Onderwerp Collectieve inkoop zonnesystemen Stadsregio Arnhem-Nijmegen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp Collectieve inkoop zonnesystemen Stadsregio Arnhem-Nijmegen"

Transcriptie

1 Embargo (tot een week na besluitvorming) Onderwerp Collectieve inkoop zonnesystemen Stadsregio Arnhem-Nijmegen Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting De Stadsregio Arnhem-Nijmegen heeft het initiatief genomen voor een regionale collectieve inkoop van zonnepanelen, waarbij burgers, bedrijven en de gemeenten worden ontzorgd. Voor de collectieve inkoop is een Europese aanbestedingsprocedure nodig. Aan de gemeenten is gevraagd om de Stadsregio te mandateren om namens de gemeenten op te treden als aanbestedende dienst en zorgt te dragen voor de gunning. We stellen echter voor om af te zien van onze deelname aan deze aanbesteding, aangezien deze niet aansluit bij de huidige gemeentelijke initiatieven om zonnekracht te promoten. Ook verzoeken we de Stadsregio zich te beraden op de mogelijke negatieve effecten, die dit project op de regionale markt kan hebben. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. ML10, Kim Kerckhoffs, 2878 Datum ambtelijk voorstel 15 augustus 2012 Registratienummer Ter besluitvorming door het college - Niet deel te nemen aan het project Collectieve Inkoop Zonnesystemen van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen. - De brief aan de Stadsregio over het project Collectieve Inkoop Zonnesystemen vast te stellen. Paraaf akkoord Datum Leidinggevende K. Donné, ML10 Programmamanager M. Hustinx Programmadirecteur P. Steijn Alleen ter besluitvorming door het College Besluit B&W d.d. 4 september 2012 nummer: 3.15 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder Collegevoorstel.docx

2 1 Probleemstelling De gemeenten in de regio werken samen binnen het gezamenlijke regionale klimaatprogramma De Groene Kracht en streven naar 20% duurzame energieproductie in Om dit te bereiken is een energie transitie noodzakelijk, o.a. door het stimuleren van de toepassing van zonne-energie. De stadsregio Arnhem Nijmegen heeft het initiatief genomen voor een regionale collectieve inkoop van zonnepanelen, waarmee de bewoners, bedrijven en instellingen worden ontzorgd doordat de overheid (de Stadsregio Arnhem-Nijmegen) de winnaar van de aanbesteding selecteert op een optimale kwaliteit / prijsverhouding. Desgewenst kunnen gemeenten zelf ook zonnesystemen via dit traject aanschaffen. De Stadsregio Arnhem-Nijmegen heeft ons college gevraagd de Stadsregio middels een collegebesluit te mandateren om namens de gemeenten op te treden als aanbestedende dienst en zorgt te dragen voor de voorlopige en definitieve gunning. De beslissing moet uiterlijk 7 september 2012 zijn genomen, gezien de verdere planning van de aanbestedingsprocedure. Wat houdt de aanbesteding in? De opdracht betreft de collectieve inkoop voor de levering, montage en onderhoud van zonnesystemen voor organisaties, bedrijven en particulieren in de stadsregio Arnhem Nijmegen. Het gaat hierbij om standaardpakketten en het leveren van maatwerk zonnesystemen. De winnende partij moet tien jaar lang een ontzorgingsgarantie bieden: reparatie of vervanging van componenten inclusief arbeidskosten zijn voor de rekening van de winnaar. De winnaar zet een wervings- en communicatietraject op en de deelnemende gemeenten bepalen individueel in welke mate en de soort ondersteuning ze de winnende partij tijdens de wervingscampagne wil bieden. Denk aan het faciliteren van een informatieavond, plaatsen van berichten op de gemeentelijke website en huis-aan-huisblad. De deelnemers (particulieren, bedrijven etc.) sluiten uiteindelijk een contract met het winnend bedrijf. De stadsregio en de gemeenten zijn hierin geen partij, tenzij de gemeenten zelf een zonnesysteem voor de eigen gebouwen aanschaffen. 2 Juridische aspecten We zijn niet verplicht deel te nemen aan het project. Deelname is op basis van vrijwilligheid. 3 Doelstelling Besluiten niet deel te nemen aan het project Collectieve Inkoop Zonnesystemen van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen en de Stadsregio te verzoeken zich te beraden op de mogelijke negatieve effecten van dit project op de regionale markt. 4 Argumenten Waarom zou de gemeente Nijmegen wel moeten deelnemen? - Het project is een voorbeeld van regionale samenwerking. - Bewoners, bedrijven, instellingen en gemeenten kunnen via de aanbesteding zonnepanelen kopen. Ze worden ontzorgd doordat de overheid een marktpartij selecteert aan de hand van diverse eisen en gunningscriteria. Zo wordt in zowel de offerte- en installatiefase als de 10 jaar daarna de uitkomst van de aanbesteding gemonitord. Ook spelen duurzaamheidsaspecten een belangrijke rol bij de gunning. - Door de collectieve inkoop is de kans op een gunstige kwaliteit / prijsverhouding groot.

3 Vervolgvel 2 - Deelname aan de aanbesteding kost de gemeente geen geld: de kosten voor de voorbereiding van de aanbesteding zijn gedragen door de stadsregio en de provincie Gelderland. - Alleen als de gemeente zelf zonnepanelen wil aanschaffen kost het geld. Dit doen we als gemeente Nijmegen vooralsnog niet. Op dit moment wordt verkend op welke manieren de gemeente het eigen vastgoed kan verduurzamen. Op basis van deze uitkomsten wordt gekeken waar het plaatsen van zonnepanelen geschikt is. Waarom zou de gemeente Nijmegen niet moeten deelnemen? - Nijmegen en omgeving heeft steeds meer leveranciers van zonnesystemen. Op dit moment zijn er meerdere PV-bedrijven in en direct om Nijmegen gevestigd. Zij leveren allemaal kwalitatief goede panelen tegen scherpe prijzen. Sommige partijen organiseren zelf al voorlichtingsavonden en adverteren daar ook mee. Wanneer we een Europese partij hier tussen schuiven en voorrang geven via een aanbesteding zal dit marktverstorend gaan werken en kan het ten koste gaan van onze lokale bedrijven. - Binnen het co-creatietraject Power2Nijmegen hebben deze lokale marktpartijen juist aangedrongen op het creëren van een equal playing field, waarbij de gemeente een aantal randvoorwaarden invult, zoals bijvoorbeeld een campagne Nijmegen Solar City en/of een webpagina met een zonne-atlas waarop te zien is weke daken geschikt zijn. De (Nijmeegse) marktpartijen kunnen daarbinnen (in eerlijke concurrentie) hun werk doen. Het nu voortrekken van één partij door de overheid staat daar haaks op. - De voorgestelde aanbesteding wordt gekenmerkt door een top down sturing, terwijl wij juist bottom up willen werken om de duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren, zoals bij Power2 Nijmegen en de Nijmeegse Energieaanpak. Een dergelijke top-down benadering sluit niet goed bij onze werkwijze tot nu toe aan. In gemeenten waar nog geen markt voor zonneenergie is ontwikkeld kan het project helpen om de vraag en het aanbod op gang te brengen. In Nijmegen hebben we echter door de eerdere Zonnekrachtsubsidie, de huidige Nijmeegse Energieaanpak en duurzaam punt Het Groene Hert een groeimarkt voor zonne-energie. Een dergelijke mate van overheidsbemoeienis is hier niet nodig en zal door de aanwezige marktpartijen ook niet worden gewaardeerd. - Hierop aansluitend: Nijmegen heeft bij marktpartijen een goede naam als Solar-City en ook het feit dat bedrijven zich hier vestigen getuigt daarvan. Door de verkoop van zonnepanelen te mandateren aan een derde marktpartij via de Stadsregio verliezen we ons eigen gezicht als zonnestad en zullen we (zeker bij de kleinere marktpartijen) imagoschade op kunnen lopen. - We hebben als Nijmegen een MKB-vriendelijk inkoopbeleid en ook binnen Power2Nijmegen is de insteek dat we de duurzaamheidsdoelstellingen zoveel mogelijk willen realiseren met de in de stad aanwezige kennis en bedrijvigheid, ons eigen kapitaal. Het uitbesteden van zonne-energie middels een Europese aanbesteding aan een derde partij (mogelijk van buiten Nijmegen) past niet binnen die filosofie. - De basis om het project op te zetten is de gedachte dat mensen nog onbekend zijn met de toepassing van zonne-energie en dat ze door de veelheid aan mogelijkheden moeilijk tot een keuze komen. De vraag is of deze aanname klopt. In Nijmegen kunnen mensen desgewenst terecht bij Het Groene Hert voor advies en informatie. Daarbij laat de eerdere Zonnekrachtsubsidie en de Nijmeegse Energieaanpak zien dat een hoop mensen wel degelijk zelf kiezen voor zonne-energie en hun weg hierin goed weten te vinden. - Dit project is zo opgezet dat er in een jaar tijd een flink aantal zonnesystemen worden geïnstalleerd in plaats van op een meer reguliere basis met kleinere hoeveelheden. Bij deze aanbesteding wordt een bepaalde prijsrange vastgelegd bij het begin van de aanbesteding. Het risico is reëel dat de prijs gedurende de periode van de aanbesteding nog een stuk

4 Vervolgvel 3 verder daalt, waardoor mensen feitelijk een hogere prijs gaan betalen dan de dan heersende marktprijs. - Hoewel de particulieren, bedrijven etc. uiteindelijk een contact sluiten met de winnende partij en de gemeente niet aansprakelijk is, is het wel zo dat als we onze naam aan het project verbonden hebben. We lopen een zeker risico indien het project of de winnende partij in gebreke blijft of failliet gaat. 5 Klimaat De aanschaf en het gebruik van zonnepanelen draagt bij aan de Europese, nationale, regionale en gemeentelijke doelstellingen op het gebied van duurzame energie. 6 Financiën Deelname aan of afzien van de aanbesteding kost de gemeente Nijmegen geen geld: de kosten voor de voorbereiding van de aanbesteding zijn gedragen door de stadsregio en de provincie Gelderland. 7 Communicatie Werkgroep wordt op de hoogte gebracht van het besluit. Naar onze buurgemeenten, bedrijven en bewoners leggen we uit welk traject we zelf gaan vormgeven en bieden hiermee een alternatief. Om ervoor te zorgen dat de Stadsregio als eerste kennis kan nemen van dit besluit, leggen wij een embargo op, tot 1 week na besluitvorming. (Artikel 10, lid 2, sub f Wob) 8 Uitvoering en evaluatie Middels bijgaande brief stellen we de Stadsregio Arnhem-Nijmegen op de hoogte van ons besluit. 9 Risico Als we niet deelnemen aan dit regionaal project dan is het niet zeker dat de bewoners en bedrijven uit Nijmegen mee kunnen profiteren van het aanbod van de winnende partij. Het staat de winnaar echter vrij om een soortgelijke aanbieding te doen in Nijmegen, maar van de kwaliteitscontrole (en dus garantie) door de Stadsregio / gemeente hoeft dan geen sprake te zijn. De winnaar kan echter met de Nijmeegse klant ook afspraken maken over kwaliteitscontrole en garanties. Gemeente Nijmegen wil zich profileren als Zonnestad. Het kan de geloofwaardigheid aantasten indien we niet aan het project deelnemen en we daarmee Nijmeegse bewoners en bedrijven de mogelijkheid ontzeggen optimaal van de aanbieding te kunnen profiteren terwijl bewoners en bedrijven van buurgemeenten dat wel kunnen. Daarom moeten we goed communiceren dat we samen met de lokale partijen op basis van eerlijke concurrentie een traject ontwikkelen om de toepassing van zonne-energie in Nijmegen verder te stimuleren. Bijlage: Brief aan Stadsregio

5 Milieu Klimaat & Groen & Wonen Stadsregio Arnhem Nijmegen Dhr. Ron Josten Postbus GB Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postbus HG Nijmegen Datum Ons kenmerk ML10/ Contactpersoon Kim Kerckhoffs Onderwerp Collectieve inkoop zonnesystemen Stadsregio Arnhem-Nijmegen Datum uw brief Doorkiesnummer (024) Geachte meneer Josten, De Stadsregio Arnhem-Nijmegen heeft het initiatief genomen voor het organiseren van een regionale collectieve inkoop van zonnepanelen, waarbij burgers, bedrijven en de gemeenten worden ontzorgd. De Stadsregio Arnhem-Nijmegen heeft ons college gevraagd u middels een collegebesluit te mandateren om namens de gemeenten op te treden als aanbestedende dienst en zorgt te dragen voor de voorlopige en definitieve gunning. Ondanks het feit dat we de regionale samenwerking in het kader van het klimaatprogramma De Groene Kracht als een groot goed zien en uw inspanningen waarderen, willen wij u laten weten dat wij dit geen goed initiatief vinden en derhalve op 4 september jl. hebben besloten niet aan het project Collectieve inkoop zonnesystemen stadsregio Arnhem- Nijmegen deel te nemen. Wij willen graag ons besluit toelichten. Al een aantal jaren zetten we stevig in om de toepassing van zonne-energie bij onze bewoners, woningcorporaties bedrijven en in de eigen organisatie te vergroten. We hebben diverse malen een succesvolle subsidieregeling gehad voor zonnesystemen en hebben een aantal aansprekende projecten gerealiseerd. Ook nu kunnen bewoners en corporaties nog een gemeentelijke subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en kunnen ze bij duurzaam punt Het Groene Hert terecht voor informatie en advies over zonnesystemen. Ook is op 23 augustus het pilotproject Zonnepark NL gestart, waarvoor de gemeente een tweetal daken ter beschikking stelt voor mensen die niet op hun eigen dak zonnepanelen kunnen of willen leggen. Deze en andere initiatieven hebben er toe bijdragen dat steeds meer leveranciers van zonnesystemen zich in Nijmegen en omgeving hebben gevestigd, die kwalitatief goede panelen en tegen scherpe prijzen leveren. Veel van deze partijen promoten in Nijmegen hun producten en organiseren zelf al voorlichtingsavonden en zetten communicatietrajecten op. Wanneer wij één partij hier voorrang geven via de aanbesteding zal dit marktverstorend gaan werken en kan het ten koste gaan van onze lokale bedrijven. Ook denken wij dat het risico reëel is dat de prijs gedurende de periode van de aanbesteding nog een stuk verder daalt, waardoor partijen die aan Brief Stadsregio Arnhem Nijmegen.docx

6 Gemeente Nijmegen Milieu Klimaat & Groen & Wonen Vervolgvel 1 de aanbesteding deelnemen feitelijk een hogere prijs gaan betalen dan de dan heersende marktprijs. Daarnaast zijn we in april het co-creatietraject Power2Nijmegen gestart, waarin we samen met onze partners in de stad bekijken hoe we onze doelstelling om Nijmegen voor 2045 energieneutraal te maken kunnen realiseren. Onze insteek is dat we bij het realiseren van onze duurzaamheidsdoelstellingen zoveel mogelijk gebruik willen maken van de in de stad aanwezige kennis en bedrijvigheid. Dit sluit ook aan bij ons MKB-vriendelijk inkoopbeleid. Het uitbesteden van zonne-energie middels een Europese aanbesteding aan een derde partij (mogelijk van buiten Nijmegen) past niet binnen die filosofie. In het traject van Power2Nijmegen hebben de lokale leveranciers juist aangedrongen op het creëren van een gelijk speelveld, zodat ze daarbinnen en in eerlijke concurrentie hun werk kunnen doen. Door nu deel te nemen aan de regionale aanbesteding zouden we in meer of mindere mate onze naam verbinden aan de winnende partij. Hiermee komen we de reeds gemaakte afspraken met de lokale leveranciers niet na en dat kan gevolgen hebben voor de toekomstige samenwerking op het gebied van duurzaamheid met het lokale bedrijfsleven. In Nijmegen is deze markt al goed van de grond gekomen en op basis van de genoemde argumenten zien wij af van onze deelname aan uw project. Wij hopen op uw begrip en blijven graag op de hoogte over het verdere vervolg van het project. Hoogachtend, College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg Brief Stadsregio Arnhem Nijmegen.docx

Financieringsconstructies en duurzaamheid

Financieringsconstructies en duurzaamheid Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Financieringsconstructies en duurzaamheid Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Openbaar Onderwerp Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Nijmegen-Noord is een groeiend stadsdeel met steeds meer

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Directie Inwoners Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van Orde aangaande acquisitiebeleid nieuwe bedrijvigheid. Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl.

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 30 juni

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer

Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting

Nadere informatie

3 Doelstelling Het afsluiten van een overeenkomst met ROC Nijmegen voor de uitvoering van de opleidingen educatie zoals bedoeld in de WEB.

3 Doelstelling Het afsluiten van een overeenkomst met ROC Nijmegen voor de uitvoering van de opleidingen educatie zoals bedoeld in de WEB. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overeenkomst met ROC Nijmegen Educatiemiddelen 2014 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/15.0006280. Datum uw brief 26 mei 2015

Ons kenmerk MO10/15.0006280. Datum uw brief 26 mei 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording raadsvragen van de fracties van D66,VVD en CDA betreffende: functioneren Stips Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 26

Nadere informatie

Jaarbrief Werk en Inkomen: bijstandsontwikkeling 2013

Jaarbrief Werk en Inkomen: bijstandsontwikkeling 2013 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarbrief Werk en Inkomen: bijstandsontwikkeling 2013 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Via de bijgevoegde brief

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Deelname veiling (groepsaankoop) zonnepanelen. Portefeuille R. van Doorn Auteur Dhr. PJJ Tromp Telefoon 0235113515 E-mail: ptromp@haarlem.nl STZ/Milieu Reg.nr. 2012/217295

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Evaluatie inkoop/aanbesteding parkeerautomaten Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Per 1 januari

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Ingekomen stuk D18. Aantal bijlagen 1

Ingekomen stuk D18. Aantal bijlagen 1 Directie Stadsbedrijven Servicebedrijf Afdeling Informatiemanagement Ingekomen stuk D18 Aan de Raad van de gemeente Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon (024) 329 33 33 Telefax (024)

Nadere informatie

FAQ over AGEM Wat is de aanleiding voor het oprichten van AGEM? Wat willen we met de AGEM bereiken? Waarom is de AGEM nodig? Wat gaat de AGEM doen?

FAQ over AGEM Wat is de aanleiding voor het oprichten van AGEM? Wat willen we met de AGEM bereiken? Waarom is de AGEM nodig? Wat gaat de AGEM doen? FAQ over AGEM Wat is de aanleiding voor het oprichten van AGEM? De opwekking van duurzame energie loopt nog niet zo n vaart, ook niet in de Achterhoek. En zeker de wat grotere initiatieven, ook van bestaande

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Samenvatting Collectief inkopen van energie, is één van de manieren om besparingen

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel AGEM en overige gemeentelijke duurzaamheidsprojecten

Bijlage bij raadsvoorstel AGEM en overige gemeentelijke duurzaamheidsprojecten Bijlage bij raadsvoorstel AGEM en overige gemeentelijke duurzaamheidsprojecten Allereerst wordt AGEM nader toegelicht. Vervolgens volgt er een opsomming van de verschillende initiatieven en projecten op

Nadere informatie

Grootschalige inkoopacties

Grootschalige inkoopacties Grootschalige inkoopacties Ervaringen en leerpunten Onderzoeksrapport SMZ2013001 Utrecht, 22 februari 2013 Stichting Monitoring Zonnestroom Grootschalige inkoopacties 1 Projecttitel Onderzoeksrapport Grootschalige

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Openbaar Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Naar

Nadere informatie

Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W

Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W Voorstel aan de Raad Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W Klik hier voor het collegevoorstel/-besluit d.d. 16 januari 2007 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Handboek Collectieve Zonneparken

Handboek Collectieve Zonneparken Handboek Collectieve Zonneparken Een werkdocument voor het realiseren van Zonneparken in Eindhoven Samengesteld door Morgen Groen Energie In opdracht de Gemeente Eindhoven 17-03-014 Handboek Collectieve

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vorig jaar heeft de raad

Nadere informatie

Eerste fase en voorbereiding van toepassing op grote schaal Blok voor blok-consortium Deventer Energieke Verbinding

Eerste fase en voorbereiding van toepassing op grote schaal Blok voor blok-consortium Deventer Energieke Verbinding Het Deventer woningabonnement op comfort en energiebesparing Eerste fase en voorbereiding van toepassing op grote schaal Blok voor blok-consortium Deventer Energieke Verbinding September 2014 Het Deventer

Nadere informatie

Ons kenmerk IA80/13.0009137. Datum uw brief N.v.t.

Ons kenmerk IA80/13.0009137. Datum uw brief N.v.t. Informatiemanagement & Automatisering Ingekomen stuk D41 (PA 4 september 2013) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 30 15 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Evaluatie Utrechtse Energie

Evaluatie Utrechtse Energie Evaluatie Utrechtse Energie Robin Berg, LomboXnet Samenvatting De zonne-revolutie gaat zo ie zo plaatsvinden op vele plekken op de wereld tegelijkertijd. Zorg dat je als stad klaar bent om die zonne-revolutie

Nadere informatie

Procesevaluatie blok voor blok

Procesevaluatie blok voor blok Procesevaluatie blok voor blok Rapportage kwalitatief onderzoek 2013 Lieke Dreijerink Jan Uitzinger Amsterdam, 28 april 2014 IVAM research and consultancy on sustainability Plantage Muidergracht 14-1018

Nadere informatie