Informatiehuishouding van twee kanten bekeken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiehuishouding van twee kanten bekeken"

Transcriptie

1 Media, Informatie en Communicatie Informatiehuishouding van twee kanten bekeken Afstudeerscriptie Annemarie Jol D09 D5all Tutor : A. Veen Docent : M. Hagoort Informatie en Media deeltijd 4 juni 2013

2 Inhoud 1 INLEIDING Probleemstelling Methoden van onderzoek Leeswijzer 6 2 THEORETISCHE ACHTERGROND Wat is informatie? De functie van informatie binnen een organisatie De kwaliteit van de informatievoorziening binnen een organisatie De informatie audit vragenlijst De forensic readiness checklist De verschillen tussen beide instrumenten 19 3 PRAKTIJKONDERZOEK De gemeente als organisatie Beschrijving en verantwoording gekozen onderzoeksmethode Onderzoek gemeente X Onderzoek gemeente Y Analyse van de resultaten van de onderzoeken in de gemeente X en gemeente Y Interviews met experts 34 2

3 4 CONCLUSIE: 42 5 LITERATUURLIJST 43 6 BIJLAGEN 48 Bijlage 1: Analyse vragenlijsten op vraagniveau 49 Bijlage 2: Protocol interviews gemeenten 61 Bijlage 3: Resultaten vragenlijst Rodin en CER bij de gemeenten X en Y 75 Bijlage 4: Protocol interview experts 89 Bijlage 5: Plan van Aanpak 92 Bijlage 6: Checklist ediscovery readiness 102 Bijlage 7: RODIN vragenlijst 111 3

4 1 Inleiding Plasterk: Volledig digitale overheid in 2017, kopte het AD, Elsevier Plasterk: 300 miljoen besparen met digitale overheid en de overheid zelf Digitale overheid levert gemak en besparingen op. Zeer recentelijk liet minister van Binnenlandse Zaken weten dat burgers en bedrijven vanaf 2017 hun overheidszaken volledig digitaal gaan regelen. De digitale overheid is een ambitieus plan voor de komende ren. De reacties kwamen al snel: Digitalisering overheid voor 2017 vergt grote inhaalslag en Plasterk begrijpt digitale dienstverlening nog niet. Is de overheid klaar om helemaal alles digitaal te gaan regelen? Hebben ze de informatiehuishouding voldoende op orde? Is het veilig genoeg? Een relevante vraag na de verschillende hackaffaires waarbij grote instellingen als banken getroffen werden, de DigiNotar affaire en zo meer. Digitale dienstverlening uit het oogpunt van gemak, kostenbesparing en efficiency, en de daarmee samenhangende veiligheid van onze gegevens die de overheid verzameld en beheert zijn onderwerpen die nogal eens onder de aandacht komen de laatste tijd. Om een beeld te krijgen van hoe het ervoor staat met diverse aspecten van de informatiehuishouding van een (overheids)organisatie bestaan verschillende instrumenten. In deze scriptie onderzoek en vergelijk ik twee daarvan. Waarin verschillen ze, wat onderzoek je er precies mee en waar en wanneer gebruik je ze. Om een kleine bijdrage te leveren aan de kwaliteitsverbetering van de digitale overheid! 1.1 Probleemstelling Aanleiding tot het onderzoek De aanleiding tot het onderwerp van mijn afstudeerscriptie is een gesprek met G.J. van Bussel, lector van het lectoraat Digital Archiving and Compliance, welke tevens opdrachtgever is. Vanuit het vak van informatiemanagement wordt er gebruik gemaakt van een instrument voor een informatie audit, om te kunnen onderzoeken of en hoe goed een organisatie zijn informatievoorziening op orde heeft. Recentelijk is vanuit het lectoraat E Discovery een checklist voor forensic readiness ontwikkeld, die (vanuit een ander oogpunt) ook onderzoekt of en hoe een organisatie zijn informatievoorziening op orde heeft. Omdat beide instrumenten gebruikt worden voor onderzoek naar hetzelfde, zou je kunnen verwachten dat de resultaten bij het gebruik van beide instrumenten hetzelfde zijn. Omdat ze echter vanuit een hele andere achtergrond ontwikkeld zijn, en wellicht een heel ander doel dienen zou het heel goed kunnen dat de resultaten van elkaar verschillen. Het op orde hebben van de informatiehuishouding is om vanuit meerdere oogpunten en om meerdere redenen van belang. Informatie is de vijfde productiefactor en wanneer een organisatie daar optimaal gebruik van wil maken om de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsprocessen te optimaliseren, moet de informatievoorziening goed op orde zijn. Daarnaast vindt in vrijwel alle organisaties een enorme toename van informatie plaats, terwijl zij door een toegenomen 4

5 regeldruk verplicht worden zich meer te verantwoorden over hun handelen. Wanneer er een incident of een onderzoek plaatsvindt en/of er verantwoording afgelegd moet worden, is het van belang deze informatie zo volledig mogelijk op effectieve en efficiënte wijze te kunnen achterhalen. Ook hierbij is het van belang dat de informatievoorziening op orde is, want dit bespaart de organisatie kosten en tijd bij een onderzoek. Wanneer je onderzoek wilt doen naar de gesteldheid van de informatievoorziening van een organisatie, wil je dat deze zo volledig mogelijk afgestemd is op het daarmee beoogde doel. Nu nog niet helder is op welke punten deze instrumenten verschillen, is het niet mogelijk om een doelbewuste keuze maken voor het ene of het andere instrument, dan wel items uit beide instrumenten te gebruiken om een zo volledig mogelijk onderzoek te doen. Probleemstelling Wat zijn de verschillen in resultaat tussen toepassing van de informatie audit vragenlijst en de forensic readiness checklist bij de gemeente X en de gemeente Y en maken deze verschillen een keuze nodig voor toepassing van één van beide instrumenten of is het mogelijk dat beide instrumenten elkaar aanvullen? Doelstelling Inzicht krijgen in het verschil in resultaten bij toepassing van de informatie audit vragenlijst en de forensic readiness checklist in (twee) gemeentelijke organisaties om advies te kunnen geven wanneer het best gekozen kan worden voor welk instrument en waarin ze elkaar kunnen aanvullen. Deelvragen Om de probleemstelling concreter uit te werken zijn in het plan van aanpak (bijlage 5) de volgende deelvragen geformuleerd. Deelvraag 1: Wat is de theoretische achtergrond (essentie, context, doelen) van een informatie audit vragenlijst en in welke aspecten verschilt deze van een forensic readiness checklist? Deelvraag 2: Wat is de theoretische achtergrond (essentie, context, doelen) van een forensic readiness checklist en in welke aspecten verschilt deze van een informatie audit vragenlijst? Deelvraag 3: Wat zijn de verschillen in resultaten tussen de informatie audit vragenlijst en de forensic readiness checklist bij toepassing in de gemeente X en de gemeente Y? Deelvraag 4: Is een keuze voor toepassing van één van beide instrumenten nodig en waarom? Deelvraag 5: Is het mogelijk en zinvol dat beide instrumenten elkaar aanvullen en zo, hoe? 5

6 1.2 Methoden van onderzoek Mijn onderzoek bestaat uit twee delen: een theoretisch onderzoek en een praktijkonderzoek. Deskresearch Allereerst heb ik gebruik gemaakt van de methode van deskresearch. In de literatuur heb ik informatie gevonden over de theoretische achtergrond van de informatie audit en forensic readiness onderzoek. Hierbij heb ik onderzoek gedaan naar de inhoud en achtergrond van beide onderzoeksmethoden. Daarbij is met name nagegaan in welke context ze gebruikt worden, met welk doel ze uitgevoerd worden, welke instrumenten ervoor gebruikt worden en welke verschillende vragenlijsten/checklisten gebruikte worden voor deze onderzoeken. Ik heb hiervoor verschillende literatuurbronnen gebruikt, zowel boeken als artikelen uit de digitale databanken uit de mediatheek van de Hogeschool van Amsterdam, internetbronnen, collegestof en aangereikte literatuur bij informatiemanagement vakken en de minor E discovery. Met de op deze wijze gevonden en onderzochte literatuur heb ik in hoofdstuk 2 het theoretisch kader geschetst waarbinnen dit onderzoek heeft plaatsgevonden Daarnaast heb ik via deskresearch ook de bronnen van de gemeente Y en de gemeente X bestudeerd, om van beide organisaties waar ik het praktijkonderzoek heb uitgevoerd een achtergrondbeeld te vormen en om een deel van de vragen uit de beide vragenlijsten al te kunnen beantwoorden. Inhoudsanalyse Op basis van de door middel van deskresearch gevonden informatie en de gemaakte keuze voor de twee instrumenten heb ik een inhoudsanalyse van beide instrumenten gedaan om ze met elkaar te vergelijken en er achter te komen op welke punten ze van elkaar verschillen. Praktijkonderzoek De onderzoeksaanpak en gebruikte methodiek die wordt toegepast in het praktijkonderzoek wordt nader toegelicht in paragraaf Leeswijzer Allereerst zal ik in hoofdstuk 2 de theoretische achtergrond van de informatie audit vragenlijst en de forensic readiness checklist toelichten. In hoofdstuk 3 beschrijf ik hoe ik de verschillende delen van mijn praktijkonderzoek heb uitgevoerd en welke resultaten dat opgeleverd heeft. En tot slot heb ik daar in hoofdstuk 4 een conclusie uit geformuleerd. 6

7 2 Theoretische achtergrond In mijn onderzoek komen een aantal begrippen aan de orde. Om helder te hebben waar het dan om gaat, licht ik allereerst die begrippen toe. In de eerste plaats wordt het begrip informatie besproken en de functie die informatie binnen een organisatie vervult. Vervolgens wordt ingegaan op het begrip kwaliteit van de informatievoorziening en de rol die dit begrip binnen een organisatie vervult. In de laatste drie paragrafen van dit hoofdstuk worden de twee typen vragenlijsten besproken die in dit onderzoek centraal staan: de informatie audit vragenlijst en de forensic readiness checklist. Van beide typen vragenlijst wordt een concreet voorbeeld gekozen dat gebruikt zal worden in het kader van het praktijkonderzoek dat in hoofdstuk 3 zal worden besproken. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een discussie over de (theoretische) verschillen tussen beide typen vragenlijst 2.1 Wat is informatie? Om je informatiehuishouding op orde te hebben, draait het om informatiemanagement en informatiebeheer. Centraal hierbij staat het begrip informatie. Er zijn veel verschillende definities voor het begrip informatie, die elkaar raken maar het net anders formuleren. Een vrij algemene definitie van informatie is: gegevens die betekenis hebben gekregen doordat ze in een bepaalde vorm aan een bepaalde gebruiker zijn verstrekt (Vaassen, et. al., 2012). Volgens Bots en Jansen (2005) bestaat informatie uit met elkaar in verband gebrachte en geïnterpreteerde gegevens. De ontvanger van de gegevens geeft er een betekenis aan en koppelt de nieuwe gegevens aan elkaar of aan al aanwezige informatie. Informatie is altijd gekoppeld aan een specifieke situatie. Er wordt in de literatuur dus onderscheid gemaakt tussen gegevens of data die op zichzelf geen betekenis hebben, maar nadat ze volgens de definitie van Eck Poppe (2003) gecategoriseerd, geanalyseerd, samengevat, in een context geplaatst en toegankelijk gemaakt zijn en daarmee verworden tot informatie. 2.2 De functie van informatie binnen een organisatie In het kader van dit onderzoek betreft het de informatie binnen een organisatie, ook wel bedrijfsinformatie genoemd. Dit kan beschreven worden als: alle cruciale informatie die op vele plaatsen binnen een bedrijf nodig is om dagelijks de juiste operationele, tactische en strategische beslissingen te nemen. Het is het totaal van werkgerelateerde en beleidsondersteunende informatie in een bedrijf (Eck Poppe, 2003). Informatie wordt binnen organisaties voor verschillende mogelijkheden en doeleinden gebruikt. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen informatie als product en informatie als productiefactor. Vanuit bedrijfsmatig oogpunt kan informatie gezien worden als de vijfde productiefactor, naast arbeid, kapitaal, grondstoffen en ondernemerschap. Hierbij wordt 7

8 uitgegaan van de vermenigvuldigende relatie tussen de inzet van de productiefactor informatie en de output van een organisatie (Hagoort & EckPoppe, 2010). Deze rol van informatie als productiefactor is in alle organisaties (en in toenemende mate) aan de orde. Het refereert aan de rol van informatie voor de vier soorten basisprocessen in organisaties: primaire processen (maatschappelijke waardetoevoeging), ondersteunende processen (interne dienstverlening), ontwikkelingsprocessen (interne ontwikkeling) en besturings en managementprocessen (Abcouwer, Gels & Truijens, 2006). Daarnaast kan informatieverwerking ook behoren tot de primaire processen. Hierbij heeft informatie ook de rol als product. Dit onderzoek vindt plaats bij twee gemeentes. Een gemeente is een kennis en informatieintensieve organisatie, waarbij een (steeds groter deel) bestaat uit een informatieproduct. Voor alle operationele bedrijfsprocessen wordt het fundament gevormd door een adequaat ingerichte en professioneel gebruikte informatiehuishouding. Dit omvat het geheel van opslag, het beheer en verstrekking van gegevens binnen een organisatie (KING, 2011). De informatiehuishouding wordt beschouwd als een afspiegeling van de organisatie waarbinnen ze functioneert (Bussel, 2009). Ze laat zes aspecten zien (mensen, middelen, processen, kennis, methoden en procedures) die het organisatorische raamwerk vormen voor de informatievoorziening. De informatievoorziening organiseert de informatiewaardeketen of content value chain en model dat laat zien hoe via de keten de waarde van informatie in organisaties wordt gebruikt en vermeerderd. De waardeketen bevat alle activiteiten die worden verricht aan of met content (Bussel, 2009). De volgende activiteiten zijn in de informatiewaardeketen opgenomen: creatie, vastlegging opslag, bewerking, structurering, publicatie, gebruik, behoud, toegankelijkheid, distributie, waardering, vernietiging, beveiliging en toetsing van betrouwbare informatie De informatiehuishouding heeft twee functies: de informatiefunctie: medewerkers hebben op het juiste moment, de juiste informatie nodig om de (primaire) bedrijfsprocessen goed te laten verlopen de verantwoordingsfunctie: informatie die benodigd is om de bewijs en rechtspositie van een organisatie te waarborgen en het (langdurig) realiseren van democratische, juridische en maatschappelijke verantwoording (Bussel, 2009). Deze verantwoordingsfunctie is een wezenlijk onderdeel van good governance, goed bestuur. Een definitie van governance is: het waarborgen van de onderlinge samenhang in de wijze van sturen beheersen en toezichthouden van een (overheids)organisatie, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van beleidsdoelstellingen, alsmede het daarover op een open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden. (Governance, z.j.). Good governance bevat dus adequate sturing, 8

9 beheersing, verantwoording en toezicht (RODIN, 2012). De kwaliteit van de informatievoorziening is hiervoor van cruciaal belang. 2.3 De kwaliteit van de informatievoorziening binnen een organisatie Een algemene definitie van kwaliteit is volgens het INKmodel geformuleerd als: Het leveren van diensten waarbij tevredenheid van klant, maatschappij, medewerkers en bestuur met elkaar in balans zijn. (Riepma, 2011). Bij onderzoeken van de kwaliteit van informatie kan gekeken worden naar een spectrum van verschillende aspecten aan de orde komen die de kwaliteit van informatie bepaald. Binnen dit kwaliteitsspectrum zijn twee hoofdcategorieën te onderscheiden : effectiviteit of doeltreffendheid (dit is de mate waarin doelstellingen zijn gerealiseerd) en efficiëntie of doelmatigheid (dit is de mate waarin de doelstellingen worden gerealiseerd tegen de laagst mogelijke kosten). De categorie effectiviteit kan nog verder onderverdeeld worden in de aspecten betrouwbaarheid (waaronder vallen: volledigheid, accuratesse en juistheid) en relevantie (waaronder vallen: nauwkeurigheid, tijdigheid en begrijpelijkheid) (Vaassen. et.al. 2012). Kwalitietsmanagement is en discipline die zich bezighoudt met het continue verbeteren van de kwaliteit van processen, mensen en organisatie. De Demingcirkel of Plan Do Check Act cyclus is een bekend principe om te werken aan kwaliteit binnen een organisatie. De cyclus bestaat uit vier stappen: Plan: plannen maken en doelstellingen formuleren Do: plannen uitvoeren en registreren procesgegevens Check:plannen vergelijken met realisatie en deze bespreken Act: plannen en doelstellingen actualiseren en bijsturen (Passionned Group, 2013). (Heitink, 2012) 9

10 Veel modellen werken met de PDCA cyclus, zoals het INKmanagementmodel, een kwaliteitsmodel voor integrale kwaliteitszorg. De Bestuursacademie Nederland heeft een speciaal voor gemeenten, waterschappen en provincies uitgewerkte versie van het INK model, het Kwaliteitsmodel voor Overheidsorganisaties. Dit sluit beter aan bij dit soort organisaties. (Kerhof & Witjes, 2006) In dit model staat het realiseren van maatschappelijke effecten als taak van de overheid centraal. Dit model heeft hiervoor zes organisatiegebieden benoemd: Beleid en strategie, management, medewerkers, financiën, informatie en processen. Deze zes organisatiegebieden moeten resultaten opleveren in vier resultaatgebieden, namelijk: waardering door medewerkers, waardering door doelgroepen, waardering door derden en in de eindresultaten (Dienstverleningsconcept BEL, z.j.). Het leren en verbeteren gaat volgens de PDCA cyclus. 2.4 De informatie audit vragenlijst Een audit betreft een onderzoek naar het functioneren van een bedrijf als geheel of op onderdelen (Audit, 2011). Verder kunnen in verschillende definities nog een aantal aanvullende kenmerken gevonden worden, zoals dat het auditproces een systematisch en onafhankelijk karakter heeft, dat het gedocumenteerd wordt (Audit, 2012), waarbij objectieve en aantoonbare feiten onderzocht worden (Werff, 2010) en waarbij de resultaten afgezet worden tegen een normenkader (KING, 2011) Er bestaan verschillende vormen van audits: zoals een ITaudit (waarbij onderzoek gedaan wordt naar een of meer aspecten van de IT van een organisatie), operational audit (ook wel 10

11 proces audit genoemd), financial audit (ook wel accountantscontrole genoemd) etc. Zo heb je ook de informatie audit. Ook voor een informatie audit zijn verschillende definities in gebruik. Een Nederlandse definitie, die aansluit bij die van Henczel (2001) is: een informatie audit is een systematische aanpak om binnen een bedrijf inzicht te verkrijgen in de informatiebehoeftes, de informatie en kennis die aanwezig is, de informatiestromen, informatieoverschotten en hiaten [ ] in alle hiërarchische lagen (Eck Poppe, 2003) Anders gezegd, er wordt onderzocht welke bijdrage de informatievoorziening levert aan de doelstellingen van een organisatie (Heine, 2008). Een informatie audit kan meerdere doelen dienen: de aanwezige informatie en de informatiebehoefte(n) van een bedrijf in kaart brengen, zodat een bedrijf op basis daarvan beslissingen kan nemen ten aanzien van het informatiebeleid (Eck Poppe, 2003) het verbeteren van de (kwaliteit van de) bestaande informatievoorziening, waaronder het opheffen van zwakke punten en verbeteren van sterke punten, ROI verbeteren, het vormen van een efficiëntere organisatie, prettiger werken en (meer) tevreden klanten (Heine, 2008). Wanneer een organisatie nog niet eerder een informatie audit heeft gedaan of laten doen, kan een informatie audit dus gebruikt worden als een soort nulmeting waarbij de hele informatiehuishouding en informatiebehoefte(n) in kaart gebracht wordt en op basis daarvan beleid ontwikkeld kan worden of de kwaliteit verbeterd kan worden. Het kan ook onderdeel van het kwaliteitsbeleid zijn waarbij (structureel) een (interne en/of externe) informatie audit uitgevoerd wordt om te kijken waar de organisatie staat en of beleid of uitvoering eventueel aangepast zou moeten worden. Daarnaast kan het ook een wettelijke grondslag hebben. Het kan een hulpmiddel zijn voor verantwoording of een organisatie voldoet aan wet en regelgeving. Binnen de overheid is het zelfs verplicht om voor bepaalde basisregistraties een audit uit te laten voeren. In deze audit zit ook een informatiecomponent. Omdat er geen eensluidende definitie bestaat wat een informatie audit is, bestaat er ook geen wereldwijd geaccepteerd model voor het proces van een informatie audit. (Henczel, 2001). In elk model bestaat het audit proces uit meerdere stappen. Henczel (2001) beschrijft een model dat bestaat uit zeven fases: Fase 1: Voorbereiding (Planning) Fase 2: Onderzoeken en verzamelen van gegevens (Data Collection) Fase 3: Verwerken en analyseren van resultaten (Data Analysis) Fase 4: Interpretatie van resultaten en formuleren van aanbevelingen (Data Evaluation) Fase 5: Rapporteren en doen van aanbevelingen (Communicating Recommendations) Fase 6: Implementeren van aanbevelingen (Implementing Recommendations) Fase 7: Systematische invoering audit (The Information Audit as a Continuum) (Henczel, 2001). 11

12 In de fase van onderzoeken en verzamelen van gegevens beschrijft Henczel (2001) verschillende manieren waarop dit kan. In dit soort onderzoek worden o.a. gebruikt: vragenlijst(en), focus groepen, (persoonlijke interviews). Een vragenlijst kan gebruikt worden voor het verzamelen van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. Zoals Henczel (2001) beschrijft zijn vragenlijsten geschikt voor gegevensverzameling bij grotere groepen mensen, minder arbeidsintensief en op zich plaatsonafhankelijk (ze kunnen elektronisch verstuurd worden). De informatie audit vragenlijsten die ik in dit onderzoek gebruik, kun je in dit licht niet zien als vragenlijsten als zodanig. Ze horen bij de methode van persoonlijke interviews. De hoeveelheid en soort vragen lenen zich niet goed voor een schriftelijke vragenlijst (voldoen bijv. niet zo goed aan de eis van eenvoudig te lezen en te begrijpen (Henczel, 2001), Er is sprake van gestructureerde interviews. Deze vorm komt in de richting van het mondeling afnemen van een vragenlijst met gesloten en open vragen. Dit is een meer kwantitatieve methode dus (Verhoeven, 2011). Persoonlijke interviews zijn geschikt voor het verzamelen van rich data. Wel is interviewen een tijds en arbeidsintensieve vorm van onderzoek. (Henczel, 2001). Er bestaan verschillende vragenlijsten op dit gebied. Een aantal die ik gevonden heb, beschrijf ik hieronder kort. Omdat ik mijn praktijkonderzoek bij twee gemeentes uitvoer, heb ik bij de vragenlijsten iets meer gezocht naar vragenlijsten die (ook of met name) bij gemeentes toegepast kunnen worden. Doehetzelf informatie audit (Eck Poppe, 2003). Dit is een vragenlijst die door een organisatie gebruikt kan worden voor het zelf uitvoeren van een informatieaudit om een overzicht te krijgen van informatie die in het bedrijf aanwezig is, de informatie die ontbreekt en een overzicht van de behoefte aan informatie binnen het bedrijf. De vragenlijst bestaat uit 19 meest open vragen verdeeld over 4 categorieën (Algemeen, informatiebehoeften, informatiebronnen, delen van informatie). Sample Questionnaire: General Information Users (Henczel, 2001) Dit is een voorbeeldvragenlijst die gebruikt kan worden om gegevens te verzamelen van informatiegebruikers. Henczel geeft aan dat de vragenlijst bedoeld is voor schriftelijk gebruik (dus medewerkers worden geacht de vragenlijst zelf in te vullen) en bestaat uit 6 vragen (met subonderdelen). Het betreft open vragen, waarbij gevraagd wordt naar taken, (gebruik en waarding van) informatiebronnen, informatiebehoefte en welke informatie beschikbaar gesteld wordt voor anderen. VNGmodel tien kritische prestatie indicatoren gemeentelijke archiefketen (VNG, 2012) Strikt genomen is dit raamwerk een bestuurlijk verantwoordingsinstrument en geen kwaliteitsinstrument. Het is bedoeld om in kaart te brengen of een gemeente voldoet aan de archiefwetgeving. Het is geen instrument gericht op het bewaken en de verbetering van de kwaliteit van de uitvoering. Het instrument kan gebruikt worden in kader van de verplichte 12

13 horizontale verantwoording die gemeentes moeten afleggen aan de toezichthouders als gevolg van de Wet revitalisering generiek toezicht. Dit model bestaat uit 10 hoofdvragen met onder elke hoofdvraag 3 tot 7 subvragen en een uitgebreide toelichting van het model en de individuele subvragen (VNG, 2012). RODIN (Referentiekader opbouw digitaal informatiebeheer (Lopai & Wga, 2010) Het referentiekader is een begrijpelijke samenvatting van alle relevante weten regelgeving, normen en standaards. Het is bruikbaar als handvat voor de inrichting, het gebruik en de beoordeling van de digitale beheeromgeving. Het kan gebruikt worden door informatiemanagers, adviseurs DIV en interne auditors in overheidsorganisaties die onder de Archiefwet vallen, maar ook door archiefinspecteurs en externe auditors. (RODIN, 2012) Volgens de inleiding op het referentiekader kunnen ook nietoverheidsorganisaties er gebruik van maken, als zij hun digitale informatie duurzaam toegankelijk willen beheren. Het is in 2010 opgesteld door de organisaties van provinciale en gemeentelijke archiefinspecteurs. Het betreft het geheel van organisatie, beleid, processen en procedures, financieel beheer, personeel, databeheer, databeveiliging en aanwezige hard en software, dat het duurzaam beheer van digitale archiefbescheiden mogelijk maakt (RODIN, 2012). RODIN bevat 30 stellingen, (waarvan 1 met 4 subvragen en 1 met 7 subvragen) verdeeld over 3 subcategorieën: Beleid en organisatie, Informatiebeheer en ICTbeheer en beveiliging. Procedure Informatie Audit (Van Bussel Document Services, 2007) Deze vragenlijst is ontwikkeld door Van Bussel Document Services en wordt gebruikt bij informatie audits. Hij bestaat uit 102 items verdeeld over 5 categorieën: Ask, check, interview, audit en report en bevat inhoudelijke vragen, maar geeft ook duidelijkheid over de te volgen procedures: wat moet je in welke fase doen, wie moet je interviewen etc. De RODIN vragenlijst is mede op deze vragenlijst gebaseerd. zelfevaluatie informatiehuishouding (Gemeentearchief gemeente Rotterdam, z.j.) KING heeft in navolging van de Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid nu een Baseline Informatiehuishouding Gemeenten ontwikkeld, in opdracht van de VNG (VNG, 2012a). Dit is een handvat voor gemeenten om de informatiehuishouding in te richten en informatierisico s te beheersen. Deze richtlijn verbindt het informatiebeheer inclusief archivering met de doelstellingen en de werkwijze van een moderne, elektronische gemeente. De Baseline biedt een overzicht van normen en praktische instrumenten en maatregelen om de normen te halen. Het doel is om de toegankelijkheid en betrouwbaarheid van de informatie van de gemeente te bevorderen. Risicomanagement en kwaliteitsbeleid vormen belangrijke uitgangspunten. De Baseline kan (o.a.) gebruikt worden als toetsingskader voor de gemeentelijke auditdiensten. Om de Baseline praktisch toepasbaar te maken heeft de gemeente Rotterdam op basis van deze Baseline een zelfevaluatie informatiehuishouding ontwikkeld.. 13

14 Bij elke vraag wordt in percentage antwoord gegeven in welke mate de organisatie voldoet aan het gestelde. Het programma is zo ingericht dat het een totaalscore berekent en vergelijkt met de normen die gesteld zijn in de Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Verantwoording keuze informatie audit vragenlijst Als informatie audit vragenlijst heb ik gekozen voor de RODIN (Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer)vragenlijst. De redenen hiervoor zijn de volgende: het is een kwaliteitsinstrument, wat nodig is voor een informatie audit (in tegenstelling tot bijvoorbeeld het VNGmodel van de tien kritische prestatie indicatoren gemeentelijke archiefketen, wat een verantwoordingsinstrument is). De vragenlijst is een breed geheel, hij gaat in op verschillende onderdelen en niveaus, zoals organisatie, beleid, processen en procedures, financiële aspecten en ICT en beveiligingsaspecten. Verder is RODIN een algemeen geaccepteerd instrument. Hij wordt door de archiefinspectie gebruikt als auditinstrument voor de beoordeling van het archief en informatiebeheer (inmiddels is de toezichtfunctie van de archiefinspectie gewijzigd door de Wet revitalisering generiek toezicht). Deze vragenlijst is weliswaar gericht op gebruik binnen de overheid, maar, zoals de inleiding op dit instrument al aangeeft: Ook niet overheidsorganisaties, die hun digitale informatie duurzaam toegankelijk willen beheren, kunnen er gebruik van maken (Lopai & Wga, 2010). Dit maakt dat de resultaten van mijn onderzoek mogelijk ook breder toegepast kunnen worden en/of beter vergeleken kunnen worden met resultaten in andere organisaties. Doordat de hele vragenlijst gericht is op het digitale aspect van informatiebeheer is dit instrument heel geschikt om te vergelijken met een forensic readiness checklist. Deze laatste is namelijk ontwikkeld vanuit het werkveld van EDiscovery, electronic discovery, wat zich dus ook richt op de digitale kant van informatiebeheer. 2.5 De forensic readiness checklist Het begrip forensic readiness Het begrip forensic readiness komt uit het vakgebied van EDiscovery. In zijn lectorale rede beschrijft Hans Henseler (2010) dat het er bij EDiscovery om gaat dat informatie op forensisch verantwoorde wijze wordt veiliggesteld én slim verwerkt wordt. Digitale sporen moeten kunnen worden getraceerd en geanalyseerd, en moeten worden bewaard en gepresenteerd op een manier die enerzijds praktisch haalbaar is en anderzijds tegemoetkomt aan wat de wet bij sporen voorschrijft om als wettelijk bewijsmateriaal te dienen. (Henseler, 2010). In het vakgebied van EDiscovery is hiervoor een model ontwikkeld: het Electronic Discovery Reference Model (EDRM). Dit model is in 2005 in de Verenigde Staten ontwikkeld door George Socha en Tom Gelbmann en bevat zes verschillende fases om op een methodische wijze relevante informatie naar boven te halen en te gebruiken bij een onderzoek. 14

15 (EDRM, z.j.) Voor dit onderzoek is met name de eerste fase: information management van belang. De fase van information management gaat over het op orde hebben van de (digitale) informatiehuishouding van de organisatie, door middel van het managen van alle (digitale) informatiebronnen van een organisatie. Dit gedurende de hele informatie levenscyclus, vanaf het ontstaan en gebruik tot het archiveren en vernietigen van de informatie. Deze eerste fase is als het ware een voortdurend proces. Fase twee start pas, wanneer de organisatie betrokken is bij een incident. Vanaf dat moment treden de volgende fasen van het proces in werking en is het van belang om de potentiële informatiebronnen te identificeren (fase 2), veilig te stellen en te verzamelen (fase 3). Waarna de verzamelde informatie wordt verwerkt, bekeken en geanalyseerd (fase 4), waarna de resultaten kunnen worden opgeleverd (fase 5) en gepresenteerd (fase 6). Omdat dit verder voor dit onderzoek niet van belang is, zal ik hier niet verder op ingaan. Wanneer de eerste fase van information management op orde is, dan kan het proces in de hierboven genoemde vervolgfasen efficiënter en effectiever doorlopen worden. Het begrip forensic readiness, waarbij het gaat om het preventief verzamelen van tegenbewijs en het klaar zijn voor forensische onderzoeken (Henseler, 2010) moeten we dan ook in deze eerste fase plaatsen. Voor forensic readiness bestaan meerdere definities. In het artikel van Taylor et.al (2007) wordt de volgende definitie gehanteerd: the ability of a system to efficiently capture and use digital evidence, waarbij je system zowel in engere zin kunt lezen als een (informatie)systeem, als in ruimere zin, het hele stelsel van informatiebronnen die zich in een organisatie bevindt. In een ander artikel beschrijft Vrouwenvelder (2009) dat forensic readiness de vraag beantwoord of uw organisatie over voldoende en juiste gegevens 15

16 beschikt om een onderzoek naar een onverhoopte fraude of integriteitschending uit te voeren. Hierbij wil ik nog opmerken dat de begrippen forensic readiness, ediscovery readiness en litigation readiness vaak door elkaar gebruikt worden. Het onderscheid tussen forensic en ediscovery is dat strikt genomen het begrip forensic slaat op een justitiële context (forensisch onderzoek vindt plaats in een strafrechtelijke procedure) en ddiscovery slaat op een meer algemene context (waarbij ediscovery onderzoek slaat op het zoeken naar digitale sporen. Dit hoeft niet tot een strafzaak te leiden, maar kan ook in het kader van een privaatrechtelijke procedure of publiekrechtelijke procedure of vanwege andere redenen uitgevoerd worden). De term litigation readiness komt uit de Verenigde Staten en gaat over het klaar (ready) zijn voor a legal proceeding in a cour (a judicial contest to determine and enforce legal rights) (Litigation, z.j.). Dit onderscheid maakt voor de te volgen stappen bij het forensisch of ediscovery onderzoek in principe niet uit, maar het resultaat van het onderzoek wordt in een andere context gebruikt. Er wordt in veel publicaties ook geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende begrippen en ze worden door elkaar gebruikt. Omdat ediscovery readiness een meer correct begrip is in deze context dan forensic readiness zal ik dit in het vervolg gebruiken. In het artikel van Taylor et. al. (2007), wordt beschreven dat een van de eerste auteurs die schreef over forensic readiness, Tan (2001) twee redenen beschreef waarom forensic readiness voor een systeem van belang is: 1) het minimaliseren van de kosten voor het reageren op een incident en 2)het vermogen van een omgeving om digitaal bewijs te verzamelen te maximaliseren (Taylor et. al., 2007) In het artikel van Vrouwenvelder (2009) wordt een stappenplan beschreven dat een organisatie kan volgen om forensic ready te worden: 1.Het vaststellen van de processen waarin gegevens worden gegenereerd die noodzakelijk zijn in het geval van onderzoek [ ], de fraudegevoelige bedrijfsprocessen [ ] 2.Het bepalen van de gegevensbronnen van potentieel bewijsmateriaal 3.Het bepalen van de wijze waarop het potentiële bewijsmateriaal wordt vastgelegd en gearchiveerd. Hierbij spelen kostenbatenoverwegingen een rol [ ] 4. Het implementeren van beleid om potentieel bewijsmateriaal veilig op te slaan en te gebruiken [ ] 5. Het proactief detecteren van mogelijke integriteitschendingen [ ] 6. Het opstellen van een procedure waarin criteria zijn opgenomen om te bepalen wanneer een formeel onderzoek wordt ingesteld waarbij gebruik wordt gemaakt van digitaal bewijsmateriaal [ ] 7.Het creëren en verhogen van bewustzijn bij de medewerkers om te voorkomen dat onzorgvuldig wordt omgegaan met digitaal bewijsmateriaal [ ] 16

17 Bij een onderzoek naar forensic readiness van een organisatie zal gekeken worden naar in hoeverre deze stappen zijn doorlopen en succesvol zijn afgerond. Het is dus belangrijk te weten waar zich welke informatie in de organisatie zich bevind en hoe de informatie effectief verzameld kan worden. Ter voorbereiding en ter verkleining van de risico s kan een ediscovery readiness checklist gebruikt worden. De forensic readiness checklist Er bestaan meerdere soorten checklists. In sommige gevallen wordt een checklist gebruikt voor het proces van een audit of onderzoek. In dat geval zijn er in de checklist de verschillende fases van het onderzoek opgenomen en de stappen die in elke fase uitgevoerd moeten worden. In andere gevallen wordt een checklist meer als inhoudelijke vragenlijst gebruikt. Hierin zijn dan vragen opgenomen die beantwoord moeten worden door middel van je onderzoek. Deze laatste beschrijving is ook van toepassing op de forensic readiness checklists die ik in het kader van dit onderzoek gezocht en gevonden heb. Hieronder beschrijf ik er een aantal: Checklist ediscovery readiness (Kuyper, 2012) Deze Nederlandstalige checklist is ontwikkeld door het lectoraat EDiscovery op basis van literatuur en interviews met studenten, docenten en professionals. De checklist bevat 75 vragen in 9 categorieën: Algemene vragen betreft de organisatie, informatie audits beleid en systemen, historiciteit van documenten (de integriteit, de authenticiteit, de controleerbaarheid), vindbaarheid van documenten, compliance, bewaren en vernietigen, formaat, backup en archivering. De vragen zijn gesloten vragen, met voor het grootste deel vier antwoordmogelijkheden ( / nee / weet niet / n.v.t.) (Kuyper, 2012). Ediscovery readiness checklist (voor bedrijven) (Kuyper, z.j.) Deze Nederlandstalige checklist is ontwikkeld door het lectoraat EDiscovery op basis van een eigen checklist van het lectoraat, een checklist van het EDRM en een checklist informatiebeveiliging. De checklist bevat vragen grotendeels gesloten vragen verdeeld over zeven categorieën: Algemeen, algemene bedrijfsvragen, informatie management, en servers, archivering en wet en regelgeving (Kuyper, z.j.). Checklist EDiscovery Readiness (Reducing risks before discovery) (Deloitte, 2010) Deze Engelstalige checklist is ontwikkeld door Deloitte. Het is een checklist die organisaties zelf kunnen gebruiken om een eerste indruk te krijgen van hoe ze ervoor staan. Er zijn een aantal items opgenomen die horen bij de eerste fases van het EDRMmodel. In de checklist richten ze zich op de fase van Information Management, Identification en Preservation en Collection, waarbij bij elke fase ongeveer zes items genoemd worden die afgevinkt kunnen worden als die aanwezig / op orde zijn (Deloitte, 2010). 17

18 Checklist van het EDRM (EDRM, 2011) Op de site van het EDRMmodel is ook een Engelstalige vragenlijst te vinden. Dit is een checklist die voornamelijk vragen heeft om fraude te kunnen opsporen. De checklist bestaat grotendeels uit open vragen voor interviews op drie gebieden: Recordsmanagement, informatiebeheerders (hier zitten ook wat juridische vragen bij) en IT (EDRM, 2011). ediscovery Readiness Assessment (Zurich Healthcare ediscovery Resource Center, z.j.) Deze Engelstalige checklist is ontwikkeld door het Zurich Healthcare ediscovery Resource Center. De vragenlijst is ontwikkeld voor organisaties in de gezondheidszorg om hen te helpen een beter beeld te krijgen van de mate waarin ze voorbereid zijn op een ediscovery proces. Maar de vragenlijst zou ook in andere vakgebieden gebruikt kunnen worden, want hij bevat geen specifieke vragen over het vakgebied van de gezondheidszorg. Het is een vragenlijst die gebaseerd is op het EDRM model en bestaat uit ongeveer 150 / nee vragen, verdeeld over de verschillende fases van het EDRMmodel en een deel met algemene vragen aan het begin (Zurich Healthcare ediscovery Resource Center, z.j.). Veel bedrijven bieden forensic readiness onderzoeken aan en maken daarbij ook gebruik van eigen checklisten. Deze zijn echter niet openbaar. Wanneer je de situatie in Nederland vergelijkt met die in de Verenigde Staten dan zie je dat ediscovery in Nederland nog tamelijk onbekend is. Natuurlijk vinden er wel incidenten plaats en worden naar aanleiding daarvan ook edisocvery onderzoeken gedaan, maar (mede doordat de juridische procedures in Nederland heel erg verschillen van die in de VS) men is veel minder gericht om preventieve voorbereiding op eventuele incidenten. In Nederland wordt de nadruk binnen ediscovery veel meer gelegd op de technische kenmerken i.p.v. de juridische kenmerken. Voorbereiding in Nederland zit voor op zaken als het preventief inrichten van informatie en recordsmanagement, wat je ook terugvind in de checklists. In de VS worden de procedures uitgevoerd op basis van (gedwongen) juridische stappen tot het verschaffen van informatie en documenten. In de VS wordt het EDRM algemeen erkend als de standaard waarmee ediscovery activiteiten worden gestructureerd en Engelstalige checklists zijn dan ook vaak daarop geënt (Kuyper, z.j.). Het grootste verschil tussen de checklist van het EDRM en de Nederlandse checklists is dat het EDRM voornamelijk vragen heeft om fraude te kunnen opsporen, terwijl de Nederlande checklists vooral gericht zijn op de organisatie van het informatiemanagement en hoe men de documenten het beste kan organiseren zodat men voorbereid is voor als er ooit eens een fraudezaak zou plaatsvinden (Kuyper, z.j. a). Verantwoording keuze forensic readiness checklist Als forensic readiness checklist, heb ik gekozen voor de Checklist ediscovery readiness die ontwikkeld is door het lectoraat ediscovery. Gezien de beperkte tijd die beschikbaar is voor dit onderzoek en het risico op fouten als ik een Engelstalige vragenlijst zou vertalen, heb ik 18

19 gekozen voor een Nederlandse vragenlijst. Om zo volledig mogelijk te zijn, wilde ik gebruik maken van een volledige (en geen verkorte) vragenlijst. Dan stonden mij twee vragenlijsten ter beschikking: de checklist ediscovery readiness en de Ediscovery readiness checklist beiden ontwikkeld door het lecotraat Ediscovery. Deze laatste is meer gericht op (Nederlandse) bedrijven. Bovendien is hier veel meer in verwerkt van de (Amerikaanse) EDRM checklist, die meer gericht is op het opsporen van fraude. De checklist ediscovery readiness is meer gericht op de organisatie van het informatiemanagement en dus beter vergelijkbaar qua onderwerp met een informatie audit vragenlijst. 2.6 De verschillen tussen beide instrumenten Eerst heb ik een paar algemene verschillen op een rijtje gezet: Rodin Forensic readiness checklist Bevat 30 stellingen, (waarvan 1 met 4 Bevat 75 vragen in 9 subcategorieën subvragen en 1 met 7 subvragen) verdeeld over 3 subcategorieën Stellingen hebben (vrijwel) allemaal Vragen hebben slechts ten dele betrekking betrekking op eisen vanuit wet en op eisen vanuit wet en regelgeving en/of regelgeving en/of NEN/ISO normering NEN/ISO normering Bevat een korte inleiding met o.a. Bevat geen toegevoegde informatie over de vermelding van doel, toepassingsgebied, vragenlijst opzet, verantwoording, definities, bronnen en totstandkoming De context waarin deze vragenlijst De context waarin deze checklist toegepast toegepast kan worden en hoe deze kan worden en hoe deze toegepast kan toegepast kan worden, wordt kort uitgelegd. worden, wordt niet uitgelegd. Stellingen t.a.v. het informatiebeheer zijn Vragen gaan zowel over gericht op archiefbeheer ((systeem voor archiefdocumenten, als over digitale) archiefstukken, informatie/gegevens en bijbehorende archiefbestanddelen). systemen. Resultaten van de vergelijking op vraagniveau: Voor de vergelijking op vraagniveau (en ook voor de interviews voor het praktijkonderzoek) heb ik de stellingen van de Rodin vragenlijst omgezet in vraagvorm. Voor de leesbaarheid heb ik hieronder alleen (per vragenlijst) de vragen opgenomen en van commentaar voorzien die géén duidelijke overeenkomst hebben met een van de vragen in de andere vragenlijst. Er zijn ook een aantal vragen die ten dele overeenkomen met de andere lijst. Sommige daarvan heb ik ook opgenomen, namelijk wanneer zich daarbij 19

20 opmerkelijke verschillen voordoen. Voor een gedetailleerd overzicht van de beoordeling en de verschillen, verwijs ik naar bijlage 1 Rodin: 1.6 Is de digitale beheeromgeving opgenomen in de meerrenbegroting van de organisatie, waarbij voldoende middelen beschikbaar worden gesteld om de continuïteit ervan te waarborgen? 1.7 Beschikt de organisatie over voldoende medewerkers, met voldoende kennis en competenties, om al haar taken en verantwoordelijkheden op het gebied van de digitale beheeromgeving te kunnen uitvoeren? Dit is op zich vrij logisch dat deze 2 vragen wel voorkomen in de Rodin vragenlijst en niet in de checklist ediscovery readiness. Vanuit het vakgebied van informatie auditering wordt naar informatie gekeken als productiefactor en naar hoe d.m.v. informatie de bedrijfsprocessen efficiënter kunnen verlopen. Het is logisch dat er naast de baten die een efficiënte en effectieve informatiehuishouding oplevert, ook gekeken wordt naar de kosten daarvan. Bovendien is de Rodin vragenlijst gebaseerd op wet en regelgeving voldoende middelen en mensen zijn nodig om het informatiebeheer volgens de eisen van wet en regelgeving uit te voeren. 2.3 Kan het systeem in het classificatieschema veranderingen aanbrengen en bij deze wijzigingen de consistentie binnen het schema alsmede tussen het schema en de archiefbestanddelen waarborgden? In de checklist ediscovery readiness worden geen vragen gesteld over de wijze van ordening (classificatieschema/ordeningstructuur) en ook niet over der consistentie binnen deze ordening. Op zich maakt de wijze van ordening niet heel veel uit voor ediscovery readiness, als maar duidelijk is hoe deze ordening eruit ziet. 2.5 Worden metadata op gestandaardiseerde wijze toegekend,bijvoorbeeld met behulp van standaard woordenlijsten? 2.8 Kan de koppeling tussen een digitaal archiefbestanddeel (op elk aggregatieniveau) en de daarbij behorende metadata tot het moment van verwijdering worden gereconstrueerd? Dit lijkt me ook voor ediscovery readiness van belang, omdat metadata relevante informatie over een document kunnen geven en deels ook in een context kunnen plaatsen, maar dan moet je wel duidelijkheid en zekerheid hebben dat de metadata aan dat document of archiefbestanddeel gekoppeld is Kunnen door middel van een zoekopdracht alle digitale archiefstukken en hun metadata op elk aggregatieniveau worden getoond, met inachtneming van autorisaties? Dit is voor de betekenis van het gebruik van informatie in je organisatie heel relevant. Als je informatie niet kunt zoeken en vinden, is deze niet meer makkelijk toegankelijk en beschikbaar voor je bedrijfsprocessen. Of het voor ediscovery readiness van belang is, 20

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 2a: Het Denkkader

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 2a: Het Denkkader Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Deel 2a: Het Denkkader 0 Auteur: KING Datum: 5 december 2011 Versie: 1.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 5 1.3 Doelgroep... 5 1.4

Nadere informatie

ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER

ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER. op zoek naar een normenkader Teamnummer: 1052 Johan van der Galiën Chris Schaerlaeckens Maart 2011 Voorwoord Hierbij presenteren wij onze scriptie Elektronisch documentenbeheersystemen,

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (DUTO)

Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (DUTO) Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (DUTO) Versie 0.1 Datum 13 maart 2015 Status Bèta (concept bedoeld om in de praktijk te toetsen) Colofon Projectnaam Digitale Taken Rijksarchieven,

Nadere informatie

Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (DUTO)

Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (DUTO) Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (DUTO) Versie 0.1 Datum 13 maart 2015 Status Bèta (concept bedoeld om in de praktijk te toetsen) Colofon Projectnaam Digitale Taken Rijksarchieven,

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Samenwerking tussen Operational- en IT-auditor

Samenwerking tussen Operational- en IT-auditor Samenwerking tussen Operational- en IT-auditor randvoorwaarden, mogelijkheden en domeinen voor de samenwerking tussen de Operational en de it-auditor Instituut van Internal Auditors Nederland Samenwerking

Nadere informatie

Een kwaliteitsmodel voor primaire processen bij ICT-dienstverlenende organisaties

Een kwaliteitsmodel voor primaire processen bij ICT-dienstverlenende organisaties -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Scriptie --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Landelijk overleg van provinciale archiefinspecteurs Werkverband gemeentelijke archiefinspectie. WgA

Landelijk overleg van provinciale archiefinspecteurs Werkverband gemeentelijke archiefinspectie. WgA Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer RODIN Landelijk overleg van provinciale archiefinspecteurs Werkverband gemeentelijke archiefinspectie WgA Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer

Nadere informatie

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN Risk management is both an art and a science In a sense, risk management as an art begins where risk management as a science stops Ilhan Tekir Juni 2012 1

Nadere informatie

Privacy- en informatiebeveiliging voor de zorg en de NEN 7510

Privacy- en informatiebeveiliging voor de zorg en de NEN 7510 Vrije Universiteit Amsterdam Scriptie Opleiding Executive Master IT Audit 2010 Onderzoek Zorgsector Privacy- en informatiebeveiliging voor de zorg en de NEN 7510 Een beschouwing op de NEN 7510 norm om

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Technical Compliance van systeemsettings

Technical Compliance van systeemsettings Technical Compliance van systeemsettings Controlling the systemconfiguration VRIJE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 1 oktober 2010 Opgesteld door: Mustan Kurt, Mili Hadziomerovic Technical Compliance van systeemsettings

Nadere informatie

Advies Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden (Regeling 12)

Advies Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden (Regeling 12) Advies Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden (Regeling 12), december 2006 Advies Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden (Regeling 12) Dit rapport is gepubliceerd

Nadere informatie

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING 1 Opgesteld door VNG/KING Datum 25 juni 2014 Versie 1.0 2 Colofon Naam document

Nadere informatie

Management Systeem Integrale Veiligheid

Management Systeem Integrale Veiligheid Management Systeem Integrale Veiligheid Inhoudsopgave 0 INLEIDING... 3 0.1 ALGEMEEN... 3 0.2 PROCESBENADERING... 4 0.3 BIJDRAGEN... 5 1 SCOPE... 6 2 NORMATIEVE REFERENTIES... 6 3 TERMINOLOGIE EN DEFINITIES...

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport 18 december 2014 ISBN: 978-90-8768-048-0 Het Hooghuis Keizersgracht 5 5611 GB Eindhoven Postbus 2000

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

informatie van strategisch belang

informatie van strategisch belang Dennis Hendriks, Business Consultant en Peter Brock, Consultant bij HC&H Dennis Hendriks Peter Brock Grip op de informatiehuishouding: informatie van strategisch belang Wij zien dat het aantal informatiesystemen

Nadere informatie

E D 3. Eisen Duurzaam Digitaal Depot. toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie. Versie 1

E D 3. Eisen Duurzaam Digitaal Depot. toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie. Versie 1 E D 3 Eisen Duurzaam Digitaal Depot toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie Versie 1 Landelijk Overleg Provinciale Archief Inspecteurs mei 2008 foto omslag: Koninklijke

Nadere informatie

Belangen. in balans. Handreiking voor waardering en selectie van archiefbescheiden in de digitale tijd

Belangen. in balans. Handreiking voor waardering en selectie van archiefbescheiden in de digitale tijd elangen in balans Handreiking voor waardering en selectie van archiefbescheiden in de digitale tijd Versie.0 voor departementen, inclusief diensten en agentschappen Inhoud Voorwoord Inleiding... Het overzicht

Nadere informatie

Hoe? Zo! Informatiebeveiligingsbeleid in het mbo

Hoe? Zo! Informatiebeveiligingsbeleid in het mbo Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Waarom informatiebeveiliging? 4 3 Om welke risico s gaat het en hoe ga ik daarmee om? 8 4 Hoe kom ik in control? 11 5 Hoe kan ik het informatiebeveiligingsbeleid

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van creditfacturen. vernietigen van papieren creditfacturen

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van creditfacturen. vernietigen van papieren creditfacturen HANDLEIDING SUBSTITUTIE voor het digitaliseren van creditfacturen en het vernietigen van papieren creditfacturen Sebastiaan Stevens en Anton Ike Adviseurs Informatievoorziening COA/IA/DI December 2011

Nadere informatie

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van personeelsdossiers. vernietigen van het fysieke exemplaar

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van personeelsdossiers. vernietigen van het fysieke exemplaar HANDLEIDING SUBSTITUTIE voor het digitaliseren van personeelsdossiers en het vernietigen van het fysieke exemplaar Sebastiaan Stevens Adviseur Informatievoorziening IA/DIV Juli 2014 Versie 2.2 (definitief)

Nadere informatie

ED 3. Eisen Duurzaam Digitaal Depot. Toetsingskader voor langetermijnbeheer van blijvend te bewaren digitale informatie. Versie 2

ED 3. Eisen Duurzaam Digitaal Depot. Toetsingskader voor langetermijnbeheer van blijvend te bewaren digitale informatie. Versie 2 ED 3 Eisen Duurzaam Digitaal Depot Toetsingskader voor langetermijnbeheer van blijvend te bewaren digitale informatie Versie 2 LOPAI, december 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid

Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid normenkader voor duurzaam toegankelijke en betrouwbare overheidsinformatie Deel II: Basics van de Baseline (toelichting) Programma Informatie op Orde, Actielijn

Nadere informatie