Colofon Tekst en eindredactie Bureau Strategie en Internationalisering Universiteit Maastricht. Tekstbewerking Coenegracht Tekst en Communicatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon Tekst en eindredactie Bureau Strategie en Internationalisering Universiteit Maastricht. Tekstbewerking Coenegracht Tekst en Communicatie"

Transcriptie

1 in het teken talent

2 Colofon Tekst en eindredactie Bureau Strategie en Internationalisering Universiteit Maastricht Tekstbewerking Coenegracht Tekst en Communicatie Vertaling Talencentrum Universiteit Maastricht Ontwerp en druk Vormgeversassociatie BV Met dank aan alle medewerkers, studenten en andere partners van de Universiteit Maastricht die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit strategisch programma door deelname aan debatten en vergaderingen, het leveren van tekstsuggesties en het geven van advies. Augustus 2006, 3000 ex. Universiteit Maastricht, 2006

3 In het teken van talent Talent is een natuurlijke begaafdheid. Het is een menselijke eigenschap, die een organisatie groot kan maken. Voorwaarde is dat het herkend wordt, de ruimte krijgt, beloond wordt. De Universiteit Maastricht is al sinds haar oprichting gericht op talent. Met een onderwijssysteem dat studenten met kwaliteit ruim baan biedt. Een internationale en innovatieve atmosfeer, waarin excellente wetenschappers gekoesterd worden. Beleid dat gedreven medewerkers vooruit helpt. Kwaliteit is mensenwerk; de Universiteit Maastricht weet dat als geen ander. Ook de komende jaren staan in het teken van talent. De organisatie doet er alles aan om mensen en hun kwaliteiten te laten (op)bloeien. Want alleen dankzij hen kan onze universiteit de doelen in dit strategisch programma realiseren.

4

5

6 Executive Summary In het teken van talent is het strategisch programma van de Universiteit Maastricht voor de periode Het is het antwoord van de universiteit op de huidige en toekomstige uitdagingen die de Europese en internationale samenleving ons biedt. De Universiteit Maastricht neemt haar verantwoordelijkheid om onderwijs en onderzoek optimaal ter beschikking te stellen aan haar omgeving een omgeving waarin het hoger onderwijs steeds concurrerender en internationaler wordt. De strategie van de UM is gericht op het stimuleren van excellentie en talent. De Universiteit Maastricht is een internationaal georiënteerde universiteit die kiest voor: een onderscheidend onderwijsaanbod van Europese topkwaliteit hoogstaand onderzoek rond geselecteerde thema s actieve samenwerking met bedrijven en instellingen bijdrage aan de ontwikkeling van de (Eu)regio, waarvan Limburg deel uitmaakt. Strategische ambitie: de Universiteit Maastricht in 2010 In 2010 staat de Universiteit Maastricht nog meer bekend als een kwaliteitsuniversiteit met een internationale oriëntatie. Vanuit de hele wereld komen studenten en wetenschappers naar de UM vanwege haar topreputatie op het gebied van onderwijs, geselecteerde onderzoeksgebieden en innovatieclusters. Onderwijs en onderzoek concentreren zich inhoudelijk vanuit drie invalshoeken: life sciences: het veelzijdige complex van vakgebieden waarin levende materie wordt bestudeerd op verschillende niveaus innovatie: het bestuderen van de wijze waarop nieuwe producten, diensten en processen tot stand komen governance: de bestudering van de samenleving en de besturing ervan.

7 executive summary De onderling verbonden invalshoeken life sciences, governance en innovatie bouwen voort op de sterke punten van de UM. Het zijn maatschappelijk relevante thema s die aansluiten bij de visie van onder meer het Innovatieplatform en NWO. De thema s worden door studenten en staf bestudeerd in een internationale context, met een accent op het Europese perspectief. Het onderwijs is van topkwaliteit en biedt een onderscheidend programma van bachelor-, master- en PhDopleidingen. De onderzoekslijnen zijn doordacht en gestroomlijnd, in de breedte van goede kwaliteit en behoren op geselecteerde terreinen tot de Europese top. Onderwijs van topkwaliteit vraagt om topstudenten. De universiteit werft zowel voor de bachelor- als voor de masterfase voldoende studenten en zorgt er tegelijkertijd voor dat dit kwalitatief goede studenten zijn. De universiteit biedt studenten én medewerkers een omgeving die talent koestert en stimuleert. De universiteit kiest nadrukkelijk voor een internationaal profiel. Dat komt tot uitdrukking in de thematiek en de oriëntatie van het onderwijs en onderzoek, in de samenstelling van de medewerkers- en studentenpopulatie en door deelname aan internationale samenwerkingsverbanden. Dankzij het gebruik van het Engels is de universiteit in alle opzichten toegankelijk voor buitenlanders. De Universiteit Maastricht is net als in 2006 een financieel gezonde universiteit: opbrengsten en kosten zijn met elkaar in balans. In 2010 wordt een belangrijker deel van het onderzoek gefinancierd uit de tweede en derde geldstroom. Samenwerking met andere organisaties en instellingen is een belangrijke factor bij de verwezenlijking van de ambities van de UM. Met haar onderwijs- en onderzoeks- activiteiten draagt de Universiteit Maastricht bij aan de ontwikkeling van de (Eu)regio. Waar mogelijk leidt het onderzoek van de UM tot valorisatie van kennis in economische zin. Doelen en activiteiten: wat gaat de UM doen om haar ambities te realiseren? In de komende jaren staat de UM voor de uitdaging grote ambities te verwezenlijken in een steeds concurrerender hogeronderwijswereld. Het strategisch programma vertaalt die ambities in concrete doelen en activiteiten: In 2010 blijkt uit externe beoordelingen dat alle opleidingen van de Universiteit Maastricht de vaste plek in de Nederlandse top-3 behouden hebben en aantoonbaar behoren tot de Europese top-10. Om dit doel te realiseren legt de universiteit de nadruk op enerzijds een aantrekkelijk onderwijsaanbod en anderzijds onderwijskwaliteit. De UM zal in de periode onder meer: Portfoliomanagement voor het totale opleidingenaanbod invoeren. Op die manier kan de universiteit bij het maken van keuzes optimaal het totale UMprofiel bewaken. Een innovatiemodel onderwijsaanbod introduceren. Het innovatiemodel geeft een handvat bij de selectie van plannen voor nieuwe opleidingen. Universiteitsbreed nieuwe aantrekkelijke elementen in de curricula aanbrengen en de mogelijkheden voor interfacultair keuzeonderwijs verbeteren. Het PGO doorontwikkelen, onder meer om in te spelen op de veranderende samenstelling van de studentenpopulatie, technologische ontwikkelingen en nieuwe inzichten in leren. De mogelijkheden van prestatiebekostiging in het onderwijs onderzoeken.

