BESTEK ONDERZOEK: EFFECTIVITEIT VAN HET VINDPLAATSGERICHT WERKEN 2009 VDAB ANTWERPEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEK ONDERZOEK: EFFECTIVITEIT VAN HET VINDPLAATSGERICHT WERKEN 2009 VDAB ANTWERPEN"

Transcriptie

1 VDAB ANTWERPEN De Keyserlei b Antwerpen Tel: Fax: BESTEK ONDERZOEK: EFFECTIVITEIT VAN HET VINDPLAATSGERICHT WERKEN 2009 VDAB ANTWERPEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG AANBESTEDENDE OVERHEID Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - VDAB VOORWERP Open overeenkomst volgens een procedure van algemene offerteaanvraag af te sluiten met één dienstverlener voor een opdracht van diensten. WIJZE VAN GUNNING Algemene Offerteaanvraag WIJZE VAN PRIJSBEPALING Volgens globale prijs op basis van de offerte op te stellen volgens model van bijlage A bij het bestek OPENING VAN DE OFFERTES woensdag 02/09/2009 om 10:00 uur INLICHTINGEN VRAGEN Uiterlijk tot 14/08/2009 bij VDAB dienst Arbeidsmarktregie Antwerpen CPV Diensten categorie B.27 CPV Opgemaakt te ANTWERPEN op 05 juni _AOA_onderzoek_vindplaatsgerichtwerken 1

2 Inhoud 1 Wetgeving Afwijkingen van de AAV Opdracht... 3 Effectiviteit van het vindplaatsgericht werken VDAB Antwerpen Aanbestedende overheid, leidende dienst en leidende ambtenaar Selectiecriteria Gunningcriteria Beoordelingswijze van de gunningcriteria: Prijzen Borgstelling Opening van de offerte en wijze van indiening (art. 104 KB ) Vormvereisten van de offerte Uitvoering Betalingsmodaliteiten Onderaanneming Veiligheid en vertrouwelijkheid Intellectuele rechten Publiciteit Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken Vragen Bijzondere bepalingen Bijlage A: Model voor de offerte & inventaris _AOA_onderzoek_vindplaatsgerichtwerken 2

3 1 Wetgeving Op onderhavige opdracht zijn de volgende wetgeving en reglementeringen van toepassing: De Wet van : betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten KB1 van : betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten KB2 van : houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten KB van : tot bepaling van de datum van inwerktreding van sommige bepalingen van de Wet van en de uitvoeringsmaatregelen. De wet van 4 augustus 1996: betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk Het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming (ARAB) en de Codex over het Welzijn van de Werknemers bij de uitvoering van hun werk. Deze documenten zijn beschikbaar via internet op volgend adres: Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver uitdrukkelijk al de voorwaarden van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden, zoals zijn eigen verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer deze op een of andere bijlage van zijn offerte voorkomen. Indien de offerte onduidelijkheden bevat, kan de aanbestedende overheid schriftelijk aanvullende informatie opvragen bij de inschrijver. Deze informatie dient eveneens schriftelijk te worden verstrekt en zal deel uitmaken van de offerte. Bij mogelijke onduidelijkheid of dubbelzinnigheid in de offerte of indien in de offerte bewust of onbewust, zichtbaar of verdoken, elementen zijn opgenomen die strijdig zijn met de bepalingen van het bestek, krijgen de bepalingen van het bestek steeds voorrang. Door een offerte in te dienen verklaart de inschrijver zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorrang en ziet de inschrijver af van enig beroep ter zake. Elk voorbehoud of het niet nakomen van verbintenissen inzake één van deze clausules of beschikkingen leidt tot de onregelmatigheid van zijn offerte en maakt dat de VDAB ze niet langer in overweging zal nemen. 2 Afwijkingen van de AAV De inschrijver wordt er attent opgemaakt dat de Algemene Aannemingsvoorwaarden (AAV) - bijlage bij KB integraal op de uitvoering van de opdracht van toepassing zijn. 3 Opdracht 3.1 Voorwerp van de opdracht Open overeenkomst volgens een procedure van algemene offerteaanvraag af te sluiten met één dienstverlener voor een opdacht van diensten categorie B.27, van bijlage 2 van de Wet van 24 december 1993 namelijk een onderzoek naar de effectiviteit van het vindplaatsgericht werken. Deze procedure laat geen ruimte voor onderhandelingen toe. De VDAB heeft het recht om de opdracht niet toe te wijzen. De inschrijver zal een prijs opgeven voor deze opdracht zoals omschreven bij het gunningcriterium prijs _AOA_onderzoek_vindplaatsgerichtwerken 3

