BESTEK ONDERZOEK: EFFECTIVITEIT VAN HET VINDPLAATSGERICHT WERKEN 2009 VDAB ANTWERPEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEK ONDERZOEK: EFFECTIVITEIT VAN HET VINDPLAATSGERICHT WERKEN 2009 VDAB ANTWERPEN"

Transcriptie

1 VDAB ANTWERPEN De Keyserlei b Antwerpen Tel: Fax: BESTEK ONDERZOEK: EFFECTIVITEIT VAN HET VINDPLAATSGERICHT WERKEN 2009 VDAB ANTWERPEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG AANBESTEDENDE OVERHEID Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - VDAB VOORWERP Open overeenkomst volgens een procedure van algemene offerteaanvraag af te sluiten met één dienstverlener voor een opdracht van diensten. WIJZE VAN GUNNING Algemene Offerteaanvraag WIJZE VAN PRIJSBEPALING Volgens globale prijs op basis van de offerte op te stellen volgens model van bijlage A bij het bestek OPENING VAN DE OFFERTES woensdag 02/09/2009 om 10:00 uur INLICHTINGEN VRAGEN Uiterlijk tot 14/08/2009 bij VDAB dienst Arbeidsmarktregie Antwerpen CPV Diensten categorie B.27 CPV Opgemaakt te ANTWERPEN op 05 juni _AOA_onderzoek_vindplaatsgerichtwerken 1

2 Inhoud 1 Wetgeving Afwijkingen van de AAV Opdracht... 3 Effectiviteit van het vindplaatsgericht werken VDAB Antwerpen Aanbestedende overheid, leidende dienst en leidende ambtenaar Selectiecriteria Gunningcriteria Beoordelingswijze van de gunningcriteria: Prijzen Borgstelling Opening van de offerte en wijze van indiening (art. 104 KB ) Vormvereisten van de offerte Uitvoering Betalingsmodaliteiten Onderaanneming Veiligheid en vertrouwelijkheid Intellectuele rechten Publiciteit Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken Vragen Bijzondere bepalingen Bijlage A: Model voor de offerte & inventaris _AOA_onderzoek_vindplaatsgerichtwerken 2

3 1 Wetgeving Op onderhavige opdracht zijn de volgende wetgeving en reglementeringen van toepassing: De Wet van : betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten KB1 van : betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten KB2 van : houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten KB van : tot bepaling van de datum van inwerktreding van sommige bepalingen van de Wet van en de uitvoeringsmaatregelen. De wet van 4 augustus 1996: betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk Het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming (ARAB) en de Codex over het Welzijn van de Werknemers bij de uitvoering van hun werk. Deze documenten zijn beschikbaar via internet op volgend adres: Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver uitdrukkelijk al de voorwaarden van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden, zoals zijn eigen verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer deze op een of andere bijlage van zijn offerte voorkomen. Indien de offerte onduidelijkheden bevat, kan de aanbestedende overheid schriftelijk aanvullende informatie opvragen bij de inschrijver. Deze informatie dient eveneens schriftelijk te worden verstrekt en zal deel uitmaken van de offerte. Bij mogelijke onduidelijkheid of dubbelzinnigheid in de offerte of indien in de offerte bewust of onbewust, zichtbaar of verdoken, elementen zijn opgenomen die strijdig zijn met de bepalingen van het bestek, krijgen de bepalingen van het bestek steeds voorrang. Door een offerte in te dienen verklaart de inschrijver zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorrang en ziet de inschrijver af van enig beroep ter zake. Elk voorbehoud of het niet nakomen van verbintenissen inzake één van deze clausules of beschikkingen leidt tot de onregelmatigheid van zijn offerte en maakt dat de VDAB ze niet langer in overweging zal nemen. 2 Afwijkingen van de AAV De inschrijver wordt er attent opgemaakt dat de Algemene Aannemingsvoorwaarden (AAV) - bijlage bij KB integraal op de uitvoering van de opdracht van toepassing zijn. 3 Opdracht 3.1 Voorwerp van de opdracht Open overeenkomst volgens een procedure van algemene offerteaanvraag af te sluiten met één dienstverlener voor een opdacht van diensten categorie B.27, van bijlage 2 van de Wet van 24 december 1993 namelijk een onderzoek naar de effectiviteit van het vindplaatsgericht werken. Deze procedure laat geen ruimte voor onderhandelingen toe. De VDAB heeft het recht om de opdracht niet toe te wijzen. De inschrijver zal een prijs opgeven voor deze opdracht zoals omschreven bij het gunningcriterium prijs _AOA_onderzoek_vindplaatsgerichtwerken 3

4 3.2 Varianten: Vrije varianten zijn verboden. 3.3 Situering van de opdracht De werkwinkelpartners geven toeleiding een volwaardige plaats als strategisch domein binnen het regionaal en grootstedelijk arbeidsmarktbeleid. Het beleidsdomein toeleiding kan worden opgedeeld in twee deeldomeinen: enerzijds externe toeleiding of toeleiding van werkzoekenden naar het dienstenaanbod van de werkwinkelpartners. Anderzijds, interne toeleiding of toeleiding van bereikte werkzoekenden naar het opleidings- en werkervaringsaanbod, partners, vacatures. Deze opdracht handelt over de eerste invulling van toeleiding, de externe toeleiding. De werkwinkelpartners van de grootstad Antwerpen en de gemeente Zwijndrecht leveren inspanningen om de toeleiding van werkzoekenden naar hun dienstenaanbod en de werkwinkels te verhogen. Ondanks de geleverde inspanningen blijft er een hardnekkige kern van moeilijk bereikbare werkzoekenden bestaan. De groep moeilijk bereikbare werkzoekenden kan in twee deelgroepen worden onderverdeeld: de als werkzoekende ingeschreven klanten en de nog niet/niet meer ingeschreven werkzoekenden. Een bijzondere toeleidingsmethodiek is deze van het vindplaatsgericht werken. Werkzoekenden worden opgezocht in grootstedelijke vindplaatsen en via een warme overdracht toegeleid naar het dienstenaanbod van de werkwinkelpartners. De aanbestedende overheid wenst een evaluatie van de effectiviteit van de door de werkwinkelpartners gehanteerde toeleidingsmethoden en acties en meer in het bijzonder van de methodiek van het vindplaatsgericht werken. De procesevaluatie betreft de volgende opdrachten: - Evaluatie van de meerwaarde van de samenwerking met externe toeleiders (activeringsconsulenten, velcrocoaches, ); - Evaluatie van de in het verleden ondernomen en lopende sampling- en toeleidingsacties; - Evaluatie van de samenwerking met andere partners in het kader van toeleidingsacties; - Evaluatie van de meerwaarde van grootstedelijke vindplaatsen als toeleidingskanaal; 3.4 Technische specificaties Effectiviteit van het vindplaatsgericht werken VDAB Antwerpen Doel van de opdracht Volgend op de evaluatie van de experimenten non-respons jongeren wil VDAB Antwerpen een opdracht uitbesteden voor: - Een kwalitatieve analyse van het profiel van moeilijk bereikbare werkzoekenden en de redenen van moeilijke bereikbaarheid. - Welke zijn de kenmerken van de werkzoekenden die niet bereikt worden? - Welke deelgroepen moeilijk bereikbare werkzoekenden kunnen worden onderscheiden? - Waarom gaan zij niet (meer) in op het uitgebreide aanbod van de tewerkstellingssector? - Een procesevaluatie van de effectiviteit van een vindplaatsgerichte en integrale aanpak van moeilijk bereikbare werkzoekenden in het grootstedelijke activeringsbeleid. - Inventarisatie van methoden van vindplaatsgericht werken en andere mogelijke toeleidingsmethoden en acties met een differentiatie naar doelgroep, redenen voor de moeilijke bereikbaarheid, methoden en het partnerschap; - Procesevaluatie van de in het verleden ondernomen en lopende toeleidingsacties te Antwerpen; - Evaluatie van de inzet van het grootstedelijke partnerschap en grootstedelijke vindplaatsen ter bevordering van de toeleiding; _AOA_onderzoek_vindplaatsgerichtwerken 4

