Veenendaal, september Meer voor minder Meerjarennota "Minimabeleid Veenendaal "

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veenendaal, september 2011. Meer voor minder Meerjarennota "Minimabeleid Veenendaal 2012-2015""

Transcriptie

1 Veenendaal, september 2011 Meer voor minder Meerjarennota "Minimabeleid Veenendaal "

2 MEERJARENNOTA MINIMABELEID Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Kaders minimabeleid Uitgangspunten meerjarennota minimabeleid Maatregelen minimabeleid Uitwerking categoriale inkomensondersteunende maatregelen 6. Uitwerking flankerend minimab.eleid 7. Financiële doorvertaling minimabeleid pag. 2 pag. 4 pag. 6 pag. 10 pag. 11 pag. 18 pag. 24 Bijlage: 1. Evaluatie bestaand beleid (samenvatting nota 2010) 2. Maatregelen minimabeleid Vergoedingen GTR en GTR extra 4. Procedure en toezeggingen 5. Evaluatie Veenendaalpas 5. Vangnetregeling Schoolzwemmen pag. 27 pag. 29 pag. 31 pag. 33 pag. 34 pag. 36 1

3 MEERJARENNOTA MINIMABELEID "MEER VOOR MINDER" 1. Inleiding Hierbij presenteren wij u de meerjarennota "meer voor minder". De gemeente Veenendaal is er in geslaagd om in tijden van forse bezuinigingen haar minimavoorzieningen overeind te houden en incidentele maatregelen structureel te maken. Op enkele onderdelen vindt zelfs een intensivering van beleid plaats. Daarmee laten we zien borg te staan voor de zwakken in de samenleving. Draagvlak binnen de samenleving voor dit beleid bestaat alleen als daarnaast de solidariteit van ons systeem niet wordt aangetast. Een beroep doen op eenieders eigen verantwoordelijkheid, het bevorderen van (financiële) zelfredzaamheid voor personen die kunnen werken en het aanpakken van misbruik van de sociale zekerheid zorgen ervoor dat we dit minimabeleid kunnen uitdragen en minimavoorzieningen kunnen blijven financieren. Deze nota is tot stand gekomen na veelvuldig overleg en consultatie met de cliëntenraad en raadsleden. Onzekerheid binnen dit geheel was de aangekondigde wijziging van het rijksbeleid per Inmiddels zijn de wetsvoorstellen openbaar en duidelijk is dat het kabinet aankoerst op het beperken van categoriale minimavoorzieningen voor de doelgroep met een inkomen tot 110% van de van toepassingszijnde bijstandnorm. Met deze beperking hebben we bij het formuleren van de maatregelen rekening moeten houden. Deze nota is opgebouwd in twee delen. Deel 1 is kaderstellend. Daarin worden de randvoorwaarden en uitgangspunten geformuleerd waaraan het vast te stellen minimabeleid dient te voldoen. In deel 2 worden de minimamaatregelen zelf gepresenteerd en uitgewerkt. Deze bestaan uit inkomensondersteunende maatregelen (categoriale bijstand) en zogenaamd flankerend beleid. Dit resulteert in de volgende inkomensondersteunende maatregelen: a. Geld-terugregeling voor gezinsleden ad 100. b. Geld-terugregeling extra voor kinderen ad 140. c. PC-regeling voor gezinnen met schoolgaande kinderen ad 600. d. Collectieve ziektekostenverzekering met aanvullend gemeentelijk pakket. e. Regeling minimabeleid 65+ ad 310 voor alleenstaande en 370 voor echtpaar. f. Regeling minimabeleid chronisch zieken en gehandicapten ad 200 per persoon. g. Eindejaarsuitkering 65+ van minimaal 40 tot maximaal 160, en wordt alleen uitgekeerd mits er voldoende minimabudget over is die de minimumuitkering van 40,- dekt 2

4 Tijdens de consultatie bleek voor diverse partijen het niet voortzetten van de Veenendaalpas ten gunste van de overige minimaregelingen een aanvaardbare optie. Deze optie wordt in samenspraak met Veenendaalpromotie en Bureau Binnenstad nader uitgewerkt. Daarbij worden vrijkomende middelen ingezet ten behoeve van prioritaire doelgroepen: h. De gemeente stopt met de Veenendaalpas als minima-instrument. i. De plaatselijke middenstand ontwikkelt een nieuwe lokale kortingskaart en voert die in eigen beheer uit. Alle inwoners van Veenendaal kunnen deze kaart aanschaffen. Voor de minimadoelgroep zal de gemeente de aanschafkosten voor haar rekening nemen1. j. Jaarlijks bedrag van reserveren voor de organisatie van dagtochten voor minima gezinnen met kinderen. Leeswijzer Hoofdstuk 2 beschrijft het kader voor het meerjaren minimabeleid. In hoofdstuk 3 formuleren we de uitgangspunten van het lokale minimabeleid. Hoofdstuk 4 bevat een opsomming van de voorgestelde maatregelen. In hoofdstuk 5 worden de inkomensondersteunende maatregelen nader uitgewerkt. Hoofdstuk 6 gaat nader in op de Veenendaalpas en flankerend minimabeleid. Hoofdstuk 7 tenslotte is een financiële doorvertaling van de voorgestelde maatregelen. In de bijlage vindt u achtergrondinformatie. 1 Onder voorbehoud. Indien initiatief niet wordt doorgezet, vallen de middelen in het algemene minimabudget (en komen daarmee ten goede aan minima 65+). 3

5 2. Kader Minimabeleid Wettelijke kader Bevoegdheid Als inkomensondersteunend instrument is de verlening van bijzondere bijstand financieel en beleidsmatig gedecentraliseerd aan colleges. De bijzondere bijstand kent de vormen individuele bijzondere bijstand, categoriale bijzondere bijstand en de bijzondere vorm langdurigheidstoeslag. Bij al deze vormen van inkomensondersteuning hebben colleges thans de volledige vrijheid om te bepalen, of en zo ja in welke mate rekening wordt gehouden met de aanwezige financiële draagkracht van belanghebbende. Inkomensgrens 2 Met de voorgenomen wetswijziging per op het terrein van categoriale inkomensondersteuning wil de regering zo veel mogelijk voorkomen dat de gemeenten het centrale inkomensbeleid van het rijk met een eigen inkomensbeleid doorkruisen. Het ongericht verstrekken van categoriale gemeentelijke inkomensondersteuning wordt met dit wetsvoorstel door het stellen van een inkomensnormering beperkt. De regering kiest er voor om de 110% inkomensnormering voor alle doelgroepen waarvoor de colleges bevoegd zijn een categoriaal bijzondere bijstandsbeleid te voeren, te laten gelden. Dit was reeds afgesproken in het regeer-en gedoogakkoord. Dit voorstel kan dan ook rekenen op een meerderheid in Tweede en Eerste Kamer. De gemeentelijke bevoegdheid en verantwoordelijkheid voor inkomensondersteuning op basis van individueel maatwerk laat de regering ongewijzigd. Verordeningsplicht kinderparticipatie In bovengenoemd wetsvoorstel is ook een passage over een verordeningsplicht voor gemeenten opgenomen. In artikel 8 van de WWB wordt een onderdeel toegevoegd waarin gemeenteraden verplicht worden regels op te stellen om het aantal kinderen dat maatschappelijk niet meedoet te verminderen. Gemeenteraden dienen dan een verordening op te stellen met betrekking tot het verlenen van categoriale bijzondere bijstand voor de kosten in verband met maatschappelijke participatie van ten laste komende kinderen die onderwijs of een beroepsopleiding volgen (conform artikel 35, vijfde lid, van de WWB). De gemeenteraden zijn gehouden om in ieder geval in de verordening invulling te geven aan het begrip maatschappelijke participatie Financiële kaders Bezuiniging Rijk Hiervoor is aangegeven dat het Rijk de norm voor categoriale bijstand beperkt tot 110% van de van toepassingzijnde bijstandsnorm. Deze aanscherping gaat gepaard met een bezuiniging. Het betreft een landelijke bezuiniging van 40 miljoen. Deze besparing wordt in mindering gebracht op het 2 De bijstandsnorm is afhankelijk van de leefsituatie en de leeftijd. Zo kennen we een norm voor alleenstaande, alleenstaande ouder en echtpaar. De hoogte van de norm is gerelateerd aan het wettelijk minimum loon (WML). Een bijstandsuitkering voor alleenstaande is 70% van het WML (thans 877 excl. VT). Een bijstandsuitkering voor een alleenstaande ouder is 90% van het WML( 1128 ) en voor een echtpaar 100% van het WML ( 1254). De norm voor 65+ is gerelateerd aan de AOW-norm. Alleenstaande 953 (excl. VT), alleenstaande ouder 1212, echtpaar Het is niet bekend of dit voorstel kan rekenen op een meerderheid. Dit artikel is namelijk op initiatief van de PvdA (dhr Spekman. thans oppositie) ingevoerd. De VNG is geen voorstander van dit artikel. 4

6 budget voor bijzondere bijstand in het gemeentefonds. Voor Veenendaal betekent dit ongeveer aan minder inkomsten. Kadernota In de kadernota zijn de diverse bezuinigingen vanuit het Rijk samengevoegd. Vervolgens maakt de gemeente een eigen afweging waar zij alle bezuinigingen in de vorm van taakstellingen neerlegt. Eerder heeft het college al aangegeven borg te willen staan voor de zwakkeren in de samenleving. Daarom staan ze een bredere verdeling van de 'pijn' voor, waarbij ook andere beleidsterreinen een bijdrage leveren aan het invullen van de bezuinigingstaakstelling. De gemeenteraad heeft deze richting bevestigd. Concreet betekent dit dat om het minimabudget geen bezuinigingen worden doorgevoerd. 2.3 Draagvlak Voorgaand aan dit voorstel heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden met de cliëntenraad en de raadscommissie MD. Daarbij zijn gegevens over het gebruik van de minimaregelingen in de afgelopen jaren gepresenteerd en zijn onderzoeksrapporten en inkomensplaatjes gedeeld 4. Op basis van deze informatie is aan de raadscommissie een aantal scenario's voorgelegd en hebben de partijen hun voorkeur kunnen uitspreken. Bovendien had een aantal fracties aanvullende vragen. Deze informatie hebben we meegenomen bij het formuleren van de voorliggende meerjarennota minimabeleid. 4 Uit onderzoeken blijkt dat eenoudergezinnen met uitsluitend minderjarige kinderen, alleenstaanden tot 65 jaar en chronisch zieken het meest met armoede kampen. De armoede onder 65+ is de afgelopen jaren daarentegen gedaald. 5

7 3. Uitgangspunten Meerjarennota minimabeleid I. Uitgangspunten beleid 3.1 Wij staan borg voor de zwakkeren We hanteren de maximale inkomensgrens De in het wetsvoorstel aangekondigde inkomensgrens van 110% kan naar verwachting rekenen op een kamermeerderheid. Gemeenten zijn vrij de inkomensgrens ook lager dan 110% te stellen. Wij willen de maximale ruimte benutten die het rijk ons geeft. In voorgestelde maatregelen hanteren we daarom de inkomensgrens van 110% wat betreft de categoriale bijzondere bijstand op grond van de WWB. Dit betekent wel dat de thans gehanteerde 115% norm wordt verlaagd en de doelgroep daarmee wordt verkleind. Aan het voorzieningenniveau wordt niet getornd In besprekingen met de raadscie. zijn diverse scenario's verkend. Daarbij was consensus om het minimabeleid te herstructureren naar prioritaire doelgroepen. Tevens bleek dat bestaande klanten er in voorzieningen niet op achteruit mochten gaan. Het risico dat enkele doelgroepen door het stapelen van diverse bezuinigingen bovenmatig worden benadeeld, moet worden beperkt. Extra voorzieningen voor groepen die dit nodig hebben Uit onderzoek blijkt dat vooral gezinnen met kinderen en chronisch zieken en gehandicapten 65- het meest met financiële armoede kampen. Deze financiële armoede heeft ook sociale gevolgen 5. Voorkomen moet worden dat jongeren wegens gebrek aan financiële middelen niet kunnen deelnemen aan sportieve of culturele activiteiten. Immers participatie bevordert de samenhang binnen de samenleving en voorkomt zodoende dat al op jonge leeftijd een tweedeling in de maatschappij ontstaat. 3.2 Structureel maken incidentele regelingen Op ons kunt u rekenen Het huidige minimabeleid kent een aantal incidentele regelingen (GTR extra, PC-regeling voor kinderen en de eindejaarsuitkering voor 65+). Jaarlijks werd besloten of en hoe deze regelingen werden uitgevoerd. Met voorliggende voorstellen worden de regelingen structureel gemaakt, danwel rekenregels vastgelegd, zodat klanten vooraf weten op welke voorzieningen zij een beroep kunnen doen. 5 Tevens bestaat het gevaar dat deze doelgroepen geconfronteerd worden met een stapeling van bezuinigingen (bv eigen bijdrage, afschaffen schoolzwemmen, etc) 6

8 3.3 Solide financieel beleid Vast budget minimabeleid Voor minimabeleid en de uitvoering van bijzondere bijstand is voor een bedrag op jaarbasis van begroot. Het minimabeleid is daarmee uitgezonderd van de brede heroverwegingen 6. Dit houdt in dat we het bedrag blijven bestemmen voor de minima. Overschrijdingen van het budget moeten zoveel mogelijk worden vermeden. 3.4 Voorkomen armoedeval Werken moet lonen Het verschijnsel armoedeval komt in principe alleen voor bij huishoudens die vanuit een uitkering uitstromen naar werk. Doordat zij een beperkt hoger inkomen gaan ontvangen hebben zij geen of minder recht op diverse inkomensondersteunende regelingen. Deze grens wordt nu verlaagd naar 110%. Om werk in alle gevallen lonend te laten zijn, kennen we een uitstroompremie (ad 2.250) voor personen die vanuit de WWB regulier werk aanvaarden en duurzaam geen beroep meer doen op een gemeentelijke uitkering? Deze premie wordt betaald uit het participatiebudget. Daarnaast zullen we overigens ook altijd WWB-ers met andere middelen ondersteunen of aansporen om regulier werk te aanvaarden. 6 De rijksbezuiniging op het minimabeleid ad 40 mln in verband met het maximeren van de inkomensgrens (ic voor Veenendaal) wordt door andere programma's gedragen. 7 Voor de specifieke voorwaarden zie beleidsregel. 7

9 11 Uitgangspunten uitvoering minimabeleid 3.5 Vereenvoudiging uitvoering Geen dubbele uitvraag, één loket We willen de administratieve lasten voor de aanvrager verkleinen. Daarom bundelen we enkele regelingen. We voorkomen dat betrokkene voor één product bij diverse loketten moet aankloppen 6. Vergroten keuzevrijheid deelnemer Ongerichte inkomenssuppietie is in de ogen van rijk voor minima onder de 65 jaar niet mogelijk. De bijdragen moeten zich onder andere richten op het vergroten van (kinder)participatie. De besteding van de middelen is dan ook ingekaderd. Binnen deze kaders willen we gezinnenibetrokkene wel meer ruimte geven om hun eigen afweging te maken over de besteding van de categoriale bijstand. Deze ruimte willen we vergroten door de pakketen uit te breiden of de regelingen eenvoudiger in te richten. Maximaliseren bereik Het vergoten van bereik heeft onze voortdurende aandacht. Daartoe is de uitvoering al laagdrempelig ingericht en zullen enkele aanvraagtermijnen worden opgerekt. 9 Tevens zullen wij door middel van bestandsvergelijkingen trachten de doelgroep te vergroten. Ook onderzoeken we het digitaal aanvragen van voorzieningen. B Inmiddels zijn al enkele loketten samengevoegd. Zo voert AMC Consultancy de minimaregelingen voor Veenendaal uit onder de naam Bureau VeenendaalPas. Jaarlijks worden de gegevens van inwoners die een uitkering van de gemeente ontvangen. overgedragen aan dit bureau. Zij verzorgen alle informatie aan onze inwoners. Inwoners die tot de doelgroep van het minimabeleid behoren ontvangen één aanvraagformulier, waarop zij aan kunnen geven voor welke regelingen zij in aanmerking willen komen. 65+ waarvan het inkomen is gecheckt, krijgen automatisch de bedragen van de specifieke regelingen voor 65+ op hun bankrekening bijgeschreven. De computerregeling werd tot 2010 uitgevoerd door de gemeente zelf. Rechthebbenden kregen 3 maanden de tijd een aanvraag bij de gemeente in te dienen. De uitvoering van de computerregeling besteden we ook uit aan AMC. Daarnaast wordt de WWB voor personen ouder dan 65 jaar sinds 2009 uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). waardoor rechthebbenden maar te maken hebben met één uitkeringsverstrekker. Een grote groep inwoners heeft niet voldoende rechten opgebouwd om een volledige AOW uitkering te ontvangen. Bij deze groep is het niet altijd bekend dat zij een aanvullende WWB-uitkering kunnen aanvragen. Door de uitkering in één hand te leggen krijgen de inwoners die een onvolledige AOW-uitkering hebben direct een aanvraagformulier voor de WWB thuisgestuurd. Bijzondere bijstand voor medische kosten is deels ondergebracht in de collectieve ziektekostenverzekering voor minima bij Menzis. Verzekerden kunnen zodoende rechtstreeks via Menzis een vergoeding voor een bril of tandartskosten ontvangen 9 Dit geldt met name de PC-regeling. Nu kan deze slechts gedurende een aantal maanden worden aangevraagd. In de nieuwe opzet kan dit gedurende het hele jaar. 8

10 Schoenmaker blijfbijje leest De gemeente is er voor de zwakkeren. Daarin hebben we een verantwoordelijkheid die wij met beide handen aannemen. De rol van de gemeente beperkt zich echter tot het verstrekken van voorzieningen voor minima in de vorm van categoriale en. bijzondere bijstand. Daarnaast kennen we een "Veenendaalpas", Deze pas' geeft bezitters recht op korting bij de lokale middenstand. Slechts 25% van de bezitters van de pas behoort tot de doelgroep minima met een inkomen tot 110%. We zien de pas dan ook meer als citymarketing instrument voor de lokale middenstand, dan als instrument in het kader van het minimabeleid. Dit soort initiatieven behoren in onze visie niet meer tot de kerntaken van de gemeente en deze taak willen we overdragen aan de lokale middenstand, 9

11 4. Maatregelen minimabeleid Onderstaand vindt u een opsomming van de voorgestelde maatregelen voor het minimabeleid Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen inkomensondersteunende maatregelen (categoriale bijstand) en andere minimamaatregelen. Categoriale bijstand wordt door of namens de gemeente verstrekt op grond van artikel 35 WWB. Flankerend beleid kent een andere grondslag en wordt niet uitgevoerd door of namens de gemeente. In hoofdstuk 5 vindt u een nadere beschrijving van de categoriale maatregelen. Hoofdstuk 6 beschrijft het flankerend beleid. I. Categoriale (inkomensondersteunende) maatregelen 1. Het minimuminkomen voor inkomensondersteunende maatregelen wordt gemaximeerd op 110% WML. 2. We kennen de volgende inkomensondersteunende regelingen: a. Geld-terugregeling voor gezinsleden ad 100. b. Geld-terugregeling extra voor kinderen ad 140. c. PC-regeling voor gezinnen met schoolgaande kinderen ad 600. d. Collectieve ziektekostenverzekering met aanvullend gemeentelijk pakket. e. Regeling minimabeleid 65+ ad 310 voor alleenstaande en ad 370 voor echtpaar. f. Regeling minimabeleid chronisch zieken en gehandicapten ad 200 per persoon. g. Eindejaarsuitkering 65+ van minimaal 40 tot maximaal 160, en wordt alleen uitgekeerd mits er voldoende minimabudget over is die de minimumuitkering van 40,- dekt. 3. De volgende inkomensondersteunende regelingen worden ingetrokken: a. De subsidieregeling duurzame gebruiksgoederen voor 65+ in te trekken. b. De subsidieregeling ziektekostenverzekering voor 65+ in te trekken. c. Veenendaalpas en de organisatie van dagtochten 11 Flankerende minimamaatregelen: a. De plaatselijke middenstand ontwikkelt een nieuwe lokale kortingskaart en voert die in eigen beheer uit. Alle inwoners van Veenendaal kunnen deze kaart aanschaffen. Voor de minimadoelgroep zal de gemeente de aanschafkosten voor haar rekening nemen ad totaal. b. Jaarlijks bedrag van reserveren voor de organisatie van dagtochten voor minima gezinnen met kinderen. c. De gemeente ondersteunt initiatieven om de "inkoopkracht" van minima te vergroten, te denken valt aan de collectieve inkoop van ziektekostenverzekeringen en energie. d. Begin 2012 wordt een kadernota schuldhulpverlening vastgesteld. 10

12 5. Uitwerking Categoriale inkomensondersteunende maatregelen minimabeleid Nr. 1 Waarvoor Hoeveel WijziQinQ Waarom De te hanteren inkomensgrens De inkomensgrens van maximaal 110% geldt voor alle gemeentelijke categoriale inkomensondersteunende maatreqelen. Maximaal 110% van de voor hem van toepassinqsziinde bijstandsnorm. Van 115% naar 110%. Voor de effecten zie onderstaand schema. Wettelijk voorschrift. Het rijk acht een hoger percentage ongewenst. Bovendien vindt zij dat gemeentelijk minimabeleid het inkomensbeleid van het rijk niet mag doorkruisen. 1o Personen tussen jaar WWBnorm 115% 110% Verschil Alleenstaand 216, Gehuwd of samenwonend - beiden jonger dan 21 jaar 433, Gehuwd of samenwonend - één persoon 21 jaar of ouder 843, Personen tussen jaar met kind(eren) Alleenstaand 467, Gehuwd of samenwonend - beiden jonger dan 21 jaar 684, Gehuwd of samenwonend - één persoon 21 jaar of ouder 1.094, Personen tussen de jaar Alleenstaand 877, Alleenstaande ouder/verzorger 1.128, Gehuwd of samenwonend - beiden jonger dan 65 jaar 1.253, Personen van 65 Jaar of ouder Alleenstaand 962, Alleenstaande ouder/verzorger 1.211, Gehuwd of samenwonend 1.325, Actuele norm: juli De bedragen worden ieder half jaar door het rijk aangepast. 10 WWB lid 1 WWB In afwijking van het eerste lid kan bijzondere bijstand ook aan een persoon van 65 jaar of ouder, behorend tot een bepaalde categorie, worden verleend, zonder dat wordt nagegaan of ten aanzien van die persoon de hierna bedoelde kosten ook daadwerkelijk noodzakelijk zijn of gemaakt zijn, indien ten aanzien van de categorie waartoe hij behoort aannemelijk is dat die zich in bijzondere omstandigheden bevindt die leiden tot bepaalde noodzakelijke kosten van bestaan waarin de algemene bijstand niet voorziet en die de aanwezige draagkracht te boven gaan. 35 lid 9WWB Het derde tot en met het zesde lid zijn niet van toepassing ingeval van een alleenstaande, een alleenstaande ouder met zijn ten laste komende kinderen of een gezin waarvan het in aanmerking te nemen inkomen hoger is dan 110 procent van de op hem van toepassing zijnde bijstandsnonn 11

13 Nr. 2a Voor wie Waarvoor Hoeveel Wijziging Waarom Geld-terugregeling (GTRl Van deze regeling kan ieder gezinslid gebruik maken als het gezinsinkomen niet hoger is dan 110% van de Qeldende bijstandsnorm. De GTR is een participatieregeling voor inwoners met een minimuminkomen. Jaarlijks kunnen zij de kosten van culturele en sportieve activiteiten terugkrijgen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de kosten van een sportvereniging, bioscoop en concert, etc. Een volledig overzicht is bijgevoegd als bijlage 4. Maximaal 100 per gezinslid per jaar. Dit vormt een gezinsbudget, waarbinnen de middelen vrii aangewend kunnen worden aan genoemde activiteiten. De GTR is in 2010 verhoogd van 90,- naar 100,-. Dit maken we nu structureel. Tevens wordt de limitatieve lijst van activiteiten uitgebreid met zwemles en kosten computergebruik (bijv. reparaties en gebruik inktpatronen). Het bedrag is op verzoek van de cliëntenraad verhoogd. De uitbreiding van het pakket dient als compensatie van andere bezuiniqinqen. Nr2b Voor wie Waarvoor Hoeveel Wijziging Waarom Geld-terugregeling extra (GTR extra) Voor elk kind van 4 tot 18 jaar dat deel uitmaakt van een gezin, waarvan het qezinsinkomen niet hoger is dan 110% van de geldende biistandsnorm De GTR extra is een participatieregeling voor kinderen. Jaarlijks kunnen zij de kosten van culturele en sportieve activiteiten terugkrijgen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om muziekles en scouting. Een volledig overzicht is bijgevoegd als biilaqe 4. Maximaal 140 extra per kind per iaar. De GTR extra was een incidentele regeling. Deze maken we nu structureel. De regeling breiden we uit met: Schoolreisjes, schoolkampen en school excursies Ouderbijdrage voor schoolfonds Huiswerkbegeleiding/bijles Zwemles en computergebruik Het pakket is op verzoek van de cliëntenraad uitgebreid met kosten voor kinderen die met school te maken hebben. De verdere uitbreiding van het pakket dient als compensatie van andere bezuiniqinqen. 12

14 Nr.2c Voor wie Waarvoor Hoeveel pc-rêgeling Voor een gezin, waarvan het gezinsinkomen niet hoger is dan 110% van de geldende bijstandsnorm met inwonende kind(eren) in de leeftijd van 8 tot 18 jaar. Gezinnen die de afgelopen 4 jaar één computersysteem via een pc-regeling van de gemeente hebben ontvangen, hebben geen recht op een computer. Voor de aanschaf van een computer! printer of computerbenodigdheden (harddisk, software, etc) Maximaal 600 per gezin per 4 jaar (mits het weer voldoet aan de voorwaarden) Wijziging De GTR extra was een incidentele regeling. Deze maken we nu structureel. Bovendien wordt de regeling vereenvoudigd. Oude regeling Voorheen selecteerde de gemeente een vaste aanbieder, die naast het leveren van de computer ook de computercursus verzorgde en de driejarige garantie voor zijn rekening nam. De deelnemende huishoudens moesten een eigen bijdrage betalen van 10 per maand voor een periode van 18 maanden. Tot die tijd was de computer in bruikleen, na het betalen van de laatste termijn, werd de computer eigendom van de aanvrager. Dit totale pakket kostte de gemeente = no. Nieuwe regeling De huishoudens die in aanmerking komen voor de computerregeling mogen zelf een computer of computerbenodigdheden uitkiezen ad 600,- De aanvrager kan zelf kiezen wat zij wil aanschaffen (vaste computer, laptop en!of printer) en waar zij dit wil doen. Zo kan betrokkene zelf op zoek gaan naar een goede aanbieding. Als betrokkene een duurdere computer dan 600,- wil kopen, dan is zij daar vrij in, maar komen de meerkosten voor eigen rekening. Ook is er geen cursus aan de regeling gekoppeld omdat de gemeente er van uit gaat dat de computer voor de kinderen is bedoeld als huiswerkcomputer en deze veelal geen uitleg meer nodig hebben over hoe men met computers moet omgaan. Indien ouders wel een beginnerscursus willen volgen, dan kunnen zij dit bijvoorbeeld volgen bij de Volksuniversiteit. De kosten kunnen betaald worden uit het GTR budget. Waarom De garantie is niet uitgebreid naar een periode van vier jaar, maar gaat uit van de standaard garantieperiode die bij de computer wordt geleverd. Wel kunnen reparaties aan een computer worden betaald uit de GTR (extra) reqelinq. Het vereenvoudigen van regels is één van de uitgangspunten van beleid. Tevens vroeg de SGP naar een onderzoek van de mogelijkheid om het pc-project anders te organiseren waardoor de kosten verhoudingsgewijs afnemen. Daarin zijn we geslaagd. Afstemming Enkele scholen (zoals CSV) kennen ook een PC-regeling. Zo biedt sinds het schooljaar de CSV de mogelijkheid om voor alle leerlingen uit het eerste leerjaar een laptop aan te schaffen. De ouders en de school dragen ieder globaal de helft van de kosten de aanschaf van deze laptop. Het aedeelte dat de 13

15 ouders betalen (per jaar 125,--) wordt verspreid over 4 schooljaren. Indien ouders geen gebruik maken van deze regeling zullen voor deze leerlingen wel computers beschikbaar zijn. In tegenstelling tot de leerlingen die wel over een laptop beschikken kan deze computer niet mee naar huis worden genomen en wordt de computer gedeeld met andere leerlingen. Tevens wordt veel lesmateriaal digitaal aangeboden. Bij deze regeling dienen de ouders dus een eigen bijdrage van 500,- in 4 jaar te betalen. Met ouders en scholen kunnen afspraken gemaakt worden om de gemeentelijke PC-regeling (max 600 per 4 jaar) te gebruiken voor de eigen bijdrage. Tevens kan de GTR en GTR extra hiervoor worden ingezet. Nr 2d Voor wie Waarvoor Hoeveel Wijziging Waarom Collectieve ziektekostenverzekering Voor een gezin, waarvan het gezinsinkomen niet hoger is dan 110% van de geldende bijstandsnorm, eventueel met inwonende kind(eren) in de leeftijd tot 18 iaar. Deelname basisverzekering Menzis Deelname aanvullende verzekering Menzis Aanvullende verqoedinqen voor qemeenteliik pakket Korting verzekeraar 105 per jaar per verzekerde (kinderen gratis meeverzekerd) Verqoedinq qemeenteli;k pakket 61 per verzekerde Geen. Met Menzis wordt jaarlijks onderhandeld over kortingspercentage en aanvullend gemeentelijk pakket. Ook in de toekomst zullen we hier scherp op letten. Daarbij maken we gebruikt van benchmarks met andere gemeenten en andere verzekeraars. Bestrijden niet-gebruik bijzondere bijstand voor medische kosten Verminderen beroep op bijzondere bijstand, nu aanvragen rechtstreeks door Menzis worden afgehandeld. Verbeteren verzekeringspositie minima. Voorkomen betalingsachterstanden ziektekostenpremie en verminderen schuldenproblematiek. Nr2e Minimaregeling 65+ Voor wie Waarvoor Voor persoon ouder dan 65 jaar, waarvan het gezinsinkomen niet hoger is dan 110% van de qeldende bijstandsnorm. De aanname is dat deze groep extra kosten heeft. De middelen kunnen in principe vrij besteed worden. Hoeveel 310 voor een alleenstaande voor een echtpaar 65+ Wijziging Nu kennen we nog 2 regelingen voor de doelgroep De subsidieregeling duurzame gebruiksgoederen voor De subsidieregeling ziektekostenverzekering voor 65+ Waarom Deze regelingen worden ingetrokken en samengevoegd tot één regeling. De hoogte van de nieuwe regeling is gelijk aan die van de vorige regelingen samen. Vereenvoudiging regelingen, verminderen administratieve lastendruk. 14

16 Nr.2f Minimaregeling chrqniscb zieken en gehandicapten 65- Voor wie - Voor persoon jonger dan 65 jaar, waarvan het gezinsinkomen niet hoger is dan 110% van de geldende bijstandsnorm en: - De aanvrager is zelfstandig wonend met een WAO, WIA, WAZ ofwajonguitkering met een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80% - 100%, of - De aanvrager heeft een geldige indicatie voor een gehandicaptenparkeerkaart, of - De aanvrager heeft een geldige indicatie voor een Wmo voorziening die langer dan 1 jaar geldig is. Waarvoor Hoeveel WiiziQinQ Waarom De aanname is dat deze groep extra kosten heeft. De middelen kunnen in principe vrij besteed worden. 200 per persoon. Nu was er nog geen regeling voor deze groep Uit onderzoek blijkt dat deze doelgroep vaak geconfronteerd wordt met een opeenstapeling van eigen bijdragen, waardoor het risico op armoede wordt vergoot. Dit is ook besproken met de cliëntenraad. Nr2g Voor wie Waarvoor Hoeveel Wijziging Eindejaarsuitkering 65+ en egalisatiereserve Voor persoon ouder dan 65 jaar, waarvan het gezinsinkomen niet hoger is dan 110% van de geldende bijstandsnorm De middelen kunnen in principe vrij besteed worden. Als tot uitkering wordt overgegaan, dan doen we dit in december aangezien dit doorgaans een dure maand is. De eindejaarsuitkering bedraagt minimaal 40,- en maximaal 160,- per persoon, mits er voldoende minimabudget over is die de minimumuitkering van 40,- dekt. De regeling is vergelijkbaar met de oude regeling. Ook toen gold dat eindejaarsuitkering alleen werd uitgevoerd als aan het eind van het jaar bleek dat er een restant was uit het budget minima beleid/bijzondere bijstand. Hoewel de eindejaarsuitkering niet gezien mocht worden als een verworven recht en vaststaand onderdeel van het minima beleid in Veenendaal, werd in de praktijk van de afgelopen jaren wel vastgehouden aan een eindejaarsuitkering van 160. Dit leidde tot overschrijding van het minimabudget. Dit laatste is nu niet meer gewenst. De eindejaarsuitkering vormt het slotstuk van het minimabeleid. In november wordt geschat welk bedrag er resteert in het minimabudget en dit wordt verdeeld over de doelgroep, mits dit restantbudget voldoende is om het verwachte aantal aanvragers minimaal 40,- te kunnen verstrekken (ic. Minimaal 650* 40= ) Tevens wordt de eindejaarsuitkering gemaximeerd op 160,-. Zo kunnen eventuele schommelingen in de besteding van het minimabudget worden opgevangen. 15

17 Waarom We staan een solide financieel beleid voor, waarbij we het minimabudget reserveren voor de doelgroep en overschrijdingen worden beperkt We zullen de rekenregels vooraf communiceren, zodat geen valse verwachtingen worden gewekt. Toelichting: Open-einderegeling Eerder genoemde minimaregelingen zijn zogenaamde "open einde regelingen", dat wil zeggen dat iedereen die recht heeft op een bijdrage dit ook daadwerkelijk ontvangt. Er is dus geen sprake van "op=op". Het beroep dat mensen doen op de minimaregelingen en bijzondere bijstand is niet altijd voorspelbaar of stabiel. Zo stijgt de doelgroep bij een toename van de WWB-populatie. In 2010 is bijvoorbeeld het WWB-bestand met 11 % gestegen. Ook is een deel van de minimaregelingen cyclisch, waardoor er in 1 jaar meer aanvragen zijn te verwachten dan in een ander jaar11. Daarnaast wordt het beroep op de bijzondere bijstand beïnvloed door rijksregelingen. Als het rijk een voorliggende voorziening (bijvoorbeeld rechtsbijstand) intrekt, kan dit leiden tot een groter beroep op bijzondere bijstand. Vast-budget Wel werken we met een vast minimabudget.dit budget is bestemd voor de doelgroep. Met de "einde jaarsuitkering"wordt eventuele onderbenutting van de minimamiddelen verdeeld onder de doelgroep 65+. Echter als we in één jaar zo het minimabudget "opmaken"kan dit betekenen dat we in het daaropvolgende jaar mogelijk aankoersen op een tekort. Oplossing: Egalisatiereserve Met het instellen van een egalisatiereserve kan bovenstaande spanning (deels) worden opgevangen. Deze reserve wordt op twee manieren gevoed: Indien de eindejaarsuitkering minder dan 40 pp zou bedragen, dan wordt het bedrag niet uitgekeerd. In deze gevallen weegt de uitkering niet op tegenover de uitvoeringskasten (Maximale reserve ) Indien de eindejaarsuitkering meer dan 160 pp zou bedragen, wordt het meerdere niet uitgekeerd De middelen blijven behouden voor de doelgroep en vloeien niet toe naar de algemene middelen. Dit is in lijn met de uitgangspunten uit de kadernota Een gezin heeft eenmaal per 4jaar recht op een computer ad 600,-. De computerregeling loopt als incidentele regeling al vanaf Dit betekent dat miv 2012 een grote groep (opnieuw) recht heeft op een nieuwe computer. Concreet betekent dit dat we voor 2012 een beroep op de regeling verwachten van , waar dit in was 16

18 Nr 3a en b Voor wie Waarvoor Hoeveel Wijziging Waarom Intrekken a. subsidieregeling duurzame gebruiksgoederen 65+ b. subsidieregeling ziektekostenregeling 65+ a. 65+ die gedurende 3 jaar een zelfstandig huishouden hebben gevoerd met een minimuminkomen tot 115% WML b. 65+ met minimuminkomen tot 115% WML a. De aanname is betrokkene in drie jaar niet heeft kunnen reserveren voor de aanschaf of vervanging van duurzame gebruiksgoederen. In principe is het bedrag vrij besteedbaar. b. Voor de kosten voor aanvullende ziektekostenverzekerinq. a. 250 per kalenderjaar per huishouden per jaar b. 60 per verzekerde per jaar Beide regelingen worden ingetrokken. Daarvoor in de plaats komt de minimareqelinq 65+. Vereenvoudiging regelingen, verminderen administratieve lastendruk. Bovendien is nadien de collectieve ziektekostenverzekering bij Menzis Qestart Nr3c Voor wie Waarvoor Hoeveel Wijziging Waarom Intrekken Veenendaalpas De VeenendaalPas wordt nu gratis verstrekt aan personen met een inkomen tot 115% WML en alle personen ouder dan 65 jaar. De VeenendaalPas is ook te koop voor 10, voor personen met een hoger inkomen. De pas is verkrijgbaar bij de VVV Veenendaal. De VeenendaalPas is een kortingspas die gebruikt kan worden bij winkels, restaurants en musea in Veenendaal en omgeving. Ook worden regelmatig dagtochten georganiseerd waar de pashouders tegen een gereduceerd tarief gebruik van kunnen. Aangezien de korting afhankelijk is van het gebruik van de pas en de korting rechtstreeks door leveranciers worden gegeven, is geen zicht op de hoogte van de kortinq De Veenendaalpas en de dagtochten wordt ingetrokken. Wel worden in samenspraak met andere organisaties alternatieven geïntroduceerd (zie hoofdstuk 6) De Veenendaalpas zoals we die kennen moet worden aangepast aan de nieuwe wetgeving en normering, waardoor 25% van de huidige doelgroep recht zouden hebben op deze pas. Bovendien wordt de pas meer ingezet als promotieinstrument dan als minimainstrument. Dit vraagt om een andere opzet en een andere rol van de gemeente. 17

19 6. Uitwerking flankerend minimabeleid 6.1 Inleiding De in hoofdstuk 5 genoemde maatregelen vinden hun grondslag in de WWB. De WWB stelt grenzen aan gemeenten aan het rechtstreeks en ongericht verstrekken van inkomensondersteuning. Grenzen worden gesteld aan de inkomensnormen en aan de aard en doel van de maatregel. Hier dient de gemeente zich aan te houden. Daarnaast kent de gemeente ook andere vormen om minima en kwetsbare burgers (financiële) ondersteuning te geven waardoor zij kunnen participeren in de samenleving. Dit vatten we hier samen onder de noemer "flankerend minimabeleid,,12. In het voorliggende proces heeft de (c1iënten)raad aan de wethouder gevraagd onderzoek te verrichten naar: a. (alternatieven) voor de Veenendaal pas. b. Een vangnetregeling voor minima in verband met het afschaffen schoolzwemmen. c. De collectieve inkoop van energie voor minima d. De collectiviteitskorting van Menzis In bijlage 4 en 5 vindt u nader onderzoek ten aanzien van de Veenendaalpas en het schoolzwemmen. Hieronder worden de maatregelen gepresenteerd. 6.2 Schrappen Veenendaalpas In het vorige hoofdstuk en in de raadcie MO van 19 april 2011 is eerder aangegeven waarom we de Veenendaalpas als minima-instrument intrekken. Zo moeten we ons realiseren dat de VeenendaalPas zoals we die kennen in de huidige vorm niet kan worden voortgezet nu de gemeente ook hier de inkomensgrens van 110% moet hanteren. Slechts 25% van de huidige pashouders behoort straks tot de doelgroep. AMC consultancy voert nu onder de naam Bureau VeenendaalPas de gemeentelijke categoriale minimaregelingen uit (zie hoofdstuk 3). Dit willen we in principe ook zo voortzetten. Daarnaast is AMC consultancy ook verantwoordelijk voor het vormgeven en uitdragen van de VeenendaalPas en het organiseren van de dagtochten in het kader van de Veenendaalpas. Winkeliers hebben zich bij de Veenendaalpas aangesloten. De gemeente vindt dat de laatste soort activiteiten niet meer behoort tot de "kerntaken" van de gemeente. Dit soort voorzieningen kunnen worden overgelaten aan het particulier initiatief (winkeliersvereniging). De rol van de gemeente beperkt zich hier tot het verstrekken van voorzieningen voor minima (categoriale en bijzondere bijstand). Dit laatste pleit voor het afschaffen van de VeenendaalPas zoals de gemeente die vanuit het minimabudget thans organiseert en financiert. Wij vinden dat dit soort activiteiten overgelaten moeten worden aan het particulier initiatief, of thuis hoort bij city marketing. 12 We richten ons specifiek op minimabeleid. WMO beleid en participatie/reïntegratiebeleid wordt in deze nota niet beschreven of aangehaald. 18

20 Vanuit de Raad kwam de vraag wat het financiële effect is als de VeenendaalPas (incl. dagtochten) wordt afgeschaft. De besparing die door de afschaffing van de VeenendaalPas wordt gerealiseerd is als volgt opgebouwd. Managementvergoeding VeenendaalPas Advertentiekosten publiciteit VeenendaalPas Besparing in drukwerkkosten Besparing in kosten samenstellen pakket Besparing in portokosten Totaal Het schrappen van alle dagtochten bespaart Totale besparing schrappen Veenendaalpas Tevens heeft de raad gevraagd met alternatieven voor de Veenendaalpas te komen. 6.3 Alternatieven Veenendaalpas a. Gemeentelijke bijdrage Kortingskaart Inmiddels heeft overleg met Bureau Binnenstad en promotie Veenendaal plaatsgevonden. Zij richten zich in het kader van het "nieuwe Winkelen" ook op een kortingscard. Zij willen deze kaart in eigen beheer uit gaan geven. Dit moet nog worden besproken met de winkeliersvereniging. Aan deze kaart zal een eigen bijdrage worden verbonden (verwacht 5,-). In het kader van het minimabeleid is de gemeente bereid de kosten van de eigen bijdrage voor minima tot 110% voor haar rekening te nemen. a. Gemeentelijke biidraae Kortingskaart Voor wie Waarvoor Hoeveel Wijziging Waarom Voor iedereen. Deze pas is voor een gering ( 5,-) te koop bij VW en Bibliotheek. Daarvoor is een eiqen bijdraqe verschuldiqd. De pas is een kortingspas die gebruikt kan worden bij winkels, restaurants en musea in Veenendaal en omgeving. Voor de kaart is een eigen bijdrage verschuldigd. Met de kunnen minima tot 110% de kaart gratis aanschaffen. De Veenendaalpas zoals we die nu kennen en wordt uitgevoerd in beheer van de gemeente wordt ingetrokken. De nieuwe kaart wordt hier ingezet als promotieinstrument. De kaart is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door de lokale middenstand. De Veenendaalpas zoals we die kennen moet worden aangepast aan de nieuwe wetgeving en normering, waardoor 25% van de huidige doelgroep recht zouden hebben op deze pas. Deze doelgroep behoudt met bovenstaande constructie wel recht op een "gratis"kortingkaart.. 19

Renswoude, februari Meer voor minder Meerjarennota Minimabeleid Renswoude

Renswoude, februari Meer voor minder Meerjarennota Minimabeleid Renswoude Renswoude, februari 2013 Meer voor minder Meerjarennota Minimabeleid Renswoude 2013-2015 MEERJARENNOTA MINIMABELEID 2013-2015 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Minimaregelingen... 4

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Pagina 1 Inleiding: Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

Nota van B&W. Samenvatting

Nota van B&W. Samenvatting Nota van B&W Onderwerp Minimabeleid in de gemeente Haarlemmermeer Portefeuillehouder dr T.C.M. Horn I 8 QLkb 10 &L- 2 Inlichtingen R.J. Kouwenhoven (023 567 66 15) Collegevergadering Regirtrabenummar z00

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE NOTULEN / VOLGNR.: ONDERWERP : Minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Voorgesteld besluit: 1. Met ingang van 1 januari 2015 de Beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet svoorstel Onderwerp: Minimabeleidsplan 2013-2014 Portefeuillehouder: H.G.Jumelet Participatie Kwaliteit Werk & Participatie A. Kiewiet, telefoon ((0591)68 56 21) Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer)

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Vergadering : 16 mei 2006 Agendanummer: 7 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanvullend

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN Het college van de gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 35, Wet Werk en Bijstand, besluit vast te stellen de volgende beleidsregels: beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Agendanr. : Doc.nr : B2003 14372 Afdeling: : Sociale Zaken en Werkgelegenheid B&W-VOORSTEL Onderwerp : Langdurigheidstoeslag 2003 Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Algemeen:

Nadere informatie

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Interne Memo nr. Aan: commissie MO Van: G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Inleiding Per 1 januari 2015 wijzigen een aantal zaken binnen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013 RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding Datum 20 november 2013 1. Samenvatting Aan gemeenten worden extra middelen armoedebestrijding ter beschikking

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: BBVnummer: 108667 Raadsvoorstel: 109814 Portefeuillehouder: Maret Rombout Paraaf controller: Datum Paraaf Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2. Motivering. Wettelijk- of beleidskader:

Raadsvoorstel. 2. Motivering. Wettelijk- of beleidskader: Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 28 juni 2012 Agendanummer : 12 Datum collegebesluit : 22 mei 2012 Onderwerp : Verordening bevordering maatschappelijke participatie schoolgaande

Nadere informatie

Categoriale regelingen mogen worden verstrekt aan inkomens tot 110% van het minimum

Categoriale regelingen mogen worden verstrekt aan inkomens tot 110% van het minimum Aan de gemeenteraad 13 december 2011 Onderwerp: Vaststelling Verordeningen wetswijzigingen WWB 2012 en de bijbehorende beleidsregels 1. Voorstel 1. Voorgesteld wordt om de Verordening Langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand; Nr De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand; Overwegende dat de gemeenteraad

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oud-Beijerland. Nr. 162135 21 november 2016 Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland 1. Inleiding Met de Wtcg (Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 26 januari 2011 Agendapuntnummer : I, punt 10 Besluitnummer : 224 Portefeuillehouder : Wethouder Liesbeth Koster Aan de gemeenteraad Onderwerp: Met dit voorstel

Nadere informatie

Tegemoetkoming chronisch zieken, mensen met een beperking; en ouderen

Tegemoetkoming chronisch zieken, mensen met een beperking; en ouderen Tegemoetkoming chronisch zieken, mensen met een beperking; en ouderen Beleidsregels categoriale bijzondere bijstand chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Afdeling Samenleving, juni 2009 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 28 oktober 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Nr.: - Agendapunt: Voorbespreking Datum: 20 augustus 2014 Onderdeel raadsprogramma: Programma

Nadere informatie

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het wetsvoorstel aanscherping WWB 2012

Hoofdlijnen van het wetsvoorstel aanscherping WWB 2012 Bijlage bij raadsvoorstel nr. 11-102 A. Inleiding Hoofdlijnen van het wetsvoorstel aanscherping WWB 2012 De regering vindt dat er meer mensen aan het werk moeten. Werk is de basis voor zelfstandigheid,

Nadere informatie

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking:

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Wmo-raad Maastricht Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Het beeld Als WMO-Raad constateren wij, -dat gemeenten met de drie decentralisaties verantwoordelijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Datum Zaaknummer : 98220 Programma : Economie, werk en inkomen Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: dhr. V.G.M. van den Berg Informatie

Nadere informatie

Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdst uk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen

Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdst uk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdst uk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen a) wet: De Participatiewet; b) maatschappelijke participatie: het deelnemen

Nadere informatie

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE;

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE; DE RAAD VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE; GEZIEN HET VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 8 SEPTEMBER 2009, NR. 70/2009; GELET OP ARTIKEL 149 VAN DE GEMEENTEWET; Besluit Vast te stellen de VERORDENING

Nadere informatie

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 1. Inleiding..... 2 2. Aanleiding..... 2 3. De juridische basis...

Nadere informatie

Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart Vragen:

Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart Vragen: Fractie: PvdA-GL Naam: K. Gerritsen Onderwerp: Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart 2016 Vragen: De fractie van de PvdA-GL heeft hierover de volgende vragen: NB. Toelichting op vragen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten Gemeente Nuenen c.a. 2016

Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten Gemeente Nuenen c.a. 2016 CVDR Officiële uitgave van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Nr. CVDR416953_1 3 januari 2017 Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten Gemeente Nuenen c.a. 2016 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012.

Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012. Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen a. wet: Wet werk en bijstand; b. maatschappelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11 Onderwerp Wijzigingen Minimabeleid 2015 Raadsvoorstel is

Nadere informatie

Keuzenotitie Gemeente Opmeer. Herijking en actualisering beleidsregels bijzondere bijstand en vereenvoudiging uitvoeringsproces

Keuzenotitie Gemeente Opmeer. Herijking en actualisering beleidsregels bijzondere bijstand en vereenvoudiging uitvoeringsproces Keuzenotitie Gemeente Opmeer Herijking en actualisering beleidsregels bijzondere bijstand en vereenvoudiging uitvoeringsproces 1 1. Inleiding De bijstand is ook voor de burgers van Opmeer een laatste vangnet.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VASTGESTELDE BELEIDSREGELS

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VASTGESTELDE BELEIDSREGELS VASTGESTELDE BELEIDSREGELS Het college heeft in zijn vergadering van 30 september de navolgende beleidsregels vastgesteld: Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Deze beleidsregels

Nadere informatie

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen.

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Informatie Minimabeleid 2013 In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen

Nadere informatie

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne Evaluatie Minimabeleid 2006 gemeente De Marne Inleiding De gemeente De Marne heeft haar minimabeleid in april 2006 geëvalueerd en besloten aanvullend op het reeds bestaande beleid een aantal regelingen

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

3. Effect a) Meetbaar effect: Door wijziging van de verordening is het college in staat rechtsgeldige besluiten te nemen.

3. Effect a) Meetbaar effect: Door wijziging van de verordening is het college in staat rechtsgeldige besluiten te nemen. Agendapunt: VII-4, rubriek F-2 Barneveld, 3 juni 2013 Voorstel nr: 568775 Portefeuillehouder: G.J. van den Hengel Afdeling: Werk, Zorg en Inkomen Onderwerp: Wijziging Verordening maatschappelijke participatie

Nadere informatie

Kinderen doen mee 2012

Kinderen doen mee 2012 Kinderen doen mee 2012 Verordening m.i.v. 1 januari 2012 Vastgesteld d.d. 21 december 2011 De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand 2012

Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand 2012 De raad van de gemeente Leusden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leusden d.d. 14 februari 2012, nr. 180294 gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel g, van de Wet werk en bijstand;

Nadere informatie

Verordening Declaratieregeling maatschappelijke. participatie voor minima 2015 GR FW

Verordening Declaratieregeling maatschappelijke. participatie voor minima 2015 GR FW Verordening Declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk, - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet

Nadere informatie

Gescand archief. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr. Programma Registratie nr. Stuk

Gescand archief. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr.  Programma Registratie nr. Stuk Raadsvoorstel Gescand archief Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. Stuk Onderwerp college van B&W 4 november 2014 S.M. Brandligt Marleen van Prooijen 06-53641739

Nadere informatie

Beleidsregels RegelRecht 2015

Beleidsregels RegelRecht 2015 Beleidsregels RegelRecht 2015 Pag. Beleidsregels tegemoetkoming collectieve aanvullende zorgverzekering 2015 2 Beleidsregels strippenkaart 2015 7 Beleidsregels bijdrage zwemdiploma A 2015 10 Beleidsregels

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vergadering van : 30 juni 2009 Agendanummer : 7 Onderwerp : Langdurigheidstoeslag WWB Programma : Zorgzaam Dantumadiel

RAADSVOORSTEL. Vergadering van : 30 juni 2009 Agendanummer : 7 Onderwerp : Langdurigheidstoeslag WWB Programma : Zorgzaam Dantumadiel RAADSVOORSTEL Vergadering van : 30 juni 2009 Agendanummer : 7 Onderwerp : Langdurigheidstoeslag WWB Programma : Zorgzaam Dantumadiel Voorstel: 1. Vaststellen van de Verordening Langdurigheidstoeslag WWB

Nadere informatie

Economie en Werk A 12 onderwerp

Economie en Werk A 12 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 130 Economie en Werk A 12 onderwerp Extra middelen minima Aan de raad Wijzigingen in het minimabeleid in 2004 Met ingang van 1 januari

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; Beleidsregel activiteitenbijdrage 2015 gemeente Oldebroek Kenmerk: 193093 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op de Nota Minimabeleid gemeente Oldebroek 2015-2018

Nadere informatie

Verordening declaratiefonds maatschappelijke participatie WWB gemeente Wierden 2013

Verordening declaratiefonds maatschappelijke participatie WWB gemeente Wierden 2013 Verordening declaratiefonds maatschappelijke participatie WWB gemeente Wierden 2013 De raad, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Wierden; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid gemeente Aalten.

B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid gemeente Aalten. Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht: B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen

SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen Presentatie voor de commissie Maatschappelijk Ontwikkeling op 3 oktober 2011 door wethouder(s) Visser & Turnhout- v.d. Bosch 1 Agenda 1. Opening en toelichting wethouder Kees

Nadere informatie

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Categoriale bijzondere bijstand 3. Doelgroep 4. Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Bijlage nr. : 79-2007 AAN. Onderwerp : Armoedebeleid de gemeenteraad;

Bijlage nr. : 79-2007 AAN. Onderwerp : Armoedebeleid de gemeenteraad; Bijlage nr. : 79-2007 AAN Onderwerp : Armoedebeleid de gemeenteraad; 1. Inleiding Sinds eind 2006 wordt in onze gemeente gewerkt aan de voorbereiding van een nieuw armoedebeleid. De bedoeling is om het

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard Gemeente Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Onderwerp: VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 2012 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de Gemeente Albrandswaard met

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel

Bijlage bij raadsvoorstel Bijlage bij raadsvoorstel Inleiding De PvdA De Marne heeft via een initiatiefvoorstel in de raadsvergadering van 22 november 2005 het college gevraagd aanvullend minimabeleid te formuleren. Dit voorstel

Nadere informatie

Adviesnota aan B en W

Adviesnota aan B en W Onderwerp Beleidsregels minimabeleid 2015 Datum 16 december 2014 Naam steller Sanne Bloemen Kenmerk Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Maatschappelijke Diensten Coördinator Paul de Mulder Voorstel

Nadere informatie

Verordening Reductieregeling 2012

Verordening Reductieregeling 2012 Verordening Reductieregeling 2012 De raad van de gemeente Mill en Sint Hubert; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders 10 januari 2012, met overneming van de daarin vermelde motieven; gehoord

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012

Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012 Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.; gehoord de commissie Maatschappelijke Zaken; overwegende dat het van

Nadere informatie

B&W-voorstel en besluitnota

B&W-voorstel en besluitnota 2016/229772 B&W-voorstel en besluitnota Domein Domein Maatschappelijke Ontwikkeling Registratiedatum 12-10-2016 Opsteller A. Meijer van Putten d.d. B&W 25-10-2016 Agendapunt A8 Portefeuille Minimabeleid

Nadere informatie

Nota Evaluatie Minimabeleid 2009. Sociaal en maatschappelijke voorzieningen

Nota Evaluatie Minimabeleid 2009. Sociaal en maatschappelijke voorzieningen Nota Evaluatie Minimabeleid 2009 Sociaal en maatschappelijke voorzieningen Inleiding Met een adequaat minimabeleid willen we voorkomen dat burgers met een minimuminkomen in een te grote achterstandspositie

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW14-0500 Casenr.: Cbb140476 Sector/afd.:DV / SoZa Steller/tel/e-mail: O.M. Fabery de Jonge / 5462 / o.faberydejonge@heerhugowaard.nl Portefeuillehouder:

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Behandelend ambtenaar: B. de Looff Afdeling/cluster: MO/SEM Telefoonnr.: Portefeuillehouder: J.F.A.

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Behandelend ambtenaar: B. de Looff Afdeling/cluster: MO/SEM Telefoonnr.: Portefeuillehouder: J.F.A. *15.23236* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: B. de Looff Afdeling/cluster: MO/SEM Telefoonnr.: 35218 Portefeuillehouder: J.F.A. Alberts Onderwerp: Hervorming minimabeleid 2016-2020 Registratienummer:

Nadere informatie

Toelichting op de Verordening Individuele Minima Toeslag Brielle Toelichting algemeen

Toelichting op de Verordening Individuele Minima Toeslag Brielle Toelichting algemeen Toelichting op de Verordening Individuele Minima Toeslag Brielle 2015. Toelichting algemeen Achtergrond Individuele Minima Toeslag Deze verordening is in eerste instantie tot stand gekomen als gevolg van

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011; De raad van de gemeente Landerd; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011; Overwegende, dat intrekking van de Wet investeren in jongeren en wijziging van de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Minimaregelingen nader bekeken. Herman Voss (Sociale Zaken) Jaap Gernaat (Mens en Werk)

Minimaregelingen nader bekeken. Herman Voss (Sociale Zaken) Jaap Gernaat (Mens en Werk) Minimaregelingen nader bekeken Herman Voss (Sociale Zaken) Jaap Gernaat (Mens en Werk) Presentatie gemeenteraad 27 november 2008 Aanleiding Relatief veel niet-gebruik Maar: hoeveel gebruik dan? Veel verschillende

Nadere informatie

Gescand archiot 17 AUG. 2009

Gescand archiot 17 AUG. 2009 Publiekszaken Werk, Inkomen en Zorg Gescand archiot Doorkiesnummers: Telefoon 2195323 Fax 2602061 17 AUG. 2009 Aan College van B&W Afschrift aan Nota Datum 23-04-2009 Ons kenmerk 973499 Opsteller Michel

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

Beleidsregels financieel vangnet.

Beleidsregels financieel vangnet. Algemeen: Met ingang van 1 januari 2015 krijgen de gemeenten er een groot aantal nieuwe taken bij. Het gaat om de decentralisatie van een aantal taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ),

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: aanpassing van de bedragen voor 2013. Bij de regeling collectieve ziektekostenverzekering minima is de term bijstandsconsulent gewijzigd

Nadere informatie

Onderwerp : Verschuiving inkomensgrens van 110% naar 120% op het geheel van beleidsnotities, verordeningen en uitvoeringsregelingen voor minima

Onderwerp : Verschuiving inkomensgrens van 110% naar 120% op het geheel van beleidsnotities, verordeningen en uitvoeringsregelingen voor minima AAN: GEMEENTERAAD. Raadsvergadering : Agendapunt : Voorstelnummer : Portefeuillehouder : J. Vos Onderwerp : Verschuiving inkomensgrens van 110% naar 120% op het geheel van beleidsnotities, verordeningen

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie WWB 2012

Verordening maatschappelijke participatie WWB 2012 Bijlage behorende bij ontwerpbesluit nr. 12Rb019 d.d. 25 april 2012 Verordening maatschappelijke participatie WWB 2012 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen 1. Alle begrippen die in deze

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. De gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft;

GEMEENTEBLAD. De gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft; Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 17 Datum bekendmaking: 13 mei 2015 Onderwerp: Verordening Maatschappelijke Participatie Kinderen MVS 2015 Verordening Maatschappelijke Participatie

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6947 Onderwerp : Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen Stadskanaal 2013 Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunt De "Verordening

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen ISD BOL 2012

Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen ISD BOL 2012 Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen ISD BOL 2012 De raad van de gemeente Onderbanken, Gezien het advies van de Commissie WAS van 22 mei 2012; Gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Notitie inkomensondersteuning 2015

Notitie inkomensondersteuning 2015 Notitie inkomensondersteuning 2015 Notitie inkomensondersteuning en bezuinigingen 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 Minimabeleid van 2014 naar 2015 en verder... 4 Fonds Deelname Maatschappelijke

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, CDA Fractie T.a.v. de heer A.J. de Leeuw Kerkdreef 40 2922 BH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 06/02/2014 Zaaknummer: ZK14000207 D Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Z I. Remeeus Uw brief van: 08-01-2014

Nadere informatie

I-SZ/2013/653. Beleidsregels. Maatschappelijke participatie WWB

I-SZ/2013/653. Beleidsregels. Maatschappelijke participatie WWB I-SZ/2013/653 Beleidsregels Maatschappelijke participatie WWB 2013 . Beleidsregels Maatschappelijke participatie WWB 2013 2 Beleidsregels Maatschappelijke participatie WWB 2013 Artikel 1 Begripsomschrijving

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Een collectieve zorgverzekering voor Haarlemse minima

Nota van B&W. Onderwerp Een collectieve zorgverzekering voor Haarlemse minima Nota van B&W Onderwerp Een collectieve zorgverzekering voor Haarlemse minima Portefeuille H. van der Molen Auteur Mevr. M. Tijl Telefoon 5114396 E-mail: mtijl@haarlem.nl PD/SZW Reg.nr. SZW/2006/524 Te

Nadere informatie

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting Minimabeleid 2015 Beek, september 2014 Danielle Marting - 2-1. Inleiding In de afgelopen jaren heeft de gemeente Beek een stevig armoedebeleid opgebouwd. Sinds 2006 is Beek actief in het voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland

BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland Sandra Sonke Marleen van der Maas Dirk Verburg Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten Collegevoorstel Inleiding Per 1 januari 2014 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en de Compensatie eigen risico (CER) afgeschaft. Deze rijksregelingen werden uitgevoerd door

Nadere informatie

VERORDENING PARTICIPATIE SCHOOLGAANDE KINDEREN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE BORSELE 2012

VERORDENING PARTICIPATIE SCHOOLGAANDE KINDEREN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE BORSELE 2012 VERORDENING PARTICIPATIE SCHOOLGAANDE KINDEREN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE BORSELE 2012 De raad van de gemeente Borsele; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Borsele d.d. 21 mei 2012;

Nadere informatie

K. Smid F. vd Meulen H. Voss B. Casparij. Aard voorstel: Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s:

K. Smid F. vd Meulen H. Voss B. Casparij. Aard voorstel: Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s: Onderwerp: Eenmalige uitkering van 50,- aan sociale minima. Voorgesteld besluit: 1. In te stemmen met een eenmalige verstrekking van 50,- per huishouden aan minima in de gemeente Hoogeveen met een inkomen

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 14.0969 d.d. 28-10-2014 Onderwerp Beleidsregels koopkrachttegemoetkoming 2014 Besluiten: 1) De beleidsregels koopkrachttegemoetkoming lage inkomens 2014 vast te stellen en daarmee in te stemmen

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. R. Kotterik PSZ TH 12G201695 493930 / 493930. Aanpassingen verordeningen Sociale Zaken.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. R. Kotterik PSZ TH 12G201695 493930 / 493930. Aanpassingen verordeningen Sociale Zaken. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 12G201695 493930 / 493930 ONDERWERP Aanpassingen verordeningen Sociale Zaken. R. Kotterik PSZ TH AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/FACETAGENDA

Nadere informatie

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Kenmerk 14.405692

Nadere informatie

Verordening Reductieregeling 2012

Verordening Reductieregeling 2012 Verordening Reductieregeling 2012 De raad van de gemeente Cuijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders 3 april 2012, met overneming van de daarin vermelde motieven; gehoord de commissie Burger

Nadere informatie

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 I-SZ/2015/2087 / RIS 2015-546 (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 Vastgesteld door het College 20 oktober 2015 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 2 Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 (RCZ)

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard ^ Gemeente Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Onderwerp: VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE SAMENWERKINGSVERBAND RIDDERKERK EN ALBRANDSWAARD 2012 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel

Nadere informatie

Minimabeleid 2011. Inkomensnormen 2011

Minimabeleid 2011. Inkomensnormen 2011 brochure vindt u Minimabeleid 2011 In deze bijlage leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 98220 Datum: 18 november 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad: 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 mei 2012, nummer 189 ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 mei 2012, nummer 189 ; De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 mei 2012, nummer 189 ; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet; gelet op de artikelen 8, eerste

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 18 IBR 10 april 2012 Verordening maatschappelijke participatie Wwb Kompas 131

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 18 IBR 10 april 2012 Verordening maatschappelijke participatie Wwb Kompas 131 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII 18 IBR 10 april 2012 onderwerp Verordening maatschappelijke participatie Wwb Kompas 131 zaakkenmerk Inleiding Vooruitlopend op de in ontwikkeling zijnde

Nadere informatie

Scenario s minimabeleid 2016

Scenario s minimabeleid 2016 Scenario s minimabeleid 2016 1 Inleiding Dit document is opgesteld op basis van de bespreking die tijdens de werkbijeenkomst van raadsleden over minimabeleid heeft plaatsgevonden op 20 mei jl. In dit document

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer O8.R25I7.OOI Inboeknummer o8bstoo4o8 Dossiernummer Sr4.4oy r april zoo8 Raads informatiebrief Betreft intensivering bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen. 1

Nadere informatie