Catalogiseren in het digitale tijdperk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Catalogiseren in het digitale tijdperk"

Transcriptie

1 Catalogiseren in het digitale tijdperk Erik Oltmans Hoofd Verwerking Publicaties Koninklijke Bibliotheek FOBID Studiedag Van Catalogiseren naar Metadatabeheer 27 september 2007 Goedemiddag. Mijn naam is Erik Oltmans, en ik ben hoofd van de hoofdafdeling Verwerking Publicaties. In deze presentatie zal ik nader ingaan op vooral de praktische consequenties van het motto van deze studiedag: Van Catalogiseren naar Metadatabeheer. Wat betekent dat in de praktijk?

2 Overzicht De invloeden op ons catalogiseerproces: 1. Meer publicaties: hoe blijven we dit doen? 2. Andere verwachtingen bij gebruikers Wat zijn de praktische implicaties? Wat staat ons te doen? In deze presentatie wil ik twee belangrijke factoren bespreken die het catalogiseerproces de komende jaren dominant zullen beïnvloeden. De eerste factor is de toename aan publicaties die wij geacht worden te catalogiseren. In het internet-tijdperk is publiceren gemakkelijker dan ooit geworden, en veel nieuwe technieken stellen ons staat om publicaties in allerlei vorm uit te brengen. Hoe gaan de bibliotheken daarmee om? De tweede factor is de veranderende verwachting van de moderne gebruiker van informatiediensten. Daarop zal moeten worden ingespeeld worden, om ervoor te zorgen dat de catalogus een belangrijke en vaak geraadpleegde bron blijft voor wetenschappelijk onderzoek. Of populair gebruik. Ik wil in deze presentatie vooral stilstaan bij enkele praktische implicaties van deze ontwikkelingen: wat kunnen we doen om het hoofd te bieden aan een groeiend aantal publicaties, terwijl gebruikers andersoortige diensten van ons verlangen? Wat moeten wij doen? Ik kan de antwoorden al een beetje weggeven in termen van het onderscheid dat Daniël van Spanje vanmorgen maakte: de toename van publicaties moeten we het hoofd bieden door aanpassing van de werkprocessen. En de rol van de gebruiker impliceert content integratie. In de volgende dia s zal ik uitleggen wat dat voor ons betekent.

3 Meer publicaties De eerste factor: het groeiende aantal te ontsluiten publicaties.

4 Er is (te) veel om te catalogiseren.. Van Catalogiseren naar Metadatabeheer Groei van het aantal publicaties, zowel gedrukt als digitaal e-journals, e-books, blogs, wikis etc Nieuwe formaten: web archivering Groeiend aantal massadigitaliseringsprojecten Zoals gezegd: moderne technieken stellen de mensen in staat om gemakkelijker een publicatie uit te geven. Een uitgever is niet in alle gevallen nodig, want opmaak en distributie is voor bijna iedereen met een computer en toegang tot internet weggelegd. De toename behelst niet alleen digitale publicaties: met een dienst als LuLu, printing on demand, kan zelfs een traditioneel boek eenvoudig worden uitgegeven. Maar het is aan de andere kant wel een feit dat de grootste toename m vooral zit in de omvang van het aantal digitale publicaties: e-journals, e-books, maar ook relatieve nieuwe publicatievormen als blogs, wiki s en websites vormen de uitdaging voor catalogiseerdiensten om adequaat ontsloten te worden. Als we daar ook het groeiend aantal massadigitaliseringsprojecten bij optellen, dan is de slotsom duidelijk: er komt veel op ons af. Te veel.

5 Nieuwe items in KB Catalogus (gedrukt) Van Catalogiseren naar Metadatabeheer Dat kan ook goed geïllustreerd worden aan de hand van de groei van de catalogus van de Koninklijke Bibliotheek. In deze grafiek ziet u de jaarlijkse toename van het aantal records van gedrukte publicaties in de KB-catalogus: in 1992 nog meer dan titels, en een gestage daling tot aan iets minder dan in Nu denkt u wellicht dat deze voorstelling mijn eerdere stelling tegenspreekt. Uit dit beeld blijkt immers geen stijging van het aantal publicaties, maar een daling! Daarvoor is een goede verklaring. Sinds 2002 heeft de KB een elektronisch depot in gebruik genomen, waarin alle digitale afleveringen van meer tijdschrifttitels worden geladen. Tegelijkertijd hebben we de papieren versies van deze tijdschriften opgezegd, en dat beeld is zichtbaar in deze grafiek. Zouden we dat beleid niet bewust hebben ingezet dan zou deze grafiek, waarin alleen de gedrukte publicaties zijn weergegeven, de stijgende tendens wel hebben laten zien. Dan zou de jaarlijkse aanwas van het aantal records in de catalogus in beduidend meer dan hebben bedragen. Maar goed, we hebben nu eenmaal een e-depot. En de effecten daarvan zijn goed te zien in de volgende grafiek.

6 Nieuwe items in KB Catalogus (gedrukt én digitaal) Van Catalogiseren naar Metadatabeheer Nou ja, dat wil zeggen: niet helemaal. De tendens blijkt misschien wel uit dit plaatje, maar laten we de schaalverdeling maar eens aanpassen aan de corresponderende getallen.

7 Nieuwe items in KB Catalogus (gedrukt én digitaal) Van Catalogiseren naar Metadatabeheer Zo. Met het perspectief op miljoenen, blijkt de exponentiële groei van de KB-catalogus sinds 2002, het jaar waarin het e-depot operationeel werd. Nu is het natuurlijk onjuist om te suggereren dat al deze publicaties door ons gecatalogiseerd zijn. Dat zijn ze niet: We hebben metadata van de uitgevers geconverteerd naar ons eigen formaat, en daarbij is geen menselijke interventie aan te pas gekomen, los van het ontwerp van de conversiescripts. Maar wat ik met dit plaatje vooral wil aantonen is de invloed van digitale publicaties op de catalogus in het algemeen, en op het beheer van die catalogus in het bijzonder. De invloed is onmiskenbaar, en die ontwikkeling is onomkeerbaar.

8 Wat betekent dit praktisch? Van Catalogiseren naar Metadatabeheer More wine, not enough bottlers We hebben nieuwe methoden nodig om publicaties te ontsluiten Niet ter vervanging van handmatige werk, maar om meer werk mogelijk te maken Van regel-gebaseerd naar principe-gebaseerd Meer individualiteit voor catalogiseerders Gedifferentieerd metadatabeleid Hergebruik van metadata Maar goed, wat zijn nu precies de praktische implicaties van deze ontwikkelingen? Beacher Wiggins, mijn evenknie bij de Library of Congress, presenteerde het op de afgelopen IFLAconferentie als volgt: more wine, not enough bottlers. En niet alleen in de VS, maar ook uit discussies met collega s uit Canada, Groot-Brittannië, en Duitsland blijkt telkens hetzelfde: we hebben nieuwe methoden nodig om de grote aantallen publicaties blijvend te kunnen ontsluiten. En die nieuwe methoden zullen de handmatige inspanningen niet overbodig maken, integendeel. Het is geen kwestie van het wegautomatiseren van traditioneel bibliotheekwerk. We hebben beiden nodig: én catalogiseerders, én nieuwe methoden. Daarbij zal een verschuiving plaatsvinden van een regel-gebaseerde benadering naar een meer principegebaseerde benadering. De adoptie van RDA als alternatief van AACR2 is daar een goed voorbeeld van. RDA vertelt de catalogiseerder niet hoeveel auteurs opgenomen dienen te worden, of hoeveel ingekort worden tot et al.. Als de informatie beschikbaar is, dan nemen we die gewoon over. En daarmee komen we tot een 2 e belangrijke ontwikkeling: een grotere verantwoording voor de catalogiseerder. Met meer ruimte voor creativiteit en individualiteit. Binnen de principes is er dus meer ruimte voor eigen inzicht. Een beleidsmatig aspect is het opstellen voor verschillende criteria voor verschillende soorten publicaties. De KB is bezig met een traject Gedifferentieerd metadatabeleid dat richtlijnen opstelt voor het hanteren van verschillende principes. Halen we bijvoorbeeld metadata binnen via de DARErepositories, dan zouden we kunnen overwegen om het daarbij te laten. Maar andere publicaties zouden we juist willen verrijken. Een uitgekiend metadatabeleid moet ervoor zorgen dat we het op deze manier kunnen blijven behappen. Met het importeren van metadata is een zeer belangrijke ontwikkeling genoemd: ik ga hier op de volgende slide uitgebreid op in.

9 Hergebruik van metadata Gemeenschappelijk catalogiseren nieuwe stijl Import metadata van Centraal Boekhuis, m.b.v. ONIX Een nieuwe manier van werken: Aanpassing aan workflow Directe koppeling CB Onix GGC Direct zichtbaar, daarna pas afcatalogiseren Implicaties voor de catalogiseerder: redactie in plaats van creatie Creëren is wellicht gemakkelijker, maar door de grote hoeveelheden redden we dat niet meer.. Nieuwe gereedschappen, uitdaging voor de catalogiseerder Het hergebruiken van metadata is eigenlijk een nieuwe dimensie op het aloude vertrouwde principe van gemeenschappelijk catalogiseren. Dat principe kennen we al een aantal decennia, en is in feite gestoeld op de oude wijsheid: vele handen maken licht werk. Een mooi praktisch voorbeeld vormt de afspraken die de KB momenteel maakt met het Centraal Boekhuis. Het CB zal binnenkort in staat zijn om metadata van publicaties te ontvangen en te distribueren met behulp van het ONIX-formaat. Dit formaat kan vanaf 1 januari gebruikt worden om metadata uit te wisselen, en zo de beschrijving van nieuwe publicaties te vergemakkelijken. Het zou wel een nieuwe manier van werken vereisen. De bestaande workflow is hierop immers niet berekend. Wat we op dit moment nadrukkelijk overwegen, is een directe koppeling van ONIX-data met het GGC. Met PICA onderzoeken we momenteel deze mogelijkheid, en het is goed om te zien dat er meerdere partijen zijn die belang hebben bij een dergelijke ontwikkeling; dat verhoogt de kans op succes. De werkwijze zou kunnen betekenen dat titels voortaan al eerder zichtbaar zijn, zonder specifieke holding-informatie. Pas als de publicatie op het bureau van de catalogiseerder ligt, wordt de beschrijving voorzien van een exemplaarblok, en kunnen aanvullende gegevens -zoals trefwoordenextra worden toegevoegd. De implicaties voor de catalogiseerder zijn duidelijk: men begint niet langer met een leeg beeldscherm, maar de titelbeschrijving is al deels gevuld. Dit vergt een andere blik, een andere benadering. Het is een verschuiving van creatie naar redactie. Voor velen zal dit wennen zijn, en soms lijkt het wenselijker of eenvoudiger om te creëren in plaats van te beheren. Maar met de toenemende hoeveelheden is dit niet langer mogelijk. Nieuwe gereedschappen moeten we in dit kader breed zien: het betreft niet alleen tooling om redactionele werkzaamheden goed uit te voeren (zoals het maken van conversies, of het koppelen van informatie), maar de overweging om sommige taken uit te besteden bij andere partijen moet in dit kader eveneens als een gereedschap worden beschouwd.

10 Process Redesign: Ontwikkeling van metadataketens 1. Ergens wordt een basis-record aangemaakt de bron is vrijwel altijd de uitgever of soms de auteur (bijvoorbeeld via METIS) 2. dat wordt aan anderen ter beschikking gesteld via ONIX uit het Centraal Boekhuis met beknopte titel, item direct op de plank/in de catalogus 3. die het weer verrijkt onder meer door koppeling met informatie elders (semi-) automatische toekenning van trefwoorden 4. en het weer aan anderen ter beschikking stelt Nederlandse Bibliografie Online, Nationaal titelbestand Het beheren en redigeren van metadata vormt in deze optiek een onderdeel van een keten. Business Process Redesign gaat dan leiden tot een hele andere benadering, waarbij het werk van de catalogiseerder niet meer het begin van de keten vormt: het basis-record ontstaat al veel eerder, bij de uitgever, of in sommige gevallen zelfs al bij de auteur. Deze informatie kan vervolgens beschikbaar worden gesteld aan anderen, zoals het Centraal Boekhuis, of de Koninklijke Bibliotheek. Het ONIX-protocol is hierbij van groot belang. Een bibliotheek kan besluiten om de informatie al in beknopte vorm beschikbaar te stellen in de catalogus, natuurlijk met de bijzondere informatie dat de publicatie nog niet meteen kan worden uitgeleend, of dat nadere informatie nog volgt. De publicatie wordt in ieder geval wel zichtbaar, maar de titelbeschrijving hoeft dan nog niet per se af te zijn. Afcatalogisering kan nog volgen, en de titelbeschrijving kan daarbij nog verder verrijkt worden dan we thans gewend zijn, bijvoorbeeld door informatie elders te koppelen aan het record. De KB experimenteert op dit moment ook met de mogelijkheden om trefwoorden automatisch te laten voorstellen door de computer, als er extra elektronische informatie beschikbaar is. Maar ook dan is het proces nog niet af. Henk Ellerman zei het al: Catalogiseren is niet langer a one shot deal. De catalogus kan beschikbaar worden gesteld voor downloads door derden. Een uitstekend voorbeeld is de Nederlandse Bibliografie Online, die binnenkort in basale vorm beschikbaar komt. Het zou een prima ontleningssbron zijn voor een uiteindelijk nationaal titelbestand, met alle informatie, over alle publicaties op een rij. Welke gebruiker zou dat niet willen?

11 De nieuwe gebruiker Hiermee komen we tot het begrip nieuwe gebruiker. De next-generation, de Web 2.0 user, of hoe we hem of haar tegenwoordig ook noemen. Ik zal dit onderwerp wat beknopter bespreken dat het vorige aspect, omdat veel van deze ontwikkelingen al eerder en uitgebreider zijn besproken vandaag.

12 Er komen nieuwe technologieën op... Opkomst van Google het search-engine model De mogelijkheid om door te linken naar veel meer digitale content De mogelijkheid om full text automatisch te indexeren Web 2.0 verandert de verwachtingen van eindgebruikers Social tagging, community tagging Communities werken samen om informatie te creëren en te delen, op nieuwe manieren, en vaak zonder intermediairs In het kort komt het neer op een serie ontwikkelingen die de mogelijkheden voor de moderne gebruiker bijna grenzeloos maken. Google heeft school gemaakt, en of we het nu leuk vinden of niet: het is een de facto standaard geworden die moderne gebruikers als vanzelfsprekend beschouwen. Als de presentatie en functionaliteit daar niet goed bij aansluiten, zal het gebruik op den duur tot een onaanvaardbaar niveau afnemen. Aspecten daarbij zijn de mogelijkheden om publicaties met elkaar in verband te brengen (denk aan FRBR) of direct aan elkaar te koppelen. Ook de mogelijkheden om elektronische bestanden automatisch te indexeren hebben grote invloed op de wijze waarop catalogi worden aangeboden. Denk daarbij aan Aquabrowsing. Maar het belangrijkste is dat eindgebruikers gewend zijn geraakt aan een zekere dynamiek, en aan interactie. Men wil meedoen. Dus moeten wij hen ook laten meedoen. Social tagging, of community tagging bieden de mogelijkheid om gebruikers te betrekken bij de informatie die wij over publicaties beschikbaar stellen. Recensies van boeken is daarbij het meest aansprekende voorbeeld. Opmerkelijk daarbij is dat de rol van intermediairs daarbij in veel gevallen niet meer noodzakelijk is.

13 De klant heeft andere verwachtingen... Klanten: willen integratie van meerdere informatiebronnen willen grootschalige, geïntegreerde diensten gebruiken willen verbeteringen in de kwaliteit en consistentie van informatie willen verbeteringen in de look and feel willen zoiets als Google Karin Calhoun: On behalf of research communities, libraries should be contributing to bigger scholarly environments through data exchange, collaboration and partnerships to aggregate more of the expanding universe of scholarly content. De klanten hebben dus andere verwachtingen, en willen meer functionaliteit. Maar geen ingewikkelde interfaces alsjeblieft. Geen lijst van 27 catalogi die elk een native interface hebben. Geïntegreerd doorzoekbaar, en bij voorkeur één zoekvenstertje: Google will do. Karen Calhoun, vorige week nog op bezoek in Nederland, gaf het al aan: het komt neer op schaalvergroting, integrale zoekmogelijkheden, en door samenwerking beter zichtbaar zijn in Google-rankings. Het commerciële orakel volgens Calhoun heet in die optiek dan WorldCat. Die mening kun je wel of niet delen, maar de aannames die zij maakt zijn onbetwistbaar.

14 De klant heeft andere verwachtingen... Met weglatingen en toevoegingen worden enerzijds een nuttige zuivering van overtollige titelbestanddelen beoogd de titelbeschrijving is anderzijds een aanvulling daarop, met onontbeerlijke, maar door onvolledige titelredactie vaak ontbrekende gegevens Zoo ontstaat een titelbeschrijving die den catalogusgebruiker alle onontbeerlijke gegevens en aangename gemakken biedt Praktijk en theorie der titelbeschrijving, Dr. H.E. Greve, 1930 Het doel blijft hetzelfde maar nieuwe gereedschappen geven er een nieuwe invulling aan: uitbreiding van de titelbeschrijving (met plaatjes, flapteksten, recenties, samenvattingen, etc.). Is dit nu een revolutie? Nou nee. Bekijk deze quotes eens, die de essentie van het catalogiseren zo prachtig weergeven. Het gaat om weglatingen en toevoegingen, zodat we een nuttige zuivering verkrijgen, maar evengoed een aanvulling met onontbeerlijke gegevens. En waarom? Omdat we zo een titelbeschrijving maken die de catalogusgebruiker alle gegevens en aangename gemakken biedt. Aan de spellingswijze is al te zien dat het hier niet om een Web 2.0 visionair gaat. Of misschien juist wel In ieder geval zijn deze citaten al in 1930 opgeschreven door de Bibliothecaris van de Openbare Bibliotheek in Den Haag. Hieruit blijkt zonneklaar dat het doel van de catalogiseerder ten principale niet veranderd is. Het doel is hetzelfde gebleven: de gebruiker alle gegevens en aangename gemakken bieden. Maar de methoden veranderen mee met de tijd, en maken gebruik van de verworvenheden van het internettijdperk.

15 De rol van de catalogiseerder: Van Catalogiseren naar Metadatabeheer Metadata genereren, maar vooral manipuleren en beheren data- en databasebeheer metadatamanagement wordt ketenmanagement Dataverrijking tagging services thesaurusontwikkeling, thesaurusbeheer verbinden van content, groeperen van content (FRBR) Ontwikkelen standaarden Beheren relaties met auteurs, uitgevers, data aggregators Het vak van catalogiseerder wordt meer, niet minder! En daarmee verandert ook de rol van de catalogiseerder. Metadata zal altijd wel gegenereerd worden, maar de accenten komen te liggen op het manipuleren en beheren van die cruciale informatie. De focus ligt op databeheer, op databasebeheer, en die werkzaamheden zullen meer dan ooit onderdeel vormen van een grotere keten. Het verrijken van basisinformatie zal een cruciaal taakonderdeel worden van de catalogiseerder van de toekomst, waarbij tagging services, thesaurusbeheer en het verbinden en groeperen van content (bijvoorbeeld door middel van FRBR) standaard werkzaamheden zullen zijn. Het ontwikkelen (of doorontwikkelen) van standaarden wordt eveneens belangrijker voor catalogiseerafdelingen, evenals het beheren van relaties en afspraken met auteurs, uitgevers en intermediairs. Ik kan daarbij niet anders concluderen dat het werk van de catalogiseerder meer wordt, in plaats van minder. Ik denk persoonlijk ook dat het werk daarmee leuker wordt, want afwisselender en creatiever.

16 Key players in addressing challenges Quote Indiana University: The need for cataloging expertise will not be diminished in the coming years. Rather, catalogers of the future will work in the evolving environment of publishing, scholarly communication, and information technology in new expanded roles. Catalogers will need to be key players in addressing the many challenges facing libraries and the overall management and organization of information. Voordat ik afsluit wil ik mijn betoog graag onderstrepen met een prachtig citaat uit een paper van de Bibliotheek van Indiana University. Er verschijnen tegenwoordig met grote regelmaat dergelijke white papers over de toekomst van het catalogiseren, en dat is alleen maar een goed teken, nl. dat het vak in ontwikkeling is. Dit citaat stelt onder meer dat [ ] Catalogers will be key players in addressing the challenges facing the management of information. Ik vraag u opnieuw: wie wil dat nou niet?

17 Ten slotte Per 1 oktober 2007 is Johan Stapel hoofd van de afdeling Catalogisering & Metadatabeheer Tenslotte -en dit is écht de laatste dia- wil ik graag uw aandacht vestigen op een goede ontwikkeling bij de KB. Ik heb u vandaag de visie van de KB op de toekomst van het catalogiseren mogen presenteren, maar dat deed ik feitelijk ook in de rol van waarnemend hoofd van de afdeling Catalogisering & Metadatabeheer. U heeft het al lang door, ik heb natuurlijk geen klassieke bibliotheekopleiding. Ik gebruik immers veelvuldig het woord catalogiseerder in plaats van het juistere catalograaf. Maar ik weet er genoeg van om te stellen dat de afdeling C&M een belangrijke afdeling is, waarin veel gebeurt, en nog meer te gebeuren staat. Dat hebben we vandaag allemaal kunnen zien. Bovendien, volgens Indiana University bestaat de afdeling uit 33 fte aan key players. Dat is toch niet gek? Ik ben dan ook verheugd om u te vertellen dat het management van de ontwikkelingen bij C&M vanaf a.s. maandag belegd is in de capabele handen van Johan Stapel. Johan, laat je maar zien. Vanaf 1 oktober is dit het gezicht van de afdeling naar buiten toe, en ik wens Johan heel veel succes in zijn nieuwe functie.

18 Dank voor uw aandacht! en Inge Angevaare voor haar bijdragen Dat brengt mij bij het einde van deze presentatie. Ik wil Inge Angevaare hartelijk danken voor haar wezenlijke bijdragen aan dit verhaal. En ik wil u danken voor uw aandacht.

De Openbare Bibliotheek en de catalogus

De Openbare Bibliotheek en de catalogus De Openbare Bibliotheek en de catalogus Daniel van Spanje Senior productmanager Metadata Services OCLC Leiden 2 oktober 2012 Bij een open opstelling heb je geen catalogus nodig De boekwinkel Selexyz Dekker

Nadere informatie

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: RDA. NOTITIE 2f Work records SLIM 3.0

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: RDA. NOTITIE 2f Work records SLIM 3.0 Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: RDA 2012 NOTITIE 2f Work records Datum 6 januari 2013 Documentgeschiedenis 10 oktober 2012: 1 e versie Peter Schouten 18 november 2012

Nadere informatie

MARC21 en RDA in het GGC

MARC21 en RDA in het GGC Groningen Utrecht Maastricht Den Haag Leidschendam mei - juli 2012 MARC21 en RDA in het GGC Daniel van Spanje OCLC Leiden Vooraf: de grote verandering Catalogiseren wordt metadata management http://www.rug.nl/cit/organisatie/pictogram/archief/2000-7-3/leidseboekjes.htm

Nadere informatie

Informatievaardigheden Introductie EndNote

Informatievaardigheden Introductie EndNote Informatievaardigheden Introductie EndNote TU Delft Library Delft University of Technology Challenge the future TU Delft Library HowInformatievaardigheden to find and use scientific / EndNote information

Nadere informatie

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden SLIM 3.0 Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden Joke Webbink, Informatiespecialist Bibliotheek Wageningen UR en Programmamanager SLIM 3.0 Groningen Utrecht Maastricht Den Haag Leidschendam

Nadere informatie

Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek

Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek Ambitie 1. Ambitie 2. Ambitie 3. Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek terecht. Zoveel mogelijk informatie die onderzoekers nodig hebben voor

Nadere informatie

Discussie: Op weg naar een nieuwe bibliotheek?

Discussie: Op weg naar een nieuwe bibliotheek? Intellectueel Kapitaal 10 e jaargang, nummer 4, 2011 Kennis delen met storytelling Marleen Stikker: Geen Mediawijsheid, maar Technologiewijsheid! Discussie: Op weg naar een nieuwe bibliotheek? www.ikmagazine.nl

Nadere informatie

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 08. Content Design verdrijft CMS

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 08. Content Design verdrijft CMS WHITEPAPER IN 5 MINUTEN M A A R T 2 0 1 4 08. Content Design verdrijft CMS Introductie Je komt steeds vaker op websites die er bijzonder uitzien, of die het verhaal in één pagina vertellen. Jij wil dit

Nadere informatie

S L I M. Status Voortgang. Erik Oltmans

S L I M. Status Voortgang. Erik Oltmans S L I M Status Voortgang Erik Oltmans Strategisch Adviesbureau Thaesis S L I M Status Voortgang 21 oktober 2010 Wij onderzoeken trends en adviseren klanten. Wij investeren in mensen. Wij zijn Thaesis.

Nadere informatie

Proces Mediaverwerking

Proces Mediaverwerking Proces Mediaverwerking Anne Werst, manager Catalogiseren awerst@beeldengeluid.nl Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Cijfers Ruim 750.000 uur radio, televisie, film 1.500.000 catalogusbeschrijvingen

Nadere informatie

Plone user case: www.mpi.nl

Plone user case: www.mpi.nl Plone user case: www.mpi.nl Jacquelijn Ringersma Karin Kastens Jos van Berkum Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek Plone gebruikersdag, 16 September 2009 Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek

Nadere informatie

Toekennen metadata voor overheden

Toekennen metadata voor overheden Toekennen metadata voor overheden versie: 2.1 datum: 1 juni 2007 Samenwerkende Catalogi Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Metadata toekennen... 2 3. Metadata voor uw productencatalogus... 3 4. Voorbeeld

Nadere informatie

Dynamic Publishing on Demand in Social Networks. R.M.G Dols Morpheus Software 2006

Dynamic Publishing on Demand in Social Networks. R.M.G Dols Morpheus Software 2006 Dynamic Publishing on Demand in Social Networks R.M.G Dols Morpheus Software 2006 Introductie Roger Dols Morpheus Software Onze expertise is het beheersbaar maken van kennis door toepassing van 2e generatie

Nadere informatie

Module 1. Welke soorten informatiebronnen zijn er? www.thomasmore.be/bibliotheek

Module 1. Welke soorten informatiebronnen zijn er? www.thomasmore.be/bibliotheek www.thomasmore.be/bibliotheek Module 1 Welke soorten informatiebronnen zijn er? Gebaseerd op de tutorials informatievaardigheden van Bibliotheek Letteren - K.U.Leuven Module 1 In deze module maak je kennis

Nadere informatie

WorldShare & openbare bibliotheken

WorldShare & openbare bibliotheken Werkconferentie Plusbibliotheken 19 juni 2015 WorldShare & openbare bibliotheken Saskia Leferink * Nander Lankhorst* Martin van Muyen Agenda 1. Korte introductie: strategie van OCLC in NL 2. De waarde

Nadere informatie

Nationale infrastructuur NBC, Website / widgetstore, Datawarehouse. Dennis Eijsten 15 september

Nationale infrastructuur NBC, Website / widgetstore, Datawarehouse. Dennis Eijsten 15 september Nationale infrastructuur NBC, Website / widgetstore, Datawarehouse Dennis Eijsten 15 september 28 september 2010 WAT KOMT ERAAN? 2 Beeld > Koptekst en voettekst... 3 28 september 2010 28 september 2010

Nadere informatie

GII voor de toekomst. OCLC contactdag 4 oktober 2011. Johan Stapel

GII voor de toekomst. OCLC contactdag 4 oktober 2011. Johan Stapel GII voor de toekomst OCLC contactdag 4 oktober 2011 Johan Stapel Wat wil BNL bereiken? Versterken van de POSITIE van de bibliotheek op Internet Vergroten van het BEREIK van de openbare bibliotheken Verbeteren

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM

AAN DE SLAG MET ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM AAN DE SLAG MET ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 3 deel 1 donderdag 13 maart 14 Waarom Lightroom? Uniform voor PC en Mac gebruikers (in tegenstelling tot bijvoorbeeld Aperture voor de Mac) Lightroom is speciaal

Nadere informatie

De bibliotheek van de toekomst Jort Ruiter Account Development Manager EBSCO Information Services

De bibliotheek van de toekomst Jort Ruiter Account Development Manager EBSCO Information Services Kwaliteitsinformatie l Beheer van bronnen l Toegang l Integratie l Consultatie De bibliotheek van de toekomst Jort Ruiter Account Development Manager EBSCO Information Services Agenda Introductie EBSCO

Nadere informatie

Collaboration versus Compliancy best of both worlds! 8 mei 2012

Collaboration versus Compliancy best of both worlds! 8 mei 2012 Collaboration versus Compliancy best of both worlds! 8 mei 2012 Even voorstellen Stefan Osinski Technische Universiteit Eindhoven Informatie Expertise Centrum Hoofd Archieven & Media Mike Meens Circle

Nadere informatie

PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents, Kluwer en Speciale bestanden Nieuw in versie 7.0. Publicatiedatum: 16 juli 2013

PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents, Kluwer en Speciale bestanden Nieuw in versie 7.0. Publicatiedatum: 16 juli 2013 PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents, Kluwer en Speciale bestanden Nieuw in versie 7.0 Publicatiedatum: 16 juli 2013 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 2 2 NIEUWE FUNCTIONALITEIT 3 2.1 Ondersteuning van

Nadere informatie

Research & development

Research & development Research & development Publishing on demand Workflow ondersteuning Typesetting Documentproductie Gespecialiseerd document ontwerp Web ontwerp en onderhoud Conversie Database publishing Advies Organisatie

Nadere informatie

Lustrum Het Overleg. 1. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, een introductie. 2. Trends en ontwikkelingen in het digitale domein

Lustrum Het Overleg. 1. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, een introductie. 2. Trends en ontwikkelingen in het digitale domein Lustrum Het Overleg 28 mei 2010 1. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, een introductie 2. Trends en ontwikkelingen in het digitale domein 3. Stellingen/discussie 4. De (av) informatieprofessional,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. FOBID Netherlands Library Forum. FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, april 2015

Jaarverslag 2014. FOBID Netherlands Library Forum. FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, april 2015 Jaarverslag 2014 FOBID Netherlands Library Forum FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, april 2015 Sinds 1974 Wat is? Samenwerkingsverband van KNVI KB SHB UKB VOB Betrokken: Dedicon, OCLC, SURF

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie

Leaflet. Het sociaal intranet; kennis delen als krachttool

Leaflet. Het sociaal intranet; kennis delen als krachttool Leaflet Het sociaal intranet; kennis delen als krachttool SmartPeople: het sociaal intranet SmartPeople is een combinatie van social networking, wiki s, blogs, (persoonlijke) dossiers en een kennisindex

Nadere informatie

Victor-Jan Leurs ceo

Victor-Jan Leurs ceo Victor-Jan Leurs ceo Wie is Caase? ontstaan uit Computer SOS (1988) 4 vestigingen, 80 medewerkers The Cloud Integrator in Benelux Partner Van Microsoft & IBM Belangrijkste Benelux partner van Google Wat

Nadere informatie

Grafische automatisering vak van de toekomst

Grafische automatisering vak van de toekomst Grafische automatisering vak van de toekomst Presentatie relatienetwerkdag 2015 Twin Media Hallo! CLAUDIA VAN DER POL Meer dan 15 jaar ervaring als vormgever van Vakbladen/Tijdschriften/Boeken Daarnaast

Nadere informatie

CEN T R A L E ME TA DATA P RO D U C TIE

CEN T R A L E ME TA DATA P RO D U C TIE CENTRALE METADATAPRODUCTIE NBD Biblion produceert metadata voor openbare bibliotheken De centrale productie van data door NBD Biblion bespaart de branche niet alleen enorme bedragen per jaar, het vormt

Nadere informatie

Handleiding full text artikelen downloaden

Handleiding full text artikelen downloaden Handleiding full text artikelen downloaden Stap 1: Full text icoon in Pubmed... 2 Stap 2: HANQuest... 3 Stap 3 Google en Google Scholar.... 4 Stap 4: Lijst digitale tijdschriftabonnementen van de HAN Studiecentra...

Nadere informatie

Websites aanpassen. Voor iedereen.

Websites aanpassen. Voor iedereen. Websites aanpassen. Voor iedereen. Teksten aanpassen en afbeeldingen toevoegen. Links naar andere pagina s of documenten. Pagina s toevoegen, kopiëren en verplaatsen. Ondersteuning voor meerdere talen.

Nadere informatie

Tilburg, 13 september 2012. Stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen

Tilburg, 13 september 2012. Stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen Tilburg, 13 september 2012 Stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen Inhoud 1. NBC Nationale Bibliotheek Catalogus 2. DWH Datawarehouse 3. WaaS Website as a Service 4. Overige projecten 5. Vragen? 2 NBC

Nadere informatie

Wanneer je al in Limo aan het werken bent, kan je scopus intypen in de zoekbalk en Databases / E-journals aanduiden.

Wanneer je al in Limo aan het werken bent, kan je scopus intypen in de zoekbalk en Databases / E-journals aanduiden. SCOPUS 1. Beschrijving Scopus is een onderzoeksdatabank van Elsevier met abstracts van artikelen en boekhoofdstukken op alle vakgebieden. Het bevat tevens de verwijzingen uit en citaties van die artikelen

Nadere informatie

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Multi Enterprise Social Network Platform 10 redenen om mee te doen Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Intranet, Extranet, Social Organiseer mensen en informatie op natuurlijke wijze TransportLAB

Nadere informatie

Inhoud van deze handleiding

Inhoud van deze handleiding Inhoud van deze handleiding Wat is Limo Thuiswerken = gebruik de stuiterproxy Aanmelden in LIMO Zoeken in Limo Zoeken: algemeen Zoektips Zoeken: simple and advanced search Zoeken: simple search: een voorbeeld

Nadere informatie

Deel 2: Endnote bibliografische software gebruiken als databasemanager en editor

Deel 2: Endnote bibliografische software gebruiken als databasemanager en editor Deel 2: Endnote bibliografische software gebruiken als databasemanager en editor Versie feb. 2015 pag. 38 Endnote output: 1. Organiseer je database 2. Doorzoek de referenties in je database 3. Publiceren,

Nadere informatie

De mogelijkheden van XML voor de langdurige bewaring van digitale documenten. DAVID studiedag 30 nov 2000

De mogelijkheden van XML voor de langdurige bewaring van digitale documenten. DAVID studiedag 30 nov 2000 De mogelijkheden van XML voor de langdurige bewaring van digitale documenten DAVID studiedag 30 nov 2000 Prof. Jan Engelen, Steven Depuydt K.U.Leuven - ESAT Onderzoeksgroep Document Architecturen Waarom

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Stap 3 Wat kunnen we met de inhoud?

Stap 3 Wat kunnen we met de inhoud? Stap 3 Wat kunnen we met de inhoud? We gaan in deze stap eens bestuderen wat we zoal voor mogelijkheden hebben om tekst op te maken en links in te voegen. Kompozer heeft voor de meest voorkomende zaken

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

Start getting Social, Networker!

Start getting Social, Networker! Start getting Social, Networker! Tom Zoethout Internet Marketing Specialist 2 1 Wat gaan we doen? ) Internet Marketing: the bottom line + Wanneer gaan we zaken doen? & Wat moet je met Web2.0? % Basisregels

Nadere informatie

Onderzoek: Het gebruik van Social Media in bibliotheken

Onderzoek: Het gebruik van Social Media in bibliotheken Onderzoek: Het gebruik van Social Media in bibliotheken Persoonlijk gebruik van Social Media is de afgelopen jaren explosief gestegen. Op professioneel vlak worden Social Media gezien als een nieuwe manier

Nadere informatie

Inhoud. Mediacentrum hogeschool Windesheim (maart 2015) Page 2

Inhoud. Mediacentrum hogeschool Windesheim (maart 2015) Page 2 Online Inhoud Over Endnote Online... 3 Aanmelden... 3 Voordat je begint!... 4 Tussenvoegsels in namen... 4 Referenties invoegen in een Worddocument/Cite while you write... 5 Handmatig invoeren van referenties...

Nadere informatie

PiCarta NCC en deelcatalogi, Online Contents, Kluwer en Speciale bestanden Nieuw in versie 7.2. Publicatiedatum: 19 augustus 2014

PiCarta NCC en deelcatalogi, Online Contents, Kluwer en Speciale bestanden Nieuw in versie 7.2. Publicatiedatum: 19 augustus 2014 PiCarta NCC en deelcatalogi, Online Contents, Kluwer en Speciale bestanden Nieuw in versie 7.2 Publicatiedatum: 19 augustus 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 2 2 NIEUWE FUNCTIONALITEIT 3 2.1 Wachtwoord wijzigen:

Nadere informatie

Product marketing met

Product marketing met Product marketing met Michiel Klaren, Natasja Paulssen 2007-11-22 Complexiteit van de Content Management Chain Hoe het was (2002) Meer dan 9,000 uitwisselingen nodig voor verzamelen content van catalogus

Nadere informatie

HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD

HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD 2 I Het Boeken Manifest De Europese en Internationale Federatie van Boekhandels (EIBF) vertegenwoordigt

Nadere informatie

Paper Z811-3 Content en Distributie

Paper Z811-3 Content en Distributie Instituut voor Media en Informatie Management Paper Z811-3 Content en Distributie Paper Erik de Groot, ZV11 Docent Raoul Boers 27-03-2009 Inhoud Paper Metadata The narrow view Verdrinken in een informatiestroom

Nadere informatie

Verslag UKB-CAT overleg d.d. 25 september 2008 te Rotterdam

Verslag UKB-CAT overleg d.d. 25 september 2008 te Rotterdam Verslag UKB-CAT overleg d.d. 25 september 2008 te Rotterdam Aanwezig: Afwezig: Yvonne van den Broek (UB Maastricht), John Engels (TU Eindhoven), Dien Giltjes (vz.) (Wageningen UR), Erwin Goldman (UB Rotterdam),

Nadere informatie

Efficient Multi-channel publiceren

Efficient Multi-channel publiceren Efficient Multi-channel publiceren 23 januari 2014 PubliQare PubliQare Marktleider op het gebied van Multi-channel oplossingen Zeer gevarieerd klantenbestand in de mediasector; Uitgevers, Bureaus, Corporate

Nadere informatie

METADATA IN EEN NIEUW JASJE. Universiteit Antwerpen Vrijdag 20 maart 2015

METADATA IN EEN NIEUW JASJE. Universiteit Antwerpen Vrijdag 20 maart 2015 METADATA IN EEN NIEUW JASJE Universiteit Antwerpen Vrijdag 20 maart 2015 Meta4books Meta4Books ITafdeling Promotieafdeling Kenniscentrum Beroepsverenigingen: V.V.B. V.U.V. V.B.I. Algemene Vergadering Raad

Nadere informatie

PRODUCT SHEET WHAT WE DO

PRODUCT SHEET WHAT WE DO ESDNOW, onderdeel van DISC BV, is dé Europese specialist als het gaat om het beheren, beveiligen, verkopen, toegang verschaffen tot, en distributie van digitale content. ESDNOW helpt uitgevers bij het

Nadere informatie

Inhoud. Endnote X7 Handleiding Mediacentrum maart 2015 Page 2

Inhoud. Endnote X7 Handleiding Mediacentrum maart 2015 Page 2 Inhoud Over Endnote... 3 Endnote installeren... 4 Een library aanmaken... 5 Voordat je begint!... 6 Tussenvoegsels in namen... 6 Referenties invoegen in een Worddocument/Cite while you write... 7 Handmatig

Nadere informatie

Verslag vergadering ONIX werkgroep Nederland en Vlaanderen

Verslag vergadering ONIX werkgroep Nederland en Vlaanderen Verslag vergadering ONIX werkgroep Nederland en Vlaanderen 2 oktober 2008 Aanwezig Jef Maes Boekenbank Annika Buysse Boekenbank Marc Nuijten Boekenbank Adriaan Lemmen Koninklijke Bibliotheek (Nederland)

Nadere informatie

HAALT U MET WEB 2.0 DE KILLERAPP VOOR UW INTRANET BINNEN?

HAALT U MET WEB 2.0 DE KILLERAPP VOOR UW INTRANET BINNEN? HAALT U MET WEB 2.0 DE KILLERAPP VOOR UW INTRANET BINNEN? EEN WHITEPAPER OVER DE INVLOED VAN SOCIAL SOFTWARE EN WEB2.0 OP KENNISDELING EN SAMENWERKING. DIT WHITEPAPER IS IN LICHT AANGEPASTE VORM VERSCHENEN

Nadere informatie

1 Gebruik. Beste uitgevers,

1 Gebruik. Beste uitgevers, Beste uitgevers, In het kader van 2 pilootprojecten binnen Uitgeverij van de Toekomst doen we een rondvraag bij de deelnemende Vlaamse uitgeverijen rond het gebruik van digitale dataformaten en ontsluiting

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

Buma 100 jaar: het openbaarmakingsrecht in 2025 11 oktober 2013

Buma 100 jaar: het openbaarmakingsrecht in 2025 11 oktober 2013 Buma 100 jaar: het openbaarmakingsrecht in 2025 11 oktober 2013 Jacqueline Seignette Jacqueline Seignette, Höcker advocaten, Amsterdam http://vimeo.com/2465906 Ideale situatie: creativiteit vrije loop

Nadere informatie

Workshop. Zoeken naar goede Informatievaardigheden. bronnen voor FLOT!? Nathalie van den Eerenbeemt Olaf Schiltmans Jos Knubben

Workshop. Zoeken naar goede Informatievaardigheden. bronnen voor FLOT!? Nathalie van den Eerenbeemt Olaf Schiltmans Jos Knubben Workshop Zoeken naar goede Informatievaardigheden bronnen voor FLOT!? Nathalie van den Eerenbeemt Olaf Schiltmans Jos Knubben 1 Waar vind je de PowerPointpresentatie? 2 http://www.flickr.com/photos/nypl/3109282915/

Nadere informatie

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden?

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Webinar Social Media Marketing Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie

Nadere informatie

Meest mobiele organisatie van Nederland

Meest mobiele organisatie van Nederland Resultaten onderzoek Meest mobiele organisatie van Nederland Juni 2013 Uitkomsten onderzoek onder top organisaties in Nederland Uitgevoerd door Keala Research & Consultancy in de periode mei tot en met

Nadere informatie

Nieuw in CBS versie 7.2

Nieuw in CBS versie 7.2 Nieuw in CBS versie 7.2 GGC NCC-IBL depositobeheer Gebruikersbeheer Publicatiedatum: 26 november 203 Inhoudsopgave NIEUW IN CBS VERSIE 7.2 3 2 GGC: RDA EN ZOEKEN 3 2. Inleiding 3 2.2 WinIBW: zoekscherm

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Inhoud. EndnoteWeb januari 2015 Page 2

Inhoud. EndnoteWeb januari 2015 Page 2 EndNote Web X6 Inhoud Over Endnote Web... 3 Aanmelden... 3 Samenwerking met Word (Cite while you write)... 5 Voordat je begint met invoeren... 7 Tussenvoegsels in namen... 7 Handmatig invoeren van referenties...

Nadere informatie

Waarom een samenvatting maken?

Waarom een samenvatting maken? Waarom een samenvatting maken? Er zijn verschillende manieren om actief bezig te zijn met de leerstof. Het maken van huiswerk is een begin. De leerstof is al eens doorgenomen; de stof is gelezen en opdrachten

Nadere informatie

Del.icio.us. Social software voor onderwijs (en persoonlijk gebruik)

Del.icio.us. Social software voor onderwijs (en persoonlijk gebruik) Del.icio.us Social software voor onderwijs (en persoonlijk gebruik) koen.vanmeerbeek@vub.ac.be Onderwijstechnoloog Onderwijsvernieuwings & OnderwijsServiceCentrum (OSC) VUB http://osc.vub.ac.be/ Dag van

Nadere informatie

Inzicht zorgt voor uw Smile. Frank Erftemeijer

Inzicht zorgt voor uw Smile. Frank Erftemeijer Inzicht zorgt voor uw Smile Frank Erftemeijer Smile Introductie; Waarom is een Smile belangrijk? The Last Mile en Lost Smile Van Informatie, Communicatie naar Integratie revolutie t Echte Nieuwe werken

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Programmadirectie Dienstverlening Regeldruk en Informatiebeleid Afdeling

Nadere informatie

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Project : GigaPort3 Project Year : 2010 Project Manager : Albert Hankel Author(s) : Eefje van der Harst Completion Date : 24-06-2010 Version : 1.0

Nadere informatie

Van Consumers naar Prosumers. O.W. Vonder

Van Consumers naar Prosumers. O.W. Vonder 1 Van Consumers naar Prosumers O.W. Vonder Over Learning Valley Vertaalt onderwijskundige vraagstukken naar Microsoft oplossingen Spin-out van Wageningen Universiteit Ruime onderwijskundige kennis en expertise

Nadere informatie

Recensie: Wat wij moeten weten over jongeren en hun digitale wereld

Recensie: Wat wij moeten weten over jongeren en hun digitale wereld reageren bijlagen attenderen printversie Recensie: Wat wij moeten weten over jongeren en hun digitale wereld Datum 01/02/2007 Auteur publicatie Guus Wijngaards, Jos Fransen, Pieter Swager (INHOLLAND) Titel

Nadere informatie

Databank Digitale Dagbladen

Databank Digitale Dagbladen Databank Digitale Dagbladen Astrid Verheusen Projectmanager Afdeling Research & Development Koninklijke Bibliotheek Belemmert het auteursrecht de ontsluiting van de 20 ste eeuw? Vereniging voor Auteursrecht

Nadere informatie

Vervolg op het project SLIM 3.0 (Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden), 2012/2013

Vervolg op het project SLIM 3.0 (Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden), 2012/2013 SLIM 3.1 Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden 15 april 2014 Vervolg op het project SLIM 3.0 (Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden), 2012/ Eindrapportage t.b.v.

Nadere informatie

Module 5. Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO? www.thomasmore.be/bibliotheek

Module 5. Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO? www.thomasmore.be/bibliotheek www.thomasmore.be/bibliotheek Module 5 Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO? Gebaseerd op module 3 van de tutorials informatievaardigheden van Bibliotheek Letteren - K.U.Leuven Module 5 In deze module

Nadere informatie

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975.

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975. Wetsvoorstel stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen Aad van Tongeren @AadvanTongeren VOB Bibliotheekwet als kans! 17 november 2014 Waarom een nieuwe bibliotheekwet? Nu een paar bibliotheekbepalingen

Nadere informatie

0.1 Modules 8 0.2 Catalogus 9 0.3 RAW & DNG 10 0.4 Interface 11 Naamplaatje Instellen Achtergrondkleur instellen Onderdelen

0.1 Modules 8 0.2 Catalogus 9 0.3 RAW & DNG 10 0.4 Interface 11 Naamplaatje Instellen Achtergrondkleur instellen Onderdelen INHOUDSTAFEL INLEIDING 0.1 Modules 8 0.2 Catalogus 9 0.3 RAW & DNG 10 0.4 Interface 11 Naamplaatje Instellen Achtergrondkleur instellen Onderdelen BIBLIOTHEEK MODULE 1.1 Beginnen met een catalogus 13 1.2

Nadere informatie

Clixmaster Studio & Social Media / Communities

Clixmaster Studio & Social Media / Communities 1/23 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Version management Based on Clixmaster Studio R.5.2 Date Version Changed 16/02/2010 1.0 Final R5.1 16/04/2010 1.1 Revision R5.1 19/04/2010 1.2 Optimized

Nadere informatie

RDA in de bibliotheek. Voorjaarsbijeenkomst van de Adlib gebruikersgroep 30 april 2015 Martijn van der Kaaij martijn@heronim.eu

RDA in de bibliotheek. Voorjaarsbijeenkomst van de Adlib gebruikersgroep 30 april 2015 Martijn van der Kaaij martijn@heronim.eu RDA in de bibliotheek Voorjaarsbijeenkomst van de Adlib gebruikersgroep 30 april 2015 Martijn van der Kaaij martijn@heronim.eu What s in a name (1) FRBR: Functional Requirements for Bibliographical Records,

Nadere informatie

Registering Researchers in Authority Files

Registering Researchers in Authority Files OCLC Klantencontactdag 9 oktober 2014 Registering Researchers in Authority Files Saskia Woutersen, Karin Lodder en Titia van der Werf Universiteit van Amsterdam Koninklijke Bibliotheek OCLC Research This

Nadere informatie

Alfresco Document Management 100% Open Source

Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Man agement Of u nu uw organisatie effectiever wilt maken, uw klanten beter wilt bedienen of intern een betere onderlinge samenwerking wilt

Nadere informatie

LIMO zoekt gedrukte EN elektronische publicaties - in de catalogi van de K.U.Leuven bibliotheken en de andere bibliotheken van Libisnet -in LIRIAS =

LIMO zoekt gedrukte EN elektronische publicaties - in de catalogi van de K.U.Leuven bibliotheken en de andere bibliotheken van Libisnet -in LIRIAS = LIMO zoekt gedrukte EN elektronische publicaties - in de catalogi van de K.U.Leuven bibliotheken en de andere bibliotheken van Libisnet -in LIRIAS = academische publicaties K.U.Leuven - databanken en e-book

Nadere informatie

Klas in actie met Silverpoint. Gebruikersdag 2012

Klas in actie met Silverpoint. Gebruikersdag 2012 Klas in actie met Silverpoint Gebruikersdag 2012 Agenda Bordboeken en Silverpointmenu Hoe zit dat? Bordboeken : 2 mogelijkheden Ontwikkelingen Demo: look and feel Bordboek: en Silverpointmenu: Hoe zit

Nadere informatie

4orange Connect. 4orange, 2015. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl

4orange Connect. 4orange, 2015. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 4orange Connect 4orange, 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Inhoud... 2 1. Achtergrond... 3 2) Browsen... 4 3) Scheduler... 4 4) Frequenties en kruistabellen... 4 5)

Nadere informatie

2 1/2. digitale interne communicatie. Luc de Ruijter. Binnenkort verkrijgbaar!

2 1/2. digitale interne communicatie. Luc de Ruijter. Binnenkort verkrijgbaar! digitale interne communicatie Binnenkort verkrijgbaar! Inhoud als basis voor het verbeteren van dienstverlening en samenhang in digitale (interne) communicatie Luc de Ruijter Digitale interne communicatie

Nadere informatie

Introductie Mediq. Committed to your care

Introductie Mediq. Committed to your care Introductie Mediq Committed to your care Marco Onderstal 10-10-2013 Profiel Internationaal leverancier van medische hulpmiddelen, geneesmiddelen en bijbehorende zorg Grootste speler in Nederland Aantrekkelijke

Nadere informatie

Cursus Onderwijs en ICT. bloggen met Wordpress

Cursus Onderwijs en ICT. bloggen met Wordpress Cursus Onderwijs en ICT Deel 21 (versie 1.0 NL 27-04-2011) bloggen met Wordpress door Serge de Beer Inleiding Zelf ben ik niet zo n blogger. Niet dat ik het niet heb geprobeerd trouwens. Al regelmatig

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Uitgeverijen Uitgeverijen zijn onderverdeeld naar het soort product dat ze aanbieden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar dagbladen, boeken, tijdschriften, vakbladen en elektronische media. Ook wordt

Nadere informatie

Computercommunicatie B: Informatiesystemen

Computercommunicatie B: Informatiesystemen Computercommunicatie B: Informatiesystemen Markus Egg Rijksuniversiteit Groningen Voorjaar 2007 Introductie: doelen van de cursus definitie van informatiesystemen voorbeelden van informatiesystemen klassieke

Nadere informatie

MIJN BOEKRECHTEN TERUG... EN NU?

MIJN BOEKRECHTEN TERUG... EN NU? Handleiding voor deelname aan door Rikky Schrever van Boekenwolk, november 2012 Dit document is bestemd voor kinderboekenauteurs en illustratoren die overwegen om deel te nemen aan Boekenwolk. INHOUD 1.0

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN IN DE DIGITALE LEEROMGEVING

AUTEURSRECHTEN IN DE DIGITALE LEEROMGEVING AUTEURSRECHTEN IN DE DIGITALE LEEROMGEVING Website http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/onderwijs onderzoek/auteursrechteninformatiepunt/voor docenten/ Vuistregels 1. Linken mag altijd! Linken naar artikelen,

Nadere informatie

Effectief verkopen in het buitenland

Effectief verkopen in het buitenland Effectief verkopen in het buitenland Evenementen Center Beekse Bergen 24 november 2011 Anton van Wezel Grenzeloos Innoveren Effectief verkopen in het buitenland Innovatie commercieel - Verkoop - Noodzaak

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Alle feiten en cijfers Gegevens Datum : 20 juni 2012 Auteur : Redactie Inhoud Inleiding... 4 Onderzoek... 4 Verantwoording... 4 Belangrijkste conclusies...

Nadere informatie

Waarom is een nieuw tijdschrift nodig?

Waarom is een nieuw tijdschrift nodig? Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. De gegevens naar buiten brengen - een nieuw online wetenschappelijk

Nadere informatie

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Optimale ondersteuning voor Flevolandse bibliotheken De rol van de Nederlandse bibliotheken verandert. Enerzijds is een

Nadere informatie

Legal Intelligence, een nieuwe dienst voor juristen

Legal Intelligence, een nieuwe dienst voor juristen Legal Intelligence, een nieuwe dienst voor juristen Vanaf 30 maart 2004 is Legal Intelligence als commerciële dienst beschikbaar voor een breed publiek. Maar waarom zou men eigenlijk moeten overwegen een

Nadere informatie

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. Versie 2.2 - juni 2014. Websites voor het onderwijs. Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld.

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. Versie 2.2 - juni 2014. Websites voor het onderwijs. Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld. HetSchoolvoorbeeld.nl Websites voor het onderwijs Handleiding Versie 2.2 - juni 2014 Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld.nl/handleiding Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.2 Pagina 1 Inhoud Inhoud

Nadere informatie

Maak een nieuwe site collectie aan met de waarden die beschreven staan in de volgende tabel.

Maak een nieuwe site collectie aan met de waarden die beschreven staan in de volgende tabel. 1 Oefeningen In dit document staan een hele reeks opdrachten die je moet voltooien. Eenmaal rond heb je een werkende SharePoint team site met blog, wiki, discussiefora, agenda, documentbibliotheken, etc.

Nadere informatie

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden. Eindrapportage t.b.v. de opdrachtgever Stuurgroep GII.

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden. Eindrapportage t.b.v. de opdrachtgever Stuurgroep GII. SLIM 3.0 Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden 20 februari 2013 Vervolg op het project SLIM (Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden), 2011 en het Advies aan de FOBID

Nadere informatie

Welkom in bloomville. 18 September 2014

Welkom in bloomville. 18 September 2014 Welkom in bloomville 18 September 2014 1 De 70:20:10 transformatie Een dag niet gewerkt een dag niet geleerd Charles Jennings & Bob Mosher 2 Belangrijke trends voor Development Grote wendbaarheid vereist

Nadere informatie