Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Studiefinanciering Nr. 54 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 maart 2002 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 1 heeft op 26 februari 2002 overleg gevoerd met minister Hermans van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over het prestatiecontract 2002 OCenW IB-Groep (OCW-02-18). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand beknopt verslag uit. Vragen en opmerkingen uit de commissie 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Van de Camp (CDA), voorzitter, Van der Hoeven (CDA), Rabbae (GroenLinks), Lambrechts (D66), Dittrich (D66), Cornielje (VVD), De Vries (VVD), Dijksma (PvdA), Cherribi (VVD), Rehwinkel (PvdA), ondervoorzitter, Visser-van Doorn (CDA), Wagenaar (PvdA), Belinfante (PvdA), Kortram (PvdA), Ross-van Dorp (CDA), Hamer (PvdA), Nicolaï (VVD), Van Bommel (SP), Barth (PvdA), Halsema (GroenLinks), Örgü (VVD), Eurlings (CDA), Slob (ChristenUnie), Van Splunter (VVD). Plv. leden: Schimmel (D66), Mosterd (CDA), Atsma (CDA), Harrewijn (GroenLinks), Bakker (D66), Ravestein (D66), E. Meijer (VVD), Van Baalen (VVD), Valk (PvdA), Udo (VVD), Van der Hoek (PvdA), De Pater-van der Meer (CDA), De Cloe (PvdA), Gortzak (PvdA), Molenaar (PvdA), Cqörüz (CDA), Spoelman (PvdA), Passtoors (VVD), Poppe (SP), Arib (PvdA), Vendrik (GroenLinks), Rijpstra (VVD), Wijn (CDA), Stellingwerf (ChristenUnie), Blok (VVD). De heer Van Splunter (VVD) spreekt zijn waardering uit voor het feit dat een prestatiecontract is opgesteld. Cruciaal vindt hij de viermaandelijkse globale rapportage van de doelmatigheid en de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Tevens bevat de rapportage een globale evaluatie en een prognose van de financiële kerngegevens, zoals opgenomen in de jaarrekening. Het is de vraag wat er naar de verwachting van de minister uit een overleg naar aanleiding van de rapportage kan komen. Als er iets aan de hand is, is vervolgens de vraag aan de orde naar het verdere handelen van de portefeuillehouder. De huisaccountant van de IB-Groep controleert volgens afspraken in de Wet verzelfstandiging informatiseringsbank (WVI) de apparaatsuitgaven van de IB-Groep. Vervolgens kan de accountant van de minister de huisaccountant controleren. Daarbij wordt gewerkt met een controleprotocol. De minister dient te bevorderen dat de accountant van de minister vooraf invloed heeft op de wijze waarop het protocol wordt opgesteld. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel dat later door de minister is ingetrokken is het punt van de goedkeuring van de jaarrekening aan de orde geweest. Die goedkeuring vindt thans nog plaats door de raad van toezicht. Is het met de nieuwe kaderwet ZBO s haalbaar dat per 15 maart 2003 de minister de jaarrekening goedkeurt? Bij eerdere besprekingen heeft de minister het juiste ambitieniveau tentoongespreid ten aanzien van de benchmark. In dat licht is artikel 11 van het prestatiecontract enigszins teleurstellend. Een wijziging van het contract lijkt in dezen wenselijk. Volgens artikel 15 wordt in het kader van het handvest publieke verantwoording gewaarborgd dat waarden als «betrouwbaarheid», «participatie», «transparantie» en «verantwoording» worden nagestreefd. Volgens berichten zou de IB-Groep echter zonder openbare aanbesteding KST60042 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2002 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 54 1

