES: ZONNESTROOM EN CORPORATIES: ZONNESTROOM EN -- FINANCIERING Solar Solutions International, 22 maart 2017 Bart Jansen Atrivé WIE IS ATRIVÉ? Adviesbureau op het gebied van Wonen Woningcorporaties & gemeente/overheid Duurzaamheid:

Nadere informatie

Versnellingsplan. Ledenvergadering CALorie 11 april 2013

Versnellingsplan. Ledenvergadering CALorie 11 april 2013 Versnellingsplan Ledenvergadering CALorie 11 april 2013 Inhoud Terugblik vorige ledenvergadering en voortgang sindsdien Gevraagde instemming met bestuursbesluit Afspraken tussen coördinator, bestuur en

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie)

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) ITP Patiëntenvereniging Nederland Beleidsdocument 2010 t/m 2014 Beleidsdocument 2010 2014 voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) Colofon ITP Patiëntenvereniging Nederland Adres:

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding 1 Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Versie: 25 april 2013 Opgesteld door: Windgroep Goeree-Overflakkee, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland Aanleiding Waarom zijn

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Even terug: waarom een werkgroep?

Even terug: waarom een werkgroep? Even terug: waarom een werkgroep? Samenwerking met Buurkracht en BRES Wat willen wij bereiken met Duurzaam Dorp? Samen aan de slag met energie besparende maatregelen! - Samen investeren in energie besparende

Nadere informatie

Corporatie zoekt externe investeerder - Plan van aanpak

Corporatie zoekt externe investeerder - Plan van aanpak Corporatie zoekt externe investeerder - Plan van aanpak Maarten Corpeleijn, 6 november 2013. maarten@huurenergie.nl 1 Achtergrond en ambitie Corporaties willen in een aantal jaren een flink aantal woningen

Nadere informatie

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage.

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. 1 Inleiding Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. De ALV van de afdeling ZuidWest heeft in de vergadering van 30 mei 2012 unaniem besloten tot het aanstellen van een tweetal betaalde afdelingsmanagers.

Nadere informatie

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Natuur en Milieufederatie Flevoland heeft ook dit jaar weer een verkenning gedaan naar het klimaatneutrale gehalte van de

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA 2015-2020

UITVOERINGSPROGRAMMA 2015-2020 UITVOERINGSPROGRAMMA Het Uitvoeringsprogramma van het Milieubeleidsplan omvat negentien projecten waarin de verschillende milieurelevante thema s en de vier benoemde doelgroepen (inwoners, bedrijven, samenkomen.

Nadere informatie

SEMINAR Zonne-energie voor woningbouwcorporaties

SEMINAR Zonne-energie voor woningbouwcorporaties SEMINAR Zonne-energie voor woningbouwcorporaties Gastheer: Bart Jansen, Atrivé i.s.m. Aedes vereniging van woningcorporaties Programma: 15.30-15.45 Energietrends voor corporaties Bart Jansen, Atrivé 15.45-16.00

Nadere informatie

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017 AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Werkplan 2017 (behorende bij begroting 2016) Datum: 9 juni 2016 Agendapunt: 11 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2015 Werkplan Osteoporose

Nadere informatie

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten Menno van Rossum De Windcentrale Jeroen Vanson Greenchoice 21 November 2014 AGENDA Greenchoice Over Greenchoice Lokale initiatieven en coöperaties De

Nadere informatie

Berkel-Enschot 9 oktober 2013

Berkel-Enschot 9 oktober 2013 Berkel-Enschot 9 oktober 2013 Programma Terugblik Organisatie BEC "Lokale energie: van Brussel tot Berkel- Enschot door Donald van den Akker Speerpunten BEC Wat bieden we leden? Hoe verder? Terugblik -

Nadere informatie

Jason Young Projectmanager, Alliander Energiebesparing Tjalle Weekenborg Consultant, Alliander IT Energietransitie

Jason Young Projectmanager, Alliander Energiebesparing Tjalle Weekenborg Consultant, Alliander IT Energietransitie Jason Young Projectmanager, Alliander Energiebesparing Tjalle Weekenborg Consultant, Alliander IT Energietransitie 12 november 2012 Agenda Intro Energieaandeel Zoektocht naar klantbehoefte nav Energieakkoord

Nadere informatie

5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven

5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven 5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven Alfons Ramb Energiek Leiden Rolf Steenwinkel Amsterdam Energie Ron de Graaf Hoom Renske den Exter - Hoom

Nadere informatie

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deze Monitor gaat over: je organisatie (initiatief): mensen, activiteiten, organisatie, financiële situatie. TOELICHTING MONITOR ORGANISATIE LET OP: Deze vragenlijst bestaat

Nadere informatie

Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht

Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht februari 2017 position paper regietafel energietransitie utrecht 2/6 Regietafel Energietransitie Utrecht Hieronder treft u informatie over de Regietafel

Nadere informatie

Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE)

Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE) Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE) Stap 1. Oriëntatie/Vooronderzoek U vindt uw energiekosten te hoog? U hebt in uw koopflat een eigen cv-ketel en u vindt uw

Nadere informatie

Zon op VVE. Wormerveer Eric de Lange 19 mei 2016

Zon op VVE. Wormerveer Eric de Lange 19 mei 2016 Zon op VVE Wormerveer Eric de Lange 19 mei 2016 Waarom doen we dit? Wereldwijde klimaatcrisis Klimaat top Parijs Energie Akkoord Nederland Klimaatzaak Urgenda Maar er gebeurt nog steeds te weinig en te

Nadere informatie

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Profielen van bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform Schollevaar Dit document bevat een omschrijving van de diverse bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform

Nadere informatie

FIREW - FInanciering en Realisatie Energietransitie recente Woonwijken Openbaar Eindrapport

FIREW - FInanciering en Realisatie Energietransitie recente Woonwijken Openbaar Eindrapport FIREW - FInanciering en Realisatie Energietransitie recente Woonwijken Openbaar Eindrapport TKI projectnummer: TKIGB01001 Projectperiode: 2 april 2013 30 september 2016 Penvoerder: BRES Medeaanvragers:

Nadere informatie

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Geef Prostaatkanker het nakijken 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Organisatie 2. Strategie a. Statutaire doelstelling b. Afwezigheid van winstoogmerk c. Bestemming

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Opschalen en Opschieten! Concept 5 juli 2017 Energievisie ECN versie 1.2 1 Inhoud 1. Koers Energiecoöperatie Noordseveld 2. Opgave Noordenveld 3. Ruimtelijke

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Delft Energie coöperatie

Delft Energie coöperatie presentatie Delft Energie wie zijn wij presentatie Zonne-Strijp Arthur Hilgersom - Wouter Deen 22 februari 2017 1. Even voorstellen 2. Widar in de Zon 3. Duurzaamheidseducatie 4. Duurzaamheidsadvies 5.

Nadere informatie

gemeente Bunnik INFORMATIENOTA De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017

gemeente Bunnik INFORMATIENOTA De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017 gemeente Bunnik INFORMATIENOTA Aan: Van: De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017 Onderwerp: Tussentijdse evaluatie Bunnik Duurzaam In december 2014 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben Toelichting beschrijving processen + verdeling taken/bevoegdheden Vereniging Wikimedia Nederland Utrecht, 13 september 2012 - herziene versie bestuursweekend 7 april 2013 Wikimedia Nederland heeft er voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 9. Extra windturbines in gemeente Dalfsen. Datum: 25 maart Decosnummer: 7

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 9. Extra windturbines in gemeente Dalfsen. Datum: 25 maart Decosnummer: 7 Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 9 Onderwerp: Extra windturbines in gemeente Dalfsen Datum: 25 maart 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 7 Informant: Leonie van Dam

Nadere informatie

PRESENTATIE. Zon op Bedrijfsdaken 01 / INTRODUCTIE 02 / PROJECTCASE TEXEL 03 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 04 / PROJECTCASES

PRESENTATIE. Zon op Bedrijfsdaken 01 / INTRODUCTIE 02 / PROJECTCASE TEXEL 03 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 04 / PROJECTCASES 01 / INTRODUCTIE 02 / PROJECTCASE TEXEL 03 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN PRESENTATIE Zon op Bedrijfsdaken 04 / PROJECTCASES 05 / UW BEDRIJVENTERREIN VERDUURZAMEN? ZON OP BEDRIJFSDAKEN Ambitie gemeente Energieneutraal

Nadere informatie

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee Werkplan 2016 PCG Iedereen doet mee Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen September 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 3 Activiteiten 3.1 Opnieuw opbouwen en uitbouwen

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 juli 2017 9 n.v.t. wethouder M. Blind Kenmerk 17.003559 *17.003559* Datum B&W-besluit

