Inspectiebrede Metadata voor alle Rijksinspecties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspectiebrede Metadata voor alle Rijksinspecties"

Transcriptie

1 I. Inleiding De Inspectieraad heeft een set metagegevens gedefinieerd dat moet worden toegekend aan alle informatie die in het kader van de Inspectieloket op internet wordt gepubliceerd. Gepresenteerd worden de metagegevens met omschrijving en voorschriften voor de wijze waarop de metadata moeten worden ingevuld, inclusief keuzelijsten van de waarden die de metagegevens kunnen aannemen. a. Wat zijn metadata Metadata zijn toevoegingen aan (internet)documenten (aangebracht door het Content Management Systeem) om de informatie gemakkelijker doorzoekbaar en vindbaar te maken. Metadata zijn niet alleen voor de webpagina s belangrijk maar ook voor alle documenten die op de website worden gepubliceerd zoals Word, PDF, Spreadsheet, afbeeldingen en bewegende beelden. Als standaard wordt binnen rijksoverheid gekozen voor metadata gebaseerd op Dublin Core. Dublin Core (afgekort DC) is een door internationale experts (van IT specialisten tot bibliothecarissen) ontwikkelde niet sectorspecifieke metadatastandaard. II. Uitgangspunten De metadata zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten: De metadatastandaard (Dublin Core) maakt de uitwisseling van metadata inter operabel. De waarden in de metadata velden zijn belangrijk om tot goede zoekresultaten te komen. Metadata worden door iedereen op identieke wijze gebruikt. De metadata voorziet in standaardisering: hierdoor kan samenhangende (relevante) informatie beter worden gevonden en uitgewisseld. De metadata standaarden vereenvoudigen het beheren en verbeteren het begrip van informatie. Uitgaande hiervan is een set van metadata gedefinieerd die de inspecties willen hanteren, gebaseerd op de behoeften van de verschillende inspecties en Inspectieloket. III. Implementatie van de metadata Deze set van metadata moet worden geïmplementeerd op elk paginabron op de website, ongeacht het documentformaat. Met andere woorden alle.doc,.pdf,.xls en x(html) bestanden moeten voorzien zijn van deze metadata. Hierdoor wordt niet alleen de leesbaarheid verhoogd maar ook de vindbaarheid. Toevoeging van metadata kan door gebruik te maken van een metadata editors, hetzij binnen een CMS (Content Management System), hetzij via een aparte site voor gebruik binnen statische pagina s. Metadata editors kunnen bestaan uit formulieren die de verplichte en/of gewenste elementen bevatten, waarbij de redacteur slechts de inhoud hoeft in te voeren. Vervolgens worden de gegevens op de juiste manier in de HTML pagina verwerkt. 1

2 IV. Beschrijving metadata Alle metadata dienen, voor zo ver het om metatags in XHTML documenten gaat, in deze vorm te worden weergegeven: <meta name="dcterms.naam" content="waarde metagegeven" /> Moet de waarde van het metagegeven aan een keuzelijst worden ontleend, dan moet in de tag bovendien naar het gebruikte schema worden verwezen, aldus: <meta name="dcterms.naam" scheme="naam schema" content="waarde metagegeven" />. V. Prefixes Dublin Core schrijft voor om voor elke metatag die zijn oorsprong vindt in een schema zoals boven omschreven, een prefix op te nemen, die de vindplaats van het betreffende schema aangeeft. Voor de implementatie betekent dit dat de volgende prefixes moeten worden opgenomen in de "head" van ieder XHTML document: <link rel="schema.dc" href="http://purl.org/dc/elements/1.1/" /> <link rel="schema.dcterms" href="http://purl.org/dc/terms/" /> <link rel="schema.overheid" href="http://standaarden.overheid.nl/terms/" > 2