2 opdrachten verstrekken aan grote softwarebedrijven. Een reactie van de minister hierop lijkt op zijn plaats. De heer Eurlings (CDA) merkt op dat het bewerkstelligen van afdoende controle een steeds terugkerend onderwerp in de herhaalde discussies over de IB-Groep is. Uiteindelijk is hiervoor een begaanbare weg gevonden. Daarbij dient aangetekend te worden dat het goedkeuren van de jaarrekening door de minister niet is geregeld. De vraag is wanneer dit alsnog zal gebeuren. Het zal nog lang duren voordat de kaderwet ZBO s is aangenomen en uiteindelijk de verzamelwet voorligt. In de jaren 2002 en 2003 zal waarschijnlijk nog met de oude systematiek worden gewerkt. Kan de minister garanderen dat goedkeuring door hem op een bepaald moment hoe dan ook zal zijn geregeld? Bij de gekozen systematiek van het prestatiecontract zijn belangrijke rollen weggelegd voor de accountantscontrole en het toezicht. Aangezien de raad van toezicht in de jaren 2002 en 2003 nog conform de oude taakomschrijving zal functioneren, is het van belang om na te gaan of de minister voldoende toezichtsinstrumenten heeft om naleving van het contract af te dwingen. De wijze van organisatie van de accountantscontrole lijkt nogal gecompliceerd en is niet geheel transparant. Volgens de WVI zal de accountant van de IB-Groep de apparaatsuitgaven van de IB-Groep controleren en een verklaring van getrouwheid afgeven als datgene wat in de jaarrekeningen staat, klopt. De verklaring zou echter mede betrekking hebben op de rechtmatigheid, in die zin dat de uitgaven in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving. Een verduidelijking is op zijn plaats. De accountant van de minister moet vervolgens de huisaccountant controleren. Daarbij wordt gewerkt met een controleprotocol, waarin staat wat de accountant moet controleren en hoe hij dat moet doen. Heeft de accountant van de minister ook vooraf invloed op de wijze waarop de IB-Groep-accountant zijn werk doet of kan slechts achteraf worden nagegaan hoe het werk is gedaan? In het verleden is de Kamer kritisch geweest over commerciële nevenactiviteiten van de IB-Groep. Zolang de zaken niet op orde zijn, zijn nevenactiviteiten niet wenselijk. In het prestatiecontract staat echter een artikel dat verwijst naar een bijlage met toegelaten nevenactiviteiten, alsmede naar een toetsingskader. Is de minister van zins om op grond daarvan toch al bepaalde nevenactiviteiten toe te laten? Bij de uitzonderingsbepalingen wordt gewezen op de verkoop van noodstroom. Een toelichting daarop is wenselijk. De prijs die opdrachtgevers betalen voor nietwettelijke activiteiten zou conform criterium 7 ten minste kostendekkend moeten zijn. Betekent dat dat wel degelijk winst kan worden gemaakt en, zo ja, wordt daarmee niet ingegaan tegen de geest van de motie-rabbae (24 724, nr. 47)? Bij een verzoek van de IB-Groep om een nieuwe taak te gaan uitoefenen, vraagt de minister de raad van toezicht om een oordeel. Zolang deze raad nog een formele taak heeft bij de goedkeuring van de jaarrekening, is er in dezen het risico van functievermenging. Het werken met prestatiecontracten moet in de praktijk nog gestalte krijgen. Als blijkt dat bepaalde onderdelen niet werken, moet tot aanpassing kunnen worden gekomen. Vooralsnog is optimisme op zijn plaats. Er zal een situatie kunnen ontstaan waarin de wettelijke taak goed is verzekerd, waarin de rechtmatigheid en doelmatigheid van de besteding van overheidsgeld goed in de gaten worden gehouden en de creativiteit van de IB-Groep overeind blijft. De heer Rehwinkel (PvdA) herinnert aan het algemeen overleg van 1 november 2001, waarin over de hoofdlijnen van het prestatiecontract en het toetsingskader is gesproken. Voor optimale prestaties en een optimale werkwijze is veel meer nodig dan een prestatiecontract, hoezeer de opstelling hiervan ook moet worden toegejuicht. Het is een goede start voor een Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 54 2

