Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. Naar de website:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. Naar de website:"

Transcriptie

1 Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp Naar de website: SCHOOLGIDS

2 Inhoudsopgave (Klik op de hoofdstukken) 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Schoolbeschrijving Bestuursvorm en organisatiestructuur Naam en logo 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? Strategisch beleidsplan De Linge Wat betekent dat voor Basisschool Mikado? 8 Schoolplan Jaarplan : waar gaan we dit jaar aan werken? Terugblik: wat hebben we al gerealiseerd? 10 Evaluatie jaarplan ONDERWIJS & BEGELEIDING HOE ZIET ONS ONDERWIJS ER UIT? Inschrijving en toelating 13 Aanmelding en toelating nieuwe kinderen 13 Kinderen van andere basisscholen De vakken nader bekeken BEGELEIDING VAN ONZE KINDEREN Sociale veiligheid De speciale begeleiding van leerlingen met specifieke behoeften Dyslexievergoeding in de basisverzekering Leerlingen met leerlinggebonden financiering Begaafde leerlingen Spelpraatgroep Jeugdgezondheidszorg op de basisschool 18 Onderzoek vijf- en zesjarigen Onderzoek tien- en elfjarigen Langdurig zieke leerlingen Logopedische screening Dossiervorming Overgang naar de volgende groep Naar het voortgezet onderwijs 18 Algemeen 19 Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) en Praktijkonderwijs (PrO) DE MEETBARE RESULTATEN VAN ONS ONDERWIJS Methodegebonden toetsen CITO LOVS en Schoolzelfevaluatie Rapporten Onze resultaten op de CITO Eindtoets basisonderwijs Uitstroomgegevens 21 4 HET TEAM De samenstelling van het team Vergaderingen Ontwikkeling van leerkrachten Vervanging Arbocoördinator Bedrijfshulpverlening (BHV) Stagiaires 23 5 OUDERS Het belang van de betrokkenheid van ouders bij onze school Informatievoorziening aan ouders 24 Gescheiden ouders Inspraak van ouders via (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad Oudervereniging en ouderbijdrage Peuterspeelzaal Tussenschoolse Opvang (TSO) Buitenschoolse Opvang (BSO) Ouderhulp Leerplicht 25 Gronden voor vrijstelling 25 Verlof buiten de schoolvakanties Schorsing en verwijdering Wat te doen bij problemen? 27 Algemeen 27 De contactpersoon 27 De klachtenprocedure 27 Vertrouwenspersoon en -inspecteur 27 Meldplicht seksueel geweld 27 6 DIVERSE PRAKTISCHE ZAKEN Schooltijden en vakanties 28 Verantwoording onderwijstijd Groepsindeling en klassenbezetting Schoolreisje en kamp Buitenschoolse activiteiten Afspraken over spelen, binnenkomen, eten en drinken Verjaardagen Trakteren en allergieën Gymkleding Week- en maandviering Bibliotheek Abonnementen en boeken via school Schoolfotograaf Schoolverzekering Hoofdluis Sponsoring Ziek melden en noodadressen Gebruik van mobiele telefoon S.O.S.formulier 31 7 NAMEN & ADRESSEN Personeel (schoolnaam) Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge Medezeggenschapsraad (schoolnaam) Ouderraad (schoolnaam) Jeugdgezondheidszorg Inspectie van het onderwijs Leerplichtambtenaar Externe vertrouwenspersoon Schoolverzekering Peuterspeelzaal 32

3 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 1.1 Schoolbeschrijving Kenmerken van onze school Basisschool Mikado is één van de negen scholen van stichting De Linge. Het is een school met katholieke signatuur. Op school worden nu ongeveer 125 kinderen verdeeld over 5 groepen, die waar nodig gecombineerd worden. De kleutergroep is een combinatie van de leerjaren 1 en 2. Het gebouw dateert uit Er zijn 8 lokalen, een aula, een speelzaal, een atelier, een werkruimte voor de intern begeleider en gangen die gebruikt kunnen worden door groepjes kinderen. De school is omgeven door een speelplaats met speeltoestellen voor kinderen van alle leeftijden. De speelplaats is na schooltijd openbaar en daardoor ook na uur een ontmoetingsplaats voor ouders en kinderen. Basisschool Mikado is één van de vijf basisscholen in Bemmel. Het is vooral een wijkschool, gelegen in de oude dorpskern van Bemmel. Geleidelijk aan verjongt deze buurt. De nabijgelegen wijk de Essenpas is relatief jong. Vanuit deze wijk komen steeds meer kinderen bij ons op school. Naast de school staat peuterspeelzaal t Olifantenbos. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gymmen in Sporthal de Bongerd, deze ligt ongeveer 800m. van de school Identiteit Onze school heeft de katholieke identiteit. Tijdens vieringen (o.a. Kerst, Pasen) wordt hier samen met de ouders een praktische invulling aan gegeven. Kenmerken directie en leraren De directeur van de school is Jolande Bastmeijer. De school heeft verder zeven groepsleerkrachten en een parttime conciërge. Ten behoeve van de leerlingenzorg is een meerschools intern begeleider werkzaam op de school. Kenmerken van de leerlingen, ouders en omgeving Er is een redelijk evenwichtige opbouw te zien in de opleidingen en beroepen van de ouders. De school ligt in de landelijke omgeving van de Betuwe. Het grootste deel van de kinderen heeft een leerlinggewicht van 0 Schoolorganisatie Onze school werkt volgens het principe van het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat alle kinderen van hetzelfde leerjaar in een groep bij elkaar zitten. Een uitzondering hierop vormen de groepen 1 en 2. Deze kinderen zitten in een groep van 4 tot en met 6-jarigen, omdat bij de jongere kinderen de totale ontwikkeling dan beter tot zijn recht komt. Gezien het leerlingenaantal en de daarbij behorende formatie op basisschool Mikado zijn er jaargroepen gecombineerd waardoor zogenaamde combinatiegroepen ontstaan. Ieder jaar wordt opnieuw bekeken hoe deze combinatiegroepen het best geformeerd kunnen worden. Binnen de jaargroepen volgen de kinderen hetzelfde jaarprogramma. Alle leerkrachten geven les volgens een vast instructiemodel. Het instructie model zorgt ervoor dat de instructie optimaal gegeven wordt en er ruimte is voor interactie tussen de leerkracht en het kind. Deze manier van werken bevordert de prestaties van de leerlingen.

4 Natuurlijk zijn er individuele verschillen. Daarom vindt differentiatie plaats naar aanleg en tempo van het kind, maar ook naar de aard van de activiteit. We streven ernaar, dat alle kinderen de minimumdoelen bereiken. Een kind dat meer aankan, krijgt extra verrijkingsstof.. Dit geldt uiteraard ook voor die kinderen die zich langzamer ontwikkelen. Op deze wijze krijgen de meeste leerlingen de beste mogelijkheden om de totale leerstof van de basisschool te doorlopen. Meervoudige intelligentie We hebben aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind. ieder kind heeft talenten en die mogen bij ons tot uiting komen. Dit schooljaar starten we met het onderwijsconcept waarbij iedereen op meer manieren intelligent kan zijn. Onze leerlingen wekelijks aan projecten op basis van Meervoudige Intelligentie (MI). De verschillende intelligenties van de leerlingen worden op deze manier aangesproken. Wat is meervoudige intelligentie? Kinderen willen graag leren, zijn leergierig en gemotiveerd om de wereld om hen heen te ontdekken. Echter: Op hun eigen manier! De één wil voelen en bewegen, uitproberen. Een ander moet het voor zich zien, weer een ander zit direct op het puntje van zijn stoel als de muziek start, als er een ritme te ontdekken valt. Het ene kind wil samen en de ander juist alleen leren. De Amerikaanse leerpsycholoog Gardner ontwikkelde de theorie van 8 intelligenties. Iedereen heeft ze, maar ieder gebruikt ze op eigen wijze. De ene intelligentie is bij de ene mens beter ontwikkeld dan bij de ander, mensen zijn verschillend. De volgende intelligenties zijn bij de mens aangetoond: De lichamelijk-kinesthetische intelligentie (doe) Deze kinderen leren door doen, gebruiken gebaren en bewegingen, hebben behoefte om dingen uit te proberen, aan te raken. Ze leren door te doen. De visueel-ruimtelijke intelligentie (kijk) Als de visueel-ruimtelijke intelligentie sterk ontwikkeld is, is dit te herkennen aan het denken in beelden, het onthouden door het gezien te hebben. Bij deze kinderen helpt het als de leerkracht het voordoet, plaatjes of videobeelden toont. Het zijn kinderen met een levendige fantasie, ze zien het immers voor zich.