3 VI. e metadata Voor de definiëring van de hier gepresenteerde set metagegevens is aansluiting gezocht bij de OWMS (Overheid.nl Web Metadata Standaard). Op 1 augustus 2008 is OWMS versie 3.5 opgeleverd. OWMS bestaat uit afspraken over: eigenschappen die aan overheidsinformatie kunnen worden toegekend; lijsten van waarden die deze eigenschappen kunnen hebben; syntax van waarden van deze eigenschappen. Omdat het werken met metadata op deze manier een nieuwe en ingrijpende manier van werken kan zijn voor een organisatie die dit niet gewend is, is ervoor gekozen om in eerste instantie alleen de kerneigenschappen te hanteren. Acht eigenschappen vormen de OWMS kern. Metadata heet OWMS conform als in ieder geval deze acht eigenschappen aan een informatieobject gekoppeld zijn: 1. dcterms:identifier, 2. dcterms:title, 3. dcterms:type, 4. dcterms:language, 5. dcterms:creator, 6. dcterms:modified, 7. dcterms:spatial 8. dcterms:temporal. Voor Inspectiebredte metadataset zijn de laatste 2 eigenschappen dcterms:spatial en dcterms:temporal niet verplicht maar wel aanbevolen als optionele metadata. Hiervoor komen op deze plaats: Dcterms.abstract, Dcterms.audience, Dcterms.subject en Dcterms.available. 3

4 1. Verwijzing (DCTERMS.identifier) Verwijzing (bestandsindentificatie) Eenduidige verwijzing (bijvoorbeeld: URL of ISBN) naar het informatieobject 1 binnen een bepaalde context. Met andere woorden in dit veld moet de URL (Uniform Resource Locator), het adres van de website, worden ingevuld. 1 ) Item, waarover gegevens in de vorm van kenmerken (attributen) in een bestand worden bewaard. Objecten kunnen zowel concreet als abstract zijn. Voorbeeld: contacten, taken, agenda s, lijsten, besluiten of het tekenobject cirkel (concreet), boek, of een gebeurtenis (abstract). HTML Syntax <meta name="dcterms.identifier" scheme="dcterms.uri" content="url" > <dcterms:identifier >http://www.inspectieloket.nl/contact/</dcterms:identifier> Referentie Waarden dcterms.identifier.html De identificatie geeft een voor computers leesbare verwijzing naar het informatieobject. Best practice voor webpublicaties is om hier de URL naar het informatieobject op te nemen. In sommige toepassingen is de identificatie een interne sleutel van het informatieobject. Voorbeeld waarden: 1) Voor contact pagina van Inspectieloket moet bij content deze waarde worden ingevuld: content= 2) Voor bijvoorbeeld de Onderwijs landingspagina van Onderwijsinspectie moet bij content deze worden ingevuld: content= 3) Voor bijvoorbeeld verwijzing naar een dossier Vergunningen voor apothekers bij Inspectie voor de gezondheidszorg moet bij de content deze waarde worden ingevuld: content= 4

5 2. Titel (DCTERMS.title) Titel HTML Syntax Referentie Waarden Formele titel van het document, inclusief eventuele ondertitel(s). De naam die aan de bron wordt gegeven door de maker of uitgever. <meta name="dcterms.title" content="waarde gegevens"> <dcterms:title >Douane: Btw terugvragen uit EU landen?</dcterms:title> De waarde Douane.. is alleen als voorbeeld bedoeld. Welk documentkenmerk als de formele titel moet worden aangemerkt, hangt af van het informatietype. Bij een rapport gaat het om de volledige titel zoals vermeld op de titelpagina. Wat de andere informatietypen betreft, moet worden gedacht aan de kop boven een persbericht of webpagina, het onderwerp van een brief, de dossiertitel van een gedrukt kamerstuk (met als ondertitel zulke termen als: Memorie van toelichting, Nota van wijziging, e.d.), de volledige naam van een convenant, de naam van een tabel of grafiek (bij het informatietype Statistiek), etc. 3. Informatietype (DCTERMS.type) Informatietype Dit veld geeft een omschrijving van concrete producten van het beleidsproces met bepaalde uiterlijke kenmerken HTML Syntax <meta name="dcterms.type" scheme="overheid.informatietype" content="" /> Waardenlijst <dcterms:type scheme= overheid:informatietype >beleidsnota</dcterms:type> Idealiter worden informatietypen uitsluitend op grond van hun vorm onderscheiden. Bij de opstelling van de lijst van informatietypen is geprobeerd zo dicht mogelijk bij deze opvatting te blijven. In sommige gevallen moest daar echter van worden afgeweken. Zo is er redelijkerwijs niet aan te ontkomen een informatietype Rapport te benoemen. Tal van departementen werken op hun sites al met deze onderscheiding, in de, terechte veronderstelling, hiermee aan de behoefte van hun doelgroepen tegemoet te komen. De volgende informatietypen worden onderscheiden: 1. Persbericht; voorlichtingsuiting over een actuele gebeurtenis, met de pers als primaire doelgroep 2. Toespraak; redevoering van bewindspersoon 3. Rapport; rapportage in het bijzonder het verslag van, door of in opdracht van, het departement verricht onderzoek 5

6 4. Convenant; overeenkomst tussen overheid en andere partijen 5. Vergunning; beschikking, zijnde een vergunning 6. Besluit / beschikking; AMvB, KB, Ministeriële regeling of Ministeriële beschikking, niet zijnde een vergunning 7. Brief / Circulaire / beleidsregels; kaders, richtlijnen, aanwijzingen ofwel informatie voor beleidsuitvoering opgelegd aan derden (lagere overheden, scholen, ziekenhuizen etc.) 8. Jaarplan; planning van beleidsuitvoering door (afdelingen van) departementen 9. Jaarverslag; evaluatie van beleidsuitvoering door (afdelingen van) departementen 10. Beleidsnota; nota waarin voorgenomen beleid wordt uiteengezet 11. Kamerstuk; brief aan de Kamer, niet zijnde een beleidsnota, hetzij de oorspronkelijke (Word ) brief, hetzij de door de SDU uitgegeven versie 12. Folder / brochure; oorspronkelijk in papierenvorm gepubliceerde folder of brochure of daaraan gelijk te stellen voorlichtingsuiting (ook: nieuwsbrieven en kranten) 13. Statistieken; kwantitatieve gegevens in de vorm van een tabel of grafiek 14. Nieuwsbericht; beknopte voorlichtingsuiting over een actuele gebeurtenis voor algemeen publiek 15. Veelgestelde vragen; veelgestelde vragen plus antwoorden (FAQ's) 16. Formulier; gestructureerd document, bedoeld om te worden ingevuld, bijv. in het kader van een aanvraag 17. Databank; een databank is een collectie van informatie die in gestructureerde, elektronische vorm is opgeslagen. Kenmerk van een databank in deze context is, dat opgeslagen informatie niet rechtstreeks via internet zoekmachines vindbaar is. 18. WOB verzoek; vraag en antwoord, in welke vorm dan ook, waarbij voor de verkrijging van informatie een beroep is gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur 19. Webpagina; overige, in de context van de departementale sites opgenomen informatie Aanvullende informatie betreffende: openbare gegevens, signaleringsrapport, onderzoekresultaten, enquête, advies enz. zijn begrippen die door verschillende Rijksinpecties veel worden gebruikt. Hiergenoemde informatie kunnen op verschillende vorm van informatietype worden gepubliceerd. Openbare gegevens kunnen in de vorm van rapport, databank, statistieken op internet worden gepubliceerd, datzelfde geldt ook voor onderzoekresultaten, enquête en advies. Om een onderscheiding kunnen maken over de inhoud van deze informatietype, is men ook verplicht om de metadata veld Trefwoord (DCTERMS.Subject) te vullen. 6

7 4. Taal en landcode (DCTERMS.language) Taal en landcode HTML Syntax Opmerking De taal en landcode aanduiding van een document is verplicht volgens de "Drempel Vrij" richtlijnen. <meta name="dcterms.language" scheme="dcterms.rfc4646" content=""> <dcterms:language>nl NL</dcterms:language> Mede gezien het feit dat dit metagegevenselement wellicht reeds voorhanden is of althans met een default waarde Nederlands nagenoeg automatisch kan worden gegenereerd, kan dit welkome selectiecriterium bij zoekacties naar anderstalige teksten met betrekkelijk weinig inspanning worden geïntroduceerd. Binnen de specificatie RFC3066 worden verschillende mogelijkheden geboden voor notatie van de taalaanduiding. Geadviseerd wordt om gebruik te maken van zowel taal en landcode: een tweelettercode voor de taal gecombineerd met een tweelettercode voor het land, dat laatste om een indicatie te geven voor de wijze waarop de taal moet worden uitgesproken. RFC3066 is gebaseerd op de ISO norm ISO639 1 voor taalcodes en beschrijft op welke wijze deze codes kunnen worden toegepast. Het standaardlijstje voor de moderne talen ziet er dan als volgt uit: nl NL, en GB, de DE, fr FR 7

8 5. Contenteigenaar (DCTERMS.creator) Contenteigenaar Officiële Inspectienaam. DCTERMS.creator dient gebruikt te worden om de eindverantwoordelijke aan te geven voor het creëren van de inhoud van het document. Let op! De creator is niet per definitie de auteur. Voor de Inspecties zal dit eigenlijk altijd een Inspectieorgaan moeten zijn. HTML Syntax <meta name="dcterms.creator" scheme="inspectieloket.organisatie" content="" /> Definitie Toelichting Waardenlijst Voorbeeld <dcterms:creator scheme= Inspectieloket.Organisatie > Arbeidsinspectie </dcterms:creator> Inspectieloket: organisatie is als waardenlijst toegevoegd voor de volgende meta eigenschappen: dcterms:contributor; dcterms:creator; dcterms:publisher; dcterms:spatial Inspectieloket.Organisatie als waarde schema bestaat nog niet. Deze moet in samenwerking met ICTU eerst worden vastgelegd. Agentschap Telecom, Algemene Inspectiedienst, Arbeidsinspectie, Douane, Erfgoedinspectie, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie Jeugdzorg, Inspectie van het Onderwijs, Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, Inspectie voor de Sanctietoepassing, Inspectie Verkeer en Waterstaat, Inspectie Werk en Inkomen, Staatstoezicht op de Mijnen, Voedsel en Waren Autoriteit, VROM Inspectie Voor de website van Arbeidsinspectie is de HTML syntax als volgt: <meta name="dcterms.creator" scheme="inspectieloket.organisatie" content="arbeidsinspectie" /> Voor de website van Agentschap Telecom is de syntax als volgt: <meta name="dcterms.creator" scheme="inspectieloket.organisatie" content="agentschap Telecom" /> 8

9 6. Laatste wijziging (DCTERMS.modified) Wijzigingsdatum HTML Syntax De datum van laatste wijziging <meta name="dcterms.modified" scheme="dcterms.w3cdtf" content="yyyy MM DDThh:mm" /> <dcterms:modified> </dcterms:modified> 7. Samenvatting (DCTERMS.abstract) Samenvatting Een samenvatting is een functionele toevoeging en is verplicht voor alle rijksinspecties. HTML Syntax <meta name="dcterms.abstract" content="" /> Opmerking <dcterms:abstract> </dcterms:abstract> Deze metadata zijn verplicht bij de invoering van de titel van een rapport Zet hier geen trefwoorden neer. Voor trefwoorden gebruikt men hiervoor de meta Trefwoord (DCTerms.subject). 8. Doelgroep (DCTERMS.audience) Doelgroep Publiek voor wie het informatieobject bedoeld of nuttig is HTML Syntax <meta name="dcterms.audience" scheme="overheid.doelgroep" content="ondernemer" /> <dcterms:audience scheme= OVERHEID.Doelgroep > Ondernemer </dcterms:audience> 9

10 Waardenlijst ondernemer particulier Aanvullingen: publicaties en/of informatievoorziening van de verschillende rijksinspecties zijn voor meer dan 2 doelgroepen bestemd. Daarom moet deze doelgroepen worden uitgebreid met de volgende waarden: bedrijven, instellingen, overheden, professionals, medewerkers, particulieren, studenten 9. Trefwoord (DCTERMS.subject) Trefwoord HTML Syntax Waardenlijst Dit element behelst de inhoud van de internetbron. Het onderwerp wordt beschreven met bijvoorbeeld trefwoorden of uitdrukkingen (key phrases) of classificatie codes die met een bron of object zijn verbonden. Zorg ervoor dat de trefwoorden zo specifiek mogelijk zijn en dat ze iets toevoegen aan de inhoudelijke tekst van het item. De trefwoorden kunnen worden toegekend uit een gecontroleerde lijst, hetzij een "platte" trefwoordenlijst, hetzij een taxonomie, hetzij een "echte" thesaurus. Met het scheme label kan naar een bestaande trefwoordenlijst worden verwezen. Deze moeten overeen komen met de gehanteerde titels voor dossiers bij de individuele inspecties. <meta name="dcterms.subject" scheme="waarde scheme" content="waarde metagegeven" /> <dcterms:subject></dcterms:subject> overheidproduct:productsoort belasting beëdiging personen gegevensinzage gegevenslevering heffing klacht en bezwaar krediet schadevergoeding subsidie uitkering vergunning verstrekking verzekering voorziening vrijstelling en ontheffing 10