Nadere informatie

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk De Lokale Duurzame Energie Coöperatie EnergieCoöperatieBoxtel Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk WWW.ECBOXTEL.NL LDEC: Waarom en waartoe leidt het Samen met leden realiseren van betaalbare, duurzame,

Nadere informatie

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 12 mei 2015 NUMMER PS PS2015RGW06 AFDELING FLO/ MEC COMMISSIE RGW STELLER Dorien van Cooten & Henk de Vries DOORKIESNUMMER DOCUMENTUMNUMMER 8150FBF3

Nadere informatie

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Inhoud Inleiding... 2 1. Organisatieopbouw... 3 2. Politieke vormings- en scholingsactiviteiten... 3 3. Informatievoorziening... 3 4. Ledenwerving: supporters...

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

BELEIDSPLAN A.S.V.A. ALUMNIVERENIGING. Oud en Nieuw

BELEIDSPLAN A.S.V.A. ALUMNIVERENIGING. Oud en Nieuw BELEIDSPLAN A.S.V.A. ALUMNIVERENIGING Oud en Nieuw Datum: 6 mei 2016 VOORWOORD Beste leden, Vorig jaar is er voorzichtig begonnen met het opnieuw tot leven brengen van de ASVA Alumnivereniging. Veel mensen

Nadere informatie

Windenergie ontwikkeling De Coöperwiek : we doen het liever zelf samen en coöperatief. Albert Jansen

Windenergie ontwikkeling De Coöperwiek : we doen het liever zelf samen en coöperatief. Albert Jansen Windenergie ontwikkeling De Coöperwiek : we doen het liever zelf samen en coöperatief Albert Jansen Wie staat voor u Albert Jansen Bestuurslid landelijke coöperatie 3500 leden Secretaris Regionale burger

Nadere informatie

Kruishoutem energieneutraal. i.s.m. provincie Oost-Vlaanderen Energielandschap December 2015

Kruishoutem energieneutraal. i.s.m. provincie Oost-Vlaanderen Energielandschap December 2015 Kruishoutem energieneutraal i.s.m. provincie Oost-Vlaanderen Energielandschap December 2015 Oost-Vlaanderen Energielandschap!Oost-Vlaanderen ombouwen tot een volwaardig energielandschap Hernieuwbare Energiescan

Nadere informatie

*Z C7* documentnr.: INT/G/16/21049 zaaknr.: Z/G/15/25100

*Z C7* documentnr.: INT/G/16/21049 zaaknr.: Z/G/15/25100 *Z01290330C7* documentnr.: INT/G/16/21049 zaaknr.: Z/G/15/25100 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Uitvoering moties duurzaamheid Aard : Motie raad Portefeuillehouder : H.A.W.M. Daandels Datum college :

Nadere informatie

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam April 2015 Aanleiding In onder meer het Subsidieprogramma 2015 is aangegeven dat het college aan het eind van 2014 een beleidsplan aan zou

Nadere informatie

Regeling Lokale Netwerken

Regeling Lokale Netwerken Regeling Lokale Netwerken Binnen de BNA functioneren vanaf 2017 lokale netwerken. Deze netwerken opereren vanuit een door de landelijke organisatie gedragen missie, waaraan lokaal (en regionaal) vorm en

Nadere informatie

2016-728. Initiatiefvoorstel Sport en duurzaamheid

2016-728. Initiatiefvoorstel Sport en duurzaamheid 2016-728 Initiatiefvoorstel Sport en duurzaamheid Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Commissie Omgevingsbeleid op 23 maart 2016 - Provinciale Staten op 13 april 2016 - fatale beslisdatum: 13 april

Nadere informatie

Burgerinitiatief. Janet Wetser E-team Ondersteuning Gemeente Soest

Burgerinitiatief. Janet Wetser E-team Ondersteuning Gemeente Soest Programma Opening - Janet Wetser Doelen en vragen van deze avond - Janet Wetser Wat wil ik met zonnepanelen? - Yvonne Feuerhahn (Energieambassade) - Korte pauze - Technische werking - Wim Troost (Adviseur

Nadere informatie

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory.

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Een uitdagend klimaat 20 20 2020 In 2020 moet de uitstoot van CO 2 in de EU met 20% zijn teruggebracht ten opzichte van het 1990 niveau.