5 De logisch mathematische intelligentie (getal) Deze intelligentie wordt gebruikt als het gaat om hoeveelheden en het zoeken naar logische verbanden. Kinderen kunnen ervan genieten om sommen en wiskundige vraagstukken op te lossen. De interpersoonlijke intelligentie (samen) Empathisch vermogen; het inleven in de belevingswereld van de ander. Het kind met een sterke interpersoonlijke intelligentie leeft met de ander mee, wil graag samen opdrachten uitvoeren, is zorgzaam en gevoelig voor stemmingen. Dit kind leert door feedback De verbaal linguïstische intelligentie (taal) Kinderen die deze intelligentie sterk ontwikkeld hebben houden van lezen schrijven, luisteren en spreken. Ze kunnen goed onder woorden brengen wat ze bedoelen, ze hebben een rijke woordenschat en spelling gaat ze gemakkelijk af. Taal is hun communicatiemiddel. De muzikaal-ritmische intelligentie (muziek) Kinderen met een sterke muzikaal-ritmische intelligentie genieten van muzieken ritmiek. Muziek kan hen helpen teksten beter te onthouden. Muzikale ezelsbruggetjes, rijmpjes of ondersteuning door bijvoorbeeld klappen helpen hen te leren. De naturalistische intelligentie (natuur) Dit zijn de kinderen die direct gemotiveerd zijn als het gaat om planten, dieren, het milieu en de natuur. Ze verzamelen stenen, schelpen en maken een herfsttafel. Ze verzorgen dieren, letten op het weer en de wisselingen van de seizoenen. Het zijn kinderen met oog voor details. De intrapersoonlijke intelligentie (ik) De denker, de filosoof. Nadenken over jezelf, over meningen en opvattingen. Bevragen en willen verhelderen. Het kind houdt van stilte en alleen zijn. Dit kind vraagt meer denktijd omdat het veel te overdenken heeft.

6 Vier belangrijke stappen bij elk project zijn: 1. De V van Vragen. Het is belangrijk dat een leerkracht weet wat er geleerd moet worden. Wat zijn de (kern)doelen per schooljaar en voor de gehele schooltijd. Tijdens ieder project worden een aantal kerndoelen omgezet in vragen. Deze vragen staan centraal tijdens het project. De leerlingen gaan aan de slag om tijdens het project antwoorden te vinden op de vragen. 2. De I van Ik. Het zou een gemiste kans zijn het kind en de al aanwezige kennis te passeren. Daarom staan we bij stap 2 stil bij de vragen Wat weet ik al? en Wat zou ik willen weten?. Hierdoor worden kinderen nog meer betrokken bij het onderwerp en wordt de kans geboden verschillen in diepgang te creëren. 3. De E van Experimenteren en Ervaren. De leerlingen gaan aan de slag, de kinderen maken zelf een keus op welke manier zij gaan werken, dit gebeurt door het maken van de MI-kaarten of andere vormen van werken. Door kinderen keuzes te geven of zelf mogelijkheden te laten bedenken kunnen kinderen op hun eigen manier ervaren en experimenteren. 4. De R van Resultaat. We moeten weten waar we het voor doen. Daarom eindigt de les of het thema met het meten van het resultaat. De vragen bij de thema s moeten beantwoord worden, dit kan door een gesprek met de leerlingen of doormiddel van de doelentoets. Ook geven kinderen regelmatig een presentatie van hun uitgewerkte opdrachten. Wat heb je gedaan in de afgelopen weken.

7

8 1.2 Bestuursvorm en organisatiestructuur Onze school is één van de negen basisscholen die horen bij Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge. De volgende scholen in de gemeente Lingewaard maken deel uit van De Linge: P.C. Daltonbasisschool De Borgwal te Bemmel, Katholieke Basisschool De Doornick te Doornenburg, Katholieke Jenaplanbasisschool Donatushof te Bemmel, P.C. Daltonbasisschool Het Drieluik te Huissen, Katholieke Basisschool Marang te Angeren, Katholieke Mariaschool te Bemmel, Katholieke Basisschool t Pänneke te Haalderen, Katholieke Basisschool Pius X te Bemmel, Katholieke Basisschool De Vonkenmorgen te Gendt. Het bestuur is tevens bestuur van het peuterspeelzaalwerk in de gemeente, die de volgende tien peuterspeelzalen beheert voor kinderen vanaf 2 jaar tot 4 jaar: t Blagehöfke te Huissen, Dikkie Dik te Huissen, Gijsje te Doornenburg, t Hölleke te Gendt, Hummelhonk op twee locaties te Bemmel, Peuterhofje te Haalderen, Pinkeltje te Angeren, De Vlindertuin te Huissen, De Zandkabouter te Huissen. Door inhoudelijke samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen en basisonderwijs versterken we de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen van 2 tot en met 12 jaar.

9 1.3 Naam en logo De geschiedenis van de school: De school is in 1864 opgericht als Mariaschool door de zusters Franciscanessen uit Oirschot. Aanvankelijk was het een meisjesschool. Bij het ontstaan van de basisschool werden kleuterschool Het Drempeltje en een gedeelte van kleuterschool Kleuterhof toegevoegd. Vanaf 1968 is de school een gemengde school.omdat de gebouwen in het centrum van Bemmel plaats moesten maken voor een nieuw winkelgebied, verhuisde onze school in september 1985 naar een nieuw gebouw aan de Dr. Hoyngstraat. In 2011 is de naam van de school veranderd in RK Basisschool Mikado Centrale opdracht In deze beleidsperiode stellen we onszelf als gezamenlijke opdracht: Samen koersen op Passend Onderwijs! Motto De manier waarop we werken aan het bereiken van onze centrale opdracht, komt het beste tot uitdrukking in ons motto: Samen leren met onderlinge verschillen. Voor Lingescholen is Passend Onderwijs op maat gesneden onderwijs en opvoeding, dat ieder kind optimaal toerust op de maatschappij. In 2012 is dit samen gerealiseerd door in te zetten op de vijf coördinaten: primair proces, medewerkers, organisatie, financiën en huisvesting. 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge Onderwijs en opvoeding binnen de scholen van De Linge stelt alle kinderen in staat de beste leerresultaten te behalen. In partnerschap met de ouders bereiden teams de leerlingen in een veilig en inspirerend klimaat voor op optimale ontplooiing van hun talenten. De Linge is trots op alle talenten. We herkennen en erkennen verschillen tussen kinderen en verschillen tussen medewerkers. De scholen bieden maximaal ruimte aan die verschillen. Door hun eigen identiteit, ondernemerschap voor iedereen en een open relatie met de omgeving. De strategische beleidsvoornemens van De Linge voor de periode zijn kaderstellend geformuleerd. Een open formulering op hoofdlijnen biedt de schoolteams ruimte het aanbod passend bij hun school vorm te geven. Bij het ontwerpen van het plan zijn medewerkers, leerlingen, ouders en externe partners maximaal betrokken. Binnen deze coördinaten zijn telkens een aantal doelen geformuleerd die, zoals de spaken in een stuurwiel, een nadrukkelijke samenhang kennen. Op vindt u een volledige beschrijving van het strategisch beleidsplan. 2.2 Wat betekent dat voor basisschool Mikado? Schoolplan In ons schoolplan voor de beleidsperiode is het meerschoolse beleid naar specifiek beleid voor de Mikado vertaald. Hierin worden de te bereiken resultaten op de vijf coördinaten van passend onderwijs uitgewerkt. Bij de samenstelling van het schoolplan is rekening gehouden met aanbevelingen uit de in 2008 afgenomen ouder- en leringenquête. Op vindt u een volledige beschrijving van het schoolplan.

10 Visie van Basisschool Mikado Respect en waardering voor elkaar staat bij ons in een hoog vaandel. Ieder kind is uniek en zo willen we hen ook benaderen in een veilig, open en eerlijk klimaat. Kinderen worden gestimuleerd om zelfstandig te werken en samen met de leerkracht de verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leerproces, waarbij de sociale en emotionele ontwikkeling niet vergeten wordt. Leerlingen met leer- en sociale emotionele problemen worden begeleid door de leerkracht(en) en intern adviseur. Daarnaast is er ook volop aandacht voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Naast de kennisvakken wordt er veel aandacht besteed aan de creatieve vorming van de leerlingen op het gebied van handvaardigheid, tekenen, dans en drama. Basisschool Mikado school is volop in ontwikkeling en beweging. Om meer rekening te houden met de verschillen tussen de leerlingen wordt het taal- en rekenonderwijs op drie niveaus aangeboden. Meervoudige intelligentie Onze leerlingen wekelijks aan projecten op basis van Meervoudige Intelligentie (MI). De verschillende intelligenties van de leerlingen worden op deze manier aangesproken, zodat ieder kind zijn talenten beter kan ontwikkelen en benutten. Basisschool Mikado is de school waar: elk kind, kind mag zijn. ieder kind uniek is. niet alleen gefocust wordt op de resultaten, de weg er naartoe is even belangrijk kinderen de kans krijgen alle ontwikkelingsgebieden te ontplooien kinderen leren om samen te leven, leren en werken kinderen geleerd wordt zelf verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leerproces. een goede balans bestaat tussen kunstzinnige vakken en zaakvakken. Primaire proces, onderwijs en opvoeding Sociale veiligheid Wij vinden het belangrijk dat een kind zich veilig voelt op school. Daarom brengen wij regelmatig onderwerpen aan, die hieronder staan beschreven. We gebruiken hierbij de methode beter omgaan met jezelf en met de ander en conflicthantering. Leren omgaan met gevoelens Gevoelens heb je de hele dag. Ook op school. Daarom kunnen we in school gewoon niet om die gevoelens heen. Of het nu gaat om eigen emoties dan wel om de gevoelens van onze leerlingen, we mogen ze niet negeren. Om erachter te komen welke gevoelens een kind heeft, is het nodig het kind te stimuleren zijn gevoelens te uiten. Dat kan door middel van gesprekken. Maar ook drama, muziek, dans en beeldende expressie zijn middelen waarmee gevoelens geuit kunnen worden. We mogen kinderen echter nooit dwingen hun gevoelens en gedachten aan derden te laten weten. Ook kinderen hebben recht op privacy. Soms moeten we al te openhartige kinderen tegen zichzelf te beschermen. Immers, niet in elke omgeving wordt even zorgvuldig omgesprongen met de gevoelens en gedachten die je uit. Ook dat moeten kinderen leren. Zelfvertrouwen en weerbaarheid Wij zijn ons ervan bewust dat het zelfbeeld in belangrijke mate wordt gevormd door de spiegel die anderen het kind voorhouden. Die spiegel bestaat uit de kritiek en de complimenten van mensen uit de omgeving van het kind. De opvoeders spelen daarbij een belangrijke rol. Scheefgroei van het zelfbeeld kan worden voorkomen door de kinderen in de gelegenheid te stellen de steeds verschuivende grenzen van hun kunnen op zoveel mogelijk terreinen af te tasten. Dat heeft als voorwaarde goed passend onderwijs dat rekening houdt met verschillen tussen kinderen. Inleven in de ander Als je in de huid van anderen kunt kruipen, ben je beter in staat anderen te begrijpen, aan te moedigen, te helpen, te troosten en rekening met hen te houden. Ook op andere terreinen is inlevingsvermogen van essentieel belang, bijvoorbeeld bij het deelnemen aan het verkeer, bij het ontwikkelen van tijdsbesef en bij oriëntatie in de ruimte. Daarnaast heeft inlevingsvermogen een directe en sterke relatie met taalontwikkeling en taalverwerving. Normen en waarden Normen en waarden zijn belangrijk omdat ze richting geven aan ons bestaan: ze beïnvloeden ons doen en laten, ons zelfbeeld en zelfvertrouwen, onze relaties met anderen. Voortdurend toetsen we ons eigen doen en laten aan waarden en normen. Normen en waarden waarmee kinderen worden geconfronteerd kunnen nogal eens met elkaar in strijd zijn: wat thuis mag, mag niet altijd ook op school of omgekeerd. Door kinderen te helpen waarden en normen te verhelderen, helpen we hen bewust te worden van hun eigen denken en handelen, met als achterliggend doel een groeiende zelfstandigheid, toenemend zelfvertrouwen en een zelfbewuste levenshouding.

11 Didactisch handelen Wij willen onze kinderen een stimulerende leeromgeving bieden, waarin zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, sociale mensen die vol vertrouwen de wereld tegemoet kunnen treden. We leren de kinderen samenwerken, behulpzaam zijn voor elkaar en vooral de ander te respecteren in wat die wel en niet kan. We streven ernaar dat de kinderen zich binnen het onderwijsaanbod begrepen, gesteund en gemotiveerd voelen, zodat ze het vanzelfsprekend en prettig vinden om te leren en graag naar school gaan. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen graag nieuwe dingen leren. Wij vinden het belangrijk ze daarbij te stimuleren en uit te dagen. Jaarplan : waar gaan we dit jaar aan werken? Ieder schooljaar realiseren we een stukje van onze doelen. In het jaarplan leggen we vast met welke ontwikkelonderwerpen we in het schooljaar aan de slag gaan. Deze worden beschreven in de projectplannen. Het jaarplan heeft de volgende projectplannen Meervoudige intelligentie; Sociaal emotionele ontwikkeling; Woordenschat; Nieuwe rekenmethode Hoogbegaafdheid Technisch lezen waaronder leesbeleving; Deze projectplannen worden regelmatig geëvalueerd. Deze evaluatie wordt besproken met de stichtingsdirecteur, het team en de MR. 2.3 Terugblik: wat hebben we al gerealiseerd? Evaluatie jaarplan Het toetsen op inhoud en opbrengst van ontwikkelactiviteiten, begint bij onszelf. Evalueren van eigen handelen is belangrijk, op grond daarvan kan het veranderingsproces starten. Hieronder volgt een rapportage over de geboekte resultaten bij de verschillende projecten vorig schooljaar: Projectplannen evaluatie Instructiemodel: Het team is dit schooljaar intensief aan de slag geweest met het uitdiepen van het instructiemodel. Onder begeleiding van deskundigen van de CEDgroep is een instructiemodel tot stand gekomen, passende bij onze school. Dit instructiemodel is toepasbaar bij alle instructielessen en heeft als doel de kwaliteit van de instructie te optimaliseren en te waarborgen, waardoor de leerlingen betere resultaten kunnen halen.met name de interactie tussen leerkracht en leerlingen en leerlingen onderling en de verschillen in interactie bij de verschillende lesgebieden is uitgebreid aan de orde gekomen. Dit heeft geresulteerd dat alle leerkrachten eenzelfde opbouw hebben in hun lessen. Verhogen van de onderwijstijd Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over het op tijd beginnen met de lessen. De automatische schoolbel is hierop aangepast. In alle groepen wordt gewerkt met hetzelfde format lesrooster. In het lesrooster is de tijd zichtbaar voor de leerlingen met verlengde instructie. Werken met uitgestelde aandacht, voorspelbaarheid: N.a.v. verschillende observatie zijn er schoolbreed afspraken gemaakt voor het zelfstandig werken van de leerlingen en de voorspelbaarheid van de leerkracht. Aan het begin van een les geeft de leerkracht het lesoverzicht, daarin wordt duidelijk wanneer leerlingen instructie, verlengde instructie krijgen en wanneer ze zelfstandig aan het werk gaan. Binnen alle groepen wordt gewerkt met uitgestelde aandacht. Dit wordt ondersteund door het gebruik van een rood/groen stoplicht, dubbele klok en aandachtsblokjes. Deze structuur is zichtbaar in alle groepen. Lezen inclusief begrijpend lezen; Dit schooljaar was het derde jaar van het Lees Verbeter Traject. Het Lees Verbeter Project heeft een positieve bijdrage geleverd aan de leesresultaten van de leerlingen. Het projectplan technisch lezen heeft een voortgang in het volgend schooljaar, aangezien nog niet alle doelstellingen gehaald zijn. Onderdeel van dit projectplan zal de leesbeleving zijn. In schooljaar is gestart met een nieuwe methode voor begrijpend lezen, de methode tekstverwerken. Taal inclusief spelling en woordenschat; In de kleutergroepen is de methode Schatkist geborgd. Spelling heeft dit schooljaar extra aandacht gekregen. De leerkrachten zijn door een taaldeskundige geobserveerd. N.a.v. de observaties hebben de leerkracht suggesties en adviezen gekregen om hun leerkrachtvaardigheden nog beter te ontwikkelen. Tijdens de scholing van het Lees Verbeter Project hebben de leerkrachten informatie gekregen over het woordenschatonderwijs. Voor dit schooljaar is er een projectplan geschreven woordenschat. Rekenen en wiskunde; Alle leerkrachten zijn dit schooljaar twee maal geobserveerd door een rekendeskundige. De observatie richtte zich op het verbeteren van de leerkrachtvaardigheden, de interactie tussen leerkracht en leerlingen en het juist hanteren van het instructiemodel. Dit heeft een groei opgeleverd van de leerkrachtvaardigheden. Met name de automatisering in de groepen 3 t/m 8 heeft extra aandacht gekregen bij de begeleiding. Dit is een vast onderdeel bij de rekenles. De leerkrachten van de groepen 1 en 2 zijn begeleid bij het aanbieden van rekenactiviteiten in gr Kinderen die meer rekenstof aankunnen werken met het programma compacten en verrijken. Het team heeft dit schooljaar een nieuwe rekenmethode uitgekozen. In het schooljaar wordt de rekenmethode Pluspunt geïmplementeerd.