3 zakelijke verhouding tussen de minister en de IB-Groep. De stijgende lijn in de kwaliteit van de dienstverlening kan ermee worden voortgezet. De minister heeft eerder gezegd dat de verantwoordelijkheidsverdeling tussen hem en de IB-Groep zal worden vastgelegd in een toetsingskader. Is dat inmiddels gereed en, zo ja, kan dat naar de Kamer worden gezonden? Voor een naar tevredenheid functionerende IB-Groep is het van groot belang dat regelmatig contact wordt onderhouden met de grote groep van klanten. De studentenorganisaties zijn echter niet betrokken bij het overleg over de inhoud van het prestatiecontract. In het vorige algemeen overleg heeft de minister toegezegd dat een student zou worden benoemd in de raad van toezicht, in ieder geval als waarnemer. Wat is de stand van zaken rond deze toezegging? In het prestatiecontract wordt nog uitgegaan van goedkeuring van de jaarrekening door de raad van toezicht. Eerder heeft de minister toegezegd dat goedkeuring van de jaarrekening door de minister moet geschieden, overeenkomstig de bepalingen in de kaderwet ZBO s. Kan de minister toezeggen dat in ieder geval de jaarrekening 2002 door hem zal worden goedgekeurd? Acquisitie en reclame-uitingen zouden vanaf 2002 niet meer geoorloofd zijn. De IB-Groep is echter ook na het algemeen overleg van 1 november jongstleden, waarin dit werd uitgesproken, doorgegaan met het verrichten van commerciële nevenactiviteiten. Bij het afhalen van de nieuwe OV-studentenkaart werd bijvoorbeeld een shampoomonster meegeleverd. Welke maatregelen overweegt de minister als de IB-Groep doorgaat met dit soort activiteiten? In het apparaatsbudget 2002 is voor derving van reclame-inkomsten gereserveerd. Zegt dat iets over de in 2001 binnengehaalde reclame-inkomsten? Het vergoeden van die kosten wekt bevreemding. Blijkbaar werden de reclame-inkomsten niet gezien als een extraatje, maar was het een noodzakelijke begrotingspost. Worden de kosten alleen voor 2002 vergoed of zal dat ook in komende jaren gebeuren? Over het gebruik van gegevensbestanden staat in het toetsingskader dat de IB-Groep moet handelen conform de wettelijke en maatschappelijke vereisten met betrekking tot privacybescherming. Onlangs hebben voormalige studenten een enquête van een onderzoeksinstituut ontvangen. De persoonsgegevens bleken door de IB-Groep te zijn verstrekt zonder dat de studenten hiervan op de hoogte waren. Valt dat onder de gedragsregels? Hoe zit het met de verstrekking van de gegevens van de studentenmonitor? Het herontwerp heeft kosten met zich mee gebracht. De minister dient aan te geven wat de gevolgen van het stopzetten van dit project zijn geweest voor het aan de orde zijnde prestatiecontract. Er wordt gesproken van 2,27 mln euro voor procesverbetering. Is hierbij nog sprake van een relatie met het stopzetten van het project herontwerp? Waarom is er niet voor gekozen om de uitvoering van het project OV-studentenkaart tot wettelijke taak te verklaren? Het zou voor studenten handig zijn als zij voor studiefinanciering en OV-kaart bij één loket terecht kunnen. Wat is overigens de stand van zaken in de onderhandelingen over de nieuwe kaart? De doorlooptijd voor bezwaarschriften bleek in 2001 erg lang. Slechts 60% van de ingediende bezwaarschriften werd binnen de daarvoor geldende termijn van zes weken behandeld. De norm wordt voor 2002 gesteld op 80%. Voor de behandeling van schriftelijk ingediende klachten geldt echter een norm van 100%. Moet deze norm niet algemeen gelden? De telefonische bereikbaarheid was in 2001 ongeveer 75%, hetgeen ook de norm voor 2002 is. Dat betekent dus dat ook dit jaar één op de vier bellers niet geholpen wordt. De lat moet hoger worden gelegd. Welke middelen kunnen daarvoor worden gehanteerd? Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 54 3

4 De IB-Groep is enige tijd geleden overgegaan op een systeem van integrale klantafhandeling. Zijn de beoogde positieve effecten op de dienstverlening gerealiseerd? Studentenorganisaties klagen namelijk nogal eens over onjuist geïnformeerde studenten. Wat is overigens de oorzaak van de forse stijging van het aantal klachten bij de Ombudsman? Antwoord van de minister De minister merkt allereerst op dat het prestatiecontract zicht biedt op verdere verbeteringen in het functioneren van de IB-Groep in de komende jaren. Het gaat om een garantie van de prestatie, maar het is duidelijk dat op dit terrein de komende jaren zal worden doorgewerkt. Op een aantal punten zijn verbeteringen mogelijk. Er is de nadrukkelijke ambitie om zo hoog mogelijk te eindigen. De verhouding is helder. De minister sluit een contract met de hoofddirectie. De raad van toezicht houdt toezicht op de nakoming. Driemaal per jaar wordt de hoofddirectie om een bevestiging gevraagd van het nakomen van de afspraken. Tweemaal per jaar wordt de raad van toezicht gevraagd of hij vertrouwt op naleving van het contract. In totaal wordt dus vijfmaal gevraagd of men verwacht dat de prestaties zullen worden gehaald. Als problemen worden gemeld, moet daarvoor een argumentatie worden gegeven. Indien wordt aangegeven dat de achterstand niet kan worden ingehaald, zal de Kamer daarvan onverwijld in kennis worden gesteld en zullen nadere maatregelen worden voorgesteld. Als vijfmaal wordt gemeld dat de prestaties zullen worden gehaald en aan het eind van het jaar blijkt het tegendeel, dan is er een probleem tussen de minister en de hoofddirectie. Het prestatiecontract is een set van prestatie-indicatoren, samengesteld op basis van een quick scan. Een werkgroep zal de set het komend halfjaar taakstellend uitwerken. Het contract vormt een beginpunt voor de verdere ontwikkeling van de relatie tussen de minister en de IB-Groep. De prestatie-indicatoren moeten een juiste vormgeving hebben. Voor de bereikbaarheid is de prestatie-indicator bijvoorbeeld 75% in 2,5 minuut. In 2003 moet de indicator een absolutere vorm krijgen, bijvoorbeeld 100% bereikbaarheid binnen 2 minuten. Als Kamer of minister van mening is dat op dit punt verder moet worden gegaan, kunnen nadere initiatieven worden genomen of financiële bijdragen worden geleverd om de bezetting te vergroten. Er is sprake van een periodieke verantwoording van kwantitatieve en kwalitatieve prestaties. Vanwege de hoge frequentie van het overleg met de minister zal hem weinig ontgaan als het gaat om het eventueel niet nakomen van afspraken. In 2003 zal op basis van de ervaringen in 2002 een beproefde set van prestatie-indicatoren worden opgesteld, waarmee een harde taakstelling een feit is. Een grote groep van instellingen doet mee aan de benchmark. De eerste keer kwam de IB-Groep er gemiddeld uit. Het is de bedoeling dat de IB-Groep in de toekomst de eerste plaats zal bemachtigen. Bezien zal worden of er de noodzaak is om artikel 11 aan te passen. De benchmark verkeert op dit moment in een voorbereidende fase. In maart zullen de partners bij elkaar komen teneinde de prestaties en resultaten te vergelijken en inzicht aan elkaar te bieden aangaande aansturing en procesoptimalisatie. De offerteaanvraag zal half maart de deur uitgaan. Eind 2002 moet er een rapportage liggen voorzien van de best practices van de vijftien deelnemende uitvoeringsorganisaties. Het is de minister niet gebleken dat de IB-Groep zich niet zou houden aan de afspraak om ICT-projecten openbaar aan te besteden. De accountantsdienst en de Algemene Rekenkamer controleren een en ander. Dat laat onverlet dat de IB-Groep een eigen verantwoordelijkheid voor de keuze heeft. Als de minister hierover nadere informatie mocht bereiken, zal die de Kamer worden overhandigd. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 54 4

5 In de toekomst zal de jaarrekening door de raad van toezicht worden vastgesteld en door de minister worden goedgekeurd. De huidige wet legt het recht van goedkeuring nog in handen van de raad van toezicht, maar de facto zal al volgens de voorgestelde wijziging worden gehandeld. Uiterlijk 15 maart 2003 zal de minister worden geïnformeerd over de conceptjaarrekening van de IB-Groep, zodat hij in de gelegenheid is te communiceren met de raad van toezicht alvorens deze de jaarrekening vóór 1 april 2003 vaststelt. Daarna volgt goedkeuring door de minister. Het toetsingskader is inmiddels door de minister en de voorzitter van de raad van toezicht ondertekend. Het is als bijlage bij de brief van 19 oktober 2001 naar de Kamer gestuurd. Toezicht en accountantscontrole bij de IB-Groep staan in de huidige tijd scherp in de aandacht. Een accountantscontrole dient zowel een verklaring van getrouwheid als een verklaring van rechtmatigheid op te leveren. De invloed van de minister wordt dus niet slechts achteraf uitgeoefend. Omdat het gaat om een één-op-éénrelatie met de accountant van de IB-Groep is uitvaardiging van een protocol niet noodzakelijk. De minister kan heel specifiek aanwijzingen vooraf geven. Er is nu al een toetsingskader inzake nevenactiviteiten om een aantal reeds ontplooide activiteiten alsnog goedgekeurd te krijgen. Nieuwe initiatieven zullen de Kamer worden voorgelegd. Daarbij is sprake van een uitermate terughoudende opstelling, omdat de IB-Groep eerst goed moet gaan functioneren. Bij het onderdeel noodstroom gaat het om een verzoek van het energiebedrijf Groningen om in piekuren de noodvoorzieningscapaciteit van de IB-Groep te gebruiken om de piek af te toppen. De huidige nevenactiviteiten zijn per saldo kostendekkend. De afschaffing ervan is in feite een tegenvaller, omdat sprake was van een onderdeel van de totale dekking van de kosten. Het gaat bij het voorbeeld dat de heer Rehwinkel gaf om een van de laatste uitvloeisels van een proces waar men niet meer onderuit kon. Het is de bedoeling dat dit soort zaken niet meer plaatsvindt. Het bedrag van 2,7 mln euro procesverbetering heeft betrekking op de nieuwe periode, waarin het gaat om beheerste vernieuwing. De OV-studentenkaart is geen wettelijke taak. De onderhandelingen voor een nieuw contract verlopen moeizaam. Ze worden inmiddels gevoerd door een externe onderhandelaar. Over anderhalve maand zal de Kamer naar verwachting over de voortgang kunnen worden gerapporteerd. De norm voor tijdige afhandeling van bezwaarschriften wordt voor 2002 gesteld op 80%. Er wordt weliswaar gestreefd naar 100%, maar in 2001 werd slechts 60% van de bezwaarschriften tijdig afgehandeld, dus een dergelijke eis moet niet als realistisch worden gezien. Informatie over de effecten van de integrale klantafhandeling zal de Kamer schriftelijk worden toegezonden. Datzelfde geldt voor informatie over het toegenomen aantal klachten bij de Ombudsman. Er zijn inmiddels leden in de raad van toezicht benoemd, maar er is nog één vacature. Tijdens het vorige overleg is gesproken over het aanstellen van een waarnemer uit de studentenwereld. Het is echter vreemd om in een raad van toezicht een direct belanghebbende te benoemen. Wel is het wenselijk dat de te benoemen persoon affiniteit heeft en voldoende aanspreekbaar is voor de studentenorganisaties. Daarover zal met de organisaties contact worden opgenomen. Gestreefd wordt naar het benoemen van een volwaardig lid en niet een waarnemer. De Kamer zal het uiteindelijke voorstel zo snel mogelijk ter informatie krijgen voorgelegd. In het verleden is instelling van een cliëntenraad overwogen. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 54 5

6 Vanwege de hoge omloopsnelheid werd dat geen gelukkige structuur geacht. De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Van de Camp De griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Coenen Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 54 6

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 15 maart 2000 Aan de leden en de plv. leden van de vaste commissie voor Justitie OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 22 452 Internationalisering van het onderwijs Nr. 17 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Van de Camp (CDA), Van der Hoeven (CDA), voorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 24 724 Studiefinanciering Nr. 51 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 23 juli 2001 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 695 Voortijdig school verlaten Nr. 10 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 december 1999 De vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 696 Schoolzwemmen Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 juli 2001 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 957 Wijziging kiesstelsel 26 976 Positie van de Eerste Kamer Nr. 3 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 maart 2000 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 812 Wijziging van de Wet tot behoud van cultuurbezit in verband met een evaluatie van die wet Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 8 oktober 2001 De vaste

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 7 juni 2001 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport OVERZICHT van stemmingen in de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 26 695 Voortijdig school verlaten Nr. 12 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 24 oktober 2001 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 017 Versterking ruimtelijk-economische structuur Nr. 26 1 Samenstelling: Leden: Schutte (GPV), Van der Vlies (SGP), Van de Camp (CDA), Van der

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 25 434 Structuurversterking filmindustrie Nr. 9 1 Samenstelling: Leden: Blaauw (VVD), Biesheuvel (CDA), voorzitter, Witteveen-Hevinga (PvdA), Leers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 597 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs ter bestendiging en actualisering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 887 Samenvoeging van de gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 13 november 2001 De vaste commissie voor Binnenlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 VII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 131 Reïntegratie arbeidsongeschikten Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 20 februari 2002 De commissie voor de Rijksuitgaven 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 24 724 Studiefinanciering Nr. 40 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Schutte (RPF/ GPV), Van de Camp (CDA), Van der Hoeven (CDA), voorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 24 724 Studiefinanciering Nr. 28 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 mei 1998 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 439 Nadere voorschriften in verband met samenwerking tussen scholen voor voortgezet onderwijs en instellingen voor educatie en beroepsonderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 21 501-05 Cultuurraad Nr. 35 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (GPV), Voorhoeve (VVD), Voûte-Droste

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 29 november 2000 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Justitie OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 25 733 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs Nr. 57 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 18 oktober 2000 Binnen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 25 065 Groepsgrootte in het basisonderwijs Nr. 23 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 31 oktober 2001 De vaste commissie voor Onderwijs,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 555 Decemberverslag 1995 van de Algemene Rekenkamer Nr. 5 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 11 maart 1996 De algemene commissie

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo 0 Inleiding De Gemeentewet(GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 256 Wijziging van de Mediawet en de Tabakswet (implementatie wijziging richtlijn «Televisie zonder grenzen») Nr. 21 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 24 814 Vliegramp Eindhoven Nr. 18 1 Samenstelling: Leden: Van den Berg (SGP), Valk (PvdA), voorzitter, Zijlstra (PvdA), Apostolou (PvdA), Hillen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 397 Vernieuwing studiefinanciering Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 035 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Toezichtskader voor de Raad van Toezicht Informatie Beheer Groep

Toezichtskader voor de Raad van Toezicht Informatie Beheer Groep Toezichtskader voor de Raad van Toezicht Informatie Beheer Groep De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Raad van Toezicht van de Informatie Beheer Groep komen, mede gelet op de Wet verzelfstandiging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 241 Enquête vliegramp Bijlmermeer Nr. 39 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 maart 2000 In de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400-VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 79 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 april 2006 De commissie voor Verkeer en Waterstaat 1 heeft

Nadere informatie

29200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004

29200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004 29200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004 Nr. 176 Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld 2 februari 2004

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân gelet op: - artikel 24 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; - artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag. Staten-Generaal. Vastgesteld 18 november De voorzitter van de commissie, Van Baalen

Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag. Staten-Generaal. Vastgesteld 18 november De voorzitter van de commissie, Van Baalen Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2008 2009 F 31 744 Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 063 Wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte en van de wet van 19 juni 1996 tot wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte, de Wet op de huurcommissies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 573 Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording Nr. 51 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 17 oktober 2000 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 707 Wijziging van de Mediawet in verband met nieuwe regels omtrent de financiering van de publieke omroep (afschaffing omroepbijdrage) Nr. 24

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 127 Financiële verantwoordingen over het jaar 1999 Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân.

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op artikel 109 van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 897 Enkele wijzigingen in wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetten 2001) Nr. 13

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2005 Nr. 232 VERSLAG

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER.

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 412 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met wijziging omzetmoment eerste 12 maanden prestatiebeurs en afschaffing

Nadere informatie

Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep):

Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep): Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep): 1. haar in 2007 per e-mailbericht onjuiste informatie heeft verstrekt over haar rechten met betrekking tot de OV-Studentenkaart;

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 VI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2002 Nr. 39 VERSLAG

Nadere informatie

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand Controleprotocol 2016 Gemeente Loon op Zand Financien & Belastingen Oktober 2016 1. Inleiding De gemeente Loon op Zand geeft ieder jaar opdracht om de accountantscontrole als bedoeld in artikel 213 GW

Nadere informatie

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Controleverordening gemeente Emmen Aan de raad De Wet dualisering gemeentebestuur heeft de functie

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 064 Invoering van titel 4 van Boek 7 (Huur) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek en van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Invoeringswet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 513 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met de verkleining van de groepsgrootte voor de 4- tot en met 7-jarige leerlingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 567 Wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden (uitbreiding tot therapiebaden) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 7 juli 1999 De vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 430 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet inzake het buiten toepassing laten van de korting op het ouderdomspensioen voor vrouwen die in de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 507 Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening) Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 25 733 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs Nr. 68 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 18 juni 2001 Binnen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 933 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering in het buitenland

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 15 mei : Besluitvormend. Aan de Raad. Onderwerp Advies Accountantscommissie bij accountantsverslag 2013

Raadsvoorstel. Vergadering : 15 mei : Besluitvormend. Aan de Raad. Onderwerp Advies Accountantscommissie bij accountantsverslag 2013 Raadsvoorstel Vergadering : 15 mei 2014 Agendapunt Status Programma : 7a : Besluitvormend : alle Behandelend ambt. : Anne Jan van der Ploeg E-mail : ajvanderploeg@t-diel.nl Telefoonnummer : (0511) 460

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 206 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 30 220 Publiek ondernemerschap Toezicht en verantwoording bij publiek-private arrangementen Nr.6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 14

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 9a 24 138 Wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet

Nadere informatie

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Pagina 1 1 Opdracht Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot de verkregen verantwoordingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 059 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet, alsmede enige andere wetten in verband met de introductie van aanvullende

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de herpositionering van zelfstandige bestuursorganen

Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de herpositionering van zelfstandige bestuursorganen Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de herpositionering van zelfstandige bestuursorganen MEMORIE VAN ANTWOORD Inleiding Met belangstelling heb ik kennis genomen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 27 813 EU Structuurfondsen Nr. 15 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 24 mei 2006 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 heeft op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 833 Beroepspensioenregelingen Nr. 3 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 juli 2001 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 476 Inzet Nederlandse politie en Koninklijke Marechaussee bij internationale civiele politie-operaties Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Blaauw

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 518 Op innovatie gerichte clustervorming in de marktsector Nr. 19 1 Samenstelling: Leden: Blaauw (VVD), Biesheuvel (CDA), voorzitter, Witteveen-Hevinga

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 045 Streekvervoer Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 7 december 1998 De commissie voor Rijksuitgaven 1 heeft over het rapport

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum December 2015 Nummer 6856 Onderwerp Besluit controleverordening Provincie Zuid-Holland 2015 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, overwegende dat -

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 687 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs vanwege overheveling taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD VOORBLAD Onderwerp Aanwijzen accountant voor de verslagjaren 2013-2016 SIS-nummer Agendering (advies Griffie) PS2013-99 Commissie AFW 6 februari 2013 Provinciale Staten 13 februari 2013 Behandelwijze x

Nadere informatie

Rapport. Datum: 14 juni 2000 Rapportnummer: 2000/213

Rapport. Datum: 14 juni 2000 Rapportnummer: 2000/213 Rapport Datum: 14 juni 2000 Rapportnummer: 2000/213 2 Klacht Op 30 augustus 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de Werkgroep Stop Overlast Seppe te Sint Willebrord, ingediend door

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 432 Cultuurnota 2001 2004 Nr. 42 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 november 2001 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

VERVOLG VAN HET ONDERZOEK NAAR DE NALEVING VAN DE DECLARATIEVOORSCHRIFTEN DOOR BESTUURDERS IN HET HOGER ONDERWIJS VERTROUWEN OP ZELFREINIGEND VERMOGEN

VERVOLG VAN HET ONDERZOEK NAAR DE NALEVING VAN DE DECLARATIEVOORSCHRIFTEN DOOR BESTUURDERS IN HET HOGER ONDERWIJS VERTROUWEN OP ZELFREINIGEND VERMOGEN VERVOLG VAN HET ONDERZOEK NAAR DE NALEVING VAN DE DECLARATIEVOORSCHRIFTEN DOOR BESTUURDERS IN HET HOGER ONDERWIJS VERTROUWEN OP ZELFREINIGEND VERMOGEN Utrecht, augustus 2016 Kenmerk: 4890765 Voorwoord

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Papendrecht Inhoudsopgave Controleverordening

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 I Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2009 Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 24 170 Gehandicaptenbeleid Nr. 44 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 juli 1999 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 897 Enkele wijzigingen in wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetten 2001) Nr. 4

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 213 van de Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten;

gelet op het bepaalde in artikel 213 van de Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten; Vergadering d.d. : 4 oktober 2011 Agendapunt : 9A Registratienummer : 351887 Onderwerp : Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente

Nadere informatie

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Controleverordening Randstedelijke Rekenkamer De Randstedelijke Rekenkamer besluit: overwegende dat: op grond van de wet van 2 juli 2003, Stb.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 2 BRIEF VAN DE INFORMATEUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij zend ik u, daartoe

Nadere informatie

Mevrouw Vermolen (VVD) vraagt enige verduidelijking omtrent de rol van de raad en de nieuwe directeur van OPOR.

Mevrouw Vermolen (VVD) vraagt enige verduidelijking omtrent de rol van de raad en de nieuwe directeur van OPOR. Verslag voorbespreking Vaststellen jaarrekeningen COPO en COVO 2008 26 november 2009 De heer R. van Schelven, voorzitter De heer H.J.B. Bakker, VVD Mevrouw B. Vermolen, VVD De heer e.p. Romijn, PvdA De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 880 Wetgeving voor de elektronische snelweg Nr. 11 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 juni 2000 De vaste commissie voor Binnenlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1099 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 30 oktober 2006 Binnen de vaste commissie voor Justitie 1

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële Organisatie van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële Organisatie van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel k ~1"le, 4? Controleverordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 213 Gemeentewet; gelet op artikel 217 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie