Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 1 Jubelpark 1000 Brussel. Referentie Levering en installatie van laboratoriummeubelen offerteaanvraag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 1 Jubelpark 1000 Brussel. Referentie Levering en installatie van laboratoriummeubelen offerteaanvraag"

Transcriptie

1 Benaming van de dienst Adres Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 1 Jubelpark 1000 Brussel Contactpersoon Mr. FONTAINE MARC Tél. 02 / Fax 02 / Website (URL) Datum 9 maart Referentie Levering en installatie van laboratoriummeubelen offerteaanvraag Overheidsopdracht betreffende de levering en het plaatsen van nieuw meubilair voor het C14 laboratorium in het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

2 BESTEK INDHOUDOPGAVE VOORWERP VAN DE OPDRACHT 5 Aard van de opdracht 5 Hoeveelheden 5 Technische specificaties 5 Varianten 5 Verplichte varianten 5 Vrije varianten 5 Opties 5 Verplichte opties 5 Vrije opties 6 Aanbestedende overheid en leidend ambtenaar 6 Leidende dienst voor deze opdracht 6 Leidend ambtenaar - 6 Mandaat van de leidend ambtenaar 6 Wijze van gunnen 7 Documenten van toepassing op de opdracht 7 Selectiecriteria 7 Onderaannemers of toeleveranciers 8 Offerte 8 Voorstelling en aantal exemplaren 8 Het administratief en financieel luik 8 Het technisch luik 8 Taal 8 Indienen der offertes 9 Opening der offertes 9 Gestanddoeningstermijn van de inschrijver 9 Informatiezitting 9 Gunninscriteria 9 Evaluatie 10 Prijs 10 Bestek Laboratorium meubilair K.I.K. page 2/33

3 Munt 10 Wisselkoersclausule 10 Prijsherziening 10 Borgstelling 11 Borgstelling 11 Vrijgave 11 Keuring 11 Technische keuring 11 Voorlopige oplevering 11 Definitieve oplevering 11 Levering 12 Termijn 12 Waarborgtermijn 12 Betalingsmodaliteiten 12 Facturatie 12 Boetes 12 Bijzondere bepalingen 13 Bevoegdheid 13 Intellectuele Rechten 13 Milieuwetgevende aspecten 13 Publiciteit 13 Eisen in verband met fysieke veiligheid 13 Dossier As-build 14 BIJLAGE A TECHNISCHE CLAUSULES 19 Post 1 Trekkast Sorbonne 19 Post 2 Muurtafel 20 Post 3 Tegen de muur aangebrachte wastafel 20 Post 4 Dubbele centrale tafel n r 1 20 Post 5 Dubbele centrale tafel N r 2 21 Post 6 Laboratorium veiligheidskast 21 Post 7 Aanpassing van de afvoerpijp aan de buitenzijde 22 BIJVOEGSEL B VERPLICHTE VARIANTEN EN OPTIES 22 Bestek Laboratorium meubilair K.I.K. page 3/33

4 Verplichte varianten 22 Verplichte opties 22 Intégration de la table de balance existante sur table centrale double n 1 : 22 BIJVOEGSEL C : INVENTARIS 23 1.Trekkast Sorbonne Muurtafel Intégration de la table de balance existante sur table centrale double n 1 : 27 BIJVOEGSEL D OFFERTEFORMULIER 29 Bestek Laboratorium meubilair K.I.K. page 4/33

5 Voorwerp van de opdracht Aard van de opdracht Onverdeelbare opdracht van leveringen en installatie van laboratoriummeubelen conform aan de bepalingen van het bijzonder bestek. In toepassing van Art 18 van de Wet, kan de Aanbestedende overheid afzien van het gunnen van de opdracht of de procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijze. Hoeveelheden De in bijlage C opgegeven hoeveelheden worden enkel gegeven ter informatie en dit teneinde de prijs van de offerte te kunnen bepalen m.b.t. de gunning van de opdracht. De Aanbestedende overheid gaat echter geen enkele verbintenis aan om leveringen/diensten/werken te verwerven voor de geraamde hoeveelheden.. De Aanbestedende overheid gaat echter geen enkele verbintenis aan om leveringen/diensten/werken te verwerven voor het initieel voorziene bedrag. De door de inschrijvers gewijzigd hoeveelheden moeten gemotiveerd worden. Technische specificaties De leveringen moeten nieuw zijn met waarborg inzake oorsprong. Het moet vrij zijn van alle fouten die zouden kunnen schaden aan het uitzicht en de goede werking ervan. De leveringen/diensten/werken zullen conform zijn met de specificaties vermeld in bijlage A. De inschrijvers moeten alle mogelijke maatregelen nemen, zelfs deze die niet speciaal venoemd in dit lastenboek, om een voldoeninggevend resultaat te bekomen en tegemoet te komen aan de specificaties vermeld in dit lastenboek. De uitvoering en alle middelen om dit resultaat te bekomen maken deel uit van dit lastenboek en moeten voorzien worden door de inschrijvers. De geleverde goederen moeten nieuw zijn met waarborg inzake oorsprong Varianten Geen toepassing. Geen toepassing. Verplichte varianten Vrije varianten Opties Verplichte opties Er zijn verplichte opties voorzien. Ze zijn beschreven in bijlage B. De verplichte opties (uitrustingen, toebehoren of supplementaire diensten) die het bestek voorziet zullen door de inschrijver worden aangeboden op straffe van niet regelmatigheid van de offerte. De Bestek Laboratorium meubilair K.I.K. page 5/33

