hoofdstuk 8 Lenen Lenen 167

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "hoofdstuk 8 Lenen Lenen 167"

Transcriptie

1 hoofdstuk 8 167

2

3 Inleiding Iemand die een woning koopt, bouwt of verbouwt doet voor de financiering ervan meestal een beroep op een hypothecaire lening. Dankzij de hypothecaire lening beschikt men over voldoende financiële middelen om het vastgoedproject te realiseren. Bovendien geniet men belangrijke fiscale voordelen indien de lening aan een aantal wettelijke voorwaarden voldoet. Men kan ook een persoonlijke lening of een financiering aanvragen voor de aankoop van een wagen, meubelen... Indien men samen een lening aangaat, stelt zich in de eerste plaats de vraag in welke mate de partners elk apart verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor de terugbetaling van de totale gemeenschappelijke schuld, of in hoeverre hun eigen vermogen kan worden aangesproken door de schuldeiser voor de terugbetaling van een lening die zijn partner alleen heeft afgesloten. Daarnaast is het ook belangrijk om na te gaan in welke mate beide partners fiscale voordelen kunnen genieten voor het afsluiten van een lening en hoe dit voordeel zo optimaal mogelijk over beiden wordt verdeeld. In dit hoofdstuk is het de bedoeling om na te gaan hoe gehuwden en samenwonenden samen of alleen een woning kunnen kopen, bouwen of verbouwen met een gezamenlijke lening of met aparte leningen. We kunnen hierbij met verschillende situaties geconfronteerd worden. Partners kunnen samen kopen, bouwen of verbouwen en ook samen lenen. Maar het is ook mogelijk dat één van de partners overgaat tot bijvoorbeeld de aankoop van een woning en dat beide partners samen lenen voor die aankoop. Een andere mogelijkheid bestaat erin dat beide partners een huis samen aankopen maar dat slechts één van de partners leent of dat elke partner een eigen lening aangaat voor de aankoop van zijn aandeel in het onroerend goed. Gezien er zoveel verschillende situaties zijn, is het belangrijk om te weten waar men op moet letten indien men een lening aangaat. Er zal ook worden bekeken in welke mate samenwonende partners dezelfde fiscale voordelen genieten bij het afsluiten van een hypothecaire lening als gehuwden. 169

4 1 Het afbetalingskrediet Is men van plan om een grote uitgave te doen, zoals de aankoop van een nieuwe wagen of een keuken, of staat men voor belangrijke uitgaven, zoals een huwelijk, en kiest men ervoor deze niet met eigen middelen te financieren of beschikt men niet over het nodige geld, dan is een afbetalingskrediet de gepaste kredietvorm. Een afbetalingskrediet is een lening op korte of middellange termijn die men aanvraagt met een welbepaald doel en die men terugbetaalt volgens een vast afbetalingsplan, vooraf overeengekomen met de financiële tussenpersoon. Er bestaan twee soorten afbetalingskredieten: de persoonlijke lening en de financiering. Men spreekt van een persoonlijke lening wanneer het gaat om de betaling van persoonlijke uitgaven, zoals kosten bij een huwelijk, een geboorte, ziekenhuiskosten Financieringen daarentegen worden verleend voor de aankoop van welbepaalde lichamelijke roerende goederen, zoals een wagen, een televisietoestel, een motorfiets... Bij een persoonlijke lening wordt het geleende bedrag aan de kredietnemer uitbetaald, terwijl bij een financiering het geleende bedrag soms rechtstreeks aan de verkoper van het goed wordt overgemaakt. 1.1 Aansprakelijkheid Partners kunnen alleen of samen een lening aangaan. Indien men samen een lening aangaat, zijn alle medeonleners aansprakelijk voor hun deel, tenzij dit in het leningscontract anders wordt bedongen. In de praktijk zal de schuldeiser het contract meestal zodanig opstellen dat elke kredietnemer verantwoordelijk is voor de terugbetaling van de totaal ontleende som. Gehuwden, ongeacht hun huwelijksvermogensstelsel, en wettelijk samenwonenden zijn solidair aansprakelijk voor de terugbetaling van de uitstaande schuld. Dit houdt in dat indien twee gehuwde of wettelijk samenwonende partners samen een lening aangaan en één van hen betaalt zijn aandeel in de lening niet terug, de kredietinstelling zich mag wenden tot de andere partner voor de totale terugbetaling van de lening. Indien slechts één partner de lening ondertekent, is enkel de ondertekende partner aansprakelijk voor de terugbetaling van de lening. Gehuwden met gemeenschap van goederen (wettelijk stelsel of algehele gemeenschap) zijn dan in principe ook solidair aansprakelijk omdat men er dan van uitgaat dat het om een gemeenschappelijke schuld gaat die wordt aangegaan in het belang van het gezin en het huishouden. Bij samen wonenden die alleen de lening hebben ondertekend, geldt de solidaire aansprakelijkheid niet. 170

5 Betaalt de ene partner het afbetalingskrediet dat enkel op zijn naam afgesloten werd niet meer af, dan kan de bank beslag leggen op alle goederen die zich in zijn woning bevinden, dus ook op de goederen van de andere partner. De financiële instelling kan deze goederen verkopen om de uitstaande schulden terug te betalen. Dit geldt zowel bij gehuwden, wettelijk samenwonenden als feitelijk samenwonenden. Wil de partner die niet mee heeft geleend zijn goederen beveiligen tegenover de schuldeisers, dan zal hij moeten kunnen bewijzen dat hij eigenaar is van de goederen. Dit bewijs kan geleverd worden door aan de financiële instelling documenten voor te leggen waaruit blijkt dat men eigenaar is van de goederen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren aan de hand van facturen op naam, maar men moet dan ook kunnen bewijzen dat men de factuur heeft betaald en over voldoende middelen beschikte om de factuur te betalen. Een andere mogelijkheid bestaat erin om een inventaris aan te leggen die geregistreerd wordt (cf. hoofdstuk 3, 4). Een niet-geregistreerde inventaris heeft geen vaste datum zodat het risico zeer groot is dat een beslagrechter ermee geen rekening zal willen houden wanneer men louter op basis van een niet-geregistreerde inventaris verzet aantekent tegen een beslag of in beslag genomen goederen wil terugvorderen. Het kan uiteraard niet de bedoeling zijn om de schuldeisers aan de hand van een inventaris te benadelen. Indien er vermoedens zijn dat een inventaris enkel opgesteld werd met als doel de schuldeisers hun waarborg voor de terugbetaling van de lening te ontnemen, kunnen de schuldeisers alsnog het bewijs van het eigendomsrecht vragen. De datum van de opmaak van de inventaris zal belangrijk zijn, want deze zal in discussies vaak als argument pro of contra bedrog worden gebruikt. Er kan eveneens beslag gelegd worden op goederen die eigendom zijn van beide partners samen. Indien een afbetalingskrediet van de ene partner niet wordt terugbetaald, kan de bank zelfs beslag leggen op de woning die de partners samen aankochten. Indien de woning op verzoek van de kredietinstelling wordt verkocht, zal het deel in de verkoopprijs van de partner die zijn persoonlijke lening niet heeft terugbetaald, worden aangewend om de uitstaande schuld terug te betalen. De andere partner ontvangt zijn deel in de verkoopprijs op voorwaarde dat deze de persoonlijke lening niet mee afsloot of er borg voor stond. Er bestaan twee mogelijkheden om mee een lening te ondertekenen, of als medekredietnemer of als borg. Indien iemand als medekredietnemer de lening voor het geheel mee ondertekend heeft, kan de kredietinstelling ten gevolge van de aldus ontstane solidaire aansprakelijkheid eisen dat hij de volledige schuld terugbetaalt, zelfs vooraleer zij de hoofdschuldenaar hierom heeft verzocht. Indien iemand echter als borg optreedt bij een lening, dan moet de kredietinstelling eerst alle middelen tot terugbetaling uitputten ten opzichte van de hoofdschuldenaar, vooraleer hij zich kan wenden tot de borg, tenzij de borg afstand heeft gedaan van dat voorrecht, wat in de praktijk vaak van een borg wordt afgedwongen door de kredietinstelling. Er zijn ook verschillende fiscale gevolgen bij beide mogelijkhe- 171

6 den: indien bijvoorbeeld de ouders van een partner optreden als medekredietnemer zal het fiscaal voordeel van de partners verminderen omdat een deel van dit voordeel naar de ouders zal gaan. Dit is niet het geval indien de ouders als borg de lening mee ondertekenen. Een borg komt niet in aanmerking voor enig fiscaal voordeel. Dezelfde regels van aansprakelijkheid met betrekking tot de terugbetaling zijn ook geldig bij de hypothecaire lening (cf. 2). 2 De hypothecaire lening Een hypothecaire lening is een krediet met als doel het kopen, bouwen of verbouwen van een woning waarbij de terugbetaling gewaarborgd wordt door een hypothecaire inschrijving op de woning. Men spreekt meestal over een lening ook al gaat het in de praktijk technisch gezien vaak om een krediet. Bij een krediet heeft de kredietnemer de mogelijkheid om over een bepaald bedrag te beschikken gedurende een bepaalde periode waardoor men het reeds terugbetaalde kapitaal opnieuw kan opnemen. Men spreekt dan ook van een kredietopening. De wederopname van het reeds terugbetaalde kapitaal is niet mogelijk bij een lening. Bij een hypothecaire lening wordt er geld ter beschikking gesteld tegen een bepaalde rentevoet. De financiële instelling, de kredietgever, leent aan de kredietnemers een bedrag dat bepaald wordt in functie van de waarde van het onroerend goed en de terugbetalingsmogelijkheden van de kredietnemers. De kredietnemer verbindt zich ertoe om enerzijds intresten te betalen op het geleende bedrag en anderzijds het geleende bedrag terug te betalen volgens de vooraf gestelde modaliteiten. Een hypothecair krediet bestaat uit het krediet zelf met als waarborg de hypotheek. De hypotheek is een zakelijk recht op een onroerend goed dat in pand wordt gegeven voor het nakomen van de terugbetaling van de lening. De hypothecaire schuldeiser heeft hierdoor een voorrecht ten opzichte van alle andere schuldeisers op de waarde van de woning waarop een hypothecaire inschrijving werd genomen. Concreet betekent dit dat de bank het recht heeft om de woning te verkopen indien de lening niet wordt terugbetaald en de verkoopprijs mag gebruiken om de uitstaande schuld terug te betalen. Men spreekt dan van een gedwongen verkoop. Er bestaan verschillende soorten van hypothecaire leningen. De gekozen formule van een hypothecaire lening hangt af van de persoonlijke situatie van de kredietnemer en van de marktrente. De meest voorkomende vorm is de lening met vaste maandaflossingen (mensualiteitenlening), waarbij de maandelijkse terugbetalingslast constant blijft. De terugbetaling bestaat uit twee elementen, de intrest en de kapitaalsaflossing, die evenwel beiden voor elke periode variëren. De vaste maandlast bestaat in het begin van de lening vooral uit intrest en minder uit kapitaal. Naar het einde toe bestaat de aflossing vooral 172

7 uit kapitaal en minder uit intrest omdat de kredietnemer steeds intrest betaalt op het nog uitstaande kapitaal dat jaar na jaar afneemt. Bovendien kan de kredietnemer opteren voor een vaste of een variabele rentevoet. De variabele rentevoet wordt op vooraf afgesproken momenten herzien, bijvoorbeeld elke drie jaar, elke vijf jaar, na tien jaar... Indien men opteert voor een variabele rentevoet mag men de maximumrentevoet niet uit het oog verliezen, waarboven de variabele rente en bijgevolg ook de maandelijkse terugbetaling niet kan uitstijgen. Een goede vuistregel is dat het totaal van de maandelijkse aflossingen niet hoger mag zijn dan een derde van het netto maandelijks gezinsinkomen, exclusief het eventuele kindergeld. Een koppel dat samen netto maandelijks euro verdient (inclusief dertiende maand, vakantiegeld en eventuele andere extralegale voordelen), zou dus niet meer dan euro per maand mogen afbetalen aan leningen. Van deze 1/3-regel kan worden afgeweken in functie van bijvoorbeeld de gezinssamenstelling, eventuele andere waarborgen, het inkomensniveau of de aard van de inkomsten. Naast de mensualiteitenlening bestaat er ook een lening met een degressieve maandelijkse last waarbij de kredietnemer elke maand een gelijk deel van het kapitaal terugbetaalt en daarbovenop intresten betaalt op het uitstaande kapitaal. De totale intrestlast over de volledige looptijd van de lening is bij deze formule lager omdat men vlugger het kapitaal terugbetaalt. In de praktijk komt de lening met degressieve last echter minder voor omdat de maandlast bij het begin van de lening het hoogst is en daarom ook moeilijker om dragen voor jonge gezinnen. Ook hier kan men opteren voor een vaste of een variabele rentevoet. Buiten deze twee traditionele formules voor een hypothecaire lening, waarbij periodiek, meestal maandelijks, zowel intrest als kapitaal wordt afgelost, kan men er ook voor kiezen om bijvoorbeeld alleen de intrest te betalen en het volledige kapitaal pas terug te betalen op de eindvervaldag van de lening. De eenmalige terugbetaling van het kapitaal kan bijvoorbeeld gebeuren aan de hand van een levensverzekering. Met de levensverzekering wordt door de premiebetaling een kapitaal samengesteld dat zal gebruikt worden om het kapitaal van het hypothecair krediet in eenmaal terug te betalen op de einddatum. Iemand kan alleen een hypothecaire lening aangaan of men kan ook samen een lening aangaan. Gezien de financiële instelling bij de aanvaarding van een leningsaanvraag ook rekening houdt met de terugbetalingscapaciteit van de kredietnemers, is het vaak interessant om samen met een werkende partner een lening aan te gaan omdat de bank dan rekening kan houden met twee inkomens. Merk echter op dat het eigen vermogen van de tweede kredietnemer dan ook aangesproken kan worden voor de terugbetaling van de lening. 173

8 2.1 Voorwaarden waaraan het hypothecair krediet moet voldoen om fiscaal aftrekbaar te zijn De betaalde intresten en kapitaalsaflossingen, evenals de premies van de aan het krediet verbonden levensverzekeringen (meestal de schuldsaldoverzekering, cf. 2.3), kunnen een belastingvoordeel opleveren. Dit voordeel komt erop neer dat men het volgende jaar minder belastingen moet betalen. Om in aanmerking te komen voor de hypotheekaftrek enige en eigen woning, ook woonbonus genoemd, moet het hypothecair krediet afgesloten zijn na 1 januari 2005 en specifiek worden aangegaan voor het verwerven of behouden van een enige en eigen woning, gelegen binnen de Europese Economische Ruimte 1. Met verwerven en behouden wordt bedoeld dat de lening moet aangegaan zijn om een woning te kopen, te bouwen, te verbouwen of zelfs om successierechten te betalen op een geërfde woning. Indien men in het kader van dit laatste geval een woning erft van een persoon die geen naaste bloedverwant is, kunnen de te betalen successierechten heel hoog oplopen. Het is dan mogelijk om een hypothecaire lening met fiscaal voordeel aan te gaan om deze successierechten te betalen om zo de woning te kunnen verwerven via erfenis. Om in aanmerking te komen voor de woonbonus moet de looptijd van de hypothecaire lening minimum tien jaar bedragen. Het krediet moet aangegaan zijn bij een financiële instelling gelegen binnen de Europese Economische Ruimte en die financiële instelling moet een attest afleveren dat bevestigt dat het krediet voldoet aan alle bovenstaande voorwaarden om fiscaal aftrekbaar te zijn. De voorwaarden stellen dus dat het moet gaan om de enige én de eigen woning. De enige woning is de woning die op 31 december van het jaar waarin de lening is aangegaan de enige woning van de belastingplichtige is. Hierop zijn een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld een woning waarvan men nog eigenaar is, maar die verkocht wordt in hetzelfde jaar of te koop wordt gesteld binnen het jaar en verkocht wordt op uiterlijk 31 december van het volgende jaar, wordt niet beschouwd als een tweede woning. Om te bepalen of het om de enige woning gaat, wordt er geen rekening gehouden met andere woningen waarvan de kredietnemer in gevolge erfenis mede-eigenaar, naakte eigenaar of vruchtgebruiker is. De eigen woning is de woning die de belastingplichtige zelf bewoont. Beide voorwaarden moeten dus cumulatief voldaan zijn om het belastingvoordeel te kunnen genieten. 1 Europese Economische Ruimte (EER) = Europese Unie + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. 174

9 Indien twee partners samen een hypothecaire lening aangaan, wordt de voorwaarde van de enige woning afzonderlijk per partner bekeken op 31 december van het jaar van het afsluiten van het krediet. Dit kan tot gevolg hebben dat de ene partner wel in aanmerking komt voor de aftrek enige en eigen woning en de andere partner niet, omdat hij bijvoorbeeld nog andere woningen in zijn eigen vermogen bezit. De andere partner komt dan wel nog in aanmerking voor de minder voordelige gewone belastingvermindering van het langetermijnsparen voor wat de kapitaalsaflossingen betreft en de gewone intrestaftrek met betrekking tot de intresten (cf. 2.4). In België wordt elke gehuwde of samenwonende partner afzonderlijk belast op zijn inkomen. Op fiscaal vlak worden voor de toepassing van de personenbelasting enkel de wettelijk samenwonenden gelijkgesteld met de gehuwden. Dit betekent dat wettelijk samenwonenden een gezamenlijke belastingaangifte zullen ontvangen, net zoals gehuwden. Feitelijk samenwonenden ontvangen elk een afzonderlijke aangifte omdat voor hen geen gemeenschappelijke aanslag in de personenbelasting wordt gevestigd (cf. hoofdstuk 9, 1). Het geheel van de betaalde intresten, kapitaalsaflossingen en premies van de aan het krediet verbonden levensverzekeringen wordt beperkt tot een maximum bedrag en noemt men de woonbonus. De woonbonus wordt in mindering gebracht van het netto belastbaar inkomen waardoor er een fiscaal voordeel is aan de marginale aanslagvoet (cf. 2.2). De aftrek enige en eigen woning mag worden toegepast door de volle eigenaar, de vruchtgebruiker 2, de opstalhouder 3 of de erfpachter 4. Indien men niet onder één van deze categorieën valt, heeft men geen recht op de aftrek van de woonbonus, tenzij men gehuwd is onder het wettelijk stelsel met iemand die wel tot deze categorieën behoort en ook medeontlener is. Bij echtgenoten gehuwd met algehele gemeenschap zal ook de echtgenoot die geen eigenaar is van de woning de aftrek mogen toepassen indien hij of zij medeontlener is. Dit komt omdat de intresten op een schuld met betrekking tot een eigen goed van één van de echtgenoten beschouwd worden als een gemeenschappelijke schuld. Is de echtgenoot geen eigenaar en geen medeontlener, dan is er voor hem of voor haar geen aftrek enige en eigen woning mogelijk. Indien de 2 De vruchtgebruiker kan de woning bewonen of verhuren en de huurinkomsten ontvangen, maar hij kan de woning niet verkopen zonder akkoord van de naakte eigenaar. 3 Een opstalhouder heeft via het recht van opstal het recht om op iemand anders grond een gebouw op te richten. Dergelijke overeenkomst kan gesloten worden voor een termijn van maximum 50 jaar. 4 De erfpachter heeft dankzij de erfpacht het volle genot van een grond of van een grond met een gebouw. Deze overeenkomst kan gesloten worden voor een termijn van minimum 27 jaar en maximum 99 jaar. 175

10 lening afgesloten is vóór het huwelijk en de woning wordt ingebracht in de gemeenschap, hebben beide echtgenoten vanaf het inkomstenjaar van de inbreng recht op de aftrek enige en eigen woning op voorwaarde dat ze samen geleend hebben. Als begindatum van het krediet geldt voor beide echtgenoten de oorspronkelijke aanvangsdatum van de lening. Bij samenwonenden bestaat er geen gemeenschappelijk vermogen zoals bij gehuwden die geopteerd hebben voor het wettelijk stelsel of het stelsel van algehele gemeenschap van goederen. Samenwonenden kennen een strikte scheiding van de vermogens, net zoals echtgenoten die gehuwd zijn onder het stelsel van scheiding van goederen. Dit betekent bijvoorbeeld dat indien men als samenwonenden samen zou bouwen op de grond van de ene partner en men gaat hier samen een lening voor aan, de niet-eigenaar maar wel medeontlener geen recht heeft op de aftrek enige en eigen woning. Een wettelijk samen wonende partner die niet-eigenaar is heeft enkel recht op de aftrek enige en eigen woning indien hij ook mede-eigenaar wordt, bijvoorbeeld via aankoop of schenking en zich bovendien solidair schuldenaar verklaart ten aanzien van de kredietinstelling. De verdeling van het eigendomsaandeel speelt geen rol. Het probleem bij samenwonenden of echtgenoten gehuwd met scheiding van goederen die samen bouwen op de grond waarvan één partner eigenaar is, kan opgelost worden door ten laatste tegen 31 december van het kredietjaar een recht van opstal te verlenen aan de partner die geen mede-eigenaar is van de bouwgrond maar wel medeontlener van de hypothecaire lening. Op die manier krijgt de opstalhouder dezelfde hoedanigheid als een volle eigenaar. De opstalhouder heeft het recht om een huis te bouwen op de grond van iemand anders en heeft bijgevolg van bij het begin van de lening ook recht op de aftrek enige en eigen woning. Het is hierbij aan te raden om zich heel goed te informeren en voldoende informatie op te vragen bij de notaris. In de opstalakte moeten verschillende zaken zeer strikt worden geregeld, in het bijzonder de vergoeding bij en de modaliteiten van beëindiging bij een eventuele relatiebreuk. Deze piste is enkel aan te raden indien men vrij zeker is van de standvastigheid van de relatie. 2.2 Bedrag dat voor fiscale aftrek in aanmerking komt Indien samenwonenden of gehuwden samen een lening aangaan, kan elke medeontlener die voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de hypotheekaftrek enige en eigen woning, een vast bedrag fiscaal in mindering brengen van de inkomsten van maximum euro. Dit is een basisbedrag dat elk jaar wordt geïndexeerd. Voor het inkomstenjaar 2011 bijvoorbeeld bedraagt het geïndexeerde maximumbedrag euro. Op deze inkomsten van 2011 wordt men het jaar nadien, in 2012, belast noemt men dan het aanslagjaar. 176

11 Het bedrag dat voor fiscale aftrek in aanmerking komt bestaat uit drie onderdelen: > intresten; > kapitaalsaflossingen; > verzekeringspremies. Het totale aftrekbare bedrag (woonbonus) wordt verkregen door de tijdens het inkomstenjaar betaalde intresten en kapitaalsaflossingen van het hypothecair krediet evenals de premies van de aan het krediet gekoppelde verzekering(en), wat in praktijk meestal neerkomt op de premie van de schuldsaldoverzekering (cf. 2.3), samen te tellen. Dit bedrag wordt vervolgens gelimiteerd tot maximum euro (voor inkomstenjaar 2011) en wordt in mindering gebracht van het netto belastbaar inkomen, waardoor men een belastingvermindering geniet aan de marginale aanslagvoet. Dit komt omdat het netto belastbaar inkomen wordt verminderd met de woonbonus waardoor het belastbaar bedrag dat in de hoogste belastingschijf terechtkomt, daalt. De marginale aanslagvoet is de hoogste aanslagvoet waaraan men als individuele belastingplichtige wordt belast. De belastingvermindering kan dus oplopen tot 50 % plus de uitgespaarde gemeentebelasting. Tabel 8.1: Marginale aanslagvoet Schijven van netto belastbaar inkomen Marginale aanslagvoet (aanslagjaar 2012, inkomsten 2011) 1,00 euro tot 8 070,00 euro 25 % 8 070,01 euro tot ,00 euro 30 % ,01 euro tot ,00 euro 40 % ,01 euro tot ,00 euro 45 % ,01 euro en meer 50 % Tijdens de eerste tien jaar van het krediet kan dit basisbedrag nog verhoogd worden met een bedrag van 500 euro 5. Hebben de ontleners op 1 januari volgend op de datum van het afsluiten van de lening drie of meer kinderen ten laste, dan mag het basisbedrag gedurende de eerste tien jaar nogmaals met een bedrag van 50 euro worden verhoogd 6. De verhoging voor drie of meer kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na het afsluiten van de hypotheeklening wordt bij gehuwden en wettelijk samenwonenden voor elke partner toegekend. Voor feitelijk samenwonenden wordt dit slechts éénmaal aangerekend. Feitelijk samenwonenden verliezen hierdoor een belastingvoordeel dat kan oplopen tot 35 euro per jaar. 5 Of geïndexeerd voor het inkomstenjaar 2011: 710 euro. 6 Of geïndexeerd voor het inkomstenjaar 2011: 70 euro. 177

12 Bij feitelijk samenwonenden waarvan de ene partner bijvoorbeeld één kind en de andere twee kinderen heeft, zal de verhoging voor drie kinderen bij geen van beide spelen. Indien diezelfde partners gehuwd zouden zijn, zal de verhoging enkel spelen indien elke partner zijn kind(eren) fiscaal ten laste heeft en men aldus samen drie kinderen fiscaal ten laste heeft. Hetzelfde principe geldt voor wettelijk samenwonenden, omdat ook zij een gezamenlijke aanslag krijgen. Twee samenwonende of gehuwde partners die beiden in aanmerking komen voor de aftrek enige en eigen woning hebben dus elk recht op een basisbedrag van maximum euro gedurende de eerste tien jaar van het krediet 7 of euro indien ze drie of meer kinderen ten laste hebben 8. We illustreren dit aan de hand van een voorbeeld: > lening afgesloten in 2011 door een wettelijk samenwonend koppel > geen kinderen > jaarlast 2011 kapitaalsaflossing = euro intrestbetaling = euro premie schuldsaldoverzekering = 100 euro totale jaarlast = euro wordt beperkt tot 2 x = euro Elke partner zal euro aangeven en een fiscaal voordeel genieten aan zijn respectievelijke marginale aanslagvoet. Wettelijk samenwonenden ontvangen net als gehuwden een gezamenlijke belastingaangifte. Gehuwden en wettelijk samenwonenden die samen een hoofdelijke en onverdeelde hypothecaire lening hebben aangegaan, kunnen het gezamenlijk betaalde bedrag aan kapitaalsaflossingen, intresten en premies voor de aan het krediet gekoppelde verzekering(en) vrij verdelen onder de twee partners met in de eerste tien jaar een maximum van 2 x euro (of 2 x euro indien drie of meer kinderen) 9. In bepaalde gevallen doet men er echter niet goed aan om de verdeling van het aftrekbare bedrag 50/50 te doen. Indien er een belangrijk inkomstenverschil is tussen de partners kan men de fiscale aangifte optimaliseren. Men heeft er dan belang bij zo veel mogelijk in mindering te brengen bij de partner met het hoogste beroepsinkomen. Het maximumbedrag wordt dan aangegeven bij de partner met het hoogste inkomen, want deze heeft de 7 Of geïndexeerd voor het inkomstenjaar 2011: euro. 8 Of geïndexeerd voor het inkomstenjaar 2011: euro. 9 Voor het inkomstenjaar 2011: 2 x euro of 2 x euro indien drie of meer kinderen. 178

13 hoogste marginale aanslagvoet en de belastingvermindering is hier dan ook het grootst. Wat dan nog overblijft, wordt aangegeven bij de andere partner met het laagste inkomen. De optimalisatie tonen we aan met een voorbeeld: Hilde en Paul zijn wettelijk samenwonend en hebben geen kinderen. Paul heeft een netto belastbaar jaarinkomen van euro en Hilde verdient euro per jaar. Het maximum aftrekbare bedrag voor de woonbonus bedraagt in het inkomstenjaar 2011 (eerste jaar van de lening) euro voor elke partner of euro in totaal. Stel dat de effectief betaalde kapitaalsaflossingen, intresten en premies voor de schuldsaldoverzekering in 2011 samen euro bedragen. De fiscaal optimale aangifte ziet er dan als volgt uit: bij Paul geeft men euro aan, want hier is de belastingbesparing 50 % (+ gemeentebelasting) omdat de marginale aanslagvoet van Paul 50 % bedraagt; bij Hilde geeft men 170 euro aan, want hier is de belastingbesparing slechts 30 % (+ gemeentebelasting) omdat de marginale aanslagvoet van Hilde 30 % bedraagt. Indien men een 50/50-verdeling zou toegepast hebben, genieten zij slechts een belastingvermindering van 30 % op euro ( ) in plaats van 50 %. De betere belastingberekeningsprogramma s berekenen automatisch de meest optimale aangifte. Indien men de belastingaangifte niet op deze manier invult, loopt men een deel van het belastingvoordeel mis. Indien gehuwde of wettelijk samenwonende partners niet samen een hoofdelijke en onverdeelde hypothecaire lening hebben aangegaan voor een woning die tot de huwgemeenschap behoort of in onverdeeldheid aan beiden toebehoort, is de vrije verdeling niet mogelijk en wordt het bedrag dat voor belastingvermindering in aanmerking komt verdeeld volgens het effectieve eigendomsaandeel in de woning zoals omschreven in de aankoopakte. Feitelijk samenwonenden kunnen deze fiscale optimalisatie niet toepassen omdat zij elk afzonderlijk een belastingaangifte moeten invullen. Zijn de feitelijk samenwonenden samen eigenaar van een woning en hebben ze afzonderlijk geleend, dan dient elke partner het bedrag aan te geven dat hij werkelijk voor zijn krediet heeft betaald, uiteraard opnieuw beiden beperkt tot het maximaal aftrekbaar bedrag. Ook hier worden de voorwaarden voor de aftrek enige en eigen woning afzonderlijk beoordeeld voor beide partners. Indien de feitelijk samenwonenden samen hebben geleend, dan geeft elke partner zijn deel van de betaalde intresten en kapitaalsaflossingen aan, in functie van zijn respectievelijke eigendomsaandeel in de woning, opnieuw beperkt tot het maximaal aftrekbare bedrag. In praktijk bedraagt deze verdeling vaak 50/50. Om latere discussies 179

14 te vermijden is het af te raden dat één van de partners de volledige maandlast van de lening zou betalen van zijn eigen rekening. Voor wat de schuldsaldoverzekering betreft, is het beter dat elke partner zelf een overlijdensverzekering afsluit en de premies hiervoor afzonderlijk betaalt, zeker wanneer er afzonderlijke leningen worden aangegaan. Hier moet natuurlijk nagegaan worden of er nog ruimte is binnen de korf van de woonbonus om een schuldsaldoverzekering af te sluiten die ook fiscaal in mindering wordt gebracht (cf. 2.3). 2.3 De schuldsaldoverzekering Een hypothecaire lening gaat meestal gepaard met een schuldsaldoverzekering. Voor de financiële instelling vormt het overlijden van een kredietnemer een risico omdat de terugbetaling van de lening in het gevaar kan komen. Daarom eist de kredietinstelling dikwijls om samen met een lening een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Een schuldsaldoverzekering is een overlijdensverzekering die wordt afgesloten door en op het hoofd van de ontlener voor het bedrag, of een deel, van de uitstaande schuld. Indien de verzekerde kredietnemer vóór het einde van de lening zou overlijden, wordt het uitstaande kapitaal van de lening of het verzekerde bedrag terugbetaald door de verzekeringsmaatschappij zodat de langstlevende partner niet meer belast wordt met de terugbetaling van de volledige lening. Beide partners kunnen elk voor de helft van het geleende kapitaal een schuldsaldoverzekering afsluiten maar ook andere combinaties zijn mogelijk. Het is zelfs mogelijk dat beide partners elk voor het totale geleende kapitaal een verzekering afsluiten zodat bij het overlijden van één van de partners het uitstaande kapitaal volledig wordt terugbetaald dankzij de verzekering Fiscale aftrekbaarheid van de betaalde verzekeringspremie Opdat de premie van de schuldsaldoverzekering fiscaal aftrekbaar wordt binnen de korf van de woonbonus (kapitaalsaflossing + intrest + premie schuldsaldoverzekering), moet de aan het krediet gekoppelde verzekering aan een aantal voorwaarden voldoen. Het verzekeringscontract moet in eerste instantie door de belastingplichtige op zijn eigen hoofd aangegaan zijn vóór zijn 65ste verjaardag. Daarnaast moet de verzekering uitsluitend dienen tot waarborg van het hypothecaire krediet enige en eigen woning en moet als begunstigde bij overlijden in de verzekering de volgende omschrijving letterlijk overgenomen worden: de personen die in gevolge het overlijden van de verzekerde de volle eigendom of het vruchtgebruik van de woning verwerven. Het is wel toegelaten dat men per medeontlener een verzekering afsluit voor het totale ontleende bedrag door de beide partners. 180

hoofdstuk 10 Levensverzekering

hoofdstuk 10 Levensverzekering hoofdstuk 10 207 Inleiding Een levensverzekering wint de laatste jaren sterk aan populariteit. Dit is onder andere het gevolg van het gebruik van een levensverzekering in het kader van de successieplanning.

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

Maak uw immoprojecten waar

Maak uw immoprojecten waar Maak uw immoprojecten waar Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet. ing.be/huis 2015 hypothecair krediet 1 Inleiding 3 Het hypothecair krediet, concreet 4 De verschillende vormen van hypothecair

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inleiding Inhoud Het eigen huis geeft voor de meeste mensen de belangrijkste fiscale voordelen. Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet Fiscale

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Vak VIII Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht

Nadere informatie

De fiscus en uw woning

De fiscus en uw woning De fiscus en uw woning Fintro. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan en hypothecaire krediet 4 Fiscale impact van het regime "enige, eigen woning" 8 Fiscale voordelen voor de

Nadere informatie

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin.

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. WOONKREDIETEN EN VERZEKERINGEN Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 18 van toepassing vanaf 9 december 2014. 1 Inleiding Het woonkrediet van DVV: algemeen

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Uw woonkrediet in 1-2-3

Uw woonkrediet in 1-2-3 s Uw woonkrediet in 1-2-3 http://www.woonkrediet-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw woonkrediet in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Wie?...5 a. VOOR

Nadere informatie

- PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012

- PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012 - PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012 Deze prospectus wordt ter beschikking gesteld in de VDK-vestigingen en op de website

Nadere informatie

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht Dossier successieplanning en vermogensoverdracht ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/35-09-12-2013 Colofon Antwerpen, 9 december 2013 Verantwoordelijk uitgever: Anne

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure Fiscale aspecten van de levensverzekering 2 Fiscale aspecten van de levensverzekering Vooraf De redactie van deze brochure werd afgesloten op 31/01/2015 en bevat de fiscale wetgeving zoals ze op dat ogenblik

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Soepel Woonkrediet in de praktijk www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis KREDIETEN Het Woonkrediet in de praktijk Prospectus nr. B/018 van kracht vanaf 01/03/2011. Dit prospectus is van toepassing voor alle kredietaanvragen ingediend bij de

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis. Het Woonkrediet in de praktijk

Het nodige geld voor uw eigen huis. Het Woonkrediet in de praktijk PROFESSIONELEN Kredieten Het nodige geld voor uw eigen huis Het Woonkrediet in de praktijk Inleiding Goede tijden, slechte tijden... mensen blijven dromen van een eigen huis of appartement. Dat is ook

Nadere informatie

Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen

Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen woonproject eigenaar kredietformule 5 Uw woonkrediet in 5 stappen 2 Goed om vooraf te weten Heel wat vakjargon is wettelijk vastgelegd.

Nadere informatie

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011 BIBF Stage Seminarie 4 februari 2012 Personenbelasting Aanslagjaar 2011 Spreker: M. VAN WETTERE Teamchef Afdeling Geschillen CC Dendermonde 1 SCHULDENAARS VAN DE PB. 1. alle rijksinwoners, d.w.z.: a) Natuurlijke

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet?

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Plan uw successie, voor uw erfgenamen en uzelf 02 Complexe materie, regionaal verschillend 04 De basisprincipes van het erfrecht 06 Wat zit

Nadere informatie

BELASTINGAANGIFTE. Tips om duizenden euro s te besparen Uw woonlening na de zesde staatshervorming Wat met uw buitenlandse rekeningen?

BELASTINGAANGIFTE. Tips om duizenden euro s te besparen Uw woonlening na de zesde staatshervorming Wat met uw buitenlandse rekeningen? DINSDAG 16 JUNI 2015 BELASTINGAANGIFTE 2015 Tips om duizenden euro s te besparen Uw woonlening na de zesde staatshervorming Wat met uw buitenlandse rekeningen? 2 BELASTINGAANGIFTE 2015 DE STANDAARD Nog

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Inhoudstabel 1 Inleiding 3

INHOUDSOPGAVE: Inhoudstabel 1 Inleiding 3 1 INHOUDSOPGAVE: Inhoudstabel 1 Inleiding 3 Deel 1: Het pensioen 4 Hoofdstuk 1: De drie pijlers van het pensioen in België 4 1.1: Het pensioenstelsel steunt op 3 pijlers 4 1.2: De pensioenbreuk 6 Deel

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD

Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD Inhoud Uit elkaar 3 Stap 1: De financiële tegoeden en schulden 4 Stap 2: Ik informeer me 7 Stap 3: Mijn bank 10 Stap 4: Mijn banktegoeden 12 Stap 5: De tegoeden

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

Nieuw! Fiscaal voordeel van woonkredieten :Sterk vereenvoudigd

Nieuw! Fiscaal voordeel van woonkredieten :Sterk vereenvoudigd HOE AANGIFTE PERSONENBELASTING OPTIMALISEREN? Inhoudsopgave Nieuw! Fiscaal voordeel van woonkredieten :Sterk vereenvoudigd...1 Ook fiscaal voordeel voor ouderopvang!...3 Welk fiscaal voordeel levert huishoudelijke

Nadere informatie