Nadere informatie

Beleidsnotitie Maatschappelijk draagvlak zonneakkers bij dorpen en wijken

Beleidsnotitie Maatschappelijk draagvlak zonneakkers bij dorpen en wijken Beleidsnotitie Maatschappelijk draagvlak zonneakkers bij dorpen en wijken 1. Aanleiding In december 2015 is door de gemeenteraad de Structuurvisie Emmen, Zonneakkers vastgesteld. In de structuurvisie zijn

Nadere informatie

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS Colofon Meer informatie over mogelijke ondersteuning op de verschillende onderwerpen: Ieke Benschop, NMU (i.benschop@nmu.nl;

Nadere informatie

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015 Activiteitenplan 2015 Inleiding Doelstellingen van Hestia blijven ongewijzigd. Deze zijn: Het vergroten van de zichtbaarheid

Nadere informatie

ALV januari Bestuur 040energie

ALV januari Bestuur 040energie ALV januari 2016 Bestuur 040energie 1 Agenda Orde van de vergadering: Opening, Agenda, Notulist Tellen aanwezige stemrechtige deelnemers + machtigingen Notulen vorige ALV jan. 2015 Bestuursverslag 2015

Nadere informatie

Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid

Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2011 Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid www.paleisvandeverdraagzaamheid.nl Verdraagzaamheid is respect en waardering voor en acceptatie van de rijke verscheidenheid van de culturen in onze

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Koepel presentatie ten behoeve van Bestuur Vogelwijk Energie(k) Den Haag

Koepel presentatie ten behoeve van Bestuur Vogelwijk Energie(k) Den Haag Koepel presentatie ten behoeve van Bestuur Vogelwijk Energie(k) Den Haag Indeling 1. Algemene Informatie a) Wijk b) Vogelwijk Energie(k) 2. Historie Vogelwijk Energie(k) 3. Duinvogel 4. Resultaten (naar

Nadere informatie

This is APP! Jongerenparticipatie Gemeente Appingedam

This is APP! Jongerenparticipatie Gemeente Appingedam This is APP! Jongerenparticipatie Gemeente Appingedam ! De gemeente Appingedam wil jongeren actiever laten participeren in beleidsvorming, zodat ze beter kan inspelen op de behoeften van jongeren. Om dit

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Strategisch meerjarenplan. Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM Tafel van Groenlo februari 2016

Strategisch meerjarenplan. Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM Tafel van Groenlo februari 2016 Strategisch meerjarenplan Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM Tafel van Groenlo februari 2016 Inhoudsopgave presentatie 1. Energietransitie, besparing, opwekking, ruimte 2. Resultaten AGEM, stand van

Nadere informatie

Evaluatie zon PV-projecten bij woningcorporaties

Evaluatie zon PV-projecten bij woningcorporaties Samenvatting Evaluatie zon PV-projecten bij woningcorporaties Datum 15 augustus 2013 Status Definitief Pagina 1 van 1 Colofon Projectnaam Evaluatie zon PV-projecten bij woningcorporaties Projectnummer

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Inleiding In dit werkplan van het bestuur kijken we terug op het afgelopen jaar en stellen we de speerpunten voor het komende jaar vast. Het werkplan zal samen

Nadere informatie

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg In dit document geven we de foto s weer van gesprek 1, in de volgorde zoals die zijn opgehangen. De tekst die er bij staat is een weergave

Nadere informatie

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE)

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Peter Nuijten Mob: 06-22811585 E-mail: peter.nuijten@hotmail.nl 1 Concept Energie coöperatie

Nadere informatie

Houten, 17 februari Geachte leden van het rondetafelgesprek,

Houten, 17 februari Geachte leden van het rondetafelgesprek, Houten, 17 februari 2015 Geachte leden van het rondetafelgesprek, Inleiding Mijn naam is Ruben Berendts en ik spreek in namens Windpark Goyerbrug. Windpark Goyerbrug is een windpark in ontwikkeling tussen

Nadere informatie

Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid

Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid Aanleiding dea (duurzame energiecoöperatie Apeldoorn) werkt samen met WNW (De Wolff Nederland Windenergie) aan een plan om drie windmolens te

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. : 2 juni 2016 Agendanr.: 6b

Raadsvergadering d.d. : 2 juni 2016 Agendanr.: 6b Raadsvergadering d.d. : 2 juni 2016 Agendanr.: 6b Afdeling : Beleid en Ontwikkeling Portefeuillehouder : Wethouder M.M. Kuijken Onderwerp : Resultaten evaluatie centrumplan 't Hof / herinrichting fase

Nadere informatie