Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 1 Jubelpark 1000 Brussel. Referentie Levering en installatie van laboratoriummeubelen offerteaanvraag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 1 Jubelpark 1000 Brussel. Referentie Levering en installatie van laboratoriummeubelen offerteaanvraag"

Transcriptie

1 Benaming van de dienst Adres Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 1 Jubelpark 1000 Brussel Contactpersoon Mr. FONTAINE MARC Tél. 02 / Fax 02 / Website (URL) Datum 9 maart Referentie Levering en installatie van laboratoriummeubelen offerteaanvraag Overheidsopdracht betreffende de levering en het plaatsen van nieuw meubilair voor het C14 laboratorium in het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

2 BESTEK INDHOUDOPGAVE VOORWERP VAN DE OPDRACHT 5 Aard van de opdracht 5 Hoeveelheden 5 Technische specificaties 5 Varianten 5 Verplichte varianten 5 Vrije varianten 5 Opties 5 Verplichte opties 5 Vrije opties 6 Aanbestedende overheid en leidend ambtenaar 6 Leidende dienst voor deze opdracht 6 Leidend ambtenaar - 6 Mandaat van de leidend ambtenaar 6 Wijze van gunnen 7 Documenten van toepassing op de opdracht 7 Selectiecriteria 7 Onderaannemers of toeleveranciers 8 Offerte 8 Voorstelling en aantal exemplaren 8 Het administratief en financieel luik 8 Het technisch luik 8 Taal 8 Indienen der offertes 9 Opening der offertes 9 Gestanddoeningstermijn van de inschrijver 9 Informatiezitting 9 Gunninscriteria 9 Evaluatie 10 Prijs 10 Bestek Laboratorium meubilair K.I.K. page 2/33

3 Munt 10 Wisselkoersclausule 10 Prijsherziening 10 Borgstelling 11 Borgstelling 11 Vrijgave 11 Keuring 11 Technische keuring 11 Voorlopige oplevering 11 Definitieve oplevering 11 Levering 12 Termijn 12 Waarborgtermijn 12 Betalingsmodaliteiten 12 Facturatie 12 Boetes 12 Bijzondere bepalingen 13 Bevoegdheid 13 Intellectuele Rechten 13 Milieuwetgevende aspecten 13 Publiciteit 13 Eisen in verband met fysieke veiligheid 13 Dossier As-build 14 BIJLAGE A TECHNISCHE CLAUSULES 19 Post 1 Trekkast Sorbonne 19 Post 2 Muurtafel 20 Post 3 Tegen de muur aangebrachte wastafel 20 Post 4 Dubbele centrale tafel n r 1 20 Post 5 Dubbele centrale tafel N r 2 21 Post 6 Laboratorium veiligheidskast 21 Post 7 Aanpassing van de afvoerpijp aan de buitenzijde 22 BIJVOEGSEL B VERPLICHTE VARIANTEN EN OPTIES 22 Bestek Laboratorium meubilair K.I.K. page 3/33

4 Verplichte varianten 22 Verplichte opties 22 Intégration de la table de balance existante sur table centrale double n 1 : 22 BIJVOEGSEL C : INVENTARIS 23 1.Trekkast Sorbonne Muurtafel Intégration de la table de balance existante sur table centrale double n 1 : 27 BIJVOEGSEL D OFFERTEFORMULIER 29 Bestek Laboratorium meubilair K.I.K. page 4/33

5 Voorwerp van de opdracht Aard van de opdracht Onverdeelbare opdracht van leveringen en installatie van laboratoriummeubelen conform aan de bepalingen van het bijzonder bestek. In toepassing van Art 18 van de Wet, kan de Aanbestedende overheid afzien van het gunnen van de opdracht of de procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijze. Hoeveelheden De in bijlage C opgegeven hoeveelheden worden enkel gegeven ter informatie en dit teneinde de prijs van de offerte te kunnen bepalen m.b.t. de gunning van de opdracht. De Aanbestedende overheid gaat echter geen enkele verbintenis aan om leveringen/diensten/werken te verwerven voor de geraamde hoeveelheden.. De Aanbestedende overheid gaat echter geen enkele verbintenis aan om leveringen/diensten/werken te verwerven voor het initieel voorziene bedrag. De door de inschrijvers gewijzigd hoeveelheden moeten gemotiveerd worden. Technische specificaties De leveringen moeten nieuw zijn met waarborg inzake oorsprong. Het moet vrij zijn van alle fouten die zouden kunnen schaden aan het uitzicht en de goede werking ervan. De leveringen/diensten/werken zullen conform zijn met de specificaties vermeld in bijlage A. De inschrijvers moeten alle mogelijke maatregelen nemen, zelfs deze die niet speciaal venoemd in dit lastenboek, om een voldoeninggevend resultaat te bekomen en tegemoet te komen aan de specificaties vermeld in dit lastenboek. De uitvoering en alle middelen om dit resultaat te bekomen maken deel uit van dit lastenboek en moeten voorzien worden door de inschrijvers. De geleverde goederen moeten nieuw zijn met waarborg inzake oorsprong Varianten Geen toepassing. Geen toepassing. Verplichte varianten Vrije varianten Opties Verplichte opties Er zijn verplichte opties voorzien. Ze zijn beschreven in bijlage B. De verplichte opties (uitrustingen, toebehoren of supplementaire diensten) die het bestek voorziet zullen door de inschrijver worden aangeboden op straffe van niet regelmatigheid van de offerte. De Bestek Laboratorium meubilair K.I.K. page 5/33