11 Toelichting Deze metadata moeten worden gezien als de beschrijving ( waar het om gaat ) van de metadata Informatietype. Voorbeeld: Wanneer VWA (Voedsel Waren Autoriteit) of Inspectie Gezondheidszorg openbare gegevens publiceert in de vorm van een rapport, statistiek enz. dan moet op de website de volgende twee metadata als volgt worden ingevuld: 1) <meta name="dcterms.type" scheme="overheid.informatietype" content="rapport" /> of <meta name="dcterms.type" scheme="overheid.informatietype" content="statistiek" /> 2) <meta name="dcterms.subject" content="openbare gegevens:"> Deze gelden ook voor beschrijvingen zoals onderzoekresultaten, advies, REACH enz. 10. Internet publicatiedatum (DCTERMS.available) Internetpublicatiedatum De datum van publicatie op internet HTML Syntax <meta name="dcterms.available" scheme="dcterms.w3cdtf" content="yyyy MM DDThh:mm" /> <dcterms:available> </dcterms:available> Opmerking Vaak zal de waarde in het veld DCTERMS.available overeenkomen met de systeemdatum van de server. Omdat dit niet altijd het geval is, wordt aangeraden een voorziening te treffen waarmee de systeemdatum door een redacteur kan worden aangepast. Voorbeeld toepassing : een onderzoeksrapport met op de titelpagina de datum 15 augustus 2009, op 1 september 2009 naar de Kamer gestuurd (= formeel gepubliceerd, letterlijk: publiek gemaakt) en op 20 september op de site geplaatst. Documentdatum = , Publicatiedatum = en Internetpublicatiedatum =

12 VII. Optionele Metadata Metadatastandaarden voor een multidisciplinaire informatieomgeving zoals bij rijksinspecties vragen een hoge graad van flexibiliteit. Een element dat relevant is voor één domein is dat niet automatisch voor een ander. Binnen een bepaalde toepassing, of zelfs een toepassingsgebied, kan de (optionele) aanwezigheid van bepaalde velden wel zeer zinvol zijn. 1) Branche Branche Een benaming voor alle bedrijven samen die actief zijn in een bepaalde categorie producten of diensten. HTML Syntax <meta name="branche" content="een waarde uit de waardenlijst" Toelichting Waardenlijst De indeling van de waardelijst hieronder is overgenomen uit Antwoord voor Bedrijven (http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/) Bouwnijverheid o Bouwprojecten o Installatiebedrijven o Schilders, afbouw en onderhoudsbedrijven o Wegen en waterbouw Detailhandel en ambachten o Ambachten (food) o Ambachten en persoonlijke dienstverlening (non food) o Ambulante handel (food) o Ambulante handel (non food) o Detailhandel (food) o Detailhandel (non food) o Verkoop en reparatie van voertuigen Groothandel Horeca, recreatie en catering o Catering o Horeca o Recreatie Industrie o Afval o Bouwmaterialen o Chemie en kunststof o Delfstoffen o Energie en water 12

13 o Farmacie o Hout, papier en karton o Kleding, textiel en leer o Machines en apparaten o Metaal o Meubels o Transportmiddelen o Uitgeverij en drukkerij o Voedingsmiddelen, drank en tabak Kinderopvang en onderwijs o Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie o Hoger onderwijs o Kindercentra en gastouderopvang o Peuterspeelzalen o Primair onderwijs o Voortgezet onderwijs Kunst, cultuur en amusement Landbouw, veeteelt en visserij o Bosbouw o Land en tuinbouw o Natuurbeheer o Veeteelt o Visserij Vervoer en opslag o Binnenvaart (goederen) o Binnenvaart (personen) o Luchtvaart o Opslag en dienstverlening o Transport via pijpleidingen o Vervoer over de weg (goederen) o Vervoer over de weg (personen) o Vervoer per spoor (goederen) o Vervoer per spoor (personen) o Zeevaart Zakelijke dienstverlening o Advies, onderzoeks en reclamebureaus o Facilitaire dienstverlening o Financiële dienstverlening o Handel in onroerend goed o ICT o Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening Zorg 13

14 2) Domein Domein HTML syntax Domein indeling zoals deze wordt toegepast op <meta name="domein" content="waarde metagegeven" Waardelijsten Afval Buisleidingen Chemie Horeca Jeugd Kinderopvang Schiphol Recreatie Wegvervoer Zeehavens 3) Presentatietitel (DCTerms.alternative) Presentatietitel Titel waaronder de informatie op de site op indexpagina's en in resultaatlijsten van de zoekmachine wordt gepresenteerd. De presentatietitel zal meestal identiek zijn aan de eigenlijke titel, maar kan daarvan afwijken als deze de gebruiker onvoldoende, onduidelijke of juist te veel informatie biedt. Syntax Toelichting <meta name="dcterms.alternative" content="waarde metagegeven" Deze verkorte titel of citeertitel maakt het de burger mogelijk overheidsbronnen met een bepaalde alternatieve titel te vinden of meer specifiek te zoeken. Dit kan zinvol zijn als een document vooral bekend is onder een alternatieve titel en niet onder de officiële titel. 14

15 4) Documentdatum (DCTERMS.created) Documentdatum HTML Syntax De datum op het document of de datum waarop de tekst is afgerond. <meta name="dcterms.created" scheme="dcterms.w3cdtf" content="yyyy MM DDThh:mm" /> Opmerking Voorbeeld toepassing : een onderzoeksrapport met op de titelpagina de datum 15 augustus 2009, op 1 september 2009 naar de Kamer gestuurd (= formeel gepubliceerd, letterlijk: publiek gemaakt) en op 20 september op de site geplaatst. Documentdatum = , Publicatiedatum = en Internetpublicatiedatum = ) Uitgiftedatum (DCTERMS.issued) Uitgiftedatum Syntax Toelichting De datum van formele openbaarmaking (uitgiftedatum) <meta name="dcterms.issued" scheme="dcterms.w3cdtf" content="yyyy MM DDThh:mm" /> DCTERMS.issued dient gebruikt te worden voor de datum waarop de informatiebron formeel werd ondertekend / vastgesteld / uitgegeven. De datum waarop het document beschikbaar is voor publiek wordt aangegeven met DCTERMS.available (zie verplichte metadata) Opmerking Voorbeeld toepassing : een onderzoeksrapport met op de titelpagina de datum 15 augustus 2009, op 1 september 2009 naar de Kamer gestuurd (= formeel gepubliceerd, letterlijk: publiek gemaakt) en op 20 september op de site geplaatst. Documentdatum = , Publicatiedatum = en Internetpublicatiedatum = ) Beschrijving (DCTERMS.description) Beschrijving Omschrijving van het informatieobject 15

16 Syntax <meta name="dcterms.description" content= vrije tekst /> Toelichting DCTERMS.decription dient gebruikt te worden om een uitgebreide beschrijving te geven van het informatieobject. Opmerking ption.html Voorbeeld toepassing : <meta name= DCTERMS.description" content="nieuwslijst van de Inspectie voor het Onderwijs /> 16

17 VIII. Slotopmerkingen Als de informatie in delen wordt aangeboden, krijgen de afzonderlijke onderdelen dezelfde metagegevens als de informatie als geheel zou hebben gekregen. De Presentatietitel wordt dan aangevuld met termen die specifiek zijn voor de onderdelen. Wordt bijvoorbeeld het fictieve rapport getiteld Zwakke Scholen Noord Brabant in twee delen geknipt, dan krijgen de afzonderlijke onderdelen als Presentatietitel Zwakke Scholen Noord Brabant : hoofdstuk 1 t/m 4 respectievelijk Zwakke Scholen Noord Brabant : hoofdstuk 5 t/m 7. Het staat de rijksinspecties vrij om extra metagegevens te hanteren. Zoals bijvoorbeeld : <meta name="keywords" content="zwakke scholen, Noord Brabant, Zeeland" /> Wijzigingen en Beheer Voor vragen over toepassingen kunnen inspecties contact opnemen met de werkgroep metadatering. Dit document moet in samenhang gelezen worden met de inspectiestijlgids. Beide zijn gepubliceerd via Leden Werkgroep Metadatering: Annette Lijdsman, Bureau Inspectieraad Patricia Leentvaar, Inspectie gezondheidszorg Jan van der Meer, Arbeidsinspectie Richard van Loon, Voedsel en Warenautoriteit Riny ten Böhmer, Inspectie van het Onderwijs 17

Informatie Publicatie Model (IPM) Vergunningen 4.0.2

Informatie Publicatie Model (IPM) Vergunningen 4.0.2 Kennis-en Exploitatiecentrum Officiele Overheidspublicaties Informatie Publicatie Model (IPM) Vergunningen 4.0.2 Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag vergunningen@koop.wmrijk.nl Informatie Publicatie

Nadere informatie

TOEPASSINGSPROFIEL METADATERING LOKALE OVERHEDEN VERSIE 1.1

TOEPASSINGSPROFIEL METADATERING LOKALE OVERHEDEN VERSIE 1.1 TOEPASSINGSPROFIEL METADATERING LOKALE OVERHEDEN VERSIE 1.1 Het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden is een product van het Programma Archief 2020, waarin het Ministerie van OCW samen met gemeenten,

Nadere informatie

Smartsite Search Engine Optimization Toolkit

Smartsite Search Engine Optimization Toolkit Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@smartsite.nl I www.smartsite.nl Whitepaper Smartsite Search Engine Optimization Toolkit 2009 Seneca

Nadere informatie

Vindbaarheid en samenhang van overheidsinformatie op het web

Vindbaarheid en samenhang van overheidsinformatie op het web metadata t De Overheid.nl Web Metadata Standaard Vindbaarheid en samenhang van overheidsinformatie op het web De Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) is ontwikkeld om via standaardisatie van metadata

Nadere informatie

HADORA. Haagse Documentaire Referentie Architectuur. Gemeente Den Haag André Scheer (BSD/CB), namens Projectgroep HADORA Juni 2013 Versie 1.

HADORA. Haagse Documentaire Referentie Architectuur. Gemeente Den Haag André Scheer (BSD/CB), namens Projectgroep HADORA Juni 2013 Versie 1. Haagse Documentaire Referentie Architectuur Gemeente Den Haag André Scheer (BSD/CB), namens Projectgroep Juni 2013 Versie 1.01 1 Inhoud 1. Managementsamenvatting...3 2. Inleiding...4 a. Aanleiding...4

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid

Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid normenkader voor duurzaam toegankelijke en betrouwbare overheidsinformatie Deel II: Basics van de Baseline (toelichting) Programma Informatie op Orde, Actielijn

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-Groenboek De accountant in een SBR-omgeving November 2013

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-Groenboek De accountant in een SBR-omgeving November 2013 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-Groenboek November 2013 Ten behoeve van Pilots Deponering Jaarrekening met Verklaring 1-1-2014 tot 30-6-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Wat is XBRL?

Nadere informatie

Uitvragen Officiële Publicaties

Uitvragen Officiële Publicaties Uitvragen Officiële Publicaties Handleiding voor het uitvragen van de collectie Officiële Publicaties Auteurs Bestandsnaa m Status Ilja Andreas Handleiding uitvragen Officiële Publicaties V0.5.doc V0.5

Nadere informatie

Content beheer protocol en handleiding

Content beheer protocol en handleiding Content beheer protocol en handleiding Gemeente Zevenaar Versie 1.0 april 2009 Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 DOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN...5

Nadere informatie

XBRL taxonomieën. voor beginners en doeners. Wat iedere financieel specialist moet weten over taxonomieën. Update 2008 NEDERLAND

XBRL taxonomieën. voor beginners en doeners. Wat iedere financieel specialist moet weten over taxonomieën. Update 2008 NEDERLAND XBRL taxonomieën voor beginners en doeners Wat iedere financieel specialist moet weten over taxonomieën Update 2008 NEDERLAND XBRL taxonomieën voor beginners en doeners Wat iedere financieel specialist

Nadere informatie

Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast. Bewaren van e-mail

Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast. Bewaren van e-mail Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast Bewaren van e-mail Testbed Digitale Bewaring is een initiatief van de Rijksarchiefdienst en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Documentaire informatie 2.0

Kwaliteitssysteem Documentaire informatie 2.0 Kwaliteitssysteem Documentaire informatie 2.0 voor een kwalitatief goede Utrechtse informatiehuishouding versie 0.96 Leidraad Metagegevens Metagegevens worden gebruikt om andere gegevens te beschrijven

Nadere informatie

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure?

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure? 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer (of rechtspersoon, niet ondernemer) bent u verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

Algemene vaardigheden

Algemene vaardigheden Algemene vaardigheden TNW Augustus 2012 Universiteit Twente 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Wetenschappelijke integriteit... 7 1.1 Wetenschappelijk onderzoek... 7 1.2 Vormen van inbreuken op wetenschappelijke

Nadere informatie

Onderzoek DMS voor de pentagroep inspecties

Onderzoek DMS voor de pentagroep inspecties Onderzoek DMS voor de pentagroep inspecties Auteur Documentnr 001 Versie 0.3 / Concept Omvang 20 pagina's Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag T 070 888 77 77 F

Nadere informatie

Tridion Redacteurenhandleiding Inspectieraad

Tridion Redacteurenhandleiding Inspectieraad Tridion Redacteurenhandleiding Inspectieraad Editie 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Algemeen... 4 2.1 Inloggen... 4 2.2 Tridion Publicatie... 6 2.3 Pagina s en componenten... 6 2.4 Structuurgroepen...

Nadere informatie

Smartsite Faceted Search

Smartsite Faceted Search Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@seneca.nl I www.seneca.nl Whitepaper Smartsite Faceted Search 2011 Seneca B.V. Alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

TOELICHTING. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Evaluatie van de regelingen

TOELICHTING. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Evaluatie van de regelingen TOELICHTING Algemeen 1. Inleiding Ingevolge artikel 21, eerste lid, van de Archiefwet 1995 worden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels gesteld met betrekking tot de duurzaamheid van door

Nadere informatie

Adviesnotitie Taxonomie Documenten MBO

Adviesnotitie Taxonomie Documenten MBO Adviesnotitie Taxonomie Documenten MBO 2012 Kennisnet.nl Adviesnotitie Taxonomie Documenten MBO 2 / 20 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ACHTERGROND... 3 1.2 AANPAK... 3 1.3 UITGANGSPUNTEN... 4 2 HET

Nadere informatie

Ontwerpdocument. Gegevensarchitectuur. Koninklijke Bibliotheek

Ontwerpdocument. Gegevensarchitectuur. Koninklijke Bibliotheek Ontwerpdocument Gegevensarchitectuur Koninklijke Bibliotheek - c o n c e p t VGA 05023 Paul Doorenbosch Theo van Veen Versie 0.7 (2005-10-06) Inhoud Managementsamenvatting 1. Inleiding 2. Opdracht doel

Nadere informatie

Digitaliseren van de poststromen. Handreiking voor de inspectiediensten. Versie 2.1

Digitaliseren van de poststromen. Handreiking voor de inspectiediensten. Versie 2.1 Digitaliseren van de poststromen Handreiking voor de inspectiediensten Versie 2.1 Managementsamenvatting Doel Digitaliseren van de poststromen helpt o.m. om poststukken en andere informatie die nietdigitaal

Nadere informatie

Advies Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden (Regeling 12)

Advies Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden (Regeling 12) Advies Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden (Regeling 12), december 2006 Advies Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden (Regeling 12) Dit rapport is gepubliceerd

Nadere informatie

Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn

Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn Een handreiking voor gemeenten, provincies en waterschappen Versie April 2009 Projectgroep Implementatie Dienstenrichtlijn Inhoudsopgave

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

Verantwoordelijkheid van de uitvragende partij

Verantwoordelijkheid van de uitvragende partij Verantwoordelijkheid van de uitvragende partij Een SBR taxonomie wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van de uitvragende partij in de betreffende keten. Zo is in het belastingendomein logischerwijs

Nadere informatie

Documentmanagement in het mbo

Documentmanagement in het mbo Documentmanagement in het mbo [Geef tekst op] Inhoud 1. INLEIDING... 3 1.1. Aanleiding... 3 1.2. Bundelen van resultaten... 3 1.3. Betrokken instellingen... 4 2. DOCUMENTMANAGEMENT: WAT IS HET?... 6 2.1.

Nadere informatie

Effectiviteit arbocatalogi bouwnijverheid. November 2013

Effectiviteit arbocatalogi bouwnijverheid. November 2013 Effectiviteit arbocatalogi bouwnijverheid November 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten

Nadere informatie

handboek functiewaardering loonwerksector

handboek functiewaardering loonwerksector handboek functiewaardering loonwerksector een sector die je waardeert CNV BedrijvenBond CUMELA Nederland FNV Bondgenoten HANDBOEK FUNCTIEWAARDERING LANDBOUWWERKTUIGEN EXPLOITERENDE ONDERNEMINGEN INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie