B eth -E l. Jesaja 45:22a; Wendt u naar Mij toe, wordt behouden. (Vervolg op de vorige meditatie).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B eth -E l. Jesaja 45:22a; Wendt u naar Mij toe, wordt behouden. (Vervolg op de vorige meditatie)."

Transcriptie

1 K e r k b o d e v a n de H e rv o rm d e b.w. G e m e e n te B eth -E l V r ie z e n v e e n Redaktle: Ds. J. D.Melhamp, Almelosewg 4.3, RB. Tel Scriba: L.Koppelman, Westerwellandvwj 10, 7671 QQ.Tel Administratie: A.Egas, Westerwellandwg 6, 7671 QQ. Tel Telefoon Kerkgebouw in dringende gevallen: Verschijnt maandelijks MEDITATIE Wendt u naar Mij toe, wordt behouden. (Vervolg op de vorige meditatie). Jesaja 45:22a; Wendt u naar Mij toe. Wat is God goed dat Hij ons, staande bij het begin van het nieuwe jaar, dit toeroept. Ofschoon er niemand is die luistert naar Zijn lok stem zal Hij er Zelf zorg voor dragen dat er wél zullen zijn die naar Zijn stem horen.. De Geest werkt een krachtdadige inwendige roeping. Want die de stem van de Zone Gods gehoord heeft, zal leven. Hoe kan de satan proberen alle hoed te ontnemen om tot de Heere de toevlucht te nemen. De satan tracht Gods kind tot wankelen te brengen. Hij fluistert in het hart: voor u geen plaats aan Christus voeten, want u bent te slecht en te goddeloos. Maar als de Heere met Zijn nodiging komt en door Zijn Heilige Geest Zijn Woord met kracht doet dalen in de ziel, dan vat zo n mens moed. Hij spreekt dan: ga weg satan, want daar staat geschreven: waar de zonde meerder is geworden, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Dan gaat hij, ziende op Gods goedheid en trouw, aanlopen op de Troon der genade. Met de smeekbede of het de Heere mocht behagen Zijn belofte toe te passen in het hart. Gods ware volk is bang om zelf de beloften te nemen, ze moeten bij God vandaan toegepast worden. Wanneer de Heere dat werkt dan brengt Hij ook de toeëigening des geloofs mee. Worstelen met Jakob: ik laat U niet gaan tenzij

2 Gij mij zegent. Gods kinderen zijn worstelaars met de Heere, omdat Hij Zelf begint en Zich laat verbidden. Hij ontfermt Zich in Christus over hen om hen te wassen in Zijn bloed tot vergeving van al hun zonden. Hij trekt hen aan de klederen des heils en Hij geeft juichenstof om de Koning te loven en te prijzen. Iemand zucht: dat zal voor mij wel niet zijn weggelegd want ik ben zo n groot zondaar. Ik ga er van uit dat u deze klacht van harte meent. U gevoelt u zo onwaardig, ja doemwaardig. U beleeft tot uw smart niets dan zonde te hebben en te zijn. En u durft niet op Gods genade te hopen. Afgesneden van alle verwachting. Wat ik u bidden mag, geeft goede acht op onze tekst, waar God mee tot u komt. O, als u zo verloren in de schuld ligt, zegt dan niet: die nodiging geldt voor mij niet. De Heere nodigt tot Hem te komen zoals u bent. een doemeling in Adam. Wendt u naar Mij toe, wordt behouden. Worstelt met de tekst en zegt: Heere, Gij nodigt toch ook mij en Gij wilt toch, dat ik kom zoals ik ben. Hier ben ik. Het vonnis dat Gij over mij velt is rechtvaardig. Heere, zelfs als Gij mij verdoemt, toch geloofd zij Uw barmhartigheid. Want Uw deugden bemin ik boven mijn eigen zielezaligheid. De Heere is recht in al Zijn weg en werk. Eigenlijk een wonderlijke zaak. Het recht Gods wat mij verdoemt krijg ik van harte lief. Dat moet beleefd worden. Achter de dood ligt het leven. Ja, in Christus, Die over de bergen van zonden en schuld heen komt in Zijn schoonheid en dierbaarheid. Hij is de Roos van Saron. Hij is de Uitnemenste onder de mensenkinderen. Hij is de volkomen Borg en Zaligmaker. Hij redt en nodigt. Hij breidt Zijn vleugelen uit over Zijn volk. Want alleen in Hem vergeeft God de zonden en schenkt recht op het eeuwige leven. Bij de Heere is deze Wég des behouds voor een allesverbeurd hebbend zondaar. Kind Gods, wanneer de Heere met Zijn nodiging tot u komt en de vorst der duisternis u in de weg treedt, geef hem dan geen gehoor, maar houdt u vast aan Gods Woord. En zo u niet aan dat Woord kunt vasthouden, schreeuwt dan maar tot God, o" het Hem in Zijn grondeloze barmhartigheid, behagen mocht u bij Zijn Woord te bewaren. Gods kinderen hebben in die ogenblikken ervaren dat God hen bij de hand grijpt en hen uithelpt en hun mond vervult met lof. De Vader heeft Zijn Zoon gegeven aan een verloren volk. Wendt u naar Mij toe, wordt behouden. Wat een kracht gaat er van uit als de Heere Zijn Woord verklaart in de ziel. Hij spreekt: Mijn Woord dat uit Mijn mond uitgaat, het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen Mij behaagt. Neen, de Heere nodigt niet tevergeefs. Hij maakt door Zijn Geest deze nodiging krachtig in de harten van al Zijn uitverkorenen, zodat zij horen naar Zijn stem. Zij zullen komen: met geween en smeking zal Ik hen voeren. Let nu goed op! Het is niet zoals velen vandaag leren. Zij zeggen: de Heere nodigt en nu staat het aan ons om gevolg te geven aan deze nodiging. Nu: hangt

3 het van ons af, dan geeft niemand ooit gevolg aan Zijn nodiging. We zijn niet beter dan de Joden, tot wie Jezus zei: gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven hebt. We zijn van nature onwillig om ons te wenden tot de Heere. En nu wordt dit door velen beslist ontkend, ook al willen zij zich geen remonstranten noemen. Zij menen gewillig te zijn. Het goede dat zij willen, doen zij wel niet, maar de Heere helpt hen. En zo doen zij dan met hulp van boven wat ze anders niet kunnen. Straatarme godsdienst. Hierin ontbreekt de kennis van de levende God. Ze aanbidden een god, die zij zichzelf hebben ingebeeld, met de Bijbel als richtsnoer. Maar ze hebben een god die geheel beantwoordt aan hun begeerten en hun eigengemaakte godsdienst. Het is een suirogaatgeloof. En dat is namaak. Margarine die verpakt is in papier waar roomboter op staat. Is dat Jok onze bekering? We zijn zó diep gezonken dat we niets van God willen weten. De Heere Jezus sprak: daarom haat Mij de wereld, omdat Ik van haar werken getuig dat ze boos zijn. En het kruis op Golgotha predikt ons klaar en duidelijk dat wij, mensen, haters van God zijn en dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God. Dit leren wij bevindelijk verstaan, als de Heere Zijn Heilige Geest uitzendt in ons hart. Dan gaan we belijden: o, Heere, aan de kennis van Uw wegen hebben we geen lust. Erbarm U over ons, Uw vijanden. Dan zien we geen behoud meer dan alleen in Gods éénzijdige opzoekende zondaarsliefde en vrije gunst. Dan zijn we onwillig en toch gewillig. De Heere heeft een gewillig volk op de dag van Zijn heirkracht. Alles is goed wat de Heere doet, ook al moeten we kruiswegen gaan. Wat de Heere doet is welgedaan. Een wonder om genade te mogen vinden in Zijn ogen. Dit is nu de wonderlijke zielservaring van Gods kinderen, van al die zuchters en tobbers, die klagen in de duisternis. Zij verstaan het rijke Evangelie: de Zone Gods is om uwentwil arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede rijk zoudt worden. O, mocht u eens aandachtig )tilgezet worden bij deze genade. Wendt u naar Mij toe, wordt behouden. Wee ons als we deze liefelijke nodiging niet nodig hebben. Het zou een bewijs zijn dat we nooit ontdekt zijn aan onszelf. De godsdienst heeft altijd vrijmoedigheid om tot God te naderen. Maar een mens die zaligmakend ontdekt wordt aan zonden en schuld, heeft niet de minste vrijmoedigheid om zich tot God te wenden. Totdat de Heere in deze nodiging meekomt en doet verstaan dat Hij in Christus geen Verterend Vuur is, maar een barmhartig en genadig God. De dichter zingt ervan:

4 Gij vindt in gunst, en niet in wraak, Uw lust; De hitte van Uw gramschap is geblust. O heilrijk God, weer verder ons verdriet, Keer af Uw wraak, en doe Uw toom te niet. Ps.85: lb Zo worden en blijven Gods kinderen, door verkiezende genade, liefhebbers van het Drie-enig Godswerk. Niets uit de mens, het is alles uit Hem!!!! KERKDIENSTEN D.V. Zaterdag 1 januari: nieuwjaarsdag u. Ds. J.D. Heikamp Bevestiging ambtsdragers l e coll Kerkvoogdij en 2' coll Kerkvoogdij Zondag 2 januari: 9.30 u. en u. Ds. J.D. Heikamp l e coll. Kerkvoogdij en coll. Diahonie Zondag 9 januari: 9.30 u. en u. Eerw. Hr G.W. Nijhof; Uik le coll. Kerkvoogdij en coll. Kerkvoogdij Dinsdag 11 januari: u. Ds. J.D. Heikamp Bijbellezing Zondag 16 januari: 9.30 u. Ds. J.D. Heikamp. Voorber. H.A u. Ds. J.D. Heikamp 1' coll. Kerkvoogdij en coll. Diahonie Woensdag 19 januari: u. Ds. D. Heemskerk Op uitnodiging van de mannenvereniging Zondag 23 januari: 9.30 u. Ds. J.D. Heikamp. Bed. H.A u. Ds. J.D. Heikamp. Nabetrachting H.A. l e coll. Kerkvoogdij en coll Diakonie

5 Dinsdag 25 januari: u. Ds. J.D. Heikamp Bijbellezing Zondag 30 januari: u. Ds. J.D. Heikamp u. Ds. J.D. Heikamp. Bed H. Doop V coll. Kerkvoogdij en T coll.diakonie Tijdens de slotzang de maandelijkse Kerkvoogdijcoll. GEMEENTENIEUWS GEEF BEVEL AAN UW HUIS Het afgelopen jaar zijn de volgende personen uit onze gemeente gestorven: , Johannes Berkhof, 74 jaar , Hermannus Jan Holland, 80 jaar , Jan Peter Coenraad de Ruytêr, 63 jaar , Fredrik Jonker, 83 jaar. Zij die heengingen in de weg van alle vlees lieten een bedroefde familie achter. Op Oudejaarsavond worden hun namen in de kerk voorgelezen. Doel is om hen in herinnering te brengen die een lege plaats in ons midden achterlieten. Voor de bedroefde familieleden behoeft dat niet. Zij hebben geen herinnering jlaartoe nodig. In hun hart leeft de herinnering aan hun geliefden. Toch is het goed om ook aan het einde van dit jaar daar in het bijzonder bij stil te staan. Want veel ernstige roepstemmen zijn tot ons uitgegaan. Waar heeft het ons gebracht? Zijn we er mee in de binnenkamer terecht gekomen of tobben we maar wat voort? De Heere gedenke alle rouwdragenden, de weduwen en weduwnaars, de wezen en bedroefden van hart. De Heere ondersteune u in al uw verdriet en gemis. Het kan allemaal zo gepaard gaan met verborgen smart. Dat het maar beoefend mag worden: stort voor Mij uit uw ganse hart. God is een Toevlucht te allen tijde.

