Inspectiebrede Metadata voor alle Rijksinspecties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspectiebrede Metadata voor alle Rijksinspecties"

Transcriptie

1 I. Inleiding De Inspectieraad heeft een set metagegevens gedefinieerd dat moet worden toegekend aan alle informatie die in het kader van de Inspectieloket op internet wordt gepubliceerd. Gepresenteerd worden de metagegevens met omschrijving en voorschriften voor de wijze waarop de metadata moeten worden ingevuld, inclusief keuzelijsten van de waarden die de metagegevens kunnen aannemen. a. Wat zijn metadata Metadata zijn toevoegingen aan (internet)documenten (aangebracht door het Content Management Systeem) om de informatie gemakkelijker doorzoekbaar en vindbaar te maken. Metadata zijn niet alleen voor de webpagina s belangrijk maar ook voor alle documenten die op de website worden gepubliceerd zoals Word, PDF, Spreadsheet, afbeeldingen en bewegende beelden. Als standaard wordt binnen rijksoverheid gekozen voor metadata gebaseerd op Dublin Core. Dublin Core (afgekort DC) is een door internationale experts (van IT specialisten tot bibliothecarissen) ontwikkelde niet sectorspecifieke metadatastandaard. II. Uitgangspunten De metadata zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten: De metadatastandaard (Dublin Core) maakt de uitwisseling van metadata inter operabel. De waarden in de metadata velden zijn belangrijk om tot goede zoekresultaten te komen. Metadata worden door iedereen op identieke wijze gebruikt. De metadata voorziet in standaardisering: hierdoor kan samenhangende (relevante) informatie beter worden gevonden en uitgewisseld. De metadata standaarden vereenvoudigen het beheren en verbeteren het begrip van informatie. Uitgaande hiervan is een set van metadata gedefinieerd die de inspecties willen hanteren, gebaseerd op de behoeften van de verschillende inspecties en Inspectieloket. III. Implementatie van de metadata Deze set van metadata moet worden geïmplementeerd op elk paginabron op de website, ongeacht het documentformaat. Met andere woorden alle.doc,.pdf,.xls en x(html) bestanden moeten voorzien zijn van deze metadata. Hierdoor wordt niet alleen de leesbaarheid verhoogd maar ook de vindbaarheid. Toevoeging van metadata kan door gebruik te maken van een metadata editors, hetzij binnen een CMS (Content Management System), hetzij via een aparte site voor gebruik binnen statische pagina s. Metadata editors kunnen bestaan uit formulieren die de verplichte en/of gewenste elementen bevatten, waarbij de redacteur slechts de inhoud hoeft in te voeren. Vervolgens worden de gegevens op de juiste manier in de HTML pagina verwerkt. 1

2 IV. Beschrijving metadata Alle metadata dienen, voor zo ver het om metatags in XHTML documenten gaat, in deze vorm te worden weergegeven: <meta name="dcterms.naam" content="waarde metagegeven" /> Moet de waarde van het metagegeven aan een keuzelijst worden ontleend, dan moet in de tag bovendien naar het gebruikte schema worden verwezen, aldus: <meta name="dcterms.naam" scheme="naam schema" content="waarde metagegeven" />. V. Prefixes Dublin Core schrijft voor om voor elke metatag die zijn oorsprong vindt in een schema zoals boven omschreven, een prefix op te nemen, die de vindplaats van het betreffende schema aangeeft. Voor de implementatie betekent dit dat de volgende prefixes moeten worden opgenomen in de "head" van ieder XHTML document: <link rel="schema.dc" href="http://purl.org/dc/elements/1.1/" /> <link rel="schema.dcterms" href="http://purl.org/dc/terms/" /> <link rel="schema.overheid" href="http://standaarden.overheid.nl/terms/" > 2

3 VI. e metadata Voor de definiëring van de hier gepresenteerde set metagegevens is aansluiting gezocht bij de OWMS (Overheid.nl Web Metadata Standaard). Op 1 augustus 2008 is OWMS versie 3.5 opgeleverd. OWMS bestaat uit afspraken over: eigenschappen die aan overheidsinformatie kunnen worden toegekend; lijsten van waarden die deze eigenschappen kunnen hebben; syntax van waarden van deze eigenschappen. Omdat het werken met metadata op deze manier een nieuwe en ingrijpende manier van werken kan zijn voor een organisatie die dit niet gewend is, is ervoor gekozen om in eerste instantie alleen de kerneigenschappen te hanteren. Acht eigenschappen vormen de OWMS kern. Metadata heet OWMS conform als in ieder geval deze acht eigenschappen aan een informatieobject gekoppeld zijn: 1. dcterms:identifier, 2. dcterms:title, 3. dcterms:type, 4. dcterms:language, 5. dcterms:creator, 6. dcterms:modified, 7. dcterms:spatial 8. dcterms:temporal. Voor Inspectiebredte metadataset zijn de laatste 2 eigenschappen dcterms:spatial en dcterms:temporal niet verplicht maar wel aanbevolen als optionele metadata. Hiervoor komen op deze plaats: Dcterms.abstract, Dcterms.audience, Dcterms.subject en Dcterms.available. 3

4 1. Verwijzing (DCTERMS.identifier) Verwijzing (bestandsindentificatie) Eenduidige verwijzing (bijvoorbeeld: URL of ISBN) naar het informatieobject 1 binnen een bepaalde context. Met andere woorden in dit veld moet de URL (Uniform Resource Locator), het adres van de website, worden ingevuld. 1 ) Item, waarover gegevens in de vorm van kenmerken (attributen) in een bestand worden bewaard. Objecten kunnen zowel concreet als abstract zijn. Voorbeeld: contacten, taken, agenda s, lijsten, besluiten of het tekenobject cirkel (concreet), boek, of een gebeurtenis (abstract). HTML Syntax <meta name="dcterms.identifier" scheme="dcterms.uri" content="url" > <dcterms:identifier >http://www.inspectieloket.nl/contact/</dcterms:identifier> Referentie Waarden dcterms.identifier.html De identificatie geeft een voor computers leesbare verwijzing naar het informatieobject. Best practice voor webpublicaties is om hier de URL naar het informatieobject op te nemen. In sommige toepassingen is de identificatie een interne sleutel van het informatieobject. Voorbeeld waarden: 1) Voor contact pagina van Inspectieloket moet bij content deze waarde worden ingevuld: content= 2) Voor bijvoorbeeld de Onderwijs landingspagina van Onderwijsinspectie moet bij content deze worden ingevuld: content= 3) Voor bijvoorbeeld verwijzing naar een dossier Vergunningen voor apothekers bij Inspectie voor de gezondheidszorg moet bij de content deze waarde worden ingevuld: content= 4

5 2. Titel (DCTERMS.title) Titel HTML Syntax Referentie Waarden Formele titel van het document, inclusief eventuele ondertitel(s). De naam die aan de bron wordt gegeven door de maker of uitgever. <meta name="dcterms.title" content="waarde gegevens"> <dcterms:title >Douane: Btw terugvragen uit EU landen?</dcterms:title> De waarde Douane.. is alleen als voorbeeld bedoeld. Welk documentkenmerk als de formele titel moet worden aangemerkt, hangt af van het informatietype. Bij een rapport gaat het om de volledige titel zoals vermeld op de titelpagina. Wat de andere informatietypen betreft, moet worden gedacht aan de kop boven een persbericht of webpagina, het onderwerp van een brief, de dossiertitel van een gedrukt kamerstuk (met als ondertitel zulke termen als: Memorie van toelichting, Nota van wijziging, e.d.), de volledige naam van een convenant, de naam van een tabel of grafiek (bij het informatietype Statistiek), etc. 3. Informatietype (DCTERMS.type) Informatietype Dit veld geeft een omschrijving van concrete producten van het beleidsproces met bepaalde uiterlijke kenmerken HTML Syntax <meta name="dcterms.type" scheme="overheid.informatietype" content="" /> Waardenlijst <dcterms:type scheme= overheid:informatietype >beleidsnota</dcterms:type> Idealiter worden informatietypen uitsluitend op grond van hun vorm onderscheiden. Bij de opstelling van de lijst van informatietypen is geprobeerd zo dicht mogelijk bij deze opvatting te blijven. In sommige gevallen moest daar echter van worden afgeweken. Zo is er redelijkerwijs niet aan te ontkomen een informatietype Rapport te benoemen. Tal van departementen werken op hun sites al met deze onderscheiding, in de, terechte veronderstelling, hiermee aan de behoefte van hun doelgroepen tegemoet te komen. De volgende informatietypen worden onderscheiden: 1. Persbericht; voorlichtingsuiting over een actuele gebeurtenis, met de pers als primaire doelgroep 2. Toespraak; redevoering van bewindspersoon 3. Rapport; rapportage in het bijzonder het verslag van, door of in opdracht van, het departement verricht onderzoek 5

6 4. Convenant; overeenkomst tussen overheid en andere partijen 5. Vergunning; beschikking, zijnde een vergunning 6. Besluit / beschikking; AMvB, KB, Ministeriële regeling of Ministeriële beschikking, niet zijnde een vergunning 7. Brief / Circulaire / beleidsregels; kaders, richtlijnen, aanwijzingen ofwel informatie voor beleidsuitvoering opgelegd aan derden (lagere overheden, scholen, ziekenhuizen etc.) 8. Jaarplan; planning van beleidsuitvoering door (afdelingen van) departementen 9. Jaarverslag; evaluatie van beleidsuitvoering door (afdelingen van) departementen 10. Beleidsnota; nota waarin voorgenomen beleid wordt uiteengezet 11. Kamerstuk; brief aan de Kamer, niet zijnde een beleidsnota, hetzij de oorspronkelijke (Word ) brief, hetzij de door de SDU uitgegeven versie 12. Folder / brochure; oorspronkelijk in papierenvorm gepubliceerde folder of brochure of daaraan gelijk te stellen voorlichtingsuiting (ook: nieuwsbrieven en kranten) 13. Statistieken; kwantitatieve gegevens in de vorm van een tabel of grafiek 14. Nieuwsbericht; beknopte voorlichtingsuiting over een actuele gebeurtenis voor algemeen publiek 15. Veelgestelde vragen; veelgestelde vragen plus antwoorden (FAQ's) 16. Formulier; gestructureerd document, bedoeld om te worden ingevuld, bijv. in het kader van een aanvraag 17. Databank; een databank is een collectie van informatie die in gestructureerde, elektronische vorm is opgeslagen. Kenmerk van een databank in deze context is, dat opgeslagen informatie niet rechtstreeks via internet zoekmachines vindbaar is. 18. WOB verzoek; vraag en antwoord, in welke vorm dan ook, waarbij voor de verkrijging van informatie een beroep is gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur 19. Webpagina; overige, in de context van de departementale sites opgenomen informatie Aanvullende informatie betreffende: openbare gegevens, signaleringsrapport, onderzoekresultaten, enquête, advies enz. zijn begrippen die door verschillende Rijksinpecties veel worden gebruikt. Hiergenoemde informatie kunnen op verschillende vorm van informatietype worden gepubliceerd. Openbare gegevens kunnen in de vorm van rapport, databank, statistieken op internet worden gepubliceerd, datzelfde geldt ook voor onderzoekresultaten, enquête en advies. Om een onderscheiding kunnen maken over de inhoud van deze informatietype, is men ook verplicht om de metadata veld Trefwoord (DCTERMS.Subject) te vullen. 6

7 4. Taal en landcode (DCTERMS.language) Taal en landcode HTML Syntax Opmerking De taal en landcode aanduiding van een document is verplicht volgens de "Drempel Vrij" richtlijnen. <meta name="dcterms.language" scheme="dcterms.rfc4646" content=""> <dcterms:language>nl NL</dcterms:language> Mede gezien het feit dat dit metagegevenselement wellicht reeds voorhanden is of althans met een default waarde Nederlands nagenoeg automatisch kan worden gegenereerd, kan dit welkome selectiecriterium bij zoekacties naar anderstalige teksten met betrekkelijk weinig inspanning worden geïntroduceerd. Binnen de specificatie RFC3066 worden verschillende mogelijkheden geboden voor notatie van de taalaanduiding. Geadviseerd wordt om gebruik te maken van zowel taal en landcode: een tweelettercode voor de taal gecombineerd met een tweelettercode voor het land, dat laatste om een indicatie te geven voor de wijze waarop de taal moet worden uitgesproken. RFC3066 is gebaseerd op de ISO norm ISO639 1 voor taalcodes en beschrijft op welke wijze deze codes kunnen worden toegepast. Het standaardlijstje voor de moderne talen ziet er dan als volgt uit: nl NL, en GB, de DE, fr FR 7

8 5. Contenteigenaar (DCTERMS.creator) Contenteigenaar Officiële Inspectienaam. DCTERMS.creator dient gebruikt te worden om de eindverantwoordelijke aan te geven voor het creëren van de inhoud van het document. Let op! De creator is niet per definitie de auteur. Voor de Inspecties zal dit eigenlijk altijd een Inspectieorgaan moeten zijn. HTML Syntax <meta name="dcterms.creator" scheme="inspectieloket.organisatie" content="" /> Definitie Toelichting Waardenlijst Voorbeeld <dcterms:creator scheme= Inspectieloket.Organisatie > Arbeidsinspectie </dcterms:creator> Inspectieloket: organisatie is als waardenlijst toegevoegd voor de volgende meta eigenschappen: dcterms:contributor; dcterms:creator; dcterms:publisher; dcterms:spatial Inspectieloket.Organisatie als waarde schema bestaat nog niet. Deze moet in samenwerking met ICTU eerst worden vastgelegd. Agentschap Telecom, Algemene Inspectiedienst, Arbeidsinspectie, Douane, Erfgoedinspectie, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie Jeugdzorg, Inspectie van het Onderwijs, Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, Inspectie voor de Sanctietoepassing, Inspectie Verkeer en Waterstaat, Inspectie Werk en Inkomen, Staatstoezicht op de Mijnen, Voedsel en Waren Autoriteit, VROM Inspectie Voor de website van Arbeidsinspectie is de HTML syntax als volgt: <meta name="dcterms.creator" scheme="inspectieloket.organisatie" content="arbeidsinspectie" /> Voor de website van Agentschap Telecom is de syntax als volgt: <meta name="dcterms.creator" scheme="inspectieloket.organisatie" content="agentschap Telecom" /> 8

9 6. Laatste wijziging (DCTERMS.modified) Wijzigingsdatum HTML Syntax De datum van laatste wijziging <meta name="dcterms.modified" scheme="dcterms.w3cdtf" content="yyyy MM DDThh:mm" /> <dcterms:modified> </dcterms:modified> 7. Samenvatting (DCTERMS.abstract) Samenvatting Een samenvatting is een functionele toevoeging en is verplicht voor alle rijksinspecties. HTML Syntax <meta name="dcterms.abstract" content="" /> Opmerking <dcterms:abstract> </dcterms:abstract> Deze metadata zijn verplicht bij de invoering van de titel van een rapport Zet hier geen trefwoorden neer. Voor trefwoorden gebruikt men hiervoor de meta Trefwoord (DCTerms.subject). 8. Doelgroep (DCTERMS.audience) Doelgroep Publiek voor wie het informatieobject bedoeld of nuttig is HTML Syntax <meta name="dcterms.audience" scheme="overheid.doelgroep" content="ondernemer" /> <dcterms:audience scheme= OVERHEID.Doelgroep > Ondernemer </dcterms:audience> 9

10 Waardenlijst ondernemer particulier Aanvullingen: publicaties en/of informatievoorziening van de verschillende rijksinspecties zijn voor meer dan 2 doelgroepen bestemd. Daarom moet deze doelgroepen worden uitgebreid met de volgende waarden: bedrijven, instellingen, overheden, professionals, medewerkers, particulieren, studenten 9. Trefwoord (DCTERMS.subject) Trefwoord HTML Syntax Waardenlijst Dit element behelst de inhoud van de internetbron. Het onderwerp wordt beschreven met bijvoorbeeld trefwoorden of uitdrukkingen (key phrases) of classificatie codes die met een bron of object zijn verbonden. Zorg ervoor dat de trefwoorden zo specifiek mogelijk zijn en dat ze iets toevoegen aan de inhoudelijke tekst van het item. De trefwoorden kunnen worden toegekend uit een gecontroleerde lijst, hetzij een "platte" trefwoordenlijst, hetzij een taxonomie, hetzij een "echte" thesaurus. Met het scheme label kan naar een bestaande trefwoordenlijst worden verwezen. Deze moeten overeen komen met de gehanteerde titels voor dossiers bij de individuele inspecties. <meta name="dcterms.subject" scheme="waarde scheme" content="waarde metagegeven" /> <dcterms:subject></dcterms:subject> overheidproduct:productsoort belasting beëdiging personen gegevensinzage gegevenslevering heffing klacht en bezwaar krediet schadevergoeding subsidie uitkering vergunning verstrekking verzekering voorziening vrijstelling en ontheffing 10

11 Toelichting Deze metadata moeten worden gezien als de beschrijving ( waar het om gaat ) van de metadata Informatietype. Voorbeeld: Wanneer VWA (Voedsel Waren Autoriteit) of Inspectie Gezondheidszorg openbare gegevens publiceert in de vorm van een rapport, statistiek enz. dan moet op de website de volgende twee metadata als volgt worden ingevuld: 1) <meta name="dcterms.type" scheme="overheid.informatietype" content="rapport" /> of <meta name="dcterms.type" scheme="overheid.informatietype" content="statistiek" /> 2) <meta name="dcterms.subject" content="openbare gegevens:"> Deze gelden ook voor beschrijvingen zoals onderzoekresultaten, advies, REACH enz. 10. Internet publicatiedatum (DCTERMS.available) Internetpublicatiedatum De datum van publicatie op internet HTML Syntax <meta name="dcterms.available" scheme="dcterms.w3cdtf" content="yyyy MM DDThh:mm" /> <dcterms:available> </dcterms:available> Opmerking Vaak zal de waarde in het veld DCTERMS.available overeenkomen met de systeemdatum van de server. Omdat dit niet altijd het geval is, wordt aangeraden een voorziening te treffen waarmee de systeemdatum door een redacteur kan worden aangepast. Voorbeeld toepassing : een onderzoeksrapport met op de titelpagina de datum 15 augustus 2009, op 1 september 2009 naar de Kamer gestuurd (= formeel gepubliceerd, letterlijk: publiek gemaakt) en op 20 september op de site geplaatst. Documentdatum = , Publicatiedatum = en Internetpublicatiedatum =

12 VII. Optionele Metadata Metadatastandaarden voor een multidisciplinaire informatieomgeving zoals bij rijksinspecties vragen een hoge graad van flexibiliteit. Een element dat relevant is voor één domein is dat niet automatisch voor een ander. Binnen een bepaalde toepassing, of zelfs een toepassingsgebied, kan de (optionele) aanwezigheid van bepaalde velden wel zeer zinvol zijn. 1) Branche Branche Een benaming voor alle bedrijven samen die actief zijn in een bepaalde categorie producten of diensten. HTML Syntax <meta name="branche" content="een waarde uit de waardenlijst" Toelichting Waardenlijst De indeling van de waardelijst hieronder is overgenomen uit Antwoord voor Bedrijven (http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/) Bouwnijverheid o Bouwprojecten o Installatiebedrijven o Schilders, afbouw en onderhoudsbedrijven o Wegen en waterbouw Detailhandel en ambachten o Ambachten (food) o Ambachten en persoonlijke dienstverlening (non food) o Ambulante handel (food) o Ambulante handel (non food) o Detailhandel (food) o Detailhandel (non food) o Verkoop en reparatie van voertuigen Groothandel Horeca, recreatie en catering o Catering o Horeca o Recreatie Industrie o Afval o Bouwmaterialen o Chemie en kunststof o Delfstoffen o Energie en water 12

13 o Farmacie o Hout, papier en karton o Kleding, textiel en leer o Machines en apparaten o Metaal o Meubels o Transportmiddelen o Uitgeverij en drukkerij o Voedingsmiddelen, drank en tabak Kinderopvang en onderwijs o Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie o Hoger onderwijs o Kindercentra en gastouderopvang o Peuterspeelzalen o Primair onderwijs o Voortgezet onderwijs Kunst, cultuur en amusement Landbouw, veeteelt en visserij o Bosbouw o Land en tuinbouw o Natuurbeheer o Veeteelt o Visserij Vervoer en opslag o Binnenvaart (goederen) o Binnenvaart (personen) o Luchtvaart o Opslag en dienstverlening o Transport via pijpleidingen o Vervoer over de weg (goederen) o Vervoer over de weg (personen) o Vervoer per spoor (goederen) o Vervoer per spoor (personen) o Zeevaart Zakelijke dienstverlening o Advies, onderzoeks en reclamebureaus o Facilitaire dienstverlening o Financiële dienstverlening o Handel in onroerend goed o ICT o Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening Zorg 13

14 2) Domein Domein HTML syntax Domein indeling zoals deze wordt toegepast op <meta name="domein" content="waarde metagegeven" Waardelijsten Afval Buisleidingen Chemie Horeca Jeugd Kinderopvang Schiphol Recreatie Wegvervoer Zeehavens 3) Presentatietitel (DCTerms.alternative) Presentatietitel Titel waaronder de informatie op de site op indexpagina's en in resultaatlijsten van de zoekmachine wordt gepresenteerd. De presentatietitel zal meestal identiek zijn aan de eigenlijke titel, maar kan daarvan afwijken als deze de gebruiker onvoldoende, onduidelijke of juist te veel informatie biedt. Syntax Toelichting <meta name="dcterms.alternative" content="waarde metagegeven" Deze verkorte titel of citeertitel maakt het de burger mogelijk overheidsbronnen met een bepaalde alternatieve titel te vinden of meer specifiek te zoeken. Dit kan zinvol zijn als een document vooral bekend is onder een alternatieve titel en niet onder de officiële titel. 14

15 4) Documentdatum (DCTERMS.created) Documentdatum HTML Syntax De datum op het document of de datum waarop de tekst is afgerond. <meta name="dcterms.created" scheme="dcterms.w3cdtf" content="yyyy MM DDThh:mm" /> Opmerking Voorbeeld toepassing : een onderzoeksrapport met op de titelpagina de datum 15 augustus 2009, op 1 september 2009 naar de Kamer gestuurd (= formeel gepubliceerd, letterlijk: publiek gemaakt) en op 20 september op de site geplaatst. Documentdatum = , Publicatiedatum = en Internetpublicatiedatum = ) Uitgiftedatum (DCTERMS.issued) Uitgiftedatum Syntax Toelichting De datum van formele openbaarmaking (uitgiftedatum) <meta name="dcterms.issued" scheme="dcterms.w3cdtf" content="yyyy MM DDThh:mm" /> DCTERMS.issued dient gebruikt te worden voor de datum waarop de informatiebron formeel werd ondertekend / vastgesteld / uitgegeven. De datum waarop het document beschikbaar is voor publiek wordt aangegeven met DCTERMS.available (zie verplichte metadata) Opmerking Voorbeeld toepassing : een onderzoeksrapport met op de titelpagina de datum 15 augustus 2009, op 1 september 2009 naar de Kamer gestuurd (= formeel gepubliceerd, letterlijk: publiek gemaakt) en op 20 september op de site geplaatst. Documentdatum = , Publicatiedatum = en Internetpublicatiedatum = ) Beschrijving (DCTERMS.description) Beschrijving Omschrijving van het informatieobject 15

16 Syntax <meta name="dcterms.description" content= vrije tekst /> Toelichting DCTERMS.decription dient gebruikt te worden om een uitgebreide beschrijving te geven van het informatieobject. Opmerking ption.html Voorbeeld toepassing : <meta name= DCTERMS.description" content="nieuwslijst van de Inspectie voor het Onderwijs /> 16

17 VIII. Slotopmerkingen Als de informatie in delen wordt aangeboden, krijgen de afzonderlijke onderdelen dezelfde metagegevens als de informatie als geheel zou hebben gekregen. De Presentatietitel wordt dan aangevuld met termen die specifiek zijn voor de onderdelen. Wordt bijvoorbeeld het fictieve rapport getiteld Zwakke Scholen Noord Brabant in twee delen geknipt, dan krijgen de afzonderlijke onderdelen als Presentatietitel Zwakke Scholen Noord Brabant : hoofdstuk 1 t/m 4 respectievelijk Zwakke Scholen Noord Brabant : hoofdstuk 5 t/m 7. Het staat de rijksinspecties vrij om extra metagegevens te hanteren. Zoals bijvoorbeeld : <meta name="keywords" content="zwakke scholen, Noord Brabant, Zeeland" /> Wijzigingen en Beheer Voor vragen over toepassingen kunnen inspecties contact opnemen met de werkgroep metadatering. Dit document moet in samenhang gelezen worden met de inspectiestijlgids. Beide zijn gepubliceerd via Leden Werkgroep Metadatering: Annette Lijdsman, Bureau Inspectieraad Patricia Leentvaar, Inspectie gezondheidszorg Jan van der Meer, Arbeidsinspectie Richard van Loon, Voedsel en Warenautoriteit Riny ten Böhmer, Inspectie van het Onderwijs 17

Toekennen metadata voor overheden

Toekennen metadata voor overheden Toekennen metadata voor overheden versie: 2.1 datum: 1 juni 2007 Samenwerkende Catalogi Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Metadata toekennen... 2 3. Metadata voor uw productencatalogus... 3 4. Voorbeeld

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding OWMS

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding OWMS -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.open.standaarden@.nl] Verzonden: vrijdag 12 november 2010 13:54 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp: Formulier Open

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier OWMS

Aanmeldingsformulier OWMS Aanmeldingsformulier OWMS Onderstaand het formulier voor aanmelding van een nieuwe standaard bij het Forum Standaardisatie. Deze versie van het formulier is aangepast om de persoonsgegevens van drie personen

Nadere informatie

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven AP17 Informatieobjecten zijn systematisch beschreven Statement De aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn systematisch beschreven en op passende wijze gemodelleerd. Afgeleid van BP2 (vindbaar)

Nadere informatie

Informatie Publicatie Model (IPM) Vergunningen 4.0.2

Informatie Publicatie Model (IPM) Vergunningen 4.0.2 Kennis-en Exploitatiecentrum Officiele Overheidspublicaties Informatie Publicatie Model (IPM) Vergunningen 4.0.2 Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag vergunningen@koop.wmrijk.nl Informatie Publicatie

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013 ISO 9001 Kwaliteitssysteemcertificatie, voor de werkterreinen (verwijzing naar EA/IAF codes en NACE rev. 2 waar relet): 1 landbouw en visserij 2 winning delfstoffen 3 voedings- en genotmiddelen 4 textiel

Nadere informatie

Uw website optimaliseren voor zoekmachines

Uw website optimaliseren voor zoekmachines Uw website optimaliseren voor zoekmachines Waarom zou je optimaliseren? Met een goede website of goed product ben je er nog niet. Wanneer je product of dienst namelijk niet bekend is bij de gebruiker,

Nadere informatie

Vergunningen op Internet IPM 4.0: Aanbevelingen voor de zaakpagina Versie 1.0 april 2009

Vergunningen op Internet IPM 4.0: Aanbevelingen voor de zaakpagina Versie 1.0 april 2009 Vergunningen op Internet IPM 4.0: Aanbevelingen voor de zaakpagina Versie 1.0 april 2009 Zaakpagina en metadata In het Informatie Publicatie Model (IPM) 4.0 staat beschreven hoe u als deelnemer aan Vergunningen

Nadere informatie

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013 Studie Betaalgedrag 2 e kwartaal 2013 Over de studie betaalgedrag Graydon Belgium nv verzamelt systematisch en dagelijks aging listings. Vele duizenden bedrijven geven door op welke wijze (correct volgens

Nadere informatie

Aanmelding registratie. A Gegevens onderneming (zoals genoemd in OR, GeOR -, COR -, of GOR-reglement) B De aanvraag is voor (aankruisen) 1 Gegevens OR

Aanmelding registratie. A Gegevens onderneming (zoals genoemd in OR, GeOR -, COR -, of GOR-reglement) B De aanvraag is voor (aankruisen) 1 Gegevens OR Aanmelding registratie Om in aanmerking te komen voor de GBIO-bijdrageregeling is registratie van de OR of OR-commissie verplicht. Deze registratie moet plaatsgevonden hebben voordat de OR of OR-commissie

Nadere informatie

Toegankelijke digitale documenten. 29 oktober 2014

Toegankelijke digitale documenten. 29 oktober 2014 Toegankelijke digitale documenten 29 oktober 2014 Liever geen digitale documenten Webpagina s zijn makkelijker toegankelijk te maken Webpagina s meestal beter vindbaar Document vergt extra klik (dus informatie

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

Informatie Publicatie Model (IPM) Vergunningen 4.0.1

Informatie Publicatie Model (IPM) Vergunningen 4.0.1 Informatie Publicatie Model (IPM) Vergunningen 4.0.1 Overheid heeft Antwoord Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag 070 8887850 vergunningen@overheid.nl http://koopsite.koop.asp4all.nl/producten/lokale-vergunningen

Nadere informatie

Delen en vinden van digitaal leermateriaal

Delen en vinden van digitaal leermateriaal Delen en vinden van digitaal leermateriaal Edurep in de content keten Nico Verbeij Claudia van der Togt www.kennisnet.nl www.ictopschool.net Trends en knelpunten in onderwijs Trends: Flexibel leren Aansluiten

Nadere informatie

Verdien model. Affiliate marketing

Verdien model. Affiliate marketing Verdien model Er zijn verschillende manieren om geld te verdienen met je site. Als je slim bent gebruik je alle manieren zo kan je op zo veel mogelijk manieren geld uit je site halen. Al deze manieren

Nadere informatie

informatie architectuur lesweek 4 IAM V1. 2010-2011

informatie architectuur lesweek 4 IAM V1. 2010-2011 informatie architectuur lesweek 4 IAM V1. 2010-2011 vandaag labels metadata tags search informatie architectuur vijf stappen 1. content categoriseren 2. hiërarchie aanbrengen 3. rubrieken en content soorten

Nadere informatie

Insight Entree Baanbrekend. Sectorkeuze advies. Baanbrekend college. Datum 03 juni 2014 Naam Judith Baak Status Getest

Insight Entree Baanbrekend. Sectorkeuze advies. Baanbrekend college. Datum 03 juni 2014 Naam Judith Baak Status Getest college Datum 03 juni 2014 Naam Status Getest pagina 1 Samenvatting De resultaten in deze rapportage zijn berekend voor regio Zoetermeer. In deze grafiek combineren we jouw interesses met de kansen op

Nadere informatie

Cerium CMS versie 4.0. Wat is nieuw in versie 4.0. www.cerium.nl

Cerium CMS versie 4.0. Wat is nieuw in versie 4.0. www.cerium.nl Cerium CMS versie 4.0 Wat is nieuw in versie 4.0 www.cerium.nl Bijgewerkt februari 2014 Cerium BV 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Nieuwe onderhouds URL 4 3. Drag and drop upload 5 4. Spring naar item

Nadere informatie

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF VERSIE FEBRUARI 2004 V 1 Alle werkzame personen CATI CAPI Vorige peiling werkzaam zelfde werkkring (1) Weknemer = [Ja} Werknemer [Ja} BLOK

Nadere informatie

Marktanalyse rapport Mijn markt

Marktanalyse rapport Mijn markt Marktanalyse rapport Mijn markt Gemaakt door: Rino Both Bedrijfsnaam: D&B SLiM testomgeving - Olbico Datum: 10-09-2015 1. Inhoud 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Beschrijvingen van de selectie, markt en gebruikte

Nadere informatie

Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q2 2015.

Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q2 2015. Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Het betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven was nog nooit zo positief als tijdens het tweede kwartaal van 2015. Dat blijkt uit de

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q3 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q3 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. We hebben opnieuw een absoluut record te pakken sinds onze metingen begin 2002: het betaalgedrag

Nadere informatie

Inleiding. Record. Specificatie ToPX 2.1

Inleiding. Record. Specificatie ToPX 2.1 Prins Willem-Alexanderhof 20 2595 BE Den Haag T +31-70-331 5400 www.nationaalarchief.nl Contact W. van der Reijden Recordkeeping adviseur T +31 6 55 26 79 52 wout.van.der.reijden@nationaal archief.nl Specificatie

Nadere informatie

Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving

Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving Deel 1: Algemeen Inhoudsopgave Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving...1 1. Het project Decentrale Regelgeving...2 2. De wettelijke verplichting...3

Nadere informatie

Totaalresultaten KTO Inspecties

Totaalresultaten KTO Inspecties Totaalresultaten KTO Inspecties Juni 2011 Inhoud 1 _ Inleiding 3 2 _ Resultaten 4 3 _ Resultaten nvwa 2010 24 1 Inleiding In 2009/ 2010 hebben 11 inspectiediensten een tevredenheidsonderzoek onder geïnspecteerden

Nadere informatie

Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving

Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving Aansluiten op de CVDR. Inhoudsopgave Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving...1 Introductie...2 De wettelijke standaard...2 Twee invoeropties...2 Invoeroptie

Nadere informatie

Een website omzetten naar WordPress

Een website omzetten naar WordPress 1 Een website omzetten naar WordPress Er zijn talloze programma s beschikbaar om websites te maken. In de titels Basisgids Websites maken met WordPress en Websites maken met WordPress voor senioren wordt

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

spir-it Open Data van de Rechtspraak Versie 1.14

spir-it Open Data van de Rechtspraak Versie 1.14 spir-it Open Data van de Rechtspraak Versie 1.14 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doel...5 1.2 Wat is het ECLI?...5 1.3 Formaat en betekenis...5 2 Open Data van de Rechtspraak... 5 2.1 XML-metadataformaat...6

Nadere informatie

HvA CMS: Hippo. Concept

HvA CMS: Hippo. Concept HvA CMS: Hippo Concept Deze uitgave wordt uitsluitend voor persoonlijk gebruik aan cursisten meegegeven. Alle rechten worden voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag door fotokopieën of op enige andere

Nadere informatie

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn.

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Aan de slag met de Bezoek je domein om de in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Volg de url 'administratie paneel' om in te loggen en de vervolgens in te stellen. Als eerst krijg je de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1 RMC-wet 2001 636 Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Publiceren Publiceren betekent dat u informatie over de vergunningen op uw eigen website openbaar maakt.

Publiceren Publiceren betekent dat u informatie over de vergunningen op uw eigen website openbaar maakt. Inleiding Het project Vergunningen op Internet van ICTU biedt een standaard voor het publiceren en uitwisselen van vergunningeninformatie. Deze standaard heet het Internet Publicatie Model (IPM). Het IPM

Nadere informatie

CMS HANDLEIDING WWW.INONZEBIEB.NL

CMS HANDLEIDING WWW.INONZEBIEB.NL CMS HANDLEIDING WWW.INONZEBIEB.NL 1. INLOGGEN IN CMS... 2 2. DASHBOARD... 2 3. SITE STRUCTUUR... 2 4. HOMEPAGE... 2 5. EEN POST TOEVOEGEN... 3 6. EEN PAGINA TOEVOEGEN... 4 7. ALGEMENE UITLEG WORDPRESS

Nadere informatie

Websites & Zoekmachines

Websites & Zoekmachines Zoekmachines, Wat en Hoe... 2 Wat is een Zoekmachine?... 2 Hoe werkt het?... 2 Meldt Je Site Aan... 3 Meta-data... 3 Links naar je site... 3 De grote 3... 3 Hoe aanmelden?... 3 Wachttijd na aanmelding...

Nadere informatie

Schrijven voor het web. 1TIN Internettechonologie 2003-2004 les 02 1

Schrijven voor het web. 1TIN Internettechonologie 2003-2004 les 02 1 Schrijven voor het web 1TIN Internettechonologie 2003-2004 les 02 1 Verschillen met gewone teksten niet noodzakelijk sequentieel lezen webpagina globaal lezen (geen details) beantwoorden aan doel van bezoek?

Nadere informatie

Handleiding Website Laatste update: april 2014

Handleiding Website Laatste update: april 2014 Laatste update: april 2014 1. Google Search Tijdens de ontwikkeling van uw website werd er veel aandacht besteed aan optimalisatie voor zoekmachines zoals Google. Dit onder andere door de broncode technisch

Nadere informatie

Gebruikersdocumentatie SEO EXPERT

Gebruikersdocumentatie SEO EXPERT Gebruikersdocumentatie SEO EXPERT De module SEO Expert helpt u om snel: Beschrijvende URL's te maken en te personaliseren Metatags voor productpagina's, Facebook-posts en Twitter Cards in uw webshop op

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015

Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de

Nadere informatie

Handleiding publiceren aanbesteding Fase 2, stap 2

Handleiding publiceren aanbesteding Fase 2, stap 2 September 2008 Dit is een uitgave van het Ministerie van OCW, Taskforce Gratis Schoolboeken 2008, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Taskforce Gratis Schoolboeken. Auteursrecht voorbehouden.

Nadere informatie

HTML Editor: de eerste stappen

HTML Editor: de eerste stappen LES 18 HTML Editor: de eerste stappen In deze les leert u werken met HTML Editor. Daarbij geven we tevens een inleiding tot HTML. Hoewel op dit moment HTML versie 4.01 in gebruik is, maakt de HTML Editor

Nadere informatie

Plan van aanpak programma Communicatie

Plan van aanpak programma Communicatie IR 2011/03/13 Plan van aanpak programma Communicatie Portefeuillehoudende IG: Gertjan Bos Programmacoördinator: Annette Lijdsman Versiedatum: 1 april 2011 Concept: 1.0 1. Inleiding Het regeerakkoord en

Nadere informatie

HANDLEIDING CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM

HANDLEIDING CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM HANDLEIDING CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM Het CMS in het kort Middels het CMS zijn alle pagina s aanpasbaar, met uitzondering van het inschrijfformulier en sitemap. Een beheersysteem zorgt in de eerste plaats

Nadere informatie

MKB Monitor Onderzoek. Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland!

MKB Monitor Onderzoek. Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland! MKB Monitor Onderzoek Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland! Waarom Mkb onderzoek? Ondernemers echt kennen en weten wat er speelt. Weten wat hen drijft en waarvoor

Nadere informatie

WERKEN BIJ INTERNATIONALE

WERKEN BIJ INTERNATIONALE AMSTERDAMS INSTITUUT VOOR ARBEIDSSTUDIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM WERKEN BIJ INTERNATIONALE BEDRIJVEN Onderzoek op basis van de Loonwijzer Kea Tijdens, AIAS, Universiteit van Amsterdam Maarten van Klaveren,

Nadere informatie

Handleiding IZEE CMS. Dit is de handleiding voor IZEECMS

Handleiding IZEE CMS. Dit is de handleiding voor IZEECMS Handleiding IZEE CMS Dit is de handleiding voor IZEECMS Inhoudsopgave Inleiding... 4 Laatste update... 4 Voor wie is deze handleiding... 4 Vaste pagina s op de website... 4 Onduidelijkheden... 4 Voor het

Nadere informatie

SEO whitepaper. 1. Inleiding 3. 2. Wat is SEO? 4. 3. Onderdelen SEO 5. 4. Praktische SEO tips 8. 5. Hulp nodig? 10

SEO whitepaper. 1. Inleiding 3. 2. Wat is SEO? 4. 3. Onderdelen SEO 5. 4. Praktische SEO tips 8. 5. Hulp nodig? 10 SEO SEO whitepaper 1. Inleiding 3 2. Wat is SEO? 4 3. Onderdelen SEO 5 4. Praktische SEO tips 8 5. Hulp nodig? 10 2 Inleiding Dit document is met grote zorgvuldigheid opgesteld, echter kunnen fouten voorkomen.

Nadere informatie

Dashboard. 1 sep. 2009-31 dec. 2009 Vergelijken met: Site. 12.913 Bezoeken. 44,37% Weigeringspercentage. 55.608 Paginaweergaves

Dashboard. 1 sep. 2009-31 dec. 2009 Vergelijken met: Site. 12.913 Bezoeken. 44,37% Weigeringspercentage. 55.608 Paginaweergaves www.inspectieloket.nl Dashboard 1 sep. 29-31 dec. 29 Vergelijken met: Site Bezoeken 5 5 25 25 7 sep. 18 sep. 29 sep. 1 okt. 21 okt. 1 nov. 12 nov. 23 nov. 4 dec. 15 dec. 26 dec. Sitegebruik 12.913 Bezoeken

Nadere informatie

Versie 0.4. Documentatie Onsweb Club plugin voor KNKV verenigingen. Laatste wijziging: 19 juli 2012 Auteurs: Marien Dongstra, Sebastian Huisman

Versie 0.4. Documentatie Onsweb Club plugin voor KNKV verenigingen. Laatste wijziging: 19 juli 2012 Auteurs: Marien Dongstra, Sebastian Huisman Documentatie Onsweb Club plugin voor KNKV verenigingen Versie 0.4 Laatste wijziging: 19 juli 2012 Auteurs: Marien Dongstra, Sebastian Huisman Alle rechten in dit document zijn voorbehouden. www.onsweb.nl,

Nadere informatie

Ondernemers-Sociëteit KAN. Workshop zoekmachineoptimalisatie. www.cowpunks.nl

Ondernemers-Sociëteit KAN. Workshop zoekmachineoptimalisatie. www.cowpunks.nl Ondernemers-Sociëteit KAN Workshop zoekmachineoptimalisatie www.cowpunks.nl Mark Beuzel Ton Buurman Léon Collaris www.cowpunks.nl De missie van Google is alle informatie ter wereld te organiseren en universeel

Nadere informatie

Bedrijvendynamiek Regio Amsterdam. Vestigingen, starters, opheffingen en faillissementen

Bedrijvendynamiek Regio Amsterdam. Vestigingen, starters, opheffingen en faillissementen Bedrijvendynamiek Regio Amsterdam Vestigingen, starters, opheffingen en faillissementen mei 2011 Inhoud Inhoud: pagina Inleiding 3 Beschrijving 4 Bedrijvendynamiek 4 Waarschuwing 4 Vestigingen 5 Aantal

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Search Engine Optimization

Search Engine Optimization 19 02, 2009 experience relevance Search Engine Optimization Optimalisatierapport 2006 Outrider North America LLC. All Rights Reserved. Ver:.1 Agenda SEM of Search Engine Marketing Optimalisatierapport

Nadere informatie

De doe-het-zelf SEO review [checklist]

De doe-het-zelf SEO review [checklist] De doe-het-zelf SEO review [checklist] door admin - 05-29-2012 http://www.itpedia.nl/2012/05/29/de-doe-het-zelf-seo-review-checklist/ website Kijk periodiek onder de motorkap van je Zoals elke SEO-professional

Nadere informatie

SEO en Beslist.nl. Copyright Starteenwinkel.nl

SEO en Beslist.nl. Copyright Starteenwinkel.nl SEO en Beslist.nl Copyright Starteenwinkel.nl Lees in deze handleiding over: SEO en Beslist.nl 1. Hoe word ik goed gevonden in Google? 2. Waarom SEO en Beslist.nl belangrijk zijn 3. Hoe denkt Google? 4.

Nadere informatie

https://www.privacycommission.be/elg/cameramain.htm

https://www.privacycommission.be/elg/cameramain.htm 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (CAO 68) Op het volgende adres vindt u het elektronische aangifteformulier:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO search 2.0

Gebruikershandleiding GO search 2.0 Gebruikershandleiding GO search 2.0 1 Gebruikershandleiding Product: GO search 2.0 Documentversie: 1.1 Datum: 2 februari 2015 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van GemeenteOplossingen worden

Nadere informatie

Nummer VGA 05.017 Datum 2005-09-06 versie: 0.5

Nummer VGA 05.017 Datum 2005-09-06 versie: 0.5 Programma Vernieuwing Gegevensarchitectuur (VGA) Onderwerp: Metadata in de KB Bestemd voor: projectteam Auteur: Theo van Veen Nummer VGA 05.017 Datum 2005-09-06 versie: 0.5 v 0.1 2005-05-24 Eerste versie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Horecataxonomie 2013

Gebruikershandleiding Horecataxonomie 2013 Gebruikershandleiding Horecataxonomie 2013 Opgesteld en vastgesteld door: Bedrijfschap Horeca en Catering www.kenniscentrumhoreca.nl Zoetermeer 7 oktober 2013 1 2 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 3 1.1 Inleiding

Nadere informatie

E-commerce in de industrie 1

E-commerce in de industrie 1 E-commerce in de industrie 1 Vincent Fructuoso van der Veen en Kees van den Berg 2 Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door industriële bedrijven ligt in vergelijking met andere

Nadere informatie

TYPO3 redacteuren cursus

TYPO3 redacteuren cursus TYPO3 redacteuren cursus Inleiding Voorstellen docent Communicatie Expertise Centrum (CEC) Voorstellen cursisten Aanwezigheidsformulier Evaluatieformulier / e-mailadres Reden: verbeteren cursus Doel:TYPO3

Nadere informatie

1.1 DE OPDRACHT IN HET KORT

1.1 DE OPDRACHT IN HET KORT Opdracht 03: een formulier ontwerpen Versie voor studenten v5.0 2010.04.28 James M. Boekbinder Skype: jboekbinder3641 E-mail: james.boekbinder@gmail.com Blog: http://www.razormind.info/infoconstructor

Nadere informatie

ordenen en toegankelijk maken van juridische informatie, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2014, p. 150.

ordenen en toegankelijk maken van juridische informatie, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2014, p. 150. Opdracht 1 Maak met behulp van Google Sites (of software voor een weblog) een webdossier over een origineel en actueel juridisch onderwerp. Door in dit dossier onder andere belangwekkende webdocumenten

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE ZOEKMACHINE VRIENDELIJKHEID VAN COMMERCIËLE,

ONDERZOEK NAAR DE ZOEKMACHINE VRIENDELIJKHEID VAN COMMERCIËLE, ONDERZOEK NAAR DE ZOEKMACHINE VRIENDELIJKHEID VAN COMMERCIËLE, CLOSED SOURCE CMSEN Versie: 2.0 Dit onderzoek betreft de zoekmachine vriendelijkheid van commerciële CMS-systemen, m.a.w. systemen waar de

Nadere informatie

Technisch Framework OWMS 3.5

Technisch Framework OWMS 3.5 Identificatie http://standaarden.overheid.nl/owms/3.5/doc/technischframework.pdf Informatietype Richtlijn Taal nl-nl Maker Overheid heeft Antwoord laatste wijziging Geldigheid af 01-08-2008 Locatie Niet

Nadere informatie

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 september 2007 Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming Vormingsinspanningen van Belgische ondernemingen in 2005 62,5%

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 GR Ferm Werk

Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 GR Ferm Werk Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

Module 1. Welke soorten informatiebronnen zijn er? www.thomasmore.be/bibliotheek

Module 1. Welke soorten informatiebronnen zijn er? www.thomasmore.be/bibliotheek www.thomasmore.be/bibliotheek Module 1 Welke soorten informatiebronnen zijn er? Gebaseerd op de tutorials informatievaardigheden van Bibliotheek Letteren - K.U.Leuven Module 1 In deze module maak je kennis

Nadere informatie

c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68)

c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68) 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68) Aangezien de procedure

Nadere informatie

VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW

VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW Gedurende het bestaan van een VZW rusten er verschillende administratieve verplichtingen op de bestuurders. Het is zeer belangrijk dat

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server Eenvoud, kracht en snelheid E-mail Management Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com OpenSesame ICT BV www.osict.com Inhoudsopgave

Nadere informatie

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen DEFINITIES De termen zoals gedefinieerd in de Bepalingen en voorwaarden en/of de.eu- Regels voor geschillenbeslechting worden in dit document gebruikt en geschreven met een hoofdletter. PARAGRAAF 1. PRIVACYBELEID

Nadere informatie

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006?

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDER- WIJS EN VORMING Vraag nr. 95 van 7 februari 2007 van HILDE CREVITS

Nadere informatie

Code: DHT01 Ingebruiksdatum: Versie:

Code: DHT01 Ingebruiksdatum: Versie: Titel: TOEZICHT LEEFTIJDSGRENZEN DRANK- EN HORECAWET Opgesteld door: Inhoudelijk beoordeeld door: Goedgekeurd door documenteigenaar: d.d. Vervallen verklaard door: d.d. Ongeregistreerde kopie. Een actuele

Nadere informatie

CIJFERS & TRENDS IN DE NEDERLANDSE FUSIE- EN OVERNAMEMARKT VOOR MKB-BEDRIJVEN

CIJFERS & TRENDS IN DE NEDERLANDSE FUSIE- EN OVERNAMEMARKT VOOR MKB-BEDRIJVEN CIJFERS & TRENDS IN DE NEDERLANDSE FUSIE- EN OVERNAMEMARKT VOOR MKB-BEDRIJVEN Q1 2015 Q1 2015 1 Voorwoord Dit is de eerste, het kwartaalonderzoek van Brookz, platform voor bedrijfsovername. Hierin vindt

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO VERSIE FEBRUARI 2004 V 1 CAPI CATI UITGANGSSITUATIE Actueel (1e werkkring) >= 12 upw Actueel geen werk of < 12 upw RETRO RETRO BLOK AANVAAG Sinds

Nadere informatie

Kennisbank van Alletha. Elementair voor uw organisatie

Kennisbank van Alletha. Elementair voor uw organisatie Kennisbank van Alletha Elementair voor uw organisatie Brochure: Kennisbank Versie: 2 uit 2011 introductie Bedankt voor uw interesse in Alletha Reach en de mogelijkheden die het biedt voor uw organisatie.

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m ) 15 10, 11 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken:

Nadere informatie

Inleiding. Schema Achterhoekagenda

Inleiding. Schema Achterhoekagenda Inleiding In deze instructie wordt uitleg gegeven over de functionaliteit van de Achterhoekagenda. De informatie is tevens terug te vinden op de website. Schema Achterhoekagenda. De werking van de Achterhoekagenda

Nadere informatie

Vormgevers in Nederland (verdieping) Uitkomsten en toelichting

Vormgevers in Nederland (verdieping) Uitkomsten en toelichting Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek in Nederland (verdieping) Uitkomsten en toelichting Daniëlle ter Haar en Frank van der Linden juni 2007 Inleiding In februari 2007 heeft

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Breda 2015

Officiële naam regeling Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Breda 2015 Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Breda 2015 Citeertitel Verordening Individuele Studietoeslag

Nadere informatie

WebHare Professional en Enterprise

WebHare Professional en Enterprise WebHare Professional en Enterprise Publicatie module Site inrichting handleiding Datum 19 november 2002 Aantal pagina s: 31 Versie: 2.01 Doelgroep Sysops Gebruikers met site aanmaak rechten Gebruikers

Nadere informatie

Op alle diensten van Verleeuw zijn deze algemene voorwaarden van kracht.

Op alle diensten van Verleeuw zijn deze algemene voorwaarden van kracht. Op alle diensten van Verleeuw zijn deze algemene voorwaarden van kracht. Afnemer: De natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Verleeuw een contract/overeenkomst mee heeft gesloten. Domeinnaam Naam van

Nadere informatie

Groep aanmaken en beheren

Groep aanmaken en beheren Groep aanmaken en beheren versie December 2014 Om verhalen, foto s e.d. te kunnen toevoegen moet u eerst een groep hebben aangemaakt of van één groep de rechten hebben binnen die groep inhoud te plaatsen.

Nadere informatie

JavaLogo-programma s op het web plaatsen

JavaLogo-programma s op het web plaatsen Bijlage JavaLogo-programma s op het web plaatsen In deze bijlage laten we u zien hoe u JavaLogo-programma s op het web kunt plaatsen, met als voorbeeld het programma Cirkels uit opgave 2.16. We gaan er

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE]

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] 4 2010 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2010. Arbeidsmarktrapportage

Nadere informatie

Informatie voor werkgevers over WVA

Informatie voor werkgevers over WVA Informatie voor werkgevers over WVA Inleiding Zuyd Opleiding en Training verzorgt diverse beroepsopleidingen en cursussen in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Als werknemers naast hun werk een opleiding

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 11 november 2014; Verordening individuele inkomenstoeslag Westerveld 2015 De raad van de gemeente Westerveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 11 november 2014; gelet op artikel 147, eerste lid,

Nadere informatie

Projecten & Objectenmodule

Projecten & Objectenmodule Projecten & Objectenmodule De Projecten & Objecten module is speciaal ontwikkeld voor o.a. makelaars, projectontwikkelaars en bouwbedrijven. Deze module geeft u de mogelijkheid projecten en objecten te

Nadere informatie

3. Programma Communicatie 2010

3. Programma Communicatie 2010 Aan: Van: IR 2010/01/05 Voorzitter en leden Inspectieraad Ric de Rooij, portefeuillehouder programma Communicatie (i.s.m. Jan Meijer en Annette Lijdsman) Programmaplan 2010 Communicatie (definitieve versie)

Nadere informatie

Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015

Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015 Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015 Voorwoord SEO of Search Engine Optimizing is een belangrijk onderdeel van het schrijven van een blog artikel. In deze

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Boxtel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014, gelet op artikelen 8a, eerste lid, onderdeel b en 9 eerste lid onderdeel c van

Nadere informatie

Documentatierapport Relaties van baansleutels tussen nieuwe en oude baandefinities (KOPPELBAANSLEUTELSTAB)

Documentatierapport Relaties van baansleutels tussen nieuwe en oude baandefinities (KOPPELBAANSLEUTELSTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Relaties van baansleutels tussen nieuwe en oude baandefinities (KOPPELBAANSLEUTELSTAB) Datum: 18 februari 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

informatie architectuur 9 december 2010 IAM V1. 2010-2011

informatie architectuur 9 december 2010 IAM V1. 2010-2011 informatie architectuur 9 december 2010 IAM V1. 2010-2011 IAM informatie architectuur Herkennen, structureren en vindbaar maken van informatie. IAM informatie architectuur Herkennen, structureren en vindbaar

Nadere informatie

Bijzonder Kenmerk: Reden van voorschrijven IR V-1-2-2

Bijzonder Kenmerk: Reden van voorschrijven IR V-1-2-2 1/11 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. L. Grandia Drs. M.

Nadere informatie

M200718. Overnemen vaak beter dan 'vers' starten. dr. J. Meijaard

M200718. Overnemen vaak beter dan 'vers' starten. dr. J. Meijaard M200718 Overnemen vaak beter dan 'vers' starten dr. J. Meijaard Zoetermeer, november 2007 Overnemen vaak beter dan 'vers' starten Er lijkt veel te winnen met een betere match tussen potentiële kopers en

Nadere informatie

OPTA Postbus 90420 2509 LK Den Haag. Geachte heer/mevrouw,

OPTA Postbus 90420 2509 LK Den Haag. Geachte heer/mevrouw, OPTA Postbus 90420 2509 LK Den Haag Geachte heer/mevrouw, Platform Internet Bureaus Nederland (hierna PIBN ) is de branchevereniging van internetbureaus. PIBN heeft met interesse kennis genomen van de

Nadere informatie