Er zijn twee soorten financiële hulp: de basisvoorziening en de remigratievoorziening.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Er zijn twee soorten financiële hulp: de basisvoorziening en de remigratievoorziening."

Transcriptie

1 INFORMATIE VOOR REMIGRANTEN FINANCIËLE HULP VOOR REMIGRANTEN 1 VOOR WIE IS DE HULP BEDOELD 1 WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN 1 DE BASISVOORZIENING 2 DE REMIGRATIEVOORZIENING 2 DE PROCEDURE 3 GEREMIGREERD EN DAN 4 GOED OM TE WETEN 5 ADRESSEN 5 FINANCIËLE HULP VOOR REMIGRANTEN De Nederlandse overheid geeft financiële hulp aan mensen die weer gaan wonen in het land waar ze oorspronkelijk vandaan komen. In de Remigratiewet is geregeld voor wie deze hulp is bedoeld en welke voorwaarden er gelden. Afhankelijk van uw situatie kunt u voor een of meer onderdelen van de verschillende voorzieningen in aanmerking komen. Er zijn twee soorten financiële hulp: de basisvoorziening en de remigratievoorziening. De basisvoorziening is een eenmalige tegemoetkoming. Deze voorziening is een bijdrage in de kosten van de reis, de verhuizing en de inrichting van uw bestaan in het andere land. De remigratievoorziening bestaat uit een maandelijkse uitkering - dat is de remigratie-uitkering - en eventueel een maandelijkse tegemoetkoming in de premies van een ziektekostenverzekering.wordt aan u een remigratievoorziening toegekend, dan ontvangt u daarnaast in de regel ook een basisvoorziening. U krijgt dan echter geen tegemoetkoming in de kosten van het inrichten van een nieuw bestaan omdat u al recht heeft op een remigratievoorziening. VOOR WIE IS DE HULP BEDOELD U kunt een voorziening voor remigratie aanvragen als: u of een van uw ouders de nationaliteit heeft of heeft gehad van een van de volgende landen: Bosnië-Hercegovina, Servië-Montenegro (Federale Republiek Joegoslavië), Griekenland, Italië, Kaapverdië, Kroatië, Macedonië, Marokko, Portugal, Slovenië, Spanje, Suriname,Tunesië,Turkije; u tot Nederland bent toegelaten als erkend vluchteling of asielgerechtigde of wanneer dat geldt voor een van uw ouders, of als u naar Nederland bent gekomen in het kader van gezinshereniging met een erkend vluchteling. Het is dan niet van belang uit welk land u komt; u de Nederlandse nationaliteit heeft en in Suriname bent geboren of als dat geldt voor een van uw ouders; u behoort tot de groep Molukkers die in 1951 en 1952 in groepsverband naar Nederland zijn gebracht en bent opgenomen in het register van de Wet Rietkerkuitkering, of als dat geldt voor een van uw ouders. WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN Het remigratieland Als vluchteling of asielgerechtigde kunt u de remigratieuitkering ontvangen ongeacht in welk land u zich vestigt, als u maar toestemming tot vestiging heeft van de autoriteiten daar. In alle andere gevallen wordt de vergoeding of uitkering alleen betaald als u remigreert naar: het land waarvan u de nationaliteit heeft of heeft gehad; het land waar u geboren bent; 1

2 het land waarvan een van uw ouders de nationaliteit heeft of heeft gehad; het land waar een van uw ouders is geboren. Uw nationaliteit Heeft u de Nederlandse nationaliteit, dan dient u ervoor te zorgen dat u de nationaliteit verkrijgt van het land waarnaar u remigreert. Dat hoeft niet per se voorafgaand aan uw vertrek uit Nederland. Maar wel dient u dan na uw vertrek elk jaar te bewijzen dat u al het mogelijke doet om de nationaliteit van het remigratieland te verkrijgen. Bezit u naast de Nederlandse nationaliteit nog een andere nationaliteit, dan komt u alleen in aanmerking voor een voorziening wanneer u van de Nederlandse afstand doet. Remigreert u naar een land waarvan u niet de nationaliteit heeft, dan heeft de SVB van u een officiële verklaring nodig waaruit blijkt dat u en uw gezinsleden in dat land worden toegelaten voor een permanent verblijf van tenminste één jaar. Een toeristenvisum is niet voldoende. Andere voorwaarden u woont in Nederland, maar niet voor een tijdelijk doel, bijvoorbeeld familiebezoek of medische behandeling; u bent 18 jaar of ouder; uw partner remigreert met u mee of woont al in het remigratieland; u of uw partner hebben geen schulden aan een Nederlandse rijksinstelling, bijvoorbeeld belastingschulden, onbetaalde boetes of terug te betalen huursubsidie. Deze schulden lost u af voordat aan u de vergoedingen worden toegekend, of u treft een afbetalingsregeling. DE BASISVOORZIENING Voor uiteenlopende kosten Remigratie brengt uiteenlopende kosten met zich mee die niet voor iedereen hetzelfde zijn. De basisvoorziening is een tegemoetkoming in die kosten. Het is een eenmalige uitkering die wordt samengesteld uit meerdere vaste voorgeschreven bedragen die afhankelijk zijn van uw situatie. Er zijn tegemoetkomingen mogelijk in de kosten van: de reis naar de plaats in het land waar u gaat wonen; de vestiging van uw gezin in het nieuwe land; het vervoer van de bagage van u en uw gezin; het vervoer van een bedrijfsinventaris; het vervoer van een personenauto of andere hulpmiddelen van een gehandicapte; de opslag van goederen in het land waar u gaat wonen. Bijzondere voorwaarden Voor de basisvoorziening gelden de volgende bijzondere bepalingen: Als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft, moet u voorafgaand aan de datum van de aanvraag een jaar of langer met een verblijfsvergunning in Nederland hebben gewoond. Als in uw belastingaanslag uw rendementsgrondslag (box III) is vastgesteld op? of meer, dan heeft u geen recht op de basisvoorziening. U komt slechts éénmaal in aanmerking voor een basisvoorziening. Remigreert u later nog een keer, dan heeft u er alleen recht op wanneer u de eerder toegekende voorziening heeft terugbetaald. Bedrag kan varië ren Het bedrag van de basisvoorziening verschilt per persoon. Het hangt onder meer af van het land waar u naartoe gaat, het aantal mensen dat met u meeverhuist en hun leeftijd. Er zijn vaste bedragen voor elke situatie. Betaling van de vergoedingen De vergoeding voor de reis en het vervoer van bagage ontvangt u in Nederland op het door u opgegeven bankrekeningnummer. De vergoeding voor de kosten van hervestiging betaalt de SVB u in het land waar u gaat wonen. De vergoeding voor transport van bedrijfsinventaris of hulpmiddelen voor gehandicapten betaalt de SVB rechtstreeks aan de transporteur. DE REMIGRATIEVOORZIENING Maandelijks bedrag zonder einddatum De remigratievoorziening wordt maandelijks betaald en bestaat uit twee onderdelen: de remigratie-uitkering en eventueel een tegemoetkoming voor een verzekering tegen ziektekosten. U ontvangt normaal gesproken de remigratievoorziening gedurende de rest van uw leven, tenzij u weer in Nederland gaat wonen. 2

3 De remigratie-uitkering De remigratie-uitkering is bedoeld om de meest noodzakelijke kosten van bestaan te bekostigen. De hoogte van de remigratie-uitkering is onder andere afhankelijk van uw gezinssituatie. Er zijn verschillende uitkeringsbedragen vastgesteld voor: remigranten met een partner (mits niet duurzaam gescheiden); alleenstaande remigranten met een ongehuwd kind jonger dan 18 jaar; alleenstaande remigranten. De hoogte van de uitkering varieert overigens ook per remigratieland. In het ene land zijn de kosten van bestaan immers hoger dan in het andere. Wanneer u na remigratie kinderen krijgt, gaat trouwen of samenwonen, dan leidt dat nooit tot een verhoging van uw uitkering. Ook niet als uw financiële situatie moeilijker wordt.wel kan de uitkering worden verlaagd wanneer uw gezin kleiner wordt of wanneer uw jongste kind 18 jaar wordt of trouwt. Bedrag afhankelijk van andere uitkeringen Ontvangt u of uw partner in het remigratieland nog een andere Nederlandse uitkering? Dan wordt het bedrag van die uitkering afgetrokken van de remigratie-uitkering. Wanneer na uw remigratie de andere Nederlandse uitkering stopt, dan ontvangt u weer het oorspronkelijk toegekende bedrag van de remigratie-uitkering. De tegemoetkoming voor een ziektekostenverzekering Deze tegemoetkoming ontvangt u alleen wanneer de Nederlandse Zorgverzekeringswet (Zvw) niet op u van toepassing is. In het algemeen kunt u aanspraak maken op voorzieningen ten laste van de Zvw wanneer u in het land waar u gaat wonen nog een Nederlandse uitkering ontvangt, bijvoorbeeld een AOW-pensioen of een WAO-uitkering. Dit geldt alleen wanneer u woont in een EU-/EER-land of in één van de de volgende landen: Bosnië-Herzegovina, Kaapverdië, Kroatië, Macedonië, Marokko, Servië-Montenegro,Tunesië en Turkije. Bijzondere voorwaarden Voor de remigratievoorziening gelden nog verschillende bijzondere bepalingen: U bent 45 jaar of ouder. U heeft, voorafgaand aan de datum van de aanvraag, drie jaar of langer met een verblijfsvergunning in Nederland gewoond. Dit geldt wanneer u niet beschikt over de Nederlandse nationaliteit. U heeft, voorafgaand aan de indiening van de aanvraag, gedurende tenminste zes maanden een Nederlandse uitkering ontvangen. Bijvoorbeeld een AOWpensioen, een werkloosheidsuitkering, een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een bijstandsuitkering. Betaling Uw remigratievoorziening gaat doorgaans in op de dag nadat u naar uw remigratieland bent vertrokken. Maandelijks ontvangt u het bedrag op een door u opgegeven bankrekening. De SVB doet de betaling meestal in euro s. In sommige landen, waaronder Marokko, wordt de betaling direct in de plaatselijke munteenheid gedaan. Ook kan het zijn dat uw eigen bank de betaling in euro omzet in een andere munteenheid. Dat is dan normaal gesproken de munteenheid van het land waar u woont. Overigens kan uw bank u voor elke internationale betaling kosten in rekening brengen. Het kan daarom voor u voordelig zijn de SVB te vragen de uitkering per kwartaal te betalen. Ook kan het voor u gunstig zijn in uw remigratieland een eurorekening te openen om de bankkosten te beperken. Informeer bij uw bank wat voor u de beste mogelijkheid is. DE PROCEDURE De aanvraag indienen De SVB in Leiden bepaalt of u recht heeft op een basisvoorziening en een remigratievoorziening. Uw aanvraag dient u in met een speciaal aanvraagformulier. Dat kunt u opvragen bij kantoor Leiden van de SVB of u bezoekt het Nederlands Migratie Instituut (NMI) in Utrecht. Het NMI heeft vestigingen door heel Nederland. Heeft u problemen met het invullen van het aanvraagformulier? Het NMI helpt u gratis met de hele aanvraagprocedure. 3

4 Veranderingen in uw situatie direct doorgeven Wanneer er nog iets verandert in uw situatie nadat u de aanvraag heeft ingediend, dan geeft u dat binnen vier weken door aan de SVB in Leiden. Een verandering in uw situatie kan namelijk invloed hebben op uw recht op een uitkering of vergoeding. U stelt in ieder geval de SVB ervan op de hoogte wanneer: u of iemand anders van uw gezin niet meer wilt remigreren; er meer gezinsleden meegaan dan u eerst had opgegeven; u op een andere datum wilt remigreren; u of iemand anders van uw gezin afstand heeft gedaan van de Nederlandse nationaliteit; u gaat scheiden of gescheiden leven van uw partner; u gaat trouwen of samenwonen; een van de gezinsleden overlijdt; een Nederlandse uitkering van u of uw partner wordt veranderd of stopgezet; u de nationaliteit van uw remigratieland kwijtraakt; u of uw partner weer in Nederland gaat wonen; een kind jonger dan 18 gaat samenwonen of trouwen; een kind jonger dan 18 bij iemand anders gaat wonen; er een kind in uw gezin wordt geboren; u of uw partner gaat verhuizen; u of uw partner een Nederlandse uitkering gaat ontvangen. U geeft deze veranderingen natuurlijk ook door wanneer u al bent geremigreerd. Toekenningsbeslissing en opgave vertrekdatum Als u voldoet aan alle voorwaarden, ontvangt u van de SVB een toekenningsbeslissing. Dat gebeurt doorgaans binnen vier maanden nadat u alle benodigde gegevens en documenten heeft geleverd. Tegelijk met de toekenningsbeslissing ontvangt u een zogenaamde vertrekkaart die u ingevuld terug moet sturen naar de SVB. Daarop geeft u aan op welke datum u vertrekt. De basisvoorziening ontvangt u pas nadat u de vertrekkaart heeft ingediend. Over het bedrag van de remigratievoorziening neemt de SVB pas een definitieve beslissing na uw vertrek. De precieze ingangsdatum van deze uitkering bepaalt de SVB nadat de datum is vastgesteld waarop u daadwerkelijk bent vertrokken. Vertrek verplicht binnen zes maanden na toekenning U remigreert uiterlijk zes maanden na de datum van de toekenningsbeslissing. Mocht u door omstandigheden niet binnen deze verplichte termijn kunnen vertrekken, neem dan contact op met de SVB. Meld uw vertrek bij het bevolkingsregister niet later dan vijf werkdagen voordat u weggaat. Zorg ervoor dat u uiterlijk op de datum van uw vertrek bent uitgeschreven uit het bevolkingsregister. Wanneer u of een van uw gezinsleden niet binnen zes maanden zijn geremigreerd, dan kan de SVB uitkeringen en vergoedingen intrekken of terugvorderen. GEREMIGREERD EN DAN Jaarlijkse controle van uw levensbewijs Elke jaar ontvangt u van de SVB een formulier levensbewijs. U laat dat formulier invullen, ondertekenen en afstempelen door een bevoegde autoriteit, bijvoorbeeld de plaatselijke overheid of een notaris. Dit levensbewijs stuurt u binnen vier weken naar de SVB.Wanneer u het te laat opstuurt, dan wordt de betaling van uw uitkering geschorst. Informatie verstrekken over uw nationaliteitsaanvraag Als u alleen de Nederlandse nationaliteit heeft, dan bent u na uw vertrek verplicht de SVB te informeren over wat u doet om de nationaliteit te verkrijgen van het land waar u bent gaan wonen. De SVB zal u bijvoorbeeld vragen een kopie op te sturen van uw aanvraag tot naturalisatie in uw land. Intrekking en terugvordering bij nalatigheid De SVB heeft ook na uw vertrek informatie van u nodig voor het bepalen van uw recht op de basisvoorziening of de remigratievoorziening. Het is daarom belangrijk veranderingen in uw situatie binnen vier weken door te geven aan de SVB in Leiden. Doet u dat niet, dan zal de SVB uw vergoeding of uitkering eerst schorsen en dan zonodig intrekken of terugvorderen. 4

5 Terugkeren naar Nederland Wanneer u zich binnen een jaar na uw vertrek weer in Nederland wilt vestigen, kunt u als remigrant worden toegelaten via een eenvoudige toelatingsprocedure. U maakt dan gebruik van de zogenaamde terugkeeroptie. U hoeft dan niet te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden die normaal aan buitenlanders worden gesteld. Als een van uw minderjarige kinderen binnen een jaar na de remigratie meerderjarig is geworden, dan kan het zelfstandig gebruik maken van het recht op terugkeer. Wilt u recht hebben op terugkeer via de eenvoudige procedure, dien dan de aanvraag voor terugkeer in binnen een jaar na de vertrekdatum bij de Nederlandse ambassade van het land waar u zich heeft gevestigd. Stel ook de SVB ervan op de hoogte dat u naar Nederland terugkeert. ADRESSEN SOCIALE VERZEKERINGSBANK (SVB) VESTIGING LEIDEN (071) Stationsplein 1 Postbus PC Leiden NEDERLANDS MIGRATIE INSTITUUT (NMI) (030) Catharijnesingel 50 Postbus DE Utrecht Wanneer u terugkeert naar Nederland, dan stopt de remigratievoorziening. Houd u er rekening mee dat u de basisvoorziening moet terugbetalen wanneer u binnen drie jaar na uw remigratie weer in Nederland gaat wonen. GOED OM TE WETEN Privacy De SVB vraagt gegevens over u op bij andere instanties. Dat kan bijvoorbeeld de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) zijn, de Belastingdienst, de Gemeentelijke Sociale Dienst of een uitkeringsinstantie. Uiteraard behandelt de SVB al uw gegevens vertrouwelijk volgens de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U mag overigens altijd vragen met welke instanties de SVB gegevens over u uitwisselt en waarom. Ook kunt u uw gegevens inzien en eventueel laten verbeteren. Klachten Bent u niet tevreden over de manier waarop de SVB u behandelt, dan kunt u een klacht indienen. Neem daarvoor contact op met de SVB in Leiden. Internetsite Sociale Verzekeringsbank Op kunt u informatie vinden over de verschillende regelingen die de SVB uitvoert. Ook kunt u daar brochures downloaden in verschillende talen. 5

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Hoe zit het met uw AOW?

Hoe zit het met uw AOW? Hoe zit het met uw AOW? Als u 65 bent, krijgt u AOW. Dat weet iedereen. Maar hoe hoog is de uitkering? Als u alleenstaand bent of als u samenwoont. En hoe zit het als u straks samenwoont met een partner

Nadere informatie

WWB (Wet werk en bijstand)

WWB (Wet werk en bijstand) WWB (Wet werk en bijstand) www.utrecht.nl/bijstandsuitkering Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Inhoud Liever werk dan bijstand 3 Uw rechten en uw plichten 4 Als u een uitkering aanvraagt 5

Nadere informatie

Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd: wat betekent dat voor u?

Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd: wat betekent dat voor u? Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd: wat betekent dat voor u? Uw asielaanvraag is ingewilligd. U krijgt een verblijfsvergunning asiel. Dit staat in de beschikking van de IND, die u hebt gekregen.

Nadere informatie

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering zelfstandigen Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

1. Vertrek naar het buitenland: waar u rekening mee moet houden. 7. Tegemoetkoming in de voorbereidingskosten

1. Vertrek naar het buitenland: waar u rekening mee moet houden. 7. Tegemoetkoming in de voorbereidingskosten 1. Vertrek naar het buitenland: waar u rekening mee moet houden 2. Wat is uw situatie en waar heeft u recht op? 2.1 Kort verblijf binnen Europa (minder dan 18 maanden) 2.2 Langdurig verblijf binnen Europa

Nadere informatie

Pensioen in het buitenland, kan dat?

Pensioen in het buitenland, kan dat? Pensioen in het buitenland, kan dat? Wil je van je pensioen genieten in het buitenland? Dat kan, maar er is wel een aantal zaken waar je op moet letten. Bijvoorbeeld hoe het zit met de AOW, de zorgverzekering

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

Hoe zit het met de aanvraag?

Hoe zit het met de aanvraag? Hoe zit het met de aanvraag? Deze brochure geeft belangrijke informatie met betrekking tot het aanvragen en het recht op bijstand. Inhoud Recht op bijstand Aanvraag bijstand Bijstand en werk 3 7 10 Recht

Nadere informatie

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan?

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Inhoud Deze brochure 2 Rechtsbijstand of mediation 2 - Waar kunt u terecht met uw juridische probleem, vraag of conflict? 2 - Hoe helpt het

Nadere informatie

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 Uw pensioen bij INHOUD 01 Over deze brochure 2 02 Wat is pensioen eigenlijk? 4 03 Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? 6 04 Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 05 Andere belangrijke informatie 11 06

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering VOORWAARDEN REAAL EENJARIGE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering leest u: n Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. n

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw pardonvergunning! Wat moet er nu geregeld worden?

Gefeliciteerd met uw pardonvergunning! Wat moet er nu geregeld worden? Gefeliciteerd met uw pardonvergunning! Wat moet er nu geregeld worden? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gefeliciteerd met uw pardonvergunning! Colofon september 2007 Aan deze folder kunnen geen rechten ontleend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Versie juli 2015 Hartelijk welkom bij NIBC Direct U heeft een NIBC Direct hypotheekofferte aangevraagd.

Nadere informatie

Handleiding E-formulieren

Handleiding E-formulieren Handleiding E-formulieren 2006 INHOUD Inleiding 3 E 104 E 106 Verklaring betreffende de samentelling van tijdvakken van verzekering, arbeid of wonen Verklaring betreffende het recht op verstrekkingen wegens

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen? Of hebt u een verblijfsvergunning en hebt u in Nederland een

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

Uw pensioen gaat van start, waar moet u aan denken?

Uw pensioen gaat van start, waar moet u aan denken? Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM en is bedoeld voor het vliegend personeel van KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl

Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl 1 Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl Vormgeving en druk: Match2Print Drukwerkmanagement www.match2print.nl 2e

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te studeren

Naar Nederland komen om te studeren Naar Nederland komen om te studeren 1. Waarom deze publicatie? Wil je studeren in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 3 maanden heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16 Inhoud 1 Voor wie is deze brochure? 4 2 De ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen 6 3 Voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 7 3.1 Drijft u in 2004 feitelijk voor eigen rekening een onderneming?

Nadere informatie

Regelingen voor mensen met een minimum inkomen

Regelingen voor mensen met een minimum inkomen Regelingen voor mensen met een minimum inkomen Deze brochure geeft belangrijke informatie over de verschillende regelingen voor mensen met een minimum inkomen Inhoud Inkomens- en vermogensgrenzen Bijzondere

Nadere informatie