6 verplichte opties worden in rekening gebracht voor de vergelijking van de offertes. De Aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor al dan niet deze opties te bestellen. Wanneer een verplichte optie standaard voorzien is in de oplossing zal de inschrijver dit expliciet in zijn offerte vermelden. Indien de Aanbestedende overheid beslist om deze optie niet te bestellen, mag dat geen meerkost met zich meebrengen. De offerte kan nietig verklaard worden bij de slechte identificatie van de verplichte opties. Vrije opties Vrije opties worden toegestaan. Vrije opties zijn uitrustingen, toebehoren en supplementaire diensten die de inschrijver voorstelt zonder dat deze expliciet gevraagd zijn in het bestek. De vrije opties worden spontaan en gratis aangeboden door de inschrijver en worden bijgevolg niet in rekening gebracht voor de vergelijking van de offertes. De Aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor al dan niet deze opties te bestellen. De offerte kan niet ongeldig verklaard worden als de vrije opties niet duidelijk wel geïdentificeerd zijn. Aanbestedende overheid en leidend ambtenaar De aanbestedende overheid, vertegenwoordigd door de leidende dienst, is de enige verantwoordelijke gesprekspartner voor deze opdracht De Aanbestedende overheid is de enige verantwoordelijke autoriteit voor het wijzigen van de opdracht en om te beslissen over eventuele problemen die bij de uitvoering zich stellen. Leidende dienst voor deze opdracht Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Adres: 1 Jubelpark Postnummer en gemeente : 1000 Brussel Tél. 02/ Fax 02/ Contcatpersoon Madame Serck - Directeur Website (URL) Bezoekuren: Elke werkdag tussen 9 uur en 16 uur na afspraak De leidend ambtenaar is : Leidend ambtenaar - Mr. FONTAINE MARC Security & Facility Manager Mandaat van de leidend ambtenaar De leidend ambtenaar is gemachtigd alle verordeningen, binnen de door dit bestek vastgestelde limieten, uit te vaardigen teneinde de goede uitvoering van het contract toe te laten. Het is de leidend ambtenaar in geen enkel geval toegelaten de modaliteiten (bvb : leveringstermijnen, ) of de inventaris (bvb : de hoeveelheden,.) van het contract te wijzigen, zelfs indien de financiële impact nul of negatief zou zijn. Elke toezegging, wijziging of afspraak die afwijkt van de voorwaarden van het bestek en die niet door de Aanbestedende overheid is betekend, is door beide partijen als nietig te Bestek Laboratorium meubilair K.I.K. page 6/33

7 beschouwen. De leidend ambtenaar is verantwoordelijk voor de goede uitvoering en de coördinatie van alle keurings- en opleveringsactiviteiten. Wijze van gunnen Algemene offerteaanvraag (AOA) Documenten van toepassing op de opdracht De wetgeving op de openbare markten, en in het bijzonder - de wet van 24 december 1993 (BS van 22 januari 1994) en de wijzigingen hierop, betreffende de openbare aanbestedingen en sommige markten van werken, leveringen en diensten. - Het KB van 8 januari 1996 (BS van 26 januari 1996 verder KB1 genoemd) en de wijzigingen hierop, betreffende de openbare aanbestedingen op werken, leveringen en diensten en aan concessies van openbare werken. - Het KB van 26 september 1996 (BS van 18 oktober 1996 verder KB2 genoemd) en de wijzigingen hierop, die de algemene regeling beschrijft voor openbare aanbestedingen en aan concessies van openbare werken, en zijn bijvoegsels die de algemene voorwaarden bepalen voor lastenboeken van openbare aanbestedingen voor werken, leveringen en diensten aan concessies van openbare werken. Wij vestigen er de aandacht op dat de inschrijvers, bij het indienen van een offerte, automatisch afzien van het geheel van hun verkoopsvoorwaarden. Selectiecriteria In toepassing van Art 16 / 42 / 68 van het KB1, zal de Aanbestedende overheid, voorafgaand aan de gunning, overgaan tot een kwalitatieve selectie van de inschrijvers op basis van de hierna vermelde noodzakelijke documenten en inlichtingen: Documenten te leveren zonder dewelke de Aanbestedende overheid zich het recht voorbehoudt om de inschrijver uit te sluiten (Art 17/ 43 / 69 van het KB 8/01/1996) zijn : - certificaat, betreffende het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal ten opzichte van de dag van de opening van de offertes, uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land en waaruit blijkt dat de leverancier in orde is met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van Art 90 van dit KB1, Par 3, indien hij Belg is, en Par 4, indien buitenlanders is (Art 17 5 / 43.5 / 69.5 ). - Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat: o Art 17.1 / 43.1 / 69.1 : de leverancier niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden niet heeft gestaakt of geen gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of in geen overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen. o Art 17.2 / 43.2 / 69.2 : de leverancier geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of geen voorwerp is van een Bestek Laboratorium meubilair K.I.K. page 7/33

8 gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen. o Art 17.3 / 43.3 / 69.3 : de leverancier, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast. o Een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land en waaruit blijkt dat de leverancier in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is (Art 17.6 / 43.6 / 69.6 ). Onderaannemers of toeleveranciers De inschrijvers mogen, uitsluitend onder hun verantwoordelijkheid, voor bepaalde gedeelte beroep doen op onderaannemers of toeleveranciers. De offerte gebeuren echter steeds in naam van de inschrijver. De aannemer levert aan de aanbesteden overheid op voorhand de lijst van de onderaannemers die door aanbesteder moet worden goedgekeurd. Afwijkingen hierop kunnen niet worden toegestaan tenzij bij overeenkomst en goedkeuring van beide partijen Offerte Voorstelling en aantal exemplaren Iedere inschrijver mag slechts EEN offerte indienen per opdracht De offerte zal verplicht bestaan uit twee afzonderlijke luiken zoals hieronder beschreven en waarvan één exemplaar de vermelding "ORIGINEEL" dient te dragen. Enkel dit exemplaar zal gelden in geval van tegenspraak met de andere exemplaren. Het administratief en financieel luik Dit luik zal opgesteld worden in 3 exemplaren en zal opgesteld worden conform van huidig bestek ( cf. bijlage D offerte formulier). De aandacht van de inschrijver wordt gevestigd op het feit dat de administratieve offerte de eenheidsprijzen van elk der voorgestelde posten moet bevatten. Het technisch luik Dit luik zal opgesteld worden in 3 exemplaren en zal opgesteld worden conform bijlage C van het bestek. Dit luik beschrijft op eenduidige wijze de technische karakteristieken van de voorgestelde leveringen en werken. Het zal vergezeld zijn van alle nuttig geachte technische documentatie. Geen enkele prijs mag vermeld worden in het technisch luik. Taal Het administratief en financieel luik zal volledig opgesteld worden hetzij in het Frans, hetzij in het Nederlands, met uitsluiting van elke andere taal. Het technisch en logistiek luik zal in het Frans en in het Nederlands, eventueel in het Engels of in het Duits, met uitsluiting van elke andere taal kunnen opgesteld worden. Indien het Bestek Laboratorium meubilair K.I.K. page 8/33

9 technische luik in het Engels of in het Duits opgesteld is, behoudt de Aanbestedende overheid zich het recht een vertaling te eisen. Indienen der offertes Met de post volgens de voorwaarden voorzien door Art. 104 van het KB 8/01/1996 Datum en beperk uur voor het indienen der offerten : donderdag 19 april 2007om 14u00. Opening der offertes Donderdag 19 april 2007 om 14u00. Plaats van opening der offertes : Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 1, Parc du Cinquantenaire - Jubelpark 1000 Bruxelles - Brussel Gestanddoeningstermijn van de inschrijver De inschrijver blijft door zijn OFFERTE gebonden ten minste gedurende een termijn van 90 kalenderdagen aanvangend de dag na de datum van de opening der offerten. Informatiezitting Teneinde alle dubbelzinnigheden betreffende het huidig bestek te vermijden organiseert de Aanbestedende overheid een voorafgaande informatievergadering (gevolgd door een bezoek ter plaatse) 27 maart 2007 en 10 april 2007 van 9u00 tot 11u00 waarop alle kandidaatinschrijvers uitgenodigd zijn. Dit bezoek ter plaatse is verplicht, het bezoekcertificaat moet bij de offerte worden gevoegd. De antwoorden zullen geen enkele wijziging met zich meebrengen aan het huidig bestek; zij dienen alleen om verduidelijkingen te verkrijgen. De Aanbestedende overheid zal een verslag versturen aan de gekende kandidaten met de behandelde vragen en de antwoorden. Gunningscriteria De Aanbestedende overheid kiest de regelmatige offerte die haar het voordeligst lijkt, rekening houdend met volgende criteria en gewichten - TECHNIEK (65%) De technische waarde zal bepaald worden rekening houdend met de operationele (modulariteit, kwaliteit van de materialen, ), technische en logistieke waarde - PRIJS (35%) Het te beschouwen totaal voor de vergelijking van de offertes zal gevormd worden door het inventaris bijgevoegd en door de prijs van de De voordeligste offerte wordt als volgt bepaald: Cijfer toegekend aan het criterium «TECHNISCHE WAARDE» Bestek Laboratorium meubilair K.I.K. page 9/33

10 Aan de offerte met de hoogste technische waarde (Waarde Max) wordt een cijfer van 100% toegekend Aan de andere offertes wordt een lager cijfer toegekend, dat gelijk is aan: Cijfer = 100% - { { (Waarde Max-Waarde) : Gemiddelde Waarde } x 100% } Cijfer toegekend aan het criterium «PRIJS» Aan de goedkoopste offerte (Prijs Min) wordt een cijfer toegekend van 100%. Aan de andere offertes wordt een lager cijfer toegekend, dat gelijk is aan: Cijfer = 100% - { { (Prijs-Prijs Min) : Gemiddelde Prijs } x 100% } Het eindcijfer dat aan elke offerte gegeven wordt, is het gewogen gemiddelde van de cijfers uitgedrukt in %, rekening houdend met het gewicht van elk gunningscriterium, in toepassing van volgende formule: Eindcijfer = (Σ (cijfers in % x gewicht) / Σ gewichten) + (4 x jaarlijk kost van het onderhoudscontract) Het bewijs van technische bekwaamheid van de inschrijver moet worden toegevoegd (bewezen) aan de hand van een lijst van 5 referentie-installaties waarbij gebruik gemaakt werd van gelijkaardig materiaal in het kader van deze markt en bij het leveren van gelijkwaardige of grotere hoeveelheden. Evaluatie Indien de evaluatiecommissie bepaalde proeven wenst uit te voeren, zullen die proeven voor alle inschrijvers in dezelfde voorwaarden en contradictorisch, in het bijzijn van de betrokken inschrijvers, uitgevoerd worden. De inschrijvers zullen tijdig verwittigd worden om de proeven bij te wonen. Prijs De vermelde prijs behelst alle kosten en taksen die de markt vermelden uitgezonderd de BTW.In afwijking van Art 14 Par 1 van de Algemene Aaannemingsvoorwaarden vallen de aankoopprijzen van eventuele octrooirechten, alsmede de vergoeding voor eventuele octrooilicenties en voor het aanhouden van de octrooien, ten laste van de aannemer, ongeacht het feit of hun bestaan in dit bestek is vermeld of niet. Munt Alle prijzen zullen verplicht worden aangeboden in Euro. Wisselkoersclausule Geen enkele formule van binding aan een wisselkoers zal aanvaard worden Prijsherziening De prijzen zijn vast en niet herzienbaar Bestek Laboratorium meubilair K.I.K. page 10/33

11 Borgstelling Borgstelling Niet van toepassing. Vrijgave Niet van toepassing. Keuring Voorlopige technische receptie (oplevering) Technische keuring Oplevering instellingsplannen van het meubilair, de kanaliseringen en de bekabelingen met de opsporing en volledige werktekening van de kabels, omhulsels, doorvoeringen en aansluitingen die de inschrijver wil doorvoeren moeten onderworpen worden aan de goedkeuring van de leidend ambtenaar en de beheerder van het gebouw: De Regie der Gebouwen, vertegenwordigd door Dhr Verreycken. Alle veranderingen die door de beheerder van het gebouw worden vereist mogen geen invloed hebben op de prijs. Oplevering van de goederen en de motagemodaliteiten Voor de aanvang van de werken zal de inschrijver de goederen die hij wenst te gebruiken voorleggen aan de goedkeuring van de bevoegde ambtenaar. De manier van installatie wordt gedetailleerd beschreven. Alle veranderingen die door de beheerder van het gebouw worden vereist mogen geen invloed hebben op de prijs. Niet van toepassing. Voorlopige oplevering Definitieve oplevering Tijdens het ingebruikstellen van de installatie en na opleiding van het personeel wordt de definitieve oplevering doorgevoerd. De garantieperiode begint vanaf de datum van het P.V. (verslag) van de oplevering die zal worden doorgevoerd ten laatste vijf dagen na de oplevering van de installatie. Bestek Laboratorium meubilair K.I.K. page 11/33

12 Levering De bestelbrief zal de uitvoeringsmodaliteiten van de opdracht bepalen. Termijn De leveringstermijn bedraagt maximaal 90 kalenderdagen ingaand daags na de dag van de notificatie. In geval van er asbest of andere verdachte materialen worden teruggevonden tijdens de uitvoering van de werken zal de inschrijver onmiddellijk de opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen. De beslissing om de werken in de bedpaalde zone al dan niet te onderbreken hangt af van de beslissing van de opdrachtgever in overleg met de beheerder van het gebouw. Deze neemt de kosten op zich voor de monsternames, de analysen en de decontamonatie van de bewuste zone. In geval van onderbreking van de werken in voornoemd geval wordt de uitvoeringstermijn van de werken verlengd voor zolang als de duur van de onderbreking. Waarborgtermijn De waarborgtermijn is bepaald op 1 jaar vanaf de datum van het P.V.(verslag) van de voorlopige oplevering. De gerantie behelst de goederen en de plaatsing. De definitieve oplevering beeindigd de garantie. Betalingsmodaliteiten Geen enkel voorschot noch betaling in mindering zal toegestaan worden Facturatie De betaling van de leveringen/diensten zal geschieden door het indienen van een factuur (facturen) met de vermelding van het contractnummer, met/ zonder het proces-verbaal van voorlopige oplevering getekend door de Leidend Ambtenaar, die de vermelding Gezien voor uitvoering van de prestatie aanbrengt en deze doorstuurt naar het De betaling gebeurt binnen de 30 kalenderdagen vanaf de receptie datum van het bezit van de regelmatig opgemaakte facturen (als ook de eventueel andere vereiste documenten) Boetes Bij tekortkomingen in de uitvoering door de inschrijver zullen de maatregelen voorzien in artikel 75 van het Koninklijk besluit van 26/09/96 worden toegepast. Alle overschrijding van de afleveringsdatazullen worden bevestigd door de inschrijver. Bestek Laboratorium meubilair K.I.K. page 12/33

13 Bijzondere bepalingen Bevoegdheid Het Belgisch recht is toepasselijk voor het verklaren van de contractuele clausules en voor het bepalen van de rechten en verplichtingen die NIET door deze clausules zouden geregeld zijn. Alleen de Brusselse rechtscolleges zijn bevoegd om kennis te nemen van de geschillen die door de opdracht zouden kunnen ontstaan. Octrooien Intellectuele Rechten In afwijking van art 14, par 1 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden wordt de prijs van eventuele rechten op brevetten en boetes tengevolge ven uitbatingslicenties evenals het bijwerken van het brevet door de inschrijver ondersteund, onafhankelijk van het al dan niet vermeld in het lastenboek. Waarborg van latere leveringen van wisselstukken De inschrijver verbindt zich om de Aanbestedende overheid en de leidend ambtenaar uitdrukkelijk één jaar op voorhand te verwittigen indien hij voorziet dat de gedane leveringen uit zijn onderhoudsprogramma zouden verdwijnen, dit teneinde de noodzakelijke wisselstukken aan te kopen om de goede werking van het materieel toe te laten. In geval van niet eerbiediging in dit domein, zal de Aanbestedende overheid zijn rechten op schade en vergoeding kunnen laten gelden volgens de regels van het Belgische recht. Milieuwetgevende aspecten De te leveren artikelen dienen te beantwoorden aan de EG-normen betreffende de aanwezigheid van bepaalde chemische producten of residuen die het milieu ernstig zouden kunnen aantasten Publiciteit De leverancier verbindt zich ertoe over deze opdracht geen publiciteit te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbestedende overheid. Hij mag evenwel de opdracht vermelden als referentie. Eisen in verband met fysieke veiligheid Zijn van toepassing, de wet van 4 augustus 1996 in verband met het welzijn van de arbeiders tijdens de uitvoering van hun werk evenals het geheel van de in voege zijnde Belgische wetgeving betreffende de veiligheid. Bestek Laboratorium meubilair K.I.K. page 13/33

14 Dossier As-build Een volledig As-build dossier met de uitvoeringsplannen van de bekabeling (met lijst van de kabels) en de apparaten, schema s en aansluitingen, de eventueel programmatie en de gebruiksaanwijzing moet in dubbel exemplaar geleverd worden in het Nederlands en het Frans Eisen inzake veiligheid De werktekening van het Het geheel van de instructies en veiligheidsprocedures van toepassing op het K.I.K. waarover de algemene beschikkingen volledig hierna worden geleverd, evenals en het overzicht van te volgen punten zijn beschikbaar in zijn volledigheid op eenvoudige vraag bij de hoofdambtenaar. Ik zou het zo vereenvoudigen. ALGEMENE BEPALINGEN Doel van de bepalingen Het naleven van de regels opgelegd bij wet d.d. 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en deze opgelegd bij K.B. 27/03/98 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, vormt één van de voorwaarden waaronder de opdracht / het contract uitgevoerd wordt, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen voorzien in dit opzicht door onderhavig document. moet rekening gehouden worden met specifieke risico s: a) voor elektriciteitswerken: elektrocutie, brandwonden bij werken met vlamboog of kortsluiting, inductie HS-lijnen, bliksem); b) voor gas: ontploffing, brand, brandwonden, intoxicatie, projectie van puin of materiaal; c) voor water: verdrinking, intoxicatie, blootstelling aan druk of aan projecteren van stukken; d) voor werken in de hoogte: val van personen, val van verschillende voorwerpen; e) voor werken met open vuur, met naakte vlam of hitte punten: brandwonden, ontploffing, brand, intoxicatie; f) voor afbraakwerken: val van verschillende voorwerpen, stofontwikkeling voor het milieu; g) voor het werk met behulp van arbeidsmiddelen (machines,...): elektrocutie, trillingen, projecties, brandwonden, snijwonden; h) voor alle soorten van werken: accidenteel opstarten van machines, lawaai, brandwonden, risico van kanker, warmte, val van personen, val van verschillende voorwerpen, elektrocutie, vergiftiging, verstuikingen, evacuatie, koude en slechte weersomstandigheden, gas, stoom, uitwasemingen, stof of rook, brand, infecties, letsels, beroepsziekten, radioactieve elementen, hinder, snijdende stukken, hinderlijke stralingen. De specifieke risico s eigen aan bepaalde werken evenals de te nemen beschermings- en preventiemaatregelen zijn vervat in deze bepalingen van bescherming en preventie zoals opgesomd in het volgende punt. Meerdere aannemers kunnen tegelijkertijd werken uitvoeren in de instelling of gelijktijdig en elkaar opvolgend werken uitvoeren in de onmiddellijke nabijheid van het personeel van de instelling of samen met dit personeel. Bestek Laboratorium meubilair K.I.K. page 14/33

15 Dit document heeft tot doel de aannemer op te hoogte te brengen van de maatregelen voor de bescherming en de preventie op het werk van toepassing in de instelling en hem toe te laten zijn werknemers en eventuele onderaannemers te informeren over de risico s en de maatregelen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. De aannemer dient deze informatie aan zijn werknemers en eventuele onderaannemers te geven zodat alle werkzaamheden in de instellingdoor aannemers, onderaannemers en hun respectievelijke werknemers, onder volledige veiligheid kunnen uitgevoerd worden. Voorschriften betreffende de preventie en bescherming op het werk De aannemer is er toe gehouden de volgende bepalingen en voorschriften stipt na te leven: alle wettelijke bepalingen betreffende de preventie en bescherming op het werk en, in het bijzonder: a) de wet van 4 augustus betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. b) het K.B. d.d. 27/03/98 (B.S. 31/03/98) betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk c) de wet van 24 december : en zijn uitvoeringsbesluiten: betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken (artikels ). d) het K.B. d.d. 12/08/93 (B.S. 28/09/93) betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen e) het K.B. d.d. 04/05/99 (B.S.04/06/99) tot wijziging van het KB dd.12/08/93 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen f) het K.B. d.d. 04/05/99 (B.S. 04/06/99) betreffende het gebruik van mobiele arbeidsmiddel g) het K.B. d.d. 7/08/95 (B.S. 15/09/95) betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen h) het K.B. d.d. 04/05/99 (B.S. 04/06/99) betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten i) het A.R.E.I. 3. de algemene voorschriften van preventie en bescherming op het werk vervat in dit document. de specifieke voorschriften van preventie en bescherming op het werk van toepassing naar aanleiding van de uitvoering door een aannemer van bepaalde werken of het gebruik van specifieke arbeidsmiddelen. Bijvoorbeeld: deze naar dewelke verwezen wordt in het algemeen lastenboek, zoals de veiligheidsmaatregelen te nemen ter voorkoming van ongevallen : a. te wijten aan werken in het algemeen; b. te wijten aan afbraakwerken (asbest,...); c. te wijten aan ruwbouw, graafwerken, sleuven; d. te wijten aan de uitvoering van werken met machines in het algemeen; e. te wijten aan werken in de hoogte; 1 B.S. dd. 18/09/96 2 B.S. dd. 22/01/94 3 A.R.E.I. = Algemeen Reglement voor de Elektrische installaties Bestek Laboratorium meubilair K.I.K. page 15/33

16 f. te wijten aan onderhouds- en reinigingswerken; g. te wijten aan brand wanneer specifieke werken dit risico inhouden; h. te wijten aan de verkeerssignalisatie tijdens werken op of in de nabijheid van de openbare weg; i. te wijten aan water tijdens werken aan of in de omgeving van waterinstallaties; j. van elektrische oorsprong tijdens werken aan L.S. en / of H.S.-installaties; k. te wijten aan gas tijdens werken en aan of in de omgeving van gasinstallaties; De wetgeving in verband met het milieu. De gewestelijke stedenbouwkundige reglementen. De meldingsplicht aan het N.A.V.B. (Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in de Bouwnijverheid) van werken bepaald door de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1984, omwille van hun duur of de aard (K.B. 29/05/84 - B.S. 14/07/97). Werken waarvan de uitvoeringstermijn 30 werkdagen of meer bedraagt; De bijzondere, ongezonde en / of hinderlijke werken vermeld in de CAO (art. 3) zelfs indien de uitvoeringstermijn minder dan 30 werkdagen bedraagt. Dakbedekkingwerken, werken op torens, werken in sleuven, graafwerken, ondergrondse werken, werken in samengeperste lucht, sloopwerkzaamheden, Vooraleer de werken aan te vatten, wordt de aannemer geacht aan zijn werknemers de informatie en passende instructies ter kennis te brengen welke hem werden meegedeeld door de instellingbetreffende de risico s voor de veiligheid en de gezondheid, de beschermings- en preventiemaatregelen, de eerste hulp maatregelen, de brandbestrijding en het evacueren van de werknemers, in voorkomend geval, na onderzoek ter plaatse van de werkvoorwaarden en risico s - en de specifieke verklaring volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen aan de instelling Verantwoordelijkheid van de aannemer De aannemer is verantwoordelijk voor de preventie en bescherming op het werk van de hem toevertrouwde werken. Hij moet daartoe alle maatregelen nemen. De voorschriften voor de preventie en bescherming op het werk opgenomen in dit document moeten door de aannemer aan zijn personeel en onderaannemers opgelegd worden. De aannemer staat er voor in dat deze de voorschriften naleven, alsook dat hun onderaannemers deze voorschriften op hun beurt opleggen aan hun personeel. De aannemer verbindt er zich toe alle verplichtingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, die eigen zijn aan de inrichting waarin zijn werknemers de werkzaamheden komen uitvoeren, na te leven. De aannemer zorgt er voor dat zijn werknemers voor de door hen uit te voeren taken voldoende opgeleid zijn, dat zij beschikken over de aangepaste arbeidsmiddelen (AM 4 ) en collectieve (CBM 5 ) en persoonlijke (PBM 6 ) beschermingsmiddelen en deze ook gebruiken. 4 AM = arbeidsmiddelen: machines, toestellen, gereedschap, installaties (vb.:= hefwerktuig, elektrische toestellen, ladders, stelling...) 5 CBM = collectieve beschermingsmiddelen: leuning,... 6 PBM = persoonlijke beschermingsmiddelen: handschoenen, helm,... Bestek Laboratorium meubilair K.I.K. page 16/33

17 De aannemer is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door zijn personeel en zijn onderaannemers. Hij zal de instelling vrijwaren voor vorderingen van derden. De aannemer zal de instelling onmiddellijk op de hoogte stellen van elke uitwendige omstandigheid die hem in de onmogelijkheid zou stellen om zijn werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met de betreffende voorschriften. Deze informatie zal schriftelijk worden bevestigd binnen de 24u. De instelling heeft, in het belang van de veiligheid, van haar eigen werknemers, steeds het recht de werkzaamheden te controleren, het gebruik van onveilig materieel, arbeidsmiddelen en / of werkmethodes te verbieden. Zij kan de werken stoppen totdat de oorzaak daarvan is weggenomen, indien naar haar mening de uitvoering van het werk dat gedaan wordt of de uitvoeringswijze, ongezond of milieu-onvriendelijk is. Voor deze reden hebben de aannemer, zijn aangestelden of de onderaannemers geen enkel recht op vergoeding, in die mate, dat zij voor het ontstaan van de onveilige toestand verantwoordelijk zijn. De personen die zich niet houden aan al deze bepalingen kunnen van de werf verwijderd worden. De aannemer is ertoe gehouden onmiddellijk ieder personeelslid te vervangen waarvan de opdrachtgever getuigt dat deze de goede uitvoering van de werken in het gedrang brengt door ofwel zijn ongeschiktheid, ofwel zijn slechte wil ofwel zijn kennelijk wangedrag. De algemene bepalingen voor preventie en bescherming op het werk, het recht op controles erin voorzien, het recht om de werkzaamheden te onderbreken, doen geen afbreuk aan de specifieke verantwoordelijkheid van de aannemer. De richtlijnen en raadgevingen die de instelling aan de aannemer verstrekt inzake de toepassing van de diverse voorschriften kunnen de aannemers in generlei mate ontheffen van hun exclusieve verantwoordelijkheid. De aannemer ontzegt zich in dat opzicht elk recht om enig verhaal tegen de instelling te doen gelden of om haar omwille daarvan medeverantwoordelijk te stellen. Ambtshalve maatregelen. Bij het niet nakomen van zijn verplichtingen inzake de veiligheid en het welzijn van de werknemers, kan de instelling ambtshalve, op kosten van de aannemer die ingebreke blijft, de noodzakelijke maatregelen treffen. Overzicht van de volgende punten (voor informatie, volledig document beschikbaar over eenvoudige vraag) : INSTRUCTIES VAN PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK EN ORGANISATIE VAN WERKEN - Informatieplicht - Coördinatie van de werkzaamheden DOOR DE AANNEMER TE VOLGEN VOORSCHRIFTEN VOOR UITRUSTINGEN EN PRODUCTEN/ ARBEIDSMIDDELEN (AM), COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN (CBM), PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM), GEVAARLIJKE PRODUCTEN EN PREPARATEN. - AM, CBM, en PBM van de aannemer op de werf gebruikt door hemzelf of zijn personeel - Gebruik van gevaarlijke stoffen en preparaten - Gebruik van het materieel van de aannemer door het personeel van de de instelling of van een derde (bv. werken op hoogwerkers om gevels te inspecteren, stellingen, enz...). Bestek Laboratorium meubilair K.I.K. page 17/33

18 MATERIEEL VAN DE INSTELLING GEBRUIKT DOOR DE AANNEMERS PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (P.B.M.) COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN (C.B.M.) HYGIËNE INSTRUCTIES IN VERBAND MET DE MILIEUBESCHERMING MELDING VAN ONGEVALLEN EN / OF INCIDENTEN - PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ ARBEIDSONGEVAL NOODSITUATIES DE INSTELLINGIN SPECIFIEKE MAATREGELEN - ASBEST - ARBEIDSMIDDELEN - MACHINES (begrepen in de onderneming, te leveren en te plaatsen door de aannemer). i. NA TE LEVEN REGLEMENTAIRE VEREISTEN ii. ATTEST EN DOCUMENTEN BIJ DE OFFERTE TE VOEGEN iii. DOCUMENTEN SAMEN MET HET MATERIEEL TE LEVEREN NIET BEPERKENDE LIJST VAN TE BESPREKEN PUNTEN TIJDENS DE EERSTE COORDINATIEVERGADERING FONTAINE M. Safety & Facility Manager - Fonctionnaire Dirigeant Leidend ambtenaar Bestek Laboratorium meubilair K.I.K. page 18/33

19 Bijlage A technische clausules De hieronder beschreven meubels moeten geplaatst worden op bestaande betegelde betonnen sokkels. Indien niet dan is de ontmanteling van de sokkels en de herstelling van de vloeren ten koste van de inschrijver. Wegens het ontbreken van een interne technische dienst heeft het lastenkohier tot doel het C14 dateringslaboratorium een nieuwe kant en klare installatie te verschaffen. Enkel de aanpassing van de elektrische installatie wordt niet in deze aanbesteding ingesloten; daarentegen alle andere werken : - aanpassingswerken van de water- en gasleidingen, waterafvoer, leidingen voor de ventilatie, - het plaatsen van de diverse elementen, - de aansluiting en in dienststelling, - alsook de afbraak van de bestaande meubelen, zijn ten laste van de inschrijver. Wat betreft de leidingen en afvoerbuizen betreft, dient geweten dat de meubels beschreven in posten 1 en 3 reeds bestaan en vervangen dienen te worden. Voor de andere meubels zijn er bestaande leidingen en afvoerbuizen in de onmiddellijke omgeving. Enkel de renovatie en het plaatsen van de elektrische wachtleidingen voor de nieuwe meubels valt ten laste van het KIK. De inschrijver moet alle nodige informatie hierover verschaffen in gedetailleerde plannen die de opdrachtgever moet goedkeuren voor de aanvang van de werken. De aanpassing van alle nutsleidingen: aanvoer en afvoer van water, alsook aansluiting van de (in de nabije omgeving) bestaande gasleidingen zijn ten laste van de inschrijver. De aanpassing van de installatie is ten laste van het K.I.K. volgens de richtlijnen gegeven door de inschrijver. Post 1 Trekkast Sorbonne Heeft een minimale grootte van 1200x750x2000 mm en is volledig vervaardigd uit TRESPA TOPLAB met een minimale dikte van 16 mm (of materiaal met een gelijkwaardige kwaliteit). Het werkblad is vervaardigd uit zandstees, liefst uit een monoblok met een wasbak van 300 x 150 mm. Indien niet beschikbaar uit zandstees tegels met een polipropylene wasbak van 300 x 150 mm. De 2 zijkanten zijn afgesloten Ze is uitgerust met: - een dubbele afzuigrug, ventilator met regelbare snelheid, alsook alle nodige leidingen en toebehoren, - een venster met guillotine sluiting, uitgebalanceerd en beveiligd, - een regelbord voor het luchtdebiet, - een TL-verlichting van 2x 18 watt met schakelaar, - een waterbak met sifon, - een waterkraan met zwanenhals, op afstand bedienbaar, - een gaskraan voor aardgas, op afstand bedienbaar, - 2 dozen met 2 stopcontacten 220V 16A + aarding - Een opbergmeubel onder het werkblad met Bestek Laboratorium meubilair K.I.K. page 19/33

20 o twee deuren (draaiend of schuivend) o 1 schap verstelbaar in hoogte De uitlaat van de ventilator dient, mits aanpassing, aangesloten te worden op het bestaande net (zie post 7). Inbegrepen alle noodzakelijke verbindingsstukkenstukken en stukken nodig om de goede werking van de installatie te verzekeren. Post 2 Muurtafel Deze tafel komt in het verlengde van de trekkast beschreven onder post 1 en dient om de bestaande apparatuur op te zetten. De minimale afmetingen zijn 2250 x 750 x 900 mm. Het werkblad bestaat uit TRESPA TOPLAB van minimaal 16 mm dik (of materiaal van een gelijkwaardige kwaliteit, gelamineerd CTBH 22 mm + tegels in zandstees bijvoorbeeld), ze omvat - 1 meubel met 4 schuiven, - 1 meubel met 2 opendraaiende deuren en een verstelbaar schap. Post 3 Tegen de muur aangebrachte wastafel De minimale afmetingen zijn 2250 x 750 x 900 mm. Het werkblad bestaat uit TRESPA TOPLAB van minimaal 16 mm dik (of materiaal van een gelijkwaardige kwaliteit, gelamineerd CTBH 22 mm + tegels in zandstees bijvoorbeeld). De eigenlijke wastafel is gemaakt uit: - massief polipropyleen met 2 geïntegreerde wasbakken van minimum 400 x 400 mm, een verhoogde boord en een inox bezinkbak, - een plaat in Trespa met een minimale dikte van 22 mm en bekleed met tegels in zandstees en uitgerust met 2 geïntegreerde wasbakken van minimum 400 x 400 mm, een verhoogde boord en een inox bezinkbak. Het geheel is uitgerust met: - een douchekraan met zwanenhals voor warm en koud water, - een afvoer en sifon, - een dubbele aardgaskraan, - een blok met twee stopcontacten 220V 16A + aarding, - een meubel met 2 draai- of schuifdeuren zonder schap (onder de wasbakken), - een meubel met één deur en uitneembare vuilbak, - een meubel met 5 schuiven - een meubel met 2 draai- of schuifdeuren en 1 verstelbaar schap. Het beschot waartegen de wastafel is aangebouwd moeten beschermd worden tot op een hoogte van 1000 mm met: - een Trespa plaat met een minimal dikte van 6 mm - of een gelijkwaardig materiaal. Post 4 Dubbele centrale tafel n r 1 Heeft een minimale afmeting van 3000 x 1500 x 900 mm en moet geplaatst worden op een bestaande sokkel. Bestek Laboratorium meubilair K.I.K. page 20/33

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER 110023_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het aanleggen van riolen over beperkte afstand en het uitvoeren van huisaansluitingen

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER RC _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER RC _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER RC1600219_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het uitvoeren van huishoudelijke aftakkingen in de sectoren Noord, West en

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):.

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):. Bouwheer : VZW Daarkom, Prinsenstraat, 8 te 1000 Brussel Opdracht : Herinrichting van La Gaité tot een Vlaams Marokkaans Culturenhuis Lot 5 : De uitvoering van de werken : liften Tekstmodel van offerteformulier

Nadere informatie

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL SOLLEVELDEN 2 2590 BERLAAR Lot 20.1 VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL MEI 2016 VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 2590 BERLAAR THV Scholenbouw : ELD

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Het leveren van een onderhoudsplan voor CAD software, voor de periode 01/01/2017-31/12/2019 RC1600314 1. Algemene verbintenis

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

BESTEK. FED_2013_OPS_OPZB_medische diensten. Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil

BESTEK. FED_2013_OPS_OPZB_medische diensten. Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil BESTEK Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING AANBESTEDENDE OVERHEID LEIDENDE DIENST FEDASIL,

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord OFFERTEBILJET * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE0 * Projectnr. Rio-Link: RI3A235 * Naam van het project: Cadix Noord A. IDENTITEIT EN VERBINDING. Natuurlijke persoon: - De ondergetekende... (naam

Nadere informatie

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten Directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek Directoraat C - Resources L-2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG AANBESTEDING NR. INLO.AO - 2012-028-LUX-UAGBI-03 Aankoop van

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSBILJET. * Naam van het project: Opvang 2DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg

INSCHRIJVINGSBILJET. * Naam van het project: Opvang 2DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg INSCHRIJVINGSBILJET * Projectnr./lot:.595 * Naam van het project: Opvang DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg * Aanbestedingsdatum: XX-XX-XXXX A. IDENTITEIT EN VERBINDING.

Nadere informatie

AANVRAAG TOT DEELNEMING

AANVRAAG TOT DEELNEMING MET REFERENTIE 2016-017 BIJLAGE 1. AANVRAAG TOT DEELNAME AANVRAAG TOT DEELNEMING Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door de inschrijver. A. ALGEMENE VERBINTENIS

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Levering, huur en onderhoud van 8 grootformaat kleurenplotters RC1600324 1. Algemene verbintenis Optie 1: in geval

Nadere informatie

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O Offerteformulier Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2016.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: geven van opleidingen van 2 dagen Defensief rijden met prioritaire voertuigen

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Aanbestedende overheid. Voorwerp van de opdracht

Aanbestedende overheid. Voorwerp van de opdracht KANDIDAATSFORMULIER Officiële naam: Brusselse Woning Postadres: Kardinaal Mercierstraat 37 Plaats: Brussel Postcode: 1000 België Aanbestedende overheid Voorwerp van de opdracht Kandidatuur in het kader

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT. OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr OPEN OFFERTEAANVRAAG

GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT. OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr OPEN OFFERTEAANVRAAG GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr. 2016-016 OPEN OFFERTEAANVRAAG BETREFFENDE ONTWERP - UITVOERING VAN WERKEN VAN EEN ONROEREND GEHEEL

Nadere informatie

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG Bruneaustraat 101 1755 Gooik (Kester) 054/31 35 40 Gezien en goedgekeurd door de Politieraad Lokale Politiezone Pajottenland in zitting van 26 januari 2015 Marc Hellinckx Michel Doomst korpschef voorzitter

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: het ter beschikking stellen van didactisch materiaal, het geven van een opleiding

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2016.0040 Voorwerp van de overheidsopdracht: geven van basis- en follow-up opleidingen brandbestrijder in het Nederlands

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: B. Voor een vennootschap (rechtspersoon) De vennootschap (handelsnaam of naam):

OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: B. Voor een vennootschap (rechtspersoon) De vennootschap (handelsnaam of naam): BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 0841_A1.C1 Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Nieuwen Bosch Internaat

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

Deel F: Indeling offertedossier

Deel F: Indeling offertedossier Deel F: Indeling offertedossier Inhoudsopgave U1: Een volledig ingevuld en ondertekend offerteformulier - ingeval van tijdelijke handelsvennootschap: ondertekening door alle leden deel uitmakende van de

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties,

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente.

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente. 1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker AANVRAAGFORMULIER Geachte mevrouw, geachte heer, Hierbij gaat de aanvraag van [naam van de dienstverlener] naar aanleiding van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling op het gebied van

Nadere informatie