6 JARIGEN Dhr. H.J. Meulenbeld, Vriezenveenseweg 139, 7602 AD, Almelo, 10 januari 72 jaar. Mw. A.F. van Doeselaar Krougman, Joke Smitstraat 73, 7607 SK Almelo, 19 januari 72 jaar. Mw. H. Jansen - Jansen, Hammerweg 115, 7671 JH, 25 januari 79 jaar. Dhr. J. Engberts, Weemestraat 3, 7671 EH, 27 januari 76 jaar. Om te beginnen willen u van harte feliciteren met uw verjaardag, wanneer u dit in de nieuwe eeuw mag ontvangen uit Gods hand. U krijgt ongetwijfeld enige geschenken op uw verjaardag. In ons land is dat een aardige gewoonte. Een ieder krijgt graag wat. De meeste vinden het mooiste wat ze krijgen een tekening of gekleurde plaat van een kleinkind. Een voorrecht als je kleinkinderen mag bezitten, want dat niet aan een ieder gegeven. Ze hebben die op school mogen maken. Niet alleen het kleinkind is trots, ook de grootouders. Een kinderhand en een bejaardenhand zijn gauw gevuld. Een kind omdat zij de waarde van dure.spullen niet beseffen en de bejaarden omdat zij ook de bittere armoede hebben meegemaakt in vroeger jaren. Maar wat een kind en een bejaarde nodig hebben is de schenking des Vaders: de Heere Jezus Christus. Geschenk van het Alvermogen. Dit Goddelijk geschenk is om niet te verkrijgen en we willen het niet hebben. Tegen dit geschenk ballen we onze vuisten en roepen het uit: we willen U niet hebben, want we haten U. Is het u al geschonken van s hemelswege dat u aan dit gemis ontdekt bent geworden. De Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Het liefste wat God de Vader had heeft Hij geschonken aan een wereld verloren in zonde en schuld. Wat is ons antwoord op dit geschenk: Kruist hem, kruist hem. Erger is niet denkbaar. Hij, Die kwam om te redden, hebben we verworpen. Misschien bent u een vijand van de verkiezing, nu dan bent u het ook van de verwerping. Er moet in ons leven plaatsgemaakt worden voor de Christus. We moeten ontdekt worden aan de schuld die wij gemaakt hebben door onze zonden. Wie geen bevindelijke schuldkennis heeft zal ook niet verlangen naar dit geschenk, de Borg van Sion. Hij is de Schuldovememende en Schuldbetalende Borg. Hij heeft het grootste geschenk verworven, door Zijn lijden en staven, n.1. de vergeving der zonden. God vergeeft de zonden en verzoent een volk met Zichzelf op grond van Zijn zoen - en kruisverdienste. Als het God behaagt in het dodelijkst tijdsgewricht de ziel te rechtvaardigen is dat een vrij genadegeschenk. Een geschenk met eeuwigheidswaarde.

7 We hopen en bidden dat u dit geschenk mag ontvangen. Hoe te ontvangen? Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roeme. ZIEKENHUIS Mw. N. Abbink - Verburg, Westeinde 261, kon naar een kort verblijf in het A.C. Ziekenhuis te Groningen weer terugkeren naar huis. Dhr. G. Koppehnan, Barend Lemanstraat 10, moest een operatie aan zijn knie <mdergaan, maar het heeft nog niet echt geholpen. Gedenke de Heere hen en alle zieken. Er zijn duizenden mensen die met een ziek lichaam het nieuwe jaar ingaan. Er zijn mensen die weer beter mogen worden, weer anderen zullen geen genezing vinden en sterven. Anderen zullen blijvend invalide zijn met al de gevolgen van dien. Als God de gezondheid wegneemt uit een mensenlichaam zijn we niets meer. Krachtige mensen worden dan gebroken rietstaven. De sterkste is enkel ijdelheid. De zonde heeft zo verwoestend gewerkt. Door de val in Adam is alles zo radicaal veranderd. De mens: geschapen om te leven moet nu sterven krachtens het oordeel Gods. We zijn onderworpen aan een drievoudige dood: de lichamelijke - geestelijke en eeuwige dood. Dit stukje voor de zieken lijkt zo pessimistisch gestemd. We lezen woorden als: ijdelheid, sterven, dood. Toch is dit de werkelijkheid. We kunnen zo onverwachts worden opgeroepen om voor God te verschijnen. We weten niet of we dit jaar beter zullen worden of te moeten sterven. Het kan het laatste jaar van ons leven gaan worden. Wat is het nodig om ontdekt te worden aan de borzaak van de doodskwaal, de zonde. Onze zieken zouden de Heere moeten gaan aanroepen in de nood. Uit diepten der ellenden roep ik tot U, o Heere. Wat zou ik graag zulke zieken willen ontmoeten, waar zielsworstelingen plaatsvinden om in Christus, op goede rechtsgronden, met God verzoend te mogen worden. Roepen als er nood is komt nogal eens voor, maar zodra de nood voorbij is, wordt het roepen ook niet meer gehoord. Dus is het van tijdelijke aard. We leven vandaag in een tijd dat velen algemene overtuigingen houden voor zaligmakende overtuigingen. Gelijk een historisch geloof wordt aangezien voor een zaligmakend geloof. En zo reizen er velen op verkeerde gronden af naar de eeuwigheid en zullen bedrogen uitkomen als de Heere het niet verhoedt Tegen deze gedachtengang komen velen in verzet. Ze vinden het liefdeloos en hard klinken. Wat leven we toch in een geesteloze tijd. Zeker, de

8 liefde van Christus is gunnend, maar ze speelt niet met het remonstrantisme. De liefde van Christus werkt uit dat we gaan waarschuwen tegen zielsmisleiding en tracht elkaar uit te drijven naar de genadetroon. De liefde van Christus doet alles van Hem verwachten en zoekt geen gronden in de mens. Zieken en invaliden, we wensen u toe deze liefde van Christus te mogen proeven en smaken dat de Heere goed is voor albedervers. GEBOREN Op 1 december was er gezinsuitbreiding in het gezin van onze diaken L.W. Smelt - H.D. Holland, Westerveenweg 4, 7671 Sl. Zij werden veiblijd door de geboorte van Gezina Christina, die zij de roepnaam meegeven van Christine. We willen u met uw kroost Antonie, Marianne en Alexander, van harte feliciteren met dit grote geschenk. Na het zure komt het zoet. Het is een uitdrukking ontleed aan de woorden van Psalm 77: 6, waar staat: de Allerhoogste maakt het goed; na het zure geeft Hij t zoet. Ten opzichte van de bevalling mag dat tot u gezegd worden. De Heere heeft uw leven willen sparen en dat van uw kind. Zuur is het moment tijdens de bevalling, soms momenten benauwd en angstig, om daarna de vreugde te smaken, een kind in de armen te mogen nemen. Hier geldt het ook voor: zoete uurtjes van korte duurtjes. Want de verzorging en de opvoeding van de kind(eren) wacht. Het zou een voorrecht zijn als u deze woorden ook bevindelijk zou mogen kennen. De geboorte uit God gaat ook met barensweeën gepaard. We moeten immers leren sterven en daar verzet zich vlees en bloed tegen. U moet zich de waarachtige bekering maar niet zo lichtvaardig voorstellen want het kost strijd. Het bedrijven van de zonde lijkt een zoete bezigheid, maar als Gods Geest een mens aan zijn zonden ontdekt worden de bedreven zonden zo bitter. Met als gevolg dat we de zonden gaan haten en laten. De Heere doet een afgesneden zaak op aarde. Als zonde een mens verdoemelijk stelt in het licht van Zijn heiligheid, wordt het eerdjdse leven verfoeid en beweend. Kent u dat eerste beginweik van de Heere in een mensenhart? Kent u deze zielsbenauwdheid vanwege het Godsgemis? Zo nodig om Christus te leren kennen als Borg en Middelaar. De Heere verheerlijkt Zijn genade door recht. Ik hoop dat u veel zoet (dat is vreugde) van uw kind(eren) mag ontvangen en weinig zuur ( dat is verdriet en zorgen). Verlene de Heere u genade om uw kroost op te voeden in de vreze Gods, want dat bewaart voor de zonden. Zodat u en uw kroost oprecht de Heere mogen vrezen, liefhebben en Hem mogen dienen.

9 CATECHISATIE D.V. maandag 10 januari 2000 worden de catechisanten weer verwacht De eerste les begint om kwart vóór vier!!! Jongelui, het kan dunkt me geen kwaad om het volgende in je gedachten op te frissen. Opgegeven om te leren vr. en antw. 24 t/m 27 uit het Kleine vragenboekje voor kinderen, door Ds. L.G..C. Ledeboer. De avond catechisanten is opgegeven om te leren: van Zijn Profetisch ambt: vr. "ijl antw.4 t/m vr.8 en antw. Dit is uit Goddelijke Waarheden door Ds. A. Hellenbroek. **** We zien met dankbaarheid terug op de viering van het kerstfeest met onze kinderen. Wat deden ze goed hun best om het geleerde op te zeggen en de psalmen te zingen. Het klonk mooi onder leiding van het orgel met de fluiten. CONTACTMIDDAG D.V. dinsdag 18 januari komen we weer samen op de contactmiddag. Een mooie gelegenheid om voor de eerste keer te komen, als u nog niet eerder bent geweest. We beginnen om twee uur en eindigen om 4 uur. We zien er naar uit om u allen te begroeten en dat daar vele nieuwe gezichten bij mogen zijn. CENSURA MORUM Deze zal gehouden worden D.V. dinsdag 18 januari s avonds van u. tot u. in de consistorie.

10 PREEKROOSTER OVER DE MAAND DECEMBER Zondag 12 december: Tekst: Maleachi 3:1. Lezen: Maleachi 3: 1-7. Thema: De wegbereider. 1. Zijn engel is Johannes de Doper. 2. De Engel des verbonds is Christus. 3. Hij komt. Psalmen: 141: 1-2 ; Lof. Zacharias: 1-3 ; 119: 3; 25: 7. Zondag 12 december: Tekst: Mal. 4: 2. Lezen: Maleachi 3: 8-18 en 4: 1-6. Thema: De laatste O.T. Adventsprediking. 1. Spreekt over de Zon der gerechtigheid. 2. Over wie gaat die Zon op? 3. Genezing onder de vleugelen van de Zon. Psalmen: 89: 7; Lof. Maria: ; 84: 6; Lof. Zacharias: 5. Woensdag 15 december: Tekst: 2 Kon. 8: 1-6. Lezen: 2 Koningen 8: 1-6. Thema: Verrassende geestelijke lessen! 1. Door de honger 7 jaar in het buitenland. 2. Wat wacht haar bij thuiskomst. 3. De nieuwsgierige koning. 4. Troost van Gods voorzienigheid. Psalmen: 56: 4; 107: ; 105: 23; 116: 7. Zondag 19 december: Tekst: Matthéüs 1: 18 en 19. Lezen: Matthéüs 1. Thema: De aankondiging van Christus geboorte. 1. Uit welk geslacht werd Hij geboren? 2. Maria zwanger bevonden uit de Heilige Geest. 3. De strijd van Jozef. Psalmen: 147: 8; Lofz. Maria: ; 89: 1; Lofz. Zacharias: 4. Zondag 19 december: Tekst: Matthéüs 1:21. Lezen: Lukas 1: Thema: De engel des Heeren bezoekt Jozef. 1. De droom van Jozef. 2. Waar gaat het om in de droom? 3. Jozef vertroost. Psalmen: 80: 1; 77: ; Lofz. Zacharias: 2; Lofz. Maria: 3. Zaterdag 25 december: Tekst: Lukas 2: 7. Lezen: Lukas 2:1-14. Thema: Het geschiedde in die dagen.

11 1. Gods ingrijpen in de geschiedenis. 2. Met Jozef en Maria op reis. 3. Geen plaats en toch geboren. Psalmen: 77: 4; 33: 2-5 ; Lofz. Zacharias: 2; Lofz. Zacharias: 5 Zaterdag 25 december: Tekst: Lukas 2: Lezen: Lukas 2 : Thema: Evangelie aan de onedelen van Bethlehem. 1. De herders op de nachtschool. 2. De herders op de tuchtschool. 3. De herders op de vruchtschool. psalmen: 2 4 :4-5 ; Lofz. Maria: ; 132:10; 41: 7. Zondag 26 december: Tekst: Lukas 2: 25 en 26. Lezen: Lukas 2: Thema: In de tempel te Jeruzalem. 1. Simeon was een mens. 2. Simeon verwachtte de vertroosting Israëls. 3. Gods belofte aan hem geschonken. Psalmen: 122: 1; 131: 1 tón 4: 130: 3; 70: 3. Zondag 26 december: Tekst: Lukas 2: 27 t/m 30. Lezen: Lukas 2: Thema: In de tempel te Jeruzalem. 1. Simeon in de tempel. 2. Het Kind met Simeon in de armen. 3. Simeon smaakt de zaligheid. Psalmen: 118: 10; 97: 5-7 ; 40: 8; Lofz. Simeon: 1-2. AFSCHEID VAN DE 20E EEUW. Deze eeuw is ten einde. Het duizendjarig tijdperk is voorbij. Hen nieuw millennium = duizend jarig tijdperk, treden we binnen. Op reis naar de 30e eeuw. Zal de wereld over duizend jaar nog bestaan? Wij weten dat niet. Wat we wel weten is dat Gods Woord ons wijst op het spoedige einde van deze wereld. Het einde is in zicht. De schepping zucht als in barensnood gezeten. Alles hijgt naar het einde. Vergeten we niet dat de Heere heeft gezegd: duizend jaren zijn bij Mij als één dag. Er is alle reden om in alle ernst afscheid te nemen van dit jaar 1999 en de duizend jaar wat achter ons ligt. Als echter de berichten in de pers juist zijn dat belooft het een zeer kabaal afscheid te worden. Veelal gaan christenen hand in

12 hand met de heidenen dit gebeuren vieren. Hand in hand als kameraden. Dat komt omdat deze christenen nooit afscheid van de wereld hebben genomen. In wezen zijn ze er nog één plant mee. Ze dragen de naam christen maar de zaak bezitten ze niet. Erg hé! Afscheid. We voelen een zwaard door de ziel gaan bij de gedachten aan allen die in het afgelopen jaar overleden zijn. Geliefde panden. Ze zijn met ons het jaar begonnen, maar niet beëindigd. Wat kunnen de geslagen wonden pijn veroorzaken. Ouders hebben kinderen naar het graf moeten brengen en kinderen hun ouders. Vele tranen werden er geschreid over geliefde panden. De dood blijkt vaak te zijn als een dief in de nacht. Onverwachts en ongedacht. We wensen de rouwdragenden genade toe om het zware pak te dragen, dat meegaat het nieuwe jaar in. Temidden van het drukke leven is het goed op oudejaarsavond stil te staan bij de woorden uit Psalm 90: Wij brengen onze jaren door als een gedachte, Ja, als een droom na het ontwaken wij vliegen daarheen. We doorvoelen de waarheid van de woorden: Het is al ijdelheid, zegt de Prediker. Toch hebben we oudejaarsavond dieper te verstaan. Want het voorbij gevlogen jaar predikt niet alleen de snelle voorbijgang van ons leven, ook het einde van de wereld. We willen nog wat verder nadenken over de oudejaarsavond van deze wereld! Dét is de waarheid, die Gods Woord ons predikt, en in dat licht hebben we van dit jaar afscheid te nemen. Want deze wereld zal vergaan met al haar begeerlijkheden. Gods Woord leert ons dat we gaan naar het einde, naar de voleinding! De wereld maakt zich rijp voor de grote oogstdag. Eens komt de oudejaarsdag van deze wereld. Zo heeft God het in Zijn Raad bepaald en in Zijn Woord geopenbaard, dat de Heere Jezus Christus zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Al het onkruid zal bijeen worden gebracht en gebundeld om verbrand te worden in het niet uit te blussen vuur. Eeuwige teleurstelling voor velen, die gehoopt hadden op de zaligheid. Die geloofd hadden en meenden bekeerd te zijn, maar waar God niet van af bleek te weten.

13 Gebouwd op zandgronden, waar we doorbeen zakken bij de ontmoeting met de Rechter. Gods uitverkoren volk zal in die dag worden verzameld als het koren en gebracht worden in de hemelse schuur. Daar nooit geen duivel en ongeloof meer. Geschonken, uit vrije genade, aan een volk in Adam zo diep van God afgevallen. Nog een laatste gedachte schrijven we op: Hoe zal het met ons aflopen. Worden we binnengedragen in de hemelse schuur of worden we geworpen in het eeuwige vuur. Voor de rechtvaardigen wacht het eeuwig wel, maar de goddelozen wacht het eeuwig wee. Wel of wee! ^lechts een letter verschil. En toch een eeuwig verschil. De ure om te maaien is gekomen! Vreselijk voor de onbekeerde wereld, zij worden verwezen met al de verdoemden in het eeuwige vuur. Zalig die oogstdag voor Gods uitverkorenen. Hun leven was Christus, hun oogstdag gewin! Want God is in hun leven gekomen met de hartvemieuwende genade van Jezus Christus. Heb dank, o HEERE! Jong en oud, hier kunt u zich naar hartelust uitleven in de zonde, ook op oudejaarsavond. Hier kunt u feesttafels bereiden en vuurwerk ontsteken, maar weet dat God om al deze dingen zal doen komen in het gericht. Spot niet langer met de Heere en met Zijn Woord en met uw onsterfelijke zielen. Maar bidt de Heere om losmaking van de knopen der ongerechtigheid waarmee u vastgebonden zit aan de wereld, zonde en duivel bekeer u dan van deze uw boosheid. Ziende op zonde en afmakingen blijft er alleen over: schuld. Geve de Heere dat te beleven en dat we met een verbroken hart mogen belijden: Gedenk niet meer aan t kwaad, dat wij bedreven. Maar verzoen de zware schuld, die u tot straf bewoog, Bewijs ons eens genade! GEZEGEND 2000 Ik wens u allen een gezegend nieuwjaar toe dat D.V. voor ons ligt. We beginnen met Gods Woord te openen in Psalm 134: 3: De Heere zegene u uit Sion, Hij, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Dat zoeken we voor en met elkaar:

14 We kunnen dit jaar wel samen beginnen of we het ook samen beëindigen, weet de Heere alleen. Gelijk Hij ook weet, wat dit jaar voor ons in haar schoot verbergt. Of dat we in de schoot der aarde onze plaats zullen vinden. Voor zover wij het kunnen zien zal het een jaar zijn van veel moeiten en zorgen, zowel in ons land als daarbuiten. In het Midden-Oosten en Oost Europa smeulen grote brandhaarden die kunnen uitlopen op een wereldbrand. In veel landen woeden vreselijke burger-oorlogen die duizenden slachtoffers eisen. In andere landen worden christenen wreed vervolgd. Hoe zal het aflopen in Indonesië? Daar kiezen de strijdkrachten steeds openlijker partij tegen de christenen en steunen ze de moslims. De kerkverlating heeft grote vormen aangenomen in ons land. We zien in een donkere toekomst, benauwd en dreigend. Maar dat is het ergste nog niet. De vijandschap tegen de kerk en haar Christus neemt hand over hand toe. Met bruut geweld of onder schone schijn wordt gepoogd haar te worgen. Christelijke vormen en normen worden met het sop van vijandschap overgoten. Wie voor Gods Woord uitkomt wordt uitgelachen en voor ouderwets versleten. Gods Woord heeft alléén gezag en eist onderwerping van koningshuis, regering en onderdaan. Ook de vele buitenlanders hebben zich te onderwerpen aan het gezag van Gods Woord. Ondertussen neemt de afval toe en de zorgen voor alle arbeid in het Koninkrijk van God. De Heere beware ons er voor elkaar niet te verleiden en te misleiden onder de prediking van Gods Woord. Want dat zal ook dit jaar doorgaan. Aangrijpende gedachten. Predikers die zich sieren met het kleed van de belijdenisgeschriften van de kerk en een nieuwe kerk binnen willen gaan waarin plaats is voor mensen die de godheid van Christus loochenen. Die ontrouw plegen aan de eed die zij in de kerk hebben afgelegd. Die met de wolven meeheulen in het bos. Het is nog maar een overblijfsel wat zich niet wilt laten strikken door de duivel in dit geesteloze proces van éénwording. Er wordt niets van God in gevonden, het is alles tegen God en Zijn Woord. Of is het een oordeel Gods? Men is met blindheid geslagen. Wie gaat er nu de planting Gods in ons land uitrukken? Wie durft het om zijn stem uit te brengen ten gunste van een afscheiding, zoals die zich nog nooit in ons land heeft voorgedaan. Gemeente, zit er maar niet over in. Wij blipen Nederlands Hervormd en gaan ons echt niet afscheiden van de Vaderlandse kerk En laat u maar niet

15 wijsmaken dat dit niet kan. Want zolang er nog één gemeente is die niet mee gaat met de afscheiding blijft de hervormde kerk bestaan. Maar wij vrezen voor de met blindheid geslagen leidslieden van de kerk dat ze door gaan om een breuk te slaan in onze kerk. Zie maar hoe ze het nieuwe beleidscentrum in Utrecht j.1, 1 december 1999 hebben geopend. In dit voormalige militairenhospitaal zullen nog wel enige cellen zijn overgebleven om, in hun ogen eigenwijze kerkvoogden en dominees, op te sluiten. Maar wie vervuld mag zijn met de vreze Gods getuigt: de Heere regeert! Ook in het jaar En Hij doet al wat Hem behaagt. Maar bij al wat Hij doet zijn de namen van Zijn volk in beide Zijn handpalmen gegraveerd. En de muren van Sion staan steeds voor Hem. Als Gods volk, door het geloof, daarop ziet, gaan de schaduwen wijken. De Heere is mijn Sterkte. Hij omgordt mij met kracht in de strijd. Hij verheerlijkt Zijn kracht in mijn zwakheid. In het vertouwen op Christus ligt het einde van alle dwaze vrees. Met dit godsvertrouwen kunnen we ook de toekomst tegemoet gaan en zal het ook dit jaar wel gaan. Nee, niet altijd naar ons vlees, wil en mening. Kruis, moeite en verdriet zal er dit jaar bij velen zijn. We leven daartoe in een aardstranendal, waar de gevolgen van de zonden worden gevoeld. Ook Gods kind heeft dit of dat kruis te dragen, zonder opstand, maar in het vaste geloof en vertrouwen dat alles gaat, zoals God het bepaald heeft in Zijn Raad. Zijn Raad zal bestaan in eeuwigheid! UIT DE PASTORIE Ik wil u allen hartelijk bedanken voor de vele kaarten en brieven (soms met foto van kroost) die we van u mochten ontvangen met de beste wensen voor de kerst en het nieuwe jaar. Ik wil u mede namens mijn vrouw het allerbeste toewensen voor het jaar dat voor ons ligt. Die wens bevat heil en zegen. Wij kunnen dat elkaar toewensen en bidden, maar de Heere kan en wil het alleen schenken. Ik denk aan de weduwen en weduwnaars die het pak van hun zorgen en verdriet meenemen het nieuwe jaar in. Invaliden en gehandicapten dragen hun last ook mee het nieuwe jaar in. De Heere moge u schenken Zijn genade om niet in opstand te komen tegen de Hem en de weg die Hij met u houdt. We wensen ook onze invaliden Gods zegen toe en allen die hen met liefde omringen en verzorgen.

"Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?

Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? 12 j a n u a r i 1 9 8 5 6e jaargang n o.1 "Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? (1 K o r. 15:55) "HET L EVENSDEVIES VAN EEN APOSTEL" Het met u willen overdenken van deze woorden van

Nadere informatie

EEN TROOSTRIJKE WETENSCHAP 1 DS. CHR. VAN DAM

EEN TROOSTRIJKE WETENSCHAP 1 DS. CHR. VAN DAM 1 EEN TROOSTRIJKE WETENSCHAP 1 Levensbeschrijving van en geschreven door DS. CHR. VAN DAM in leven predikant van de Gereformeerde Gemeenten. STICHTING DE GIHONBRON MIDDELBURG 2015 1 Uitgeverij De Bron,

Nadere informatie

Bij de omslag: of... U bent Zoon, Dochter, van God.. Koninklijke Hoogheid! Vrij! Werkelijk vrij! 1 vrijgemaakt door de Zoon

Bij de omslag: of... U bent Zoon, Dochter, van God.. Koninklijke Hoogheid! Vrij! Werkelijk vrij! 1 vrijgemaakt door de Zoon Bij de omslag: Ziet u ook vol verwondering op naar het kruis? Onvoorstelbaar wat God in Zijn onmetelijke liefde voor u gedaan heeft. Zijn eigen Zoon heeft Hij voor u een smadelijke dood laten sterven.

Nadere informatie

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Jezus leeft, en zal niet meer sterven! En omdat Hij leeft, zullen al Zijn kinderen leven, eeuwig leven. Dat is

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

GEEN LIED IN DE GEVANGENSCHAP. of, uitleg over Psalm 137:3-6, door THOMAS WATSON 1620-1686. Engelse uitgave: J.C. Londen, 1661

GEEN LIED IN DE GEVANGENSCHAP. of, uitleg over Psalm 137:3-6, door THOMAS WATSON 1620-1686. Engelse uitgave: J.C. Londen, 1661 1 GEEN LIED IN DE GEVANGENSCHAP of, uitleg over Psalm 137:3-6, waarin de heerlijkheid van Sion geweken is en het volk door de inwoners van Babel gevraagd wordt een lied tot verlossing te zingen. door THOMAS

Nadere informatie

DE ENIGE TROOST IN LEVEN EN STERVEN 16 PREKEN UIT DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS. 6 preken over De enige troost in leven en sterven, Zondag 1

DE ENIGE TROOST IN LEVEN EN STERVEN 16 PREKEN UIT DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS. 6 preken over De enige troost in leven en sterven, Zondag 1 1 DE ENIGE TROOST IN LEVEN EN STERVEN 16 PREKEN UIT DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS 6 preken over De enige troost in leven en sterven, Zondag 1 6 Preken over de Apostolische geloofsbelijdenis, Zondag 8, 9

Nadere informatie

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien.

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Zingen: Psalm 92 : 1 en 2 Lezen : Joh. 14 Zingen: Psalm 63 : 1 en 2 Zingen: Psalm 3 : 4 Zingen: Psalm 2 : 7 Geliefden, het Woord van God, hetwelk wij u

Nadere informatie

1. Welkom. 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied. 4. Ontsteken van de paaskaars. 5. Inleidend woord. 6. Gebed. 7. Lezing. 8. Psalm of gedicht. 9.

1. Welkom. 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied. 4. Ontsteken van de paaskaars. 5. Inleidend woord. 6. Gebed. 7. Lezing. 8. Psalm of gedicht. 9. 1. Welkom 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied 4. Ontsteken van de paaskaars 5. Inleidend woord 6. Gebed 7. Lezing 8. Psalm of gedicht 9. Lied 10. Overweging 11. Stilstaan bij doop en eucharistie 12. Voorbeden

Nadere informatie

PASEN HEMELVAART - PINKSTEREN ZESDE BUNDEL VIJFTIEN PREKEN FEESTSTOFFEN. Uit het Hoogduits vertaald. Uitgegeven bij: Scheffer & C, Amsterdam 1886-1888

PASEN HEMELVAART - PINKSTEREN ZESDE BUNDEL VIJFTIEN PREKEN FEESTSTOFFEN. Uit het Hoogduits vertaald. Uitgegeven bij: Scheffer & C, Amsterdam 1886-1888 1 PASEN HEMELVAART - PINKSTEREN ZESDE BUNDEL VIJFTIEN PREKEN FEESTSTOFFEN Uit het Hoogduits vertaald Uitgegeven bij: Scheffer & C, Amsterdam 1886-1888 Voor het grootste deel uitgegeven in een bundel Feeststoffen,

Nadere informatie

Het kind der vrijheid in de banden der wet

Het kind der vrijheid in de banden der wet 1 Het kind der vrijheid in de banden der wet of De zoon en de erfgenaam onder het juk van de dienstknecht Preek over Galaten 5:1 door William Huntington 2 Aan Mr. Huntington, Londen, 10 september, 1794

Nadere informatie

Gods weg Ds. J. IJsselstein - 1 Samuël 2: 1-11

Gods weg Ds. J. IJsselstein - 1 Samuël 2: 1-11 Gods weg Ds. J. IJsselstein - 1 Samuël 2: 1-11 Gemeente, wij vervolgen in deze dienst de geschiedenis van Hanna en Samuël. Hanna heeft gebeden bij de tabernakel. Ze heeft haar ziel, haar stille tranen

Nadere informatie

De Catechisant KONING PHILIPS II, HEER DER NEDERLANDEN. Die Mij vroeg zoeken zullen Mij vinden. Maart/april 2010 19 e jaargang Nr.

De Catechisant KONING PHILIPS II, HEER DER NEDERLANDEN. Die Mij vroeg zoeken zullen Mij vinden. Maart/april 2010 19 e jaargang Nr. De Catechisant Die Mij vroeg zoeken zullen Mij vinden KONING PHILIPS II, HEER DER NEDERLANDEN Maart/april 2010 19 e jaargang Nr. 3 B IJ B E L C A T E C H I S A T I E I Koningen 2 Bizar De geschiedenis

Nadere informatie

KERST - LIJDENSTOFFEN VIJFDE BUNDEL VIJFTIEN PREKEN FEESTSTOFFEN. Uit het Hoogduits vertaald. Uitgegeven bij: Scheffer & C, Amsterdam 1886-1888.

KERST - LIJDENSTOFFEN VIJFDE BUNDEL VIJFTIEN PREKEN FEESTSTOFFEN. Uit het Hoogduits vertaald. Uitgegeven bij: Scheffer & C, Amsterdam 1886-1888. 1 KERST - LIJDENSTOFFEN VIJFDE BUNDEL VIJFTIEN PREKEN FEESTSTOFFEN Uit het Hoogduits vertaald Uitgegeven bij: Scheffer & C, Amsterdam 1886-1888 Voor het grootste deel uitgegeven in een bundel Feeststoffen,

Nadere informatie

Ben ik wel uitverkoren?

Ben ik wel uitverkoren? Bijschrift bij de foto - De schapen: in Johannes 10:11,16 zegt de Heere Jezus: Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Ben ik wel uitverkoren?

Ben ik wel uitverkoren? Bijschrift bij de foto - De schapen: in Johannes 10:11,16 zegt de Heere Jezus: Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet

Nadere informatie

Schriftverklaringen - 24 delen

Schriftverklaringen - 24 delen 1 Schriftverklaringen - 24 delen Markus & Lukas 1-16 door H. F. KOHLBRUGGE In leven predikant bij de Nederlands-Gereformeerde Gemeente te Elberfeld 2 INHOUD 1. Prediking van Johannes de Doper Het begin

Nadere informatie

LERENDE HEN ONDERHOUDEN...

LERENDE HEN ONDERHOUDEN... LERENDE HEN ONDERHOUDEN... Dr. L. PRAAMSMA LERENDE HEN ONDERHOUDEN... HULPBOEK VOOR DE CATECHEET I ZONDAG 1-24 J. H. KOK N.V. KAMPEN 1959 INLEIDING Dit boek is ontstaan uit de aantekeningen van mijn

Nadere informatie

Heidelbergse Catechismus

Heidelbergse Catechismus 81 het eerste deel Heidelbergse Catechismus ZONDAG 1 Vraag 1: Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor,

Nadere informatie

Bevel tot geloof. C.H. Spurgeon. En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 3:23

Bevel tot geloof. C.H. Spurgeon. En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 3:23 Bevel tot geloof C.H. Spurgeon En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 3:23 De oude wet glinstert in ontzagwekkende heerlijkheid met haar Tien Geboden.

Nadere informatie

De schuldige mens tegenover Gods rechtvaardigheid

De schuldige mens tegenover Gods rechtvaardigheid ZONDAG 4 De schuldige mens tegenover Gods rechtvaardigheid Psalm 79 : 4 en 7 Lezen: Job 34 : 1-23 Psalm 90 : 4 en 7 Psalm 103 : 2 en 6 Psalm 25 : 10 Geliefden, het Woord van God dat wij u thans willen

Nadere informatie

INDEX DOOR VERTAALD EN INGELEID DOOR PROF. DR. P. BOENDERMAKER

INDEX DOOR VERTAALD EN INGELEID DOOR PROF. DR. P. BOENDERMAKER INDEX DOOR VERTAALD EN INGELEID DOOR PROF. DR. P. BOENDERMAKER 2 INHOUD Klik op de tekst voor het gedeelte dat u wilt lezen INLEIDING VOORREDE VAN MAARTEN LUTHER DEEL I VOORREDE DE WET DER 10 GEBODEN DEEL

Nadere informatie

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn 1 2 Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Uitgeverij Middernachtsroep

Nadere informatie

Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Ds. J.J. Roodsant Zingen : Psalm 77 : 1 Lezen : Mattheüs 11 : 20 30 Gebed Zingen : Psalm 119 : 87, 88 Geliefden, met de hulp des Heeren, en onder inwachting van de Heilige Geest, willen we uw aandacht

Nadere informatie

Zie Hij Komt. De bruidsgemeente wacht op haar bruidegom: Jezus. Kracht in Gods Woord. De waarde van bijbel studie

Zie Hij Komt. De bruidsgemeente wacht op haar bruidegom: Jezus. Kracht in Gods Woord. De waarde van bijbel studie Zie Zie Hij Komt Betreffende deze publicatie Er zijn verschillende kerkelijke organisaties in de wereld en allen beweren dat hun leer gebaseerd is op de Bijbel. Allen hebben enige verschillen in leerstellingen,

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst.

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst. 10x Raak Evangelisatie onder de loep genomen...... en in een nieuw daglicht geplaatst. 2002 Benjamin Aeilkema, Winterswijk Uitgave van Mercy Publishers Nederland www.mercypublishers.nl Alle Bijbelteksten

Nadere informatie

Het gebed is een geweldige

Het gebed is een geweldige Bidden [1] Christen doet niet anders Een mens is op de beste plek als hij op zijn knieën Gods aangezicht zoekt. Bidden is vitaal voor het christelijke leven. Waarom eigenlijk? Ds. J. Muller is hervormd

Nadere informatie

1 aug. GODSVRUCHT IN EEN GODDELOZE TIJD

1 aug. GODSVRUCHT IN EEN GODDELOZE TIJD 1 aug. GODSVRUCHT IN EEN GODDELOZE TIJD Het is een interessant feit, dat de woorden "goddelijk" en "Godsvrucht" niet eerder in de geschriften van Paulus worden gevonden, dan in de Pastorale Brieven, de

Nadere informatie