5 - Evaluatie van het aanbod van de werkwinkelpartners na de toeleiding ( nazorg ); - Identificatie van succesfactoren, hiaten en valkuilen. - Advies betreffende succesvolle toeleidingsmethoden en de meerwaarde van grootstedelijke vindplaatsen als toeleidingskanalen naar de arbeidsmarkt met een differentiatie naar doelgroep, methode, partnerschap en een kosten-batenanalyse; - Advies betreffende het competentieprofiel van een toeleider; - Advies betreffende het wenselijke dienstenaanbod voor toegeleide werkzoekenden; - Advies betreffende de wijze waarop het regisseurschap best vorm krijgt rekening houdend met de randvoorwaarden van de doelgroep Tijdslijn rapportering: - Vóór eind 2009: terugkoppeling van de stand van zaken aan de directeur Luc Hostens, en de projectverantwoordelijken, Ingrid Mertens en Line Van Hemel. - In het voorjaar 2010: een presentatie van een tussentijdse rapportering aan de beleidsgroep werkwinkels. - Eind juni 2010: een presentatie van de eindrapportering aan de beleidsgroep werkwinkels Duur van de opdracht De aanbestedende overheid streeft om de opdracht te laten aanvangen op 1 oktober De oplevering van het rapport wordt verwacht op 30 juni Plaats van de dienstverlening De diensten kunnen worden verricht op het adres van de dienstverlener, veldwerk in Antwerpen is noodzakelijk Uitvoering van de opdracht De inschrijver is verantwoordelijk voor de uitvoering en de naleving van alle bepalingen van de opdracht en dit voor de gehele duur van de opdracht. 4 Aanbestedende overheid, leidende dienst en leidende ambtenaar De aanbestedende overheid is de VDAB Antwerpen. De aanbestedende overheid, vertegenwoordigd door de leidende ambtenaar, is de enige verantwoordelijke autoriteit voor het wijzigen van de opdracht en om te beslissen over eventuele problemen die zich stellen bij de uitvoering. De leidende ambtenaar is gemachtigd alle verordeningen, binnen de door dit bestek vastgestelde limieten, uit te vaardigen teneinde de goede uitvoering van het contract toe te laten. Het is de leidende ambtenaar in geen enkel geval toegelaten de modaliteiten (b.v.: leveringstermijnen, ) of de samenvattende inventaris (b.v.: de hoeveelheden, ) van het contract te wijzigen, zelfs indien de financiële impact nul of negatief zou zijn. Elke toezegging, wijziging of afspraak die afwijkt van de voorwaarden van het bestek en die niet door de aanbestedende overheid is betekend, is door beide partijen als nietig te beschouwen. De aanbestedende overheid wordt vertegenwoordigd door de leidende dienst. Voor deze opdracht is dat: VDAB Afdeling Arbeidsmarktregie De Keyserlei, (Bus 131), zevende verdieping, 2018 Antwerpen _AOA_onderzoek_vindplaatsgerichtwerken 5

6 Inlichtingen over de inhoud van de opdracht: - Linda Mariën Tel : Fax : (Mevr. Linda Mariën treedt ook op als leidende ambtenaar voor deze opdracht). - Els De Wachter: Tel.: Projectverantwoordelijken: - Ingrid Mertens : Tel.: Line Vanhemel :Tel.: Selectiecriteria 5.1 Uitsluitingscriterium Sociale zekerheidsverplichtingen Art. 69, 5 KB1 In toepassing van Art 68 van het KB1, zal de VDAB, voorafgaand aan de gunning, overgaan tot een kwalitatieve selectie van de inschrijvers, op basis van het Art 69.5 van het KB1 en het Art 90 van het KB1, 3 indien hij Belg is, 4 indien hij buitenlander is. In toepassing van het KB van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver het RSZ-attest niet bij zijn inschrijving te voegen. De VDAB zal deze informatie zelf opvragen op basis van het ondernemingsnummer van de inschrijver in de Kruispuntenbank van Ondernemingen dat moet ingevuld worden op het inschrijvingsformulier. Wanneer een document of getuigschrift niet uitgereikt werd in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder ede of een plechtige verklaring van de betrokkene vóór een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst. 5.2 Technische bekwaamheid (Art 71 KB1): Artikel 71, 1 KB1 - Capaciteiten van de dien stverlener: Studie & beroepstitels Een beschrijving van de structuur en de organisatie van de dienstverlener en de gespecialiseerde diensten die hij kan aanbieden. Deze beschrijving zal een lijst van medewerkers die zullen worden ingeschakeld voor dit onderzoek bevatten, met vermelding van diploma s en de beroepservaring. (CV s toevoegen) Ervaring van de onderzoeksmedewerkers inzake procesevaluatie en arbeidsmarktwerking moet aangetoond worden Vervanging van één van de opgegeven medewerkers door een andere medewerker die niet beantwoord aan het opgegeven functie- of competentieprofiel kan leiden tot het onmiddellijk stopzetten van de opdracht. De VDAB beoordeelt de evenwaardigheid. Het voorafgaandelijk akkoord van de VDAB met de vervanging is een vereiste Artikel 71.2 KB 1 - Capaciteiten van de di enstverlener: Lijst van gelijkaardige gepresteerde diensten Het opgeven van gelijkaardige referenties, een beschrijving van ervaring met procesevaluatie (qua aard en grootte) bij de overheid of bij privaatrechterlijke entiteiten uitgevoerd in de laatste drie jaar Deze beschrijving wordt opgegeven per referentieopdracht, en bevat minstens volgende gegevens: De benaming van de opdracht, de regio waar de opdracht werd uitgevoerd en de contactgegevens van de opdrachtgever. De doelstellingen en de omschrijving van de referentieopdracht: o Omschrijving van de doelstelling en inhoud van de opdracht o De looptijd van opdracht (van mm/jj tot mm/jj) De prijswaarde van de opdracht Een korte samenvatting van de gepubliceerde resultaten en of rapporten in bijlage _AOA_onderzoek_vindplaatsgerichtwerken 6

7 6 Gunningcriteria De aanbestedende overheid kiest de regelmatige offerte waarvan zij oordeelt dat zij de meest interessante is, rekening houdend met de gunningcriteria en hun respectieve weging. Onregelmatige offertes zullen worden geweerd. Enkel regelmatige offertes komen in aanmerking om te worden getoetst aan de gunningcriteria. Criterium Weging (in %) Prijs (inclusief BTW) 30 Technische waarde 70 Op basis van de volgende 4 subcriteria die samen 70 punten uitmaken: 1.GEHANTEERDE METHODIEKEN 35 ptn 1.1 Een beschrijving van de methodieken welke zullen worden toegepast om de opdracht uit te voeren. 1.2 Omschrijving van deskundigheid in functie van de voorgestelde Methodiek 25 ptn 10 ptn 2.VOOROPGESTELDE WERKWIJZE 35 ptn 2.1 Een beschrijving van het plan van aanpak 25 ptn 2.2 Omschrijving van deskundigheid in functie van het voorgestelde plan van aanpak 10 ptn 7 Beoordelingswijze van de gunningcriteria: Het aanbod van de vooropgestelde werkwijze en gehanteerde methodieken dient in de offerte voorgesteld te worden in één totaalconcept _AOA_onderzoek_vindplaatsgerichtwerken 7

8 1.GEHANTEERDE METHODIEKEN 1.1 Een beschrijving van de methodieken welke zullen worden toegepast om de opdracht uit te voeren. De inschrijver geeft zeer goed aan voor alle vragen en deelvragen hoe ze zullen behandeld worden, welke methodieken zullen aangewend worden en hoe de antwoorden zullen verzameld en gestructureerd gerapporteerd worden De inschrijver geeft voldoende aan voor alle vragen en deelvragen hoe ze zullen behandeld worden, welke methodieken zullen aangewend worden en hoe de antwoorden zullen verzameld en gestructureerd gerapporteerd worden De inschrijver geeft beperkt aan voor alle vragen en deelvragen hoe ze zullen behandeld worden, welke methodieken zullen aangewend worden en hoe de antwoorden zullen verzameld en gestructureerd gerapporteerd worden. De inschrijver geeft onvoldoende aan voor alle vragen en deelvragen hoe ze zullen behandeld worden, welke methodieken zullen aangewend worden en hoe de antwoorden zullen verzameld en gestructureerd gerapporteerd worden 25 pt 20 pt 15 pt 0 pt 1.2 Omschrijving van deskundigheid in functie van de voorgestelde methodiek De inschrijver geeft een gemotiveerde kwalitatieve en kwantitatieve omschrijving van de deskundigheid in functie van de voorgestelde methodiek. inzake arbeidsmarktwerking inzake procesevaluatie inzake de beleidsadvisering De inschrijver toont aan over welke deskundigheid hij kan beschikken voor de uitvoering van het onderzoek en de interpretatie van de resultaten voor de hierboven vermelde domeinen. De inschrijver toont ook aan op welke manier deze deskundigheid ingezet zal worden. Voor alle 3 domeinen wordt de deskundigheid beoordeeld: De inschrijver toont een zeer grote deskundigheid aan De inschrijver toont voldoende deskundigheid aan. De inschrijver toont een beperkte deskundigheid aan. Er wordt geen deskundigheid aangetoond. 10 pt 8 pt 5 pt 0 pt De scores worden samengebracht in een herleide gemiddelde score: 28 = 10 pt < = 8 pt < = 5 pt < 10 = 0 pt _AOA_onderzoek_vindplaatsgerichtwerken 8

9 2. DE VOOROPGESTELDE WERKWIJZE: 2.1 Een beschrijving van het plan van aanpak. De inschrijver geeft een gedetailleerde beschrijving met tijdsplanning op van de wijze waarop deze opdracht zal uitgevoerd worden. Het plan van aanpak wordt gedetailleerd omschreven en de samenhang tussen de methodiek en de tijdsplanning wordt zeer goed aangetoond 30 pt Het plan van aanpak wordt gedetailleerd omschreven en de samenhang tussen de methodiek en de tijdsplanning wordt voldoende aangetoond 20 pt Het plan van aanpak wordt gedetailleerd omschreven en de samenhang tussen de methodiek en de tijdsplanning wordt beperkt aangetoond Het plan van aanpak wordt omschreven, de tijdsplanning wordt onvoldoende aangetoond; of het plan van aanpak wordt onvoldoende gedetailleerd omschreven 15 pt 0 pt 2.2 Omschrijving van deskundigheid in functie van het voorgestelde plan van aanpak De inschrijver geeft een gemotiveerde kwalitatieve en kwantitatieve omschrijving van de deskundigheid in functie van het voorgestelde plan van aanpak. inzake arbeidsmarktwerking inzake procesevaluatie inzake de beleidsadvisering De inschrijver toont aan over welke deskundigheid hij kan beschikken voor de uitvoering van het onderzoek en de interpretatie van de resultaten voor de hierboven vermelde domeinen. De inschrijver toont ook aan op welke manier deze deskundigheid ingezet zal worden. Voor alle 3 domeinen wordt de deskundigheid beoordeeld: De inschrijver toont een zeer grote deskundigheid aan De inschrijver toont voldoende deskundigheid aan. De inschrijver toont een beperkte deskundigheid aan. Er wordt geen deskundigheid aangetoond. 10 pt 8 pt 5 pt 0 pt De scores worden samengebracht in een herleide gemiddelde score: 28 = 10 pt < =8 pt < = 5 pt < 10 = 0 pt _AOA_onderzoek_vindplaatsgerichtwerken 9