12

13 Schrijven; Dit schooljaar hebben de leerkrachten scholing gekregen van Fitpunt (fysiotherapiepraktijk) op het gebied van schrijfhouding en pengreep. De leerkrachten van groep 1-2 hebben scholing gekregen van Fitpunt omtrent de motoriek van jonge kinderen en de mogelijke interventies. Het team heeft op advies van Fitpunt een keuze gemaakt voor het gebruik van de juiste pen/potlood voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 8. Sociaal emotionele ontwikkeling; Het LVS Viseon is tweemaal dit schooljaar afgenomen. N.a.v. deze observatie heeft het team de afspraak gemaakt de sociaal emotionele ontwikkeling in het schooljaar te prioriteren. Voor het schooljaar is er een projectplan handelingsgericht werken en sociaal emotionele ontwikkeling geschreven. Zorg en begeleiding; Er wordt duidelijk bepaald wat de aard van zorg is die de leerlingen nodig hebben. Binnen alle groepen wordt gewerkt met groepsoverzichten. Deze worden gemaakt n.a.v. de niet methodegebonden toetsen en de groepsbespreking met de intern begeleider. Hierna worden de groepsplannen opgesteld. De onderwijsbehoeften van de leerlingen wordt hierin opgenomen. De geboden zorg wordt structureel geëvalueerd Naast de groepsbesprekingen is er een start gemaakt met leerlingenbesprekingen. Deze besprekingen worden gevoerd door de groepsleerkracht en de intern begeleider. De leerlingenbesprekingen gaan over individuele leerlingen waarbij de leerkracht een handelingsverlegenheid ervaart. Communicatie met ouders Aan het begin van het schooljaar zijn alle ouders uitgenodigd voor de inloopavond. Op deze avond kregen de ouders een uitleg over het werken in de groep en met de methodes van hun eigen kind. Tevens gaven de diverse leerkrachten een workshop over een vak in hun jaargroep. De opkomst was 95%. De ouders hebben drie maal per jaar een oudergesprek gevoerd met de leerkrachten) van hun kind(eren). De ouders zijn maandelijks uitgenodigd voor de maandvieringen. Tussendoor hebben er enkele activiteiten plaatsgevonden, waarbij de ouders uitgenodigd waren zoals: tentoonstelling cultuurproject, flashmob, afsluiting van het jubileumfeest. De ouders worden op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in de school d.m.v. de Nieuwsflits. Deze verschijnt iedere twee weken.

14 3 ONDERWIJS & BEGELEIDING 3.1 HOE ZIET ONS ONDERWIJS ER UIT? Inschrijving en toelating Aanmelding en toelating nieuwe kinderen Als een kind vier jaar is mag het naar de basisschool. Op onze school mag het kind al direct na de vierde verjaardag naar school komen. Het inschrijven van de leerlingen kan bij de directeur van de school. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken. Het inschrijven gebeurt bij voorkeur onder schooltijd, zodat ouder(s) en kind direct kennis kunnen maken met de school. U wordt tijdens het gesprek geïnformeerd over de school en u heeft de gelegenheid om vragen te stellen Na de aanmelding volgt een intakegesprek met de groepsleerkracht om verdere informatie uit te wisselen Voordat de kinderen daadwerkelijk naar onze school komen, worden zij eerst een ochtend of middag uitgenodigd in haar /zijn toekomstige groep om vast wat te wennen. U kunt uw kind het gehele jaar door opgeven. In het voorjaar van 2012 wordt er door de school een informatieavond en een open ochtend georganiseerd voor ouders die een school zoeken voor hun kind. Aan het begin van het nieuwe schooljaar vinden in alle groepen ouderavonden plaats. Hier krijgen ouders informatie over het onderwijsprogramma voor de betreffende groep. Kinderen van andere basisscholen Het komt voor dat kinderen van andere scholen de overstap maken naar onze school, bijvoorbeeld na een verhuizing. Als nieuwe school ontvangen we -met toestemming van ouders- informatie van eventuele externen, bijvoorbeeld een logopediste, fysiotherapeut of psycholoog. Ook gegevens en resultaten van de vorige school worden overgedragen. Overleg vindt plaats tussen de intern begeleiders van beide scholen met uitwisseling van gegevens. De directie neemt de beslissing over plaatsing, waarbij afstemming tussen de vraag van het kind en het aanbod van de school als belangrijkste voorwaarde geldt. Kinderen met een handicap Vanaf 2005 is de landelijke politiek in gesprek met onderwijs- en ouderorganisaties over de ontwikkeling en invoering van Passend Onderwijs, ofwel passende onderwijszorgarrangementen voor iedere leerling. Bij deze vernieuwing van de zorgstructuur staat de zorgplicht centraal. Ingewikkelde wet- en regelgeving wordt door de overheid verminderd. Hierbij krijgen de scholen de verantwoordelijkheid om voor alle leerlingen, ongeacht hun beperking, passend onderwijsaanbod te realiseren. Wanneer een school dit aanbod niet (volledig) zelf kan verzorgen, moet zij dit in overleg met andere scholen/besturen realiseren. Dit versterkt de positie van de ouders. Ook de bekostigingssystematiek, indicatiestelling en inspectietoezicht worden aangepast. De Lingescholen bieden passende onderwijszorgarrangementen aan alle leerlingen. Na een aanmelding door ouders, start een gesprek over de verdere procedure. De ouders geven toestemming om gegevens over hun kind elders op te vragen. De intern begeleider, onderwijskundig begeleider en de directie bespreken en analyseren de gegevens, waarbij alle facetten meewegen. Doel is een school te vinden waar het tot zijn recht komt. Mochten er nog onduidelijkheden zijn, dan kan de school besluiten tot verder onderzoek. Na toelating van de leerling volgt een gesprek met de ouders. Hierbij worden de afspraken over de begeleiding schriftelijk vastgelegd. Bij niet-plaatsing volgt een gesprek met de ouders, waarbij de school de onderbouwing op schrift zet en met de ouders naar alternatieven zoekt. De intern begeleider begeleidt de ouders bij het vinden van een passende, andere school De vakken nader bekeken Rekenen Voor rekenen gebruiken wij de methode Pluspunt in de groepen 3 t/m 8. Dit is een realistische rekenmethode met een adaptief karakter, met andere woorden: er wordt rekening gehouden met verschillen tussen kinderen. Taal- leesonderwijs We gebruiken de volgende taalmethoden: Schatkist in de groepen 1-2 Veilig leren lezen in groep 3 Taal in beeld en Spelling in beeld in de groepen 4 t/m 8 Estafette-nieuw in de groepen 4 t/m 8 Tekstverwerken-nieuw in de groepen 4 t/m 8 Schatkist In de groepen 1/2 gebruiken we de nieuwste versie van Schatkist. In dit programma wordt veel aandacht besteed aan taalontwikkeling, woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid en sociaal- emotionele aspecten. Veilig leren lezen De methode Veilig Leren Lezen, die gebruikt wordt in groep 3, gaat er vanuit dat álle kinderen optimale kansen moeten krijgen om te leren lezen. De methode combineert het plezier van het samen leren lezen en bezig zijn met taal met de praktische uitvoerbaarheid van onderwijs op maat. Wij maken met veel plezier gebruik van het ruime aanbod van materialen waarmee kinderen de leerstof zelfstandig op hun eigen niveau kunnen

15 verwerken. Veilig Leren Lezen wordt ondersteund door de extra mogelijkheden van het digibord. Taal in beeld Met Taal in beeld krijgen leerlingen maximale mogelijkheden om zelfstandig te leren. Doordat alle lesfasen in het leerling-materiaal staan, zijn leerlingen in staat om individueel of samen met klasgenoten lessen te volgen en opdrachten te maken. Uiteraard worden er lessen of delen daarvan klassikaal of in groepjes aangeboden. Zodoende krijgen de kinderen waar ze behoefte aan hebben: zelfstandig leren als het kan en samen waar het moet. Op die manier is het binnen deze methode makkelijk om te differentiëren. Spelling in beeld Als methode voor spelling gebruiken wij Spelling in beeld, die qua opbouw en organisatie prima aansluit bij Taal in beeld en Veilig leren lezen. Estafette-nieuw Vorig schooljaar wordt Estafette-nieuw ingevoerd in de groepen 4 t/m 6. In het schooljaar is het materiaal voor de groepen 7 en 8 ook beschikbaar. Binnen onze school werken nu alle groepen met Estafette-nieuw. Deze methode sluit goed aan bij Veilig Leren Lezen. Estafette-nieuw gebruikt de nieuwe AVI normen. De methode gaat uit van 3 niveaus: risico lezers, methodevolgers en snelle lezers. Zo wordt het leesonderwijs beter afgestemd op de onderwijsbehoefte van ieder kind. Tekstverwerken-nieuw Tekstverwerken is een methode voor begrijpend lezen. Tekstverwerken heeft een aanpak die erop gericht is om de leerlingen een beperkt aantal leesstrategieën te leren toepassen, waarmee zij hun proces van begrijpend lezen vorm kunnen geven. Dit gebeurt door middel van instructies van de leerkracht en met behulp van leerzame vragen. Leerzame vragen zijn vragen die de leerlingen informatie geven over de leerstof waarop de vraag gericht is. Schrijven In de groepen 1 t/m 8 gebruiken we de methode Pennenstreken. Een methode die naadloos aansluit bij de methode Veilig leren lezen. Wereldoriëntatie Voor wereldoriëntatie wordt in onze school niet gewerkt met een methode. Momenteel is het team bezig de werkvormen vanuit de theorie over Meervoudige Intelligentie (MI) in te voeren in de wereldoriëntatielessen. Door gebruik te maken van de MI theorie van Gardner willen we ieder kind zijn talenten beter laten benutten en ontwikkelen. Werkwijze: De groepen 3 t/m 8 werken aan een aantal projecten per jaar op het gebied van wereldoriëntatie. Tijdens de projecten geeft de leerkracht minimaal één keer per week zijn/haar themales: vertelt een verhaal, nodigt een deskundige uit, organiseert een excursie, houdt een kringgesprek, verhaalt zijn belevenissen, geeft instructie enz. Twee keer per week is er tevens een praktijkles (wee maal per week hebben de kinderen de gelegenheid om op hun eigen manier en vanuit hun eigen talenten (intelligenties) het thema verder te onderzoeken en te ervaren) De kinderen werken dan met de MI-kaarten en de aardrijkskunde spellen. De thema s in de groepen 3 en 4 zijn gekoppeld aan de thema s van Veilig leren lezen. In de groepen 1 en 2 is meervoudige intelligentie geïntegreerd in het totale onderwijsaanbod Voor natuuronderwijs maken wij gebruik van de Nieuws uit de natuur kranten en de leerlingen kijken naar het gelijknamige educatieve televisieprogramma. Verkeer Doel van ons verkeeronderwijs is om kennis en vaardigheden bij te brengen alsmede sociaal gedrag aan te leren. Hierdoor proberen wij een veilige verkeersbeleving bij de kinderen te bereiken. We werken met de Verkeerskranten van 3VO. In groep 7 doen de kinderen mee aan het Nationaal Verkeersexamen (zowel theoretisch als praktisch). Engels Het vakgebied Engels komt aan bod in de groepen 7 en 8. Hiervoor gebruiken wij de methode Let s do it! De Engelse taal speelt in de wereld om ons heen een belangrijke rol. Kinderen krijgen er op jonge leeftijd mee te maken door o.a. computers, films en vakanties. Wij willen de kinderen laten oriënteren op het Engels als internationaal communicatiemiddel. De nadruk ligt voortdurend op het kunnen gebruiken van het Engels in veel voorkomende situaties. De luister-, spreek-, lees- en schrijfvaardigheid wordt daarbij op een speelse en gevarieerde manier met behulp van actuele thema s en onderwerpen geoefend. Cultuureducatie Onze cultuurcoördinator zorgt in samenwerking met voor een evenwichtig cultuuraanbod. Zo hebben we afgelopen jaar workshops gehad met dans en beeldende vorming. Daarnaast zijn er voorstellingen geweest van theatergroepen Bewegingsonderwijs Hieronder verstaan we alle activiteiten, waarbij het bewegen een belangrijke plaats inneemt. Daarnaast leren de kinderen omgaan met elementen als spanning, verlies en winst. De activiteiten vinden plaats in de speelzaal van onze school (groepen 1 en 2), op het schoolplein, in het gymlokaal (groepen 3 t/m 8) en op het (sport)veld. We maken gebruik van de gymzaal de Bongerd. De groepen 3 t/m 8 hebben één keer per week bewegingsonderwijs. Elk jaar wordt er voor de leerlingen van de middenen bovenbouw een sportdag georganiseerd. Onze school neemt deel aan diverse sporttoernooien, zoals voet -bal, handbal en korfbal.

