hoofdstuk 8 Lenen Lenen 167

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "hoofdstuk 8 Lenen Lenen 167"

Transcriptie

1 hoofdstuk 8 167

2

3 Inleiding Iemand die een woning koopt, bouwt of verbouwt doet voor de financiering ervan meestal een beroep op een hypothecaire lening. Dankzij de hypothecaire lening beschikt men over voldoende financiële middelen om het vastgoedproject te realiseren. Bovendien geniet men belangrijke fiscale voordelen indien de lening aan een aantal wettelijke voorwaarden voldoet. Men kan ook een persoonlijke lening of een financiering aanvragen voor de aankoop van een wagen, meubelen... Indien men samen een lening aangaat, stelt zich in de eerste plaats de vraag in welke mate de partners elk apart verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor de terugbetaling van de totale gemeenschappelijke schuld, of in hoeverre hun eigen vermogen kan worden aangesproken door de schuldeiser voor de terugbetaling van een lening die zijn partner alleen heeft afgesloten. Daarnaast is het ook belangrijk om na te gaan in welke mate beide partners fiscale voordelen kunnen genieten voor het afsluiten van een lening en hoe dit voordeel zo optimaal mogelijk over beiden wordt verdeeld. In dit hoofdstuk is het de bedoeling om na te gaan hoe gehuwden en samenwonenden samen of alleen een woning kunnen kopen, bouwen of verbouwen met een gezamenlijke lening of met aparte leningen. We kunnen hierbij met verschillende situaties geconfronteerd worden. Partners kunnen samen kopen, bouwen of verbouwen en ook samen lenen. Maar het is ook mogelijk dat één van de partners overgaat tot bijvoorbeeld de aankoop van een woning en dat beide partners samen lenen voor die aankoop. Een andere mogelijkheid bestaat erin dat beide partners een huis samen aankopen maar dat slechts één van de partners leent of dat elke partner een eigen lening aangaat voor de aankoop van zijn aandeel in het onroerend goed. Gezien er zoveel verschillende situaties zijn, is het belangrijk om te weten waar men op moet letten indien men een lening aangaat. Er zal ook worden bekeken in welke mate samenwonende partners dezelfde fiscale voordelen genieten bij het afsluiten van een hypothecaire lening als gehuwden. 169

4 1 Het afbetalingskrediet Is men van plan om een grote uitgave te doen, zoals de aankoop van een nieuwe wagen of een keuken, of staat men voor belangrijke uitgaven, zoals een huwelijk, en kiest men ervoor deze niet met eigen middelen te financieren of beschikt men niet over het nodige geld, dan is een afbetalingskrediet de gepaste kredietvorm. Een afbetalingskrediet is een lening op korte of middellange termijn die men aanvraagt met een welbepaald doel en die men terugbetaalt volgens een vast afbetalingsplan, vooraf overeengekomen met de financiële tussenpersoon. Er bestaan twee soorten afbetalingskredieten: de persoonlijke lening en de financiering. Men spreekt van een persoonlijke lening wanneer het gaat om de betaling van persoonlijke uitgaven, zoals kosten bij een huwelijk, een geboorte, ziekenhuiskosten Financieringen daarentegen worden verleend voor de aankoop van welbepaalde lichamelijke roerende goederen, zoals een wagen, een televisietoestel, een motorfiets... Bij een persoonlijke lening wordt het geleende bedrag aan de kredietnemer uitbetaald, terwijl bij een financiering het geleende bedrag soms rechtstreeks aan de verkoper van het goed wordt overgemaakt. 1.1 Aansprakelijkheid Partners kunnen alleen of samen een lening aangaan. Indien men samen een lening aangaat, zijn alle medeonleners aansprakelijk voor hun deel, tenzij dit in het leningscontract anders wordt bedongen. In de praktijk zal de schuldeiser het contract meestal zodanig opstellen dat elke kredietnemer verantwoordelijk is voor de terugbetaling van de totaal ontleende som. Gehuwden, ongeacht hun huwelijksvermogensstelsel, en wettelijk samenwonenden zijn solidair aansprakelijk voor de terugbetaling van de uitstaande schuld. Dit houdt in dat indien twee gehuwde of wettelijk samenwonende partners samen een lening aangaan en één van hen betaalt zijn aandeel in de lening niet terug, de kredietinstelling zich mag wenden tot de andere partner voor de totale terugbetaling van de lening. Indien slechts één partner de lening ondertekent, is enkel de ondertekende partner aansprakelijk voor de terugbetaling van de lening. Gehuwden met gemeenschap van goederen (wettelijk stelsel of algehele gemeenschap) zijn dan in principe ook solidair aansprakelijk omdat men er dan van uitgaat dat het om een gemeenschappelijke schuld gaat die wordt aangegaan in het belang van het gezin en het huishouden. Bij samen wonenden die alleen de lening hebben ondertekend, geldt de solidaire aansprakelijkheid niet. 170

5 Betaalt de ene partner het afbetalingskrediet dat enkel op zijn naam afgesloten werd niet meer af, dan kan de bank beslag leggen op alle goederen die zich in zijn woning bevinden, dus ook op de goederen van de andere partner. De financiële instelling kan deze goederen verkopen om de uitstaande schulden terug te betalen. Dit geldt zowel bij gehuwden, wettelijk samenwonenden als feitelijk samenwonenden. Wil de partner die niet mee heeft geleend zijn goederen beveiligen tegenover de schuldeisers, dan zal hij moeten kunnen bewijzen dat hij eigenaar is van de goederen. Dit bewijs kan geleverd worden door aan de financiële instelling documenten voor te leggen waaruit blijkt dat men eigenaar is van de goederen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren aan de hand van facturen op naam, maar men moet dan ook kunnen bewijzen dat men de factuur heeft betaald en over voldoende middelen beschikte om de factuur te betalen. Een andere mogelijkheid bestaat erin om een inventaris aan te leggen die geregistreerd wordt (cf. hoofdstuk 3, 4). Een niet-geregistreerde inventaris heeft geen vaste datum zodat het risico zeer groot is dat een beslagrechter ermee geen rekening zal willen houden wanneer men louter op basis van een niet-geregistreerde inventaris verzet aantekent tegen een beslag of in beslag genomen goederen wil terugvorderen. Het kan uiteraard niet de bedoeling zijn om de schuldeisers aan de hand van een inventaris te benadelen. Indien er vermoedens zijn dat een inventaris enkel opgesteld werd met als doel de schuldeisers hun waarborg voor de terugbetaling van de lening te ontnemen, kunnen de schuldeisers alsnog het bewijs van het eigendomsrecht vragen. De datum van de opmaak van de inventaris zal belangrijk zijn, want deze zal in discussies vaak als argument pro of contra bedrog worden gebruikt. Er kan eveneens beslag gelegd worden op goederen die eigendom zijn van beide partners samen. Indien een afbetalingskrediet van de ene partner niet wordt terugbetaald, kan de bank zelfs beslag leggen op de woning die de partners samen aankochten. Indien de woning op verzoek van de kredietinstelling wordt verkocht, zal het deel in de verkoopprijs van de partner die zijn persoonlijke lening niet heeft terugbetaald, worden aangewend om de uitstaande schuld terug te betalen. De andere partner ontvangt zijn deel in de verkoopprijs op voorwaarde dat deze de persoonlijke lening niet mee afsloot of er borg voor stond. Er bestaan twee mogelijkheden om mee een lening te ondertekenen, of als medekredietnemer of als borg. Indien iemand als medekredietnemer de lening voor het geheel mee ondertekend heeft, kan de kredietinstelling ten gevolge van de aldus ontstane solidaire aansprakelijkheid eisen dat hij de volledige schuld terugbetaalt, zelfs vooraleer zij de hoofdschuldenaar hierom heeft verzocht. Indien iemand echter als borg optreedt bij een lening, dan moet de kredietinstelling eerst alle middelen tot terugbetaling uitputten ten opzichte van de hoofdschuldenaar, vooraleer hij zich kan wenden tot de borg, tenzij de borg afstand heeft gedaan van dat voorrecht, wat in de praktijk vaak van een borg wordt afgedwongen door de kredietinstelling. Er zijn ook verschillende fiscale gevolgen bij beide mogelijkhe- 171

6 den: indien bijvoorbeeld de ouders van een partner optreden als medekredietnemer zal het fiscaal voordeel van de partners verminderen omdat een deel van dit voordeel naar de ouders zal gaan. Dit is niet het geval indien de ouders als borg de lening mee ondertekenen. Een borg komt niet in aanmerking voor enig fiscaal voordeel. Dezelfde regels van aansprakelijkheid met betrekking tot de terugbetaling zijn ook geldig bij de hypothecaire lening (cf. 2). 2 De hypothecaire lening Een hypothecaire lening is een krediet met als doel het kopen, bouwen of verbouwen van een woning waarbij de terugbetaling gewaarborgd wordt door een hypothecaire inschrijving op de woning. Men spreekt meestal over een lening ook al gaat het in de praktijk technisch gezien vaak om een krediet. Bij een krediet heeft de kredietnemer de mogelijkheid om over een bepaald bedrag te beschikken gedurende een bepaalde periode waardoor men het reeds terugbetaalde kapitaal opnieuw kan opnemen. Men spreekt dan ook van een kredietopening. De wederopname van het reeds terugbetaalde kapitaal is niet mogelijk bij een lening. Bij een hypothecaire lening wordt er geld ter beschikking gesteld tegen een bepaalde rentevoet. De financiële instelling, de kredietgever, leent aan de kredietnemers een bedrag dat bepaald wordt in functie van de waarde van het onroerend goed en de terugbetalingsmogelijkheden van de kredietnemers. De kredietnemer verbindt zich ertoe om enerzijds intresten te betalen op het geleende bedrag en anderzijds het geleende bedrag terug te betalen volgens de vooraf gestelde modaliteiten. Een hypothecair krediet bestaat uit het krediet zelf met als waarborg de hypotheek. De hypotheek is een zakelijk recht op een onroerend goed dat in pand wordt gegeven voor het nakomen van de terugbetaling van de lening. De hypothecaire schuldeiser heeft hierdoor een voorrecht ten opzichte van alle andere schuldeisers op de waarde van de woning waarop een hypothecaire inschrijving werd genomen. Concreet betekent dit dat de bank het recht heeft om de woning te verkopen indien de lening niet wordt terugbetaald en de verkoopprijs mag gebruiken om de uitstaande schuld terug te betalen. Men spreekt dan van een gedwongen verkoop. Er bestaan verschillende soorten van hypothecaire leningen. De gekozen formule van een hypothecaire lening hangt af van de persoonlijke situatie van de kredietnemer en van de marktrente. De meest voorkomende vorm is de lening met vaste maandaflossingen (mensualiteitenlening), waarbij de maandelijkse terugbetalingslast constant blijft. De terugbetaling bestaat uit twee elementen, de intrest en de kapitaalsaflossing, die evenwel beiden voor elke periode variëren. De vaste maandlast bestaat in het begin van de lening vooral uit intrest en minder uit kapitaal. Naar het einde toe bestaat de aflossing vooral 172

7 uit kapitaal en minder uit intrest omdat de kredietnemer steeds intrest betaalt op het nog uitstaande kapitaal dat jaar na jaar afneemt. Bovendien kan de kredietnemer opteren voor een vaste of een variabele rentevoet. De variabele rentevoet wordt op vooraf afgesproken momenten herzien, bijvoorbeeld elke drie jaar, elke vijf jaar, na tien jaar... Indien men opteert voor een variabele rentevoet mag men de maximumrentevoet niet uit het oog verliezen, waarboven de variabele rente en bijgevolg ook de maandelijkse terugbetaling niet kan uitstijgen. Een goede vuistregel is dat het totaal van de maandelijkse aflossingen niet hoger mag zijn dan een derde van het netto maandelijks gezinsinkomen, exclusief het eventuele kindergeld. Een koppel dat samen netto maandelijks euro verdient (inclusief dertiende maand, vakantiegeld en eventuele andere extralegale voordelen), zou dus niet meer dan euro per maand mogen afbetalen aan leningen. Van deze 1/3-regel kan worden afgeweken in functie van bijvoorbeeld de gezinssamenstelling, eventuele andere waarborgen, het inkomensniveau of de aard van de inkomsten. Naast de mensualiteitenlening bestaat er ook een lening met een degressieve maandelijkse last waarbij de kredietnemer elke maand een gelijk deel van het kapitaal terugbetaalt en daarbovenop intresten betaalt op het uitstaande kapitaal. De totale intrestlast over de volledige looptijd van de lening is bij deze formule lager omdat men vlugger het kapitaal terugbetaalt. In de praktijk komt de lening met degressieve last echter minder voor omdat de maandlast bij het begin van de lening het hoogst is en daarom ook moeilijker om dragen voor jonge gezinnen. Ook hier kan men opteren voor een vaste of een variabele rentevoet. Buiten deze twee traditionele formules voor een hypothecaire lening, waarbij periodiek, meestal maandelijks, zowel intrest als kapitaal wordt afgelost, kan men er ook voor kiezen om bijvoorbeeld alleen de intrest te betalen en het volledige kapitaal pas terug te betalen op de eindvervaldag van de lening. De eenmalige terugbetaling van het kapitaal kan bijvoorbeeld gebeuren aan de hand van een levensverzekering. Met de levensverzekering wordt door de premiebetaling een kapitaal samengesteld dat zal gebruikt worden om het kapitaal van het hypothecair krediet in eenmaal terug te betalen op de einddatum. Iemand kan alleen een hypothecaire lening aangaan of men kan ook samen een lening aangaan. Gezien de financiële instelling bij de aanvaarding van een leningsaanvraag ook rekening houdt met de terugbetalingscapaciteit van de kredietnemers, is het vaak interessant om samen met een werkende partner een lening aan te gaan omdat de bank dan rekening kan houden met twee inkomens. Merk echter op dat het eigen vermogen van de tweede kredietnemer dan ook aangesproken kan worden voor de terugbetaling van de lening. 173

8 2.1 Voorwaarden waaraan het hypothecair krediet moet voldoen om fiscaal aftrekbaar te zijn De betaalde intresten en kapitaalsaflossingen, evenals de premies van de aan het krediet verbonden levensverzekeringen (meestal de schuldsaldoverzekering, cf. 2.3), kunnen een belastingvoordeel opleveren. Dit voordeel komt erop neer dat men het volgende jaar minder belastingen moet betalen. Om in aanmerking te komen voor de hypotheekaftrek enige en eigen woning, ook woonbonus genoemd, moet het hypothecair krediet afgesloten zijn na 1 januari 2005 en specifiek worden aangegaan voor het verwerven of behouden van een enige en eigen woning, gelegen binnen de Europese Economische Ruimte 1. Met verwerven en behouden wordt bedoeld dat de lening moet aangegaan zijn om een woning te kopen, te bouwen, te verbouwen of zelfs om successierechten te betalen op een geërfde woning. Indien men in het kader van dit laatste geval een woning erft van een persoon die geen naaste bloedverwant is, kunnen de te betalen successierechten heel hoog oplopen. Het is dan mogelijk om een hypothecaire lening met fiscaal voordeel aan te gaan om deze successierechten te betalen om zo de woning te kunnen verwerven via erfenis. Om in aanmerking te komen voor de woonbonus moet de looptijd van de hypothecaire lening minimum tien jaar bedragen. Het krediet moet aangegaan zijn bij een financiële instelling gelegen binnen de Europese Economische Ruimte en die financiële instelling moet een attest afleveren dat bevestigt dat het krediet voldoet aan alle bovenstaande voorwaarden om fiscaal aftrekbaar te zijn. De voorwaarden stellen dus dat het moet gaan om de enige én de eigen woning. De enige woning is de woning die op 31 december van het jaar waarin de lening is aangegaan de enige woning van de belastingplichtige is. Hierop zijn een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld een woning waarvan men nog eigenaar is, maar die verkocht wordt in hetzelfde jaar of te koop wordt gesteld binnen het jaar en verkocht wordt op uiterlijk 31 december van het volgende jaar, wordt niet beschouwd als een tweede woning. Om te bepalen of het om de enige woning gaat, wordt er geen rekening gehouden met andere woningen waarvan de kredietnemer in gevolge erfenis mede-eigenaar, naakte eigenaar of vruchtgebruiker is. De eigen woning is de woning die de belastingplichtige zelf bewoont. Beide voorwaarden moeten dus cumulatief voldaan zijn om het belastingvoordeel te kunnen genieten. 1 Europese Economische Ruimte (EER) = Europese Unie + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. 174

9 Indien twee partners samen een hypothecaire lening aangaan, wordt de voorwaarde van de enige woning afzonderlijk per partner bekeken op 31 december van het jaar van het afsluiten van het krediet. Dit kan tot gevolg hebben dat de ene partner wel in aanmerking komt voor de aftrek enige en eigen woning en de andere partner niet, omdat hij bijvoorbeeld nog andere woningen in zijn eigen vermogen bezit. De andere partner komt dan wel nog in aanmerking voor de minder voordelige gewone belastingvermindering van het langetermijnsparen voor wat de kapitaalsaflossingen betreft en de gewone intrestaftrek met betrekking tot de intresten (cf. 2.4). In België wordt elke gehuwde of samenwonende partner afzonderlijk belast op zijn inkomen. Op fiscaal vlak worden voor de toepassing van de personenbelasting enkel de wettelijk samenwonenden gelijkgesteld met de gehuwden. Dit betekent dat wettelijk samenwonenden een gezamenlijke belastingaangifte zullen ontvangen, net zoals gehuwden. Feitelijk samenwonenden ontvangen elk een afzonderlijke aangifte omdat voor hen geen gemeenschappelijke aanslag in de personenbelasting wordt gevestigd (cf. hoofdstuk 9, 1). Het geheel van de betaalde intresten, kapitaalsaflossingen en premies van de aan het krediet verbonden levensverzekeringen wordt beperkt tot een maximum bedrag en noemt men de woonbonus. De woonbonus wordt in mindering gebracht van het netto belastbaar inkomen waardoor er een fiscaal voordeel is aan de marginale aanslagvoet (cf. 2.2). De aftrek enige en eigen woning mag worden toegepast door de volle eigenaar, de vruchtgebruiker 2, de opstalhouder 3 of de erfpachter 4. Indien men niet onder één van deze categorieën valt, heeft men geen recht op de aftrek van de woonbonus, tenzij men gehuwd is onder het wettelijk stelsel met iemand die wel tot deze categorieën behoort en ook medeontlener is. Bij echtgenoten gehuwd met algehele gemeenschap zal ook de echtgenoot die geen eigenaar is van de woning de aftrek mogen toepassen indien hij of zij medeontlener is. Dit komt omdat de intresten op een schuld met betrekking tot een eigen goed van één van de echtgenoten beschouwd worden als een gemeenschappelijke schuld. Is de echtgenoot geen eigenaar en geen medeontlener, dan is er voor hem of voor haar geen aftrek enige en eigen woning mogelijk. Indien de 2 De vruchtgebruiker kan de woning bewonen of verhuren en de huurinkomsten ontvangen, maar hij kan de woning niet verkopen zonder akkoord van de naakte eigenaar. 3 Een opstalhouder heeft via het recht van opstal het recht om op iemand anders grond een gebouw op te richten. Dergelijke overeenkomst kan gesloten worden voor een termijn van maximum 50 jaar. 4 De erfpachter heeft dankzij de erfpacht het volle genot van een grond of van een grond met een gebouw. Deze overeenkomst kan gesloten worden voor een termijn van minimum 27 jaar en maximum 99 jaar. 175

10 lening afgesloten is vóór het huwelijk en de woning wordt ingebracht in de gemeenschap, hebben beide echtgenoten vanaf het inkomstenjaar van de inbreng recht op de aftrek enige en eigen woning op voorwaarde dat ze samen geleend hebben. Als begindatum van het krediet geldt voor beide echtgenoten de oorspronkelijke aanvangsdatum van de lening. Bij samenwonenden bestaat er geen gemeenschappelijk vermogen zoals bij gehuwden die geopteerd hebben voor het wettelijk stelsel of het stelsel van algehele gemeenschap van goederen. Samenwonenden kennen een strikte scheiding van de vermogens, net zoals echtgenoten die gehuwd zijn onder het stelsel van scheiding van goederen. Dit betekent bijvoorbeeld dat indien men als samenwonenden samen zou bouwen op de grond van de ene partner en men gaat hier samen een lening voor aan, de niet-eigenaar maar wel medeontlener geen recht heeft op de aftrek enige en eigen woning. Een wettelijk samen wonende partner die niet-eigenaar is heeft enkel recht op de aftrek enige en eigen woning indien hij ook mede-eigenaar wordt, bijvoorbeeld via aankoop of schenking en zich bovendien solidair schuldenaar verklaart ten aanzien van de kredietinstelling. De verdeling van het eigendomsaandeel speelt geen rol. Het probleem bij samenwonenden of echtgenoten gehuwd met scheiding van goederen die samen bouwen op de grond waarvan één partner eigenaar is, kan opgelost worden door ten laatste tegen 31 december van het kredietjaar een recht van opstal te verlenen aan de partner die geen mede-eigenaar is van de bouwgrond maar wel medeontlener van de hypothecaire lening. Op die manier krijgt de opstalhouder dezelfde hoedanigheid als een volle eigenaar. De opstalhouder heeft het recht om een huis te bouwen op de grond van iemand anders en heeft bijgevolg van bij het begin van de lening ook recht op de aftrek enige en eigen woning. Het is hierbij aan te raden om zich heel goed te informeren en voldoende informatie op te vragen bij de notaris. In de opstalakte moeten verschillende zaken zeer strikt worden geregeld, in het bijzonder de vergoeding bij en de modaliteiten van beëindiging bij een eventuele relatiebreuk. Deze piste is enkel aan te raden indien men vrij zeker is van de standvastigheid van de relatie. 2.2 Bedrag dat voor fiscale aftrek in aanmerking komt Indien samenwonenden of gehuwden samen een lening aangaan, kan elke medeontlener die voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de hypotheekaftrek enige en eigen woning, een vast bedrag fiscaal in mindering brengen van de inkomsten van maximum euro. Dit is een basisbedrag dat elk jaar wordt geïndexeerd. Voor het inkomstenjaar 2011 bijvoorbeeld bedraagt het geïndexeerde maximumbedrag euro. Op deze inkomsten van 2011 wordt men het jaar nadien, in 2012, belast noemt men dan het aanslagjaar. 176

11 Het bedrag dat voor fiscale aftrek in aanmerking komt bestaat uit drie onderdelen: > intresten; > kapitaalsaflossingen; > verzekeringspremies. Het totale aftrekbare bedrag (woonbonus) wordt verkregen door de tijdens het inkomstenjaar betaalde intresten en kapitaalsaflossingen van het hypothecair krediet evenals de premies van de aan het krediet gekoppelde verzekering(en), wat in praktijk meestal neerkomt op de premie van de schuldsaldoverzekering (cf. 2.3), samen te tellen. Dit bedrag wordt vervolgens gelimiteerd tot maximum euro (voor inkomstenjaar 2011) en wordt in mindering gebracht van het netto belastbaar inkomen, waardoor men een belastingvermindering geniet aan de marginale aanslagvoet. Dit komt omdat het netto belastbaar inkomen wordt verminderd met de woonbonus waardoor het belastbaar bedrag dat in de hoogste belastingschijf terechtkomt, daalt. De marginale aanslagvoet is de hoogste aanslagvoet waaraan men als individuele belastingplichtige wordt belast. De belastingvermindering kan dus oplopen tot 50 % plus de uitgespaarde gemeentebelasting. Tabel 8.1: Marginale aanslagvoet Schijven van netto belastbaar inkomen Marginale aanslagvoet (aanslagjaar 2012, inkomsten 2011) 1,00 euro tot 8 070,00 euro 25 % 8 070,01 euro tot ,00 euro 30 % ,01 euro tot ,00 euro 40 % ,01 euro tot ,00 euro 45 % ,01 euro en meer 50 % Tijdens de eerste tien jaar van het krediet kan dit basisbedrag nog verhoogd worden met een bedrag van 500 euro 5. Hebben de ontleners op 1 januari volgend op de datum van het afsluiten van de lening drie of meer kinderen ten laste, dan mag het basisbedrag gedurende de eerste tien jaar nogmaals met een bedrag van 50 euro worden verhoogd 6. De verhoging voor drie of meer kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na het afsluiten van de hypotheeklening wordt bij gehuwden en wettelijk samenwonenden voor elke partner toegekend. Voor feitelijk samenwonenden wordt dit slechts éénmaal aangerekend. Feitelijk samenwonenden verliezen hierdoor een belastingvoordeel dat kan oplopen tot 35 euro per jaar. 5 Of geïndexeerd voor het inkomstenjaar 2011: 710 euro. 6 Of geïndexeerd voor het inkomstenjaar 2011: 70 euro. 177

12 Bij feitelijk samenwonenden waarvan de ene partner bijvoorbeeld één kind en de andere twee kinderen heeft, zal de verhoging voor drie kinderen bij geen van beide spelen. Indien diezelfde partners gehuwd zouden zijn, zal de verhoging enkel spelen indien elke partner zijn kind(eren) fiscaal ten laste heeft en men aldus samen drie kinderen fiscaal ten laste heeft. Hetzelfde principe geldt voor wettelijk samenwonenden, omdat ook zij een gezamenlijke aanslag krijgen. Twee samenwonende of gehuwde partners die beiden in aanmerking komen voor de aftrek enige en eigen woning hebben dus elk recht op een basisbedrag van maximum euro gedurende de eerste tien jaar van het krediet 7 of euro indien ze drie of meer kinderen ten laste hebben 8. We illustreren dit aan de hand van een voorbeeld: > lening afgesloten in 2011 door een wettelijk samenwonend koppel > geen kinderen > jaarlast 2011 kapitaalsaflossing = euro intrestbetaling = euro premie schuldsaldoverzekering = 100 euro totale jaarlast = euro wordt beperkt tot 2 x = euro Elke partner zal euro aangeven en een fiscaal voordeel genieten aan zijn respectievelijke marginale aanslagvoet. Wettelijk samenwonenden ontvangen net als gehuwden een gezamenlijke belastingaangifte. Gehuwden en wettelijk samenwonenden die samen een hoofdelijke en onverdeelde hypothecaire lening hebben aangegaan, kunnen het gezamenlijk betaalde bedrag aan kapitaalsaflossingen, intresten en premies voor de aan het krediet gekoppelde verzekering(en) vrij verdelen onder de twee partners met in de eerste tien jaar een maximum van 2 x euro (of 2 x euro indien drie of meer kinderen) 9. In bepaalde gevallen doet men er echter niet goed aan om de verdeling van het aftrekbare bedrag 50/50 te doen. Indien er een belangrijk inkomstenverschil is tussen de partners kan men de fiscale aangifte optimaliseren. Men heeft er dan belang bij zo veel mogelijk in mindering te brengen bij de partner met het hoogste beroepsinkomen. Het maximumbedrag wordt dan aangegeven bij de partner met het hoogste inkomen, want deze heeft de 7 Of geïndexeerd voor het inkomstenjaar 2011: euro. 8 Of geïndexeerd voor het inkomstenjaar 2011: euro. 9 Voor het inkomstenjaar 2011: 2 x euro of 2 x euro indien drie of meer kinderen. 178

13 hoogste marginale aanslagvoet en de belastingvermindering is hier dan ook het grootst. Wat dan nog overblijft, wordt aangegeven bij de andere partner met het laagste inkomen. De optimalisatie tonen we aan met een voorbeeld: Hilde en Paul zijn wettelijk samenwonend en hebben geen kinderen. Paul heeft een netto belastbaar jaarinkomen van euro en Hilde verdient euro per jaar. Het maximum aftrekbare bedrag voor de woonbonus bedraagt in het inkomstenjaar 2011 (eerste jaar van de lening) euro voor elke partner of euro in totaal. Stel dat de effectief betaalde kapitaalsaflossingen, intresten en premies voor de schuldsaldoverzekering in 2011 samen euro bedragen. De fiscaal optimale aangifte ziet er dan als volgt uit: bij Paul geeft men euro aan, want hier is de belastingbesparing 50 % (+ gemeentebelasting) omdat de marginale aanslagvoet van Paul 50 % bedraagt; bij Hilde geeft men 170 euro aan, want hier is de belastingbesparing slechts 30 % (+ gemeentebelasting) omdat de marginale aanslagvoet van Hilde 30 % bedraagt. Indien men een 50/50-verdeling zou toegepast hebben, genieten zij slechts een belastingvermindering van 30 % op euro ( ) in plaats van 50 %. De betere belastingberekeningsprogramma s berekenen automatisch de meest optimale aangifte. Indien men de belastingaangifte niet op deze manier invult, loopt men een deel van het belastingvoordeel mis. Indien gehuwde of wettelijk samenwonende partners niet samen een hoofdelijke en onverdeelde hypothecaire lening hebben aangegaan voor een woning die tot de huwgemeenschap behoort of in onverdeeldheid aan beiden toebehoort, is de vrije verdeling niet mogelijk en wordt het bedrag dat voor belastingvermindering in aanmerking komt verdeeld volgens het effectieve eigendomsaandeel in de woning zoals omschreven in de aankoopakte. Feitelijk samenwonenden kunnen deze fiscale optimalisatie niet toepassen omdat zij elk afzonderlijk een belastingaangifte moeten invullen. Zijn de feitelijk samenwonenden samen eigenaar van een woning en hebben ze afzonderlijk geleend, dan dient elke partner het bedrag aan te geven dat hij werkelijk voor zijn krediet heeft betaald, uiteraard opnieuw beiden beperkt tot het maximaal aftrekbaar bedrag. Ook hier worden de voorwaarden voor de aftrek enige en eigen woning afzonderlijk beoordeeld voor beide partners. Indien de feitelijk samenwonenden samen hebben geleend, dan geeft elke partner zijn deel van de betaalde intresten en kapitaalsaflossingen aan, in functie van zijn respectievelijke eigendomsaandeel in de woning, opnieuw beperkt tot het maximaal aftrekbare bedrag. In praktijk bedraagt deze verdeling vaak 50/50. Om latere discussies 179

14 te vermijden is het af te raden dat één van de partners de volledige maandlast van de lening zou betalen van zijn eigen rekening. Voor wat de schuldsaldoverzekering betreft, is het beter dat elke partner zelf een overlijdensverzekering afsluit en de premies hiervoor afzonderlijk betaalt, zeker wanneer er afzonderlijke leningen worden aangegaan. Hier moet natuurlijk nagegaan worden of er nog ruimte is binnen de korf van de woonbonus om een schuldsaldoverzekering af te sluiten die ook fiscaal in mindering wordt gebracht (cf. 2.3). 2.3 De schuldsaldoverzekering Een hypothecaire lening gaat meestal gepaard met een schuldsaldoverzekering. Voor de financiële instelling vormt het overlijden van een kredietnemer een risico omdat de terugbetaling van de lening in het gevaar kan komen. Daarom eist de kredietinstelling dikwijls om samen met een lening een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Een schuldsaldoverzekering is een overlijdensverzekering die wordt afgesloten door en op het hoofd van de ontlener voor het bedrag, of een deel, van de uitstaande schuld. Indien de verzekerde kredietnemer vóór het einde van de lening zou overlijden, wordt het uitstaande kapitaal van de lening of het verzekerde bedrag terugbetaald door de verzekeringsmaatschappij zodat de langstlevende partner niet meer belast wordt met de terugbetaling van de volledige lening. Beide partners kunnen elk voor de helft van het geleende kapitaal een schuldsaldoverzekering afsluiten maar ook andere combinaties zijn mogelijk. Het is zelfs mogelijk dat beide partners elk voor het totale geleende kapitaal een verzekering afsluiten zodat bij het overlijden van één van de partners het uitstaande kapitaal volledig wordt terugbetaald dankzij de verzekering Fiscale aftrekbaarheid van de betaalde verzekeringspremie Opdat de premie van de schuldsaldoverzekering fiscaal aftrekbaar wordt binnen de korf van de woonbonus (kapitaalsaflossing + intrest + premie schuldsaldoverzekering), moet de aan het krediet gekoppelde verzekering aan een aantal voorwaarden voldoen. Het verzekeringscontract moet in eerste instantie door de belastingplichtige op zijn eigen hoofd aangegaan zijn vóór zijn 65ste verjaardag. Daarnaast moet de verzekering uitsluitend dienen tot waarborg van het hypothecaire krediet enige en eigen woning en moet als begunstigde bij overlijden in de verzekering de volgende omschrijving letterlijk overgenomen worden: de personen die in gevolge het overlijden van de verzekerde de volle eigendom of het vruchtgebruik van de woning verwerven. Het is wel toegelaten dat men per medeontlener een verzekering afsluit voor het totale ontleende bedrag door de beide partners. 180

15 Via een begunstigingsoverdracht gaat het uitgekeerde kapitaal bij overlijden van de verzekerde naar de financiële instelling die het bedrag aanwendt om de verzekerde openstaande schuld terug te betalen. Dankzij de begunstigingsclausule bij overlijden wordt diegene die het werkelijke voordeel van de woning heeft, belast op het kapitaal dat werd uitgekeerd door de verzekeringsmaatschappij bij het overlijden van één van de partners (cf ). Hierdoor bestaat er eenzelfde begunstigingsclausule voor zowel gehuwden als voor wettelijk of feitelijk samenwonenden. In het verleden was de verplichte begunstigingsclausule van een fiscale schuldsaldoverzekering bij overlijden de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner of de bloedverwanten tot de tweede graad. Feitelijk samenwonenden waren toen genoodzaakt om een bloedverwant tot de tweede graad aan te duiden als begunstigde bij overlijden opdat de premie voor belastingvermindering in aanmerking zou kunnen komen, bijvoorbeeld een ouder of een grootouder. Bij een overlijden vóór de einddatum werd dan ook de aangeduide bloedverwant belast op het uitgekeerde kapitaal terwijl deze persoon geen voordeel had bij de terugbetaling van de lening door de verzekering. Indien er bovendien voor de woning ook nog een tontinebeding (cf. hoofdstuk 7, 3.2) van toepassing was, verloor de bloedverwant die de belastingen moest betalen op het uitgekeerde bedrag ook nog alle mogelijke rechten op het pand. Dankzij deze nieuwe regeling wordt nu de partner die door het overlijden van de verzekeringnemer eigenaar of mede-eigenaar wordt van de woning, belast Taxatie bij overlijden Vanaf het ogenblik dat men één premie van de schuldsaldoverzekering fiscaal in mindering gebracht heeft via bijvoorbeeld de woonbonus, wordt het uitgekeerde bedrag bij het overlijden van de kredietnemer-verzekerde vóór de einddatum belast. Het is de persoon die het economische voordeel van de woning verwerft, dit is het vruchtgebruik of de volle eigendom, die zal belast worden. Dit is logisch aangezien hij niet alleen de totale lening of een deel ervan verder moet terugbetalen. Bij een schuldsaldoverzekering die fiscaal in mindering werd gebracht, zal bij uitkering van het verzekerde kapitaal bij het overlijden van de verzekerde een fictieve rente bij de inkomsten van de begunstigde toegevoegd worden gedurende dertien jaar (indien de begunstigde jonger is dan 65 jaar) of tien jaar (indien de begunstigde 65 jaar of ouder is). Deze fictieve rente ligt tussen de 1 % en 5 % van het uitgekeerde kapitaal en is afhankelijk van de leeftijd van de begunstigde op het ogenblik van het overlijden van de partner. Door het systeem van de fictieve rente wordt de belastingdruk gespreid over een aantal jaren. Deze rente moet worden aangegeven op de belastingaangifte als een vervangingsinkomen en wordt bijgevolg samen met de andere inkomsten belast aan de progressieve belastingtarieven. 181

16 Tabel 8.2: Fictieve rentes in functie van de leeftijd van de begunstigde Leeftijd van de begunstigde bij uitkering Fictieve rente Duur van de aangifte 40 jaar en jonger 1 % 13 jaar jaar 1,5 % 13 jaar jaar 2 % 13 jaar jaar 2,5 % 13 jaar jaar 3 % 13 jaar jaar 3,5 % 13 jaar jaar 4 % 13 jaar jaar 4,5 % 13 jaar 65 jaar en ouder 5 % 10 jaar De werking van dit belastingstelsel tonen we aan met een voorbeeld: In 2006 sluiten Dieter en Sam een hypothecair krediet af van euro op 20 jaar. Het krediet wordt gewaarborgd door een schuldsaldoverzekering voor het volledige bedrag van de lening op naam van Sam. Sam overlijdt in Zijn partner is op dat ogenblik 41 jaar oud. De verzekeringsmaatschappij keert een bedrag uit van euro, wat overeenstemt met de nog uitstaande schuld van de lening op het ogenblik van het overlijden van Sam. Bijgevolg is de lening volledig terugbetaald door de schuldsaldoverzekering en wordt Dieter vrijgesteld van de verdere maandelijkse aflossing van de lening. Hij zal wel nog een belasting moeten betalen op het uitgekeerde kapitaal van de schuldsaldoverzekering. Dieter moet gedurende 13 jaar jaarlijks euro ( = euro x 1,5 %) bij zijn inkomsten voegen in zijn belastingaangifte. Daarop zal hij bijgevolg belast worden in zijn personenbelasting volgens de progressieve tarieven. Hoewel de premies van een schuldsaldoverzekering fiscaal aftrekbaar zijn, doet men er in sommige gevallen beter aan deze premie(s) niet in te vullen op zijn belastingaangifte. Indien er geen ruimte is voor de premie van de schuldsaldoverzekering in de fiscale korf van de woonbonus omdat het maximum aftrekbare bedrag reeds bereikt wordt met de intresten en/of kapitaalsaflossingen, is de premie van de schuldsaldoverzekering niet langer fiscaal aftrekbaar. Daarentegen wordt bij een eventueel overlijden vóór de einddatum van de lening, het uitgekeerde bedrag wel belast volgens het hierboven vermelde systeem. Mocht er binnen de fiscale korf van de woonbonus geen ruimte meer zijn voor de schuldsaldoverzekering is het dan ook aan te raden om te opteren voor een schuldsaldoverzekering waarvan men de premies niet fiscaal in mindering brengt. 182

17 Een andere techniek kan een oplossing bieden indien men in het jaar van het afsluiten van het hypothecair krediet weinig intresten en kapitaal heeft betaald. Men kan dan opteren om een eenmalige premie voor de schuldsaldoverzekering te betalen die waarborg verleent voor de volledige looptijd van het krediet en waarvan de premie de fiscaal aftrekbare korf in het eerste jaar kan opvullen. Het afsluiten van een schuldsaldoverzekering in het kader van het pensioensparen kan ook een alternatief zijn. De premie van de schuldsaldoverzekering geniet dan de fiscale belastingvermindering van een pensioenspaarcontract. De schuldsaldoverzekering zal dan belast worden zoals een pensioenspaarcontract, waardoor men de eindtaxatie mee in rekening moet brengen bij het te verzekeren kapitaal (cf. hoofdstuk 10, 1.1). 2.4 Het krediet tweede woning Belastingvermindering voor de kapitaalsaflossing Leningen die niet aan de bovenvermelde voorwaarden van de aftrek enige en eigen woning voldoen omdat het bijvoorbeeld om een tweede woning gaat, kunnen toch nog een fiscaal voordeel genieten. Deze lening komt dan in aanmerking voor de belastingvermindering voor het langetermijnsparen. De gewone belastingvermindering voor het langetermijnsparen is van toepassing op de kapitaalsaflossingen en op de premie van de aan het krediet gekoppelde levensverzekering (schuldsaldoverzekering) van een lening die niet in aanmerking komt voor de aftrek enige en eigen woning die hierboven besproken werd. Het belastingvoordeel op een lening die in het kader van het langetermijnsparen afgesloten werd, wordt berekend aan de verbeterde of bijzondere gemiddelde aanslagvoet. Deze aanslagvoet is afhankelijk van het netto belastbaar inkomen van de belastingplichtige en varieert tussen de 30 % en 40 %, te vermeerderen met de gemeentebelasting. De verbeterde gemiddelde aanslagvoet is de berekening van de gemiddelde aanslagvoet zonder rekening te houden met belastingverminderingen voor onder meer personen ten laste en vervangingsinkomsten. Het aan te geven bedrag van de kapitaalsaflossing en de premie voor de schuldsaldoverzekering wordt beperkt in functie van een maximumschijf die voor belastingvermindering in aanmerking komt. Het maximumbedrag voor een lening voor een tweede woning afgesloten in het jaar 2011 bijvoorbeeld bedraagt euro. Bovendien is er ook een beperking in functie van het beroepsinkomen. Het maximumbedrag van de kapitaalsaflossingen en de premies van levensverzekeringen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering langetermijnsparen wordt voor het jaar 2011 per belastingplichtige beperkt tot 159,30 euro + 6 % van het netto belastbaar inkomen, met een absoluut plafond van euro. 183

18 We passen deze twee beperkingen toe in volgend voorbeeld: Ruben en Mieke hebben in 2011 een hypothecaire lening afgesloten van euro met betrekking tot een tweede woning. Ruben heeft een netto belastbaar beroepsinkomen van euro per jaar en Mieke verdiende euro per jaar. In 2011 hebben zij euro aan kapitaalsaflossingen betaald. Het deel van de kapitaalsaflossing dat in 2011 recht geeft op belastingvermindering is beperkt tot: x ( euro/ euro) = euro. Daarnaast is er bij beide partners nog de beperking in functie van hun beroepsinkomen: voor Ruben betekent dit: 159,30 + ( x 0,06) = 2 259,30 euro maar beperkt tot euro Voor Mieke betekent dit: 159,30 + ( x 0,06) = 2 559,30 euro maar beperkt tot euro Het absoluut plafond voor de kapitaalsaflossing dat in aanmerking komt voor belastingvermindering is in dit voorbeeld gelijk aan euro ( = 2 x 2 120). De beperking in functie van het ontleende bedrag en van het beroepsinkomen geldt ook bij de kapitaalsaflossingen van oude hypothecaire kredieten afgesloten vóór 1 januari Voor kapitaalsaflossingen van hypothecaire leningen (afgesloten vanaf 1 januari 1993 tot en met 31 december 2004) met betrekking tot de enige woning of de hypothecaire leningen (afgesloten tot en met 31 december 1992) met betrekking tot de eigen woning is het fiscaal voordeel wel hoger. Het fiscale voordeel op deze kapitaalsaflossingen is gelijk aan de verhoogde vermindering voor het bouwsparen. In dit geval kan het echter niet gaan om een krediet voor een tweede woning. Bij de verhoogde belastingvermindering voor het bouwsparen wordt de belastingvermindering berekend aan de marginale aanslagvoet in plaats van aan de verbeterde gemiddelde aanslagvoet. De belastingvermindering kan bijgevolg oplopen tot 50 %. De leningen afgesloten vanaf 1 januari 2005 met betrekking tot de enige en eigen woning genieten de woonbonus waarbij alle componenten van de hypothecaire lening (intresten, kapitaalsaflossingen en premie schuldsaldoverzekering) een fiscaal voordeel genieten aan de marginale aanslagvoet. Bij echtgenoten en wettelijk samenwonende partners is het bij de aangifte van de kapitaalsaflossing mogelijk om de meest optimale aangifte te berekenen en dit rekening houdend met hun netto belastbaar inkomen. De belastingadministratie aanvaardt dat de kapitaalsaflossing zo optimaal mogelijk wordt verdeeld tussen de echtgenoten of wettelijk samenwonende partners, ongeacht de verdeling van de schuldsaldoverzekering 184

19 en ongeacht het huwelijksstelsel of eventuele afspraken in het samenlevingscontract. Er moet bij de verdeling van de kapitaalsaflossingen ook geen rekening gehouden worden met de eigendomsverhouding. De beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden moeten wel de lening hoofdelijk en solidair hebben aangegaan en moeten beiden mede-eigenaar zijn. Een echtgenoot die al een woning bezit waarvoor hij een lening heeft aangegaan vóór het huwelijk, zou die kunnen inbrengen in de huwelijksgemeenschap. Deze inbreng betekent dat ook de schulden die aan de woning verbonden zijn, in de huwelijksgemeenschap terecht komen. Beide echtgenoten worden ten gevolge van deze inbreng eigenaar en kunnen bijgevolg belastingvermindering genieten. Doordat de schulden gemeenschappelijk zijn, worden ze beiden medeontlener. Het gemeenschappelijk maken van de schuld dient te gebeuren door een onderhandse solidariteitsverklaring ten aanzien van de schuldeiser, dit is de financiële instelling. Deze ondertekende verklaring wordt bij de leningsakte gevoegd en houdt in dat de betrokken echtgenoot solidair en ondeelbaar schuldenaar wordt met betrekking tot de door de andere echtgenoot aangegane lening. Daardoor kunnen beide echtgenoten wel voor de terugbetaling van de volledige lening worden aangesproken door de kredietinstelling. Het maximumbedrag dat in aanmerking komt voor belastingvermindering is voor beide partners niet noodzakelijk gelijk. Het plafond van de fiscale aftrekbaarheid kan bij de ene partner bijvoorbeeld al bereikt zijn door de betaalde premies voor levensverzekeringen en dan kan men gaan optimaliseren door de kapitaalsaflossingen aan te geven bij de andere partner. De optimalisatie kan gebeuren met behulp van de betere belastingberekeningsprogramma s. Als een partner recht heeft op de belastingvermindering voor de enige en eigen woning en de andere op de belastingvermindering voor het langetermijnsparen is een vrije verdeling van de kapitaalsaflossingen niet mogelijk, tenzij de partner met recht op de hogere belastingaftrek enige en eigen woning vrijwillig voor de minder gunstige vermindering langetermijnsparen kiest. Een voorbeeld kan de optimalisatie van kapitaalsaflossingen van een hypothecaire lening die niet in aanmerking komt voor de woonbonus (omdat het bijvoorbeeld om de tweede woning gaat) bij echtgenoten of wettelijk samenwonenden verduidelijken: Het netto belastbaar jaarinkomen van Peter bedraagt euro. Het netto belastbaar jaarinkomen van Sonja bedraagt euro. Beide partners hebben een marginale aanslagvoet van 45 %. Jaarlijkse kapitaalsaflossing in 2011: euro. 185

20 Peter heeft een schuldsaldoverzekering afgesloten op zijn hoofd en betaalt hiervoor een jaarpremie van 600 euro. Maximumbedrag levensverzekeringspremies en kapitaalsaflossingen met recht op belastingvermindering in 2011: Peter: 159,30 euro + 6 % van euro = 1 359,30 euro Sonja: 159,30 euro + 6 % van euro = 1 299,30 euro Optimale aangifte: Peter: 1 359,30 euro euro = 759,30 euro Sonja: euro - 759,30 euro (kapitaalsaflossing bij Peter) = 1 040,70 euro Indien de kapitaalsaflossingen 50/50 zouden worden verdeeld of elke partner 900 euro, verliest men een fiscaal voordeel aan de marginale aanslagvoet op 140,70 euro ( ,30) wat in dit voorbeeld neerkomt op 63 euro. De niet-optimale aangifte zou er dan als volgt uitzien: Peter: 900 euro wordt beperkt tot de resterende marge van 759,30 euro Sonja: 900 euro Deze optimalisatie van de kapitaalsaflossing is voor feitelijk samenwonenden niet toegelaten. De betaalde kapitaalsaflossingen worden voor hen steeds verdeeld volgens het eigendomsdeel. In praktijk zal de kapitaalsaflossing doorgaans 50/50 worden verdeeld, tenzij het eigendomsaandeel anders is geregeld in de aankoopakte Gewone intrestaftrek Intresten van een hypothecaire lening die niet aan de voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de fiscale aftrek van de enige en eigen woning zijn aftrekbaar onder de gewone intrestaftrek indien de schuld specifiek is aangegaan om onroerende goederen te verwerven of te behouden. De maximale intrest die aftrekbaar is binnen de gewone intrestaftrek is beperkt tot het bedrag dat werkelijk betaald werd en mag ook niet hoger zijn dan het bedrag van het belastbare onroerende inkomsten. Elk onroerend goed wordt geacht een onroerend inkomen te hebben. Ook de eigen woning beschikt over een onroerend inkomen en dit noemt men het geïndexeerde kadastrale inkomen van de woning. Het kadastraal inkomen stemt overeen met het door de fiscus geschatte huurinkomen voor één jaar. De intresten worden rechtstreeks afgetrokken van de onroerende inkomsten. Bij echtgenoten gehuwd met gemeenschap van goederen (wettelijk stelsel of algehele gemeenschap) wordt elke partner belast op de helft van de onroerende inkomsten. In principe zou men er dan ook kunnen van uitgaan dat iedere partner de helft van de onroerende inkomsten 186

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

Fiscaliteit van het hypothecair krediet

Fiscaliteit van het hypothecair krediet Fiscaliteit van het hypothecair krediet @# Inleiding DE AANKOOP, HET BOUWEN OF VERBOUWEN VAN EEN ONROEREND GOED FINANCIEREN MET EEN HYPOTHECAIR KREDIET LEVERT U IN HET ALGEMEEN EEN MOOIE BELASTINGBESPARING

Nadere informatie

fiscale aspecten van de levensverzekering

fiscale aspecten van de levensverzekering fiscale aspecten van de levensverzekering Meer dan verzekerd Baloise Group FISCALE ASPECTEN VAN DE INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING Recht op belastingvermindering De premies van een individuele levensverzekering

Nadere informatie

9.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

9.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 9.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

Regionalisering woonfiscaliteit

Regionalisering woonfiscaliteit Regionalisering woonfiscaliteit Fiscale voordelen voor het verwerven of behouden van een eigen woning zijn sinds 2014 een regionale aangelegenheid. Voor alle andere woningen blijven de federale gunstregimes

Nadere informatie

hoofdstuk 12 Conclusie

hoofdstuk 12 Conclusie hoofdstuk 12 249 Tot slot vindt u een samenvattend overzicht met de belangrijkste verschilpunten tussen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen binnen de verschillende domeinen die doorheen

Nadere informatie

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar woonkrediet ALGEMEENHEDEN Doelgroep : fysieke personen vrije beroepen onder vennootschap (associaties van notarissen, tandartspraktijken, ) managementvennootschappen patrimoniumvennootschappen zelfstandigen

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Vak VIII Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Paul Van Eesbeeck Luc Vereycken Onderwerp De nieuwe vastgoedfiscaliteit anno 2005. Quid mede-eigendom echtgenoten? Datum april 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

inhoudstafel Hoofdstuk 1 Samenwonen 9 Hoofdstuk 2 Huwen 29 Hoofdstuk 3 Het samenlevingscontract 53 Voorwoord 3

inhoudstafel Hoofdstuk 1 Samenwonen 9 Hoofdstuk 2 Huwen 29 Hoofdstuk 3 Het samenlevingscontract 53 Voorwoord 3 voorwoord Samenleven met een partner, een broer, een beste vriend, de ouders... kan verschillende vormen aannemen. Het huwelijk is enkel mogelijk binnen een partnerrelatie, maar men kan ook opteren om

Nadere informatie

hoofdstuk 9 Belastingen

hoofdstuk 9 Belastingen hoofdstuk 9 189 Inleiding Een volgend thema waarop de keuze van samenlevingsvorm een invloed heeft, zijn de belastingen. Of men kiest om te huwen, wettelijk of feitelijk samen te wonen kan gevolgen hebben

Nadere informatie

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw,

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, De laatste jaren zijn de diverse wetgevers in dit land druk doende geweest met regelgeving teneinde de rechten en de plichten van gehuwden en (wettelijk)

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

1 e pijler : Wettelijk pensioen. 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract

1 e pijler : Wettelijk pensioen. 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract Pensioenplanning 4 pensioenpijlers 1 e pijler : Wettelijk pensioen 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract 3 e pijler : fiscaal - privé Pensioensparen Langetermijnsparen

Nadere informatie

FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING

FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING GVPR652 EDITIE 2010/2009 FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING Dit document wordt ten informele titel overhandigd en heeft geen enkele contractuele waarde. Deze brochure houdt rekening met regels en cijfers

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens www.moorestephens.be Onderwerp De financiering van vastgoed via uw I.P.T.-verzekering kan u mooie voordelen opleveren Datum 9 november 2012 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk?

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Al naargelang van de aard van de wijziging, gaat de wijzigingsprocedure gepaard met één, twee, drie of vier notariële akten. De kleine wijziging:

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE april 2010 Nu voordelig sparen voor uw toekomst! Voor wie is Flexibel Pension Saving met Home -clausule bestemd? Fidea richt zich met dit product (*) specifiek

Nadere informatie

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING VASTGELEGD BIJ AUTHENTIEKE AKTE LENING OP AFBETALING VAN TOEPASSING VANAF 01.06.2006 NV CREDIMO Weversstraat 6-8-10 1730 ASSE Tel. +32(0)2 454 10

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

WEGWIJS. in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed. DEPARTEMENTp FINANCIËN & BEGROTING

WEGWIJS. in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed. DEPARTEMENTp FINANCIËN & BEGROTING WEGWIJS in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed DEPARTEMENTp FINANCIËN & BEGROTING WEGWIJS in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed COLOFON Brochure Wegwijs in de Vlaamse personenbelasting

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Rubriek fiscaliteit De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Het aangifteformulier heeft een nieuw uitzicht dit jaar. De belastingplichtige die nog gebruikt maakt van het papieren formulier,

Nadere informatie

INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING

INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING Deze infofiche is geldig op 1 augustus 2017. De Fidea Schuldsaldoverzekering is bedoeld om kredieten (minimum 10 000,00) van particulieren of bedrijfsleiders te verzekeren

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Spaar en bespaar Bent u ook op zoek naar een fiscaal voordelige spaarformule? Wist u dat u elk jaar tot 1.990 euro kan sparen en tevens een belastingvermindering

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

WEGWIJS. in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed DEPARTEMENT FINANCIËN & BEGROTING

WEGWIJS. in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed DEPARTEMENT FINANCIËN & BEGROTING WEGWIJS in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed DEPARTEMENT FINANCIËN & p BEGROTING WEGWIJS in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed COLOFON Brochure Wegwijs in de Vlaamse personenbelasting

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

hoofdstuk 10 Levensverzekering

hoofdstuk 10 Levensverzekering hoofdstuk 10 207 Inleiding Een levensverzekering wint de laatste jaren sterk aan populariteit. Dit is onder andere het gevolg van het gebruik van een levensverzekering in het kader van de successieplanning.

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen?

6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen? Sommaire 4 INLEIDING 6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen? 7 DE VERSCHILLENDE FORMULES 7 De formule met

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ

GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ De fiscus en uw woning www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Uw Fintro-agent. Uw buur, bankier en verzekeringsmakelaar. Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan en hypothecaire krediet 4 Fiscale impact

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2 Inhoudstafel DEEL I. De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning........... 2 1.1. De woningfiscaliteit is slechts gedeeltelijk geregionaliseerd.................

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inleiding Inhoud Het eigen huis geeft voor de meeste mensen de belangrijkste fiscale voordelen. Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet Fiscale

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

De fiscus en uw woning

De fiscus en uw woning De fiscus en uw woning Fintro. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan en hypothecaire krediet 4 Fiscale impact van het regime "enige, eigen woning" 8 Fiscale voordelen voor de

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Afbetaling Aflossing Aflossingsvrije lening Beleggingskrediet BKR of Bureau Kredietregistratie Consumptief krediet Creditcard

Afbetaling Aflossing Aflossingsvrije lening Beleggingskrediet BKR of Bureau Kredietregistratie Consumptief krediet Creditcard Begrippenlijst A-Z Afbetaling Als u iets op afbetaling koopt, krijgt u uw aankoop direct mee. Vervolgens betaalt u het aankoopbedrag in termijnen terug. U wordt pas officieel eigenaar van uw aankoop zodra

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan - VAPZ Uw pensioenplanning snel geregeld. Met één jaarlijkse inspanning regelt

Nadere informatie

Om te beginnen: de gemeenschappelijke aanslag voor gehuwden

Om te beginnen: de gemeenschappelijke aanslag voor gehuwden Als u een fiscale schuld heeft, zal die fiscus die komen invorderen. Dat kan de fiscus niet alleen doen voor een persoonlijke schuld, maar ook voor de belastingschuld van uw echtgenoot. De fiscus hoeft

Nadere informatie

Home Invest Plan SPAREN

Home Invest Plan SPAREN Home Invest Plan SPAREN Home Invest Plan fiscaal voordelig Uw woonkrediet fiscaal voordelig plannen We hebben allemaal een baksteen in de maag. Logisch, want een eigen huis blijft een uitstekende belegging.

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

KEYHOME. Ontdek het hypothecair krediet. 05/2017/nl

KEYHOME. Ontdek het hypothecair krediet. 05/2017/nl KEYHOME Ontdek het hypothecair krediet 05/2017/nl 2 1. Het hypothecair krediet bij Keytrade Bank...3 1.1. Wie mag een hypothecair krediet aangaan?...3 1.2. Voorwerp van het krediet...3 1.3. Hoeveel kunt

Nadere informatie

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten Samenwonen of huwen? Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten In onze vorige nieuwsbrief hebben we de verschillende samenwoningsvormen onder de loep genomen: Wat

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

DE GIDS VOOR TOEKOMSTIGE EIGENAARS DIE ALLES WILLEN WETEN OVER HET FISCALE PLAATJE!

DE GIDS VOOR TOEKOMSTIGE EIGENAARS DIE ALLES WILLEN WETEN OVER HET FISCALE PLAATJE! KOPEN OF BOUWEN 1 DE GIDS VOOR TOEKOMSTIGE EIGENAARS DIE ALLES WILLEN WETEN OVER HET FISCALE PLAATJE! 2 Je hebt besloten om je eerste woning te kopen of te bouwen en om er je hoofdverblijfplaats te vestigen?

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Grensbedragen hypothecaire leningen. Ink AJ Ink AJ Ink AJ 2016

Grensbedragen hypothecaire leningen. Ink AJ Ink AJ Ink AJ 2016 Grensbedragen hypothecaire en Maximum aftrekbaar bedrag per belastingplichtige en per belastbaar tijdperk van de intresten, kapitaalaflossingen en premies voor levensverzekeringen voor het verwerven en

Nadere informatie

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen Forum for the Future - November 2017 - Maurice De Mey De cruciale vraag Is op het moment van betaling van interest, kapitaal en/of premie van de individuele

Nadere informatie

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen.

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. U weet het zelf maar al te goed: als zelfstandige krijgt u een erg beperkt wettelijk pensioen.

Nadere informatie

DEEL 1: CASES WOONBONUSVOORWAARDEN... 17

DEEL 1: CASES WOONBONUSVOORWAARDEN... 17 Inhoud DEEL 1: CASES WOONBONUSVOORWAARDEN... 17 1 Case 1: Een koppel huurt een woning. Ze gaan verhuizen naar een nieuw aangekochte woning die nog verbouwd wordt... 17 1.1 Geval A: het betreft een feitelijk

Nadere informatie

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale

Nadere informatie

HET RECHT VAN ERFPACHT HEEFT DRIE ESSENTIELE KENMERKEN:

HET RECHT VAN ERFPACHT HEEFT DRIE ESSENTIELE KENMERKEN: RECHT VAN ERFPACHT BEGRIP Het recht van erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed, dat aan iemand anders toebehoort, gedurende een periode van minimaal 27 jaar tot maximaal

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA.

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA. PROSPECTUS CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING Prospectusnummer: 4 01/06/2009 1. Inleiding Deze prospectus is van toepassing op leningen op afbetaling toegestaan in het kader van de Wet op het Consumentenkrediet

Nadere informatie

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt?

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7.1. Wat is het? Als u aan vermogens- en successieplanning doet, wilt u ervoor zorgen dat uw vermogen bij uw eigen familie (met name

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Beste klant, De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gedaald. Daardoor houden steeds meer mensen na verkoop van de woning een restschuld over. Als de verkoopopbrengst

Nadere informatie

Datum laatste aanpassing: 29/02/2016

Datum laatste aanpassing: 29/02/2016 Grensbedragen hypothecaire en Eerste schijf voor de berekening van het voor vermindering in aanmerking komende bedrag van levensverzekeringspremies en kapitaalsaflossingen Federaal Vlaams Gewest Waals

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan

vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan inhoud : 1. iedere zelfstandige zijn VAPZ 2. het gemiddeld wettelijk pensioen van een zelfstandige 3. het VAPZ

Nadere informatie

Algemene informatie hypotheken (starter)

Algemene informatie hypotheken (starter) Algemene informatie hypotheken (starter) Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: Hypotheekvormen... 2 Annuïteitenhypotheek... 2 Lineaire hypotheek... 2 Leningvormen... 2 Doorlopend

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE VLAAMSE PERSONENBELASTING VOOR UW VASTGOED DEPARTEMENT FINANCIËN & BEGROTING

WEGWIJS IN DE VLAAMSE PERSONENBELASTING VOOR UW VASTGOED DEPARTEMENT FINANCIËN & BEGROTING WEGWIJS IN DE VLAAMSE PERSONENBELASTING VOOR UW VASTGOED DEPARTEMENT FINANCIËN & BEGROTING WEGWIJS in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed COLOFON Brochure Wegwijs in de Vlaamse personenbelasting

Nadere informatie

exclusief Registratierecht

exclusief Registratierecht Belasting op uw tweede verblijf 4 Droomt u ook van een chalet in de Ardennen om er gedurende de zomermaanden samen met uw kinderen uw vakantie door te brengen? Of denkt u eraan om een appartementje aan

Nadere informatie

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Hypotheekvormen Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk

Nadere informatie

Home Invest Plan. sparen en beleggen

Home Invest Plan. sparen en beleggen Home Invest Plan sparen en beleggen Home Invest Plan fiscaal voordelig Bereid uw woonkrediet slim voor met een lonende aftrekpost. Het eigen huis blijft een van de beste beleggingen. Logisch dat iedereen

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN De keuze van de juiste hypotheek is uiteindelijk net zo belangrijk als de keuze

Nadere informatie

Dries Wouters Docent Ergo Life en Brokers Training Mede-auteur Belasting- en Beleggingsgids 2014. KVK, dinsdag 21 oktober 2014

Dries Wouters Docent Ergo Life en Brokers Training Mede-auteur Belasting- en Beleggingsgids 2014. KVK, dinsdag 21 oktober 2014 De fiscus in uw leven Dries Wouters Docent Ergo Life en Brokers Training Mede-auteur Belasting- en Beleggingsgids 2014 KVK, dinsdag 21 oktober 2014 1 Vragen en antwoorden Wat is de weerslag van een vakantiejob

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A

1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A 1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A BESCHRIJVING Het is een heel eenvoudig voorbeeld waarbij de aankoop van een huis en een beperkt aantal kosten in verband hiermee worden bekeken. De kostprijs

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank Maatschappelijke zetel: Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Tel. 056/62.92.81 Fax 056/61.10.79

Nadere informatie

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Schuldsaldoverzekering Hypotheeklening In geval van tegenspoed bent u beschermd! De schuldsaldoverzekering biedt u de zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald

Nadere informatie