10 8 Prijzen 7.1 Prijsbepaling De aangeboden prijzen zijn exclusief BTW. De inschrijver is wel verplicht in zijn offerte de aanslagvoet van de belasting op de toegevoegde waarde te vermelden (indien van toepassing). De prijzen worden in de offerte in Euro opgegeven. Het totale bedrag van de offerte en de eenheidsprijzen worden voluit geschreven (zie vak 7 offerte model bijlage A) De inschrijver wordt geacht zowel in zijn eenheidsprijzen, als in zijn globale prijzen alle kosten en heffingen die op de diensten wegen te hebben inbegrepen, met uitzondering van de belasting op de toegevoegde waarde (AAV art. 67) De inschrijver dient met een transparante berekeningsnota voor de verschillende voorgestelde deelaspecten voor de uitvoering van de opdracht het in te zetten mensdagen op te geven. De opdracht wordt uitgevoerd tegen een globale prijs.. De inschrijver wordt geacht zowel in zijn eenheidsprijzen, als in zijn globale prijzen alle kosten en heffingen die op de diensten wegen te hebben inbegrepen, met uitzondering van de belasting op de toegevoegde waarde (AAV art. 67) Deze globale prijs wordt bekomen door de vermenigvuldiging van de gevraagde prijs per dag met het totaal opgegeven onderzoeksdagen. In geval van overdracht van schuldvordering of in pandgeving dient het adres waar deze opdracht van schuldvordering of in pandgeving dient te gebeuren aangetekend te worden betekend. Beoordeling van de prijzen: De offerteprijzen van de inschrijvers worden onderling vergeleken De prijsvergelijking zal voor alle inschrijvers inclusief BTW gebeuren. De inschrijvers vermelden in de inventaris de prijzen zowel exclusief als inclusief de BTW. De inschrijver met de laagste prijs krijgt het maximum van de punten, voor de andere offertes worden de punten toegekend in verhouding tot de laagste prijs (30 punten) en het beschikbare budget (0 punten). 7.2 Prijsherziening De opgegeven prijzen zijn vast en kunnen niet worden herzien tijdens de duur van de opdracht. De opdrachtprijs bevat alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten die worden gemaakt in functie van de uitvoering van de opdracht en de oplevering van de rapporten. Er kunnen in het kader van deze opdracht geen bijkomende kosten gefactureerd worden. 7.4 Prijscontrole (conform Art. 88 van KB1) De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om prijscontroles uit te voeren op alle mogelijke boekhoudkundige stukken en door middel van onderzoeken ter plaatse. De inschrijver is verplicht om op verzoek van de aanbestedende overheid alle inlichtingen te verstrekken met betrekking tot de totstandkoming van de prijs. 9 Borgstelling De inschrijver zal aan de aanbestedende overheid een borgtocht verstrekken voor de gegunde opdracht Het bewijs hiervan moet binnen de 30 kalenderdagen volgend op de dag van de gunning overgemaakt te worden aan Sonja Visser, Arbeidsmarktregie Antwerpen, De Keyserlei B131, 2018 Antwerpen. Bij gebrek aan inzending van het bewijs van _AOA_onderzoek_vindplaatsgerichtwerken 10

11 borgstelling binnen de voorziene termijn, behoudt de VDAB, als aanbestedende overheid, zich het recht voor de maatregelen toe te passen voorzien in artikel 6 van de algemene aannemingsvoorwaarden. 9.1 Bedrag Het bedrag van de borgstelling is bepaald op 5 % van het totaalbedrag van de opdracht, BTW NIET inbegrepen. De termijn wordt opgeschort tijdens de sluitingsperiode van de onderneming van de dienstverlener voor de betaalde jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen die op reglementaire wijze of in een algemeen bindende collectieve arbeidsovereenkomst werden bepaald, op voorwaarde dat deze in vak 5 van bijlage A expliciet vermeld wordt. In het geval van een borgstelling in speciën, dient de overschrijving uitgevoerd te worden op bankrekening van de Deposito- en Consignatiekas (Wetstraat 71, 1040 BRUSSEL, Tel 02/ , Fax 02/ ). De borgstelling kan ook gedaan worden op een van de wijzen voorzien in Art 5 Par 3 van de AAV (bvb. Bankwaarborg). Op de borgtocht wordt geen einddatum vermeld 9.2 Vrijgave van de borgstelling De borgstelling, vermeld in de kennisgevingbrief, zal enkel kunnen vrijgegeven worden door de aanbestedende overheid bij de beëindiging van het contract, op schriftelijke aanvraag van de dienstverlener overgemaakt aan de aanbestedende overheid. 10 Opening van de offerte en wijze van indiening (art. 104 KB ) De opening van de inschrijvingen is voorzien op woensdag 2 september 2009 om 10:00 uur. Plaats van opening: VDAB - dienst Arbeidsmarktregie- De Keyserlei (bus 131) 2018 Antwerpen zevende verdieping, De offertes kunnen afgegeven worden vóór de opening van de zitting onder gesloten omslag, met vermelding: NIET OPENEN OFFERTE": Onderzoek : Effectiviteit van het vindplaatsgericht werken VDAB Antwerpen Bij verzending aangetekend via de post, dient deze omslag, zoals hierboven vermeld, in een tweede omslag gestoken waarop vermeld staat: VDAB - Arbeidsmarktregie De Keyserlei 58-60, bus Antwerpen OFFERTE : Onderzoek : Effectiviteit van het vindplaatsgericht werken VDAB Antwerpen Indien de offerte per aangetekende zending verstuurd werd, is het aangewezen om de aanbestedende overheid hiervan met een bericht via elektronische weg op de hoogte te stellen aan Els De Wachter, _AOA_onderzoek_vindplaatsgerichtwerken 11

12 Wijze van indienen - ofwel aan de ambtenaar van de aanbestedende overheid, aanwezig op de plaats van de opening van de offertes, vooraleer de zitting voor geopend verklaard wordt. - ofwel per drager in het bureau van de aanbestedende overheid vermeld in par 4.hiervoor, tot UITERLIJK 1 uur voor het voorziene openingsuur. In dat geval geldt het ontvangstbewijs, door een ambtenaar van de aanbestedende overheid gedateerd en ondertekend, als rechtsgeldig. - hetzij met de Post volgens de voorwaarden voorzien door Art 104 van het KB1. 11 Vormvereisten van de offerte De offerte zal bestaan uit DRIE exemplaren van telkens twee fysisch gescheiden luiken zoals hieronder beschreven en waarbij één exemplaar van elk de vermelding ORIGINEEL zal dragen. Dit origineel exemplaar dient ook ondertekend te worden door de daartoe gemachtigde persoon. Enkel dit exemplaar zal gelden in geval van discordantie tussen de exemplaren. Zowel het administratief/financieel luik als het technisch luik worden opgesteld conform het model in bijlage A De voorgestelde nummering van het inschrijvingsformulier ( bijlage A) wordt gevolgd. Er wordt een inhoudsopgave in opgenomen en een duidelijke en doorlopende paginanummering die alle documenten van de offerte en bijlagen beslaat. Onderaan elke bladzijde wordt een paginanummer en de naam van de inschrijver vermeld. De ondertekenaar(s) dienen de nodige documenten ( statuten) bij te voegen waaruit blijkt dat zij in naam van de organisatie die zij vertegenwoordigen gemachtigd zijn zich contractueel te verbinden voor deze opdracht. a) Het administratief en financieel luik De aandacht van de inschrijver wordt gevestigd op het feit dat de administratieve offerte de prijs voor elk der voorgestelde posten moet bevatten. In de offerte dienen bijlage A (offertemodel + inventaris) door de gemachtigde persoon ondertekend te worden. b) Het technisch luik Dit luik beschrijft op eenduidige wijze alle aspecten van de dienstverlening en de technische karakteristieken van de gevraagde posten. Het zal vergezeld zijn van alle nuttig geachte technische documentatie. Geen enkele prijs mag vermeld worden in het technische luik. Zowel het administratief/financiële luik als het technische luik worden opgesteld conform het model in bijlage A Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver uitdrukkelijk al de voorwaarden van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden, zoals zijn eigen verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer deze op een of andere bijlage van zijn offerte voorkomen. Indien niet voldaan wordt aan de vormvereisten van het bestek loopt u het risico uitgesloten te worden. Elektronisch indienen van de offerte: Aan de inschrijver wordt gevraagd om de offerte na de openingszitting op dinsdag 2 september 2009 om 10:00 ook elektronisch te versturen naar de dienst overheidsopdrachten, arbeidsmarktregie: Els De Wachter, _AOA_onderzoek_vindplaatsgerichtwerken 12

13 Taal Alle mondelinge en schriftelijke communicatie tussen de aanbestedende overheid en de dienstverlener is in het Nederlands. Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan de overheid een, desgevallend beëdigde, vertaling eisen. Gestanddoeningstermijn van de offerte De inschrijver blijft gehouden door zijn inschrijving gedurende een termijn van 90 kalenderdagen, ingaande op de dag na de zitting voor opening van de offertes. 12 Uitvoering De oplevering van dienstverlening zal gebeuren conform de functionele beschrijving en vereisten vermeld in dit bestek en de ingediende offerte. 13 Betalingsmodaliteiten De betaling van de facturen zal op basis van de opgegeven tijdslijn uitgevoerd worden: - een eerste schijf op het einde van 2009, na een tussentijdse toelichting van de stand van zaken aan de projectverantwoordelijken van VDAB Antwerpen, Ingrid Mertens en Line Van Hemel. De factuur dient verstuurd te zijn vóór 15/01/ een tweede schijf na een presentatie van een tussentijds rapport op de beleidsgroep werkwinkels, De factuur dient verstuurd te zijn vóór 30/06/ een laatste schijf na de presentatie van het eindrapport op de beleidsgroep werkwinkels. De factuur dient ten laatste verstuurd te zijn vóór 01/10/2010 De projectverantwoordelijken en de inschrijver bepalen in onderling overleg de concrete data die dienen aangehouden te worden voor deze rapportage De inschrijver wordt er attent opgemaakt dat er geen voorschotten worden betaald. Slechts na goedkeuring van het/de rapport(en) door de aanbestedende overheid kan gefactureerd worden. De aanbestedende overheid gaat binnen de 50 kalenderdagen na factuurdatum over tot betaling per overschrijving op het rekeningnummer van de inschrijver. Op elke factuur moet minstens vermeld staan: - Naam en adres van de inschrijver - Factuurdatum - Uniek factuurnummer - Deugdelijk en onvergolden verklaard voor de som van. EURO (voluit geschreven) - het bankrekeningnummer waarop dient gestort te worden (voor buitenlandse facturen ook BIC en IBAN) - Bedrag (netto, bruto en BTW) - Valuta - Betaalmededeling - Betaaltermijn - Inkoopordernummer De inschrijver moet de BTW-regelgeving strikt naleven. Alle facturen dienen verstuurd te worden naar VDAB-CLA (Centrale Leveranciersadministratie) Keizerslaan Brussel _AOA_onderzoek_vindplaatsgerichtwerken 13

14 De betaling zal gebeuren binnen de 50 kalenderdagen vanaf het ogenblik dat de leidende ambtenaar in het bezit is van de regelmatig opgemaakte factuur (alsmede van de andere eventueel vereiste bescheiden) en de goedgekeurde oplevering. Ingeval van het vaststellen van gebrekkige dienstverlening vanwege de dienstverlener, kan de VDAB onmiddellijk een einde stellen aan de opdracht d.m.v. een aangetekend schrijven aan de dienstverlener. De VDAB zal slechts overgaan tot deze maatregel na vooraf minstens tweemaal een aangetekend schrijven te hebben gericht aan de dienstverlener over voormelde problemen. 14 Onderaanneming De onderaanneming voor een gedeelte van de opdracht is niet toegestaan. 15 Veiligheid en vertrouwelijkheid De inschrijver en de VDAB verbinden er zich uitdrukkelijk toe geen beroepsgeheimen bekend te maken, noch vertrouwelijke informatie te verspreiden waarvan zij kennis hebben genomen bij de toewijzing of de uitvoering van deze opdracht. De inschrijver en de VDAB zullen vertrouwelijke informatie betreffende deze opdracht enkel toevertrouwen aan partijen die bij de uitvoering ervan betrokken zijn. De twee partijen garanderen dat de betrokken personen op de hoogte zijn van de verplichtingen tot geheimhouding en dat zij deze zullen naleven. De opdracht kan niet worden overgedragen of gedelegeerd aan derden. 16 Intellectuele rechten De inschrijver verklaart dat geen enkele dienst een inbreuk uitmaakt op bestaande brevetten noch op auteursrechten. Alle rechten die hierop betrekking hebben, zijn ten laste van de inschrijver. Na gunning van de opdracht zal de inschrijver de aanbestedende overheid verdedigen tegen elke klacht van derden ter zake. In geval van een dergelijke inbreuk verbindt de inschrijver zich ertoe hetzij om op eigen kosten voor de aanbestedende overheid het recht te verkrijgen de levering in kwestie verder te gebruiken, hetzij, eveneens op eigen kosten, ze te wijzigen of te vervangen teneinde de inbreuk stop te zetten, zonder echter de fundamentele specificaties van de hardware of van de software te mogen wijzigen. De inschrijver zal, zonder beperking van bedrag, alle betalingen van schadevergoeding en van kosten of uitgaven die voor de aanbestedende overheid uit een dergelijke situatie zouden voortvloeien ten laste nemen. 17 Publiciteit De dienstverlener verbindt zich ertoe over deze opdracht geen publiciteit te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de VDAB. Hij mag evenwel de opdracht vermelden als referentie. 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken De geschillen betreffende verplichtingen die voortvloeien uit de bepalingen die de opdracht _AOA_onderzoek_vindplaatsgerichtwerken 14

15 regelen, kunnen in gemeenschappelijk overleg geregeld worden. Bij ontstentenis en alvorens hun rechten voor de rechtbank te laten gelden, kunnen de partijen overeenkomen een beroep te doen op het advies van één of meer door de partijen aanvaarde deskundigen. De aangestelde deskundigen dienen binnen de dertig dagen na hun aanstelling hun besluiten voor te leggen bij beide partijen. Deze aanstelling sluit de maatregelen van ambtswege niet uit. In laatste instantie zijn enkel de rechtscolleges van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd om geschillen, die door de opdracht zouden kunnen ontstaan, te behandelen. 19 Vragen Indien u nog vragen hebt over dit bestek kan u deze per mail indienen, ten laatste vrijdag 14 augustus 2009 op volgende adressen: of De antwoorden zullen terug te vinden zijn op volgend adres: De op de website gepubliceerde vragen en antwoorden, maken integraal deel uit van het bestek. Vragen die ons bereiken na 14/08/2009 worden niet meer beantwoord. Wijzigingen en/of aanvullingen en/of verduidelijkingen op het bestek Het bestek vormt de grondslag voor het indienen van de offertes en zal vooraf niet het voorwerp uitmaken van onderhandelingen met de inschrijvers. De aanbestedende overheid behoudt zich evenwel het recht voor om, waar nodig of wenselijk (vb. wegens fouten of wanneer het anderszins nodig of wenselijk zou blijken), het bestek te wijzigen, aan te vullen of nader te preciseren. Na ontvangst van het bestek en eventuele aanvullende stukken controleert elke inschrijver de aan hem overhandigde stukken op hun volledigheid en regelmatigheid, inclusief de bijlagen en nota s. In het geval dat de inschrijver in het bestek of in de aanvullende documenten zodanige vergissingen, onduidelijkheden of leemten vaststelt dat het hem moeilijk wordt om een correcte offerte uit te brengen, of dat hierdoor de kans bestaat dat de vergelijking tussen offertes in het gedrang wordt gebracht, geeft hij hiervan onmiddellijk schriftelijk kennis aan de aanbestedende overheid, uiterlijk één week na ontvangst van het bestek, respectievelijk één week na ontvangst van de wijzigingen en/of aanvullingen en/of verduidelijkingen die aan het bestek worden aangebracht. Het niet opvolgen van deze verplichting is geheel voor risico van de inschrijver die zich later niet meer kan beroepen op het constateren van fouten of andere onvolkomenheden. De aanbestedende overheid stelt met het bestek alle bij hem beschikbare en bekende informatie ter beschikking van de inschrijvers; de inschrijvers zijn verantwoordelijk voor het vergaren van alle door hen bijkomend benodigde informatie teneinde een offerte te kunnen indienen. 20 Bijzondere bepalingen Alle resultaten en rapporten opgesteld door de dienstverlener in uitvoering van de opdracht zijn eigendom van VDAB, zonder dat hiervoor enige bijkomende vergoeding moet worden betaald. De auteursrechten behoren exclusief toe aan VDAB. Behoudens in geval van uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van VDAB is het de dienstverlener niet toegestaan om tijdens of na de opdracht, gebruik te maken van de informatie die zij in het kader van deze opdracht heeft bekomen _AOA_onderzoek_vindplaatsgerichtwerken 15

16 De eigendom op de door de dienstverlener en/of haar medewerkers ontwikkelde kennis en informatie, die reeds bestaat voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze opdracht, wordt niet overgedragen aan de aanbestedende overheid. Voor zover deze kennis of informatie in de resultaten en rapporten voor VDAB werd geïntegreerd in het kader van deze opdracht, kan de aanbestedende overheid er vrij gebruik van maken zonder bijkomende vergoeding, zonder evenwel afbreuk te doen aan de auteursrechten van de dienstverlener en haar medewerker De morele auteursrechten waaronder het vaderschapsrecht worden niet overgedragen krachtens deze overeenkomst, in overeenstemming met de wet op de auteursrechten Opgemaakt te ANTWERPEN op 05 juni 2009 Gezien en goedgekeurd, Luc Hostens Directeur _AOA_onderzoek_vindplaatsgerichtwerken 16

17 21 Bijlage A: Model voor de offerte & inventaris OFFERTEMODEL ONDERZOEK: EFFECTIVITEIT VAN HET VINDPLAATSGERICHT WERKEN 2009 VDAB ANTWERPEN A: Administratief luik Vak 1 - Voorwerp van de offerte 1.1. AANBESTEDENDE OVERHEID: VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING AFDELING ANTWERPEN 1.2. Benaming van de opdracht Onderzoek : Effectiviteit van het vindplaatsgericht werken VDAB Antwerpen 1.3. Voorwerp van de opdracht Open overeenkomst volgens een procedure van algemene offerteaanvraag af te sluiten met één of meerdere dienstverleners voor het geven van en vacaturegerichte opleiding te Antwerpen met vaste en voorwaardelijke schijven. Vak 2 - Identificatie van de inschrijver De firma Handelsnaam of benaming: Rechtsvorm: Nationaliteit: Adres van de maatschappelijke zetel: Telefoonnummer: Fax: Contactpersoon: Ondernemingsnummer in de Kruispuntenbank van de ondernemingen: Inschrijvingsnummer RSZ: Aantal tewerkgestelde werknemers Of De ondergetekende(n): Naam en voornaam: Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: Woonplaats met volledig adres (tel., fax, ): Of Vereniging zonder rechtspersoonlijkheid: Statuten van de onderneming:(gelieve het meest recente uittreksel van de statuten van de onderneming toe te voegen) _AOA_onderzoek_vindplaatsgerichtwerken 17

18 Vak 3 - Gestanddoeningstermijn Conform met het bestek : De inschrijver blijft gehouden door zijn inschrijving gedurende een termijn van 90 kalenderdagen, ingaande op de dag na de zitting voor opening van de offertes. Vak 4 - Uitvoeringstermijn Conform met Par 3. van het bestek.: De opdracht dient uitgevoerd te worden tussen 01 oktober 2009 en 30 juni Vak 5 - Inlichtingen Vak 6 - Betalingen De betalingen zullen gebeuren op postrekening of op bankrekening. Nummer bankrekening (IBAN & BIC CODE) Benaming van de rekening Voor rekening van Vak 7 - Aangeboden prijzen De inschrijver(s), in vak 2 geïdentificeerd, verbindt (verbinden) zich ertoe, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het bestek, de opdracht in vak 1 omschreven, uit te voeren tegen de globale som (voluit in letters) van EUR (inclusief BTW, indien van toepassing ; gedetailleerd: zie inventaris). INVENTARIS Inventaris Onderzoek: effectiviteit van het vindplaatsgericht werken Antwerpen Raming Inschrijver A Aantal daguren per onderzoeksdag 8u/dag *** B Totaal aantal onderzoeksdagen *** C Totale prijs opdracht excl. BTW *** D Totale prijs opdracht incl. BTW(+ gebruikte aanslagvoet) (1) ,00 (1) indien van toepassing (21% BTW) *** ( %) NAGELEZEN EN GOEDGEKEURD Opgemaakt te (plaats) Op datum van (datum) Naam inschrijver Naam(gemachtigde persoon) en handtekening _AOA_onderzoek_vindplaatsgerichtwerken 18

19 B: Technisch luik Vak 8 - Selectiecriteria - Vakbekwaamheid Een nota voor de beoordeling van de selectiecriteria Deel vakbekwaamheid Een nominatieve lijst van de medewerkers aan de opdracht, met CV (Diploma s en beroepservaring, referenties, - Par. 5.2) Referenties (Par. 5.2): Referentie Contactgegevens opdrachtgever Medewerker(s) Looptijd van de opdracht Omschrijving van de opdracht* - doelstelling - doelgroep Regio waarop de opdracht betrekking had Prijswaarde van de opdracht * Een korte samenvatting van de gepubliceerde resultaten en/of opdrachten in bijlage toevoegen Vak 9 - Technische waarde Een nota betreffende elk subcriterium vermeld onder titel 3 'opdracht' Een beoordelingshandleiding is geïntegreerd in de opdrachtomschrijving Vak 10 - Handtekening De offerte zal ondertekend worden door de daartoe gemachtigde persoon. Opgemaakt te (plaats) : Datum : Handtekening(en) : Naam : _AOA_onderzoek_vindplaatsgerichtwerken 19

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

BESTEK LEVERING VAN MEDISCH VERZORGINGSMATERIAAL, INSTRUMENTARIUM, MEUBILAIR EN MEDISCHE WERKKLEDIJ OPENBARE AANBESTEDING

BESTEK LEVERING VAN MEDISCH VERZORGINGSMATERIAAL, INSTRUMENTARIUM, MEUBILAIR EN MEDISCHE WERKKLEDIJ OPENBARE AANBESTEDING 1 BESTEK FED/11/OA/180/MED.MAT LEVERING VAN MEDISCH VERZORGINGSMATERIAAL, INSTRUMENTARIUM, MEUBILAIR EN MEDISCHE WERKKLEDIJ OPENBARE AANBESTEDING AANBESTEDENDE OVERHEID LEIDENDE DIENST FEDASIL, Kartuizerstraat

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: het ter beschikking stellen van didactisch materiaal, het geven van een opleiding

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Algemene offerteaanvraag nr. FBO/INV/2013.01/AB Studiereis New York 2014 Administratieve inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Campus

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ

OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ Onderwerp: onderhoud van de werkkledij en het linnen van de Elishout-Coovi-campus, E. Gryzonlaan 1 te 1070 Brussel (Anderlecht), gedurende

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit 2014 Directie Algemene Zaken ICT Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 3 1.1 Aanbestedende overheid... 3 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

BESTEK BBEPP-2012-JVH-0910-53 BBEPP

BESTEK BBEPP-2012-JVH-0910-53 BBEPP BESTEK BBEPP-2012-JVH-0910-53 Overheidsopdracht van diensten Openbare aanbesteding BBEPP AANBESTEDENDE OVERHEID LEIDEND AMBTENAAR VOORWERP BBEPP - Bio Base Europe Pilot Plant Rodenhuizekaai 1, B-9042 Gent

Nadere informatie

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING Aard van de opdracht: Levering Voorwerp van de opdracht: Aanmaak en levering palen Project: Aanbestedende overheid: Fietsnetwerken & fietsroutes Leiestreek

Nadere informatie

Drukwerk publicaties op afroep

Drukwerk publicaties op afroep Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2007/009

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 Voorwerp van de overheidsopdracht: de organisatie in het Frans en in het Nederlands van sessies individuele

Nadere informatie

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten Directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek Directoraat C - Resources L-2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG AANBESTEDING NR. INLO.AO - 2012-028-LUX-UAGBI-03 Aankoop van

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2)

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP Leveren van 100% groene elektriciteit aan afnamepunten behorende tot het provinciaal patrimonium, paraprovinciale

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

Vraag en Antwoord. Brondocument en volgnummer. 1 Bestek 1.2.3 en 1.2.8.1 G.2

Vraag en Antwoord. Brondocument en volgnummer. 1 Bestek 1.2.3 en 1.2.8.1 G.2 1 Bestek 1.2.3 en 1.2.8.1 G.2 Het project loopt over 3 + 1 jaar. De methodiek die we moeten hanteren gedurende deze periode, is de methodiek zoals beschreven in de offerte. In onze organisaties wordt deze

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Provincie Antwerpen - Studie van de werking van de diensten binnen het departement Logistiek en voorstel geïntegreerd organisatiemodel

Nadere informatie

Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. Besteknr.

Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. Besteknr. Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 73/2011/01 Kiezen. Loopbaanoriëntatie voor nieuw- en oudkomers Opdrachtgevend

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract Reglement Starterscontract Artikel 1 Situering De Stad Gent, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een toelage toekennen aan startende ondernemers,

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 1 Ministerie van Middenstand en Landbouw NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE Domein van Bouchout B 1860 Meise Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 BIJZONDER BESTEK HOOFDSTUK 1: IDENTIFICATIE: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker AANVRAAGFORMULIER Geachte mevrouw, geachte heer, Hierbij gaat de aanvraag van [naam van de dienstverlener] naar aanleiding van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling op het gebied van

Nadere informatie

Publicatiebericht. 1. Aanbestedende instantie : Sint Elisabeth vzw, Zwaluwenstraat 2 8400 Oostende.

Publicatiebericht. 1. Aanbestedende instantie : Sint Elisabeth vzw, Zwaluwenstraat 2 8400 Oostende. Publicatiebericht Oproep voor kandidaten voor ontwerp en realisatie van geïntegreerde kunst in het woonzorgcentrum Sint Elisabeth, Zwaluwenstraat 2 te Oostende. Aankondiging van een opdracht voor het ontwerp

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk - raamcontract

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk - raamcontract AG VESPA autonoom gemeentebedrijf vastgoed en stadsprojecten Antwerpen Bestek: Opdracht voor aanneming van werken. ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT EN DEPARTEMENT TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING EERSTE AANVRAAG AANVRAAG TOT VERLENGING OPGELET: 1) Enkel de werken die plaats vinden in de toekomst kunnen het onderwerp vormen van een vraag

Nadere informatie

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door RAAMCONTRACT GROENONDERHOUD TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door hierna genoemd AG Vespa EN:,

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1)

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

BIJLAGE B - OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE B - OFFERTEFORMULIER THÉÂTRE ROYAL DE LA MONNAIE RUE LÉOPOLD 4 BE 1000 BRUXELLES KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG LEOPOLDSTRAAT 4 BE 1000 BRUSSEL T +32 2 229 12 00 F +32 2 229 13 30 WWW.LAMONNAIE.BE WWW.DEMUNT.BE BESTEK NR. CSC-IMP1401

Nadere informatie

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN , financiën ~ 050/288 333 - @, 050/208 228 1/6 BESTEK ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Technische

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN IN BERLAAR

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN IN BERLAAR VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN IN BERLAAR 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst Publiciteit - terbeschikkingstelling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een partner voor een telefonische juridische helpdesk voor vastgoedmakelaars (eerstelijnsbijstand) Offerteaanvraag BIV

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

LEVERING EN PLAATSING VAN OVERGORDIJNEN VOOR HET WOONZORGCENTRUM HOF VAN EGMONT VAN HET OCMW MECHELEN

LEVERING EN PLAATSING VAN OVERGORDIJNEN VOOR HET WOONZORGCENTRUM HOF VAN EGMONT VAN HET OCMW MECHELEN 1 OCMW Mechelen Lange Schipstraat 27 2800 Mechelen LEVERING EN PLAATSING VAN OVERGORDIJNEN VOOR HET WOONZORGCENTRUM HOF VAN EGMONT VAN HET OCMW MECHELEN ALGEMENE OFFERTEVRAAG 2 I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

Optie 3: (Sociale naam, Adres/KBO voor een vennootschap)

Optie 3: (Sociale naam, Adres/KBO voor een vennootschap) DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST: TUSSEN DE ONDERSCHREVENEN: ENTRE LES LIGNES bvba, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1180 Brussel in de Karmelietenstraat 163 en is ingeschreven in de KBO met

Nadere informatie

RAAMCONTRACT ALGEMENE BOUWWERKEN DAKWERKEN ELEKTRICITEIT SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING (1)

RAAMCONTRACT ALGEMENE BOUWWERKEN DAKWERKEN ELEKTRICITEIT SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING (1) RAAMCONTRACT ALGEMENE BOUWWERKEN DAKWERKEN ELEKTRICITEIT SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING (1) TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen,

Nadere informatie

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR)

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) Selectienota SOFTWARE / HARDWARE 2015 Directie Algemene Zaken ICT Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier 1

Inschrijvingsformulier 1 Inschrijvingsformulier 1 OPDRACHTGEVEND BESTUUR : Stadsbestuur Gent Bestek nr. : KASDS 15/01 Vak 1 - Voorwerp van de offerte Voorwerp van de opdracht : het aangaan van leningen ter financiering van het

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract 1 Reglement Starterscontract Artikel 1 - Situering De Stad Geraardsbergen, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een ondersteuning toekennen

Nadere informatie

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen CDA001932 Domeinextensie.antwerpen Free text in Bulletin der Aanbestedingen 1) Voorwerp van het project Het project heeft als voorwerp de toekenning door Digipolis van een concessie van openbare dienst

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145003 VAN 5 percelen containers te BEAUVECHAIN

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145003 VAN 5 percelen containers te BEAUVECHAIN VERKOOPPROCEDURE SDV 20145003 VAN 5 percelen containers te BEAUVECHAIN 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst Publiciteit -

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen 1 te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen (1) te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING p. 1 Tussen de ondergetekenden : OVEREENKOMST DIENSTVERLENING 1. De vennootschap / vereniging... (naam en rechtsvorm), met maatschappelijke zetel te... (plaats), met ondernemingsnummer... (nummer en RPR),

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Artikel 1 Kwaliteit Artikel 2 Geheimhouding Artikel 3 Offerte

Artikel 1 Kwaliteit Artikel 2 Geheimhouding Artikel 3 Offerte Algemene voorwaarden Algemeen Op alle tekstproducties van Tekstbureau De Groot zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten,

Nadere informatie

Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting

Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting VLAAMSE GEMESCHAP Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Beleidsontwikkeling Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Overheidsopdracht

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten 1/5 NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Gemeente Horst aan de Maas, Postbus

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Pascal Vrancken (Fr), tel.: +32 (0)2 226 87 95 e-mail: pascal.vrancken@ibpt.be BESTEK

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2 SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING Inhoudstafel samenvatting nieuwe wetgeving... 1 Wetteksten... 2 Drempels bestek en gunningswijze... 2 Drempels europese publicatie... 3 Termijnen voor het indienen van offerte/kandidatuur...

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

Uitbesteding van de dienstverlening m.b.t. ontslagbegeleiding en outplacement

Uitbesteding van de dienstverlening m.b.t. ontslagbegeleiding en outplacement SOCIAAL FONDS Algemene offerteaanvraag voor aanneming van diensten Uitbesteding van de dienstverlening m.b.t. ontslagbegeleiding en outplacement Beleidsplan SC Sociaal Plan luik 4 BESTEK Raamovereenkomst

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145704 VAN 2 VRACHTWAGENS "VOLVO 10 T 6X4 CARGO" IN ROCOURT

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145704 VAN 2 VRACHTWAGENS VOLVO 10 T 6X4 CARGO IN ROCOURT VERKOOPPROCEDURE SDV 20145704 VAN 2 VRACHTWAGENS "VOLVO 10 T 6X4 CARGO" IN ROCOURT 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst Publiciteit

Nadere informatie