B eth -E l. Jesaja 45:22a; Wendt u naar Mij toe, wordt behouden. (Vervolg op de vorige meditatie).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B eth -E l. Jesaja 45:22a; Wendt u naar Mij toe, wordt behouden. (Vervolg op de vorige meditatie)."

Transcriptie

1 K e r k b o d e v a n de H e rv o rm d e b.w. G e m e e n te B eth -E l V r ie z e n v e e n Redaktle: Ds. J. D.Melhamp, Almelosewg 4.3, RB. Tel Scriba: L.Koppelman, Westerwellandvwj 10, 7671 QQ.Tel Administratie: A.Egas, Westerwellandwg 6, 7671 QQ. Tel Telefoon Kerkgebouw in dringende gevallen: Verschijnt maandelijks MEDITATIE Wendt u naar Mij toe, wordt behouden. (Vervolg op de vorige meditatie). Jesaja 45:22a; Wendt u naar Mij toe. Wat is God goed dat Hij ons, staande bij het begin van het nieuwe jaar, dit toeroept. Ofschoon er niemand is die luistert naar Zijn lok stem zal Hij er Zelf zorg voor dragen dat er wél zullen zijn die naar Zijn stem horen.. De Geest werkt een krachtdadige inwendige roeping. Want die de stem van de Zone Gods gehoord heeft, zal leven. Hoe kan de satan proberen alle hoed te ontnemen om tot de Heere de toevlucht te nemen. De satan tracht Gods kind tot wankelen te brengen. Hij fluistert in het hart: voor u geen plaats aan Christus voeten, want u bent te slecht en te goddeloos. Maar als de Heere met Zijn nodiging komt en door Zijn Heilige Geest Zijn Woord met kracht doet dalen in de ziel, dan vat zo n mens moed. Hij spreekt dan: ga weg satan, want daar staat geschreven: waar de zonde meerder is geworden, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Dan gaat hij, ziende op Gods goedheid en trouw, aanlopen op de Troon der genade. Met de smeekbede of het de Heere mocht behagen Zijn belofte toe te passen in het hart. Gods ware volk is bang om zelf de beloften te nemen, ze moeten bij God vandaan toegepast worden. Wanneer de Heere dat werkt dan brengt Hij ook de toeëigening des geloofs mee. Worstelen met Jakob: ik laat U niet gaan tenzij

2 Gij mij zegent. Gods kinderen zijn worstelaars met de Heere, omdat Hij Zelf begint en Zich laat verbidden. Hij ontfermt Zich in Christus over hen om hen te wassen in Zijn bloed tot vergeving van al hun zonden. Hij trekt hen aan de klederen des heils en Hij geeft juichenstof om de Koning te loven en te prijzen. Iemand zucht: dat zal voor mij wel niet zijn weggelegd want ik ben zo n groot zondaar. Ik ga er van uit dat u deze klacht van harte meent. U gevoelt u zo onwaardig, ja doemwaardig. U beleeft tot uw smart niets dan zonde te hebben en te zijn. En u durft niet op Gods genade te hopen. Afgesneden van alle verwachting. Wat ik u bidden mag, geeft goede acht op onze tekst, waar God mee tot u komt. O, als u zo verloren in de schuld ligt, zegt dan niet: die nodiging geldt voor mij niet. De Heere nodigt tot Hem te komen zoals u bent. een doemeling in Adam. Wendt u naar Mij toe, wordt behouden. Worstelt met de tekst en zegt: Heere, Gij nodigt toch ook mij en Gij wilt toch, dat ik kom zoals ik ben. Hier ben ik. Het vonnis dat Gij over mij velt is rechtvaardig. Heere, zelfs als Gij mij verdoemt, toch geloofd zij Uw barmhartigheid. Want Uw deugden bemin ik boven mijn eigen zielezaligheid. De Heere is recht in al Zijn weg en werk. Eigenlijk een wonderlijke zaak. Het recht Gods wat mij verdoemt krijg ik van harte lief. Dat moet beleefd worden. Achter de dood ligt het leven. Ja, in Christus, Die over de bergen van zonden en schuld heen komt in Zijn schoonheid en dierbaarheid. Hij is de Roos van Saron. Hij is de Uitnemenste onder de mensenkinderen. Hij is de volkomen Borg en Zaligmaker. Hij redt en nodigt. Hij breidt Zijn vleugelen uit over Zijn volk. Want alleen in Hem vergeeft God de zonden en schenkt recht op het eeuwige leven. Bij de Heere is deze Wég des behouds voor een allesverbeurd hebbend zondaar. Kind Gods, wanneer de Heere met Zijn nodiging tot u komt en de vorst der duisternis u in de weg treedt, geef hem dan geen gehoor, maar houdt u vast aan Gods Woord. En zo u niet aan dat Woord kunt vasthouden, schreeuwt dan maar tot God, o" het Hem in Zijn grondeloze barmhartigheid, behagen mocht u bij Zijn Woord te bewaren. Gods kinderen hebben in die ogenblikken ervaren dat God hen bij de hand grijpt en hen uithelpt en hun mond vervult met lof. De Vader heeft Zijn Zoon gegeven aan een verloren volk. Wendt u naar Mij toe, wordt behouden. Wat een kracht gaat er van uit als de Heere Zijn Woord verklaart in de ziel. Hij spreekt: Mijn Woord dat uit Mijn mond uitgaat, het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen Mij behaagt. Neen, de Heere nodigt niet tevergeefs. Hij maakt door Zijn Geest deze nodiging krachtig in de harten van al Zijn uitverkorenen, zodat zij horen naar Zijn stem. Zij zullen komen: met geween en smeking zal Ik hen voeren. Let nu goed op! Het is niet zoals velen vandaag leren. Zij zeggen: de Heere nodigt en nu staat het aan ons om gevolg te geven aan deze nodiging. Nu: hangt

