Veenendaal, september Meer voor minder Meerjarennota "Minimabeleid Veenendaal "

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veenendaal, september 2011. Meer voor minder Meerjarennota "Minimabeleid Veenendaal 2012-2015""

Transcriptie

1 Veenendaal, september 2011 Meer voor minder Meerjarennota "Minimabeleid Veenendaal "

2 MEERJARENNOTA MINIMABELEID Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Kaders minimabeleid Uitgangspunten meerjarennota minimabeleid Maatregelen minimabeleid Uitwerking categoriale inkomensondersteunende maatregelen 6. Uitwerking flankerend minimab.eleid 7. Financiële doorvertaling minimabeleid pag. 2 pag. 4 pag. 6 pag. 10 pag. 11 pag. 18 pag. 24 Bijlage: 1. Evaluatie bestaand beleid (samenvatting nota 2010) 2. Maatregelen minimabeleid Vergoedingen GTR en GTR extra 4. Procedure en toezeggingen 5. Evaluatie Veenendaalpas 5. Vangnetregeling Schoolzwemmen pag. 27 pag. 29 pag. 31 pag. 33 pag. 34 pag. 36 1

3 MEERJARENNOTA MINIMABELEID "MEER VOOR MINDER" 1. Inleiding Hierbij presenteren wij u de meerjarennota "meer voor minder". De gemeente Veenendaal is er in geslaagd om in tijden van forse bezuinigingen haar minimavoorzieningen overeind te houden en incidentele maatregelen structureel te maken. Op enkele onderdelen vindt zelfs een intensivering van beleid plaats. Daarmee laten we zien borg te staan voor de zwakken in de samenleving. Draagvlak binnen de samenleving voor dit beleid bestaat alleen als daarnaast de solidariteit van ons systeem niet wordt aangetast. Een beroep doen op eenieders eigen verantwoordelijkheid, het bevorderen van (financiële) zelfredzaamheid voor personen die kunnen werken en het aanpakken van misbruik van de sociale zekerheid zorgen ervoor dat we dit minimabeleid kunnen uitdragen en minimavoorzieningen kunnen blijven financieren. Deze nota is tot stand gekomen na veelvuldig overleg en consultatie met de cliëntenraad en raadsleden. Onzekerheid binnen dit geheel was de aangekondigde wijziging van het rijksbeleid per Inmiddels zijn de wetsvoorstellen openbaar en duidelijk is dat het kabinet aankoerst op het beperken van categoriale minimavoorzieningen voor de doelgroep met een inkomen tot 110% van de van toepassingszijnde bijstandnorm. Met deze beperking hebben we bij het formuleren van de maatregelen rekening moeten houden. Deze nota is opgebouwd in twee delen. Deel 1 is kaderstellend. Daarin worden de randvoorwaarden en uitgangspunten geformuleerd waaraan het vast te stellen minimabeleid dient te voldoen. In deel 2 worden de minimamaatregelen zelf gepresenteerd en uitgewerkt. Deze bestaan uit inkomensondersteunende maatregelen (categoriale bijstand) en zogenaamd flankerend beleid. Dit resulteert in de volgende inkomensondersteunende maatregelen: a. Geld-terugregeling voor gezinsleden ad 100. b. Geld-terugregeling extra voor kinderen ad 140. c. PC-regeling voor gezinnen met schoolgaande kinderen ad 600. d. Collectieve ziektekostenverzekering met aanvullend gemeentelijk pakket. e. Regeling minimabeleid 65+ ad 310 voor alleenstaande en 370 voor echtpaar. f. Regeling minimabeleid chronisch zieken en gehandicapten ad 200 per persoon. g. Eindejaarsuitkering 65+ van minimaal 40 tot maximaal 160, en wordt alleen uitgekeerd mits er voldoende minimabudget over is die de minimumuitkering van 40,- dekt 2

4 Tijdens de consultatie bleek voor diverse partijen het niet voortzetten van de Veenendaalpas ten gunste van de overige minimaregelingen een aanvaardbare optie. Deze optie wordt in samenspraak met Veenendaalpromotie en Bureau Binnenstad nader uitgewerkt. Daarbij worden vrijkomende middelen ingezet ten behoeve van prioritaire doelgroepen: h. De gemeente stopt met de Veenendaalpas als minima-instrument. i. De plaatselijke middenstand ontwikkelt een nieuwe lokale kortingskaart en voert die in eigen beheer uit. Alle inwoners van Veenendaal kunnen deze kaart aanschaffen. Voor de minimadoelgroep zal de gemeente de aanschafkosten voor haar rekening nemen1. j. Jaarlijks bedrag van reserveren voor de organisatie van dagtochten voor minima gezinnen met kinderen. Leeswijzer Hoofdstuk 2 beschrijft het kader voor het meerjaren minimabeleid. In hoofdstuk 3 formuleren we de uitgangspunten van het lokale minimabeleid. Hoofdstuk 4 bevat een opsomming van de voorgestelde maatregelen. In hoofdstuk 5 worden de inkomensondersteunende maatregelen nader uitgewerkt. Hoofdstuk 6 gaat nader in op de Veenendaalpas en flankerend minimabeleid. Hoofdstuk 7 tenslotte is een financiële doorvertaling van de voorgestelde maatregelen. In de bijlage vindt u achtergrondinformatie. 1 Onder voorbehoud. Indien initiatief niet wordt doorgezet, vallen de middelen in het algemene minimabudget (en komen daarmee ten goede aan minima 65+). 3

5 2. Kader Minimabeleid Wettelijke kader Bevoegdheid Als inkomensondersteunend instrument is de verlening van bijzondere bijstand financieel en beleidsmatig gedecentraliseerd aan colleges. De bijzondere bijstand kent de vormen individuele bijzondere bijstand, categoriale bijzondere bijstand en de bijzondere vorm langdurigheidstoeslag. Bij al deze vormen van inkomensondersteuning hebben colleges thans de volledige vrijheid om te bepalen, of en zo ja in welke mate rekening wordt gehouden met de aanwezige financiële draagkracht van belanghebbende. Inkomensgrens 2 Met de voorgenomen wetswijziging per op het terrein van categoriale inkomensondersteuning wil de regering zo veel mogelijk voorkomen dat de gemeenten het centrale inkomensbeleid van het rijk met een eigen inkomensbeleid doorkruisen. Het ongericht verstrekken van categoriale gemeentelijke inkomensondersteuning wordt met dit wetsvoorstel door het stellen van een inkomensnormering beperkt. De regering kiest er voor om de 110% inkomensnormering voor alle doelgroepen waarvoor de colleges bevoegd zijn een categoriaal bijzondere bijstandsbeleid te voeren, te laten gelden. Dit was reeds afgesproken in het regeer-en gedoogakkoord. Dit voorstel kan dan ook rekenen op een meerderheid in Tweede en Eerste Kamer. De gemeentelijke bevoegdheid en verantwoordelijkheid voor inkomensondersteuning op basis van individueel maatwerk laat de regering ongewijzigd. Verordeningsplicht kinderparticipatie In bovengenoemd wetsvoorstel is ook een passage over een verordeningsplicht voor gemeenten opgenomen. In artikel 8 van de WWB wordt een onderdeel toegevoegd waarin gemeenteraden verplicht worden regels op te stellen om het aantal kinderen dat maatschappelijk niet meedoet te verminderen. Gemeenteraden dienen dan een verordening op te stellen met betrekking tot het verlenen van categoriale bijzondere bijstand voor de kosten in verband met maatschappelijke participatie van ten laste komende kinderen die onderwijs of een beroepsopleiding volgen (conform artikel 35, vijfde lid, van de WWB). De gemeenteraden zijn gehouden om in ieder geval in de verordening invulling te geven aan het begrip maatschappelijke participatie Financiële kaders Bezuiniging Rijk Hiervoor is aangegeven dat het Rijk de norm voor categoriale bijstand beperkt tot 110% van de van toepassingzijnde bijstandsnorm. Deze aanscherping gaat gepaard met een bezuiniging. Het betreft een landelijke bezuiniging van 40 miljoen. Deze besparing wordt in mindering gebracht op het 2 De bijstandsnorm is afhankelijk van de leefsituatie en de leeftijd. Zo kennen we een norm voor alleenstaande, alleenstaande ouder en echtpaar. De hoogte van de norm is gerelateerd aan het wettelijk minimum loon (WML). Een bijstandsuitkering voor alleenstaande is 70% van het WML (thans 877 excl. VT). Een bijstandsuitkering voor een alleenstaande ouder is 90% van het WML( 1128 ) en voor een echtpaar 100% van het WML ( 1254). De norm voor 65+ is gerelateerd aan de AOW-norm. Alleenstaande 953 (excl. VT), alleenstaande ouder 1212, echtpaar Het is niet bekend of dit voorstel kan rekenen op een meerderheid. Dit artikel is namelijk op initiatief van de PvdA (dhr Spekman. thans oppositie) ingevoerd. De VNG is geen voorstander van dit artikel. 4

6 budget voor bijzondere bijstand in het gemeentefonds. Voor Veenendaal betekent dit ongeveer aan minder inkomsten. Kadernota In de kadernota zijn de diverse bezuinigingen vanuit het Rijk samengevoegd. Vervolgens maakt de gemeente een eigen afweging waar zij alle bezuinigingen in de vorm van taakstellingen neerlegt. Eerder heeft het college al aangegeven borg te willen staan voor de zwakkeren in de samenleving. Daarom staan ze een bredere verdeling van de 'pijn' voor, waarbij ook andere beleidsterreinen een bijdrage leveren aan het invullen van de bezuinigingstaakstelling. De gemeenteraad heeft deze richting bevestigd. Concreet betekent dit dat om het minimabudget geen bezuinigingen worden doorgevoerd. 2.3 Draagvlak Voorgaand aan dit voorstel heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden met de cliëntenraad en de raadscommissie MD. Daarbij zijn gegevens over het gebruik van de minimaregelingen in de afgelopen jaren gepresenteerd en zijn onderzoeksrapporten en inkomensplaatjes gedeeld 4. Op basis van deze informatie is aan de raadscommissie een aantal scenario's voorgelegd en hebben de partijen hun voorkeur kunnen uitspreken. Bovendien had een aantal fracties aanvullende vragen. Deze informatie hebben we meegenomen bij het formuleren van de voorliggende meerjarennota minimabeleid. 4 Uit onderzoeken blijkt dat eenoudergezinnen met uitsluitend minderjarige kinderen, alleenstaanden tot 65 jaar en chronisch zieken het meest met armoede kampen. De armoede onder 65+ is de afgelopen jaren daarentegen gedaald. 5

7 3. Uitgangspunten Meerjarennota minimabeleid I. Uitgangspunten beleid 3.1 Wij staan borg voor de zwakkeren We hanteren de maximale inkomensgrens De in het wetsvoorstel aangekondigde inkomensgrens van 110% kan naar verwachting rekenen op een kamermeerderheid. Gemeenten zijn vrij de inkomensgrens ook lager dan 110% te stellen. Wij willen de maximale ruimte benutten die het rijk ons geeft. In voorgestelde maatregelen hanteren we daarom de inkomensgrens van 110% wat betreft de categoriale bijzondere bijstand op grond van de WWB. Dit betekent wel dat de thans gehanteerde 115% norm wordt verlaagd en de doelgroep daarmee wordt verkleind. Aan het voorzieningenniveau wordt niet getornd In besprekingen met de raadscie. zijn diverse scenario's verkend. Daarbij was consensus om het minimabeleid te herstructureren naar prioritaire doelgroepen. Tevens bleek dat bestaande klanten er in voorzieningen niet op achteruit mochten gaan. Het risico dat enkele doelgroepen door het stapelen van diverse bezuinigingen bovenmatig worden benadeeld, moet worden beperkt. Extra voorzieningen voor groepen die dit nodig hebben Uit onderzoek blijkt dat vooral gezinnen met kinderen en chronisch zieken en gehandicapten 65- het meest met financiële armoede kampen. Deze financiële armoede heeft ook sociale gevolgen 5. Voorkomen moet worden dat jongeren wegens gebrek aan financiële middelen niet kunnen deelnemen aan sportieve of culturele activiteiten. Immers participatie bevordert de samenhang binnen de samenleving en voorkomt zodoende dat al op jonge leeftijd een tweedeling in de maatschappij ontstaat. 3.2 Structureel maken incidentele regelingen Op ons kunt u rekenen Het huidige minimabeleid kent een aantal incidentele regelingen (GTR extra, PC-regeling voor kinderen en de eindejaarsuitkering voor 65+). Jaarlijks werd besloten of en hoe deze regelingen werden uitgevoerd. Met voorliggende voorstellen worden de regelingen structureel gemaakt, danwel rekenregels vastgelegd, zodat klanten vooraf weten op welke voorzieningen zij een beroep kunnen doen. 5 Tevens bestaat het gevaar dat deze doelgroepen geconfronteerd worden met een stapeling van bezuinigingen (bv eigen bijdrage, afschaffen schoolzwemmen, etc) 6

8 3.3 Solide financieel beleid Vast budget minimabeleid Voor minimabeleid en de uitvoering van bijzondere bijstand is voor een bedrag op jaarbasis van begroot. Het minimabeleid is daarmee uitgezonderd van de brede heroverwegingen 6. Dit houdt in dat we het bedrag blijven bestemmen voor de minima. Overschrijdingen van het budget moeten zoveel mogelijk worden vermeden. 3.4 Voorkomen armoedeval Werken moet lonen Het verschijnsel armoedeval komt in principe alleen voor bij huishoudens die vanuit een uitkering uitstromen naar werk. Doordat zij een beperkt hoger inkomen gaan ontvangen hebben zij geen of minder recht op diverse inkomensondersteunende regelingen. Deze grens wordt nu verlaagd naar 110%. Om werk in alle gevallen lonend te laten zijn, kennen we een uitstroompremie (ad 2.250) voor personen die vanuit de WWB regulier werk aanvaarden en duurzaam geen beroep meer doen op een gemeentelijke uitkering? Deze premie wordt betaald uit het participatiebudget. Daarnaast zullen we overigens ook altijd WWB-ers met andere middelen ondersteunen of aansporen om regulier werk te aanvaarden. 6 De rijksbezuiniging op het minimabeleid ad 40 mln in verband met het maximeren van de inkomensgrens (ic voor Veenendaal) wordt door andere programma's gedragen. 7 Voor de specifieke voorwaarden zie beleidsregel. 7

9 11 Uitgangspunten uitvoering minimabeleid 3.5 Vereenvoudiging uitvoering Geen dubbele uitvraag, één loket We willen de administratieve lasten voor de aanvrager verkleinen. Daarom bundelen we enkele regelingen. We voorkomen dat betrokkene voor één product bij diverse loketten moet aankloppen 6. Vergroten keuzevrijheid deelnemer Ongerichte inkomenssuppietie is in de ogen van rijk voor minima onder de 65 jaar niet mogelijk. De bijdragen moeten zich onder andere richten op het vergroten van (kinder)participatie. De besteding van de middelen is dan ook ingekaderd. Binnen deze kaders willen we gezinnenibetrokkene wel meer ruimte geven om hun eigen afweging te maken over de besteding van de categoriale bijstand. Deze ruimte willen we vergroten door de pakketen uit te breiden of de regelingen eenvoudiger in te richten. Maximaliseren bereik Het vergoten van bereik heeft onze voortdurende aandacht. Daartoe is de uitvoering al laagdrempelig ingericht en zullen enkele aanvraagtermijnen worden opgerekt. 9 Tevens zullen wij door middel van bestandsvergelijkingen trachten de doelgroep te vergroten. Ook onderzoeken we het digitaal aanvragen van voorzieningen. B Inmiddels zijn al enkele loketten samengevoegd. Zo voert AMC Consultancy de minimaregelingen voor Veenendaal uit onder de naam Bureau VeenendaalPas. Jaarlijks worden de gegevens van inwoners die een uitkering van de gemeente ontvangen. overgedragen aan dit bureau. Zij verzorgen alle informatie aan onze inwoners. Inwoners die tot de doelgroep van het minimabeleid behoren ontvangen één aanvraagformulier, waarop zij aan kunnen geven voor welke regelingen zij in aanmerking willen komen. 65+ waarvan het inkomen is gecheckt, krijgen automatisch de bedragen van de specifieke regelingen voor 65+ op hun bankrekening bijgeschreven. De computerregeling werd tot 2010 uitgevoerd door de gemeente zelf. Rechthebbenden kregen 3 maanden de tijd een aanvraag bij de gemeente in te dienen. De uitvoering van de computerregeling besteden we ook uit aan AMC. Daarnaast wordt de WWB voor personen ouder dan 65 jaar sinds 2009 uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). waardoor rechthebbenden maar te maken hebben met één uitkeringsverstrekker. Een grote groep inwoners heeft niet voldoende rechten opgebouwd om een volledige AOW uitkering te ontvangen. Bij deze groep is het niet altijd bekend dat zij een aanvullende WWB-uitkering kunnen aanvragen. Door de uitkering in één hand te leggen krijgen de inwoners die een onvolledige AOW-uitkering hebben direct een aanvraagformulier voor de WWB thuisgestuurd. Bijzondere bijstand voor medische kosten is deels ondergebracht in de collectieve ziektekostenverzekering voor minima bij Menzis. Verzekerden kunnen zodoende rechtstreeks via Menzis een vergoeding voor een bril of tandartskosten ontvangen 9 Dit geldt met name de PC-regeling. Nu kan deze slechts gedurende een aantal maanden worden aangevraagd. In de nieuwe opzet kan dit gedurende het hele jaar. 8

10 Schoenmaker blijfbijje leest De gemeente is er voor de zwakkeren. Daarin hebben we een verantwoordelijkheid die wij met beide handen aannemen. De rol van de gemeente beperkt zich echter tot het verstrekken van voorzieningen voor minima in de vorm van categoriale en. bijzondere bijstand. Daarnaast kennen we een "Veenendaalpas", Deze pas' geeft bezitters recht op korting bij de lokale middenstand. Slechts 25% van de bezitters van de pas behoort tot de doelgroep minima met een inkomen tot 110%. We zien de pas dan ook meer als citymarketing instrument voor de lokale middenstand, dan als instrument in het kader van het minimabeleid. Dit soort initiatieven behoren in onze visie niet meer tot de kerntaken van de gemeente en deze taak willen we overdragen aan de lokale middenstand, 9

11 4. Maatregelen minimabeleid Onderstaand vindt u een opsomming van de voorgestelde maatregelen voor het minimabeleid Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen inkomensondersteunende maatregelen (categoriale bijstand) en andere minimamaatregelen. Categoriale bijstand wordt door of namens de gemeente verstrekt op grond van artikel 35 WWB. Flankerend beleid kent een andere grondslag en wordt niet uitgevoerd door of namens de gemeente. In hoofdstuk 5 vindt u een nadere beschrijving van de categoriale maatregelen. Hoofdstuk 6 beschrijft het flankerend beleid. I. Categoriale (inkomensondersteunende) maatregelen 1. Het minimuminkomen voor inkomensondersteunende maatregelen wordt gemaximeerd op 110% WML. 2. We kennen de volgende inkomensondersteunende regelingen: a. Geld-terugregeling voor gezinsleden ad 100. b. Geld-terugregeling extra voor kinderen ad 140. c. PC-regeling voor gezinnen met schoolgaande kinderen ad 600. d. Collectieve ziektekostenverzekering met aanvullend gemeentelijk pakket. e. Regeling minimabeleid 65+ ad 310 voor alleenstaande en ad 370 voor echtpaar. f. Regeling minimabeleid chronisch zieken en gehandicapten ad 200 per persoon. g. Eindejaarsuitkering 65+ van minimaal 40 tot maximaal 160, en wordt alleen uitgekeerd mits er voldoende minimabudget over is die de minimumuitkering van 40,- dekt. 3. De volgende inkomensondersteunende regelingen worden ingetrokken: a. De subsidieregeling duurzame gebruiksgoederen voor 65+ in te trekken. b. De subsidieregeling ziektekostenverzekering voor 65+ in te trekken. c. Veenendaalpas en de organisatie van dagtochten 11 Flankerende minimamaatregelen: a. De plaatselijke middenstand ontwikkelt een nieuwe lokale kortingskaart en voert die in eigen beheer uit. Alle inwoners van Veenendaal kunnen deze kaart aanschaffen. Voor de minimadoelgroep zal de gemeente de aanschafkosten voor haar rekening nemen ad totaal. b. Jaarlijks bedrag van reserveren voor de organisatie van dagtochten voor minima gezinnen met kinderen. c. De gemeente ondersteunt initiatieven om de "inkoopkracht" van minima te vergroten, te denken valt aan de collectieve inkoop van ziektekostenverzekeringen en energie. d. Begin 2012 wordt een kadernota schuldhulpverlening vastgesteld. 10

12 5. Uitwerking Categoriale inkomensondersteunende maatregelen minimabeleid Nr. 1 Waarvoor Hoeveel WijziQinQ Waarom De te hanteren inkomensgrens De inkomensgrens van maximaal 110% geldt voor alle gemeentelijke categoriale inkomensondersteunende maatreqelen. Maximaal 110% van de voor hem van toepassinqsziinde bijstandsnorm. Van 115% naar 110%. Voor de effecten zie onderstaand schema. Wettelijk voorschrift. Het rijk acht een hoger percentage ongewenst. Bovendien vindt zij dat gemeentelijk minimabeleid het inkomensbeleid van het rijk niet mag doorkruisen. 1o Personen tussen jaar WWBnorm 115% 110% Verschil Alleenstaand 216, Gehuwd of samenwonend - beiden jonger dan 21 jaar 433, Gehuwd of samenwonend - één persoon 21 jaar of ouder 843, Personen tussen jaar met kind(eren) Alleenstaand 467, Gehuwd of samenwonend - beiden jonger dan 21 jaar 684, Gehuwd of samenwonend - één persoon 21 jaar of ouder 1.094, Personen tussen de jaar Alleenstaand 877, Alleenstaande ouder/verzorger 1.128, Gehuwd of samenwonend - beiden jonger dan 65 jaar 1.253, Personen van 65 Jaar of ouder Alleenstaand 962, Alleenstaande ouder/verzorger 1.211, Gehuwd of samenwonend 1.325, Actuele norm: juli De bedragen worden ieder half jaar door het rijk aangepast. 10 WWB lid 1 WWB In afwijking van het eerste lid kan bijzondere bijstand ook aan een persoon van 65 jaar of ouder, behorend tot een bepaalde categorie, worden verleend, zonder dat wordt nagegaan of ten aanzien van die persoon de hierna bedoelde kosten ook daadwerkelijk noodzakelijk zijn of gemaakt zijn, indien ten aanzien van de categorie waartoe hij behoort aannemelijk is dat die zich in bijzondere omstandigheden bevindt die leiden tot bepaalde noodzakelijke kosten van bestaan waarin de algemene bijstand niet voorziet en die de aanwezige draagkracht te boven gaan. 35 lid 9WWB Het derde tot en met het zesde lid zijn niet van toepassing ingeval van een alleenstaande, een alleenstaande ouder met zijn ten laste komende kinderen of een gezin waarvan het in aanmerking te nemen inkomen hoger is dan 110 procent van de op hem van toepassing zijnde bijstandsnonn 11

13 Nr. 2a Voor wie Waarvoor Hoeveel Wijziging Waarom Geld-terugregeling (GTRl Van deze regeling kan ieder gezinslid gebruik maken als het gezinsinkomen niet hoger is dan 110% van de Qeldende bijstandsnorm. De GTR is een participatieregeling voor inwoners met een minimuminkomen. Jaarlijks kunnen zij de kosten van culturele en sportieve activiteiten terugkrijgen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de kosten van een sportvereniging, bioscoop en concert, etc. Een volledig overzicht is bijgevoegd als bijlage 4. Maximaal 100 per gezinslid per jaar. Dit vormt een gezinsbudget, waarbinnen de middelen vrii aangewend kunnen worden aan genoemde activiteiten. De GTR is in 2010 verhoogd van 90,- naar 100,-. Dit maken we nu structureel. Tevens wordt de limitatieve lijst van activiteiten uitgebreid met zwemles en kosten computergebruik (bijv. reparaties en gebruik inktpatronen). Het bedrag is op verzoek van de cliëntenraad verhoogd. De uitbreiding van het pakket dient als compensatie van andere bezuiniqinqen. Nr2b Voor wie Waarvoor Hoeveel Wijziging Waarom Geld-terugregeling extra (GTR extra) Voor elk kind van 4 tot 18 jaar dat deel uitmaakt van een gezin, waarvan het qezinsinkomen niet hoger is dan 110% van de geldende biistandsnorm De GTR extra is een participatieregeling voor kinderen. Jaarlijks kunnen zij de kosten van culturele en sportieve activiteiten terugkrijgen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om muziekles en scouting. Een volledig overzicht is bijgevoegd als biilaqe 4. Maximaal 140 extra per kind per iaar. De GTR extra was een incidentele regeling. Deze maken we nu structureel. De regeling breiden we uit met: Schoolreisjes, schoolkampen en school excursies Ouderbijdrage voor schoolfonds Huiswerkbegeleiding/bijles Zwemles en computergebruik Het pakket is op verzoek van de cliëntenraad uitgebreid met kosten voor kinderen die met school te maken hebben. De verdere uitbreiding van het pakket dient als compensatie van andere bezuiniqinqen. 12

14 Nr.2c Voor wie Waarvoor Hoeveel pc-rêgeling Voor een gezin, waarvan het gezinsinkomen niet hoger is dan 110% van de geldende bijstandsnorm met inwonende kind(eren) in de leeftijd van 8 tot 18 jaar. Gezinnen die de afgelopen 4 jaar één computersysteem via een pc-regeling van de gemeente hebben ontvangen, hebben geen recht op een computer. Voor de aanschaf van een computer! printer of computerbenodigdheden (harddisk, software, etc) Maximaal 600 per gezin per 4 jaar (mits het weer voldoet aan de voorwaarden) Wijziging De GTR extra was een incidentele regeling. Deze maken we nu structureel. Bovendien wordt de regeling vereenvoudigd. Oude regeling Voorheen selecteerde de gemeente een vaste aanbieder, die naast het leveren van de computer ook de computercursus verzorgde en de driejarige garantie voor zijn rekening nam. De deelnemende huishoudens moesten een eigen bijdrage betalen van 10 per maand voor een periode van 18 maanden. Tot die tijd was de computer in bruikleen, na het betalen van de laatste termijn, werd de computer eigendom van de aanvrager. Dit totale pakket kostte de gemeente = no. Nieuwe regeling De huishoudens die in aanmerking komen voor de computerregeling mogen zelf een computer of computerbenodigdheden uitkiezen ad 600,- De aanvrager kan zelf kiezen wat zij wil aanschaffen (vaste computer, laptop en!of printer) en waar zij dit wil doen. Zo kan betrokkene zelf op zoek gaan naar een goede aanbieding. Als betrokkene een duurdere computer dan 600,- wil kopen, dan is zij daar vrij in, maar komen de meerkosten voor eigen rekening. Ook is er geen cursus aan de regeling gekoppeld omdat de gemeente er van uit gaat dat de computer voor de kinderen is bedoeld als huiswerkcomputer en deze veelal geen uitleg meer nodig hebben over hoe men met computers moet omgaan. Indien ouders wel een beginnerscursus willen volgen, dan kunnen zij dit bijvoorbeeld volgen bij de Volksuniversiteit. De kosten kunnen betaald worden uit het GTR budget. Waarom De garantie is niet uitgebreid naar een periode van vier jaar, maar gaat uit van de standaard garantieperiode die bij de computer wordt geleverd. Wel kunnen reparaties aan een computer worden betaald uit de GTR (extra) reqelinq. Het vereenvoudigen van regels is één van de uitgangspunten van beleid. Tevens vroeg de SGP naar een onderzoek van de mogelijkheid om het pc-project anders te organiseren waardoor de kosten verhoudingsgewijs afnemen. Daarin zijn we geslaagd. Afstemming Enkele scholen (zoals CSV) kennen ook een PC-regeling. Zo biedt sinds het schooljaar de CSV de mogelijkheid om voor alle leerlingen uit het eerste leerjaar een laptop aan te schaffen. De ouders en de school dragen ieder globaal de helft van de kosten de aanschaf van deze laptop. Het aedeelte dat de 13

15 ouders betalen (per jaar 125,--) wordt verspreid over 4 schooljaren. Indien ouders geen gebruik maken van deze regeling zullen voor deze leerlingen wel computers beschikbaar zijn. In tegenstelling tot de leerlingen die wel over een laptop beschikken kan deze computer niet mee naar huis worden genomen en wordt de computer gedeeld met andere leerlingen. Tevens wordt veel lesmateriaal digitaal aangeboden. Bij deze regeling dienen de ouders dus een eigen bijdrage van 500,- in 4 jaar te betalen. Met ouders en scholen kunnen afspraken gemaakt worden om de gemeentelijke PC-regeling (max 600 per 4 jaar) te gebruiken voor de eigen bijdrage. Tevens kan de GTR en GTR extra hiervoor worden ingezet. Nr 2d Voor wie Waarvoor Hoeveel Wijziging Waarom Collectieve ziektekostenverzekering Voor een gezin, waarvan het gezinsinkomen niet hoger is dan 110% van de geldende bijstandsnorm, eventueel met inwonende kind(eren) in de leeftijd tot 18 iaar. Deelname basisverzekering Menzis Deelname aanvullende verzekering Menzis Aanvullende verqoedinqen voor qemeenteliik pakket Korting verzekeraar 105 per jaar per verzekerde (kinderen gratis meeverzekerd) Verqoedinq qemeenteli;k pakket 61 per verzekerde Geen. Met Menzis wordt jaarlijks onderhandeld over kortingspercentage en aanvullend gemeentelijk pakket. Ook in de toekomst zullen we hier scherp op letten. Daarbij maken we gebruikt van benchmarks met andere gemeenten en andere verzekeraars. Bestrijden niet-gebruik bijzondere bijstand voor medische kosten Verminderen beroep op bijzondere bijstand, nu aanvragen rechtstreeks door Menzis worden afgehandeld. Verbeteren verzekeringspositie minima. Voorkomen betalingsachterstanden ziektekostenpremie en verminderen schuldenproblematiek. Nr2e Minimaregeling 65+ Voor wie Waarvoor Voor persoon ouder dan 65 jaar, waarvan het gezinsinkomen niet hoger is dan 110% van de qeldende bijstandsnorm. De aanname is dat deze groep extra kosten heeft. De middelen kunnen in principe vrij besteed worden. Hoeveel 310 voor een alleenstaande voor een echtpaar 65+ Wijziging Nu kennen we nog 2 regelingen voor de doelgroep De subsidieregeling duurzame gebruiksgoederen voor De subsidieregeling ziektekostenverzekering voor 65+ Waarom Deze regelingen worden ingetrokken en samengevoegd tot één regeling. De hoogte van de nieuwe regeling is gelijk aan die van de vorige regelingen samen. Vereenvoudiging regelingen, verminderen administratieve lastendruk. 14

16 Nr.2f Minimaregeling chrqniscb zieken en gehandicapten 65- Voor wie - Voor persoon jonger dan 65 jaar, waarvan het gezinsinkomen niet hoger is dan 110% van de geldende bijstandsnorm en: - De aanvrager is zelfstandig wonend met een WAO, WIA, WAZ ofwajonguitkering met een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80% - 100%, of - De aanvrager heeft een geldige indicatie voor een gehandicaptenparkeerkaart, of - De aanvrager heeft een geldige indicatie voor een Wmo voorziening die langer dan 1 jaar geldig is. Waarvoor Hoeveel WiiziQinQ Waarom De aanname is dat deze groep extra kosten heeft. De middelen kunnen in principe vrij besteed worden. 200 per persoon. Nu was er nog geen regeling voor deze groep Uit onderzoek blijkt dat deze doelgroep vaak geconfronteerd wordt met een opeenstapeling van eigen bijdragen, waardoor het risico op armoede wordt vergoot. Dit is ook besproken met de cliëntenraad. Nr2g Voor wie Waarvoor Hoeveel Wijziging Eindejaarsuitkering 65+ en egalisatiereserve Voor persoon ouder dan 65 jaar, waarvan het gezinsinkomen niet hoger is dan 110% van de geldende bijstandsnorm De middelen kunnen in principe vrij besteed worden. Als tot uitkering wordt overgegaan, dan doen we dit in december aangezien dit doorgaans een dure maand is. De eindejaarsuitkering bedraagt minimaal 40,- en maximaal 160,- per persoon, mits er voldoende minimabudget over is die de minimumuitkering van 40,- dekt. De regeling is vergelijkbaar met de oude regeling. Ook toen gold dat eindejaarsuitkering alleen werd uitgevoerd als aan het eind van het jaar bleek dat er een restant was uit het budget minima beleid/bijzondere bijstand. Hoewel de eindejaarsuitkering niet gezien mocht worden als een verworven recht en vaststaand onderdeel van het minima beleid in Veenendaal, werd in de praktijk van de afgelopen jaren wel vastgehouden aan een eindejaarsuitkering van 160. Dit leidde tot overschrijding van het minimabudget. Dit laatste is nu niet meer gewenst. De eindejaarsuitkering vormt het slotstuk van het minimabeleid. In november wordt geschat welk bedrag er resteert in het minimabudget en dit wordt verdeeld over de doelgroep, mits dit restantbudget voldoende is om het verwachte aantal aanvragers minimaal 40,- te kunnen verstrekken (ic. Minimaal 650* 40= ) Tevens wordt de eindejaarsuitkering gemaximeerd op 160,-. Zo kunnen eventuele schommelingen in de besteding van het minimabudget worden opgevangen. 15

17 Waarom We staan een solide financieel beleid voor, waarbij we het minimabudget reserveren voor de doelgroep en overschrijdingen worden beperkt We zullen de rekenregels vooraf communiceren, zodat geen valse verwachtingen worden gewekt. Toelichting: Open-einderegeling Eerder genoemde minimaregelingen zijn zogenaamde "open einde regelingen", dat wil zeggen dat iedereen die recht heeft op een bijdrage dit ook daadwerkelijk ontvangt. Er is dus geen sprake van "op=op". Het beroep dat mensen doen op de minimaregelingen en bijzondere bijstand is niet altijd voorspelbaar of stabiel. Zo stijgt de doelgroep bij een toename van de WWB-populatie. In 2010 is bijvoorbeeld het WWB-bestand met 11 % gestegen. Ook is een deel van de minimaregelingen cyclisch, waardoor er in 1 jaar meer aanvragen zijn te verwachten dan in een ander jaar11. Daarnaast wordt het beroep op de bijzondere bijstand beïnvloed door rijksregelingen. Als het rijk een voorliggende voorziening (bijvoorbeeld rechtsbijstand) intrekt, kan dit leiden tot een groter beroep op bijzondere bijstand. Vast-budget Wel werken we met een vast minimabudget.dit budget is bestemd voor de doelgroep. Met de "einde jaarsuitkering"wordt eventuele onderbenutting van de minimamiddelen verdeeld onder de doelgroep 65+. Echter als we in één jaar zo het minimabudget "opmaken"kan dit betekenen dat we in het daaropvolgende jaar mogelijk aankoersen op een tekort. Oplossing: Egalisatiereserve Met het instellen van een egalisatiereserve kan bovenstaande spanning (deels) worden opgevangen. Deze reserve wordt op twee manieren gevoed: Indien de eindejaarsuitkering minder dan 40 pp zou bedragen, dan wordt het bedrag niet uitgekeerd. In deze gevallen weegt de uitkering niet op tegenover de uitvoeringskasten (Maximale reserve ) Indien de eindejaarsuitkering meer dan 160 pp zou bedragen, wordt het meerdere niet uitgekeerd De middelen blijven behouden voor de doelgroep en vloeien niet toe naar de algemene middelen. Dit is in lijn met de uitgangspunten uit de kadernota Een gezin heeft eenmaal per 4jaar recht op een computer ad 600,-. De computerregeling loopt als incidentele regeling al vanaf Dit betekent dat miv 2012 een grote groep (opnieuw) recht heeft op een nieuwe computer. Concreet betekent dit dat we voor 2012 een beroep op de regeling verwachten van , waar dit in was 16

18 Nr 3a en b Voor wie Waarvoor Hoeveel Wijziging Waarom Intrekken a. subsidieregeling duurzame gebruiksgoederen 65+ b. subsidieregeling ziektekostenregeling 65+ a. 65+ die gedurende 3 jaar een zelfstandig huishouden hebben gevoerd met een minimuminkomen tot 115% WML b. 65+ met minimuminkomen tot 115% WML a. De aanname is betrokkene in drie jaar niet heeft kunnen reserveren voor de aanschaf of vervanging van duurzame gebruiksgoederen. In principe is het bedrag vrij besteedbaar. b. Voor de kosten voor aanvullende ziektekostenverzekerinq. a. 250 per kalenderjaar per huishouden per jaar b. 60 per verzekerde per jaar Beide regelingen worden ingetrokken. Daarvoor in de plaats komt de minimareqelinq 65+. Vereenvoudiging regelingen, verminderen administratieve lastendruk. Bovendien is nadien de collectieve ziektekostenverzekering bij Menzis Qestart Nr3c Voor wie Waarvoor Hoeveel Wijziging Waarom Intrekken Veenendaalpas De VeenendaalPas wordt nu gratis verstrekt aan personen met een inkomen tot 115% WML en alle personen ouder dan 65 jaar. De VeenendaalPas is ook te koop voor 10, voor personen met een hoger inkomen. De pas is verkrijgbaar bij de VVV Veenendaal. De VeenendaalPas is een kortingspas die gebruikt kan worden bij winkels, restaurants en musea in Veenendaal en omgeving. Ook worden regelmatig dagtochten georganiseerd waar de pashouders tegen een gereduceerd tarief gebruik van kunnen. Aangezien de korting afhankelijk is van het gebruik van de pas en de korting rechtstreeks door leveranciers worden gegeven, is geen zicht op de hoogte van de kortinq De Veenendaalpas en de dagtochten wordt ingetrokken. Wel worden in samenspraak met andere organisaties alternatieven geïntroduceerd (zie hoofdstuk 6) De Veenendaalpas zoals we die kennen moet worden aangepast aan de nieuwe wetgeving en normering, waardoor 25% van de huidige doelgroep recht zouden hebben op deze pas. Bovendien wordt de pas meer ingezet als promotieinstrument dan als minimainstrument. Dit vraagt om een andere opzet en een andere rol van de gemeente. 17

19 6. Uitwerking flankerend minimabeleid 6.1 Inleiding De in hoofdstuk 5 genoemde maatregelen vinden hun grondslag in de WWB. De WWB stelt grenzen aan gemeenten aan het rechtstreeks en ongericht verstrekken van inkomensondersteuning. Grenzen worden gesteld aan de inkomensnormen en aan de aard en doel van de maatregel. Hier dient de gemeente zich aan te houden. Daarnaast kent de gemeente ook andere vormen om minima en kwetsbare burgers (financiële) ondersteuning te geven waardoor zij kunnen participeren in de samenleving. Dit vatten we hier samen onder de noemer "flankerend minimabeleid,,12. In het voorliggende proces heeft de (c1iënten)raad aan de wethouder gevraagd onderzoek te verrichten naar: a. (alternatieven) voor de Veenendaal pas. b. Een vangnetregeling voor minima in verband met het afschaffen schoolzwemmen. c. De collectieve inkoop van energie voor minima d. De collectiviteitskorting van Menzis In bijlage 4 en 5 vindt u nader onderzoek ten aanzien van de Veenendaalpas en het schoolzwemmen. Hieronder worden de maatregelen gepresenteerd. 6.2 Schrappen Veenendaalpas In het vorige hoofdstuk en in de raadcie MO van 19 april 2011 is eerder aangegeven waarom we de Veenendaalpas als minima-instrument intrekken. Zo moeten we ons realiseren dat de VeenendaalPas zoals we die kennen in de huidige vorm niet kan worden voortgezet nu de gemeente ook hier de inkomensgrens van 110% moet hanteren. Slechts 25% van de huidige pashouders behoort straks tot de doelgroep. AMC consultancy voert nu onder de naam Bureau VeenendaalPas de gemeentelijke categoriale minimaregelingen uit (zie hoofdstuk 3). Dit willen we in principe ook zo voortzetten. Daarnaast is AMC consultancy ook verantwoordelijk voor het vormgeven en uitdragen van de VeenendaalPas en het organiseren van de dagtochten in het kader van de Veenendaalpas. Winkeliers hebben zich bij de Veenendaalpas aangesloten. De gemeente vindt dat de laatste soort activiteiten niet meer behoort tot de "kerntaken" van de gemeente. Dit soort voorzieningen kunnen worden overgelaten aan het particulier initiatief (winkeliersvereniging). De rol van de gemeente beperkt zich hier tot het verstrekken van voorzieningen voor minima (categoriale en bijzondere bijstand). Dit laatste pleit voor het afschaffen van de VeenendaalPas zoals de gemeente die vanuit het minimabudget thans organiseert en financiert. Wij vinden dat dit soort activiteiten overgelaten moeten worden aan het particulier initiatief, of thuis hoort bij city marketing. 12 We richten ons specifiek op minimabeleid. WMO beleid en participatie/reïntegratiebeleid wordt in deze nota niet beschreven of aangehaald. 18

20 Vanuit de Raad kwam de vraag wat het financiële effect is als de VeenendaalPas (incl. dagtochten) wordt afgeschaft. De besparing die door de afschaffing van de VeenendaalPas wordt gerealiseerd is als volgt opgebouwd. Managementvergoeding VeenendaalPas Advertentiekosten publiciteit VeenendaalPas Besparing in drukwerkkosten Besparing in kosten samenstellen pakket Besparing in portokosten Totaal Het schrappen van alle dagtochten bespaart Totale besparing schrappen Veenendaalpas Tevens heeft de raad gevraagd met alternatieven voor de Veenendaalpas te komen. 6.3 Alternatieven Veenendaalpas a. Gemeentelijke bijdrage Kortingskaart Inmiddels heeft overleg met Bureau Binnenstad en promotie Veenendaal plaatsgevonden. Zij richten zich in het kader van het "nieuwe Winkelen" ook op een kortingscard. Zij willen deze kaart in eigen beheer uit gaan geven. Dit moet nog worden besproken met de winkeliersvereniging. Aan deze kaart zal een eigen bijdrage worden verbonden (verwacht 5,-). In het kader van het minimabeleid is de gemeente bereid de kosten van de eigen bijdrage voor minima tot 110% voor haar rekening te nemen. a. Gemeentelijke biidraae Kortingskaart Voor wie Waarvoor Hoeveel Wijziging Waarom Voor iedereen. Deze pas is voor een gering ( 5,-) te koop bij VW en Bibliotheek. Daarvoor is een eiqen bijdraqe verschuldiqd. De pas is een kortingspas die gebruikt kan worden bij winkels, restaurants en musea in Veenendaal en omgeving. Voor de kaart is een eigen bijdrage verschuldigd. Met de kunnen minima tot 110% de kaart gratis aanschaffen. De Veenendaalpas zoals we die nu kennen en wordt uitgevoerd in beheer van de gemeente wordt ingetrokken. De nieuwe kaart wordt hier ingezet als promotieinstrument. De kaart is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door de lokale middenstand. De Veenendaalpas zoals we die kennen moet worden aangepast aan de nieuwe wetgeving en normering, waardoor 25% van de huidige doelgroep recht zouden hebben op deze pas. Deze doelgroep behoudt met bovenstaande constructie wel recht op een "gratis"kortingkaart.. 19

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Pagina 1 Inleiding: Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Interne Memo nr. Aan: commissie MO Van: G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Inleiding Per 1 januari 2015 wijzigen een aantal zaken binnen

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer)

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Vergadering : 16 mei 2006 Agendanummer: 7 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanvullend

Nadere informatie

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Agendanr. : Doc.nr : B2003 14372 Afdeling: : Sociale Zaken en Werkgelegenheid B&W-VOORSTEL Onderwerp : Langdurigheidstoeslag 2003 Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Algemeen:

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: BBVnummer: 108667 Raadsvoorstel: 109814 Portefeuillehouder: Maret Rombout Paraaf controller: Datum Paraaf Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 28 oktober 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Nr.: - Agendapunt: Voorbespreking Datum: 20 augustus 2014 Onderdeel raadsprogramma: Programma

Nadere informatie

Tegemoetkoming chronisch zieken, mensen met een beperking; en ouderen

Tegemoetkoming chronisch zieken, mensen met een beperking; en ouderen Tegemoetkoming chronisch zieken, mensen met een beperking; en ouderen Beleidsregels categoriale bijzondere bijstand chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Afdeling Samenleving, juni 2009 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 1. Inleiding..... 2 2. Aanleiding..... 2 3. De juridische basis...

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne Evaluatie Minimabeleid 2006 gemeente De Marne Inleiding De gemeente De Marne heeft haar minimabeleid in april 2006 geëvalueerd en besloten aanvullend op het reeds bestaande beleid een aantal regelingen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VASTGESTELDE BELEIDSREGELS

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VASTGESTELDE BELEIDSREGELS VASTGESTELDE BELEIDSREGELS Het college heeft in zijn vergadering van 30 september de navolgende beleidsregels vastgesteld: Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Deze beleidsregels

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel

Bijlage bij raadsvoorstel Bijlage bij raadsvoorstel Inleiding De PvdA De Marne heeft via een initiatiefvoorstel in de raadsvergadering van 22 november 2005 het college gevraagd aanvullend minimabeleid te formuleren. Dit voorstel

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012.

Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012. Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen a. wet: Wet werk en bijstand; b. maatschappelijke

Nadere informatie

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen.

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Informatie Minimabeleid 2013 In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen

Nadere informatie

Verordening Declaratieregeling maatschappelijke. participatie voor minima 2015 GR FW

Verordening Declaratieregeling maatschappelijke. participatie voor minima 2015 GR FW Verordening Declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk, - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet

Nadere informatie

Beleidsregels financieel vangnet.

Beleidsregels financieel vangnet. Algemeen: Met ingang van 1 januari 2015 krijgen de gemeenten er een groot aantal nieuwe taken bij. Het gaat om de decentralisatie van een aantal taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ),

Nadere informatie

SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen

SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen Presentatie voor de commissie Maatschappelijk Ontwikkeling op 3 oktober 2011 door wethouder(s) Visser & Turnhout- v.d. Bosch 1 Agenda 1. Opening en toelichting wethouder Kees

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard Gemeente Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Onderwerp: VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 2012 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de Gemeente Albrandswaard met

Nadere informatie

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW14-0500 Casenr.: Cbb140476 Sector/afd.:DV / SoZa Steller/tel/e-mail: O.M. Fabery de Jonge / 5462 / o.faberydejonge@heerhugowaard.nl Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Nota Evaluatie Minimabeleid 2009. Sociaal en maatschappelijke voorzieningen

Nota Evaluatie Minimabeleid 2009. Sociaal en maatschappelijke voorzieningen Nota Evaluatie Minimabeleid 2009 Sociaal en maatschappelijke voorzieningen Inleiding Met een adequaat minimabeleid willen we voorkomen dat burgers met een minimuminkomen in een te grote achterstandspositie

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Categoriale bijzondere bijstand 3. Doelgroep 4. Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Een collectieve zorgverzekering voor Haarlemse minima

Nota van B&W. Onderwerp Een collectieve zorgverzekering voor Haarlemse minima Nota van B&W Onderwerp Een collectieve zorgverzekering voor Haarlemse minima Portefeuille H. van der Molen Auteur Mevr. M. Tijl Telefoon 5114396 E-mail: mtijl@haarlem.nl PD/SZW Reg.nr. SZW/2006/524 Te

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 14RB000110 Nr. 8f De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

van invoering (beoogd)

van invoering (beoogd) Overzicht van de maatregelen: de stapeling In de tabel worden de maatregelen opgesomd, die tezamen de stapeling vormen. In de tabel worden alleen de maatregelen genoemd, die een financiële impact hebben.

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. R. Kotterik PSZ TH 12G201695 493930 / 493930. Aanpassingen verordeningen Sociale Zaken.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. R. Kotterik PSZ TH 12G201695 493930 / 493930. Aanpassingen verordeningen Sociale Zaken. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 12G201695 493930 / 493930 ONDERWERP Aanpassingen verordeningen Sociale Zaken. R. Kotterik PSZ TH AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/FACETAGENDA

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard ^ Gemeente Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Onderwerp: VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE SAMENWERKINGSVERBAND RIDDERKERK EN ALBRANDSWAARD 2012 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

Minimabeleid 2011. Inkomensnormen 2011

Minimabeleid 2011. Inkomensnormen 2011 brochure vindt u Minimabeleid 2011 In deze bijlage leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen voor

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2011;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2011; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; overwegende, dat het noodzakelijk is het verstrekken van toeslagen en het verlagen van uitkeringen van bijstandsgerechtigden jonger dan 65 jaar bij verordening

Nadere informatie

VERORDENING PARTICIPATIE SCHOOLGAANDE KINDEREN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE BORSELE 2012

VERORDENING PARTICIPATIE SCHOOLGAANDE KINDEREN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE BORSELE 2012 VERORDENING PARTICIPATIE SCHOOLGAANDE KINDEREN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE BORSELE 2012 De raad van de gemeente Borsele; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Borsele d.d. 21 mei 2012;

Nadere informatie

Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend

Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend gemeentebestuur PURMEREN Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 GR Ferm Werk

Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 GR Ferm Werk Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 Kenmerk: 184268 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste lid,

Nadere informatie

Naar een Financieel Vangnet

Naar een Financieel Vangnet Naar een Financieel Vangnet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Achtergrond: een vangnet als voorwaarde voor vernieuwing... 4 3. Huidige armoede beleid... 5 4. Nieuw financieel vangnet... 6 Bijzondere bijstand...

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, CDA Fractie T.a.v. de heer A.J. de Leeuw Kerkdreef 40 2922 BH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 06/02/2014 Zaaknummer: ZK14000207 D Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Z I. Remeeus Uw brief van: 08-01-2014

Nadere informatie

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) juli 2012

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) juli 2012 Brochure over Bijzondere (inwoners bijstand juli Steenwijkerland) 2012 en Minimabeleid 2012 2 Voorwoord verlaagd. hangen hebben regeling samen is veranderd met in het wijzigingen minimabeleid ten opzichte

Nadere informatie

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Financiële gevolgen Regeerakkoord i.v.m. gemeentelijke regelingen W&I Op 29 oktober presenteerden de VVD en de PvdA

Nadere informatie

Ziektekostenverzekering en gemeentelijk beleid. 1. Inleiding

Ziektekostenverzekering en gemeentelijk beleid. 1. Inleiding 1 Ziektekostenverzekering en gemeentelijk beleid 1. Inleiding Veel gemeenten hebben voor de minima uit hun gemeente een collectief contract gesloten met een ziektekostenverzekeraar. De discussie over het

Nadere informatie

Verordening minimaregelingen gemeente Leeuwarden 2014

Verordening minimaregelingen gemeente Leeuwarden 2014 Verordening minimaregelingen gemeente Leeuwarden 2014 Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. aanspraak: het recht van belanghebbende op de vergoeding participatiekosten

Nadere informatie

MEMO van college aan de raad

MEMO van college aan de raad MEMO van college aan de raad datum : 17 januari 2012 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Wijzigingen WWB per 01-01-2012 Portefeuillehouder :Janina Luttik-Swart Inlichtingen bij : Eline van Braak

Nadere informatie

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid Algemene toelichting Inleiding In het Wmo Beleidsplan 2015-2019 heeft de gemeente ervoor gekozen om de gemeentelijke middelen voor de inkomensondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten over te

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven 13R5583 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven 13R5583 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5583 13bst01730 Beslisdatum B&W 22 oktober 2013 Dossiernummer 13.43.351 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding Op 25 juni 2013 is door uw

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft rekenkameronderzoek, stand van zaken verbetering uitvoering.

gemeente Eindhoven Betreft rekenkameronderzoek, stand van zaken verbetering uitvoering. gemeente Eindhoven Raadsnummer O8. R2 524. OOI Inboeknummer o8bstooyr6 Dossiernummer 8rS.por 8 april zoo8 Raads Inforn1atiebrief Betreft rekenkameronderzoek, stand van zaken verbetering uitvoering. 1 Inleiding

Nadere informatie

BIJLAGE 1: NOTA COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING INLEIDING

BIJLAGE 1: NOTA COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING INLEIDING 1 van 5 17-4-2012 13:34 BIJLAGE 1: NOTA COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING INLEIDING Aanleiding Op 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking getreden, waardoor men zelf kan kiezen hoe

Nadere informatie

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 6527 23 januari 2015 Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; De raad van de gemeente Nieuwegein; gelezen het voorstel

Nadere informatie

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving;

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving; No. 19. De raad van de gemeente Vlagtwedde; op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Verordening. Voorstel: 1. Besluiten de Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand Gemeente Oosterhout 2009 vast te stellen.

Bijlagen: 1. Verordening. Voorstel: 1. Besluiten de Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand Gemeente Oosterhout 2009 vast te stellen. NOTA VOOR DE RAAD Datum: 23 januari 2009 Nummer raadsnota: Onderwerp: Verordening langdurigheidstoeslag Portefeuillehouder: Bode Bijlagen: 1. Verordening Ter inzage: 1. Voorstel: 1. Besluiten de Verordening

Nadere informatie

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden Aan de Gemeenteraad Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen?

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld (IGSD). Het bezoekadres is Het postadres is De Vesting 11-13 Postbus 300 8332 GL Steenwijk 8330

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

Armoedemonitor Leidschendam-Voorburg 2012

Armoedemonitor Leidschendam-Voorburg 2012 Armoedemonitor Leidschendam-Voorburg 2012 Februari 2014 Opgesteld door te Groningen Databewerking: Wim Zijlema Redactie: Anne-Wil Hak en Tessa Schoot Uiterkamp In opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Verordening Minimabeleid gemeente Borsele 2010

Verordening Minimabeleid gemeente Borsele 2010 Verordening Minimabeleid gemeente Borsele 2010 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1 Begripsbepalingen... 5 Artikel 2 Doelgroep en doelstelling... 5 Artikel 3 Voorwaarden... 6

Nadere informatie

INKOMENSEFFECTEN LANDELIJKE EN GEMEENTELIJKE MINIMAREGELINGEN

INKOMENSEFFECTEN LANDELIJKE EN GEMEENTELIJKE MINIMAREGELINGEN INKOMENSEFFECTEN LANDELIJKE EN GEMEENTELIJKE MINIMAREGELINGEN Versie 1.2 15 maart 2015 Inkomenseffecten landelijke en gemeentelijke minimaregelingen Onderzoek naar de effecten van de landelijke en gemeentelijke

Nadere informatie

Notitie. Minimabeleid Bevelandse gemeenten. van een doolhof aan regelingen

Notitie. Minimabeleid Bevelandse gemeenten. van een doolhof aan regelingen Notitie Minimabeleid Bevelandse gemeenten van een doolhof aan regelingen naar een nieuw, duidelijk en gezamenlijk beleid Versie 4 maart 2014 1 INHOUDSOPGAVE... 1 1 Inleiding... 3 2 Overzicht van de huidige

Nadere informatie

Minimabeleid 't Hoogeland

Minimabeleid 't Hoogeland Beleidskader BMWE- gemeenten Minimabeleid 't Hoogeland 3 september 2013 Inhoudsopgave Inhoud 1. Inleiding...3 1.1 Doelstelling...4 1.2 Het algemeen landelijk kader...5 1.3 Huidig kader Wet werk en bijstand

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente 2 U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

Reactie georganiseerde belangenbehartigers op advies Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap

Reactie georganiseerde belangenbehartigers op advies Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap Bijlage 4 bij raadsvoorstel inzake tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap. Wij hebben de Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt, De WMO Adviesraad De Bilt (WAR) en de Ouderenraad De Bilt om advies

Nadere informatie

NOTA MINIMABELEID 2005

NOTA MINIMABELEID 2005 NOTA MINIMABELEID 2005 INLEIDING De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft al jarenlang een eigen minimabeleid. Door de komst van de Wet Werk en Bijstand werden diverse mogelijkheden voor gemeentelijk

Nadere informatie

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.E. Brommersma 27 november 2014 Datum voorstel 30 september 2014 Agendapunt Onderwerp Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 11 november 2014; Verordening individuele inkomenstoeslag Westerveld 2015 De raad van de gemeente Westerveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 11 november 2014; gelet op artikel 147, eerste lid,

Nadere informatie

Versie januari 2014. Brochure over. Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2014 (inwoners Steenwijkerland)

Versie januari 2014. Brochure over. Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2014 (inwoners Steenwijkerland) Versie januari 2014 Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2014 (inwoners Steenwijkerland) januari 2014 Voorwoord Net als in voorgaande jaren is het minimabeleid er voor iedereen met een minimuminkomen.

Nadere informatie

- Intrekking van publicatie GB2010-058 op 7 april 2011. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 042

- Intrekking van publicatie GB2010-058 op 7 april 2011. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 042 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 042 Naam Beleidsregels bijzondere bijstandsverlening Wet werk en bijstand (2011) Publicatiedatum 6 april 2011 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 277 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met de herziening van de definities van gezin en middelen (Wet afschaffing huishoudinkomenstoets)

Nadere informatie

Artikel 7 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012-A.

Artikel 7 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012-A. De raad van de gemeente Woerden; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 augustus 2012 met overneming van de daarin vermelde motieven; gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel c en artikel

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met een laag inkomen?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente Rondkomen met een laag inkomen? 2 Schoolgaande kinderen, de lidmaatschapkosten voor een vereniging, woonlasten, een wasmachine of koelkast die het begeeft. De rek is er

Nadere informatie

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014 De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015 Februari 2014 Doel: Met elkaar in gesprek over mogelijkheden gemeentelijk beleid Agenda 1. Voorgeschiedenis wetsvoorstel,

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00210 RV2009-121

Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00210 RV2009-121 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00210 RV2009-121 Gemeente Bussum Vaststellen verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Bussum 2009 Brinklaan 35 Postbus

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Gemeente Achtkarspelen Verordening Langdurigheidstoeslag WWB Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Januari 2013 1 Gemeente Achtkarspelen de Raad van de gemeente Achtkarspelen; gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Wijziging Wet werk en bijstand en samenvoeging WIJ. Corina Garcia Consulent Werk, inkomen en zorg

Wijziging Wet werk en bijstand en samenvoeging WIJ. Corina Garcia Consulent Werk, inkomen en zorg Wijziging Wet werk en bijstand en samenvoeging WIJ Corina Garcia Consulent Werk, inkomen en zorg WELKOM AGENDA Uitgangspunten van de wijzigingen Meest ingrijpende wijzigingen IOAW Wijzigingen voor gemeente

Nadere informatie

Sociaal-culturele activiteiten voor iedereen. Het declaratiefonds van de gemeente

Sociaal-culturele activiteiten voor iedereen. Het declaratiefonds van de gemeente Sociaal-culturele activiteiten voor iedereen Het declaratiefonds van de gemeente Sporten, naar het theater of een dagje uit? Met een minimuminkomen is het vaak moeilijk om voldoende geld vrij te maken

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie 2015

Verordening maatschappelijke participatie 2015 Bijlage 7 Verordening maatschappelijke participatie 2015 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2014; Gelet op artikel 8 en artikel 35 van

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad.

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad. Fractie ChristeUnie t.a.v. de heer G. Stam Uw brief van 12-12-2013 Ceintuurbaan 56 7941 LV MEPPEL Uw kenmerk Ons kenmerk 217083 Behandeld door T. Niemer Telefoon 14 0522 Bijlage(n) 1 Datum Onderwerp Collectieve

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Deze Beraadsgroep kent 31 deelnemers. Sjaak Rijk is kwaliteitsadviseur bij Sociale Zaken Almere. Hij zal de deelnemers aan deze Beraadsgroep informeren over de wijzigingen in de Wet werk en bijstand sinds

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede lid van de Participatiewet;

gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede lid van de Participatiewet; De raad van de gemeente Ooststellingwerf; nr. 12 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede

Nadere informatie

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt! Informatie over inkomensondersteuning 2012 Gemeente Medemblik Er is meer mogelijk dan u denkt! Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om

Nadere informatie

Utrecht en de Participatiewet

Utrecht en de Participatiewet Utrecht en de Participatiewet Hier komt tekst Uitkering en armoederegelingen Hier komt ook tekst In deze workshop Uitkering en Kostendelersnorm Uitkering en alleenstaande ouders Uitkering en daklozen Armoederegelingen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Verordening Individuele inkomenstoeslag Participatiewet Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug Het Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme rijn Heuvelrug; gezien

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag

Verordening individuele inkomenstoeslag Gemeenteblad 547 Verordening individuele inkomenstoeslag Gemeente Voorst november 2014-1 - Verordening individuele inkomenstoeslag De raad van de gemeente Voorst; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, onderdeel van de bij deze modelverordening behorende ledenbrief.

Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, onderdeel van de bij deze modelverordening behorende ledenbrief. Modelverordening individuele inkomenstoeslag Leeswijzer modelbepalingen - [...] of [iets] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 4, eerste lid. - [iets] = facultatief, zie de considerans.

Nadere informatie

Nijverdal, 13 januari 2015

Nijverdal, 13 januari 2015 Gemeente Hellendoorn Besluit Nijverdal, 13 januari 2015 Nr. 14INT05433 De raad van de gemeente Hellendoorn; overwegende, dat het gewenst geacht wordt om financiële bijdrageregelingen vast te stellen om

Nadere informatie

Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente

Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente Schoolgaande kinderen, de lidmaatschapkosten voor een vereniging, woonlasten, een wasmachine of koelkast die het begeeft. De rek is er op

Nadere informatie

Gemeentelijk armoedebeleid. Martijn Schut Adviseur Stimulansz

Gemeentelijk armoedebeleid. Martijn Schut Adviseur Stimulansz Gemeentelijk armoedebeleid Martijn Schut Adviseur Stimulansz Armoede Armoede is een complex verschijnsel met veelal samenhangende dimensies zoals inkomen, maatschappelijke participatie, opleidingsniveau,

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Datum 23 november 2014 Kenmerk WMOR14016 /AvO/DvL/BN/JG Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten (Utrecht) (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 16-12-2014) De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel

Nadere informatie

M E M O. Onderwerp: technische vragen brief van het college over tijdelijke aanvullende inkomensondersteuning

M E M O. Onderwerp: technische vragen brief van het college over tijdelijke aanvullende inkomensondersteuning M E M O Aan: de Griffie Onderwerp: technische vragen brief van het college over tijdelijke aanvullende inkomensondersteuning Datum: 12-11-2014 Van: John Bannenberg D66 (Vic van Dijk) Daartoe vraagt hij

Nadere informatie

Inkomensondersteuning. op maat. Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen

Inkomensondersteuning. op maat. Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen Inkomensondersteuning op maat Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen mei 2014 Inhoud Samenvatting 3 1. Intro 4 2. Tien vragen over de nieuwe regeling 5 3.

Nadere informatie

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Gemeenteraad 2014-342 Strekt ter vervanging Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 27 oktober 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Zoetermeer 2009

Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Zoetermeer 2009 Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Zoetermeer 2009 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Zoetermeer Officiële naam regeling Verordening langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

Platform Gehandicapten Goirle/Riel Belangenorganisatie voor mensen met een functiebeperking

Platform Gehandicapten Goirle/Riel Belangenorganisatie voor mensen met een functiebeperking Platform Gehandicapten Goirle/Riel Belangenorganisatie voor mensen met een functiebeperking Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Goirle Oranjeplein 1 5051 LT Goirle Goirle, 21 oktober

Nadere informatie

MEMO. Datum : 18 oktober 2005. : Raad van de gemeente Eemsmond. : College van burgemeester en wethouders

MEMO. Datum : 18 oktober 2005. : Raad van de gemeente Eemsmond. : College van burgemeester en wethouders MEMO Datum : 18 oktober 2005 Aan : Raad van de gemeente Eemsmond Van : College van burgemeester en wethouders Onderwerp : Collectieve ziektekostenverzekering (initiatiefvoorstel PvdA) Aanleiding: Namens

Nadere informatie

Verordening bijdrageregelingen bijzondere bijstand gemeente Rijssen-Holten 2015

Verordening bijdrageregelingen bijzondere bijstand gemeente Rijssen-Holten 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijssen-Holten. Nr. 83862 31 december 2014 Verordening bijdrageregelingen bijzondere bijstand gemeente Rijssen-Holten 2015 Overwegingen: - gelet op artikel 149

Nadere informatie