6 verplichte opties worden in rekening gebracht voor de vergelijking van de offertes. De Aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor al dan niet deze opties te bestellen. Wanneer een verplichte optie standaard voorzien is in de oplossing zal de inschrijver dit expliciet in zijn offerte vermelden. Indien de Aanbestedende overheid beslist om deze optie niet te bestellen, mag dat geen meerkost met zich meebrengen. De offerte kan nietig verklaard worden bij de slechte identificatie van de verplichte opties. Vrije opties Vrije opties worden toegestaan. Vrije opties zijn uitrustingen, toebehoren en supplementaire diensten die de inschrijver voorstelt zonder dat deze expliciet gevraagd zijn in het bestek. De vrije opties worden spontaan en gratis aangeboden door de inschrijver en worden bijgevolg niet in rekening gebracht voor de vergelijking van de offertes. De Aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor al dan niet deze opties te bestellen. De offerte kan niet ongeldig verklaard worden als de vrije opties niet duidelijk wel geïdentificeerd zijn. Aanbestedende overheid en leidend ambtenaar De aanbestedende overheid, vertegenwoordigd door de leidende dienst, is de enige verantwoordelijke gesprekspartner voor deze opdracht De Aanbestedende overheid is de enige verantwoordelijke autoriteit voor het wijzigen van de opdracht en om te beslissen over eventuele problemen die bij de uitvoering zich stellen. Leidende dienst voor deze opdracht Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Adres: 1 Jubelpark Postnummer en gemeente : 1000 Brussel Tél. 02/ Fax 02/ Contcatpersoon Madame Serck - Directeur Website (URL) Bezoekuren: Elke werkdag tussen 9 uur en 16 uur na afspraak De leidend ambtenaar is : Leidend ambtenaar - Mr. FONTAINE MARC Security & Facility Manager Mandaat van de leidend ambtenaar De leidend ambtenaar is gemachtigd alle verordeningen, binnen de door dit bestek vastgestelde limieten, uit te vaardigen teneinde de goede uitvoering van het contract toe te laten. Het is de leidend ambtenaar in geen enkel geval toegelaten de modaliteiten (bvb : leveringstermijnen, ) of de inventaris (bvb : de hoeveelheden,.) van het contract te wijzigen, zelfs indien de financiële impact nul of negatief zou zijn. Elke toezegging, wijziging of afspraak die afwijkt van de voorwaarden van het bestek en die niet door de Aanbestedende overheid is betekend, is door beide partijen als nietig te Bestek Laboratorium meubilair K.I.K. page 6/33

7 beschouwen. De leidend ambtenaar is verantwoordelijk voor de goede uitvoering en de coördinatie van alle keurings- en opleveringsactiviteiten. Wijze van gunnen Algemene offerteaanvraag (AOA) Documenten van toepassing op de opdracht De wetgeving op de openbare markten, en in het bijzonder - de wet van 24 december 1993 (BS van 22 januari 1994) en de wijzigingen hierop, betreffende de openbare aanbestedingen en sommige markten van werken, leveringen en diensten. - Het KB van 8 januari 1996 (BS van 26 januari 1996 verder KB1 genoemd) en de wijzigingen hierop, betreffende de openbare aanbestedingen op werken, leveringen en diensten en aan concessies van openbare werken. - Het KB van 26 september 1996 (BS van 18 oktober 1996 verder KB2 genoemd) en de wijzigingen hierop, die de algemene regeling beschrijft voor openbare aanbestedingen en aan concessies van openbare werken, en zijn bijvoegsels die de algemene voorwaarden bepalen voor lastenboeken van openbare aanbestedingen voor werken, leveringen en diensten aan concessies van openbare werken. Wij vestigen er de aandacht op dat de inschrijvers, bij het indienen van een offerte, automatisch afzien van het geheel van hun verkoopsvoorwaarden. Selectiecriteria In toepassing van Art 16 / 42 / 68 van het KB1, zal de Aanbestedende overheid, voorafgaand aan de gunning, overgaan tot een kwalitatieve selectie van de inschrijvers op basis van de hierna vermelde noodzakelijke documenten en inlichtingen: Documenten te leveren zonder dewelke de Aanbestedende overheid zich het recht voorbehoudt om de inschrijver uit te sluiten (Art 17/ 43 / 69 van het KB 8/01/1996) zijn : - certificaat, betreffende het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal ten opzichte van de dag van de opening van de offertes, uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land en waaruit blijkt dat de leverancier in orde is met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van Art 90 van dit KB1, Par 3, indien hij Belg is, en Par 4, indien buitenlanders is (Art 17 5 / 43.5 / 69.5 ). - Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat: o Art 17.1 / 43.1 / 69.1 : de leverancier niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden niet heeft gestaakt of geen gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of in geen overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen. o Art 17.2 / 43.2 / 69.2 : de leverancier geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of geen voorwerp is van een Bestek Laboratorium meubilair K.I.K. page 7/33

8 gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen. o Art 17.3 / 43.3 / 69.3 : de leverancier, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast. o Een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land en waaruit blijkt dat de leverancier in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is (Art 17.6 / 43.6 / 69.6 ). Onderaannemers of toeleveranciers De inschrijvers mogen, uitsluitend onder hun verantwoordelijkheid, voor bepaalde gedeelte beroep doen op onderaannemers of toeleveranciers. De offerte gebeuren echter steeds in naam van de inschrijver. De aannemer levert aan de aanbesteden overheid op voorhand de lijst van de onderaannemers die door aanbesteder moet worden goedgekeurd. Afwijkingen hierop kunnen niet worden toegestaan tenzij bij overeenkomst en goedkeuring van beide partijen Offerte Voorstelling en aantal exemplaren Iedere inschrijver mag slechts EEN offerte indienen per opdracht De offerte zal verplicht bestaan uit twee afzonderlijke luiken zoals hieronder beschreven en waarvan één exemplaar de vermelding "ORIGINEEL" dient te dragen. Enkel dit exemplaar zal gelden in geval van tegenspraak met de andere exemplaren. Het administratief en financieel luik Dit luik zal opgesteld worden in 3 exemplaren en zal opgesteld worden conform van huidig bestek ( cf. bijlage D offerte formulier). De aandacht van de inschrijver wordt gevestigd op het feit dat de administratieve offerte de eenheidsprijzen van elk der voorgestelde posten moet bevatten. Het technisch luik Dit luik zal opgesteld worden in 3 exemplaren en zal opgesteld worden conform bijlage C van het bestek. Dit luik beschrijft op eenduidige wijze de technische karakteristieken van de voorgestelde leveringen en werken. Het zal vergezeld zijn van alle nuttig geachte technische documentatie. Geen enkele prijs mag vermeld worden in het technisch luik. Taal Het administratief en financieel luik zal volledig opgesteld worden hetzij in het Frans, hetzij in het Nederlands, met uitsluiting van elke andere taal. Het technisch en logistiek luik zal in het Frans en in het Nederlands, eventueel in het Engels of in het Duits, met uitsluiting van elke andere taal kunnen opgesteld worden. Indien het Bestek Laboratorium meubilair K.I.K. page 8/33

9 technische luik in het Engels of in het Duits opgesteld is, behoudt de Aanbestedende overheid zich het recht een vertaling te eisen. Indienen der offertes Met de post volgens de voorwaarden voorzien door Art. 104 van het KB 8/01/1996 Datum en beperk uur voor het indienen der offerten : donderdag 19 april 2007om 14u00. Opening der offertes Donderdag 19 april 2007 om 14u00. Plaats van opening der offertes : Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 1, Parc du Cinquantenaire - Jubelpark 1000 Bruxelles - Brussel Gestanddoeningstermijn van de inschrijver De inschrijver blijft door zijn OFFERTE gebonden ten minste gedurende een termijn van 90 kalenderdagen aanvangend de dag na de datum van de opening der offerten. Informatiezitting Teneinde alle dubbelzinnigheden betreffende het huidig bestek te vermijden organiseert de Aanbestedende overheid een voorafgaande informatievergadering (gevolgd door een bezoek ter plaatse) 27 maart 2007 en 10 april 2007 van 9u00 tot 11u00 waarop alle kandidaatinschrijvers uitgenodigd zijn. Dit bezoek ter plaatse is verplicht, het bezoekcertificaat moet bij de offerte worden gevoegd. De antwoorden zullen geen enkele wijziging met zich meebrengen aan het huidig bestek; zij dienen alleen om verduidelijkingen te verkrijgen. De Aanbestedende overheid zal een verslag versturen aan de gekende kandidaten met de behandelde vragen en de antwoorden. Gunningscriteria De Aanbestedende overheid kiest de regelmatige offerte die haar het voordeligst lijkt, rekening houdend met volgende criteria en gewichten - TECHNIEK (65%) De technische waarde zal bepaald worden rekening houdend met de operationele (modulariteit, kwaliteit van de materialen, ), technische en logistieke waarde - PRIJS (35%) Het te beschouwen totaal voor de vergelijking van de offertes zal gevormd worden door het inventaris bijgevoegd en door de prijs van de De voordeligste offerte wordt als volgt bepaald: Cijfer toegekend aan het criterium «TECHNISCHE WAARDE» Bestek Laboratorium meubilair K.I.K. page 9/33

10 Aan de offerte met de hoogste technische waarde (Waarde Max) wordt een cijfer van 100% toegekend Aan de andere offertes wordt een lager cijfer toegekend, dat gelijk is aan: Cijfer = 100% - { { (Waarde Max-Waarde) : Gemiddelde Waarde } x 100% } Cijfer toegekend aan het criterium «PRIJS» Aan de goedkoopste offerte (Prijs Min) wordt een cijfer toegekend van 100%. Aan de andere offertes wordt een lager cijfer toegekend, dat gelijk is aan: Cijfer = 100% - { { (Prijs-Prijs Min) : Gemiddelde Prijs } x 100% } Het eindcijfer dat aan elke offerte gegeven wordt, is het gewogen gemiddelde van de cijfers uitgedrukt in %, rekening houdend met het gewicht van elk gunningscriterium, in toepassing van volgende formule: Eindcijfer = (Σ (cijfers in % x gewicht) / Σ gewichten) + (4 x jaarlijk kost van het onderhoudscontract) Het bewijs van technische bekwaamheid van de inschrijver moet worden toegevoegd (bewezen) aan de hand van een lijst van 5 referentie-installaties waarbij gebruik gemaakt werd van gelijkaardig materiaal in het kader van deze markt en bij het leveren van gelijkwaardige of grotere hoeveelheden. Evaluatie Indien de evaluatiecommissie bepaalde proeven wenst uit te voeren, zullen die proeven voor alle inschrijvers in dezelfde voorwaarden en contradictorisch, in het bijzijn van de betrokken inschrijvers, uitgevoerd worden. De inschrijvers zullen tijdig verwittigd worden om de proeven bij te wonen. Prijs De vermelde prijs behelst alle kosten en taksen die de markt vermelden uitgezonderd de BTW.In afwijking van Art 14 Par 1 van de Algemene Aaannemingsvoorwaarden vallen de aankoopprijzen van eventuele octrooirechten, alsmede de vergoeding voor eventuele octrooilicenties en voor het aanhouden van de octrooien, ten laste van de aannemer, ongeacht het feit of hun bestaan in dit bestek is vermeld of niet. Munt Alle prijzen zullen verplicht worden aangeboden in Euro. Wisselkoersclausule Geen enkele formule van binding aan een wisselkoers zal aanvaard worden Prijsherziening De prijzen zijn vast en niet herzienbaar Bestek Laboratorium meubilair K.I.K. page 10/33

11 Borgstelling Borgstelling Niet van toepassing. Vrijgave Niet van toepassing. Keuring Voorlopige technische receptie (oplevering) Technische keuring Oplevering instellingsplannen van het meubilair, de kanaliseringen en de bekabelingen met de opsporing en volledige werktekening van de kabels, omhulsels, doorvoeringen en aansluitingen die de inschrijver wil doorvoeren moeten onderworpen worden aan de goedkeuring van de leidend ambtenaar en de beheerder van het gebouw: De Regie der Gebouwen, vertegenwordigd door Dhr Verreycken. Alle veranderingen die door de beheerder van het gebouw worden vereist mogen geen invloed hebben op de prijs. Oplevering van de goederen en de motagemodaliteiten Voor de aanvang van de werken zal de inschrijver de goederen die hij wenst te gebruiken voorleggen aan de goedkeuring van de bevoegde ambtenaar. De manier van installatie wordt gedetailleerd beschreven. Alle veranderingen die door de beheerder van het gebouw worden vereist mogen geen invloed hebben op de prijs. Niet van toepassing. Voorlopige oplevering Definitieve oplevering Tijdens het ingebruikstellen van de installatie en na opleiding van het personeel wordt de definitieve oplevering doorgevoerd. De garantieperiode begint vanaf de datum van het P.V. (verslag) van de oplevering die zal worden doorgevoerd ten laatste vijf dagen na de oplevering van de installatie. Bestek Laboratorium meubilair K.I.K. page 11/33

12 Levering De bestelbrief zal de uitvoeringsmodaliteiten van de opdracht bepalen. Termijn De leveringstermijn bedraagt maximaal 90 kalenderdagen ingaand daags na de dag van de notificatie. In geval van er asbest of andere verdachte materialen worden teruggevonden tijdens de uitvoering van de werken zal de inschrijver onmiddellijk de opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen. De beslissing om de werken in de bedpaalde zone al dan niet te onderbreken hangt af van de beslissing van de opdrachtgever in overleg met de beheerder van het gebouw. Deze neemt de kosten op zich voor de monsternames, de analysen en de decontamonatie van de bewuste zone. In geval van onderbreking van de werken in voornoemd geval wordt de uitvoeringstermijn van de werken verlengd voor zolang als de duur van de onderbreking. Waarborgtermijn De waarborgtermijn is bepaald op 1 jaar vanaf de datum van het P.V.(verslag) van de voorlopige oplevering. De gerantie behelst de goederen en de plaatsing. De definitieve oplevering beeindigd de garantie. Betalingsmodaliteiten Geen enkel voorschot noch betaling in mindering zal toegestaan worden Facturatie De betaling van de leveringen/diensten zal geschieden door het indienen van een factuur (facturen) met de vermelding van het contractnummer, met/ zonder het proces-verbaal van voorlopige oplevering getekend door de Leidend Ambtenaar, die de vermelding Gezien voor uitvoering van de prestatie aanbrengt en deze doorstuurt naar het De betaling gebeurt binnen de 30 kalenderdagen vanaf de receptie datum van het bezit van de regelmatig opgemaakte facturen (als ook de eventueel andere vereiste documenten) Boetes Bij tekortkomingen in de uitvoering door de inschrijver zullen de maatregelen voorzien in artikel 75 van het Koninklijk besluit van 26/09/96 worden toegepast. Alle overschrijding van de afleveringsdatazullen worden bevestigd door de inschrijver. Bestek Laboratorium meubilair K.I.K. page 12/33

13 Bijzondere bepalingen Bevoegdheid Het Belgisch recht is toepasselijk voor het verklaren van de contractuele clausules en voor het bepalen van de rechten en verplichtingen die NIET door deze clausules zouden geregeld zijn. Alleen de Brusselse rechtscolleges zijn bevoegd om kennis te nemen van de geschillen die door de opdracht zouden kunnen ontstaan. Octrooien Intellectuele Rechten In afwijking van art 14, par 1 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden wordt de prijs van eventuele rechten op brevetten en boetes tengevolge ven uitbatingslicenties evenals het bijwerken van het brevet door de inschrijver ondersteund, onafhankelijk van het al dan niet vermeld in het lastenboek. Waarborg van latere leveringen van wisselstukken De inschrijver verbindt zich om de Aanbestedende overheid en de leidend ambtenaar uitdrukkelijk één jaar op voorhand te verwittigen indien hij voorziet dat de gedane leveringen uit zijn onderhoudsprogramma zouden verdwijnen, dit teneinde de noodzakelijke wisselstukken aan te kopen om de goede werking van het materieel toe te laten. In geval van niet eerbiediging in dit domein, zal de Aanbestedende overheid zijn rechten op schade en vergoeding kunnen laten gelden volgens de regels van het Belgische recht. Milieuwetgevende aspecten De te leveren artikelen dienen te beantwoorden aan de EG-normen betreffende de aanwezigheid van bepaalde chemische producten of residuen die het milieu ernstig zouden kunnen aantasten Publiciteit De leverancier verbindt zich ertoe over deze opdracht geen publiciteit te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbestedende overheid. Hij mag evenwel de opdracht vermelden als referentie. Eisen in verband met fysieke veiligheid Zijn van toepassing, de wet van 4 augustus 1996 in verband met het welzijn van de arbeiders tijdens de uitvoering van hun werk evenals het geheel van de in voege zijnde Belgische wetgeving betreffende de veiligheid. Bestek Laboratorium meubilair K.I.K. page 13/33

14 Dossier As-build Een volledig As-build dossier met de uitvoeringsplannen van de bekabeling (met lijst van de kabels) en de apparaten, schema s en aansluitingen, de eventueel programmatie en de gebruiksaanwijzing moet in dubbel exemplaar geleverd worden in het Nederlands en het Frans Eisen inzake veiligheid De werktekening van het Het geheel van de instructies en veiligheidsprocedures van toepassing op het K.I.K. waarover de algemene beschikkingen volledig hierna worden geleverd, evenals en het overzicht van te volgen punten zijn beschikbaar in zijn volledigheid op eenvoudige vraag bij de hoofdambtenaar. Ik zou het zo vereenvoudigen. ALGEMENE BEPALINGEN Doel van de bepalingen Het naleven van de regels opgelegd bij wet d.d. 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en deze opgelegd bij K.B. 27/03/98 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, vormt één van de voorwaarden waaronder de opdracht / het contract uitgevoerd wordt, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen voorzien in dit opzicht door onderhavig document. moet rekening gehouden worden met specifieke risico s: a) voor elektriciteitswerken: elektrocutie, brandwonden bij werken met vlamboog of kortsluiting, inductie HS-lijnen, bliksem); b) voor gas: ontploffing, brand, brandwonden, intoxicatie, projectie van puin of materiaal; c) voor water: verdrinking, intoxicatie, blootstelling aan druk of aan projecteren van stukken; d) voor werken in de hoogte: val van personen, val van verschillende voorwerpen; e) voor werken met open vuur, met naakte vlam of hitte punten: brandwonden, ontploffing, brand, intoxicatie; f) voor afbraakwerken: val van verschillende voorwerpen, stofontwikkeling voor het milieu; g) voor het werk met behulp van arbeidsmiddelen (machines,...): elektrocutie, trillingen, projecties, brandwonden, snijwonden; h) voor alle soorten van werken: accidenteel opstarten van machines, lawaai, brandwonden, risico van kanker, warmte, val van personen, val van verschillende voorwerpen, elektrocutie, vergiftiging, verstuikingen, evacuatie, koude en slechte weersomstandigheden, gas, stoom, uitwasemingen, stof of rook, brand, infecties, letsels, beroepsziekten, radioactieve elementen, hinder, snijdende stukken, hinderlijke stralingen. De specifieke risico s eigen aan bepaalde werken evenals de te nemen beschermings- en preventiemaatregelen zijn vervat in deze bepalingen van bescherming en preventie zoals opgesomd in het volgende punt. Meerdere aannemers kunnen tegelijkertijd werken uitvoeren in de instelling of gelijktijdig en elkaar opvolgend werken uitvoeren in de onmiddellijke nabijheid van het personeel van de instelling of samen met dit personeel. Bestek Laboratorium meubilair K.I.K. page 14/33

15 Dit document heeft tot doel de aannemer op te hoogte te brengen van de maatregelen voor de bescherming en de preventie op het werk van toepassing in de instelling en hem toe te laten zijn werknemers en eventuele onderaannemers te informeren over de risico s en de maatregelen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. De aannemer dient deze informatie aan zijn werknemers en eventuele onderaannemers te geven zodat alle werkzaamheden in de instellingdoor aannemers, onderaannemers en hun respectievelijke werknemers, onder volledige veiligheid kunnen uitgevoerd worden. Voorschriften betreffende de preventie en bescherming op het werk De aannemer is er toe gehouden de volgende bepalingen en voorschriften stipt na te leven: alle wettelijke bepalingen betreffende de preventie en bescherming op het werk en, in het bijzonder: a) de wet van 4 augustus betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. b) het K.B. d.d. 27/03/98 (B.S. 31/03/98) betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk c) de wet van 24 december : en zijn uitvoeringsbesluiten: betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken (artikels ). d) het K.B. d.d. 12/08/93 (B.S. 28/09/93) betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen e) het K.B. d.d. 04/05/99 (B.S.04/06/99) tot wijziging van het KB dd.12/08/93 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen f) het K.B. d.d. 04/05/99 (B.S. 04/06/99) betreffende het gebruik van mobiele arbeidsmiddel g) het K.B. d.d. 7/08/95 (B.S. 15/09/95) betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen h) het K.B. d.d. 04/05/99 (B.S. 04/06/99) betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten i) het A.R.E.I. 3. de algemene voorschriften van preventie en bescherming op het werk vervat in dit document. de specifieke voorschriften van preventie en bescherming op het werk van toepassing naar aanleiding van de uitvoering door een aannemer van bepaalde werken of het gebruik van specifieke arbeidsmiddelen. Bijvoorbeeld: deze naar dewelke verwezen wordt in het algemeen lastenboek, zoals de veiligheidsmaatregelen te nemen ter voorkoming van ongevallen : a. te wijten aan werken in het algemeen; b. te wijten aan afbraakwerken (asbest,...); c. te wijten aan ruwbouw, graafwerken, sleuven; d. te wijten aan de uitvoering van werken met machines in het algemeen; e. te wijten aan werken in de hoogte; 1 B.S. dd. 18/09/96 2 B.S. dd. 22/01/94 3 A.R.E.I. = Algemeen Reglement voor de Elektrische installaties Bestek Laboratorium meubilair K.I.K. page 15/33

16 f. te wijten aan onderhouds- en reinigingswerken; g. te wijten aan brand wanneer specifieke werken dit risico inhouden; h. te wijten aan de verkeerssignalisatie tijdens werken op of in de nabijheid van de openbare weg; i. te wijten aan water tijdens werken aan of in de omgeving van waterinstallaties; j. van elektrische oorsprong tijdens werken aan L.S. en / of H.S.-installaties; k. te wijten aan gas tijdens werken en aan of in de omgeving van gasinstallaties; De wetgeving in verband met het milieu. De gewestelijke stedenbouwkundige reglementen. De meldingsplicht aan het N.A.V.B. (Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in de Bouwnijverheid) van werken bepaald door de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1984, omwille van hun duur of de aard (K.B. 29/05/84 - B.S. 14/07/97). Werken waarvan de uitvoeringstermijn 30 werkdagen of meer bedraagt; De bijzondere, ongezonde en / of hinderlijke werken vermeld in de CAO (art. 3) zelfs indien de uitvoeringstermijn minder dan 30 werkdagen bedraagt. Dakbedekkingwerken, werken op torens, werken in sleuven, graafwerken, ondergrondse werken, werken in samengeperste lucht, sloopwerkzaamheden, Vooraleer de werken aan te vatten, wordt de aannemer geacht aan zijn werknemers de informatie en passende instructies ter kennis te brengen welke hem werden meegedeeld door de instellingbetreffende de risico s voor de veiligheid en de gezondheid, de beschermings- en preventiemaatregelen, de eerste hulp maatregelen, de brandbestrijding en het evacueren van de werknemers, in voorkomend geval, na onderzoek ter plaatse van de werkvoorwaarden en risico s - en de specifieke verklaring volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen aan de instelling Verantwoordelijkheid van de aannemer De aannemer is verantwoordelijk voor de preventie en bescherming op het werk van de hem toevertrouwde werken. Hij moet daartoe alle maatregelen nemen. De voorschriften voor de preventie en bescherming op het werk opgenomen in dit document moeten door de aannemer aan zijn personeel en onderaannemers opgelegd worden. De aannemer staat er voor in dat deze de voorschriften naleven, alsook dat hun onderaannemers deze voorschriften op hun beurt opleggen aan hun personeel. De aannemer verbindt er zich toe alle verplichtingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, die eigen zijn aan de inrichting waarin zijn werknemers de werkzaamheden komen uitvoeren, na te leven. De aannemer zorgt er voor dat zijn werknemers voor de door hen uit te voeren taken voldoende opgeleid zijn, dat zij beschikken over de aangepaste arbeidsmiddelen (AM 4 ) en collectieve (CBM 5 ) en persoonlijke (PBM 6 ) beschermingsmiddelen en deze ook gebruiken. 4 AM = arbeidsmiddelen: machines, toestellen, gereedschap, installaties (vb.:= hefwerktuig, elektrische toestellen, ladders, stelling...) 5 CBM = collectieve beschermingsmiddelen: leuning,... 6 PBM = persoonlijke beschermingsmiddelen: handschoenen, helm,... Bestek Laboratorium meubilair K.I.K. page 16/33

17 De aannemer is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door zijn personeel en zijn onderaannemers. Hij zal de instelling vrijwaren voor vorderingen van derden. De aannemer zal de instelling onmiddellijk op de hoogte stellen van elke uitwendige omstandigheid die hem in de onmogelijkheid zou stellen om zijn werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met de betreffende voorschriften. Deze informatie zal schriftelijk worden bevestigd binnen de 24u. De instelling heeft, in het belang van de veiligheid, van haar eigen werknemers, steeds het recht de werkzaamheden te controleren, het gebruik van onveilig materieel, arbeidsmiddelen en / of werkmethodes te verbieden. Zij kan de werken stoppen totdat de oorzaak daarvan is weggenomen, indien naar haar mening de uitvoering van het werk dat gedaan wordt of de uitvoeringswijze, ongezond of milieu-onvriendelijk is. Voor deze reden hebben de aannemer, zijn aangestelden of de onderaannemers geen enkel recht op vergoeding, in die mate, dat zij voor het ontstaan van de onveilige toestand verantwoordelijk zijn. De personen die zich niet houden aan al deze bepalingen kunnen van de werf verwijderd worden. De aannemer is ertoe gehouden onmiddellijk ieder personeelslid te vervangen waarvan de opdrachtgever getuigt dat deze de goede uitvoering van de werken in het gedrang brengt door ofwel zijn ongeschiktheid, ofwel zijn slechte wil ofwel zijn kennelijk wangedrag. De algemene bepalingen voor preventie en bescherming op het werk, het recht op controles erin voorzien, het recht om de werkzaamheden te onderbreken, doen geen afbreuk aan de specifieke verantwoordelijkheid van de aannemer. De richtlijnen en raadgevingen die de instelling aan de aannemer verstrekt inzake de toepassing van de diverse voorschriften kunnen de aannemers in generlei mate ontheffen van hun exclusieve verantwoordelijkheid. De aannemer ontzegt zich in dat opzicht elk recht om enig verhaal tegen de instelling te doen gelden of om haar omwille daarvan medeverantwoordelijk te stellen. Ambtshalve maatregelen. Bij het niet nakomen van zijn verplichtingen inzake de veiligheid en het welzijn van de werknemers, kan de instelling ambtshalve, op kosten van de aannemer die ingebreke blijft, de noodzakelijke maatregelen treffen. Overzicht van de volgende punten (voor informatie, volledig document beschikbaar over eenvoudige vraag) : INSTRUCTIES VAN PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK EN ORGANISATIE VAN WERKEN - Informatieplicht - Coördinatie van de werkzaamheden DOOR DE AANNEMER TE VOLGEN VOORSCHRIFTEN VOOR UITRUSTINGEN EN PRODUCTEN/ ARBEIDSMIDDELEN (AM), COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN (CBM), PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM), GEVAARLIJKE PRODUCTEN EN PREPARATEN. - AM, CBM, en PBM van de aannemer op de werf gebruikt door hemzelf of zijn personeel - Gebruik van gevaarlijke stoffen en preparaten - Gebruik van het materieel van de aannemer door het personeel van de de instelling of van een derde (bv. werken op hoogwerkers om gevels te inspecteren, stellingen, enz...). Bestek Laboratorium meubilair K.I.K. page 17/33

18 MATERIEEL VAN DE INSTELLING GEBRUIKT DOOR DE AANNEMERS PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (P.B.M.) COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN (C.B.M.) HYGIËNE INSTRUCTIES IN VERBAND MET DE MILIEUBESCHERMING MELDING VAN ONGEVALLEN EN / OF INCIDENTEN - PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ ARBEIDSONGEVAL NOODSITUATIES DE INSTELLINGIN SPECIFIEKE MAATREGELEN - ASBEST - ARBEIDSMIDDELEN - MACHINES (begrepen in de onderneming, te leveren en te plaatsen door de aannemer). i. NA TE LEVEN REGLEMENTAIRE VEREISTEN ii. ATTEST EN DOCUMENTEN BIJ DE OFFERTE TE VOEGEN iii. DOCUMENTEN SAMEN MET HET MATERIEEL TE LEVEREN NIET BEPERKENDE LIJST VAN TE BESPREKEN PUNTEN TIJDENS DE EERSTE COORDINATIEVERGADERING FONTAINE M. Safety & Facility Manager - Fonctionnaire Dirigeant Leidend ambtenaar Bestek Laboratorium meubilair K.I.K. page 18/33

19 Bijlage A technische clausules De hieronder beschreven meubels moeten geplaatst worden op bestaande betegelde betonnen sokkels. Indien niet dan is de ontmanteling van de sokkels en de herstelling van de vloeren ten koste van de inschrijver. Wegens het ontbreken van een interne technische dienst heeft het lastenkohier tot doel het C14 dateringslaboratorium een nieuwe kant en klare installatie te verschaffen. Enkel de aanpassing van de elektrische installatie wordt niet in deze aanbesteding ingesloten; daarentegen alle andere werken : - aanpassingswerken van de water- en gasleidingen, waterafvoer, leidingen voor de ventilatie, - het plaatsen van de diverse elementen, - de aansluiting en in dienststelling, - alsook de afbraak van de bestaande meubelen, zijn ten laste van de inschrijver. Wat betreft de leidingen en afvoerbuizen betreft, dient geweten dat de meubels beschreven in posten 1 en 3 reeds bestaan en vervangen dienen te worden. Voor de andere meubels zijn er bestaande leidingen en afvoerbuizen in de onmiddellijke omgeving. Enkel de renovatie en het plaatsen van de elektrische wachtleidingen voor de nieuwe meubels valt ten laste van het KIK. De inschrijver moet alle nodige informatie hierover verschaffen in gedetailleerde plannen die de opdrachtgever moet goedkeuren voor de aanvang van de werken. De aanpassing van alle nutsleidingen: aanvoer en afvoer van water, alsook aansluiting van de (in de nabije omgeving) bestaande gasleidingen zijn ten laste van de inschrijver. De aanpassing van de installatie is ten laste van het K.I.K. volgens de richtlijnen gegeven door de inschrijver. Post 1 Trekkast Sorbonne Heeft een minimale grootte van 1200x750x2000 mm en is volledig vervaardigd uit TRESPA TOPLAB met een minimale dikte van 16 mm (of materiaal met een gelijkwaardige kwaliteit). Het werkblad is vervaardigd uit zandstees, liefst uit een monoblok met een wasbak van 300 x 150 mm. Indien niet beschikbaar uit zandstees tegels met een polipropylene wasbak van 300 x 150 mm. De 2 zijkanten zijn afgesloten Ze is uitgerust met: - een dubbele afzuigrug, ventilator met regelbare snelheid, alsook alle nodige leidingen en toebehoren, - een venster met guillotine sluiting, uitgebalanceerd en beveiligd, - een regelbord voor het luchtdebiet, - een TL-verlichting van 2x 18 watt met schakelaar, - een waterbak met sifon, - een waterkraan met zwanenhals, op afstand bedienbaar, - een gaskraan voor aardgas, op afstand bedienbaar, - 2 dozen met 2 stopcontacten 220V 16A + aarding - Een opbergmeubel onder het werkblad met Bestek Laboratorium meubilair K.I.K. page 19/33

20 o twee deuren (draaiend of schuivend) o 1 schap verstelbaar in hoogte De uitlaat van de ventilator dient, mits aanpassing, aangesloten te worden op het bestaande net (zie post 7). Inbegrepen alle noodzakelijke verbindingsstukkenstukken en stukken nodig om de goede werking van de installatie te verzekeren. Post 2 Muurtafel Deze tafel komt in het verlengde van de trekkast beschreven onder post 1 en dient om de bestaande apparatuur op te zetten. De minimale afmetingen zijn 2250 x 750 x 900 mm. Het werkblad bestaat uit TRESPA TOPLAB van minimaal 16 mm dik (of materiaal van een gelijkwaardige kwaliteit, gelamineerd CTBH 22 mm + tegels in zandstees bijvoorbeeld), ze omvat - 1 meubel met 4 schuiven, - 1 meubel met 2 opendraaiende deuren en een verstelbaar schap. Post 3 Tegen de muur aangebrachte wastafel De minimale afmetingen zijn 2250 x 750 x 900 mm. Het werkblad bestaat uit TRESPA TOPLAB van minimaal 16 mm dik (of materiaal van een gelijkwaardige kwaliteit, gelamineerd CTBH 22 mm + tegels in zandstees bijvoorbeeld). De eigenlijke wastafel is gemaakt uit: - massief polipropyleen met 2 geïntegreerde wasbakken van minimum 400 x 400 mm, een verhoogde boord en een inox bezinkbak, - een plaat in Trespa met een minimale dikte van 22 mm en bekleed met tegels in zandstees en uitgerust met 2 geïntegreerde wasbakken van minimum 400 x 400 mm, een verhoogde boord en een inox bezinkbak. Het geheel is uitgerust met: - een douchekraan met zwanenhals voor warm en koud water, - een afvoer en sifon, - een dubbele aardgaskraan, - een blok met twee stopcontacten 220V 16A + aarding, - een meubel met 2 draai- of schuifdeuren zonder schap (onder de wasbakken), - een meubel met één deur en uitneembare vuilbak, - een meubel met 5 schuiven - een meubel met 2 draai- of schuifdeuren en 1 verstelbaar schap. Het beschot waartegen de wastafel is aangebouwd moeten beschermd worden tot op een hoogte van 1000 mm met: - een Trespa plaat met een minimal dikte van 6 mm - of een gelijkwaardig materiaal. Post 4 Dubbele centrale tafel n r 1 Heeft een minimale afmeting van 3000 x 1500 x 900 mm en moet geplaatst worden op een bestaande sokkel. Bestek Laboratorium meubilair K.I.K. page 20/33

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Bestek HA/2008/CA/DDC/002 Algemene offerteaanvraag Raamovereenkomst m.b.t. blusmiddelen Hogeschool Antwerpen Bestek

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 11 oktober 2013 om 10.00 uur Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Herestraat, 49 3000 Leuven Tel (016) 34 74 50 Fax (016) 34 74 60 ons kenmerk datum I03025 03/06/2009 BESTEK LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG AANBESTEDENDE OVERHEID UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN (KATHOLIEKE

Nadere informatie

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN Technopolis NV Overheidsopdracht van DIENSTEN Offertevraag met voorafgaande bekendmaking Bestek nr. Technopolis nv 2015/02: Onderhoud en herstellingen technische installaties Technopolis Uiterste indieningsdatum

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene offerteaanvraag Bestek nr : S&L/AO/227/2009 Opening van de offertes : 10 september 2009 om 14u30 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR HET VERTALEN VAN DOCUMENTEN DIE

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 1 Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit Bestek S&L/AO/380/2014 1/77 Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES» Federale Overheidsdienst FINANCIEN STAFDIENST SECRETARIAAT EN LOGISTIEK ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG FOD SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Public Procurement & Contracts Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 140 1000 Brussel http://socialsecurity.fgov.be ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 23 augustus 2011 om 10u. 1 I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS VZW Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Ondernemingsnummer: 0414.114.180 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS

Nadere informatie

BESTEK MRMP-L/S2 Nr 12LS302 Open overeenkomst betreffende het herstellen en vervangen van autoruiten op voertuigen van Defensie

BESTEK MRMP-L/S2 Nr 12LS302 Open overeenkomst betreffende het herstellen en vervangen van autoruiten op voertuigen van Defensie DEFENSIE De Nr : MRMP-L- 11 Bijlagen : 7 Algemene Directie Material Resources Divisie Overheidsopdrachten BESTEK MRMP-L/S2 Nr 12LS302 Open overeenkomst betreffende het herstellen en vervangen van autoruiten

Nadere informatie

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134 Bestek Nr 2015 R3 134- Pagina 1 Federale Politie Directie van de logistiek Dienst Procurement POST ADRES FYSISCH ADRES Kroonlaan 145A Kroonlaan 145 1050 Brussel Blok D 3de verdieping 1050 Brussel Opsteller

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

Bestek nummer CDG001069

Bestek nummer CDG001069 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDG001069 Voor

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR OP PEIL HOUDEN EN EVALUEREN VAN MS PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 9

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

Bestek nummer GAC_2012_1593

Bestek nummer GAC_2012_1593 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC_2012_1593 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van leveringen

Nadere informatie

Bestek nummer CDG001069

Bestek nummer CDG001069 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDG001069 Voor

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK TEST DATA MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 30 augustus 2011 om 10u. Blz. 1 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5 I.1 BESCHRIJVING

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bestek: Bekendmaking op Europees niveau

Bestek: Bekendmaking op Europees niveau Bestek S&L/AO/441/2015 1/82 Bestek: OPEN OFFERTEAANVRAAG MET ALS VOORWERP HET VOLLEDIG ONROEREND ONDERHOUD VAN 600 WOONGELEGENHEDEN GELEGEN IN HET SHAPE-DORP EN VAN 17 WONINGEN GELEGEN IN DE AVENUE D OTTAWA

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1393 VAN 19-12-2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1393 VAN 19-12-2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1393 VAN 19-12-2012 OPDRACHT VAN DIENSTEN VOOR VERTALING EN REVISIE IN HET FRANS, NEDERLANDS EN ENGELS NAVISIONCODE: BELGIË INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 DEEL 1: ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

BESTEK Nr. ICT/2013.01

BESTEK Nr. ICT/2013.01 BESTEK Nr. ICT/2013.01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG voor de installatie en het onderhoud van een gedemilitariseerde zone (DMZ) in de informatica sector voor rekening van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie