Zelfstandig ondernemerschap bij asielzoekers en vluchtelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zelfstandig ondernemerschap bij asielzoekers en vluchtelingen"

Transcriptie

1 Zelfstandig ondernemerschap bij asielzoekers en vluchtelingen Bram Wauters en Johan Lambrecht Het onderzoek kadert binnen het ESF-Equalproject Rainbow Economy Met steun van het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid

2 Ten geleide: waarom dit onderzoek? Het aantal vluchtelingen in westerse landen is de voorbije decennia fors toegenomen, hoewel het de laatste jaren weer daalt. België is voor het opvangen van asielzoekers een belangrijk land. In de periode was België met asielzoekers het achtste ontvangstland ter wereld (United Nations High Commissioner for Refugees [UNHCR], 2005). De integratie van vluchtelingen in de nieuwe samenleving wordt dikwijls als problematisch ervaren, zowel door de oorspronkelijke bevolking als door de vluchtelingen zelf. Vluchtelingen ondervinden verschillende problemen in de nieuwe samenleving, onder meer bij het vinden van een job. Dit is te wijten aan onvoldoende scholing en aan onaangepaste vaardigheden, maar ook aan discriminatie op de arbeidsmarkt (Pécoud, 2003). Starten met een eigen zaak kan een manier zijn om te ontsnappen aan deze economische onzekerheid en kan tegelijkertijd de integratie in de samenleving bevorderen (Kloosterman & van der Leun, 1999). Op diverse beleidsniveaus in Europa is er een groeiende bekommernis om het ondernemerschap in het algemeen aan te zwengelen. De graad van nieuw ondernemerschap is in verschillende Europese landen en zeker in België te laag. Een Europees onderzoek toont aan dat in België slechts 3,9 % van de bevolking op actieve leeftijd (18-64-jarigen) in 2005 betrokken was bij het opzetten van een zaak (tegenover het Europese gemiddelde van 5,2 %) (Vlerick Leuven Gent Management School, 2005). Beleidsmakers kunnen door meer aandacht te besteden aan ondernemerschap bij vluchtelingen twee vliegen in één klap slaan. Enerzijds kan het de integratie van vluchtelingen in de samenleving 2

3 stimuleren. Anderzijds kan het een bijdrage zijn aan een toename van het ondernemerschap, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve termen. Ondernemerschap bij asielzoekers en vluchtelingen kan onze economie letterlijk en figuurlijk meer kleur geven. Ondernemerschap en vluchtelingen/asielzoekers: het lijkt op het eerste zicht geen evidente combinatie. Vluchtelingen worden vaak geassocieerd met armoede, behoeftig zijn en een onzekere situatie. Nochtans hebben vluchtelingen capaciteiten, vaardigheden, dromen en plannen. Net zoals Belgen komen zij in aanmerking om een eigen zaak uit te baten. Dit hoeft trouwens niet uit te draaien op een fiasco, zoals enkele bekende voorbeelden van vluchtelingen-ondernemers illustreren. Zo werd de directe voorloper van de internationaal bekende yoghurtfabriek Danone opgericht door een Bulgaarse vluchteling (De Ruyter, 04/05/2005). De prestigieuze Britse winkelketen Marks & Spencer werd eind negentiende eeuw opgericht door Michael Marks, een Pools-Russische vluchteling, en de Brit Tom Spencer (Marks & Spencer, z.d.). Ook in België zijn er bekende voorbeelden. Een aantal vooraanstaande Belgische eethuizen, zoals het Dock s Café in Antwerpen, het Pakhuis in Gent en de Belga Queen in Brussel en Gent, is opgericht en wordt nog steeds geleid door Antoine Pinto. Deze Portugees belandde op zeventienjarige leeftijd als politieke vluchteling in België (Van Doveren & Caudron, 07/08/2002). Een andere bekende vluchteling-ondernemer in België is Abbas Bayat, die in 1979 na de islamitische revolutie uit Iran vluchtte. Hij was onder meer eigenaar van Looza en Chaudfontaine en bezit nu Parasol en Sunland (Pauwels, 25/02/1999). 3

4 Het hoeft uiteraard niet altijd over zulke grote zaken te gaan. Vluchtelingen kunnen evengoed een eigen winkel, restaurant of een andere kleine onderneming leiden. In dit onderzoek beantwoorden we drie onderzoeksvragen: - Bestaat er onder asielzoekers en vluchtelingen interesse voor het zelfstandig ondernemerschap en wat zijn de beïnvloedende factoren? - Hoeveel vluchtelingen en asielzoekers zijn zelfstandige, wat zijn hun kenmerken en wat is hun inkomenssituatie? - Wat zijn de hindernissen voor vluchtelingen en asielzoekers die zelfstandig ondernemer willen worden of het al zijn? Wat zijn de ondersteunende initiatieven voor hen? Aan iedere onderzoeksvraag zal een hoofdstuk gewijd zijn. Vooraleer het eigenlijke onderzoek te starten, geven we in een eerste hoofdstuk meer informatie over het onderzoeksonderwerp. Wanneer is men asielzoeker en vluchteling? Waarom is het nuttig om aan hen een apart onderzoek te besteden? en Hoeveel asielzoekers en vluchtelingen zijn er in België? * * * We richten graag een woord van oprechte dank tot iedereen die ons in dit onderzoek met raad en daad heeft bijgestaan. Een aantal personen en instellingen noemen we graag bij naam. Eerst en vooral wensen we ESF en het Stedenfonds van de Vlaamse Gemeenschapscommissie te bedanken voor de financiering van het ESF-Equalproject Rainbow Economy waarbinnen dit onderzoek kon plaatsvinden. In de persoon van directeur Jozef De Witte danken we eveneens het Federaal Impulsfonds 4

5 voor het Migrantenbeleid voor de financiële ondersteuning van dit onderzoek. Via directeur Dirk De Ceulaer en rector Marc Van Hoecke vermelden we de Europese Hogeschool Brussel (EHSAL) en de K.U. Brussel voor de stimulerende werkomgeving. We vernoemen de leden van het begeleidingscomité die een opbouwend kritisch klankbord waren: Niels De Block (OOTB), Lieven Devisscher (Vluchtelingenwerk Vlaanderen), Luc De Witte (OOTB), Mark D Hondt (De Overmolen), Lutgart Spaepen (EHSAL) en Johan Vangenechten (Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Project Netwerk Hulpverlening Mensenhandel). Ze hebben tijd vrijgemaakt om eerdere versies van dit manuscript te becommentariëren en hebben de onderzoekers meermaals aan het denken gezet. We bedanken eveneens de leden van de stuurgroep van het Rainbow Economy -project die elk vanuit hun ervaringen heel wat inbreng hadden in dit onderzoek. We drukken eveneens onze erkentelijkheid uit tegenover instellingen en personen die bijgedragen hebben tot bepaalde onderdelen van dit onderzoek: - De coördinatoren van de onthaalbureaus voor nieuwkomers en de directeurs van de centra voor volwassenenvorming die toestemming verleenden om in hun instelling een enquête te houden. We bedanken eveneens de docenten maatschappelijke oriëntatie (M.O.), de trajectbegeleiders en de docenten Nederlands als tweede taal (NT2) die hielpen om de enquêtes af te nemen. - Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), en in het bijzonder Ludo Paeme (administrateur-generaal) en Luc Lievens (adjunct-adviseur Dienst Statistieken), voor de terbeschikkingstelling en voorbereiding van de databank met gegevens over zelfstandige vluchtelingen in België. 5

6 - De adviseurs allochtoon ondernemen en de medewerkers bij microkredietinstellingen, die ons vertelden over hun ervaringen met vluchtelingen en die namen en adressen van vluchtelingenondernemers doorgaven. - De vijftien vluchtelingen-ondernemers die bereid waren om ons hun verhaal te vertellen. Hun getuigenissen hebben het onderwerp voor ons heel levendig gemaakt en hebben het onderzoek ontegensprekelijk verrijkt. Moge de inbreng van zoveel personen ertoe leiden dat asielzoekers en vluchtelingen die de stap zetten en hebben gezet naar het zelfstandig ondernemerschap in de toekomst voor minder barrières staan. Bram Wauters en Johan Lambrecht Brussel, februari

7 1. Situering onderwerp Eerst verduidelijken we een aantal termen die worden gebruikt om verschillende soorten vreemdelingen, waaronder vluchtelingen en asielzoekers, te benoemen. Daarna wordt het aantal vluchtelingen en asielzoekers in België besproken. In de derde sectie beargumenteren we de noodzaak van een aparte analyse van ondernemerschap bij asielzoekers en vluchtelingen. Ten slotte komen de effecten van ondernemerschap bij vluchtelingen aan bod. 1.1 Terminologische verduidelijking: asielzoekers, vluchtelingen, mensen zonder wettig verblijf, geregulariseerde vreemdelingen en immigranten De termen om vreemdelingen aan te duiden, worden vaak onzorgvuldig en door elkaar gebruikt. Daardoor is het vaak niet duidelijk wat men precies bedoelt. Door af te lijnen wat precies onder deze termen wordt verstaan, kunnen zij verder in dit werk probleemloos gebruikt worden. Het gaat over begrippen zoals asielzoekers, vluchtelingen, illegalen, mensen zonder wettig verblijf, geregulariseerden en immigranten. Aan de hand van de bespreking van het verloop van de asielprocedure zullen deze termen verduidelijkt worden (zie Figuur 1). Daarna besteden we aandacht aan geregulariseerde vreemdelingen en immigranten Verloop asielprocedure Een vreemdeling die zijn land verlaten heeft en niet meer kan terugkeren wegens gevaar voor zijn persoonlijke veiligheid kan in België bescherming 7

8 krijgen 1. Om uit te maken of hij daarvoor in aanmerking komt, moet hij een asielaanvraag indienen. Vanaf het moment van indiening van een dergelijke aanvraag wordt de vreemdeling een asielzoeker. Hij zal vervolgens de Belgische asielprocedure moeten doorlopen. 1 Voor de leesbaarheid hebben we in de mannelijke vorm geschreven, maar we bedoelen zowel mannen als vrouwen. Indien het geslacht belangrijk is, dan vermelden we uitdrukkelijk of het over mannen of vrouwen gaat. 8

9 Figuur 1: De asielprocedure in België 2 Negatief Beroep bij CGVS Negatief Ontvankelijkheidsonderzoek DVZ Positief Negatief Negatief Beroep bij VBV Gegrondheidsonderzoek CGVS Positief: erkende vluchteling Bron: DVZ = Dienst vreemdelingenzaken CGVS = Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen VBV = Vaste beroepscommissie voor vluchtelingen Personen in grijs gearceerde vakken kunnen op legale wijze arbeid verrichten Een negatieve beslissing in beroep kan nog steeds aangevochten worden bij de Raad van State. Dit beroep is echter niet opschortend. 2 Recent kondigde de federale regering aan dat de asielprocedure zal hervormd worden, zodat het verloop ervan aanzienlijk zal vereenvoudigd worden. 9

10 Er kunnen zes fasen onderscheiden worden in de asielprocedure in België (FOD Binnenlandse Zaken Dienst Vreemdelingenzaken, z.d. ; Somers & Neuckens, 2004): 1. Eigenlijke asielaanvraag: dit kan gebeuren bij de grensautoriteiten (in de praktijk meestal op de luchthaven van Zaventem) of bij de Dienst vreemdelingenzaken (DVZ) in Brussel. Naargelang de asielaanvraag aan de grens of in het land wordt ingediend, kent de procedure een licht ander verloop (onder meer inzake termijnen). De asielaanvraag gebeurt door te verklaren dat men asiel wil krijgen in België. Zowel vreemdelingen die legaal als illegaal het land zijn binnengekomen, kunnen een aanvraag indienen. De aanvraag moet binnen de acht dagen na aankomst in België gedaan worden. Bij de aanvraag worden identiteitsgegevens verzameld en foto s en vingerafdrukken genomen. Er moet ook een plaats van woonstkeuze en een werkelijk adres van verblijf opgegeven worden. Dit is nodig voor het doorsturen van oproepingen, vragen om inlichtingen,... In afwachting van een definitieve uitspraak in het ontvankelijkheidsonderzoek (zie verder) worden de asielzoekers ondergebracht op verschillende opvangplaatsen. Ze krijgen er enkel materiële opvang. De opvang op grote schaal gebeurt in federale opvangcentra en in de opvangcentra van het Rode Kruis. Meer kleinschalige opvang vindt plaats in de opvanginitiatieven van NGO s (zoals deze van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, het vroegere Ociv) en in de lokale opvanginitiatieven (LOI s) van OCMW s. Wie aan de grens asiel vraagt maar de nodige binnenkomstdocumenten niet bezit, wordt overgebracht naar een 10

11 gesloten asielcentrum. Daar wordt de ontvankelijkheid van de aanvraag onderzocht. 2. Vaststellen van het land dat verantwoordelijk is voor de behandeling van de aanvraag. Onmiddellijk na de aanvraag zal DVZ via toepassing van de Conventie van Dublin 3 nagaan of België al dan niet verantwoordelijk is voor de behandeling ervan. Deze fase wordt ook wel het Dublin-onderzoek genoemd. Als België bevoegd is, dan wordt overgegaan naar de volgende fase van de Belgische asielprocedure. Als een andere staat verantwoordelijk blijkt te zijn, dan beslist DVZ om de asielzoeker over te dragen aan die andere staat. De asielaanvraag wordt daar dan verder onderzocht. Dit kan het geval zijn als een gezinslid in een ander land een asielaanvraag heeft ingediend of als de asielzoeker via een ander land is binnengekomen. 3. Onderzoek van de ontvankelijkheid: in deze fase wordt beslist of de asielaanvraag in aanmerking komt voor verder onderzoek. DVZ onderzoekt de ontvankelijkheid van de aanvraag. In afwachting van een beslissing mag de asielzoeker tijdelijk in België verblijven. Het ontvankelijkheidsonderzoek verloopt via een interview, waarbij de asielzoeker documenten kan voorleggen. De verklaringen van de asielzoeker worden door de ambtenaar van DVZ getoetst aan volgende criteria: 3 Europese Verordening 343/2003 van 18 februari 2003 (PB 2003 L50/1). Deze Verordening is sinds 1 september 2003 van kracht. 11

12 a. werden de procedureregels gerespecteerd (aanvraag tijdig ingediend, gehoor gegeven aan vraag om inlichtingen, enzovoort)? b. kunnen de motieven op het eerste zicht ondergebracht worden bij de criteria van de Conventie van Genève van de Verenigde Naties? Volgens de definitie van deze Conventie is een vluchteling elke persoon die zich buiten zijn land van herkomst bevindt. Hij kan of wil de bescherming van dat land niet inroepen, omdat hij vreest voor vervolging wegens zijn ras, religie, nationaliteit, lidmaatschap van een bepaalde sociale groep of politieke overtuiging. c. is er sprake van een langdurig verblijf 4 in een ander land? d. is de aanvraag kennelijk ongegrond (als er geen duidelijke gegevens zijn die wijzen op vervolging)? Als de aanvraag ontvankelijk wordt verklaard, kan de aanvraag ten gronde worden onderzocht en zolang kan de asielzoeker wettelijk in België verblijven en werken. Men krijgt dan een attest van immatriculatie (de zogenaamde oranje kaart) en wordt ontvankelijk verklaarde asielzoeker. Bij ontvankelijkheid krijgt de aanvrager toegang tot het Belgische grondgebied, waar het resultaat van het onderzoek ten gronde kan afgewacht worden. Tijdens het onderzoek naar de gegrondheid zoeken asielzoekers zelf een verblijfplaats en worden ze financieel gesteund door het OCMW waaraan ze zijn toegewezen. Als de aanvraag niet ontvankelijk wordt verklaard, wordt men verzocht om het grondgebied te verlaten. Men kan tegen de nietontvankelijkheid in dringend beroep gaan bij het Commissariaat- 4 Indien een asielaanvraag gebeurt na een verblijf van meer dan drie maanden in een ander land dan het land dat men ontvluchtte, dan zal de aanvraag onontvankelijk worden verklaard. 12

13 generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS). Men moet dan motiveren waarom men het niet eens is met de genomen beslissing. De laatste jaren is ongeveer 90 % van de asielaanvragers die niet-ontvankelijk werden verklaard door DVZ tegen die beslissing in beroep gegaan bij CGVS. CGVS besliste in 2004 dat voor 41,5 % van de zaken die ze in beroep moest behandelen verder onderzoek ten gronde nodig was. In 2003 was dit voor 27,7 % van de zaken het geval en in 2002 voor 22,3 % (Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen [CGVS], 2005). 4. Onderzoek ten gronde: CGVS onderzoekt ten gronde of de hoedanigheid van vluchteling kan worden toegekend. In de beoordeling van wie als vluchteling erkend wordt, doet België een beroep op bepalingen uit de Conventie van Genève van de Verenigde Naties. De medewerkers van CGVS zullen diepgaand onderzoeken of de aanvrager beantwoordt aan de criteria van vluchteling. Aan de hand van een interview met de aanvrager, de antwoorden op een vragenlijst en een analyse van de voorgelegde documenten zal nagegaan worden of de asielzoeker als vluchteling kan erkend worden. Men hoeft niet noodzakelijk vervolgd te worden om politieke redenen om als vluchteling erkend te worden. Net zomin is het nodig om daadwerkelijk vervolgd te zijn. De gegronde vrees daartoe volstaat. 5. Na afloop van het onderzoek ten gronde wordt de asielzoeker ofwel erkend als vluchteling ofwel afgewezen. In het eerste geval mag men definitief legaal op het grondgebied blijven. In het andere geval krijgt men het bevel om het grondgebied binnen een 13

14 bepaalde termijn te verlaten. Een onderzoek in tweede instantie is mogelijk door de Vaste beroepscommissie voor vluchtelingen (VBV). Binnen de 15 dagen moet men beroep aantekenen tegen de beslissing van CGVS door middel van een verzoekschrift. Dit beroep werkt opschortend. Indien men erkend wordt als vluchteling, mag men voor onbepaalde duur in België verblijven. Men krijgt dan een Bewijs van Inschrijving in het VreemdelingenRegister (ook wel BIVR of witte verblijfskaart genoemd). Een erkende vluchteling heeft hetzelfde statuut als een Belg, wat een stuk beter is dan dat van een vreemdeling in de asielprocedure. CGVS kan het statuut van vluchteling intrekken als naderhand blijkt dat er valse verklaringen of documenten gebruikt werden voor het verkrijgen van het statuut, dat de vluchteling geen vervolging meer vreest (als hij bijvoorbeeld terugkeert naar zijn land, terwijl de situatie daar niet veranderd is) of dat hij een nieuwe nationaliteit verworven heeft. Het statuut kan maar ingetrokken worden nadat de vluchteling gehoord is. De vluchteling kan ook vrijwillig afstand doen van zijn statuut (als bijvoorbeeld de situatie in zijn land veranderd is). Indien men afgewezen wordt in het ontvankelijkheidsonderzoek of het gegrondheidsonderzoek, krijgt men het bevel om het grondgebied te verlaten. Dit wil niet zeggen dat men terug naar het land van herkomst moet. Het betekent enkel dat men het Belgische grondgebied moet verlaten. Men kan hier met behulp van de Belgische regering of de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) vrijwillig gevolg aan geven. Indien men dit niet doet en als men na het verstrijken van de termijn nog op het grondgebied is, 14

15 dan verblijft men illegaal in België. Zulke personen zijn mensen zonder wettig verblijf (in de volksmond ook illegalen of illegale vreemdelingen genoemd). De Belgische overheden gaan dan over tot gedwongen verwijdering en zullen hiertoe de nodige stappen ondernemen. Asielzoekers kunnen in afwachting van een gedwongen verwijdering vastgehouden worden in gesloten opvangcentra. Men kan maar maximaal gedurende twee maanden vastgehouden worden. Deze termijn kan wettelijk verlengd worden als bewezen is dat de overheid de nodige ijver aan de dag legt om de verwijdering te verzekeren. Na vijf maanden moet men verplicht vrij gelaten worden, tenzij verdere aanhouding noodzakelijk is om redenen van openbare orde of nationale veiligheid. 6. Tegen elke uitvoerbare beslissing waartegen geen ander beroep meer mogelijk is, kan men nog in beroep gaan bij de Raad van State. Het beroep bij de Raad van State heeft geen schorsende werking. Dit houdt in dat een asielzoeker toch het land kan uitgezet worden, ook al heeft hij een procedure lopen bij de Raad van State. Men bevindt zich immers illegaal in België (Somers & Neuckens, 2004). Men heeft wel nog recht op OCMW-steun en materiële opvang in een centrum. In de praktijk worden asielzoekers die een verzoek bij de Raad van State indienen meestal gedoogd voor de duur van de procedure. Dit maakt dat ze soms lange tijd in België verblijven. Een indiener van een verzoekschrift bij de Raad van State heeft minder dan 1 % kans om nog een verblijfsvergunning te bekomen. Toch had in januari ,8 % van de asielzoekers in de opvangcentra een verzoekschrift ingediend bij de Raad van State (Cattebeke, 16/03/2005). 15

16 Door de sterke stijging in asielaanvragen rond de eeuwwisseling sleepte de procedure in de eerste jaren van de nieuwe eeuw erg lang aan. Daaraan is gewerkt en in 2004 was de gemiddelde behandelingsduur sterk gedaald. Tegenwoordig bedraagt de gemiddelde behandelingsduur bij DVZ 31 kalenderdagen, de behandeling van het beroep ertegen bij CGVS 68 dagen en de uitspraak ten gronde door CGVS 98 dagen (Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen [CGVS], 2005) (zie Tabel 1). Dit betekent dat gemiddeld genomen op iets meer dan een half jaar de procedure doorlopen kan zijn, terwijl dit voor aanvragen uit 1999 gemiddeld nog meer dan 3 jaar was. Tabel 1: Gemiddelde behandelingsduur in kalenderdagen van asielaanvragen door DVZ en CGVS in België, Jaar DVZ Beroep in ontvankelijkheidsfase bij CGVS CGVSgegrondheidsfase Bron: CGVS Geregulariseerde vreemdelingen Een aparte plaats wordt ingenomen door de geregulariseerde vreemdelingen. Dit zijn mensen die voorheen illegaal in ons land verbleven, maar na een aanvraag tot regularisatie een verblijfsvergunning hebben verkregen. Zij werden geregulariseerd in het kader van de eenmalige regularisatiecampagne van 2000 of vroegen 16

17 buiten deze periode een individuele regularisatie aan op basis van artikel 9 lid 3 van de Verblijfswet van In januari 2000 kregen mensen zonder of met een precair verblijfsstatuut eenmalig en onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om hun verblijf te regulariseren (Van Der Auweraert, 2000). In totaal werden aanvragen ingediend. Een speciale Commissie voor Regularisatie behandelde hun aanvragen. Op 31 december 2004 waren er nog 709 regularisatiedossiers in behandeling. In totaal waren er toen dossiers afgesloten: positieve beslissingen, negatieve beslissingen, zonder voorwerp en 798 uitgesloten wegens openbare orde (Haven - De8 vzw, z.d.). Men kan zich nu nog steeds op individuele basis laten regulariseren door een beroep te doen op artikel 9 lid 3 van de Verblijfswet. In principe komt men enkel voor deze maatregel in aanmerking in buitengewone omstandigheden. Deze kunnen zich onder meer voordoen wegens medische redenen, de onmogelijkheid om terug te keren, de lange duur van de asielprocedure of als men het slachtoffer is van mensenhandel (Dawoud, 2004). DVZ heeft in aanvragen op basis van artikel 9 lid 3 behandeld. Daarvan werden 484 dossiers definitief geregulariseerd, werden tijdelijk geregulariseerd en aanvragen werden geweigerd. De overgrote meerderheid van de aanvragen werd dus geweigerd. Er werden eveneens tijdelijke regularisaties verlengd (Haven - De8 vzw, z.d.). De meeste personen die hun land ontvlucht zijn, doen meestal zowel een beroep op de asielprocedure als op de regularisatieprocedure. Ze hopen om langs één van de twee kanalen een vergunning te krijgen om in het land te kunnen blijven. 17

18 1.1.3 Immigranten Er is nog een aantal specifieke categorieën vreemdelingen die het inburgeringstraject (zie verder) dienen te volgen. Ze zijn geen asielzoeker of vluchteling en vallen als dusdanig buiten de categorieën die in dit onderzoek centraal staan. We bespreken kort de gezinsvormer, de gezinshereniger en de arbeidsmigrant. De gezinsvormer en gezinshereniger hebben door middel van huwelijk, afstamming of samenwoonst een band met een persoon in België. Op basis hiervan kunnen zij een wettelijk verblijf in België bekomen. Inzake arbeidsmigranten bestaat er sinds meer dan een kwarteeuw een arbeidsmigratiestop in België en in de meeste andere Europese landen. Dit houdt in dat kandidaat-arbeidsmigranten pas een arbeidskaart kunnen ontvangen als een arbeidsmarktonderzoek uitgewezen heeft dat er binnen een redelijke termijn geen geschikte arbeidskracht kan gevonden worden op de Belgische (of Europese) arbeidsmarkt. Een aantal beroepscategorieën, zoals hooggeschoold personeel, gespecialiseerde technici, navorsers en beroepssporters, is vrijgesteld van deze verplichting. Een vreemdeling kan meer dan drie maanden in België verblijven op basis van het feit dat hij hier kan werken. Hij moet een werkgever vinden die op voorhand voor hem een arbeidsvergunning aanvraagt. Als de arbeidsvergunning wordt toegestaan, dan wordt ook een arbeidskaart afgeleverd. De arbeidsvergunning en de arbeidskaart zijn meestal maximaal één jaar geldig en gelden enkel voor de tewerkstelling bij de werkgever die de aanvraag ingediend heeft. 18

19 Een vreemdeling die een aantal jaren arbeid heeft verricht met een arbeidskaart, kan een andere arbeidskaart bekomen die geldig is voor onbepaalde duur. Een arbeidsmigrant met zo n arbeidskaart krijgt ook een verblijfskaart van onbepaalde duur. 1.2 Aantal asielzoekers en vluchtelingen Jaarlijks passeren er ongeveer mensen langs de onthaalbureaus voor nieuwkomers in Vlaanderen en Brussel. De grootste categorie is deze van de gezinsvormers en gezinsherenigers, gevolgd door de asielzoekers en vluchtelingen en tot slot door de geregulariseerde vreemdelingen. We staan hier enkel stil bij de asielzoekers en de erkende vluchtelingen Asielzoekers Het aantal asielzoekers in de geïndustrialiseerde landen daalt de laatste jaren na de grote toename eind jaren negentig (United Nations High Commissioner for Refugees [UNHCR], 2005). Het aantal asielaanvragen bedroeg in 50 onderzochte geïndustrialiseerde landen in 2004 volgens de cijfers van UNHCR Dit is een daling met 22 % ten opzichte van 2003 en zelfs met 40 % in vergelijking met De 25 lidstaten van de Europese Unie (EU) kenden in 2004 gezamenlijk een achteruitgang van het aantal asielaanvragen met 19 % ten opzichte van Dat was het laagste aantal asielaanvragen in de EU sinds Per land is de trend nog spectaculairder. In Duitsland is het aantal asielaanvragen in 2004 het laagst sinds 1984 en in Nederland sinds In België doet deze trend zich eveneens voor, zoals blijkt uit Figuur 2. Na de sterke toename in 1999 en 2000 is er al een aantal opeenvolgende 19

20 jaren een daling in het aantal asielaanvragen. Niettemin ligt het aantal aanvragen nog ver boven de aantallen van de jaren tachtig. In 2004 vroegen personen asiel aan in België; in 2005 waren dat er Het kleinere aantal asielzoekers zorgt ervoor dat diegenen die asiel aanvragen sneller dan voorheen uitsluitsel krijgen over hun verblijfsvergunning (Peeters, 13/08/2005). Figuur 2: Aantal asielaanvragen per jaar in België sinds Bron: DVZ Wereldwijd blijft België ondanks de recente daling nog steeds een belangrijk asielland. In 2004 stond België mondiaal op de achtste plaats (zie Tabel 2). Over de volledige periode bekleedde België eveneens de achtste plaats. 20

21 Tabel 2: Top-10 van landen ter wereld met de meeste asielaanvragen in 2004 en in de periode Rang Land Aantal aanvragen Rang Land Aantal aanvragen 1 Frankrijk Verenigde Staten Verenigde Staten Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk Duitsland Duitsland Frankrijk Canada Canada Oostenrijk Oostenrijk Zweden Zweden België België Zwitserland Nederland Slovakije Zwitserland Bron: UNHCR Het belang van België als ontvangstland voor asielzoekers komt nog meer tot uiting in de verhouding tussen het aantal asielaanvragen en het bevolkingsaantal van het land van ontvangst. Volgens deze indicator komt België uit op een zesde plaats, na Cyprus, Oostenrijk, Zweden, Luxemburg en Ierland. Volgens het land van herkomst van de asielzoekers stond de Russische Federatie in 2004 wereldwijd bovenaan, gevolgd door Servië-Montenegro en China. Voor België kwamen de meeste asielzoekers uit de Democratische Republiek Congo, gevolgd door de Russische Federatie en Servië-Montenegro (zie Tabel 3). Tabel 3: Nationaliteit van de asielaanvragers in België in 2004 (top-10) Rang Land van herkomst Aantal aanvragen 1 Democratische Republiek Congo Russische Federatie Servië-Montenegro Slovakije Guinea Turkije

22 Tabel 3 (vervolg): Nationaliteit van de asielaanvragers in België in 2004 (top-10) Rang Land van herkomst Aantal aanvragen 7 Iran Kameroen Armenië Rwanda 427 Bron: UNHCR Erkende vluchtelingen Sinds 1990 zijn er in België iets meer dan personen erkend als vluchteling (zie Tabel 4). Het globale percentage dat erin slaagt om erkend te worden ten opzichte van het aantal ingediende asielaanvragen bedraagt 6,88 %. Doordat de asielprocedure langer dan een jaar in beslag kan nemen, verdient het geen aanbeveling om het percentage vluchtelingen per jaar te berekenen. Tabel 4: Aantal erkende vluchtelingen en aantal asielaanvragen in België en het globale percentage erkende vluchtelingen ten opzichte van het aantal aanvragen, per jaar vanaf 1990 Jaar Aantal erkende vluchtelingen Aantal aanvragen Globaal Globaal percentage erkende vluchtelingen: 6,88 % Bron: Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, CGVS en VBV (situatie juni 2005) 22

23 In 2005 zijn er asielzoekers erkend als vluchteling (Commissariaat- Generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, z.d.). Dit is een duidelijke toename in vergelijking met het verleden. De belangrijkste reden hiervoor is het wegwerken van de achterstand in de procedure. De uitsplitsing per nationaliteit leert dat in 2004 asielzoekers uit de Russische Federatie, vooral uit Tsjetsjenië, het meest erkend werden als vluchteling (zie Tabel 5). Het land met de meeste asielaanvragers in België, de Democratische Republiek Congo, bevindt zich inzake het aantal erkenningen op de vierde plaats. Er zijn heel wat herkomstlanden in de top-10 van erkenningen, die qua aanvragen niet tot de top-10 behoren. In 2005 waren het in grote lijnen dezelfde herkomstlanden waarvan vluchtelingen erkend werden (Commissariaat-Generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, z.d.). Tabel 5: Nationaliteit van de erkende vluchtelingen in België in 2004 (top-10) Rang Land van herkomst Aantal erkenningen Rang op basis van aantal asielzoekers 1 Russische Federatie Rwanda Servië-Montenegro Democratische Republiek Congo Irak 67-6 Iran Syrië 55-8 Wit-Rusland 39-9 Albanië Bosnië-Herzegovina 37 - Bron: UNHCR en CGVS 23

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (ODiCe vzw) Lieselotte Reynvoet Inhoud Voorwoord 5 Inleiding

Nadere informatie

De vreemdelingenwet. Een praktische handleiding

De vreemdelingenwet. Een praktische handleiding De vreemdelingenwet Een praktische handleiding Dienst Rechtsbescherming Foyer update april 2013 Inleiding... 4 De asielprocedure... 6 Twee beschermingsgronden... 6 Conventie van Genève (art. 48/3 Vw)...

Nadere informatie

De nieuwe vreemdelingenwet. Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006

De nieuwe vreemdelingenwet. Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006 De nieuwe vreemdelingenwet Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006 Dienst Rechtsbescherming Foyer update januari 2012 Inleiding... 4 De nieuwe asielprocedure... 6 Twee beschermingsgronden...

Nadere informatie

De nieuwe vreemdelingenwet. Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006

De nieuwe vreemdelingenwet. Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006 De nieuwe vreemdelingenwet Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006 Dienst Rechtsbescherming Foyer update maart 2011 Inleiding... 4 De nieuwe asielprocedure... 5 Twee beschermingsgronden...

Nadere informatie

W W W. D I V E R S I T E I T. B E

W W W. D I V E R S I T E I T. B E MIGRATI E Jaarverslag 2013 FEDERAAL CENTRUM VOOR DE ANALYSE VAN DE MIGRATIE- STROMEN, DE BESCHERMING VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE VREEMDELINGEN EN DE STRIJD TEGEN DE MENSENHANDEL MIGRATI E Jaarverslag 2013

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING

ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING 1 COLOFON redactie eindredactie lay-out

Nadere informatie

DOSSIER MIGRATIE, EEN UITDAGING

DOSSIER MIGRATIE, EEN UITDAGING DOSSIER MIGRATIE, EEN UITDAGING De totaalvisie van de N-VA Sinds vorige maand zit Manoz uit Afghanistan in onze klas. Ze begrijpt nog geen Nederlands en spijbelt daarom vaak. Dat is natuurlijk geen oplossing.

Nadere informatie

De Nieuwe Mobiele EU Werknemer Beleidsrapport

De Nieuwe Mobiele EU Werknemer Beleidsrapport De Nieuwe Mobiele EU Werknemer Beleidsrapport De Nieuwe Mobiele EU Werknemer Beleidsrapport 1-12-2014 3 Voorwoord Beste lezer, Het ACV en het ABVV zijn beiden sterk vertegenwoordigd op de Belgische werkvloer.

Nadere informatie

Woord vooraf. Ik wens u veel plezier bij het lezen van ons jaarverslag.

Woord vooraf. Ik wens u veel plezier bij het lezen van ons jaarverslag. 01 Woord vooraf 01 02 OVER FEDASIL 02 Opdracht 02 Organigram 04 Personeel 05 Enaro 07 Strategische projecten 08 Financiën 10 03 DE OPVANG IN 2008 12 Tendensen 12 Verzadiging van het opvangnetwerk 14 Evaluatie

Nadere informatie

VR 2014 2410 MED.0421/14

VR 2014 2410 MED.0421/14 VR 2014 2410 MED.0421/14 BELEIDSNOTA INTEGRATIE & INBURGERING 2014-2019 LIESBETH HOMANS Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke

Nadere informatie

Niet-begeleide. minderjarigen

Niet-begeleide. minderjarigen Niet-begeleide Niet-begeleide minderjarigen minderjarigen in België in België onthaal, terugkeer en integratie europees migratienetwerk 1 belgisch contactpunt 2 1 Het EMN heeft als doel om op het vlak

Nadere informatie

Nationale strategie voor de integratie van de Roma Februari 2012

Nationale strategie voor de integratie van de Roma Februari 2012 versie 06/03/2012-1/40 BE Nationale strategie voor de integratie van de Roma Februari 2012 versie 06/03/2012-2/40 Inhoudsopgave. A. Algemene visie en doelstellingen B. Algemeen kader C. Definitie D. Roma

Nadere informatie

Grijs met een kleurtje. Welke wensen hebben ouderen van Turkse en Marokkaanse origine op vlak van vrijetijdsbesteding?

Grijs met een kleurtje. Welke wensen hebben ouderen van Turkse en Marokkaanse origine op vlak van vrijetijdsbesteding? Grijs met een kleurtje. Welke wensen hebben ouderen van Turkse en Marokkaanse origine op vlak van vrijetijdsbesteding? Eindwerk in de Agogische wetenschappen, Sociale Agogiek Sigrid Van den Fonteyne Promotor:

Nadere informatie

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf De8 vzw VAKA/Hand in hand Vluchtelingenwerk Antwerpen vzw - 1 Inhoudstafel Verantwoording 1. Argumenten voor een stedelijk opvangbeleid

Nadere informatie

WAT IS EEN NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE VREEMDELING?

WAT IS EEN NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE VREEMDELING? WAT IS EEN NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE VREEMDELING? INHOUD 4 Jongeren op de vlucht 5 Wat is een niet-begeleide minderjarige vreemdeling? 9 De voogd 13 Verblijfsprocedures 19 Opvang van niet-begeleide

Nadere informatie

Jaarboek Inburgering & Integratie 2010

Jaarboek Inburgering & Integratie 2010 Inburgering Jaarboek Inburgering & Integratie 2010 1 Jaarboek Inburgering & Integratie 2010 4 Inhoud Voorwoord...5 Inleiding... 6 Inburgering...7 Inburgering, een opstap naar actieve participatie aan

Nadere informatie

OPEN WOONUNITS EN COACHES VOOR GEZINNEN MET MINDERJARIGE KINDEREN ALS ALTERNATIEF VOOR DETENTIE

OPEN WOONUNITS EN COACHES VOOR GEZINNEN MET MINDERJARIGE KINDEREN ALS ALTERNATIEF VOOR DETENTIE OPEN WOONUNITS EN COACHES VOOR GEZINNEN MET MINDERJARIGE KINDEREN ALS ALTERNATIEF VOOR DETENTIE Een gezin in de woonunits in Zulte - foto: Brecht Goris EVALUATIE NA VIER JAAR WERKING OKTOBER 2012 2 COLOFON

Nadere informatie

Op zoek naar good practices die de Vlaamse stakeholders inspiratie kunnen bieden.

Op zoek naar good practices die de Vlaamse stakeholders inspiratie kunnen bieden. Desk research voor het ESF transnationaal project van SYNTRA Vlaanderen. Accreditatie van KMO-adviseurs voor kansengroepen. Op zoek naar good practices die de Vlaamse stakeholders inspiratie kunnen bieden.

Nadere informatie

Asielzoekers en terugkeer. Een kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

Asielzoekers en terugkeer. Een kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Onderzoeksrapport April 2006 Asielzoekers en terugkeer. Een kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Prof. Dr. Marie-Claire Foblets & Prof. Dr. Norbert Vanbeselaere (K.U.Leuven) Centrum voor gelijkheid van

Nadere informatie

De economische impact van. Bulgarije en Roemenië. Conclusie

De economische impact van. Bulgarije en Roemenië. Conclusie Opdrachtgever SZW De economische impact van arbeidsmigratie uit de MOElanden, Bulgarije en Roemenië Opdrachtnemer SEO Economisch Onderzoek / A. Heyma, E. Berkhout, S. van der Werff... [et al.] Onderzoek

Nadere informatie

HUWELIJK & MIGRATIE Beeldvorming over partnerkeuze bij allochtone jongeren

HUWELIJK & MIGRATIE Beeldvorming over partnerkeuze bij allochtone jongeren HUWELIJK & MIGRATIE Beeldvorming over partnerkeuze bij allochtone jongeren Project 3BAO Academiejaar 2005 2006 HUWELIJK & MIGRATIE Beeldvorming over partnerkeuze bij allochtone jongeren Project 3BAO Academiejaar

Nadere informatie

5. SOCIAAL-CULTURELE KENMERKEN VAN DE CHINEZEN IN NEDERLAND

5. SOCIAAL-CULTURELE KENMERKEN VAN DE CHINEZEN IN NEDERLAND 5. SOCIAAL-CULTURELE KENMERKEN VAN DE CHINEZEN IN NEDERLAND 5.1 INLEIDING In dit hoofdstuk zullen drie sociaal-culturele kenmerken van de groepering Chinese migranten in Nederland worden besproken, namelijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Zwarte vlucht? Witte invasie? De sociale relativiteit van het fenomeen concentratieschool. (Murielle Mattelaer)

Zwarte vlucht? Witte invasie? De sociale relativiteit van het fenomeen concentratieschool. (Murielle Mattelaer) 1 sur 94 25/07/2007 3:54 Zwarte vlucht? Witte invasie? De sociale relativiteit van het fenomeen concentratieschool. (Murielle Mattelaer) home lijst scripties inhoud vorige volgende Inleiding De diversiteit

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone armoede

Aandacht voor allochtone armoede Aandacht voor allochtone armoede 1 Inhoud Inleiding...3 Aanleiding voor het project...3 Historische context...3 En de beleidscontext?...3 Maatschappelijke context...4 Een opbouwwerkproject...4 Een opbouwwerkproces

Nadere informatie

INFO MIGRATIE. Meningen over terugkeerondersteuning, kennismigratie, illegaliteit, alleenstaande minderjarige vreemdelingen en migratie & ontwikkeling

INFO MIGRATIE. Meningen over terugkeerondersteuning, kennismigratie, illegaliteit, alleenstaande minderjarige vreemdelingen en migratie & ontwikkeling MIGRATIE INFO NUMMER 3 17e JAARGANG oktober 2011 Migratie in de actualiteit _ Meningen over terugkeerondersteuning, kennismigratie, illegaliteit, alleenstaande minderjarige vreemdelingen en migratie &

Nadere informatie

Chief of Mission IOM in Nederland

Chief of Mission IOM in Nederland MIGRATIE INFO NUMMER 3 15e JAARGANG oktober 2009 Europa en migratie _ Migranten willen zich tijdelijk of permanent in de Europese Unie vestigen. Hoe ver is Europa met een rechtvaardig migratiebeleid? Wat

Nadere informatie

FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGIE EN EDUCATIEWETENSCHAPPEN

FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGIE EN EDUCATIEWETENSCHAPPEN Allochtonen en vrijwilligerswerk: een onderzoek naar de mogelijke motieven en hinderpalen om een engagement op te nemen in een Nederlandstalige organisatie Eindverhandeling tot master in de agogische wetenschappen

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ DE ASIELPROCEDURE

HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ DE ASIELPROCEDURE HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ DE ASIELPROCEDURE Silvija Bašić Dominique Van Hespen Isabelle Poppe [Dit handboek kwam tot stand met steun van het Europees Vluchtelingenfonds] HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ

Nadere informatie

Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2013 Brussel, november 2013

Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2013 Brussel, november 2013 Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2013 Brussel, november 2013 Samenstelling Lieselot Vanduynslager en Johan Wets (Steunpunt Inburgering en Integratie HIVA) Jo Noppe (Studiedienst van de Vlaamse Regering)

Nadere informatie