16 Expressie Bij ons op school vormt kunstzinnige vorming een onderdeel van het lesprogramma. Onder expressie valt tekenen, handvaardigheid, drama en muziek. Voor tekenen, handvaardigheid en muziek gebruiken we als bronnenboeken Moet je doen. Voor muziek wordt er o.a. gebruik gemaakt van de Liedmachine. Voor drama gebruiken de leerkrachten de know-how vanuit de opleiding en hun ervaring. Actief burgerschap Lingescholen vinden het belangrijk dat de school zelf ook een gemeenschap is, waar kinderen en volwassenen leren samen te werken en samen te leren. Leerlingen worden serieus genomen en delen mede de verantwoordelijkheid voor een plezierige en veilige omgeving. De school is een open gemeenschap. Leren gebeurt niet alleen op school. Daarom onderhouden de Lingescholen contacten met instanties en organisaties die aan het leren kunnen bijdragen. De school staat midden in de maatschappij en haalt de maatschappij de school binnen. Een meerschools beleidsplan legt de basis voor de wijze waarop de individuele scholen in hun onderwijs aandacht besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Aan het einde van schooljaar heeft iedere school de eigen beginsituatie en te nemen vervolgstappen bepaald: passend bij de visie op onderwijs, bij de samenstelling van hun leerlingenpopulatie, bij de sociale context van de school en aansluitend op hetgeen ze nu al doen op het gebied van burgerschap en integratie. ICT De ICT vindt zijn uitwerking per vakonderdeel via de software van de methodes. Daarnaast zijn er remediërende programma s waar kinderen mee werken. Bij de verwerking van werkstukken wordt de computer ingezet op het gebied van internet en PowerPoint. We houden ons computerbestand up to date wat betreft de hardware en software en de werking ervan. We leren van elkaar en van externen hoe we effectief met programma s om kunnen gaan. ICT wordt op maat ingezet voor kinderen en leerkrachten. In de groepen 3 t/m 8 zijn digiborden beschikbaar. Alle methoden die binnen de school gebruikt worden voldoen aan de kerndoelen. De programma s worden volgens de handleidingen uitgevoerd. 3.2 BEGELEIDING VAN ONZE KINDEREN Sociale veiligheid Als een kind zich veilig voelt zal hij/ zij zich goed kunnen ontwikkelen. In een veilige omgeving is het kind in staat eigen keuzes te maken, te ontdekken, initiatief te tonen en dingen te ondernemen. Op onze school vinden wij de sociale veiligheid een zeer belangrijk aspect. Vandaar dat wij ervoor gekozen hebben in het schooljaar de sociaal emotionele ontwikkeling, inclusief de sociale veiligheid, centraal te stellen. Aan de orde komen: De pedagogische huisstijl op onze school, dat wil zeggen: hoe gaan we met elkaar om. Hoe gaan onze leerkracht om met de leerkrachten en welk voorbeeld geven zij. leren omgaan met gevoelens zelfvertrouwen en weerbaarheid inleven in de ander normen en waarden Wij zijn een school waar ieder in zijn eigenheid gezien, begrepen en gerespecteerd wordt. Op onze school mag het kind, kind zijn en zullen we alle mogelijkheden tot groei benutten. We werken aan een positief zelfbeeld, zodat kinderen geloven in zichzelf. Op onze school spelen, leren en werken we samen. Dit alles komt met name tot ontwikkeling tijdens de projecten vanuit het werken met meervoudige intelligentie. De leerlingen werken samen, ontplooien hun talenten, zijn zelfsturend en ontdekkend bezig om uiteindelijk te komen tot een presentatie van datgene wat ze hebben geleerd De speciale begeleiding van leerlingen met specifieke behoeften Bij het begeleiden van leerlingen binnen een school is het hele team betrokken. Mensen hebben echter wel verschillende rollen hierin. We kunnen de begeleiding die geboden wordt, uiteen zetten in een aantal stappen: 1. Onderwijs en begeleiding op maat binnen de groep 2. Probleemsignalering/extra hulp 3. Begeleiding door interne consultatie 4. Externe begeleiding/aanvullend onderzoek 5. Permanente Commissie Leerlingenzorg/Commissie van Indicatiestelling 6. Speciale school voor basisonderwijs/speciaal onderwijs Stap 1: Onderwijs en begeleiding op maat binnen de groep De basis van begeleiding ligt in de dagelijkse onderwijspraktijk. Het is onze opdracht om kinderen in staat te stellen zich individueel te ontwikkelen en te werken aan de binnen de school gestelde doelen: het passend onderwijs.

17 Leerkrachten geven les aan leerlingen met verschillende vaardigheden en mogelijkheden. Het is een uitdaging hier goed mee om te gaan. Binnen de groep creëert de leerkracht mogelijkheden om kinderen in kleinere groepen te laten werken; op verschillend niveau, elk kind in zijn eigen tempo. Aan het einde van het schooljaar vindt een overdrachtgesprek plaats tussen de leerkracht en de leerkracht van de nieuwe groep. Begeleiding die al ingezet is, loopt direct door in het nieuwe schooljaar. Stap 2: Probleemsignalering/extra hulp Wij werken volgens de planmatige cyclus van handelings- en opbrengstgericht begeleiden: Signaleren: De groepsleerkracht signaleert een probleem bij één of meerdere kinderen op didactisch of sociaalemotioneel gebied. Dit kan zijn via observaties, via de methodes, of op basis van de gegevens van het leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS). Probleemverkenning: Als een leerkracht een probleem signaleert bij een leerling of een groepje kinderen, brengt hij / zij dit in tijdens een groeps- of leerlingbespreking met de intern begeleider. Kerntaak van de intern begeleider is de organisatie en coördinatie van de leerlingbegeleiding. De actuele leerlingbegeleidings- en/of onderwijsontwikkelingen worden naar schoolniveau vertaald. De leerkracht legt de tijdens de groeps- of leerlingbespreking afgesproken acties vast in een groeps- of handelingsplan. In dit plan staat concreet beschreven wat de beginsituatie is, welke doelen bereikt moeten worden en op welke manier dit precies vormgegeven en geëvalueerd wordt. De leerkracht gaat hierover in gesprek met de ouders. Diagnosticering: Om een goed beeld te krijgen, is soms meer informatie nodig. De leerkracht, de onderwijsassistent of de intern begeleider verkrijgen deze informatie door een observatie in de groep. Ook verder onderzoek met behulp van materialen uit de orthotheek van de school kan worden verricht. Begeleiden: De wijze van de begeleiding is afhankelijk van de vastgestelde behoefte van de leerling. We streven naar het bieden van begeleiding binnen de groep door de eigen leerkracht. Evaluatie: De leerkracht evalueert ieder handelingsplan/ groepsplan door de vraag te beantwoorden of het gewenste doel bereikt is. Is dat niet het geval, dan geeft de leerkracht aan wat de oorzaak kan zijn. Samen met de intern begeleider bespreekt hij/zij wat nu nodig is. Stap 3: Interne consultatie Wanneer de genomen maatregelen onvoldoende effect hebben, kan de intern begeleider de leerling inbrengen tijdens een bespreking met een andere begeleider. De leerkracht informeert de ouders over dit gesprek en de uitkomsten hiervan. Samen met de leerkracht stellen de intern begeleiders een nieuw plan op voor in de groep. Stap 4: Externe begeleiding/aanvullend onderzoek Wanneer tijdens het consultatieve gesprek tussen intern begeleiders blijkt dat aanvullend onderzoek nodig is, worden externe en interne dienstverleners ingeschakeld. De school heeft een directe samenwerking met onderwijsbegeleidingsdienst Marant. Verder hoort onze school samen met 38 basisscholen en één speciale school voor basisonderwijs bij het samenwerkingsverband Overbetuwe (SVOB). Ook hebben we contact met de jeugdarts (ofwel vanuit haar screening, ofwel vanuit onze behoefte), het Zorgadviesteam (multi-disciplinair team dat adviseert bestaande uit politie, leerplichtambtenaar, maatschappelijk werk, jeugdarts, wijkverpleegkundige als vertegenwoordiging van KleinCasuistiekOverleg 0-4 jaar en Bureau Jeugdzorg) en de logopedist (vanuit haar screening/behandeling of vanuit onze behoefte). Soms adviseert de school ouders een externe specialist in te schakelen, bijvoorbeeld een fysiotherapeut, kinderarts, jeugdhulpverlening of psycholoog. Uiteraard kunnen ouders ook zelf een externe specialist inschakelen. In het belang van uw kind adviseren we vooraf contact op te nemen met de school om tot een gezamenlijke onderzoeksvraag te komen. Na het onderzoek kan dan worden bekeken welke adviezen en werkpunten uit het onderzoek bruikbaar en/of haalbaar zijn voor de school. Stap 5: Permanente Commissie Leerlingenzorg/Commissie voor Indicatiestelling Onze school biedt ieder kind de begeleiding die het nodig heeft. Soms heeft een kind echter baat bij specialistische hulp, een kleinere groep en/of meer individuele aandacht. Wij overwegen dan of er een andere school is, die deze begeleiding beter kan bieden. Het kan gaan om een reguliere school voor basisonderwijs, maar ook om een speciale school voor basisonderwijs of speciaal onderwijs. Vanzelfsprekend worden deze stappen in nauw overleg met de ouders gezet. Stap 6: Speciale school voor basisonderwijs/speciaal onderwijs Er zijn op dit moment zes mogelijkheden als een kind verwezen wordt naar een andere dan een reguliere school voor basisonderwijs. Ieder type heeft een eigen commissie die bepaalt of de leerling inderdaad gebaat is bij de specifieke vorm van onderwijs. Jonge Risico Kind. Voor kinderen t/m 6 jaar. Verbonden aan De Vlinderboom in Bemmel.

18 Speciaal Basisonderwijs. Kleinere groepen, meer individuele hulp mogelijk, meer expertise met name gericht op didactische problemen. Voorbeeld: De Vlinderboom in Bemmel. Speciaal onderwijs REC 1. Cluster 1 school voor blinde en slechtziende kinderen. Voorbeeld: Sensis in Grave. Speciaal onderwijs REC 2. Cluster 2 school voor kinderen met ernstige taal- spraak en/of gehoorproblemen. Voorbeeld: Dr Bosschool in Arnhem en Martinus van Beek in Nijmegen. Speciaal onderwijs REC 3. Cluster 3 school voor kinderen met een lichamelijke handicap en/of zeer moeilijk lerende kinderen of langdurig zieke kinderen (epilepsie, lage intelligentie, astma, kind in een rolstoel). Voorbeeld:St. Maartenschool te Nijmegen, SG Mariëndael te Arnhem. Speciaal onderwijs REC 4. Cluster 4 school voor kinderen met gedragsproblemen (ADHD, autisme, opstandig gedrag). Voorbeeld: Buitenschool in Arnhem, PI-school in Nijmegen. De REC scholen bieden tevens de mogelijkheid voor ambulante begeleiding, waarbij een leerkracht van het speciaal onderwijs naar de school komt om een leerling te begeleiden. De leerling heeft dan een rugzak. Dit betekent dat de school gelden krijgt voor extra begeleiding en lesmateriaal, ofwel: leerlinggebonden financiering. Zie verder in paragraaf Dyslexievergoeding in de basisverzekering Sinds januari 2009 komen kinderen, geboren na 1 januari 2001, met ernstige dyslexie in aanmerking voor een vergoeding voor de diagnostiek (psychologisch onderzoek en een diagnose) en behandeling. Voordat dyslexie bij kinderen kan worden vastgesteld, fungeert de school als poortwachter door het volgen van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Na het eerste jaar leesonderwijs stelt de school vast of het kind leesproblemen heeft, of dat er een vermoeden van dyslexie bestaat. Als blijkt dat de leerling alleen leesachterstand heeft, biedt de school in eerste instantie extra leesinstructie aan. Bij onvoldoende resultaten hiervan en een goede onderbouwing van het vermoeden van ernstige dyslexie, heeft het kind recht op diagnostiek. Volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling wordt de ernst van de dyslexie vastgesteld. Na vaststelling van ernstige dyslexie, heeft het kind recht op vergoede gespecialiseerde behandeling van dyslexie. Dit valt onder het basispakket van de zorgverzekering. Dyslexie in samenhang met ernstige gedragsproblemen is uitgesloten van de zorgverzekering. Lichte gevallen van dyslexie worden door de school zelf begeleid met extra leesinstructie. Alleen instanties die een contract hebben met de ziektekostenverzekeraars mogen de diagnostiek en behandeling doen. We adviseren u om, voordat u uw kind aanmeldt, contact op te nemen met de intern begeleider Leerlingen met leerlinggebonden financiering Stichting De Linge beschikt over een pool van onderwijsassistenten, die meerschools inzetbaar zijn voor de invulling van leerlinggebonden financiering. Voor een rugzakleerling verzorgt de leerkracht samen met een onderwijsassistent begeleiding op maat. Een ambulant begeleider van het betreffende cluster helpt bij het vormgeven van deze begeleiding. De ambulant begeleider, de intern begeleider, de leerkracht en de onderwijsassistent stellen in overleg met de ouders een begeleidingsplan op voor de leerling. Dit plan wordt steeds geëvalueerd en aangepast Begaafde leerlingen Ook voor begaafde leerlingen die meer leerstof aankunnen, geldt de eerder beschreven begeleidingsprocedure. Via de differentiatiemogelijkheden van onze methoden krijgen ook de begaafde leerlingen een passend aanbod. Extra materialen en software gericht op uitdaging en verdieping van de lesstof kunnen eventueel gebruikt worden als uitbreiding van het aanbod. Daarnaast hebben wij als school een Plusgroep waarin begaafde leerlingen één dagdeel per week een uitdagend aanbod buiten de groep krijgen. Aanmelding van leerlingen voor de Plusgroep gebeurt in overleg tussen leerkracht en intern begeleider waarbij o.a. sprake moet zijn van een grote voorsprong op verschillende vakgebieden. Het is voor de leerkracht in de groep een hele uitdaging om een gevarieerd en gestructureerd aanbod te organiseren voor deze vaak relatief kleine (heterogene) groep leerlingen. De leerlingen krijgen in de plusgroep instructie en begeleiding bij het werken met verrijkend en verbredend lesmateriaal. Dit materiaal doet vooral een beroep op een andere manier van denken, doorzettingsvermogen en heeft inhoudelijk een ander niveau dan het werk in de klas. Daarnaast is er aandacht voor het samenwerken, filosofie, leren leren en creatief denken. Het aanbod is afgestemd op de ontwikkelbehoefte van de leerlingen. De leerlingen van groep 1 t/m 3 met een ontwikkelingsvoorsprong, krijgen geen aanbod buiten de groep. De plusgroepleerkrachten ondersteunen deze leerlingen één keer per week binnen de eigen groep. Dit kan zijn door observaties, ondersteuning van de leerkracht of door het werken met (groepjes) leerlingen. De leerlingen bewaren hun lesmateriaal in een aparte map. Hebben zij in de groep tijd over, bijvoorbeeld doordat zij in de klas bepaalde oefenstof niet hoeven te maken, dan werken zij uit deze map. Hierdoor is er een duidelijke koppeling tussen het werken in de groep en het werken in de Plusgroep Spelpraatgroep Samen spelen, leren en praten met andere kinderen. Het klinkt zo eenvoudig, maar er komt heel wat bij kijken. Om met andere kinderen samen te spelen, moet een kind bijvoorbeeld durven te vragen of het met anderen mee mag spelen. Het moet durven

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. Naar de website: www.mikadobemmel.nl

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. Naar de website: www.mikadobemmel.nl Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp Naar de website: www.mikadobemmel.nl SCHOOLGIDS 2012-2013 Inhoudsopgave (Klik op de hoofdstukken) VOORWOORD 6 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ 1.1 Naam,

Nadere informatie

Klik op onderstaande links: > Inhoudsopgave per onderwerp > Naar de website: www.mikadobemmel.nl SCHOOLGIDS 2015-2016

Klik op onderstaande links: > Inhoudsopgave per onderwerp > Naar de website: www.mikadobemmel.nl SCHOOLGIDS 2015-2016 Klik op onderstaande links: > Inhoudsopgave per onderwerp > Naar de website: www.mikadobemmel.nl SCHOOLGIDS 2015-2016 Inhoudsopgave (Klik op de hoofdstukken) VOORWOORD 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 1.1 Naam,

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

kijk doe samen taal natuur

kijk doe samen taal natuur Meervoudige intelligentie en vierkeerwijzer Mensen leren op verschillende manieren. De een leert door doen, de ander moet het voor zich zien en een derde persoon moet de informatie eerst voor zichzelf

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Mariaschool

Inhoudsopgave. Basisschool Mariaschool Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1. Schoolbeschrijving 2 1.2. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

KINDEREN DIE MEER KUNNEN

KINDEREN DIE MEER KUNNEN KINDEREN DIE MEER KUNNEN INLEIDING Op de IJwegschool staat het kind centraal. Het onderwijs wordt aangepast aan het kind en niet andersom. Doordat de leerkrachten handelingsgericht werken waarbij de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Inhoud Doelgroep 3 Signalering en diagnosticering 3 Het vertrekpunt 3 Onderwijskundige maatregelen 4 Verrijken en

Nadere informatie

Klik op onderstaande links: > Inhoudsopgave per onderwerp > Naar de website: www.dalton-drieluik.nl SCHOOLGIDS 2014-2015

Klik op onderstaande links: > Inhoudsopgave per onderwerp > Naar de website: www.dalton-drieluik.nl SCHOOLGIDS 2014-2015 Klik op onderstaande links: > Inhoudsopgave per onderwerp > Naar de website: www.dalton-drieluik.nl SCHOOLGIDS 2014-2015 Inhoudsopgave (Klik op de hoofdstukken) VOORWOORD 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 1.1

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DONATUSHOF

SCHOOLGIDS DONATUSHOF SCHOOLGIDS DONATUSHOF Algemeen voorwoord > Locatie Dr. Hoijngstraat Met ingang van 1 augustus 2016 maakt Jenaplan basisschool Donatushof onderdeel uit van Jenaplan Integraal Kind Centrum Donatushof. Deze

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Vragenlijst Excellentieregeling Basisonderwijs

Vragenlijst Excellentieregeling Basisonderwijs Vragenlijst Excellentieregeling Basisonderwijs De lijst bestaat uit 114 vragen (stellingen) en kan in 30 minuten worden ingevuld. De lijst bestaat uit vier onderdelen: 1. Visie, draagvlak en kennis 2.

Nadere informatie

daltonplusklas: info voor ouders

daltonplusklas: info voor ouders daltonplusklas: info voor ouders In dit stuk kunt u alvast het één en ander lezen over de daltonplusklas. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, dan kunt u daarvoor terecht bij de leerkrachten van de

Nadere informatie

Klik op onderstaande links: > Inhoudsopgave per onderwerp > Naar de website: www.dalton-drieluik.nl SCHOOLGIDS 2015-2016

Klik op onderstaande links: > Inhoudsopgave per onderwerp > Naar de website: www.dalton-drieluik.nl SCHOOLGIDS 2015-2016 Klik op onderstaande links: > Inhoudsopgave per onderwerp > Naar de website: www.dalton-drieluik.nl SCHOOLGIDS 2015-2016 Inhoudsopgave (Klik op de hoofdstukken) VOORWOORD 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 1.1

Nadere informatie

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel Pcb De Hoeksteen Kwaliteitszorg Notitie Nobel Kwaliteitszorg Notitie Nobel Behandeld met HB specialist in de periode september november 2013 Besproken in pedagogisch team d.d. 19 11 2013 Vastgesteld d.d.

Nadere informatie

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014 Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014 Inhoudsopgave (Klik op de onderwerpen) VOORWOORD 6 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 6 1.1 Naam, adres, telefoon,

Nadere informatie

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007 Ouderavond 16 november 7 mei 2007 Durf te stralen, je dient de wereld niet door je klein te houden! Durf te ervaren wat je kunt! Kijk naar mogelijkheden, dat motiveert om het beste naar boven te halen!

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. Naar de website: www.marang.nl SCHOOLGIDS 2011-2012

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. Naar de website: www.marang.nl SCHOOLGIDS 2011-2012 Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp Naar de website: www.marang.nl SCHOOLGIDS 2011-2012 Inhoudsopgave (Klik op de hoofdstukken) 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute Beleidsplan Ieder kind telt Werken volgens de 1-zorgroute November 2012 Voorwoord 3 Schematisch overzicht van de 1-zorgroute 4 Handelingsgericht werken op groepsniveau 5 Waarnemen 5 1. Groepsoverzicht

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

OBS De Hobbitstee Leerdam

OBS De Hobbitstee Leerdam BELEIDSPLAN PLUSKLAS OBS De Hobbitstee Leerdam INHOUDSOPGAVE KORTE INLEIDING pagina 3 1. OMSCHRIJVING pagina 4 2. DOELEN pagina 5 3. BELEID pagina 6 3.1 Signalering 3.2 Kerndoelen 3.3 Verrijkingswerk 4.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden Leraar basisonderwijs LA Functiewaardering: 33333 33333 33 33 Salarisschaal: LA Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Als de weektaak heel snel af is, krijgt een leerling meer uitdagende leerstof, en zijn er extra hoeken te kiezen.

Als de weektaak heel snel af is, krijgt een leerling meer uitdagende leerstof, en zijn er extra hoeken te kiezen. UNIT 1 1.1 Wat is het voordeel van de basisgroep binnen een unit? De basisgroep zien we als de vertrouwde plek, waar het kind zich thuis voelt en zich op zijn gemak voelt. Hier zijn gezamenlijke activiteiten,

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN School : basisschool de Haren Plaats : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 Datum schoolbezoek : 30 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein. in groep 3?

Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein. in groep 3? Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein in groep 3? Informatieavond 1 september 2016 1 1 september 2016 Beste ouders / verzorgers van de kinderen uit groep 3 Voor u ligt het informatieboekje van

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.K. Basisschool Klavertje vier

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.K. Basisschool Klavertje vier RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK R.K. Basisschool Klavertje vier Plaats : Hoofddorp BRIN nummer : 27NT C1 Onderzoeksnummer : 287268 Datum onderzoek : 2 en 4 februari 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' School : basisschool 'Sint Jozef' Plaats : Nieuw-Namen BRIN-nummer : 06XE Onderzoeksnummer : 94514 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen Leerlingen met een opvallende ontwikkeling Hoe ga je om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Cruciaal in de zorgstructuur is de kwaliteit van instructie. Maar inspelen op onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schooljaar 2014-2015 Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge Ter inleiding In het kader van de Wet

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

2.BESCHRIJVING VAN HET TAALONDERWIJS VAN DE SCHOOL

2.BESCHRIJVING VAN HET TAALONDERWIJS VAN DE SCHOOL Taalbeleid 1.ALGEMEEN 1.1 Woord vooraf 1.2 Visie van de school 1.3 Omschrijving taalbeleid 1.4 Motivering van het belang van taalbeleid onze school 1.5 De populatie van de school 2.BESCHRIJVING VAN HET

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' School : basisschool 'De Touwladder' Plaats : Kaatsheuvel BRIN-nummer : 18KV Onderzoeksnummer : 94509 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2012-2013

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2012-2013 Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2012-2013 Inhoudsopgave (Klik op de onderwerpen) VOORWOORD 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 1.1 Naam, adres, telefoon, fax,

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. dewi ling basisschool. Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. Naar de website: www.delinge.

SCHOOLGIDS 2012-2013. dewi ling basisschool. Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. Naar de website: www.delinge. Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp dewi ling basisschool Naar de website: www.delinge.nl SCHOOLGIDS 2012-2013 Inhoudsopgave (Klik op de hoofdstukken) VOORWOORD 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

- de criteria en aandachtspunten aan de hand waarvan de plaatsing in de groepen geschiedt; én

- de criteria en aandachtspunten aan de hand waarvan de plaatsing in de groepen geschiedt; én Protocol groepsindeling 1. Inleiding De school heeft tot taak het onderwijs zodanig in te richten dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs moet door de school

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 5

Informatie. vakgebieden. Groep 5 Informatie vakgebieden Groep 5 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Zo gaat dat in de. Populier

Zo gaat dat in de. Populier Zo gaat dat in de. Populier schooljaar 2017-2018 In dit boekje vindt u allerlei informatie over de bovenbouw. Praktische punten en een toelichting op hoe we in de bovenbouw werken. Veel leesplezier! Toelichting

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 23 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Basisschool de Vonkenmorgen. Binn-Vonkemorgen-G-100914.indd 1 14-09-2010 12:13:34

Basisschool de Vonkenmorgen. Binn-Vonkemorgen-G-100914.indd 1 14-09-2010 12:13:34 Basisschool de Vonkenmorgen Binn-Vonkemorgen-G-100914.indd 1 14-09-2010 12:13:34 Locaties Onze basisschool is gehuisvest in twee gebouwen. In dit gebouw is de bovenbouw (groep 5 t/m8) gehuisvest. In dit

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje Informatieboekje 2016-2017 Basisschool Windekind Van Weerden Poelmanstraat 192 6417 ES HEERLEN E: info.windekind@innovo.nl T: 045-5419761 W; www.bswindekind.nl Beste ouders/verzorgers, In dit boekje informeren

Nadere informatie