8 Excellent onderwijs vraagt om excellente studenten. De UM wil een studentenpubliek dat bij de universiteit past en ontwikkelt een HRM-beleid voor studenten. Dit beleid omvat: selectieve toelating van studenten, gericht op matching tussen student en opleiding een universiteitsbrede invoering van het bindend studieadvies extra uitdagingen en beloningen voor studenten die goed presteren het in ieder studiejaar gratis laten studeren van de top-3% van de studenten door hen op basis van resultaten een beurs te verstrekken ter hoogte van het door hen betaalde collegegeld career services om studenten te ondersteunen bij hun intrede op de arbeidsmarkt. In 2010 heeft de universiteit een instroom van 3100 bachelorstudenten (in 2005 waren dat er 2650) en 2750 masterstudenten. Net als in 2005 komt 30 procent van de bachelors uit het buitenland. Het percentage masterstudenten afkomstig uit andere EU-landen is gestegen naar 35 procent en het percentage van buiten de EU naar 15 procent. Om dit te bereiken zal de UM in de periode onder meer: Intensief studenten werven en zorgen voor een goed studentenbeleid. Bruggenhoofden in binnen- en buitenland op- en uitbouwen. In 2010 is het onderzoek van de Universiteit Maastricht in de breedte van goede kwaliteit en behoort het op geselecteerde terreinen tot de top-5 van Europa. Om dit te bereiken zal de UM in de periode : Portfoliomanagement in het onderzoek introduceren. In 2010 hebben alle faculteiten vier tot vijf geprioriteerde onderzoekslijnen. Deze lijnen passen binnen de UM-breed gedefinieerde invalshoeken: life sciences, governance en innovatie. Een gedifferentieerd carrièrepad voor wetenschappelijk medewerkers uitwerken. Starten met strategisch leerstoelbeleid. Het promotiestelsel verbeteren. Het aantal promoties stijgt van zo n 140 in 2005 naar 200 in In 2010 is het landelijke aandeel in tweede geldstroomprojecten gestegen van 3 naar 6 procent. Het derde geldstroomonderzoek is toegenomen met 60 procent. Om dit te bereiken zal de UM in de periode onder meer: Het indienen van projecten stimuleren door incentives en ondersteuning voor wetenschappers. Meedingen naar de financiering van grootschalige innovatieve projecten en programma s, zoals de technologische en maatschappelijke topinstituten, de smart mix en de besteding van de gelden uit het Fonds Economische Structuurversterking. Bedrijvigheid en ondernemerschap stimuleren.

9 executive summary In 2010 is de slagkracht van de beheerorganisatie en de bedrijfsvoering vergroot en zijn tevens substantiële middelen vrijgemaakt voor onderwijs en onderzoek. Om dit te bereiken start de universiteit met een programma Stroomlijning secundaire processen UM. Behalve de verbetering van ondersteunende processen en voorzieningen krijgt het programma als uitdrukkelijke doelstelling mee: geld vrijmaken voor het primaire proces. De universiteit stemt haar bestuur en organisatie af op de doelen van het strategisch programma. Om dit te bereiken zal de UM in de periode onder meer: Zich ontwikkelen tot een volledig tweetalige universiteit (Engels-Nederlands). Een gericht HRM-beleid voeren: zo zal de UM het aandeel vrouwelijke hoogleraren doen stijgen naar 20% in 2010, en werkt de universiteit een gedifferentieerd carrièrepad uit voor wetenschappelijk medewerkers (onderwijs/onderzoekscarrière). Samenwerken met andere organisaties en instellingen op (inter)nationaal en euregionaal niveau. Dit strategisch programma wordt uitgewerkt in een agenda, die zal worden gemonitord in de reguliere planning en controlcyclus.

10 10

11 Inhoud Executive Summary 6 Inhoud 11 1 Een stevig fundament 12 Missie 13 Visie 13 Startpositie 13 2 De Universiteit Maastricht in haar omgeving 18 Een wereldwijde concurrentieslag 18 Overheidsfinanciering: dalend en onzeker 20 Onderwijs: de implicaties van de bachelor-masterstructuur 20 Onderzoek: focus, massa en kennisvalorisatie 21 Mogelijke nieuwe wetgeving 22 3 Onderwijs 24 Doelstellingen en resultaten 24 Een aantrekkelijk onderwijsaanbod 24 Onderwijs van onderscheidende kwaliteit 27 4 Studenten 32 Doelstellingen en resultaten 32 Versterkte werving van studenten 33 Een effectief in-, door- en uitstroombeleid: HRM voor studenten 35 Het stimuleren en koesteren van talent 37 Goede opvang en service 38 5 Onderzoek 40 Doelstellingen en resultaten 40 Versterkte nadruk op focus en kwaliteit 42 Werving van aanvullende onderzoeksmiddelen 44 6 De ruggengraat: mensen en middelen 48 Doelstellingen en resultaten 48 Een blijvend gezond financieel perspectief 48 Een HRM-beleid dat het strategisch programma ondersteunt 52 7 Universitaire Ontwikkeling 54 Doelstellingen en resultaten 54 Het sturingsconcept 54 De organisatie 56 Op weg naar een internationale academie 57 Samenwerking 59 Nieuwe initiatieven 60 8 Van programma naar agenda 62 11

12 Een stevig fundament 1 12 In dit strategisch programma staat de beantwoording van twee vragen centraal: Waar willen we staan met de UM in 2010? Wat moeten we doen om daar te komen? De UM bevindt zich aan het begin van een nieuwe fase. Eerst was er de pioniersfase van het eerste decennium ( ), daarna volgde de periode van uitbouw en consolidatie ( ). De komende jaren wil de UM haar positie als een van de betere Europese universiteiten verder uitbouwen. Dit strategisch programma is daarbij hét richtinggevende document. Een strategisch programma kan alleen succesvol zijn als het stevig gefundeerd is in de opvattingen van de medewerkers, studenten en samenwerkingspartners van de universiteit. Daarom is bij het opstellen van dit programma de mening van zoveel mogelijk belanghebbenden, zowel binnen als buiten de universiteit, betrokken: Het voorjaar van 2005 zag de start van twee universiteitsbrede debatten, waarin alle medewerkers en studenten werden uitgenodigd hun mening te geven. In thematische denktanks diepten medewerkers en studenten van de universiteit een aantal onderwerpen verder uit. Parallel daaraan vonden interviews plaats met externe stakeholders. Een enquête werd gehouden onder eerste- en tweedejaarsstudenten, middelbare scholen werden bezocht om aanstaande studenten en schooldecanen te bevragen. Op een UM-regiodag konden de belangrijke samenwerkingspartners van de UM in de (Eu)regio hun visie geven. Het strategisch programma dient als basis voor actieplannen, die met ingang van 2007 jaarlijks worden opgesteld. Daarbij zullen wederom in- en externe stakeholders worden betrokken. Het strategisch programma moet een levend document worden dat medewerkers en studenten gebruiken als leidraad bij hun werk.

13 een stevig fundament Daarom wordt het programma de komende jaren nadrukkelijk onder de aandacht gebracht van alle betrokkenen. De positie die de Universiteit Maastricht heeft verworven is immers te danken aan hun creativiteit, hun doortastendheid en talent. Ook in de komende jaren zijn hun inspanningen essentieel zij maken de universiteit tot wat ze is! Missie De missie van de UM voor de periode luidt: De UM is een internationaal georiënteerde universiteit die kiest voor: een onderscheidend onderwijsaanbod van Europese topkwaliteit hoogstaand onderzoek rond geselecteerde thema s actieve samenwerking met bedrijven en instellingen bijdrage aan de ontwikkeling van de (Eu)regio, waarvan Limburg deel uitmaakt. Visie doelstellingen van de Nederlandse samenleving. Door haar internationale studentenpopulatie, de internationale thematiek van haar opleidingen en onderzoek en haar vele internationale samenwerkingsverbanden werkt de UM mee aan de verwezenlijking van een Europa, dat zich kan meten met de sterkste kenniseconomieën ter wereld. De UM brengt studenten van buiten de EU in aanraking met het onderwijs en onderzoek van de UM, werkt samen met buitenlandse universiteiten en zet haar onderwijsconcept in bij de opbouw van universiteiten in ontwikkelingslanden. Zo snijdt het mes aan twee kanten: een kwaliteitsimpact naar binnen en een maatschappelijke bijdrage naar buiten. In een sterk globaliserende samenleving die steeds competitiever wordt, zijn communicatie, samenwerking, besef van sociale verhoudingen en maatschappelijke verantwoordelijkheid belangrijke bindmiddelen. De UM maakt zich daar in haar onderwijs sterk voor. De universiteit streeft ernaar om globalisering en de gevolgen ervan waar relevant te onderzoeken en in het onderwijs aan de orde te stellen. 13 De in dit strategisch programma gekozen koers berust op de verantwoordelijkheid die de UM krachtens de haar toegewezen taken voelt voor de Nederlandse en Europese gemeenschap. Kennis is één van de belangrijkste grondstoffen van de Nederlandse en Europese samenleving. Door het afleveren van hoger opgeleiden, het bieden van arbeidsplaatsen, het ontwikkelen van nieuwe inzichten en het creëren van bedrijvigheid draagt de UM bij aan de verdere ontwikkeling van de Nederlandse en Euregionale kenniseconomie, en aan de realisatie van werkgelegenheid in Limburg. Op die manier investeert de UM in de realisatie van de maatschappelijke Startpositie De Universiteit Maastricht is de jongste universiteit van Nederland. Op dit moment studeren en werken er zo n studenten en 3250 medewerkers. Onderzoek en onderwijs vinden plaats binnen zeven faculteiten. De universiteit heeft zich in haar relatief korte bestaan een positie weten te verwerven door onderwijs en onderzoek op te bouwen in niches. De UM benadert thema s vaak vanuit een bijzondere invalshoek: geen bedrijfskunde maar international business bijvoorbeeld, geen psychologie maar psychologie vanuit een biologisch en cognitief perspectief.

14 14 1

15 een stevig fundament De Universiteit Maastricht is sinds haar oprichting zeer ambitieus geweest waar het gaat om onderwijs. Hoe groot die ambities waren, bleek bij de installatie in 1970 van de Commissie Voorbereiding 8e Medische Faculteit. Toen sprak de voorzitter van die commissie, Sjeng Tans, de volgende woorden: De stichting van de nieuwe universiteit biedt unieke mogelijkheden tot onderwijsvernieuwing. Juist hier, op het raakvlak van drie cultuurgebieden, doet zich de kans voor om een krachtige impuls te geven aan de toekomst van het hele Nederlandse onderwijs. 1 Sindsdien heeft de UM zich inderdaad ontwikkeld tot een universiteit die in binnen- en buitenland bekendstaat om de unieke combinatie van haar studierichtingen en het probleemgestuurd onderwijs. Onder meer door het PGO scoort het onderwijs van de UM goed tot zeer goed bij onderwijsvisitaties en vergelijkende onderzoeken. Sinds de overgang naar de bachelor-masterstructuur biedt de universiteit circa vijftien bacheloropleidingen en veertig masteropleidingen aan, waarvan het merendeel op een Europese of internationale leest geschoeid is. De universiteit heeft dan ook een internationaal karakter. Meer dan 25 procent van de studenten is afkomstig uit het buitenland. Bovendien komen er jaarlijks veel uitwisselingsstudenten naar Maastricht. De internationale oriëntatie van de universiteit wordt onderstreept door het feit dat meer dan de helft van de bacheloropleidingen en driekwart van de masteropleidingen (ook) in het Engels worden aangeboden. De Universiteit Maastricht stimuleert haar studenten om een tijd naar het buitenland te gaan en ondersteunt hen daarbij. Ook de inhoud van de opleidingen weerspiegelt het internationale karakter van de universiteit: er wordt veel aandacht besteed aan de internationale dimensie van de gekozen De faculteiten van de Universiteit Maastricht: Cultuur- en Maatschappijwetenschappen Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Geneeskunde* Gezondheidswetenschappen* Humanities and Sciences Psychologie Rechtsgeleerdheid *met ingang van 2007 te fuseren tot een Faculty of Health, Medicine and Life Sciences 1 J.G.H. Tans, De achtste, blz , Bronk, Maasland, Installatierede Commissie Voorbereiding 8e Medische Faculteit,

16 1 Onderzoeksinstituten van de Universiteit Maastricht 16 CARIM Cardiovascular Research Institute Maastricht CAPHRI Care and Public Health Research Institute CWS Cultuurwetenschappen EPP Experimentele Psychopathologie GROW Research Institute Growth & Development H&G Hersenen & Gedrag ICIS International Centre for Integrated assessment and Sustainable development IKAT Institute for Knowledge and Agent Technology Maastricht Centre for Human Rights METRO Maastrichts Europees Instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk onderzoek METEOR Maastricht Research School of Economics of Technology and Organizations NUTRIM Nutrition and Toxicology Research Institute Maastricht Onderzoeksinstituut Psychologie ROA Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt UNU-MERIT Maastricht Economic and social Research and training centre on Innovation and Technology