4 3.2 Varianten: Vrije varianten zijn verboden. 3.3 Situering van de opdracht De werkwinkelpartners geven toeleiding een volwaardige plaats als strategisch domein binnen het regionaal en grootstedelijk arbeidsmarktbeleid. Het beleidsdomein toeleiding kan worden opgedeeld in twee deeldomeinen: enerzijds externe toeleiding of toeleiding van werkzoekenden naar het dienstenaanbod van de werkwinkelpartners. Anderzijds, interne toeleiding of toeleiding van bereikte werkzoekenden naar het opleidings- en werkervaringsaanbod, partners, vacatures. Deze opdracht handelt over de eerste invulling van toeleiding, de externe toeleiding. De werkwinkelpartners van de grootstad Antwerpen en de gemeente Zwijndrecht leveren inspanningen om de toeleiding van werkzoekenden naar hun dienstenaanbod en de werkwinkels te verhogen. Ondanks de geleverde inspanningen blijft er een hardnekkige kern van moeilijk bereikbare werkzoekenden bestaan. De groep moeilijk bereikbare werkzoekenden kan in twee deelgroepen worden onderverdeeld: de als werkzoekende ingeschreven klanten en de nog niet/niet meer ingeschreven werkzoekenden. Een bijzondere toeleidingsmethodiek is deze van het vindplaatsgericht werken. Werkzoekenden worden opgezocht in grootstedelijke vindplaatsen en via een warme overdracht toegeleid naar het dienstenaanbod van de werkwinkelpartners. De aanbestedende overheid wenst een evaluatie van de effectiviteit van de door de werkwinkelpartners gehanteerde toeleidingsmethoden en acties en meer in het bijzonder van de methodiek van het vindplaatsgericht werken. De procesevaluatie betreft de volgende opdrachten: - Evaluatie van de meerwaarde van de samenwerking met externe toeleiders (activeringsconsulenten, velcrocoaches, ); - Evaluatie van de in het verleden ondernomen en lopende sampling- en toeleidingsacties; - Evaluatie van de samenwerking met andere partners in het kader van toeleidingsacties; - Evaluatie van de meerwaarde van grootstedelijke vindplaatsen als toeleidingskanaal; 3.4 Technische specificaties Effectiviteit van het vindplaatsgericht werken VDAB Antwerpen Doel van de opdracht Volgend op de evaluatie van de experimenten non-respons jongeren wil VDAB Antwerpen een opdracht uitbesteden voor: - Een kwalitatieve analyse van het profiel van moeilijk bereikbare werkzoekenden en de redenen van moeilijke bereikbaarheid. - Welke zijn de kenmerken van de werkzoekenden die niet bereikt worden? - Welke deelgroepen moeilijk bereikbare werkzoekenden kunnen worden onderscheiden? - Waarom gaan zij niet (meer) in op het uitgebreide aanbod van de tewerkstellingssector? - Een procesevaluatie van de effectiviteit van een vindplaatsgerichte en integrale aanpak van moeilijk bereikbare werkzoekenden in het grootstedelijke activeringsbeleid. - Inventarisatie van methoden van vindplaatsgericht werken en andere mogelijke toeleidingsmethoden en acties met een differentiatie naar doelgroep, redenen voor de moeilijke bereikbaarheid, methoden en het partnerschap; - Procesevaluatie van de in het verleden ondernomen en lopende toeleidingsacties te Antwerpen; - Evaluatie van de inzet van het grootstedelijke partnerschap en grootstedelijke vindplaatsen ter bevordering van de toeleiding; _AOA_onderzoek_vindplaatsgerichtwerken 4

