Inspectiebrede Metadata voor alle Rijksinspecties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspectiebrede Metadata voor alle Rijksinspecties"

Transcriptie

1 I. Inleiding De Inspectieraad heeft een set metagegevens gedefinieerd dat moet worden toegekend aan alle informatie die in het kader van de Inspectieloket op internet wordt gepubliceerd. Gepresenteerd worden de metagegevens met omschrijving en voorschriften voor de wijze waarop de metadata moeten worden ingevuld, inclusief keuzelijsten van de waarden die de metagegevens kunnen aannemen. a. Wat zijn metadata Metadata zijn toevoegingen aan (internet)documenten (aangebracht door het Content Management Systeem) om de informatie gemakkelijker doorzoekbaar en vindbaar te maken. Metadata zijn niet alleen voor de webpagina s belangrijk maar ook voor alle documenten die op de website worden gepubliceerd zoals Word, PDF, Spreadsheet, afbeeldingen en bewegende beelden. Als standaard wordt binnen rijksoverheid gekozen voor metadata gebaseerd op Dublin Core. Dublin Core (afgekort DC) is een door internationale experts (van IT specialisten tot bibliothecarissen) ontwikkelde niet sectorspecifieke metadatastandaard. II. Uitgangspunten De metadata zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten: De metadatastandaard (Dublin Core) maakt de uitwisseling van metadata inter operabel. De waarden in de metadata velden zijn belangrijk om tot goede zoekresultaten te komen. Metadata worden door iedereen op identieke wijze gebruikt. De metadata voorziet in standaardisering: hierdoor kan samenhangende (relevante) informatie beter worden gevonden en uitgewisseld. De metadata standaarden vereenvoudigen het beheren en verbeteren het begrip van informatie. Uitgaande hiervan is een set van metadata gedefinieerd die de inspecties willen hanteren, gebaseerd op de behoeften van de verschillende inspecties en Inspectieloket. III. Implementatie van de metadata Deze set van metadata moet worden geïmplementeerd op elk paginabron op de website, ongeacht het documentformaat. Met andere woorden alle.doc,.pdf,.xls en x(html) bestanden moeten voorzien zijn van deze metadata. Hierdoor wordt niet alleen de leesbaarheid verhoogd maar ook de vindbaarheid. Toevoeging van metadata kan door gebruik te maken van een metadata editors, hetzij binnen een CMS (Content Management System), hetzij via een aparte site voor gebruik binnen statische pagina s. Metadata editors kunnen bestaan uit formulieren die de verplichte en/of gewenste elementen bevatten, waarbij de redacteur slechts de inhoud hoeft in te voeren. Vervolgens worden de gegevens op de juiste manier in de HTML pagina verwerkt. 1

2 IV. Beschrijving metadata Alle metadata dienen, voor zo ver het om metatags in XHTML documenten gaat, in deze vorm te worden weergegeven: <meta name="dcterms.naam" content="waarde metagegeven" /> Moet de waarde van het metagegeven aan een keuzelijst worden ontleend, dan moet in de tag bovendien naar het gebruikte schema worden verwezen, aldus: <meta name="dcterms.naam" scheme="naam schema" content="waarde metagegeven" />. V. Prefixes Dublin Core schrijft voor om voor elke metatag die zijn oorsprong vindt in een schema zoals boven omschreven, een prefix op te nemen, die de vindplaats van het betreffende schema aangeeft. Voor de implementatie betekent dit dat de volgende prefixes moeten worden opgenomen in de "head" van ieder XHTML document: <link rel="schema.dc" href="http://purl.org/dc/elements/1.1/" /> <link rel="schema.dcterms" href="http://purl.org/dc/terms/" /> <link rel="schema.overheid" href="http://standaarden.overheid.nl/terms/" > 2

3 VI. e metadata Voor de definiëring van de hier gepresenteerde set metagegevens is aansluiting gezocht bij de OWMS (Overheid.nl Web Metadata Standaard). Op 1 augustus 2008 is OWMS versie 3.5 opgeleverd. OWMS bestaat uit afspraken over: eigenschappen die aan overheidsinformatie kunnen worden toegekend; lijsten van waarden die deze eigenschappen kunnen hebben; syntax van waarden van deze eigenschappen. Omdat het werken met metadata op deze manier een nieuwe en ingrijpende manier van werken kan zijn voor een organisatie die dit niet gewend is, is ervoor gekozen om in eerste instantie alleen de kerneigenschappen te hanteren. Acht eigenschappen vormen de OWMS kern. Metadata heet OWMS conform als in ieder geval deze acht eigenschappen aan een informatieobject gekoppeld zijn: 1. dcterms:identifier, 2. dcterms:title, 3. dcterms:type, 4. dcterms:language, 5. dcterms:creator, 6. dcterms:modified, 7. dcterms:spatial 8. dcterms:temporal. Voor Inspectiebredte metadataset zijn de laatste 2 eigenschappen dcterms:spatial en dcterms:temporal niet verplicht maar wel aanbevolen als optionele metadata. Hiervoor komen op deze plaats: Dcterms.abstract, Dcterms.audience, Dcterms.subject en Dcterms.available. 3

4 1. Verwijzing (DCTERMS.identifier) Verwijzing (bestandsindentificatie) Eenduidige verwijzing (bijvoorbeeld: URL of ISBN) naar het informatieobject 1 binnen een bepaalde context. Met andere woorden in dit veld moet de URL (Uniform Resource Locator), het adres van de website, worden ingevuld. 1 ) Item, waarover gegevens in de vorm van kenmerken (attributen) in een bestand worden bewaard. Objecten kunnen zowel concreet als abstract zijn. Voorbeeld: contacten, taken, agenda s, lijsten, besluiten of het tekenobject cirkel (concreet), boek, of een gebeurtenis (abstract). HTML Syntax <meta name="dcterms.identifier" scheme="dcterms.uri" content="url" > <dcterms:identifier >http://www.inspectieloket.nl/contact/</dcterms:identifier> Referentie Waarden dcterms.identifier.html De identificatie geeft een voor computers leesbare verwijzing naar het informatieobject. Best practice voor webpublicaties is om hier de URL naar het informatieobject op te nemen. In sommige toepassingen is de identificatie een interne sleutel van het informatieobject. Voorbeeld waarden: 1) Voor contact pagina van Inspectieloket moet bij content deze waarde worden ingevuld: content= 2) Voor bijvoorbeeld de Onderwijs landingspagina van Onderwijsinspectie moet bij content deze worden ingevuld: content= 3) Voor bijvoorbeeld verwijzing naar een dossier Vergunningen voor apothekers bij Inspectie voor de gezondheidszorg moet bij de content deze waarde worden ingevuld: content= 4

5 2. Titel (DCTERMS.title) Titel HTML Syntax Referentie Waarden Formele titel van het document, inclusief eventuele ondertitel(s). De naam die aan de bron wordt gegeven door de maker of uitgever. <meta name="dcterms.title" content="waarde gegevens"> <dcterms:title >Douane: Btw terugvragen uit EU landen?</dcterms:title> De waarde Douane.. is alleen als voorbeeld bedoeld. Welk documentkenmerk als de formele titel moet worden aangemerkt, hangt af van het informatietype. Bij een rapport gaat het om de volledige titel zoals vermeld op de titelpagina. Wat de andere informatietypen betreft, moet worden gedacht aan de kop boven een persbericht of webpagina, het onderwerp van een brief, de dossiertitel van een gedrukt kamerstuk (met als ondertitel zulke termen als: Memorie van toelichting, Nota van wijziging, e.d.), de volledige naam van een convenant, de naam van een tabel of grafiek (bij het informatietype Statistiek), etc. 3. Informatietype (DCTERMS.type) Informatietype Dit veld geeft een omschrijving van concrete producten van het beleidsproces met bepaalde uiterlijke kenmerken HTML Syntax <meta name="dcterms.type" scheme="overheid.informatietype" content="" /> Waardenlijst <dcterms:type scheme= overheid:informatietype >beleidsnota</dcterms:type> Idealiter worden informatietypen uitsluitend op grond van hun vorm onderscheiden. Bij de opstelling van de lijst van informatietypen is geprobeerd zo dicht mogelijk bij deze opvatting te blijven. In sommige gevallen moest daar echter van worden afgeweken. Zo is er redelijkerwijs niet aan te ontkomen een informatietype Rapport te benoemen. Tal van departementen werken op hun sites al met deze onderscheiding, in de, terechte veronderstelling, hiermee aan de behoefte van hun doelgroepen tegemoet te komen. De volgende informatietypen worden onderscheiden: 1. Persbericht; voorlichtingsuiting over een actuele gebeurtenis, met de pers als primaire doelgroep 2. Toespraak; redevoering van bewindspersoon 3. Rapport; rapportage in het bijzonder het verslag van, door of in opdracht van, het departement verricht onderzoek 5

6 4. Convenant; overeenkomst tussen overheid en andere partijen 5. Vergunning; beschikking, zijnde een vergunning 6. Besluit / beschikking; AMvB, KB, Ministeriële regeling of Ministeriële beschikking, niet zijnde een vergunning 7. Brief / Circulaire / beleidsregels; kaders, richtlijnen, aanwijzingen ofwel informatie voor beleidsuitvoering opgelegd aan derden (lagere overheden, scholen, ziekenhuizen etc.) 8. Jaarplan; planning van beleidsuitvoering door (afdelingen van) departementen 9. Jaarverslag; evaluatie van beleidsuitvoering door (afdelingen van) departementen 10. Beleidsnota; nota waarin voorgenomen beleid wordt uiteengezet 11. Kamerstuk; brief aan de Kamer, niet zijnde een beleidsnota, hetzij de oorspronkelijke (Word ) brief, hetzij de door de SDU uitgegeven versie 12. Folder / brochure; oorspronkelijk in papierenvorm gepubliceerde folder of brochure of daaraan gelijk te stellen voorlichtingsuiting (ook: nieuwsbrieven en kranten) 13. Statistieken; kwantitatieve gegevens in de vorm van een tabel of grafiek 14. Nieuwsbericht; beknopte voorlichtingsuiting over een actuele gebeurtenis voor algemeen publiek 15. Veelgestelde vragen; veelgestelde vragen plus antwoorden (FAQ's) 16. Formulier; gestructureerd document, bedoeld om te worden ingevuld, bijv. in het kader van een aanvraag 17. Databank; een databank is een collectie van informatie die in gestructureerde, elektronische vorm is opgeslagen. Kenmerk van een databank in deze context is, dat opgeslagen informatie niet rechtstreeks via internet zoekmachines vindbaar is. 18. WOB verzoek; vraag en antwoord, in welke vorm dan ook, waarbij voor de verkrijging van informatie een beroep is gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur 19. Webpagina; overige, in de context van de departementale sites opgenomen informatie Aanvullende informatie betreffende: openbare gegevens, signaleringsrapport, onderzoekresultaten, enquête, advies enz. zijn begrippen die door verschillende Rijksinpecties veel worden gebruikt. Hiergenoemde informatie kunnen op verschillende vorm van informatietype worden gepubliceerd. Openbare gegevens kunnen in de vorm van rapport, databank, statistieken op internet worden gepubliceerd, datzelfde geldt ook voor onderzoekresultaten, enquête en advies. Om een onderscheiding kunnen maken over de inhoud van deze informatietype, is men ook verplicht om de metadata veld Trefwoord (DCTERMS.Subject) te vullen. 6

7 4. Taal en landcode (DCTERMS.language) Taal en landcode HTML Syntax Opmerking De taal en landcode aanduiding van een document is verplicht volgens de "Drempel Vrij" richtlijnen. <meta name="dcterms.language" scheme="dcterms.rfc4646" content=""> <dcterms:language>nl NL</dcterms:language> Mede gezien het feit dat dit metagegevenselement wellicht reeds voorhanden is of althans met een default waarde Nederlands nagenoeg automatisch kan worden gegenereerd, kan dit welkome selectiecriterium bij zoekacties naar anderstalige teksten met betrekkelijk weinig inspanning worden geïntroduceerd. Binnen de specificatie RFC3066 worden verschillende mogelijkheden geboden voor notatie van de taalaanduiding. Geadviseerd wordt om gebruik te maken van zowel taal en landcode: een tweelettercode voor de taal gecombineerd met een tweelettercode voor het land, dat laatste om een indicatie te geven voor de wijze waarop de taal moet worden uitgesproken. RFC3066 is gebaseerd op de ISO norm ISO639 1 voor taalcodes en beschrijft op welke wijze deze codes kunnen worden toegepast. Het standaardlijstje voor de moderne talen ziet er dan als volgt uit: nl NL, en GB, de DE, fr FR 7

8 5. Contenteigenaar (DCTERMS.creator) Contenteigenaar Officiële Inspectienaam. DCTERMS.creator dient gebruikt te worden om de eindverantwoordelijke aan te geven voor het creëren van de inhoud van het document. Let op! De creator is niet per definitie de auteur. Voor de Inspecties zal dit eigenlijk altijd een Inspectieorgaan moeten zijn. HTML Syntax <meta name="dcterms.creator" scheme="inspectieloket.organisatie" content="" /> Definitie Toelichting Waardenlijst Voorbeeld <dcterms:creator scheme= Inspectieloket.Organisatie > Arbeidsinspectie </dcterms:creator> Inspectieloket: organisatie is als waardenlijst toegevoegd voor de volgende meta eigenschappen: dcterms:contributor; dcterms:creator; dcterms:publisher; dcterms:spatial Inspectieloket.Organisatie als waarde schema bestaat nog niet. Deze moet in samenwerking met ICTU eerst worden vastgelegd. Agentschap Telecom, Algemene Inspectiedienst, Arbeidsinspectie, Douane, Erfgoedinspectie, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie Jeugdzorg, Inspectie van het Onderwijs, Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, Inspectie voor de Sanctietoepassing, Inspectie Verkeer en Waterstaat, Inspectie Werk en Inkomen, Staatstoezicht op de Mijnen, Voedsel en Waren Autoriteit, VROM Inspectie Voor de website van Arbeidsinspectie is de HTML syntax als volgt: <meta name="dcterms.creator" scheme="inspectieloket.organisatie" content="arbeidsinspectie" /> Voor de website van Agentschap Telecom is de syntax als volgt: <meta name="dcterms.creator" scheme="inspectieloket.organisatie" content="agentschap Telecom" /> 8

9 6. Laatste wijziging (DCTERMS.modified) Wijzigingsdatum HTML Syntax De datum van laatste wijziging <meta name="dcterms.modified" scheme="dcterms.w3cdtf" content="yyyy MM DDThh:mm" /> <dcterms:modified> </dcterms:modified> 7. Samenvatting (DCTERMS.abstract) Samenvatting Een samenvatting is een functionele toevoeging en is verplicht voor alle rijksinspecties. HTML Syntax <meta name="dcterms.abstract" content="" /> Opmerking <dcterms:abstract> </dcterms:abstract> Deze metadata zijn verplicht bij de invoering van de titel van een rapport Zet hier geen trefwoorden neer. Voor trefwoorden gebruikt men hiervoor de meta Trefwoord (DCTerms.subject). 8. Doelgroep (DCTERMS.audience) Doelgroep Publiek voor wie het informatieobject bedoeld of nuttig is HTML Syntax <meta name="dcterms.audience" scheme="overheid.doelgroep" content="ondernemer" /> <dcterms:audience scheme= OVERHEID.Doelgroep > Ondernemer </dcterms:audience> 9

10 Waardenlijst ondernemer particulier Aanvullingen: publicaties en/of informatievoorziening van de verschillende rijksinspecties zijn voor meer dan 2 doelgroepen bestemd. Daarom moet deze doelgroepen worden uitgebreid met de volgende waarden: bedrijven, instellingen, overheden, professionals, medewerkers, particulieren, studenten 9. Trefwoord (DCTERMS.subject) Trefwoord HTML Syntax Waardenlijst Dit element behelst de inhoud van de internetbron. Het onderwerp wordt beschreven met bijvoorbeeld trefwoorden of uitdrukkingen (key phrases) of classificatie codes die met een bron of object zijn verbonden. Zorg ervoor dat de trefwoorden zo specifiek mogelijk zijn en dat ze iets toevoegen aan de inhoudelijke tekst van het item. De trefwoorden kunnen worden toegekend uit een gecontroleerde lijst, hetzij een "platte" trefwoordenlijst, hetzij een taxonomie, hetzij een "echte" thesaurus. Met het scheme label kan naar een bestaande trefwoordenlijst worden verwezen. Deze moeten overeen komen met de gehanteerde titels voor dossiers bij de individuele inspecties. <meta name="dcterms.subject" scheme="waarde scheme" content="waarde metagegeven" /> <dcterms:subject></dcterms:subject> overheidproduct:productsoort belasting beëdiging personen gegevensinzage gegevenslevering heffing klacht en bezwaar krediet schadevergoeding subsidie uitkering vergunning verstrekking verzekering voorziening vrijstelling en ontheffing 10

11 Toelichting Deze metadata moeten worden gezien als de beschrijving ( waar het om gaat ) van de metadata Informatietype. Voorbeeld: Wanneer VWA (Voedsel Waren Autoriteit) of Inspectie Gezondheidszorg openbare gegevens publiceert in de vorm van een rapport, statistiek enz. dan moet op de website de volgende twee metadata als volgt worden ingevuld: 1) <meta name="dcterms.type" scheme="overheid.informatietype" content="rapport" /> of <meta name="dcterms.type" scheme="overheid.informatietype" content="statistiek" /> 2) <meta name="dcterms.subject" content="openbare gegevens:"> Deze gelden ook voor beschrijvingen zoals onderzoekresultaten, advies, REACH enz. 10. Internet publicatiedatum (DCTERMS.available) Internetpublicatiedatum De datum van publicatie op internet HTML Syntax <meta name="dcterms.available" scheme="dcterms.w3cdtf" content="yyyy MM DDThh:mm" /> <dcterms:available> </dcterms:available> Opmerking Vaak zal de waarde in het veld DCTERMS.available overeenkomen met de systeemdatum van de server. Omdat dit niet altijd het geval is, wordt aangeraden een voorziening te treffen waarmee de systeemdatum door een redacteur kan worden aangepast. Voorbeeld toepassing : een onderzoeksrapport met op de titelpagina de datum 15 augustus 2009, op 1 september 2009 naar de Kamer gestuurd (= formeel gepubliceerd, letterlijk: publiek gemaakt) en op 20 september op de site geplaatst. Documentdatum = , Publicatiedatum = en Internetpublicatiedatum =

12 VII. Optionele Metadata Metadatastandaarden voor een multidisciplinaire informatieomgeving zoals bij rijksinspecties vragen een hoge graad van flexibiliteit. Een element dat relevant is voor één domein is dat niet automatisch voor een ander. Binnen een bepaalde toepassing, of zelfs een toepassingsgebied, kan de (optionele) aanwezigheid van bepaalde velden wel zeer zinvol zijn. 1) Branche Branche Een benaming voor alle bedrijven samen die actief zijn in een bepaalde categorie producten of diensten. HTML Syntax <meta name="branche" content="een waarde uit de waardenlijst" Toelichting Waardenlijst De indeling van de waardelijst hieronder is overgenomen uit Antwoord voor Bedrijven (http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/) Bouwnijverheid o Bouwprojecten o Installatiebedrijven o Schilders, afbouw en onderhoudsbedrijven o Wegen en waterbouw Detailhandel en ambachten o Ambachten (food) o Ambachten en persoonlijke dienstverlening (non food) o Ambulante handel (food) o Ambulante handel (non food) o Detailhandel (food) o Detailhandel (non food) o Verkoop en reparatie van voertuigen Groothandel Horeca, recreatie en catering o Catering o Horeca o Recreatie Industrie o Afval o Bouwmaterialen o Chemie en kunststof o Delfstoffen o Energie en water 12

13 o Farmacie o Hout, papier en karton o Kleding, textiel en leer o Machines en apparaten o Metaal o Meubels o Transportmiddelen o Uitgeverij en drukkerij o Voedingsmiddelen, drank en tabak Kinderopvang en onderwijs o Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie o Hoger onderwijs o Kindercentra en gastouderopvang o Peuterspeelzalen o Primair onderwijs o Voortgezet onderwijs Kunst, cultuur en amusement Landbouw, veeteelt en visserij o Bosbouw o Land en tuinbouw o Natuurbeheer o Veeteelt o Visserij Vervoer en opslag o Binnenvaart (goederen) o Binnenvaart (personen) o Luchtvaart o Opslag en dienstverlening o Transport via pijpleidingen o Vervoer over de weg (goederen) o Vervoer over de weg (personen) o Vervoer per spoor (goederen) o Vervoer per spoor (personen) o Zeevaart Zakelijke dienstverlening o Advies, onderzoeks en reclamebureaus o Facilitaire dienstverlening o Financiële dienstverlening o Handel in onroerend goed o ICT o Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening Zorg 13

14 2) Domein Domein HTML syntax Domein indeling zoals deze wordt toegepast op <meta name="domein" content="waarde metagegeven" Waardelijsten Afval Buisleidingen Chemie Horeca Jeugd Kinderopvang Schiphol Recreatie Wegvervoer Zeehavens 3) Presentatietitel (DCTerms.alternative) Presentatietitel Titel waaronder de informatie op de site op indexpagina's en in resultaatlijsten van de zoekmachine wordt gepresenteerd. De presentatietitel zal meestal identiek zijn aan de eigenlijke titel, maar kan daarvan afwijken als deze de gebruiker onvoldoende, onduidelijke of juist te veel informatie biedt. Syntax Toelichting <meta name="dcterms.alternative" content="waarde metagegeven" Deze verkorte titel of citeertitel maakt het de burger mogelijk overheidsbronnen met een bepaalde alternatieve titel te vinden of meer specifiek te zoeken. Dit kan zinvol zijn als een document vooral bekend is onder een alternatieve titel en niet onder de officiële titel. 14

15 4) Documentdatum (DCTERMS.created) Documentdatum HTML Syntax De datum op het document of de datum waarop de tekst is afgerond. <meta name="dcterms.created" scheme="dcterms.w3cdtf" content="yyyy MM DDThh:mm" /> Opmerking Voorbeeld toepassing : een onderzoeksrapport met op de titelpagina de datum 15 augustus 2009, op 1 september 2009 naar de Kamer gestuurd (= formeel gepubliceerd, letterlijk: publiek gemaakt) en op 20 september op de site geplaatst. Documentdatum = , Publicatiedatum = en Internetpublicatiedatum = ) Uitgiftedatum (DCTERMS.issued) Uitgiftedatum Syntax Toelichting De datum van formele openbaarmaking (uitgiftedatum) <meta name="dcterms.issued" scheme="dcterms.w3cdtf" content="yyyy MM DDThh:mm" /> DCTERMS.issued dient gebruikt te worden voor de datum waarop de informatiebron formeel werd ondertekend / vastgesteld / uitgegeven. De datum waarop het document beschikbaar is voor publiek wordt aangegeven met DCTERMS.available (zie verplichte metadata) Opmerking Voorbeeld toepassing : een onderzoeksrapport met op de titelpagina de datum 15 augustus 2009, op 1 september 2009 naar de Kamer gestuurd (= formeel gepubliceerd, letterlijk: publiek gemaakt) en op 20 september op de site geplaatst. Documentdatum = , Publicatiedatum = en Internetpublicatiedatum = ) Beschrijving (DCTERMS.description) Beschrijving Omschrijving van het informatieobject 15

16 Syntax <meta name="dcterms.description" content= vrije tekst /> Toelichting DCTERMS.decription dient gebruikt te worden om een uitgebreide beschrijving te geven van het informatieobject. Opmerking ption.html Voorbeeld toepassing : <meta name= DCTERMS.description" content="nieuwslijst van de Inspectie voor het Onderwijs /> 16

17 VIII. Slotopmerkingen Als de informatie in delen wordt aangeboden, krijgen de afzonderlijke onderdelen dezelfde metagegevens als de informatie als geheel zou hebben gekregen. De Presentatietitel wordt dan aangevuld met termen die specifiek zijn voor de onderdelen. Wordt bijvoorbeeld het fictieve rapport getiteld Zwakke Scholen Noord Brabant in twee delen geknipt, dan krijgen de afzonderlijke onderdelen als Presentatietitel Zwakke Scholen Noord Brabant : hoofdstuk 1 t/m 4 respectievelijk Zwakke Scholen Noord Brabant : hoofdstuk 5 t/m 7. Het staat de rijksinspecties vrij om extra metagegevens te hanteren. Zoals bijvoorbeeld : <meta name="keywords" content="zwakke scholen, Noord Brabant, Zeeland" /> Wijzigingen en Beheer Voor vragen over toepassingen kunnen inspecties contact opnemen met de werkgroep metadatering. Dit document moet in samenhang gelezen worden met de inspectiestijlgids. Beide zijn gepubliceerd via Leden Werkgroep Metadatering: Annette Lijdsman, Bureau Inspectieraad Patricia Leentvaar, Inspectie gezondheidszorg Jan van der Meer, Arbeidsinspectie Richard van Loon, Voedsel en Warenautoriteit Riny ten Böhmer, Inspectie van het Onderwijs 17

Toekennen metadata voor overheden

Toekennen metadata voor overheden Toekennen metadata voor overheden versie: 2.1 datum: 1 juni 2007 Samenwerkende Catalogi Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Metadata toekennen... 2 3. Metadata voor uw productencatalogus... 3 4. Voorbeeld

Nadere informatie

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief)

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) BIJLAGE 1 BIJ HET KB TARIFERING - INDELING WERKGEVERS IN 5 TARIEFGROEPEN VOLGENS HOOFDACTIVITEIT tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) 1 Uitgeverijen 58 1 Ontwerpen en programmeren

Nadere informatie

Introductie OWMS 3.5

Introductie OWMS 3.5 Identificatie http://standaarden.overheid.nl/owms/3.5/doc/introductie.pdf Informatietype Richtlijn Taal nl-nl Maker Overheid heeft Antwoord laatste wijziging Geldigheid vanaf 01-08-2008 Locatie Niet van

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding OWMS

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding OWMS -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.open.standaarden@.nl] Verzonden: vrijdag 12 november 2010 13:54 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp: Formulier Open

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier OWMS

Aanmeldingsformulier OWMS Aanmeldingsformulier OWMS Onderstaand het formulier voor aanmelding van een nieuwe standaard bij het Forum Standaardisatie. Deze versie van het formulier is aangepast om de persoonsgegevens van drie personen

Nadere informatie

Informatie Publicatie Model (IPM) Vergunningen 4.0.2

Informatie Publicatie Model (IPM) Vergunningen 4.0.2 Kennis-en Exploitatiecentrum Officiele Overheidspublicaties Informatie Publicatie Model (IPM) Vergunningen 4.0.2 Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag vergunningen@koop.wmrijk.nl Informatie Publicatie

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 36 4 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Uw website optimaliseren voor zoekmachines

Uw website optimaliseren voor zoekmachines Uw website optimaliseren voor zoekmachines Waarom zou je optimaliseren? Met een goede website of goed product ben je er nog niet. Wanneer je product of dienst namelijk niet bekend is bij de gebruiker,

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN. RvA-F006-2-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN. RvA-F006-2-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN RvA-F006-2-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen

Nadere informatie

Aanmelding registratie. A Gegevens onderneming (zoals genoemd in OR, GeOR -, COR -, of GOR-reglement) B De aanvraag is voor (aankruisen) 1 Gegevens OR

Aanmelding registratie. A Gegevens onderneming (zoals genoemd in OR, GeOR -, COR -, of GOR-reglement) B De aanvraag is voor (aankruisen) 1 Gegevens OR Aanmelding registratie Om in aanmerking te komen voor de GBIO-bijdrageregeling is registratie van de OR of OR-commissie verplicht. Deze registratie moet plaatsgevonden hebben voordat de OR of OR-commissie

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013 ISO 9001 Kwaliteitssysteemcertificatie, voor de werkterreinen (verwijzing naar EA/IAF codes en NACE rev. 2 waar relet): 1 landbouw en visserij 2 winning delfstoffen 3 voedings- en genotmiddelen 4 textiel

Nadere informatie

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven AP17 Informatieobjecten zijn systematisch beschreven Statement De aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn systematisch beschreven en op passende wijze gemodelleerd. Afgeleid van BP2 (vindbaar)

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

Vergunningen op Internet IPM 4.0: Aanbevelingen voor de zaakpagina Versie 1.0 april 2009

Vergunningen op Internet IPM 4.0: Aanbevelingen voor de zaakpagina Versie 1.0 april 2009 Vergunningen op Internet IPM 4.0: Aanbevelingen voor de zaakpagina Versie 1.0 april 2009 Zaakpagina en metadata In het Informatie Publicatie Model (IPM) 4.0 staat beschreven hoe u als deelnemer aan Vergunningen

Nadere informatie

STAATSCOURANT december Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

STAATSCOURANT december Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2422 248 22 22december 2008 Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10

Nadere informatie

Delen en vinden van digitaal leermateriaal

Delen en vinden van digitaal leermateriaal Delen en vinden van digitaal leermateriaal Edurep in de content keten Nico Verbeij Claudia van der Togt www.kennisnet.nl www.ictopschool.net Trends en knelpunten in onderwijs Trends: Flexibel leren Aansluiten

Nadere informatie

LES 2 INDERDAAD, JE MOET DE WEBBROWSER AANWIJZINGEN GEVEN, MAAR DAN WEL VOLGENS DE AFGESPROKEN REGELS

LES 2 INDERDAAD, JE MOET DE WEBBROWSER AANWIJZINGEN GEVEN, MAAR DAN WEL VOLGENS DE AFGESPROKEN REGELS LES 2 INDERDAAD, JE MOET DE WEBBROWSER AANWIJZINGEN GEVEN, MAAR DAN WEL VOLGENS DE AFGESPROKEN REGELS In les 1 hebben we op een webpagina aan een gedicht de beoogde vorm gegeven. We deden dit met het html-code-element

Nadere informatie

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF VERSIE FEBRUARI 2004 V 1 Alle werkzame personen CATI CAPI Vorige peiling werkzaam zelfde werkkring (1) Weknemer = [Ja} Werknemer [Ja} BLOK

Nadere informatie

Informatie Publicatie Model (IPM) Vergunningen 4.0.1

Informatie Publicatie Model (IPM) Vergunningen 4.0.1 Informatie Publicatie Model (IPM) Vergunningen 4.0.1 Overheid heeft Antwoord Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag 070 8887850 vergunningen@overheid.nl http://koopsite.koop.asp4all.nl/producten/lokale-vergunningen

Nadere informatie

Verdien model. Affiliate marketing

Verdien model. Affiliate marketing Verdien model Er zijn verschillende manieren om geld te verdienen met je site. Als je slim bent gebruik je alle manieren zo kan je op zo veel mogelijk manieren geld uit je site halen. Al deze manieren

Nadere informatie

Marktanalyse rapport Mijn markt

Marktanalyse rapport Mijn markt Marktanalyse rapport Mijn markt Gemaakt door: Rino Both Bedrijfsnaam: D&B SLiM testomgeving - Olbico Datum: 10-09-2015 1. Inhoud 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Beschrijvingen van de selectie, markt en gebruikte

Nadere informatie

Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving

Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving Aansluiten op de CVDR. Inhoudsopgave Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving...1 Introductie...2 De wettelijke standaard...2 Twee invoeropties...2 Invoeroptie

Nadere informatie

informatie architectuur lesweek 4 IAM V1. 2010-2011

informatie architectuur lesweek 4 IAM V1. 2010-2011 informatie architectuur lesweek 4 IAM V1. 2010-2011 vandaag labels metadata tags search informatie architectuur vijf stappen 1. content categoriseren 2. hiërarchie aanbrengen 3. rubrieken en content soorten

Nadere informatie

Toegankelijke digitale documenten. 29 oktober 2014

Toegankelijke digitale documenten. 29 oktober 2014 Toegankelijke digitale documenten 29 oktober 2014 Liever geen digitale documenten Webpagina s zijn makkelijker toegankelijk te maken Webpagina s meestal beter vindbaar Document vergt extra klik (dus informatie

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING DOMEIN MOBILITEIT GEEFVOERTUIG 2.0. Versie /// 2.0 Publicatiedatum /// /// Gebruikershandleiding

GEBRUIKERSHANDLEIDING DOMEIN MOBILITEIT GEEFVOERTUIG 2.0. Versie /// 2.0 Publicatiedatum /// /// Gebruikershandleiding /// Gebruikershandleiding GEBRUIKERSHANDLEIDING DOMEIN MOBILITEIT GEEFVOERTUIG 2.0 Versie /// 2.0 Publicatiedatum /// 17-08-2017 www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Informatie Vlaanderen /// Auteur:

Nadere informatie

Toegankelijke documenten op Internet. 20 juni 2013

Toegankelijke documenten op Internet. 20 juni 2013 Toegankelijke documenten op Internet 20 juni 2013 Eisen voor een toegankelijk document Begrijpelijke tekst Snel navigeren door document is mogelijk, bijvoorbeeld door het gebruik van bladwijzers Het contrast

Nadere informatie

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013 Studie Betaalgedrag 2 e kwartaal 2013 Over de studie betaalgedrag Graydon Belgium nv verzamelt systematisch en dagelijks aging listings. Vele duizenden bedrijven geven door op welke wijze (correct volgens

Nadere informatie

BRONNENONDERZOEK 2010/2011

BRONNENONDERZOEK 2010/2011 Bronnenonderzoek Namen Begeleiders Informatie verzamelen : inleiding Om informatie te verzamelen zul je verschillende bronnen moeten raadplegen. Al zoekende zul je merken dat er bronnen zijn waarvan je

Nadere informatie

Insight Entree Baanbrekend. Sectorkeuze advies. Baanbrekend college. Datum 03 juni 2014 Naam Judith Baak Status Getest

Insight Entree Baanbrekend. Sectorkeuze advies. Baanbrekend college. Datum 03 juni 2014 Naam Judith Baak Status Getest college Datum 03 juni 2014 Naam Status Getest pagina 1 Samenvatting De resultaten in deze rapportage zijn berekend voor regio Zoetermeer. In deze grafiek combineren we jouw interesses met de kansen op

Nadere informatie

Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q2 2015.

Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q2 2015. Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Het betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven was nog nooit zo positief als tijdens het tweede kwartaal van 2015. Dat blijkt uit de

Nadere informatie

HvA CMS: Hippo. Concept

HvA CMS: Hippo. Concept HvA CMS: Hippo Concept Deze uitgave wordt uitsluitend voor persoonlijk gebruik aan cursisten meegegeven. Alle rechten worden voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag door fotokopieën of op enige andere

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Ede,

De Raad van de gemeente Ede, De Raad van de gemeente Ede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Ede d.d. 11 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet; overwegende

Nadere informatie

Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving

Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving Deel 1: Algemeen Inhoudsopgave Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving...1 1. Het project Decentrale Regelgeving...2 2. De wettelijke verplichting...3

Nadere informatie

Handreiking uniforme gegevenslevering Stelselcatalogus 2.0

Handreiking uniforme gegevenslevering Stelselcatalogus 2.0 Handreiking uniforme gegevenslevering Stelselcatalogus 2.0 Versie 1.1 (toevoeging metagegevens Toegankelijkheid en Gebruiksvoorwaarden, na afstemming in beheeroverleg d.d. 28-01-2014) Gegevenslevering

Nadere informatie

Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0. Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1

Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0. Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1 Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0 Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1 Versie 1.0 Datum 19 april 2012 Colofon Projectnaam Samenwerkende Catalogi 4.0 Versienummer

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Hieronder vindt u een aantal tips die kunnen helpen de vindbaarheid te verbeteren:

Hieronder vindt u een aantal tips die kunnen helpen de vindbaarheid te verbeteren: Zoekmachine tips In dit document wordt een aantal tips gegeven om de vindbaarheid van uw website in zoekmachines te verbeteren. Hiermee zou u er voor kunnen zorgen dat u site hoger in de zoekresultaten

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q3 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q3 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. We hebben opnieuw een absoluut record te pakken sinds onze metingen begin 2002: het betaalgedrag

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt FEBRUARI 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

Een website omzetten naar WordPress

Een website omzetten naar WordPress 1 Een website omzetten naar WordPress Er zijn talloze programma s beschikbaar om websites te maken. In de titels Basisgids Websites maken met WordPress en Websites maken met WordPress voor senioren wordt

Nadere informatie

Handleiding Update - FAQ

Handleiding Update - FAQ Handleiding Update - FAQ 1.1 Document distributie Naam Functie Bedrijf Tel E-mail Kenny De Boe Developer e2e 09-267-64-70 kenny.deboe@e2e.be Michaël Geens Bestuurder e2e 09-267-64-71 Michael.geens@e2e.be

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt SEPTEMBER 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving

Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving Deel 4: Wetstechnische informatie Inhoudsopgave Overzicht wetstechnische informatie...2 Bijlage 1: Overzicht van Controlled Vocabularies...8 Bijlage 2: Overzicht

Nadere informatie

Cerium CMS versie 4.0. Wat is nieuw in versie 4.0. www.cerium.nl

Cerium CMS versie 4.0. Wat is nieuw in versie 4.0. www.cerium.nl Cerium CMS versie 4.0 Wat is nieuw in versie 4.0 www.cerium.nl Bijgewerkt februari 2014 Cerium BV 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Nieuwe onderhouds URL 4 3. Drag and drop upload 5 4. Spring naar item

Nadere informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Oriëntatie op het onderwerp Wat is het onderwerp Welke zoektermen Welke bronnen Zoeken naar informatie Welke informatiebronnen Kiezen en beoordelen van informatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO search 2.0

Gebruikershandleiding GO search 2.0 Gebruikershandleiding GO search 2.0 1 Gebruikershandleiding Product: GO search 2.0 Documentversie: 1.1 Datum: 2 februari 2015 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van GemeenteOplossingen worden

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Als het gaat om betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven kunnen we met een tevreden gevoel terugkijken op. Dat blijkt als we niet

Nadere informatie

Verordening Individuele Inkomenstoeslag. Gemeente Kerkrade

Verordening Individuele Inkomenstoeslag. Gemeente Kerkrade Verordening Individuele Inkomenstoeslag Gemeente Kerkrade 2015 Vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade in zijn vergadering van 17 december 2014 (raadsbesluit 14Rb089) Pagina 2/8 Verordening Individuele

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 061 Wijziging van enkele wetten in verband met de reorganisatie van de inspectiefunctie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat Nr.

Nadere informatie

WERKEN BIJ INTERNATIONALE

WERKEN BIJ INTERNATIONALE AMSTERDAMS INSTITUUT VOOR ARBEIDSSTUDIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM WERKEN BIJ INTERNATIONALE BEDRIJVEN Onderzoek op basis van de Loonwijzer Kea Tijdens, AIAS, Universiteit van Amsterdam Maarten van Klaveren,

Nadere informatie

Publiceren Publiceren betekent dat u informatie over de vergunningen op uw eigen website openbaar maakt.

Publiceren Publiceren betekent dat u informatie over de vergunningen op uw eigen website openbaar maakt. Inleiding Het project Vergunningen op Internet van ICTU biedt een standaard voor het publiceren en uitwisselen van vergunningeninformatie. Deze standaard heet het Internet Publicatie Model (IPM). Het IPM

Nadere informatie

Het deponeren van elektronische documenten

Het deponeren van elektronische documenten Het deponeren van elektronische documenten Guido Goedemé, Josiane Motte en Brigitte Van Hemelrijck Koninklijke Bibliotheek van België Inleiding Het systeem voor het deponeren, ontsluiten en terugvinden

Nadere informatie

Totaalresultaten KTO Inspecties

Totaalresultaten KTO Inspecties Totaalresultaten KTO Inspecties Juni 2011 Inhoud 1 _ Inleiding 3 2 _ Resultaten 4 3 _ Resultaten nvwa 2010 24 1 Inleiding In 2009/ 2010 hebben 11 inspectiediensten een tevredenheidsonderzoek onder geïnspecteerden

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

Inleiding. Record. Specificatie ToPX 2.1

Inleiding. Record. Specificatie ToPX 2.1 Prins Willem-Alexanderhof 20 2595 BE Den Haag T +31-70-331 5400 www.nationaalarchief.nl Contact W. van der Reijden Recordkeeping adviseur T +31 6 55 26 79 52 wout.van.der.reijden@nationaal archief.nl Specificatie

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie 1. Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Officiële naam regeling Verordening tegenprestatie participatiewet

Nadere informatie

nr. 337 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 9 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Activeringsmaatregelen 50-plussers - Stand van zaken

nr. 337 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 9 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Activeringsmaatregelen 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 337 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 9 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activeringsmaatregelen 50-plussers - Stand van zaken

Nadere informatie

SEO. Wat is SEO? Het optimaliseren van je online informatie, zodat deze zo goed mogelijk scoort in de zoekresultaten op relevante zoekopdrachten.

SEO. Wat is SEO? Het optimaliseren van je online informatie, zodat deze zo goed mogelijk scoort in de zoekresultaten op relevante zoekopdrachten. SEO Leerdoel: De student kan SEO planmatig toepassen op een mediacampagne criterium goed voldoende onvoldoende SEO advies plan Het SEO adviesplan van de student gaat verder dan een check met de geijkte

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1 RMC-wet 2001 636 Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting

Nadere informatie

Regeling voor Subsidie voor de aanleg van Groene Daken op bestaande gebouwen Gemeente Amstelveen Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Regeling voor Subsidie voor de aanleg van Groene Daken op bestaande gebouwen Gemeente Amstelveen Artikel 1. Begripsomschrijvingen Regeling voor Subsidie voor de aanleg van Groene Daken op bestaande gebouwen Gemeente Amstelveen 2016-2020 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze regeling worden onderstaande begrippen gehanteerd. Aanvraag

Nadere informatie

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Waarborgregeling - Stand van zaken De Waarborgregeling

Nadere informatie

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn.

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Aan de slag met de Bezoek je domein om de in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Volg de url 'administratie paneel' om in te loggen en de vervolgens in te stellen. Als eerst krijg je de

Nadere informatie

Persbericht. Bedrijven verwachten groei aantal websites. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Bedrijven verwachten groei aantal websites. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-288 21 december 2000 9.30 uur Bedrijven verwachten groei aantal websites Eind volgend jaar zal bijna 6 van de 10 bedrijven die toegang hebben tot een

Nadere informatie

Schrijven voor het web. 1TIN Internettechonologie 2003-2004 les 02 1

Schrijven voor het web. 1TIN Internettechonologie 2003-2004 les 02 1 Schrijven voor het web 1TIN Internettechonologie 2003-2004 les 02 1 Verschillen met gewone teksten niet noodzakelijk sequentieel lezen webpagina globaal lezen (geen details) beantwoorden aan doel van bezoek?

Nadere informatie

IBL TARIEFSDIFFERENTIATIE

IBL TARIEFSDIFFERENTIATIE IBL TARIEFSDIFFERENTIATIE Functionele specificatie OCLC PICA Mei 2004 Versie 2.1 INHOUD 1 REFERENTIES 3 2 INTRODUKTIE 3 3 UITGANGSPUNTEN 3 4 UITWERKING MOGELIJKE OPLOSSING 4 4.1 Toekennen classificatiecodes...

Nadere informatie

E-commerce in de industrie 1

E-commerce in de industrie 1 E-commerce in de industrie 1 Vincent Fructuoso van der Veen en Kees van den Berg 2 Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door industriële bedrijven ligt in vergelijking met andere

Nadere informatie

Ondernemers-Sociëteit KAN. Workshop zoekmachineoptimalisatie. www.cowpunks.nl

Ondernemers-Sociëteit KAN. Workshop zoekmachineoptimalisatie. www.cowpunks.nl Ondernemers-Sociëteit KAN Workshop zoekmachineoptimalisatie www.cowpunks.nl Mark Beuzel Ton Buurman Léon Collaris www.cowpunks.nl De missie van Google is alle informatie ter wereld te organiseren en universeel

Nadere informatie

CMS HANDLEIDING WWW.INONZEBIEB.NL

CMS HANDLEIDING WWW.INONZEBIEB.NL CMS HANDLEIDING WWW.INONZEBIEB.NL 1. INLOGGEN IN CMS... 2 2. DASHBOARD... 2 3. SITE STRUCTUUR... 2 4. HOMEPAGE... 2 5. EEN POST TOEVOEGEN... 3 6. EEN PAGINA TOEVOEGEN... 4 7. ALGEMENE UITLEG WORDPRESS

Nadere informatie

Advies voor het verwijderen van Dimensions v1.0 van de pas toe of leg uit lijst en het wijzigen van het functioneel toepassingsgebied van XBRL v2.

Advies voor het verwijderen van Dimensions v1.0 van de pas toe of leg uit lijst en het wijzigen van het functioneel toepassingsgebied van XBRL v2. Forum Standaardisatie Advies voor het verwijderen van Dimensions v1.0 van de pas toe of leg uit lijst en het wijzigen van het functioneel toepassingsgebied van XBRL v2.1 Concept ter openbare consultatie

Nadere informatie

Handleiding publiceren aanbesteding Fase 2, stap 2

Handleiding publiceren aanbesteding Fase 2, stap 2 September 2008 Dit is een uitgave van het Ministerie van OCW, Taskforce Gratis Schoolboeken 2008, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Taskforce Gratis Schoolboeken. Auteursrecht voorbehouden.

Nadere informatie

HANDLEIDING CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM

HANDLEIDING CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM HANDLEIDING CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM Het CMS in het kort Middels het CMS zijn alle pagina s aanpasbaar, met uitzondering van het inschrijfformulier en sitemap. Een beheersysteem zorgt in de eerste plaats

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

ETIM NL Dynamische publicatie

ETIM NL Dynamische publicatie ETIM NL Dynamische publicatie V1-2015 Versie datum 18-03-2015 Auteur: Marc Habets INHOUD 1. Inleiding 3 2. Dynamische publicatie 3 2.1. Wat is een dynamische ETIM publicatie? 3 2.2. Voordelen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Graydon studie Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2016 Graydon Studie Q2, 2016

Graydon studie Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2016 Graydon Studie Q2, 2016 Q2 Graydon studie Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2016 1 Voorwoord Inhoud Inleiding 2 Persbericht 3 Betaalgedrag 5 Betaalgedrag per kwartaal 6 Betaalgedrag per jaar 7 Disclaimer 8 Betaalgedrag per

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie 1. Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Officiële naam regeling Verordening tegenprestatie participatiewet

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking

Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksprodukten (Tekst geldend op: 02 11 2014) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort : Identificatienummer:

Nadere informatie

SEO whitepaper. 1. Inleiding 3. 2. Wat is SEO? 4. 3. Onderdelen SEO 5. 4. Praktische SEO tips 8. 5. Hulp nodig? 10

SEO whitepaper. 1. Inleiding 3. 2. Wat is SEO? 4. 3. Onderdelen SEO 5. 4. Praktische SEO tips 8. 5. Hulp nodig? 10 SEO SEO whitepaper 1. Inleiding 3 2. Wat is SEO? 4 3. Onderdelen SEO 5 4. Praktische SEO tips 8 5. Hulp nodig? 10 2 Inleiding Dit document is met grote zorgvuldigheid opgesteld, echter kunnen fouten voorkomen.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 206 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de

Nadere informatie

SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN

SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN STAPPENPLAN WEBSITE BOUWEN Online ondernemers behalen drie procent meer omzet dan hun offline collega's, zo blijkt uit onderzoek. Een goede reden om als mkb er online aanwezig

Nadere informatie

informatie architectuur lesweek 4 IAM V

informatie architectuur lesweek 4 IAM V informatie architectuur lesweek 4 IAM V1. 2009-2010 vandaag tags metadata controlled vocabulary search IAM informatie architectuur Herkennen, structureren en vindbaar maken van informatie. containerbegrip

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015

Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server Eenvoud, kracht en snelheid E-mail Management Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com OpenSesame ICT BV www.osict.com Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE ZOEKMACHINE VRIENDELIJKHEID VAN COMMERCIËLE,

ONDERZOEK NAAR DE ZOEKMACHINE VRIENDELIJKHEID VAN COMMERCIËLE, ONDERZOEK NAAR DE ZOEKMACHINE VRIENDELIJKHEID VAN COMMERCIËLE, CLOSED SOURCE CMSEN Versie: 2.0 Dit onderzoek betreft de zoekmachine vriendelijkheid van commerciële CMS-systemen, m.a.w. systemen waar de

Nadere informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Oriëntatie op het onderwerp Wat is het onderwerp? Welke zoektermen? Welke bronnen? Zoeken naar informatie Welke informatiebron gebruik je? Hoe zoek je digitale

Nadere informatie

Productbeschrijving RIO. Inhoudsopgave

Productbeschrijving RIO. Inhoudsopgave Productbeschrijving RIO Versie januari 2004, plus verwerkt commentaar Nationaal Archief van februari 2004 Goedgekeurd op vergadering Interdepartementaal Platform Selectievraagstukken, 3 maart 2004 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Regeling Scholing Jeugdzorg

Regeling Scholing Jeugdzorg Regeling Scholing Jeugdzorg Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten

Nadere informatie

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven:

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 103 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Kmo-portefeuille - Stand van zaken subsidiëring De kmo-portefeuille

Nadere informatie

Versie 0.4. Documentatie Onsweb Club plugin voor KNKV verenigingen. Laatste wijziging: 19 juli 2012 Auteurs: Marien Dongstra, Sebastian Huisman

Versie 0.4. Documentatie Onsweb Club plugin voor KNKV verenigingen. Laatste wijziging: 19 juli 2012 Auteurs: Marien Dongstra, Sebastian Huisman Documentatie Onsweb Club plugin voor KNKV verenigingen Versie 0.4 Laatste wijziging: 19 juli 2012 Auteurs: Marien Dongstra, Sebastian Huisman Alle rechten in dit document zijn voorbehouden. www.onsweb.nl,

Nadere informatie

Inleiding. Schema Achterhoekagenda

Inleiding. Schema Achterhoekagenda Inleiding In deze instructie wordt uitleg gegeven over de functionaliteit van de Achterhoekagenda. De informatie is tevens terug te vinden op de website. Schema Achterhoekagenda. De werking van de Achterhoekagenda

Nadere informatie

Handleiding Wordpress

Handleiding Wordpress Handleiding Wordpress Inhoudsopgave 1. Inloggen 2. Berichten en Pagina s 3. Afbeeldingen en video s 4. Weblinks 1. Inloggen 1.1 Inloggen bij Wordpress We starten met het inloggen op je WordPress gebaseerde

Nadere informatie

Handleiding Website beheersysteem

Handleiding Website beheersysteem Handleiding Website beheersysteem Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Inloggen...4 3. De startpagina...5 3.1. Startpagina menu...5 3.2. Bovenbalk...6 4. Menu en Pagina's...7 4.1. Een nieuwe pagina toevoegen...8

Nadere informatie

Handleiding IZEE CMS. Dit is de handleiding voor IZEECMS

Handleiding IZEE CMS. Dit is de handleiding voor IZEECMS Handleiding IZEE CMS Dit is de handleiding voor IZEECMS Inhoudsopgave Inleiding... 4 Laatste update... 4 Voor wie is deze handleiding... 4 Vaste pagina s op de website... 4 Onduidelijkheden... 4 Voor het

Nadere informatie

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen DEFINITIES De termen zoals gedefinieerd in de Bepalingen en voorwaarden en/of de.eu- Regels voor geschillenbeslechting worden in dit document gebruikt en geschreven met een hoofdletter. PARAGRAAF 1. PRIVACYBELEID

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 619 Besluit van 15 november 2004 tot wijziging van enkele besluiten op het terrein van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Groep aanmaken en beheren

Groep aanmaken en beheren Groep aanmaken en beheren versie December 2014 Om verhalen, foto s e.d. te kunnen toevoegen moet u eerst een groep hebben aangemaakt of van één groep de rechten hebben binnen die groep inhoud te plaatsen.

Nadere informatie

spir-it Open Data van de Rechtspraak Versie 1.14

spir-it Open Data van de Rechtspraak Versie 1.14 spir-it Open Data van de Rechtspraak Versie 1.14 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doel...5 1.2 Wat is het ECLI?...5 1.3 Formaat en betekenis...5 2 Open Data van de Rechtspraak... 5 2.1 XML-metadataformaat...6

Nadere informatie