17 een stevig fundament thema s. In verband met haar positionering op de internationale onderwijsmarkt streeft de UM ernaar haar opleidingen niet alleen nationaal, maar waar dat mogelijk is ook internationaal te laten accrediteren. Recent verwierf de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde haar tweede internationale accreditatie. Het onderzoek aan de Universiteit Maastricht is georganiseerd in multidisciplinaire teams die inzichten samenbrengen ten behoeve van maatschappelijk relevante thema s. De laatste jaren is gewerkt aan verdere concentratie en kwaliteitsversterking van het onderzoek. De thema s en zwaartepunten zijn grotendeels in instituten ondergebracht. Daardoor ontstaan goede mogelijkheden voor verdere ontplooiing van het onderzoek en samenwerking in binnen- en buitenland. De universiteit participeert vaak in landelijke onderzoeksscholen, centra van hoogwaardig en erkend onderzoek. In 2005 waren er 140 promoties. Door haar relatief korte bestaan heeft de UM in vergelijking met andere universiteiten een historisch bepaalde achterstand wat betreft onderzoeksfinanciering door de overheid. Dat was en is een hindernis bij de uitbouw van het onderzoek. Mede daardoor blijft de UM ook achter in de werving van middelen uit de tweede geldstroom. In recente jaren heeft de UM samen met de andere jonge universiteiten, de Universiteit van Tilburg en de Erasmus Universiteit Rotterdam, met enig succes geprobeerd de Nederlandse politiek ervan te overtuigen dat de financieringsachterstand verkleind moest worden. De Tweede Kamer heeft de financiering van de UM opgehoogd met 1,1 miljoen euro per jaar in 2004 t/m 2006, en met nog eens 1,1 miljoen euro in 2005 en Omdat het om beperkte en vooralsnog tijdelijke bijdragen gaat, blijft het verder verkleinen van de achterstand belangrijk. De UM is in hoog tempo bezig met de valorisatie van haar kennis. Diverse activiteiten zijn in gang gezet, zoals versterking van de deelname in het topinstituut Wageningen Center for Food Sciences (WCFS) en beoogde participatie in de in oprichting zijnde Technologische Top- Instituten (TTI s) Pharma, Centre for Molecular Medicine en het BioMedical Materials program, waarvan de UM initiatiefnemer is. De universiteit is verder betrokken bij het The Hague Insitute for the Internationalisation of Law en de MTI NetSpar (Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement). Het aantal initiatieven breidt zich snel uit. Onder de UM Holding en het BioPartner Center Maastricht werken bedrijven aan de commerciële toepassing van onderzoek. Deze en andere initiatieven, zoals het Kenniscentrum Contractonderzoek, sluiten aan op de Versnellingsagenda 2005 van de provincie Limburg die in samenwerking met de UM en verschillende andere Limburgse instellingen en bedrijven is aangeboden aan de Tweede Kamer. In de concurrentiestrijd om onderzoeksmiddelen ontwikkelt de UM ook strategische consortia met bedrijven. De Universiteit Maastricht is zich zeer bewust van haar taak bij de ontwikkeling van de kenniseconomie in Limburg. De aanwezigheid van hoger opgeleiden heeft een positieve invloed op de werkgelegenheid in de regio. De universiteit is sterk verankerd in de (Eu)regio en werkt daarbinnen samen met veel bedrijven en kennisinstellingen. Potentiële partners in de (Eu)regio geven aan dat er nog veel kansen voor verdere samenwerking liggen. 17

18 De Universiteit Maastricht in haar omgeving 2 Een wereldwijde concurrentieslag Nederland staat voor ingrijpende hervormingen in het hoger onderwijs en onderzoek. De toenemende mobiliteit van studenten door de invoering van de bachelormasterstructuur, de dynamisering van de onderzoeksen onderwijsfinanciering en het steeds meer afrekenen op meetbare prestaties en rankings dat alles leidt tot een scherpe concurrentieslag om studenten, wetenschappers en onderzoeksmiddelen. 18 De concurrentie beperkt zich niet tot Nederland. De Verenigde Staten oefenen een onverminderd grote aantrekkingskracht uit op internationaal talent. Landen als China en India ontwikkelen in hoog tempo hun kennisinfrastructuur. Dat zal er niet alleen toe leiden dat steeds meer studenten uit die landen in eigen land een hoogwaardige opleiding kunnen volgen, maar ook dat deze landen concurrenten worden bij het aantrekken van wetenschappelijk talent. Om deze internationale concurrentieslag aan te kunnen, is Europa zijn hoger onderwijs snel aan het hervormen. Belangrijk element daarbij is de invoering van de bachelor-masterstructuur, die een sterke vergroting van de mobiliteit van studenten binnen de Europese ruimte tot gevolg heeft. De Universiteit Maastricht is daardoor niet langer één van de veertien universiteiten in Nederland, maar één van de ruim 4000 hogeronderwijsinstellingen in Europa. In Nederland is door een veranderende financiering van het hoger onderwijs bovendien een groeiende concurrentie met het bedrijfsleven, hogescholen en private onderwijsaanbieders merkbaar. Ook de competitie tussen wetenschappers zal in de komende jaren verder toenemen, nu wetenschappelijke prestaties en onderzoeksmiddelen meer en meer aan elkaar gekoppeld worden.

19 de universiteit maastricht in haar omgeving 19

20 Bron: Rijksbegroting 2006 Zijn op dit moment de universiteiten in Nederland tot op zekere hoogte nog vergelijkbaar, over pakweg tien jaar is dat waarschijnlijk anders. De door de overheid gewenste differentiatie levert winnaars en verliezers op in de strijd om studenten en onderzoeksmiddelen. Het tempo waarin deze veranderingen zich voltrekken, is niet bekend. Wel is duidelijk dat dit proces hoge eisen stelt aan het aanpassingsvermogen van de universiteit en haar medewerkers. De UM wil zich met duidelijke keuzes en een bijbehorend profiel op de toekomst voorbereiden. Overheidsfinanciering: dalend en onzeker Het huidige economische en politieke klimaat biedt universiteiten voor de nabije toekomst geen uitzicht op structurele verbetering van de overheidsfinanciering. Ook komen steeds meer partijen in aanmerking voor de beschikbare gelden. Deze tendens tekent zich niet alleen af bij het onderzoek, maar ook bij het onderwijs. Zo bekijkt de overheid in het kader van het zogenaamde open bestel de mogelijkheden om ook private onderwijsaanbieders uit rijksmiddelen te gaan financieren. Terwijl de studentenaantallen in Nederland toenemen, neemt de overheidsfinanciering in reële termen alleen maar af. De gemiddelde onderwijsgerelateerde bekostiging per student daalt van euro in 2006 naar euro in Om dezelfde bekostiging te realiseren zijn dus hogere studentenaantallen nodig. Voor het onderwijs is verder de invoering van de leerrechten een belangrijke ontwikkeling. Het zwaartepunt van de onderwijsbekostiging verschuift van het aantal diploma s en dus van rendementen naar het aantal aanwezige studenten. Als de totale hoeveelheid middelen die beschikbaar is voor de onderwijsbekostiging gelijk blijft, kan deze verschuiving ongunstige effecten hebben voor een universiteit met hoge studierendementen, zoals de UM. Ook wordt de bekostiging voor studenten van buiten de Europese Economische Ruimte afgeschaft. De universiteiten moeten aan deze studenten dus tenminste een kostendekkend collegegeld vragen. In de nieuwe onderwijsfinanciering ontbreken vooralsnog incentives voor kwaliteit. Bij de financiering van onderzoek is sprake van een trendmatige verschuiving van de eerste geldstroom naar de tweede en derde. Voor die tweede en derde geldstroom moet geconcurreerd worden met andere universiteiten, kennisinstellingen en zelfs het bedrijfsleven. Het volume van de eerste geldstroom zal hoogstens geconsolideerd worden en waarschijnlijk relatief dalen. De UM moet haar ambities dus zien te paren aan een dalende en onzekerder overheidsbekostiging voor steeds duurdere onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten. Zonder adequate maatregelen is het niet mogelijk de financiering van de UM op het huidige niveau te handhaven. De UM moet dus strategische keuzes maken en taken prioriteren. Onderwijs: de implicaties van de bachelor-masterstructuur In 2006 zijn bijna alle opleidingen in het Nederlandse hoger onderwijs overgegaan naar de bachelor-masterstructuur. Voor de Universiteit Maastricht zijn rondom de introductie van de bachelor-masterstructuur twee tegengestelde trends waar te nemen. De Nederlandse studentendeelname regionaliseert, zeker in de bachelorfase. Daardoor is bij de UM het aandeel studenten van boven de grote rivieren sterk gedaald. Tegelijkertijd is er internationaal sprake van een toenemende mobiliteit: de UM heeft steeds meer buitenlandse studenten. Ook voor de masters wordt een zeer internationale studentendeelname verwacht.

21 de universiteit maastricht in haar omgeving De UM met haar grote aantallen buitenlandse bachelorstudenten en met opleidingen die een studieverblijf in het buitenland voorschrijven, krijgt te maken met een relatief grote groep bachelor-alumni die in een ander land een masteropleiding gaat volgen. Internationale mobiliteit is iets dat UM-bachelors dankzij de opleiding, al dan niet in combinatie met hun herkomst, als het ware in het bloed zit. De uitstroom naar het buitenland wordt versterkt doordat de Nederlandse overheid studenten (eenzijdig) in staat stelt de Nederlandse studiefinanciering vanaf 2007 mee te nemen naar andere landen in de Europese hogeronderwijsruimte. Omdat de regionale arbeidsmarkt onvoldoende perspectief biedt, kan worden verwacht dat bachelor-alumni van de UM relatief vaak zullen kiezen voor masteropleidingen bij andere instellingen instellingen die dichter bij aantrekkelijke werkgevers liggen. De Universiteit Maastricht staat in de komende jaren dan ook voor de opgave om zowel voor de bachelor- als voor de masterfase voldoende aantallen studenten aan te trekken. Door de daling van de gemiddelde bekostiging per student en de mogelijke effecten van het stelsel van leerrechten, is tenminste een lichte stijging van de studenteninstroom in de bachelorfase noodzakelijk om de totale omvang van het UM-budget op peil te houden. Tegelijkertijd moet de verwachte uitstroom van eigen bachelor-alumni gecompenseerd worden door een relatief sterke instroom van masterstudenten vanuit andere instellingen in binnen- en vooral buitenland. Een actieve en succesvolle werving in binnen- en buitenland wordt dus steeds belangrijker. Bij dat laatste moet de universiteit rekening houden met studenten die steeds doelbewuster kiezen. Vooral de toekomstige masterstudent zal bewust kiezen voor een opleiding die past bij de loopbaan die hij of zij voor ogen heeft. Dit stelt eisen aan de vorm en inhoud van de masters. Het onderwijs in de masterfase moet daarnaast inspelen op een studentenpubliek dat gemiddeld rijper en internationaler is. Een groeiend deel van het masterpubliek is bovendien afkomstig van het hbo. Voor de UM is daarmee de vraag aan de orde of het PGO in de masterfase aanpassingen behoeft. Onderzoek: focus, massa en kennisvalorisatie De Nederlandse regering wil op twee manieren de output van het wetenschappelijk onderzoek vergroten. Enerzijds wil zij meer focus en massa in het onderzoek aanbrengen. Anderzijds legt zij veel nadruk op kennisvalorisatie: het economisch en sociaal-maatschappelijk te gelde maken van wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor moeten universiteiten zelf meer onderzoeksmiddelen genereren. Een belangrijk instrument om die doelstellingen te bereiken is de introductie van de smart mix in de onderzoeksfinanciering. Het smart mix-programma houdt in dat de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Economische Zaken samen 100 miljoen euro per jaar extra ter beschikking stellen. Deze gelden gaan naar projecten die ingediend worden door combinaties van bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. De concurrentie voor deze grootschalige projecten is hevig. En deelname is essentieel om het onderzoek van de UM te versterken. 21

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Advies Universiteit van Tilburg

Advies Universiteit van Tilburg Advies Universiteit van Tilburg De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit van Tilburg (hierna UvT) dat het College van Bestuur met zijn brieven van

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting 9

Samenvatting. Samenvatting 9 Samenvatting Sinds de introductie in 2001 van lectoraten in het Nederlandse hoger beroepsonderwijs wordt aan hogescholen steeds meer gezondheidsonderzoek uitgevoerd. De verwachting is dat dit niet alleen

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Strategie Zuyd 2014-2018

Strategie Zuyd 2014-2018 Strategie Zuyd 2014-2018 Inleiding De strategie van Zuyd voor de periode 2014-2018 is op hoofdlijnen een voortzetting van de strategie van de afgelopen jaren, aangescherpt vanuit een aantal belangrijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 819 Tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan en selectie van aanstaande studenten

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Universitaire Campus Venlo

Universitaire Campus Venlo Universitaire Campus Venlo Kennis/As Limburg Noordelijkste campus in de kennis/as plannen Ook de kleinste Universitaire campus binnen brede Greenport campus Universitaire Campus Venlo Doel bij te dragen

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting)

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Structuurrapport Leerstoel Bestuursrecht 1 Algemene informatie Titel: Bestuursrecht Titel in het Engels: Administrative Law Afdeling: Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Omvang: 1.0 fte

Nadere informatie

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Organisatie De Open Universiteit (OU), opgericht in 1984, is de jongste universiteit

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl

Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl Pagina 1/5 Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl Aan: TU Delft, College van Bestuur Van: Betreft: Prestatieafspraken TU Delft Datum: 2 januari 2011

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Onderwijs en Kennisoverdracht

Onderwijs en Kennisoverdracht Onderwijs en Kennisoverdracht Ontwikkelingen in de duurzame landbouw in Suriname Prof. Tiny van Boekel, Decaan voor Onderwijs/Vice-rector, Wageningen University & Research Centre, NL Inhoud lezing Ontwikkelingen

Nadere informatie

NIDAP biedt hogescholen ondersteuning bij het analyseren van de marktkansen voor de verschillende deeltijd en duale bachelor- en masteropleidingen.

NIDAP biedt hogescholen ondersteuning bij het analyseren van de marktkansen voor de verschillende deeltijd en duale bachelor- en masteropleidingen. Audits NIDAP biedt hogescholen ondersteuning bij het analyseren van de marktkansen voor de verschillende deeltijd en duale bachelor- en masteropleidingen. 2 De NIDAP Audit richt zich op deeltijd/duale

Nadere informatie

vra2007ocw-36 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid LIJST VAN VRAGEN

vra2007ocw-36 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid LIJST VAN VRAGEN vra2007ocw-36 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Advies Rijksuniversiteit Groningen

Advies Rijksuniversiteit Groningen Advies Rijksuniversiteit Groningen De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Rijksuniversiteit Groningen (hierna RUG) dat het College van Bestuur van de RUG met

Nadere informatie

Quickscan ICT 2012 samenvatting

Quickscan ICT 2012 samenvatting Quickscan ICT 2012 samenvatting Vraag & aanbod personeel in de ICT sector KBB 2012.25 Curaçao, november 2013 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews PLATO - Centre for Research and Development in Education and Lifelong Learning Leiden University Content Vraagstellingen voor case studies m.b.t.

Nadere informatie

Talent in eigen hand. De positie van jonge wetenschappers in Nederland. december 2006

Talent in eigen hand. De positie van jonge wetenschappers in Nederland. december 2006 Talent in eigen hand De positie van jonge wetenschappers in Nederland december 2006 Statement Talent in eigen hand: De positie van jonge wetenschappers in Nederland Talent heeft de toekomst. In het akkoord

Nadere informatie

het verschil korte versie

het verschil korte versie het verschil maken Strategisch plan 2014-2017 korte versie Maria José Recalde Vela Studente en president van AWAKE COLOFON Tilburg University Postbus 90153 5000 LE Tilburg Telefoonnummer: 013-466 9111

Nadere informatie

Strategisch plan. Internationalisering. Excellent Onderwijs. Ambities voor 2010-2013 Samenvatting. Betrokken bij de samenleving

Strategisch plan. Internationalisering. Excellent Onderwijs. Ambities voor 2010-2013 Samenvatting. Betrokken bij de samenleving 2010 2013 Strategisch plan en innovatie Ambities voor 2010-2013 Samenvatting Excellent Onderwijs Betrokken bij de samenleving Internationalisering werkomgeving Missie De Universiteit van Tilburg inspireert

Nadere informatie

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg Auditrapportage 2014 Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel Dynamiek onderweg De vier geïdentificeerde typologieën van de Centra co-creator; incubator; transformator; facilitator - zijn hieronder kort

Nadere informatie

Code of Conduct. Omgangsregels van de Universiteit Utrecht

Code of Conduct. Omgangsregels van de Universiteit Utrecht Code of Conduct Omgangsregels van de Universiteit Utrecht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING De Code of Conduct is het kader voor gedrag en reflectie voor medewerkers en studenten

Nadere informatie

Onze visie WAT WIJ UITDRAGEN: ONZE VISIE

Onze visie WAT WIJ UITDRAGEN: ONZE VISIE Over ons - 2016 Onze visie WAT WIJ UITDRAGEN: VRIJHEID VAN GEEST, DENKEN EN MENINGSUITING ONGEBONDEN ONTWIKKELING VAN DE WETENSCHAP VERANTWOORDELIJKHEID JEGENS DE SAMENLEVING INTEGRITEIT IN WERK EN GEDRAG

Nadere informatie

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep Organisatie- en functieprofiel Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep (S14 CAO-VO) Versie 17/04/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Erwin van Rooijen,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 Nr. 132 BRIEF

Nadere informatie

Eigenlijk ben ik in dienst van mijn personeel

Eigenlijk ben ik in dienst van mijn personeel Eigenlijk ben ik in dienst van mijn personeel De weg die u met uw bedrijf bent ingeslagen is duidelijk! Iedereen, van jongste medewerker tot het voltallige management, kent de doelen. Deze zijn zorgvuldig

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Datum 2 april 2013 Betreft Beleidsreactie op de evaluatie van de islam- en imamopleidingen in Nederland

Datum 2 april 2013 Betreft Beleidsreactie op de evaluatie van de islam- en imamopleidingen in Nederland a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008 Jongeren ten opzichte van hun eerste job Samenvatting 15-09-2008 van de resultaten a Market Probe division Doelstelling van het onderzoek 2 3 Kennis over de jongeren ten aanzien van het einde van hun studies

Nadere informatie

De waarde(n) van weten

De waarde(n) van weten De waarde(n) van weten STRATEGISCHE AGENDA HOGER ONDERWIJS 2015-2025 9 oktober 2015 De HO tour Waarom veranderen? Leven en werken in een in toenemende mate onvoorspelbare, complexe en geglobaliseerde wereld.

Nadere informatie

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel Instellingsbeleid doelstellingen en profiel 1 Inleiding 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 Raad van Toezicht 10 Financiën

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN!

Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN! Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN! Meerjarig programma van de Hogeschool Rotterdam in het kader van afspraken met de minister van OC&W ter verbetering van de in-, door- en uitstroom van studenten. Basisnotitie

Nadere informatie

Kwaliteitskaart onderwijs Felipe Salve

Kwaliteitskaart onderwijs Felipe Salve Kwaliteitskaart onderwijs Felipe Salve Collega s aan het woord Aanleiding Deelprojecten Conclusies inventarisatie Verbeteracties Kwaliteitskaart Kwaliteitsproces Aanleiding Instellingsaccreditatie Onvrede

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Internationalisering > wegnemen barrières grensoverschrijdend vervoer > werken waar je wilt > meer innovatie over de grenzen heen Internationalisering Maastricht is de meest internationale

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang:

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang: Profiel Bestuur Uitgangspunten Het algemene belang van stichting SOM staat bij de leden voorop De leden onderschrijven de visie en de missie van stichting SOM De leden onderschrijven de grondslag en de

Nadere informatie

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB Meerjarenplan 2014-2016 Juridische Bibliotheek In 2016 zal de JB met de Faculteit naar het Roeterseiland verhuizen. Dit meerjarenplan beperkt en richt zich op de periode dat we ons enerzijds voorbereiden

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Arbeidsmarkt. Bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde

Arbeidsmarkt. Bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde wo bedrijfskunde Goede managers komen altijd aan de bak, ook in tijden van crisis. Maar nu het herstel tegen lijkt te vallen moet je wel voorbereid zijn op verrassingen. Veel bedrijfskunde-opleidingen

Nadere informatie

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 4 2. VISIE OP LEREN EN ONTWIKKELEN... 6 2.1 De relatie tussen leeractiviteiten

Nadere informatie

Rapport Taakgroep Internationalisering Vraagstelling Ambities Sterktes, Zwaktes, Kansen, Bedreigingen (SWOT) Bezwaren en tegenstrijdigheden

Rapport Taakgroep Internationalisering Vraagstelling Ambities Sterktes, Zwaktes, Kansen, Bedreigingen (SWOT) Bezwaren en tegenstrijdigheden Rapport Taakgroep Internationalisering 9 januari 2015 Femke ten Bloemendal (ambt. secretaris), Joost de Bloois, Jelmer Peter (studentlid), Robbert Woltering, P.W. Zuidhof (voorzitter) Vraagstelling De

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

De OU kiest een nieuwe koers. Lex Bijlsma 23 november 2013

De OU kiest een nieuwe koers. Lex Bijlsma 23 november 2013 De OU kiest een nieuwe koers Lex Bijlsma 23 november 2013 Accreditatie en visitaties Bachelor Informatiekunde: gevisiteerd 4 april 2012 Accreditatie definitief 13 juni 2013 Master Software Engineering:

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour In deze bijlage zijn feiten en cijfers opgenomen over het hoger onderwijs die illustratief kunnen zijn voor de discussies in de

Nadere informatie

Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam 1

Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam 1 Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam R. Mees & Zoonen Fonds 1920 SBS Fonds ARK Fonds Bijzondere Leerstoel Vervoersrecht Prof. dr. N.J. Polak Fonds Sanders Fonds Support Fund for the World Database

Nadere informatie

Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam 1

Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam 1 Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam R. Mees & Zoonen Fonds 1920 Stichting voor Buitenlandse Studenten ARK Fonds Bijzondere Leerstoel Vervoersrecht Prof. dr. N.J. Polak Fonds Sanders Fonds Support

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum 100 %?! Terugblik - stedenreizen / EEPD / stadswandeling - lustrum Site: - vakinhoud PTA - examenreglement BOOR Toetsweken Periode 1:- 10 t/m 18 oktober SE's - profielwerkstuk, literatuurlijst - 18 t/m

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie

MKB investeert in kennis, juist nu!

MKB investeert in kennis, juist nu! M201016 MKB investeert in kennis, juist nu! drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, september 2010 MKB investeert in kennis, juist nu! MKB-ondernemers blijven investeren in bedrijfsopleidingen,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

De eerste baan is niet de beste

De eerste baan is niet de beste De eerste baan is niet de beste Auteur(s): Velden, R. van der (auteur) Welters, R. (auteur) Willems, E. (auteur) Wolbers, M. (auteur) Werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA)

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht

Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht juni 2009 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1 Missie...2 1.2 Visie...3 1.3 Strategische doelen 2010...3 1.4 Governance...5 2. Onderwijs... 6 2.1 Een aantrekkelijk

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

Monitor beleidsmaatregelen 2014. Anja van den Broek

Monitor beleidsmaatregelen 2014. Anja van den Broek Monitor beleidsmaatregelen 2014 Anja van den Broek Maatregelen, vraagstelling en data Beleidsmaatregelen Collegegeldsystematiek tweede studies uit de Wet Versterking besturing inclusief uitzonderingen

Nadere informatie

duidelijke affiniteit met arbodienstverlening

duidelijke affiniteit met arbodienstverlening Profiel Manager HR Services duidelijke affiniteit met arbodienstverlening 23 september 2015 Opdrachtgever Erasmus MC Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088)

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Bijlage 6: De oude en de nieuwe vragen

Bijlage 6: De oude en de nieuwe vragen Bijlage 6: De oude en de nieuwe vragen Oorspronkelijke lijst met kernvragen 1.* Kan er één beleid worden uitgestippeld dat leidt tot een hechte kennisinfrastructuur en een productief nationaal innovatiesysteem?

Nadere informatie

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat MBAprogramma MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname TSM Business School Nederland Lectoraat Duurzaamheid & Ondernemerschap Dr. Paul C. J. Linders 2 Inleiding In de afgelopen

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015 Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015 23 april 2015 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague The Netherlands T +31 (0)70 312 2300 info@nvao.net

Nadere informatie

Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020. Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten

Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020. Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020 Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten Overzicht succesvolle waterprojecten Vanaf 2000 wordt in Fryslân gewerkt aan de ontwikkeling van het watertechnologiecluster

Nadere informatie

Advies Technische Universiteit Delft

Advies Technische Universiteit Delft Advies Technische Universiteit Delft De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Technische Universiteit Delft (hierna TUD) dat het College van Bestuur met zijn brieven

Nadere informatie

18 september 2014. voltijd Groningen 28 november 2014. 15 februari 2015. Beoordelingskaders bijzonder kenmerk ondernemen d.d.

18 september 2014. voltijd Groningen 28 november 2014. 15 februari 2015. Beoordelingskaders bijzonder kenmerk ondernemen d.d. se a ccr editat eor ga ní sat e Besluit Besluit strekkende tot het toekennen van het bijzonder kenmerk Ondernemen aan de minor Sport Business lnnovatie van de hbo-bacheloropleiding Sport, Gezondheid en

Nadere informatie

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011 PERSBERICHT World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 20-2011 Nederland zakt naar de 11e plaats op ranglijst van WEF Global Information Technology Report, en de opkomende economieën

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

DE GOUDEN KIEM Prijs voor de beste chemische start-up 2014. Oproep voor het nomineren van kandidaten voor

DE GOUDEN KIEM Prijs voor de beste chemische start-up 2014. Oproep voor het nomineren van kandidaten voor 1 Chemische Wetenschappen TKI Nieuwe Chemische Innovaties 14 NCI 45A Oproep voor nominaties Gouden KIEM-competitie versie 13-6-20 Oproep voor het nomineren van kandidaten voor DE GOUDEN KIEM Prijs voor

Nadere informatie

De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs. HBO-Monitor 2007. G.W.M. Ramaekers

De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs. HBO-Monitor 2007. G.W.M. Ramaekers De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs HBO-Monitor 2007 G.W.M. Ramaekers Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD)

Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) 2013. De gehele publicatie is na te lezen op de website

Nadere informatie

Research Centre for Education and the Labour Market. De toekomst van de student: Uitdagingen voor het hoger omderwijs. Rolf van der Velden

Research Centre for Education and the Labour Market. De toekomst van de student: Uitdagingen voor het hoger omderwijs. Rolf van der Velden De toekomst van de student: Uitdagingen voor het hoger omderwijs Rolf van der Velden Misvattingen (1) Het maakt niet wat je studeert, het gaat erom dat je studeert. Werkgevers kiezen altijd degene met

Nadere informatie

Understanding Society

Understanding Society Understanding Society Understanding Society Onze onderwijsprogramma s voor excellente en ambitieuze studenten Joop Vianen Conferentie Studiesucces in het hoger onderwijs 3 maart 2010 Onze onderwijsprogramma

Nadere informatie

Techniek College Rotterdam

Techniek College Rotterdam Samenwerking Albeda / Zadkine Op weg naar: Techniek College Rotterdam Kwartaallezing 26 november 2015 1 overview: Waarom Techniek College Rotterdam? en de weg tot nu toe. Beleid Focus op Vakmanschap van

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Nextport International community Zwolle Region

Nextport International community Zwolle Region Nextport International community Zwolle Region December 2014 1 Ideaalbeeld Zwolle 2020 Wat hebben we bereikt? We schrijven 2020. Regio Zwolle heeft een transitie doorgemaakt en wordt internationaal gezien

Nadere informatie

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Inleiding CVO Noord-Fryslân is een Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het noorden van Friesland. De Vereniging bestaat uit drie scholen: Christelijk

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Ervaringsdossier Wethouders

Ervaringsdossier Wethouders Ervaringsdossier Wethouders Het is noodzakelijk dat (ex-)wethouders een beeld hebben van hun competenties en talenten. Voor hen is investeren in de eigen loopbaan steeds belangrijker. Als enige universiteit

Nadere informatie

1 Wat zijn de verschillen tussen de huidige bekostigde en niet-bekostigde opleidingen en wat zijn de sterke en zwakke punten hierin?

1 Wat zijn de verschillen tussen de huidige bekostigde en niet-bekostigde opleidingen en wat zijn de sterke en zwakke punten hierin? Samenvatting In dit advies schetst de raad de uitkomsten van onderzoek naar verschillen tussen bekostigde en niet-bekostigde opleidingen, de voors en tegens van een meer open bestel, zijn invulling van

Nadere informatie

Thema 7 Hoger onderwijs Beleidsvariant A Besparingen in 2011-2015, in mld. euro s 2011 2012 2013 2014 2015 Structureel Variant 7A 0,06 0,10 0,20 0,35 0,61 1,21 Omschrijving variant Deze variant zet voor

Nadere informatie

Profielschets. Academiedirecteur Academie voor Economie & Management

Profielschets. Academiedirecteur Academie voor Economie & Management Profielschets Academiedirecteur Academie voor Economie & Management pag. 2 van 7 Inhoudsopgave Profielschets Academiedirecteur - Academie voor Economie & Management 1. HZ University of Applied Sciences

Nadere informatie

Stilstaan bij vooruitgang

Stilstaan bij vooruitgang Stilstaan bij vooruitgang Thuis in duurzaam organiseren Duurzaam rendement is geld verdienen... en meer... Onze visie op duurzaamheid Duurzaamheid is een modewoord geworden. Om mee te gaan met de trend

Nadere informatie

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Eind september ging Deloitte met CFO s uit het hoger onderwijs in gesprek over de uitdagingen om de prestatieafspraken te realiseren, ook al is

Nadere informatie

Openingstoespraak academiejaar 2008-2009 Bert HOOGEWIJS, algemeen directeur (25 september 2008) Om De Kwaliteit

Openingstoespraak academiejaar 2008-2009 Bert HOOGEWIJS, algemeen directeur (25 september 2008) Om De Kwaliteit Openingstoespraak academiejaar 2008-2009 Bert HOOGEWIJS, algemeen directeur (25 september 2008) Om De Kwaliteit Mijnheer de minister Mijnheer de voorzitter en leden van de raad van bestuur en het bestuurscollege

Nadere informatie

HAN en duurzame energie

HAN en duurzame energie Beroepsonderwijs tijdens de energie transitie HAN en duurzame energie Van buiten naar binnen. Tinus Hammink programma-manager SEECE Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO en topsectoren; keuze van HAN 1.

Nadere informatie

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Het jaarplan is opgebouwd aan de hand van een aantal onderdelen: Een reflectie op de activiteiten in 2014; De visie en doelstellingen binnen het jaarplan voor 2015;

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID 2015 2020 STICHTING KINDANTE

STRATEGISCH BELEID 2015 2020 STICHTING KINDANTE STRATEGISCH BELEID 2015 2020 STICHTING KINDANTE KERN VAN DE MISSIE VAN KINDANTE EN HAAR SCHOLEN Het kind staat centraal in zijn leren leren en leren leven. Dat doen wij door het ontwikkelen, samenbrengen,

Nadere informatie

Betrokkenheid van onderzoekscholen bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen

Betrokkenheid van onderzoekscholen bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen Een groot aantal ingevulde vragenlijsten is per 15 augustus 2003 (de deadline) geretourneerd. Een rappel leverde nog eens een aantal ingevulde vragenlijsten op. Uiteindelijk hebben 29 decanen en 22 directeuren

Nadere informatie