3 het van ons af, dan geeft niemand ooit gevolg aan Zijn nodiging. We zijn niet beter dan de Joden, tot wie Jezus zei: gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven hebt. We zijn van nature onwillig om ons te wenden tot de Heere. En nu wordt dit door velen beslist ontkend, ook al willen zij zich geen remonstranten noemen. Zij menen gewillig te zijn. Het goede dat zij willen, doen zij wel niet, maar de Heere helpt hen. En zo doen zij dan met hulp van boven wat ze anders niet kunnen. Straatarme godsdienst. Hierin ontbreekt de kennis van de levende God. Ze aanbidden een god, die zij zichzelf hebben ingebeeld, met de Bijbel als richtsnoer. Maar ze hebben een god die geheel beantwoordt aan hun begeerten en hun eigengemaakte godsdienst. Het is een suirogaatgeloof. En dat is namaak. Margarine die verpakt is in papier waar roomboter op staat. Is dat Jok onze bekering? We zijn zó diep gezonken dat we niets van God willen weten. De Heere Jezus sprak: daarom haat Mij de wereld, omdat Ik van haar werken getuig dat ze boos zijn. En het kruis op Golgotha predikt ons klaar en duidelijk dat wij, mensen, haters van God zijn en dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God. Dit leren wij bevindelijk verstaan, als de Heere Zijn Heilige Geest uitzendt in ons hart. Dan gaan we belijden: o, Heere, aan de kennis van Uw wegen hebben we geen lust. Erbarm U over ons, Uw vijanden. Dan zien we geen behoud meer dan alleen in Gods éénzijdige opzoekende zondaarsliefde en vrije gunst. Dan zijn we onwillig en toch gewillig. De Heere heeft een gewillig volk op de dag van Zijn heirkracht. Alles is goed wat de Heere doet, ook al moeten we kruiswegen gaan. Wat de Heere doet is welgedaan. Een wonder om genade te mogen vinden in Zijn ogen. Dit is nu de wonderlijke zielservaring van Gods kinderen, van al die zuchters en tobbers, die klagen in de duisternis. Zij verstaan het rijke Evangelie: de Zone Gods is om uwentwil arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede rijk zoudt worden. O, mocht u eens aandachtig )tilgezet worden bij deze genade. Wendt u naar Mij toe, wordt behouden. Wee ons als we deze liefelijke nodiging niet nodig hebben. Het zou een bewijs zijn dat we nooit ontdekt zijn aan onszelf. De godsdienst heeft altijd vrijmoedigheid om tot God te naderen. Maar een mens die zaligmakend ontdekt wordt aan zonden en schuld, heeft niet de minste vrijmoedigheid om zich tot God te wenden. Totdat de Heere in deze nodiging meekomt en doet verstaan dat Hij in Christus geen Verterend Vuur is, maar een barmhartig en genadig God. De dichter zingt ervan:

4 Gij vindt in gunst, en niet in wraak, Uw lust; De hitte van Uw gramschap is geblust. O heilrijk God, weer verder ons verdriet, Keer af Uw wraak, en doe Uw toom te niet. Ps.85: lb Zo worden en blijven Gods kinderen, door verkiezende genade, liefhebbers van het Drie-enig Godswerk. Niets uit de mens, het is alles uit Hem!!!! KERKDIENSTEN D.V. Zaterdag 1 januari: nieuwjaarsdag u. Ds. J.D. Heikamp Bevestiging ambtsdragers l e coll Kerkvoogdij en 2' coll Kerkvoogdij Zondag 2 januari: 9.30 u. en u. Ds. J.D. Heikamp l e coll. Kerkvoogdij en coll. Diahonie Zondag 9 januari: 9.30 u. en u. Eerw. Hr G.W. Nijhof; Uik le coll. Kerkvoogdij en coll. Kerkvoogdij Dinsdag 11 januari: u. Ds. J.D. Heikamp Bijbellezing Zondag 16 januari: 9.30 u. Ds. J.D. Heikamp. Voorber. H.A u. Ds. J.D. Heikamp 1' coll. Kerkvoogdij en coll. Diahonie Woensdag 19 januari: u. Ds. D. Heemskerk Op uitnodiging van de mannenvereniging Zondag 23 januari: 9.30 u. Ds. J.D. Heikamp. Bed. H.A u. Ds. J.D. Heikamp. Nabetrachting H.A. l e coll. Kerkvoogdij en coll Diakonie

5 Dinsdag 25 januari: u. Ds. J.D. Heikamp Bijbellezing Zondag 30 januari: u. Ds. J.D. Heikamp u. Ds. J.D. Heikamp. Bed H. Doop V coll. Kerkvoogdij en T coll.diakonie Tijdens de slotzang de maandelijkse Kerkvoogdijcoll. GEMEENTENIEUWS GEEF BEVEL AAN UW HUIS Het afgelopen jaar zijn de volgende personen uit onze gemeente gestorven: , Johannes Berkhof, 74 jaar , Hermannus Jan Holland, 80 jaar , Jan Peter Coenraad de Ruytêr, 63 jaar , Fredrik Jonker, 83 jaar. Zij die heengingen in de weg van alle vlees lieten een bedroefde familie achter. Op Oudejaarsavond worden hun namen in de kerk voorgelezen. Doel is om hen in herinnering te brengen die een lege plaats in ons midden achterlieten. Voor de bedroefde familieleden behoeft dat niet. Zij hebben geen herinnering jlaartoe nodig. In hun hart leeft de herinnering aan hun geliefden. Toch is het goed om ook aan het einde van dit jaar daar in het bijzonder bij stil te staan. Want veel ernstige roepstemmen zijn tot ons uitgegaan. Waar heeft het ons gebracht? Zijn we er mee in de binnenkamer terecht gekomen of tobben we maar wat voort? De Heere gedenke alle rouwdragenden, de weduwen en weduwnaars, de wezen en bedroefden van hart. De Heere ondersteune u in al uw verdriet en gemis. Het kan allemaal zo gepaard gaan met verborgen smart. Dat het maar beoefend mag worden: stort voor Mij uit uw ganse hart. God is een Toevlucht te allen tijde.

6 JARIGEN Dhr. H.J. Meulenbeld, Vriezenveenseweg 139, 7602 AD, Almelo, 10 januari 72 jaar. Mw. A.F. van Doeselaar Krougman, Joke Smitstraat 73, 7607 SK Almelo, 19 januari 72 jaar. Mw. H. Jansen - Jansen, Hammerweg 115, 7671 JH, 25 januari 79 jaar. Dhr. J. Engberts, Weemestraat 3, 7671 EH, 27 januari 76 jaar. Om te beginnen willen u van harte feliciteren met uw verjaardag, wanneer u dit in de nieuwe eeuw mag ontvangen uit Gods hand. U krijgt ongetwijfeld enige geschenken op uw verjaardag. In ons land is dat een aardige gewoonte. Een ieder krijgt graag wat. De meeste vinden het mooiste wat ze krijgen een tekening of gekleurde plaat van een kleinkind. Een voorrecht als je kleinkinderen mag bezitten, want dat niet aan een ieder gegeven. Ze hebben die op school mogen maken. Niet alleen het kleinkind is trots, ook de grootouders. Een kinderhand en een bejaardenhand zijn gauw gevuld. Een kind omdat zij de waarde van dure.spullen niet beseffen en de bejaarden omdat zij ook de bittere armoede hebben meegemaakt in vroeger jaren. Maar wat een kind en een bejaarde nodig hebben is de schenking des Vaders: de Heere Jezus Christus. Geschenk van het Alvermogen. Dit Goddelijk geschenk is om niet te verkrijgen en we willen het niet hebben. Tegen dit geschenk ballen we onze vuisten en roepen het uit: we willen U niet hebben, want we haten U. Is het u al geschonken van s hemelswege dat u aan dit gemis ontdekt bent geworden. De Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Het liefste wat God de Vader had heeft Hij geschonken aan een wereld verloren in zonde en schuld. Wat is ons antwoord op dit geschenk: Kruist hem, kruist hem. Erger is niet denkbaar. Hij, Die kwam om te redden, hebben we verworpen. Misschien bent u een vijand van de verkiezing, nu dan bent u het ook van de verwerping. Er moet in ons leven plaatsgemaakt worden voor de Christus. We moeten ontdekt worden aan de schuld die wij gemaakt hebben door onze zonden. Wie geen bevindelijke schuldkennis heeft zal ook niet verlangen naar dit geschenk, de Borg van Sion. Hij is de Schuldovememende en Schuldbetalende Borg. Hij heeft het grootste geschenk verworven, door Zijn lijden en staven, n.1. de vergeving der zonden. God vergeeft de zonden en verzoent een volk met Zichzelf op grond van Zijn zoen - en kruisverdienste. Als het God behaagt in het dodelijkst tijdsgewricht de ziel te rechtvaardigen is dat een vrij genadegeschenk. Een geschenk met eeuwigheidswaarde.

7 We hopen en bidden dat u dit geschenk mag ontvangen. Hoe te ontvangen? Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roeme. ZIEKENHUIS Mw. N. Abbink - Verburg, Westeinde 261, kon naar een kort verblijf in het A.C. Ziekenhuis te Groningen weer terugkeren naar huis. Dhr. G. Koppehnan, Barend Lemanstraat 10, moest een operatie aan zijn knie <mdergaan, maar het heeft nog niet echt geholpen. Gedenke de Heere hen en alle zieken. Er zijn duizenden mensen die met een ziek lichaam het nieuwe jaar ingaan. Er zijn mensen die weer beter mogen worden, weer anderen zullen geen genezing vinden en sterven. Anderen zullen blijvend invalide zijn met al de gevolgen van dien. Als God de gezondheid wegneemt uit een mensenlichaam zijn we niets meer. Krachtige mensen worden dan gebroken rietstaven. De sterkste is enkel ijdelheid. De zonde heeft zo verwoestend gewerkt. Door de val in Adam is alles zo radicaal veranderd. De mens: geschapen om te leven moet nu sterven krachtens het oordeel Gods. We zijn onderworpen aan een drievoudige dood: de lichamelijke - geestelijke en eeuwige dood. Dit stukje voor de zieken lijkt zo pessimistisch gestemd. We lezen woorden als: ijdelheid, sterven, dood. Toch is dit de werkelijkheid. We kunnen zo onverwachts worden opgeroepen om voor God te verschijnen. We weten niet of we dit jaar beter zullen worden of te moeten sterven. Het kan het laatste jaar van ons leven gaan worden. Wat is het nodig om ontdekt te worden aan de borzaak van de doodskwaal, de zonde. Onze zieken zouden de Heere moeten gaan aanroepen in de nood. Uit diepten der ellenden roep ik tot U, o Heere. Wat zou ik graag zulke zieken willen ontmoeten, waar zielsworstelingen plaatsvinden om in Christus, op goede rechtsgronden, met God verzoend te mogen worden. Roepen als er nood is komt nogal eens voor, maar zodra de nood voorbij is, wordt het roepen ook niet meer gehoord. Dus is het van tijdelijke aard. We leven vandaag in een tijd dat velen algemene overtuigingen houden voor zaligmakende overtuigingen. Gelijk een historisch geloof wordt aangezien voor een zaligmakend geloof. En zo reizen er velen op verkeerde gronden af naar de eeuwigheid en zullen bedrogen uitkomen als de Heere het niet verhoedt Tegen deze gedachtengang komen velen in verzet. Ze vinden het liefdeloos en hard klinken. Wat leven we toch in een geesteloze tijd. Zeker, de

8 liefde van Christus is gunnend, maar ze speelt niet met het remonstrantisme. De liefde van Christus werkt uit dat we gaan waarschuwen tegen zielsmisleiding en tracht elkaar uit te drijven naar de genadetroon. De liefde van Christus doet alles van Hem verwachten en zoekt geen gronden in de mens. Zieken en invaliden, we wensen u toe deze liefde van Christus te mogen proeven en smaken dat de Heere goed is voor albedervers. GEBOREN Op 1 december was er gezinsuitbreiding in het gezin van onze diaken L.W. Smelt - H.D. Holland, Westerveenweg 4, 7671 Sl. Zij werden veiblijd door de geboorte van Gezina Christina, die zij de roepnaam meegeven van Christine. We willen u met uw kroost Antonie, Marianne en Alexander, van harte feliciteren met dit grote geschenk. Na het zure komt het zoet. Het is een uitdrukking ontleed aan de woorden van Psalm 77: 6, waar staat: de Allerhoogste maakt het goed; na het zure geeft Hij t zoet. Ten opzichte van de bevalling mag dat tot u gezegd worden. De Heere heeft uw leven willen sparen en dat van uw kind. Zuur is het moment tijdens de bevalling, soms momenten benauwd en angstig, om daarna de vreugde te smaken, een kind in de armen te mogen nemen. Hier geldt het ook voor: zoete uurtjes van korte duurtjes. Want de verzorging en de opvoeding van de kind(eren) wacht. Het zou een voorrecht zijn als u deze woorden ook bevindelijk zou mogen kennen. De geboorte uit God gaat ook met barensweeën gepaard. We moeten immers leren sterven en daar verzet zich vlees en bloed tegen. U moet zich de waarachtige bekering maar niet zo lichtvaardig voorstellen want het kost strijd. Het bedrijven van de zonde lijkt een zoete bezigheid, maar als Gods Geest een mens aan zijn zonden ontdekt worden de bedreven zonden zo bitter. Met als gevolg dat we de zonden gaan haten en laten. De Heere doet een afgesneden zaak op aarde. Als zonde een mens verdoemelijk stelt in het licht van Zijn heiligheid, wordt het eerdjdse leven verfoeid en beweend. Kent u dat eerste beginweik van de Heere in een mensenhart? Kent u deze zielsbenauwdheid vanwege het Godsgemis? Zo nodig om Christus te leren kennen als Borg en Middelaar. De Heere verheerlijkt Zijn genade door recht. Ik hoop dat u veel zoet (dat is vreugde) van uw kind(eren) mag ontvangen en weinig zuur ( dat is verdriet en zorgen). Verlene de Heere u genade om uw kroost op te voeden in de vreze Gods, want dat bewaart voor de zonden. Zodat u en uw kroost oprecht de Heere mogen vrezen, liefhebben en Hem mogen dienen.

9 CATECHISATIE D.V. maandag 10 januari 2000 worden de catechisanten weer verwacht De eerste les begint om kwart vóór vier!!! Jongelui, het kan dunkt me geen kwaad om het volgende in je gedachten op te frissen. Opgegeven om te leren vr. en antw. 24 t/m 27 uit het Kleine vragenboekje voor kinderen, door Ds. L.G..C. Ledeboer. De avond catechisanten is opgegeven om te leren: van Zijn Profetisch ambt: vr. "ijl antw.4 t/m vr.8 en antw. Dit is uit Goddelijke Waarheden door Ds. A. Hellenbroek. **** We zien met dankbaarheid terug op de viering van het kerstfeest met onze kinderen. Wat deden ze goed hun best om het geleerde op te zeggen en de psalmen te zingen. Het klonk mooi onder leiding van het orgel met de fluiten. CONTACTMIDDAG D.V. dinsdag 18 januari komen we weer samen op de contactmiddag. Een mooie gelegenheid om voor de eerste keer te komen, als u nog niet eerder bent geweest. We beginnen om twee uur en eindigen om 4 uur. We zien er naar uit om u allen te begroeten en dat daar vele nieuwe gezichten bij mogen zijn. CENSURA MORUM Deze zal gehouden worden D.V. dinsdag 18 januari s avonds van u. tot u. in de consistorie.

10 PREEKROOSTER OVER DE MAAND DECEMBER Zondag 12 december: Tekst: Maleachi 3:1. Lezen: Maleachi 3: 1-7. Thema: De wegbereider. 1. Zijn engel is Johannes de Doper. 2. De Engel des verbonds is Christus. 3. Hij komt. Psalmen: 141: 1-2 ; Lof. Zacharias: 1-3 ; 119: 3; 25: 7. Zondag 12 december: Tekst: Mal. 4: 2. Lezen: Maleachi 3: 8-18 en 4: 1-6. Thema: De laatste O.T. Adventsprediking. 1. Spreekt over de Zon der gerechtigheid. 2. Over wie gaat die Zon op? 3. Genezing onder de vleugelen van de Zon. Psalmen: 89: 7; Lof. Maria: ; 84: 6; Lof. Zacharias: 5. Woensdag 15 december: Tekst: 2 Kon. 8: 1-6. Lezen: 2 Koningen 8: 1-6. Thema: Verrassende geestelijke lessen! 1. Door de honger 7 jaar in het buitenland. 2. Wat wacht haar bij thuiskomst. 3. De nieuwsgierige koning. 4. Troost van Gods voorzienigheid. Psalmen: 56: 4; 107: ; 105: 23; 116: 7. Zondag 19 december: Tekst: Matthéüs 1: 18 en 19. Lezen: Matthéüs 1. Thema: De aankondiging van Christus geboorte. 1. Uit welk geslacht werd Hij geboren? 2. Maria zwanger bevonden uit de Heilige Geest. 3. De strijd van Jozef. Psalmen: 147: 8; Lofz. Maria: ; 89: 1; Lofz. Zacharias: 4. Zondag 19 december: Tekst: Matthéüs 1:21. Lezen: Lukas 1: Thema: De engel des Heeren bezoekt Jozef. 1. De droom van Jozef. 2. Waar gaat het om in de droom? 3. Jozef vertroost. Psalmen: 80: 1; 77: ; Lofz. Zacharias: 2; Lofz. Maria: 3. Zaterdag 25 december: Tekst: Lukas 2: 7. Lezen: Lukas 2:1-14. Thema: Het geschiedde in die dagen.

11 1. Gods ingrijpen in de geschiedenis. 2. Met Jozef en Maria op reis. 3. Geen plaats en toch geboren. Psalmen: 77: 4; 33: 2-5 ; Lofz. Zacharias: 2; Lofz. Zacharias: 5 Zaterdag 25 december: Tekst: Lukas 2: Lezen: Lukas 2 : Thema: Evangelie aan de onedelen van Bethlehem. 1. De herders op de nachtschool. 2. De herders op de tuchtschool. 3. De herders op de vruchtschool. psalmen: 2 4 :4-5 ; Lofz. Maria: ; 132:10; 41: 7. Zondag 26 december: Tekst: Lukas 2: 25 en 26. Lezen: Lukas 2: Thema: In de tempel te Jeruzalem. 1. Simeon was een mens. 2. Simeon verwachtte de vertroosting Israëls. 3. Gods belofte aan hem geschonken. Psalmen: 122: 1; 131: 1 tón 4: 130: 3; 70: 3. Zondag 26 december: Tekst: Lukas 2: 27 t/m 30. Lezen: Lukas 2: Thema: In de tempel te Jeruzalem. 1. Simeon in de tempel. 2. Het Kind met Simeon in de armen. 3. Simeon smaakt de zaligheid. Psalmen: 118: 10; 97: 5-7 ; 40: 8; Lofz. Simeon: 1-2. AFSCHEID VAN DE 20E EEUW. Deze eeuw is ten einde. Het duizendjarig tijdperk is voorbij. Hen nieuw millennium = duizend jarig tijdperk, treden we binnen. Op reis naar de 30e eeuw. Zal de wereld over duizend jaar nog bestaan? Wij weten dat niet. Wat we wel weten is dat Gods Woord ons wijst op het spoedige einde van deze wereld. Het einde is in zicht. De schepping zucht als in barensnood gezeten. Alles hijgt naar het einde. Vergeten we niet dat de Heere heeft gezegd: duizend jaren zijn bij Mij als één dag. Er is alle reden om in alle ernst afscheid te nemen van dit jaar 1999 en de duizend jaar wat achter ons ligt. Als echter de berichten in de pers juist zijn dat belooft het een zeer kabaal afscheid te worden. Veelal gaan christenen hand in

12 hand met de heidenen dit gebeuren vieren. Hand in hand als kameraden. Dat komt omdat deze christenen nooit afscheid van de wereld hebben genomen. In wezen zijn ze er nog één plant mee. Ze dragen de naam christen maar de zaak bezitten ze niet. Erg hé! Afscheid. We voelen een zwaard door de ziel gaan bij de gedachten aan allen die in het afgelopen jaar overleden zijn. Geliefde panden. Ze zijn met ons het jaar begonnen, maar niet beëindigd. Wat kunnen de geslagen wonden pijn veroorzaken. Ouders hebben kinderen naar het graf moeten brengen en kinderen hun ouders. Vele tranen werden er geschreid over geliefde panden. De dood blijkt vaak te zijn als een dief in de nacht. Onverwachts en ongedacht. We wensen de rouwdragenden genade toe om het zware pak te dragen, dat meegaat het nieuwe jaar in. Temidden van het drukke leven is het goed op oudejaarsavond stil te staan bij de woorden uit Psalm 90: Wij brengen onze jaren door als een gedachte, Ja, als een droom na het ontwaken wij vliegen daarheen. We doorvoelen de waarheid van de woorden: Het is al ijdelheid, zegt de Prediker. Toch hebben we oudejaarsavond dieper te verstaan. Want het voorbij gevlogen jaar predikt niet alleen de snelle voorbijgang van ons leven, ook het einde van de wereld. We willen nog wat verder nadenken over de oudejaarsavond van deze wereld! Dét is de waarheid, die Gods Woord ons predikt, en in dat licht hebben we van dit jaar afscheid te nemen. Want deze wereld zal vergaan met al haar begeerlijkheden. Gods Woord leert ons dat we gaan naar het einde, naar de voleinding! De wereld maakt zich rijp voor de grote oogstdag. Eens komt de oudejaarsdag van deze wereld. Zo heeft God het in Zijn Raad bepaald en in Zijn Woord geopenbaard, dat de Heere Jezus Christus zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Al het onkruid zal bijeen worden gebracht en gebundeld om verbrand te worden in het niet uit te blussen vuur. Eeuwige teleurstelling voor velen, die gehoopt hadden op de zaligheid. Die geloofd hadden en meenden bekeerd te zijn, maar waar God niet van af bleek te weten.

13 Gebouwd op zandgronden, waar we doorbeen zakken bij de ontmoeting met de Rechter. Gods uitverkoren volk zal in die dag worden verzameld als het koren en gebracht worden in de hemelse schuur. Daar nooit geen duivel en ongeloof meer. Geschonken, uit vrije genade, aan een volk in Adam zo diep van God afgevallen. Nog een laatste gedachte schrijven we op: Hoe zal het met ons aflopen. Worden we binnengedragen in de hemelse schuur of worden we geworpen in het eeuwige vuur. Voor de rechtvaardigen wacht het eeuwig wel, maar de goddelozen wacht het eeuwig wee. Wel of wee! ^lechts een letter verschil. En toch een eeuwig verschil. De ure om te maaien is gekomen! Vreselijk voor de onbekeerde wereld, zij worden verwezen met al de verdoemden in het eeuwige vuur. Zalig die oogstdag voor Gods uitverkorenen. Hun leven was Christus, hun oogstdag gewin! Want God is in hun leven gekomen met de hartvemieuwende genade van Jezus Christus. Heb dank, o HEERE! Jong en oud, hier kunt u zich naar hartelust uitleven in de zonde, ook op oudejaarsavond. Hier kunt u feesttafels bereiden en vuurwerk ontsteken, maar weet dat God om al deze dingen zal doen komen in het gericht. Spot niet langer met de Heere en met Zijn Woord en met uw onsterfelijke zielen. Maar bidt de Heere om losmaking van de knopen der ongerechtigheid waarmee u vastgebonden zit aan de wereld, zonde en duivel bekeer u dan van deze uw boosheid. Ziende op zonde en afmakingen blijft er alleen over: schuld. Geve de Heere dat te beleven en dat we met een verbroken hart mogen belijden: Gedenk niet meer aan t kwaad, dat wij bedreven. Maar verzoen de zware schuld, die u tot straf bewoog, Bewijs ons eens genade! GEZEGEND 2000 Ik wens u allen een gezegend nieuwjaar toe dat D.V. voor ons ligt. We beginnen met Gods Woord te openen in Psalm 134: 3: De Heere zegene u uit Sion, Hij, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Dat zoeken we voor en met elkaar:

14 We kunnen dit jaar wel samen beginnen of we het ook samen beëindigen, weet de Heere alleen. Gelijk Hij ook weet, wat dit jaar voor ons in haar schoot verbergt. Of dat we in de schoot der aarde onze plaats zullen vinden. Voor zover wij het kunnen zien zal het een jaar zijn van veel moeiten en zorgen, zowel in ons land als daarbuiten. In het Midden-Oosten en Oost Europa smeulen grote brandhaarden die kunnen uitlopen op een wereldbrand. In veel landen woeden vreselijke burger-oorlogen die duizenden slachtoffers eisen. In andere landen worden christenen wreed vervolgd. Hoe zal het aflopen in Indonesië? Daar kiezen de strijdkrachten steeds openlijker partij tegen de christenen en steunen ze de moslims. De kerkverlating heeft grote vormen aangenomen in ons land. We zien in een donkere toekomst, benauwd en dreigend. Maar dat is het ergste nog niet. De vijandschap tegen de kerk en haar Christus neemt hand over hand toe. Met bruut geweld of onder schone schijn wordt gepoogd haar te worgen. Christelijke vormen en normen worden met het sop van vijandschap overgoten. Wie voor Gods Woord uitkomt wordt uitgelachen en voor ouderwets versleten. Gods Woord heeft alléén gezag en eist onderwerping van koningshuis, regering en onderdaan. Ook de vele buitenlanders hebben zich te onderwerpen aan het gezag van Gods Woord. Ondertussen neemt de afval toe en de zorgen voor alle arbeid in het Koninkrijk van God. De Heere beware ons er voor elkaar niet te verleiden en te misleiden onder de prediking van Gods Woord. Want dat zal ook dit jaar doorgaan. Aangrijpende gedachten. Predikers die zich sieren met het kleed van de belijdenisgeschriften van de kerk en een nieuwe kerk binnen willen gaan waarin plaats is voor mensen die de godheid van Christus loochenen. Die ontrouw plegen aan de eed die zij in de kerk hebben afgelegd. Die met de wolven meeheulen in het bos. Het is nog maar een overblijfsel wat zich niet wilt laten strikken door de duivel in dit geesteloze proces van éénwording. Er wordt niets van God in gevonden, het is alles tegen God en Zijn Woord. Of is het een oordeel Gods? Men is met blindheid geslagen. Wie gaat er nu de planting Gods in ons land uitrukken? Wie durft het om zijn stem uit te brengen ten gunste van een afscheiding, zoals die zich nog nooit in ons land heeft voorgedaan. Gemeente, zit er maar niet over in. Wij blipen Nederlands Hervormd en gaan ons echt niet afscheiden van de Vaderlandse kerk En laat u maar niet

15 wijsmaken dat dit niet kan. Want zolang er nog één gemeente is die niet mee gaat met de afscheiding blijft de hervormde kerk bestaan. Maar wij vrezen voor de met blindheid geslagen leidslieden van de kerk dat ze door gaan om een breuk te slaan in onze kerk. Zie maar hoe ze het nieuwe beleidscentrum in Utrecht j.1, 1 december 1999 hebben geopend. In dit voormalige militairenhospitaal zullen nog wel enige cellen zijn overgebleven om, in hun ogen eigenwijze kerkvoogden en dominees, op te sluiten. Maar wie vervuld mag zijn met de vreze Gods getuigt: de Heere regeert! Ook in het jaar En Hij doet al wat Hem behaagt. Maar bij al wat Hij doet zijn de namen van Zijn volk in beide Zijn handpalmen gegraveerd. En de muren van Sion staan steeds voor Hem. Als Gods volk, door het geloof, daarop ziet, gaan de schaduwen wijken. De Heere is mijn Sterkte. Hij omgordt mij met kracht in de strijd. Hij verheerlijkt Zijn kracht in mijn zwakheid. In het vertouwen op Christus ligt het einde van alle dwaze vrees. Met dit godsvertrouwen kunnen we ook de toekomst tegemoet gaan en zal het ook dit jaar wel gaan. Nee, niet altijd naar ons vlees, wil en mening. Kruis, moeite en verdriet zal er dit jaar bij velen zijn. We leven daartoe in een aardstranendal, waar de gevolgen van de zonden worden gevoeld. Ook Gods kind heeft dit of dat kruis te dragen, zonder opstand, maar in het vaste geloof en vertrouwen dat alles gaat, zoals God het bepaald heeft in Zijn Raad. Zijn Raad zal bestaan in eeuwigheid! UIT DE PASTORIE Ik wil u allen hartelijk bedanken voor de vele kaarten en brieven (soms met foto van kroost) die we van u mochten ontvangen met de beste wensen voor de kerst en het nieuwe jaar. Ik wil u mede namens mijn vrouw het allerbeste toewensen voor het jaar dat voor ons ligt. Die wens bevat heil en zegen. Wij kunnen dat elkaar toewensen en bidden, maar de Heere kan en wil het alleen schenken. Ik denk aan de weduwen en weduwnaars die het pak van hun zorgen en verdriet meenemen het nieuwe jaar in. Invaliden en gehandicapten dragen hun last ook mee het nieuwe jaar in. De Heere moge u schenken Zijn genade om niet in opstand te komen tegen de Hem en de weg die Hij met u houdt. We wensen ook onze invaliden Gods zegen toe en allen die hen met liefde omringen en verzorgen.

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

Een klein vragenboekje voor kinderen

Een klein vragenboekje voor kinderen 1 Een klein vragenboekje voor kinderen door L. G. C. LEDEBOER Gereformeerd leraar te Benthuizen 1 Vraag: Wie heeft u geschapen? ANTWOORD: God, Gen. 1 : 26. 2 Vraag: Wie is God? ANTWOORD: Een allervolmaaktste

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 9 t/m 11 Werkboek 9 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 9 t/m 11 Boven artikel 9 t/m 11 schrijven we : Het is door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen.

Nadere informatie

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68.

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Voor 16 jaar en ouder! Zondag 25 Zondag 25 gaat over de Sacramenten. Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Vraag 65 : Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 6 t/m 11 Werkboek 2 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 6 t/m 11 In werkboek 2 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. In werkboek 1 staat

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

De Bijbel open 2012 37 (22-09)

De Bijbel open 2012 37 (22-09) 1 De Bijbel open 2012 37 (22-09) Onlangs kreeg ik een vraag over twee genezingen in de bijbel. De ene gaat over de verlamde man in Lukas 5 die door het dak van een huis tot Jezus wordt gebracht en door

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 1 t/m 4 Werkboek 7 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 1 t/m 4 Hoofdstuk 3 en 4 gaat over de bekering. Hoofdstuk 3 en 4 heeft 17 artikelen. In dit werkboek

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Openbaringen 3 vers 14 t/m 22 Gezang 253 vers 1 (Bundel 1938) Psalm 67 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Berijming) Psalm

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Romeinen 5 vers 12 t/m 21 Romeinen 6 vers 1 t/m 14 Psalm 119 vers 53 (Schoolpsalm) Psalm 103 vers 8 en 9 Lied 100 vers 1, 2, 3 en 4 (Op

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2)

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Zondag 29 Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Lees de tekst van Zondag 29 Vraag 78 : Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antw : Nee; maar gelijk het water

Nadere informatie

Orde van dienst. Thema: Zondag Vaderdag. voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord. : Peter Koppenaal -1-

Orde van dienst. Thema: Zondag Vaderdag. voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord. : Peter Koppenaal -1- Orde van dienst voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord Thema: Zondag Vaderdag Voorganger Ouderling van dienst Organist Koster : ds. A.H. Groen : Eef van Neuren

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving!

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Lied Thuis in Gods huis Couplet 1 en

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur Liturgische kleur: Groen Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Psalm 47: 2.

Nadere informatie

Opwekking 346: Opwekking 167:

Opwekking 346: Opwekking 167: Opwekking 346: Maak ons tot een stralend licht een stralend licht Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Maak ons tot een woord van hoop een levend woord dat U verlossing

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Familie naar Psalm 133 Tekst & muziek: Marcel Zimmer 2012 Celmar Music

Familie naar Psalm 133 Tekst & muziek: Marcel Zimmer 2012 Celmar Music Familie naar Psalm 133 2012 Celmar Music Hoe mooi en hoe heerlijk als wij als familie, als broers en als zussen om elkaar geven, en open en eerlijk met elkaar omgaan, de vrede bewaren en eensgezind leven.

Nadere informatie

DE GOD VAN LEVENDEN. Liturgie

DE GOD VAN LEVENDEN. Liturgie Zondag 22 / Gehouden op 17-02-2008 / p.1 DE GOD VAN LEVENDEN Liturgie Votum & groet Zi: Ps. 136:1.2 Lezing van Gods wet Zi: Ps. 16:1.2 Gebed Schriftlezing: Ex. 3:1-6 Zi: Ps. 136:9.10 Matth. 22:23-33 Zi:

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

LEVITICUS 23:40. etrog en lulav

LEVITICUS 23:40. etrog en lulav DE LOOFHUT HET LOOFHUTTENFEEST Wijst op het Koninkrijk van God Belangrijk feest in het leven en onderwijs van Jezus Centraal in het feest: de (loof)hut (sukkot); een tijdelijke verblijfsplaats Kern: Het

Nadere informatie

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt Zondag 24 april 2016 Thema: Hoop voor de kerk in Syrië en Irak Voorganger : Marten de Vries Welkom: Wiena Bakker Vleugel: Dick van der Niet m.m.v. de cantorij

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer.

Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. 2. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En wij prijzen en aanbidden

Nadere informatie

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw?

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw? Spreuken 3,3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 14,22 Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde

Nadere informatie

Het gedeelte uit de profeet Jesaja dat in de kerstdienst gelezen wordt

Het gedeelte uit de profeet Jesaja dat in de kerstdienst gelezen wordt Het gedeelte uit de profeet Jesaja dat in de kerstdienst gelezen wordt Jesaja 9:1-6 Het volk dat in duisternis wandelt, ziet een groot licht, over degenen die in het duistere land wonen, schijnt het helder;

Nadere informatie

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus!

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Voordat je het onderstaande gaat doorlezen wil ik je vragen om het onderstaande gebed te bidden: Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, ik mag op dit

Nadere informatie

Stichting In de Rechte Straat. Geloof in Christus. Vertaling van: Coming to faith in Christ, John Benton Uitgever: Banner of Truth, 1995

Stichting In de Rechte Straat. Geloof in Christus. Vertaling van: Coming to faith in Christ, John Benton Uitgever: Banner of Truth, 1995 Geloof in Christus Vertaling van: Coming to faith in Christ, John Benton Uitgever: Banner of Truth, 1995 Geloof in Christus 1 John Benton De boodschap van de Bijbel begint met God. Wie is God? God is de

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht,

Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht, Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht, Teksten: Gen. 18, 20-33 en Luc.11, 1-13 Vragen staat vrij. Heer, leer ons bidden De leerlingen vroegen aan Jezus; Heer, leer ons bidden.

Nadere informatie

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13)

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13) (nav 1 Koningen 19: 12, 13) Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En daar klonk een stem die sprak. t is nergens om mij heen echt stil terwijl ik liever anders wil heel het leven draait

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Mattheüs 5 vers 13 t/m 16 Lied 245 vers 1, 2, 3 en 4 () Morgenzang vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 46 vers 1 en 4 Psalm 119 vers 1 (Nieuwe

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof.

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof. NGB artikel 1: DE ENIGE GOD Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er een Enig en eenvoudig geestelijk Wezen is, dat wij God noemen: eeuwig, ondoorgrondelijk, onzienlijk, onveranderlijk,

Nadere informatie

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek.

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek. Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. Thema: Vrede zij u! *Inleidende muziek *Welkom en Votum *Zingen Op Toonhoogte lied 110 : 1, 2 en 3 en Psalm 97 : 1 en 7 1.U

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander De brief aan de Hebreeën C. Noorlander Hebreeën: Oproep aan (Joodse) christenen: Volhard, val niet af. Toont de glorie van Christus vanuit het OT: Hoger dan engelen, Mozes, Abraham en hogepriesters Vergelijkt:

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15 De Bijbel open 14-10-15 Mijn hoop is op U Heer, G mijn kracht is in U Heer, mijn hart is van U Heer, van U. Ik prijs U met heel mijn hart, ik prijs U met al mijn kracht. Met heel mijn hart, met al mijn

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ~ 3 e Zondag van de Zomer ~ Voorganger Ouderling van dienst Diaken Lector Organist Kinderkring Crèche : Drs. Jan

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

Beamer Edwin Krijgsheld

Beamer Edwin Krijgsheld Welkom Mieneke de Vries Koor Aglow uit Leek o.l.v. Bauke Mulder Combo Orgel Frans Koster Voorleesstem Danielle Krijgsheld Beamer Edwin Krijgsheld 1 2 Opening Komt allen te samen Lezen uit de Bijbel O kom

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 13 (30-03)

De Bijbel open 2013 13 (30-03) 1 De Bijbel open 2013 13 (30-03) Vandaag is het een bijzondere dag, stille zaterdag. De laatste dag van een bijzondere week. Gisteren was het Goede Vrijdag. We stonden stil bij het lijden en sterven van

Nadere informatie

1 Schuldig tegenover God?

1 Schuldig tegenover God? 1 Schuldig tegenover God? Hoezo? In de titel van het boek Vergeven: dat gaat zomaar niet wordt niet over schuld gesproken. Toch zijn vergeving en schuld twee begrippen die nauw aan elkaar gekoppeld zijn.

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Zingen voor de dienst: Tussentijds 95

Zingen voor de dienst: Tussentijds 95 Liturgie voor de morgendienst in kerkcentrum Open Hof Op 31 mei 2015 om 9:30 uur Voorganger: ds. Gerhard J. Heeringa Organist: Cor Schoneveld Zondag Trinitatis Zingen voor de dienst: Tussentijds 95 Wie

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Liederen voor zondag 5 oktober 2014

Liederen voor zondag 5 oktober 2014 Liederen voor zondag 5 oktober 204 Lied 224 God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt maakt Hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe

Nadere informatie

HC zondag 32 en 33. Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars,

HC zondag 32 en 33. Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars, HC zondag 32 en 33 Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars, Ik vind de vraag van zondag 32, en dan bedoel ik de eerste vraag (86) een beetje raar. Of eigenlijk: wel begrijpelijk maar

Nadere informatie

Afkondiging en woord van welkom. Zingen: Welk een vriend is onze Jezus

Afkondiging en woord van welkom. Zingen: Welk een vriend is onze Jezus 1 Kerkdienst zondagmiddag 15 februari 2015 Hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk Aanvang 15.00 uur. Dienst met onze verstandelijk gehandicapte naaste. Thema: Bidt maar..! Voorganger: ds. M.J. Tekelenburg

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 september

Zondagmorgen 6 september 12 e zondag van de zomer, kleur wit, viering HA Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. André de Jager Ouderling van dienst: Gerard de Haan Kosters: Dick en Marry de Jong Geluid studio: Alfred den

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Lees de tekst van Zondag 28 Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus, aan

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Exodus 14 vers 1 t/m 22 Gezang 343 vers 1 t/m 5 (Liedboek) Psalm 130 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Psalmberijming)

Nadere informatie

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Vrijdag 28 januari 2012 23.50u Mijn dochter, Ik geef de wereld dit kruistochtgebed (22) om gebeden te worden door de katholieke

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Kerkdienst hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, 5 april 2015. Eerste paasdag

Kerkdienst hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, 5 april 2015. Eerste paasdag Kerkdienst hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, 5 april 2015 Eerste paasdag Thema: en hij zag het en geloofde. Voorganger: ds. M.J. Tekelenburg Organist: Gerard v.d. Akker Fluitisten: Marjolein Reijneveld

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

Een leven dicht bij God kan niet zonder gebed. Daarover gaat deze Bijbelstudie.

Een leven dicht bij God kan niet zonder gebed. Daarover gaat deze Bijbelstudie. Een leven dicht bij God kan niet zonder gebed. Daarover gaat deze Bijbelstudie. Wat is bidden? Bidden is: In contact komen met de levende God, de Schepper van Hemel en Aarde In het Oude Testament bad de

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

We zingen: Ps. 42 : 1; Ps. 23 : 3 We lezen: Mattheus 26 : 26-30 We bespreken: zondag 28 H.C., vr. en antw. 76 en 77.

We zingen: Ps. 42 : 1; Ps. 23 : 3 We lezen: Mattheus 26 : 26-30 We bespreken: zondag 28 H.C., vr. en antw. 76 en 77. Bezinningsijeenkomst d.d. 5 maart 2015. We zingen: Ps. 42 : 1; Ps. 23 : 3 We lezen: Mattheus 26 : 26-30 We bespreken: zondag 28 H.C., vr. en antw. 76 en 77. We willen vanavond aan de hand van vraag en

Nadere informatie

(U wordt verzocht zoveel mogelijk voor in de kerk te gaan zitten)

(U wordt verzocht zoveel mogelijk voor in de kerk te gaan zitten) (U wordt verzocht zoveel mogelijk voor in de kerk te gaan zitten) Organisten: Erik Krooneman en Marijn Krooneman Orgelspel We zingen twee liederen: k Ben reizend naar die stad (Joh. de Heer; nummer 19)

Nadere informatie

IEDEREEN IS WELKOM! Themadienst kerk en school Zondag 29 januari 2012 Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. A. van Dijk Aanvang: 9.

IEDEREEN IS WELKOM! Themadienst kerk en school Zondag 29 januari 2012 Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. A. van Dijk Aanvang: 9. IEDEREEN IS WELKOM! Themadienst kerk en school Zondag 29 januari 2012 Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. A. van Dijk Aanvang: 9.30 uur 1 Orgelspel Welkom en mededelingen Zingen: Lied 301: 1 en 2

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Antwoorden 18.1: De wonderbare visvangst

Antwoorden 18.1: De wonderbare visvangst Antwoorden 18.1: De wonderbare visvangst a. De mensen komen naar de Heere Jezus om het Woord van God te horen. b. Het Woord van God is belangrijk in het leven van deze mensen. Door Bijbellezen en bidden

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn.

Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn. Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn. Spreuken 4:20-22 20 Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken; 21 laat ze niet wijken uit

Nadere informatie

Want wat zou het ons baten, al hadden we de meeste gebedsgaven om onder de mensen voor te gaan en we zouden toch vreemd zijn aan de verborgen omgang

Want wat zou het ons baten, al hadden we de meeste gebedsgaven om onder de mensen voor te gaan en we zouden toch vreemd zijn aan de verborgen omgang 1. EENZAAM BIDDEN Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie. Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven

De rijkdom van het evangelie. Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven

Nadere informatie

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy De tuin van de Opstanding Voor de dienst zingt Joy: U hebt de overwinning behaald Fear

Nadere informatie

Vooruit, blik terug!

Vooruit, blik terug! Vooruit, blik terug! Liturgie voor de kerk/schooldienst op dankdagmorgen 4 november 2015 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld. Voorganger: ds. L.P. Blom Ouderling

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Kom en prijs. Voor alle activiteiten in de dorpskerk : www.hervormdkatwijkrijn.nl. Thema: Make over

Kom en prijs. Voor alle activiteiten in de dorpskerk : www.hervormdkatwijkrijn.nl. Thema: Make over Fijn dat u deze dienst bij ons was. De volgende Kom- en Prijs -dienst is 31 mei 2015. De voorganger is dan onze wijkpredikant Ds. Jac. Jongejan. Wij hopen u/jullie dan weer te ontmoeten! Jong en oud is

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1

het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1 het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1 1. Wat verwacht jij van de toekomst? 2. Wat is de basis van jouw verwachting? 3. Wat is de zekerheid van jouw verwachting? 4. Wat doet jouw

Nadere informatie