5 - Evaluatie van het aanbod van de werkwinkelpartners na de toeleiding ( nazorg ); - Identificatie van succesfactoren, hiaten en valkuilen. - Advies betreffende succesvolle toeleidingsmethoden en de meerwaarde van grootstedelijke vindplaatsen als toeleidingskanalen naar de arbeidsmarkt met een differentiatie naar doelgroep, methode, partnerschap en een kosten-batenanalyse; - Advies betreffende het competentieprofiel van een toeleider; - Advies betreffende het wenselijke dienstenaanbod voor toegeleide werkzoekenden; - Advies betreffende de wijze waarop het regisseurschap best vorm krijgt rekening houdend met de randvoorwaarden van de doelgroep Tijdslijn rapportering: - Vóór eind 2009: terugkoppeling van de stand van zaken aan de directeur Luc Hostens, en de projectverantwoordelijken, Ingrid Mertens en Line Van Hemel. - In het voorjaar 2010: een presentatie van een tussentijdse rapportering aan de beleidsgroep werkwinkels. - Eind juni 2010: een presentatie van de eindrapportering aan de beleidsgroep werkwinkels Duur van de opdracht De aanbestedende overheid streeft om de opdracht te laten aanvangen op 1 oktober De oplevering van het rapport wordt verwacht op 30 juni Plaats van de dienstverlening De diensten kunnen worden verricht op het adres van de dienstverlener, veldwerk in Antwerpen is noodzakelijk Uitvoering van de opdracht De inschrijver is verantwoordelijk voor de uitvoering en de naleving van alle bepalingen van de opdracht en dit voor de gehele duur van de opdracht. 4 Aanbestedende overheid, leidende dienst en leidende ambtenaar De aanbestedende overheid is de VDAB Antwerpen. De aanbestedende overheid, vertegenwoordigd door de leidende ambtenaar, is de enige verantwoordelijke autoriteit voor het wijzigen van de opdracht en om te beslissen over eventuele problemen die zich stellen bij de uitvoering. De leidende ambtenaar is gemachtigd alle verordeningen, binnen de door dit bestek vastgestelde limieten, uit te vaardigen teneinde de goede uitvoering van het contract toe te laten. Het is de leidende ambtenaar in geen enkel geval toegelaten de modaliteiten (b.v.: leveringstermijnen, ) of de samenvattende inventaris (b.v.: de hoeveelheden, ) van het contract te wijzigen, zelfs indien de financiële impact nul of negatief zou zijn. Elke toezegging, wijziging of afspraak die afwijkt van de voorwaarden van het bestek en die niet door de aanbestedende overheid is betekend, is door beide partijen als nietig te beschouwen. De aanbestedende overheid wordt vertegenwoordigd door de leidende dienst. Voor deze opdracht is dat: VDAB Afdeling Arbeidsmarktregie De Keyserlei, (Bus 131), zevende verdieping, 2018 Antwerpen _AOA_onderzoek_vindplaatsgerichtwerken 5

6 Inlichtingen over de inhoud van de opdracht: - Linda Mariën Tel : Fax : (Mevr. Linda Mariën treedt ook op als leidende ambtenaar voor deze opdracht). - Els De Wachter: Tel.: Projectverantwoordelijken: - Ingrid Mertens : Tel.: Line Vanhemel :Tel.: Selectiecriteria 5.1 Uitsluitingscriterium Sociale zekerheidsverplichtingen Art. 69, 5 KB1 In toepassing van Art 68 van het KB1, zal de VDAB, voorafgaand aan de gunning, overgaan tot een kwalitatieve selectie van de inschrijvers, op basis van het Art 69.5 van het KB1 en het Art 90 van het KB1, 3 indien hij Belg is, 4 indien hij buitenlander is. In toepassing van het KB van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver het RSZ-attest niet bij zijn inschrijving te voegen. De VDAB zal deze informatie zelf opvragen op basis van het ondernemingsnummer van de inschrijver in de Kruispuntenbank van Ondernemingen dat moet ingevuld worden op het inschrijvingsformulier. Wanneer een document of getuigschrift niet uitgereikt werd in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder ede of een plechtige verklaring van de betrokkene vóór een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst. 5.2 Technische bekwaamheid (Art 71 KB1): Artikel 71, 1 KB1 - Capaciteiten van de dien stverlener: Studie & beroepstitels Een beschrijving van de structuur en de organisatie van de dienstverlener en de gespecialiseerde diensten die hij kan aanbieden. Deze beschrijving zal een lijst van medewerkers die zullen worden ingeschakeld voor dit onderzoek bevatten, met vermelding van diploma s en de beroepservaring. (CV s toevoegen) Ervaring van de onderzoeksmedewerkers inzake procesevaluatie en arbeidsmarktwerking moet aangetoond worden Vervanging van één van de opgegeven medewerkers door een andere medewerker die niet beantwoord aan het opgegeven functie- of competentieprofiel kan leiden tot het onmiddellijk stopzetten van de opdracht. De VDAB beoordeelt de evenwaardigheid. Het voorafgaandelijk akkoord van de VDAB met de vervanging is een vereiste Artikel 71.2 KB 1 - Capaciteiten van de di enstverlener: Lijst van gelijkaardige gepresteerde diensten Het opgeven van gelijkaardige referenties, een beschrijving van ervaring met procesevaluatie (qua aard en grootte) bij de overheid of bij privaatrechterlijke entiteiten uitgevoerd in de laatste drie jaar Deze beschrijving wordt opgegeven per referentieopdracht, en bevat minstens volgende gegevens: De benaming van de opdracht, de regio waar de opdracht werd uitgevoerd en de contactgegevens van de opdrachtgever. De doelstellingen en de omschrijving van de referentieopdracht: o Omschrijving van de doelstelling en inhoud van de opdracht o De looptijd van opdracht (van mm/jj tot mm/jj) De prijswaarde van de opdracht Een korte samenvatting van de gepubliceerde resultaten en of rapporten in bijlage _AOA_onderzoek_vindplaatsgerichtwerken 6

7 6 Gunningcriteria De aanbestedende overheid kiest de regelmatige offerte waarvan zij oordeelt dat zij de meest interessante is, rekening houdend met de gunningcriteria en hun respectieve weging. Onregelmatige offertes zullen worden geweerd. Enkel regelmatige offertes komen in aanmerking om te worden getoetst aan de gunningcriteria. Criterium Weging (in %) Prijs (inclusief BTW) 30 Technische waarde 70 Op basis van de volgende 4 subcriteria die samen 70 punten uitmaken: 1.GEHANTEERDE METHODIEKEN 35 ptn 1.1 Een beschrijving van de methodieken welke zullen worden toegepast om de opdracht uit te voeren. 1.2 Omschrijving van deskundigheid in functie van de voorgestelde Methodiek 25 ptn 10 ptn 2.VOOROPGESTELDE WERKWIJZE 35 ptn 2.1 Een beschrijving van het plan van aanpak 25 ptn 2.2 Omschrijving van deskundigheid in functie van het voorgestelde plan van aanpak 10 ptn 7 Beoordelingswijze van de gunningcriteria: Het aanbod van de vooropgestelde werkwijze en gehanteerde methodieken dient in de offerte voorgesteld te worden in één totaalconcept _AOA_onderzoek_vindplaatsgerichtwerken 7

8 1.GEHANTEERDE METHODIEKEN 1.1 Een beschrijving van de methodieken welke zullen worden toegepast om de opdracht uit te voeren. De inschrijver geeft zeer goed aan voor alle vragen en deelvragen hoe ze zullen behandeld worden, welke methodieken zullen aangewend worden en hoe de antwoorden zullen verzameld en gestructureerd gerapporteerd worden De inschrijver geeft voldoende aan voor alle vragen en deelvragen hoe ze zullen behandeld worden, welke methodieken zullen aangewend worden en hoe de antwoorden zullen verzameld en gestructureerd gerapporteerd worden De inschrijver geeft beperkt aan voor alle vragen en deelvragen hoe ze zullen behandeld worden, welke methodieken zullen aangewend worden en hoe de antwoorden zullen verzameld en gestructureerd gerapporteerd worden. De inschrijver geeft onvoldoende aan voor alle vragen en deelvragen hoe ze zullen behandeld worden, welke methodieken zullen aangewend worden en hoe de antwoorden zullen verzameld en gestructureerd gerapporteerd worden 25 pt 20 pt 15 pt 0 pt 1.2 Omschrijving van deskundigheid in functie van de voorgestelde methodiek De inschrijver geeft een gemotiveerde kwalitatieve en kwantitatieve omschrijving van de deskundigheid in functie van de voorgestelde methodiek. inzake arbeidsmarktwerking inzake procesevaluatie inzake de beleidsadvisering De inschrijver toont aan over welke deskundigheid hij kan beschikken voor de uitvoering van het onderzoek en de interpretatie van de resultaten voor de hierboven vermelde domeinen. De inschrijver toont ook aan op welke manier deze deskundigheid ingezet zal worden. Voor alle 3 domeinen wordt de deskundigheid beoordeeld: De inschrijver toont een zeer grote deskundigheid aan De inschrijver toont voldoende deskundigheid aan. De inschrijver toont een beperkte deskundigheid aan. Er wordt geen deskundigheid aangetoond. 10 pt 8 pt 5 pt 0 pt De scores worden samengebracht in een herleide gemiddelde score: 28 = 10 pt < = 8 pt < = 5 pt < 10 = 0 pt _AOA_onderzoek_vindplaatsgerichtwerken 8

9 2. DE VOOROPGESTELDE WERKWIJZE: 2.1 Een beschrijving van het plan van aanpak. De inschrijver geeft een gedetailleerde beschrijving met tijdsplanning op van de wijze waarop deze opdracht zal uitgevoerd worden. Het plan van aanpak wordt gedetailleerd omschreven en de samenhang tussen de methodiek en de tijdsplanning wordt zeer goed aangetoond 30 pt Het plan van aanpak wordt gedetailleerd omschreven en de samenhang tussen de methodiek en de tijdsplanning wordt voldoende aangetoond 20 pt Het plan van aanpak wordt gedetailleerd omschreven en de samenhang tussen de methodiek en de tijdsplanning wordt beperkt aangetoond Het plan van aanpak wordt omschreven, de tijdsplanning wordt onvoldoende aangetoond; of het plan van aanpak wordt onvoldoende gedetailleerd omschreven 15 pt 0 pt 2.2 Omschrijving van deskundigheid in functie van het voorgestelde plan van aanpak De inschrijver geeft een gemotiveerde kwalitatieve en kwantitatieve omschrijving van de deskundigheid in functie van het voorgestelde plan van aanpak. inzake arbeidsmarktwerking inzake procesevaluatie inzake de beleidsadvisering De inschrijver toont aan over welke deskundigheid hij kan beschikken voor de uitvoering van het onderzoek en de interpretatie van de resultaten voor de hierboven vermelde domeinen. De inschrijver toont ook aan op welke manier deze deskundigheid ingezet zal worden. Voor alle 3 domeinen wordt de deskundigheid beoordeeld: De inschrijver toont een zeer grote deskundigheid aan De inschrijver toont voldoende deskundigheid aan. De inschrijver toont een beperkte deskundigheid aan. Er wordt geen deskundigheid aangetoond. 10 pt 8 pt 5 pt 0 pt De scores worden samengebracht in een herleide gemiddelde score: 28 = 10 pt < =8 pt < = 5 pt < 10 = 0 pt _AOA_onderzoek_vindplaatsgerichtwerken 9

10 8 Prijzen 7.1 Prijsbepaling De aangeboden prijzen zijn exclusief BTW. De inschrijver is wel verplicht in zijn offerte de aanslagvoet van de belasting op de toegevoegde waarde te vermelden (indien van toepassing). De prijzen worden in de offerte in Euro opgegeven. Het totale bedrag van de offerte en de eenheidsprijzen worden voluit geschreven (zie vak 7 offerte model bijlage A) De inschrijver wordt geacht zowel in zijn eenheidsprijzen, als in zijn globale prijzen alle kosten en heffingen die op de diensten wegen te hebben inbegrepen, met uitzondering van de belasting op de toegevoegde waarde (AAV art. 67) De inschrijver dient met een transparante berekeningsnota voor de verschillende voorgestelde deelaspecten voor de uitvoering van de opdracht het in te zetten mensdagen op te geven. De opdracht wordt uitgevoerd tegen een globale prijs.. De inschrijver wordt geacht zowel in zijn eenheidsprijzen, als in zijn globale prijzen alle kosten en heffingen die op de diensten wegen te hebben inbegrepen, met uitzondering van de belasting op de toegevoegde waarde (AAV art. 67) Deze globale prijs wordt bekomen door de vermenigvuldiging van de gevraagde prijs per dag met het totaal opgegeven onderzoeksdagen. In geval van overdracht van schuldvordering of in pandgeving dient het adres waar deze opdracht van schuldvordering of in pandgeving dient te gebeuren aangetekend te worden betekend. Beoordeling van de prijzen: De offerteprijzen van de inschrijvers worden onderling vergeleken De prijsvergelijking zal voor alle inschrijvers inclusief BTW gebeuren. De inschrijvers vermelden in de inventaris de prijzen zowel exclusief als inclusief de BTW. De inschrijver met de laagste prijs krijgt het maximum van de punten, voor de andere offertes worden de punten toegekend in verhouding tot de laagste prijs (30 punten) en het beschikbare budget (0 punten). 7.2 Prijsherziening De opgegeven prijzen zijn vast en kunnen niet worden herzien tijdens de duur van de opdracht. De opdrachtprijs bevat alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten die worden gemaakt in functie van de uitvoering van de opdracht en de oplevering van de rapporten. Er kunnen in het kader van deze opdracht geen bijkomende kosten gefactureerd worden. 7.4 Prijscontrole (conform Art. 88 van KB1) De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om prijscontroles uit te voeren op alle mogelijke boekhoudkundige stukken en door middel van onderzoeken ter plaatse. De inschrijver is verplicht om op verzoek van de aanbestedende overheid alle inlichtingen te verstrekken met betrekking tot de totstandkoming van de prijs. 9 Borgstelling De inschrijver zal aan de aanbestedende overheid een borgtocht verstrekken voor de gegunde opdracht Het bewijs hiervan moet binnen de 30 kalenderdagen volgend op de dag van de gunning overgemaakt te worden aan Sonja Visser, Arbeidsmarktregie Antwerpen, De Keyserlei B131, 2018 Antwerpen. Bij gebrek aan inzending van het bewijs van _AOA_onderzoek_vindplaatsgerichtwerken 10

11 borgstelling binnen de voorziene termijn, behoudt de VDAB, als aanbestedende overheid, zich het recht voor de maatregelen toe te passen voorzien in artikel 6 van de algemene aannemingsvoorwaarden. 9.1 Bedrag Het bedrag van de borgstelling is bepaald op 5 % van het totaalbedrag van de opdracht, BTW NIET inbegrepen. De termijn wordt opgeschort tijdens de sluitingsperiode van de onderneming van de dienstverlener voor de betaalde jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen die op reglementaire wijze of in een algemeen bindende collectieve arbeidsovereenkomst werden bepaald, op voorwaarde dat deze in vak 5 van bijlage A expliciet vermeld wordt. In het geval van een borgstelling in speciën, dient de overschrijving uitgevoerd te worden op bankrekening van de Deposito- en Consignatiekas (Wetstraat 71, 1040 BRUSSEL, Tel 02/ , Fax 02/ ). De borgstelling kan ook gedaan worden op een van de wijzen voorzien in Art 5 Par 3 van de AAV (bvb. Bankwaarborg). Op de borgtocht wordt geen einddatum vermeld 9.2 Vrijgave van de borgstelling De borgstelling, vermeld in de kennisgevingbrief, zal enkel kunnen vrijgegeven worden door de aanbestedende overheid bij de beëindiging van het contract, op schriftelijke aanvraag van de dienstverlener overgemaakt aan de aanbestedende overheid. 10 Opening van de offerte en wijze van indiening (art. 104 KB ) De opening van de inschrijvingen is voorzien op woensdag 2 september 2009 om 10:00 uur. Plaats van opening: VDAB - dienst Arbeidsmarktregie- De Keyserlei (bus 131) 2018 Antwerpen zevende verdieping, De offertes kunnen afgegeven worden vóór de opening van de zitting onder gesloten omslag, met vermelding: NIET OPENEN OFFERTE": Onderzoek : Effectiviteit van het vindplaatsgericht werken VDAB Antwerpen Bij verzending aangetekend via de post, dient deze omslag, zoals hierboven vermeld, in een tweede omslag gestoken waarop vermeld staat: VDAB - Arbeidsmarktregie De Keyserlei 58-60, bus Antwerpen OFFERTE : Onderzoek : Effectiviteit van het vindplaatsgericht werken VDAB Antwerpen Indien de offerte per aangetekende zending verstuurd werd, is het aangewezen om de aanbestedende overheid hiervan met een bericht via elektronische weg op de hoogte te stellen aan Els De Wachter, _AOA_onderzoek_vindplaatsgerichtwerken 11

12 Wijze van indienen - ofwel aan de ambtenaar van de aanbestedende overheid, aanwezig op de plaats van de opening van de offertes, vooraleer de zitting voor geopend verklaard wordt. - ofwel per drager in het bureau van de aanbestedende overheid vermeld in par 4.hiervoor, tot UITERLIJK 1 uur voor het voorziene openingsuur. In dat geval geldt het ontvangstbewijs, door een ambtenaar van de aanbestedende overheid gedateerd en ondertekend, als rechtsgeldig. - hetzij met de Post volgens de voorwaarden voorzien door Art 104 van het KB1. 11 Vormvereisten van de offerte De offerte zal bestaan uit DRIE exemplaren van telkens twee fysisch gescheiden luiken zoals hieronder beschreven en waarbij één exemplaar van elk de vermelding ORIGINEEL zal dragen. Dit origineel exemplaar dient ook ondertekend te worden door de daartoe gemachtigde persoon. Enkel dit exemplaar zal gelden in geval van discordantie tussen de exemplaren. Zowel het administratief/financieel luik als het technisch luik worden opgesteld conform het model in bijlage A De voorgestelde nummering van het inschrijvingsformulier ( bijlage A) wordt gevolgd. Er wordt een inhoudsopgave in opgenomen en een duidelijke en doorlopende paginanummering die alle documenten van de offerte en bijlagen beslaat. Onderaan elke bladzijde wordt een paginanummer en de naam van de inschrijver vermeld. De ondertekenaar(s) dienen de nodige documenten ( statuten) bij te voegen waaruit blijkt dat zij in naam van de organisatie die zij vertegenwoordigen gemachtigd zijn zich contractueel te verbinden voor deze opdracht. a) Het administratief en financieel luik De aandacht van de inschrijver wordt gevestigd op het feit dat de administratieve offerte de prijs voor elk der voorgestelde posten moet bevatten. In de offerte dienen bijlage A (offertemodel + inventaris) door de gemachtigde persoon ondertekend te worden. b) Het technisch luik Dit luik beschrijft op eenduidige wijze alle aspecten van de dienstverlening en de technische karakteristieken van de gevraagde posten. Het zal vergezeld zijn van alle nuttig geachte technische documentatie. Geen enkele prijs mag vermeld worden in het technische luik. Zowel het administratief/financiële luik als het technische luik worden opgesteld conform het model in bijlage A Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver uitdrukkelijk al de voorwaarden van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden, zoals zijn eigen verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer deze op een of andere bijlage van zijn offerte voorkomen. Indien niet voldaan wordt aan de vormvereisten van het bestek loopt u het risico uitgesloten te worden. Elektronisch indienen van de offerte: Aan de inschrijver wordt gevraagd om de offerte na de openingszitting op dinsdag 2 september 2009 om 10:00 ook elektronisch te versturen naar de dienst overheidsopdrachten, arbeidsmarktregie: Els De Wachter, _AOA_onderzoek_vindplaatsgerichtwerken 12

13 Taal Alle mondelinge en schriftelijke communicatie tussen de aanbestedende overheid en de dienstverlener is in het Nederlands. Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan de overheid een, desgevallend beëdigde, vertaling eisen. Gestanddoeningstermijn van de offerte De inschrijver blijft gehouden door zijn inschrijving gedurende een termijn van 90 kalenderdagen, ingaande op de dag na de zitting voor opening van de offertes. 12 Uitvoering De oplevering van dienstverlening zal gebeuren conform de functionele beschrijving en vereisten vermeld in dit bestek en de ingediende offerte. 13 Betalingsmodaliteiten De betaling van de facturen zal op basis van de opgegeven tijdslijn uitgevoerd worden: - een eerste schijf op het einde van 2009, na een tussentijdse toelichting van de stand van zaken aan de projectverantwoordelijken van VDAB Antwerpen, Ingrid Mertens en Line Van Hemel. De factuur dient verstuurd te zijn vóór 15/01/ een tweede schijf na een presentatie van een tussentijds rapport op de beleidsgroep werkwinkels, De factuur dient verstuurd te zijn vóór 30/06/ een laatste schijf na de presentatie van het eindrapport op de beleidsgroep werkwinkels. De factuur dient ten laatste verstuurd te zijn vóór 01/10/2010 De projectverantwoordelijken en de inschrijver bepalen in onderling overleg de concrete data die dienen aangehouden te worden voor deze rapportage De inschrijver wordt er attent opgemaakt dat er geen voorschotten worden betaald. Slechts na goedkeuring van het/de rapport(en) door de aanbestedende overheid kan gefactureerd worden. De aanbestedende overheid gaat binnen de 50 kalenderdagen na factuurdatum over tot betaling per overschrijving op het rekeningnummer van de inschrijver. Op elke factuur moet minstens vermeld staan: - Naam en adres van de inschrijver - Factuurdatum - Uniek factuurnummer - Deugdelijk en onvergolden verklaard voor de som van. EURO (voluit geschreven) - het bankrekeningnummer waarop dient gestort te worden (voor buitenlandse facturen ook BIC en IBAN) - Bedrag (netto, bruto en BTW) - Valuta - Betaalmededeling - Betaaltermijn - Inkoopordernummer De inschrijver moet de BTW-regelgeving strikt naleven. Alle facturen dienen verstuurd te worden naar VDAB-CLA (Centrale Leveranciersadministratie) Keizerslaan Brussel _AOA_onderzoek_vindplaatsgerichtwerken 13

14 De betaling zal gebeuren binnen de 50 kalenderdagen vanaf het ogenblik dat de leidende ambtenaar in het bezit is van de regelmatig opgemaakte factuur (alsmede van de andere eventueel vereiste bescheiden) en de goedgekeurde oplevering. Ingeval van het vaststellen van gebrekkige dienstverlening vanwege de dienstverlener, kan de VDAB onmiddellijk een einde stellen aan de opdracht d.m.v. een aangetekend schrijven aan de dienstverlener. De VDAB zal slechts overgaan tot deze maatregel na vooraf minstens tweemaal een aangetekend schrijven te hebben gericht aan de dienstverlener over voormelde problemen. 14 Onderaanneming De onderaanneming voor een gedeelte van de opdracht is niet toegestaan. 15 Veiligheid en vertrouwelijkheid De inschrijver en de VDAB verbinden er zich uitdrukkelijk toe geen beroepsgeheimen bekend te maken, noch vertrouwelijke informatie te verspreiden waarvan zij kennis hebben genomen bij de toewijzing of de uitvoering van deze opdracht. De inschrijver en de VDAB zullen vertrouwelijke informatie betreffende deze opdracht enkel toevertrouwen aan partijen die bij de uitvoering ervan betrokken zijn. De twee partijen garanderen dat de betrokken personen op de hoogte zijn van de verplichtingen tot geheimhouding en dat zij deze zullen naleven. De opdracht kan niet worden overgedragen of gedelegeerd aan derden. 16 Intellectuele rechten De inschrijver verklaart dat geen enkele dienst een inbreuk uitmaakt op bestaande brevetten noch op auteursrechten. Alle rechten die hierop betrekking hebben, zijn ten laste van de inschrijver. Na gunning van de opdracht zal de inschrijver de aanbestedende overheid verdedigen tegen elke klacht van derden ter zake. In geval van een dergelijke inbreuk verbindt de inschrijver zich ertoe hetzij om op eigen kosten voor de aanbestedende overheid het recht te verkrijgen de levering in kwestie verder te gebruiken, hetzij, eveneens op eigen kosten, ze te wijzigen of te vervangen teneinde de inbreuk stop te zetten, zonder echter de fundamentele specificaties van de hardware of van de software te mogen wijzigen. De inschrijver zal, zonder beperking van bedrag, alle betalingen van schadevergoeding en van kosten of uitgaven die voor de aanbestedende overheid uit een dergelijke situatie zouden voortvloeien ten laste nemen. 17 Publiciteit De dienstverlener verbindt zich ertoe over deze opdracht geen publiciteit te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de VDAB. Hij mag evenwel de opdracht vermelden als referentie. 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken De geschillen betreffende verplichtingen die voortvloeien uit de bepalingen die de opdracht _AOA_onderzoek_vindplaatsgerichtwerken 14

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA)

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA) Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Bestek met nummer 2014 / 30027 Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen

Nadere informatie

Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en

Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Besteknr.

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Besteknr.

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene offerteaanvraag Bestek nr : S&L/AO/227/2009 Opening van de offertes : 10 september 2009 om 14u30 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR HET VERTALEN VAN DOCUMENTEN DIE

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

BESTEK BBEPP-2013-JVH-0320-67 WEBDESIGNBUREAU BIO BASE EUROPE. Bio Base Europe Pilot Plant

BESTEK BBEPP-2013-JVH-0320-67 WEBDESIGNBUREAU BIO BASE EUROPE. Bio Base Europe Pilot Plant BESTEK BBEPP-2013-JVH-0320-67 WEBDESIGNBUREAU BIO BASE EUROPE Overheidsopdracht van diensten Algemene offerteaanvraag Bio Base Europe Pilot Plant AANBESTEDENDE OVERHEID LEIDEND AMBTENAAR VOORWERP GUNNINGSWIJZE

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Vlaamse overheid. ESF Agentschap Vlaanderen VZW. Algemene offerteaanvraag. Bestek nr. 121031-02

Vlaamse overheid. ESF Agentschap Vlaanderen VZW. Algemene offerteaanvraag. Bestek nr. 121031-02 Vlaamse overheid ESF Agentschap Vlaanderen VZW Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 121031-02 Tender Implementatie van het gebruik van het Persoonlijk Actieplan in de ondernemingen in de sociale economie

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT

Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT 1 Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht 1.1.1 Aanbestedende

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën BESTEK CONTRACT VOOR OPENBARE AANBESTEDING DIENSTEN Drupal-as-a-service ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Aanbestedende overheid Federale Overheidsdienst Financiën Ontwerper van het project Stafdienst ICT, Nicolas

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 23 augustus 2011 om 10u. 1 I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN IMPLEMENTATIE PROBLEM MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Wijziging: BIJLAGE E - pagina 56 Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 1 oktober 2012 om

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1393 VAN 19-12-2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1393 VAN 19-12-2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1393 VAN 19-12-2012 OPDRACHT VAN DIENSTEN VOOR VERTALING EN REVISIE IN HET FRANS, NEDERLANDS EN ENGELS NAVISIONCODE: BELGIË INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 DEEL 1: ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag. BESTEK nr. 2009/0245

Algemene offerteaanvraag. BESTEK nr. 2009/0245 STAD ANTWERPEN Stedelijk marketing en communicatiebedrijf CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 1 Antwerpen Prijs: 40, 00 Algemene offerteaanvraag BESTEK nr. 2009/0245

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2011/IB/009 Het evalueren van de huidige vrijstellingstoets en het ontwikkelen en valideren van een evaluatie-instrument

Nadere informatie

BESTEK Procesboek COBIT

BESTEK Procesboek COBIT BESTEK Procesboek COBIT Wijzigingen in: 1 Administratieve en contractuele bepalingen van de opdracht 3.1 Bepalen van de opdracht 3.6.1 case 1: verschil tussen Cobit 4.1 en Cobit 5 Datum van de openingszitting

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 11 oktober 2013 om 10.00 uur Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK TEST DATA MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 30 augustus 2011 om 10u. Blz. 1 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5 I.1 BESCHRIJVING

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG FOD SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Public Procurement & Contracts Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 140 1000 Brussel http://socialsecurity.fgov.be ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2009/IB/004 Vertaalopdrachten raamovereenkomst Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 27 juli 2009, 15uur

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR OP PEIL HOUDEN EN EVALUEREN VAN MS PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 9

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie